01Piekło - Czy jest,czym jest

224 Pages • 174,544 Words • PDF • 2.8 MB
Uploaded at 2021-09-24 15:52

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Niewiasta Apokaliptyczna

„ Wprowadzam nieprzyjaźń między cie­ bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę". (Rdz 3.14-15)

Niewiasta Apokaliptyczna. Drzeworyt Albrechta Diirera (ryc. jak wyżej)

Ks. L. G. de Segur

Czy istnieje ? Czym jest ? Co czynić, aby się do niego nie dostać?

Przekład z francuskiego

SPIS TREŚCI Od wydawnictwa ......................................................................................................... 6 Wstęp............................................................................................................................ 7 Czy naprawdę istnieje piekło?......................................................... 11 Piekło istnieje. Świadczy o tym wiara wszystkich narodów i wszyst­ kich czasów.........................................................................................11 Piekło istnieje rzeczywiście. Nie jest i nie może być urojeniem....... 15 Piekło jest. Sam Pan Bóg objawił jego istnienie...................................17 Jeżeli rzeczywiście jest piekło, to dlaczego nikt z niego nie wrócił? 19 Doktor Rajmund Diokers ............................................................... 19 Młody zakonnik świętego Antonina...................................................21 Niewiasta złego życia w Neapolu ................................................................22 Dama ze złotą bransoletką ........................................................................23 Dziewczyna złego życia ..................................................................24 Dlaczego tylu ludzi stara się zaprzeczyć istnieniu piekła.......................26 Kto nie chce wierzyć w piekło, ten nie uwierzy w nie, choćby umarli z grobu powstali ..................................................................................28 Czym jest piekło? ........................................................................................................30 Błędne i zabobonne wyobrażenia o piekle.................................................................30 Pierwszą męką w piekle jest potępienie 31 Drugą męką w piekle jest ogień 34 Ogień piekielny jest nadprzyrodzony i niepojęty 35 Ojciec de Bussy i młody bezbożnik 36 Trzej synowie starego lichwiarza 37 Dzieci moje, nie chodźcie do piekła 38 Ogień piekielny jest materialny czyli zmysłowy 39 Ogień piekielny, choć materialny działa także na dusze 40 Stary kapłan z Saint-Cyr 41 Ślad wypalonej ręki 43 Gdzie jest ogień piekielny? 45 Ogień piekielny jest ciemny. Widzenie Św. Teresy 47 Inne męki połączone z ogniem piekielnym 50 O wieczności kar piekielnych 53 Wieczność kar piekielnych jest prawdą wiary objawionej 53 Pierwsza przyczyna wieczności piekła: sama natura wieczności 54 Druga przyczyna wieczności kar piekielnych: brak łaski 56 Trzecia przyczyna wieczności kar piekielnych: przewrotność woli potępieńców 58 Czy Bóg jest sprawiedliwy, że wiecznymi mękami karze za chwi­ lowe upadki? 59 Czy te same kary czekają grzeszników za upadki popełnione przez ułomność? 61 Jacy ludzie idą do piekła? 63

Czy każdy, kto żył w grzechach śmiertelnych i umarł bezbożnie, poszedł do piekła? Wnioski praktyczne Nade wszystko musimy niezwłocznie wyjść ze stanu grzechu śmier­ telnego Jak powinniśmy najstaranniej unikać okazji do grzechu i złudzeń . Powinniśmy zapewnić sobie zbawienie wieczne przez życie chrześ­ cijańskie Wizja piekła objawiona wielkim mistykom i świętym Kościoła......... Żertwa ofiarna Prześladowanie szatańskie Jawne prześladowanie W ciemnościach zaświatów Kilka dodatkowych notatek Siostry Józefy o piekle Nauki czyśćca Do piekła i z powrotem Szeroka droga Noże Mozolna droga po cierniach Budynek Chłopcy na drodze ku potępieniu Przyczyny potępienia Wejdź ze mną do środka Wąski korytarz Los innych chłopców Wzgardzone Miłosierdzie Boga Ogień nieugaszony Uwikłani w rzeczy przyziemne Posłuszeństwo Dotknij piekielnych murów Opis piekła według Sługi Bożej Siostry Faustyny Kowalskiej Piekło według wizji Sługi Bożej Anny Katarzyny Emmerich Zstąpienie Pana Jezusa do otchłani Opis piekła podany przez dzieci fatimskie Piekło wypluwa prawdę!!! Wypowiedzi demonów przez opętaną kobietę w czasie egzorcyzmów Piekło jest straszne Istnienie piekła Zstąpienie do piekła Piekło istnieje Piekło jest straszniejsze aniżeli myślimy Piekło w całej swej okropności Matka Boża do „Ostrzeżenia z zaświatów" Piekło nienawidzi stuły kapłana

65 68 68 70 71 77 77 79 83 94 104 110 112 114 115 116 117 118 119 119 120 121 122 123 125 126 127 128 129 130 135 135 137 137 139 139 141 142 144 145 145

Sakrament kapłaństwa ............................................................................................... 146 Niezatarty znak .......................................................................................................... 146 Zadanie kapłana ........................................................................................... ............. 147 Utrata łask przez brak czci przy odprawianiu Mszy świętej...................................... 147 Dobry pasterz................................................................................. 148 Proboszcz z Ars .......................................................................... 149 Wielka odpowiedzialność urzędu pasterskiego ................................ 152 Decyduje przykład kapłana.............................................................. 153 Dzień sprawiedliwego gniewu Bożego ......................................... 154 Wypowiedzi do kapłanów naszych czasów........................................ 155 Ludzie otwórzcie oczy!................................................................... 157 Dlaczego demony mówią? .............................................................. 158 Działać trzeba bez zwłoki .................................................................. 158 Ostrzeżenia rozpowszechniać trzeba na całym świecie..................... 158 Wypowiedzi potępionego kapłana ................................................. 159 Kapłan powinien myśleć ............................................................. 163 Świadectwo egzorcystów ............................................................ 173 Oświadczenie jednego z egzorcystów ........................................... 173 Słowo wstępne kapłana, uczestnika egzorcystów .......................... 174 Demony mówią o prawdziwości „Ostrzeżenia z zaświatów" ............ 174 Piekło królestwem szatana ........................................................... 175 Szatan i jego działanie ................................................................. 175 Szatan nienawiścią ...................................................................... 176 Brońcie się przed szatanem ......................................................... 177 Szatan jest największym wrogiem ................................................ 177 Stałe dążenie szatana .................................................................. 180 Dym szatana wśliznął się do Kościoła .......................................... 181 Niewytłumaczalne przeciwieństwa ............................................... 183 Wielka bitwa na Niebie ................................................................ 185 Przyczyny braku równowagi ......................................................... 186 Kryzys wiary — przyczyną ciemności .......................................... 188 Egzorcyzmy ................................................................................ 189 Dwulicowość.......................................................................................................... 190 Szatanów -trzeba odrzucać ......................................................... 192 Istnienie szatana — prawdą wiary.................................................. 192 Powody nienawiści szatana............................................................ 194 Dlaczego nie organizuje się obrony? ............................................ 195 Współodkupiciele ....................................................................... 197 Piekło — królestwem szatana ..................................................... 198 Masoneria hierarchicznym kościołem szatana ...................................................... 200 Orędzie Miłości Miłosiernej największą łaską okazaną ludzkości ............................................................................................................... 215 Nowe formy kultu do Miłosierdzia Bożego ................................... 217 Orędzie Fatimskie i wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi 219

Od wydawnictwa O b e c n y okres w historii Kościoła Świętego jest niewątpliwie okresem wielkiego zamętu i relatywizmu teologicznego, a w konsekwencji p r z y c z y n ą z a g u b i e n i a c z ł o w i e k a w o b e c celu i sensu życia. Zapowiedziany przez Matkę Bożą w Fatimie ogromny kryzys wiary wśród duchowieństwa a przez to i ludzi świeckich, także poza Kościołem (por. Jan Paweł II Veritatis Splendor), staje się j u ż rzeczywistością, która musi napawać troską wszystkich, którzy zabiegają o Królestwo Boże w niebie i na ziemi. Zagrożeniu temu wychodzi naprzeciw, ogłoszona przez Ojca Świętego Jana P a w ł a II, n o w a ewangelizacja. W z y w a ona wszyst­ kich, należących do Kościoła C h r y s t u s o w e g o , do apostolskiej w s p ó ł o d p o w i e d z i a l n o ś c i za z g o d n e z tradycyjną N a u k ą Kościoła głoszenie Dobrej N o w i n y . Istotę tego w e z w a n i a odzwierciedlają chyba najlepiej słowa Ojca Ś w i ę t e g o Jana P a w ł a II, w y p o w i e d z i a n e 1.2 p a ź d z i e r n i k a 1992 roku do IV Konferencji Ogólnej E p i s k o p a t u Ameryki Łacińskiej w Santo D o m i n g o , gdy mówił: »...Nowa ewan­ gelizacja nie p o l e g a na głoszeniu „nowej e w a n g e l i i " i na u s u w a n i u z Ewangelii tego w s z y s t k i e g o , co wydaje się trudne do p o g o d z e n i a ze w s p ó ł c z e s n ą mentalnością. „ N o w o ś ć " ewangelizacji nie w p ł y w a na treść orędzia ewangelicznego, która pozostaje niezmienna, ponie­ w a ż C h r y s t u s j e s t „ten sam w c z o r a j , dziś i na w i e k i " . D l a t e g o Ewangelię trzeba głosić wiernie i bez zniekształceń, tak j a k została z a c h o w a n a i p r z e k a z a n a przez Tradycję Kościoła, a b o d ź c e m do nowej ewangelizacji nie może być chęć „przypodobania się l u d z i o m " i „zabieganie o ich względy". Nic nic może zmusić was do milczenia, ponieważ jesteście „zwiastunami prawdy"« (L'Osservatore R o m a n o , nr 12, 1 9 9 2 r., w y d . p o l s k i e , str. 2 4 - 2 6 ) . Już wcześniej Papież Paweł VI w Wielkim Tygodniu 1969 roku skarżył się, że przeżywamy samowyniszczanie się Kościoła Świętego. O c z y w i ś c i e o d n o s i się to w d u ż o w i ę k s z y m s t o p n i u do K o ś c i o ł a w krajach zachodnich. Nie znaczy to, że i do Kościoła w Polsce nie przenikają z Zachodu różne niebezpieczne „nowinki" teologiczne, m o g ą c e p r z y c z y n i ć się d o j e g o osłabienia. J e d n y m z fundamentalnych dogmatów naszej wiary jest prawda, że dusza ludzka idzie po śmierci do nieba, czyśćca lub piekła. Przez wieki była to podstawowa prawda katechetyczna, a także najczęstszy temat misji świętych, rekolekcji czy też niedzielnych kazań. Jakże niewielu duszpasterzy pozostaje dzisiaj w zgodzie z tą tradycją. Większość, choć może w dobrej wierze, przemilcza tę ogromnie Por. Ks. O. B. Mayer „Ostrzeżenie z zaświatów", oraz Ks. Don Ottawio Michelini „Orędzie Pana Jezusa do Kapłanów". 3

ważną prawdę, jaką jest istnienie wiecznego piekła — strasznej i przerażającej rzeczywistości, będącej królestwem szatana — z oba­ wy że mogliby utracić wiernych, a oni sami zostaliby uznani za uosobienie wstecznictwa, zabobonu i ciemnogrodu. G ł ó w n y m celem duszpasterstwa p o w i n n o być prowadzenie dusz do świętości i ratowanie ich od w p ł y w ó w szatana, poprzez prowa­ d z e n i e stałej z n i m w a l k i . O d e j ś c i e od takiej drogi ż y c i a jest odejściem od Chrystusa, odejściem od zbawienia i zaprzeczeniem prawdy. Straszne są w skutkach zaniedbania w walce o stłumienie mocy piekielnych, mimo posiadania przez Kościół Święty, od s a m e g o początku j e g o istnienia, niezbędnych i skutecznych środków do walki z nimi. O g r o m n a i straszna odpowiedzialność s p o c z y w a tu na pasterzach i k a p ł a n a c h , których Chrystus w y p o s a ż y ł w tak wielką moc nad s z a t a n e m i całym piekłem. Niebezpiecznie jest także nauczać o samym Miłosierdziu Bożym, a pomijać czy też przemilczać, że Bóg jest także Sprawiedliwością, który za d o b r e w y n a g r a d z a , a za złe każe. Formacja taka p r o w a d z i z c z a s e m do utraty bojaźni B o ż e j , utraty d u c h a p o k u t y , a n a w e t utraty wiary, narażając wiernych na wieczne potępienie. Takie duszpasterstwo sprawia, że katolicy stają się nieraz łatwym łupem r ó ż n y c h sekt i r u c h ó w „ p s e u d o d u c h o w y c h " , p r z e d c z y m p r z e ­ strzegał Ojciec Święty na ł a m a c h wyżej w s p o m n i a n e g o L'Osservatore Romano. Aby ożywić wiarę, muszą być podane dogłębne i prawdziwe p r z y c z y n y jej k r y z y s u , g d y ż d o m a g a się tego m i ł o ś ć i r z e t e l n e dążenie do odnowy Kościoła. Temu właśnie celowi przyświecało wydanie niniejszej książki. Składa się ona z d w ó c h części. A u t o r e m pierwszej j e s t ks. L. de Segur, który powołując się na Magisterium Kościoła i P i s m o Św. przyłącza n i e p o d w a ż a l n e a r g u m e n t y teologiczne na istnienie piekła. Pierwsze w y d a n i e tej publikacji ukazało się w 1905 roku i od tego czasu nie doczekało się wznowienia. Dla uwspółcześnienia j ę z y k a d o k o n a l i ś m y nieznacznej korekty stylistycznej tekstu, a ponadto w większości p r z y p a d k ó w , w miejsce ó w c z e s n y c h cytatów z Pisma Świętego, zostały w p r o w a d z o n e cytaty z Biblii Tysiąclecia. D r u g a część, o p r a c o w a n a pod redakcją Walentego Barczyka, przedstawia wstrząsające świadectwa wielkich mistyków i świętych, którzy z d o p u s t u B o ż e g o , w s z c z e g ó l n y s p o s ó b d o ś w i a d c z y l i na sobie działania m o c y piekielnych. Ich osobiste przeżycia nie pozostawiają żadnych wątpliwości czy j e s t piekło i czym jest piekło. B ó g w s w o i m m i ł o s i e r d z i u o r a z dla p r z e s t r o g i i z b a w i e n i a i n n y c h , o b j a w i ł p r z e r a ż a j ą c e c i e r p i e n i a p o t ę p i o n y c h . Z o s t a ł o tu r ó w n i e ż j a s n o u k a z a n e , j a k i e zaniedbania s p o w o d o w a ł y , że m o c e piekielne m o g ą d z i s i a j c z ł o w i e k o w i tak b a r d z o s z k o d z i ć o r a z c o n a l e ż y 4

czynić, aby je skutecznie zwalczać. Zostały także przytoczone wypowiedzi samych demonów, które w czasie egzorcyzmów zmuszone były mówić prawdą o piekle i o ich wielkim wpływie na ludzi, którzy idąc za d u c h e m tego świata, oddali im się na służbę. Nowa Ewangelizacja wzywa! Żywimy głęboką nadzieję, że książka ta będzie pożytecznym narzędziem w walce o wydarcie piekłu nieśmiertelnych dusz ludzkich.

5

Od autora P e w i e n ś w i ą t o b l i w y kapłan, który z a p o s t o l s k ą g o r l i w o ś c i ą przez c z t e r d z i e ś c i lat o d p r a w i a ł we Francji misje, był na audiencji u Ojca Ś w i ę t e g o Piusa IX w R z y m i e i w szczerej r o z m o w i e z d a w a ł s p r a w ę ze swej misyjnej pracy. P r z y tej okazji P a p i e ż udzielił k a p ł a n o w i n i e z w y k l e w y m o w n e j w k o n t e k ś c i e naszych r o z w a ż a ń rady: „ C z ę s t o nauczaj o wielkich p r a w d a c h z b a w i e n i a , a n a d e w s z y s t k o m ó w o p i e k l e . Nie owijaj rzeczy w b a w e ł n ę , lecz całą p r a w d ę o p i e k l e głoś j a s n o i d o b i t n i e . N i c tak b a r d z o nic p r o w a d z i do o p a m i ę t a n i a i nic lepiej nie n a w r a c a do B o g a biednych grzeszników". Mając w pamięci te słowa C h r y s t u s o w e g o Namiestnika, miesz­ czące w sobie tak głęboką p r a w d ę , postanowiłem napisać tę książkę o piekle. A rozważając wieczne męki i straszną dolę potępieńców, p r z y p o m n i a ł e m sobie słowa świętego Hieronima, który p e w n ą chrześcijankę pobudzał do bojaźni na myśl o sądzie Bożym mówiąc: „territus t e r r e o — p r z e s t r a s z o n y s t r a s z ę " . Z c z y s t y m s u m i e n i e m m o g ę p o w i e d z i e ć , że nic tutaj nie ukryłem z tego, co m o g ł o b y czytelnika napełnić zbawienną trwogą przed tą straszliwą tajemnicą. Od ciebie teraz czytelniku zależy, czy zechcesz skorzystać z tej p r z e s t r o g i . Ileż to dusz dziś j e s t w niebie, które d o s t a ł y się tam głównie z bojaźni przed piekłem! Podaję ci w i ę c do ręki tę książkę, prosząc Boga, aby głęboko wpoił ci w serce te wielkie prawdy, które się w niej mieszczą, ażeby b o j a ź ń d o p r o w a d z i ł a cię do m i ł o ś c i , a m i ł o ś ć p r o s t o do n i e b a . P r o s z ę cię też, abyś p o m o d l i ł się r ó w n i e ż za m n i e , aby P a n B ó g raczył o k a z a ć w o b e c m n i e swoje miłosierdzie i przyjął m n i e razem z Tobą do grona swoich wybranych. Ks. L.G. de Segur

6

Matko Boża, Królowo Nieba i Ziemi, Pogromczynio Lucyfera i mocy piekielnych, módl się za nami. „O Służebnico pokorna i zarazem potężna, od początku historii zostałaś włączona w walkę przeciw ojcu kłamstwa, który zwodzi cały świat. W Twoim Niepokalanym Poczęciu została nam dana nadzieja zwycięstwa..." Papież Jan Paweł II

W S T Ę P W y d a r z y ł o się to w 1837 roku. D w ó c h m ł o d y c h p o d p o r u c z ­ ników, którzy n i e d a w n o opuścili szkołę wojskową w Saint-Cyr. zwłedzając zabytki i osobliwości Paryża, wstąpiło do kościoła Wniebowzięcia Matki Boskiej, niedaleko Tuileries , i zaczęło oglą­ dać obrazy, rzeźby i inne dzieła sztuki w tej pięknej świątyni. O tym j e d n a k , b y się p o m o d l i ć , n a w e t p r z e z m y ś l i m n i e p r z e s z ł o . W p o b l i ż u j e d n e g o z k o n f e s j o n a ł ó w spostrzegli m ł o d e g o k a p ­ ł a n a w k o m ż y , m o d l ą c e g o się p r z e d N a j ś w i ę t s z y m S a k r a m e n t e m . — S p ó j r z t y l k o na t e g o k s i ę d z a — p o w i e d z i a ł j e d e n z p o d ­ poruczników do drugiego — wygląda jakby na kogoś czekał. — M o ż e na c i e b i e ? — o d p o w i e d z i a ł t a m t e n z u ś m i e c h e m . — Na m n i e ? A po c ó ż b y ? Kto wie? M o ż e po to, aby cię w y s p o w i a d a ć . — W y s p o w i a d a ć ? D l a c z e g o nie? C h c e s z się z a ł o ż y ć , że p ó j d ę ? — Co? T y ? Ty byś miał się w y s p o w i a d a ć ? — i parsknął śmiechem, wzruszając ramionami. — O co zakład? — odparł jego towarzysz szyderczo i stanowczo. — Z a ł ó ż m y się o dobry obiad z butelką s z a m p a n a . — Zgoda, na obiad i szampana. Ale i tak nie wierzę, żebyś wszedł do tej skrzynki. (We Francji oraz innych krajach konfesjonały nie są — tak jak u nas — otwarte, lecz podobne do skrzynki lub szafy, tak, że ani spowiednika ani penitenta nie widać). Zaledwie skończył m ó w i ć a j u ż jego towarzysz podszedł do księdza i szepnął mu słówko do ucha Ksiądz podniósł się natychmiast i wszedł do konfesjonału, a udający penitenta, spojrzawszy triumfującym wzrokiem na swego towarzysza przyklęknął, j a k gdyby rzeczywiście chciał się w y s p o w i a d a ć . 1

Tuileries — pałac Katarzyny Medycejskiej z XVI w. w sąsiedztwie Luwru, spalony w czasie Komuny Paryskiej, obecnie park. 1

7

— Co też mu p r z y s z ł o do g ł o w y ! — m r u k n ą ł t a m t e n i usiadł, czekając co z tego wszystkiego wyniknie. Czekał pięć minut, dziesięć, k w a d r a n s . „ C ó ż on tam robi? — myślał z a c i e k a w i o n y i j u ż trochę zniecierpliwiony. — O czym przez tyle czasu miałby m ó w i ć ? " Nareszcie konfesjonał się otworzył, ksiądz wyszedł z twarzą ożywioną i poważną i p o ż e g n a w s z y m ł o d e g o żołnierza, wszedł do zakrystii. Podporucznik p o d n i ó s ł się t a k ż e , i g ł a s z c z ą c s o b i e b r ó d k ę z m i n ą t r o c h ę z a a m b a r a s o w a n ą , dał znak przyjacielowi, by za nim w y s z e d ł z kościoła. — C ó ż ci się s t a ł o ? — rzekł t a m t e n . — C z y w i e s z , że b l i s k o d w a d z i e ś c i a minut siedziałeś z tym księdzem w konfesjonale? Daję s ł o w o , i ż j u ż z a c z ą ł e m m y ś l e ć , ż e się n a p r a w d ę s p o w i a d a ł e ś . W y g r a ł e ś jednak obiad. Czy chcesz go mieć jeszcze dziś wieczorem? — N i e — o d r z e k ł t a m t e n , w z ł y m h u m o r z e — dziś nie c h c ę . Z o b a c z y m y się kiedy indziej. Jestem teraz zajęty, m u s z ę cię p o ż e g ­ nać. I u ś c i s n ą w s z y rękę t o w a r z y s z a , p o ś p i e s z n i e się oddalił z miną bardzo skwaszoną. 1 cóż takiego zaszło między o w y m p o d p o r u c z n i k i e m a spowied­ nikiem? Oto ksiądz, zaledwie otworzył kratkę konfesjonału, d o m y ś ­ lił s i ę z tonu, j a k i m o d e z w a ł się w o j s k o w y , że nie o s p o w i e d ź tu idzie, ale o j a k i ś żart niesmaczny. Podporucznik posunął swoje z u c h w a l s t w o do tego stopnia, że po krótkiej r o z m o w i e o d e z w a ł się: — Co t a m r e l i g i a ! Co t a m s p o w i e d ź ! Ja s o b i e d r w i ę z t e g o wszystkiego! — W i e s z c o , mój p a n i e — ł a g o d n i e p r z e r w a ł mu ksiądz — widzę, że nie myślisz tutaj o spowiedzi. Dajmy więc pokój, a jeśli pozwolisz, to sobie trochę pogawędzimy. Ja bardzo lubię wojs­ k o w y c h , a ty w d o d a t k u w y g l ą d a s z na d o b r e g o i m i ł e g o c h ł o p c a . Jaki stopień masz teraz w wojsku? P o d p o r u c z n i k spostrzegł się teraz, iż popełnił g ł u p s t w o . Z a d o ­ w o l o n y , że znalazł sposób na w y d o b y c i e się z matni, odpowiedział grzecznie: — J e s t e m p o d p o r u c z n i k i e m . W y s z e d ł e m w ł a ś n i e z Saint-Cyr. — Podporucznikiem? A czy długo nim pozostaniesz? — T e g o d o k ł a d n i e nie w i e m : z e d w a , trzy, m o ż e c z t e r y lata. — A potem? — P o t e m ? B ę d ę a w a n s o w a ł na p o r u c z n i k a . — A potem? — Potem? ...zostanę kapitanem. — Kapitanem? W jakim wieku można zostać kapitanem? Jeśli mi p ó j d z i e g ł a d k o — odrzekł z u ś m i e c h e m p o d p o r u c z n i k — to m o g ę w d w u d z i e s t y m ó s m y m lub d w u d z i e s t y m d z i e w i ą t y m roku ż y c i a z o s t a ć k a p i t a n e m . — A potem? 8

— O! P o t e m to idzie z w o l n a , na k a p i t a ń s t w i e trzeba się d ł u g o w y s ł u g i w a ć . N a s t ę p n i e awansuję na majora, p o t e m na p o d p u ł k o w ­ nika, w r e s z c i e n a p u ł k o w n i k a . — W i ę c , j a k w i d z ę , w czterdziestym lub czterdziestym drugim roku życia dojdziesz pan j u ż do p u ł k o w n i k a . A p o t e m co? — Potem? ...zostanę generałem brygady, później zaś generałem d y w i z j i . A p o t e m p o z o s t a j e j u ż tylko b u ł a w a m a r s z a ł k o w s k a . A l e m o j e a m b i c j e tak d a l e k o n i e sięgają. — N i e c h i t a k b ę d z i e , ale c z y nie z a m i e r z a pan się o ż e n i ć ? — Naturalnie, jak tylko zostanę wyższym oficerem. — No dobrze, więc ożeniwszy się będzie pan wyższym oficerem, g e n e r a ł e m b r y g a d y , dywizji, a kto w i e , m o ż e nawet i m a r s z a ł k i e m Francji. A l e co p o t e m , mój p a n i e ? — d o d a ł z p o w a g ą k s i ą d z . Co potem? — Potem? — odrzekł w o j s k o w y nieco zakłopotany — d o p r a w ­ dy, nie wiem, co będzie potem. Dziwna rzecz — odrzekł na to ksiądz g ł o s e m c o r a z s u r o w s z y m — d z i w n a r z e c z , że w i e s z w s z y s t k o , co z d a r z y s i ę d o tej p o r y , a n i e w i e s z , c o b ę d z i e p o t e m . A j a w i e m i zaraz ci p o w i e m . Potem, mój panie, u m r z e s z , a po śmierci staniesz przed P a n e m B o g i e m i będziesz osądzony. A jeżeli nie z a n i e c h a s z życia, j a k i e teraz p r o w a d z i s z , będziesz p o t ę p i o n y , b ę d z i e s z gorzał w piekle na wieki. Oto co będzie potem. Nasz rycerz, z n u d z o n y i przerażony takim k o ń c e m , miał ochotę w y m k n ą ć się. — Jeszcze chwileczkę, mój panie! — zawołał ksiądz. — M a m j e s z c z e j e d n o s ł ó w k o d o p o w i e d z e n i a . Jesteś c z ł o w i e k i e m h o n o r o ­ wym, nieprawdaż? Ja także mam honor. Tyś mi ciężko ubliżył i w i n i e n e ś mi z a d o ś ć u c z y n i e n i e . Ż ą d a m go t e d y w i m i ę h o n o r u . Zadośćuczynienie będzie bardzo proste. Dasz mi tylko słowo, że p r z e z t y d z i e ń , co w i e c z ó r , n i m się p o ł o ż y s z , u k l ę k n i e s z i g ł o ś n o p o w i e s z te s ł o w a : „Przyjdzie czas, że u m r ę , ale to dla m n i e nic. Po śmierci pójdę na sąd, ale to dla mnie nic. Po osądzeniu b ę d ę potępiony, ale to dla mnie nic. Pójdę do piekła w ogień wieczny, ale t o dla m n i e n i c . " O t o w s z y s t k o , m u s i s z m i d a ć s ł o w o h o n o r u , ż e tego d o p e ł n i s z . Żołnierz, z m ę c z o n y tym obrotem sprawy, chcąc bądź co bądź wyjść z tego trudnego położenia, złożył żądaną obietnicę, po czym k s i ą d z z d o b r o c i ą go p o ż e g n a ł , m ó w i ą c : — Nie m a m potrzeby cię zapewniać, mój drogi, że to, co uczyniłeś, z całego serca ci wybaczam. Jeślibyś kiedy mnie po­ trzebował, zawsze zastaniesz mnie na tym samym miejscu gotowego, by ci służyć. Proszę tylko abyś nie zapomniał o danym słowie P o c z y m r o z e s z l i się.

N a s z p o r u c z n i k tego dnia sam spożywał obiad. Był wyraźnie nieswój. Wieczorem zaś, gdy szykował się na spoczynek, zawahał się n i e c o , ale d a n e g o s ł o w a t r z e b a b y ł o d o t r z y m a ć , w i ę c zaczął: „ U m r ę . . . p ó j d ę na sąd... pójdę m o ż e do piekła..." — ale nie miał odwagi dodać: „Ale to dla mnie nic". I m i n ę ł o tak kilka dni. Jego pokuta nieustannie mu się przypo­ m i n a ł a i j a k b y w u s z a c h dudniła. W g r u n c i e rzeczy, był on, j a k p r a w i e w s z y s c y j e g o rówieśnicy bardziej z b a ł a m u c o n y i odurzony złem, niż zły. I nie upłynął nawet tydzień, jak powrócił, tym razem sam, do kościoła W n i e b o w z i ę c i a , w y s p o w i a d a ł się na dobre i wy­ szedł z konfesjonału ze łzami w oczach i sercem przepełnionym r a d o ś c i ą . I od tego c z a s u — j a k m n i e z a p e w n i a n o — p o z o s t a ł dobrym i gorliwym chrześcijaninem. A cóż innego, jeśli nie przerażający obraz piekła — obok łaski Bożej — m o g ł o być źródłem tej przemiany. T o , co piekło sprawiło w umyśle m ł o d e g o wojskowego, czemuż nie miałoby dokonać i w t w o i m , m i ł y c z y t e l n i k u ? T r z e b a się tylko d o b r z e nad tym zastanowić. T r z e b a zastanowić się nad piekłem; bo jest to sprawa b a r d z o o s o b i s t a , i p r z y z n a ć trzeba straszliwie przerażająca, s a m a narzucająca się k a ż d e m u z nas. Do piekła dostać się m o ż e każdy, a szczególnie ten, kto nie chce w to dziś uwierzyć. Jeżeli więc, miły czytelniku, pozwolisz, to razem przystąpimy do zbadania, krótko i zwięźle, tych dwóch kwestii: 1. Czy rzeczywiście istnieje piekło? 2. C z y m jest piekło? Z twojej s t r o n y o c z e k u j ę tylko dobrej w o l i i g o t o w o ś c i do poznania prawdy.

10

CZY N A P R A W D Ę ISTNIEJE PIEKŁO ?

Piekło istnieje. Świadczy o tym wiara wszystkich narodów i wszystkich czasów.

T o , w co w s z y s t k i e n a r o d y z a w s z e i p r z e z w s z y s t k i e c z a s y wierzyły, stanowi tak zwane prawdy zdrowego rozumu, albo prawdy powszechnie uznane. Kto wzbraniałby się przyjąć którąkolwiek z tych wielkich, powszechnie uznanych prawd, o tym słusznie m o ż n a by powiedzieć, że brak mu zdrowego rozsądku. I zaiste, trzeba by być chyba szalonym, aby się mieć za mędrszego od całego świata. Otóż przez wszystkie czasy, od początku świata aż po nasze dni, wszystkie narody wierzyły w piekło. Tak, czy inaczej to nazywając, tak, c z y inaczej to sobie w y o b r a ż a j ą c , w s z y s t k i e n a r o d y p r z y j ­ mowały, przechowywały i wyznawały zawsze w i a r ę w straszne męki, w m ę k i b e z k o ń c a , a z a w s z e w ogniu, j a k o k a r ę g r z e s z n i k ó w po śmierci. Jest to fakt niezaprzeczalny, z wielką jasnością udowodniony przez naszych wielkich filozofów chrześcijańskich, tak, że zbyteczne byłoby silić się na j e g o dowodzenie. Od samego początku znajdujemy istnienie p i e k ł a , w i e c z n e g o , o g n i s t e g o piekła, w y r a ź n i e z a p i s a n e w najdawniejszych księgach jakie znamy, to jest w księgach Mojżesza. N a w e t n a z w ę p i e k ł a z n a j d u j e m y w nich w y r a ź n i e w y m i e n i o n ą . I tak w szesnastym rozdziale Księgi Liczb (Lb 16,31-35) czytamy, jak trzej L e w i c i : K o r a c h , D a t a n i A b i r a m , k t ó r z y b l u ź n i l i P a n u B o g u 11

i podnieśli bunt przeciw Mojżeszowi, „Zstąpili żywo do piekła, i o g i e ń w y s z e d ł s z y od P a n a , zabił d w u s t u p i ę ć d z i e s i ę c i u m ę ­ ż ó w " , w s p ó l n i k ó w buntu. A pisał to Mojżesz więcej niż 1600 lat przed n a r o d z e n i e m Pana Jezusa, to j e s t 3600 lat temu. W Księdze P o w t ó r z o n e g o P r a w a m ó w i z n o w u Pan u s t a m i M o j ż e s z a : „ Z a ­ p ł o n ą ł ż a r m e g o g n i e w u , c o s i ę g a d o g ł ę b i n p i e k ł a " (Pwt 3 2 , 2 2 ) . W Księdze Hioba (Hi 21,14), według świadectwa największych uczonych, również pisanej przez Mojżesza, czytamy, iż bezbożnicy, opływający we wszystkie dobra, a mówiący Bogu: „ O d d a l się, nie c h c e m y z n a ć T w o i c h d r ó g . P o cóż służyć W s z e c h m o g ą c e m u ? Co n a m da m o d l i t w a do N i e g o ? " — w mgnieniu oka do piekła zstępują. H i o b (Hi 10,22) n a z y w a p i e k ł o „ k r a j e m c i e m n o ś c i i m r o k ó w , o k r y t y m mgłą śmierci, ziemią nędzy i ciemności, cieniem chaosu i śmierci, gdzie wieczny strach p r z e b y w a " . Zaiste, świadectwa to bardzo p o w a ż n e , a sięgające najodleglejszych c z a s ó w historycznych. Około tysiąc lat przed narodzeniem Chrystusa, kiedy o Grekach albo Rzymianach mowy jeszcze nie było, Dawid i Salomon często mówią o piekle, jako o wielkiej prawdzie, tak już wszystkim znanej, iż nie widzą p o t r z e b y w d a w a ć się w jej d o w o d z e n i e . W K s i ę d z e P s a l m ó w (Ps5,6;Ps 9,18; Ps 31,18) m ó w i król Dawid między innymi o grzesz­ nikach: „Nie ostoją się przed Tobą bezbożni", a także „Niech precz odejdą grzeszni do krainy zmarłych", a w innym miejscu: „Niech się z a w s t y d z ą bezbożnicy i niech będą prowadzeni do piekła". Gdzie indziej z n o w u m ó w i on w y r a ź n i e o boleściach p i e k i e l n y c h . Równie jasno wspomina o piekle Księga Przysłów (Prz 1,12). Gdy autor pisze np. o zamiarach bezbożników, żeby uwieść i zgubić s p r a w i e d l i w e g o , takie im w usta kładzie słowa: „ P o ż r y j m y go j a k o piekło żywego". W z n a n y m rozdziale Księgi Mądrości (Mdr 4,19; 5,14) gdzie tak znakomicie opisana jest rozpacz potępieńców, czytamy: „I staną się p o t e m w s t r ę t n ą p a d l i n ą i w i e c z n y m p o ś m i e w i s k i e m w ś r ó d z m a r ł y c h . Strąci ich b o w i e m na głowę — oniemiałych, i wstrzą­ śnie nimi od p o s a d , i z o s t a n ą do szczętu z n i s z c z e n i . I będą w udręczeniu, a pamięć o nich zaginie". W innym miejscu potępieni w piekle mówią: „... nadzieja bezbożnego — j a k plewa wiatrem miotana." P i s m o Święte w Księdze Syracha (Syr 21,9-10), daje następującą przestrogę dla grzeszników: „Stos paździerzy — z g r o m a d z e n i e b e z b o ż n y c h , a ich w s p ó l n y koniec — p ł o m i e ń ognia. D r o g a grzeszników gładka, bez kamieni, lecz u jej końca — przepaść piekielna". 12

W d w a wieki później, około 740 lat przed n a r o d z e n i e m C h r y s ­ t u s a P a n a , w i e l k i p r o r o k Izajasz (Iz 1 4 , 1 2 - 1 5 ) p i s a ł : „ J a k ż e t o spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? (Mowa jest tu O Lucyferze, wodzu zbuntowanych aniołów). Jakże runąłeś na z i e m i ę , ty, k t ó r y p o d b i j a ł e ś n a r o d y ? T y , k t ó r y m ó w i ł e ś w s w y m sercu: W s t ą p i ę n a niebiosa; p o w y ż e j g w i a z d B o ż y c h p o s t a w i ę mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty o b ł o k ó w , p o d o b n y b ę d ę d o N a j w y ż s z e g o . J a k to? S t r ą c o nyś do piekła na samo dno Otchłani?". Przez tę otchłań, przez to tajemnicze „jezioro", j a k się przekona­ my, rozumiana jest owa straszliwa, płynna masa ognia, zamknięta i ukryta w łonie ziemi, którą Kościół Święty wskazuje nam jako właściwe miejsce piekła (potwierdzili to wielokrotnie najwięksi święci i m i s t y c y K o ś c i o ł a Św, patrz D o d a t e k — p r z y p . red.) Salomon i Dawid m ó w i ą także o ognistej otchłani. W i n n y m m i e j s c u p r o r o k Izajasz (Iz 33,14) w s p o m i n a o o g n i u , i to ogniu w i e c z n y m w piekle. Zlękli się g r z e s z n i c y i strach ogar­ nął b e z b o ż n y c h : „ K t ó ż z w a s b ę d z i e mógł m i e s z k a ć z og­ niem pożerającym? Kto z was wytrwa wobec wieczystych płomieni?" P r o r o k D a n i e l ( D n 12,2), k t ó r y żył sto p i ę ć d z i e s i ą t lat p o Izajaszu, m ó w i ą c o z m a r t w y c h w s t a n i u i o Sądzie O s t a t e c z n y m , tak się wyraża: „A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, z b u d z i się, jedni do w i e c z n e g o życia, a drudzy na h a ń b ę , ku wiecznej odrazie". P o d o b n e ś w i a d e c t w a znajdujemy i u innych P r o r o k ó w , aż po p o p r z e d n i k a C h r y s t u s o w e g o , świętego Jana Chrzciciela, który lu­ d o w i p r z y b y ł e m u z J e r o z o l i m y i z całej z i e m i ż y d o w s k i e j , p r a w i o w i e c z n y m ogniu piekielnym, j a k o o prawdzie dobrze wszystkim znanej, w którą nikt nie w a ż y się wątpić. „ T e n który przyjdzie po m n i e ( J e z u s C h r y s t u s ) — w o ł a on do l u d u — o c z y ś c i s w ó j o m ł o t : p s z e n i c ę z b i e r z e do s p i c h l e r z a , a p l e w y ( g r z e s z n i k ó w ) , spali w ogniu n i e u g a s z o n y m (Mt 3,11-12)". R ó w n i e ż u starożytnych pogan, G r e k ó w i R z y m i a n znajdujemy w y r a ź n e ślady wiary w piekło i straszliwe wieczne męki. W kształ­ tach mniej lub więcej dokładnych i wyrazistych, w m i a r ę j a k o w e n a r o d y mniej lub więcej oddalały się od pierwotnych p o d a ń i nauk Patriarchów i P r o r o k ó w , przedstawia się n a m z a w s z e ta sama wiara w p i e k ł o , i to w p i e k ł o o g n i s t e i c i e m n e . Takim piekłem jest T a r t a r u Greków i Rzymian. „Bezbożnicy, którzy wzgardzili świętymi prawami, strąceni bywają do Tar1

Tartar — w mitologii greckiej oznacza najniższą mroczną część Hadesu, miejsce kaźni, gdzie przebywają dusze odbywające najcięższe kary. 1

13

t a r u , z k t ó r e g o nigdy j u ż nie wyjdą, i w k t ó r y m cierpieć będą m ę k i s t r a s z l i w e i w i e c z n e " — mówił grecki m ę d r z e c Sokrates, co przytacza j e g o uczeń, Platon i dodaje ze swej strony: „Trzeba dawać w i a r ę s t a r o d a w n y m i ś w i ę t y m p o d a n i o m , które uczą, iż po t y m żywocie dusza będzie sądzona i surowo karana, jeśli nie żyła, j a k należy". Arystoteles, Cyceron i Seneka podobnie m ó w i ą o tychże p o d a n i a c h , g u b i ą c y c h się w c i e m n o ś c i n a j o d l e g l e j s z y c h c z a s ó w . H o m e r i W e r g i l i u s z p r z y b r a l i te p o d a n i a w b a r w y p o e t y c k i e w swych nieśmiertelnych poematach. Któż nie czytał opisu zstąpie­ nia E n e a s z a do piekła, gdzie pod n a z w ą Tartaru, P l u t o n a (boga podziemia) itp. odnajdujemy wielkie pierwotne prawdy, choć nie bez zeszpecenia, p r z e c h o w a n e w p o g a ń s t w i e ? M ę k i g r z e s z n i k ó w są tu także wieczne; jeden z nich opisany jest j a k o przykuty, na wieki p r z y k u t y w piekle". I tę p o w s z e c h n ą niezaprzeczalną wiarę w piekło uznaje filozof Bayle, wątpiący we wszystko niedowiarek. Po nim, równy mu wolterianin i bezbożnik, angielski filozof Bolingbroke, z równą otwartością fakt ten u z n a j ą c , tak się w y p o w i a d a : „ N a u k a o n a g r o d a c h i k a r a c h w przyszłym życiu zdaje się gubić w ciemnościach starożytności. Jest ona starsza od wszystkiego, co znamy jako pewność. Od chwili, w której zaczyna się rozjaśniać gmatwanina historii starożytnej, znajdujemy j u ż tę w i a r ę u m o c n i o n ą w d u c h u p i e r w s z y c h , z n a n y c h n a r o d ó w " . Szczątki tej wiary spotykamy nawet u dzikich ludów A m e r y k i , Afryki i Oceanii. Uderzające jej ślady znajdujemy także w pogańskiej wierze Indian i Persów. A wreszcie i islam wlicza piekło do swoich p r a w d wiary. C o d o c h r z e ś c i j a ń s t w a , nie m a p o t r z e b y w s p o m i n a ć , ż e g ł o ś n o i wyraźnie wyznawany przez jego członków d o g m a t o piekle, stanowi jedną z tych wielkich i fundamentalnych prawd, które służą za podstawę całego gmachu wiary świętej. Nawet protestanci, którzy swą niedorzeczną zasadą o wolności badania Pisma Świętego bez uwzględ­ nienia Świętej Tradycji Kościoła i jego Magisterium, wszystko niemal poprzewracali, nie śmieli jednak targnąć się na piekło. Dziwna i zaiste nieodgadniona to rzecz. Luter, Kalwin i inni twórcy herezji, wśród tylu ruin, które nagromadzili, zmuszeni byli pozostawić nietkniętą tę przeraża­ jącą prawdę, która dla nich osobiście tak bardzo musiała być niewygodna. Tak więc wszystkie narody, od dawien dawna znały i uznawały istnienie piekła. Straszliwy ten dogmat objawiony przez samego Boga należy przeto do skarbca tych wielkich prawd powszechnych, które są światłością całej ludzkości. Niepodobną rzeczą jest więc, aby człowiek o zdrowym rozsądku i przy zdrowych zmysłach poddawał je w wątp­ liwość, mówiąc w szaleństwie swej zarozumiałości, że nie ma piekła! A więc: piekło istnieje! 14

Piekło istnieje rzeczywiście. N i e j e s t i nie m o ż e b y ć u r o j e n i e m .

Przekonaliśmy się w i ę c , i ż w e w s z y s t k i c h c z a s a c h , n a r o d y wierzyły w piekło. Już to samo dowodzi, że piekło nie jest w y m y s ł e m ludzkim. Przypuśćmy, że była chwila na świecie, gdy ludzie żyli sobie spokojnie, s w o b o d n i e używając świata, i b e z żadnej troski o d d a w a l i się w s z y s t k i e m u , c o m o g ł o s c h l e b i a ć ich n a m i ę t n o ś c i o m . W t e m zjawia się j a k i ś filozof i m ó w i do nich: „Nie czyńcie tego, bo j e s t piekło, miejsce wiecznych katuszy, gdzie Bóg będzie was karać, jeśli nie przestaniecie grzeszyć. Jest piekło ogniste, w k t ó r y m gorzeć b ę d z i e c i e n a w i e k i , j e ś l i się nie p o p r a w i c i e " . Proszę sobie wyobrazić, jakie wrażenie musiałoby uczynić p o d o b ­ ne wystąpienie. Otóż najpierw nikt by z pewnością nie uwierzył. „Co ty p l e c i e s z ? — o d e z w a l i b y się w s z y s c y do w y n a l a z c y piekła. Skąd o tym wiesz? Jakie m a s z d o w o d y ? Po prostu roi ci się, z ł o w i e s z c z y proroku!" — Powtarzam raz jeszcze, że nikt by nie uwierzył, a nie uwierzyłby dlatego, że w człowieku zepsutym wszystko instynktow­ nie w z d r y g a się na s a m o w s p o m n i e n i e piekła. P o d o b n i e j a k k a ż d y winowajca odpycha od siebie nasuwającą mu się myśl o w i e c z n y m ogniu mścicielu, który bez miłosierdzia karać go ma za w s z y s t k i e , nawet najtajniejsze grzechy! A cóż dopiero m u s i a ł o b y się dziać w s p o ł e c z e ń s t w i e , gdzie nikt dotąd nie słyszał o p i e k l e ! T a m niewątpliwie, p r ó c z n a m i ę t n o ś c i , p o d n i o s ł y b y się p r z e c i w nowej nauce, o d w i e c z n e przesądy, i nie tylko nikt nie chciałby dać wiary n i e s z c z ę s n e m u wynalazcy, ale nadto w y g n a n o by go, pobito lub u ś m i e r c o n o w uniesieniu gniewu, a tym s a m y m k a ż d e m u innemu na zawsze odebrano by ochotę czynienia podobnej próby. Jeżeli by zaś, c o trudno p r z y p u ś c i ć , u w i e r z o n o t e m u d z i w a c z n e m u w y m y s ł o w i , jeżeli by, co wydawałoby się jeszcze większym niepodobieństwem, wszystkie narody na samo proste oświadczenie tego filozofa uwierzy­ łyby w piekło — cóż to by było za niezwykłej doniosłości wydarzenie! C z y ż m o ż l i w e , by i m i ę tego wynalazcy, czas, w k t ó r y m żył, n a r ó d , z k t ó r e g o p o c h o d z i ł , nie b y ł y b y na z a w s z e z a p i s a n e w h i s t o r i i ? O niczym takim j e d n a k ż e nie wiemy. Bo czy gdziekolwiek jest choćby najmniejsza wzmianka o tym mędrcu, który wprowadził w świat tę przerażającą naukę, tak wstrętną dla najbardziej zakorze­ nionych namiętności duszy, serca i ludzkich zmysłów? 15

A w i ę c , p i e k ł o n i e jest n i c z y i m w y m y s ł e m . N i e j e s t o n o w y m y s ł e m , b o też n i e m o g ł o b y ć w y m y ś l o n e . Wieczne trwanie mąk piekielnych jest d o g m a t e m , którego rozum ludzki pojąć nie zdoła. M o ż e ten dogmat poznać, ale nie pojąć, gdyż jest on niedostępny dla rozumu. A przecież niepodobna, by człowiek m ó g ł b y ć w y n a l a z c ą t e g o , c z e g o sam pojąć nie m o ż e ! D l a t e g o w ł a ś n i e , ż e p i e k ł a , w i e c z n e g o p i e k ł a , r o z u m n a s z p o j ą ć nie z d o ł a , b u n t u j e się p r z e c i w k o n i e m u , d o p ó k i n a d p r z y r o d z o n e ś w i a t ł o w i a r y go nie oświeci i nie p o d n i e s i e . Jak w y k a ż e m y to później, rozum zarzuca piekłu niesprawiedliwość, okrucieństwo, a w konsekwencji i niemożliwość. D o g m a t o piekle jest j e d n ą z tych prawd, które z w i e m y „praw­ dami wrodzonymi", jest on światłem Boskiego pochodzenia, świecącym w nas wbrew naszej woli, i tkwi w głębi naszego sumienia i naszej duszy, j a k czarny, posępnym światłem błyszczący diament. N i k t go stamtąd nie w y r z u c i , p o n i e w a ż sam B ó g t a m go osadził. M o ż n a zakryć ten diament i przytłumić jego posępny połysk, można o d w r ó c i ć od n i e g o o c z y i z a p o m n i e ć o n i m do c z a s u . M o ż n a zaprzeczać mu nawet słowami, ale chcąc nie chcąc, każdy musi weń w i e r z y ć i s u m i e n i e n i g d y nie p r z e s t a n i e mu go p r z y p o m i n a ć . B e z b o ż n i c y , którzy na p o z ó r drwią sobie z piekła, w rzeczy­ wistości strasznie się go boją. Ci, którzy twierdzą, iż dla nich j e s t rzeczą dowiedzioną, że piekła nie ma, okłamują sami siebie i okła­ mują innych. Jest to raczej bezbożne życzenie serca, aniżeli rozumne zaprzeczanie ducha. Przeszło wiek temu jeden z takich z u c h w a l c ó w pisał do Woltera, iż odkrył d o w ó d metafizyczny na to, że piekła nie ma. „ T o ś ty s z c z ę ś l i w y — odpisał mu na to stary p a t r i a r c h a niedowiarków — mnie jeszcze daleko do tego". Nie! Ż a d e n człowiek nie wymyślił piekła, nie wymyślił go i nie mógł w y m y ś l e ć . D o g m a t o w i e c z n y m piekle pochodzi od s a m e g o Boga. Jest on cząstką tego wielkiego pierwotnego objawienia, które j e s t p o d s t a w ą religii i m o r a l n e g o ż y c i a r o d z a j u l u d z k i e g o . A w i ę c : p i e k ł o istnieje!

16

Piekło jest. Sam Pan Bóg objawił jego istnienie Tych kilka cytatów ze Starego Testamentu, które przytoczyliś­ my p o w y ż e j , pouczają nas, że dogmat o piekle był przez Pana Boga objawiony Patriarchom, P r o r o k o m i starożytnemu n a r o d o w i ż y d o w ­ skiemu. Ale nie tylko świadectwa Boże zobowiązują nas do wierze­ n i a , p r z e k o n u j ą c nas n i e o m y l n ą p o w a g ą p r a w d o b j a w i o n y c h . Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus najuroczyściej potwierdził to straszliwe objawienie i czternaście razy wspomina nam w Ewangelii Świętej o piekle. N i e chcąc p o w t a r z a ć , nic b ę d z i e m y tu przytaczali wszystkich j e g o słów, ale ograniczymy się do podania najważniej­ szych. P r o s z ę cię j e d n a k , s z a n o w n y c z y t e l n i k u , b y ś nie z a p o m ­ niał, że to sam Bóg będzie tu p r z e m a w i a ł , ten sam Bóg, k t ó r y t a k ż e p o w i e d z i a ł : „Niebo i ziemia p r z e m i n ą , ale słowa moje nie p r z e m i n ą " (Mat 2 4 , 3 5 ) . Wkrótce po swym cudownym Przemienieniu na górze Tabor, Pan Jezus tak przemówił do swych uczniów i do rzesz, które szły za nim: " J e ś l i t w o j a r ę k a j e s t dla ciebie p o w o d e m g r z e c h u , o d e t n i j ją; l e p i e j j e s t d l a ciebie u ł o m n y m w e j ś ć d o ż y c i a w i e c z n e g o , niż z d w i e m a r ę k a m i p ó j ś ć do p i e k ł a w ogień n i e u g a s z o n y . I j e ś l i t w o j a n o g a j e s t d l a ciebie p o w o d e m g r z e c h u , o d e t n i j j ą ; lepiej jest dla ciebie c h r o m y m wejść do życia, niż z d w i e m a n o g a m i być w r z u c o n y m do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie p o w o d e m g r z e c h u , w y ł u p j e ; lepiej j e s t d l a c i e b i e j e d n o o k i m wejść do K r ó l e s t w a Bożego, niż z dwojgiem oczu być w r z u c o ­ n y m d o p i e k ł a , gdzie r o b a k ich nie u m i e r a i o g i e ń nie g a ś n i e " (Mk 9,43-48). I n n y m r a z e m , m ó w i ą c o t y m , co ma być na k o ń c u c z a s ó w , tak się o d z y w a : „ S y n C z ł o w i e c z y p o ś l e A n i o ł ó w s w o i c h : c i z b i o r ą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopusz­ c z a j ą się n i e p r a w o ś c i , i w r z u c ą i c h w p i e c r o z p a l o n y ; t a m będzie płacz i z g r z y t a n i e zębów. ...Kto ma uszy niechaj słu­ c h a " ! (Mt 13,41-43). W czasie Sądu Ostatecznego Pan Jezus przytacza słowa wyroku, k t ó r e sam w ó w c z a s w y d a n a p o t ę p i e ń c ó w : „ I d ź c i e p r e c z o d e M n i e , p r z e k l ę c i , w ogień w i e c z n y , p r z y g o t o w a n y d i a b ł u i j e g o a n i o ł o m " ! p o c z y m d o d a j e : „ I p ó j d ą c i n a m ę k ę w i e c z n ą " (Mt 2 5 , 4 1 , 46). Spytam więc: czy jest j a k a ś prawda w y p o w i e d z i a n a dobitniej? 17

T a k ż e A p o s t o ł o w i e , k t ó r z y odebrali o d Z b a w i c i e l a p o l e c e n i e , aby rozwijali Jego n a u k ę i uzupełniali Jego objawienie, niemniej wyraźnie i dobitnie m ó w i ą o piekle i o w i e c z n y m ogniu piekielnym. Ż e b y przytoczyć tu tylko niektóre z ich wypowiedzi, w s p o m i n a m y świętego Pawła, który w drugim liście do Tesaloniczan (2Tes 1,8-9), mówiąc im o Sądzie Ostatecznym, przedstawia Syna Bożego j a k o „ w p ł o m i e n i u o g n i s t y m , w y m i e r z a j ą c e g o k a r ę tym,, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. J a k o karę poniosą oni wieczną zagładę z dala od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego." Święty Piotr Apostoł m ó w i , iż grzesznicy podzielą karę złych aniołów, których „powrozami piekielnymi ściągnionych do pie­ kła B ó g p o d a ł n a męki, tychże g r z e s z n i k ó w n a z y w a „ s y n a m i przekleństwa, których czeka mrok ciemności" (2P 2,4,14,17). I t a k ż e ś w i ę t y Jan A p o s t o ł m ó w i n a m o p i e k l e i o w i e c z n y m ogniu. W K s i ę d z e O b j a w i e n i a (tzn. A p o k a l i p s i e ) m ó w i o A n t y ­ chryście i fałszywym j e g o proroku, „i w r z u c o n j e s t w j e z i o r o o g n i a i s i a r k i , g d z i e b ę d ą c i e r p i e ć k a t u s z e we d n i e i w n o c y na w i e k i w i e k ó w " (Ap 20,10). W r e s z c i e i ś w i ę t y J u d a A p o s t o ł w s w y m liście w s p o m i n a n a m o piekle, kiedy m ó w i o upadłych aniołach i potępieńcach, że B ó g ich „spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach... i że ponoszą karę wiecznego ognia" (Jud 0,6-7). Prócz tego A p o s t o ł o w i e w swoich listach wspominają o bojaźni sądów B o ż y c h i o w i e c z n y c h karach, z g o t o w a n y c h dla n i e p o p r a w ­ nych g r z e s z n i k ó w . Czy dziwić się można, że Kościół Święty wobec tak jasnej i nie budzącej żadnej wątpliwości nauki, wieczne kary i wieczny ogień piekielny przedstawia j a k o wyraźną p r a w d ę wiary, tak, że kto by im śmiał zaprzeczyć, albo też w nie wątpić, j u ż przez to samo stałby się heretykiem? Istnienie piekła jest d o g m a t e m świętej wiary katolickiej, 0 j e g o istnieniu taką m a m y p e w n o ś ć , j a k o istnieniu s a m e g o B o g a . A w i ę c p i e k ł o istnieje! Streszczając teraz w s z y s t k o , raz j e s z c z e p o w t a r z a m y : świadect­ wa całego rodzaju ludzkiego i najdawniejszych podań, ś w i a d e c t w a natury ludzkiej, z d r o w e g o rozumu, serca i sumienia, nade w s z y s t k o zaś ś w i a d e c t w o nieomylnej nauki B o g a s a m e g o i Jego Świętego Kościoła, wszystko to łączy się, aby zapewnić nas, że istnieje piekło, p i e k ł o o g n i s t e i c i e m n e , piekło w i e c z n e , na u k a r a n i e b e z b o ż n i k ó w i g r z e s z n i k ó w nie p o k u t u j ą c y c h . P y t a m więc teraz, miły czytelniku: czy m o ż e być p r a w d a jaśniej udowodniona? 18

Jeżeli rzeczywiście jest piekło, to d l a c z e g o n i k t z n i e g o nie w r ó c i ł ? Piekło przede wszystkim jest po to, by karać wiecznie potępień­ c ó w , w i ę c n i k o m u stamtąd w y c h o d z i ć na ten świat nie w o l n o . K t o s i ę t a m d o s t a ł , j u ż się n i e w y d o s t a n i e ! M ó w i s z , że nikt z piekła nie w r a c a ? Tak j e s t w z w y c z a j n y m porządku Opatrzności Boskiej. Ale czy jesteś zupełnie pewien, że w niezgłębionych zamiarach swego miłosierdzia i sprawiedliwości, Pan B ó g ż a d n e m u potępieńcowi nigdy nie pozwolił ukazać się na ziemi? P i s m o ś w i ę t e i h i s t o r i a p r z y t a c z a j ą n a m d o w o d y , że t a k i e przypadki b y w a ł y . I sama p o w s z e c h n a wiara w tak z w a n e „ d u c h y " , c h o ć c z ę s t o k r o ć z a b o b o n n a , nie d a ł a b y się z g o ł a w y t ł u m a c z y ć , gdyby nie opierała się na podstawie zdarzeń rzeczywistych. P o z w o l ę sobie tu p r z y t o c z y ć kilka zdarzeń, których rzetelność zdaje się być niewątpliwa, a które dowodzą istnienia piekła, straszliwym świadec­ twem samych jego mieszkańców.

Doktor Rajmund Diokers W ż y w o c i e ś w i ę t e g o B r u n o n a , założyciela z a k o n u K a r t u z ó w , czytamy o zdarzeniu, gruntownie zbadanym przez uczonych Boland y s t ó w i p o d d a n y m n a j s u r o w s z y m osądom k r y t y c z n y m , co do j e g o historycznej p r a w d z i w o ś c i . Stało się to w Paryżu, w biały dzień, w o b e c kilku tysięcy ś w i a d k ó w . S z c z e g ó ł y zebrali i o p r a c o w a l i ówcześni pisarze, s a m o zaś zdarzenie było p o b u d k ą do założenia wielkiego zgromadzenia zakonnego. S ł a w n y profesor uniwersytetu paryskiego, R a j m u n d D i o k e r s , umarł, u w i e l b i a n y i o p ł a k i w a n y przez wszystkich swych u c z n i ó w . B y ł o to w r o k u 1882. J e d e n z n a j b a r d z i e j u c z o n y c h d o k t o r ó w o w e g o c z a s u , z n a n y w całej E u r o p i e ze swej m ą d r o ś c i , z d o l n o ś c i i wielkich cnót, imieniem Bruno, bawił właśnie w Paryżu z czterema t o w a r z y s z a m i i u w a ż a ł za swój obowiązek u c z e s t n i c z y ć także w ż a ł o b n y m n a b o ż e ń s t w i e z n a k o m i t e g o nieboszczyka. Z w ł o k i zło­ żone były w wielkiej sali kanclerskiej, blisko kościoła Matki Boskiej. Wielkie tłumy ludzi otaczały katafalk, na którym, wedle ówczesnego zwyczaju, wystawione było przykryte całunem ciało zmarłego. W chwili, gdy czytano lekcję żałobnego Oficjum, zaczynającą się od 19

s ł ó w z księgi H i o b a : „ O d p o w i e d z mi: j a k o wiele m a m n i e p r a w o ś c i i g r z e c h ó w ? " — grobowy głos odezwał się spod zasłony i wszyscy obecni usłyszeli te słowa: „ S p r a w i e d l i w y m w y r o k i e m B o g a zo­ s t a ł e m o s k a r ż o n y " . W s z y s c y rzucili się ku z m a r ł e m u , podnieśli całun, ale trup leżał nieruchomy, skostniały, martwy. Podjęto t e d y n i e b a w e m przerwane na chwilę żałobne obrzędy. W s z y s c y obecni przejęci byli z d u m i e n i e m i t r w o g ą . W r ó c o n o t e ż i do O f i c j u m , ale g d y p r z y s z ł o do c z y t a n i a w s p o m n i a n e j Lekcji: „ O d p o w i e d z m i " — tym razem trup podniósł się w o b e c wszystkich zgromadzonych i jeszcze silniejszym i dobit­ niejszym głosem zawołał: „ S p r a w i e d l i w y m w y r o k i e m B o g a zo­ stałem osądzony" — i położył się z powrotem. Wielki przestrach ogarnął w s z y s t k i c h . L e k a r z e , p o n o w n i e o b e j r z a w s z y trupa, u z n a l i , że to trup r z e c z y w i s t y , z i m n y , s z t y w n y . Nikt j u ż nie miał o d w a g i dalej p r o w a d z i ć n a b o ż e ń s t w a i o d ł o ż o n o j e n a d z i e ń n a s t ę p n y . Władza duchowna nie wiedziała co począć. Jedni mówili: „To potępieniec, niegodzien więc modłów Kościoła". Inni mówili: „Nie, wszystko to wprawdzie jest przerażające, ale czyż ostatecznie i my wszyscy nie będziemy najpierw oskarżeni, a potem sądzeni sprawied­ l i w y m w y r o k i e m B o ż y m ? " D o t e g o z d a n i a p r z y c h y l i ł się b i s k u p i nazajutrz rozpoczęto na n o w o nabożeństwo o tej samej godzinie. Bruno z towarzyszami swymi nie omieszkał stawić się, jak poprze­ dniego dnia. Cały uniwersytet, cały Paryż zbiegł się do kościoła Matki Boskiej. Zaczynają tedy na n o w o w s t ę p n e czytanie ż a ł o b n e g o Oficjum; lecz na te same słowa Lekcji: „ O d p o w i e d z m i " — doktor Rajmund podniósł się, usiadł i głosem g r o b o w y m , przeszywającym trwogą wszystkich o b e c n y c h , zawołał: „ S p r a w i e d l i w y m w y r o k i e m B o g a zostałem potępiony" — i znów opadł nieruchomy. T y m razem nie było najmniejszej wątpliwości co do okropnego zjawiska, którego o c z y w i s t o ś ć leżała j a k na dłoni. Nie m o ż n a było z a p r z e c z y ć . T o t e ż na r o z k a z b i s k u p a i k a p i t u ł y z d a r t o z t r u p a oznaki j e g o godności i w y w i e z i o n o go na publiczne ścierwisko w Montfoucon. Wyszedłszy z wielkiej sali kanclerskiej, Bruno, liczący w ó w c z a s około 45 lat, powziął solenne postanowienie opuszczenia świata i ze swymi towarzyszami udał się na pustynię Wielkiej Kartuzji ( G r a n d ę C h a r t r e u s e ) w okolicach miasta G r e n o b l e , by w o d o s o b n i e n i u od świata lepiej zabezpieczyć swoje zbawienie i przygotować się na s p r a w i e d l i w y Sąd B o ż y . A więc wrócił z piekła potępieniec, nie po to wprawdzie, aby z n i e g o w y j ś ć , lecz ż e b y d a ć o n i m n i e z a p r z e c z a l n e ś w i a d e c t w o . 20

Młody zakonnik świętego Antonina U c z o n y arcybiskup Florencji, św. Antonin, o p o w i a d a w s w y c h pismach o nie mniej straszliwym wydarzeniu, które około połowy piętnastego wieku przeraziło całe północne Włochy. Pewien młodzie­ niec z dobrego domu, który, niestety, w szesnastym czy siedemnastym r o k u życia zataił na s p o w i e d z i g r z e c h ś m i e r t e l n y , a m i m o to przystępował do Komunii Świętej w takim stanie, odkładając wy­ znanie swoich świętokradztw z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, dla nędznych ludzkich względów dalej tymczasem uczęszczał do s p o w i e d z i i K o m u n i i Świętej. D r ę c z o n y w y r z u t a m i s u m i e n i a , starał s i e j e zagłuszyć zadawaniem sobie ciężkich pokut, tak dalece, iż u w a ż a n o go za świętego. G d y to nie pomagało, wstąpił do klasztoru. „Tam przynajmniej — mówił sobie — wyznam wszystko i szczerze odpokutuję za grzechy". Tymczasem, na jego nieszczęście, przełożeni, k t ó r z y go znali z dobrej sławy, przyjęli go u siebie z t a k i m uszanowaniem, jak nieomal świętego. Wstyd więc znowu wziął górę. W y z n a n i e swoich grzechów odłożył na później, podwoił pokutne umartwienia, i tak rok, dwa i trzy spędził w o w y m opłakanym stanie, nie m o g ą c się z d o b y ć na to, aby w y j a w i ć s t r a s z l i w e i h a ń b i ą c e b r z e m i ę , które go przygniatało. W końcu drogę do tego zdawała mu się torować śmiertelna choroba. „Tym razem — mówił sobie — już wszystko w y z n a m i nim umrę, odprawię spowiedź z całego życia". Ale miłość własna i tym razem okazała się silniejsza od żalu, i dlatego wyznanie grzechów przybrał w tak mądre słówka, iż spowiednik ani się domyślał o co mu chodziło. Łudził się tą nadzieją, że może jeszcze nazajutrz w s z y s t k o zdoła naprawić. T y m c z a s e m j e d n a k o p a n o w a ł a go g o r ą c z k a , stracił p r z y t o m n o ś ć i u m a r ł n i e s z c z ę s n y . W klasztorze, w którym nikt nie zdawał sobie sprawy z całej prawdy, m ó w i o n o sobie: „Jeżeli ten nie jest w niebie, to chyba żaden z nas tam nie pójdzie" — i w przekonaniu, że to święty, przykładano do j e g o z w ł o k k r z y ż y k i , r ó ż a ń c e i m e d a l i k i . Ciało j e g o , z wielką czcią, p r z e n i e s i o n o d o k l a s z t o r n e g o k o ś c i o ł a i u m i e s z c z o n o j e w prezbiterium, aż do n a s t ę p n e g o ranka, podczas którego m i a ł y się o d b y ć u r o c z y s t e e g z e k w i e . Lecz cóż się dzieje? Na krótko przed godziną rozpoczęcia n a b o ż e ń s t w a , j e d e n z bra­ ciszków idąc dzwonić, w pobliżu ołtarza spostrzegł nagle stojącego przed sobą nieboszczyka, o p a s a n e g o ł a ń c u c h a m i , j a k b y c z e r w o n y m ogniem rozpalonymi. Cała j e g o postać zdawała się iskrzyć od ognia. Wystraszony braciszek padł na kolana z oczyma utkwionymi w przerażającym zjawisku. Wówczas potępieniec p r z e m ó w i ł do 21

n i e g o : „ N i e m ó d l c i e się z a m n i e , b o m w t r ą c o n y d o p i e k ł a n a całą w i e c z n o ś ć " — i opowiedział mu całą opłakaną historią swego fałszywego wstydu i swych świętokradztw. A potem zniknął, nasyca­ jąc kościół nieznośną wonią, która rozeszła się po całym klasztorze, jakby na poświadczenie prawdziwości tego, co braciszek widział i słyszał. Przełożeni, d o w i e d z i a w s z y się o tym, co zaszło, kazali w y r z u c i ć t r u p a , n i e znajdując g o g o d n y m k o ś c i e l n e g o p o g r z e b u .

Niewiasta złego życia w N e a p o l u Św. F r a n c i s z e k de G i r o l a m o , s ł a w n y m i s j o n a r z ze z g r o m a d z e ­ nia O j c ó w J e z u i t ó w z początku o s i e m n a s t e g o w i e k u , miał p r o w a ­ dzić misje w Królestwie N e a p o l i t a ń s k i m . G d y p e w n e g o razu p r z e ­ mawiał na placu w Neapolu, niewiasty złego życia, z w o ł a n e przez jedną z nich, Katarzynę, usiłowały przeszkodzić jego kazaniu śpiewami i krzykami i zmusić misjonarza do usunięcia się. Lecz ten, j a k b y nic n i e s ł y s z a ł , dalej g ł o s i ł k a z a n i e . Po pewnym czasie wypadło mu znowu przemawiać na tym s a m y m placu. Widząc drzwi u Katarzyny z a m k n i ę t e i cały jej d o m , zazwyczaj pełen w r z a w y , teraz p o g r ą ż o n y w g ł u c h y m milczeniu, zapytał święty: „ C ó ż to? Co się stało z Katarzyną?" — Czy Ojcu nie w i a d o m o ? Wczoraj właśnie zmarła ta nieszczęsna kobieta, i to tak n a g l e , że nie zdołała nawet w y m ó w i ć słowa. „ U m a r ł a ? — spytał święty. I tak n a g l e ? " O t w o r z o n o d r z w i . Ś w i ę t y , a za nim tłum ludzi, w s z e d ł po schodach do sali, gdzie na ziemi, leżał trup, rozłożony na kobiercu. W o k ó ł n i e g o — w e d l e zwyczaju — płonęły cztery świece. Przez chwilę święty wpatrywał się w ciało zmarłej, a w j e g o oczach widać było przerażenie, po czym rzecze tonem uroczystym: „ K a t a r z y n o , gdzie jesteś t e r a z ? " Trup milczy. Święty powtarza swoje pytanie: „ K a t a r z y n o , odezwij się. G d z i e jesteś teraz? Rozkazuję ci, abyś mi powiedziała, gdzie j e s t e ś ? " I ku n i e z m i e r n e m u z d u m i e n i u wszyst­ k i c h , o c z y t r u p a o t w i e r a j ą s i ę , u s t a p o r u s z a j ą się k o n w u l s y j n i e , i ponury, g r o b o w y głos o d p o w i a d a : „W piekle! J e s t e m w piekle!" Na te s ł o w a p r z e r a ż o n y tłum wybiegł z d o m u , a za n i m oddalił się święty powtarzając: „W piekle! O Boże sprawiedliwy, w piekle! Czyście słyszeli: w piekle!" Wrażenie tego nadprzyrodzonego przy­ padku było tak wielkie, iż wielu z tych, którzy byli j e g o świadkami, nie śmiało nawet wrócić do d o m u , zanim się wcześniej nie wy­ spowiadali. 22

D a m a ze złotą b r a n s o l e t k ą O pewnym zdarzeniu opowiadano przełożonemu pewnego z n a k o m i t e g o z g r o m a d z e n i a z a k o n n e g o . Jest to rzecz przerażająca, ale nie b a r d z o m n i e ona d z i w i . W y p a d k i tego rodzaju nie są tak rzadkie, j a k się zdaje. Tylko ludzie, przez wzgląd na sławę niebosz­ c z y k a lub swej r o d z i n y , p i l n i e starają się, by nie b y ł y o n e roz­ głaszane. Co do m n i e — dodał ów kapłan — d w a lub trzy lata temu s ł y s z a ł e m o p o d o b n y m w y p a d k u od b a r d z o b l i s k i e g o k r e w n e g o osoby, której się to wydarzyło. W tej chwil (Boże Narodzenie 1859 r.) pani ta j e s z c z e żyje i ma nieco p o n a d czterdzieści lat. O w a pani bawiła w Londynie w zimie 1847 roku. Była to młoda w d o w a , około trzydzieści lat, bardzo światowa, majętna i wielkiej urody. W ś r ó d elegantów, którzy bawili w jej salonie, odznaczał się pewien m ł o d y lord, znany ze złego prowadzenia się, którego częste o d w i e d z i n y n a r a ż a ł y ją na p o s ą d z e n i e o z a k a z a n e z n i m s t o s u n k i . P e w n e g o razu, j u ż po północy, czytała w łóżku j a k i ś r o m a n s , c z e k a j ą c a ż j e j sen sklei p o w i e k i . N a z e g a r z e w y b i ł a w ł a ś n i e pierwsza. Z d m u c h n ą w s z y świecę zaczęła zasypiać, gdy w t e m spost­ rzegła, iż j a k i e ś dziwne bladawe światło, które z d a w a ł o się wyłaniać z drzwi salonu, z w o l n a coraz bardziej się r o z s z e r z a ł o i rozjaśniało w jej pokoju. Z wielkim z d u m i e n i e m otworzyła oczy i patrzyła, nie rozumiejąc, co to m o ż e znaczyć. Strach zaczął ją ogarniać, gdy nagle p o w o l i o t w o r z y ł y się d r z w i salonu i ukazał się w nich ów m ł o d y lord, w s p ó l n i k nierządu. Nim zdołała p r z e m ó w i ć stanął przy niej, uchwycił ją za lewe ramię i głosem, przenikającym do szpiku kości, zawołał po angielsku: „Piekło istnieje!!!" Boleść, którą uczuła w r a m i e n i u była tak wielka, iż straciła p r z y t o m n o ś ć . G d y w pół g o d z i n y p o t e m przyszła do siebie, z a d z w o n i ł a po swą p o k o j ó w k ę . Ta, wszedłszy do pokoju, uczuła m o c n y zapach spalenizny, a zbliży­ w s z y się do pani, która ledwo mogła m ó w i ć , spostrzegła na jej ręce ranę tak głęboką, iż kości było widać, a ciało prawic zupełnie było w y p a l o n e . R a n a o w a była w i e l k o ś c i męskiej ręki. C o w i ę c e j : spostrzegła j e s z c z e , że od drzwi salonu aż do łóżka i od łóżka z p o w r o t e m do drzwi znać było na d y w a n i e ślady m ę s k i c h stóp, w y p a l o n e na wylot na t k a n i n i e . Na rozkaz pani o t w o r z y ł a d r z w i s a l o n u , lecz t a m j u ż ż a d n e g o śladu nie b y ł o z n a ć n a d y w a n i e . Nazajutrz nieszczęśliwa pani dowiedziała się — łatwo d o m y ś l i ć się, z j a k i m p r z e r a ż e n i e m — że tejże n o c y około g o d z i n y p i e r w s z e j , o w e g o lorda z n a l e z i o n o p i j a n e g o b e z p r z y t o m n o ś c i p o d stołem. Służba w y n i o s ł a go do sypialni i tam skonał. 23

N i e w i a d o m o mi — dodał p r z e ł o ż o n y — c z y ta przerażająca nauka przysłużyła się nawróceniu owej niewiasty. W i e m j e d n a k , że żyje jeszcze, i że dla zakrycia przed ludzkimi oczyma piekielnej spalenizny, nosi na lewej ręce szeroką, złotą przepaskę, w kształcie bransoletki, której nie zdejmuje ani we dnie, ani w nocy. Powtarzam r a z j e s z c z e , że cała ta relacja p o c h o d z i od b l i s k i e g o k r e w n e g o , p r a w e g o chrześcijanina, którego słowa traktować m o ż n a j a k o cał­ kowicie wiarygodne. W ich rodzinie nigdy się o tym wypadku nic w s p o m i n a , a ja sam p o w i e r z a m go t o b i e , c a ł k o w i c i e zatajając nazwiska. M i m o tajemnicy, j a k ą przypadek ten był otoczony, sądzę, że nie s p o s ó b wątpić o j e g o p r a w d z i w o ś c i . Z pewnością, owej pani z bransoletką nie trzeba j u ż dowodzić, że piekło rzeczywiście istnieje.

Dziewczyna

złego

życia

W roku 1873, na kilka dni przed Wniebowzięciem Matki Boskiej, miało miejsce w Rzymie j e d n o z tych okropnych zjawisk z tamtego świata, które s k u t e c z n i e potwierdzają p r a w d ę o istnieniu piekła. W j e d n y m z tych osławionych d o m ó w , które po świętokradzkim z a b o r z e p a ń s t w a p a p i e s k i e g o i R z y m u , w w i e l u m i e j s c a c h tego miasta p o o t w i e r a n o , j e d n a z nieszczęśliwych dziewcząt, które od­ dawały się tam złemu życiu, zraniwszy się w rękę, musiała być przywieziona do szpitala Pocieszenia, gdzie, czy to krew zepsuta wskutek rozwiązłego życia sprowadziła gangrenę, czy też z innego n i e s p o d z i a n e g o obrotu c h o r o b y , nagle w nocy zmarła. W tej samej c h w i l i j e d n a z j e j t o w a r z y s z e k , k t ó r a z p e w n o ś c i ą nie m o g ł a wiedzieć, co zaszło w szpitalu, zaczęła krzyczeć tak przeraźliwie, że nie tylko zbudziła ze snu wszystkich m i e s z k a ń c ó w tej części miasta i w y w o ł a ł a poruszenie w całym d o m u , ale nawet była p o w o d e m p r z y b y c i a policji. C o b y ł o p r z y c z y n ą tak r o z p a c z l i w e g o k r z y k u ? Oto jej t o w a r z y s z k a , z m a r ł a w szpitalu, p o k a z a ł a się jej cała w p ł o m i e n i a c h , m ó w i ą c : „ J e s t e m p o t ę p i o n a , a jeśli nie chcesz by stało się z tobą to, co ze mną, o p u ś ć to miejsce h a ń b y i n a w r ó ć się d o B o g a , k t ó r e g o ś o p u ś c i ł a " . N i c nie m o g ł o u s p o k o i ć r o z ­ paczy i przerażenia tej dziewczyny, która zaraz o świcie oddaliła się, z o s t a w i w s z y w s z y s t k i c h w d o m u p o g r ą ż o n y c h w z d u m i e n i u , na wieść o zgonie tej, która była w szpitalu. T y m c z a s e m ciężko zachorowała właścicielka tego d o m u , gorąca zwolenniczka Garibaldiego, i niezwłocznie kazała do siebie poprosić księdza z pobliskiego kościoła św. Juliana. 24

Czcigodny kapłan, nim udał się do osławionego domu, spytał o radę władzę duchową. Ta, zamiast niego, wysłała innego czcigodnego prałata, księdza Sirollego, proboszcza parafii Zbawiciela w Lavoro. Otrzymawszy szczegółowe instrukcje, udał się do chorej. Przede wszystkim zażądał od niej w obecności kilku świadków całkowitego naprawienia zgorszeń, jakie dawała swym życiem, odwołania bluźnierstw miotanych przeciwko Ojcu Świętemu i wynagrodzenia wszystkich krzywd wyrządzonych innym. Nieszczęśliwa niewiasta uczyniła wszystko, czego żądał, wyspowiadała się i przyjęła Naj­ świętszy Wiatyk z wielką skruchą i pokorą. Czując zbliżającą się śmierć, prosiła ze łzami proboszcza, by nie o p u s z c z a ł j e j , bo nic m o g ł a o c h ł o n ą ć z p r z e s t r a c h u z p o w o d u w y p a d k ó w , których dopiero co była świadkiem. Ale że noc zapadła, a ks. Sirolli, c h o ć z j e d n e j strony m i ł o s i e r d z i e n a k a z y w a ł o mu pozostać, z drugiej j e d n a k ż e ze względu na samą przyzwoitość nie mógł spędzać nocy w takim miejscu, więc na j e g o żądanie przybyło d w ó c h a g e n t ó w policji, k t ó r z y zamknęli dom i pozostali w nim j a k o ś w i a d k o w i e przy konającej, dopóki nie oddała ducha. W k r ó t c e po całym R z y m i e rozeszła się w i a d o m o ś ć o tych w y d a r z e n i a c h . Jak zawsze, b e z b o ż n i c y i w o l n o m u l a r z e obrócili to w śmiech i drwiny, nie chcąc p r z e k o n a ć się o p r a w d z i e , d o b r z y zaś korzystali z nich, aby stać się j e s z c z e l e p s z y m i i w i e r n i e j s z y m i s w y m o b o w i ą z k o m . W o b e c takich p r z y p a d k ó w , które przecież m o ż n a by m n o ż y ć , pytam k a ż d e g o c z y t e l n i k a dobrej w i a r y : C z y r o z s ą d n y c z ł o w i e k m o ż e powtarzać zarzut zbałamuconych tłumów: jeżeli rzeczywiście istnieje piekło, to czemu nikt stamtąd nie przyjdzie? C h o ć b y nawet, słusznie czy niesłusznie, chciano zaprzeczać zdarzeniom tak wiary­ g o d n y m , które tu przytoczyłem, to i tak niewzruszoną p o z o s t a ł a b y prawda, że piekło istnieje. Gdyż w rzeczy samej nasza wiara w piekło nie opiera się na tych n a d p r z y r o d z o n y c h zjawiskach, w które nie m a m y obowiązku wierzyć, lecz na d o w o d a c h , j a k i e nam daje sam z d r o w y rozum, a które powyżej w y ł u s z c z y l i ś m y , nade w s z y s t k o zaś na Boskim, n i e o m y l n y m świadectwie Pana Jezusa, P r o r o k ó w i Świętych A p o s t o ł ó w , a także na w y r a ź n e j , n i e z m i e n n e j i nieomylnej nauce Świętego Kościoła Katolickiego. Zjawiska c u d o w n e mogą przyczynić się do utwierdzenia i p o m n o ż e n i a naszej wiary — i dlatego uważaliśmy za konieczne przytoczyć kilka z nich (inne wstrząsające świadectwa — patrz Dodatek — przyp. red.), by m o g ł y z a m k n ą ć usta m ó w i ą c y m , że nie ma p i e k ł a , i u t w i e r d z i ć w w i e r z e tych, k t ó r y m by p r z y c h o d z i ł a p o k u s a m y ś l e ć : „kto w i e , czy jest piekło?" — a wreszcie, pocieszyć i mocniej oświecić dobrych chrześcijan, którzy razem z Kościołem Świętym wierzą, że piekło istnieje. 25

D l a c z e g o tylu l u d z i s t a r a się zaprzeczyć istnieniu piekła

Wielu ludzi zaprzecza istnieniu piekła przede w s z y s t k i m dlate­ g o , że w w i ę k s z o ś c i są tym osobiście z a i n t e r e s o w a n i . Złodzieje, gdyby tylko mogli, wytraciliby wszystkich żandarmów. Podobnie też wszyscy, którzy nie mają czystego sumienia, starają się wszelkimi s p o s o b a m i w m ó w i ć w s i e b i e , że n i e ma p i e k ł a , a n a d e w s z y s t k o — piekła ognistego, bo wiedzą, że gdyby piekło było, to byłoby dla n i c h . C z y n i ą tak, j a k z w y k l i c z y n i ć ludzie b o j a ź l i w i , k t ó r z y wśród ciemnej nocy śpiewają na całe gardło, aby zagłuszyć sumienie i n i e o d c z u w a ć t a k b a r d z o s t r a c h u , k t ó r y ich p r z e n i k a . A b y zaś więcej jeszcze dodać sobie odwagi, starają się w m a w i a ć także innym, że piekła nie ma. D o w o d z ą tego w księgach mniej lub więcej uczonych lub filozoficznych, powtarzają to głośno i z cicha, i na w s z y s t k i e tony, nawzajem powołując się jedni na drugich, i dzięki ogólnej wrzawie, którą wywołują, dochodzą do wniosku, że nikt w piekło nie wierzy i dlatego oni sami także mają p r a w o w nie nie wierzyć. Takimi byli w przeszłości niemal wszyscy przewodnicy wolteriańsk i e g o n i e d o w i a r s t w a . U d o w a d n i a l i , ż e — j a k d w a razy dwa, cztery — nie ma ani Boga, ani nieba, ani piekła, i mieli pewność, iż tak jest naprawdę. A jednak wiemy z historii, że wszyscy oni, od pierwszego do ostatniego, w chwili śmierci przejęci byli niewymownym strachem. Że odwoływali wtedy swe bluźnierstwa, spowiadali się, błagali Boga i ludzi o przebaczenie. Jeden z nich, Diderot, pisał po śmierci d'Alamberta: „ G d y b y m ja tam był, b y ł b y m stchórzył, j a k w s z y s c y inni". A nawet i j e m u niewiele brak też, jak Wolter — główny herszt wszystkich ówczesnych bezbożników — po d w a , trzy razy b ł a g a ł na łożu śmierci, aby mu s p r o w a d z o n o proboszcza od św. Sulpicjusza. Lecz jego zwolennicy tak go pilnowali, że kapłan nie m ó g ł się do starego grzesznika p r z e d o s t a ć . Tak więc skonał w napadzie wściekłości i rozpaczy. Do dziś jeszcze w Paryżu p o k a z u j ą k o m n a t ę , w której się r o z e g r a ł a ta s m u t n a s c e n a . Ci, którzy najwięcej krzyczą przeciwko piekłu, wierzą w nie c z ę s t o k r o ć tak s a m o j a k k a ż d y z nas. W c h w i l i śmierci d o p i e r o s p a d a m a s k a z ich oblicza i w t e d y p o k a z u j e się co się za nią kryło w głębi duszy. Nie słuchajmy więc r o z u m o w a ń tych, do których p r o w a d z i ich t y l k o w ł a s n y i n t e r e s o r a z b o j a ź ń . D r u g ą p r z y c z y n ą z a p r z e c z a n i a istnieniu piekła j e s t n i e c z y s t e s e r c e . K a ż d y , kto nie m a o c h o t y p o r z u c i ć z ł e g o życia, które

prowadzi przecież do piekła, skłonny jest twierdzić, że piekła nic ma. Oto np. człowiek, którego serce, wyobraźnia, zmysły, przyzwyczaje­ nia codzienne mają przed sobą tylko jeden cel: grzeszne miłostki, im cały j e s t o d d a n y , na nie w s z y s t k o nakierowuje. N i e c h teraz kto spróbuje mówić mu o piekle! Będzie to groch rzucony o ścianę. A jeśli czasem wśród wrzawy, którą w jego duszy czynią namiętności, zdarzy się dosłyszeć głos sumienia i wiary, zaraz milczenie mu nakaże nie s ł u c h a ć g ł o s u p r a w d y , tak z w e w n ą t r z , j a k z z e w n ą t r z . Albo spróbuj mówić o piekle do tych młodych bezbożników, s t a n o w i ą c y c h w i ę k s z ą c z ę ś ć n a s z y c h szkół w y ż s z y c h , w a r s z t a t ó w i fabryk. W odpowiedzi zgrzytną zębami ze złością, albo odprawią cię szyderczym śmiechem, który u nich znaczy więcej niż wszystkie dowody w i a r y i z d r o w e g o r o z s ą d k u . Po prostu nie chcą, by b y ł o p i e k ł o . Niedawno widziałem się z tego typu człowiekiem, którego ostatnia iskierka wiary przyprowadziła do mnie. Upomniałem go, j a k umiałem najlepiej, aby nie ściągał h a ń b y na siebie s a m e g o , aby żył po chrześcijańsku, po l u d z k u , nie po b y d l ę c e m u . „ W s z y s t k o to p i ę k n e i dobre — odpowiedział mi na to — może jest w tym i prawda. Ale cóż z tego k i e d y , s k o r o m n i e n a m i ę t n o ś ć opanuje, to staję się j a k b y szalony? Nic wtedy nie słyszę, nic nie widzę. Ani Bóg, ani piekło nic dla mnie wtedy nie znaczą. Jeżeli jest piekło, to pójdę do piekła, wszystko mi j e d n o " . P o s z e d ł sobie i n i g d y p o t e m j u ż go n i e w i d z i a ł e m . A cóż m ó w i ć o skąpcach, o lichwiarzach, o złodziejach! Ileż to oni w swoich szkatułkach mają niezaprzeczalnych d o w o d ó w przeciw istnieniu piekła! Mieliby o d d a ć to, co wzięli? N a r u s z y ć s w e d u k a t y i talary? Raczej sto razy umrzeć, raczej iść do piekła, jeżeli nawet jest piekło! Opowiadano mi o starym lichwiarzu z Normadii, który zawsze tylko na j e d e n tydzień w y p o ż y c z a ł pieniądze. N a w e t przed samą śmiercią nie mógł w y m ó c na sobie, by nagrodzić krzywdę. Zgodził się j u ż na to, nie w i a d o m o jak, aby oddać pewne znaczne sumy. Chodziło jeszcze tylko o zwrot ośmiu franków i 50 centymów, ale nie było sposobu, by proboszcz mógł je od niego wydostać. Nieszczęśliwy skąpiec umarł bez S a k r a m e n t ó w Świętych. Dosyć mu było kilka n ę d z n y c h franków by w siebie w m ó w i ć nieistnienie piekła. To samo dotyczy wszystkich gwałtownych namiętności, takich jak: nienawiść, gniew, zemsta, pycha. Ani to wspomnieć o piekle! Żeby pozbyć się piekielnej zmory, nie dającej im spokoju, wszystkie te namiętności stawiają na jedną kartę i żadna cena nie będzie im za w y s o k a . W s z y s c y owi l u d z i e , p r z y p a r c i d o m u r u k t ó r y m k o l w i e k z dowodów, wysuwanych przez zdrowy rozsądek, nie mając innej w y m ó w k i powiadają, że u w i e r z y l i b y w piekło, g d y b y p o w s t a ł ktoś z umarłych i zapewnił ich, że piekło jest. Daremne złudzenia, których p ł o n n o ś ć w y k a z a ł sam Pan J e z u s , j a k zaraz t o z o b a c z y m y . 27

Kto nie chce wierzyć w piekło, ten nie uwierzy w nie, choćby umarli z grobu powstali Pan Jezus p r z e c h o d z i ł kiedyś w J e r o z o l i m i e n i e d a l e k o d o m u . którego fundamenty m o ż n a j e s z c z e dziś widzieć, a który należał do m ł o d e g o , bardzo bogatego faryzeusza, imieniem Nicencjusz, nieda­ w n o p r z e d t e m z m a r ł e g o . Pan Jezus skorzystał ze s p o s o b n o ś c i , by, nie w y m i e n i a j ą c j e g o n a z w i s k a , dać nauką s w o i m u c z n i o m i rze­ s z o m , k t ó r e m u t o w a r z y s z y ł y , i tak s i ę d o n i c h o d e z w a ł : „Żył p e w i e n c z ł o w i e k b o g a t y , który ubierał się w purpurą i b i s i o r i dzień w dzień świetnie się bawił. U b r a m y j e g o pałacu leżał żebrak okryty w r z o d a m i , imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się o d p a d k a m i ze stołu b o g a c z a ; nadto i p s y p r z y c h o d z i ł y i lizały j e g o wrzody. Umarł żebrak i A n i o ł o w i e zanieśli go na łono A b r a h a m a . U m a r ł także b o g a c z i został p o g r z e b a n y . G d y w piekle p o g r ą ż o n y w m ę k a c h , p o d n i ó s ł o c z y , ujrzał z d a l e k a A b r a h a m a i Ł a z a r z a na j e g o łonie. I z a w o ł a ł : „ O j c z e A b r a h a m i e , ulituj się n a d e m n ą , i p o ś l i j Ł a z a r z a ; niech k o n i e c s w e g o p a l c a u m o c z y w w o d z i e i o c h ł o d z i mój j ę z y k , bo s t r a s z n i e c i e r p i ę w t y m płomieniu". Lecz A b r a h a m odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Ł a z a r z p r z e c i w n i e , niedolę; teraz on tu doznaje p o c i e c h y , a ty męki cierpisz. A prócz tego m i ę d z y n a m i a w a m i z i o n i e o g r o m n a otchłań, tak że nikt, c h o ć b y chciał, stąd do w a s przejść nie m o ż e , ani stamtąd do nas się p r z e d o s t a ć . " T a m t e n rzekł: „ P r o s z ę c i ę w i ę c O j c z e , poślij g o d o d o m u m o j e g o ojca! M a m b o w i e m pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce m ę k i " . Lecz A b r a h a m odparł: „Mają Mojżesza i Proro­ k ó w , n i e c h ż e ich słuchają!" „ N i e , O j c z e A b r a h a m i e — o d r z e k ł tamten — lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, będą czynili p o k u t ę " . O d p o w i e d z i a ł m u : „ J e ś l i M o j ż e s z a i P r o r o k ó w nie słuchają, to c h o ć b y kto z umarłych powstał, nie u w i e r z ą " (Łk 16,19-31). 1

T y m i słowy sam Syn Boży dał o d p r a w ę złudzeniom ludzi, którzy d o m a g a j ą się c u d ó w i z m a r t w y c h w s t a n i a u m a r ł y c h , aby u w i e r z y ć w piekło. C h o ć b y działy się koło nich najliczniejsze cuda, nie uwierzyliby. D o w o d e m tego — Żydzi, na oczach których, Pan Jezus czynił wielkie cuda, a w szczególności gdy wskrzesił Łazarza w B e t a n i i , takie tylko robiły w r a ż e n i e że m ó w i l i : „ C ó ż p o c z n i e m y , bisior — lniane płótno, droższe od materiałów wełnianych.

28

bo ten człowiek wiele cudów czyni? Jeśli Go tak zostawimy, wszyscy weń uwierzą... Od o w e g o w i ę c dnia postanowili że Go zabiją" (J 11,47-48,53). Ten sam skutek miały cuda późniejsze, które w imię J e z u s a p u b l i c z n i e czynili Ś w i ę t y Piotr i inni A p o s t o ł o w i e i k t ó r y m w żaden sposób nie można było zaprzeczyć. Arcykapłani i faryzeu­ sze na ich widok, rozprawiali między sobą mówiąc: „ C ó ż uczynimy tym l u d z i o m ? Że przecie z n a n y cud został przez nich u c z y n i o n y , rzecz jest j a w n a wszystkim mieszkającym w Jerozolimie i zaprzeczyć nie m o ż e m y . Ale żeby się to bardziej nie rozgłaszało między ludem, z a g r o ź m y im, a b y w i ę c e j w to I m i ę do ż a d n e g o c z ł o w i e k a n i e m ó w i l i " (Dz 4,16-17). O t o skutek, jaki cuda i z m a r t w y c h w s t a n i e umarłych miewają zwykle u ludzi zepsutego serca i ducha. Z n a n e j e s t p o w s z e c h n i e z n a m i e n n e w y z n a n i e , które w y m k n ę ł o się Diderotowi, jednemu z najbezczelniej szych bezbożników: „Choć­ by cały Paryż zaręczał mi, że widział umarłego, w s k r z e s z o n e g o z grobu, prędzej uwierzyłbym, że cały Paryż zwariował, niżbym dał wiarę l u d o w i " . P r z y z n a ć trzeba, iż m a ł o który z b e z b o ż n i k ó w zdobył się na podobne z u c h w a l s t w o , lecz w istocie cechują się podobną j e d n o ­ stronnością i ślepotą, 1 jeśli p o d o b n e j niedorzeczności nie p o z w a l a im w y p o w i e d z i e ć reszta zdrowego rozsądku, to w życiu stosują tę bezbożną zasadę. Czy wiecie, co trzeba czynić, by bez trudności uwierzyć w piek­ ło? Trzeba tak żyć, by nie mieć p o w o d u lękać się piekła. Patrzcie na p r a w d z i w y c h chrześcijan, sumiennych, moralnych, wiernie speł­ niających wszystkie swe obowiązki. Czy któremuś z nich na myśl p r z y j d z i e , by w ą t p i ć w i s t n i e n i e p i e k ł a ? W ą t p l i w o ś c i — r a c z e j w sercu, niż w rozumie — rodzą się z reguły u ludzi niedouczonych, a przeto z a r o z u m i a ł y c h . Jednakże jeśli ktokolwiek prowadzi życie u c z c i w e , nie czuje p o t r z e b y w o j o w a n i a p r z e c i w k o istnieniu piekła.

29

CZYM

JEST

PIEKŁO

B ł ę d n e i z a b o b o n n e w y o b r a ż e n i a o piekle P r z e d e wszystkim m u s i m y starannie omijać pospolite i zabo­ b o n n e w y o b r a ż e n i a , k t ó r e u w i e l u ludzi w y k r z y w i a j ą p r a w d z i w ą i k a t o l i c k ą n a u k ę o p i e k l e . W y o b r a ż a j ą s o b i e oni j a k i e ś p i e k ł o d z i w a c z n e i ś m i e s z n e , a potem mówią: „ N i g d y w to nie u w i e r z ę , bo to n i e d o r z e c z n e i n i e m o ż l i w e . N i e ! nie u w i e r z ę , nie m o g ę w i e r z y ć w piekło!" I zaiste, g d y b y piekło było tym, co roją sobie c z a s e m nie tylko poczciwe babcie ale i ludzie uczeni, to mieliby zupełną słuszność, nie wierząc w nie. W s z y s t k i e te o p o w i a d a n i a w a r t e są tyle, ile o w e d z i w a c z n e bajki, k t ó r y m i z a b a w i a się dzieci i p o s p ó l s t w o . A l e nie j e s t to bynajmniej n a u k a Kościoła Ś w i ę t e g o , a jeśli c z a s e m dla w y w o ł a n i a silniejszego wrażenia jakiś pisarz albo kaznodzieja u w a ż a z a p o t r z e b n e p o s ł u g i w a ć się n i m i , t o c h o ć s a m a i n t e n c j a m o ż e być dobra, źle j e d n a k czyni, gdyż nikt nie ma p r a w a w y k r z y w i a ć p r a w d y i w y s t a w i a ć jej na p o ś m i e w i s k o ludzi rozsąd­ n y c h , c h o ć b y z c h ę c i w z b u d z e n i a lęku u p r o s t a c z k ó w , a b y ich łatwiej n a w r ó c i ć . Prawda, że często księża są w niemałym kłopocie, g d y im zależy, by w sposób z r o z u m i a ł y przedstawić słuchaczom straszliwe męki piekielne. Jako, że w i ę k s z o ś ć ludzi potrzebuje k o n k r e t n y c h w y o b ­ rażeń, by pojąć p r a w d y najwznioślejsze, zmuszeni też są uciekać się do p r z e d s t a w i e ń o b r a z o w y c h , g d y m ó w i ą o p i e k l e i o k a r a c h p o t ę p i e ń c ó w . Przyjmując do ś w i a d o m o ś c i ów fakt, p r z y z n a ć trzeba, 30

iż b a r d z o t r u d n o j e s t tu z a c h o w a ć w ł a ś c i w ą m i a r ę , i d l a t e g o powtarzam gaz j e s z c z e , iż przy najlepszych zamiarach często popada się w p r z e s a d n e i ś m i e s z n e d z i w a c t w o . Jak więc w i d z i m y , nic tak n a l e ż y r o z u m i e ć czy też w y o b r a ż a ć sobie piekło. N i e ulega natomiast żadnej wątpliwości, że jest ono w i e l k i e i s t r a s z l i w e , ale w zupełnie inny s p o s ó b . Przyjrzyjmy się w i ę c , c z y m j e s t w istocie p i e k ł o .

Pierwszą męką w

piekle jest p o t ę p i e n i e

Potępienie jest zupełnym i nieodwołalnym odrzuceniem od Boga. Potępieniec j e s t zatem stworzeniem stanowczo i definitywnie pozbawionym swego Boga. Sam Pan Jezus uczy nas, że odrzucenie jest pierwszą karą dla potępieńców, przewyższającą inne. Przypomnijcie sobie słowa wy­ roku, które na Sądzie O s t a t e c z n y m Pan Jezus w y p o w i e p r z e c i w k o nim: „ I d ź c i e p r e c z o d e M n i e , p r z e k l ę c i , w o g i e ń w i e c z n y , p r z y g o t o w a n y d i a b ł u i j e g o a n i o ł o m " (Mt 25, 41). Innym razem nauczając Ż y d ó w , że do Królestwa Bożego wchodzi się przez ciasne drzwi p o w i e d z i a ł : „ O d s t ą p c i e o d e M n i e w s z y s c y d o p u s z c z a j ą c y sie n i e s p r a w i e d l i w o ś c i ! T a m b ę d z i e p ł a c z i z g r z y t a n i e z ę b ó w , gdy u j r z y c i e A b r a h a m a , I z a a k a i J a k u b a , i w s z y s t k i c h p r o r o ­ k ó w w k r ó l e s t w i e B o ż y m , a siebie s a m y c h p r e c z o d r z u c o n y c h " (Łk 13,27-28; por. Mt 7,23). Pierwszym więc słowem wyroku Najwyższego Sędziego, wyraża­ jącym pierwsze znamię piekła, jest odrzucenie od Boga, pozbawienie Boga, p r z e k l e ń s t w o B o g a , czyli innymi s ł o w y : p o t ę p i e n i e . Płytkość n a s z e g o r o z u m u i brak żywej wiary nie pozwalają n a m w tym życiu z m i e r z y ć , ani pojąć, ile ten wyrok o d r z u c e n i a m i e ś c i w sobie grozy, okropności i rozpaczy. Człowiek stworzony jest dla Pana B o g a i dla niego s a m e g o . Stworzony jest dla Boga tak, j a k o k o stworzone jest dla światła, j a k serce dla miłości. J e d n a k ż e wśród tysięcznych zajęć i zbytnich trosk tęgo świata nie c z u j e m y t e g o niejako, gdyż wtedy wszystko, co widzimy, słyszymy, cierpimy i miłujemy, o d w o d z i i o d w r a c a nas od Boga, naszego j e d y n e g o , o s t a t e c z n e g o celu. Inaczej na tamtym świecie. T a m , po śmierci prawda wchodzi we w s z y s t k i e swoje p r a w a : k a ż d y tam widzi się s a m n a sam w o b e c swego Boga, wobec Tego, przez którego i dla którego jest stworzo31

ny, który jeden ma być i może być j e g o życiem, j e g o szczęściem, o d p o c z y n k i e m , rozkoszą, miłością i wszystkim. Czy zdołasz więc teraz pojąć, w j a k i m stanie znaleźć się musi człowiek, który od razu, b e z w z g l ę d n i e i najzupełniej, traci swoje życie, światło, szczęście, miłość, s ł o w e m : w s z y s t k o ? Czy zdołasz pojąć tę próżnię nagłą, bezdenną, w której znajdzie się pogrążona istota, stworzona na to, aby m i ł o w a ć , aby p o s i a d a ć T e g o w ł a ś n i e , który jej został w y d a r t y ! P e w i e n z a k o n n i k z T o w a r z y s t w a J e z u s o w e g o , Ojciec S u r i n , słynny w XVII wieku ze swych cnót, nauki i nieszczęść, przez blisko 20 lat żył w t y m o k r o p n y m stanie o d d a l e n i a od B o g a . C e l e m uwolnienia pewnej biednej, świątobliwej zakonnicy od diabelskiego opętania, k t ó r e m u nie m o g ł y zaradzić całe trzy miesiące m o d ł ó w , e g z o r c y z m ó w i u m a r t w i e ń , ojciec ten b o h a t e r s t w o m i ł o s i e r d z i a s w e g o p o s u n ą ł aż do tego stopnia, iż prosił B o g a , aby na n i e g o s a m e g o przenieść raczył plagę opętania, byle tylko b i e d n a zakon­ nica była w y z w o l o n a . Jakoż Pan Bóg go wysłuchał i dozwolił, ku w i ę k s z e m u uświęceniu sługi swego, iż natychmiast diabeł o p a n o w a ł j e g o ciało i dręczył go przez długie lata. Nic nie ma w i a r y g o d n i e j szego nad te d z i w n e , a publiczne zjawiska, w których się objawiało o p ę t a n i e b i e d n e g o Ojca Surina. I zbyt wiele czasu z a b r a ł o b y n a m o p i s y w a n i e ich t u t a j . O n s a m , p o s w o i m w y z w o l e n i u , z e b r a ł w p i s m a c h , p r z e c h o w y w a n y c h do dziś, wszystko, co sobie mógł p r z y p o m n i e ć z tego stanu nadprzyrodzonego, gdy szatan o p a n o w a w ­ szy j e g o w ł a d z e duszy i ciała, dawał mu w pewnej mierze o d c z u ć własne wrażenia i własną rozpacz potępieńca. „ Z d a w a ł o się — p i s z e on — że c a ł a m o j a istota, w s z y s t k i e w ł a d z e mojej duszy i członki ciała, z niewypowiedzianą g w a ł t o w ­ nością w y d z i e r a ł y się ku Panu Bogu m o j e m u , którego u z n a w a ł e m jako najwyższe moje szczęście, jako dobro nieskończone, j a k o j e d y n y p r z e d m i o t m o j e g o istnienia. A l e j e d n o c z e ś n i e c z u ł e m , ż e j a k a ś siła, m i m o m o j e g o oporu, g w a ł t e m m n i e o d r y w a ł a i t r z y m a ł a z dala od N i e g o tak dalece, iż s t w o r z o n y na to, aby ż y ć , w i d z i a ł e m się i c z u ł e m p o z b a w i o n y T e g o , który jest Ż y w o t e m ; s t w o r z o n y dla p r a w d y i światła, widziałem się stanowczo o d p y c h a n y m od światło­ ści i prawdy. Stworzony dla miłości, byłem bez miłości i odepchnięty o d n i e j . S t w o r z o n y dla d o b r a , b y ł e m p o g r ą ż o n y w o t c h ł a n i z ł a . T r w o g ę , rozpacz, która przenikała m n i e w tym n i e w y m o w n y m ś c i s k u serca, m ó g ł b y m c h y b a p r z y r ó w n a ć d o stanu lecącej strzały, z wielką mocą wypuszczonej ku p e w n e m u celowi, a nieustannie od niego odpychanej nieprzepartą siłą: koniecznie dążyć musi naprzód, a ciągle coś ją o d p y c h a wstecz". Jest to tylko słaby i blady obraz straszliwej rzeczywistości, która zowie się potępieniem. Z potępie­ n i e m w s p o s ó b k o n i e c z n y z w i ą z a n a j e s t r o z p a c z . Jest to ta s a m a 32

rozpacz, którą Pan Jezus w Ewangelii świętej zowie „ r o b a k i e m " , toczącym potępieńców. W s z y s t k o lepiej stracić aniżeli być w r z u c o n y m do piekła „ g d z i e r o b a k ich nie u m i e r a i ogień nie g a ś n i e " (Mk 9, 48). Ten robak potępieńców, to zgryzoty sumienia i rozpacz. Dlatego n a z w a n e są robakiem, gdyż, podobnie j a k w trupie — robaki rodzą się ze zgnilizny ciała, tak one w d u s z y grzesznej i potępionej rodzą się ze zgnilizny grzechu. I tu r ó w n i e ż zdolni j e s t e ś m y sobie wy­ tworzyć j e d y n i e słabe wyobrażenie tego, co to za zgryzoty i rozpacz. Na tym świecie b o w i e m , gdzie nie ma nic doskonałego, zło z a w s z e jest zmieszane z czymś dobrym, a dobro — zmieszane z czymś złym. I dlatego też, c h o ć b y nasze zgryzoty sumienia i nasza rozpacz były najgwałtowniejsze, zawsze przecież naznaczone są pewną nadzieją. O d n o s i się to także do w s z e l k i c h cierpień z a r ó w n o d u c h o w y c h , m o r a l n y c h i cielesnych, c h o ć b y po ludzku w y d a w a ł y się nie do zniesienia. Ale w wieczności wszystko jest doskonałe, a więc, jeżeli w o l n o się tak w y r a z i ć , zło d o s k o n a ł e j e s t w takim s a m y m stopniu jak dobro, bez przymieszki, bez nadziei, ani możności złagodzenia. Z ł o j e s t b e z w z g l ę d n e , g d y ż tutaj zła w z g l ę d n e g o n i e m a . C z y r o z u m i e s z , c o z n a c z y ten stan r o z p a c z y , b e z p r o m y k a nadziei? Co znaczy ta myśl, tak przygnębiająca: „Zgubiłem się d o b r o w o l n i e , a zgubiłem się na wieki, za nic, za marne drobiazgi chwilowe! A tak łatwo przecież, j a k tylu innych, m o g ł e m zbawić się na wieki!" „Na w i d o k błogosławionych — mówi Pismo Święte — potę­ pieńcy będą zatrwożeni b o j a / n i ą straszliwą, i w ucisku ducha w z d y c h a j ą c , wołać będą: A więc zbłądziliśmy! Zbłądziliśmy I drogi p r a w d z i w e j , n a p r a c o w a l i ś m y się na d r o d z e n i e p r a w o ś c i i z a t r a c e n i a . . . a d r o g i P a ń s k i e j nie p o z n a l i ś m y . C ó ż n a m pomogła pycha, albo c h l u b a z bogactw co n a m p r z y n i o s ł a ? P r z e m i n ę ł o o n o w s z y s t k o j a k cień, a m y ś m y zniszczeli w złości n a s z e j " . Do t e g o święty Pisarz dodaje te s ł o w a : „ T a k i e r z e c z y m ó w i l i w p i e k l e ci, k t ó r z y z g r z e s z y l i " ( M d r 5 , 2 - 1 4 ) . N i e dosyć na tym. Do r o z p a c z y p r z y ł ą c z y się j e s z c z e niena­ wiść j a k o d a l s z y o w o c t e g o p r z e k l e ń s t w a : „ I d ź c i e p r e c z o d e M n i e p r z e k l ę c i ! " (Mt 2 5 , 4 1 ) . A co za nienawiść? Nienawiść przeciwko Panu Bogu! Straszliwa nienawiść przeciw Dobru nieskończonemu, przeciwko Prawdzie nieskończonej, przedwiecznej Miłości, Dobroci, Pięknu, przeciwko Pokojowi, przeciwko Mądrości, przeciwko wiecznej, nieskończonej Doskonałości! N i e n a w i ś ć nieprzebłagana i szatańska, n i e n a w i ś ć nadprzyrodzona, pochłaniająca u potępieńca wszystkie j e g o władze d u c h a i s e r c a , całe j e g o j e s t e s t w o . 33

Potępieniec nie m ó g ł b y nienawidzieć swego Boga, gdyby dane mu było, jak błogosławionym w niebie, widzieć Go w s a m y m sobie, oraz twarzą w twarz ze wszystkimi Jego doskonalościami i w całym n i e w y m o w n y m majestacie Jego. Ale w piekle tak się Boga nie widzi. P o t ę p i e ń c y widzą Go tylko w straszliwych skutkach Jego sprawied­ liwości, tj. w swoich mękach. Nienawidzą przeto Boga, jak nienawi­ dzą p o t ę p i e n i a i p r z e k l e ń s t w a , k t ó r e ich s p o t k a ł o . W m i n i o n y m wieku, w mieście Mesynie, pewien świątobliwy kapłan, e g z o r c y z m u j ą c p e w n e g o o p ę t a n e g o , spytał szatana: „ K t o ś ty j e s t ? " — „ J e s t e m istotą nie miłującą B o g a " — odrzekł zły d u c h . W Paryżu, p o d c z a s innego e g z o r y z m u , na p y t a n i e kapłana: „ G d z i e ty p r z e b y w a s z ? " — szatan z w ś c i e k ł o ś c i ą o d p o w i e d z i a ł : — „W p i e k l e na w i e k i ! " — „ C z y n i e c h c i a ł b y ś w n i w e c z s i ę o b r ó c i ć ? " — „ N i e chcę, by m ó c nienawidzić Boga na wieki!" Tak m ó g ł b y o d p o w i e d z i e ć k a ż d y z p o t ę p i e ń c ó w : n i e n a w i d z ą oni b o w i e m na w i e k i T e g o , k t ó r e g o n a w i e k i mieli m i ł o w a ć . Lecz powie niejeden: Bóg jest dobrocią samą, j a k ż e by miał mnie potępić? — Toteż nie Pan Bóg potępia grzesznika, lecz grzesznik potępia sam siebie. W straszliwym dokonaniu potępienia d o b r o ć Boga nie ma żadnego udziału, tylko Jego świętość i sprawiedliwość. B ó g jest r ó w n i e święty jak dobry, a s p r a w i e d l i w o ś ć J e g o j e s t r ó w n i e n i e s k o ń c z o n a w piekle, jak miłosierdzie J e g o i d o b r o ć n i e s k o ń c z o n e są w niebie. Nie obrażaj przeto świętości Boga, a m o ż e s z b y ć p e w i e n , że nie b ę d z i e s z p o t ę p i o n y . P o t ę p i e n i e c o d b i e r a tylko to, co s a m sobie w y b r a ł , co w y b r a ł z z u p e ł n ą wolnością, wbrew wszelkim łaskom swego Boga. Wybrał zło, więc też zło odbiera, a w wieczności zło zwie się piekłem. G d y b y wybrał d o b r o , m i a ł b y też d o b r o , i m i a ł b y je na wieki. W s z y s t k * to j e s t najzupełniej w p o r z ą d k u , i tu, j a k z a w s z e , wiara j a k najdos­ k o n a l e j z g a d z a się z p r a w a m i z d r o w e g o r o z s ą d k u i s ł u s z n o ś c i . A więc p i e r w s z y m z n a m i e n i e m pieklą, p i e r w s z y m czyn­ n i k i e m s t r a s z l i w e j r z e c z y w i s t o ś c i , z w a n e j p i e k ł e m , jest potę­ pienie z p r z e k l e ń s t w e m B o ż y m , z rozpaczą i nienawiścią w o b e c Pana Boga.

Drugą męką w piekle jest ogień J e d n ą z prawd wiary objawionej jest p e w n o ś ć , że w piekle jest ogień. Przypomnij sobie tak j a s n e , tak dobitne, tak w y r a ź n e słowa Syna B o ż e g o : „Idźcie precz ode Mnie przeklęci w ogień w i e c z n y , 34

...Do piekła Agnistego... gdzie ogień nie gaśnie... Pośle Syn Człowieczy Anioły swoje, i zbiorą tych, którzy czynią nieprawość i wrzucą ich w piec ognisty" (Mt 13,41-42; 25,41). Boskie to i nieomylne słowa, p o w t ó r z o n e przez świętych A p o s t o ł ó w , które stanowią podstawą wiary i nauki Kościoła Świętego. W piekle więc potępieńcy muszą cierpieć karę ognia. W historii Kościoła czytamy, iż w trzecim wieku po Chrystusie dwaj młodzieńcy, uczęszczający do sławnej szkoły Aleksandryjskiej w E g i p c i e , wstąpili p e w n e g o razu do kościoła, gdzie w ł a ś n i e k a z n o d z i e j a m ó w i ł o ogniu p i e k i e l n y m . Jeden z nich szydził sobie z tego ognia, drugi zaś, trwogą przejęty, nawrócił się, a nawet dla lepszego zabezpieczenia swego zbawienia wstąpił do zakonu. Po p e w n y m czasie tamten pierwszy umarł nagle, a gdy z dopuszczenia Bożego ukazał się d a w n e m u s w e m u t o w a r z y s z o w i , rzekł do niego: „Kościół p r a w d ę m ó w i , ucząc o ogniu w i e c z n y m w piekle. K s i ę ż a w tym tylko błądzą, że ani w setnej części nie przedstawiają j e g o o k r o p n o ś c i t a k . j a k i e są o n e w r z e c z y w i s t o ś c i " .

Ogień

p i e k i e l n y jest n a d p r z y r o d z o n y i niepojęty

Niestety, nikt na ziemi nie zdoła ani wyrazić, ani nawet pojąć wielkich prawd wiecznych! Kapłani wysilają się jak mogą, j e d n a k ż e ani duch, ani s ł o w a nie sprostają temu zadaniu. Jeżeli o niebie p o w i e d z i a n o : „...ani oko nie w i d z i a ł o , ani u c h o nie s ł y s z a ł o , ani w serce człowieka nie wstąpiło, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują" (1 Kor 2,9), to tak samo, w imię sprawied­ liwości Bożej m o ż n a b y p o w i e d z i e ć , ż e „ani o k o l u d z k i e nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie mogło i nie będzie nigdy mogło pojąć, co sprawiedliwość Boża zgotowała dla grzeszników n i e p o p r a w n y c h " . „Cierpię, cierpię męki w tym płomieniu" — wołał w otchłani piekielnej ów zły bogacz ewangeliczny. Aby docenić doniosłość tego p i e r w s z e g o s ł o w a potępieńca: Cierpię! — trzeba by pojąć d o n i o s ­ łość drugiego słowa: „W tym p ł o m i e n i u " . Ogień na tym świecie, lak wszystko inne, jest niedoskonały, i nasze wszystkie płomienie, m i m o straszliwej siły, j a k ą posiadają, są tylko n ę d z n y m o b r a z e m ognia wieczystego, o którym m ó w i Ewangelia Święta. Czy byłoby m o ż l i w e , bez u c h y b i e n i a p r a w d z i e , w y r a z i ć s ł o w a m i o k r o p n o ś ć 35

cierpień, które musiałby znosić człowiek wrzucony choćby tylko na kilka minut do rozpalonego pieca, przypuściwszy, że mógłby w nim żyć. P y t a m — czy b y ł o b y to m o ż l i w e ? N i e w ą t p l i w i e nie. A c ó ż dopiero p o w i e d z i e ć o tym ogniu n a d p r z y r o d z o n y m , o ogniu wiecz­ nym, którego o k r o p n o ś ć z niczym nic da się p o r ó w n a ć ! P o m i m o to jednakże, ponieważ żyjemy w czasie, nie w wieczno­ ści, m u s i m y posługiwać się przedmiotami tego świata, choć nędz­ n y m i , słabymi, niedoskonałymi, aby za ich p o m o c ą wznieść się do rzeczywistości niewidzialnych, nieskończonych, przyszłego żywota. A więc m u s i m y też pobudzać się do bojaźni rozważaniem n i e w y m o ­ wnych cierpień, jakie tu sprawia ogień ziemski, abyśmy później nie wpadli do otchłani ognia piekielnego.

Ojciec de Bussy i młody bezbożnik Pewien świątobliwy misjonarz z początku m i n i o n e g o wieku, z n a n y w całej F r a n c j i z e swej a p o s t o l s k i e j g o r l i w o ś c i , w y m o w y i niepospolitych cnót, a trochę także ze swych oryginalnych p o m y s ­ łów, użył tego sposobu, by pewnego młodego wolnomyśliciela (masona) przekonać w namacalny sposób o okropności piekła. Ojciec de B u s s y odprawiał w j e d n y m z wielkich miast połu­ d n i o w e j Francji m i s j ę , k t ó r a w s t r z ą s n ę ł a całą l u d n o ś c i ą . B y ł o t o w zimie, krótko przed Bożym Narodzeniem, w wielki mróz. W pokoju p r z e z n a c z o n y m do przyjmowania gości był piec, w któr y m p ł o n ą ł tęgi o g i e ń . P e w n e g o razu przybył do niego młodzieniec, którego polecono mu z powodu j e g o złego życia i bluźnierczej fanfaronady. Ojciec de B u s s y w k r ó t c e p r z e k o n a ł się, ż e t r u d n o b y ł o c o k o l w i e k z n i m począć. „Zbliż się trochę, mój przyjacielu — rzekł do niego wesoło — n i c bój s i ę , j a n i k o g o d o s p o w i e d z i n i e z m u s z a m . P r o s z ę cię, usiądź tu, p o g a w ę d z i m y sobie trochę przy tym c i e p ł y m p i e c u " . T o rzekłszy, otworzył piec, a widząc, że drzewo już prawie się wypaliło, p o w i e d z i a ł do m ł o d z i e ń c a : „ Z a n i m usiądziemy, zechciej mi p o d a ć parę kawałków drzewa". Ten zdziwił się trochę, ale uczynił to, czego ojciec zażądał od niego. „A teraz — rzecze dalej — w ł ó ż to d r z e w o do pieca, ale g ł ę b o k o " . I gdy ten d r z e w o w s u w a w otwór, ojciec de B u s s y c h w y t a go n a g l e za r a m i ę i w p y c h a je w głąb p i e c a . M ł o d z i e n i e c k r z y k n ą ł i o d s k o c z y ł od pieca. „ C ó ż to? — z a w o ł a ł — czy ojciec oszalał? Przecież m ó g ł b y m spalić sobie r ę k ę ! " — „ N o i c ó ż , mój d r o g i ? — o d r z e k ł Ojciec de B u s s y s p o k o j n i e — c z y nie 36

p o w i n i e n e ś się do tego p r z y z w y c z a j a ć ? W p i e k l e , do k t ó r e g o pójdziesz, jeśli nic przestaniesz prowadzić takiego życia, nie tylko końce p a l c ó w będą piec ci się w ogniu, ale całe ciało. A nadto, ten m a ł y o g i e ń n i e m o ż e się w ż a d n e j m i e r z e r ó w n a ć z p i e k i e l n y m . A więc dalej, dalej, drogi przyjacielu! N i e bój się, do wszystkiego trzeba się p r z y z w y c z a i ć ! " Potem chciał go z n ó w ująć za r a m i ę , ale ten naturalnie oparł się z całej siły. W ó w c z a s dopiero zaczął m ó w i ć : „Biedne dziecko, z a s t a n ó w się trochę. Czy nie warto raczej wiele wycierpieć, aniżeli na wieki gorzeć w ogniu piekielnym? A te ofiary, których spełnienia Pan B ó g żąda od ciebie, abyś uniknął o w y c h s t r a s z l i w y c h m ę c z a r n i , c z y w r z e c z y s a m e j nie są d r o b n o s t k ą ? " M ł o d y niedowiarek odszedł zamyślony. Zastanowił się nad tym r z e c z y w i ś c i e , a z a s t a n o w i ł tak d o b r z e , iż n i e b a w e m w r ó c i ł do misjonarza, przy którego p o m o c y p o z b y ł się b r z e m i e n i a s w y c h g r z e c h ó w i w s t ą p i ł na d o b r ą d r o g ę . P e w i e n j e s t e m , iż spośród tysięcy ludzi, którzy żyją z dala od Pana B o g a , a p r z e t o idą d r o g ą p r o w a d z ą c ą do p i e k ł a , ani j e d e n pewnie by się tam nie znalazł, gdyby zechciał poddać się „ogniowej próbie", gdyby przystał na taki układ: „przez cały rok będziesz się mógł bezkarnie oddawać wszelkim uciechom, u ż y w a ć wszelkich rozkoszy, zaspokajać wszystkie zachcianki, pod tym j e d n y m warun­ kiem, byś jeden dzień, albo choćby tylko godzinę przesiedział w ogniu". P o w t a r z a m raz j e s z c z e : nie znalazłby się ani j e d e n , który by p r z y s t a ł na taki u k ł a d . A j e ś l i c h c e c i e na to d o w o d u , to posłuchajcie.

Trzej synowie starego lichwiarza Pewien człowiek, który wzbogacił się na bezlitosnej krzywdzie swych bliźnich, zapadł na niebezpieczną chorobę. C h o ć wiedział, że gangrena toczy j u ż j e g o rany, nie mógł się zgodzić na w y r ó w n a n i e k r z y w d y . „ J e ż e l i p o o d d a j ę w s z y s t k o — m ó w i ł — co s t a n i e s i ę z moimi d z i e ć m i ? " Jego proboszcz, człowiek dowcipny, by u r a t o w a ć tę biedną duszę, takiej użył sztuki. Powiedział mu, że jeśli pragnie p o w r ó c i ć do z d r o w i a , to g o t ó w w s k a z a ć mu l e k a r s t w o , p r o s t e w p r a w d z i e , ale drogie, bardzo drogie. „ N i e c h b y k o s z t o w a ł o tysiąc, d w a tysiące, a c h o ć b y i dziesięć tysięcy franków, c ó ż to s z k o d z i ! — ż y w o zareplikował starzec. Cóż to więc za lekarstwo?" — „Pole­ ga ono na tym, by miejsce z g a n g r e n o w a n e polać tłuszczem jakiejś żyjącej osoby. N i e potrzeba na to wiele. Jeślibyś znalazł k o g o ś , kto 37

by za dziesięć tysięcy franków pozwolił sobie w y s m a ż y ć t r o c h ę tłuszczu z ręki, to by w y s t a r c z y ł o " . — „ N i e s t e t y ! — z a w o ł a ł c h o r y z westchnieniem — wątpię, żebym znalazł kogoś, kto zechciałby się tego p o d j ą ć " . — „ J e s t na to s p o s ó b — o d r z e k ł s p o k o j n i e k s . p r o b o s z c z . Zawołaj najstarszego syna, który kocha cię i ma po tobie odziedziczyć majątek, i powiedz mu: „ K o c h a n y synu! Ocalisz życie staremu ojcu, jeśli przez mały kwadransik pozwolisz sobie piec rękę w ogniu". Jeżeli się nie zgodzi, przedłóż to drugiemu, obiecując mu, że zamiast najstarszego, j e g o uczynisz swym spadkobiercą. A jeśliby ten się w y m ó w i ł , n a j m ł o d s z y z p e w n o ś c i ą p r z y s t a n i e . I tak się stało. Ojciec prosił j e d n e g o syna po drugim, ale wszyscy ze zgrozą odrzucili propozycję. W ó w c z a s ojciec odezwał się do nich: „ C o ? Dla uratowania m e g o życia w z d r a g a c i e się p o d d a ć chwilowej b o l e ś c i , a ja dla z a p e w n i e n i a w a m dostatku, m i a ł b y m iść do piekła n a w i e c z n y o g i e ń ? Z a p r a w d ę , w i e l k i m b y m m u s i a ł być g ł u p c e m ! " I n a t y c h m i a s t p o o d d a w a ł w s z y s t k o , co k o m u k o l w i e k był d ł u ż n y , bez w z g l ę d u na to, co się stanie z j e g o synami. 1 dobrze uczynił, ale i synowie j e g o mieli słuszność, bo pozwolić sobie piec rękę, c h o ć b y tylko przez k w a d r a n s , n a w e t dla o c a l e n i a ż y c i a ojca, j e s t ofiarą p r z e c h o d z ą c ą siły c z ł o w i e k a . A p r z e c i e ż c z y m ż e to j e s t w p o r ó w n a n i u z o g n i s t ą o t c h ł a n i ą p i e k ł a ?

Dzieci moje, nie chodźcie do piekła ! W roku 1 8 4 4 , w s e m i n a r i u m ś w . S u l p i c j u s z a , w Issy p o d Paryżem, p o z n a ł e m p e w n e g o profesora, słynnego z niepospolitej w i e d z y , u którego w s z y s c y podziwiali też p o k o r ę i życic pełne u m a r t w i e ń . Ks. Pinault, nim został k s i ę d z e m , był j e d n y m z naj­ znakomitszych profesorów szkoły politechnicznej, w seminarium zaś wykładał fizykę i chemię. Pewnego razu podczas doświadczeń, nie w i a d o m o jakim s p o s o b e m z a p a l i ł się fosfor, z k t ó r y m c z y n i ł r ó ż n e p r ó b y i w j e d n a j c h w i l i jego rękę o g a r n ę ł y p ł o m i e n i e . D a r e m n i e starał się b i e d n y p r o f e s o r p r z y p o m o c y s w y c h u c z n i ó w g a s i ć o g i e ń p a l ą c y j e g o c i a ł o . W kilka m i n u t r ę k a z a m i e n i ł a się w bezkształtną, ognistą masę. Nieszczęśliwy ten człowiek w nad­ miarze boleści stracił przytomność. Ażeby j a k o ś uśmierzyć gwałtow­ ność m ę c z a r n i , zanurzono j e g o rękę razem z ramieniem w naczynie z wodą. P r z e z cały dzień i całą noc w y d a w a ł tylko j ę k i i roz­ dzierające serce o k r z y k i , a kiedy przez chwilę mógł w y p o w i e d z i e ć parę s ł ó w , p o w t a r z a ł d o o t a c z a j ą c y c h g o s e m i n a r z y s t ó w : „ O m o j e 38

dzieci! ...moje dzieci! ...nie chodźcie do piekła! ...nic chodźcie do piekła! ..." Ten sam krzyk boleści i miłości kapłańskiej wydobył się w roku 1867 z ust, a raczej z serca innego księdza w podobnych okolicznoś­ ciach, niedaleko Pontivy, w diecezji Waneńskiej. M ł o d y wikary, nazwiskiem Laurent, rzucił się w p ł o m i e n i e pożaru, aby r a t o w a ć pewną nieszczęśliwą m a t k ę i dwoje małych dzieci. Kilkakrotnie zapuszczał się z b o h a t e r s k ą m i ł o ś c i ą w stronę, z której d o c h o d z i ł y go krzyki i szczęśliwie wyniósł dwoje zdrowych dzieci. Ale została jeszcze m a t k a , a nikt nie śmiał narazić swego życia dla w y d o b y c i a jej z g w a ł t o w n y c h p ł o m i e n i , które w z m a g a ł y się z k a ż d ą chwilą. Idąc tylko za g ł o s e m miłości bliźniego, ksiądz Laurent jeszcze raz skoczył w ogień, dotarł do nieszczęśliwej matki, która z przestrachu straciła już niemal z m y s ł y i p r a w i e w y r z u c i ł ją z p ł o n ą c e g o d o m u . W tej j e d n a k chwili zawalił się dach i świątobliwy kapłan zapadł w żarzące się zgliszcza. Na j e g o w o ł a n i e doskoczyli ludzie i, choć z trudnością, udało im się wydobyć go z płomieni. Ale, niestety, było już za p ó ź n o ! B i e d n y ksiądz u g o d z o n y był śmiertelnie. Płomień, którym oddychał podczas ratowania, zaczął go teraz palić wewnątrz i niewymowne sprawiał, mu boleści. Nadaremnie poczciwi parafianie używali wszelkich środków ratowania go. Nic nie pomogło i w kilka godzin ten męczennik miłości bliźniego odebrał w niebie nagrodę za bohaterskie poświęcenie. I on także, podczas swego okropnego konania, wołał do otaczają­ cych go ludzi: „O drodzy przyjaciele!... O moje dzieci! ...Nie chodźcie do piekła!... To rzecz okropna! ...Spójrzcie, jak trzeba gorzeć w piekle!"

Ogień piekielny jest materialny czyli zmysłowy L u d z i e pytają nieraz: co to za ogień piekielny? Jakie są j e g o właściwości? C z y to jest ogień materialny, c z y też tylko czysto d u c h o w y ? I wielu skłania się do tego ostatniego zdania, p o n i e w a ż mniej ich przeraża. Ale święty T o m a s z z A k w i n u , a także inni t e o l o g o w i e k a t o l i c c y i n n e g o są z d a n i a . Jak powiedzieliśmy przed chwilą, jest prawdą wiary świętej, że ogień piekielny jest ogniem rzeczywistym i p r a w d z i w y m , ogniem nieugaszonym, ogniem w i e c z n y m , który pali, a nie niszczy, który przenika nie tylko ciała, lecz także dusze. Jest to prawdą objawioną przez Boga i przekazywaną przez Kościół Święty (potwierdzaną 39

nieustannie poprzez osobiste doświadczenia wielkich świętych i mis­ t y k ó w K o ś c i o ł a Ś w i ę t e g o — patrz D o d a t e k — p r z y p . red.) Za­ przeczać tej prawdzie byłoby nie tylko błędem, lecz wprost b e z b o ż ­ n o ś c i ą i z u p e ł n ą herezją. Jakież własności ma ogień piekielny? Jest to ogień materialny? Jest to taki sam ogień j a k nasz, albo tego s a m e g o rodzaju? Na te p y t a n i a o d p o w i e nam książę w s z y s t k i c h t e o l o g ó w , ś w i ę t y T o m a s z z A k w i n u , a o d p o w i e ze z w y k ł ą s o b i e j a s n o ś c i ą i g ł ę b o k o ś c i ą . W s p o m i n a on najpierw, że filozofowie p o g a ń s c y , k t ó r z y nie wierzyli w ciała z m a r t w y c h w s t a n i e , a j e d n a k z g o d n i e z p o w s z e c h ­ n y m p r z e k o n a n i e m rodzaju l u d z k i e g o p r z y p u s z c z a l i , iż j e s t na tamtym świecie ogień, który karze za grzechy, musieli uczyć i uczyli rzeczywiście, że j e s t to tylko ogień d u c h o w y , tej samej natury, co d u s z e . N o w o c z e s n y duch r o z u m o w a n i a , dążący d o o p a n o w a n i a wszystkich z m y s ł ó w , o ile to tylko jest możliwe, i do podkopywania wiary świętej, skłonił j u ż także do tego poglądu wielką liczbę ludzi, niedostatecznie obeznanych z nauką katolicką. W s p o m n i a w s z y o t y m na w s t ę p i e , wielki D o k t o r K o ś c i o ł a stanowczo o ś w i a d c z a , że „ogień j e s t materialny, kara b o w i e m , w y m i e r z a n a ciału, m o ż e być tylko cielesna". Te swoje tezy święty T o m a s z p o p i e r a nauką świętego G r z e g o r z a W i e l k i e g o i świętego A u g u s t y n a , którzy twierdzą to s a m o , i tymi samymi słowami. M i m o to j e d n a k — dodaje święty T o m a s z — m o ż n a p o w i e d z i e ć , iż ów materialny ogień ma w sobie coś d u c h o w e g o , nie tylko co do swojej istoty, lecz także co do skutków. A l b o w i e m męcząc ciało, nie niszczy go przecież, nie trawi, nie zamienia w popiół, i swoje karzą­ ce o d d z i a ł y w a n i e rozciąga także na duszę. Pod tym w z g l ę d e m ogień piekielny różni się od ognia materialnego, który pali i niszczy ciała.

Ogień

piekielny, choć materialny działa także na dusze

Mógłby ktoś spytać: j a k to być m o ż e , by ogień piekielny był r ó w n i e ż o d c z u w a l n y dla d u s z , które a ż d o dnia z m a r t w y c h w s t a n i a i Sądu O s t a t e c z n e g o o d d z i e l o n e są od swoich ciał? Na to p y t a n i e trzeba najpierw o d p o w i e d z i e ć , iż w tej straszliwej tajemnicy mąk piekielnych, inną j e s t rzeczą znać dokładnie p r a w d ę o tym, co ma m i e j s c e , a inną r z e c z ą r o z u m i e ć ją i z g ł ę b i a ć . T a k na p r z y k ł a d z z u p e ł n ą i b e z w z g l ę d n ą p e w n o ś c i ą , z n i e o m y l n e j nauki K o ś c i o ł a 40

Świętego w i e m y , że p o t ę p i e ń c y bezpośrednio po śmierci strąceni zostają do piekła, i to w ł a ś n i e w ogień piekielny. To zaś daje się rozumieć wyłącznie w odniesieniu do ich dusz, ponieważ aż do chwili powszechnego zmartwychwstania, ciała ich pozostaną złożone w zie­ mi. A zatem dusza potępieńca, skoro rozstanie się z ciałem, znajdzie się pod w p ł y w e m t a j e m n i c z e g o o d d z i a ł y w a n i a o g n i a p i e k i e l n e g o w tym samym położeniu, co szatani. Ci b o w i e m , choć ciał wcale nie mają, znosić muszą męki, zadawane im przez ten sam ogień, w który w odpowiednim czasie wrzucone będą i ciała potępieńców, o czym wyraźnie powiedział Syn Boży w wyroku, który w y d a na potępio­ nych: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który z g o t o w a n y j e s t diabłu i a n i o ł o m j e g o ! " Ogień ten jest materialny, inaczej b o w i e m nie m ó g ł b y działać na ciała potępionych, zaś dusze p o t ę p i e ń c ó w , choć oddzielone od ciała, znoszą cierpienia w tymże ogniu materialnym. Tyle wiemy z zupełną pewnością. Jak zaś to się dzieje, jak jest to możliwe, tego nie j e s t e ś m y zdolni p o j ą ć n a s z y m r o z u m e m . W i e d z a o t y m nie j e s t n a m z r e s z t ą potrzebna, by wierzyć, gdyż wszystkie prawdy objawione nam przez Boga, mają nie tylko ten cel, a b y o ś w i e c a ć nasz u m y s ł , lecz by z a r a z e m u t r z y m y w a ć go w zależności i uległości. Przez w i a r ę n a b y w a m y p e w n o ś c i o t y m , i ż r z e c z y w i ś c i e tak j e s t , j a k n a s n a u c z o n o , i to n a m w y s t a r c z a , j e ś l i w i d z i m y , że p r z e k r a c z a to możliwości p o z n a w c z e rozumu. Zaś d o w o d y r o z u m o w e i podobień­ stwa przyczyniają się tylko do lepszego wyjaśnienia nam problemu. Takie p o d o b i e ń s t w o nasuwa nam stosunek naszego ciała do duszy. K a ż d y z nas przez cały czas j e s t świadkiem silnego i nieustannego w p ł y w u , j a k i ciało wywiera na duszę: ciało, istota materialna — na d u s z ę , istotę d u c h o w ą . P o d o b n i e też, j e s t całkiem m o ż l i w e , ż e substancja materialna, j a k ą jest ogień piekielny działa na substancję duchową, jaką są dusze potępieńców.

Stary kapłan z Saint-Cyr Skoro o tym m o w a , p o z w ó l m i , drogi czytelniku, o p o w i e d z i e ć sobie zabawne wydarzenie, które miało miejsce w szkole wojskowej w Sain-Cyr, w ostatnich latach. K a p e l a n e m we wspomnianej szkole był w ó w c z a s niejaki ksiądz R i g o l o t , pełen z d o l n o ś c i i d o w c i p u . M i e w a ł on dla m ł o d y c h wojskowych bardzo pożyteczne ćwiczenia duchowe, i w tym celu co dzień wieczorem, nim rozeszli się do sypialni, gromadził ich w kap­ licy. P e w n e g o d n i a w y g ł o s i ł im d o s k o n a ł ą n a u k ę o p i e k l e . S k o ń 41

czywszy nabożeństwo, szedł ze świecą w ręku do swego pokoju, znajdującego się w i n n y m skrzydle budynku, p r z e z n a c z o n y m dla oficerów. Otwierając drzwi swego mieszkania usłyszał nagle, iż ktoś idący za n i m po s c h o d a c h , woła go po imieniu. Był to stary kapitan z siwym wąsem, postawy nieco rubasznej. „Przepraszam — odezwał się tonem trochę ironicznym — ksiądz d o b r o d z i e j w y g ł o s i ł n a m p i ę k n e k a z a n i e o p i e k l e , ale z a p o m n i a ł nam powiedzieć, czy w tym ogniu piekielnym będą nas piec, smażyć, czy też gotować? Czy więc ksiądz nic mógłby mi tego wyjaśnić?" Kapelan, widząc z kim ma do czynienia, spojrzał mu w oczy, podsunąwszy mu świecę pod nos, rzekł spokojnie: „Zobaczysz sam, panie k a p i t a n i e ! " Potem zamknął d r z w i , śmiejąc się z pociesznej miny, jaką zrobił biedny kapitan. Kapelan nie myślał więcej o tym zajściu, ale z d a w a ł o mu się, j a k b y od tego czasu kapitan unikał s p o t k a n i a się z n i m i mijał go, s k o r o tylko z daleka go ujrzał. T y m c z a s e m nadeszła rewolucja lipcowa. Kapelanie wojskowe znie­ siono, między innymi — kapelanie w Saint-Cyr, a księdza Rigolot arcybiskup paryski przeniósł na inne, mniej zaszczytne miejsce. Dwanaście lat później ów czcigodny kapłan znajdował się p e w n e g o wieczoru w salonie, wśród wielu z g r o m a d z o n y c h tam osób. W t e m zbliża się do niego starzec z białym w ą s e m , który p o w i t a w s z y go spytał, czy nic jest k s i ę d z e m Rigolot, d a w n y m k a p e l a n e m wojs­ kowym z Saint-Cyr? Usłyszawszy odpowiedź t w i e r d z ą c ą zawołał ze wzruszeniem: „O księże kapelanie, pozwól uścisnąć twoją rękę i wyrazić ci najwyższą wdzięczność. Ty mnie uratowałeś!" — „Ja, j a k i m ż e s p o s o b e m ? " — „ C ó ż to, czy m n i e k s i ą d z k a p e l a n n i e poznaje? C z y nie p r z y p o m i n a sobie ksiądz o w e g o wieczoru, kiedy p e w i e n k a p i t a n , i n s t r u k t o r szkoły w o j s k o w e j , p o k s i ę d z a kazaniu o piekle, zadał pytanie bardzo niedorzeczne, a ksiądz kapelan odpowiedział mu, podsuwając świecę pod nos: „Zobaczysz to sam k a p i t a n i e ! " K a p i t a n e m tym b y ł e m j a . I niech s o b i e ksiądz d o b ­ rodziej wyobrazi, że od owej chwili słowa te wciąż brzmiały mi w uszach, i nie mogłem pozbyć się myśli, że pójdę w ogień piekielny. W a l c z y ł e m p r z e z dziesięć lat, n a r e s z c i e m u s i a ł e m się p o d d a ć . Poszedłem do spowiedzi i zostałem chrześcijaninem, i to jak na żołnierza przystoi, chrześcijaninem od stóp do głowy. Tobie, księże kapelanie, z a w d z i ę c z a m to szczęście i cieszę się, z tego naszego s p o t k a n i a , ż e m o g ę c i w y r a z i ć moją s e r d e c z n ą w d z i ę c z n o ś ć " . Jeżeli przeto, drogi czytelniku, zdarzy ci się, że j a k i ś niepo­ s k r o m i o n y d o w c i p n i ś zada ci niemądre pytanie ogniu piekielnym, odpowiedz mu za księdzem Rigolot: „Zobaczysz to sam, mój drogi p r z y j a c i e l u ! Z o b a c z y s z s a m ! " Z a r ę c z a m ci, ż e nie b ę d z i e miał o c h o t y pójść t a m o s o b i ś c i e . 42

Ślad

wypalonej

ręki

Jest rzeczą pewną, iż prawie zawsze, ilekroć Pan Bóg pozwolił, ż e b y j a k a ś d u s z a p o t ę p i o n a , albo ( c o p o d w z g l ę d e m o g n i a n a tamtym świecie na j e d n o wychodzi) j a k a ś dusza z czyśćca, pokazała się na ziemi i zostawiła po sobie widzialny ślad, zawsze był to ślad ognisty (patrz Dodatek — p r z y p . red.). Proszę p r z y p o m n i e ć sobie, co p r z y t o c z y l i ś m y wyżej o o w y m strasznym zjawisku w L o n d y n i e , o w y p a l o n y m ramieniu owej d a m y z bransoletką i o p r z e p a l o n y m kobiercu, a t a k ż e o ognistej atmosferze, którą była ogarnięta o w a rozpustna dziewczyna w R z y m i e , i zakonnik świętokradca z czasów św. A n t o n i e g o w e Florencji. W k w i e t n i u roku 1876 ja sam w i d z i a ł e m na w ł a s n e o c z y w Fulginie, niedaleko Asyżu we Włoszech, takie przerażające ślady ognia, będące d o w o d e m p r a w d y , o której m ó w i l i ś m y , tj. że ogień tamtego świata, jest ogniem rzeczywistym. Dnia 4 listopada 1859 r. w klasztorze Tercjarek F r a n c i s z k a ń s ­ kich w F u l g i n i e . u m a r ł a na s k u t e k a p o p l e k s j i j e d n a z s i ó s t r , imieniem Teresa M a ł g o r z a t a Gęsta, która przez długie lata była mistrzynią nowicjuszek i j e d n o c z e ś n i e miała pod s w o i m zarządem ubogą izbę szatną k l a s z t o r u . P o c h o d z i ł a o n a z m i a s t a B a s t i a na w y s p i e K o r s y c e , gdzie urodziła się w roku 1797, a wstąpiła do klasztoru w lutym 1826 roku. Nie trzeba d o d a w a ć , że na śmierć była dobrze przygotowana. W d w a n a ś c i e lat p o t y m w y p a d k u , d n i a 1 7 l i s t o p a d a , j e d n a z sióstr i m i e n i e m A n n a Felicja, która d a w n i e j d o p o m a g a ł a tamtej w urzędzie, a po jej śmierci sama sprawowała ten. obowiązek, miała właśnie wchodzić do izby szatnej, gdy wtem doszły do jej uszu jakieś westchnienia, które, j a k się zdawało, wychodziły z wnętrza celki. T r o c h ę w y s t r a s z o n a , otworzyła spiesznie drzwi, ale nie zobaczyła n i k o g o . N i e b a w e m j e d n a k z n o w u o d e z w a ł y się w e s t c h n i e n i a , i to tak w y r a ź n e , iż m i m o tego, że wcale nie była bojaźliwa, o p a n o w a ł a ją t r w o g a . „ J e z u s Maria! — z a w o ł a ł a — co to j e s t ? " L e d w o wypowiedziała te słowa, gdy usłyszała głos żałosny, połączony z bolesnymi westchnieniami: „O Boże, jak ja cierpię!" Siostra z wielkim zdumieniem rozpoznała od razu głos biednej siostry Teresy. Ochłonąwszy trochę ze strachu pytają: „A za cóż to?" — „Z powodu niezachowania ubóstwa" — odpowiada siostra Teresa. „Jak to, ty, k t ó r a ś żyła w t a k i m u b ó s t w i e ? " — „ T o t e ż nie za siebie cierpię — odrzekła nieboszczka — lecz za te siostry, którym za wiele dogadzałam pod tym względem. I ty miej się na baczności!" W tej chwili celka zapełniła się gęstym dymem i ukazał się cień siostry 43

Teresy, przemykający wzdłuż ściany ku drzwiom. Tu zawołała silnym głosem: „Oto dowód zmiłowania Bożego!" To rzekłszy, uderza w górną część drzwi i zostawiwszy na drzewie pobielonym wapnem n a j d o s k o n a l e j o d c i ś n i ę t y c z a r n y ślad swej p r a w e j r ę k i , z n i k a . B i e d n a siostra A n n a Felicja, która z p r z e r a ż e n i a l e d w o nie umarła, zaczęła krzyczeć i wołać o p o m o c . Nadbiegła j e d n a z towa­ rzyszek, potem druga, wnet zbiegł się cały klasztor. Siostry natych­ miast zajęły się jej r a t o w a n i e m , j e d n a k ż e wszystkie u d e r z o n e były s w ą d e m j a k b y spalonego drewna. Szukają tedy, przeglądają wszyst­ ko, żeby znaleźć p r z y c z y n ę , a spostrzegłszy na drzwiach straszliwy o d c i s k , p o z n a j ą od razu kształt ręki siostry T e r e s y , k t ó r a była n i e z w y k l e d r o b n a i s z c z u p ł a . P r z e r a ż o n e tym w i d o k i e m , uciekają z celi, b i e g n ą do c h ó r u , biorą się do m o d l i t w y , i z a p o m i n a j ą c o p o t r z e b a c h s w e g o ciała, całą noc spędzają na płaczu, na modlitwie i z a d a w a n i u sobie różnych umartwień za d u s z ę biednej nieboszczki. Nazajutrz zaś wszystkie przystępują do Komunii Świętej. Wiado­ m o ś ć o t y m , co z a s z ł o , s z y b k o rozeszła się p o z a m u r a m i klasztoru. Ojcowie K a p u c y n i , księża świeccy życzliwi klasztorowi i wszystkie zakonne zgromadzenia w mieście, połączyły swe modły z modlit­ wami Franciszkanek. Ten objaw miłości bliźniego miał w sobie coś nadprzyrodzonego i niezwykłego. T y m c z a s e m siostra A n n a Felicja, z n ę k a n a i osłabiona t y m , co przeżyła, odbiera w y r a ź n e polecenie, aby udała się na spoczynek. Spełniła rozkaz, ale stanowczo postanowiła, usunąć nazajutrz, w j a k i k o l w i e k s p o s ó b , ów zwęglony ślad ręki, który przeraził całe m i a s t o . A l e siostra T e r e s a M a ł g o r z a t a ukazuje się jej p o r a z drugi i rzecze do niej zdecydowanie: „Wiem, co zamyślasz uczynić, chcesz u p r z ą t n ą ć z n a k , k t ó r y z o s t a w i ł a m . W i e d z , ż e nie potrafisz tego z r o b i ć , p o n i e w a ż c u d ten przez Boga s a m e g o j e s t n a k a z a n y ku p o u c z e n i u w s z y s t k i c h i ku ich p o p r a w i e . Sprawiedliwym i straszliwym Jego w y r o k i e m byłam skazana na znoszenie przez czterdzieści lat okropnego ognia czyśćcowego z po­ wodu pobłażliwości, jaką częstokroć o k a z y w a ł a m w o b e c niektórych sióstr. Dziękuję tobie i t w o i m t o w a r z y s z k o m za tyle m o d l i t w , które Pan Bóg w dobroci swojej raczył policzyć wyłącznie na korzyść mojej biednej duszy: a dzięki odmawianiu przez was siedmiu p s a l m ó w pokutnych d o z n a ł a m szczególnej ulgi". Potem dodała z u ś m i e c h e m : „O b ł o g o s ł a w i o n e u b ó s t w o , które tak wielką radość z a p e w n i a w s z y s t k i m , k t ó r z y je p r a w d z i w i e z a c h o w u j ą ! " — i z n i k n ę ł a . Następnego dnia, 19 listopada, siostra A n n a Felicja, położywszy się i z a s n ą w s z y o zwykłej godzinie, usłyszała, że ktoś ją woła po imieniu. Zbudziła się i wielkie przerażenie przykuło ją j a k b y do łóżka, nie p o z w a l a j ą c jej w y m ó w i ć ani słowa. Z n ó w b o w i e m i t y m razem 44

poznała głos siostry Teresy Małgorzaty. I w chwili tej ujrzała u nóg swego łóżka ognistą kulę, świecącą tak m o c n o , iż w celi zrobiło su; j a s n o , j a k w dzień. I usłyszała siostrę Teresę mówiącą głosem „ U m a r ł a m w piątek, w dzień Męki Pańskiej, i oto w piątek idę także do wiecznej chwały... M ę ż n i e noście krzyż... z odwagą znoście cierpienia!" W końcu z a w o ł a w s z y z miłością: „Zostań z Bogiem!... zostań z Bogiem!... zostań z B o g i e m ! " — przemieniła się w lekki biały, j a s n y obłoczek, który wzniósł się ku niebu i znikł. N a t y c h m i a s t b i s k u p z Fulginu r a z e m z u r z ę d e m m i e j s k i m zarządził ś l e d z t w o k a n o n i c z n e w tej sprawie. Dnia 23 listopada o t w o r z o n o w obecności licznych ś w i a d k ó w grobowiec siostry Tere­ sy M a ł g o r z a t y i przekonano się, że zwęglony odcisk na drzwiach jak najdokładniej zgadzał się z ręką nieboszczki. W y n i k i e m tego śledzi wa było też u r z ę d o w e oświadczenie, uznające p e w n o ś ć i autentycz­ ność tego w s z y s t k i e g o , co opowiedzieliśmy. Drzwi z w y p a l o n y m śladem ręki p r z e c h o w y w a n e są w klasztorze z największym po s z a n o w a n i e m . M a t k a P r z e ł o ż o n a klasztoru, która była ś w i a d k i e m w y p a d k u , s a m a raczyła mi je p o k a z a ć . I p o w t a r z a m to j e s z c z e raz, że z a r ó w n o moi towarzysze, j a k i ja sam, na własne oczy oglądaliśmy i d o t y k a l i ś m y to d r z e w o , które w tak przerażający sposób zaświadcza, że dusze, czy to c z a s o w o , czy też na wieki skazane na męki na t a m t y m ś w i e c i e , d r ę c z o n e są tym o g n i e m . Ilekroć dla p o w o d ó w w i a d o m y c h s a m e m u Bogu ukazują się na tym świecie, w s z y s t k o , c z e g o s i ę d o t k n ą , n o s i n a s o b i e ślad o g n i a . A w i ę c j a k k o l w i e k nie j e s t e ś m y z d o l n i pojąć tej t a j e m n i c y , w i e m y j e d n a k ż e z pewnością, nie ulegającą żadnej wątpliwości, że ogień piekielny, choć materialny, działa przecież, na dusze i zadaje im m ę c z a r n i e .

Gdzie

jest

ogień

piekielny?

Może ktoś spytać p o n a d t o : gdzie j e s t ogień piekielny i j a k i e miejsce zapełnia? Jakkolwiek nic w tej mierze pewnego nie wiemy ani z objawienia Boskiego, ani z katolickiej nauki, teologowie zgodni są jednak w tym, iż otchłanie ogniste, znajdujące się we wnętrzu ziemi, wskazują nam miejsce, gdzie po zmartwychwstaniu będą strącone ciała potępieńców. Tak właśnie uczy nas słynny katechizm Soboru Trydenckiego, że piekło jest „w środku ziemi". T a k a też j e s t nauka świętego T o m a s z a , 45

który podaje ją j a k o twierdzenie najbardziej uzasadnione. M ó w i on: „Chociaż nikt nie wie z zupełną pewnością, gdzie jest piekło, chyba że wprost od Ducha Świętego by się o tym dowiedział, można przecież, nie bez podstawy, wierzyć, że znajduje się pod ziemią. S a m a j e g o nazwa zdaje się na to wskazywać. Piekło (Infermus) oznacza bowiem coś s p o d n i e g o , coś n i ż s z e g o od z i e m i , a w i ę c p o d z i e m n e g o . T a k ż e i Pismo Święte mówi o potępieńcach, że są „pod ziemią" (potwierdza to również wizja piekła, którą miały dzieci fatimskie oraz wielu świętych i m i s t y k ó w K o ś c i o ł a Ś w i ę t e g o — patrz D o d a t e k — p r z y p . r e d : ) . N a d t o c z y t a m y w Ewangelii Świętej i w listach świętego Pawła, że w dzień W i e l k i e g o Piątku błogosławiona dusza naszego Z b a w i ­ ciela, c h w i l o w o odłączona od swego ciała, zstąpiła do „serca z i e m i " (Mt 12,40) i „do niższych części z i e m i " (Hf 4,9). W i a d o m o nam zaś, że dusza Pana Jezusa zaniosła radosną nowinę o dokonanym o d k u p i e n i u s p r a w i e d l i w y m Starego Z a k o n u , k t ó r z y o d p o c z ą t k u ś w i a t a w i e r z y l i w N i e g o i o c z e k i w a l i Go w c i e m n i c y z n a d z i e j ą i miłością. W i a d o m o nam także, że dusza Pana Jezusa zstąpiła do c z y ś ć c a , aby p o c i e s z y ć i w y b a w i ć d u s z e , które się tam z n a j d o w a ł y i k o ń c z y ł y p o k u t ę za swe winy, aby p o t e m stamtąd przenieść się do nieba. W i e m y wreszcie, że zstąpiła do piekła, aby szatanom i wszyst­ k i m p o t ę p i e ń c o m okazać swój triumf o d n i e s i o n y nad g r z e c h e m , ciałem i światem. Z tego wszystkiego wynika że, jeśli nie z całkowitą pewnością, to przynajmniej z największym p r a w d o p o d o b i e ń s t w e m m o ż n a s t w i e r d z i ć , że piekło znajduje się w środku z i e m i , jako niezmierny ocean ognia, siarki i roztopionej smoły. ( P o r . Ap 2 0 , 1 0 ; 2 1 , 8 o r a z str. 48 i 109 - p r z y p . r e d . ) . D o d a j m y j e s z c z e , że i sam D u c h Ś w i ę t y w P i ś m i e Ś w i ę t y m , ilekroć m ó w i o p i e k l e , p r z e d s t a w i a j e z a w s z e j a k o m i e j s c e , d o k t ó r e g o s i ę w p a d a , strąca lub z s t ę p u j e , a w i ę c k o n i e c z n i e j a k o miejsce nie tylko niższe, p o d z i e m n e , lecz i g ł ę b o k i e . W ten sam sposób wyrażają się o piekle Ojcowie Kościoła, święci, teologowie, Kościół Święty, a nawet wszyscy ludzie. I wreszcie zdanie to potwierdzają także ( m i m o różnych swoich o d c h y l e ń ) , p o g a ń s k i e p o d a n i a , j a k mitologia G r e k ó w i R z y m i a n , przedstawiające miejsce kaźni na t a m t y m świecie j a k o obszerne przestrzenie p o d z i e m n e , będące pod p a n o w a n i e m g r o ź n e g o Pluto­ na, który nie jest n i c z y m i n n y m , j a k tylko m i t o l o g i c z n ą karykaturą 1

Przyp. red.: środek ziemi (jądro z i e m i ) , czyli centralna c z ę ś ć kuli z i e m s k i e j , w e d ł u g a k t u a l n e g o stanu wiedzy, znajduje się na g ł ę b o k o ś c i od 2 9 0 0 k m . z b u d o w a ­ ny j e s t on z żelaza, niklu i siarki. Współistnieje w nim stan ciekły i stały. Panuje tam o g r o m n a t e m p e r a t u r a rzędu 4 0 0 0 — 6 5 0 0 ° C i o l b r z y m i e c i ś n i e n i e d o c h o d z ą c e d o 4 0 0 0 0 0 0 At.

46

szatana. Ogień i płomienie odgrywają tam rolę najważniejszą. I widać stamtąd tak zwane pola Elizejskie, także podziemne, na których panuje pewien rodzaj pokoju i smętnego szczęścia. Łatwo tu zauważyć pewne p o d o b i e ń s t w o do p r a w d z i w e g o przekazu Pisma Świętego o otchłani, w której przebywali sprawiedliwi Starego Zakonu, w oczekiwaniu na d o k o n a n i e Ofiary K r z y ż o w e j n a s z e g o u k o c h a n e g o Z b a w i c i e l a . W końcu wypada nam jeszcze przytoczyć zdanie świętego Augus­ tyna, wspomniane przez świętego Tomasza, że po śmierci ciało bywa pogrzebane, tzn. spuszcza się je do ziemi i w niej chowa, aby tam swą zgnilizną wypłaciło się sprawiedliwości Bożej za swe wykroczenia. Więc zdaje się przynajmniej rzeczą stosowną, aby dusza, która ma pokutować za te same grzechy, bądź to przez oczyszczenie w czyśćcu, bądź to przez męki piekielne, zstępowała do miejsc podziemnych w o g i e ń , r o z n i e c o n y na jej u k a r a n i e p r z e z s p r a w i e d l i w e g o Boga. Z tego w s z y s t k i e g o m o ż e m y i p o w i n n i ś m y n a w e t w n i o s k o w a ć , że piekło ze straszliwym s w y m ogniem znajduje się w środku ziemi, w otchłani, gdzie p o d z i e m n y ogień pali się z największą gwałtow­ nością. Z w a ż m y p r z y t y m , ż e ten n a t u r a l n y o g i e ń , r o z p a l o n y w s z e c h m o c ą Boskiej sprawiedliwości, nabył własności nadprzyro­ dzonych po to, by mógł wywierać wszystkie skutki, j a k i c h w y m a g a straszliwa Boska sprawiedliwość, by więc dosięgał i przenikał nie tylko ciała, ale i dusze, nie niszczył j e d n a k ż e ciał p o t ę p i e ń c ó w , lecz by je z a c h o w y w a ł i utrwalał, wedle słów samego Boskiego Sędziego: „W piekle ognia nieugaszonego... każdy ogniem będzie posol o n " (Mk 9,48-49). Jak sól przenika i zabezpiecza m i ę s o , tak s a m o ogień materialny w piekle, dzięki n a d p r z y r o d z o n e m u w p ł y w o w i , p r z e n i k a p o t ę p i e ń c ó w i s z a t a n ó w , nie n i s z c z ą c ich c i a ł .

O g i e ń piekielny jest c i e m n y . W i d z e n i e św. T e r e s y Pan Jezus, objawiając nam, że piekło jest ogniste, objawił z a r a z e m z B o s k ą i n i e o m y l n ą p o w a g ą s w e g o słowa, że w o w y m piekle panuje ciemność. W Ewangelii świętego Mateusza (Mt 22,13), wyraźnie nazywa piekło ciemnościami zewnętrznymi. „Wrzućcie go — m ó w i o c z ł o w i e k u , k t ó r y w s z e d ł na g o d y b e z s z a t y g o d o w e j — w r z u ć c i e go w c i e m n o ś c i z e w n ę t r z n e , t a m b ę d z i e płacz i zgrzytanie zębów". W innych miejscach Ewangelii i w lis­ tach a p o s t o l s k i c h s z a t a n i n o s z ą n a z w ę „książąt c i e m n o ś c i , m o c y 47

ciemności". Święty Paweł pisze w liście do Tesaloniczan: „ W s z y s c y wy j e s t e ś c i e s y n o w i e ś w i a t ł o ś c i i s y n o w i e d n i a ; nie j e s t e ś m y s y n a m i n o c y ani c i e m n o ś c i " ( I T c s 5 , 5 ) . Ciemność piekła będzie zewnętrzna, to jest zmysłowa, j a k i ogień jest tam zewnętrzny. Obie te p r a w d y nie mieszczą w sobie żadnej sprzeczności. Ogień b o w i e m , a mówiąc ściślej: cieplik, stanowiący niejako d u s z ę i ż y c i e ognia, j e s t c z y m ś z u p e ł n i e o d m i e n n y m od światła. W p r a w d z i e o g i e ń w stanie n a t u r a l n y m , ilekroć t w o r z y płomień wśród gazów powietrza, zawsze jest mniej lub więcej jasny, ale w p i e k l e ż y w i o ł o g n i a , z a c h o w u j ą c z j e d n e j s t r o n y swą istotę, z drugiej — będzie przecież p o z b a w i o n y p e w n y c h cech naturalnych, a n a b ę d z i e innych n a d p r z y r o d z o n y c h , które na tym świecie n i e są mu właściwe. Tak uczy nas święty T o m a s z , opierając się na świętym Bazylim W i e l k i m . „ M o c ą Bożą — mówi on — jasność ognia oddzielona b ę d z i e od j e g o w ł a s n o ś c i palenia. I ta jego paląca moc s ł u ż y ć będzie za m ę c z a r n i ę dla p o t ę p i e ń c ó w " . W i n n y m z n ó w miejscu święty T o m a s z dodaje: „W środku ziemi, gdzie znajduje się piekło, m o ż e być tylko ogień ciemny, ponury i przepełniony, jak wszystko, d y m e m " . Ogień wybuchający czasem z kraterów w u l k a n ó w zupełnie potwierdza to przypuszczenie. W piekle będą więc panowały ciemności zewnętrzne, ale nie bez p e w n e g o blasku, przy którym potępieńcy będą mogli widzieć straszne narzędzia swych męczarni. „Widzieć będą — mówi święty G r z e g o r z Wielki — w ognia i c i e m n o ś c i , przy świetle płomieni piekielnych, tych, których pociągnęli za sobą na p o t ę p i e n i e , a w i d o k ten b ę d z i e d o p e ł n i e n i e m ich c i e r p i e ń " . Strach, jaki wzbudzają ciemności już tu na ziemi, jest tylko nrkłym w y o b r a ż e n i e m , j a k s t r a s z n e są c i e r p i e n i a , które p o w o d u j ą s a m e tylko c i e m n o ś c i p i e k i e l n e . Ś w i ę t a T e r e s a o p o w i a d a , że kiedyś p o d c z a s z a c h w y c e n i a Pan Jezus raczył ją zapewnić o zbawieniu wiecznym, jeżeli dalej będzie mu w i e r n i e s ł u ż y ć i k o c h a ć G o , tak j a k dotąd. Ż e b y zaś u swej wiernej służebnicy w z m ó c bojaźń grzechu i kar straszliwych, które grzech za sobą pociąga, pokazał jej miejsce, w którym znalazłaby się w piekle, gdyby szła za swymi skłonnościami do próżności i zabawy. „ P e w n e g o dnia — m ó w i święta Teresa — g d y się m o d l i ł a m , z o s t a ł a m , n i c w i e m j a k i m s p o s o b e m , p r z e n i e s i o n a z moją d u s z ą i ciałem do piekła. Natychmiast zrozumiałam, że Pan Bóg chciał mi p o k a z a ć miejsce, które zgotowali dla m n i e szatani, i na które zasłużyłabym grzesząc, gdybym nie zmieniła sposobu życia. Trwało to tylko c h w i l ę , ale c h o ć b y m w i e l e lat j e s z c z e miała żyć, nie p o t r a f i ł a b y m tego z a p o m n i e ć . 48

W e j ś c i e , d o tej m ę c z a r n i z d a w a ł o m i s i ę p o d o b n e d o p i e ­ ca — bardzo niskiego, ciemnego,' ciasnego. Dno stanowiła obrzyd­ liwa kałuża, nieznośnie śmierdząca, którą wypełniały j a d o w i t e gady. Na k o ń c u w i d a ć b y ł o m u r , a w w y d r ą ż o n y m w n i m o t w o r z e ujrzałam samą siebie. Ż a d n e słowa nic są w stanie dać w y o b r a ż e n i a o t y m , co t a m w y c i e r p i a ł a m . T e g o po p r o s t u nie da się p o j ą ć . C z u ł a m w mojej duszy j a k i ś ogień, trudny do opisania, a j e d n o c z e ś ­ nie ciało moje wiło się w o k r o p n y c h boleściach. W m o i m życiu znosiłam j u ż wiele różnych cierpień, według opinii lekarzy — naj­ cięższych, jakie są możliwe — (nerwy kurczyły mi się w sposób przeraźliwy, kiedy traciłam władzę we wszystkich członkach), lecz w s z y s t k o to było niczym w porównaniu z boleściami, j a k i e tam p r z e ż y w a ł a m . A t y m , co d o p e ł n i a ł o ich m i a r y , była p e w n o ś ć , że będą trwać bez końca i bez żadnej ulgi. Lecz te męczarnie ciała są j e s z c z e niczym w porównaniu z k o n a n i e m duszy. Była to trwoga, udręczenie i ściśnienie serca tak dotkliwe, a zarazem smutek tak rozpaczliwy i straszny, że na próżno siliłabym się to opisać. Będzie to mało, jeśli p o w i e m , że tam w każdej chwili cierpi się trwogę śmiertelną. N i g d y nic znajdę w ł a ś c i w y c h słów by w y o b r a z i ć ten ogień wewnętrzny i tę rozpacz. Wszelka nadzieja pociechy znika w tym straszliwym miejscu, a oddycha się wonią j a k b y m o r o w e g o powietrza. Takie były moje męczarnie w tym ciasnym kąciku, w y d r ą ż o n y m w ścianie, gdzie, m n i e z a m k n i ę t o . I s a m e m u r y tego c i e m n e g o lochu, na które aż strach było patrzeć, gniotły mnie swym c i ę ż a r e m . W s z y s t k o cię t a m d u s i . A n i p r o m y k a ś w i a t ł a , tylko c i e m n o ś ć najczarniejszej nocy. A j e d n a k — o straszna t a j e m n i c o ! — c h o ć nie m i g o c z e najmniejsze ś w i a t e ł k o , w i d a ć w s z y s t k o , co m o ż e b y ć n a j w s t r ę t n i e j s z e dla o c z u . Nie spodobało się Panu dać mi w ó w c z a s j e s z c z e dokładniejszego rozpoznania piekła. Później ukazał mi jednak kary j e s z c z e straszliw­ sze, przeznaczone dla pewnych wykroczeń. Ale, że sama nie cier­ p i a ł a m tych kar, w i ę c moje p r z e r a ż e n i e nie b y ł o tak w i e l k i e . W p i e r w s z y m widzeniu Boski Nauczyciel pozwolił mi o d c z u ć nic tylko w e w n ę t r z n e udręczenie, ale i zewnętrzne męczarnie. Miałam w r a ż e n i e j a k b y m o j e ciało r z e c z y w i ś c i e j e w y c i e r p i a ł o . N i e w i e m w j a k i s p o s ó b się to s t a ł o , ale z r o z u m i a ł a m , iż b y ł o to dla m n i e wielką łaską i że mój Boski Zbawiciel.chciał mi dać ujrzeć na własne oczy, od j a k i c h kar Jego Miłosierdzie m n i e w y b a w i ł o . W s z y s t k o b o w i e m , co m o ż n a słyszeć o p i e k l e , w s z y s t k o , co o p o w i a d a j ą nam księgi o r o z m a i t y c h karach i m ę c z a r n i a c h , k t ó r e szatani z a d a j ą p o t ę p i e ń c o m , w s z y s t k o t o jest n i c z y m w p o r ó w n a n i u z r z e c z y w i s t o ś c i ą . Jest m i ę d z y nimi taka r ó ż n i c a , jak m i ę d z y m a r t w y m w i z e r u n k i e m a o s o b ą żyjącą. Palić się na tym ś w i e c i e 49

jest rzeczą b a r d z o miłą w p o r ó w n a n i u z t y m o g n i e m , w k t ó r y m m a się g o r z e ć n a t a m t y m ś w i e c i e . O d o w e g o w i d z e n i a u p ł y n ę ł o j u ż blisko sześć lat — mówi święta Teresa — a jeszcze, gdy to piszę, taki przestrach mnie przejmuje, że k r e w w żyłach się ścina. Wśród d o ś w i a d c z e ń i boleści w y s t a r c z y mi tylko p r z y w o ł a ć sobie to wspomnienie i zaraz wszystko, co na tym świecie można cierpieć, wydaje mi się j a k b y n i c z y m . D o c h o d z ę nawet do p r z e k o n a n i a , że s k a r ż y m y się z u p e ł n i e b e z p o w o d u . Od o w e g o dnia w s z y s t k o zdaje mi się łatwe do z n i e s i e n i a , w p o r ó w n a n i u z j e d n ą c h w i l ą s p ę d z o n ą na t y c h m ę k a c h , k t ó r e wtedy wycierpiałam. Nie m o g ę się w p r o s t nadziwić, że n a c z y t a w ­ szy się t y l e k s i ą ż e k , r o z p r a w i a j ą c y c h o m ę k a c h p i e k i e l n y c h , tak n i e d o s t a t e c z n e m i a ł a m o nich w y o b r a ż e n i e , że nie b a ł a m się ich tak, jak p o w i n n a m się była bać. O c z y m ż e myślałam, mój Boże, i j a k m o g ł a m zażywać jakiegokolwiek spokoju, wiodąc życie, które p r o w a d z i ł o m n i e do tak strasznej otchłani? O mój Boski Mistrzu, bądź za to na wieki b ł o g o s ł a w i o n y ! T y ś mi p o k a z a ł w najjaśniejszy s p o s ó b , iż n i e s k o ń c z e n i e więcej u m i ł o w a ł e ś mnie, aniżeli ja s a m a siebie u m i ł o w a ł a m ! Ileż razy w y b a w i ł e ś m n i e z tego c z a r n e g o lochu, a ileż razy w r a c a ł a m z n ó w do n i e g o w b r e w T w o j e j woli! W i d z e n i e to w z b u d z i ł o we mnie n i e w y m o w n ą boleść na myśl o d u s z a c h i d ą c y c h na z a t r a c e n i e . N a p e ł n i ł o mnie t a k ż e n a j ­ g o r ę t s z y m p r a g n i e n i e m pracowania nad ich z b a w i e n i e m . Czuję, że b y ł a b y m z d o l n a tysiąc razy p o ś w i ę c i ć s w e życie, ż e b y ocalić c h o ć b y jedną duszę od tych straszliwych męczarni. Oby wiara w każdym z nas mogła zastąpić tamto widzenie! O b y wspomnienie „ciemności zewnętrznych", do których potępieńcy będą wrzuceni j a k o śmieci i szumowiny stworzenia (Mdr 4,19), było dla nas hamulcem wśród pokus i by czyniło z nas prawdziwe dzieci światłości!

Inne męki połączone z ogniem piekielnym Oprócz o g n i a i ciemności są w piekle inne kary i m ę k i , inne s p o s o b y cierpienia. W y m a g a tego sprawiedliwość Boga. Ponieważ p o t ę p i e ń c y zgrzeszyli r ó ż n y m i s p o s o b a m i , a k a ż d y z ich z m y s ł ó w brał mniejszy czy większy udział w występku, więc też i w potępie­ niu muszą brać udział po to, by karane było to, co zawiniło, zgodnie ze słowami Pisma świętego: „Przez co kto grzeszy, przez to i k a r a n y b y w a " ( M d r 1 1.16). 50

I z n ó w ogień, ten straszliwy i n a d p r z y r o d z o n y ogień, o k t ó r y m m ó w i l i ś m y , będzie służył z a n a r z ę d z i e r ó ż n o r o d n y c h m ę c z a r n i . O g i e ń ten b ę d z i e k a r a ł w s z c z e g ó l n o ś c i ten z m y s ł , k t ó r y s ł u ż y ł w popełnieniu grzechu. I za każdy ze swych grzechów, za każdy ze swych nałogów, potępieniec, w r z u c o n y w ogień i zewnętrzne ciem­ ności, b ę d z i e — j a k m ó w i E w a n g e l i a — zgrzytać z ę b a m i w nad­ m i a r z e swej r o z p a c z y i gorzko płakać nad swą przeszłością, której j u ż nie da się o d w r ó c i ć . „ T a m b ę d z i e p ł a c z i z g r z y t a n i e z ę b ó w " . Są to wszak słowa Boga samego (Mt 24,51). Ten płacz potępieńców — jak twierdzi święty Tomasz — będzie bardziej duchowy, niż zewnętrzny. I to nawet po zmartwychwstaniu, gdy ciała potępionych, choć będą to prawdziwe ludzkie ciała, ze w s z y s t k i m i ich z m y s ł a m i , organami i własnościami, nie będą j u ż przecież zdolne do pewnych czynności i działań. Tak np. łzy powstają przez pewien rodzaj wydzielania fizycznego, którego tam już nie będzie. W y o b r a ź s o b i e teraz, miły c z y t e l n i k u , w co się o b r ó c ą , i co pod w p ł y w e m ognia i ciemności będą musiały cierpieć oczy p o t ę p i e ń c a , te o c z y , które tyle razy i przez tyle lat służyły do zaspokajania j e g o pychy, próżności, chciwości i rozwiązłości! I j e g o uszy, o t w a r t e dla b e z w s t y d n y c h r o z m ó w , dla k ł a m s t w , o s z c z e r s t w i bezbożnych szyderstw! I j e g o język, wargi i usta, narzędzia tylu zmysłowych wykroczeń, tylu bezbożnych i grzesznych r o z m ó w , tylu z b y t k ó w w j e d z e n i u ! I j e g o ręce, które s z u k a ł y , pisały, r o z n o s i ł y tyle rzeczy niegodziwych, które popełniły tyle czynów i zbrodni (szczególnie tej najohydniejszej w historii ludzkości — m o r d o w a n i a n i e n a r o d z o n y c h d z i e c i ! ! ! — p r z y p . red.) I j e g o m ó z g , n a r z ę d z i e tylu m i l i o n ó w g r z e s z n y c h myśli w s z e l k i e g o r o d z a j u ! I j e g o ser­ ce, siedlisko jego zepsutej woli, wszystkich jego złych s k ł o n n o ś c i ! I całe j e g o ciało, to ciało, dla k t ó r e g o żył, k t ó r e g o wszystkie z a c h c i a n k i , pożądania i namiętności tak s k w a p l i w i e zaspokajał! W s z y s t k o w nim będzie miało swą karę, swą o s o b n ą m ę k ę , o p r ó c z w s p ó l n e j kary p o t ę p i e n i a , B o ż e g o p r z e k l e ń s t w a i ognia. Okropność! Ale i to jeszcze nie wszystko! Święty Tomasz, idąc za świętymi Ojcami tak pisze: W ostatecznym oczyszczeniu świata d o k o n a się zupełny rozdział żywiołów. Wszystko, co czyste i szlachetne, trwać będzie w niebie ku c h w a l e b ł o g o s ł a w i o n y c h . W s z y s t k o zaś b r u d n e i nieszlachetne w r z u c o n e będzie do piekła ku u d r ę c z e n i u p o t ę p i o ­ nych. Tak w i ę c , j a k w s z y s t k o stworzenie dla w y b r a n y c h będzie przyczyną radości, potępieńcy we wszystkich stworzeniach będą z n a j d o w a ć tylko p r z y c z y n ę m ę c z a r n i . D o d a j m y w r e s z c i e to, co Pan Jezus sam w y r z e k ł w s ł o w a c h 51

wyroku, który w y d a na Sądzie O s t a t e c z n y m : Idźcie precz o d e M n i e przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i j e g o „ a n i o ł o m " (Mt 25,41). W ognistej otchłani piekielnej czeka więc j e s z c z e potę­ pieńców ta kara, iż będą wiecznie musieli przebywać w obrzydliwej dla nich obecności szatana i wszystkich diabłów. Na tym świecie c z ł o w i e k znajduje nieraz ulgę w tym, iż nie cierpi sam. Ale dla p o t ę p i e ń c a p r z e b y w a n i e w t o w a r z y s t w i e w s z y s t k i c h złych d u c h ó w i innych potępionych będzie tylko p o m n o ż e n i e m j e g o r o z p a c z y , w ś c i e k ł o ś c i d u s z y i boleści ciała. Otóż i wszystko, choć wcale niewiele, co nam w i a d o m o — z O b ­ j a w i e n i a B o ż e g o i nauki Kościoła — o r o z m a i t o ś c i mąk, k t ó r e za karę będą musieli cierpieć bezbożnicy, bluźniercy, rozwiąźli, cudzo­ łożnicy, złodzieje, pijacy, mordercy, pyszni, obłudnicy, słowem: w s z y s c y z a t w a r d z i a l i i nie c z y n i ą c y p o k u t y g r z e s z n i c y . A tym, co czyni owe męki najbardziej straszliwymi, jest ich wieczność.

52

O

WIECZNOŚCI KAR PIEKIELNYCH

Wieczność jest prawdą

kar piekielnych wiary objawionej

S a m B ó g o b j a w i ł l u d z i o m w i e c z n o ś ć k a r , k t ó r e c z e k a j ą ich w piekle, jeżeli będą tak szaleni, przewrotni, niewdzięczni i nieprzyjaźni dla siebie s a m y c h , aby przekraczać Jego święte przykaza­ nia, d a n e j e d y n i e z m i ł o ś c i . Przejrzyj tylko, miły czytelniku, wszystkie miejsca Pisma Święte­ go p r z y t o c z o n e w tej k s i ą ż c e , a p r z e k o n a s z s i ę , że B ó g w s z ę dzie, gdzie wspomina o istnieniu pieklą, tam zawsze z a p e w n i a o w i e c z n y m t r w a n i u k a r p i e k i e l n y c h . P r z e z pat­ r i a r c h ę H i o b a i p r z e z M o j ż e s z a o ś w i a d c z a n a m , że w p i e k l e „ w i e c z n y s t r a c h p r z e b y w a " — S e m p i t e r n u s h o r r o r (Hi 10,22). W przekładzie łacińskim Księgi H i o b a wyraz S e m p i t e r n u s (tj. S e m p e r aeternus — wieczny) jeszcze silniej niż w języku polskim oddaje istotę rzeczy, znaczy tyle, co: Z a w s z e wieczny, wieczniewieczny. P r z e z p r o r o k a Izajasza B ó g p o w t a r z a n a m t ę s a m ą n a u k ę , c o w p r z y t o c z o n y c h j u ż słowach, w których zwraca się do wszystkich grzeszników: „Któż z was będzie mógł mieszkać z ogniem pożerająI \ m ? Kto z was wytrwa w o b e c wieczystych p ł o m i e n i ? " (Iz 33,14). I tu z n ó w użyty jest wyraz najdobitniejszy: s e m p i t e r n i s ( w i e c z n y ) . W N o w y m Z a k o n i e w i e c z n o ś ć ognia i kar piekielnych, u w y d a t 53

nia się przy każdej sposobności, zarówno w słowach Zbawiciela, j a k i w pismach Apostołów. W tej kwestii odsyłamy cię, miły czytelniku, do kilku fragmentów wyjętych z N o w e g o Testamentu, j u ż przyta­ czanych. Przypomnijmy tylko jedną wypowiedź Syna Bożego, w której o w a p r a w d a w y p o w i e d z i a n a jest najdobitniej. Jest to J e g o wyrok, który stanowić będzie o wieczności także nas wszystkich: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca M e g o ! Weźcie w posiadanie Królest­ w o z g o t o w a n e w a m o d założenia świata!... Idźcie precz o d e M n i e , przeklęci, w ogień wieczny, który z g o t o w a n y jest diabłu i aniołom j e g o ! . . . I pójdą ci na m ę k ę w i e c z n ą , a sprawiedliwi do ż y w o t a w i e c z n e g o " (Mt 2 5 , 3 4 , 4 1 , 4 6 ) . Te słowa Syna Bożego nie wymagają tłumaczenia. Są jasne i zrozumiałe" same przez się. Na nich właśnie Kościół Święty od dwudziestu wieków opiera swą nieomylną naukę o wiecznym trwaniu zarówno s z c z ę ś c i a w y b r a n y c h w n i e b i e , j a k też mąk p o t ę p i o n y c h w p i e k l e . Wieczność piekła i jego straszliwych kar jest więc p r a w d ą o b j a w i o n ą , p r a w d ą w i a r y katolickiej, tak niewątpliwą, j a k ist­ nienie samego Boga.

Pierwsza przyczyna wieczności piekła: sama natura wieczności Od d a w i e n d a w n a p r z y r o d z o n a słabość ducha ludzkiego z nie­ c h ę c i ą znosi b r z e m i ę tej strasznej t a j e m n i c y w i e c z n e g o z a t r a c e n i a i wiecznej kaźni potępieńców. Już za czasów Hioba i Mojżesza, a więc na siedemnaście czy osiemnaście wieków przed Chrystusem, płoche d u c h y i nieczyste sumienia wspominały o złagodzeniu, jeśli nawet nie o końcu kar piekielnych. „Będzie mu się zdała — czytamy w księdze Hioba — głębokość j a k o b y osiwiała" (Hi 41,24), tj. otchłań piekielna w y d a w a ć się b ę d z i e j a k b y p o s t a r z a ł a , bliska k o ń c a . I d z i ś r ó w n i e ż — j a k z r e s z t ą z a w s z e — o w a d ą ż n o ś ć do ł a g o d z e n i a i s k r a c a n i a mąk p i e k i e l n y c h m a s w o i c h r z e c z n i k ó w i obrońców. Lecz są oni w błędzie. Pominąwszy bowiem, że przypusz­ czenie to ma źródło j e d y n i e w czczej w y o b r a ź n i i wprost sprzeciwia się w y r a ź n y m s ł o w o m P a n a J e z u s a i K o ś c i o ł a , o p i e r a s i ę o n o n a z u p e ł n i e f a ł s z y w y m pojęciu samej n a t u r y w i e c z n o ś c i . Bo nie tylko męki potępionych nic będą miały nigdy końca, ale też j e s t n i e p o d o ­ b i e ń s t w e m , aby się kiedyś skończyły, lub też o d m i e n i ł y na k o r z y ś ć . S p r z e c i w i a się t e m u p r z e c i e ż s a m a natura w i e c z n o ś c i . 54

C z y m ż e b o w i e m j e s t w i e c z n o ś ć ? w i e c z n o ś ć t o nie c z a s , składający się z oddzielnych chwil, następujących po sobie, które z ł ą c z o n e z sobą składają się na m i n u t y , g o d z i n y , dni, lata i w i e k i . W czasie można się zmienić, dlatego że ma się czas na zmianę. Jeżeli nie ma się p r z e d sobą ani dni, ani godzin, ani minut, ani sekund, to jest rzeczą jasną, iż nie m o ż n a też przechodzić z j e d n e g o stanu w drugi. A tak właśnie dzieje się w wieczności. W wieczności nie ma chwil, które n a s t ę p o w a ł y b y po innych chwilach i b y ł y b y od nich o d m i e n n e . W i e c z n o ś ć j e s t s p o s o b e m trwania i istnienia zupełnie różnym od tego, jaki jest na tym świecie. M o ż e m y go znać, ale pojąć nie zdołamy. Jest to tajemnica życia przyszłego. Tajemnica trwania Pana B o g a , w k t ó r e j i my w s z y s c y k i e d y ś m a m y u c z e s t n i c z y ć . Jak — zgodnie z powszechną tradycją — mówi święty Tomasz, „ w i e c z n o ś ć j e s t cała r a z e m " . Jest to o b e c n o ś ć ciągle trwająca, niepodzielna, niezmienna. N i e ma w niej w i e k ó w , które łączyłyby się z i n n y m i w i e k a m i , ani m i l i o n ó w w i e k ó w , k t ó r e ł ą c z y ł y b y s i ę z innymi m i l i o n a m i . W i e k i b o w i e m są formami czysto z i e m s k i m i , nie m a j ą c y m i ż a d n e g o o d p o w i e d n i k a w w i e c z n o ś c i . P o w t a r z a m więc, że sama istota wieczności, nie mającej nic wspólnego z następstwem oddzielnych chwil czasu, czyni niemożliwą wszelką odmianę, czy to na lepsze, czy na gorsze. Stąd też i w mękach piekielnych nie m o ż e dokonać się żadna zmiana. A ponieważ ich kres lub ich z ł a g o d z e n i e z a k ł a d a ł o b y z m i a n ę , w y n i k a stąd, ż e k a r y piekielne są wieczne i nieodmienne, i że sama koncepcja zakładająca p e w n e ich z ł a g o d z e n i e j e s t t y l k o ś w i a d e c t w e m l u d z k i e j s ł a b o ś c i i p ł o d e m k a p r y ś n e j w y o b r a ź n i i fałszywej u c z u c i o w o ś c i . Cały ten w y w ó d o wieczności, miły czytelniku, jest m o ż e zbyt u c z o n y i t r u d n y do z r o z u m i e n i a , ale im g ł ę b i e j się n a d t y m zastanowisz, tym mocniej przekonasz się o j e g o prawdziwości. W każdym razie, czy go rozumiemy, czy nie, polegajmy w tej mierze na jasnym i w y r a ź n y m t w i e r d z e n i u s a m e g o Z b a w i c i e l a , Jezusa C h r y s t u s a , i z całą p r o s t o t ą i p e w n o ś c i ą w i a r y m ó w m y : „ W i e r z ę w żywot w i e c z n y , tj. w życie p o z a g r o b o w e , które dla wszystkich będzie nieśmiertelne i wieczne. Dla dobrych — nieśmiertelne i wie­ czne w niebieskiej szczęśliwości, dla złych zaś — nieśmiertelne i wieczne w mękach piekielnych. Pewnego razu święty Augustyn, biskup Hippony, trudził się rozmyślaniem o wieczności, w której Bóg nieskończony w miłosierdziu i sprawiedliwości swojej oczekuje wszelkiego stworzenia. Święty Augu­ styn pragnął tę tajemnicę zgłębić. Raz zdawało mu się, iż ją przenika, raz znów czuł, iż jej przeniknąć nie może. Wtem zjawił się przed nim starzec, w promieniejącym świetle, z obliczem sędziwym, w blasku chwały. Był to święty H i e r o n i m , który w tej w ł a ś n i e c h w i l i , d a l e k o 55

stamtąd, zmarł w m i e ś c i e Betlejem, w wieku blisko stu lat. I g d y Święty Augustyn zdumiał się na to niebiańskie zjawisko, odezwał się do niego starzec: „ O k o ludzkie nigdy nie widziało, ucho ludzkie nic s ł y s z a ł o , ani d u c h l u d z k i nie z r o z u m i e t e g o , c o t y p r a g n i e s z zrozumieć". P o w i e d z i a w s z y to — z n i k n ą ł . T a k a oto jest t a j e m n i c a w i e c z n o ś c i , c z y to w n i e b i e , czy w piekle. W i e r z y m y z pokorą i korzystajmy z czasu na tym świecie, byśmy, gdy czas dla nas ustanie, mogli być dopuszczeni do szczęśliwej wieczności, a przez miłosierdzie Boże uniknęli wieczności w piekle.

Druga przyczyna wieczności p i e k i e l n y c h : b r a k łaski

kar

Choćby nawet potępieniec miał przed sobą czas, żeby się mógł zmienić, nawrócić i uzyskać zmiłowanie, to i tak na nic by mu się to nie przydało. Dlaczego? Bo trwałaby zawsze przyczyna owych mąk, które znosi. A tą przyczyną jest grzech, jest zło, które wybrał za swego życia. Potępieniec jest grzesznikiem niepokutującym, n i e p o p r a w n y m . S a m c z a s p r z e c i e ż nie w y s t a r c z a d o t e g o , b y się n a w r ó c i ć . Aż n a d t o często p r z e k o n u j e m y się o tym w n a s z y m życiu. Często wszak s p o t y k a m y ludzi, na n a w r ó c e n i e których Pan Bóg d a r e m n i e czeka dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, a nieraz nawet więcej lat. Do nawrócenia niezbędna nam jest przede w s z y s t k i m łaska Bożą. Bez d a r u łaski J e z u s a C h r y s t u s a — u d z i e l o n e g o n a m n a j z u p e ł n i e j darmo — łaski, która jest pierwszym lekarstwem na grzech i j e d n o ­ cześnie p o c z ą t k i e m z m a r t w y c h w s t a n i a dusz o d ł ą c z o n y c h od Boga przez grzech; bez tej łaski — niemożliwe jest nawrócenie. Pan Jezus powiedział: „Jam jest zmartwychwstanie i ż y c i e " (J 11,25); Jedynie przez swoją ł a s k ę w s k r z e s z a i p r z y w r a c a do życia m a r t w e (przez grzech u m a r ł e ) dusze. W swej w s z e c h m o c n e j mądrości Pan Jezus sprawił, iż w naszym życiu, będącym tylko czasem próby, Jego łaska udzielana nam jest, abyśmy mogli uniknąć śmierci przez grzech i żyć j a k o dzieci Boże. Na t a m t y m świecie p r z y c h o d z i b o w i e m j u ż nie czas ł aski i p r ó b y , ale czas n a g r o d y w i e c z n e j dla tych, k t ó r z y o d p o w i e d z i e l i łasce, żyjąc po c h r z e ś c i j a ń s k u , albo czas w i e c z ­ n e g o p o t ę p i e n i a dla t y c h , k t ó r z y , w z g a r d z i w s z y ł a s k ą , żyli i zmarli w g r z e c h u . Taki j e s t porządek u s t a n o w i o n y przez Opatrz­ n o ś ć B o s k ą i nic go n i e z m i e n i . 56

W wieczności nie będzie j u ż zatem łaski dla potępionych grzeszników, a że bez łaski nie jest możliwy skuteczny żal za grzechy, bez żalu zaś nie ma odpuszczenia grzechów, przyczyna kary: grzech trwa wiecznie, a przeto i kara, następstwo grzechu, musi trwać wiecznie. Bez łaski nie ma żalu, bez żalu nie ma n a w r ó c e n i a , bez na­ w r ó c e n i a nie m a o d p u s z c z e n i a , b e z o d p u s z c z e n i a nie m o ż e b y ć ani z m n i e j s z e n i a , ani z u p e ł n e g o ustania kary. Ow e w a n g e l i c z n y bogacz nic żałuje za swe grzechy w ogniu piekielnym. Nie woła on: „Żal mi, iżem zgrzeszył!" Nie m ó w i nawet: „ Z g r z e s z y ł e m " . W o ł a tylko: „Cierpię męki w tym p ł o m i e n i u " . (Lk 16,24). Nie j e s t to głos żalu, ale krzyk boleści i rozpaczy. Bogacz nie myśli o tym, by wołać 0 p r z e b a c z e n i e , l e c z t y l k o o s o b i e i o t y m , a b y d o z n a ć ulgi w cierpieniach. Dlatego na próżno woła o kroplę wody, która by go ochłodziła. Ta kropla wody, to dotknięcie łaski, która by go zbawiła. 1 odpowiedziano mu, że uzyskać jej nie może. Złorzeczy m ę k o m , ale nie b r z y d z i się g r z e c h e m . O t o o b r a z w s z y s t k i c h p o t ę p i o n y c h . T u , na z i e m i , Królestwo Boże i k r ó l e s t w o szatana są j a k b y p o m i e s z a n e z sobą. M o ż n a p r z e c h o d z i ć z j e d n e g o d o d r u g i e g o i z n ó w p o w r a c a ć . Dobrzy mogą stawać się złymi, a źli d o b r y m i . Ale z g o d z i n ą ś m i e r c i w s z y s t k o to ustaje. Od tej chwili o b y d w a te królestwa są nieodwołalnie od siebie oddzielone. „ M i ę d z y nami a w a m i — czytamy w Ewangelii świętej — otchłań wielka jest utwierdzona, aby ci, którzy chcą stąd przejść do was, nie mogli, ani leż stamtąd przejść sami". (Łk 16,26). Potem nie będzie j u ż m o ż n a przechodzić z Królestwa B o ż e g o do królestwa szatana, z nieba do piekła, ani z piekła do nieba. W życiu d o c z e s n y m w s z y s t k o j e s t niestałe, tak d o b r o , j a k i zło. Nic tu nie ma ostatecznie d o k o n a n e g o . D l a t e g o , p o n i e w a ż Pan B ó g n i k o m u swojej łaski nie o d m a w i a , m o ż n a j e s z c z e w y d o s t a ć się spod p a n o w a n i a g r z e c h u i s z a t a n a . Można uniknąć śmierci duszy, dopóki się żyje. Ale p o n i e w a ż , jak powiedzieliśmy, wszystko to jest udziałem d o c z e s n e g o żywota, od chwili zaś, gdy biedny grzesznik skonał w stanie grzechu śmiertelnego, wszystko dla niego się zmienia. Z tą chwilą wieczność pojawia się na miejscu czasu, czas łaski i próby kończy się na zawsze, zmartwychwstanie duszy staje się niemożliwe, i d r z e w o , które padło na lewo, na wieki leżeć będzie na lewo. „Jeśli upadnie d r z e w o na p o ł u d n i e albo na p ó ł n o c , na k t ó r y m k o l w i e k miejscu u p a d n i e , tam będzie". Los potępieńców jest więc rozstrzygnięty po wszystkie wieki, Żadna z m i a n a , ż a d n a ulga, ani też ż a d n e cofnięcie go c h w i l o w e , albo c a ł k o w i t e , nie jest m o ż l i w e . Na to nie ma j u ż ani czasu, ani łaski. 57

Trzecia przyczyna w i e c z n o ś c i kar p i e k i e l n y c h : przewrotność woli potępieńców

W o l a a p o t ę p i e ń c ó w j e s t j a k b y s k a m i e n i a ł a w g r z e c h u . W złu, w śmierci nadprzyrodzonej. Co jest przyczyną, że grzesznik w życiu d o c z e s n y m m o ż e się n a w r ó c i ć ? Otóż ma on na to c z a s i Pan Bóg g o t ó w j e s t mu w każdej chwili udzielić łaski. Jest r ó w n i e ż w o l n y , z w ł a s n e g o zatem wyboru m o ż e nawrócić się ku Panu Bogu. A k t e m w o l n e j w o l i g r z e s z n i k o d w r ó c i ł się od s w e g o S t w ó r c y , i t a k i m s a m y m aktem wolnej woli, przy p o m o c y łaski najlepszego Boga, z n ó w m o ż e się do Niego nawrócić, m o ż e ż a ł o w a ć , i j a k ów syn m a r n o t r a w n y , na n o w o m o ż e być przyjęty do d o m u rodzicielskiego. Ale z godziną śmierci z wolnością dzieje się to samo, co i z łaską: ustaje, a ustaje na wieki. Nie ma j u ż wtedy m o w y o w y b o r z e . T r z e b a p o z o s t a ć w t y m , c o j u ż się w y b r a ł o . W y b r a ł e ś d o b r o i ż y c i e — b ę d z i e s z na w i e k i p o s i a d a ł d o b r o i ż y c i e . W y b r a ł e ś w s w y m szaleństwie zło i śmierć — pozostaniesz na wieki w śmierci, a pozostaniesz dlatego, że chciałeś ją mieć w ó w c z a s , kiedy jeszcze w o l n o c i b y ł o c h c i e ć . Stąd w i e c z n o ś ć k a r y . Do d z i ś p o k a z u j ą w p a ł a c u w e r s a l s k i m tę k o m n a t ę , w k t ó r e j 1 w r z e ś n i a 1715 r. u m a r ł król L u d w i k X I V . M i e s z c z ą się t a m te s a m e sprzęty, m i ę d z y i n n y m i j e s t ten sam zegar ścienny. P r z e z s z a c u n e k dla z m a r ł e g o k r ó l a z a t r z y m a n o w a h a d ł o o w e g o z e g a r a w chwili, g d y m o n a r c h a oddał ducha: o godzinie czwartej trzydzie­ ści j e d e n . Nikt dotąd nie śmiał p o p c h n ą ć zegara, d l a t e g o do dziś wskazuje on n i e z m i e n n i e tamtą godzinę. Uderzający to obraz n i e z m i e n n o ś c i , w którą wstępuje wola człowieka i w której p o z o s ­ taje o d c h w i l i , g d y s c h o d z i z t e g o ś w i a t a . W o l a p o t ę p i o n e g o g r z e s z n i k a pozostaje z k o n i e c z n o ś c i taka właśnie, j a k a była w chwili śmierci. Staje się jakby unieruchomiona, jest jakby uwieczniona. Potępieniec, jak mówi święty Bernard, z a w s z e n i e o d m i e n n i e chce zła, które czynił. Zło i g r z e c h stały się w n i m j a k b y j e d n ą istotą. Jest to j a k b y g r z e c h żyjący, w i e c z n i e trwający, n i e z m i e n n y . P o d o b n i e j a k b ł o g o s ł a w i e n i , widząc B o g a tylko w j e g o d o b r o c i i m i ł o s i e r d z i u , z k o n i e c z n o ś c i Go miłują, tak p o t ę p i e ń c y , w i d z ą c B o g a tylko w m ę k a c h z a d a w a n y c h im przez Jego sprawiedliwość, r ó w n i e k o n i e c z n i e G o n i e n a w i d z ą . S p y t a m w i ę c : czy n a j s u r o w s z a 58

sprawiedliwość nie musi wymagać, aby za nieodmienną przewrotność wymierzona była nieodmienna kara? Aby cierpieniami w i e c z n y m i , n i e o d m i e n n y m i , k a r a n a była w o l a , n a wieki n i e z m i e n n i e trwająca w złu, na w i e k i o d w r ó c o n a od B o g a , na w i e k i g o t o w a g r z e s z y ć ? Z tego, co dotąd p o w i e d z i e l i ś m y wynika, iż potępieńcy nie mają w piekle ani czasu, ani łaski, ani woli nawrócenia się, nie mogą więc uzyskać o d p u s z c z e n i a grzechów, a w konsekwencji muszą cierpieć karę niezmienną i wieczną. I że kary piekielne z konieczności muszą być nie tylko bez końca, ale i bez najmniejszej ulgi, której wielu tak bardzo by sobie życzyło.

Czy Bóg jest sprawiedliwy, że wiecznymi mękami karze za chwilowe upadki ? Dawny to w y b i e g ludzi ograniczonych, z a ś l e p i o n y c h grzecha­ mi, bojących się zasłużonej kary: B o g a o s k a r ż a ć o n i e s p r a w i e d ­ liwość, skoro karze ich grzechy wiecznym piekłem. Już w IV wieku po C h r y s t u s i e święty Jan Złotousty powiedział: „Są tacy, którzy mówią: kilku chwil tylko było mi trzeba, aby zabić człowieka, aby p o p e ł n i ć c u d z o ł ó s t w o , i za ten g r z e c h c h w i l o w y m a m c i e r p i e ć w i e c z n e m ę k i ? — T a k j e s t bez wątpienia, bo Pan Bóg w g r z e c h u t w o i m sądzi nie czas, k t ó r e g o ś p o t r z e b o w a ł d o j e g o p o p e ł n i e n i a , lecz w o l ę , k t ó r a cię d o n i e g o p c h n ę ł a " . T o , c o j u ż wcześniej p o w i e d z i e l i ś m y , w i n n o wystarczyć d o rozwiania j a k i c h k o l w i e k wątpliwości. Ponieważ — w o b e c b r a k u czasu, łaski i wolności — n a w r ó c e n i e i p o p r a w a w piekle nie są możliwe, przyczyna wiecznego karania jest zrozumiała. Przeciw tej karze nic nie da się powiedzieć. Jest wymierzana w imię czystej sprawiedliwości. M ó w i s z , żc to niesprawiedliwe, iż Bóg karze w i e c z n y m piekłem chwilowe przestępstwo. A zobacz co się dzieje w ludzkiej społeczno­ ści. Ś m i e r c i ą karani są m o r d e r c y , ojcobójcy, p o d p a l a c z e , k t ó r z y swoją z b r o d n i ę popełnili także w ciągu kilku minut. C z y ż to niesprawiedliwe? Któż by śmiał tak twierdzić? A c z y m ż e jest kara śmierci w s p o ł e c z e ń s t w i e ? C z y nie jest to także w p e w n y m sensie kara w i e c z n a , przy której nie jest m o ż l i w e ani cofnięcie, ani jej z m n i e j s z e n i e ? Kara ś m i e r c i b o w i e m n a z a w s z e u s u w a s w ą o f i a r ę z towarzystwa ludzi tak, jak piekło na zawsze u s u w a z towarzystwa Boga. C z e m u ż by tedy grzech śmiertelny, czyli zbrodnia obrazy 59

Majestatu B o ż e g o , nie m i a ł b y być karany, j a k ludzie karzą za w y k r o c z e n i e p r z e c i w k o swej s p o ł e c z n o ś c i ? C z a s nic m o ż e w c h o d z i ć w rachubę p r z y określaniu m o r a l n e g o ciężaru grzechu. Jak słusznie j u ż z a u w a ż y ł święty Jan Złotousty, wieczną męką w piekle karane jest nie trwanie czynu grzesznego, ale p r z e w r o t n o ś ć w o l i , która p o b u d z i ł a do j e g o p o p e ł n i e n i a , a która p r z e z śmierć z n i e r u c h o m i a ł a i stała się n i e z m i e n n a . P o n i e w a ż zaś p r z e w r o t n o ś ć ta trwa na w i e k i , w i ę c i kara, która jej na wieki t o w a r z y s z y , j e s t nic tylko rzeczą najbardziej na świecie s p r a w i e d ­ liwą, ale też i konieczną. Bo czyż Bóg, nieskończenie święty, nie ma prawa odepchnąć na wieki stworzeń będących w wiecznym stanic g r z e c h u ? W takim zaś stanic jest potępieniec w piekle. P o n a d t o , jeśli ktoś d o b r z e się z a s t a n o w i , rozróżni w k a ż d y m g r z e c h u ś m i e r t e l n y m d w i e o d m i e n n e c e c h y . Pierwszą, o g r a n i c z o n ą i przemijającą, j e s t c z y n n o ś ć wolnej woli gwałcącej P r z y k a z a n i a Boże i popełniającej grzech. Drugą, nieograniczoną i nieskończoną, jest z n i e w a g a ś w i ę t o ś c i i n i e s k o ń c z o n e g o Majestatu B o ż e g o . Tu g r z e c h m i e ś c i w s o b i e złość, w p e w n y m w z g l ę d z i e — j a k m ó w i święty T o m a s z — nieskończoną. Temu znamieniu grzechu, przemi­ jającemu zarazem i nieskończonemu, odpowiada najdoskonalej kara piekielna, która j e s t także s k o ń c z o n a i j e d n o c z e ś n i e n i e s k o ń ­ c z o n a : s k o ń c z o n a c o d o s w e j siły i s k u t e c z n o ś c i , n i e s k o ń c z o n a i w i e c z n a co do s w e g o trwania. Grzech przeto, s k o ń c z o n y co do trwania czynu i złej woli grzeszącego, odbiera karę mniej lub więcej znaczną, ale zawsze ograniczoną co do swej siły; nieskończony zaś, ze w z g l ę d u na świętość B o g a o b r a ż o n e g o , odbiera karę n i e s k o ń ­ c z o n ą c o d o c z a s u , czyli w i e c z n ą . Powtórzmy jeszcze raz: nic ma nic naturalniejszego ani słuszniej szego od wiecznej kary, którą w piekle ponosi grzech i grzesznik. Byłoby natomiast niesłuszne, gdyby wszyscy potępieńcy bez różnicy skazani byli na tę samą karę, skoro w i a d o m o , że różna jest ich wina. T o t e ż s p o t y k a ich r ó w n a kara tylko pod tym w z g l ę d e m , iż j e s t to kara wieczna, wszyscy bowiem znajdują się w stanie grzechu śmiertel­ nego. Ponieważ zaś stopień winy nie jest ten sam u wszystkich, przeto m i a r a w i e c z n e j k a r y b ę d z i e j a k najbardziej o d p o w i e d n i a d o liczby i ciężkości wykroczeń każdego z nich. I w tym względzie Boża s p r a w i e d l i w o ś ć o k a z u j e się d o s k o n a ł a i n i e s k o ń c z o n a . Na koniec — j e s z c z e j e d n a istotna uwaga. G d y b y kara grzesz­ n i k a p o t ę p i o n e g o w p i e k l e m i a ł a s w ó j k o n i e c , to nie B ó g ale grzesznik byłby ostatecznie górą w świętokradzkiej walce przeciw Panu Bogu. M ó g ł b y w ó w c z a s o d e z w a ć się do Boga: „Ja m a m swój c z a s i Ty m a s z s w ó j . Ale niech T w ó j czas b ę d z i e krótki czy d ł u g i , w k o ń c u z a w s z e ja z w y c i ę ż ę i postawię na s w o i m . Bo przyjdzie 60

godzina, k i e d y — c z y b ę d z i e s z chciał, czy nie — wejdą do Twej c h w a ł y i do T w e j s z c z ę ś l i w o ś c i i b ę d ę ją z T o b ą d z i e l i ł na w i e k i w niebiosach". Czyżby to mogło być możliwe? Oto dlaczego ś w i ę t o ś ć i s p r a w i e d l i w o ś ć Pana Boga d o m a g a ć się musi koniecznie w i e c z n e j k a r y dla p o t ę p i e ń c ó w . Ale gdzie tu dobroć Pana Boga? Gdzie miłosierdzie? — pomyśli m o ż e n i e j e d e n . D o b r o ć i m i ł o s i e r d z i e B o g a nic tu nic mają do czynienia. Piekło j e s t b o w i e m królestwem Jego sprawiedliwości, równie n i e s k o ń c z o n e j , j a k Jego d o b r o ć . D o b r o ć Boga m a z a k r e s swego działania na ziemi, gdzie wszystko, zawsze i od razu zostaje przebaczone skruszonemu grzesznikowi. Na tamtym natomiast świecie dobroć ogranicza się do tego, by swoje dzieło, dopełnione na g r z e s z n i k u p o d c z a s j e g o d o c z e s n e j p i e l g r z y m k i przez p r z e b a c z e n i e i odpuszczenie, uwieńczyć w niebie wieczną szczęśliwością. Czyżbyś­ my m o ż e chcieli, aby Pan Bóg rządził się w wieczności dobrocią w z g l ę d e m ludzi, k t ó r z y n i e g o d n i e n a d u ż y w a l i jej na z i e m i , k t ó r z y nie uciekali się do niej w godzinę śmierci, a którzy teraz nie chcą j e j , ani c h c i e ć nie m o g ą ? B y ł o b y to czystą n i e d o r z e c z n o ś c i ą . Pan Bóg nie m o ż e o b j a w i a ć swej d o b r o c i z k r z y w d ą dla s p r a w i e d l i w o ś c i . Karząc zatem w i e c z n y m i karami grzechy przemijające, Pan Bóg nie tylko nie jest niesprawiedliwy, ale przeciwnie — spełnia akt najwyższej sprawiedliwości.

Czy te same kary czekają grzeszników za upadki popełnione przez ułomność? Nie mając bynajmniej z a m i a r u u n i e w i n n i a ć n a d m i a r ę g r z e ­ c h ó w p o p e ł n i a n y c h p r z e z u ł o m n o ś ć , a w które i d o b r z y c h r z e ś ­ cijanie często popadają, m u s i m y j e d n a k przyznać, iż cała przepaść leży p o m i ę d z y grzesznikami, którzy takich wykroczeń się dopusz­ czają, a t y m i , k t ó r y c h P i s m o Święte n a z y w a „ g r z e s z n i k a m i " . Ci drudzy to dusze przewrotne, serca zatwardziałe i nieskore do pokuty, ludzie grzeszący z nałogu, czyniący źle bez zgryzot sumie­ nia, żyjący bez Boga, w ciągłym buncie przeciw Boskiemu Zbawicie­ lowi. To są prawdziwi grzesznicy, grzesznicy z profesji. „Grzeszą oni — mówi święty Grzegorz — przez całe życie, grzeszyliby wiecznie, g d y b y wiecznie żyć mogli, i chcieliby wiecznie żyć, aby wiecznie mogli grzeszyć. Dla nich w i ę c , skoro p o m r ą , s p r a w i e d l i w o ś ć B o s k i e g o S ę d z i e g o w y m a g a k o n i e c z n i e , aby nigdy nie byli bez k a r y , p o n i e w a ż nie c h c i e l i b y ć n i g d y b e z g r z e c h u " . 61

Inaczej ma się rzecz z tamtymi. Wiele jest takich biednych dusz, które popadają w grzech śmiertelny, a które przecież nie są ani złe, ani zepsute, a tym mniej — bezbożne. Ci czynią grzech, p o n i e w a ż ciągnie ich do niego okazja. Przyczyną u p a d k u j e s t j e d y n i e u ł o m ­ ność, nie zaś z a m i ł o w a n i e do zła. Są podobni do dziecka, p o d s t ę p e m albo g w a ł t e m o d e r w a n e g o od łona m a t k i : da się o n o o d e r w a ć albo oddalić, ale tylko z żalem, nie spuszczając oka z matki i ręce do niej wyciągając. Z a l e d w i e j e d n a k u w o d z i c i e l odstąpi o d n i e g o , w r a c a c z y m p r ę d z e j , z żalem i radością rzuca się w objęcia kochającej rodzicielki. T a c y są właśnie grzesznicy okolicznościowi, przypad­ k o w i , z u ł o m n o ś c i , którzy nie miłują grzechu, w który popadli, i których wola nie jest zepsuta, a przynajmniej — nie do szczętu zepsuta. Wpadają oni raczej w grzech, aniżeli czynią go d o b r o w o l ­ nie i żałują go j u ż w chwili, gdy go popełniają. Takie grzechy — czyż nie są j u ż na pół odpuszczone? Czy Boski Zbawiciel w s w y m n i e s k o ń c z o n y m m i ł o s i e r d z i u , nie m i a ł b y w g o d z i n i e ś m i e r c i , od której cała w i e c z n o ś ć zależy, udzielić wielkiej łaski skruchy i od­ p u s z c z e n i a t y m s y n o m m a r n o t r a w n y m , k t ó r z y obrażali g o w p r a w ­ dzie, ale nie odwrócili się od N i e g o , i c h o ć się oddalili, nie stracili Go z o c z u i z s e r c a s w e g o ? Bóg, który rzekł: „... tego, co do Mnie przychodzi, nie w y r z u c ę p r e c z " (J 6,37), znajduje w Swoim Sercu zawsze dość łaski i miłosier­ dzia, aby te biedne dusze wybawić od wiecznego potępienia. D o d a j m y j e d n a k z d e c y d o w a n i e i w y r a ź n i e , iż pozostanie to z a w s z e t a j e m n i c ą B o ż e g o Serca, tajemnicą dla s t w o r z e n i a niepojętą, n a którą nie godzi się zbyt liczyć. N i e w ą t p l i w a j e s t b o w i e m dla nas i ta p r a w d a naszej w i a r y , że k t o k o l w i e k u m r z e w g r z e c h u ś m i e r t e l n y m , ten na wieki będzie potępiony i w t r ą c o n y na męki do piekła, na które przez grzech zasłużył. Na zakończenie — jeszcze jedna u w a g a dla dusz czułostkowych, które znają tylko Boga miłosiernego, zapominając o Jego sprawied­ liwości, j a k również dla nadmiernie ciekawych, którzy raczej wolą m n o ż y ć pytania (dlaczego to, dlaczego tamto), aniżeli z prostotą uwierzyć i p r a c o w a ć nad swoim uświęceniem. Niechaj nie popadają w przesadną troskę, g d y przyjdą im na myśl potępieni. Sprawied­ liwość, miłosierdzie i świętość Pana Boga ułoży wszystko jak najlepiej, tak w piekle, j a k i w czyśćcu, tak, że nawet cienia n i e s p r a w i e d l i w o ś c i nic b ę d z i e tam m o ż n a p r z y p u ś c i ć . Kto pójdzie do p i e k ł a , z p e w n o ś c i ą m u s i a ł na nie z a s ł u ż y ć . Dzieje się tam zupełnie inaczej, niż z sądami, prawami i sędziami tu na ziemi, gdzie m o ż l i w a jest pomyłka, ukaranie niesłuszne, albo ukaranie zbyt s u r o w e . Sędzia P r z e d w i e c z n y , Jezus Chrystus, wie w s z y s t k o , widzi w s z y s t k o i może wszystko. On jest najbardziej 62

sprawiedliwy, gdyż jest samą Sprawiedliwością. W wieczności więc, jak o tym sam nas zapewnił, „odda k a ż d e m u wedle u c z y n k ó w j e g o " (Mt 16,27), ani m n i e j , ani w i ę c e j . Chociaż kary piekielne są dla ludzkiego umysłu straszliwe i niepojęte, nie są j e d n a k ż e niczym więcej, jak tylko w y m i a r e m najdoskonalszej, odwiecznej s p r a w i e d l i w o ś c i B o ż e j .

Jacy

ludzie

idą

do

piekła ?

Do piekła idą przede w s z y s t k i m ci ludzie, którzy, n a d u ż y w a j ą c swojej w ł a d z y zniewalają p o d w ł a d n y c h do zła — bądź g w a ł t e m , bądź u w i e d z e n i e m lub podstępem. „Najsroższy sąd — m ó w i Pismo Ś w i ę t e — będzie dla tych, którzy są p r z e ł o ż o n y m i " ( M d r 6 , 6 ) . Są to p r a w d z i w e s z a t a n y na tej z i e m i i do n i c h stosują się straszliwe słowa, w y p o w i e d z i a n e w Piśmie Świętym do ich praojca: „Jakożeś spadł z nieba Lucyferze!" Do piekła idą ci, którzy n a d u ż y w a j ą s w y c h z d o l n o ś c i u m y s ­ ł o w y c h a b y o d w r a c a ć p r o s t a c z k ó w od B o g a i w y d z i e r a ć im skarb wiary świętej. Owi publiczni gorszyciele są następcami e w a n g e l i c z n y c h faryzeuszy, o których m ó w i ł P a n J e z u s : „ B i a d a w a m , d o k t o r o w i e i faryzeusze, iż zamykacie Królestwo Niebieskie przed l u d ź m i , a l b o w i e m sami nie w c h o d z i c i e ani nie p o z w a l a c i e wejść tym, którzy wchodzą... Biada w a m uczeni w Piśmie i faryzeu­ sze, obłudnicy, że obchodzicie m o r z e i ląd, aby p o z y s k a ć j e d n e g o w s p ó ł w y z n a w c ę , a g d y n i m zostanie, czynicie go s y n e m piekła d w a k r o ć g o r s z y m niż w y s a m i " (Mt 2 3 , 1 3 - 1 5 ) . D o tego rodzaju ludzi należą pisarze i w y d a w c y bezbożnych pism, a także cały tłum pozbawionych wiary i sumienia ludzi, odpowiedzialnych za kształ­ towanie opinii publicznej, którzy kłamią, oczerniają i bluźnią z całą ś w i a d o m o ś c i ą . Oni w ł a ś n i e , gubiąc d u s z e i lżąc C h r y s t u s a służą d i a b ł u , ojcu k ł a m s t w a . Do piekła idą pyszni, którzy nadęci swoją wielkością, gardzą innymi i bez m i ł o s i e r d z i a rzucają na nich k a m i e ń p o t ę p i e n i a . Ci ludzie, twardzi i b e z serca, jeśli się nie nawrócą, b e z m i ł o s i e r d z i a będą też sądzeni przez Boga sprawiedliwego. „ A l b o w i e m sąd bez m i ł o s i e r d z i a t e m u , k t ó r y n i e o k a z a ł m i ł o s i e r d z i a " (Jk 2 , 1 3 ) . Do piekła pójdą egoiści, ludzie s a m o l u b n i , nieuczynni b o g a c z e , k t ó r z y z a n u r z e n i w z b y t k a c h i r o z k o s z y m y ś l ą tylko o s o b i e , zapominając o ubogich. T a m czeka ich los o w e g o b o g a c z a e w a n ­ gelicznego, o którym sam Bóg m ó w i , iż „pogrzebion jest w p i e k l e " (Lk 16,22). 63

Do piekła pójdą skąpcy, którzy zapominając o Bogu i wiecz­ ności myślą tylko o tym, by jak najwięcej zebrać pieniędzy. Owi d o r o b k i e w i c z e , k t ó r z y przy p o m o c y n i e r z e t e l n y c h t r a n s a k c j i , o s z u s t w , k r z y w d y ludzkiej, a w i ę c ś r o d k a m i p o t ę p i o n y m i przez prawo Boże, doszli do większych czy mniejszych majątków. Napisa­ ne j e s t o n i c h , iż „ n i e p o s i ą d ą K r ó l e s t w a B o ż e g o " (1 K o r 6 , 1 0 ) . Do piekła pójdą lubieżnicy, którzy żyją bez w y r z u t ó w sumienia w bezwstydnych nałogach, którzy otwarci są na wszelką rozwiązłość, k t ó r z y nie znają i n n e g o B o g a , j a k tylko swój b r z u c h , i i n n e g o szczęścia, jak tylko dogadzanie zmysłom i cielesnym żądzom. „Ich losem — zagłada, ich Bogiem — brzuch, a chwała — w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są p r z y z i e m n e " (Flp 3,19). Do piekła pójdą dusze światowe, płoche, które myślą tylko o tym, by się b a w i ć i czas s p ę d z a ć na r o z r y w k a c h . Pójdą t a k ż e l u d z i e u w a ż a n i przez drugich za „poczciwych", którzy zapominają o m o d ­ litwie, nie dbają o służbę Bożą, gardzą Sakramentami Świętymi, nie t r o s z c z ą się o chrześcijańskie życie, nie m y ś l ą o swojej duszy, żyją w stanie śmiertelnego grzechu, a lampka ich sumienia d a w n o zgasła i żadnego w nich nie budzi niepokoju. „Syn Człowieczy przyjdzie do nich o godzinie, której nie znają" (Mt 24,44). Usłyszą oni z Jego ust słowa p o w i e d z i a n e w przypowieści o głupich pannach: „ N i e z n a m w a s ! " (Mt 2 5 , 1 2 ) . Biada c z ł o w i e k o w i , który stanie przed Sędzią P r z e d w i e c z n y m , a nic b ę d z i e odziany w szatę godową! On k a ż e bowiem swoim Aniołom porwać tego „sługę nieużytecznego" i „ z w i ą z a w s z y ręce i nogi j e g o , w r z u c i ć w c i e m n o ś c i z e w n ę t r z n e , gdzie będzie płacz i zgrzytanie z ę b ó w " (Mt 22,13). Do piekła pójdą dusze o fałszywych i przewrotnych sumieniach, które p o p r z e z k ł a m l i w ą s p o w i e d ź i ś w i ę t o k r a d z k ą K o m u n i ę Św. depczą i poniewierają Ciało i Najświętszą Krew Pana Jezusa. „Al­ bowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając Ciała Pańskiego, sąd własny je i pije" (1 Kor 11,27); pójdą także dusze nienawistne i zawzięte, nie chcące darować urazy. Do piekła trafią wreszcie członkowie sekty masońskiej i wolnomularskiej oraz szaleńcy, którzy jako członkowie tajemnych towarzystw już za życia niejako oddają się diabłu, zobowiązu­ jąc się przysięgą żyć i umierać poza Kościołem Świętym bez Sakramen­ tów Świętych i w nienawiści do Jezusa Chrystusa. Nie twierdzę, że każdy z wymienionych tu rodzajów ludzi z pewnoś­ cią pójdzie do piekła. M ó w i ę tylko, że idą oni wszyscy drogą, która prowadzi do piekła. Mają szczęście jeśli jeszcze tam nie doszli; i mam nadzieję, że nim staną u kresu, nawrócą się w pokorze i nie będą wtrąceni w ogień wieczny. Niestety! Droga prowadząca do piekła jest przestronna i wygodna, a przy tym prowadzi coraz bardziej w dół. Wystarczy tylko wstąpić na nią, by n i e u c h r o n n i e z s u w a ć się coraz głębiej. Pan Jezus 64

m ó w i ł przecież wyraźnie: „Przestronna jest droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią w c h o d z ą " (Mt 7,13) Zastanów się więc dobrze, drogi czytelniku. Jeśli spostrzeżesz, że — na twoje nieszczęście — znajdujesz się na tej drodze zatracenia, na m i ł o ś ć Boską, nie z w l e k a j i cofnij się z o d w a g ą — p ó k i c z a s !

Czy k a ż d y , kto żył w g r z e c h a c h śmiertel­ n y c h i u m a r ł b e z b o ż n i e , p o s z e d ł d o piekła?

Nie, takiej p e w n o ś c i nikt mieć nie m o ż e . Jest to tajemnica s a m e g o B o g a . S ą tacy, k t ó r z y w s z y s t k i c h w p u s z c z a l i b y d o nieba a inni zbyt surowi są p r z e k o n a n i , iż rządzą się sprawiedliwością. Lecz w błędzie są jedni i drudzy, a pierwszym ich błędem jest to, że w a ż ą się s ą d z i ć o r z e c z a c h , o których n i e j e s t d a n e w i e d z i e ć człowiekowi na ziemi. Jest rzeczą niewątpliwą, że gdy się widzi, jak k t o ś u m i e r a bez. p o k u t y , t r z e b a się l ę k a ć o j e g o z b a w i e n i e . Kilka lat temu w Paryżu pewna nieszczęśliwa matka, dowiedziawszy się o nagłej śmierci syna, w okolicznościach, które nie pozostawiały żadnej nadziei zbawienia, przez dwa dni na klęczkach w ł ó c z y ł a się p o s w y m p o k o j u , p o w t a r z a j ą c b e z p r z e r w y pełne r o z p a c z y w o ł a n i e : „O dziecko moje! B i e d n e moje d z i e c k o ! W ogniu! Pali się na w i e k i ! " Aż strach było patrzeć i słuchać tych jęków r o z p a c z l i w y c h . A przecież c h o ć b y nie w i e m j a k p r a w d o p o d o b n y m , a nawet p e w n y m zdawało się wieczne potępienie takiej duszy, w niezgłębionej tajemnicy tego, co w ostatniej chwili dzieje się pomiędzy duszą a Bogiem, jest zawsze powód dostateczny, aby nie tracić zupełnie nadziei zbawienia. Któż b o w i e m m o ż e wiedzieć, co dzieje się na dnie duszy nawet największego winowajcy w tej jedynej chwili, gdy najdobrotliwszy Bóg, (który z miłości stworzył wszystkich ludzi, swą Najświętszą Krwią ich odkupił, i pragnie zbawienia wszystkich) czyni dla zbawienia każdego z nich ostateczny wysiłek swej łaski i miłosierdzia? Wszakże tak m a ł o czasu potrzeba człowie­ k o w i b y z w ł a s n e j w o l i n a w r ó c i ł się k u s w e m u B o g u ! D l a t e g o właśnie Kościół Święty nie p o z w a l a o nikim w y r o k o wać, że na p e w n o został potępiony. Byłoby to b o w i e m przywłaszczeniem sądu, który należy j e d y n i e do Boga. Oprócz Judasza i kilku innych, których potępienie mniej lub więcej wyraźnie jest nam przez samego Boga objaw t w i e r d z i ć z całą p e w n o ś c i ą , że j e s t p o t ę p i o n y . 65

Tę p r a w d ę potwierdziła Stolica Apostolska przy okazji procesu beatyfikacyjnego wielkiego Sługi B o ż e g o , ojca Palottiego, który żył i umarł w R z y m i e w wielkiej świątobliwości za pontyfikatu papieża G r z e g o r z a XVI. P e w n e g o razu ten świątobliwy kapłan t o w a r z y s z y ł na m i e j s c e s t r a c e n i a p e w n e m u z b ó j c y , który do ostatniej chwili nie chciał nawet słuchać o żalu, przeciwnie — jeszcze na rusztowaniu szydził z Pana Boga, bluźnił i złorzeczył. Ojciec Palotti w y c z e r p a ł wszystko, co było w j e g o m o c y , by nawrócić owego nędznika. Jeszcze na rusztowaniu, ze łzami w oczach, u p a d ł mu do n ó g błagając go, aby przyjął o d p u s z c z e n i e s w y c h z b r o d n i , wskazując mu piekielną otchłań, w którą inaczej w p a d n i e bez ratunku. Na w s z y s t k o to, ów zbrodniarz, o d p o w i a d a ł szyderst­ w e m i bluźnierstwem i w tej właśnie chwili jego głowa spadła pod toporem. W uniesieniu wiary, boleści i oburzenia, a zarazem w chęci wyzyskania tego o k r o p n e g o zdarzenia ku zbawiennej nauce dla zgromadzonych tam ludzi, kapłan podniósł się, chwycił za włosy zbryzganą krwią głowę złoczyńcy i pokazując ją ludowi zawołał: „ P r z y p a t r z c i e się d o b r z e . Oto oblicze p o t ę p i e ń c a " . Ł a t w o z r o z u m i e ć t o wystąpienie pod w p ł y w e m wielkiej boleści i można by nawet przyznać, że pod pewnym względem był to pomysł znakomity. Jak jednak Kościół Święty osądził ten przypadek? Otóż znalazł w nim wystarczający powód do wstrzymania procesu beatyfi­ kacyjnego ojca Palottiego! (wyniesionego później na ołtarze). Kościół Święty jest Matką Miłosierdzia i dlatego do ostatniej chwili — wbrew wszelkiej nadziei — nie przestaje ufać w wieczne zbawienie nieśmier­ telnej duszy! I w t y m w ł a ś n i e j e s t p o c i e c h a i nadzieja dla p r a w d z i w y c h chrześcijan w wypadkach śmierci nagłej i niespodziewanej, a czasem w p r o s t b e z b o ż n e j . Sądząc po ludzku trzeba by u w a ż a ć te b i e d n e d u s z e za s t r a c o n e . Był starzec, na przykład, który od wielu lat żył bez Sakramentów Świętych, drwił sobie z wiary, chwalił się swoim niedowiarstwem; młodzieniec prowadzący życie rozwiązłe, pełne nagannych obycza­ j ó w , który do końca się nie ustatkował i zmarł nagle. A znowu tego mężczyznę, albo tamtą niewiastę śmierć zaskoczyła w tak złej chwili, że zdaje się rzeczą pewną, iż nie mieli czasu na to, by wejść w siebie, by szczerym żalem prosić Boga o przebaczenie. Wszystko to prawda, a j e d n a k nie p o w i n n i ś m y , ani nie wolno nam orzekać s t a n o w c z o , że są potępieni. Występujemy w obronie praw świętości i sprawiedliwo­ ści Bożej, ale nie z a p o m i n a j m y także o p r a w a c h Jego Miłosierdzia! Tu p r z y c h o d z i mi na myśl pewien w y p a d e k — n i e z w y k ł y a pocieszający. Źródło, dzięki któremu o nim wiem, stanowi dla mnie rękojmię jego wiarygodności i prawdziwości. 66

W j e d n y m z najbardziej w z o r o w y c h klasztorów w Paryżu pewna zakonnica, z urodzenia Ż y d ó w k a , odznaczająca się zarówno wielką cnotą, jak też wykształceniem i rozumem. Rodzice jej byli Ż y d a m i , ona zaś — nie wiem j a k i m s p o s o b e m — nawróciła się w dwudziestym roku życia i przyjęła Chrzest Święty. Matka j e j , duszą i ciałem przywiązana była do swej wiary. Była to zresztą niewiasta niezwykle cnotliwa: dobra żona, dobra matka. C ó r k ę swą bardzo kochała, ale gdy dowiedziała się o jej nawróceniu, wpadła w straszna, złość i od tej chwili nic przestawała używać gróźb i podstępów, by córkę „apostatkę" (odstępczynię) nawrócić do wiary swych ojców Córka zaś ze swej strony, nie przestawała się modlić z największą gorliwością i dokładała wszelkich starań, aby nawrócić swoją matkę. W i d z ą c zupełną b e z s k u t e c z n o ś ć swych z a b i e g ó w i mając na­ d z i e j ę , że ofiarą z s i e b i e , p r ę d z e j niż w s z e l k i m i m o d ł a m i , uprosi u Pana B o g a ł a s k ę n a w r ó c e n i a dla swej m a t k i , p o s t a n o w i ł a poświęcić się Panu J e z u s o w i w życiu z a k o n n y m , c z e g o z odwagą dokonała. Miała w ó w c z a s około dwudziestu pięciu lat. Nieszczęsna matka popadła w jeszcze większą zapalczywość, tak przeciw córce, jak też przeciw całej wierze katolickiej, co znów dla zakonnicy było b o d ź c e m do podwajania swej gorliwości, aby p o z y s k a ć Bogu dusze, tak dla niej drogą. I tak u p ł y n ę ł o z n ó w pięć lat. W i d y w a ł a ona niekiedy swoją matkę, u której z n ó w zaczęła powracać miłość m a c i e r z y ń s k a , ale w jej d u s z y nie widać było — przynajmniej z e w n ę t r z n i e — ż a d n e g o p o s t ę p u ku n a w r ó c e n i u . P e w n e g o dnia o w a z a k o n n i c a odebrała list z z a w i a d o m i e n i e m , że jej m a t k a umarła nagłą śmiercią. Zastano ją w łóżku nieżywą T r u d n o o p i s a ć r o z p a c z , j a k a ogarnęła z a k o n n i c ę n a t ę w i a d o m o ś ć . Na pół szalona z boleści i nie wiedząc, co robi, ani co m ó w i , rzuca się z listem w ręku na kolana do stóp Najświętszego Sakramentu. G d y j e d n a k , po p i e r w s z y m w y b u c h u płaczu, przyszła nieco do siebie i skupiła s w e m y ś l i , rzekła c z y raczej z a w o ł a ł a do Pana Jezusa: „ W i ę c to tak, o Boże, w y s ł u c h a ł e ś b ł a g a n i a moje, i m o j e łzy, i w s z y s t k o , co od dwudziestu lat c z y n i ł a m ? ! " — a wyliczając Mu niejako swoje wszystkie ofiary, kończy z niewymowną boleścią: "I p o m y ś l e ć , ż e t e r a z , m i m o w s z y s t k o , moja m a t k a , m o j a biedna matka, jest potępiona!" Z a l e d w i e w y m ó w i ł a o w e słowa, g d y głos, kierujący się do niej z ołtarza, o d e z w a ł się z s u r o w y m w y r z u t e m : „ C ó ż ty w i e s z o t y m " — Biedna zakonnica stanęła ze strachu jak wryta. „Wiedz o tym — mówi dalej głos Zbawiciela — wiedz ku zawstydzeniu, a zarazem i ku p o c i e s z e n i u s w e m u , że z twojej p r z y c z y n y d a ł e m twej matce w chwili śmierci tak wielką łaskę oświecenia i skruchy, że w swych otatnich słowach rzekła: „Żałuję i u m i e r a m w wierze mojej córki". 67

T w o j a z b a w i o n a m a t k a znajduje się w c z y ś ć c u . N i e ustawaj w m o d l i t w i e za nią". Z n a m więcej p o d o b n y c h p r z y k ł a d ó w na to, iż na tym świecie Miłosierdzie Boga nie zna granic, że w godzinę śmierci czyni jeszcze ostatni wysiłek, by ocalić d u s z ę grzesznika, i że j e d y n i e ci wpadają w ręce wiecznej s p r a w i e d l i w o ś c i , którzy do k o ń c a o d p y c h a j ą od siebie B o s k i e M i ł o s i e r d z i e .

WNIOSKI

PRAKTYCZNE

Nade wszystko musimy niezwłocznie wyjść ze stanu grzechu śmiertelnego Pan B ó g o b j a w i ł n a m w i e l k i e p r a w d y o p i e k l e p r z e d e w s z y s t ­ k i m d l a t e g o , by w p o i ć w n a s b o j a ź ń , k t ó r a — o b o k w i a r y ś w i ę ­ tej — j e s t p o d s t a w ą z b a w i e n i a . By w p o i ć b o j a ź ń s p r a w i e d l i w o ś c i i Sądów B o ż y c h , bojaźń grzechu, który prowadzi do piekła, bojaźń potępienia i straszliwego przekleństwa, bojaźń rozpaczy bez końca, bojaźń o g n i a przenikającego ciała i d u s z e , bojaźń ciemności i stra­ szliwego towarzystwa diabłów, bojaźń tych wszystkich, trwających w i e c z n i e m ę c z a r n i , b ę d ą c y c h z a s ł u ż o n ą karą p o t ę p i e ń c a . Zaprawdę dobrą jest rzeczą mieć bezgraniczną ufność w Miłosierdzie Boże, ale ta ufność nie powinna nigdy oddzielać się od bojaźni Boga. Nadzieja powinna, co prawda, górować zawsze nad bojaźnią, ale bojaźń powinna t r w a ć zawsze obok nadziei. Jak każda budowa wymaga f u n d a m e n t u , a b y się nie rozpadła, lecz stała m o c n o i d ł u g o , tak fundamentem naszego zbawienia powinna być bojaźń Boża. Bez tej b o j a ź n i r o z k r z e w i ł a b y się w nas n a d u ż y w a n a ufność w B o ż e Miłosierdzie, która w n i e u c h r o n n y sposób m u s i a ł a b y narazić n a s z e zbawienie na szwank. Ten sam bowiem Bóg, który rzekł: „ ...tego, który do Mnie p r z y c h o d z i , precz nie o d r z u c ę " (J 6,37), powiedział także: „...zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i d r ż e n i e m " (F 2,12). Trzeba mieć świętą bojaźń, aby mieć prawo do świętej nadziei. Mając p r z e d o c z y m a straszliwą otchłań piekła, ognistą i wiecz­ ną, wejdź w siebie, drogi czytelniku, i szczerze obrachuj się ze swoim s u m i e n i e m ! Co dzieje się z twoją duszą? Czy jest w stanie łaski? Czy 68

nie m a s z n a s w y m s u m i e n i u j a k i e g o ś c i ę ż k i e g o g r z e c h u , k t ó r y , w w y p a d k u twojej nagłej śmierci, musiałby zgubić na wieki twoją duszę? Jeśli tak jest, to żałuj natychmiast z całego serca, żałuj za popełnioną obrazę Pana Boga, i jeszcze dziś, albo przynajmniej w pierwszą wolną chwilę śpiesz do spowiedzi. Czy wobec o t w a r t e g o piekła t r z e b a ci jeszcze p r z y p o m i n a ć , że wszystko inne p o w i n n o ustąpić tej sprawie najważniejszej, jaką jest twoje zbawienie wieczne? „Bo cóż p o m o ż e człowiekowi, jeśliby wszystek świat zyskał, a na d u s z y swojej s z k o d ę poniósł? A l b o , co da człowiek w z a m i a n za swoją d u s z ę ? " (Mt 16,26). Nie odkładaj też na j u t r o tego, co m o ż e s z uczynić dziś, bo czy m a s z p e w n o ś ć , że j u t r a d o ż y j e s z ? Z n a ł e m przed laty w p e w n e j wiosce w N o r m a n d i i człowieka, który od chwili, gdy się ożenił, tak się z a k o p a ł w s w y c h interesach i w s w y m h a n d l u , a przy t y m tak często chodził do szynku i upijał się wódką, że zupełnie z a p o m n i a ł o tym, co winien B o g u i swojej duszy. Był to, poza tym, człowiek wcale niezły. D w a , czy trzy razy przeraził go trochę atak paraliżu, ale to j e s z c z e nie d o p r o w a d z i ł o go do opamiętania się. Zbliżała się Wielkanoc. Tamtejszy proboszcz, spotkawszy się z nim p e w n e g o w i e c z o r u , śmiało p r z y p o m n i a ł mu o j e g o o b o w i ą z k u . „ K s i ę ż e proboszczu — odpowiedział na to — dziękuję za łaskawe przypom­ nienie. P o m y ś l ę o tym j a k e m uczciwy. Jeśli to księdzu dobrodziejo­ wi nie s p r a w i ł o b y k ł o p o t u , to p r z y b ę d ę za p a r ę dni o t y m p o r o z m a w i a ć " . T y m c z a s e m co się stało? Nazajutrz z n a l e z i o n o j e g o ciało w p o b l i s k i m strumyku. Przejeżdżając p r z e z e ń k o n n o dostał ataku apopleksji, spadł i już nie powstał. D w a lata t e m u w P a r y ż u d o p e w n e g o s t u d e n t a , k t ó r y o d czterech lat, odkąd p r z e n i ó s ł się do tego miasta, w i ó d ł r o z p u s t n e życie, przybył w odwiedziny towarzysz i ziomek, bogobojny i czys­ tych obyczajów, by się dowiedzieć, co słychać. R o z m o w a ich trwała kilka m i n u t , p o c z y m p r z y b y s z o d d a l i ł się. A l e s p o s t r z e g ł s z y wkrótce, że zostawił u niego j a k ą ś książkę, wraca n i e b a w e m i puka do drzwi: nikt nie odpowiada. D z w o n i : nikt się nie odzywa. Widząc jednak, że k l u c z t k w i w d r z w i a c h , k o ł a c e i d z w o n i p o w t ó r n i e , w c h o d z i — i znajduje l e ż ą c e g o t r u p e m s w e g o t o w a r z y s z a . N i e upłynął jeszcze kwadrans, jak się z nim rozstał. Atak serca w jednej chwili przeciął pasmo jego życia i rozpusty. W j e g o biurku znalezio­ no zaś pełno najobrzydliwszych listów, a j e g o nieliczna biblioteczka s k ł a d a ł a się z s a m y c h n a j b e z w s t y d n i e j s z y c h książek. Takie przykłady można by przytaczać bez końca. A cóż p o w i e dzieć o t y s i ą c a c h w y p a d k ó w , k t ó r e co d z i e ń , w k a ż d e j c h w i l i zdarzają się na ulicach, na m o r z u , w powietrzu, w zakładach pracy itp. Wypadki te dowodzą najwymowniej, że na Sąd Boży trzeba być 69

przygotowanym w każdej chwili. Trwanie w przekonaniu, że nas coś p o d o b n e g o nie spotka, jest niebezpiecznym igraniem z wiecznością. C z ł o w i e k żyjący w grzechu ś m i e r t e l n y m i nie m y ś l ą c y o t y m , by przez szczerą skruchę i spowiedź pojednać się z Bogiem, p o d o b n y j e s t d o s z a l e ń c a p l ą s a j ą c e g o nad skrajem p r z e p a ś c i . „ N i e r o z u ­ m i e m — mówi święty T o m a s z — j a k człowiek w stanie grzechu ś m i e r t e l n e g o m o ż e się śmiać i ż a r t o w a ć " , gdyż śmiejąc się m o ż e na sobie d o ś w i a d c z y ć prawdy, którą niosą z sobą s ł o w a świętego Pawła: „Straszna to rzecz w p a ś ć w ręce Boga ż y w e g o " (Hbr 10,31).

Jak

powinniśmy najstaranniej unikać o k a z j i do g r z e c h u i z ł u d z e ń ?

C h o d z i nie tylko o to, by nie t r w a ć w s t a n i e g r z e c h u , g d y się w e ń w p a d ł o . Staranie o z b a w i e n i e d u s z y trzeba p o s u w a ć j e s z c z e dalej: nie wystarczy czym prędzej oczyszczać się z grzechu prowa­ dzącego do piekła, ale bezpieczniej jest wcale o w e g o grzechu nic p o p e ł n i a ć . R o z t r o p n o ś ć więc nakazuje unikać okazji do u p a d k ó w , tych mianowicie, których niebezpieczeństwo z własnego s m u t n e g o doświadczenia już poznaliśmy. Chrześcijanin i każdy człowiek przy zdrowych zmysłach poświeci wszystko, narazi sie na wszystko i znie­ sie wszystko, byle tylko nie dostać się do piekła. Wszakże sam Bóg p o w i e d z i a ł : „Jeśli r ę k a twoja, albo n o g a t w o j a j e s t dla c i e b i e p o w o d e m grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla d ę b i e wejść do żywota kalekim lub c h r o m y m , niż mając obydwie ręce lub o b y d w i e n o g i b y ć w r z u c o n y m d o p i e k ł a o g n i s t e g o " ( M t 18,8). Tu nie m o ż e m y mieć złudzeń. Święty Piotr Apostoł przestrzega nas: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi w o k o ł o j a k lew ryczący, szukając k o g o by p o c h ł o n ą ć " (1 P 5,8). O t ó ż p r z e c i w n i k ten, kiedy nie udaje mu się otwartą napaścią d o p r o w a d z i ć n a s d o u p a d k u , z a w s z e d o p n i e s w e g o celu przez złudzenia. A j a k ż e liczne, rozmaite, subtelne i bezczelne bywają złudzenia! Nic ma na świecie takiej rzeczy, w której by człowiek nie mógł ulegać" złudzeniom. Lecz głównym ich źródłem jest egoizm, ze s w y m zimnym i wyrafinowanym wyrachowaniem, dalej — odruch buntu p r z e c i w k o wierze, przeciwko autorytetowi Stolicy Apostols­ kiej i Kościoła Świętego, a także urojone potrzeby zdrowia lub przyzwyczajenia, niepostrzeżenie prowadzące w kałużę nieczystości, 70

zwyczaje i tak z w a n e w y m o g i przyzwoitości ś w i e c k i e j , które tak ł a t w o w c i ą g a j ą nas w w i r z a b a w , p r ó ż n o ś c i , z a p o m n i e n i a o B o g u i zaniedbania chrześcijańskiego obyczaju. I wreszcie — zaślepiona c h c i w o ś ć — p o p y c h a tylu ludzi do kradzieży, pod p o z o r e m hand­ lowej konieczności, norm społecznych, troski o przyszłość rodziny. P o w t a r z a m : p r e c z ze z ł u d z e n i a m i ! Ileż to dusz n i e s z c z ę ś l i w y c h d o s t a ł o s i ę d o p i e k ł a w ł a ś n i e p r z e z furtkę z ł u d z e ń ! B o m o ż e człowiek dojść do tego, że w pewnej mierze przynajmniej siebie s a m e g o z w i e d z i e ; ale B o g a nie z w i e d z i e n i g d y ! Od z ł u d z e ń nie z a w s z e j e s t w s t a n i e o c h r o n i ć n a w e t ż y c i e z a k o n n e . W i e d z m y o tym, że i z a k o n n i k ó w nic brak w piekle. M a m nadzieję, że j e s t ich t a m niewielu, j e s t j e d n a k rzeczą pewną, że są. A j a k ż e się tam dostali? Nie inaczej, jak tylko na zgubnej d r o d z e złudzeń, lekceważąc sobie w y k r o c z e n i a przeciw p o s ł u s z e ń s t w u , przeciw ćwiczeniom pobożności, przeciw cnocie ubóstwa, czystości, umartwienia, przeceniając wartość nauki i swoich zdolności, i — s a m P a n B ó g j e d e n w i e — ilu i n n y m j e s z c z e u l e g a j ą c złudzeniom. Bo droga do złudzeń jest szeroka! P o z w o l ę sobie przytoczyć przykład z żywota świętego Francisz­ ka z A s y ż u . W ś r ó d prowincjałów n o w o p o w s t a ł e g o zakonu Braci Mniejszych był niejaki brat Jan ze Strakii. Jego namiętne z a m i ł o w a ­ nie do nauk m o g ł o stanowić dla z a k o n n i k ó w n i e b e z p i e c z n y przy­ kład odejścia od prostoty i świętości ich powołania. Święty Fran­ ciszek przestrzegał go kilkakrotnie, ale bez rezultatu. Wreszcie, zaniepokojony zgubnym wpływem, jaki prowincjał wywierał na braci, złożył go w obecności Kapituły z urzędu, oświadczając, iż sam P a n J e z u s n a k a z a ł m u p o s t ą p i ć tak s u r o w o , b o p y c h a t e g o c z ł o w i e k a ściągnęła nań przekleństwo Boże. I okazało się w k r ó t c e , że słuszność miał św. Franciszek. Nieszczęśliwy ten człowiek umarł w straszliwej rozpaczy z okrzykiem na ustach: „Jestem potępiony, potępiony na w i e k i ! " A straszne zjawiska mające miejsce po j e g o ś m i e r c i , p r z e k o n a ł y o b e c n y c h , iż p r a w d ę m ó w i ł o s o b i e .

Powinniśmy zapewnić sobie zbawienie wieczne przez życie chrześcijańskie Jeśli pragniesz, drogi czytelniku, u c h r o n i ć się od piekła, nie poprzestawaj na tym, aby nie tylko nie popełniać grzechów śmiertel­ nych, lecz walcz także przeciw złym s k ł o n n o ś c i o m i stroń od 71

niebezpiecznych okazji. Powinieneś też starać się prowadzić życie święte, prawdziwie chrześcijańskie, życie zgodne z nauką Jezusa Chrystusa, który powiedział „Bądźcie doskonali j a k Mój Ojciec jest doskonały", dążenie do świętości jest obowiązkiem każdego katoli­ ka. Ludzie, którzy to zrozumieli i realizują w swoim życiu, są najmądrzejszymi m i e s z k a ń c a m i ziemi. C z y ń tak, j a k c z y n i ą l u d z i e r o z t r o p n i , g d y i m p r z y c h o d z i p r z e b y w a ć t r u d n e d r o g i , p r o w a d z ą c e nad przepaścią. A ż e b y nie w p a ś ć w rozwartą otchłań, starają się nie iść nad s a m ą krawędzią, g d z i e j e d e n f a ł s z y w y k r o k m ó g ł b y s k o ń c z y ć się ś m i e r c i ą , ale trzymają się przeciwnej strony drogi, odsuwając się j a k najdalej od przepaści. Czyń więc podobnie, krocząc piękną i szlachetną drogą życia c h r z e ś c i j a ń s k i e g o i p o b o ż n e g o . Obierz sobie za duchowego przewodnika jakiegoś świątob­ liwego i d o ś w i a d c z o n e g o kapłana. Z a c h o w u j stały porządek życia, do k t ó r e g o , s t o s o w n i e do p o t r z e b swej d u s z y i z e w n ę t r z n y c h okoliczności, w jakich się znajdujesz, wchodzić mogą p e w n e pożyte­ czne i w y p r ó b o w a n e j u ż ćwiczenia pobożności. Spomiędzy nich chcę ci polecić te, które każdy łatwo może p r a k t y k o w a ć . Zaczynaj i k o ń c z każdy dzień p o b o ż n ą i s e r d e c z n ą modlitwą. Dodaj do tego z rana krótkie r o z m y ś l a n i e , a w i e c z o r e m k r ó t k i e , ale u w a ż n e czytanie Ewangelii Świętej, lub książeczki „O naśladowaniu C h r y s t u s a " , T o m a s z a a K e m p i s , albo innej, najbardziej przypadają­ cej ci do g u s t u . Po l e k t u r z e wejdź na kilka m i n u t w s i e b i e , r a n o uczyń d o b r e p o s t a n o w i e n i a na cały d z i e ń , a w i e c z o r e m — na n o c , z myślą o śmierci i wieczności. P r z y z w y c z a j a j się do t e g o , by c z y n i ć z n a k k r z y ż a ś w i ę t e g o , ilekroć w y c h o d z i s z z m i e s z k a n i a albo do niego w r a c a s z . Praktyka ta, b a r d z o prosta s a m a w sobie, bardzo p o m a g a do u ś w i ę c e n i a się. Strzeż się j e d n a k , by nigdy nie żegnać się niedbale, bezmyślnie, m a c h i n a l n i e , j a k czyni to wielu ludzi: trzeba to czynić z u s z a n o w a ­ n i e m i religijnym p r z e j ę c i e m . Staraj się również, o ile obowiązki twego stanu na to ci pozwolą, codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej, jeśli to możliwe — poran­ nej, aby codziennie odebrać b ł o g o s ł a w i e ń s t w o Zbawiciela i od­ wzajemnić Mu się hołdem czci w Przenajświętszym Sakramencie. Jeśli tego uczynić nic możesz, nie zaniedbuj przynajmniej codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, wstępując po drodze do jakie­ goś kościoła, albo c h o ć b y w e w n ę t r z n i e z daleka oddaj Mu pokłon, j e ś l i inaczej b y ć nie m o ż e . Nie zaniedbuj też odprawiać codziennie, z prawdziwie synow­ skim uczuciem, jakiegoś nabożeństwa do Najświętszej M a n i Panny, Matki Boskiej i Matki wszystkich wiernych, okazując Jej 72

cześć i miłość. Gorące nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest obok nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu prawie nieomylnym zadutkiem zbawienia, a doświadczenie wszystkich wieków potwierdza tę prawdę, że Pan Jezus zwykł obsypywać nadzwyczajnymi łaskami, tak za ż y c i a , jak i w g o d z i n i e ś m i e r c i , tych w s z y s t ­ kich, którzy kochają Najświętszą Maryję Pannę i uciekają się pod Jej opiekę. Noś także na sobie święty szkaplerz, medalik albo różaniec. D o b r y m i świętym zwyczajem j e s t częste przystępowanie do Spowiedzi i Komunii Świętej. Najskuteczniejszy to środek, podany przez Miłosierdzie Boże tym wszystkim, którzy pragną zbawić i uświęcić swoje d u s z e , u s t r z e c się ciężkich u p a d k ó w , w z r a s t a ć w miłości i ć w i c z y ć się w cnotach chrześcijańskich. W tej mierze nie da się ustanowić jakiejś reguły, ale można śmiało twierdzić, że ludzie dobrej woli, czyli tacy, którzy szczerze pragną unikać złego, służyć Bogu i kochać Go całym sercem, stają się lepszymi, im częściej przystępują do Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej. Kate­ chizm Soboru Trydenckiego uczy, że każdy chrześcijanin winien nie rzadziej niż co miesiąc p r z y s t ę p o w a ć do S a k r a m e n t u P o k u t y . I wreszcie postanów sobie zdecydowanie walczyć przeciw twoim d w ó m , trzem w a d o m tgłównym, dostrzeżonym przez ciebie, albo w s k a z a n y m ci przez spowiednika. O n e stanowią najsłabszą stronę twojej duszy, w którą przy każdej sposobności natarczywie będzie uderzać jej piekielny nieprzyjaciel, by doprowadzić ją do zguby. Jak o g n i a unikaj z ł e g o t o w a r z y s t w a , złych książek i p r a s y (złych p r o g r a m ó w r a d i o w o - t e l e w i z y j n y c h — p r z y p . red). Myślę, że rozumiesz, drogi czytelniku, iż to, co ci tu polecam nie jest bynajmniej obowiązujące. Ale raz jeszcze ci powtórzę, że jeśli wstąpisz na d r o g ę szlachetnego i gorliwego ćwiczenia się w cnotach i k o n s e k w e n t n i e na niej w y t r w a s z , to z a b e z p i e c z y s z z p e w n o ś c i ą twoje z b a w i e n i e , a tym s a m y m unikniesz wiecznej kary potępienia. Z podanych wyżej wskazówek staraj się stosować w s w o i m życiu przynajmniej n i e k t ó r e . R a d ź sobie, jak m o ż e s z najlepiej. A l e na miłość twojej duszy, na miłość Zbawiciela, który całą Swą K r e w za nią przelał, zaklinam cię: Nie wstydź się Ewangelii Świętej i bądź dobrym chrześcijaninem. I przypominaj sobie często piekło, wieczyste j e g o męki i straszny ogień pożerający, a zaręczam ci, że trafisz do nieba. N a j w i ę k s z y m bowiem misjonarzem nieba jest piekło.

73

DODATEK

Wybór tekstów pod redakcją Walentego Barczyka

Kuszenie Pana Jezusa kłaniać

Idź precz, szatanie, albowiem napisane jest: Panu Bogu twemu się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. Mt 4,10

Kto grzeszy jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. 1J 3,8 Kto twierdzi, że diabeł nie został na początku stworzony jako dobry Anioł przez Boga i według swej natury nie jest dziełem Bożym, kto twierdzi, że wynurzył się on z ciemności i nie ma żadnego Stworzycie­ la, lecz sam ze siebie jest substancją złego... niech będzie wyklęty. IV Sobór Laterański 1215 r.

WIZJA PIEKŁA OBJAWIONA WIELKIM MISTYKOM I ŚWIĘTYM KOŚCIOŁA

Żertwa

ofiarna

Przytaczamy tu niektóre wyjątki z książki pt. „Apel Miłości" (Wydawnictwo Felicjana, Buffalo 11,N.Y., Imprimatur Episcopus Buffalensis, 1949 r., w tłumaczeniu Ks. dra Fr. A. Cegiełki S.A.C.). Już pierwsze wydanie tej książki z 1938 r. spotkało się z ogrom­ nym zainteresowaniem. Została ona przetłumaczona na wiele języ­ ków i szybko rozeszła się po całym świecie, także i w Polsce. Ostatnie jej wydanie choć bardzo skrócone, szybko zostało wyczerpane. Treścią tej książki jest Orędzie Miłości Miłosiernej Boskiego Serca Jezusowego, którego pośredniczką stała się Sługa Boża Siostra Maria-Józefa Menendez. Świat nie zna Miłosierdzia Mego Serca — mówi do S. Józefy Pan Jezus — Chcę się posłużyć tobą, by je dać poznać. Ukazana jest tu niezmierna miłość Serca Jezusowego do wszystkich ludzi, szczególnie grzeszników. Jezus żąda przede wszystkim ufności w Swoją dobroć i nieskończone Miłosierdzie „Nie grzech rani najbardziej Moje Serce — mówi Pan Jezus — ule rozdziera je to, że dusze po upadku nie uciekają się do Mnie. Pan Jezus przypomina także duszom Sobie poświęconym o wielkim niebezpieczeństwie początków opuszczania się w pracy nad sobą, i że jest to zgubna pochyłość, która może pociągnąć 77

za sobą większe niewierności i doprowadzić do piekła, gdzie będą cierpieć bez porównania więcej niż dusze mniej uprzywilejowane. Niezliczone listy, które napływały do Centrali Wydawnic­ twa, donosiły o łaskach, które towarzyszyły wydaniu tej książki. Wszystko to potwierdza niewątpliwie obietnicę Zbawiciela: „Słowa Moje staną się światłem i życiem dla niezliczonych szeregów dusz. Dam tym słowom łaskę szczególną, aby oświecały i przeobrażały dusze". (Pan Jezus do Siostry Józefy, dnia 13 XI 1923 r.). Już w roku 1926, jeden z konsultorów Świętej Kongregacji Obrządków, po przestudiowaniu zapisków S. Józefy Menendez, tak kończył swoje sprawozdanie: „ . . . wypowiadam swoje gorące prag­ nienie, by te zapiski opublikowano na chwalę Bożą, dla podniesienia strwożonych, chwiejnych dusz, jako też dla uwielbienia tej świętej zakonnicy ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego w Poi­ tiers we Francji". Także J.E. Ks. Kardynał Pacelli, ówczesny Protektor Zgromadze­ nia, w pierwszy piątek kwietnia 1938 r., błogosławi pierwsze wydanie „Apelu Miłości". Później jako Papież Pius Xli własnoręcznie wypisu­ je przyzwolenie umieszczenia Jego autografu w tym wydaniu. Sługa Boża Józefa Menendez (proces beatyfikacyjny w toku), którą Serce Boże wyróżniło szczególną miłością w czasie jej krótkiego życia klasztornego we Francji, pochodziła z Hiszpanii. Od najmłodszych lat wyróżniała się niezwykłą podatnością na rzeczy nadprzyrodzone i prowadziła pod nadzorem swojego spowiednika Jezuity Ojca Robio bogate życie wewnętrzne. Już w wieku 11 lat. tuż przed przyjęciem pierwszej Komunii Świętej, postanowiła jako dziewica należeć całkowicie do Pana Jezusa. „ Wielka radość ogarnęła moją duszę na myśl, że niedługo przyjmę Pana Jezusa do mojego serca — powie później Służebnica Boża S. Józefa Menendez — i kiedy tak

trwałam w milczeniu i szczęściu, usłyszałam głos którego nigdy nie zapomnę, a który utkwił mi głęboko w duszy:

Siostra Maria Józefa Menendez Koadiutorka Zgromadzenia (1890-1923)

78

„ Tak, Moja córko, pragnę, byś całkowicie do Mnie należała ". Bóg wybiera Józefę — jako żertwę za dusze, zwłaszcza te, które są Mu poświęcone i jako posłankę orędzia miłości i miłosierdzia z jakim zwraca się do świata. Powołanie jej jest podwójne: ma ona być żertwą ofiarną i posłanką, a oba te posłannictwa pozostają ze sobą w ścisłej zależności. Dlatego, że jest żertwą, będzie posłanką, a dlatego że jest posłanką, musi być żertwą. Żertwa jest z istoty swej przeznaczona na wyniszczenie, przeważnie w celu zadośćuczynienia. Dusze takie po uprzednim oczyszczeniu mają cierpieć, pokutować za drugich, którym ich ofiara zjedna Boże Miłosierdzie. Jest to utożsamienie się z Chrystusem, które wprowadza za sobą współuczestnictwo w Jego Bolesnej Męce. Dusza doświadcza na sobie katuszy i konania w podobny sposób, choć o innym nasileniu prawie zawsze jednak ponad ludzką miarę. Pokutując zaś, za poszczególnych grzeszników, przyjmuje na siebie należne im kary w postaci chorób i różnorodnych cierpień, a często nawet wystawiana bywa na prześladowanie szatana, stając się jego igraszką. Dusza taka przez ścisły związek z Boskim Zbawicielem, utożsamia się z grzesznikami, biorąc odpowiedzialność za ich winy, stając się jedno z Chrystusem. A ponieważ stanowi jedno z nimi i jedno z Chrystusem, umożliwia przepływ łaski, który się przez nią dokonuje: to są właśnie dusze żertwy. „ Tu należy koniecznie wspomnieć, że kontynuatorką tego wielkiego posłannictwa, głoszenia Miłosierdzia Bożego całemu światu, była polska zakonnica Sługa Boża S. Faustyna, już dzisiaj uważana za jedną z największych mistyczek XX wieku. To przez nią Pan Jezus doprowadził jakby do końca to największe orędzie Miłosierdzia Bożego przez podanie Kościołowi całkowicie nowych i nieznanych dotychczas form kultu do Bożego Miłosierdzia wiążąc ich prak­ tykowanie z nieprawdopodobnymi obietnicami" — przyp. red. Każdy katolik bez wyjątku jest powołany do tego, aby być taką żertwą na miarę otrzymanej łaski i będzie musiał zdać z tego rachunek na Sądzie Bożym. Nikt nie może pod żadnym pozorem unikać współ­ uczestnictwa w krzyżu Chrystusa zgodnie z Jego słowami: „Kto nie chce iść za Mną — nie jest Mnie godzien " (Mt 1 0 , 3 8 ) .

Prześladowanie

szatańskie

Bóg p o z w a l a , że na Siostrę Józefę spadają ze wszystkich stron d o ś w i a d c z e n i a . Jeżeli nie z a z n a ł a tych, j a k i e p o c i ą g a z a sobą choroba ( c h o ć , któż to m o ż e wiedzieć, skoro się nigdy nie skarżyła) 79

i tych, które pochodzą od ludzi (jej życie rodzinne, tak jak i zakonne, nie zdaje się w y k a z y w a ć tych wielkich przeciwności, jakie widzimy np. u św. Małgorzaty Marii) to za to bardziej od innych była wydana na ataki w ś c i e k ł o ś c i złego ducha. I nie trzeba się temu d z i w i ć , bo m a ł o j e s t ś w i ę t y c h , w k t ó r y c h życiu nie daje się we znaki j e g o piekielna złość. Osobisty nieprzyjaciel Chrystusa, nie mogąc dosięg­ nąć Go w niebieskiej c h w a l e , u ż y w a wszystkich ś r o d k ó w , będących w j e g o m o c y , by z a h a m o w a ć r o z w ó j d z i e ł a B o ż e g o w ś w i e c i e . Im bardziej j a k a ś dusza jest u m i ł o w a n a przez Chrystusa, tzn. im b a r d z i e j j e s t m u o d d a n a , tym bardziej szatan z a ż a r t y j e s t n a jej zgubę. Niewątpliwie powoduje nim pyszna chęć powiększenia liczby swoich n i e s z c z ę ś l i w y c h p o d d a n y c h , ale j e g o p r z e w r o t n e plany zmierzają przede wszystkim do odebrania Chrystusowi dusz, za które zapłacił cenę Swej Krwi własnej. Atakuje więc zwłaszcza dusze święte i Bogu poświęcone, by je skalać i zbezcześcić. N a d e wszystko zaś nienawidzi d u s z - w s p ó ł o d k u p i c i e l e k . Dla tego też do S. Józefy miał s z c z e g ó l n ą n i e n a w i ś ć . Z m i ł o ś c i do J e z u s a z ł o ż y ł a S. Józefa trzy ofiary, k t ó r e ją k o s z t o w a ł y bardzo dużo: opuściła matkę, siostrę i Ojczyznę; ofiaro­ wała się za zbawienie grzeszników i wielką ich liczbę miała wydrzeć p i e k ł u . D l a t e g o też z o b a c z y m y , j a k s z a t a n s t a n i e n a j e j d r o d z e i uczyni z niej jak gdyby swoją igraszkę. Bóg daje mu wielką władzę nad tego rodzaju duszami. N i e jestże to logicznym następstwem ich p o w o ł a n i a ? J a k i e ż p r z e ś l a d o w a n i a diabelskie cierpiała ś w . Mał­ gorzata z Kortony, św. W e r o n i k a Giuliani, św. proboszcz z A r s . K a r m e l i t a n k a libańska S. Maria od J e z u s a U k r z y ż o w a n e g o , której życie opisał O. Buzy, Gen. O O . Betharram, Ojciec Pio i tylu innych. Biorąc na swój rachunek cudze winy, d u s z e te zgadzają się tym s a m y m n a p o n o s z e n i e ich s k u t k ó w . O t ó ż , przystając na grzech, c z ł o w i e k d o b r o w o l n i e , lub nie d o b r o w o l n i e , ś w i a d o m i e czy nieświadomie, daje szatanowi wielka, w ł a d z ę nad sobą; w ł a d z ę u w o d z e n i a i w p ł y w a n i a . I d u s z a tego zwykle nie z a u w a ż a , gdyż szatan celuje w ukrywaniu swego działa­ nia, by nie zaniepokoić jej — rozwija on złe skłonności natury i pod ich osłoną, m n o ż ą c sposobności do grzechu, pogrąża duszę w śmier­ telnym uśpieniu. Skoro j e d n a k dusza-żertwa ofiaruje się za grzesz­ n i k a , zły d u c h natrafia n a silny o p ó r w o l i . N i c m o g ą c j e j d o ­ p r o w a d z i ć do upadku, mści się na niej z wściekłością, używając na t o w ł a d z y , z d o b y t e j nad o w y m g r z e s z n i k i e m . Bóg p o z w a l a na to najpierw dlatego, by p o d k r e ś l i ć istnienie szatana, w co ludzie nieraz wątpią! A on istnieje, zarówno jak piekło, o k t ó r y m c h c i a ł o b y się z a p o m n i e ć i p o m i n ą ć m i l c z e n i e m . Jest on bytem rzeczywistym i w s w y m sposobie postępowania ze 80

świętymi okazuje całą przewrotność i złość swej natury. Jeżełi zaś w z g l ę d e m dusz, nad którymi, bądź co bądź, w ł a d z ę ma bardzo Ograniczoną, okrucieństwo j e g o jest j u ż tak wielkie, to cóż będzie się działo z potępionymi, których ma w swej mocy? Któż będzie śmiał powiedzieć, że to pouczenie zbyteczne, zwłaszcza w dobie dzisiejszej? Następnie Bóg chce upokorzyć pychę księcia ciemności. M i m o swej potęgi i zaciętości, nie dochodzi on do niczego i ponosi s a m e k l ę s k i . A stąd p ł y n i e w i e l k a c h w a ł a B o ż a . T a k b y ł o z S i o s t r ą Józefą. W s z e l k i m i s p o s o b a m i b ę d z i e się starał to z m y l i ć ją, udając „Anioła Światłości", to znów przybierając wygląd s a m e g o Jezusa C h r y s t u s a , najczęściej zaś przez różne udręczenia będzie usiłował zawrócić ją z drogi, na której wydziera mu ona tyle dusz. W tę walkę wręcz, w której słabość ludzka ściera się z potęgą szatańską, wkracza Sam Bóg, by zwiększyć wytrzymałość duszy, udzielić jej nieugiętej siły, która pozwoli jej zwalczać wszelką pokusę i znieść wszelkie cierpienie. Siła złego ducha załamie się na krucho­ ści Józefy. Z pomocą Bożą o n a — t a „nicość", ta „nędza", j a k nazywa ją sam Jezus, odnosi triumf nad zbrojnym m o c a r z e m . Ale co musiała przeżuwać? Już o d p o s t u l a t u n i e w i d z i a l n a r ę k a o k ł a d a j ą g r a d e m r a z ó w dzień i noc, zwłaszcza gdy się modli i odnawia swe postanowienia wierności. G w a ł t o w n i e wyciąga ją z kaplicy, lub też do niej nie wpuszcza. Potem następują zjawy szatańskie pod postacią odrażającego psa, lub węża, albo też — straszniejsze j e s z c z e — w kształtach ludzkich. M i m o czujności przełożonych, m n o ż ą się u p r o w a d z e n i a . W ich oczach Józefa nagle znika i dopiero po długim czasie znajduje s i e j ą gdzieś pod sprzętami na strychu, lub w innym o d d a l o n y m miejscu. W ich obecności szatan ją pali, a chociaż go nie widzą, dostrzegają płonące ubranie Józefy, a na jej ciele głębokie oparzeliny. Przychodzą jej myśli rozpaczliwe i bluźniercze, ohydne pokusy, kiore trwają całe dnie i noce; Bóg ukrywa się wtedy, a ona nic wie już co się z nią dzieje, tak się czuje z d a n a na łaskę tej, ze w s z e c h m i a r p o d ł e j , istoty. Wreszcie, rzecz w życiu świętych bardzo rzadko spotykana. Wielu świętych miało wizje piekła, rzadko którzy tam zstępowali, a jeszcze rzadziej byli tam by o d b y w a ć p o k u t ę , tak jak S. Józefa. M i a ł o to miejsce w życiu św. Weroniki Guliani, ur. w r. 1660, a zm. w r. 1725, współczesnej św. Małgorzacie Marii, a która tak j a k S. Józefa była żertwą wynagradzającą. Bóg pozwala szatanowi u p r o w a d z a ć ją (t.j. S. Józefę) żywą do piekła. Spędza tam długie godziny, czasem noc całą, w n i e w y s ł o w i o n y c h k a t u s z a c h . Ponad sto razy schodzi do tej 81

przepaści, a zawsze jej się zdaje, że to po raz pierwszy i że to trwa od wieków. Z wyjątkiem nienawiści do Boga, przeżywa tam wszystkie mąki, a nie najmniejszymi są wysłuchiwania bezskutecznych wyznań p o t ę p i o n y c h , k r z y k i ich w ś c i e k ł o ś c i , bólu i r o z p a c z y . K i e d y w r a c a stamtąd złamana i s k a t o w a n a , w s z e l k i e cierpienie d l a z b a w i e n i a d u s z w y d a j e się b ł a h o s t k ą , a g d y w c h o d z i z n ó w w kontakt z życiem z i e m s k i m , serce jej nie posiada się z radości, że może jeszcze kochać. Jej wielka miłość podtrzymuje ją. C z a s e m j e d n a k ugina się pod ciężarem tego d o ś w i a d c z e n i a . Jak Jezus w Ogrójcu, ma i o n a swe godziny przygnębienia i trwogi. Widząc zatratę wielkiej liczby dusz, zadaje s o b i e p y t a n i e , na co przydają się tak liczne zstąpienia do piekła z tylu strasznymi cierpieniami. O p a n o w u j e się j e d n a k szybko i o d w a g a jej nie słabnie. W s p o m a g a j ą Matka Najświętsza: „Podczas kiedy cierpisz, wpływ szatana na te dusze jest słabszy." „Cierpisz, by pozwolić odpocząć Jezusowi, czyż to nie wystarcza dla d o d a n i a c i o d w a g i ? " A P a n J e z u s o d k r y w a jej s k a r b y w y n a g r o d z e n i a i e k s p i a c j i , ukryte w tych doświadczeniach. R ó w n o c z e ś n i e zaś Bóg pozwala jej widzieć w piekle w y b u c h y wściekłości szatana, na widok wymykają­ cych się d u s z , których p o s i a d a n i a jest p r a w i c p e w i e n , a za które w ł a ś n i e o n a się p o ś w i ę c a . Te d w i e m y ś l i , z j e d n e j strony, że p o c i e s z a Pana Jezusa i ulgę Mu s p r a w i a , a z d r u g i e j , że zyskuje Mu d u s z e , p o d t r z y m u j ą i podnoszą jej odwagę. C h o ć instynktownie lęka się szatana, d o ś w i a d c z y w s z y tyle razy j e g o złości i m o c y , to j e d n a k nigdy o b a w a ta nie wstrzymuje jej na d r o d z e o b o w i ą z k u . Przez j a k i ś czas szatan u p r o w a d z a ją niemal codziennie, g d y idzie do s w e g o zajęcia; Józefa to przewiduje, drży, ale nie cofa się nigdy w o b e c tej możliwości i nazajutrz j e s t znowu z d e c y d o w a n a z tą samą odwagą nie ulegać uczuciom lęku. N a j b a r d z i e j j e d n a k p o d z i w u g o d n e j e s t to, ż e J ó z e f a p o d w r a ż e n i e m swych obaw, a nieraz pewnej obawy, uważa się szczerze, m i m o swej h e r o i c z n e j w i e r n o ś c i , z a i s t o t ę n i e g o d n ą i n i e w i e r n ą i m y ś l i , ż e n i g d y n i c dla B o g a n i c u c z y n i ł a . Osłabiona, po nocach niewysłowionych cierpień, wstaje ofiarnie od świtu do swej codziennej pracy, nie chcąc żadnych wyjątków od życia w s p ó l n e g o . J a k ż e to widoczne, że trawi ją żarliwość s a m e g o Serca J e z u s o w e g o , ponieważ wszystko, czego doświadczyła w piekle i co p r z e c i e r p i a ł a , u c z e s t n i c z ą c w c i e r p i e n i a c h C h r y s t u s o w y c h , zamiast ją zniechęcić i przygnębić, ożywia tylko i w z m a g a w niej pragnienie cierpienia. Jak n i e g d y ś ś w . M a ł g o r z a t a M a r i a i ona ofiaruje się za d u s z e 82

zakonne, za kapłanów i za różnych grzeszników. Uległa życzeniom Tego, któremu się oddaje, pragnie jedynie pocieszać Go, gotowa na wszelkie m ę c z e ń s t w o , by Mu z d o b y ć dusze w większości sobie n i e z n a n e , a k t ó r e tak b a r d z o w N i m u k o c h a ł a . P o w i e d z i e l i ś m y na początku, że trzeba było, by się stała żertwą na to, by zostać posłanniczką. Czyż b o w i e m ta, która tyle dla ludzi Cierpiała, n i e m a n a j w i ę c e j d a n y c h , b y z d o b y ć ich p o s ł u c h ? Ta, która d o b r z e znała miłość Serca B o ż e g o dla dusz, czyż nie była p o n a d inne w s k a z a n a , b y p r z e k a z a ć ś w i a t u O r ę d z i e J e g o Miłości i Jego Miłosierdzia?

Jawne

prześladowanie Uzbroją cię w męstwo na wszelkie cier­ pienie, jakiego od ciebie zażądam. (Pan Jezus do S. Józefy - 29 XI 1921).

J e s z c z e p r z e z parę tygodni S. Józefa pisze wiernie s w e notatki. Im bardziej jest szczera, tym w i ę k s z e są jej zasługi z p o w o d u p o s ł u s z e ń s t w a . Pokusa przybiera teraz taką siłę, że d u s z a jej nie potrafi j u ż określić stopnia o d p o w i e d z i a l n o ś c i , j a k a na nią spada w s k u t e k o s ł a b i e n i a jej w o l i . Wtedy właśnie wzmagają się zewnętrzne prześladowania ze strony szatana. Gdy modli się lub pracuje, jest okładana razami; niewidzial­ na siła porywa ją z kaplicy, lub pewnego dnia zatrzymuje ją, kiedy ma lam wejść z Siostrami. Trzy razy usiłuje iść naprzód i trzy razy jest odepchnięta, i dopiero interwencja posłuszeństwa wyzwala ją. Rów­ nocześnie wzmagają się uporczywe pokusy przeciw czystości, wy­ trwaniu, a n a w e t w i e r z e , zostawiając ją w y c z e r p a n ą i niemal do niczego niezdolną. Jej miłość jednak nakłania ją do uległości i Józefa mężnie powtarza: „Panie, choćby mnie zabito, będę Ci wierna". „W poniedziałek, dnia 21 listopada — pisze ona — p o d d a n o mi myśl zawarcia układu z P a n e m J e z u s e m i to przyniosło mi ulgę. Prosiłam Go m i a n o w i c i e , aby przyjął każdy mój o d d e c h i k a ż d e uderzenie serca, j a k o tyleż aktów wiary i miłości, które zapewniają Go o m o i m pragnieniu wytrwania w wierności aż do śmierci. To przyniosło mi dużo spokoju". Niebiański promień przenika tę noc. We w t o r e k , dnia 22 listopada r a n o , Józefa sprząta p o w i e r z o n e sobie p o k o j e . 83

„ N a g l e — pisze ona — dwie ręce spoczęły lekko na moich r a m i o n a c h . O d w r ó c i ł a m się i u j r z a ł a m M a t k ę N a j ś w i ę t s z ą , tak piękną i tak macierzyńską, że moje serce w y r y w a ł o się do Niej! Powiedziała mi serdecznie: „Córko moja, biedna maleńka!" „ P r o s i ł a m Ją i b ł a g a ł a m , aby w s t a w i ł a się za m n ą do Pana Jezusa." Jest to zawsze pierwszy odruch jej delikatnej duszy, bo najbardziej w ś r ó d tych k a t u s z y lęka się ona z r a n i ć S e r c e s w e g o Pana, c h o ć b y n i e ś w i a d o m i e t y l k o . „ N i e lękaj się, J ó z e f o , o d p o w i a d a j e j M a t k a N a j ś w i ę t s z a . J e z u s z a w a r ł z tobą p r z y m i e r z e m i ł o ś c i i m i ł o s i e r d z i a . U z y s k a ł a ś całkowite przebaczenie, a Ja j e s t e m przecież twoją Matką". „ N i e w i e m , c o Jej o d p o w i e d z i a ł a m , b o n i e p o s i a d a ł a m się z radości. Jest Ona za każdym razem bardziej m a c i e r z y ń s k a ! P o d z i ę k o w a ł a m M a t c e Bożej i prosiłam Ją, ż e b y uzyskała dla m n i e u Jezusa zwrot korony cierniowej." „ T a k , Moja c ó r k o , On ci ją odda, a g d y b y S a m ci jej nie dał, to Ja ją p r z y n i o s ę . " „ W i e c z o r e m , w c z a s i e a d o r a c j i , z j a w i a się J e z u s b a r d z o p i ę k n y — z a p i s u j e J ó z e f a . T r z y m a ł w r ę k u k o r o n ę c i e r n i o w ą . S k o r o Go ujrzałam, przeprosiłam Go i p o w i e d z i a ł a m , co tylko przyszło mi na myśl n a j c z u l s z e g o , p r o s z ą c G o , a b y u l i t o w a ł się n a d e mną. „Zbliżył się On z dobrocią, a kładąc k o r o n ę na mojej głowic rzekł: „ C h c ę , żebyś zgłębiła dobrze słowa Mojej Matki. Zawarłem z tobą p r z y m i e r z e miłości i miłosierdzia. Miłość się nie zraża, a m i ł o s i e r d z i e nie w y c z e r p u j e się n i g d y ! " Nazajutrz, w środę, dnia 28 listopada, Pan Jezus p r z y p o m i n a jej. że żaden wypoczynek nie jest możliwy, wobec niebezpieczeństw, grożących duszom. „ C h c ę , abyś wyrwała z paszczęki wilka jedną, bardzo drogą mi duszę". A g d y J ó z e f a p y t a , co ma w t y m c e l u u c z y n i ć ? — „ M i ł o w a ć M n i e , u p o k a r z a ć się i p o z w o l i ć się u p o k a r z a ć . Patrz na M o j e S e r c e — m ó w i dalej P a n J e z u s — d u s z e m o g ą z n a l e ź ć s z c z ę ś c i e j e d y n i e w N i m , a j a k ż e w i e l e od N i e g o się o d d a l a ! " W d w a dni p ó ź n i e j , po K o m u n i i Św. u k a z u j e się j e j J e z u s „w B o s k i m M a j e s t a c i e " — p i s z e ona w piątek, dnia 25 l i s t o p a d a . „ P o k a z y w a ł mi S w e gorące Serce, rana Jego o t w a r ł a się i rzekł: „Patrz, jak Serce Moje wyniszcza się z miłości dla dusz! Ty m a s z r ó w n i e ż r o z g o r z e ć p r a g n i e n i e m ich z b a w i e n i a . C h c ę , abyś dzisiaj w e s z ł a w głąb t e g o S e r c a i w y n a g r a d z a ł a w z j e d n o c z e n i u z N i m . Tak, m u s i m y w y n a g r a d z a ć — p o w t ó r z y ł . — Ja j e s t e m W i e l k ą Żertwą, ty z a ś b a r d z o maleńką. Ale łącz się ze Mną, a m o ż e s z być wysłuchana przez Mego Ojca." 84

„Pozostał przez chwilę i znikł." W sobotę dnia 26 listopada, około godziny trzeciej po południu, Józefa pracuje ze z w y k ł y m sobie z a p a ł e m przy m u n d u r k a c h dzieci w p r a c o w n i nowicjatu. Nagle zjawia się Pan Jezus. „Był taki piękny — pisze ona — ale wydawał się trochę s m u t n y . " „Poproś — powiedział — swą Matkę Przełożoną o p o z w o l e n i e , bym mógł z tobą zostać na c h w i l ę . " Słowa te, które powtórzą się w tej formie jeszcze dwa lub trzy razy, mogą wywołać słuszne zdziwienie. Pan Jezus jest Panem Najwyższym i nie potrzebuje prosić nikogo o pozwolenie, aby rozmawiać z kim zechce. Ale jeśli podobało Mu się okazać to uszanowanie wobec tych, którym oddał władzę nad Siostrą Józefą, to czyż nic chciał jej przez to nauczyć pokornego poddania, z j a k i m miała zawsze odnosić się do swych przełożonych? W ten sposób zresztą tylko potwierdza to, co powiedział j u ż wyżej. „Ja także będę posłuszny". Lekcja miała zapaść głęboko i wydać owoce. Józefa otrzymywała tę lekcję w tym celu, by ją przekazać innym duszom zakonnym. „ P o s z ł a m natychmiast o nie p o p r o s i ć , a p o t e m u d a ł a m się do k a p l i c y , p r z e z n a c z o n e j dla dzieł z e w n ę t r z n y c h , g d z i e Pan J e z u s zjawił się z k r z y ż e m . " „ Z o s t a w i ł e m ci trochę odpoczynku, Józefo — pozwól Mi teraz o d p o c z ą ć u siebie. Pragnę ci oddać Mój K r z y ż na parę chwil. Czy chcesz?" „Naturalnie, odpowiedziałam, że m o ż e czynić ze mną wszystko, co z e c h c e , g d y ż j e s t m o i m B o g i e m , a m o i m j e d y n y m p r a g n i e n i e m jest pocieszać Go i. m i ł o w a ć . Jezus, pełen dobroci, powiedział mi g ł o s e m , k t ó r y w y r y ł mi się w g ł ę b i d u s z y : „ M a m tyle d u s z , które M n i e opuszczają i tyle tych, które się gubią! Ale najwięcej boli Mnie, że to są Moje dusze, te dusze, na których zatrzymałem Swoje wejrzenie i które tak hojnie wyposażyłem w dary! W zamian za to, są one dla Mnie oziębłe i niewdzięczne. Ach, j a k ż e m a ł o z n a j d u j ę d u s z , k t ó r e o d p o w i a d a j ą n a Moją m i ł o ś ć ! " I Pan Jezus oddaje jej Swój Krzyż i znika, nie mówiąc nic więcej. A l e nazajutrz, w n i e d z i e l ę , dnia 27 listopada, p r z y k o ń c u M s z y Ś w i ę t e j w r a c a n a g l e i m ó w i do niej w p ł o m i e n n y m u n i e s i e n i u : „ O t o c z e g o p r a g n ę : z a w ł a d n ą ć tobą, strawić cię, w y n i s z c z y ć , abym Ja j e d y n i e mógł żyć w tobie." A p o t e m , tuląc ją do S w e g o Serca, m ó w i : „Gdzież indziej mogłabyś znaleźć pokój, którego daję ci zakosz­ tować? A przecież nie znasz jeszcze jego prawdziwej słodyczy! Z a k o s z t u j e s z j e j , kiedy b ę d z i e s z . . . " „Tu — pisze Józefa — dzwonek zadzwonił i Pan Jezus odszedł, nie d o k o ń c z y w s z y z d a n i a ! " 85

W poniedziałek, dnia 28 listopada, Józefa wskazuje zwięźle na nową próbę, która nie zostawi jej chwili spokoju: zły duch otrzymał nową władzę. Po raz pierwszy słyszy ona głos diabelski, który będzie ją odtąd ścigał dzień i noc na korytarzach, w nowicjacie, w pracowni, w sypialni: „Ty będziesz nasza...tak, ty będziesz nasza, zmęczymy cię... zwyciężymy cię... itd." Ten głos terroryzuje ją, ale nie odbiera o d w a g i . W i e c z o r e m tego dnia pisze o n a : „W czasie adoracji przyszedł Pan Jezus z krzyżem. Poprosiłam Go o ten K r z y ż , a On mi o d p o w i e d z i a ł : „Tak, p r z y c h o d z ę , ażeby ci go dać. C h c ę , abyś Mi dała wypocząć i abyś Mi w y n a g r o d z i ł a za to, czego Moje dusze odmawiają M e m u Sercu. Ileż z nich nie jest tym, czym być powinny!" „Zostawił mi krzyż p r z e z g o d z i n ę , a k i e d y p r z y s z e d ł Go z a b r a ć rzekł t y l k o : „Wkrótce powrócę". „W nocy, myślę, że to była północ, obudziłam się nagle. Pan Jezus był p r z y m n i e . " „ P r z y n o s z ę ci Mój krzyż i we d w o j e r o z p o c z n i j m y wynagradzać!" Józefa wyznaje pokornie, że pod tym wielkim ciężarem, jaki się na nią stoczył, p o c z u ł a się słaba. „ B ł a g a m Go o p o m o c — p i s z e — bo On p r z e c i e ż w i e , j a k j e s t e m mała!" „Nie patrz na swą małość, Józefo! Patrz na potęgę M e g o Serca, które cię podtrzymuje. Jestem twą siłą i wzmocnieniem twej słabości. Dam ci odwagę na znoszenie wszelkich cierpień, jakich zażądam od ciebie." „Potem pozostawił mnie samą i wrócił około godziny trzeciej." „ O d d a j Mi M ó j k r z y ż . N i e d ł u g o p r z y n i o s ę ci go z p o w r o t e m . " We wtorek, dnia 29 listopada, w czasie rozmyślania, Pan Jezus przynosi go rzeczywiście. Ciąży on na ramieniu Józefy, w czasie gdy Pan Jezus idzie z nią do pracy i na Mszę Świętą. Po Komunii Św. przypomina jej tajemnicę, pełną wspaniałości: „Teraz żyjesz we Mnie, Ja jestem twoją mocą. Odwagi! Dźwigaj Mój Krzyż." „ P o s z ł a m do p r a c y z k r z y ż e m — m ó w i z p r o s t o t ą J ó z e f a . " Ale wkrótce uderzenia i krzyki szatana zaczęły się znowu dawać we znaki. Zdaje jej się, że siły opuszczają ją nagle i że za chwilę upadnie. „ T o m n i e napełniło przerażeniem — pisze — i błagałam Pana J e z u s a , aby mi przyszedł z pomocą. Było to w p r a s o w a l n i . N a g l e z j a w i ł s i ę O n taki p i ę k n y . " Czując się przy N i m b e z p i e c z n i e , Józefa z w i e r z a się J e g o Sercu z e s w y c h s t r a p i e ń ; P a n J e z u s o d p o w i a d a Jej z d o b r o c i ą : „Kiedy nieprzyjaciel chce cię powalić, powiedz mu, że masz po swej s t r o n i e T e g o , który cię podtrzymuje Swą Boską mocą". 86

„ O d tego dnia — m ó w i Józefa — szatan b a r d z o m n i e d r ę c z y ł . " Józefa znała d o t y c h c z a s tylko ten grad razów, który wstrząsał całym jej ciałem. Nie z o s t a w i a ł on ż a d n y c h ś l a d ó w z e w n ę t r z n y c h , ale po tej k a t u s z y , t r w a j ą c e j d z i e ń i n o c , b y ł a o n a w y c z e r p a n a ' A przy tym głos diabelski, to pełen gróźb, to znów przymilający się, niepokoił i nękał jej duszę. W n i e d z i e l ę , dnia 4 g r u d n i a w n o c y , d o z n a j e o n a n o w y c h katuszy. N i e w i d z i a l n y nieprzyjaciel w y r z u c a j ą g w a ł t o w n i e z łóżka na z i e m i ę , o k ł a d a r a z a m i do utraty sił, w y m y ś l a jej i miota najokropniejsze bluźnierstwa przeciw Panu Jezusowi i M a t c e N a j ­ ś w i ę t s z e j . U p ł y w a j ą tak d ł u g i e g o d z i n y . M ę c z a r n i a ta p o n a w i a się i w z m a g a się p r z e z d w i e n a s t ę p n e n o c e . „ P o d k o n i e c strasznej n o c y — p i s z e o n a r a n o we w t o r e k , dnia 6 grudnia — nie wiedziałam co robić, więc zostałam na klęczkach, obok m e g o łóżka, usiłując z a p o m n i e ć okropności, które ten głos piekielny miotał przeciwko Jezusowi i Jego Matce!... Nagle usłysza­ łam j a k b y zgrzytanie zębami i krzyk wściekłości. Potem wszystko ucichło, a ja ujrzałam przed sobą Matkę Najświętszą, j a k ż e piękną!" „ N i e lękaj się n i c z e g o , M o j a c ó r k o , j e s t e m t u t a j ! " „ W y p o w i e d z i a ł a m Jej m ó j s t r a c h p r z e d s z a t a n e m . " „ M o ż e on cię dręczyć, ale nie ma władzy, aby ci zaszkodzić. Wściekłość jego jest wielka, ponieważ wymykają mu się dusze... a dusze mają tak wielką w a r t o ś ć ! . . . O, g d y b y ś znała c e n ę j e d n e j d u s z y ! . . . " „Potem pobłogosławiła mnie, mówiąc: „ N i e lękaj się n i c z e g o . " „ U c a ł o w a ł a m Jej r ę k ę , a O n a o d e s z ł a . " Po tym m a t c z y n y m p r z y p o m n i e n i u ceny, j a k ą trzeba dać za z b a w i e n i e d u s z , M a t k a Najświętsza i Pan Jezus znikają na p e w i e n czas z bolesnej drogi Józefy, a j e d y n i e zły duch zostaje sam na widowni. Józefa nie pisze j u ż więcej o tych walkach codziennych, poprzez które w cierpieniu dojrzewa i wzmacnia się wspaniałomyślność jej miłości. Jednakże sprawozdanie z tego okresu było sporządzane z dnia na dzień, w miarę narastających faktów. To pozwala wglądnąć w nie i choć w części zdać sobie sprawę z ich przejmującej rzeczywistości. We w t o r e k , dnia 6 grudnia, w y c h o d z ą c z kaplicy, Józefa staje nagle po raz pierwszy wobec piekielnej wizji: Olbrzymi czarny pies, którego oczy i rozwarta paszcza zieją p ł o m i e n i a m i ognia, zagradza jej przejście i usiłuje rzucić się na nią. Ale o n a nic cofa się i, o p a n o w u j ą c p r z e n i k l i w y strach, ujmuje swój r ó ż a n i e c , t r z y m a go przed sobą i idzie dalej. Odtąd szatan ukazuje się jej w i d z i a l n i e . T o j a k o g r o ź n y pies ścigają po korytarzach, to z n ó w j a k o wąż podnosi się na jej drodze. W k r ó t c e p r z y b i e r a p o s t a ć ludzką, n a j g r o ź n i e j s z ą , z e w s z y s t k i c h . 87

W ten s p o s ó b u k a z u j e się jej w s o b o t ę , dnia 18 g r u d n i a , spowity w j a s n o ś ć , przyćmioną d y m e m . Józefa jest sterroryzowana i od tego dnia z a c z y n a się h e r o i c z n a w a l k a . Ta o h y d n a istota nie b ę d z i e szczędziła niczego, aby zwyciężyć czystość wątłego dziecka, silnego mocą Tego, który przyrzekł je p o d t r z y m y w a ć . Dni Józefy będą teraz pełne tych spotkań, ale to nie zmieni jej wierności ani poświęcenia, choć za cenę nadzwyczajnego m ę s t w a ! Przychodzi wreszcie godzina, kiedy jeszcze większa próba wymagać b ę d z i e od niej z u p e ł n i e j s z e g o z a w i e r z e n i a się C h r y s t u s o w i . W środę, dnia 28 grudnia, około g o d z i n y siódmej w i e c z o r e m , wracając od p r a c y z S i o s t r a m i , Józefa staje n a g l e w o b e c s w e g o wroga. Z szybkością błyskawicy, jak źdźbło słomy, unosi on ją i p o r z u c a na t r u d n o d o s t ę p n y m s t r y c h u , na d r u g i m k o ń c u d o m u . Od tego dnia Józefa nie zazna, ani chwili spokoju. Szatan będzie ją c h w y t a ł , g d z i e i k i e d y z e c h c e , drwiąc s o b i e z w s z e l k i c h czujności i udaremniając wszelką opiekę, oprócz Bożej. Te porywania mnożą się. N a w e t na o c z a c h M a t e k P r z e ł o ż o n y c h , k t ó r e starają się nie stracić jej z oczu. Znika ona nagle, nie w i a d o m o j a k , gdyż dzieje się to z a w s z e błyskawicznie. Po długich poszukiwaniach znajduje się ją w j a k i m ś zakątku d o m u , dokąd szatan ją uniósł i gdzie ją p r z e ś l a d o w a ł . B y w a o n a często w t ł o c z o n a , ściśnięta, n a w p ó ł z g n i e c i o n a n a p o d d a s z a c h , pod ł ó ż k a m i , t a m . g d z i e s a m a nie potrafiłaby się n i g d y wślizgnąć. N i e r a z nawet nie s p o s ó b jej od­ szukać w wielkim b u d y n k u w Feuillants. Przyjdą n o c e , kiedy trzeba będzie zawierzyć ją samemu Bogu. Ale On, który miłuje ją, jak nikt. c z u w a ! C h c e p o k a z a ć , że jest Panem i że Sobie zastrzega tę Boską opiekę. W w i a d o m e j Sobie godzinie przychodzi potwierdzić S w e p r a w a . Szatan musi porzucić swą z d o b y c z i z bluźnierstwero ugina się pod mocą Bożą... Wtedy Józefa w y z w o l o n a dochodzi do siebie. Wyczerpana, ale ś w i a d o m a wszystkiego, zbiera swoje siły, modli się i zbiera się do pracy. I w r ó g rzeczywiście nie zdoła o p a n o w a ć n i e p o k o n a n e j energii tego m a ł e g o stworzenia, które Pan Jezus p r z y o d z i e w a Swą mocą i okrywa miłością. Na w i d o k tego n i e p r z e w i d z i a n e g o oporu wściekłość szatana wzrasta. Usiłuje on odkryć przed wszystkimi tajemnicę, j a k a osłania j e g o ofiarę. A j e d n a k , m i m o j e g o w y s i ł k ó w , nikt nic zdaje sobie s p r a w y ze znikania Józefy, nikt prócz jej Matek Przełożonych nie znajduje jej nigdy tam, gdzie leży nieraz przez długie godziny, p r z e ś l a d o w a n a p r z e z szatana. Od czasu do czasu błyska jakaś jaśniejsza chwila na tej ciemnej drodze. Wtedy Józefa, ulegając posłuszeństwu, zaczyna pisać: „Pierwszego stycznia, 1922 r. — pisze — w czasie Mszy Św. o dziewiątej, w chwilę po podniesieniu, usłyszałam głosik dziecięcy, który mnie napełnił radością. 88

„Józefo, M o j a maleńka — czy Mnie poznajesz?".. „W tej chwili ujrzałam przed sobą Pana Jezusa! Wyglądał na dziecko roczne, a może trochę starsze, ubrany był w białą tunikę, ale k r ó t s z ą niż z w y k l e . N ó ż k i m i a ł b o s e , w ł o s y j a s n o - z ł o t e . . . Był zachwycający! Poznałam Go natychmiast i powiedziałam: „naturalnie, że Cię poznaję! To Ty przecież jesteś mym Jezusem. Ale j a k ż e ś m a l e ń k i , mój P a n i e ! . . . U ś m i e c h n ą ł się i o d r z e k ł : „Tak, Ja jestem bardzo maleńki!... Ale Serce Moje jest o g r o m n e ! " „ K i e d y to powiedział, położył rączkę na piersi i ujrzałam Jego S e r c e ! N i e p o t r a f i ę p o w i e d z i e ć , c o w y p e ł n i ł o m i s e r c e n a ten widok!... O Panie, gdybyś Ty nie miał tego Serca, nic mogłabym Cię tak m i ł o w a ć , ale T w e Serce m n i e z a c h w y c i ł o . . . Pan Jezus z a ś rzekł z s e r d e c z n o ś c i ą , której nie potrafię w y r a z i ć : „ D l a t e g o właśnie chciałem, abyś je poznała, Józefo; dlatego u m i e ś c i ł e m cię w głębi t e g o S e r c a . " „ Z a p y t a ł a m G o , czy te wszystkie cierpienia j u ż się s k o ń c z y ł y ? " „Nie, m u s i s z j e s z c z e cierpieć!" A potem dodał: „Potrzebuję serc, które miłują, dusz, które wynagradzają, ofiar, które się wyniszczają... przede wszystkim jednak dusz, które oddają się b e z z a s t r z e ż e ń ! " W t e d y Józefa z w i e r z a Mu się ze s w e g o g ł ę b o k i e g o cierpienia: oto lęka się, że dusza jej straciła coś ze swej czystości, a przynaj­ m n i e j c o ś z d a w n e j w i e r n o ś c i , „ b o p r z e d t e m nie w i e d z i a ł a m n i c z tych rzeczy, którymi szatan mnie dręczy... Jezus mi odpowiedział: „ N i c lękaj się, dusza twa jest o b m y t a Moją Krwią i nic takiego nic m o ż e cię s k a l a ć . " A p o t e m m ó w i , przypominając jej słowa, które nieraz w ciągu p o p r z e d n i c h dni d o d a w a ł y j e j siły: , „ T w o j e Matki Przełożone znalazły odpowiedni wyraz na okreś­ lenie zupełnego oddania się. Szatan ma tylko tyle mocy, ile mu dano z. góry. P o w i e d z mu, że Ja jestem ponad w s z y s t k i m . " A wreszcie polecenie, dotyczące pokory, kończy lekcje Boskiego Dzieciątka: „Widzisz, Józefo, jak małym chciałem się stać! A to dlatego, aby ci pomóc stać sie bardzo maleńką. Jeśli chciałem się uniżyć do tego stopnia, to dlatego aby cię nauczyć u p o k a r z a ć się!" „Pobłogosławił mnie Swą rączką i zniknął." Józefa z n o w u p r z e s t a j e robić swoje z a p i s k i . W i e c z o r e m t e g o dnia p o w s t a j ą g w a ł t o w n i e j s z e niż dotąd p r ó b y . Dwanaście dni wzrastających prześladowań; porywania, zniewagi napełniają jej duszę bólem, udręką, rozpaczą prawie, ale nie zmniejszają jej odwagi. 89

W środę, dnia 11 stycznia, wezwano jej kierownika duszy, aby ją wysłuchał i umocnił. Ale w tej samej chwili szatan tak nią owładnął, że już począł triumfować. Wreszcie po długiej walce Józefa wydobyła się spod tego wpływu i przyszła do siebie przy pomocy błogosławieńs­ twa k a p ł a ń s k i e g o . Kierownik duszy, który sprawdzał w s z y s t k o , co się działo w tych tragicznych godzinach, proponuje jej złożenie n a t y c h m i a s t ślubu c z y s t o ś c i , aż do dnia z o b o w i ą z a ń z a k o n n y c h . Więc Józefa, pełna niebiańskiej radości, przyrzekła J e z u s o w i na klęczkach d o z g o n n ą wierność. Ofiaruje ona to poświęcenie na w y n a g r o d z e n i e z n i e w a g , j a k i m i szatan o b r z u c a w jej obecności czystość Niepokalanej Dziewicy. T e n akt, tak spontanicznie spełniony, napełnił Józefę pokojem. W i e c z o r e m t e g o dnia, u z b r o j o n a w n o w ą siłę, s t a w i a o n a czoło atakom szatana, który zdaje się mścić na niej z wściekłością. Ale nie ma on „innej siły nad tę, którą dano mu z góry," i z n o w u Maryja w s t r z y m u j e g o swą d z i e w i c z ą stopą, m ó w i ą c : „ A n i k r o k u d a l e j . " „Rano w czwartek, dnia 12 stycznia — zapisuje ona — w chwili, g d y zły d u c h strasznie m n i e męczył, u k a z a ł a się nagle M a t k a Najświętsza, i biorąc mnie za rękę, podniosła m n i e i rzekła: „Dosyć na ten raz, M o j a c ó r k o ! J e z u s cię b r o n i i Ja t a k ż e . Czy myślisz, że m o ż e On opuścić swą Oblubienicę?... Nie lękaj się n i c z e g o , Józefo." „Pobłogosławiła mnie i znikła." W parę chwil potem, w czasie dziękczynienia, Jezus sam ukazuje się jej i m ó w i , mając na myśli ślub czystości złożony dnia poprzedniego: „Józefo, Oblubienico Moja, czy wiesz, co twoi przełożeni osiągnęli przez ten ślub?... Zobowiązali oni Moje Serce do otoczenia cię szczegól­ ną opieką. P o w i e d z im, że ten akt p r z y n i ó s ł Mi d u ż o c h w a ł y . " „ Z a p y t a ł a m G o , czy próba już się s k o ń c z y ł a ? " „ C h c ę , abyś oddała się bez zastrzeżeń, tak na cierpienia, j a k na radości i abyś była g o t o w a z a r ó w n o z n o s i ć katusze szatana, j a k przyjmować Moje pociechy." Pan Jezus chce więc utrzymać Józefę wciąż na tej samej drodze pełnego oiklania się. Ma ona iść naprzód na oślep. Nie mając żadnych innych u p e w n i e ń , ma opierać się j e d y n i e na Bogu. O. Boyer, który p i l n i e nią się zajmuje, w i e d z i e ją t a k ż e tą d r o g ą w i a r y i p o k o r y . „Polecił mi, pisze Józefa, stać się bardzo małą, stawiać się niżej od w s z y s t k i c h i u w a ż a ć się za najniegodziwszą ze s t w o r z e ń . " J e z u s p o d k r e ś l a to p o l e c e n i e , które tak o d p o w i a d a ż y c z e n i o m J e g o Serca. „Czy zrozumiałaś dobrze, Józefo, rady dane ci przez Ojca? ...Tak, pragnę, żebyś była bardzo mała. Chcę, m ó w i ł dalej z m o c ą — abyś była upokarzana i starta na proch. Pozwól się kształtować i niszczyć według planów Mego Serca." 90

Tego dnia w i e c z o r e m , Matka Najświętsza w s p o m i n a Józefie poraz p i e r w s z y o tym, że jej ziemska pielgrzymka niedługo się skończy. Józefa mówi Jej, że nic chciałaby j u ż wycofać swej ofiary niewracania do Ojczyzny. „Tak, - odpowiada jej Niepokalana - umrzesz tu, we Francji, w tym domu w Poitiers; zanim upłynie dziesięć lat będziesz j u ż w niebie! 21 lipca tegoż roku, dla dodania Józefie ducha, w p r z e w i d y w a ­ niu t r u d n y c h chwil, złączonych z jej p o s ł a n n i c t w e m , M a t k a N a j ­ świętsza p o w t a r z a : „Przed u p ł y w e m trzech lat będziesz j u ż w niebie. M ó w i ę to, aby ci dodać o d w a g i . " „Zdaje mi się — pisze Józefa w kilka dni potem — że było to 13 lub 14 stycznia, kiedy szatan zaczął na n o w o m n i e dręczyć. Z coraz większą wściekłością usiłuje on doprowadzić mnie do porzucenia Z g r o m a d z e n i a . Próbował nawet oszukać mnie, udając s a m e g o Pana Jezusa." Tu znowu urywają się zapiski Józefy. Od piątku, dnia 3 stycznia, szatan p o n a w i a s w e ataki, nie m o ż e j e d n a k z a c h w i a ć Józefy, która na g r o ź b y w r o g a ma w o d p o w i e d z i te e n e r g i c z n e s ł o w a : „A w i ę c zabij mnie!" W t e d y , jak sama m ó w i , szatan zmienia się w anioła światłości i, a b y p r ę d z e j j ą z w i e ś ć , u k a z u j e się pod p o s t a c i ą P a n a J e z u s a . . . J ó z e f a j e s t z r a z u w s t r z ą ś n i ę t a , ale w n e t o d k r y w a o s z u s t w o . S ł o w a , k t ó r e s ł y s z y nie d ź w i ę c z ą p o k o r ą i w i e l k o ś c i ą , m o c ą i słodyczą, j a k słowa Pana. Dusza jej cofa się z nieprzepartą siłą przed tą wizją nie dającą ani pokoju, ani poczucia b e z p i e c z e ń s t w a . Próba p o w t ó r z y się j e s z c z e parę razy. Pokorna nieufność Józefy do siebie s a m e j , zawierzenie się kierownictwu, posłuszeństwo dla otrzymanej dyrektywy, p o m o ż e jej uniknąć n o w e g o niebezpieczeń­ stwa. O d t ą d na rozkaz s w e g o Ojca d u c h o w n e g o , d o p ó k i nie złoży ś l u b ó w zakonnych, Józefa będzie odnawiać przy wszelkich zjawie­ niach, jakiejkolwiek natury, swój ślub czystości. P r z e w r o t n o ś ć s z a t a ń s k a nie potrafi nigdy znieść w y p o w i e d z i a n e g o w swej obecności aktu wiary i miłości. Zły duch zmienia wtedy wygląd i p o s t a w ę , niepokoi się, zdradza się sam i znika nagle z bluźnierstwem, jak oszust schwytany na gorącym uczynku kłamstwa. Później do praktyki o d n o w i e n i a ślubów dołączy Józefa z p o ­ s ł u s z e ń s t w a akty uwielbienia i będzie prosiła s w y c h n i e b i a ń s k i c h gości, a b y j e z a nią p o w t a r z a l i . S a m Pan J e z u s , J e g o M a t k a N i e p o k a l a n a , święta Matka Założycielka będą je p o w t a r z a ć , doda­ jąc do nich s w e słowa z n i e z r ó w n a n y m z a p a ł e m . Książę c i e m n o ś c i nie zdoła nigdy w y m ó w i ć swymi przeklętymi w a r g a m i tych słów u w i e l b i e n i a i b ł o g o s ł a w i e ń s t w a , on, k t ó r y j u ż nie u m i e m i ł o w a ć . . . 91

W t e d y to odkryty, podwoi swą wściekłość i gwałty. To obrzuca ją o b e l g a m i , j e ż e l i nie ustąpi j e g o g r o ź b o m , jeśli nie zgodzi się na grzech, do którego ją pociąga i nie zdecyduje się na wystąpienie, to znów opanowuje jej umysł, a te obsesje znacznie niebezpieczniejsze, zdają s i e j ą p r z y w o d z i ć n a k r a ń c e r o z p a c z y . A j e d n a k — i tu objawia się duch, który nią kieruje i miłość j a k a ją p o d t r z y m u j e — w ś r ó d tego życia p e ł n e g o cierpienia, u p o k o r z e ń i prób, Józefa nie przestaje być wierna regule, życiu wspólnemu i codziennej pracy. Po rozmyślaniu i M s z y Świętej robi p o w i e r z o n e sobie porządki, dotrzymuje wierności w y z n a c z o n y m o b o w i ą z k o m : w i d a ć ją w p r a s o w a l n i , zajmuje się k a p l i c ą Dzieł A p o s t o l s k i c h . . . a resztę czasu p o ś w i ę c a szyciu i naprawianiu garderoby. J a k b y na p o d s t a w i e s z c z e g ó l n e g o prawa przypadają na nią d o d a t k o w e akty p o ś w i ę c e n i a , do których j e s t s p o s o b n o ś ć w k a ż d y m d o m u . Jest ceniona za pracowitość, inteligentną pracę, zwłaszcza za poświęce­ nie i z a p o m n i e n i e o s o b i e . Wszystko to nie ulega zmianie; ani w ciągu tych dwóch miesięcy: grudnia 1921 i stycznia 1922, ani w przyszłości. Skoro tylko szatan ją opuszcza, choć wyczerpana do ostatka, zabiera się Józefa do swej zwykłej pracy z męstwem nieraz heroicznym, tak jakby nic nie zaszło. W i d z ą c ją z a w s z e tak r ó w n ą w u s p o s o b i e n i u , któż m ó g ł b y p r z e c z u w a ć , co ona przeszła i co ją ciągle czeka?... Rzeczywiście o s ł a n i a ją z u p e ł n a tajemnica, i m i m o w y s i ł k ó w szatana, nic n i e z d r a d z a bolesnej d r o g i , którą Pan J e z u s p o s t a n o w i ł j ą p r o w a d z i ć . T o c z u w a n i e B o g a j e s t też n i e p o ś l e d n i m z n a k i e m , ś w i a d c z ą c y m o Jego obecności i działaniu. M a t k a N a j ś w i ę t s z a zastrzega sobie, j a k z a w s z e , rozjaśnienie c z a s e m tej n o c y p r o m y c z k i e m p o k o j u . Trzeciego lutego, w pierwszy piątek miesiąca, Ojciec Boyer na życzenie Józefy, dla umocnienia jej w powołaniu, pozwala jej dodać do ślubu d z i e w i c t w a ślub pozostania na z a w s z e w Z g r o m a d z e n i u Najświętszego Serca Jezusowego o tyle, o ile przełożone jej zechcą ją z a t r z y m a ć . W tym d r u g i m z o b o w i ą z a n i u czerpie Józefa nieust­ raszoną m o c , z d e c y d o w a n a cierpieć i w a l c z y ć tak długo, jak długo s p o d o b a się P a n u J e z u s o w i . W n i e d z i e l ę , dnia 12 lutego, po g o d z i n a c h p r z e d p o ł u d n i o w y c h , w których szatan wytężył wszystkie siły, aby ją zwyciężyć, Józefa znajduje się po p o ł u d n i u r a z e m z S i o s t r a m i w k a p l i c y Dzieł Apostolskich, gdzie odprawia się nabożeństwo z błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu. Nagle, po błogosławień­ stwie ukazuje się tuż koło niej o t o c z o n a światłością M a t k a Naj­ świętsza. Józefa drży ze wzruszenia... T a k d a w n o j u ż nie miała o d w i e d z i n swej N i e b i a ń s k i e j Matki!... O b a w i a się j e d n a k i waha... 4

92

Ale s p o k ó j , który nie z a w o d z i , t o w a r z y s z y temu d o b r z e z n a n e m u słodkiemu głosowi. „ N i e lękaj się, Moja c ó r k o ! J e s t e m D z i e w i c ą N i e p o k a l a n a Matką Jezusa Chrystusa, Matką twego Odkupiciela i Boga" Cała dusza Józefy w y r y w a się do niej. Ale wierna posłuszeństwu by odsłonić wciąż możliwe szatańskie zasadzki mówi: „Jeśli j e s t e ś M a t k ą J e z u s a , to p o z w ó l mi o d n o w i ć p r z e d sobą ślub d z i e w i c t w a , który s k ł a d a m aż do dnia, w którym b ę d ę miała szczęście złożyć mc śluby zakonne w Zgromadzeniu Najświętszego Serca. O d n a w i a m także w Twoje ręce ślub pozostania w tym d r o g i m Z g r o m a d z e n i u aż do śmierci. W o l ę raczej u m r z e ć , niż być niewierną p o w o ł a n i u . " M ó w i ą c to w s z y s t k o , Józefa nie s p u s z c z a z o c z u p r z e s ł o d k i e j wizji Matki Najświętszej, która patrzy na nią serdecznie. Najświęt­ sza Dziewica kładzie na głowę Swego dziecka Swą prawą rękę i mówi dalej: „ N i e lękaj się, Moja c ó r k o , J e z u s cię o b r o n i , a twoja M a t k a d o p o m o ż e . " Potem kreśli jej na czole znak krzyża, daje rękę do pocałowania i znika. Ta niebiańska chwila zalewa duszę Józefy pokorą i radością. Nieprzyjaciel j e d n a k hic został rozbrojony. Wieczór mija pod j e g o razami, których siłę podwaja j e g o wściekłość. Czy u w a ż a się za z w y c i ę ż o n e g o tym r a z e m ? W k a ż d y m razie Józefa, c h o ć z m o r ­ d o w a n a , pozostaje pełna ufności na w s p o m n i e n i e p r o m i e n n e g o s p o j r z e n i a i u ś m i e c h u swej N i e b i a ń s k i e j M a t k i . P r ó b a ustaje na kilka dni. Nazajutrz r a n o , w p o n i e d z i a ł e k , dnia 13 l i s t o p a d a , 1923 r. s ł y s z y o n a w e z w a n i e s w e g o P a n a : „ P r z y j d ź , n i e lękaj się, J a m j e s t ! " „Nie wiedziałam, czy to był On?... — pisze Józefa dalej — p o ­ szłam p o w i e d z i e ć to M a t k o m , a p o t e m udałam się na chórek. Pan Jezus j u ż tam był. „ T a k , t o J a , J e z u s , Syn D z i e w i c y N i e p o k a l a n e j ! " Szatan, m i m o całego s w e g o tupetu nie zdoła n i g d y w y m ó w i ć takich słów. „Panic, Miłości moja j e d y n a ! — o d p o w i a d a Józefa, jeśli to Ty j e s t e ś , to p o z w ó l mi o d n o w i ć w swej o b e c n o ś c i śluby, które Ci z ł o ż y ł a m . P a n J e z u s słuchał m n i e z u p o d o b a n i e m , a k i e d y s k o ń ­ czyłam odpowiedział: „Powiedz twym przełożonym, że ponieważ wiernie spełniłaś Moją Wolę, Ja także będę wam wierny. „ P o w i e d z im, że ta p r ó b a s k o ń c z o n a . . . a ileż p r z y n i o s ł a o n a radości M e m u Sercu... Ty zaś, Józefo, (i tu wyciągnął ręce i zbliżył mnie do Swego Serca!) — odpocznij we Mnie i w M o i m pokoju, tak jak Ja o d p o c z ą ł e m w t w y c h c i e r p i e n i a c h . 93

Ale wieczorem Boski Mistrz podkreśla warunki tego pokoju. „ P o z o s t a w M i w s o b i e całą s w o b o d ą d z i a ł a n i a . " A p o t e m , ruchem pełnym n i e w y p o w i e d z i a n e j miłości, p o c i ą g a j ą i otwiera jej Swe Serce: „Przyjdź i odpocznij tutaj." „ P o g r ą ż y ł m n i e w N i m , m ó w i Józefa, i dał mi z a k o s z t o w a ć szczęścia, które chyba jest j u ż udziałem Niebian!... T r w a ł o to prawie godziną. A potem, rzekł odchodząc: „Jeśli z o s t a n i e s z wierną, żyć będziesz w M y m Sercu i nigdy się z N i m nic r o z s t a n i e s z . "

W ciemnościach zaświatów Nie zapominaj, moja córko, że nic się nie dzieje, czego by nie obejmowały plany Boże. (Św. Magdalena Zofia do S Józefy - 14. I I I . 1922)

Okres, który teraz o t w i e r a się p r z e d Józefą, j e s t najbardziej t a j e m n i c z y w jej ż y c i u . P o d c z a s gdy zły duch otrzymuje nad nią n o w ą w ł a d z ę , otwierają się p r z e d nią s a m e c z e l u ś c i e piekła, o b e j m u j ą c ją c i e r p i e n i e m , j a k i e g o dotąd j e s z c z e nie zaznała. Józefa poznaje, co to jest strata d u s z , a b o l e s n e d o z n a n i a p o t r z e b y ich o d k u p i e n i a , p o z w o l ą jej z m i e r z y ć w i e l k o ś ć w y m a g a n y c h za nie ofiar. Druzgocąc ją przez cierpienie, Jezus żłobi w niej równocześnie takie głębie pokory, wiary i oddania, jakich nigdy nie potrafiłby dokonać wysiłek osobisty. Boski Mistrz zastrzegł sobie tę pracę i dokonuje jej w oznaczonej godzinie całkiem nieprzewidzianymi ś r o d k a m i . Na j e d n e j z c u d o w n y c h stron s w y c h dzieł, św. T e r e s a opisała zejście do piekła, które p o z o s t a w i ł o w jej d u s z y niezatarte ślady. Józefa, która n i g d y nie czytała objawień swej Świętej r o d a c z k i , napisała kilka razy z posłuszeństwa s p r a w o z d a n i e z tych długich p o b y t ó w w otchłani w s z e l k i e g o bólu i rozpaczy. Te ś w i a d e c t w a , zarówno przejmujące, jak proste, po upływie czterech wieków zbliżają się do k l a s y c z n e g o o p i s u w i e l k i e j M i s t y c z k i z A v i l l a . Słychać w nich ten sam dreszcz cierpienia i skruchy, miłości wynagradzającej i gorącej żarliwości. D o g m a t o piekle, tak często z w a l c z a n y , lub po prostu pomijany milczeniem przez w y z n a w c ó w o k a l e c z o n e g o k a t e c h i z m u , z wielką szkodą dla dusz, a nawet z n i e b e z p i e c z e ń s t w e m dla ich z b a w i e n i a , z o s t a j e tu n a ś w i e t l o n y 94

w Boski zaiste s p o s ó b . Któż będzie wątpił w istnienie piekielnej potęgi, zażarcie walczącej z Chrystusem i Jego Królestwem, czytając na tych kartkach to, co Józefa słyszała, widziała i wycierpiała? Któż zmierzy wartość odkupieńczą tych długich godzin spędzanych w tym w i ę z i e n i u o g n i a ? . . . Józefa, której zdaje się, że j e s t tam zamknięta na z a w s z e , będąc świadkiem zażartych wysiłków szatana, aby na w i e c z n o ś ć całą w y r y w a ć dusze Chrystusowi Panu, doświad­ cza boleści nad boleścią — niemożności miłowania. Kilka wyjątków z jej pism odda m o ż e przysługę wiciu d u s z o m . Dla tych, którzy znajdują się na równi pochyłej, będą one w o ł a n i e m ostrzegawczym, ale czy nic będą one przede wszystkim m i ł o s n y m w e z w a n i e m , s k i e r o w a n y m do tych, którzy postanowią niczego nie szczędzić, by chronić dusze przed zgubą? W n o c y , ze ś r o d y na czwartek, dnia 16 marca, Józefa po raz p i e r w s z y s c h o d z i w t a j e m n i c z y s p o s ó b do p i e k ł a . Już od p o n i e d z i a ł k u p i e r w s z e g o tygodnia postu, dnia 6 m a r c a , wkrótce po zniknięciu Pana Jezusa, głosy piekielne wstrząsają nią boleśnie kilka razy. D u s z e , które w p a d ł y w tę otchłań, p r z y c h o d z ą choć niewidzialnie, wyrzucać jej brak ofiarności. Józefa jest poruszo­ na do g ł ę b i . . . s ł y s z y Cakie na p r z y k ł a d k r z y k i r o z p a c z y : „Na z a w s z e j e s t e m tu, gdzie już nie można miłować!... O, j a k ż e krótka była przyjemność... a za nią wieczne potępienie... C ó ż nam p o z o s t a j e ? . . . N i e n a w i d z i c ć piekielną n i e n a w i ś c i ą i to na z a w s z e ! " „O, pisze Józefa, dowiedzieć się o zgubie jakiejś duszy i nie móc nigdy nic dla niej Uczynić!... Wiedzieć, że przez całą wieczność dusza jakaś przeklinać będzie Pana Jezusa i nie móc temu zaradzić!... Gdybym mogła cierpieć wszystkie katusze świata... co to za stra­ szliwy ból!... Lepiej byłoby umrzeć tysiąc razy, niż być odpowiedzial­ nym za zgubę jednej duszy!" W niedzielę, dnia 12 marca, pisze Józefa do swej Przełożonej, która na kilka dni wyjechała do Rzymu: „ O , gdyby M a t k a wiedziała z j a k i m z m a r t w i e n i e m p r z y c h o d z ę ! Od 2 m a r c a nie m a m ż a d n y c h klejnotów... ( N a z y w a ona tak k o r o n ę c i e r n i o w ą i k r z y ż Pana J e z u s a ) , bo z n o w u z r a n i ł a m J e z u s a , k t ó r y jest dla m n i e tak dobry... ufam j e d n a k i tym razem, że On zlituje się n a d e mną, lecz w tej c h w i l i d r o g o to o k u p u j ę , g d y ż od n o c y pierwszego piątku największe z cierpień zajęło miejsce Jego n a w i e ­ dzili... Zresztą, k i e d y M a t k a w r ó c i , to s t w i e r d z i tę moją s ł a b o ś ć ! " A b y jednak nie martwić Przełożonej, dodaje ze swą delikatnością: „ J a k ż e c i e s z ę się z tych dni, które M a t k a spędza w d o m u m a c i e r z y s t y m ! M y ś l ę , że tutaj o p r ó c z m n i e w s z y s c y starają się pocieszać Jezusa i że Jego Serce na pewno znajduje to, czego oczekuje o d s w e g o O g r o d u R o z k o s z y . C o d o m n i e , t o p r o w a d z ę ż y c i e jak 95

d a w n i e j : s t a r a m się być z a w s z e uprzejma, w i e r n a w p r z e k a z y w a n i u w s z y s t k i e g o M a l c e Asystentce a reszta, jak Matce w i a d o m o . „Proszą M a t k ę o m o d l i t w ę , aby Najświętsza P a n n a w y c i ą g n ę ł a S w e m a c i e r z y ń s k i e r ę c e i w y p r o s i ł a mi p r z e b a c z e n i e ! " T y m razem święta Magdalena Zofia (pierwsza Matka Przełożona, założycielka Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego) przy­ jdzie w poselstwie od Jezusa i od Jego Miłosierdzia. We wtorek, dnia 14 marca, ukazuje się jej w swej celi. Słucha jej pokornego wyznania, u m a c n i a j ą w ufności i zachęca tymi słowami: „Nic zapominaj, moja c ó r k o , że nic się nie dzieje, c z e g o by nic o b e j m o w a ł y plany B o ż e . " Józefa z w i e r z a się jej ze s w e g o w i e l k i e g o z m a r t w i e n i a i bólu, który ją gnębi na myśl o skutkach jej słabości, g d y ż wydają się jej one niemożliwe do naprawienia. „Ależ tak, moja córko, m o ż e s z to w y n a g r o d z i ć " — odpowiada n a t y c h m i a s t ś w i ę t a M a g d a l e n a Zofia — j e ż e l i ten u p a d e k p o g ł ę b i w tobie pokorę i ofiarność." „ Z a p y t a ł a m Ją, c z y J e z u s j u ż w i ę c e j n i e w r ó c i . P r a g n ę G o i w z y w a m , b o nie m o g ę pomyśleć, ż e nie z o b a c z ę G o j u ż więcej i to z mojej w i n y ! (Józefa na skutek p e w n e g o u c h y b i e n i a straciła na p e w i e n czas regularne w i d z e n i e Pan Jezusa, stąd myślała, że m o ż e Go j u ż więcej nie z o b a c z y — p r z y p . red). „Ale święta M a g d a l e n a Zofia przerywa jej żywo z macierzyńską siłą: „Ależ tak, moja c ó r k o , oczekuj Go: pragnienie i o c z e k i w a n i e O b l u b i e n i c y j e s t c h w a ł ą dla O b l u b i e ń c a . " To niebiańskie spotkanie przynosi więc zapewnienie o miłości, która się nie z m i e n i ł a i o p r z e b a c z e n i u , które nie n u ż y się n i g d y . Jezus udziela go Józefie, aby na wstępie wielkiej próby p o k a z a ć j e j , że trwa p r z y niej z a w s z e Ten Sam. W nocy ze środy na czwartek, dnia 16 marca, około godziny 10 — pisze Józefa — słyszę tak, jak w ciągu ostatnich dni, zmieszany hałas k r z y k ó w i b r z ę k ł a ń c u c h ó w . W s t a ł a m , u b r a ł a m się i d r ż ą c ze strachu u k l ę k ł a m koło łóżka. Krzyki zbliżają się. W y s z ł a m z sypia­ lni i, nie w i e d z ą c co r o b i ć , p o s z ł a m do celi naszej świętej M a t k i , a p o t e m w r ó c i ł a m do s y p i a l n i . T e n sam s t r a s z l i w y h a ł a s o t a c z a ł m n i e c i ą g l e . N a g l e , u j r z a ł a m p r z e d sobą s z a t a n a , k t ó r y k r z y c z a ł : „ S k r ę p u j c i e jej n o g i , zwiążcie jej r ę c e ! . . . " W tej chwili nie w i e d z i a ł a m j u ż gdzie się znajduję, c z u ł a m , że mnie silnie wiązano i u n o s z o n o . Inne głosy syczały: „ T o nie n o g i t r z e b a j e j s k r ę p o w a ć , ale s e r c e ! " A szatan odparł: „ O n o nie należy do m n i e . " „ P o t e m w l e c z o n o m n i e przez długą drogę pogrążoną w c i e m n o ­ ściach. Ze wszystkich stron słyszę straszliwe krzyki. W ścianach tego w ą s k i e g o k o r y t a r z a , z n a j d o w a ł y się z a g ł ę b i e n i a j e d n e n a p r z e c i w 96

drugich, skąd w y c h o d z i ł dym niemal bez płomienia, a z a p a c h j e g o był n i e z n o ś n y . Stamtąd też g ł o s y p o t ę p i o n y c h m i o t a ł y r ó ż n e g o rodzaju bluźnierstwa i brudne słowa. Jedni przeklinali swe ciało, drudzy — swych rodziców. Inni wyrzucali sobie, że nie korzystali ze s p o s o b n o ś c i i ze ś w i a t ł a , a b y p o r z u c i ć z ł o . A w r e s z c i e była to w r z a w a pełna w ś c i e k ł o ś c i i r o z p a c z y . „ W l e c z o n o m n i e przez to przejście, w rodzaju korytarza, który nie miał końca. A p o t e m o t r z y m a ł a m tak g w a ł t o w n e uderzenie, że zgiętą we dwoje, wepchnęło mnie ono do jednej z tych nisz. Czułam się jakby ściśnięta między rozżarzonymi igłami. N a p r z e c i w i o b o k mnie przeklinały m n i e dusze i bluźniły. To sprawiało mi najwięcej cierpienia... A l e co nie m o ż e być p o r ó w n a n e z żadną katuszą, to udręka duszy widzącej, że jest odrzucona od Boga... „ Z d a w a ł o mi się, że spędziłam długie łata w tym piekle, a przecież t r w a ł o to tylko sześć do siedmiu godzin... N a g l e szarp­ nięto m n i e g w a ł t o w n i e i znalazłam się w c i e m n y m miejscu, gdzie s z a t a n , u d e r z y w s z y m n i e , z n i k n ą ł i z o s t a w i ł m n i e wolną... N i e potrafię w y p o w i e d z i e ć , co c z u ł a m w d u s z y , kiedy z d a ł a m sobie s p r a w ę , ż e żyję j e s z c z e i ż e m o g ę m i ł o w a ć B o g a ! „Choć boję się ciespienia, to jednak, by uniknąć piekła, jestem gotowa nie wiem co przeżywać. Widzę jasno, że wszystkie cierpienia świata są niczym w porównaniu z bólem, jaki sprawia świadomość, że już więcej nie można miłować, gdyż tam oddycha się tylko nienawiś­ cią pragnieniem zatracenia d u s z ! . . / Odtąd Józefa doznaje często tego tajemniczego cierpienia. Wszystko jest zaiste tajemnicą z tych długich pobytów w ciemnościach zaświatów. P r z e c z u w a je o n a za k a ż d y m razem, słysząc ten d ź w i ę k ł a ń c u c h ó w i o d d a l o n e k r z y k i , które się zbliżają, otaczają ją i przygniatają. P r ó b u j e o n a u c i e k a ć , zająć się c z y m ś , p r a c o w a ć , a b y u n i k n ą ć t e g o n a t a r c i a s z a t a ń s k i e g o , a p r z e c i e ż d o s i ę g a ją o n o i p o w a l a . Przed tym o p a n o w a n i e m zostaje jej zaledwie tyle czasu, że m o ż e schronić się do swej celi, gdzie wkrótce zatraci świadomość tego, co ją otacza. A odnajduje się dopiero w tak przez siebie n a z y w a n y m „ c i e m n y m m i e j s c u " , oko w oko z s z a t a n e m , który nad nią triumfuje i zdaje się wierzyć, że trzyma ją w swej władzy j u ż na zawsze. To też wydaje g w a ł t o w n y rozkaz, aby ją wrzucić na p r z y g o t o w a n e miejsce i Józefa m o c n o znękana w p a d a w ten chaos ognia i boleści, o d m ę t y wściekłości i nienawiści. Z a p i s u j e o n a t o tak p r o s t o i r z e c z o w o , j a k t o w i d z i , s ł y s z y i doświadcza. Na zewnątrz tylko lekkie drgnięcie zdradza to tajemnicze odejście. A zaraz potem ciało jej staje się całkiem wiotkie i traci s p r ę ż y s t o ś ć t a k , j a k u c z ł o w i e k a z m a r ł e g o p r z e d paru m i n u t a m i . 97

Jej głowa i członki stają się bezwładne. Jedynie serce bije normalnie. J ó z e f a żyje, j a k g d y b y nie żyjąc. Stan ten trwa dłużej lub krócej, zależnie od woli Bożej, która choć w y d a j e j ą n a p a s t w ą p i e k ł a , s t r z e ż e j e j j e d n a k swoją p e w n ą rąką. W chwili przez Boga oznaczonej nastąpuje ponowne i niemal niedostrzegalne drgniącie i poruszone przez duszą ciało odzyskuje życie. Ale w t e d y nie j e s t o n a j e s z c z e w o l n a od m o c y szatana, który o k ł a d a ją razami. W tym c i e m n y m miejscu, w którym tylko j e g o s a m e g o dostrzega, Józefa przeżywa zelżywości i groźby, a potem d o p i e r o w y z w a l a sią z u p e ł n i e spod j e g o w ł a d z y . Kiedy wreszcie szatan ją porzuci, a ona powoli wróci do siebie, g o d z i n y spądzone w piekle wydają się jej w i e k a m i . S t o p n i o w o p r z y p o m i n a sobie miejsca i osoby, które ją otaczają. „ G d z i e ż ja jestem?... Kto ty jesteś?... C z y j a żyją jeszcze? — pyta wtedy. Biedne oczy usiłują odtworzyć ramy tego życia, które wydaje sią jej z tak dalekiej przeszłości. C z a s e m rząsiste łzy płyną cicho, a cała postać nosi n a s o b i e z n a m i ę t r u d n e g o d o o d d a n i a bólu. D o c h o d z i o n a wreszcie do uchwycenia watka teraźniejszości i nie można wprost wyrazić głębokiego wzruszenia, jakie ją ogarnia nagle na myśl o tym, że jeszcze m o ż e miłować! Opisuje to Józefa parą razy w słowach, tchnących taką prostotą u n i e s i e n i a , ż e n i e s p o s ó b ich p o m i n ą ć : Niedziela, dzień 19 marca 1922 r., trzecia niedziela Postu. — Zno­ wu zeszłam do tej otchłani i zdaje mi sią, że jestem tam już długie lata. D u ż o c i e r p i a ł a m , ale najwiąkszą mączarnią j e s t przyjąć, że j u ż na zawsze jestem niezdolna miłować P a n a Jezusa. Dlatego też, kiedy w r a c a m do ż y c i a , szaleją z radości. Myślą, że k o c h a m Go c o r a z wiącej i że, aby Mu tego dowieść, j e s t e m gotowa cierpieć wszystko, co On tylko zechce. Zdaje mi sią też, że wysoko sobie cenią moje p o w o ł a n i e i że k o c h a m sią w nim do s z a l e ń s t w a . A parą w i e r s z y n i ż e j d o d a j e : „ T o , co widzą, daje mi wiele odwagi do cierpienia. R o z u m i e m wartość najmniejszych ofiar: Jezus je zbiera i posługuje sią nimi dla z b a w i e n i a d u s z . W i e l k i m j e s t z a ś l e p i e n i e m u n i k a n i e cierpienia, choćby w najdrobniejszych rzeczach, skoro ono ma ogromną w a r t o ś ć nie tylko dla nas, ale służy także do ocalenia wielu d u s z p r z e d tak s t r a s z n ą m ą c z a r n i ą . " Józefa starała sią, z p o s ł u s z e ń s t w a , opisać coś z tych zejść do piekła, które powtarzają sią cząsto w tym czasie. Wszystkiego p r z e t ł u m a c z y ć na j ą z y k ludzki nie m o ż n a . Ale j e s z c z e kilka stron m o ż e posłużyć j a k o cenna nauka. Bądą one b o d ź c e m dla d u s z do poświęcenia i ofiary za zbawienie tych, którzy każdego dnia i o każdej porze są na brzegu przepaści, przedmiotem tragicznej rozgrywki 98

między miłością i nienawiścią, między rozpaczą i miłosierdziem. „Kiedy schodzę do tego miejsca, pisze Józefa w niedzielę dnia 26 marca, słyszę krzyki wściekłości i piekielnej uciechy, bo j e d n a dusza więcej p o g r ą ż a się w m ę k a c h ! . . . " „W tej chwili nie zdaję sobie sprawy z tego, że j u ż schodziłam do piekła: wydaje mi się z a w s z e , że to po raz pierwszy. Zdaje mi się także, że to j u ż na wieki i ta ś w i a d o m o ś ć powoduje ogrom cierpień, bo p r z y p o m i n a m s o b i e , że z n a ł a m i k o c h a ł a m Pan J e z u s a . . . że byłam zakonnicą, że Pan Jezus dał mi wielkie łaski i wiele ś r o d k ó w d o z b a w i e n i a . C ó ż w i ę c u c z y n i ł a m , ż e z m a r n o w a ł a m tak liczne łaski? Skąd to zaślepienie?... A teraz nie ma j u ż sposobu!... Przypo­ m i n a m sobie także s w e K o m u n i e Św.... nowicjat... A l e najwięcej ręczy mię to, że k o c h a ł a m tak b a r d z o Serce J e z u s o w e ! Z n a ł a m Je i było O n o m o i m skarbem. Żyłam tylko dla niego!... A teraz j a k żyć bez N i e g o ? . . . nie m ó c Go m i ł o w a ć ? . . . być w otoczeniu b l u ź n i e r c ó w i dyszących nienawiścią? „ D u s z a m o j a j e s t u d r ę c z o n a i z d r u z g o t a n a tak, że nie u m i e m tego w y r a z i ć ; t o nie d a się w y p o w i e d z i e ć . . . " Józefa jest też często obecna, kiedy szatan i j e g o satelici usiłują zażarcie w y d r z e ć Miłosierdziu B o ż e m u dusze, które prawie że były ich łupem. Zdaje się, że w planach Bożych jej cierpienia są wtedy o k u p e m z a t e b i e d n e d u s z e , k t ó r e będą jej z a w d z i ę c z a ć ł a s k ę n a w r ó c e n i a w ostatniej chwili życia. „Szatan — pisze ona w czwartek dnia 30 marca — jest bardziej w ś c i e k ł y n i ż z w y k l e , g d y ż c h c e z g u b i ć trzy d u s z e . K r z y c z a ł o n z w ś c i e k ł o ś c i ą do i n n y c h : „Niech się tylko nie wymkną... masz, bo odchodzą... idźcie, idźcie uparcie!..." „I słyszałam krzyki wściekłości, odpowiadające mu z d a l e k a . " D w a lub trzy dni z rzędu jest ona świadkiem tej walki. „ B ł a g a ł a m Pana Jezusa, by uczynił ze mną wszystko, co zechce, byleby tylko te d u s z e się nie zatraciły — pisze Józefa, wracając z przepaści w sobotę, dnia 1 kwietnia. Z w r ó c i ł a m się także do Matki Najświęt­ szej, która wlewając mi dużo spokoju, umocniła mą wolę do podjęcia wszelkich cierpień dla ich zbawienia. Wierzę, że O n a nie pozwoli na zwycięstwo szatana." Dnia 2 kwietnia, w niedzielę Męki Pańskiej, pisze ona znowu: „szatan krzyczał: „Nie puszczajcie ich! Uważajcie na wszystko, co może je zaniepo­ koić... Niech się tylko nie wymkną!... doprowadźcie je do rozpaczy!..". „Była to w r z a w a krzyków i bluźnierstw. Nagle, rycząc z wściek­ łości, wołał: „Mniejsza o to! Zostały mi j e s z c z e d w i e . Zabierzcie im u f n o ś ć ! " 99

„ Z r o z u m i a ł a m , że j e d n a z tych dusz w y m k n ę ł a mu się na zawsze." „Prędko, p r ę d k o — ryczał — niech te dwie się nic w y m k n ą ' C h w y t a j c i e j e ! w y p e ł n i j c i e rozpaczą!... Prędzej... bo odchodzą!..." Wtedy powstało w piekle jakby zgrzytanie zębów i wśród n i e o p i s a n e j w ś c i e k ł o ś c i szatan ryczał: „ O , co za Potęga!... Potęga tego Boga!..., który jest silniejszy ode m n i e ! . . . P o z o s t a ł a m i j e s z c z e j e d n a . . . ale tej nie z d o b ę d z i e . " „Piekło stało się j e d n y m okrzykiem bluźnierstwa, m o r z e m skarg i j ę k ó w . Z r o z u m i a ł a m , że te dwie dusze zostały u r a t o w a n e . Serce moje napełnia radość, choć nie m o g ł a m wzbudzić ani j e d n e g o aktu miłości, m i m o mej potrzeby miłowania... Jednakże nie czuję tej n i e n a w i ś c i d o P a n a J e z u s a , j a k ą zieją n i e s z c z ę ś l i w e d u s z e , które m n i e otaczają. A kiedy słyszę ich przekleństwa i b l u ź n i e r s t w a . o d c z u w a m taki ból, że wycierpiałabym nie wiem co, byleby tylko Bóg nie był tak o b r a ż a n y i znieważany. O b a w i a m się, aby z czasem nic stać się taką, j a k inni. To mi sprawia tyle cierpienia, bo przypominam sobie, jak Go u m i ł o w a ł a m i jaki był On dla mnie dobry! „ D u ż o cierpiałam — m ó w i dalej — zwłaszcza w ciągu tych ostatnich dni. T a k j a k b y s t r u m i e ń ognisty p r z e c h o d z i ł m i p r z e z g a r d ł o i p r z e z całe c i a ł o , ś c i ś n i ę t e r ó w n o c z e ś n i e p r z e z o g n i s t e blachy; j a k j u ż w s p o m n i a ł a m , ból jest tak okropny, że nie potrafię wypowiedzieć j e g o bezmiaru. Oczy zdają się wychodzić ze swych miejsc, j a k gdyby je wydzierano, uszy są naciągnięte, ciało zgięte we dwoje nie m o ż e się poruszać, cuchnący zapach przenika w s z y s t k o . " T e n p r z y k r y z a p a c h o t a c z a ł J ó z e f ę , k i e d y k o ń c z y ł się j e j p o b y t w piekle, a także przy u p r o w a d z e n i a c h i p r z e ś l a d o w a n i a c h , d i a b e l ­ skich: z a p a c h siarki oraz rozkładającego się i palonego ciała, który c z u ć b y ł o k o ł o niej p r z e z k w a d r a n s lub pół g o d z i n y p o t e m , j a k twierdzą ś w i a d k o w i e , choć Józefa sama zostawała dłużej pod j e g o nieprzyjemnym w r a ż e n i e m . A przecież to wszystko jest niczym w p o r ó w n a n i u z cierpieniem duszy, która zna Dobroć Boga, a jest zmuszona Go nienawidzieć. Cierpienie to jest tym większe, im więcej Go miłowała! I n n e t a j e m n i c e z a ś w i a t ó w o d s ł o n i ą się j e s z c z e p r z e d Józefą. W tym s a m y m czasie, w okresie Postu 1922 r., kiedy dniem i nocą p r z e ż y w a takie p r z e ś l a d o w a n i a , Bóg w p r o w a d z a ją w stosunki z drugą otchłanią boleści — czyśćcem. Wiele dusz przychodzi prosić ją o m o d l i t w y i o f i a r y w s ł o w a c h n a c e c h o w a n y c h n a j g o r ę t s z ą pokorą. Z p o c z ą t k u wstrząśnięta, potem przyzwyczaja się Józefa p o w o l i d o z w i e r z e ń tych d u s z c i e r p i ą c y c h . W y s ł u c h u j e j e , pyta j e o nazwiska, dodaje im odwagi i poleca się z ufnością ich pośrednict­ w u . W a r t o z e b r a ć ich c e n n e p o u c z e n i a : 100

Jedna z nich p r z y c h o d z i oznajmić o s w y m w y z w o l e n i u i dodaje „Najważniejsza rzecz, to nie wstąpienie do zakonu,, ale do wieczności." „Gdybyż dusze zakonne wiedziały, jak tu drogo płacić trzeba za małe nawet d o g a d z a n i e swej naturze!... mówiła druga, prosząc o m o d l i t w ą . " „ W y g n a n i e m o j e s k o ń c z o n e , wstępują do w i e c z n e j Ojczyzny!" A jakiś kapłan znów mówił: „Jakże n i e s k o ń c z o n a j e s t D o b r o ć i Miłosierdzie Boga, że raczy się p o s ł u g i w a ć ofiarami i cierpieniami i n n y c h d u s z , dla w y n a ­ g r o d z e n i a za n a s z e w i e l k i e n i e w i e r n o ś c i : Ileż w y ż s z y c h stopni chwały, m ó g ł b y m był osiągnąć, gdyby moje życie było i n n e ! " J a k a ś d u s z a z a k o n n a z w i e r z y ł a się J ó z e f i e , idąc d o n i e b a : „ J a k ż e inaczej wyglądają rzeczy ziemskie, kiedy się przyjdzie do wieczności! O b o w i ą z k i s a m e z siebie są niczym w oczach Boga, liczy się jedynie czystość intencji, z jaką się je wykonuje, n a w e t jeśli chodzi o najmniejsze czynności. Jakże niewiele znaczy ziemia i wszystko, co się na niej z n a j d u j e ! . . . a j e d n a k j a k ą m i ł o ś c i ą to w s z y s t k o s i ę otacza... A c h , życie, c h o ć b y najdłuższe, j e s t n i c z y m w p o r ó w n a n i u do wieczności! G d y b y ż ludzie wiedzieli, czym jest jedna chwila s p ę d z o n a w c z y ś ć c u ! j a k d u s z ę trawi i w y n i s z c z a p r a g n i e n i e oglądania Pana Jezusa!" Były też biedne dusze, które dzięki Miłosierdziu B o ż e m u unik­ nęły większego niebezpieczeństwa i przychodziły błagać Józefę, aby przyspieszyła ich w y z w o l e n i e . „Jestem tu dzięki wielkiej Dobroci Bożej — m ó w i ł a j e d n a z nich — g d y ż n i e p o h a m o w a n a p y c h a otwarła przede mną bramy piekła. Brutalnie traktowałam wiele o s ó b , a teraz s a m a rzuciłabym się do stóp ostatniego z b i e d a k ó w . „Ulituj się n a d e mną i czyń akty p o k o r y na w y n a g r o d z e n i e za moją pychę! W ten sposób będziesz mogła uwolnić mnie z tej otchłani." „ Ż y ł a m s i e d e m lat w g r z e c h u c i ę ż k i m — w y z n a w a ł a i n n a — a trzy lata byłam chora... N i e chciałam się s p o w i a d a ć . G o t o w a ł a m sobie piekło i byłabym tam wpadła, gdybyś przez twe dzisiejsze cierpienia nie wyprosiła mi siły powrotu do stanu łaski. Jestem teraz w c z y ś ć c u . A p o n i e w a ż w y p r o s i ł a ś mi z b a w i e n i e , b ł a g a m cię, wyciągnij m n i e z tego smutnego więzienia!!!" „Jestem w czyśćcu z p o w o d u mej niewierności, gdyż nie chciałam odpowiedzieć na w e z w a n i e Boże — mówiła druga. Przez dwanaście lat opierałam się powołaniu i żyłam w wielkim niebezpieczeństwie potępienia. Aby zagłuszyć wyrzuty sumienia, rzuciłam się w objęcia grzechu. Dzięki dobroci Bożej, która raczyła się posłużyć owymi c i e r p i e n i a m i , z d o b y ł a m się na o d w a g ę powrotu do Boga... a teraz o k a ż mi miłosierdzie i wyzwól mnie stąd!" 101

„Ofiaruj za nas Krew Chrystusową, mówiła inna w chwili opuszczenia czyśćca. Cóżby się stało z nami, gdyby nikt nie przyniósł nam ulgi?..." Nazwiska tych świętych gości, nieznanych Józefie, starannie notowa­ ne wraz z datą i miejscem ich śmierci, były nieraz bez jej wiedzy drobiazgowo sprawdzane. W ten sposób pewność, poparta rzeczywistoś­ cią faktów, pozostaje cennym świadectwem jej stosunków z czyśćcem. K o ń c z y ł się Wielki Post, podczas k t ó r e g o Józefa d o z n a w a ł a n a p r z e m i a n to cierpień, to znowu łaski, j e d n y c h i drugich s u r o w y c h w s w y m wyrazie. Bez szczególnej p o m o c y Bożej, jakże mogła była w y t r z y m a ć J ó z e f a tego rodzaju z e t k n i ę c i a się z n i e w i d z i a l n y m ś w i a t e m , w i o d ą c j e d n o c z e ś n i e życie z a w s z e j e d n a k o w o pełne pracy i p o ś w i ę c e n i a . Tę codzienną scenę p r z y g o t o w y w a ł a jej heroiczna miłość Sercu T e g o , który widzi w skrytości, podczas gdy otoczenie m o g ł o tylko się pomylić w ocenie tych dni, tak podobnych do siebie na zewnątrz przez proste wypełnianie obowiązku. D w a zdarzenia charakteryzują j e s z c z e ostatnie dni W i e l k i e g o T y g o d n i a . W i e c z o r e m w Wielki Czwartek, dnia 13 kwietnia 1922 r., Józefa pisze: „ B y ł a m w k a p l i c y , kiedy nagle o w p ó ł do c z w a r t e j u j r z a ł a m przed sobą k o g o ś przyodzianego tak j a k Pan Jezus, ale cokolwiek w y ż s z e g o niż O n , bardzo pięknego i mającego na twarzy taki w y r a z p o k o j u , ż e t o p o c i ą g a ł o duszę. T u n i k ę miał c i e m n o f i o l e t o w o czerwoną. W ręku t r z y m a ł koronę cierniową, p o d o b n ą do tej, j a k ą niegdyś przyniósł mi Pan Jezus. „Jestem uczniem Pana — powiedział — Janem Ewangelistą i p r z y n o s z ę ci j e d e n z n a j k o s z t o w n i e j s z y c h k l e j n o t ó w M i s t r z a . " Dał mi k o r o n ę i sam mi ją włożył na g ł o w ę . Józefa, najpierw poruszona tym nieoczekiwanym zjawieniem, p o w o l i u p e w n i a się, dzięki ogarniającemu j ą p o c z u c i u p o k o j u . O ś m i e l a się i z w i e r z a się niebieskiemu G o ś c i o w i z u d r ę k i , która ściska jej duszę wśród cierpień zadawanych przez szatana. „Nie lękaj się. Dusza twa jest lilią, której Jezus strzeże w S w o i m Sercu — o d p o w i a d a jej Apostoł-Dziewica. A p o t e m m ó w i dalej: Jestem posłany, aby ci dać poznać niektóre uczucia, jakie przepeł­ niały S e r c e B o s k i e g o Mistrza w tym w i e l k i m dniu. Oto miłość ma Go rozłączyć z u c z n i a m i , znacząc Go najpierw C h r z t e m K r w i . Ale ta sama miłość każe Mu zostać z nimi i skłania Go do ustanowienia Sakramentu Eucharystii." „ L e c z j a k a ż w a l k a p o w s t a j e w tym S e r c u ! W y p o c z n i e w p r a w d z i e w duszach czystych! Ale j a k ż e przedłuży się Jego Męka w sercach skalanych!" J a k ż e J e g o D u s z a n a p e ł n i ł a się r a d o ś c i ą p r z y z b l i ż a n i u s i ę chwili, kiedy m i a ł odejść do Ojca! Jaka j e d n a k boleść ścisnęła Ją na 102

widok, że jeden z dwunastu przez Niego wybrany, wyda Go na śmierć i że po raz p i e r w s z y K r e w Jego będzie b e z u ż y t e c z n a dla zbawienia jego duszy! „Jakaż miłość trawiła Jego Serce! R ó w n o c z e ś n i e zaś słaba wzajem­ ność d u s z , tak b a r d z o u m i ł o w a n y c h , n a p a w a ł a J e g ł ę b o k o gory­ czą!... a cóż m ó w i ć o n i e w d z i ę c z n o ś c i i oziębłości tylu d u s z wybranych!" „Kończąc te słowa znikł jak błyskawica." To niebiańskie zjawie­ nie u m a c n i a Józefę na. chwilę, przypominając jej w e z w a n i e do w y n a g r o d z e n i a , które s p ł y w a z Eucharystii do d u s z Bogu p o ­ święconych. Ale po tym błysku pokoju nadciąga z n ó w burza. T e g o dnia wieczorem korona znika, a Józefa zostaje w wątpliwościach. Szatan sieje niepokój i zamęt w duszy swej ofiary. Dręczące pytanie staje przed jej u m y s ł e m : czy nie jest igraszką złudzenia i kłamstwa?... Czy te wszystkie rzeczy zaświatowe nie są m i r a ż e m jej wyobraźni?... wynikiem braku równowagi w jej naturze łub nieświadomej sugestii? T a k i e stawia sobie Józefa znaki zapytania. Stawia je nie sama. Nic j e d n a k w jej osobie, ani z fizycznej ani z moralnej strony, nie m o ż e p o d d a w a ć p o d o b n y c h wątpliwości. Ale r o z t r o p n o ś ć , która j ą otacza, c z u w a z bliska i szuka autentycznego znaku, dla odróżnienia i stwierdzenia w niej bezpośredniej działalności szatana. Bóg da ten z n a k , usuwając w s z e l k i e w a h a n i a . W Wielką Sobotę, dnia 15 kwietnia, około czwartej po południu, Józefa, po bolesnych walkach w ciągu d w ó c h ostatnich dni, słyszy, siedząc przy szyciu, w r z a w ę zapowiadającą zbliżanie się piekła. Wsparta przez posłuszeństwo z niesłychaną siłą broni się przed o p a n o w a n i e m jej przez zbliżającego się szatana, który j e d n a k w końcu ją powala. I znowu, jak zwykle, ciało jej zdaje się być bez życia. Klęcząc obok, jej Matki Przełożone modlą się i proszą Pana Jezusa, aby usunął niepewności, kryjące się w tajemnicy, d o k o n y w u jącej się na ich o c z a c h . N a g l e , po lekkim d r g n i ę c i u , poznają j a k zwykle, że Józefa wraca do życia. Bolesny wyraz jej twarzy pozwala domyślać się, co widziała i cierpiała. W t e m podnosi ona szybko rękę i kładąc ją na piersiach woła: „ K t o m n i e p a l i ? " Nie ma w pobliżu n i c z e g o , co by s p o w o d o w a ć m o g ł o ogień. Habit jej j e s t nietknięty. A p r z e c i e ż r o z p i n a go z p o ś p i e c h e m , a po celi r o z c h o d z i się ostry i cuchnący zapach d y m u , na niej zaś widać płonącą koszulę i trykot. „ K o ł o serca" — j a k m ó w i Józefa, pozostaje szeroki ślad oparzenia, świadcząc o rzeczywistości tego pierwszego zamachu szatana. Józefa jest wzburzona do głębi: „ W o l ę odejść — pisze w pierwszej chwili — aniżeli dłużej być igraszką szatana!" 103

Oczywistość, z j a k ą Bóg pozwolił stwierdzić potęgę, diabelską, pozostanie jednak dla niej źródłem siły w ciągu następnych miesięcy. Dziesięć razy ulegnie Józefa oparzeniu. Będzie widziała szatana ziejącego na nią tym ogniem, który pozostawi swe ślady nie tylko na ubraniu, ale nawet na jej ciele. O t w a r t e rany będą goiły się w o l n o , a blizny po nich poniesie z sobą do grobu. Do dzisiaj p r z e c h o w a n o wiele s z t u k tej p o p a l o n e j i z w ę g l o n e j b i e l i z n y , k t ó r e d o b i t n i e świadczą o piekielnej wściekłości i o bohaterskim m ę s t w i e , które stawiło jej c z o ł o , w celu d o c h o w a n i a wierności dla dzieła, którego autorem była Miłość.

Kilka d o d a t k o w y c h notatek Siostry Józefy o piekle Siostra Józefa pisała na ten temat bardzo wstrzemięźliwie. Czyniła to tylko z p o s ł u s z e ń s t w a i w myśl o d p o w i e d z e n i a z a m i a r o m Pana Jezusa, o których Matka Najświętsza dnia 25 października 1922 roku powiedziała: „Wszystko, co ci Jezus pozwala oglądać i cierpieć z mąk piekielnych, p o w i n n a ś przekazać swym M a t k o m , nie myśląc o sobie, a j e d y n i e o c h w a l e S e r c a J e z u s o w e g o i o z b a w i e n i u wielu d u s z " . Józefa p i s z e c z ę s t o p r z e d e w s z y s t k i m o największej k a t u s z y piekła: o n i e m o ż l i w o ś c i m i ł o w a n i a . „Jedna z dusz potępionych woła: „Oto m o j a m ę k a . . . c h c i e ć k o c h a ć i nie m ó c . Pozostaje mi tylko n i e n a w i ś ć i r o z p a c z . G d y b y k t o ś z n a s , tu o b e c n y c h , m ó g ł raz chociażby w y p o w i e d z i e ć j e d e n , j e d y n y akt miłości... nie b y ł o b y to j u ż piekło!... A l e m y nie m o ż e m y , p o k a r m e m n a s z y m jest nienawiść i w z a j e m n y w s t r ę t ! . . . (23 m a r c a 1922 r.). Inna z t y c h d u s z n i e s z c z ę ś l i w y c h m ó w i w ten s p o s ó b : „Największą tutaj męką jest nie móc kochać Tego, którego musimy nienawidzieć. Trawi nas głód miłości, ale już za późno... Ty także poczujesz ten sam głód: nienawidzieć, mieć wstręt i pragnąć zguby d u s z - oto nasze j e d y n e pragnienie !" (26 marca. 1922 r ) . Józefa z posłuszeństwa i m i m o oporu swej pokory pisze: „W ciągu tych ostatnich dni, kiedy wloką m n i e do piekła, g d y szatan rozkazuje i n n y m dręczyć mnie, w t e d y oni odpowiadają: „ N i e możemy... jej członki j u ż są u m ę c z o n e dla Tego... (i tu określają b l u ź n i e r s t w a m i P a n a J e z u s a ) i w t e d y szatan r o z k a z u j e , dać mi do 104

picia siarkę... a oni z n ó w m ó w i ą : „ O d m a w i a ł a s o b i e napoju... Szukajcie, szukajcie, aby znaleźć któryś z jej c z ł o n k ó w , lub j a k ą ś c z ę ś ć c i a ł a , której d o g a d z a ł a lub s p r a w i a ł a p r z y j e m n o ś ć . . . " „Zauważyłam też, że kiedy mnie wiążą, by mnie zawlec do piekła, nie m o g ą m n i e n i g d y s k r ę p o w a ć t a m , gdzie n o s i ł a m n a r z ę d z i a pokutne. W s z y s t k o to piszę z p o s ł u s z e ń s t w a " (1 kwietnia, 1922 r.). P r z y t a c z a ona też o s k a r ż e n i a , które te d u s z e p o d n o s z ą s a m e przeciw s o b i e : „Niektórzy ryczą wskutek męki bólu jakiego doznają w swoich rękach. Ci, to chyba złodzieje, bo powtarzają sobie: Gdzież to wzięłaś? Przeklęte ręce!... po co ta chęć posiadania tego, co do mnie nie należało, przecież nie m o g ł e m był tego dłużej zatrzymać... j a k tylko p a r ę d n i ? . . . " „Inni oskarżają swój język, swe oczy... każdy to, co mu było powodem do grzechu: Drogo teraz płacisz, moje ciało, za te przyjemno­ ści, któreś sobie sprawiało... i samoś tego chciało!... (2 kwietnia, 1922 r.). „Zdaje mi się, że d u s z e oskarżają się z w ł a s z c z a z g r z e c h ó w przeciw czystości, z kradzieży, z niesprawiedliwości w sprawach pieniężnych i że większość jest za to potępiona" (6 kwietnia, 1922 r.). „Widziałam dużo dusz osób światowych, jak spadały w tę przepaść i nie sposób wyrazić, ani zrozumieć j a k krzyczały i ryczały natychmiast przerażającym głosem: „Wieczne przekleństwo!... omyliłem się, zgubiłem się... jestem tu na zawsze... nie ma już ratunku... jesteś przeklęty!..." „I j e d n i oskarżali j a k ą ś osobę, inni j a k ą ś okoliczność, a w s z y s c y o k a z j ę s w e g o u p a d k u " ( w r z e s i e ń 1922 r.). „Dzisiaj w i d z i a ł a m wielką ilość d u s z spadających do piekła; myślę, że były to osoby światowe. Szatan wołał: „ T e r a z j e s t dla m n i e s t o s o w n a c h w i l a d o działania... Z n a m najlepszy środek, aby pochwycić dusze!... Obudzić trzeba w nich chęć użycia. Nie!... ja pierwsza... ja przede wszystkim!... zwłaszcza nie dopuścić do pokory, niech używają. Oto, co zapewnia mi zwycięstwo i co je tu sprowadza w tak wielkiej ilości!" (4 października, 1922 r.). „ S ł y s z a ł a m , j a k szatan, k t ó r e m u w y m k n ę ł a się p e w n a d u s z a , musiał w y z n a ć swą bezsilność: „Wstyd! wstyd!... jak to, tyle dusz mi się w y m y k a ? b y ł y p r z e c i e ż moje!... (i tu w y l i c z a ł ich g r z e c h y ) . Pracuję bez wytchnienia, a jednak mi się wymykają... To dlatego, że ktoś za n i e c i e r p i i w y n a g r a d z a ! " ( 1 5 s t y c z n i a , 1923 r . ) . „Tej nocy nie byłam w piekle, ale przeniesiono m n i e do jakiegoś miejsca, gdzie nic było ż a d n e g o światła, tylko w środku płonęło coś w rodzaju o g n i s k a . P o ł o ż o n o m n i e i z w i ą z a n o tak, że nie m o g ł a m się r u s z y ć . K o ł o m n i e z n a j d o w a ł o się s i e d m i u , c z y o ś m i u o s o b ­ n i k ó w , bez u b r a n i a ; ich c z a r n e c i a ł a o ś w i e t l a ł t y l k o o b ł o k o g n i a . 105

W s z y s c y siedzieli i r o z m a w i a l i . „Jeden m ó w i ł : Trzeba wielkiej ostrożności, aby nic rozpoznali n a s z e j r ę k i , b o w t e d y ł a t w o się s p o s t r z e g ą i poznają, ż e t o m y . " „Szatan Odpowiedział: Możecie wejść przez uczucie indyferentyzmu ... tak, myślę, że tych możecie, oczywiście maskując się, żeby się nie spostrzegli, uczynić obojętnymi na dobro i zło i tak powoli skłaniać ich wolę do złego. W innych wzbudzajcie ambicję, niech szukają j e d y n i e własnego interesu... j e d y n i e powiększenia majątku, nie o g l ą d a j ą c się, c z y t o g o d z i w e , czy n i e . „W tych z n o w u obudźcie zamiłowanie przyjemności i z m y s ł o w o ­ ści. N i e c h w y s t ę p e k ich z a ś l e p i ! (Tu u ż y ł w s t r ę t n y c h s ł ó w ) . „ D o tamtych... wchodźcie przez serce... wiecie do czego skłaniają się te serca... idźcie... idźcie śmiało... niech kochają! niech się roznamiętniają!... Tylko mi dobrze pracujcie, bez wytchnienia, bez litości, t r z e b a z g u b i ć świat... i niech mi się t y l k o d u s z e te nic w y m k n ą ! " „ A inni o d p o w i a d a l i o d c z a s u d o c z a s u : „ M y twoi n i e w o l n i c y . . . b ę d z i e m y pracowali b e z o d p o c z y n k u . Tak, wielu walczy z n a m i , ale my b ę d z i e m y pracowali dzień i noc b e z p r z e r w y . U z n a j e m y twoją p o t ę g ę . . . itd." „W ten sposób rozmawiali sobie w s z y s c y , a ten, który zdaje mi się być szatanom, w y m a w i a ł obrzydliwe słowa. Z oddali słyszałam j a k b y b r z ę k k i e l i c h ó w i s z k l a n e k , a on w o ł a ł : „Pozwólcie im się objadać!... potem j u ż wszystko będzie łatwe... Niech ci, co tak lubią używać, skończą swoją ucztę. To brama, przez którą wejdziecie." „ D o d a ł rzeczy tak straszne, że n i e p o d o b n a ich p o w t ó r z y ć ani napisać. Potem znikli, jakby przepadając w d y m i e " (3 lutego, 1923 r.). „Szatan krzyczał z wściekłością, ponieważ j a k a ś dusza mu się wymykała: „ W z b u d ź c i e w niej lęk! D o p r o w a d ź c i e ją do r o z p a c z y ! A c h , jeżeli ona zawierzy się miłosierdziu Tego... (i bluźnił Panu Jezusowi), j e s t e m zgubiony! Ale nie! napełnijcie ją trwogą, nic opuszczajcie jej na chwilę, a zwłaszcza doprowadźcie ją do r o z p a c z y ! " „Wtedy w piekle słychać było jedynie okrzyki wściekłości. Kiedy z a ś s z a t a n w y r z u c i ł m n i e z tej p r z e p a ś c i , nic p r z e s t a w a ł mi grozić. I mówił między innymi: „ C z y to możliwe?... czyż to p r a w d a , że słabe stworzenia mają więcej mocy niż j a , który j e s t e m tak potężny. Ale ja się ukryję, aby ujść u w a g i . . . najmniejszy kącik mi w y s t a r c z y dla u m i e s z c z e n i a pokusy: za uchem, na kartkach książki, ...przy łóżku... niektórzy nic sobie nie robią, ale ja mówię... mówię... a wskutek mówienia zawsze 1

I n d y f e r e n t y z m — o b o j ę t n o ś ć religijna.

106

coś zostaje... Tak, s c h o w a m się tam, g d z i e m n i e nikt nie o d k r y j e ! (7-8 l u t e g o , 1923 r.). Józefa pisze jeszcze wracając z piekła: „ W i d z i a ł a m , jak w p a d a ł o do piekła wiele dusz. Między innymi była wśród nich d z i e w c z y n k a piętnastoletnia, przeklinająca s w y c h rodziców, ponieważ nic nauczyli jej bojaźni Bożej i nic przestrzegli, że istnieje p i e k ł o ! M ó w i ł a , że jej życie, chociaż tak krótkie, było pełne grzechów, ponieważ pozwalała sobie na wszystkie przyjemno­ ści, jakich d o m a g a ł o się od niej ciało i namiętności. Oskarżała się z w ł a s z c z a z c z y t a n i a z ł y c h k s i ą ż e k . . . " (22 m a r c a , 1923 r.). I znowu pisze: „ D u s z e przeklinały p o w o ł a n i e , które otrzymały, a k t ó r e m u nie d o c h o w a ł y w i e r n o ś c i . . . p o w o ł a n i e , które straciły, p o n i e w a ż nie c h c i a ł y ż y ć w u k r y c i u i u m a r t w i e n i u ( 1 8 m a r c a , 1922 r . ) . „ P e w n e g o razu, k i e d y byłam w piekle, w i d z i a ł a m wielu kap­ łanów, z a k o n n i k ó w i z a k o n n i c , którzy przeklinali s w e śluby, zakon, przełożonych i w s z y s t k o , co mogło im przynieść łaskę i światło utracone... „Widziałam także dostojników. Jeden oskarżył się, że używał nieprawnie dóbr, które do niego nie należały"... (28 września, 1922 r.). „Kapłani przeklinali swój j ę z y k , który w y m a w i a ł słowa konse­ kracji, palce, które trzymały Pana Jezusa, rozgrzeszenia, których udzielali, nic myśląc o w ł a s n y m zbawieniu, okazje, które ich d o p r o w a d z i ł y do p i e k ł a . . . " (6 k w i e t n i a , 1922 r.). „ P e w i e n k a p ł a n m ó w i ł : „ D o p r o w a d z i ł e m się d o z g u b y , b o u ż y w a ł e m pieniędzy, które do mnie nie należały..." i oskarżał się, że korzystał z pieniędzy złożonych na ofiary mszalne, nie odprawiając Mszy Świętych..." „Drugi m ó w i ł , że należał do tajnego t o w a r z y s t w a , w k t ó r y m zdradził K o ś c i ó ł i religię i że za pieniądze ułatwiał s t r a s z l i w e profanacje i ś w i ę t o k r a d z t w a . " „Inny mówił, że się potępił, ponieważ uczęszczał na świeckie w i d o w i s k a , po których nie p o w i n i e n był odprawiać M s z y Ś w i ę t e j . . . i w t e n s p o s ó b żył o k o ł o s i e d m i u l a t . . . " Józefa pisała, że większość dusz zakonnych, pogrążonych w pie­ kle, oskarżała się ze strasznych grzechów przeciw czystości... z grze­ c h ó w przeciw ślubowi ubóstwa... z nieprawego używania dóbr zgromadzenia... z namiętności przeciwnych miłości, (zazdrości, za­ wziętości, nienawiści itd.) z rozluźnienia i oziębłości... z wygód, na które sobie p o z w a l a ł y , a które doprowadziły je do ciężkich p r z e w i ­ nień... ze złych s p o w i e d z i , odprawianych ś w i ę t o k r a d z k o z p o w o d u w z g l ę d u l u d z k i e g o , z braku m ę s t w a i s z c z e r o ś c i itd. 107

O t o poniżej tekst z notatek Józefy o piekle dusz Bogu p o ­ święconych: „ T e m a t e m r o z m y ś l a n i a dnia dzisiejszego był sąd s z c z e g ó ł o w y duszy z a k o n n e j . Duszę moją o p a n o w a ł y całkowicie tc myśli o są­ dzie, m i m o przeżywanej udręki. Nagle poczułam, że j e s t e m związa­ na i p r z y g n i e c i o n a takim c i ę ż a r e m , że w j e d n e j chwili p o z n a ł a m j a s n o , c z y m jest świętość Boga i jaki On ma wstręt do grzechu. Ujrzałam w j e d n y m mgnieniu oka całe moje życie od pierwszej spowiedzi aż do dzisiaj. Wszystko stało przede mną: moje grzechy, o t r z y m a n e łaski, dzień wstąpienia do zakonu, obłóczyny, śluby, czytania, ćwiczenia d u c h o w e , rady, słowa, wszystkie p o m o c e życia z a k o n n e g o . Nic ma słów na w y p o w i e d z e n i e wstydu, jakiego doznaje dusza w takiej chwili: Teraz wszystko jest d a r e m n e , zgubiłam się na wieki!" Tak j a k w ciągu uprowadzeń do piekła, Józefa nie wyrzuca sobie ż a d n e g o grzechu, który mógł ją przywieść do takiego nieszczęścia. Ale Pan J e z u s c h c e , aby d o z n a ł a j e g o s k u t k ó w tak, j a k b y n a nie była z a s ł u ż y ł a . P i s z e o n a d a l e j : „ N a g l e z n a l a z ł a m się w piekle, ale nic wleczono m n i e tak, j a k innym r a z e m . D u s z a wlatuje tam sama, rzuca się tam, j a k b y chcąc zniknąć z przed oblicza Boga, by móc Go nienawidzieć i przeklinać! „ D u s z a moja w p a d ł a w p r z e p a ś ć , której dna nie w i d a ć , tak j e s t ogromna!... N a t y c h m i a s t usłyszałam, j a k inne dusze ucieszyły się, widząc m n i e w tych samych mękach. M ę c z e ń s t w e m j u ż jest słuchać t y c h s t r a s z n y c h k r z y k ó w , ale m y ś l ę , ż e nic nie d a s i ę p o r ó w n a ć z b ó l e m , p ł y n ą c y m z pragnienia przeklinania, które ogarnia duszę. Im bardziej się p r z e k l i n a , tym więcej w z m a g a się to p r a g n i e n i e ! Nigdy tego nie d o z n a ł a m . Niegdyś dusza moja była przejęta b ó l e m w o b e c tych strasznych bluźnierstw, c h o c i a ż sama nie m o g ł a się z d o b y ć n a ż a d e n akt m i ł o ś c i . A l e d z i ś b y ł o o d w r o t n i e ! Piekło wyglądało tak, jak zwykle, długie korytarze, zagłębienia, ogień... Słyszałam krzyki i bluźnierstwa tych samych dusz, bo a c z k o l w i e k — tak j a k to pisałam j u ż kilka razy — nie widzi się kształtów cielesnych, to przecież przeżywa się cierpienia, tak j a k b y ciała były obecne. Dusze też nawzajem mogą się rozpoznać. Krzycza­ ły o n e : „Hola! j e s t e ś tutaj!... i ty tak j a k m y ! miałyśmy s w o b o d ę w i ą z a ć się ś l u b a m i lub nie!... ale t e r a z . . . " I przeklinały s w e ś l u b y . „ P o t e m w e p c h n i ę t o mnie do tej ognistej niszy i ściśnięto j a k b y m i ę d z y r o z p a l o n y m i k a w a ł k a m i blachy, a w ciało moje zagłębiały się ł a ń c u c h y i k o l c e , r o z p a l o n e do c z e r w o n o ś c i . " Tu Józefa powtarza opis rozlicznych cierpień, które nie oszczę­ dzają ż a d n e g o c z ł o n k a : „ C z u ł a m j a k b y mi chcieli, chociaż bezskutecznie, w y r w a ć język; 108

ostry ból stąd d o c h o d z ą c y d o p r o w a d z a ł mnie do szaleństwa. O c z y chciały w y s k o c z y ć na wierzch, chyba z powodu ognia, który je tak strasznie pali! N a w e t każdy p a z n o k i e ć musi strasznie cierpieć. Nie m o ż n a r u s z y ć palcem, by znaleźć trochę ulgi, ani zmienić pozycji; ciało jest j a k b y s p ł a s z c z o n e i zgięte we d w o j e . W uszach brzmią wciąż te zawstydzające okrzyki, nie ustające na chwilę. Wstrętny, przykry zapach zaczadzą i przenika w s z y s t k o , czuć j a k b y gnijące l u d z k i e c i a ł o , k t ó r e się pali w r a z ze s m o ł ą i siarką... j e s t to m i e s z a n i n a , k t ó r e j z n i c z y m n i e d a się p o r ó w n a ć n a ś w i e c i e . „Wszystko to czułam tak, jak innym razem i chociaż te katusze są straszne, byłoby to niczym, gdyby nie cierpiała dusza. Ale ona cierpi w niewypowiedziany sposób. Dotychczas, kiedy schodziłam do piekła, przeżywałam straszliwy ból, myślałam bowiem, że wystąpiłam z zako­ nu i że za to zostałam potępiona. Ale tym razem nie. Byłam w piekle ze szczególnym z n a m i e n i e m zakonnicy, więc ze znakiem duszy, która znała i kochała Boga. I widziałam inne dusze zakonników i zakonnic, noszących to sarno znamię. Nie potrafię powiedzieć, po czym to się poznaje, być m o ż e po tym, że inni potępieni i szatani lżą takie dusze w sposób niesłychany... wielu kapłanów także! Nic umiem wyrazić, czym j e s t to cierpienie, różniące się od tych, których d o z n a w a ł a m innym razem, chociaż bowiem katusze duszy świeckiej są straszne, to niczym są jednak wobec cierpień duszy zakonnej. Bez przerwy te trzy słowa: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo brzmią w duszy j a k gryzące wyrzuty." Ubóstwo! Miałaś swobodę i wybrałaś ślub. Dlaczego więc starałaś się o ten d o b r o b y t ? . . . D l a c z e g o z a c h o w a ł a ś p r z y w i ą z a n i e do tego p r z e d m i o t u , który nie należał do ciebie? D l a c z e g o starałaś się o tę w y g o d ę dla s w e g o ciała? Dlaczego p o z w a l a ł a ś sobie na r o z p o r z ą d z a n i e r z e c z a m i , które stanowiły d o b r o z g r o m a d z e n i a ? . . . Czy nie wiedziałaś, że nie m a s z ż a d n e g o p r a w a do posiadania? Że w y r z e k ł a ś się go d o b r o w o l n i e ? . . . D l a c z e g o te s z e m r a n i a , k i e d y czegoś ci zabrakło, albo kiedy ci się z d a w a ł o , że j e s t e ś traktowana gorzej n i ż inni? . . . D l a c z e g o ? C z y s t o ś ć ! S a m a z ł o ż y ł a ś ten ślub, d o b r o w o l n i e i c a ł k o w i c i e zdając sobie sprawę z tego, czego się wyrzekasz... Sama się zobowią­ załaś... sama chciałaś... A potem, j a k go z a c h o w y w a ł a ś ? . . . Dlaczego więc nie zostałaś tam, gdzie m o g ł a ś sobie p o z w o l i ć na u ż y w a n i e ciała i p r z y j e m n o ś c i ? A dusza odpowiada nieustannie w niewypowiedzianej męce: „Tak, złożyłam ten ślub i byłam wolna... nic potrzebowałam tego c z y n i ć , ale s a m a t o u c z y n i ł a m z z u p e ł n ą s w o b o d ą ! . . . " Nie ma słów, które mogłyby wyrazić m ę k ę tych w y r z u t ó w — pisze Józefa — połączonych z obelgami innych potępionych! 109

I ciągnie dalej: Posłuszeństwo! Sama z własnej woli zobowiązałaś się słuchać swej reguły i przełożonych. Dlaczego więc krytykowałaś rozkazy? Dlacze­ go byłaś nieposłuszna głosowi regulaminu? ...Dlaczego zwalniałaś się z tego o b o w i ą z k u życia w s p ó l n e g o ? ... Przypomnij sobie słodycz reguły... wzgardziłaś nią sama!... A teraz, ryczą głosy piekielne, musisz nas słuchać i to nic j e d e n dzień, nie jeden rok, nic j e d e n wiek, ale z a w s z e . . . na w i e k i ! . . . W y b r a ł a ś sobie to: b y ł a ś s w o b o d n a ! D u s z a n i e u s t a n n i e p r z y p o m i n a s o b i e , ż e Boga w y b r a ł a n a O b l u b i e ń c a i ż e G o m i ł o w a ł a n a d e w s z y s t k o . . . ż e dla N i e g o wyrzekła się najgodziwszych przyjemności i wszystkiego, co było dla niej najdroższe na świecie, że na początku życia z a k o n n e g o zakosztowała słodyczy, m o c y i czystości tej Bożej miłości, a teraz, wkutek jednej niepohamowanej namiętności... musi wiecznie niena­ widzieć tego Boga, który ją wybrał, aby Go kochała! Ta konieczność nienawidzenia pali ją jak pragnienie... Ani j e d ­ n e g o w s p o m n i e n i a , które by m o g ł o jej p r z y n i e ś ć najmniejszą ulgę. Jedną z n a j w i ę k s z y c h katuszy — dodaje Józefa — j e s t w s t y d , który ją ogarnia. Zdaje się, że wszystkie dusze potępione, które ją otaczają, k r z y c z ą b e z p r z e r w y : „ C ó ż n a d z w y c z a j n e g o , że m y ś m y się potępiły, m y , które nie miałyśmy takich, jak ty, pomocy?... Ale ty! Czegóż ci brakowało? Ty, która żyłaś w Pałacu Króla... ty, która z a s i a d a ł a ś do Stołu w y ­ branych..." Wszystko, co piszę — kończy Józefa — jest tylko cieniem tego, co dusza cierpi. Nie ma właściwie słów, które by mogły wyrazić piekielne k a t u s z e (4 września, 1922 r.).

Nauki czyśćca Józefa nigdy nic weszła do czyśćca, ale widziała i słyszała głos wielu d u s z , które stamtąd przychodziły prosić o m o d l i t w ę , lub p o w i e d z i e ć , ż e dzięki jej c i e r p i e n i o m u n i k n ę ł y piekła. D u s z e te w y z n a w a ł y p r z e w a ż n i e z p o k o r ą p r z y c z y n y s w e g o pobytu w czyśćcu. Niektóre z nich podajemy poniżej: „...Miałam p o w o ł a n i e , ale straciłam je przez złą lekturę. Wzgar­ d z i ł a m też m o i m s z k a p l e r z c m i z e r w a ł a m g o " (27 lipca, 1921 r.). „ . . . T k w i ł a m po uszy w p r ó ż n o ś c i a c h ś w i a t o w y c h , przebierając w z a m ą ż p ó j ś c i u . Pan Jezus użył b a r d z o s i l n e g o ś r o d k a , aby mi z a m k n ą ć d r z w i p i e k ł a " (10 k w i e t n i a , 1921 r.). 110

„W m o i m z a k o n n y m życiu zabrakło gorliwości!..." „Moje życic z a k o n n e b y ł o d ł u g i e , a l e w c i ą g u o s t a t n i c h lat m y ś l a ł a m w i ę c e j o pielęgnowaniu siebie i dogadzaniu sobie, aniżeli o miłowaniu Pana Jezusa! Dzięki z a s ł u g o m pewnej ofiary, którą z ł o ż y ł a ś , umar­ łam w g o r l i w o ś c i i także dzięki tobie, nie j e s t e m s k a z a n a na d ł u g i e lata c z y ś ć c a , j a k s o b i e n a t o z a s ł u ż y ł a m . N a j w a ż n i e j s z ą r z e c z ą nie jest wstąpienie do zakonu, ale wstąpienie do w i e c z n o ś c i ! " (7 k w i e t n i a , 1992 r.). „...Jestem w c z y ś ć c u od roku i trzech m i e s i ę c y . Bez t w y c h d r o b n y c h ofiar b y ł a b y m t u j e s z c z e d ł u g i e lata. C z ł o w i e k ż y j ą c y w świecie ma mniej odpowiedzialności, aniżeli dusza zakonna. Ileż ona otrzymuje łask i j a k a ż jej o d p o w i e d z i a l n o ś ć , jeśli z nich nie korzysta!... Z a k o n n i c a mało zdaje sobie s p r a w ę , jak się tu pokutuje, za p o d o b n e grzechy popełniane przez osoby świeckie! Dręczony strasznie j ę z y k pokutuje za uchybienia w milczeniu... w y s c h n i ę t e gardło pokutuje za uchybienia przeciw miłości, a skrępowanie, j a k i e cierpi w tym w i ę z i e n i u , j e s t p o k u t ą za o d r a z ę do p o s ł u s z e ń s t w a . . . W m o i m zakonie jest m a ł o sposobności do próżnych przyjemności, ale z a w s z e m o ż n a je sobie zdobyć... a tu trzeba tak o d p o k u t o w a ć za najmniejszy brak u m a r t w i e n i a ! . . . O p a n o w a n i e o c z u , aby sobie o d m ó w i ć m a ł e g o zadowolenia ciekawości, kosztuje nieraz dużo wysiłku... a tu ...oczy cierpią z p o w o d u n i e m o ż l i w o ś c i oglądania B o g a ! " ( 1 0 k w i e t n i a , 1922 r.). „ I n n a d u s z a z a k o n n a o s k a r ż a się z w y k r o c z e ń p r z e c i w m i ł o ś c i i szemrania na skutek wyboru jednej ze swych przełożonych" (12 k w i e t n i a , 1922 r.). „...Byłam w czyśćcu aż do dzisiaj ...ponieważ w ciągu życia zakonnego dużo mówiłam, nie wiele ważąc słowa. Dzieliłam się często mymi wrażeniami i skargami, a te zwierzenia były przyczyną licznych u c h y b i e ń przeciw m i ł o ś c i , dla wielu z moich sióstr z a k o n n y c h . " „ T r z e b a d o b r z e s k o r z y s t a ć z tej n a u k i — d o d a ł a M a t k a N a j ­ ś w i ę t s z a , o b e c n a przy t y m z j a w i e n i u , p o n i e w a ż w i e l e d u s z u p a d a w tej d z i e d z i n i e . " A Pan J e z u s p o d k r e ś l i ł to p o w a ż n e ostrzeżenie tymi s ł o w a m i : „Ta dusza j e s t w czyśćcu z p o w o d u s w y c h w y k r o c z e ń przeciw m i l c z e n i u , p o n i e w a ż ten rodzaj u c h y b i e ń pociąga za sobą w i c i e innych u p a d k ó w : p o p i e r w s z e , p r z e k r a c z a się s w o j ą r e g u ł ę ; p o drugie, w tych wykroczeniach są często winy przeciw miłości lub przeciw d u c h o w i z a k o n n e m u , szukanie w ł a s n e g o z a d o w o l e n i a , za­ spokajanie serca w sposób niegodny dusz z a k o n n y c h , nie licząc j u ż tego, że człowiek nie tylko sam upada, ale pociąga za sobą j e d n ą lub więcej osób. Dlatego ta dusza jest w czyśćcu i pali ją pragnienie, aby z b l i ż y ć się d o M n i e " (22 l u t e g o , 1923 r.). 111

„...Jestem w czyśćcu, ponieważ nie dość troszczyłam sią o dusze p o w i e r z o n e mi przez Boga. Nic z d a w a ł a m sobie sprawy, j a k a j e s t wartość dusz i j a k i e g o poświącenia w y m a g a ten d r o g o c e n n y d e p o ­ z y t " (sierpień, 1922 r.). „...Byłam w czyśćcu około półtorej godziny, aby odpokutować za brak ufności w stosunku do Boga w kilku wypadkach. Prawda, że zawsze Go bardzo kochałam, ale z pewnym lękiem. To prawda, że sąd nad duszą zakonną jest surowy, ponieważ sądzi nas, nie nasz O b ­ lubieniec, lecz nasz Bóg. Jednak trzeba mieć w ciągu życia wielką ufność w Jego Miłosierdzie i wierzyć, że jest dla nas dobry. Ileż łask tracą dusze z a k o n n e , które nie mają dość ufności do N i e g o ! " (wrzesień 1922 r.). „...Jestem w czyśćcu, p o n i e w a ż dusz, które mi powierzył Jezus, nie u m i a ł a m otoczyć taką opieką, na j a k ą zasługiwały... D a ł a m sią p o w o d o w a ć uczuciom ludzkim i naturalnym, za mało widząc Boga, tak j a k p o w i n n y to czynić przełożone, w duszach im p o w i e r z o n y c h ; jeśli bowiem prawdą jest. że każda zakonnica powinna widzieć Pana J e z u s a w swej p r z e ł o ż o n e j , to p r z e ł o ż o n a r ó w n i e ż p o w i n n a Go widzieć w swoich córkach..." „...Dziąkują ci za to, że p r z y c z y n i ł a ś sią do w y z w o l e n i a m n i e z kar c z y ś ć c o w y c h . . . " „...Ach, g d y b y zakonnice wiedziały, dokąd m o ż e je z a p r o w a d z i ć n i e p o h a m o w a n y odruch... j a k p r a c o w a ł y b y , aby trzymać w karbach swoją naturą i n a m i ę t n o ś c i " ( k w i e c i e ń , 1923 r.). „...Mój czyściec bądzie długi, ponieważ w czasie choroby, nic przyjęłam Woli Bożej i nie uczyniłam ofiary z m e g o życia z należy­ tym poddaniem się." „ C h o r o b a j e s t wielką łaską oczyszczenia duszy, to p r a w d a , ale jeśli się nie u w a ż a , m o ż e stać się s p o s o b n o ś c i ą do oddalenia się od ducha zakonnego... może to doprowadzić do zapomnienia, że złożyło się śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa i że poświęciło się Bogu j a k o żertwa. Pan Jezus jest S a m ą Miłością, tak, ale jest r ó w n i e ż s a m ą S p r a w i e d l i w o ś c i ą ! " (listopad, 1923 r.).

Do

piekła

i

z

powrotem

Przytoczone poniżej wizje-sny Św. Jana Bosko dotyczące piekła, są wyjątkami z książki p.t.: „Sny i wizje Św. Jana Bosko", Wydawnictwo Salezjańskie 1990 r., Imprimatur Ks. Biskup Rozradowski. Wizje te miały charakter nadprzyrodzony, gdyż to Pan Bóg przemawiał do Św. Jana Bosko, co sam Święty zresztą nieraz podkreślał i za takie zostały uznane przez Kościół Święty. 112

Sen o piekle wywiera straszne i przerażające wrażenie. W czasie jego trwania kierują ks. Bosko bezpośrednio moce z nieba. Prawda w nim przedstawiona jest jasna i konkretna. Kto go gruntownie przestudiuje i dobrze się nad nim zastanowi, przestanie mówić lekceważąco o grzechu i piekle. Przewodnik wytyczył dokładnie ks. Bosko linię demarkacyjną, poza którą nie istnieje ani miłość, ani przyjaźń, ani żadna pociecha. Rozciąga się jedynie rozpacz tych, którzy postępowali za głosem zepsutego świata. W niedzielę wieczorem 3 maja 1868 r., w uroczystość Opieki św. Józefa, ks. Bosko wznowił opowiadanie serii snów, z których uprzednio zwierzył się swoim synom duchowym i wychowankom. Św. Jan Bosko: „Pragnę wam opowiedzieć nowy sen, który głęboko przeżyłem. Jest to podsumowanie tych widzeń, o których m ó w i ł e m wam w ostatni czwartek i piątek, a które tak okropnie mnie wyczerpały. Jak j u ż w a m w s p o m n i a ł e m , w nocy 17 kwietnia, o b r z y d l i w a r o p u c h a o m a ł o m n i e nic połknęła. Po jej zniknięciu j a k i ś głos przemówił do mnie: »Dlaczego im tego nic mówisz?« Zwróciłem się w kierunku tego głosu i ujrzałem dystyngowaną osobę, stojącą przy moim łóżku. Mając poczucie winy wobec swoich chłopców z powodu dotychczasowego milczenia wobec nich, zapytałem: »A co m a m im powiedzieć ?« » W s z y s t k o to, co widziałeś i słyszałeś w swoich ostatnich snach; i to, czego chciałeś się dowiedzieć; i to, co zobaczysz jutro w nocy!« Po tych słowach postać zniknęła. Cały następny dzień spędziłem z myślą o czekającej mnie strasznej nocy. Kiedy nadszedł wieczór, nic miałem odwagi położyć się do łóżka. Sama myśl o nocnych koszmarach napełniła mnie strachem. Wreszcie, choć z wielkimi o p o r a m i , udałem się na s p o c z y n e k . C h c i a ł e m o d w l e c m o m e n t zapadnięcia w sen, dlatego oparłem p o d u s z k ę w y s o k o o szczyt łóżka i leżałem w postawie pół siedzącej. B y ł e m j e d n a k tak z m ę c z o n y , ż e n a t y c h m i a s t u s n ą ł e m . T a s a m a osoba, widziana przeze mnie poprzedniej nocy, natychmiast znalaz­ ła się przy boku łóżka. (Ksiądz Bosko często nazywał ją »Człowiek w czapce«). » W s t a ń i p ó j d ź za m n ą ! « — p o w i e d z i a ł . U s ł u c h a ł e m go i p o d ą ż y ł e m za nim. » D o k ą d m n i e z a b i c r a s z ? « — spytałem. »To nieważne. Sam zobaczysz«. Zaprowadził mnie na rozległą, bezkresną równinę. Była to prawdziwa pustynia bez żadnych oznak życia. Nic zobaczyłem tam ani j e d n e g o drzewa, ani żadnego potoku, czy żywej duszy. Widniały j e d y n i e resztki zżółkłej i wyschniętej r o ś l i n n o ś c i . N i e m i a ł e m pojęcia, g d z i e się znajduję i co m i a ł e m tu 113

r o b i ć . Przez m o m e n t straciłem nawet z oczu s w o j e g o p r z e w o d n i k a i ogarnął mnie lęk, że samotny zginę. W końcu ujrzałem jednak swoich przyjaciół: ks. Rua, ks. Francesia i resztę, jak zbliżali się w m o i m kierunku. W e s t c h n ą ł e m z ulgą i z a p y t a ł e m : » G d z i c j e s t e m ? « » C h o d ź ze mną a sam się d o w i c s z ! « »Dobrze, pójdę z tobą«. Przewodnik p r o w a d z i ł , a ja w milczeniu p o d ą ż a ł e m za nim. Wreszcie ujrzałem j a k ą ś drogę. »A teraz dokąd?« — zapytałem przewodnika. »Tędy« — odpowiedział krótko. Szeroka droga Weszliśmy na drogę szeroką, piękną i doskonale w y b r u k o w a n ą . »Droga grzeszników gładka, bez k a m i e n i , a na jej końcu — p r z e ­ paść piekła (Syr 2 1 , 1 0 ) . W z d ł u ż jej poboczy ciągnął się wspaniały ż y w o p ł o t , przeplatany c u d n y m i k w i a t a m i . Najczęściej róże w y ­ chylały swoje główki z zielonego pasa płotu. Na pierwszy rzut oka droga w y d a w a ł a się r ó w n a i w y g o d n a . W s z e d ł e m na nią bez najmniejszych podejrzeń, lecz bardzo szybko zauważyłem, że prawie niedostrzegalnie pochylała się ku dołowi. Chociaż nie dostrzegłem s t r o m o ś c i , c z u ł e m , że p o s u w a m się tak s z y b k o , j a k b y m unosił się w powietrzu. R z e c z y w i ś c i e , coś mnie niosło tak, że n o g a m i prawic nie dotykałem ziemi. Przez g ł o w ę przemknęła mi myśl o p o w r o c i e : Będzie chyba długi i mozolny. »Jak wrócę do O r a t o r i u m ' ? « — z g n ę b i o n y z a w o ł a ł e m g ł o ś n o . »Nie martw się — rzekł. — W s z e c h m o c n y sprawi, żc wrócisz. T e n , k t ó r y p r o w a d z i cię t u t a j , potrafi z a p e w n i ć c i p o w r ó t « . Droga wciąż biegła w dół. W czasie tego schodzenia w z d ł u ż ukwieconych poboczy, pełnych róż, uświadomiłem sobie, że wielu o r a t o r i a n ó w , a t a k ż e innych n i e z n a n y c h mi c h ł o p c ó w p o s t ę p o w a ł o za mną. Nagle z n a l a z ł e m się pośród nich. Przypatrując się im, z o b a c z y ł e m , że co chwila któryś z nich padał na ziemię. Jakaś niewidzialna siła wlokła go jednak dalej i wciągała do przepaści podobnej do ziejącego pieca. » D l a c z e g o ci c h ł o p c y upadają?« — z a p y t a ł e m t o w a r z y s z a . »Pyszni sidło na m n i e skrycie nastawiają, ...umieszczają pułapki na mojej d r o d z e « ( P s l 3 9 , 6 ) . » P r z y p a t r z się d o k ł a d n i e j « — odparł. U c z y n i ł e m w e d l e j e g o słów. Dookoła ujrzałem pułapki. J e d n e na samej z i e m i , inne na wysokości oczu, a wszystkie doskonale z a m a s k o w a n e . C h ł o p c y , nieświadomi niebezpieczeństwa, wpadali w sidła. Potykali się o nic. 1

O r a t o r i u m — sala lub d o m p r z e z n a c z o n y do m o d l i t w y .

114

przewracali się w zamieszaniu na ziemię, koziołkując rękami i noga­ mi w powietrzu. Jeśli czasem udało im się stanąć na nogi, j a k a ś niewidzialna siła ciągnęła ich ku otchłani. Niektórym sidła zaciskały się na głowie, innym na szyi, rękach, ramionach, nogach. W k a ż d y m w y p a d k u prędzej czy później zwalali się na ziemię. Sidła ukryte tuż przy samej ziemi, było bardzo trudno z a u w a ż y ć , ze w z g l ę d u na ich delikatne i cieniutkie nitki niby pajęczyna. Z d a w a ł o się, że są bardzo kruche i niegroźne. Ku mojemu zdziwieniu każdy z c h ł o p c ó w , który s i ę w n i e z a p l ą t a ł , u p a d a ł na z i e m i ę . S p o s t r z e g a j ą c moje z d z i w i e n i e , p r z e w o d n i k p o w i e d z i a ł : »Wicsz, co to jest?« »Rodzaj włókna utkanego ż siatek« — odpowiedziałem. »Nie, to niby nic — powiedział — to po prostu ludzki w z g l ą d « . Na widok tak wielkiej liczby chłopców schwytanych w sidła, z a p y t a ł e m : » D l a c z e g o aż tylu d a ł o się w nie w p l ą t a ć ? K t o ich powala na ziemię?« Podejdź bliżej, a zobaczysz« — powiedział mi. P o d s z e d ł e m , lecz nie z a u w a ż y ł e m nic s z c z e g ó l n e g o . »Patrz dokładniej« — nalegał. P o d n i o s ł e m j e d n ą z p u ł a p e k i silnie p o c i ą g n ą ł e m . P o c z u ł e m m o c n y opór. Z a c z ą ł e m się z nią m o c o w a ć j e s z c z e z d e c y d o w a n i e j , a ponieważ nic trzymałem nici właściwie naciągniętych, nie wiem, kiedy sam uwikłałem się w sidła, upadłem i c z u ł e m , że lecę w dół. N i e s t a w i a ł e m d u ż e g o oporu i wkrótce znalazłem się w wejściu do olbrzymiej, strasznej czeluści. Z a t r z y m a ł e m się, bo nie miałem najmniejszej ochoty dostać się do jej wnętrza. Nici podciągnąłem ku sobie. Tylko trochę się poddały i to przy wielkim wysiłku z mojej strony. S z a m o t a ł e m się dalej, a po chwili ukazał się o g r o m n y i o h y d n y p o t w ó r , t r z y m a j ą c y w s z p o n a c h s z n u r , do k t ó r e g o przyczepione były wszystkie sidła. To on nieustannie ściągał w dół tych wszystkich, którzy dostali się w sidła. »Nie spróbuję w ż a d n y m w y p a d k u zmierzyć moich sił z j e g o — pomyślałem sobie. Na pewno b y m przegrał. Z w y c i ę ż ę go znakiem Krzyża Świętego i aktami strzelistymi«. Powróciłem do swojego przewodnika. »Już wiesz teraz, kto to j e s t « — rzekł m i . »Tak, d o s k o n a l e w i e m . To p r z e c i e ż sam szatan!« Noże P r z y d o k ł a d n i e j s z y c h o g l ę d z i n a c h sideł z o b a c z y ł e m , ż e k a ż d e z nich ma napis: pycha, nieposłuszeństwo, zazdrość, nieczystość, kradzież, obżarstwo, lenistwo, złość i jeszcze inne. Rozglądnąłem się w o k ó ł s i e b i e , by s p r a w d z i ć , który g r z e c h n a j c z ę ś c i e j i n a j w i ę c e j 115

usidlał c h ł o p c ó w . O k a z a ł o się, że najbardziej n i e b e z p i e c z n y m , to nieczystość, nieposłuszeństwo i pycha. Wszystkie trzy wiązały się ściśle ze sobą. Inne sidła czyniły także wielkie spustoszenie i zło, lecz najwięcej d w a pierwsze. Pilnie obserwując wszystko wokoło ujrza­ łem, że wielu chłopców biegnie szybciej od innych. »Skąd ten p o ś p i e c h ? « — zapytałem. »Ci wpadli w sidła ludz­ kich w z g l ę d ó w « . Rozejrzałem się jeszcze dokładniej wokoło i zaob­ s e r w o w a ł e m m i ę d z y sidłami rozrzucone noże. Jakaś opatrznościowa ręka t a m j e u m i e ś c i ł a , dzięki nim m o ż n a się b y ł o u w o l n i ć . J e d n e dość znacznych rozmiarów symbolizowały rozmyślanie i pozwalały bez trudu zniszczyć sidła pychy. Inne nieco mniejsze oznaczały czytanie d u c h o w e . D w a specjalne miecze wyrażały n a b o ż e ń s t w o do Najświętszego Sakramentu, a zwłaszcza częstą K o m u n i ę Świętą i n a b o ż e ń s t w o do M a t k i B o ż e j . M ł o t e k to S p o w i e d ź Ś w i ę t a . Na kilku m n i e j s z y c h n o ż a c h w i d a ć b y ł o n a p i s y : n a b o ż e ń s t w o ś w . Józefa, św. Alojzego i innych świętych. Przy pomocy tych środków w i e l u c h ł o p c ó w , k t ó r z y mieli dobrą w o l ę , potrafiło u w o l n i ć siebie z poniżającej n i e w o l i . Niektórzy, o dziwo, zupełnie bezpiecznie przechodzili wśród wszystkich zasadzek. U d a w a ł o się to im wspaniale, p o n i e w a ż j a k o ś umiejętnie obliczyli czas sideł i mijali je, zanim wprawiały się w ruch. Mozolna droga po cierniach Mój przewodnik zadowolony, że wszystko należycie zauważyłem, prowadził mnie dalej drogą wzdłuż żywopłotu oplecionego różami. Lecz w miarę posuwania się, róże stawały się rzadsze, a na ich miejsce wystawały coraz gęstsze ciernie. Płot, przedtem cały utkany z zieleni, wyglądał wysuszony, cały spalony przez słońce, bezlistny i ciernisty. Zeschnięte gałęzie z płotu leżały teraz rozrzucone wzdłuż drogi, zaśmiecając ją zupełnie i czyniąc nie do przebycia. Doszliśmy do wąwozu, którego strome zbocza nie pozwalały zobaczyć, co krył na s a m y m dnie. Droga, wciąż opadająca, stała się j e s z c z e bardziej nierówna, pożłobiona koleinami, zawalona skalnymi głazami. Straci­ łem łączność z moimi chłopcami. Większość opuściła ten niebezpiecz­ ny szlak i p o s z ł a i n n y m i ś c i e ż k a m i . Kontynuowałem sam swoją wędrówkę, lecz im dalej się posuwa­ łem, t y m droga stawała się mozolniejsza i bardziej spadzista. Kilkakrotnie zachwiałem się, aż wreszcie upadłem. Leżałem wyczer­ pany, aż z n o w u n a b r a ł e m sił. Mój przewodnik podpierał m n i e parę razy lub też pomagał przy w s t a w a n i u . C z u ł e m , j a k moje stawy się rozchodziły, a kości trzaskały. Dysząc z wysiłku, powiedziałem przewodnikowi: 116

» D o b r y c z ł o w i e k u , moje n o g i nie p o n i o s ą m n i e j u ż ani k r o k u S t a n o w c z o n i c m o g ę iść d a l e j « . A l e on bez słowa odpowiedzi w milczeniu szedł dalej. Z trudem w l o k ł e m się za n i m . W i d z ą c , j a k okropnie się p o c ę z p o w o d u o s t a t e c z n e g o wyczerpania, zaprowadził mnie na małą p o l a n k ę przy d r o d z e . U s i a d ł e m , n i e c o o d p o c z ą ł e m i p o c z u ł e m się t r o c h ę lepiej. Z tego punktu z o b a c z y ł e m d o p i e r o , że droga przez nas przebyta wyglądała stroma, poszarpana i najeżona różnymi kamieniami. o w i e l e j e d n a k s t r a s z n i e j s z y w i d o k r o z t a c z a ł się p r z e d n a m i . Z przerażeniem musiałem zamknąć oczy. » Z a w r ó ć m y — b ł a g a ł e m . — Jeżeli p ó j d z i e m y d a l e j , to jak z p o w r o t e m d o s t a n i e m y się k i e d y k o l w i e k do O r a t o r i u m ? P r z e c i e ż tej s t r o m i ź m i e n i e d a m y r a d y ! « » C h c i a ł b y ś , bym cię tu zostawił s a m e g o , skoro doszliśmy aż tak daleko?« — poważnie zapytał przewodnik. W y s t r a s z y ł e m się tej groźby i prawie z płaczem zawołałem: »A c ó ż j a b y m t u p o c z ą ł b e z twojej p o m o c y ? « » A z a t e m , c h o d ź m y ! « Budynek R u s z y l i ś m y d a l e j . D r o g a s t a ł a się d o t e g o s t o p n i a s p a d z i s t a i p o k i e r e s z o w a n a , że prawie niemożliwością było stać prosto. I w t e d y n a s a m y m d o l e tej p r z e p a ś c i , p r z y w e j ś c i u d o c i e m n e j doliny, o c z o m n a s z y m ukazał się wielki budynek. Jego potężne o d r z w i a , m o c n o z a m k n i ę t e , znajdowały się n a p r z e c i w k o drogi. Gdy w r e s z c i e dotarłem do s a m e g o dołu, zabrakło mi tchu od d u s z ą c e g o żaru. Tłusty, zielonkawy dym, na przemian z c z e r w o n y m i błyskami, w y d o b y w a ł się z tych p o t ę ż n y c h m u r ó w , które m a j a c z y ł y g r o ź n i e jak najwyższe góry. »Gdzie j e s t e ś m y ? Co to jest? — zapytałem przewodnika. »Czytaj n a p i s na o d r z w i a c h , a d o w i e s z się«. Ujrzałem w ó w c z a s na­ stępujące s ł o w a : » M i e j s c e , gdzie nie m a z b a w i e n i a « . W i e d z i a ł e m j u ż , że j e s t e ś m y u bram piekła. P r z e w o d n i k prowadził m n i e w o k ó ł tego straszliwego miejsca. Od czasu do czasu, w różnych odstępach, u k a z y w a ł y s i ę o d r z w i a z brązu p o d o b n e do p i e r w s z y c h , a na k a ż d y m widniał napis o takiej lub podobnej treści: „Idźcie precz ode M n i e , p r z e k l ę c i , w o g i e ń w i e c z n y , p r z y g o t o w a n y diabłu i j e g o a n i o ł o m ! « (Mt 25,41). » K a ż d e d r z e w o , które nie wydaje d o b r e g o owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone« (Mt 7,19). Chciałem zanotować je w s w o i m notesiku, lecz p r z e w o d n i k powstrzymał mnie: »Nie ma potrzeby. W s z y s t k o to m a s z w Piśmie Świętym. Niektóre z tych zdań zdobią nawet twoje krużganki«. Z a p r a g n ą ł e m p o w r ó c i ć do O r a t o r i u m . P r ó b o w a ł e m n a w e t cof117

nąć się, lecz mój przewodnik nie zwracał uwagi na moje wysiłki. Po wyczerpującej w ę d r ó w c e , poprzez dolinę niekończącego się parowu, p o n o w n i e znaleźliśmy się na dnie przepaści, na wprost p i e r w s z e g o p o r t a l u . P r z e w o d n i k n a g l e z w r ó c i ł się d o m n i e . Z d e n e r w o w a n y i z d z i w i o n y skinął na mnie, bym usunął się na bok. »Patrz« — powiedział. Chłopcy na drodze ku potępieniu P r z e r a ż o n y z o b a c z y ł e m w o d d a l i , j a k ktoś z l a t y w a ł po ś c i e ż c e w dół z szaloną szybkością. Gdy się znalazł bliżej, m o g ł e m - go r o z p o z n a ć : to był j e d e n z moich c h ł o p c ó w . J e g o włosy sterczały zjeżone na g ł o w i e , lub r o z w i e w a ł y się na wietrze. R a m i o n a m i w y k o n y w a ł r u c h y , j a k by z n a j d o w a ł się w w o d z i e i p r ó b o w a ł utrzymać się na jej powierzchni. Chciał się zatrzymać, lecz nie mógł. Uderzając o kamienie, spadał coraz szybciej. » P o m ó ż m y mu, zatrzymajmy go« — wołałem, wyciągając swe r ę c e na p r ó ż n o w p o w i e t r z e . »Zostaw go« — odparł przewodnik. »Dlaczego?« »Czy nie wiesz, że straszliwa jest Boża sprawiedliwość? Myślisz, że potrafisz kogoś zatrzymać, kto ucieka od Jego gniewu?« W międzyczasie młodzieniec obejrzał się, jakby chciał się upew­ nić, c z y B o ż y g n i e w j e s z c z e go ściga. W c h w i l ę p o t e m u p a d ł g w a ł t o w n i e , p r z e w r a c a j ą c się na s a m e d n o p a r o w u i u d e r z y ł z siłą w brązowy portał, j a k gdyby on był najlepszym schronieniem w j e g o obłędnej ucieczce. » D l a c z c g o oglądał się z przerażeniem do tyłu?« — z a p y t a ł e m . » P o n i e w a ż Boży gniew przenika b r a m y piekieł, by d o s i ę g n ą ć i dręczyć nieszczęśnika nawet w samym środku ognia piekielnego!« Gdy chłopiec uderzył w b r a m ę , otwarło się natychmiast z głu­ c h y m zgrzytem chyba z tysiąc drzwi w e w n ę t r z n y c h , j a k b y naciskała je z niewidoczną a niepojętą siłą bardzo gwałtowna, niepowstrzyma­ na wichura. W ś r ó d ogłuszającego trzasku otwierały się brązowe odrzwia, znajdujące się od siebie w pewnej zauważalnej odległości, ale z b ł y s k a w i c z n ą szybkością j e d n e po drugich. G d z i e ś d a l e k o u j r z a ł e m c o ś , j a k b y o t w ó r p i e c a , k t ó r y w y p l u w a ł o g n i s t e piłki w m o m e n c i e , g d y ów m ł o d z i e n i e c , w p a d ł do ś r o d k a . I tak, j a k s z y b k o się otwarły , tak też g w a ł t o w n i e zatrzasnęły się z h u k i e m . Z n o w u p r ó b o w a ł e m zapisać nazwisko nieszczęśliwego chłopca, lecz p r z e w o d n i k i tym razem mi na to nie pozwolił. »Zaczckaj — roz­ kazał — i patrz!« Trzech innych moich w y c h o w a n k ó w , nieprzytomnie przerażo­ nych, z rozpostartymi ramionami spadało w dół jeden po drugim, jak 118

potężne głazy. Zaobserwowałem, że ich ciała także uderzyły o wejś­ ciową bramę. W ułamku sekundy rozwierała się i ona i tysiąc drzwi wewnętrznych. Bezkresny korytarz wessał trójkę chłopców przy a k o m p a n i a m e n c i e zanikającego echa. Potem drzwi znowu się za­ trzasnęły. W m i ę d z y c z a s i e inni chłopcy spadali w dół za nimi. Widziałem nieszczęśnika, którego w dół wrzucili źli koledzy. Inni wpadali s a m i , lub złączeni r a m i o n a m i z innymi. Każdy na s w o i m czole miał n a z w ę popełnionego przez siebie grzechu. Wołałem i krzyczałem nawet w momencie jak upadali, lecz nic słyszeli mnie. Z n o w u otwierały się drzwi z h u k i e m p o d o b n y m do grzmotu i za­ t r z a s k i w a ł y się z g ł u c h y m d u d n i e n i e m . Z a p a n o w a ł a m a r t w a cisza! Przyczyny potępienia »Złe towarzystwo, złe książki i grzeszne nawyki — tłumaczył mi mój p r z e w o d n i k — są najczęstszym p o w o d e m w i e c z n e g o o d r z u c e ­ nia«. Pułapki uprzednio widziane doprowadzały rzeczywiście chłopców do ruiny. Na widok sporej liczby idących na zatracenie, krzyknąłem niepocieszony: »Jeżeli» aż tylu z naszych chłopców tak kończy, to p r a c u j e m y d a r e m n i e . Jak m o ż n a z a p o b i e c t y m t r a g e d i o m ? « » T o stan, w k t ó r y m się o b e c n i e znajdują — o d p a r ł mój p r z e w o d n i k . P o s z l i b y tam n i e c h y b n i e , j e ż e l i b y t e r a z u m a r l i « . » P o z w ó l mi z a t e m zapisać ich n a z w i s k a , b y m mógł ich ostrzec i s k i e r o w a ć z n o w u na drogę do N i e b a « . »Czy ty n a p r a w d ę wierzysz, że ktokolwiek z nich poprawi się po twoim ostrzeżeniu? Być może, że zrobi ono wrażenie na niektórych, lecz p r ę d k o o nim z a p o m n ą , m ó w i ą c : » P r z e c i e ż to był tylko s e n « . I staną się j e s z c z e gorsi. Inni przekonani, żeś ich nie z d e m a s k o w a ł , będą przystępowali do Sakramentu Pokuty, ale bez głębszej p o b o ż ­ ności, ot po prostu z n a w y k u . J e s z c z e inni przystąpią do s p o w i e d z i z lęku p r z e d p i e k ł e m , ale z g r z e c h a m i nie z e r w ą « . » N i e ma zatem wyjścia dla tych n i e s z c z ę ś n i k ó w ? Proszę, p o ­ w i e d z , c o m o g ę dla n i c h z r o b i ć ? « »Mają przełożonych, niech ich słuchają. Mają regulaminy, niech j e z a c h o w u j ą . Mają S a k r a m e n t y Ś w i ę t e , niech j e p r z y j m u j ą « . W tej c h w i l i j a k a ś n o w a g r u p a c h ł o p c ó w z i m p e t e m w p a d ł a w d ó ł , a d r z w i m o m e n t a l n i e się o t w o r z y ł y . »Wejdźmy do środka« — powiedział do mnie przewodnik. Wejdź ze mną do środka C o f n ą ł e m się z p r z e r a ż e n i a i s t r a c h u , że nie m o g ę w r ó c i ć do 119

O r a t o r i u m i ostrzec m o i c h c h ł o p c ó w , by c h o c i a ż innych u c h r o n i ć od zatraty. » C h o d ź — nastawał p r z e w o d n i k — d u ż o się nauczysz. Lecz najpierw p o w i e d z mi: C h c e s z pójść sam czy też ze mną?« Zapytał mnie, widząc moje przerażenie. W y c z u w a ł zresztą, że potrzebowa­ łem j e g o przyjaznej o b e c n o ś c i . » Z u p e ł n i e sam w t y m n i e s a m o w i t y m miejscu?« — z a p y t a ł e m . »A j a k b y m mógł znaleźć drogę powrotu bez twojej p o m o c y ? « R ó w n o c z e ś n i e błysnęła mi myśl bardzo pocieszająca: » Z a n i m ktoś zostanie skazany na piekło, musi być wpierw osądzony. A przecież n a d e m n ą sąd j e s z c z e s i ę n i e o d b y ł « . »Pójdźmy« — odważnie zawołałem. Weszliśmy do tego strasz­ liwego korytarza i lotem błyskawicy przelecieliśmy przez niego. Nad wszystkimi wewnętrznymi bramami rzucały się w oczy napisy pełne gróźb. Ostatnia z nich prowadziła na wielkie, bardzo ponure p o d w ó r z e , z a k o ń c z o n e w głębi niewiarygodnie o l b r z y m i m i od­ straszającym wejściem. Nad nim widniał napis: »Ześle w ich ciału ogień i robactwo i jęczeć będą z bólu na wieki« (Jdt 16,17). »I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy i na wieki wieków« (Ap 20,10). »Tutaj wszelkiego rodzaju męki na zawsze«. »Tutaj Jedynie chaos i strach wieczny mieszkają« (Hi 10,22), »Dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi« (Ap 14,11). »Nie ma pokoju dla bezbożnych« (Iz 48,22). »Będzie płacz i zgrzytanie zębów« (Mt 8,12). W czasie, kiedy czytałem te wszystkie wstrząsające stwierdzenia, przewodnik stal na samym środku podwórka. Następnie podszedł do mnie i powiedział: »Odtąd nikt j u ż tu nie będzie miał ani kolegi, który pomoce, ani życzliwego przyjaciela. Nie spotka serca kochającego, ani wzroku litościwego, ani nie usłyszy dobrego słowa. To wszystko j u ż przepadło na zawsze. Czy chcesz to tylko zobaczyć, czy może osobiście doświadc z y ć ? « » C h c ę tylko z o b a c z y ć « — o d p o w i e d z i a ł e m . Wąski korytarz »Zatem c h o d ź ze mną« — odpowiedział mój przyjaciel i ciągnąc mnie za sobą, przeszedł przez b r a m ę na korytarz, na którego końcu stała w i e ż a o b s e r w a c y j n a , cała o k o l o n a o g r o m n ą , k r y s z t a ł o w ą szybą. G d y tylko w s t ą p i ł e m n a p r ó g w i e ż y , p o c z u ł e m n i e o p i s a n y lęk, który m n i e j a k b y s p a r a l i ż o w a ł , tak że nie o d w a ż y ł e m się zro­ bić ani kroku. G d z i e ś w y s o k o nade mną z o b a c z y ł e m c o ś , c o p r z y p o m n i a ł o p r z e o g r o m n ą pieczarę. S t o p n i o w o zanikała, tworząc j a k i e ś z a g ł ę b i e n i e z a p a d a j ą c e się d a l e k o , d a l e k o w e w n ę t r z n o ś ­ c i a c h gór. G ó r y p ł o n ę ł y , a l e o d m i e n n y m o g n i e m , j a k i m y z n a m y , 120

czyli ogniem skaczących płomieni. Cała pieczara i wszystko w niej: ściany, sufit, grunt, żelastwa, kamienie, drewno i węgiel — wszystko rozżarzone do białości ziało tysiącami stopni gorąca. Ten ogień nic spalał, ale spopielał. Nie znajdują po prostu słów, by wypowiedzieć zgrozę tej czeluści. »Bo dawno przygotowano palenisko, ono jest także dla króla g o t o w e , zostało pogłębione, rozszerzone; stos węgli i drwa w nim obfitują. Tchnienie Pana niby potok siarki je rozpali« (Iz 30,33). Ogarnęła mnie plątanina oszałamiających myśli, bo zobaczyłem, jak jakiś chłopiec roztrzaskał się o bramę. Wydał przerażający okrzyk, j a k ktoś, kto w p a d ł w k a d ź z r o z p a l o n y m do białości m e t a l e m . Następnie stoczył się w sam środek pieczary. T a m natychmiast znieruchomiał i pozostał j u ż tak, rozżarzony temperaturą tego ognia. T y l k o e c h o o k r o p n e g o j ę k u ciągnęło się j e s z c z e d ł u g o . Oszołomiony tym wszystkim, przypatrywałem mu się bliżej przez moment. W y d a w a ł o mi się, że to jeden z moich chłopców z Oratorium. » C z y to j e s t ten a tcn?« — z a p y t a ł e m p r z e w o d n i k a . » T a k « — brzmiała odpowiedź. »Dlaczego stał się taki nieruchomy? Dlacze­ go tak rozżarzył się do białości?« »Chciałeś przecież tylko zobaczyć odpowiedział — niech ci to wystarczy«. »Każdy o g n i e m będzie p o s o l o n y « ( M k 9 , 4 9 ) . D r u g i z n ó w c h ł o p i e c w p a d ł z s z a l o n y m im­ p e t e m do p i e c z a r y . 1 z a w i s ł t a m w p o z y c j i n i e r u c h o m e j . W y d a ł j e d y n i e okrzyk przerażenia rozdzierający serce. Jego jęk zmieszał się z e c h e m w y c i a k o l e g i , który go uprzedził. P o t e m inni w y c h o w a n ­ kowie, w liczbie wciąż wzrastającej, ginęli w oka mgnieniu w czeluści. Z n i e w y o b r a ż a l n y m s k o w y t e m natychmiast nieruchomieli i płonęli wielkim ogniem. Spostrzegłem, że pierwszy chłopiec był j a k b y przy­ g w o ż d ż o n y do miejsca. Jedna z j e g o rąk i nóg zawisła w powietrzu. Drugi leżał na p o d ł o d z e d z i w n i e zgięty we d w o j e . Inni przybierali najrozmaitsze pozy: balansowali na jednej nodze lub ręce, leżeli lub siedzieli b o k i e m , stali, klęczeli, czy też łapali się za w ł o s y . S c e n a ta p r z y p o m n i a ł a znaną g r u p ę L a o o k o n a , przedstawiając m ł o d y c h ludzi w najstraszliwszych, pełnych cierpienia pozycjach. Ciągle nowi chłopcy dostawali się do pieca. Niektórych znałem, inni byli mi zupełnie obcy. W ó w c z a s p r z y p o m n i a ł e m sobie słowa z Pis­ ma świętego o potępionych: »Drzewo... na miejscu, gdzie upadnie, t a m l e ż y « ( K o h 11,3). Los innych chłopców Coraz bardziej przerażony, zapytałem mojego przewodnika: » C z y c i c h ł o p c y , lecąc d o tej p r z e p a ś c i , w i e d z i e l i , d o k ą d idą?« Nic ma wątpliwości. Tyle razy d a w a n o im przestrogi. Oni sami jednak wybierali sobie drogę w tym kierunku. Nie odczuwali 121

w s t r ę t u d o g r z e c h u ani z n i m nie w a l c z y l i . G o r z e j , l e k c e w a ż y l i i odrzucali nieustannie Miłosierdzie Boże, wzywające ich do pokuty. P r o w o k o w a l i t y m Bożą S p r a w i e d l i w o ś ć . » 0 , j a k o k r o p n i e muszą p r z e ż y w a ć ci nieszczęśni c h ł o p c y fakt, że nie mają j u ż ż a d n e j n a d z i e i « — w y k r z y k n ą ł e m . »Jeżeli c h c e s z n a p r a w d ę poznać ich uczucia, ich rozpacz i szal, to p o d e j d ź n i e c o b l i ż e j « — z a u w a ż y ł p r z e w o d n i k . Zrobiłem parę kroków naprzód i z o b a c z y ł e m , że wielu z o w y c h b i e d n y c h p o t ę p i e ń c ó w zajadle w a l c z y ł o ze sobą j a k w ś c i e k ł e psy. Inni drapali s o b i e t w a r z e i ręce, swoje w ł a s n e ciało i z pogardą odrzucali je precz. Wtedy nagle cały sufit pieczary stał się przejrzys­ ty j a k kryształ. Ukazał się skrawek nieba, a w nim ich koledzy promieniujący szczęściem wiekuistym. Wzgardzone Miłosierdzie Boga Biedni zatraceńcy płonęli wściekłością w szalonym gniewie i ziali zazdrością, bo kiedyś wyśmiewali się ze Sprawiedliwego. »Widzi to w y s t ę p n y , g n i e w a się, z g r z y t a z ę b a m i i m a r n i e j e « ( P s 1 1 2 , 1 0 ) . » D l a c z e g o nic słyszę ż a d n e g o głosu« — z a p y t a ł e m p r z e w o d ­ nika. »Podejdź bliżej« — doradził. Poprzez kryształową szybę usłyszałem krzyki i szlochy, bluźnier­ stwa pod adresem świętych. Głosy ich zlewały się ze sobą. Rozlegał się w o k o ł o z g i e ł k o s t r y c h k r z y k ó w i z a w o d z e ń . G d y uprzytamniają sobie b ł o g o s ł a w i o n y los swoich dobrych kolegów — powiedział — muszą wręcz wykrzyknąć: »To ten, co dla nas głupich niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa: j e g o życic mieliśmy za szaleństwo, śmierć j e g o — za h a ń b ę / J a k ż e w i ę c policzono go między synów Bożych i ze świętymi ma udział? T o m y ś m y z b o c z y l i z drogi p r a w d z i w e j « ( M d r 5 , 4 - 5 ) . D l a t e g o też wykrzykują: »Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i z g u b y , b ł ą d z i l i ś m y po b e z d r o ż n y c h p u s t y n i a c h , a drogi Pańskiej nic poznaliśmy. Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo?... to wszyst­ ko jak cień przeminęło« (Mdr 5,7-9). T a k i e to są ich tragiczne zawodzenia, które powtarzać się będą przez całą wieczność. Lecz ich krzyki, skargi i wszelkie wysiłki są d a r e m n e « . » O w ł a d n i e n i m siła n i e s z c z ę ś c i a « (Hi 2 0 , 2 2 ) . » J u ż n i c istnieje dla nich c z a s . Jest t y l k o w i e c z n o ś ć « . Widząc to w s z y s t k o i słysząc, nagle zapytałem siebie: »Jakżeż m o g ą ci chłopcy być potępieni? Przecież wczoraj wieczorem bawili się j e s z c z e w O r a t o r i u m « . » C h ł o p c y , których tutaj widzisz — o d p o w i e d z i a ł — są umarli dla Bożej łaski. G d y b y skonali w tej chwili, czy nie chcieli wycofać 122

się ze swoich niecnych dróg, zostaliby potępieni. Lecz tracimy czas. C h o d ź m y dalej!« Ogień nieugaszony P o p r o w a d z i ł mnie dalej. Zeszliśmy w dół korytarzem do nisko p o ł o ż o n e j p i e c z a r y . N a d w e j ś c i e m do niej z n a j d o w a ł się n a p i s : »Robak ich nic zginie i nic zagaśnie ich ogień« (Iz 66,24). Pan W szechmogący ich ukarze... ześle w ich ciało ogień i robactwo i jęczeć będą z bólu na w i e k i « (Jdt 16,17). Tutaj uświadomiłem sobie jak potworne wyrzuty sumienia cier­ pieli wychowankowie naszych szkół. Przeżywali nieludzkie męki. przypominając sobie każdy nieodpuszczony grzech i sprawiedliwą karę za niego. Mogli przecież korzystać z licznych i niezwykłych środków ku naprawie swego życia, wytrwania w cnocie i zbierania zasług na niebo. Z trwogą przypominali sobie lekkomyślnie odrzucone hojne łaski, udzielane przez Najświętszą Dziewicę... Przeżywali praw­ dziwą gehennę, wiedząc. że tak łatwo mogli się zbawić, a teraz są nieodwołalnie straceni na zawsze. Cisnęło im się na pamięć tyle dobrych postanowień, których niestety nigdy nie wypełnili. Piekło (rzeczywiście wybrukowane jest dobrymi intencjami! W niższej pieczarze zobaczyłem ponownie w ognistym piecu c h ł o p c ó w z O r a t o r i u m : kilku p r z e b y w a ł o w nim aktualnie, a inni to byli w y c h o w a n k o w i e lub też całkowicie mi nieznani. Z bliska z a u w a ż y ł e m , ż e o b s i a d ł o ich r ó ż n e g o rodzaju r o b a c t w o , które w g r y z a ł o się w ich serca, oczy, ręce, nogi i całe ciało z takim o k r u c i e ń s t w e m , że nic sposób tego opisać. Bezradni i nieruchomi chłopcy stawali się łupem różnego rodzaju tortur. W nadziei, że uda mi się z n i m i p o r o z m a w i a ć lub d o w i e d z i e ć się p r z y c z y n ich potępienia, zbliżyłem się jeszcze bardziej do nich, lecz żaden z nich nic w y p o w i e d z i a ł ani j e d n e g o słowa, ani też na m n i e nie popatrzył. Z a p y t a ł e m s w e g o p r z e w o d n i k a o p o w ó d takiego z a c h o w a n i a . Wyjaśnił mi, że potępieni są całkowicie pozbawieni wolności. Każdy musi ponieść swoją karę w całej jej rozciągłości. »A teraz — dodał — m u s i s z t a k ż e w e j ś ć do n a s t ę p n e j p i e c z a r y « . »O, n i e ! « — za p r o t e s t o w a ł e m z k r z y k i e m . »Zanim człowiek dostanie się do piekła, m u s i p r z e d t e m o d b y ć s i ę n a d n i m sąd. J a n i e z o s t a ł e m j e s z c z e osądzony i nie chcę tam pójść!« »Posłuchaj — p o w i e d z i a ł — m a s z do w y b o r u : albo wejść do piekła i uratować swoich c h ł o p c ó w , albo p o z o s t a ć na zewnątrz i pozostawić ich w m ę k a c h . Co w y b i e r a s z ?« C h w i l ę w a h a ł e m się w milczeniu. »Oczywiście, k o c h a m swoich c h ł o p c ó w i b a r d z o pragnę p o m ó c im się zbawić — o d p o w i e d z i a ł e m — lecz czy nic ma ż a d n e g o innego s p o s o b u na to?« 123

»Jest sposób — mówił dalej — lecz pod warunkiem, że zrobisz w s z y s t k o , co b ę d z i e w twojej m o c y « . Odetchnąłem z ulgą i powiedziałem sobie natychmiast, że zrobię chętnie wszystko, by uwolnić moich ukochanych synów d u c h o w y c h od takich tortur. »Wejdź zatem do środka — powiedział mój przyjaciel — i przy­ patrz się, jak dobry, Wszechmogący Bóg miłościwie ofiaruje tysiące środków, by twoich chłopców doprowadzić do prawdziwej pokuty i u r a t o w a ć ich od ś m i e r c i w i e c z n e j « . Ujął m n i e za dłoń i w p r o w a d z i ł do pieczary. Po kilku krokach poczułem, jak bym się nagle znalazł w wielkiej okazałej sali, której s z k l a n e d r z w i kryły p a r ę i n n y c h j e s z c z e w e j ś ć . Na j e d n y m z nich odczytałem napis: »Szóste przykazanie«. W s k a z u j ą c na n i e g o , mój p r z e w o d n i k t ł u m a c z y ł : » P r z e k r a c z a n i e tego przykazania stało się p o w o d e m ruiny wiecznej bardzo wielu c h ł o p c ó w « . » C z y nie chodzili d o s p o w i e d z i ? « » O w s z e m , przy­ s t ę p o w a l i d o n i e j , lecz a l b o g r z e c h y zatajali, a l b o też w y z n a w a l i w sposób niewłaściwy. Jedni ze wstydu podawali fałszywą liczbę g r z e c h ó w . Inni o d d a w a l i się tym w y s t ę p k o m j e s z c z e w c z a s i e s w o j e g o dzieciństwa, a potem zabrakło im o d w a g i w y p o w i e d z e n i a ich przed kapłanem lub też zrobili to niewystarczająco. Część z nich nigdy n a p r a w d ę nie żałowała za swoje przewinienia w t y m w z g l ę ­ dzie lub nieszczerze postanawiała unikać ich w przyszłości. Nie brakowało i takich, którzy zamiast przebadać swoje sumienie i zrobić dokładny rachunek. cały swój wysiłek skierowali na to, w jakie słowa ubrać swoje niecne czyny i oszukać spowiednika. Każdy, umierając w takim stanie duszy, zdawał sobie dobrze z tego sprawę. Teraz ponosi tragiczne następstwa przez całą wieczność. Tylko szczery żal gładzi te g r z e c h y i z a p e w n i a szczęśliwość na wieki. Czy c h c e s z w i e d z i e ć , d l a c z e g o nasz miłosierny B ó g p r z y p r o w a d z i ł cię tutaj?« — Podniósł zasłonę i zobaczyłem grupę chłopców z Oratorium — wszystkich znałem doskonale — z n a j d u j ą c y c h się tutaj ze w z g l ę d u na ten w ł a ś n i e grzech. Wielu z nich cieszyło się w O r a t o rium opinią bardzo dobrych w y c h o w a n k ó w . »Z p e w n o ś c i ą p o z w o l i s z mi teraz z a p i s a ć ich n a z w i s k a , b y m m ó g ł ich o s t r z e c i n d y w i d u a l n i e « — k r z y k n ą ł e m . » T o wcale nie j e s t konieczne!« » C o więc proponujesz; co m a m im powiedzieć?« »W kazaniach m ó w zawsze o grzechach przeciw­ nych czystości. Takie ogólne ostrzeżenie wystarczy. Zrozum, że jeżeli nawet indywidualnie będziesz ich ostrzegał, chętnie będą ci obiecywali p o p r a w ę , ale tylko w słowach. Do m o c n e g o p o s t a n o w i e ­ nia p o t r z e b n a jest Łaska Boża, ale taka, której twoi c h ł o p c y n i e o d r z u c ą . J e ż e l i b ę d ą się m o d l i ć , B ó g o k a ż e i m swoją m i ł o ś ć , 124

p r z e b a c z y i z a p o m n i ich u p a d k i . Ty ze swej strony m ó d l się t a k ż e i wiele p o k u t u j . A gdy chodzi o c h ł o p c ó w , to niech stosują się do tych n a p o m n i e ń i radzą swoich sumień. Ono im p o d p o w i e , co czynić należy«. Przez n a s t ę p n e pół godziny r o z m a w i a l i ś m y o w a r u n k a c h dobrej I s p o w i e d z i . Potem mój p r z e w o d n i k kilkakrotnie wykrzyknął silnym I głosem: — »Avertere! Avertere!!!« » C o to ma znaczyć« — zapytałem. »Zmień życie!« Uwikłani w rzeczy p r z y z i e m n e Z m i e s z a n y , skłoniłem g ł o w ę z zakłopotaniem i chciałem odejść, ale o n m n i e p o w s t r z y m a ł . »Nic widziałeś jeszcze wszystkiego« — wytłumaczył. Podniósł I inną zasłonę, za którą przeczytałem takie zdanie: »A ci, którzy chcą s i ę b o g a c i ć , w p a d a j ą w p o k u s ę i w z a s a d z k ę « ( l T m 6,9). »To nie dotyczy moich c h ł o p c ó w — z a o p o n o w a ł e m — są tak s a m o biedni j a k i ja. N i c j e s t e ś m y bogaci i nie c h c e m y nimi być. Na b o g a c t w o nie z w r a c a m y ż a d n e j u w a g i . G d y j e d n a k kurtyna się uniosła, z o b a c z y ł e m g r u p ę c h ł o p c ó w d o b r z e mi znanych. Cierpieli p o d o b n e tortury, jak i poprzedni. Mój p r z e w o d n i k w s k a z a ł mi na nich ze s ł o w a m i : »Jak w i d z i s z , napis odnosi się także i do twoich c h ł o p c ó w « . »Jak to m o ż l i w e ? « — zapytałem. »Zatem ci wytłumaczę — odrzekł. — Sercami niektórych chłopców owłada tak silna pokusa posiadania rzeczy materialnych, że maleje w nich miłość ku Bogu. Stąd rodzą się grzechy przeciw miłości, pobożności i łagodności. Już samo prag­ nienie bogactwa może zdeprawować serce, zwłaszcza, jeżeli ono prowadzi do niesprawiedliwości. Twoi chłopcy są biedni, lecz pamiętaj, że chciwość i lenistwo to źli doradcy. Jeden z twoich wychowanków popełnił poważną kradzież w swoim rodzinnym mieście. Mógł ją naprawić, a przecież wcale o tym nie pomyślał. Inni próbowali się włamać do spiżarni albo do biura administratora czy ekonoma. Nie brakuje i tych, którzy grzebią w teczkach i pulpitach swoich kolegów i zabierają im jedzenie, pieniądze i inne rzeczy, nie mówiąc o kradzieży książek i innych przedmiotów...« W y m i e n i ł wiele nazwisk, a potem ciągnął dalej: » N i e k t ó r z y znajdują się tutaj, bo skradli ubrania, bieliznę, koce i płaszcze z szatni Oratorium po to, by wysłać swoim rodzinom do domu. Inni pokutują w tym miejscu za poważną i świadomie wyrządzoną k r z y w d ę lub też za to, że nie zwrócili rzeczy czy s u m w y p o ż y c z o ­ nych. Teraz wiesz j u ż w s z y s t k o , więc u p o m n i j ich. Muszą prze125

zwyciężać wszystkie swoje próżne i szkodliwe pragnienia, zachowując p r a w o Boże i dbając o swoje czyste sumienie. Inaczej chciwość m o ż e ich d o p r o w a d z i ć d o j e s z c z e w i ę k s z y c h w y k r o c z e ń . . . Zastanawiałem się, dlaczego aż tak okropne kary spotkały chłopców za przekroczenia, o których oni niewiele myśleli. Mój przewodnik obudził mnie z zamyślenia słowami: »Przypomnij sobie, co ci oznajmiono, gdy widziałeś zniszczone grona na winorośli«. W tej chwili uniósł inną zasłonę, kryjącą wielu moich chłopców z Oratorium, których natychmiast wszystkich poznałem. Napis nad zasłoną brzmiał: »Korzeń wszystkiego zła«. »Wiesz co to znaczy? — zapytał m n i e — do j a k i e g o grzechu to się odnosi?« » D o pychy?« — zapytałem. »Nie!« »A m ó w i o n o mi z a w s z e , że pycha jest k o r z e n i e m w s z e l k i e g o zła«. » M ó w i ą c g e n e r a l n i e , tak j e s t , ale z d r u g i e j s t r o n y w i e s z d o b r z e , co s p r o w o k o w a ł o A d a m a i E w ę do popełnienia g r z e c h u , za który zostali w y p ę d z e n i ze s w o j e g o ziems­ kiego raju«. »Nieposłuszeństwo?« »Właśnie! N i e p o s ł u s z e ń s t w o jest k o r z e n i e m w s z e l k i e g o zła«. » A c o m a m s w o i m c h ł o p c o m o p o w i e ­ d z i e ć n a ten t e m a t « . Posłuszeństwo »Słuchaj u w a ż n i e : c h ł o p c y , których tu w i d z i s z , p r z y g o t o w a l i sobie tak tragiczny koniec przez nieposłuszeństwo. Ten i ów, kiedy myślałeś, że w nocy spokojnie śpi, opuścił sypialnię, by włóczyć się po boisku. Wbrew regulaminowi plątał się po niebezpiecznych terenach, a nawet po rusztowaniach murarskich, narażając swoje zdrowie, a c z a s e m i ż y c i e . Inni szli w p r a w d z i e do kościoła, lecz wbrew zaleceniom z a c h o w y w a l i się źle. Poniechawszy modlitwę, oddawali się marzeniom i przeszkadzali innym lub też drzemali w czasie nabożeństwa. Biada tym, którzy zaniedbują modlitwę! Kto się nie modli, wstępuje na drogę wiodącą ku potępieniu. Znajdziesz w tym miejscu i takich, którzy, zamiast śpiewać psalmy czy też godzinki ku czci Najświętszej Dziewicy, czytali świeckie, lub co gorsza, zakazane książki«. W y m i e n i ł też inne j e s z c z e p r z y k ł a d y łamania d y s c y p l i n y . Po j e g o słowach opanował mnie smutek i przygnębienie. »Czy m o g ę o tym wspomnieć moim c h ł o p c o m ? « — zapytałem, patrząc mu p r o s t o w o c z y . » T a k , m o ż e s z . W s z y s t k o , co tylko zapamiętasz«. »Jakich rad powinienem im udzielić, by uchronić ich od takiej tragedii?« »Przypominaj im nieustannie, że przez po­ słuszeństwo Bogu, Kościołowi, swoim rodzicom i przełożonym, nawet w drobnych na pozór sprawach, zbawią się na pewno« . » I nic więcej?« »Ostrzegaj ich też przed bezczynnością. Dawid z p o w o d u l e n i s t w a p o p a d ł w g r z e c h . Jeśli b ę d ą w c i ą ż zajęci, z a b r a k n i e s z a t a n o w i sposobności do kuszenia ich«. 126

Skłoniłem głową i przyobiecałem, że tak uczynią. Na pół omdlony z trwogi i strachu, zdołałem j e d y n i e wyszeptać: »Dzięki ci, że byłeś dla mnie tak dobry. Teraz, proszą ciebie, w y p r o w a d ź mnie j u ż stąd«. » D o b r z e ! C h o d ź z a t e m ze m n ą « . Wziął m n i e za r ę k ę , by d o d a ć o t u c h y i p o d t r z y m y w a ł m n i e , g d y ż z b r a k u sił s ł a n i a ł e m się na nogach. Po opuszczeniu holu, w zawrotnie szybkim tempie wróciliś­ my na straszny p o d w ó r z e c i długi korytarz. Minąwszy ostatni portal z brązu, przewodnik zatrzymał mnie i powiedział: »Teraz, kiedy j u ż z o b a c z y ł e ś , co cierpią inni, musisz sam także d o ś w i a d c z y ć grozy piekła«. »Nie, nigdy!« — krzyknąłem przerażony. Dotknij piekielnych murów Ale on o b s t a w a ł przy s w o i m , chociaż ja miałem ochotą uciec. »Nie bój się — powiedział mi — po prostu spróbuj. Dotknij tego m u r u « . N i e m o g ł e m z d o b y ć się na o d w a g ą i p r ó b o w a ł e m o d d a l i ć się, lecz powstrzymał mnie od tego. »Spróbuj« — wciąż nalegał. Trzymając mnie m o c n o za rękę, pociągał ku ścianie. »Dotknij jeden raz« — nakazał a będziesz miał prawo opowiedzieć, że nic tylko widziałeś, ale i dotykałeś ścian, za którymi ludzie cierpią w i e c z n e mąki. Z r o z u m i e s z , j a k straszny musi być ostatni m u r , skoro j u ż pierwszy jest nie do zniesienia. »Popatrz na tą ścianą!« Spojrzałem na nią u w a ż n i e . W y d a w a ł a mi się n i e w i a r y g o d n i e gruba. »Tysiące takich ścian znajduje się między nią, a prawdziwym ogniem piekła — tłumaczył mój przewodnik. Tysiące murów je otacza, każdy ma tysiąc miar grubości i w takiej też odległości znajduje się jeden od drugiego. Jedna miara to tysiąc mil. Ten pierwszy mur zatem jest oddalony o milion milionów mil od piekielnego ognia. Jest to więc b a r d z o odległa k r a w ę d ź s a m e g o piekła«. Słysząc to, instynktownie cofnąłem się, lecz on c h w y c i ł moją dłoń, rozwarł ją siłą i przyciągnął do pierwszego z tysięcy m u r ó w . O d c z u ł e m tak s z a l o n y b ó l , ż e z e s k o w y t e m o d s k o c z y ł e m d o tyłu i o b u d z i ł e m się w s w o i m łóżku. Dłoń m o c n o piekła i m u s i a ł e m ją trzymać, by złagodzić ból. Wstawszy rano, z a u w a ż y ł e m , że była spuchnięta. Chociaż przecież tylko we śnie dotykałem muru, z dłoni mojej s c h o d z i ł a skóra. Mając na uwadze, że nic należy was zbytnio przerażać, pominąłem opisywanie wielu strasznych szczegółów, choć je widziałem i przeżywa­ łem. Przez następne siedem nocy nie mogłem spać, tak dalece czułem się podekscytowany tym niesamowitym widzeniem sennym. Wiemy, że nasz Doby Bóg opisywał piekło zawsze w symbolach. Gdyby ukazał je nam w całej rzeczywistości, nic bylibyśmy w stanic go pojąć. Nikt ze śmiertelników nie m o ż e zrozumieć tych spraw. 127

Opis piekła w e d ł u g Św. Faustyny Kowalskiej Jest to fragment z Dzienniczka (Imprimatur, Ks. Kardynał Fran­ ciszek Macharski, Kraków 1979 r.) Św. Marii Faustyny Kowalskiej Dzienniczek ten jest uważany przez Papieża Jana Pawła II za dokument mistyki katolickiej o wyjątkowej wartości, a przez wielu teologów porównywany do dzieł Św. Teresy z Avilla i Św. Jana od Krzyża W pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy (18 kwietnia) 1993 roku odbyło się w Watykanie uroczysta beatyfikacja Faustyny Kowalskiej. Więcej szczegółów o jej wyjątkowym posłannictwie przytaczamy na dalszych stronicach tej książki. S. Faustyna: „Dziś byłam w przepaściach piekła, w p r o w a d z o n a p r z e z A n i o ł a . Jest t o miejsce wielkiej k a ź n i , j a k i ż j e s t o b s z a r j e g o s t r a s z n i e w i e l k i . R o d z a j e mąk, które w i d z i a ł a m : p i e r w s z ą mąką, k t ó r a s t a n o w i p i e k ł o j e s t u t r a t a B o g a ; drugą — ustawiczny wyrzut sumienia; trzecią — nigdy się j u ż ten los nie zmieni; czwartą — jest ogień, który będzie przenikał duszą, ale nie zniszczy jej, jest to straszna mąka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piątą — ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą sią wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje; szóstą — j e s t ustawiczne towarzystwo szatana; siódmą — j e s t straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczeń je, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to mąki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to nie jest koniec mąk, są mąki dla dusz poszczególne, które są mąkami zmysłów, która dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna mąka odróżnia sią od drugiej; umarłabym na widok tych strasznych mąk. gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie. jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą; piszą o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nic wymawiała się, że nie ma piekła, a l b o t y m , że nikt tam nie był i nie w i e j a k t a m jest Ja, Siostra Faustyna, z rozkazu B o ż e g o byłam w przepaściach piekła po to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. O tym teraz m ó w i ć nie mogą, m a m rozkaz od Boga, a b y m to zostawiła na p i ś m i e . . S z a t a n i mieli do m n i e wielką n i e n a w i ś ć , ale z r o z k a z u Bożego, musieli mi być posłuszni. To com napisała, jest słabym 128

cieniem rzeczy, które widziałam. Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Kiedy przyszłam do siebie, nie m o g ł a m ochłonąć z p r z e r a ż e n i a , j a k strasznie tam cierpią dusze, toteż jeszcze się goręcej modlę o nawrócenie grzesz­ n i k ó w , u s t a w i c z n i e w z y w a m M i ł o s i e r d z i a B o ż e g o dla n i c h . O mój Jezu, w o l ę k o n a ć do k o ń c a świata w n a j w i ę k ­ s z y c h k a t u s z a c h , aniżeli b y m m i a ł a cię o b r a z i ć n a j m n i e j s z y m g r z e c h e m " (Dz. 741).

Piekło w e d ł u g wizji Anny Katarzyny

Błogosławionej Emmerich

Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich (beatyfikacja 2 październik 2004 r.), znana niemiecka mistyczka naznaczona wszystkimi pięcioma stygmatami Pana Jezusa, które to rany w każdy piątek obficie ociekały krwią. Od szóstego roku życia oddała się całkowicie i wyłącznie Bogu i nie znała już odtąd innej radości jak tylko w Nim. Ojciec Święty Jan Paweł II będąc w Munster (Niemcy) niedaleko Flamschen, miejsca narodzin A. K. Emmeńch, powiedział między innymi: „Sługa Boża A. K. Emmerich poprzez szczególne powołanie mistyczne ukazywała całemu światu ogromną Błogosławiona A.K. Emmerich wartość ofiary i współcierpienia z Augustianka (1774-1824 r.) ukrzyżowanym Panem Jezusem" (L'Osservatore Romano 7/87). Ta skromna zakonnica w ciągu swojego życia dostąpiła wy­ jątkowych łask. Bóg objawił jej całą historię stworzenia i odku­ pienia w nieznanych dotąd szczegółach. Widziała ona stworzenie 129

wszechświata, pierwszych aniołów wraz z ich upadkiem i stworzeniem wiecznego piekła, oraz stworzenie pierwszych ludzi i jak doszło do ich upadku, dalej wiała ukazane i wyjaśnione wszystkie tajemnice Starego i Nowego Testamentu, aż do skończenia świata. Jej wizje nieba, piekła, czyśćca, Kościoła Walczącego oraz nieznane dotąd szczegóły z tajemnicy życia, męki i zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Maryi, były tłumaczone na wiele języków, w tym i na polski, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie, zwłaszcza, że jej proroctwa dotyczą­ ce historii Kościoła Św. i czasów ostatecznych coraz wyraźniej się potwierdzają. Poniżej przytaczamy wyjątki z książki pt. „Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Maryi". (Wydawnictwo Karola Miarki, Imprimatur Nr 33/27, Kuria Biskupia Katowice 1927 r.). Wyjątki z tej liczącej prawie 1300 stron książki, dotyczące tajemnic życia, śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki, Maryi, wydało w 1991 r. Częstochow­ skie Wydawnictwo Diecezjalne Regina Poloniae, a wcześniej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wiele innych kościelnych wydawnictw. Po wojnie, jak do tej pory, tylko nasze wydawnictwo wydało w całości objawienia błogosławionej A. K. Emmerich pt. „Żywot i bolesna Męka Panu naszego, Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego - Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza " (patrz katalog na końcu książki).

Zstąpienie Pana Jezusa do otchłani Gdy Jezus, głośno wołając, skonał na krzyżu, dusza Jego w postaci świetlistej, otoczona Aniołami, między którymi był i A r c h a n i o ł G a b r i e l , spłynęła w z i e m i ę u stóp k r z y ż a . M i m o , że dusza odłączyła się od ciała. Bóstwo Jego jednak pozostało połączo­ ne i z duszą i z ciałem; w jaki się to sposób działo, to naturalnie nic da się o p o w i e d z i e ć s ł o w a m i . O t c h ł a ń , w którą z s t ę p o w a ł a dusza Jezusa, przedstawiała mi się jak trzy działy, trzy odrębne światy; miałam uczucie, że one muszą być okrągłe i że każdą z tych części o d d z i e l a o d d r u g i e j o s o b n a sfera. P r z e d o t c h ł a n i ą r o z c i ą g a ł a się p r z e s t r z e ń j a s n a , ż e s i ę tak wyrażę, zielonawa, pogodna, przez którą, tak widziałam, musiały p r z e c h o d z i ć w s z y s t k i e dusze, o c z y s z c z o n e o g n i e m c z y ś ć c o w y m , z a n i m w p r o w a d z o n o je do nieba. O t c h ł a ń , w której m i e ś c i ł y się d u s z e , o c z e k u j ą c e O d k u p i c i e l a , o t o c z o n a była szarą, mglistą sferą i podzielona na różne koła. Zbawiciel, jaśniejący chwałą, prowadzony w tryumfie przez A n i o ł ó w , przeszedł m i ę d z y d w i e m a takimi strefami, z których lewa mieściła sprawiedliwych praojców aż do A b r a h a m a , a prawa — dusze sprawiedliwych od A b r a h a m a aż do Jana Chrzciciela. Żadna z nich nic znała jeszcze Jezusa, a przecież za 130

zbliżeniem się Jego, radość j a k a ś i tęsknota owionęła te obszary; zdawało się, że te trwożne, ścieśnione dziedziny tęsknoty rozszerzają się nagie oczekiwaniem jakiejś radosnej wieści. Biedne dusze zdawał się przenikać j a k b y powiew świeżego powietrza, j a k b y światło, jak rosa ożywcza, pokrzepiająca, zwiastująca im odkupienie; a wszyst­ ko to odbyło się tak szybko, jak j e d n o tchnienie wiatru. Minąwszy oba te koła, wszedł Jezus w przestrzeń mglistą, w której znajdowali się pierwsi rodzice, A d a m i Ewa. Przemówił do nich łaskawie, a oni, p o z n a w s z y G o , z z a c h w y c e n i e m n i e w y p o w i e d z i a n y m oddali Mu cześć. Wziąwszy ich z Sobą, skierował się Jezus na lewo ku otchłani praojców, żyjących przed A b r a h a m e m . Dusze te nie były zupełnie w o l n e od mąk czyśćcowych, a przynajmniej nie wszystkie; w i d a ć było między nimi złe duchy, a czarci ci dręczyli i uciskali niektóre d u s z e w różny s p o s ó b . A n i o ł o w i e zapukali u wejścia i kazali o t w o r z y ć ; tu b o w i e m był w c h ó d , w e j ś c i e , b r a m a , tu b y ł y i z a w o r y i łańcuchy, w które pukano, głosząc przybycie; i zdawało mi się, jak gdyby wołali: „Otwórzcie bramy, rozemknijcie p o d w o j e ! " I wszedł J e z u s w t r i u m f i e , a złe d u c h y cofały się t r w o ż n i e p r z e d N i m , krzycząc: „Co m a s z do nas, czego tu chcesz, czy i nas teraz chcesz u k r z y ż o w a ć ? " itp. Aniołowie wnet powiązali ich i popędzili przed sobą. Z a m k n i ę t e dusze nie znały dotychczas Jezusa i tylko niejasne m i a ł y o N i m pojęcie, lecz gdy dał się im p o z n a ć , o t o c z y ł y Go radośnie, wychwalając i czcząc Zbawiciela Pana. Teraz skierował się Jezus do p r a w e ) , właściwej otchłani; u wejścia zetknęła się z N i m d u s z a d o b r e g o łotra, idąca w t o w a r z y s t w i e A n i o ł ó w na ł o n o A b r a h a m a , podczas gdy złego łotra gnali właśnie czarci do piekła. Przemówiwszy parę słów do D y z m y , wszedł Jezus do otchłani, gdzie na łonie A b r a h a m a spoczywały dusze sprawiedliwych j e g o p o t o m ­ ków; za J e z u s e m weszły gromadnie w y b a w i o n e j u ż dusze i Anioło­ w i e , p ę d z ą c y p r z e d sobą p o w i ą z a n y c h c z a r t ó w . Przestrzeń, ta prawa, zdawała mi się wyżej położoną od tamtej; robiło to takie w r a ż e n i e , j a k g d y b y szło się pod d z i e d z i ń c e m k o ś c i e l n y m i z podziemia wchodziło się do wnętrza kościoła. Złe d u c h y opierały się, nie chciały wejść do środka, ale A n i o ł o w i e przemocą wepchnęli ich. W otchłani tej zebrane były dusze wszyst­ kich świętych Izraelitów, na lewo — Patriarchów, Mojżesza, sę­ d z i ó w i k r ó l ó w , na p r a w o — P r o r o k ó w i w s z y s t k i c h p r z o d k ó w Jezusa i ich krewnych aż do Joachima, Anny, Józefa, Zachariasza, Elżbiety i Jana. Nie było tu złych d u c h ó w , nie było mąk ż a d n y c h , tylko tęsknota za spełnieniem obietnicy, danej pierwszym rodzicom, a ta właśnie spełniała się obecnie. W i ę c błogość n i e w y p o w i e d z i a n a i szczęśliwość przemknęła wszystkie dusze, wszystkie otoczyły Zbawiciela, witały Go i cześć Mu oddawały, a spętani czarci musieli 131

chcąc nie chcąc w y z n a ć przed nimi swą nędzę i p o n i ż e n i e . Jezus wysłał wiele dusz na ziemią, by wstąpiwszy w swe ciała, dały o N i m j a w n e świadectwo. Było to właśnie w tym s a m y m czasie, kiedy tak wielu umarłych w y s z ł o z g r o b ó w i pojawiło się w Jerozolimie. Spełniwszy swą powinność, składały te dusze znowu ciała w ziemią, j a k w o ź n y s ą d o w y zdejmuje swój płaszcz u r z ę d o w y , s p e ł n i w s z y rozkazy zwierzchności. Stąd wyruszył pochód triumfalny z Jezusem na czele, w głębszą sferą, stanowiącą pewnego rodzaju miejsce oczyszczenia dla poboż­ nych pogan, którzy mieli przeczucie prawdy i jej pożądali. Dusze te podlegały p e w n y m mąkom za to, że na ziemi hołdowały bałwo­ c h w a l s t w u . T e r a z czarci musieli w y z n a ć j a w n i e s w e o s z u k a ń c z e c z y n y , a d u s z e z rozczulającą radością oddały hołd Z b a w i c i e l o w i , Tu t a k ż e p o w i ą z a l i A n i o ł o w i e c z a r t ó w i p o p ę d z i l i p r z e d sobą. Tak przechodził Jezus te obszary w triumfie, bardzo s z y b k o , uwalniając p o b o ż n e dusze z wiekowej niewoli. N i e s k o ń c z o n a m n o ­ gość o b r a z ó w przesuwała się przed mymi o c z y m a , ale gdzież mój s k o ł a t a n y , n ę d z n y u m y s ł potrafi t o w s z y s t k o o p i s a ć ? W r e s z c i e zbliżył się Jezus do j ą d r a tej przepaści, do s a m e g o piekła, które w y d a w a ł o mi się kształtem j a k o o g r o m n a , nieprzej­ rzana okiem b u d o w a skalna, straszna, czarna, połyskująca metalicz­ n y m b l a s k i e m ; wejścia strzegły o l b r z y m i e , straszne b r a m y , opat­ rzone m n ó s t w e m rygli i z a m k ó w , w i d o k i e m s w y m w z b u d z a j ą c e dreszcz i trwogę. Za zbliżeniem się Jezusa dał się słyszeć ryk potężny i o k r z y k t r w o g i , b r a m y r o z w a r ł y się na o ś c i e ż , i u k a z a ł a się przepaść, pełna ohydy, ciemności i okropności. Jak mieszkania błogosławionych, świętych, przedstawiają mi się w widzeniach pod postacią niebiańskiej Jerozolimy, j a k o miasto o l b r z y m i e o r ó ż n o r o d n y c h pałacach i o g r o d a c h , z a p e ł n i o n y c h c u d o w n y m i o w o c a m i i kwiatami różnych g a t u n k ó w , stosownie do niezliczonych w a r u n k ó w i odmian szczęśliwości, tak i to piekło przedstawiło się m y m o c z o m w formie o d r ę b n e g o świata, stanowią­ c e g o c a ł o ś ć , pod postacią r ó ż n o r o d n y c h b u d o w l i , o b s z a r ó w i pól. Ale tu źródłem w s z y s t k i e g o było p r z e c i w i e ń s t w o szczęśliwości, w i e c z n a męka i udręczenie. Jak tam, w siedzibie szczęśliwości, w s z y s t k o z d a w a ł o się być u g r u n t o w a n e na prawidłach w i e c z n e g o pokoju, wiecznej harmonii i zadośćuczynienia, tak tu opierało się w s z y s t k o na rozstroju i rozdźwięku w i e c z n e g o g n i e w u , rozdwojenia i zwątpienia. T a m w i d z i a ł a m najróżnorodniejsze przybytki radości i u w i e l b i e n i a , o b r a z y n i e w y p o w i e d z i a n i e p i ę k n e , tu z a ś n i e z l i ­ czone, różnorodne, ponure więzienia i jaskinie męki, przekleń­ stwa, zwątpienia. T a m widziałam najcudowniejsze o g r o d y , pełne o w o c ó w B o s k i e g o pokrzepienia, a tu najszkaradniejsze p u s z c z e 132

i bagniska, pełne udręczenia, męki i wszystkiego, co tylko m o ż e w z b u d z i ć wstręt, o b r z y d z e n i e i przerażenie. Pełno tu było przybyt­ k ó w , o ł t a r z y , z a m k ó w , t r o n ó w , o g r o d ó w , m ó r z i rzek p r z e k l e ń ­ stwa, nienawiści, ohydy, zwątpienia, zamętu, męki i udręczenia, w przeciwieństwie do niebiańskich przybytków błogosławieństwa, miłości, jedności, radości i szczęśliwości. Tu panowała wieczna, rozdzierająca niejedność p o t ę p i o n y c h , j a k tam w i e c z n a , b ł o g a harmonia i zgodność Świętych. Wszystkie zarodki przewrotności i fałszu przedstawione tu były przez niezliczone zjawiska i narzędzia męki i udręczenia; nic tu nic było p r a w i d ł o w e g o , żadna myśl nie przynosiła ukojenia, panowała tylko wszechwładnie groźna myśl Boskiej sprawiedliwości, przywodząca k a ż d e m u z potępionych na pamięć, że te męki, tu ponoszone, są o w o c e m winy, powstałym z n a s i e n i a g r z e c h ó w , p o p e ł n i o n y c h na ziemi. W s z y s t k i e straszne męki o d p o w i a d a ł y co do swej istoty, sposobu i m o c y g r z e c h o m p o p e ł n i o n y m , były tym g a d e m , który g r z e s z n i c y w y h o d o w a l i na s w y m ł o n i e , a który teraz p r z e c i w nim się z w r a c a ł . W i d z i a ł a m straszną j a k ą ś b u d o w l ę o licznych k o l u m n a d a c h , obliczoną ,na w z b u d z a n i e s t r a c h u i t r w o g i , j a k w k r ó l e s t w i e B o ż y m — dla spokoju i w y t c h n i e n i a . W s z y s t k o to rozumie się, gdy się widzi, ale s ł o w a m i nie j e s t c z ł o w i e k z d o l n y tego w y p o w i e d z i e ć . Gdy Aniołowie otworzyli bramy piekielne, ujrzałam jakiś zamęt ohydy, przekleństw, łajań, wycia i j ę k ó w . Jezus przemówił coś do d u s z y J u d a s z a , tu z a m k n i ę t e j , a A n i o ł o w i e mocą Bożą całe tłumy złych duchów obalali na ziemię. Wszyscy czarci musieli uczcić i uznać Jezusa, co było dla nich najstraszniejszą męką. M n ó s t w o czartów o t o c z o n o w o k o ł o i n n y m i , j e d e n przy d r u g i m , i p o p ę t a n o tych skrajnych, stojących na około, tak, że cała czereda pozostała w ten s p o s ó b na uwięzi. W s z y s t k o to o d b y w a ł o się według p e w n y c h określonych postanowień. Lucyfera wrzucili Aniołowie skrępowane­ go w będącą t a m ś r o d k o w ą o t c h ł a ń , że aż z a k o t ł o w a ł o się za nim w ciemnościach. Słyszałam, jeśli się nic mylę, że Lucyfer miał być z n o w u w y p u s z c z o n y na p e w i e n czas, coś na 50 czy 60 lat przed r o k i e m 2 0 0 0 po C h r y s t u s i e . Innych dat nie p a m i ę t a m . N i e k t ó r z y czarci mieli być uwolnieni wcześniej, na karę i kuszenie ludzi. Termin tego uwolnienia przypadał dla niektórych właśnie na nasze czasy, dla innych nieco później. Nie jest mi możliwym opowiedzieć to wszystko, co widziałam. Za wiele tych szczegółów, tak, że nie potrafię ich złożyć w j e d n ą c a ł o ś ć , a przy t y m j e s t e m b a r d z o c h o r a ; g d y z a c z n ę opowiadać, nasuwa mi się znów wszystko przed oczy, a widok to tak s t r a s z n y i tak m n i e p r z e j m u j e , że b l i s k a j e s t e m s k o n a n i a . Niezliczone gromady dusz, uwolnionych z otchłani i miejsc oczyszczenia, poprowadził Jezus w triumfalnym pochodzie w górę do 133

radosnego przybytku, umieszczonego pod niebiańską Jerozolimą. Jest to, to samo miejsce, gdzie niedawno widziałam duszą zmarłego mego przyjaciela. Dyzmas doczekał się obietnicy, danej mu przez Zbawiciela; oto nie upłynął dzień, a j u ż znajdował się z N i m w Raju. Przybyłe dusze czekała radość i pokrzepienie; zastawiono dla nich p o d o b n e stoły niebiańskie, do jakich i ja zasiadałam, gdy Bóg dobrotliwy chciał m n i e p o c i e s z y ć i p o k r z e p i ć w bolesnych widzeniach. Jak długo to wszystko trwało, co widziałam i słyszałam, nie potrafią określić, tak jak nie potrafią dokładnie wszystkiego opowiedzieć, bo najpierw sama wiele rzeczy nie zrozumiałam, a po wtóre nie chcą, by inni coś źle z r o z u m i e l i . D l a t e g o też p r z e s t r z e g a m wielkiej o s t r o ż n o ś c i w opowiadaniu. Widziałam przez ten czas Zbawiciela na różnych miejscach kuli ziemskiej, nawet w morzu. Jezus chciał niejako uświęcić i oswobodzić wszelakie stworzenie; wszędzie uciekały przed Nim złe duchy w przepaść. Między innymi pojawił się Jezus w grobie Adama, znajdującym się pod Golgotą; tu przyszły do Niego dusze Adama i Ewy; Jezus rozmawiał z nimi, a potem wraz z nimi przechodził, jak gdyby pod ziemią, do grobów wielu Proroków, których dusze schodziły się zaraz do swych zwłok i słuchały różnych objaśnień, jakich im Jezus udzielał. Potem obchodził Zbawiciel z tym wybranym orszakiem, w którym znajdował się i Dawid, wiele miejsc, będących świadkami Jego życia i mąki, tłumaczył im przed wy obrażające czynności, jakie tu się odbywały, i z niewymowną miłością brał spełnienie tych przedwyobrażeń na Siebie. M i ę d z y innymi zaprowadził także te dusze na miejsce Chrztu Swego, gdzie tyle zdarzeń przed wy obrażających się odbyło, i wszystko im objaśniał. Z głębokim rozrzewnieniem podziwiałam nieskoń­ c z o n e m i ł o s i e r d z i e J e z u s a , który czynił niejako te dusze uczest­ nikami łaski Swego Chrztu Świętego. Na mnie sprawiało to niesłychanie rzewne wrażenie, gdy widzia­ łam duszą Jezusa tak świetlistą, otoczoną rojem w y z w o l o n y c h dusz świętych, unoszącą się łagodnie ponad ziemią, przenikającą ciemne w n ę t r z e z i e m i , s k a ł y , m o r z a i fale p o w i e t r z a . Tyle tylko utkwiło mi w pamięci, ze wspaniałego widzenia o zstąpieniu Jezusa do otchłani i w y b a w i e n i u z niej sprawiedliwych d u s z p r a o j c ó w . O p r ó c z tego c z a s o w e g o w i d z e n i a o d c z u ł a m d z i ś , wraz z tymi d u s z a m i , wieczny obraz nieskończonego Miłosierdzia B o ż e g o . W i e m z o b j a w i e n i a , że J e z u s co rok w tym dniu, o b ­ c h o d z o n y m p r z e z K o ś c i ó ł Święty, z w r a c a S w e oko z b a w c z e n a czyściec, by w y b a w i ć niektóre dusze. I dziś także, to jest w Wielką Sobotą, podczas powyższego objawienia, widziałam, że Jezus wyba­ wił z czyśćca niektóre dusze, które zawiniły przez pośredni współ­ udział w krzyżowaniu Go. Uwolnił dziś Jezus mnóstwo dusz, m i ę d z y t y m i i n i e k t ó r e mi z n a n e , ale nic chcą ich w y m i e n i a ć . 134

Opis

wizji piekła podany dzieci fatimskie

przez

Jest to wyjątek z książki pt. „Siostra Łucja mówi o Fatimie". Matka Boża doskonale wiedziała, że nawet w łonie Kościoła Sw. dojdzie do zaprzeczenia istnienia piekła i szatana, czy też tchórzliwego i niczym niewytłumaczalnego milczenia o tych fundamentalnych praw­ dach, co przyczyniło się i przyczynia do potępienia niezliczonych ilości dusz, jak to pokazała Matka Boża dzieciom w Fatimie. 1

M ó w i S i o s t r a Ł u c j a : A w i ę c tajemnica składa się z trzech odmiennych części. Z tych dwie teraz wyjawię. Pierwszą była wizja piekła. Pani nasza pokazała n a m m o r z e ognia, które w y d a w a ł o się znajdować w głębi ziemi, widzieliśmy w tym morzu demony i dusze j a k b y były przeźroczystymi czarami lub brunatnymi żarzącymi się węgielkami w ludzkiej postaci. Unosiły się one w pożarze, noszone p r z e z p ł o m i e n i e , które z nich się w y d o b y w a ł y z k ł ę b a m i d y m u . Padały na wszystkie strony, jak iskry w czasie wielkich pożarów, bez wagi w stanic nieważkości, wśród wycia bolesnego i rozpaczliwego k r z y k u . Na ich w i d o k m o ż n a by o g ł u p i e ć i u m r z e ć ze s t r a c h u . D e m o n y miały straszne, o b r z y d l i w e kształty wstrętnych nie­ znanych zwierząt. Lecz i one były przejrzyste i czarne. Ten widok trwał tylko chwilę. Dzięki niech będą Matce Najświętszej, która nas przedtem uspokoiła obietnicą, że nas zabierze do nieba. G d y b y tak n i e b y ł o , s ą d z ę , że b y l i b y ś m y u m a r l i z lęku i p r z e r a ż e n i a . N a s t ę p n i e podnieśliśmy oczy ku naszej Pani, która nam p o w i e ­ działa z dobrocią i smutkiem: „Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych g r z e s z n i k ó w .

Piekło w y p l u w a p r a w d ę ! ! ! Poniżej podajemy wyjątki z książki pt. „ Ostrzeżenie z zaświatów " Bonawentury Meyera, tyl. oryg.: Mahnung aus dem Jenseits, 1

P o s t u l a c a o , P - 2 4 2 9 5 . F a t i m a , I m p r i m a t u r + Albert, B i s k u p Leiria, 1978 r.

135

wyd. Marianisches Schriftenwerk €11-4632 Trimbach, Szwajcaria, wyd. II, sierpień 1977 r., tłum. z języka niemieckiego. Według informacji autora cała treść książki, zgodnie z dekretem Urbana VIII, została poddana wnikliwemu badaniu najwyższych władz Kościelnych. Są tu przytoczone wypowiedzi demonów za pośrednictwem czterdziestoletniej (wówczas tzn. w 1977 r.) matki czworga dzieci, opętanej od 15 roku życia, która zgodziła się na to straszne cierpienie, zesłane jej przez Boga, jako ofiara zadośćuczynie­ nia za grzeszników. Przy egzorcyzmach publicznych, mających oficjalne zezwolenie Biskupa, brało udział wielu kapłanów, a wśród nich słynny prof. teologii ks. Jerzy Siegmund z Fuldy. Jako docent wykształcił on wiele generacji kapłanów i jako teolog, a także jako filozof i biolog wydal wiele dzieł naukowych, tak, że światowej sławy fizyk i chrześcijanin, żyjący Ewangelią Jordan Pascal, nazwał prof Siegmunda najwybitniejszym filozofem i teologiem obecnego czasu. Wstrząsające te fakty mają tym większą wartość, że dziś coraz więcej ludzi zaprzecza istnieniu szatana i Aniołów, nawet na akade­ miach teologicznych (szczególnie na zachodzie). Taką opinię, taką herezję szerzy masoneria, która wdarła się w najwyższe szeregi hierarchii kościelnej, bo w jaki sposób wytłumaczyć zniszczenie w tak krótkim czasie posoborowym, uświęconej setkami stuleci Świętej Trady­ cji Kościoła, jak wytłumaczyć to (posoborowe) masowe odejście od wiary, rozkład całych wspólnot zakonnych, ucieczkę dziesiątków tysięcy od swych obowiązków kapłańskich i zakonnych? Jak wytłumaczyć to obniżenie kultu Najświętszego Sakramentu, przenoszenia Go z central­ nego miejsca — głównego ołtarza na boczne, czy do kątów? Maryja, Matka Kościoła Świętego, której wielkie upomnienia w La Satette, Lurdes, Fatimie — Której Łzy i Krwawe Łzy — pozostawiają większość ludzi oziębłymi — stara się dziś jeszcze w ostatni sposób ostrzec ludzkość przed wiecznym potępieniem, przez to, że wybrała ofiarę zadośćuczynienia — ofiarną duszę, opętaną przez demony jako swoją tubę, syrenę alarmową. Na skutek wezwania Najświętszego Imienia Jezus, musiały demony wbrew swej woli i dla zbawienia dusz, i ratunku Kościoła Świętego, wypowiedzieć się. Autor ,,Ostrzeżeń z zaświatów" stwierdza, że treścią swojej książki pragnie przyczynić się do prawdziwej odnowy Kościoła, i że nie jest to niczym nowym, iż Pan Bóg i Najświętsza Maria Panna nawet przez demony dają wskazówki Kościołowi, Jak to jest już znane z książki: Nikolaus Wolf „Kazanie diabła" (Teufelspredigt). Nikt też nie może ustanawiać przepisów, w jaki sposób Bóg i Najświętsza Maryja Panna mają ratować dusze przed piekłem w Swej Miłosiernej Miłości, w tej decydującej godzinie. Duchy piekielne w swej złości, prawie nigdy nie używają Imienia 136

Maryja, Najświętsza Maryja Panna albo Matka Boża, lecz mówią O Niej ,. Ta z góry". Poza tym nie wymawiają nigdy demony: „Maryja chce", lecz ,. Ona chce", „Ona nas zmusza ", ,,Ona każe nam mówić" itd. Tak samo zastępczo wyrażają Imię Jezusa i Boga, przez to, że palcem opętanej wskazują do góry. Jeżeli demony żądają modlitwy, względnie mówią, że trzeba taką lub inną modlitwę odmówić, przedtem aniżeli coś wypowiedzą, to nie następuje to z woli pieklą, lecz z woli Nieba, które wyraża swą wolę za pośrednictwem demona. Należy też zwrócić uwagę na opór, jaki stawiały demony, gdy musiały udzielać odpowiedzi, co jest normalne I d l a demonicznej woli zniszczenia tego co dobre — Prawa Bożego.

WYPOWIEDZI DEMONÓW PRZEZ OPĘTANĄ KOBIETĘ W CZASIE EGZORCYZMOW DEMONY: SKRÓTY:

A k a b o r , Allida, J u d a s z Iskariot, V e r o b a i B e l z e b u b E - Egzorcysta; A - Akabor, demon z chóru T r o n ó w ; Al — Allida, d e m o n z chóru A r c h a n i o ł ó w .

Przed przystąpieniem d o e g z o r c y z m u o d m a w i a n o p r z e p i s a n e modlitwy, błogosławicYistwa poświęcenia, cały Różaniec (trzy części), Litanię do Wszystkich Świętych, a później sam e g z o r c y z m itd. 14 VIII1975 r, E.: Demonie Akabor, my kapłani, jako Zastępcy Chrystusa rozkazujemy ci w Imieniu Trójcy Przenajświętszej: Ojca, Syna i Ducha Świętego; rozkazujemy ci w Imieniu Krzyża Świętego, Najdroższej Krwi Chrystusa i Jego Pięciu Ran, czternastu Stacji Drogi Krzyżowej, Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Niepokalanego poczęcia) z Lourdes, Królowej Różańca Świętego z Fatimy, Matki Bożej z Góry Karmel, Matki Boskiej Zwycięskiej z Wigrazbad, Siedmiu Boleści Maryi, Św. Michała Archanioła, Wszystkich dzie­ więciu Chórów, Błogosławionych Duchów, Arabela Anioła Stróża tej kobiety, Św. Józefa, bojaźni złych duchów, Patrona urodzenia i Imienia tej kobiety, Wszystkich Świętych Aniołów Stróżów Kapłanów, Wszystkich Świętych Niebieskich, szczególnie wszystkich Świętych Egzorcystów, Św. Proboszcza z Ars, Św. Benedykta, Sługi i Służebnic Bożych, Ojca Pio, Teresy z Konnesrcutch, Katarzyny Emmcrich, wszystkich dusz czyśćcowych i w imieniu Papieża Pawła VI, rozkazujemy ci Akabor, jako kapłani Boży, w Imieniu Wszystkich tych wezwań i w Imieniu Najświętszej Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego: musisz odejść Akaborze z powrotem do piekła!!! ;

P i e k ł o jest s t r a s z n e ! A.: M u s z ę j e s z c z e w r ó c i ć . 137

E . : M ó w prawdą i tylko prawdą w Imieniu Przenajświętszej Trójcy. N . M . P . N i e p o k a l a n e g o Począcia... A . : T a k , w Jej Imieniu i w Imieniu T r o n ó w , skąd p o c h o d z ę , muszę jeszcze mówić, muszę mówić. E . : M ó w p r a w d ę i tylko p r a w d ę , ty nie m o ż e s z k ł a m a ć ! W imię. ' A . : J e s t e m z C h ó r u T r o n ó w . Ja A k a b o r m u s z ę p o w i e d z i e ć (dyszy wzburzony i krzyczy strasznym głosem) j a k straszne jest p i e k ł o ' Jest ono straszniejsze aniżeli ktokolwiek przypuszcza' Sprawiedliwość Boża jest straszna! Straszliwa jest sprawiedliwość Boża! (Krzyczy i wyje). E . : M ó w dalej p r a w d ę w Imię Przenajświętszej Trójcy, N . M . P N i e p o k a l a n e g o P o c z ę c i a , co ci B ó g n a k a z u j e ! A . : Piekło jest o wiele straszniejsze, aniżeli wy w swej lekkomyślno ści i głupocie myślicie. Sprawiedliwość... naturalnie istnieje miłosierdzie..., ale potrzeba do tego wiele ufności, potrzeba wiele m o d l i t w y , potrzeba spowiedzi, potrzeba wszystkiego według, s t a r e g o stylu (przedsoborowego). Nie wolno po prostu przyj m o w a ć n o w e g o tak l e k k o m y ś l n i e — p r a w d ę m ó w i P a p i e ż ! (Tu trzeba zrobić wyjaśnienie dla czytelnika polskiego: Po Sobo­ rze Watykańskim II zaczęły szerzyć się, w wielu kręgach kościelnych, modernistyczne prawdy podszywające się pod „Odnowę posoborową", które chciały złagodzić prawa Boże i kościelne, np. głosiły: „nic potrzeba już sakramentalnej ustnej spowiedzi, można zastąpić ją spowiedzią powszechną, (wspólnie odmawianą) jak u protestantów, nie trzeba się tyle modlić, pokutować, pościć, przyjmować Komunii Św. na klęcząco i do ust, nie trzeba, nie ma konieczności przyklękać przed Najśw. Sakramentem, nie trzeba być zwróconym twaizą do Chrystusa obecnego w Najśw. Sakramencie odprawiając Mszę Świętą, nie trzeba balasek, obrazów i figur Matki Bożej i Świętych, bocznych ołtarzyków, konfesjonałów, ambon, (dziś mówi się od ołtarza), nie trzeba chodzić w strojach przepisanych duchownym i zakonnikom (zakonnicom), nie trzeba tak ostrych reguł, nie trzeba Różańca itd. itp., to wszystko przestarzałe, teraz jest odnowa posoborowa. Choć Sobór nic z tym wspólnego nie ma. Oczywiście, że Sobór jako taki nie ma z tym nic wspólnego, a nawet ze współczesną liturgią, którą nie Sobór ustanowił, ale ustanowiona została już po Soborze. Te błędy, z inspiracji mocy piekielnych, szerzy masoneria zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz Kościoła Św., podszywając się pod odnowę posoboro­ wą. Każdy, kto czytał Konstytucje Soborowe, wie doskonale, że Sobór nie ma z tym nic wspólnego, że zachował to wszystko co było. Wprowadził to później szatan przez niektórych najbliższych współ­ pracowników Papieża Pawia VI, co sprawiało wrażenie jakoby pochodziło to od samego Papieża. Już w Fatimie Matka Boża 138

przestrzegała przed wielkim kryzysem wiary, któiy mial nastąpić pod koniec drugiej polowy XX wieku. Przed pielgrzymką do Fatimy planowaną na 13 maja 1982 r., Jan Paweł U zwrócił się do portugalskiego księdza z kurii Lei ha, aby przetłumaczył mu trzecią tajemnicę fatimską, z wszystkimi niuansami języka. 10 września 1984 roku biskup Lerii ogłasza: »Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej dotyczy utraty naszej wiary (Echo Medziugorja nr 54/91, Mediolan). Duszpasterze Kościola będą zaniedbywać swoje obowiązki wynikające z ich stanu, Z ich winy wiele dusz poświęconych oraz wierni popadną w liczne błędy, zgubne i szeroko rozpowszechnione. To będzie decydujący moment w a l k i między Dziewicą i demonem. Po świecie rozprzestrzeniać się będzie mgła diabelskiej dezorientacji. Szatan przeniknie do najwyższych stanowisk w Kościele i zaślepi umysły. Spowoduje u duszpasterzy zatwardziałość serc, tak aby Bóg pozostawił ich samych sobie, karząc ten sposób za odmowę posłuszeństwa wymogom Niepokalanego Serca fani. Będzie to wielkie odstępstwo zapowiedziane na koniec czasów: fałszywy prorok", który zwodzi Kościół na rzecz „bestii" (Ap 13).« Istnienie

pieklą

14 VIII 1975 r. E.: E g z o r c y ś c i J.: J u d a s z J.: G d y b y m Jej tylko był słuchał (wskazuje w górę) O n a była przy mnie (strasznie jęczy) Kto był przy tobie, m ó w w Imię... J: Ta u g ó r y (wskazuje w górę) ale ja Ją o d r z u c i ł e m . E.: J u d a s z u , m ó w dalej co w Imieniu Matki Bożej m u s i s z p o w i e ­ dzieć — m ó w prawdę i tylko prawdę! J.: Ja jestem najbardziej ze wszystkich pogrążony w rozpaczy (jęczy). 1

Zstąpienie

do piekła

E . : J u d a s z u I s k a r i o c i c , teraz m u s i s z iść. J . : N i e ! n i e ! (warczy). E . : W i m i e n i u Tej K r ó l o w e j , K t ó r ą ty o d r z u c i ł e ś , w Jej I m i e n i u , Matki Bożej z Góry Karmel, musisz teraz wejść do piekła! J.: M u s i c i e z m ó w i ć całą część bolesną R ó ż a ń c a i W y z n a n i e W i a r y (Podczas tego Wierzę w Boga... „wstąpił do piekieł" zaczyna mówić Judasz) — „ A ż t a m na d ó ł p r z y s z e d ł do n a s . . . " J.: P r z y s z e d ł aż do piekła, a nie tylko do o t c h ł a n i , w której o c z e k i w a ł y dusze. E.: D l a c z e g o zstąpił do p i e k ł a ? m ó w p r a w d ę w I m i ę . . . J.: A b y n a m p o k a z a ć , ż e u m a r ł o n t a k ż e z a n a s ; d l a n a s b y ł o t o 139

straszne! On w s z e d ł do królestwa śmierci, ale zstąpił także do p i e k ł a . T a k , tak n a p r a w d ę d o p i e k ł a . Ś w i ę t y M i c h a ł A r c h a n i o ł i Aniołowie musieli nas spętać, abyśmy się na Niego nie rzucili (warczy). Ponieważ ja nie mówię tego chętnie, nie słyszę tego chętnir — ponieważ ja jestem winien zdrady Jezusa — musicie śpiewać „Ja widzę Cię o Jezu j a k Ty milczysz i za grzechy chcę szczerze żałować". (Obydwie zwrotki, a później zwrotką: „Stała Matka Boleściwa ") (Obecni śpiewali te pieśni), J . : (Straszne krzyki rozpaczy podczas śpiewu) — O g d y b y m był żałował, żałował!!! E . : J u d a s z u Iskariocie, my kapłani r o z k a z u j e m y ci w I m i ę T r ó j j e d y n e g o B o g a : w y j d ź z niej i idź p r e c z do p i e k ł a ! J . : ...Ja nie chcę jednak iść (warczy) dobrze mi w tej kobiecie, dobrze mi w tej k o b i e c i e , o b y i ona m i a ł a moją r o z p a c z , w i e l e z n i e j ! E . : Judaszu rozkazujemy ci w Imię... idź precz do piekła, na wieczne potępienie, dokąd należysz... J . : A l e j a nie c h c ę ! E . : W y j d ź z niej J u d a s z u I s k a r i o c i e w I m i ę M a t k i B o ż e j ! J . : O n a sama (wskazuje w górę) miała by teraz dla mnie współczucie, g d y b y m o g ł a m i e ć , miałaby j e j e s z c z e n a w e t teraz. O n a m n i e kochała, O n a mnie kochała. Czy wy wiecie co to jest! (jęczy straszliwie) E . : W y k r z y k n i j twoje i m i ę i wyjdź z niej w Imię...! J . : Ja w i e m , że O n a k o c h a ł a (warczy niemiłosiernie). E . : Ty nie chciałeś Jej słuchać. Ona chciała cię ratować na wieki dla nieba. O n a miała co do ciebie taki dobry zamiar (intencję). Teraz idź p r e c z w I m i ę M a t k i Boskiej F a t i m s k i e j ! J . : N i e ! (straszna rozpacz) E . : J u d a s z u w y k r z y c z twoje imię i idź precz z niej, odejdź do piekła w Imię Ukrzyżowanego Zbawiciela, którego zdradziłeś, w Imieniu J e g o cierpienia, K r w a w e g o Potu n a G ó r z e O l i w n e j . . . J . : Trzykrotnie musicie się modlić: Święty, Święty, Święty... uczestnicy odmawiają tę modlitwę śpiewają pieśń: „Błogosław Ty Maryjo... W m i ę d z y c z a s i e krzyczy Judasz straszliwie: nie! nie! E . : Rozkazujemy ci w Imię Przenajświętszej Trójcy...! (Judasz rwie jednemu z kapłanów stułę). W imieniu Jezusa pozostaw to Judaszu Iskariocie. W Imię wszystkich Chórów Błogosławionych Duchów, w imię Anioła Stróża tej kobiety, musisz teraz iść precz — roz­ kazujemy ci! J . : (krzyczy straszliwie) E . : W I m i ę P a t r o n k i tej k o b i e t y — idź p r e c z z n i e j ! J . : Musicie przynieść na stół wszystkie relikwie; ze mną nie taka łatwa sprawa... Ja jestem... (straszliwie krzyczy) 140

E.: W Imię gorzkiej Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa... J.: Ja nie chcę iść! E . : T y m u s i s z o d e j ś ć . W I m i ę J e z u s a C h r y s t u s a - r o z k a z u j ę ci! J . : Ja nie c h c ę iść, ja nie c h c ę iść! Z o s t a w c i e m n i e , z o s t a w c i e m n i e w s p o k o j u (straszny ryk). E . : M a t k a B o ż a Z w y c i ę s k a r o z k a z u j e ci! J . : G d y b y m Jej t y l k o b y ł s ł u c h a ł ! E . : R o z k a z u j e m y ci w Imię Matki Bożej i K o ś c i o ł a K a t o l i c k i e g o . . .

Piekło istnieje J . : G d y b y m t y l k o m i a ł nadzieję! W p i e k l e j e s t s t r a s z n i e ! G d y b y m t y l k o m i a ł nadzieję...! (niemiłosierny ryk rozpaczy) E.: M a t k a Boża rozkazuje ci, abyś w y s z e d ł w Imię U k r z y ż o w a n e g o , w Imię Najdroższej Krwi! J . : P o z o s t a w c i e m n i e j e s z c z e c h w i l ę w tej k o b i e c i e ! E . : N i e ! w y j d ź w Imię w s z y s t k i c h Ś w i ę t y c h A p o s t o ł ó w ! W Imię... J . : Ja nie c h c ę ! N i e ! N i e ! (ryczy nienawistnie), ale oni (ma na myśli duchy piekielne) p r z y j d ą w k r ó t c e ! (krzyczy aż strach bierze). E . : Ty m u s i s z teraz w y j ś ć J u d a s z u I s k a r i o c i e w I m i ę M a t k i Bożej z G ó r y Karmelu. Orla rozkazuje ci wyjść z niej i iść do piekła na w i e c z n e potępienie! J . : (Krzyczy przez dłuższą chwilę); N i e ! N i e ! . . . (jęczy strasznie i rozpacza okropnie) E.: W Imię Siedmiu Boleści Maryi, w Imię Trójcy Przenajświętszej. — w y j d ź i idź p r e c z do p i e k ł a ! J . : A l e j a nie c h c ę ! N i e c h c ę ! (ryczyprzeraźliwie) E . : W Imię Trójcy Przenajświętszej, N i e p o k a l a n e g o Poczęcia Matki Bożej, rozkazujemy ci powrócić do Lucyfera. J . : (jęczy rozciągłe) nie! (Ryczy strasznie i rozpaczliwie) nie! nie! Oni m n i e w c a l e w p i e k l e nie chcą! (Nagle woła Judasz rozpaczliwie: „Lucyferze, na pomoc!) Kapłani odmawiają od nowa egzorcyzm i dwie litanie. E . : W Imieniu T r ó j c y Przenajświętszej — r o z k a z u j e m y ci u d a ć się na wieki do piekła! J . : D u c h y p i e k i e l n e p o m ó ż c i e ! P o m ó ż c i e , a b y m nie m u s i a ł iść d o p i e k ł a ! P o ś p i e s z się w r e s z c i e A k a b o r z e ! P o m ó ż c i e mi...! O c h ! O c h ! Spieszcie się! (Jęczy straszliwie). E.: Judaszu Iskariocie — wyjdź w Imię...! J.: Lucyferze, ty mnie wysłałeś, ty musisz także przecież pomóc! E.: My kapłani rozkazujemy ci Judaszu Iskariocie, w Imieniu Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego...! J . : (Krzyczy rozpaczliwie) Oni przyjdą, oni przyjdą w k r ó t c e . . . C z y 141

w i e c i e j a k ja s i ę i c h b o j ę , c z y wy to w i e c i e ? ! (Ma na myśli Lucyfera i jego pomocników) E . : My k a p ł a n i K o ś c i o ł a K a t o l i c k i e g o , r o z k a z u j e m y ci w I m i ę Trójcy P r z e n a j ś w i ę t s z e j . . . K r z y ż a św. ... N i e p o k a l a n e g o P o ­ częcia — Matki Bożej z Lourdes, Królowej R ó ż a ń c a św. z Fatimy... idź precz Judaszu Iskariocie... (po czym kapłani odmawiają trzy razy; Święty Boże i Gloria Patri po czym Judasz zaczął swym męskim głosem:) J . : N i e ! och! (jęczy)....! G d y b y ś m y ją tylko natychmiast mogli zabić (tę opętaną). P r a g n ę l i b y ś m y ją uśmiercić. R a d z i l i ś m y j u ż o tym od dawna, że ona powinna być zabita! E . : R o z k a z u j e m y ci, abyś jej nie zabijał, w Imię Trójcy Przenajś­ w i ę t s z e j . . . U s u ń się teraz w i m i ę M a t k i B o ż e j , W s z y s t k i c h Ś w i ę t y c h A n i o ł ó w , A r c h a n i o ł ó w , a s z c z e g ó l n i e św. M i c h a ł a ! J . : Nie! Michale ty nie śmiesz... (ryczy jak zwierzę i jęczy strasznie). O n i idą...! O n i idą...! O n i idą...! E . : W Imię Przenajświętszej Trójcy... krzycz twoje imię i w y c h o d ź ! J . : Ja... O n i idą... J u d a s z . . . I s k a r i o t . . . Ja... j a m u s z ę i ś ć ! Iść m u s z ę ! Iść m u s z ę , ja m u s z ę , ja m u s z ę , ja muszę... Oni idą... Oni j u ż tu są! (ryczy przeraźliwie i wola strasznym głosem); Oni tu są, złe d u c h y ! (wyje...) L u c y f e r z e ! L u c y f e r z e . . . ! I d ź , idź L u c y f e ­ r z e . . . ! Ja s i ę c i e b i e b o j ę (ryczy strasznie). E . : T e r a z m u s i s z wyjść J u d a s z u I s k a r i o c i e , w tej chwili w I m i ę . . . ! J.: On idzie...! On idzie...! E.: W I m i ę M a t k i Bożej usuń się na z a w s z e do piekła i n i g d y nie powracaj! J . : Oni idą...! Oni tu są. Oni tu są... (Straszne sapanie i ryk). Ja m u s z ę iść!... Oni mnie przyjmą! « E . : W y j d ź teraz w I m i ę Przenajśw. Trójcy... o krzycz twoje imię...! J.: Ja go wykrzyknąłem... Ja Judasz Iskariot, muszę... ja... ja m u s z ę iść. E.: W Imię Królowej R ó ż a ń c a św. z Fatimy, w Imię N i e p o k a l a n e g o Poczęcia z Lourdes — w y c h o d ź ! W Imię Ojca, Syna i D u c h a Ś w i ę t e g o teraz m u s i s z iść! J.: (Rozbrzmiewa piętnaście przeciągłych strasznych, aż do szpiku kości, krzyków): N i e ! nie! nie!... ja nie chciałbym iść... Ja nie c h c i a ł b y m iść! E.: R o z k a z u j e m y ci w Imię Kościoła Katolickiego, w Imię T r ó j jedynego Boga...!

Piekło jest straszniejsze aniżeli myślimy J . : O c h ! T a r o z p a c z , t a straszna r o z p a c z ! T o j e s t s t r a s z n e ! W y nie 142

wiecie j a k okrutne jest piekło!!! Wy nie wiecie nic j a k strasznie jest tam n a d o l e ! Wy nie wiecie jak to jest! : Ty s a m j e s t e ś sobie w i n i e n . W y j d ź J u d a s z u Iskariocie w I m i ę ! (ryczy i jęczy). Ja m a m s t r a s z n y kąt! S t r a s z n y kąt m a m t a m na dole! Och! Och! Powiedzcie to wszystkim, że m a m straszny kąt...! Żyjcie uczciwie!... To j e s t straszne!... Dla Boga, p o s t a w ­ cie w s z y s t k o na j e d n ą kartę, aby się dostać do nieba, c h o ć b y ś c i e n a w e t przez tysiąc lat byli m ę c z e n i na łożu tortur, p r z e t r z y m a j ­ cie to!... Piekło j e s t straszne! O n o jest straszne! Nikt nie w i e j a k straszne jest piekło. Jest ono straszniejsze aniżeli myślicie...! Jest o n o o k r u t n e ! Jest o n o o k r u t n e . . . ! (Wszystko to mówi Judasz nieporównanie strasznym, urywanym głosem, z niewypowiedzianą rozpaczą). E.: Czy powiedziałeś to wszystko w Imieniu Jezusa? .1.: Ja muszę jeszcze powiedzieć, wolałbym jednak tego nie mówić: Jest jeszcze tak wielu ludzi... którzy nie wierzą w piekło... ale..; ale... o n o istnieje!!! P i e k ł o istnieje! J e s t o n o s t r a s z n e ! .: Tak, piekło istnieje — m ó w tylko p r a w d ę w Imię...! .: O c h o n o istnieje, piekło! O n o j e s t straszne!... Ja m u s z ę w k r ó t c e iść, ale m u s z ę j e s z c z e to p o w i e d z i e ć (ryczy i sapie jak zwierzę). .: T e r a z j e d n a k o d c h o d ź , w I m i ę . . . ! W y j d ź z tej k o b i e t y ! .: P i e k ł o j e s t o w i e l e s t r a s z n i e j s z e aniżeli m y ś l i c i e . . . P i e k ł o j e s t o wiele straszniejsze aniżeli myślicie!!! (krzyczy, mało bębenki nie pękną) £.: Mów w Imię...! |J.: Ryczy i rzęzi: Och!... g d y b y m mógł j e s z c z e raz, g d y b y m m ó g ł j e s z c z e raz z powrotem!...! Och... och! (ryczy nienawistnie niesamowicie). Usuń się od niej, opuść ją w Imieniu...! ".: Och, ja nie c h c i a ł b y m iść na dół, zmiłujcie się... z o s t a w c i e m n i e j e s z c z e w tej k o b i e c i e ! .: N i e ! W I m i ę . . . r o z k a z u j e m y ci w y j d ź z tej k o b i e t y ! .: Z o s t a w c i e m n i e j e s z c z e w tej k o b i e c i e ! Z o s t a w c i e m n i e jeszcze w tej k o b i e c i e ! .: N i e ! N i e ! W Imię... W y c h o d ź ! .: (Judasz rzęzi) M n i e j e s t w niej l e p i e j , m u s i o n a n o s i ć m o j ą rozpacz, przynajmniej w wielkiej części! Zostawcie mnie j e s z c z e w tej k o b i e c i e ! Ja tam m a m strasznie! (Stęka i sapie) O c h ! p o z o s t a w c i e m n i e j e s z c z e w tej k o b i e c i e ! .: N i e ! W I m i ę . . . ! J.: O n a m o ż e mnie przecież j e s z c z e nosić (niezwykła rozpacz) O n a mnie będzie mogła jeszcze mieć. K.: W y j d ź z n i e j w I m i ę . . . ! 143

J . : Co wy sobie myślicie! Na dole jest o wiele straszniej! Na dole jest 0 wiele straszniej! Och! Och! (ryczy). Ale to powiedzcie wszystkim młodym, wszystkim nauczycielom błędnych nauk, a zresztą powiedz cie w s z y s t k i m : p i e k ł o istnieje! (mówi głosem wzbudzającym przerażenie i przenikającym aż do szpiku kości); Jest o n o prze klęcie straszne!!! G d y b y m tylko słuchał Matki Bożej i nie z a k ł a d a ł pętli n a szyję! G d y b y m t y l k o m i a ł n a d z i e j ę , g d y b y m tylko miał nadzieję! g d y b y m tylko miał nadzieję! (rozpaczliwym głosem...) A l e tak m ó w i ą w s z y s c y p o t ę p i e n i l u d z i e , tak m ó w i ą wszyscy, kiedy przychodzą do nas! Wtedy już jest jednak za p ó ź n o ! N i e w i e r z ą w to, d o p ó k i nie j e s t za p ó ź n o . . E . : Ty musisz iść w Imię Przenajśw. Trójcy. W Imię wszystkich świętych A n i o ł ó w i A r c h a n i o ł ó w i św. Michała Archanioła! J . : On jest dla nas straszny A. Michel (św. Michał Archanioł) Michel j e s t straszny (ryczy nienawistnie). E . : Wyjdź w Imię św. P r o b o s z c z a Vianey, w Imię wszystkich Egzorcystów, w Imię Świętego Kościoła Katolickiego! J . : (krzyczy): J u d a s z I s k a r i o t ! . . . Ja m u s z ę iść! (straszne wycie). E . : R o z k a z u j e m y ci w I m i ę Przenajśw. Trójcy, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W Imię św. Michała Archanioła — w y j d ź t e r a z . K r z y k n i j t w o j e i m i ę i idź do p i e k ł a ! J . : (krzyczy z rozpaczą jak lew): J a . . . ja i d ę . . . J u d a s z I s k a r i o t ! E . : W y j d ź t e r a z i idź d o p i e k ł a w I m i ę ś w . M i c h a ł a A r c h a n i o ł a 1 w Imię Matki Bożej... W Imię...! J . : (Stale i wciąż wzbudzające grozę, przerażenie, rozpaczliwe krzyki Judasza). N a g l e wskazuje palcem wskazującym do góry i m ó w i : O n a ( N . M . P . ) daje m i j e s z c z e k r ó t k i t e r m i n . Jej z a d a n i e nie zostało jeszcze wypełnione... E.: M ó w p r a w d ę Judaszu Iskarioto! Lucyferze, ty nie śmiesz p r z e s z k a d z a ć ! Idź p r e c z L u c y f e r z e , p o z w ó l J u d a s z o w i m ó w i ć w Imię...!

Piekło w całej swej okropności J . : To jest wielki plus dla nas, że rzadko który kapłan m ó w i o piekle. Piekło — w swej okropności — musiano by wymalować na ścianie. M y ś l ę , że g d y b y ono zostało w y m a l o w a n e na ścianie, to nie oddałoby j e s z c z e tego, czym ono jest w całej swej okropności! Gdzie widzicie jeszcze kapłana, który by mówił na kazaniu o piekle, o czyśćcu, o śmierci, albo o innych tym podobnych rzeczach. Jeszcze tylko bardzo rzadko. Tych niewielu kapłanów jest niemile widzia­ n y c h p r z e z t ł u m , k t ó r y znajduje się n a d r o d z e z a t r a c e n i a . E: M ó w nadal Judaszu Iskarioto! Lucyferze, ty nie możesz powstrzy144

m y w a ć Judasza, i p r z e s z k a d z a ć mu w mówieniu. Musi on m ó w i ć to, co M a t k a Boża mu poleciła, w Imię...! J.: To j e s t j e d n a z g ł ó w n y c h p r z y c z y n n a s z e g o c h w y t a n i a d u s z w szpony. Jest to dla nas wielki plus, że się już nie mówi na k a z a n i a c h o piekle. M u s i a n o by w c a ł e j - rozciągłości m ó w i ć o okropnościach piekła, a i tak nie byłoby tego za wiele, nie wyczerpano by tego tematu jakby należało. Ja już to właśnie powiedziałem, że piekło jest o wiele straszniejsze, aniżeli się o g ó l n i e m y ś l i , aniżeli się p r z y p u s z c z a

(rzęzi i wyje). Matka

Boża

do

„Ostrzeżenia

z

zaświatów"

18 1 1977 r. B.: Belzebub E.: Egzorcyści E . : C z y o p u b l i k o w a n i e książki: „ O s t r z e ż e n i e z z a ś w i a t ó w " było wolą Najświętszej Maryi Panny? Odpowiedz w Imię...! B . : T a k jest. Ta W y s o k a , jeżeli czegoś chce, to p r z e p r o w a d z a to c h o ć b y s i ę nie w ; e m c o d z i a ł o . D z i a ł a O n a tak d ł u g o , a ż osiągnie to co chce. Oni tam u góry mają swoje m e t o d y . . . My nie c h c e m y o tym mówić... Cieszyliśmy się b a r d z o , k i e d y z tą książką nie szło tak szybko. Mieliśmy nadzieję, że ta książka r o z p a d n i e się raczej, niż u k a ż e . A l e ta brudna s z m a t a (książka: Ostrzeżenie z zaświatów) j e d n a k p r z e c i e ż w j a k i ś s p o s ó b w y s z ł a . A c h , ale tylko d l a t e g o , p o n i e w a ż Ci z góry tego c h c i e l i . P a t r z e ć na to z l u d z k i e g o p u n k t u w i d z e n i a , ten strzęp n i g d y by się nie u k a z a ł . A c h ! . . . że ten strzęp m u s i a ł w y j ś ć ! Jest to dla n a s s z a l o n y m i n u s ! A c h , ten strzęp d o p r o w a d z i nas

do s z a l e ń s t w a ! (Belzebub, jak błyskawica, zrywa jednemu z egzorcystów stulę). .: Stuła należy do mnie, to nie jest twoja sprawa. M ó w nadal w Imię Matki Bożej...! Piekło

nienawidzi

stuły

kapłana

B.: Z e r w a l i b y ś m y przeklęte wszystkie stuły... do piekła i spalić! Wiecie j a k b y ś m y tańczyli z radości, gdybyśmy mogli wszystkie stuły i czapki (birety — mitry biskupie) zrzucić na stos, na j e d n ą kupę i podpalić. G d y b y ś m y to mogli! My diabli p o d p a l i l i b y ś m y to r ó w n o c z e ś n i e ze w s z y s t k i c h stron. O c h d a ł o b y to p i e k i e l n y d y m , k t ó r y by d y m i ł aż do k o ń c a świata. M i e l i b y ś m y j e d n o z n a s z y c h świąt! 145

Sakrament kapłaństwa 29 IV 1977 r. E.: W Imię N M P m ó w co musisz powiedzieć o święceniach kapłańskich! B.: To co my teraz m u s i m y powiedzieć o tym Sakramencie musi się z n a l e ź ć w tej k s i ą ż c e . E.: M ó w więc w Imię Trójcy Przenajświętszej...! R.: Z a t o m u s i c i e o d m ó w i ć całą k o r o n k ę d o N a j ś w i ę t s z e j M a r y i Panny od Ł e z , trzy razy św. Michale Archaniele i do Piotra i Pawła, j a k też do k a ż d e g o z dwunastu A p o s t o ł ó w i Z d r o w a ś Maryjo. Dopiero wtedy będziemy musieli mówić o tym Sakramen­ cie... aby to t a k ż e , b y ł o p r a w d ą — m ó w i O n a — m u s i c i e się m o d l i ć co O n a żąda. (Zarządzone modlitwy zostały odmówione). E.: W Imię Niepokalanego Poczęcia, mów prawdę!

Niezatarty znak B.: Święcenia kapłańskie są bardzo wielkim, wzniosłym, wszystko obejmującym Sakramentem, przed którym my tam na dole m u s i m y k a p i t u l o w a ć . T a k ż e przez przyjęcie tego S a k r a m e n t u wyciśnięty zostaje na duszy niezniszczalny znak. Jeżeli m i a n o w i ­ cie kapłan nie w y k o n a ł dobrze swego urzędu, źle żył i dostał się do nas, do piekła, m o ż e m y go o wiele więcej dręczyć. To s a m o d o t y c z y d w ó c h S a k r a m e n t ó w : chrztu i b i e r z m o w a n i a . Te trzy S a k r a m e n t y w y c i s k a j ą s z c z e g ó l n e piętno na d u s z y , a z n a k ten nie m o ż e być zatarty nawet w piekle. Dlatego cierpią tacy ludzie i t a c y k a t o l i c y w p i e k l e , jak to j e s t w w y p a d k u J u d a s z a — o wiele większe męki, aniżeli gdyby tych Sakramentów nigdy nie byli przyjęli. To są nadzwyczaj wielkie Sakramenty, które przyjmującemu przynoszą o wiele większe łaski, aniżeli ludzie m o g ą to pojąć. Jeżeli łaski te się zmarnuje, to człowiek taki, w z g l ę d n i e kapłan lub biskup, będzie o wiele więcej i intensyw­ niej dręczony, aniżeli ten, który ich nigdy nie przyjmował. D l a t e g o m u s i k a ż d y , k t ó r y c h c e być k a p ł a n e m b a d a ć się d ł u g o i dokładnie i pojąć czy się do tego nadaje i czy został do tego powołany. Jest w p r a w d z i e wiele takich, którzy myślą, że zostali p o w o ł a n i do kapłaństwa, a właściwie powołani zostali do innego stanu, z a w o d u , j a k o laicy, (tu przeszkadza Lucyfer i dręczy opętaną bardzo gwałtownie). E.: W Imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, w Imię Jezusa Syna B o ż e g o , który stał się człowiekiem, który umarł za nas na krzyżu, w Imię N M P , N i e p o k a l a n e g o Serca Maryi 146

i w s z y s t k i c h A n i o ł ó w i Ś w i ę t y c h , w Imię św. A p o s t o ł ó w Piotra i Pawła, których o b c h o d z i m y dziś święto — p o w i e d z n a m teraz p r a w d ę , co chce n a m p o w i e d z i e ć N M P o święceniach k a p ł a ń s ­ k i c h i o t y m co do t e g o n a l e ż y ! Zadanie

kapłana

B . : Kapłani muszą uczyć. Czy czynią to jeszcze dobrze? C z y m ó w i ą j e s z c z e d o b r e , w ł a ś c i w e k a z a n i a ? C z y dzieci d o b r z e nauczają? — Po większej części nie! Przekręcają oni wiele, głoszą p r a w d ę nie taką j a k ą mają obowiązek ogłaszać. N i e uczą oni dzieci, ani w kościele o cnotach i w a d a c h , albo j a k się te cnoty p o w i n n o p r a k t y k o w a ć , ćwiczyć. Tak j a k teraz większość z nich m ó w i i uczy na kazaniach... to w wielu w y p a d k a c h o p o w i a d a n i a anegdotek. Biorą oni wiele z tak zwanych „ s y n o d k ó w " (Synedelscher") ponieważ wspomagają się oni swym w ł a s n y m moderniz­ m e m i chcieliby także doprowadzić do tego lud. Lud sam też nic c h c e p r a w d y . . . C h c e o n iść p o d r o d z e n a j m n i e j s z e g o o p o r u . W ten s p o s ó b mają oni u ł a t w i o n ą grę. O cnotach i na­ ś l a d o w a n i u Chrystusa nie słucha się j u ż dzisiaj chętnie. O cier pieniach, o ciężkim cierpieniu i krzyżu... tego człowiek dnia dzisiejszego nie lubi słuchać. Nie chce on postępować śladem K r z y ż a C h r y s t u s o w e g o j a k b y tego chcieli Ci tam u góry (wskazuje w górę). Chciałby on żyć tylko swymi rozrywkami N i e k a ż d y k a p ł a n o d p r a w i a dziś c o d z i e n n i e M s z ę Świętą: N i e k t ó r z y t y l k o raz a l b o d w a r a z y w t y g o d n i u . . . L u d t o zaledwie spostrzega, bo i tak nie chodzi wiele na M s z ę Święty Popatrzcie w końcu na kościoły. Im więcej o t w i e r a j ą śluzy 11:1 m o d e r n i z m , tym mniej ludzi jest w kościele. W ten sposób obnlifl się życie religijne (w dużo większym stopniu dotyczy to sytuacji w k o ś c i e l e na Z a c h o d z i e — od t ł u m a c z a ) . E.: M ó w w Imię...!

Utrata łask przez brak czci przy odprawianiu Mszy Świętej B.:

Są teraz kapłani, którzy uważają, że nie ma potrzeby zgi­ n a ć k o l a n p o d c z a s Ś w i ę t e g o P r z e m i e n i e n i a . A l e n p . przyj dzie b i s k u p i udziela B i e r z m o w a n i a , albo przy innych okaz j a c h , w t e d y nagle zginają kolana. W t e d y to czynią, p o n i e w a ż myślą, że na biskupie nie robi to dobrego wrażenia, kiedy stoją, tak j a k żołnierz. My d e m o n y p o d d a j e m y im w t e d y : z r ó b parę u k ł o n ó w , u n i ż się, w p r z e c i w n y m razie b i s k u p cię zruga. 147

Podajemy im te myśli, tak że biskup wcale nie spostrzega, że oni na codzień nie postępują dobrze. Gdy jednak w kościele jest tylko sam lud, a nie ma biskupa, ani żadnego wyższego, wtedy nie czują się małymi, pokornymi, nawet przed Tym tam u góry, aby raczyli uczynić ukłon, przyklęknięcie. Mają oni uczucie (odczucie), że przed T y m (wskazuje w górę) można stać... To nie odgrywa u nich żadnej roli. Nic to także nie znaczy, jest to „poprawne", kiedy ludzie w kościele siedzą podczas Przeis­ toczenia we M s z y Świętej, wcale na to nie zważają, jakby ich nie było. Stoją także podczas błogosławieństwa j a k żołnierzyki z ołowiu, to nie ma dla nich znaczenia... To jest tylko Ten u góry (wskazuje w górę)... Musimy także wspomnieć, że ten — j a k to już musieliśmy powiedzieć — nowy porządek — jest strasznym niszczącym minusem dla ludu i kapłanów. Wielu ludzi dostrzega to wprawdzie, ale innym jest z tym dobrze, ponieważ łatwiej jest, gdyż można prawie podczas całej Mszy Świętej siedzieć, a wszędzie są ułatwienia (Duch czasu... przenosi się i do Kościoła...) Gdyby ludzie musieli podczas Mszy Świętej klęczeć... jak to było dawniej... w wielu miejscach klęczą jeszcze... ale gdyby, wszędzie na całym świecie musieli klęczeć i Temu tam u góry okazywać należną Mu cześć... wtedy byłoby także więcej łask i Miłosierdzia Bożego. Gdyby znowu klęczeli, tak prawdziwie pobożnie się modlili, wtedy spostrzegliby, że prowadzą oni za łatwe, za wygodne i powierzchowne życie. Dotyczy to także kapłanów, a niekiedy nawet biskupów... E.: W Imię... m ó w prawdę! r

Dobry pasterz B . : Prawdziwe kapłaństwo zachowuje także celibat — każe Ona powiedzieć, Ta Wysoka. Prawdziwe kapłaństwo nie ma nic wspólnego z pragnieniem wygody i drogą najmniejszego oporu. P r a w d z i w e k a p ł a ń s t w o poświęca się całkowicie ludowi, a to jest identyczne z Chrystusem... Mistycznym Ciałem Chrystusa. Prawdziwy kapłan pozwoliłby się raczej uśmiercić, aniżeli nic wypełnić tego, czego chce Chrystus i jak tego chce i jak tego chcą Ci tam u góry. (wskazuje w górę). Teraz mieliby dużo czasu (dobry czas) do odwiedzin domowych, (kolęda). Dawniej nic mieli nawet pojazdów, a jednak szli godzinami aby zaopatrzyć chorych. Szli także godzinami do domów, gdy tylko przeczuwa­ li, że m o g ą nawrócić duszę, żadna ofiara nie była dla nich za wielka. Dzisiaj... popatrzcie tylko po miastach... Czy są tam jeszcze ludzie odwiedzani ? Tylko nieliczni, i to przeważnie nic 148

z p o w o d u zbawienia duszy. Wielu ludzi żali się nawet, że ich się nie odwiedza. Im więcej posiadają kapłani pojazdów i udogodnień, tym mniej idą do ludzi. Pochodzi to tylko stąd, że mają za mało łask i za mało się modlą... ponieważ nie o d m a w i a j ą b r e w i a r z a , nie są dobrze wyświęceni, nie mają d u c h a prawdziwego kapłaństwa C h r y s t u s o w e g o , nie żyją p r a w d z i w y m naśladowaniem Chrystusa, nie m ó w i ą na k a z a n i a c h w I m i e n i u B o ż y m o krzyżu, cierpieniu i ofierze. P r a w d z i w y p a s t e r z g o t o w y j e s t o d d a ć swą k r e w z a k a ż d ą o w i e c z k ę . S z u k a o n swych zagubionych owieczek, c h o c i a ż b y b y ł y n i e w i e m j a k z a g u b i o n e i w z a r o ś l a c h — z ofiarą i w y r z e c z e n i e m się. Chrystus powiedział w przypowieści o d o b r y m p a s t e r z u , że s z u k a on z a g u b i o n e j owieczki, dopóki jej nie znajdzie, a wtedy bierze ją na b a r k i i w niebie jest w t e d y w i e l k a r a d o ś ć . . . Tego nie mówił tylko tak na wiatr. Chciał to p r z e d e w s z y s t k i m p o w i e d z i e ć k a p ł a n o m , b i s k u p o m i k l e r o w i . . . N a u k a ta j e s t n i e w z r u s z o n a i t r z e b a ją b r a ć b a r d z o poważnie, a jeżeli się tego nie czyni, to nie ma naśladowania C h r y s t u s a . Ci tam u góry, nie mają z takich k a p ł a n ó w żadnej radości, którzy nie chcą s z u k a ć z a g u b i o n y c h o w i e c z e k i robią t y l k o to, co leży w ich i n t e r e s i e d o c z e s n y m . E.: W Imię Trójcy Przenajświętszej mów nadal!

Proboszcz z Ars B . : T r z e b a p o ś w i ę c a ć się, ofiarować j a k proboszcz V i a n e y z Ars. M o d l i ł się on c a ł y m i n o c a m i , kiedy wiedział, że owce z j e g o owczarni całkiem i wcale nie żyją w e d ł u g woli Bożej. O d d a ł on w s z y s t k o i ofiarował, nie p o ł o ż y ł on się n a w e t do s o l i d n e g o łóżka spać. Często modlił się g o d z i n a m i p r z e d T a b e r n a k u l u m . Najczęściej tylko, aby ratować choćby j e d n ą duszę. P r z e ż y w a ł on c i ę ż k i e ataki od n a s z d o ł u (wskazuje w dół) c z ę s t o t y l k o z p o w o d u jednej duszy i to p o m i m o tego, że nie był wcale taki z d o l n y , u c z o n y . C i ę ż k o mu szła ł a c i n a i t e o l o g i a . Dzisiejsi kapłani mniemają o sobie: my jesteśmy mądrzy, uczeni, j e s t e ś m y doktorami, w i e m y wszystko lepiej... ale w końcu nie o to chodzi T y m tam u góry (wskakzuje w górę). Nie p a t r z ą O n i j a k i k t o ś j e s t u c z o n y , ile w m ó z g u ma filozofii i m a t e m a t y k i . P a t r z ą oni w p i e r w s z y m r z ę d z i e : czy j e s t o n d o b r y m p a s t e r z e m ? C z y s z u k a s w y c h owiec, czy j e s t g o t ó w o d d a ć życie z a swe o w c e ? Na to p a t r z ą Ci t a m u góry, a to j e s t największy m i n u s , że tego dzisiejsi k a p ł a n i nie mają i nie czynią. Trzeba by znowu m ó w i ć na kazaniach o proboszczu z Ars io Katarzynie E m m e r i c h , która cierpiała i modliła się za Kościół Święty na s w y m łożu boleści. 149

Wiele innych Świętych czyniło to także. Ojciec Pio cierpiał wiele za Kościół Święty i za grzeszników. Trzeba by w o ł a ć z a m b o n , aby o w i e l e więcej czasu p o ś w i ę c a n o na n a ś l a d o w a n i e Chrys­ tusa, a nie na d o k t o r a t y . To j e s t d o b r e , n i e k t ó r z y t e g o p o ­ trzebują. U większości j e d n a k , byłoby lepiej gdyby nie trawili całych lat na filozofii, matematyce albo teologii itp. DJa wielu byłoby lepiej, a b y pół nocy modlili się i wzywali D u c h a Świętego i żyli według prawdziwego naśladowania C h r y s t u s a i n a u k i św. L u d w i k a G r i g n i o n i gdyby oddali się całkowicie M a t c e Bożej, Jej N i e p o k a l a n e m u Sercu i Najświętszemu Sercu Jezusa, patrzyli na k r z y ż i spełniali wiernie to, czego chcą Ci t a m u góry. Byłoby to lepiej, aniżeli g o d z i n a m i myśleć i studiować tylko po to, aby z a i m p o n o w a ć światu...!!! Ze ja to m u s i a ł e m p o w i e d z i e ć (krzy­ czy), że ja to m u s i a ł e m p o w i e d z i e ć ! ! ! E.: W Imię... mów prawdę! B . : N a p r z y k ł a d L e n i n , ojciec rosyjskiej r e w o l u c j i p o w i e d z i a ł : t r z e b a p o ś w i ę c i ć całe n o c e i cały czas dla rewolucji... W i e l u j e d n a k k a p ł a n ó w nie czyni tego, co czynią n i e w i e r n i . Lenin wiedział czego potrzeba, aby przeprowadzić rewolucję, on ofiarował się za... ale dzisiejsi kapłani (każe Ona powiedzieć, Ta Wysoka) n i e s ą j u ż g o t o w i o f i a r o w a ć s i ę c a ł k o w i c i e z a lud i oddać ostatniej rzeczy. M u s z ą się w p r a w d z i e liczyć z tym: im więcej się ktoś ofiaruje, t y m więcej my go z w a l c z a m y . Tak też b y ł o i z p r o b o s z c z e m V i a n e y . Z a p a l i l i ś m y j e g o p o k ó j . . . To j e d n a k n i e ma z n a c z e n i a , każą p o w i e d z i e ć Ci t a m u g ó r y . P o m i m o to, Ta W y s o k a i Ci tam u g ó r y — z w y c i ę ż ą . . . a kapłani, którzy wykonują prawdziwe kapłańskie obpwiązki dobrze, odnoszą nieporównanie wielkie zwycięstwo. Nie może się z tym r ó w n a ć ż a d e n doktorat, żaden w y s o k i tytuł, co czynią d o b r z y kapłani, którzy mają j e s z c z e p r a w d z i w e rozeznanie dusz, u których dusze są jeszcze w cenię, posiadają p r a w d z i w e roze­ znanie ludzi i mogą wczuć się w położenie każdego serca ludz­ kiego. O n i zadają sobie pytanie: co mógłbym uczynić jeszcze, aby r a t o w a ć tych l u d z i , w jaki sposób będę mówił kazanie, i co powinienem czynić aby przystępowali do Sakramentów Świętych? Do tego n a t u r a l n i e należy także to, aby S a k r a m e n t ó w udzielać dobrze i w e d ł u g starego rytuału, aby t o w a r z y s z y ł o im b ł o g o ­ s ł a w i e ń s t w o (więcej łaski). W p r z e c i w n y m razie ponieśli j u ż stratę na s a m y m początku. Niebo m u s i b y ć g w a ł t e m z d o b y t e , p o ś r ó d p r z e c i w n o ś c i . Chrystus i Apostołowie wykonywali swoje p r a w d z i w e kapłaństwo w najpełniejszym, najczystszym i nie­ zrównanym stopniu. Nie p a t r z y l i czy z o s t a n ą uwięzieni albo u m ę c z e n i . Nie b a l i się n i c z e g o . W p ó ł c z e ś n i k a p ł a n i n a t o m i a s t 150

boją się, ,że mogliby się pozbyć swego u r z ę d u , gdyby nie czynili d o k ł a d n i e tego, co mówią b i s k u p i (modernistyczni), p o m i m o , że nie jest to p r a w d ą i p o m i m o , że nie jest to posłuszeństwo według T y c h t a m u góry (wskazuje w górę). Przecież my musieliśmy powiedzieć, że teraz nie potrzeba być posłusznym tam, gdzie się nie rozkazuje j a k należy... (według woli Bożej). Ach! to jest s z a l e ń s t w o , ż e ś m y t o musieli p o w i e d z i e ć ! E . : Można powiedzieć, że „należy być więcej posłusznym Bogu, aniżeli ludziom"? W Imię... m ó w ! B . : B o g u t r z e b a b y ć więcej p o s ł u s z n y m aniżeli l u d z i o m ! C z y A p o s t o ł o w i e oglądali się k i e d y k o l w i e k na ludzi, na Rzy­ m i a n albo ja w i e m na kogo j e s z c z e ? Oni mieli o d w a g ę ! Szli do więzienia i pozwolili się męczyć dla Chrystusa... Gdzie jest więc u dzisiejszych chrześcijan święte Bierzmowanie... pieczęć bojo­ w n i k a C h r y s t u s o w e g o wyciśnięta na czole? K a t o l i c y mają w k o ń c u tę p i e c z ę ć — u k a p ł a n ó w d o c h o d z i j e s z c z e święcenie kapłańskie do tego i p o m o c A n i o ł ó w . O dla Boga! Dlaczego k a p ł a n i się nie m o d l ą do swych Aniołów, nie wzywają P a t r o n ó w Kościoła: P i o t r a , i Pawła... wszystkich Apostołów i Świętych Nauczycieli K o ś c i o ł a ? Czego by ich oni n a u c z y l i , a l b o c z y m by ich m o g l i n a t c h n ą ć , g d y b y ich o to prosili i w z y w a l i ! Przede w s z y s t k i m także i głównie D u c h a Ś w i ę t e g o ! A p o s t o ł o w i e nie bali się n i c z e g o i nic nie było im nigdy za wiele. Udzielali oni dobrze (prawidłowo) Sakramentów Ś w i ę t y c h i mieli dla nich w i e l k ą cześć. T a m trzeba patrzeć na św. Apostołów... a nie na to co przyszło później, na pojedyncze grupy, które nie żyły i nie działały w e d ł u g przykładu Apostołów (np. Komunia na rękę i na stojąco). N i e w o l n o p a t r z e ć na o b n i ż e n i e lotu niektórych grup p i e r w s z y c h chrześcijan, lecz na to co dobre, co j e s t w górę i na to co czynili ci najlepsi... Nie m o ż n a m ó w i ć , że ci lub owi t a k ż e to c z y n i l i . . . i do t e g o m y ś l e ć , że to j e s t na p e w n o dobre. To jest szalenie pustoszący błąd. Ach... ten proboszcz z Ars, tego nienawidziliśmy, do tego czuliśmy straszną wściekłość. On był przecież taki głupi i nie potrafił posługiwać się dobrze łaciną, w jaki sposób mógł on nam w y r w a ć taką m a s ę ludzi, którzy by w p r z e c i w n y m razie przyszli do piekła. Ach, Ona każe powiedzieć: gdyby było j e s z c z e więcej takich kapłanów j a k ten proboszcz Vianey! Nie zależy to ani od pieniędzy, ani od dóbr, ani od inteligencji. Zależy to od tego co ci kapłani czynią, co mają w duszach i jak wypełniają wolę Bożą. Poza tym mogą być nawet ostatnimi z ludzi w opinii świata, i choćby zdawali się być w ogóle niczym i zajmowali tylko najniższe stanowiska, to są o wiele więksi 151

w o b l i c z u T y c h , t a m u góry... aniżeli m i a ł b y k t o ś z nich „ c z a p k ę " biskupią, k a p e l u s z k a r d y n a l s k i , albo diabli wiedzą c o tam jeszcze. A c h , ż e ś m y t o m u s i e l i p o w i e d z i e ć ! E.: W Imię N M P mów...! Wielka

odpowiedzialność

urzędu

pasterskiego

B . : W związku z t y m m u s i m y także j e s z c z e powiedzieć: Niektórzy biskupi i k a r d y n a ł o w i e zrobiliby lepiej, g d y b y zostali s k r o m ­ nymi laikami, aniżeli to, że swój urząd (powołanie) wykonują źle albo niedbale. Mają oni ogromną odpowiedzialność. My m o ż e ­ my ich o w i e l e więcej m ę c z y ć , k i e d y przyjdą do piekła. Dla wielu z nich lepiej by było p o z o s t a ć laikami, bo co j e s t godnością jest także gniotącym ciężarem. N i e k t ó r z y lepiej by zrobili, aby spędzali całe noce na modlitwie, j a k ów proboszcz z A r s , albo czyniliby tylko to czego chcą Ci tam u G ó r y , aniżeli zajmowali się s p r a w a m i , które do nich nie należą. Lepiej aby modlili się do D u c h a Ś w i ę t e g o o światło, o roze­ znanie.., co powinni czynie, aniżeli bez namysłu z a k a z y w a ć p i e l g r z y m o w a ć do miejsc łaski, albo po prostu czynić to co im szepczą ich wikariusze, albo diabeł wie j e s z c z e kto. Powinni oni przecież p r z e p r o w a d z i ć swoje zamiary, chociaż by nawet byli dyskryminowani i musieli swoje rozeznanie przeciwstawić wszy­ s t k i m o p i n i o m tych p o d d a n y c h , które nie p o c h o d z ą o d D u c h a Świętego. Byłoby o wiele lepiej odsunąć ich od siebie i p o w i e ­ dzieć im: p r z e p r a s z a m , ja m u s z ę działać w e d ł u g swego roze­ znania i sumienia i w y k a z a ć się odwagą j a k święci Apostołowie Piotr i P a w e ł , którzy mieli n i e z r ó w n a n ą o d w a g ę . A j a k o d w a ż ­ n y m był C h r y s t u s . Aż do śmierci na krzyżu był a t a k o w a n y i znienawidzony przez faryzeuszy, arcykapłanów i uczonych w piśmie. C z y p o d d a ł się dlatego? Nie powiedział On: G d y oni mnie tak atakują w y r z e k a m się m o j e g o posłannictwa. U k r z y ż o ­ w a n i e nie ma sensu. Ludzie później i tak nie usłuchają. On p r z e w i d z i a ł j a k w i e l u nie b ę d z i e G o później n a ś l a d o w a ł o . M u s i a ł o b y G o t o c a ł k i e m z n i e c h ę c i ć . N a t u r a l n i e był O n B o ­ giem, j e d n a k w Ogrodzie O l i w n y m cierpiał tylko j a k o człowiek. Jego B o s k o ś ć „odsunęła s i ę " w p e w n y m stopniu. Musiał On wytrwać w swym człowieczeństwie, w całej j e g o słabości i opusz­ czeniu. P o m i m o to w y t r w a ł do k o ń c a i tak też naśladowali Go J e g o A p o s t o ł o w i e . N i e p o w i e d z i e l i oni: G d y j e s t e ś m y tak atakowani, prześladowani — z czym nie liczyliśmy się — to nie m o ż e m y tak dłużej trwać. Nie, tego nie powiedzieli. Wytrwali aż do końca. Chrystus oddał nawet swą ostatnią kroplę Krwi na 152

krzyżu, a wy powinniście Go naśladować, dotyczy to szczególnie stanu k a p ł a ń s k i e g o : biskupów, kardynałów, k a p ł a n ó w . T a W y s o k a k a ż e w a s z a p y t a ć dokąd w y idziecie, d o k ą d p r o w a d z i w a s m o d e r n i z m ? (wasz modernizm). E.: W Imię Boga W Trójcy Jedynego, Ojca...!

Decyduje przykład kapłana B.: U pierwszych chrześcijan, za cesarza Nerona, było wielu takich, k t ó r z y szli na m ę c z e ń s t w o aż do wylania ostatniej kropli krwi. Do tego stopnia naśladowali C h r y s t u s a , że nie bali się śmierci. Ale dzisiejsi ludzie patrzą na przykład k a p ł a n ó w , którzy niestety n i e są t a c y j a k b y ć p o w i n n i i idą po d r o d z e n a j m n i e j s z e g o oporu. G d y b y wierni widzieli, że kapłani są g o t o w i do każdej ofiary i każda ofiara nie jest dla nich za wielka i za trudna, albo każda modlitwa to nie jest dla nich za wiele, aby uczynić wszystko dla swych owieczek, w t e d y wierni mieliby dla nich większe p o w a ż a n i e i s z a c u n e k ! I t e g o b r a k u j e d z i s i e j s z e m u k l e r o w i . G d y b y w i e r n i m o g l i się o nich o p r z e ć i z n o w u «usłyszeć d o b r e k a z a n i e i z o b a c z y ć , że Sakramenty Święte są udzielane z należną im czcią, mieliby także p o w a ż a n i e i takie łaski, że także laicy m o g l i b y łatwiej odnaleźć drogę do Chrystusa i przekonaliby się, że trzeba iść drogą krzyża i w y s i ł k u , a nie s t a c z a ć się po r ó w n i p o c h y ł e j , c z y iść s z e r o k ą drogą, która wiedzie do przepaści piekielnych. Wiele dusz wstąpiłoby z n o w u n a w ą s k ą ś c i e ż k ę , k t ó r a p r o w a d z i d o nieba. Musieliśmy już to powiedzieć niedawno, kiedy musieliśmy m ó w i ć o c e l i b a c i e , że aby z a s ł u ż y ć na N i e b o , p o t r z e b a w i e l e ofiar i wyrzeczeń i tylko tak m o ż n a do niego dojść. Na niebo nie m o ż n a sobie z a s ł u ż y ć siedząc p r z y t e l e w i z o r z e , w a u c i e , albo z b y t k o w n y m życiem, ani też wysiadywaniem przy suto zastawio­ nych stołach, czemu ulega wielu ludzi. Z d o b y c i e nieba w y m a g a wyrzeczenia, postu, cierpienia, naśladowania Chrystusa. Nie c h c e m y j u ż więcej m ó w i ć ! Ż e ś m y też to musieli powiedzieć! Jan Vianey nie zwracał uwagi na jedzenie, otrzymywał on przez to łaski dla swych owieczek, p o n i e w a ż pościł do ostateczności i modlił się. Spostrzegł on zaledwie, że j e g o ziemniaki, jedzenie, jest skwaśniałe. Jadł on poprostu to co mu się trafiło, co miał pod ręką. N i e spostrzegł przede wszystkim tego, że był głodny. Naturalnie, b y ł o b y to nierozsądne, g d y b y kapłan nie jadł. Coś trzeba j e d n a k zjeść, ale nie p o w i n n o się wpadać w przeciwną ostateczność. 153

W związku z tym musimy teraz powiedzieć (woła zmęczonym głosem): wy kapłani, biskupi, kardynałowie — mówcie znowu kazanie o cnocie, idźcie znowu drogą Krzyża! Dołączcie wasze serca do Niepokalanego Serca Maryi! Wzywajcie św. Aniołów! Wzywajcie szczególnie D u c h a Świętego i proście Go o silę! Głoście Ewangelię w całej prawdzie — kazania o cnotach i Krzyżu! E . : M ó w prawdę w Imię Matki Bożej!

Dzień sprawiedliwego gniewu Bożego B . : O dla Boga! Wy kapłani — n a w r ó ć c i e się! Idźcie d r o g ą K r z y ż a ! Dojrzyjcie w r e s z c i e , że nie p r o w a d z i c i e w a s z e g o ludu prawą drogą. Ta W y s o k a (NMP) każe p o w i e d z i e ć : Biskupi, kapłani, k a r d y n a ł o w i e , laicy... dojrzyjcie wreszcie j a k a nastała godzina!!! J e s t pięć lub dziesięć m i n u t p o d w u n a s t e j . . . J u ż j e s t p o d w u n a s t e j , k a ż e O n a p o w i e d z i e ć , k a ż e O n a w o ł a ć — krzyczeć: wstąpcie wreszcie na drogę cnoty, krzyża i dojrzyjcie z n o w u dokąd p o w i n n i ś c i e iść i gdzie należycie, bo wy tego j u ż nie wiecie! Czyńcie pokutę, módlcie się!!! Jeżeli to możliwe, módlcie się dzień i noc... i n a w r ó ć c i e się, aby także wasz lud się nawrócił. Módlcie się, czyńcie p o k u t ę i nawróćcie się... ponieważ... przyjdzie dzień (woła wzburzonym głosem)... dzień sprawiedliwego gniewu Bożego... T e g o t a m u góry, k t ó r y w a s z m i a ż d ż y , jeżeli nie dojrzycie j a k powinniście p r o w a d z i ć w a s z e s t a d a ! (owczarnię). Laicy módlcie się także i wy, i czyńcie pokutę za waszych k a p ł a n ó w , którzy j u ż nie wiedzą j a k ą drogą idą! Starajcie się b a r d z o usilnie całą waszą ś w i a d o m o ś c i ą i w s z y s t k i m i siłami iść za tym głosem, gdyż w przeciwnym razie pójdzie jeszcze tysiące dusz na zatracenie. B i s k u p i , kapłani i laicy idźcie d r o g ą krzyża... Dojrzyjcie, że j u ż d a w n o wybiła dwunasta. Jest to j e d n o z ostat­ nich ostrzeżeń. Ostrzeżenie z zaświatów, które stara się j e s z c z e aby ludzie przejrzeli i nawrócili się! Gdybyście wiedzieli na j a k i e j drodze się znajdujecie... Gdybyście wiedzieli j a k a wybiła godzina i jak t a m na dole wygląda w piekle, ukrzyżowalibyście się sami. Sami męczylibyście się, czynilibyście pokutę, aby nie zostać p o t ę p i o n y m i . . . abyście chociaż o kilka lat mogli skrócić stras­ zny ogień czyśćca. To każe Ona powiedzieć, Ta W y s o k a , a także Ci tam u góry, każą to p o w i e d z i e ć i j e s z c z e raz p o w i e d z i e ć . Książka ta, m ó w i teraz ostatnie słowo: czyńcie pokutę, módlcie się, nawróćcie się, ponieważ... gniew Boży w a s z m i a ż d ż y , jeżeli się nie n a w r ó c i c i e (jęczy). Ta W y s o k a płacze gorzkimi łzami, p o n i e w a ż w i d z i j a k w i e l e Jej d z i e c i d o j r z y z a p ó ź n o . . . 154

J a k wiele Jej dzieci i kapłanów i biskupów i k a r d y n a ł ó w jest z a ś l e p i o n y c h i nie w i d z i . Ona m ó w i i każe powiedzieć: — O dla Boga!... Usłyszcie w końcu to O s t r z e ż e n i e , ostatnie o s t r z e ż e n i e z d r u g i e g o świata, c z y ń c i e t o c o O n a c h c e . Proście o ł a s k ę Bożą... n a w r ó ć c i e się dopóki nie jest za p ó ź n o i dopóki nie dotknął W a s gniew Boży... I O n a przyjdzie... i musi pozwolić spaść ramieniu Swego Syna! My powiedzieliśmy, my powiedzieliśmy... koniec, ostatnie słowa powiedzieliśmy... dla dru­ giej c z ę ś c i tej książki!... Ż e ś m y też m u s i e l i to p o w i e d z i e ć . . . na r o z k a z Tej W y s o k i e j , ( k r z y c z y ) a ż d o s z p i k u k o ś c i . Wypowiedzi

do

kapłanów

naszych

czasów

8 XII 1977 r. Po zaciekłej walce między egzorcystą a d e m o n e m B e l z e b u b e m , który absolutnie o d m a w i a ł m ó w i e n i a , w końcu został on z m u s z o n y do wyznań, które poniżej podajemy. B e l z e b u b : — Oni (wskazuje do góry) m ó w i ą : c z c i j c i e w i ę c e j , miejcie więcej czci dla Najwyższego, Nieskończonego, Wszechobec­ nego Majestatu Boga. On jest o wiele w y ż s z y niż to myślicie. Nigdy nie o d w r a c a j c i e się tyłem do Przenajświętszego S a k r a m e n t u (z trudem oddycha) i n a w o ł u j c i e i n n y c h , a b y Majestat B o g a a d ­ o r o w a l i , dając Go w p i e r w p o z n a ć . Pomyślcie, że przed takim Majestatem nie m o ż n a ukazać wielkiej o d w a g i a nawet dobrej woli (jęczy i dyszy) a w s z y s t k o musi się p r z e d tym M a j e s t a t e m u k o r z y ć w pyle. O ile więcej ukorzyć się m u s z ą w pyle i j a k wielki wstręt budzą w o b e c Majestatu Bożego ci, którzy są podli, j a k przełożeni, biskupi i kapłani teraźniejsi, którzy w Imię B o g a nie mają żadnej odwagi, a zwracają się bardziej do spraw zewnętrznych niż do tego, co jest ich obowiązkiem, do tego co Ci na górze (wskazuje do góry) im rozkazują, co n a t c h n i e n i e łaski im daje. Na n a t c h n i e n i a łaski często nie reagują (bo to jest trudne w naszych czasach) i przyjmują drogę p o z o r n e g o posłuszeństwa, które p o s ł u s z e ń s t w e m j u ż nie jest w e d ł u g T y c h tam u góry (wskazuje do góry), tak j a k z o s t a l i ś m y z m u s z e n i j u ż t o p o w i e d z i e ć . Przyjdzie czas, kiedy w s z y s c y , d o b r z y i źli, pokorni i zarozumiali (oddycha z trudem) c h o r z y i z d r o w i , w s z y s c y z o b a c z ą t o j a s n o . A l e wielu j a s n o z o b a c z y t o zbyt p ó ź n o lub wtedy, gdy wiele łask stracą i wielu w p r o w a d z ą w błąd. Oto co jest tragiczne, każą mówić Ci z góry (wskazuje do góry), że człowieka straconego, który idzie do piekła, z p o w r o t e m do życia p r z y w r ó c i ć nie m o ż n a ; nic zrobić nie można dla ratunku j e g o duszy, jeśli jest j u ż stracona. Wiele j e s t d u s z , k t ó r e w tych o s t a t n i c h l a t a c h p o m a r ł y a mogłyby jeszcze być u r a t o w a n e , g d y b y były d o b r z e p r o w a d z o n e przez k a p ł a n ó w , b i s k u p ó w i p r z e ł o ż o n y c h . T o o k r o p n i e t r a g i c z n e 155

(krzyki i rozpaczliwe wycia). To jest okropnie tragiczne i naprawione być nie może. To m u s i m y powiedzieć (okropnie wyje). O n a (wskazuje do góry) c z c z o n a j e s t dziś w S w o j e ś w i ę t o j a k o M a t k a , j a k o N i e p o k a l a n e Poczęcie. Ona tu jest i obchodzi Swoje święto. Chrystus całkowicie był bez grzechu, bez wad i Ona Sama była bez n a j m n i e j s z e g o g r z e c h u i w a d y ; O n a j e s t i była b e z najmniejszej zmazy. Ludzie j e d n a k idą swoją drogą ze swoimi wadami i myślą, że to j e s t u z d r o w i e n i e i że nie ma w tym błędu, że głoszą w świecie swoje p o g l ą d y i innych ku nim nawracają. Oni często chcą drugich n a u c z a ć t e g o , co im na sercu leży, ale to nie j e s t dobrze, bo nauki j a k i e w s e r c u mają są f a ł s z y w e . Oni p o w i n n i , oni p o w i n n i . . . Nie m o ż n a p o p r o s t u w y r z u c i ć za burtę Kościoła M s z y Św. i kazań, które od dziesiątek i setek lat istniały. D u c h o w n i są ślepi. Kapłani przejrzą zbyt późno. Wielu z nich się zatraci, bo przejrzeć nie chcieli. To w s z y s t k o z m u s z e n i j e s t e ś m y powiedzieć dziś w dzień Jej Święta N i e p o k a l a n e g o Poczęcia, T e j , która była c a ł k o w i c i e N i e p o k a l a n i e Poczęta. O n a Go zawsze słuchała. To tylko czyniła w wielkim i m a ł y m , w y k o n y w a ł a Jego Wolę. T a k , u c z y n i ł a więcej niż C h r y s t u s od Niej ż ą d a ł . C z e g ó ż w swojej wielkiej cnocie nie uczyniła. O n a w i ę c e j n a w e t u c z y n i ł a niż s p o d z i e w a n o się o d Niej n a G ó r z e (wskazuje do Góry). Ale wszyscy ludzie a zwłaszcza kapłani, wy nie wykonujecie tego co powinniście. Oczywiście, ci kapłani nie są bez grzechu p i e r w o r o d n e g o , to j e s t p o z o s t a w i o n e dla całkiem czystych (wskazuje do góry). Ci kapłani, ci biskupi, ci przełożeni i ci świeccy mają przecież dużo natchnień; m o g l i b y iść za nimi g d y b y chcieli. G d y b y więcej modlili się do Ducha Świętego, mogliby o wiek lepiej w y k o n y w a ć to, czego Ci z góry (wskazuje do góry) chcą, według całkowitej sprawiedliwości i jąka zostanie policzona przy końcu, bo oni (ci kapłani, ci świeccy...) są w b ł ę d z i e . N i e ma w p l a n a c h T y c h . u góry (wskazuje do góry) obecnego sposobu rządzenia i p r o w a d z e ­ nia K o ś c i o ł a p r z e z d u c h o w i e ń s t w o . To j e s t w n a s z y c h p l a n a c h (głosem silnym), naszych tam z dołu (wskazuje na dół). Zmuszeni byliśmy to p o w i e d z i e ć , zmuszeni powiedzieć to w dzień Niepokala­ nego Poczęcia. Oto Ta na górze (wskazuje do góry), której czystości i d o s k o n a ł o ś c i (ryczy) ż a d e n c z ł o w i e k z m i e r z y ć nie m o ż e n a w e t w przybliżeniu. N a w e t my, którzy j e s t e ś m y na dole, którzy d u m n i j e s t e ś m y i b y l i ś m y aniołami, skłonić się m u s i m y przed taką d o s k o ­ nałością czystości i cnoty, skłonić się w pyle. O ile więc bardziej wy powinniście się skłonić w pyle i popiele, wy ludzie, lecz wy tego nie czynicie. Większość ludzi jeszcze myśli, że są prawie świętymi kiedy odsuwają się od innych, którzy' n a p r a w d ę są pokorni i chcą p o p r a w y . W i e l u m y ś l i , że to co j u ż j e s t g r z e c h e m , j e s t cnotą, (jęki i wycia) K i e d y O n a p r z y j d z i e (wskazuje do góry), kiedy Ona 156

przyjdzie, a to się zbliża (woła strasznym strasznym głosem), będzie za późno! Dla wielu będzie wtedy za p ó ź n o . Oni nie zdają sobie sprawy, nie wierzą w wielkie ostrzeżenia ani w wielką katastrofę. Wielu zupełnie nie wierzy, wierzy, nie nie wierzą wierzą nawet nawet w w to to co co podaje podaje ta ta książka książka (Ostrzeżenia), w to, to, co co zmuszeni byliśmy wyznać (straszliwe jęki). G Gdybyśmy d y b y ś m y mogli się cofnąć, postępowalibyśmy lepiej. O ile lepiej b y ś m y postępowali, ggdybyśmy d y b y ś m y j e s z c z e mogli (krzyki (krzyki i łkania łkania wstrząsającym głosem), gdybyśmy mogli, gdybyśmy mogli się cofnąć. G d y b y ś m y jeszcze mogli m i e ć t e dziesięć o s t a t n i c h s e k u n d , k t ó r e m i e l i ś m y t a m n a górze g ó r z e (wskazuje (wskazuje do do góry) zanim zostaliśmy strąceni w przepaść, gGddyybbyyśśm myyj ej e mmi ieećć j jeesszzcczzee raz, raz, ttyyllkkoo ttee ddzziieessiięęćć o s t a t n i c h s e k u n d (krzyki (krzyki rozpaczy), rozpaczy), żeby żeby móc móc aaddoor roowwaaćć JJeeggoo M Maajjeessttaatt r p o w i e d z i e ć : żżałujemy; a ł u j e m y ; chcieliśmy w naszej szalonej pysze być więcej niż W a s z . Nieskończony M a j e s t a t . Żałujemy, nie potępiaj nas, zabierz nas na górę (wskazuje (wskazuje do góry), zostaw nas na górze w ostatnim zakamarku... ale j u ż jest za p ó ź n o , za p ó ź n o , dla nas... j e s t j u ż za ppóźno ó ź n o dla nas. Już nic nie m o ż e m y uczynić (wycie i płacz z niewysłowioną rozpaczą). niewysłowioną rozpaczą). Ta r o z p a c z , ta m ę k a b e z końca... te c i e m n o ś c i , jjakie a k i e nas otaczają na wieki.

Ludzie otwórzcie oczy! D u c h o w n i , kapłani, przełożeni, biskupi otwórzcie oczy! Zawróćcie! My j u ż tego nie m o ż e m y , ale wy możecie jeszcze. Macie j e s z c z e te ostatnie godziny i sekundy. Wielu z was ma j e s z c z e lata: d l a c z e g o nie w y k o r z y s t a ć ich tak j a k się należy? Na co to w a m , po co? d l a c z e g o robicie to, czego nie trzeba, a nie to co p o w i n n i ś c i e . G z y wiecie co my byśmy robili, gdybyśmy jeszcze mogli? Ale my j u ż nie m o ż e m y , j u ż nie m o ż e m y . C i e m n o ś c i są przerażające, przeraża­ j ą c y j e s t r o b a k c o d r ą ż y , p r z e r a ż a j ą c y j e s t o g i e ń , k t ó r y n a s pali i z którego nie m o ż e m y uciec. Lecz przerażającymi są także przed Bogiem ci kapłani, przełożeni i biskupi, którzy w swej pysze wynieść się chcą ponad dobro, ponad p o s ł a n n i c t w o , ponad ostrzeżenia i n a w o ł y w a n i a tych, którzy są na górze (wskazuje do góry), a którzy u c z y n i ć n i e c h c ą t e g o , co Ci na g ó r z e (wskazuje da góry) c h c ą i przewidzieli. W i e l u świeckich cierpi na tym; d u c h o w n i pociągają ich za sobą, bo oni w i e r z ą i m , szanują ich, co j e s t n o r m a l n e . Jednak takim ludziom nie m o g ą i nie powinni d a w a ć wiary. Już 17 lipca 1975 roku Judasz powiedział: „ T e r a z j u ż nie m o ż n a być p o s ł u s z n y m " i to my m u s i m y p o w t a r z a ć w tym dniu Jej Święta Niepokalanego Poczęcia. Postępujcie d r o g ą k r z y ż a , słuchajcie n a p o ­ m n i e ń d o b r y c h k a z a ń . Niektórzy bez wątpienia otrzymują łaski, a j e d n a k n i e są d o b r y m i , ale to s z y b k o się u n i c h s p o s t r z e g a (oddycha z trudem). N i e p a t r z c i e ani na p r a w o , ani n a p r z ó d , ani 157

w tył, ani na wschód, ani na zachód ale j e d y n i e w górę, n a w e t jeśli t:i W o l a z g ó r y (wskazuje do góry) j e s t obecnie t r u d n a do w y k o n a n i a . Nie spełniajcie innej woli j a k tylko tę z góry (wskazuje do góry), bo widzieliśmy co sprzeciwianie się Jego Nieskończonemu Majestatów i kosztuje. Nie spełniajcie innej woli j a k tylko tej z góry (wskazuje do góry), bo widzieliśmy co sprzeciwianie się Jego Nieskończonemu Majestatowi kosztuje. Sprzeciwiliśmy się i teraz p o k u t o w a ć musiirn w i e c z n i e . N i g d y nie b ę d z i e m y się mogli cofnąć. I wielu kapłanów nigdy nie będzie się m o g ł o cofnąć i to jest ich zgubą. Skończyliśm\ już m ó w i ć , dziś w dzień Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia.

Dlaczego demony mówią ? Z a t o w s z y s t k o d o b r o , j a k i e p r z e z t o dzieło c h c e c i e u c z y n i ć j u ż z was szydzą, j a k z tych, którzy zobaczyli diabła. P o n i e w a ż j e s t to koniec czasu, k t ó r y niebo przewidziało, dlatego n a w e t oddaje głos diabłu, ażeby p o m ó c d o b r u , zwłaszcza w obecnym żałosnym stanic K o ś c i o ł a . N i e ma w tej książce ani j e d n e g o r o z d z i a ł u , k t ó r y by należało s k o r y g o w a ć j a k o n i e p e w n y , b o t o w s z y s t k o p r z e w i d z i a n e jest w planie Nieba.

Działać trzeba bez zwłoki Działajcie, działajcie! Czas jest policzony, my sami o d c z u w a m y to na dole (wskazuje na dół). R z u c e n i jesteśmy na wszystkie k r a ń c e ś w i a t a , aż do u t r a t y t c h u . M i m o wszystkich trudności, każe n a m Ta Pani z g ó r y (wskazuje do góry) m ó w i ć , że t r z e b a r o z s z e r z y ć wszystkie tłumaczenia, ponieważ ta książka musi wyjaśnić rozpacz­ liwą sytuację K o ś c i o ł a i stać się p r z e w o d n i k i e m dla tych, którzy szukają p r a w d y o sytuacji Kościoła, takiej j a k ą widzą Ci tam z góry (wskazuje do góry), a także Ojciec Święty powinien czynić co tylko m o ż e . N a w e t w w y d a n i u francuskim trzeba d o d a ć w s z y s t k o co jest do dodania. T r z e b a w y d r u k o w a ć , że to co p o w i e d z i e l i ś m y j e s t dla dobra Kościoła p o w i e d z i a n e , bez m o ż l i w o ś c i kłamania. Tę książka („Ostrzeżenie z zaświatów") trzeba r o z p o w s z e c h n i a ć na wszelkie m o ż l i w e sposoby. Ostrzeżenia

rozpowszechniać

trzeba

na

całym

świecie.

(Belzebub nagłe krzyczy) O n a jest tu, O n a tu j e s t ze swą k o r o n ą z gwiazd. O n a jest za wami. O n a was wspiera i podtrzymuje. Jeśli n a w e t tego nie o d c z u w a c i e , nie w i d z i c i e , O n a m i m o w s z y s t k o jest z w a m i . Bez z w ł o k i r o z p o w s z e c h n i a j c i e tę k s i ą ż k ę w r ó ż n y c h 158

językach. Przynajmniej w tych trzech, któreśmy wymienili. O n a spodziewała 'się, że to będzie szybciej. Działajcie bez z w ł o k i , bo wkrótce m o ż e być za p ó ź n o . M a c i e na to Jej b ł o g o s ł a w i e ń s t w o , tak jak Ci z góry (wskazuje do góry) dają je na wszystko czego chcą i co postanawiają. S k o ń c z y l i ś m y m ó w i ć . Z m u s z e n i zostaliśmy p o w i e ­ dzieć wszystko wbrew naszej woli. Wypowiedzi

potępionego

kapłana

5 IV1978 r. Egzorcysta

(Sint-GallO. Ernest Fischer, były misjonarz Gossau

Szwajcaria)

D e m o n — Verdi Garandieu, demon ludzki. Ksiądz Verdi G a r a n d i e u , d e m o n ludzki, kapłan z diecezji T a r b e s żyjący w X V I I w i e k u , za p o ś r e d n i c t w e m opętanej z w r a c a się do swoich braci w kapłaństwie z p a t e t y c z n y m p o s e l s t w e m i na rozkaz Trójcy Świętej i Najświętszej M a r y i P a n n y zaklina ich, a b y p o ­ wrócili na w ą s k ą d r o g ę Ewangelii dla uniknięcia straszliwego losu jaki j e g o spotkał z p o w o d u sprzeniewierzenia się łasce. W s k u t e k e g z o r c y z m u L e o n a XIII, u ż y t e g o w t y m p r z y p a d k u p r z e z Ojca Fischera, w y m i e n i o n e były liczne w e z w a n i a , a wśród nich także do Św. W i n c e n t e g o Ferriera, wielkiego misjonarza d o m i n i k a ń s k i e g o , Hiszpana, żyjącego na przełomie XIV i XV wieku, którego w s p o ­ mnienie liturgiczne obchodzimy właśnie 5 kwietnia. Apostołował on w H i s z p a n i i , W ł o s z e c h , Szwajcarii i Francji, gdzie z m a r ł w 1419 roku w V a n n e s . On był ciemiężycielem d e m o n ó w , którym w y r w a ł wiele dusz przez swoje życie p e ł n e miłości, p o k u t y , i p ł o m i e n n e

k a z a n i a . (To staremu Lucyferowi wyrwane zostały te dusze, a nie mnie — powiedział demon Verdi Garandieu w czasie egzorcyzmu). A zatem: Święty W i n c e n t y Ferrier — wzór do naśladowania; ksiądz Verdi G a r a n d i e u , p r z y k ł a d nie d o n a ś l a d o w a n i a . D e m o n m ó w i ć b ę d z i e bez p r z e r w y blisko dwie i pół godziny. P r z e d s t a w i a m y tu tekst j e g o w y p o w i e d z i , na rozkaz Nieba do k a p ł a n ó w naszych czasów. Verdi G a r a n d i e u , po z w r ó c e n i u u w a g i , że on także stał się „ d e m o n e m m i ę d z y d e m o n a m i " natychmiast zaczął krzyczeć:" Jakież ja głupst­ wo zrobiłem, że nie współpracowałem z łaską, że prowadziłem życie takie j a k i e p r z e ż y ł e m ! (później żałośnie krzycząc woła podnosząc opętaną). Dlaczegóż tak się opuściłem, dlaczego? Dlaczego zgodzi­ łem się przyjąć święcenia, kiedy nie byłem do tego zdolny, gdyż nie z a d a w a ł e m sobie żadnego trudu by wznieść się do tego w y s o k i e g o ideału? Dlaczego zły przykład dawałem, j a k to czyni teraz tysiące k a p ł a n ó w , nie będąc godnymi Swoich święceń. Dlaczego katechiz­ mu n i e u c z y ł e m w t a k i s p o s ó b w j a k i p o w i n i e n e m to c z y n i ć ? 159

Czas u p ł y w a ł mi na oglądaniu sukien niewiast zamiast na w y k o n y ­ waniu przykazań Bożych. Szczerze mówiąc nie byłem ani gorący ani z i m n y , b y ł e m letni i Pan m n i e z w y m i o t o w a ł ze swych ust. W mojej m ł o d o ś c i j e s z c z e b y ł e m d o b r y , j e s z c z e w s p ó ł p r a c o w a ł e m z łaską.

(W czasie kiedy mówił, słyszeliśmy jego krzyki przez opętaną). Później dopiero stałem się letni. W t e d y w s z e d ł e m na d r o g ę uciechy, szeroką i łatwą, a o p u ś c i ł e m drogą wąską, d r o g ę cnoty i nie r e a g o w a ł e m na łaskę, a p o t e m j e s z c z e niżej. Z początku j e s z c z e się starałem, c h c i a ł e m się n a w r ó c i ć , ale to mi się nie u d a ł o , p o n i e w a ż j u ż nie p o t r a f i ł e m się d o s t a t e c z n i e modlić. Nie współpracowałem z łaską, bo z l e t n i e g o s t a ł e m się z i m n y . M i ę d z y l e t n i o ś c i ą a z i m n e m j e s t odległość tylko skórki cebuli. G d y b y m był gorący i gorliwy nie z a z n a ł b y m tego n ę d z n e g o losu. Jeśli kapłani naszych c z a s ó w nie n a w r ó c ą się, d o z n a j ą tego s a m e g o losu, j a k ci, k t ó r z y dają zły przykład, są letni i nie współpracują z łaską Bożą. Wszyscy, jeżeli się nie nawrócą, nie będą mieli lepszego losu niż ten, który ja m a m , ja V e r d i G a r a n d i e u . A c h ! j a k i m ż e s t r a s z n y m l o s e m j e s t dla m n i e p i e k ł o ! A c h , bodaj ż e b y m się nie narodził! G d y b y m m ó g ł żyć na n o w o ! Chciałbym na ziemię wrócić, ażeby lepiej żyć. Ach, s p ę d z a ć chciałbym moje noce i moje dni na kolanach, na modlitwie, wzywając N a j w y ż s z e g o . W z y w a ł b y m A n i o ł ó w i Świętych, a b y mi p o m o g l i opuścić d r o g ę p o t ę p i e n i a , lecz cofnąć się j u ż nie mogę, jestem p o t ę p i o n y (kończy żałosnym głosem). Niestety, kapłani nie w i e d z ą co to z n a c z y być p o t ę p i o n y m w piekle i co to j e s t p i e k ł o . T e r a z , p r a w i e w s z y s c y na ziemi idą drogą najmniejszego oporu. K o s z t o w a ć chcą uciech życia. Są przekonani, że stać się humanistą, j a k oni m ó w i ą i dorównać sposobem myślenia swej e p o c e , to rzecz teraz nabyta, która zostanie na z a w s z e . Biskupi, kardynałowie i kapłani nie dają lepszego przykładu niż ten, d a n y p r z e z ich p o d w ł a d n y c h . C z y ż oni żyją w p r o s t o c i e , którą Chrystus praktykował w swoich posiłkach i przy s w o i m stole? Jak Ewangelia m ó w i , Jezus Chrystus rzeczywiście brał udział w przyję­ ciach, zaproszony przez tego czy owego, lecz na tych przyjęciach nie jadał wiele. A jeśli nieco jadł na tych przyjęciach, to wielokrotnie trzeba podkreślić, wolał cierpieć głód. Święta Rodzina i Apostołowie też wiele pościli. Inaczej nie otrzymaliby tych wszystkich łask, którymi zostali obdarzeni. Właściwie Jezus nie potrzebował zdobywać łask, bo Sam był dawcą łask, ale chciał dać dobry przykład Swoim Apostołom, ale także oczywiście wszystkim kardynałom, b i s k u p o m i k a p ł a n o m w s z y s t k i c h w i e k ó w . Ale po co, skoro dzisiaj k a r d y n a ł o w i e , biskupi i kapłani są przy stole w luksusowym otoczeniu i raczą się wykwint­ n y m i p o t r a w a m i . Oni n a w e t niszczą sobie z d r o w i e , żyjąc w ten s p o s ó b , bo w y o b r a ż a j ą s o b i e , że tak p r z y s t o i ich pozycji b i s k u p a , 160

kardynała czy kapłana. Biedne kucharki, które myślą, że kiedy służą u b i s k u p ó w czy u osobistości, p o w i n n y do stołu p o d a w a ć s k o m ­ p l i k o w a n e d a n i a . O n e sobie wyobrażają, b i e d n e , ż e b y ł b y t o dla nich dyshonor, nie zastawiać stołu tymi wszystkimi daniami. Z a p o ­ minają j e d n a k , że w ten sposób nie pomagają b i s k u p o m w na­ ś l a d o w a n i u C h r y s t u s a , ani k a p ł a n o m . B y ł o b y l e p i e j , g d y b y t e k u c h a r k i m o g ł y p o w i e d z i e ć t y m o s o b i s t o ś c i o m , ż e C h r y s t u s żył o wiele skromniej. Ci z góry (wskazuje do góry) są za tym, aby naśladowanie Chrystusa było szanowane, a to co się t e r a z dzieje j e s t wręcz przeciwne naśladowaniu C h r y s t u s a . Wyrafinowanie żyje się w luksusach, w obfitości, aż do zbytku, do grzechu nawet. Często grzech z a c z y n a się od stołu. Już się zaczyna grzeszyć, kiedy mając obowiązek do p e w n e g o ascetyzmu, odrzuca się go. B r a k d u c h a ofiary nie jest jeszcze grzechem, ale są to drzwi otwarte, przez k t ó r e g r z e c h m o ż e wejść. Brak ascetyzmu powoli prowadzi do grzechu, m i ę d z y nim, a grzechem odległość tylko skórki cebuli. Jeśli kapłan nie przestrzega nauki Kościoła, to my p r z y c h o d z i m y , ciągniemy go za j e g o szatę, żeby ściągnąć go na nasze ścieżki. Najpierw ciągniemy tylko skraj szaty, ale z nadzieją ściągnięcia całego habitu. Przez dłuższy czas miałem dobry zamiar stania się dobrym kapłanem, lecz zauważyć należy, że kapłani są przez nas o wiele więcej a t a k o w a n i niż świeccy. Oczywiście świeccy są też w niebezpieczeństwie, zwłaszcza ci, którzy starają się być sprawiedliwymi oraz ci, k t ó r z y m a j ą j a k i e ś specjalne z a d a n i e do w y k o n a n i a . Ponieważ jednak kapłan ma bardzo wielką m o c błogosławieństwa, w o l i m y atakować najpierw j e g o . C o do m n i e , to p r z y p o m i n a m sobie, że b y ł e m k a p ł a n e m i z początku w y k o n y w a ł e m moje kapłaństwo p o w a ż n i e . A później, z czasem, w y d a w a ł o mi się ono m o n o t o n n e i zapominając o m o d l i t w i e , z a p o m n i a ł e m też o celibacie. Zaniechałem p o c z ą t k o w o modlitwę, p o n i e w a ż u w a ż a ł e m , że j e s t e m b a r d z o zajęty, p ó ź n i e j w innych dniach w r a c a ł e m do niej, a potem, w końcu całkiem ją zarzuciłem. U w a ż a ł e m , że modlitwy brewiarzowe są nudne, niepotrzebne, w ko­ ńcu s t r a c i ł e m c h ę ć d o m o d l i t w y . Kiedy odrzuciłem brewiarz wpadłem w grzech nieczystości i od tej chwili nie m i a ł e m j u ż ochoty d o o d p r a w i a n i a M s z y Św. T o było ogniwo łańcucha reakcji. Kiedy w p a d ł e m w nieczystość, M s z y Św. n i e o d p r a w i a ł e m z n a b o ż e ń s t w e m , bo nie b y ł e m w s t a n i e ł a s k i . W tym stanie, lektura Pisma Św. i Ewangelii w szczególności, a t a k ż e w i d o k p r z y k a z a ń B o s k i c h , stały się dla m n i e w y r z u t e m . To było dla m n i e ostrzeżeniem, ale ponieważ nie przyjąłem go, p o s t a n o w i ł e m dzieci nie n a u c z a ć tak, j a k to p o w i n i e n e m c z y n i ć . J a k ż e m o g ł e m nauczać je dobra, skoro sam go nie p r a k t y k o w a ł e m ? Ale ci, którzy dziś nazywają się h u m a n i s t a m i i m o d e r n i s t a m i , 161

dobrze wiedzą o tym, tak samo j a k ja. Jakże m o g ą ludziom świeckim i dzieciom narzucać sprawy, w które nie wierzą i których sami nie praktykują? Jakże mogliby dopuścić, aby nauczali tak j a k powinni, wiedząc, że to nauczanie nie odpowiada ich wewnętrznemu przeko­ naniu i m ó w i ą c to, mówiliby okropne kłamstwa? Z czasem u wielu serce stało się otchłanią śmierci. Jest o wiele więcej niż się myśli tych, którzy znajdują się w takim stanie. To są zgniłe jabłka; czy zgniłe jabłko może wydawać przyjemny zapach? Bardzo m a ł o jest kapłanów, którzy starają się być cnotliwi, którzy mogliby poruszyć dusze i dać im to czego potrzebują. Gdyby kapłani dawali przykład cnoty, zwłaszcza m ł o d y m , mielibyśmy świat cał­ k o w i c i e inny od tego, który z n a m y . Świat mielibyście tysiąc razy lepszy od tego jaki macie teraz. Jakże chcecie rozszerzać dobro, skoro nie m a c i e go w sobie? Jak m ó w i ć o D u c h u Św. jeśli sam j e s t e m szczęśliwy, że Go nie słucham? Jak pokazać drogę do naśladowania, kiedy ja sam ją o p u ś c i ł e m ? Jest to wielka tragedia i głębsza niż to sobie m o ż e c i e w y o b r a z i ć . Tragedią jest, że z chwilą, gdy kapłan o p u s z c z a d r o g ę cnoty, j e s t skłonny inne d u s z e pociągnąć ze sobą. To się z a c z y n a od ofiary M s z y Św., którą od początku do k o ń c a celebruje się b e z z a m i ł o w a n i a . W k o n s e k w e n c j i dla siebie s a m e g o nie ma korzyści. We wszystkich, takich p r z y p a d k a c h , działo się ze mną to samo, p o c z u ł e m odrazę do M s z y Św., i jej świętych tekstów, k t ó r e dla t e g o , kto p r o w a d z i się ź l e , są stałym w y r z u t e m . Co do mnie, j a k i dla tysięcy innych kapłanów, było przynajmniej Przeis­ toczenie, to co pozwala wiernym na uczestniczenie rzeczywiste we M s z y Św. p o n i e w a ż ci ludzie nie m o g ą znać głębin serca kapłana; lecz biada k a p ł a n o m , którzy j u ż nie m ó w i ą tego co powinni przy odprawianiu M s z y Św. i którzy jej nie przeżywają. Biada temu, kto p r o w a d z i w i e r n y c h na d r o g ę błędu. Lepiej uczyniliby tacy kapłani, gdyby z ambony, publicznie krzyczeli: „Zgrzeszyłem", nie jestem j u ż zdolny do p r a k t y k o w a n i a cnót. M ó d l c i e się za m n i e , abym m ó g ł się nawrócić i od nowa postępować na drodze cnoty." To byłoby o wiele lepiej, m ó w i ć p o d o b n i e , a my d e m o n y nie m i e l i b y ś m y tej m o c y do p a n o w a n i a n a d tymi k a p ł a n a m i , p o n i e w a ż oni u c z y n i l i b y akt p o k u t y . N a w e t g d y b y n i e k t ó r z y m i e l i p o g a r d ę dla k a p ł a n a , który by tak m ó w i ł , większość tych, którzy by go słyszeli z b u d o w a ­ na byłaby j e g o pokorą i m o g ł a b y mu p o m ó c w nawróceniu. W i ę k s z o ś ć w i e r n y c h m i a ł a b y szacunek dla kapłana, który by się wyrażał w ten sposób; byłoby to o wiele lepsze niż p o z o s t a w a ć na drodze k ł a m s t w a i hipokryzji. K o m u ma służyć celebrowanie M s z y Św. twarzą do ludzi i m ó w i e n i e do nich: „Zbliżcie się! Bóg w a m przebacza wszystkie wasze grzechy, On was rozumie. Zbliżcie się do Ojca Światłości; a jeśli jesteście w ciemnościach, On was znowu przy162

wróci do łaski". Kapłani ci zapominają, że to oni powinni w p i e r w czynić wszelkie możliwe starania, aby Ojciec wziął was w końcu w swe ramiona i obdarzył was swą łaską. To prawda, że Ojciec bierze swe dzieci w ramiona, lecz wpierw trzeba żalu i postanowienia zmiany k i e r u n k u życia. T r z e b a zejść z drogi, która p r o w a d z i na zatracenie.

Kapłan powinien myśleć W p i e r w zacząć m u s z ę od siebie, to byłby sposób, aby stać się w z o r e m d l a k a ż d e g o i móc całej wspólnocie głosić n a u k ę Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa. Taka byłaby także misja, którą Najwyż­ szy sobie ceni, a którą powinienem głosić i wypełniać przed ludem. Mówi się zbyt wiele o miłości bliźniego, zapominając, że ta miłość jest wynikiem miłości Boga. Jakże możną mówić o miłości bliźniego, o wzajemnym zbliżeniu jednych ku drugim, jeśli zapomina się o głów­ nym: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej i ze wszystkich sił twoich"? Przepis miłości bliźniego p r z y c h o d z i dopiero na d r u g i m miejscu. Jeśli kapłan wpierw zawrze pokój z Tymi u góry (wskazuje do góry) miłość bliźniego zjawi się natychmiast. M a s o ń s k ą m a s k a r a d ą jest mówić: t r z e b a się wzajemnie miłować, wzajemnie sobie p o m a g a ć , popierać się wzajemnie. Lecz gdzie to wszystko się kończy? Nawet gdy się mówi o miłosierdziu, albo o przebaczaniu, albo o pomaganiu sobie, zobaczcie rezultat, niech będzie to choćby liczba obecnych samobójstw. To prawda, że jest przykazanie miłości bliźniego j a k siebie samego, ale to przychodzi dopiero po czczeniu i uwielbianiu Boga. T r z e b a zacząć od początku tego przykazania, i w p i e r w k o c h a ć Boga, co za sobą pociąga miłość bliźniego. W pierwszej części zawarte jest całe przykazanie. G d y b y Boga k o c h a n o n a p r a w d ę , nie mówiono by ciągle o miłości b l i ź n i e g o , o popieraniu go, o pomaganiu mu, czyniono by to. Lecz nic p o d o b n e g o się nie dzieje. Gada się cały czas, w salkach parafialnych, na konferencjach biskupów, a nawet w R z y m i e . G a d a się, dyskutuje, ustala, ujmuje, uczynić się chce wszystko w sposób, który Ci z góry (wskazuje do góry) nie akceptują. Ci u góry (wskazuje do góry) są-nie tylko miłosierdziem, Oni są także sprawiedliwością, j a w i e m n i e c o o t y m , j a , V e r d i - G a r a n d i e u . G d y b y m ć w i c z y ł się w cnotach, modlił się, czynił pokutę, nie dowiedziałbym się tego na własnej skórze, j a k to teraz wiem. P o w i n i e n e m był prosić o krzyże, aby p o m ó c m o i m owieczkom uświęcić się i siebie samego uświęcić, ale o to wszystko z a p o m n i a ł e m prosić. Za naszych dni, większość k a p ł a n ó w z a p o m i n a , że p o w i n n a iść drogą krzyża, u ś w i ę c a ć się, m o d l i ć się za drugich, o sobie z a p o m i n a ć . Dzisiaj p o w i n n o się krzyczeć z a m b o n y do naszych wiernych, aby czynili pokutę na 163

z a d o ś ć u c z y n i e n i e , by wyszli z błota ci wszyscy, którzy się tam przewalają. To byłby sposób praktykowania miłosierdzia w prawdzie To wszystko (wszystkie sposoby pomagania bliźnim) ma oczywiście swoją w a ż n o ś ć , lecz zapada się w pył, tym bardziej, że S a m Bóg o b i e c a ł n a m dać to, co p o t r z e b n e do życia, z w ł a s z c z a w naszej epoce, gdzie rzeczy materialne r o z p r o w a d z a n e są w sposób zor­ ganizowany. Dlatego nie p o w i n n y stać się celem naszego miłosier­ d z i a lecz ś r o d k i e m , k t ó r y n a m p o z w o l i u k a z a ć B o g a m i ł u j ą c e g o i miłosiernego. Oczywiście, pomóc trzeba temu, kto jest w potrzebie, ale nie n a l e ż y p r z e s a d z a ć do tego stopnia, że z a p o m i n a się o o b o ­ wiązkach względem Boga. Należałoby raczej zająć się i to z ambony z a c h ę c a n i e m wiernych do m o d l i t w y za potrzebujących wsparcia materialnego i tych, którzy znajdują się w wielkich trudnościach duchowych, a więc w wielkim niebezpieczeństwie; żądać aby zapalali ś w i ę c o n e świece, albo aby posługiwali się k r z y ż e m , k r z y ż e m z m a r ł y c h (krzyż z odpustem zupełnym dla umierających) i w o d ą święconą, nie zapominając o R ó ż a ń c u , aby na odległość przynieść tym duszom ratunek. To wszystko przynosi błogosławieństwo, nawet kiedy wykonują to ludzie świeccy; to o d b y w a się w dyskrecji i m i l c z e n i u , a my w o b e c tych s p r a w m u s i m y u l e c . Z a m b o n y p o w i n n o się ludziom p r z y p o m i n a ć , że do religii odnosić się trzeba poważnie, poświęcać się jedni dla drugich, aby utrzymać wytrwałość w sercu k a ż d e g o i u t r z y m a ć w ten s p o s ó b ludzi na d r o d z e cnoty. L u d z i o m świeckim p o w i n n o się także m ó w i ć , aby modlili się za k a p ł a n ó w w intencji ich odpowiedzialności, aby wytrwali w służbie Bożej i nie wpadli w zasadzki demonów. Trzeba się modlić o to, aby kapłani dobrze kierowali wiernymi. Ja jestem kapłanem, ją także z p o w o d u m o j e g o u ś w i ę c o n e g o stanu okropnie w piekle cierpię. K a p ł a n i , z a m b o n y p o w i n n i także prosić w i e r n y c h o m o d l i t w y za nich, p o n i e w a ż w i e r n y m należy wyjaśnić, że d e m o n y atakują k a p ­ ł a n ó w o wiele mocniej niż to sobie wyobrażają. Oni p o w i n n i się m o d l i ć za k a p ł a n ó w , aby w swej służbie w y t r w a l i i d o b r z e ją s p r a w o w a l i aż do g o d z i n y śmierci. T r z e b a t a k ż e , aby modlili się j e d n i za d r u g i c h , a b y u t r z y m a l i się na d r o d z e c n o t y i d o b r a ; nie tylko czasami, okazyjnie, lecz stale. Tragiczną rzeczą dla tysięcy, t y s i ę c y k a p ł a n ó w i ś w i e c k i c h j e s t to, że w z r o ś l i j a k t r a w a . N a g l e , w c h w i l i p o k u s y d e p t a n i są p r z e z d e m o n a , j a k to J e z u s z a z n a c z y ł w E w a n g e l i i ; bo brak im było s ł o ń c a czy w o d y , albo ich słońce spaliło. T y m bardziej, że dzisiaj świeccy sprowadzani są z prawid­ łowej drogi p r z e z s a m y c h k a p ł a n ó w , k t ó r z y m ó w i ą im, że to co dawniej się czyniło jest obecnie odrzucone. W ś r ó d nich wszystkich (wśród kapłanów i świeckich) byli tacy, którzy praktykowali wielką cnotę, później nagle upadli, bo nie byli dość zakorzenieni w dobrej 164

ziemi. T o j a ' V e r d i - G a r a n d i e u , w a m t o m ó w i ę , z a w s z e trzeba się modlić o to, aby kapłani i świeccy utrzymali się w wytrwałości, na drodze krzyżowej. Trzeba wołać, że wytrwałość na drodze krzyża jest prawem szczęścia, bo ten kto potrafi znosić przeciwności, jest na drodze do Nieba. Szczególnie ludziom biednym trzeba mówić, że powinni być zadowoleni ze swego położenia, ponieważ później będą głęboko szczęśliwi w Niebie. Nawet jeśli biedni znosić muszą wyrzeczenia, to dalecy są jednak od zasług, wynikających z dobrowolnie przyjętych postów i ofiar, jak to praktykował np. Święty Proboszcz z Ars i inni wielcy święci, aż do ostatnich chwil swego życia. Należy mówić ubogim, że powinni dzię­ kować Bogu za los, w którym ich umieścił, ponieważ jeśli to ubóstwo zostanie zaakceptowane, to może im bardziej pomóc w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Dziękujcie Dobremu Bogu, dlatego że w stanie ubó­ stwa, w którym jesteście, o wiele mniej macie czasu, aby móc ulec poku­ sie, gdyż zawsze musicie pracować. Ci, którzy obdarzeni są liczną rodziną i w wyniku tego bardzo są zajęci wychowywaniem i karmieniem dzieci, powinni Dobremu Bogu dziękować trzy razy dziennie, ponieważ mają wszelkie możliwości wzywania się od przyjemności tego świata i przygoto­ wania się do Królestwa Niebieskiego, gdzie mają przygotowane miejsce. Gdy w rodzinie rodzi się czwarte dziecko, często odbierane to jest jako rzekomy dramat dla rodziny i jej otoczenia. To co jest p o w o d e m rzekomego dramatu przy czwartym dziecku, często ma miejsce przy drugim czy trzecim. Na nieszczęście niektórzy kapłani, wykazując zrozumienie dla tych skarg, wyrażają zgodę, aby wierni stosowali środki antykoncepcyjne dla uniknięcia poczęcia kolejnego dziecka. Wierni nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, w które przez to wpadają, ponieważ między przyjęciem pigułki (grzech już ciężki), a zniszczeniem życia poczętego (grzech jeszcze cięższy) dystans jest krótki. Zniszczenie życia poczętego jest morderstwem i w konsekwencji bardzo ciężkim grzechem. W naszych czasach przyjąć się nie chce za prawdę tego, co było przedmiotem wiary przez tysiące lat. Więc, jeśli Bóg bezpośrednio nie karze onanizmu, jak ukarał grzech Onana, to jednak uważa On używanie środków antykoncepcyjnych za tak samo ciężki grzech jak grzech Onana. Wyobraźcie więc sobie o ile większym grzechem od onanizmu i używania środków antykoncepcyjnych jest zniszczenie życia poczętego, ponieważ te wszystkie występki są sprzeczne z Planem Zbawienia postanowionym przez Boga. A więc ja, Verdi-Garandieu czuję się zmuszony powiedzieć wszystkim biskupom, kardynałom i kapłanom, że krzyczeć muszą z ambony — ale co? „Postępujcie drogą Pana, bo tam gdzie wyrzeczenie i ofiara, tam tez jest m o ż l i w o ś ć uzyskania łaski". A tam, gdzie nie ma ani wyrzeczenia ani ofiary, tam nie ma możli165

wości uzyskania laski. I tam, gdzie nie ma ani wyrzeczenia ani ofiary, tam przy n a s z y m sprycie najmniejsza szczelina daje nam możność stania się b a r d z o łatwo p a n a m i dusz, aby z w a l i ć cały d o m , co jesi obecnie zjawiskiem prawie powszechnym w waszych kościołach. T r z e b a g ł o s i ć na n o w o m i s j e l u d o w i i to nie z g ł o ś n i k a , l e c / z ambony, co j u ż przedtem powiedzieliśmy. Są nawet kościoły, w których ołtarze nie są na podwyższeniu, gdzie lepiej zrezygnować z przewodniczenia nabożeństwom, ponieważ ludzie są wtedy roztar gnieni, bo ich w z r o k nie kieruje się do góry lecz na rzeczy, które ściągają w dół i n a w e t bardzo nisko, aż do nas. O d n o w i ć trzeba te Misje Ludowe, bo gdy wskaże się w nich drogę cnoty, to deszcz łask ofiaruje się ludowi. W p ł y w kapłana, który żyje w e d ł u g przykazań Bożych jest olbrzymi, j a k na przykład było to widoczne w życiu P r o b o s z c z a z A r s . P r o b o s z c z z Ars nie r a t o w a ł d u s z w c z a s i e p o d r ó ż y , czy j e d z ą c przy suto z a s t a w i o n y m stole, lub uczestnicząc we w s z e l k i e g o rodzaju k o n f e r e n c j a c h , ale m o d l ą c się w s w o i m p o k o j u i p r z e d N a j ś w i ę t s z y m S a k r a m e n t e m , to co ja p o w i n i e n e m był czynić, ja Verdi-Garandieu. Z a m i a s t tego z a n i e d b y w a ł e m moje p a s t e r s k i e o b o w i ą z k i w o b e c całej parafii i w ten s p o s ó b do­ p r o w a d z i ł e m ją na złą d r o g ę . W n a s z y c h c z a s a c h t r z e b a by tysiące i t y s i ą c e P r o b o s z c z ó w z A r s , a skoro nie istnieją n a l e ż y j e g o naśladować. O t o co ja, V e r d i - G a r a n d i e u z m u s z o n y j e s t e m p o w i e d z i e ć : że k a p ł a n i p o w i n n i u n i k a ć k o n t a k t u z n i e w i a s t a m i i cały b r e w i a r z powinni o d m a w i a ć . Rzeczywiście, jeśli kapłani nie odmawiają bre­ wiarza znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie ulegnięcia poku­ sie; przeciwnie, jeśli go odmawiają, to Najwyższy p o m a g a im przezwyciężyć pokusę, bo kapłani narażeni są na wielkie'pokusy w tym przedmiocie. Z a u w a ż y ć należy, że nawet jeśli kapłan popad­ nie w grzech, a m i m o to o d m a w i a brewiarz, N a j w y ż s z y daje mu m o ż n o ś ć k o n t y n u o w a n i a j e g o służby i stania się narzędziem pożyte­ c z n y m dla wiernych. T y m , którzy mają wszelkie trudności trzeba m ó w i ć , że m u s z ą wytrwać w Nadziei Pańskiej, ponieważ Pan lubi d o ś w i a d c z a ć tych, którzy Go kochają, zwłaszcza w epoce, w której środki finansowe pozwalają ludziom uchronić się przed cierpieniem i próbą. Na ten p u n k t t r z e b a b a r d z o n a l e g a ć , p o n i e w a ż środki finansowe są okazją do słabości, zwłaszcza we wspólnotach parafial­ nych, kiedy łatwe i p r z y j e m n e życie k a p ł a n ó w , a nawet b i s k u p ó w , nie p o b u d z a do n a ś l a d o w a n i a Jezusa Chrystusa, lecz raczej prowa­ dzi do potępienia duszy. Jakże D u c h Święty m o ż e w duszach interweniować, jeśli kapłan idzie na łatwiznę nie t ł u m a c z ą c l u d z i o m znaczenia grzechu i przedstawia im, że Bóg jest miłosierny i łatwo p r z e b a c z a w s z y s t k o bez potrzeby żalu, skruchy i zadośćuczynienia. 166

T r z e b a krzyczeć ze wszystkich dachów , że Droga Krzyżowa jest przez Niebo pożądana. Idąc za Krzyżem Jezusa Chrystusa p o m a g a się także zbawieniu bliźniego, bo tę pokutę Dobry Bóg wykorzystuje; czyli Dobry Bóg posługuje się tą pokutą dla zbawienia bliźniego. Jeżeli realizuje się pierwszą część Bożego przykazania miłości, realizuje się tym samym drugą część tego przykazania. Czy to jest rzeczywiście miłość względem Boga, kiedy M s z ę odprawia się twarzą do ludu, j a k b y była ona adresowana do ludu, a nie do Boga? Kapłani winni Mszę, odprawiać w ten sposób, aby zdać sobie sprawę, że jedynie służba Bogu i cześć Boga są celem w tej ofierze. Wszystko inne jest niczym innym, jak tylko u z u p e ł n i e n i e m czy dodatkiem. Za wiele głoszą kapłani o sprawach życia bieżącego i o miłości bliźniego ogólnie i w szczególności, zapominając, że to właśnie miłość Boga jest tą, która prowadzi do miłości bliźniego i prawdziwego miłosierdzia. Taki sposób działania, przez praktykowanie wyrzeczenia i pokuty, pozwoliłby zbawić tysiące i tysiące dusz, gdyby naprawdę wprowadzony był w czyn. Tyle dusz, jak płatki śniegu wpada do piekła, jak to często przypominają dusze uprzywilejowane. Jeżeli biskupi i kapłani będą się upierali w za­ chowaniu tej rujnującej postawy, tysiące i tysiące kościołów nie będą j u ż Kościołem, co teraz już zaczyna się dziać. Dla tysięcy i tysięcy wiernych współczesne kazania w kościołach są okazją do zaniedbania służby Bogu i w konsekwencji są to więc narzędzia śmierci, ponieważ nie prowadzą do Nieba, ani o Niebie nie przypominają. To wszystko przyszło, ponieważ kapłan pofolgował sobie i nie żyje j u ż według pierwszego przykazania miłości Boga. Tak j a k jabłko, posiada on wewnątrz robaka i nie jest j u ż p r z e w o d n i k i e m takim, j a k i m być powinien. Gdyby biskupi i kapłani żyli według praw ustanowionych przez Boga, nie mielibyście tej katastrofy, którą teraz widzicie w Rzy­ mie. Gdyby tak było, Bóg nie zniósłby, aby ktokolwiek inny niż Papież P a w e ł VI m ó g ł rządzić w j e g o imieniu. Ta rzeczywistość, która wyszła poza Watykan jest dziełem masone­ rii. Lecz g d y b y na całym świecie, miliony wiernych zjednoczyły się w praktykach religijnych, aby się modlić i pokutować i cały czas prosić Boga, aby was wyprowadził z tej sytuacji, Niebo nie pozwoliłoby, aby przyszła ta katastrofa. Gdyby zorganizowano krucjaty modlitw, Rzym byłby jeszcze R z y m e m . To także jeszcze muszę powiedzieć tysiącom dzisiejszych kapłanów, że kobiety stać się mogą ich zgubą, a to by się nie stało, gdyby uzbroili się w modlitwę. Gdyby kapłani wzięli swój brewiarz i karmili się nauką D o k t o r ó w Kościoła, którzy dzięki modlitwie mają tak wielkie po­ znanie człowieka, to sprawy by się dla nich zmieniły; w przeciwnym razie należeć będą do tych tysięcy i tysięcy kapłanów, którzy obecnie żyją w grzechu śmiertelnym. 167

Tysiące kapłanów żyje poza łaską i nie odmawiają j u ż brewiarza, tak j a k ja to czyniłem. G d y b y m był przynajmniej z a w o ł a ł o p o m o c do mojego Anioła Stróża, ale niestety, odrzuciłem wszelkie środki, które pozwoliłyby mi poprawić się i postępując za modą życiową, zaniedbałem w y c h o w a n i a młodzieży; a j e d n a k ja byłem lepszy n i / współcześni kapłani i młodzież. To ostrzeżenie powinno być światłem d l a k a p ł a n ó w , k t ó r z y z n a j d u j ą się n a d r o d z e z a t r a c e n i a . N i e g d y ś było wielu k a p ł a n ó w , k t ó r z y czuwali n a d s w o i m u ś w i ę c e n i e m , ale dziś przyswoili sobie szeroką drogę, a więc drogę n a z a t r a c e n i e . Jeśli nie b ę d z i e c i e się z a n i c h m o d l i ć , j e ś l i nic p o w s t a n ą dusze pokutne, aby ich bronić i wyjednać im łaskę, są z g u b i e n i . T o w y d a j e się n i e w i a r y g o d n e , t o j e s t t r a g i c z n e , ale z m u s z o n y j e s t e m p o w i e d z i e ć to tak j a k jest. To jest tym bardziej t r a g i c z n e , b o B ó g n a s z nie j e s t B o g i e m , k t ó r y p r z y p o m i n a k u k ł ę z cukru. On utworzył p r a w a i te p r a w a są wieczne. T r z e b a ich przestrzegać, a wierni nie powinni słuchać tych k a p ł a n ó w , k t ó r z y są z w o l e n n i k a m i z m i a n , bo to nie d u c h o w i e ń s t w o ustala p r a w a , tylko B ó g , a J e g o p r a w a p o z o s t a n ą w i e c z n e . Nie na p r ó ż n o P a n nasz powiedział w Ewangelii, że lepiej jest być j e d n o o k i m w Królestwie Bożym, niż z d w o m a oczami w piekle. F a k t y c z n i e , w n a s z y c h czasach przez w z r o k kapłan zatraca się coraz bardziej. O b e c n i e kapłani nie umartwiają wzroku. O wiele za d u ż o o b r a z ó w przyjmują do serca s w e g o , które zamącają ich życie w e w n ę t r z n e . To zaczyna się od telewizji i szerzy się dalej w pracy parafialnej, gdzie kobiety są teraz w w i ę k s z o ś c i . N i e g d y ś kobiety miały w kościele głowy nakryte. Obecnie tego nie praktykują. A w i ę c po co ołtarz o d w r a c a ć do ludzi? Ja, V e r d i - G a r a n d i e u o d p r a w i a ł e m M s z ę o d w r ó c o n y tyłem do ludzi i m i m o to zostałem u w i e d z i o n y p r z e z kobietę; kapłani dzisiejsi, o d w r ó c e n i t w a r z ą do ludu, mają więcej pokus niż kiedyś. Nie na próżno Pan w Ewangelii powiedział, że lepiej j e d n o o k i m wejść do K r ó l e s t w a N i e b i e s k i e g o , albo z j e d n ą ręką i j e d n ą nogą, niż w p a ś ć do straszliwych cierpień piekła z d w o m a o c z a m i , d w i e m a rękami i d w i e m a n o g a m i . C z y ż b y k a p ł a n i m y ś l e l i , że E w a n g e l i a straciła dziś swoją w a r t o ś ć i że k u c h a r z y ć m o g ą w e d ł u g s w e g o s m a k u ? C z y m o ż e wierzą, ż e Pan Jezus m ó w i ł tylko do ludzi, wśród których w y k o n y w a ł swoje p o s ł a n n i c t w o ? W Jego czasach n o s z o n o szaty długie. K a p ł a n o m nie przychodzi na myśl, że On raczej m ó w i ł do ludzi naszej epoki, w której z g u b a r o z s z e r z a się coraz bardziej ś r o d k a m i t e c h n i c z n y m i i w której nikt nie jest zdolny zapobiec t e m u co się dzieje. To jest g o r e j ą c a o t c h ł a ń p o t ę p i e n i a , której nie m o ż n a u g a s i ć inaczej j a k tylko przez o g r o m w y s i ł k ó w czynionych przez p e w n ą ilość dobrych k a p ł a n ó w , k t ó r z y w a l c z ą tu i t a m . Pan B ó g z a w s z e z w r a c a się do 168

wolnej woli każdego. Oprócz tego jest Biblia, a Ewangelia w szczegól­ ności i wszystkie poselstwa, które bez przerwy przypominają p r a w a ustalone przez Pana. Jeżeli w z b r a n i a m y się ich słuchać, Niebo nic pomóc nie m o ż e , zwłaszcza jeśli ktoś zabawia się w przystosowywa­ nie E w a n g e l i i na swój własny s p o s ó b . Jeśli całe to M i ł o s i e r d z i e odrzuca się na wiatr, cóż Niebo może? Jakże działać m o ż e łaska, jeśli nie czyta się j u ż Ś w i ę t y c h Ksiąg — ani książek p i s a n y c h p r z e z świętych, na przykład życie Katarzyny Emmerich, Proboszcza z Ars, albo Ojca Pio, którzy dali naszej epoce wielki przykład. Każdy z tych świętych odczuwa tę samą miłość dla tej samej ofiary, w tym samym wyrzeczeniu przez miłość dla drugich. Pokuta tych świętych przyjęta została p r z e z N a j w y ż s z e g o . On byłby gotów przyjąć j e s z c z e inne ofiary, inne zadośćuczynienia w intencji nawrócenia grzeszników. Często Dobry Bóg chciałby, aby ludzie byli zdolni mu powiedzieć: „Przyjmuję cierpienia, które mi nałożyłeś; użycz mi łaski, abym mógł je znieść w intencji nawrócenia tego czy t a m t e g o " . Często j e d n a k trzeba stwierdzić, że gdy Pan zsyła cierpienia, chrześcijanie bardzo często odrzucają je ze zgrozą i ze wszystkich sił. Człowiek zbyt często czyni wszystko, aby tylko uniknąć cierpień. Należałoby, aby kapłani z r o z u m i e l i to i wyjaśnili w i e r n y m . Ci, którzy odrzucają cierpienie i starają się go uniknąć, nie żyją w e d ł u g p i e r w s z e g o przykazania. Z wolą Bożą z g a d z a m y się wtedy, kiedy m ó w i m y „Niech się stanie Twoja, a nie moja w o l a " . Ten sposób uczestniczenia w agonii Chrystusa byłby najlepszym uczczeniem miłości Boga. Jeśli cierpienie złączone było z przyjęciem Woli Bożej nabrało bardzo wielkiej wartości. J a k k o l w i e k d o t k l i w e s ą n i e k t ó r e c i e r p i e n i a , t o g d y się j e p o ł ą c z y z cierpieniami Chrystusa, dadzą one jeszcze większe uświęcenie i z a d o ś ć u c z y n i e n i e za g r z e c h y d r u g i c h .

M y ś l ę o tych wszystkich cierpieniach jakie istnieją w stanie m a ł ż e ń s k i m , a które się odrzuca, w nadziei, że kiedyś m o ż e będzie m o ż n a odłączyć się od swego partnera; a j e d n a k jeśli te cierpienia byłyby z n o s z o n e z poddaniem, mogłyby się przyczynić do wielkiego z a d o ś ć u c z y n i e n i a . Tysiące i tysiące ludzi m o g ł o b y cierpieć myśląc o drugich i te cierpienia nie byłyby stracone. To wszystko jest dzisiaj w w a s z y m Kościele katolickim zupełnie z a p o m n i a n e . Bardzo rzad­ ko m ó w i się o tym z a m b o n y i jest to p o w s z e c h n e . N a ś l a d o w a n i e Jezusa C h r y s t u s a i troska o zbawienie bliźniego to najważniejsze, reszta j e s t d r u g o r z ę d n a , i to j e s t z a w a r t e w p r z y k a z a n i u : „Kochaj b l i ź n i e g o j a k siebie s a m e g o " . G d y b y C h r y s t u s był w ś r ó d w a s , b y ł o b y t y s i ą c e i t y s i ą c e l u d z i , którzy u w a ż a l i b y go j e s z c z e za b u n t o w n i k a i za s z a l e ń c a . Wszyscy,

którzy chcą iść za Jezusem Chrystusem, są dziś uważani za szalonych. 169

Zamiast iść ku górze schodzi się w dół; i tylu kapłanów nie głosi j u ż tych prawd, bo one są dla nich samych żywym wyrzutem, bo nie żyją według nich. Gdyby oni sami zachowywali cnoty, więcej mogliby wymagać od ludzi. „Skoro ja sam czegoś nie czynię to nie m o g ę tego w y m a g a ć od innych". To jest naprawdę stan tragiczny, jaki teraz przeżywacie w Kościele katolickim. Od k a p ł a n ó w aż do kardynałów w R z y m i e ciągnie się ten stan. G d y b y kapłani żyli tak j a k Chrystus i Apostołowie, prowadziliby dusze na drogę bardziej oświeconą i pewniejszą, i głosiliby jak św. Jan Chrzciciel i Jezus w swoim czasie głosili — nawracajcie się i pokutujcie. Obecnie tylu kapłanów walczy przeciwko wysiłkom i dobru, ponieważ sami skierowali się ku złu. Oni są na drodze szerokiej, wiodącej do otchłani. To należy kapłanom m ó w i ć w o c z y , ale w s p o s ó b , k t ó r y r e s p e k t u j e p r a w a p s y c h o l o g u i w y k a z u j e , że p r a g n i e się ich d o b r a . N i e c h o d z i o to, a b y im powiedzieć, że są źli, ale należy posługiwać się psychologią, żeby ich zachęcić, aby sami zawrócili ze złej drogi. Należy ich zapytać, przynajmniej ogólnie, żeby dowiedzieć się czy przestali się modlić, aby doprowadzić ich do zrozumienia, że sprawy Boga wyjaśniać można tylko p r z e z m o d l i t w ę . Co do tych, k t ó r z y są w stanie przyjąć napomnienie, można by się posłużyć nawróconymi i dzięki Bogu przyprowadzić ich z powrotem. Natury są odmienne. Trzeba to wziąć pod uwagę, j a k to czynił Ojciec Pio. Może niektórzy kapłani są ofiarą nieświadomości, ale większość wie dobrze do jakiego upadku doszła; przypomnienie im ich powołania mogłoby sprowadzić ich z powrotem na drogę prawą i do Boga. W każdym razie wszyscy lepiej kierowaliby duszami, którymi mają się zajmować, gdyby weszli na drogę wy rzeczenia. To jest wielka prawda, którą wolałbym przemilczeć, ale Ci z góry (wskazuje do góry) każą mi ją wyznać i przypomnieć, m i m o że jestem w piekle, do którego nigdy nie myślałem że się dostanę. Ileż cierpienia zniósłbym na kolanach w obronie swojej trzody, gdybym mógł wrócić na ziemię! Nawet przyjąłbym męczeństwo, żeby uratować moją trzodę i nawet wielokrotnie. Przyjąłbym je dobrowolnie z naj­ wyższym poświęceniem, gdyby taka była Wola Tych z góry (wskazuje do góry). Moim pierwszym celem byłoby realizowanie najpierw pierw szego przykazania i szukanie sposobów j a k uczcić Boga i stać się godnym tego przykazania. Prosiłbym o oświecenie co do Jego Woli wobec mnie. J e s t z a s a d a , k t ó r a m ó w i , że w o b e c w ą t p l i w o ś c i trzeba w y b r a ć tę d r o g ę , która jest trudniejsza. Czy kapłani i wierni myślą o tej

zasadzie? To pozostało tylko przysłowiem. Bóg tego nie wyraził, ale to jest całkowicie zgodne z obecną sytuacją. Tysiące kapłanów znajduje się na drodze do zatracenia, bo wybrali drogę łatwiejszą. Tak, wybrali drogę najmniejszego oporu. To nie jest sposób, który znalazł upodoba nie w o c z a c h B o g a . 170

Trzeba, według słów św. Pawła, umieć rozróżnić możliwe roz­ wiązania, a wybrać najlepsze. Modlić się trzeba do D u c h a Świętego na k o l a n a c h , j a k to j u ż m ó w i ł Belzebub, Judasz i wszystkie inne demony przede mną. Każdy musi poznać swoje powołanie, ponieważ B ó g m a dla k a ż d e g o d o k ł a d n y plan. Już dla s z a c u n k u w o b e c B o g a i z p o w o d u w y s o k i e g o stanowiska, kapłan p o w i n i e n p r z e d s t a w i a ć sobą wielki autorytet. Powinien zbliżać się do ludzi którzy p o w i n n i go szanować ponieważ sam idzie tą drogą, którą im wskazuje, a która odpowiada j e g o powołaniu. Wierni muszą widzieć przed sobą kogoś, kto daje im przykład, a nie k o g o ś , kto ich prowadzi na potępienie, albo m i m o , że jest kapłanem, żyje na drodze potępienia. Między k a p ł a n e m , a osobą świecką winien być dystans. N a j w y ż s z y chciał zawsze tego, bo kapłan jest skarbcem błogosławieństw. Kapłan przypominać musi tego wielkiego kapłana, którym jest Chrystus i tym samym zasłużyć na szacunek wiernych. Przez swoje życie musi n i e z m o r d o w a n i e przypominać jak wielki majestat przedstawia B o s kość i wierzyć, że obowiązkiem jest Jego adorować i kochać Go j a k tego żąda. To j e s t sprawa, której nauczać trzeba od w c z e s n e g o dzieciństwa. N a j m ł o d s z e nawet dzieci trzeba p r o w a d z i ć do kościoła i uczyć, żeby przechodząc przed Tabernakulum przyzwyczajały się klękać z największym szacunkiem. Trzeba im pomóc wielbić Przenaj­ świętszy S a k r a m e n t Ołtarza, odmawiając m o d l i t w y takie j a k ta: „Niechaj będzie uwielbiony i uczczony Przenajświętszy Sakrament O ł t a r z a " . Dzieci zachęcać należy do w z y w a n i a Świętych, żeby ci Święci i Aniołowie pomogli im wysławiać Majestat Boży i wielkość Trójcy Przenajświętszej w najwyższym Niebie. C z y m jest Kościół, który nie jest zdolny do wzniesienia serc ku Trójcy Przenajświętszej? C z y m j e s t Kościół, który nie przedstawia Boga j a k o Istotę ponad wszystkimi ludźmi, który nie wykazuje najwyższej Świętości Trójcy Przenajświętszej i nie przypomina już, że sprawą absolutnie koniecz­ ną jest podobać się Najwyższemu w Niebie? Jeśli kapłani tego nie czynią, to przynajmniej rodzice powinni to czynić w o b e c s w o i c h dzieci. N i g d y nie n a l e ż y p r z e s t a w a ć o d d a w a n i a czci B o g u , n a w e t kiedy w danym środowisku stan dusz jest zły. Przyjmując cierpienia trzeba potrafić dziękować Bogu za zwycięstwo, odniesione przez was w tej t r u d n o ś c i . Na k o l a n a c h p o w i n n o się d z i ę k o w a ć B o g u za cierpienia, które nam zsyła, a b y ś m y się mogli poprawić i wejść na drogę cnoty. Ci, którzy przed trudnościami i cierpieniami uciekają, skazani są na utracenie cnoty. W poprzednich wiekach zawsze byli kapłani, k t ó r z y stawali na w y s o k o ś c i s w e g o p o w o ł a n i a , ale i za n a s z y c h c z a s ó w są tacy, k t ó r z y żyją w takich s a m y c h , b a r d z o s k r o m n y c h w a r u n k a c h i p o n i e w a ż pokój B o ż y n o s z ą w s w o i c h sercach, p r z e z w y c i ę ż a j ą w s z y s t k o na ziemi. 171

J a k i p o ż y t e k m a c z ł o w i e k , k t ó r y cały ś w i a t z d o b y ł , ale sam siebie zgubił lub zaszkodził swej duszy? M u s z ę w a m powiedzieć, ja V e r d i - G a r a n d i e u , że w a s z a epoka j e s t bardzo źle w tej sprawie o b j a ś n i o n a . To j e s t e p o k a , w której nie ma p r a w d z i w e j miłości b l i ź n i e g o i w tej epoce Kościół w i n i e n n a u c z a ć s z c z e g ó l n i e o niej. P r a w d z i w a miłość bliźniego z a c z y n a się od troski o j e g o duszę, a nie o ciało. Czyż nie jest lepiej, aby ludzie ginęli od zarazy i wojny i wszelkiego rodzaju cierpień, a ratując dusze zdobyli c h w a ł ę Bożą? P o z a tym ludzie żyjący w luksusach i przyjemnościach ziemskich są w wielkim niebezpieczeństwie zgubienia swych dusz. Miłosierdzie ś w i a d c z o n e na sposób masoński prowadzi dusze do zguby. To jest zatracenie wielu dusz, bo to nie jest prawdziwa miłość bliźniego tylko hipokryzja. G d y b y kapłani wiedzieli na j a k i e zatracenie narażają swoich wiernych, nie przemawialiby nigdy tak j a k teraz. Jasne jest, że drugim trzeba p o m ó c materialnie, zwłaszcza jeśli, cierpią nędzę, ale to nie jest główna sprawa. Główną sprawą jest wierność nauce, której p o w i n n o s i ę b r o n i ć , aby swojej d u s z y nie z a p r z e d a ć . P r a k t y k o w a ć miłość bliźniego znaczy sprowadzić go na drogę prawa Bożego. Niestety tysiące kapłanów, pod kierownictwem swych b i s k u p ó w i k a r d y n a ł ó w , narzuciło Kościołowi ten sposób prak­ tykowania miłosierdzia; co czyniąc wypaczyli cnotę, która j u ż nie jest tym, czego Bóg sobie życzy. Prawdziwa miłość bliźniego nie przed­ stawia się nigdy bez troski o jego duszę, nawet jeśli on cierpi, a ukazuje mu się prawdę, jest to także uczynek miłości bliźniego. On później pozna, że w skutkach było to dla niego p r a w d z i w e lekarstwo. W swojej m o w i e z ambony kapłan powinien u ż y w a ć bicza i m o c n y c h s ł ó w , p o n i e w a ż w w i e c z n o ś c i istnieje s p r a w i e d l i w o ś ć , i p o n i e w a ż istnieje piekło, o którym j u ż więcej nie mówią, bo Sami w nie nie wierzą. N i e wierzą nawet w Niebo, w j e g o najwyższej r z e c z y w i s t o ś c i . G d y b y w nie wierzyli nie w p r o w a d z a l i b y w błąd tysięcy ludzi, których powinni by prowadzić do Nieba. Z j a k i m rodzajem k a p ł a n ó w m a m y dzisiaj do czynienia? N a w e t ja nigdy tak źle nie m ó w i ł e m , j a k oni teraz. Biegną na zatracenie, a miejsce w piekle jest j u ż dla nich przygotowane (demon krzyczy przy tym zdaniu). A l e to, co t e r a z m ó w i ę o d n o s i się w tej s a m e j m i e r z e do k a r d y n a ł ó w , b i s k u p ó w i świeckich. G d y b y w s z y s c y ci ludzie znali chaos w j a k i m są pogrążeni, tysiąc razy m ó w i l i b y „mea culpa" — tysiące, tysiące razy. Sami wzięliby się za kołnierz i wyrwaliby te robaki, które drążą ich dusze. Nie przestaliby tych r o b a k ó w wyry­ w a ć , żeby przeszkodzić im w rozmnożeniu się. Ognistymi obcęgami niszczyliby te pasożyty, które tak niszczą ich dusze. W czyn wprowa­ dziliby pierwszą część przykazania miłości, a potem miłości bliźniego. 172

P r a w d z i w ą miłość okazuje się nie tylko darami, p o n i e w a ż nawet Z tymi darami pozostawić m o ż n a bliźniego na drodze do piekła. Oto co m u s z ę powiedzieć i co tłumaczy moją o d m o w ę , podczas której dłuższy czas nie chciałem wyjawić swojego imienia. Ale Ci z góry (wskazuje do góry) zmusili mnie do mówienia, b o j a sam przygotowa­ łem sobie moje własne przeznaczenie, ponieważ ja mojej służby k a p ł a ń s k i e j nie w y k o n y w a ł e m tak j a k t r z e b a b y ł o . Przekroczenie szóstego przykazania, m u s z ę to powiedzieć, j a k r ó w n i e ż luksus, są p r z y c z y n a m i zatracenia wielu k a p ł a n ó w . G d y b y oni tę olbrzymią tragedię zrozumieli, poświęciliby się aż do ostatniej kropli krwi. Odczuliby olbrzymi ból za to co się stało, zaczynaliby w s z y s t k o od zera. W z y w a l i b y na swój ratunek w s z y s t k i c h świętych i aniołów, aby im pomogli odnaleźć właściwą drogę, ponieważ w wiecznym piekle ogień jest nieustanny, a robak dusze drąży zawsze. Ten ból olbrzymi, ta straszna tragedia piekła trwa wiecznie i ja, Verdi-Garandieu zmuszony jestem to powiedzieć. Świadectwo

egzorcystów

Niżej wymienieni kapłani oświadczają, że opierając się na osobis­ tej znajomości tego p r z y p a d k u opętania, są w e w n ę t r z n i e przekonani o autentyczności w y p o w i e d z i , które na polecenia Matki Bożej wypowiedzieć musiały demony. Ks. Albert von Arx — Niederbuchsiten, Ks. Arnold Egli — Ramisvil, Ks. Ernest Fischer — misjonarz Gossau, Ks. Pius Gervasi — O.S.B. — Disentis, Ks. Karol Holender — Ried, Ks. Grzegorz Meyer — Trimbach, Ks. Robert Rinderer — Auw, Ks. Ludwik Veillard — Cerneux-Pequignot. W y ż e j w y m i e n i e n i d u c h o w n i są n a r o d o w o ś c i s z w a j c a r s k i e j , oprócz ks. Ernesta Fischera, który jest narodowości niemieckiej. Wszyscy brali udział w egzorcyzmowaniu z wyjątkiem Ojca Grzego­ rza Meyera, który przez pewien czas był kierownikiem d u c h o w n y m o p ę t a n e j , a z a t e m dobrze ją zna. J e s z c z e d w ó c h innych k s i ę ż y n a r o d o w o ś c i francuskiej brało u d z i a ł w e g z o r c y z m o w a n i u . Oświadczenie jednego z egzorcystów Kapłani, którzy powinni być obrońcami wiary i prawdy — nie są nimi. Dlatego też Matka Boża zmusza szatana — ojca kłamstwa — do mówienia prawdy i wykładania czystej nauki Kościoła, nawet kiedy on się wścieka przeciwko tym „ostrzeżeniom". Chodzi tu o przebudzenie pasterzy, aby Niepokalane Serce Matki Kościoła odniosło zwycięstwo. Oczywistym jest, że wszystkie te wypowiedzi zbadane być muszą w świetle nauki Kościoła i jego obecnej sytuacji. Jest j u ż j e d n a k rzeczą p e w n ą , ż e treść tej książki z m i e r z a d o r z e t e l n e j o d n o w y K o ś c i o ł a . O.

173

Arnold Renz,

Salwatorianin

Słowo wstępne kapłana, uczestnika egzorcyzmów. „ O s t r z e ż e n i e z Z a ś w i a t ó w " — nic n a d z w y c z a j n e g o , lecz wszystko j e s t n a d z w y c z a j j a s n e . Ż a d n e j z m i a n y w n a u c e k a t o l i c k i e j . Piekło istnieje i j a k jeszcze. D e m o n y przymuszone przez Najświętszą Maryję Pannę podają rozpaczliwy obraz. Kościół może pewne r z e c z y z m i e n i ć , j a k to j u ż w dziejach historii czynił, ale j e g o p o s ł a n n i c t w o , n a u k a , d o g m a t y k a i to co dotyczy ofiary M s z y Św. pozostają nienaruszone, niezmienne. Biada j e d n a k temu, kto korzy stając z naszej epoki zbaczającej z drogi, głosi inną Ewangelię niż ta, która została p r z y p i e c z ę t o w a n a Krwią Jezusa Chrystusa na Krzyżu Najświętsza Maryja Panna jest po Trójcy Przenajświętszej największą o s o b i s t o ś c i ą N i e b a i z i e m i . K t o by s o b i e m ó g ł w y o b r a z i ć , że w n a s z y c h c z a s a c h n a u k a tak p r a w d z i w i e k a t o l i c k a m o g ł a b y się obejść b e z Jej p o m o c y , — j u ż w k r o c z y ł na d r o g ę p r o w a d z ą c ą do utraty w i a r y katolickiej. N i c bardziej p o k o r n e g o niż Najświętsza M a r y j a P a n n a , nic w i ę k s z e g o . K t o m ó w i w ten s p o s ó b ? K t o tak dobrze naucza? — To J u d a s z Iskariota; d e m o n y są za to w ś c i e k ł e , że na rozkaz B o s k i e j P a s t e r k i , N a j ś w i ę t s z e j M a r y i P a n n y , m u s z ą o b u d z i ć na szych pasterzy. Jest to książka, którą należy przemyśleć, książka nie do zapomnienia. Piekło wypluwa p r a w d ę — to cud Boży.

Demony mówią o prawdziwości „Ostrzeżeń z zaświatów" 25 kwiecień 1975 r.: „... N a w e t przy najmniejszych w y p o w i e dziach Ci z góry (z Nieba) nie dozwalają, aby były fałszywe. Jeżeli j e d n a k p o m i m o to ktoś nie wierzy, to my (demony) bardzo się z tego cieszymy..." 13 lipca 1977 r.: — „ O n a ( N . M . P . ) ... i Trójca Przenajświętsza ... Oni każą p o w i e d z i e ć : Jest to smutne, że musieli dopuścić, aby d e m o n y tak wiele powiedziały, p o n i e w a ż nikt nie chce wierzyć widzącym, m i s t y k o m — duszom w y b r a n y m przez Boga i za ich p o ś r e d n i c t w e m w y p o w i a d a j ą c y m się... Zmarły w 1903 r. wielki papież Leon XIII miał widzenie w którym C h r y s t u s u k a z a ł mu p r z y s z ł e z m a g a n i a , straszliwą w a l k ę i ataki szatana na Kościół Święty, szczególnie pod koniec lat siedemdziesią­ tych i na początku osiemdziesiątych, a także na początku dwudziestego pierwszego wieku... Papież był bardzo przerażony tym strasznym w i d o k i e m . Dlatego nakazał specjalne m o d l i t w y po M s z y Św. do Św. M i c h a ł a A r c h a n i o ł a i Matki Najświętszej. Sam ułożył m o d l i t w ę do św. Michała: Święty Michale Archaniele broń nas w walce... którą odmawiali kapłani z ludem po każdej cichej M s z y Świętej. 174

Piekło

królestwem

szatana

A utorem wstrząsających przekazów Pana Jezusa dotyczących dzia­ łania szatana i jego królestwa czyli pieklą i karygodnych zaniedbań w walce z nim, jest czcigodny ks. Don Ottavio Michelini, który posiadał godność prałata i przez 40 lat był proboszczem. Zmarł w opinii świętości w dniu 15.10.1979 r. W ostatnich latach był kierownikiem duchowym Towarzystwa „Speranza", które do dzisiaj opiekuje się osobami niedołęż­ nymi fizycznie. Świątobliwy ów kapłan pozostawił po sobie sześć ksiąg, będących zbiorem mistycznych objawień, które zostały wydane we Włoszech pod tytułem „ Confidenze di Gesu a un Sacerdote". Tłumaczone na wiele języków cieszą się do dzisiaj wielkim i ciągle wzrastającym zainteresowaniem na całym świecie. W Polsce fragmenty tych orędzi Pana Jezusa i Matki Bożej, dotyczące przyzwalania szatanowi na pustoszące działanie w Kościele, były wydane w 1982 r. przez Kapłański Ruch Maryjny w książce pt. „Szatan" oraz „Któż jak Bóg" i prze­ drukowane następnie w książce pt. „Szatan istnieje naprawdę", z wymie­ nionych tu książek pochodzą niżej przytoczone wyjątki. Szatan i jego działanie

27 VIII 1975 r. Kiedy się modlisz, kiedy zapisujesz to, co ci m ó w i ę , szatan czyni w s z y s t k o , aby cię nie tylko r o z p r o s z y ć i od tego o d w r ó c i ć , lecz jeszcze aby cię zniecierpliwić, a kiedy mu się to nie uda, wbić w pychę... Szatan z pychy zgrzeszył, trwa w niej i na wieki w niej pozostanie. Zwalczać go trzeba cnotą przeciwną — p o k o r ą . Jeśli dziś wieczór zamiast niecierpliwić się postanowisz w akcie pokory „milczeć, przyjąć, cierpieć, ofiarować się", zwalczysz szatana umartwieniem swego j a " . To j a " j e s t p y s z n e , a szatan u p o k o r z o n y i r o z g n i e w a n y rzuci po j a k i m ś czasie swą zdobycz. W tym przypadku zdobyczą byłeś ty, bo diabeł posługując się X-em miał ciebie na celu. Powiedziałem, że został „ u p o k o r z o n y " , bo nic nie odstrasza go tak j a k akt p o k o r y . To, że c z ł o w i e k od niego z natury n i ż s z y j e g o zwycięża, g n i e w a go i rani. Jakże bardzo mylą się ci, którzy zmaterializowani, a więc zaślepieni w i m i ę swej o s o b o w o ś c i , czyli swego „ja" pełnego pychy, próżności i zarozumiałości, pozwalają tym namiętnościom wzrastać i tym wspomagają szatana w jego dziele ogołacania i opustoszania duszy. Książę kłamstwa jako moc podaje to, co w rzeczywistości jest słabością, słabość zaś nazywa mocą. Tym sposobem wiele dusz pociąga ku sobie. T y , m ó j synu, p r z e k o n a ć się m o ż e s z o s w y m l e n i s t w i e i ujrzeć 175

g ł u p o t ę tych, k t ó r z y tak ł a t w o dają się w c i ą g n ą ć w p u ł a p k ę . A p r z e c i e ż M o i c h n a p o m n i e ń ani p r z y k ł a d ó w nie brakuje, j a k też n a p o m n i e ń Mojej i waszej Matki i przykładów świętych. Czyż w a m nie p o w i e d z i a ł e m „uczcie się ode Mnie, ż e m jest cichy i p o k o r n e g o s e r c a " ? To kosztuje więcej i więcej sił w y m a g a do u m a r t w i e n i a s w e g o „ja", niż do w y k o n a n i a innych przedsięwzięć. Szatan zgrze­ szył p y c h ą i przez p y c h ę d o p r o w a d z a do grzechu człowieka, człowiek więc w t e d y zwycięży, kiedy szatana pobije bronią skutecz­ ną — pokorą. Pokora jest cnotą podstawową, fundamentalną. Bez pokory nie ma postępu duchowego, bez niej budowanie Królestwa Bożego w duszach jest niemożliwe. Myśl, rozważaj, zastanawiaj się n a d w i e l k o ś c i ą tej c n o t y . Szatan p o k o r n y c h się boi, bo jest z a w s z e przez nich pobity. Mój synu, twój J e z u s , ten N i e s k o ń c z o n y O c e a n Miłości s p r a g n i o n y jest miłości, lecz ludzie obciążeni materią, w której się pogrążają, nie są z d o l n i M n i e ujrzeć i z r o z u m i e ć , a tym bardziej u k o c h a ć . W i ę c ty M n i e kochaj synu, kochaj za wielu chrześcijan, którzy M n i e nie kochają i za tylu, tylu k a p ł a n ó w , którzy r ó w n i e ż M n i e nie kochają, bo są zmaterializowanymi fachowcami Mego Odkupienia. Błogosławię cię!

Szatan — nienawiścią 9 IX 1975 r. Synu, kiedy ja jestem Miłością, która ze swej natury dąży do zjednoczenia, to diabeł jest nienawiścią, zrodzoną z pychy i niosącą rozdział. Z miłości płynie pokora, a z buntu Lucyfera rodzi się nienawiść. Ludzkość po s w y m upadku poznała Miłość Bożą, która na nią się wylała. Zarazem poznała także nienawiść szatana. Pierwszy zarażony tą nienawiścią był Kain, on był jej pierwszą ofiarą. Nienawiść została rzucona na ziemię j a k o źródło nieustającego niepokoju. Biada tym, k t ó r z y nie potrafią się od niej o d w r ó c i ć . Bóg zbawia ludzi dobrej woli swoją miłością, szatan zaś gubi ludzi nienawiścią i rozdzielaniem. Bóg człowieka przemienia z dzikusa czyni go bardziej ludzkim, a potem przekształca go w chrześcijanina, czyli w syna Bożego, podnosząc go do udziału w Swej naturze. Lucyfer również usiłuje człowieka przemienić, ale w diabła pychy, nienawiści i buntu. D r o g o c e n n y m i o w o c a m i Miłości Bożej są wiara, nadzieja i m i ­ ł o ś ć . Stąd p ł y n i e s z a c u n e k dla w o l n o ś c i osobistej i s p o ł e c z n e j , szacunek dla sprawiedliwości, która łączy ludzi j a k braci i sprawia, że ta ziemska pielgrzymka jest bardziej pogodna i upragniona. Z pychy, nienawiści i podziałów rodzą się niesprawiedliwości osobiste i społeczne, a więc n i e w o l n i c t w o , w y z y s k i ucisk, które aż do rozpaczy odurzają dusze ludzi i narodów. 176

O w o c a m i w i a r y , n a d z i e i i m i ł o ś c i j e s t spokój s u m i e n i a , p o k ó j w rodzinach i,narodach. Ludzie sprawiedliwi, święci i dobrzy szerzą cywilizacją i sprzyjają rozwojowi prawdziwej sztuki, sztuki dobrej, która nie gorszy, ale p o m a g a człowiekowi w dążeniu do zdobycia dobra, prawdy i piękna. Owocami zaś pychy, nienawiści i podziału są gwałty, wojny, degradacja natury ludzkiej, zepsucie na wszystkich odcinkach życia, zdegenerowanie sztuki na pornografię i zmysłowość. Błogosławię Brońcie

cię!

się p r z e d s z a t a n e m !

7 X 1975r. Mój synu, kiedy Ja w c h o d z ę do duszy, to wiara jest tam czynna, miłość gorejąca a nadzieja żywa, lecz kiedy w duszy panuje to Boże życie, j e s t ktoś, co z zazdrości i nienawiści się gryzie i szuka z d r a d z i e c k i c h s p o s o b ó w , b y ten o g i e ń m i ł o ś c i z a l a ć w o d ą . Jeśli miłość p o r ó w n a ć m o ż n a do palącego się ogniska, to wiesz jaki skutek w y w o ł u j e w y l a n a nań w o d a — gasi ogień — zmniejsza ż a r i w z b i j a s ł u p gęstej p a r y , p o z o s t a w i a j ą c c z a r n e w ę g l e . Tak dzieje się z duszą pałającą miłością, kiedy zabiera się do niej d i a b e ł , a o n a nie potrafi u s t r z e c się p r z e d j e g o p r z e w r o t n y m działaniem. W t e d y z tego palącego się w sercu ognia miłości, z żaru i światła j u ż nic nie pozostaje, duszę otacza słup dymu i tylko czarne węgle zostają, bo dusza staje się czarna wskutek działania grzechów. Mój synu, dzisiaj mało dusz zna niebezpieczne zasadzki i sztuczki szatana, bo nikt już w niego nie wierzy, dlatego też nie stara się przed nim bronić, za wyjątkiem niewielu. Tak więc diabeł zbiera bardzo liczne ofiary, nawet wśród kapłanów. N i e ś w i a d o m o ś ć tych, k t ó r z y nie wierzą, b r a k i w i a r y , b r a k gorliwości w walce, brak d o ś w i a d c z e n i a , całkowite z a n i e d b a n i e obrony, pozwalają wrogowi na bardzo liczne zwycięstwa. Biedne, n i e d o ś w i a d c z o n e dusze, a wśród nich wielu Moich kapłanów. A przecież ci ostatni, na m o c y swej godności j a k ą otrzymali oraz autorytetu j a k i podjęli, p r o w a d z i ć p o w i n n i zastępy b o j o w e do wspaniałych z w y c i ę s t w nad szatanem i j e g o diabelskimi legionami.

Szatan jest największym wrogiem Dzisiaj synu, większość chrześcijan nie zna swego największego wroga szatana i jego zastępów diabelskich. Nie znają tego, który chce ich wiecznej zguby. Nie wiedzą o ogromie zła, jakie czart im czyni, wobec którego największe ludzkie nieszczęście jest niczym. Nie wiedzą, że tu c h o d z i o j e d y n ą n a p r a w d ę w ich ż y c i u r z e c z n a j w a ż n i e j s z ą —

177

o

o z b a w i e n i e ich d u s z y . W o b e c tak tragicznej sytuacji wielu Moich kapłanów okazuje obojętność, a czasem i niewiarę. W i e l u z nich nie ma ś w i a d o m o ś c i swego g ł ó w n e g o obowiązku, to j e s t nauczania wiernych, ostrzegania ich o niebezpieczeństwie tej strasznej w a l k i , trwającej od z a r a n i a l u d z k o ś c i . N i e starają się p o u c z a ć w i e r n y c h o u ż y c i u s k u t e c z n y c h ś r o d k ó w o b r o n y , tak l i c z n y c h w M o i m K o ś c i e l e . N a w e t w s t y d z ą się m ó w i ć o t y m , obawiają się uchodzić za zacofanych. Głównie więc chodzi im w z g l ą d l u d z k i . C ó ż w i ę c m ó w i ć o t y m , co d z i e j e się w M o i m Kościele, czyż nie jest to najstraszniejsza zdrada dusz, pozostawić je t a k w m o c y w r o g a , k t ó r y c h c e ich z g u b y ? Papież Paweł VI powiedział: „teraz dzieją się w Kościele rzeczy, których nie da się wytłumaczyć po ludzku inaczej j a k tylko wpływem diabła". Synu, m ó w i ł e m ci o cieniach, które zaciemniają wspaniałość Mego Kościoła, teraz jest to j u ż coś więcej niż cień. Jeśli w r ó g jest dzisiaj c o r a z z u c h w a l s z y i j a k p a n p o s t ę p u j e w z g l ę d e m j e d n o s t e k i rodzin, n a r o d ó w i rządów, a dziwić się temu nie można, przecież ma przed sobą pole wolne i może bez przeszkód działać. Jasne jest, że aby zwalczyć szatana t r z e b a s t a r a ć się być świętym, by zaś skutecznie go p o b i ć p o t r z e b a p o k u t y , u m a r t w i e n i a i m o d l i t w y . Ale czy Ja tego w s z y s t k i e g o nie nakazuję, zwłaszcza Mnie p o ś w i ę c o n y m ? Dlaczego nie o d m a w i a się p r y w a t n i e egzorcyzmów? Przecież do tego nie potrzeba żadnych pozwoleń. Nie, wielu Moich Kapłanów nie zna ich wcale. Nie wiedzą co to jest i j a k wielką moc one posiadają, ale za tą n i e ś w i a d o m o ś ć w i n n i są i o d p o w i e d z i a l n i . Kapłani ci są naprawdę jak oficerowie wojska będącego w rozsypce, bez dyscypliny. Opuszczają swoje odpowiedzialne miejsca i wtedy stają się winni powstającemu chaosowi. Jakiż to wstyd wobec świadomości, że zwykli, uczciwi katolicy, wierzący i gorliwi o wiele przewyższają wielu leniwych kapłanów, którzy na takie rzeczy nie mają czasu, nie u w a ż a j ą ich po p r o s t u za w a ż n e , ale na inne r z e c z y to czas mają... Czasu nie mają na obronę własnej duszy i tylu dusz, za które kiedyś Bogu zdadzą rachunek, przed Którym nic się nie ukryje i Który s p r a w o z d a n i a z a ż ą d a n a w e t z j e d n e g o p r ó ż n e g o s ł o w a . D u s z e te, zawiedzione w oczekiwaniu, surowo oskarżą ich za opuszczone dobro, za poniesione porażki i popełnione zło, bo ci, którzy prowadzić ich mieli na d r o d z e do z b a w i e n i a , z o s t a w i l i ich na łup w r o g a . M o c n o podkreślam czynną obecność diabła w Kościele, w Zgro­ m a d z e n i a c h i Klasztorach, w społeczeństwie, w partiach i narodach. Szatan obecny jest wszędzie, gdzie tylko zgasić może wiarę, odebrać niewinność, popełnić występek, dokonać niesprawiedliwości, zaaran­ żować sprzeczkę, zaprowadzić podział, wzbudzić gwałty, wojny domo­ we i r e w o l u c j e . To j e s t j e g o dzieło. 178

Pole działania szatana i j e g o w s p ó l n i k ó w jest wielkie j a k cała ziemia. N a p o t y k a m y opór, k t ó r y d o b r z e p r o w a d z o n y m ó g ł b y coś d a ć , j e s t s ł a b y i n i e p r o p o r c j o n a l n y d o sił w r o g a . Za tak tragiczny stan rzeczy nie możecie odpowiedzialnością obarczać Boga, bo tylko wy sami za to odpowiadacie. Za te straszne rzeczywistości, za to, że dziś królestwo ciemności zaciemnia Królest­ wo Światłości, odpowiedzialni są wszyscy. Królestwo kłamstwa zdaje się brać g ó r ę nad K r ó l e s t w e m P r a w d y i S p r a w i e d l i w o ś c i , ale to długo nie będzie trwało. Boża Sprawiedliwość pomyśli o tym, by oczyścić ziemię i ludzkość zaciemnioną i zarażoną przez czarta. Moja Święta Matka zgniecie znowu łeb szatana, ale nie sądźcie by szatan, wraz ze swymi zastępami i licznymi sprzymierzeńcami na świecie, wyrzekł się swego panowania bez reakcji i strasznych konwulsji. T o w s z y s t k o w a m m ó w i ę , b y ś c i e się n a w r ó c i l i , p r z y g o t o w a l i i starali się przysposobić swoje dusze modlitwą i pokutą. R z e c z y z i e m s k i e przemijają, ale S ł o w a M o j e trwają. Jedno jest ważne — zbawić duszę. Błogosławię cię Mój synu, a wraz z tobą te osoby, za które się modlisz. 14 X1975 r. Jakaż strata czasu i ś r o d k ó w na te zebrania, s p o t k a n i a i d y s k u ­ sje, k t ó r e w w i e l u p r z y p a d k a c h z a m i e n i a j ą s i ę t y l k o w d y s p u t y i podziały, a w i ę c w n i e z g o d ę . Zbierają się często by j e ś ć i dysp u t o w a ć a rzadko, by się modlić. S z a t a n a i m o c e zła z w y c i ę ż a się t y l k o m o d l i t w ą i p o k u t ą . T a k i e s ą w e z w a n i a Mojej M a t k i ! W e z w a n i a te stale się powtarzają, a wpadają w próżnię z p o w o ­ du zbytniej przesadnej roztropności, która zamienia się na p o w a ż n ą nieroztropność. Z większą uwagą i starannością oraz mniejszym u p r z e d z e n i e m i obawą, przyjmować należy te p r z e k a z y Moje i Mojej Matki. Powracam do poważnego zaniedbania ze strony biskupów i wielu k a p ł a n ó w , że nie powzięli o d p o w i e d n i c h środków, o r g a n i z o w a n y c h z wiarą i mądrością, by moce zła zahamować, a nawet zniszczyć. Nie zajęto się g ł ó w n y m p r o b l e m e m — w a l k ą p r z e c i w m o c o m zła. Inaczej: szatan ze swymi zastępami ma sukcesy, bo znalazł się wobec przeciwnika bezbronnego duchowo. Przecież mało kto się modli tak j a k należy i mało kto pokutuje. Konieczne jest u m a r t w i a n i e wewnętrzne i zewnętrzne, pokuta... lecz k t ó ż p o c i ą g a dzisiaj M o i c h b i e r z m o w a n y c h ż o ł n i e r z y d o w a l k i ? , jeśli b r a k n a w e t o d w a g i , b y powiedzieć, ż e w r ó g istnieje, że j e s t n a j s t r a s z n i e j s z ą rzeczywistością, że z w a l c z a ć go n a l e ż y o k r e ś l o n ą b r o n i ą , a zwłaszcza R ó ż a ń c e m Św. Dzisiaj R ó ż a n i e c , t r z y m a n y j a k o tarcza, jest straszną bronią. 179

B a r d z o w i e l k i m o p u s z c z e n i e m ze strony b i s k u p ó w i k a p ł a n ó w j e s t to, że w p o r ę nie postarali się n o w y m i skutecznymi formami zastąpić Bractwa Najświętszego Sakramentu, Bractwa R ó ż a ń c o w e ­ go i innych s t o w a r z y s z e ń czynnych w d a w n y c h latach, by ograni­ czyć w duszach niszczące dzieło szatana. Na co się j e s z c z e czeka, by te braki uzupełnić m o d l i t e w n y m i g r u p a m i i i n n y m i i n i c j a t y w a m i , które nie o m i e s z k a ł b y m p o d a ć , gdyby się z tym do M n i e zwrócono, na przykład — Stowarzyszenie Przyjaciół Najświętszego Sakramentu. Szatana zwalczyć można t y l k o tą bronią, j a k ą Ja u ż y w a ł e m i j a k ą p r z e k a z a ł e m A p o s t o ł o m .

Stałe dążenie szatana 26 X 1975 r. Synu, ileż to razy m ó w i ł e m ci w poprzednich przekazach o chmu­ rach, które głęboką ciemnością otaczają Mój Kościół. Nie m ó w i ł e m o t y m b e z celu. M ó w i ł e m , że M i ł o ś ć m o ż e b y ć p o r ó w n a n a do palącego się ogniska, które przemienić m o ż e i udzielić swej natury, światła i gorąca innym rzeczom. Na przykład, zimne i ciemne żelazo pod w p ł y w e m ognia będzie świeciło i grzało jak ogień. Ja j e s t e m Ogień. Przyszedłem na świat, by zapalić dusze Moją Miłością, by je przeniknąć M o i m B o s k i m Ż y c i e m ! Tego ognia nic gaszą wodą, lecz rzucają nań wszystkie brudy, śmieci i całą ciemnotę u m y s ł u tego, kto j e s t g r z e c h e m , nienawiścią i b u n t e m . Co pozostaje z ogniska zalanego wodą? Trochę czarnych i dymiących węgli. Ta „małpa Boga" czyni wszystko w przeciwieństwie Bogu Stwór­ cy, B o g u Z b a w i c i e l o w i i B o g u Uświęcicielowi. N a z i e m i ę p r z y s z e d ł e m , b y p r z y n i e ś ć ogień Mej M i ł o ś c i , b y d u s z o m dać żar i światło Bożej Miłości i z n i e w o l n i k ó w u c z y n i ć ludzi Synami B o ż y m i , M o i m i Braćmi, którzy odziedziczą w r a z ze Mną chwałę Mego Ojca. Szatan nic nie stracił z mocy, którą otrzymał, ani ze swojej wolności naturalnej, więc ciągle dąży do tego, by dusze przemienić w czarne, d y m i ą c e w ę g l e , by r a z e m z nim d r ę c z y ł y się na w i e k i w p i e k l e . Mój synu, zrozumieć nie możecie, że obecność człowieka na ziemi ma na celu życie wieczne. Ziemia jest miejscem wygnania i polem walki wywołanej nienawiścią, zazdrością i złością szatana i j e g o diabelskich z a s t ę p ó w . P o w i e d z i e ć b y m o ż n a , ż e j e g o plan m u się udał. On sam przekonał ludzi, że nie istnieje, on też we śnie pogrążył b i s k u p ó w i k a p ł a n ó w do tego stopnia, by nie widzieli przeciwieństw j a k i e ich otaczają. Ostanie jednak słowo wypowie Moja i wasza Matka. 180

Dym

szatana

wśliznął

się

do

Kościoła

2 Xl 1975 r. Synu, z n o w u m ó w i ć ci b ę d ę o w a l c e szatana z c z ł o w i e k i e m . Szatan, nie m o g ą c wprost uderzyć na Boga, napada z całą rozpacz­ liwą złością (pełną nienawiści, zazdrości i złości) na człowieka, który m a w N i e b i e zająć j e g o m i e j s c e , k t ó r e s t r a c i ł p r z e z s w ó j b u n t . Szatan jest n a z w a n y księciem ciemności, ponieważ j e g o główne dążenie polega na zaciemnianiu i zamraczaniu światła Bożego w duszach. B ó g jest ś w i a t ł o ś c i ą — szatan c i e m n o ś c i ą . B ó g j e s t m i ł o ś c i ą — s z a t a n n i e n a w i ś c i ą . B ó g j e s t p o k o r ą — s z a t a n pychą. Wojna wypowiedziana człowiekowi przez szatana z nienawiści do B o g a , p r z y b r a ł a w strasznej r z e c z y w i s t o ś c i r o z m i a r y tak s z e r o k i e i olbrzymie, że podobnej nie było w całej historii ludzkości. Zwykle wojna składała się z szeregu bitew, ale ta wojna trwać będzie aż do końca czasów i jest najstraszniejszą z wszystkich. Jej zakończenie nie j e s t dalekie i nastąpi pod b e z p o ś r e d n i m w p ł y w e m Mojej i waszej Matki. Ona znowu zgniecie głowę węża. Służebnica Pańska zwyciężyła jego pychę swoją pokorą i ostatecznie zwycięży ją przy końcu czasów. Szatan jest ciemnością, a więc nie widzi. Jego rozpaczliwa pycha p r z e s z k a d z a mu w t y m . O b a w i a się j e d n a k w tej w a l c e p o r a ż k i , która go tak poniży, gdy t y m c z a s e m dla Mojego o c z y s z c z o n e g o K o ś c i o ł a b ę d z i e p o c z ą t k i e m d ł u g i e g o o k r e s u p o k o j u j a k i dla n a r o d ó w , k t ó r e u w o l n i o n e z o s t a n ą o d l i c z n e g o zła, p r z e z k t ó r e dzisiaj cierpią. Dlatego szatan wysila teraz wszystkie swoje m o ż ­ liwości, wszystkie chytrości, wszystkie zasadzki swojej złej natury, j e d n a k bogatej we wszystkie dary mocy, inteligencji i woli, które angażuje w swoim szalonym wysiłku, zrodzonym i dojrzałym w nim od chwili j e g o buntu przeciw Bogu. Jego rozpaczliwym, uparcie p r o w a d z o n y m celem jest zniszczenie Mnie, Chrystusa, Słowo Boże, które stało się Ciałem. Chce też zburzyć Kościół, p o w s t a ł y z M e g o o t w a r t e g o Serca. J e g o s z a l o n e z a ś l e p i e n i e s p r a w i a , ż e p o p e ł n i a liczne b ł ę d y t a k t y c z n e , z w ł a s z c z a to, ż e u j a w n i a się z b y t n i o . M ą d r y generał nigdy nie ukazuje swoich planów w r o g o w i , gdyż to jest n i e w y b a c z a l n ą nieroztropnością. Szatan j e d n a k odkrył wiele z e s w o i c h z a m i a r ó w . D l a t e g o też M ó j W i k a r y n a z i e m i m ó g ł n i e d a w n o p o w i e d z i e ć , że teraz dzieją się w K o ś c i e l e r z e c z y po ludzku n i e w y t ł u m a c z a l n e . A j e d n a k biskupi i wielu kapłanów oraz prawie wszyscy chrześ­ cijanie tego nie widzą. Nie widzą, bo zamykają na światło oczy, bo ich u m y s ł i s e r c e p o g r ą ż o n e są w c i e m n o ś c i . G d y Papież Paweł VI powiedział: „ D y m szatana wśliznął się do K o ś c i o ł a " — to co c h c i a ł p r z e z to p o w i e d z i e ć ? 181

Do Kościoła przemknęła zaraza szatana, a jest nią pycha i duimi Powtarzam: szatan w swym szalonym, rozpaczliwym błędzie mu z a swój g ł ó w n y cel z n i s z c z e n i e M n i e , P r z e d w i e c z n e S ł o w o Boga, a zarazem Mój Kościół. Unicestwić chciał Tajemnicę Wcielenia, która jest przyczyną u w o l n i e n i a ludzkości z j e g o tyranii. Po upadku A d a m a i E w y sądził, że pobił Boga i że na zawsze uzyskał panowanie nad synami grzechu. P r z e k o n a n y był, że swoją chytrością w y r w a ł B o g u Stwo rzycielowi Jego stworzenie, poddając je swojemu niezaprzeczalnemu panowaniu w czasie i wieczności. Lecz Bóg jest Miłością i cała Trójca Święta postanowiła T a j e m n i c ę Z b a w i e n i a , stąd n i e u g a s z o n a n i e n a w i ś ć szatana do Boga i do człowieka. Obecnie szatan będąc ciemnością nie m o ż e widzieć jasno wszystkiego, więc jest przekonany, że zwycięży. Dlatego s w e g o łupu, ludzkości zarażonej przez niego p y c h ą i zarozumiałoś cią, nie w y p u ś c i b e z s t r a s z n y c h k o n w u l s j i . Ta w o j n a z a k o ń c z y się z k o ń c e m czasów, ale j a k j u ż m ó w i ł e m , wojna jest szeregiem bitew T e r a z r o z g r y w a się największa bitwa, bo Ś w i ę t y M i c h a ł Archanioł ze s w o i m wojskiem wystąpił przeciwko b u n t o w n i k o m . W zeszłycli w i e k a c h było d u ż o wielkich bitew, ale ż a d n a nie była p o d o b n a do o b e c n e j , bo w ł ą c z o n e z o s t a ł y do niej n a r o d y i ludy c a ł e g o świata. Moi umiłowani synowie prześladowani będą bardziej okrutnie n i / inni, ale nie p o w i n n i się b a ć , bo w g o d z i n i e d o ś w i a d c z e n i a Ja będę z nimi. Ja, który jestem Mądrością, Miłosierdziem, Miłością, ale także Wszechmocą, obrócę szaloną pychę szatana i jego zastępów na tryuml M e g o oczyszczonego Kościoła. Biada temu, kto tego nie chce widzieć Akt szczerej pokory wystarczyłby, aby do duszy przeniknęło światło. Nierozumni są ci, którzy opierają się Miłości, chcącej ich zbawić. N i e w i e d z ą c z e g o się w y r z e k a j ą ani t e g o , co ich czeka. Oto, Mój synu, j a k ciemności otaczają Mój Kościół. Ziemia jest miejscem wygnania, a cała ludzkość dąży do wieczności. Materializm, to wcielenie szatana, zaprzeczający istnieniu Boga i wysuwający się przed Niego, chce dać ludziom raj na ziemi, szczęście, którego sam nie posiada i dlatego dać go nie może. Jest to tragiczne kłamstwo, chytra zasadzka, która zwiodła wielu chrześcijan, kapłanów, a nawet bis­ k u p ó w . N i b y to w i m i ę p o s t ę p u z a p o m i n a j ą o celu stworzenia i O d k u p i e n i a . D l a c z e g o nie m ó w i się dzisiaj o rzeczach ostatecz­ nych, o prawdziwym wrogu człowieka — o grzechu? Winni tu są biskupi i bardzo wielu kapłanów. W s z y s c y prawie chrześcijanie dali się uwieść i zeszli z prostej drogi. Każda jednak j e d n o s t k a dąży do w i e c z n o ś c i — szczęśliwej albo w p o t ę p i e n i u . Człowiek, ta zdobycz diabła, jest przedmiotem zażartej walki, by w y r w a ć g o B o g u . A b y p r z y w r ó c i ć człowiekowi w o l n o ś ć Bóg zesłał 182

na z i e m i ę Swoje Słowo, które stało się Ciałem i miało zwrócić mu jego w i e l k o ś ć , j e g o g o d n o ś ć i p i e r w o t n ą w o l n o ś ć . Któż więc prowadzić ma człowieka na drodze j e g o ziemskiej p i e l g r z y m k i ? — Mój K o ś c i ó ł ! Ale w M o i m Kościele szatan rozszerzył zarazę — wyniosłość i pychę, w sposób przerażający zaciemnił u m y s ł y i zatwardził serca. A l e Kościół jest M ó j ! Powstał przecież z M e g o otwartego Serca Miłosiernego. Chcę, by Mój Kościół był j e d e n i święty, czysty i jaśniejący Moją nauką. N i e chcę, aby dzielony był przez heretyków w ciągłym między nimi sprzeciwie. Taki będzie po zbliżającym się oczyszczeniu. Przez cierpienie i ból odniosłem tryumf, tak też będzie z M o i m K o ś c i o ł e m . Z a z n a ł e m godziny ciemności, gwałtu i u p o k o ­ rzenia w s z e l k i e g o rodzaju. W o ł a ł e m nawet — Ojcze M ó j , c z e m u ś M n i e opuścił! — p o d o b n i e wielu M o i c h s y n ó w z a w o ł a u szczytu swojej męki. Lecz Bóg, który jest Miłością, czy opuścić m o ż e dzieci, które k o c h a od w i e k ó w ? Już czas, by r z u c o n e do z i e m i ziarno obumarło, aby potem wydać owoc stokrotny. Zbliża się godzina, w której Mój Kościół zajęczy w niesłychanym p r z e ś l a d o w a n i u , b y p o t e m się o d r o d z i ć j a k o j e d e n , c z y s t y , ś w i ę t y i n i e p o k a l a n y . On stanie się M a t k ą n a r o d ó w , które zbiorą się pod j e g o skrzydłami. Następnie w pokoju i sprawiedliwości stanie się p e w n y m p r z e w o d n i k i e m dla w s z y s t k i c h ludzi dobrej woli. O t o dlaczego ci mówię, że macie się spieszyć. Chcę, by biskupi i kapłani przygotowali się w pokorze i pokucie oraz w powszechnej modlitwie. Pamiętać powinni, że po męce nastaje Z m a r t w y c h w s t a n i e . Niewytłumaczalne

przeciwieństwa

6X111975 r. „Daj mi m o c przeciwko nieprzyjaciołom T w o i m " — są to słowa synu, które każdy z wiernych, każdy kapłan w y m a w i a ć powinien nie tylko ustami, ale sercem i duchem, w pokorze umysłu i prostocie wiary. Chrześcijanie, a zwłaszcza kapłani niech tych słów na próżno nie wymawiają. Prócz m o d l i t w y są one w a ż n y m u p o m n i e n i e m , a także w s k a z a n i e m n i e z w y k l e w a ż n e g o z a d a n i a k a ż d e g o chrześcijanina j a k o żołnierza C h r y s t u s o w e g o , w nieustannej w a l c e p r z e c i w k o c i e m n y m m o c o m piekła, które są w r o g i e m Boga, i z b a w i e n i a dusz. Już poprzednio m ó w i ł e m o licznych przeciwieństwach w M o i m Kościele. Oto j e d n o z głównych: — modlą się, proszą o p o m o c , o potęgę przeciwko nieprzyjacielowi, w którego zupełnie nie wierzą, albo tylko bardzo słabo, a następnie nie chcą walczyć w o d p o w i e d n i s p o s ó b . Jest to tak, j a k g d y b y oficerowie i żołnierze wołali o broń, a otrzymawszy ją nie chcieli jej używać. Czyż nie jest to niewy­ tłumaczalnym przeciwieństwem? 183

Lecz to przeciwieństwo przybiera postacie jeszcze batdziej niedorzeczne, bo nie tylko, że nie zwalcza się tego najniebezpieczn i e j s z e g o n i e p r z y j a c i e l a , ale zbyt często p o m a g a się mu i zachca w jego nieszczęsnej pracy w duszach. Ileż to k a p ł a n ó w j e s t h e r e t y k a m i , p y s z a ł k a m i i b u n t o w n i k a m i iluż to chrześcijan niewiernych i bluźnierców, którzy są większymi p r z y j a c i ó ł m i d i a b ł a aniżeli B o g a ? Po to w ł a ś n i e p r z y s z e d ł e m na świat, by z rąk. szatana i jego z a s t ę p ó w o d e b r a ć to, co oni p o r w a l i Mi c h y t r o ś c i ą i k ł a m s t w e m Moją b i t w ę w y g r a ł e m u p o k o r z e n i e m Wcielenia, w y t r w a ł ą modlitwą i n i e s k o ń c z o n y m cierpieniem Mej Ofiary. To było p e w n y m orężem dla niezawodnego zwycięstwa nad nieprzyjacielem Boga i dusz. Czyż nie powiedziałem wyraźnie, że: „kto chce iść za Mną, niech weźmie krzyż swój i M n i e naśladuje". Także w y r a ź n i e p o w i e d z i a ł e m : „kto chce być M o i m u c z n i e m , niech czyni to, czego Ja dałem przykład". Teraz synu osądź sam, czy chrześcijanie, kapłani, pasterze czynią to co Ja c z y n i ł e m ? N i e , Mój synu. Jest m a ł o , b a r d z o m a ł o dzisiaj t a k i c h , k t ó r z y c h c ą iść za M n ą k a l w a r y j s k ą d r o g ą z cierniową koroną na głowie. Zobacz tę wielką różnicę między życiem Moim a ich, m i ę d z y M o j ą d r o g ą a ich, m i ę d z y M o i m i u c z y n k a m i a ich Oni idą w kierunku zupełnie p r z e c i w n y m . Jest to tragiczne położe­ nie, k t ó r e z a k o ń c z y się d o p i e r o w c h w i l i o c z y s z c z e n i a . Zaślepienie ludzi i twardość ich serc są nie do wiary, zachowanie się M o i c h chrześcijan jest niedopuszczalne, sposób życia niektórych k a p ł a n ó w j e s t w y z y w a j ą c y . N i e boją się ani Boga, ani Jego S p r a w i e d l i w o ś c i . Z g i n ą w i ę c i r o z p r o s z e n i z o s t a n ą na w i e t r z e jak p y ł . N i e J a ich z g u b i ę , t y l k o u p ó r w z ł y m . „Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom moim — mówią ich usta, ale w codziennej rzeczywistości ich życia popierają plany niszczenia dusz. T a c y kapłani wystrzegają się p o s ł u g i w a n i a się e g z o r c y z m a m i i u ż y w a n i a w ł a d z y , j a k ą otrzymali j e s z c z e przed ś w i ę c e n i a m i . Bądź w to nie wierząc, bądź widząc bezpożyteczność tego z powodu różnicy ich życia, a kapłana wiernego, który z egzorcyzmu czerpie broń bardzo skuteczną do powstrzymywania, ograniczenia i zneutralizowania zaro­ z u m i a ł e g o i z u c h w a ł e g o naporu nieprzyjaciela. Tak, ten p r z e w r o t n y i niewierzący rodzaj s p r o w a d z a wszelkie p r o b l e m y d o j e d n e g o , d o p r o b l e m u d o b r o b y t u m a t e r i a l n e g o , nie uznaje wartości d u c h o w y c h życia ludzkiego, poniża i wprost niszczy g o d n o ś ć ludzką, r ó w n a j ą c j ą z b y t e m z w y k ł e g o z w i e r z ę c i a . Mój synu, j a k a ż g ł ę b o k a c i e m n o ś ć zawisła nad ś w i a t e m , ludzie są przytępieni, kapłani stali się pośmiewiskiem ludzi i igraszką m o c y zła. Co najbardziej z a s m u c a Moje Miłosierne Serce i N i e p o k a l a n e Serce Mojej i waszej Matki to to, że miłość jest o d r z u c o n a . 184

światłość odepchnięta, że Bogu sprzeciwia się i czyni w s z y s t k o , by p r z e s z k o d z i ć Jego p l a n o m z b a w i e n i a . Te słowa: „Daj mi m o c . . . " stają się w ustach wielu k ł a m s t w e m , tuk, k ł a m s t w e m jest w i d z i e ć p r z e p a ś ć , do której się w p a d ł o i od­ rzucić wszystkie w e z w a n i a — a jest ich tyle — do usunięcia od ludzkości najstraszniejszego w historii nieszczęścia. Nieprzyjaciele jednak nie w e z m ą góry! Moje Miłosierdzie, nie odłączone nigdy od Sprawiedliwości zatryumfuje. Zatryumfuje również Moja i w a s z a Matka, która otaczające ziemię ciemności rozproszy, by przywrócić ludzkości dobro i sprawiedliwość. Błogosławię cię! Przyjmuję twoje cierpienie i twoją miłość.

Wielka bitwa na Niebie 24 V1976r. T r w a wojna, która zakończy się dopiero przy k o ń c u czasów. Największa bitwa, o wymiarach apokaliptycznych, rozegrała się na Niebie m i ę d z y Aniołami wiernymi Bogu a aniołami z b u n t o w a n y m i . Pierwszymi dowodził Św. Michał Archanioł, a na czele drugich stanął Lucyfer^ straszny smole apokaliptyczny. W t e d y powstała na Niebie walka. Św. Michał i Jego Aniołowie walczyli przeciwko smokowi i został on z r z u c o n y . Był to s z a t a n , ten wąż s t a r o d a w n y , k t ó r y nakłonił n a s z y c h p r z o d k ó w do nieposłuszeństwa za p o m o c ą pychy. Jest to straszna rzeczywistość, którą świat z taką głupotą wyśmiewa poddając się zarazem nieszczęsnemu działaniu tyranii, ciemnoty i cierpienia! K r ó l e s t w o szatana jest k r ó l e s t w e m ciemności i zła, w s z e l k i e g o zła, bo każde zło bierze tam swój początek j a k o ze źródła wszelkiej nieprawości. O w a walka na N i e b i e p r o w a d z o n a w o b e c B o g a była niesłychaną walką umysłu, która na całą wieczność rozstrzygnęła przyszłe losy A n i o ł ó w i ludzi, było to zdarzenie historyczne o zna­ c z e n i u d e c y d u j ą c y m , które w s t r z ą s n ę ł o N i e b o i z i e m i ę . H i s t o r i a ludzkości j e s t z t y m związana i od tego zajścia u w a r u n k o w a n a , niezależnie od tego co o tym ludzie m y ś l ą czy mówią. P i s m o Święte, potwierdzenia Ojców i D o k t o r ó w Kościoła Świętego świadczą o tym wymownie. Te niezwykłe chwile, które przeżywacie i ta przyszłość, j a k a was czeka, skłonią w a s do uwierzenia w działanie Wojska Niebieskiego. T o o b j a w i a się p r z e z s z c z e g ó l n ą o b e c n o ś ć O p a t r z n o ś c i Bożej rządzącej światem, albo też przez utrapienia s p o w o d o w a n e przez wywrotowca porządku ustalonego przez Boga. Papież Paweł VI odważnie powiedział: — „przedtem racjonalizm a teraz materializm, starają okrzyczeć się najważniejszymi wydarze185

niami Nieba i ziemi, nie podając j e d n a k żadnych wyjaśnień". Nie t y l k o M o j ą w ł a s n ą o b e c n o ś ć w historii i w K o ś c i e l e , ale nawet istnienie szatana starają się w r o g o w i e po d z i e c i n n e m u bagatelizow a ć a nawet w p r o s t zaprzeczać. Ze s m u t k i e m i b ó l e m trzeba dziś. stwierdzić, że nie tylko Moi w r o g o w i e zaprzeczają istnieniu obok c z ł o w i e k a istot o innej n a t u r z e , ale nieraz czynią to M o i chrześcijanie i s ł u d z y Boży. Są to s c e p t y c y i n i e w i e r z ą c y . To przynosi w i e l k ą s z k o d ę nie t y l k o i m , ale i c a ł e m u s p o ł e c z e ń s t w u . Nieprzyjacielowi człowieka udało się uśpić wiele dusz i serc tak, że j e g o działanie jest mało zwalczane. Niestety, w Kościele brakuje wiary w najbardziej p o d s t a w o w e p r a w d y u tych, którym się wydaje, że tę wiarę posiadają. Czyż można pozostać biernym wobec zaciekłego działania wroga, k t ó r e m u nie b r a k ani inteligencji, ani m o c y , by p o k o n a ć d u s z e , których nienawidzi i wciągnąć chce w otchłań wiecznego zatracenia'' O d p o w i e d ź r o z s ą d n a b r z m i — nie, ale r z e c z y w i s t o ś ć j e s t inna. O b o j ę t n o ś ć i p o w ą t p i e w a n i e spotyka się r ó w n i e ż u tych, którzy z e w z g l ę d u n a s w e s t a n o w i s k o oraz g ł ó w n y cel s w e g o p o w o ł a n i a i w i e r n o ś c i d l a w i a r y , p o w i n n i j ą nie t y l k o p o p i e r a ć , ale b r o n i e i szerzyć. T y m c z a s e m trwają w bezczynności. Oddali się drugorzęd­ n e m u działaniu, n i e i s t o t n e m u dla p o w s t r z y m a n i a n i e s z c z ę s n e g o wpływu szatana w Kościele. Jak w y t ł u m a c z y ć p e w n e braki, które j a k niepokojące w y ł o m y stoją o t w o r e m dla n i e p r z y j a c i e l a ? N a p r z y k ł a d : k a ż d e g o dnia u s u w a się przeszło pół miliona e g z o r c y z m ó w , które na początku n o w e g o stulecia ustanowił w duchu proroczym Wielki Papież Leon XIII, by pokonać szatana. M a m tu na myśli modlitwy do Mojej i waszej Matki oraz do Św. Michała Archanioła, odmawiane po Mszy Świętej. Czym zastąpiono te tak znaczące modlitwy, potwierdzone przez M o i c h Z a s t ę p c ó w ? — Otóż -- n i c z y m ! C z y to m ą d r e zaniechać tego, co tak r o z u m n i e i słusznie było u s t a l o n e , a nie starać się p o t e m tego zastąpić? To tylko jeden przykład, ale ile podobnych można by przytoczyć. Czy o tym nie należałoby pomyśleć w poważnym rachunku sumienia? Błogosławię

cię

Mój

synu!

Przyczyny braku równowagi 23 V 1976 r. Rozwój społeczeństwa pod wpływem konsumpcyjnej techniki i ate­ istyczny komunizm w ręku wroga były najlepszą bronią do szerzenia materializmu i ateizmu i odwrócenia ludzi od Boga. Szatan, który od 186

czasu stworzenia człowieka nie zaniedbał nieczego, by w y r w a ć go B o g u i w y p r o w a d z i ć na d r o g ę z a t r a c e n i a , z o r g a n i z o w a ł w o j n ę , którą prowadzi z zaciętą wytrwałością i podłością. Należy słusznie p r z y z n a ć , że p r ó b sprzeciwu nie brakło, lecz w m i a r ę z g u b n e g o działania szatana, przeciwdziałanie w Moim Kościele zmalało. Jeszcze raz przypominam w a m o Leonie XIII, który przewidział ta wielkie niebezpieczeństwo i nie zaniedbał ustalić egzorcyzmu, który mogliby stosować wszyscy kapłani i zwykli wierni, by powstrzymać diabelskie działanie. Lecz mało kto z tego skorzystał, a większość nie z r o z u m i a ł a tego. N i e p r z y j a c i e l u d e r z y ł na K o ś c i ó ł nie tylko z z e w n ą t r z (ra­ cjonalizm, rewolucja francuska, pozytywizm, wolnomularstwo, soc­ jalizm, m a r k s i s z m itd.) ale pracował zręcznie wewnątrz s a m e g o Kościoła. Ostatni papieże, c h o ć b y Pius IX, Leon XIII, Pius X i XII - byli wielkimi bojownikami przeciw różnym n a p a ś c i o m na Kościół, by go rozbić. Działanie to d o k o n y w a ł o się wewnątrz, ( m o d e r n i z m , h o r y z o n t a l i z m ' itd.). Kiedy coraz bardziej zacieśniało się oblężenie z zewnątrz, szatan u s i ł o w a ł z w i ę k s z y ć swe s p o s o b y w a l k i . W t e d y t o u p a d ł o w i e l e bractw i r ó ż n y c h p o b o ż n y c h s t o w a r z y s z e ń , które p o w s t a ł y dla o ż y w i e n i a życia w i a r y i łaski. Duszpasterze tego braku r ó w n o w a g i jaki p o w o l i w k r a d a ł się do Kościoła nie spostrzegli. Nie starano się s z u k a ć p o m o c y i K o ś c i ó ł Mój stał się p o w o l i j a k b y o g o ł o c o n ą i b e z b r o n n ą twierdzą. Alarm w z b u d z o n y przez Papieża nie z a w s z e z n a j d o w a ł szybką o d p o w i e d ź , która z a h a m o w a ć b y m o g ł a czy zatrzymać działanie wroga. Do tego stanu by nie doszło i dziś nie miałbym chrześcijan, którzy nawet nie wiedzą, że są powołani do wielkiej armii, której zadaniem jest skuteczne pokonanie nieprzyjaciela dusz. On jednak ze swej strony niczego nie zaniedbuje, by was sprowadzić z właściwej drogi na w i e c z n e z a t r a c e n i e . W y , wasze dzieci, wasze rodziny, wasze społeczeństwa zostaliście wzięci w niewolę, czego nawet nie zauważacie. Zamieniono was na nieprzyjaciół w a s samych i N a j w y ż s z e g o Dobra przez Które i dla Którego zostaliście stworzeni. T o j e s t wielki dramat Kościoła. A b y Mój Kościół u w o l n i ć o d coraz to z u c h w a l s z e j tyranii w r o g a , trzeba temu k o n i e c z n i e zara­ dzić. A b y ukoić tyle cierpienia, j a k i e duszom sprawia p a n o w a n i e szatana, koniecznie trzeba zorganizować się i dłużej nie zwlekając w y t r w a l e działać z p o k o r ą i wiarą. Ja Sam, Jezus będę dawał wam wskazówki! ' h o r y z o n t a l i z m — s p r o w a d z e n i e w i a r y do w y m i a r ó w z i e m s k i c h .

187

T y m c z a s e m , abyście tak zagubieni w dzisiejszej anarchii mogli się o d n a l e ź ć , stosujcie się do wskazań, które dała w a m Najświętsza Maryja Panna, Moja i wasza Matka w Lourdes, w Fatimie i w innych miejscach Swoich objawień. T a m zawsze mówiła — modlitwy i pokuty! Potrzeba więc więcej ś w i a d o m e j m o d l i t w y i pokuty. Zorganizujcie się w tym w y r a ź n y m celu, aby Moje Miłosierne Serce i N i e p o k a l a n e Serce Mojej i waszej Matki, odniosły wreszcie w tej ogromnej walce z w y c i ę s t w o . Chodzi w niej o życie lub śmierć, o światło lub ciemność, o p r a w d ę lub błąd. Błogosławię Kryzys

wiary — przyczyną

cię Mój synu!

ciemności

27 V 1976 r. Pisz synu! T a k j a k szatan p o s z a r p a ł , w z n a n y w a m s p o s ó b , t o r t u r a m i M o j e C i a ł o , tak kieruje o n s w ą z a c i e k ł o ś ć p r z e c i w k o M e m u Ciału Mistycznemu — Kościołowi. Tak j a k posłużył się Judaszem, by M n i e , Jezusa Chrystusa w y d a ć w r ę c e M o i c h w r o g ó w , tak t e r a z p o s ł u g u j e się s a m y m k a p ł a n e m i p o s ł u g i w a ł się n i m b ę d z i e j u t r o , by Mój K o ś c i ó ł o d d a ć w ręce j e g o w r o g ó w . Życie na świat p o w r a c a z n o w u przez Krzyż. Przez Krzyż Mój Kościół znowu się odnowi. W s z y s c y o tym wiedzą, że nie ma innej drogi od tej. Szatana wtedy się zwycięża, kiedy jego uczynkom przeciwstawia się u c z y n k i p r z e c i w n e . D i a b e ł odstąpił od B o g a z p o w o d u p y c h y a z n i m liczne zastępy A n i o ł ó w , którzy stali się j e g o świtą. Ja zaś, n i e s k o ń c z o n ą pokorą w y r w a ł e m mu niezliczone legiony dusz. Sza­ tan p r z e n i k n ą ł do K o ś c i o ł a p r z e z p y c h ę . Jest to c i e r p i e n i e nie­ s ł y c h a n e , które j a k złośliwy rak toczy d u s z e piastujące w y ż s z e s t a n o w i s k a w C i e l e M i s t y c z n y m . W i a d o m o zaś, że p y c h a j e s t k o r z e n i e m w s z e l k i e g o zła. Szatan m a n e w r o w a ł tak, że p r z e z k a p ł a n ó w świątyni, p r z e z u c z o n y c h w p i ś m i e i f a r y z e u s z y w y d a ł na M n i e w y r o k ś m i e r c i . Dzisiaj p o d o b n i e postępuje, w c i e m n o ś c i p r z y g o t o w u j e napaści i z a s a d z k i , które m o g ą d o p r o w a d z i ć do r o z e r w a n i a M e g o Ciała M i s t y c z n e g o , j a k to się stało z M y m Ciałem F i z y c z n y m . Będzie więc nowy przelew krwi. Szatan, choć jest s t w o r z e n i e m o wielkiej inteligencji i posiada wielką m o c , jest j e d n a k ograniczony. Jego „sztuka" inną stać się nie m o ż e , z a w s z e p o z o s t a n i e taką, j a k ą m i a ł n a p o c z ą t k u . D l a t e g o t e m u , kto p o s i a d a w i a r ę i z d o l n o ś ć r o z e z n a n i a , nie t r u d n o j e s t p o z n a ć się na j e g o diabelskich sztuczkach, k ł a m s t w a c h i sposobach c h w y t a n i a dusz. W ciągu j e g o tysiącletniej szkodliwej działalności nic się nie z m i e n i ł o w j e g o d z i a ł a n i u i o n o nie m o ż e stać się inne. 188

Skoro s p r a w y tak się przedstawiają, p o w i n n o się łatwo r o z p o z n a ć d z i a ł a n i e s z a t a n a n a s z k o d ę Ciała M i s t y c z n e g o . Ale m a ł o kto s p o s t r z e g a te s p r a w y , a w i e l u n a w e t w to n i e w i e r z y . K r y z y s w i a r y s t w a r z a c i e m n o ś ć a w c i e m n o ś c i nie m o ż n a w i d z i e ć t e g o , co nas o t a c z a . K r y z y s w i a r y idzie w p a r z e z b r a k i e m ż y c i a w e w n ę t r z n e g o , zaś b r a k ż y c i a w e w n ę t r z n e g o u n i e m o ż l i w i a d z i a ł a n i e .

Brak życia w e w n ę t r z n e g o j e s t b r a k i e m życia łaski. Kto zaś nie żyje w łasce ten nic dobrego czynić nie m o ż e . G d y wiara jest słaba, życie w e w n ę t r z n e j e s t tylko maską, jest tylko u d a w a n i e m . T a k i e u d a w a n e ż y c i e nie t r y s k a ani ś w i a t ł e m , ani siłą p o t r z e b n ą do działania. To są prawdziwe przyczyny kryzysu kapłaństwa. Wyobraźcie sobie smutny widok wielkiej, nowoczesnej kliniki, gdzie brak lekarzy i personelu szpitalnego. A gdyby lekarz był, to w y o b r a ź c i e sobie go j a k o niedojrzałego do działania, do spełniania swego zadania. Kościół jest j a k b y taką wielką kliniką, w której zbyt wielu chorych nie znajduje należytej opieki, a gdyby nawet tej opieki trochę mieli, to pozostaje zawsze daleka od zaspokojenia ich potrzeb. T r z e b a siebie z a p y t a ć c z y w i e r z y c i e , czy też nie w i e r z y c i e Słowom Boskiego Mistrza? Czy wierzycie w Jego Boskość? C z y J e g o s ł o w o m Wierzycie właśnie dlatego, że p o c h o d z ą od N i e g o i z m i e n i o n e b y ć nie mogą, bo w a ż n e są dziś j a k i w c z o r a j ? Egzorcyzmy

28 V1976 r. R o z w a ż c i e Moi synowie E w a n g e l i ę Św. Jana: P o t e m nastąpiło święto ż y d o w s k i e i Jezus udał się do Jerozolimy ...znajduje się tam s a d z a w k a O w c z a z w a n a Betezda ...chorzy czekali tam na poruszenie się wody... Był tam człowiek chory j u ż 38 lat... rzekł do niego Jezus: „ W s t a ń , w e ź s w o j e łoże i c h o d ź " ... i Żydzi b a r d z o się z n i e g o zgorszyli. T o w y d a r z e n i e p r z e d s t a w i a m w a m d o r o z w a ż e n i a pod różnymi kątami. W tym sparaliżowanym zobaczycie wielu, wielu chorych fizycznie i d u c h o w o . Cierpią lata całe, czekają by spoczęły n a n i c h w s p ó ł c z u j ą c e r ę c e b y ich u z d r o w i ć . M o i p a s t e r z e i słudzy B o ż y całe lata p r z e c h o d z ą o b o k i nie zauważają ich d u c h o w e g o a często i fizycznego n i e d o m a g a n i a . O c z y w i ś c i e , jeśli nie zauważają, to i nic nie czynią, aby im p o m ó c . A b y być dokładniejszym, chociaż w i e m , że niejeden się skrzywi na to, p o w i e m , że p o m i ę d z y n i m i są tacy, k t ó r z y cierpią z p o w o d u diabła i to nie tylko d u c h o w o ale i fizycznie. D o b r z e będzie sobie j e s z c z e raz p r z y p o m n i e ć , ż e szatan m a n a t u r ę w y ż s z ą o d l u d z k i e j . Z p o w o d u swej tak wielkiej m o c y , którą d y s p o n u j e , wiele potrafi n a m d o k u c z y ć . T u sobie m u s i c i e p r z y p o m n i e ć różne z d a r z e n i a u w o l n i e n i a p r z e z e M n i e o p ę t a n y c h i j a k się t o o d b y w a ł o . 189

Czytaj E w a n g e l i ę , ale czytaj ją u w a ż n i e ! R o z w a ż te miejsca, które omawiają te sprawy. Wielu u s u w a z E w a n g e l i i to, w co im w y g o d n i e j j e s t nie w i e r z y ć . Kapłani p o w i n n i p a m i ę t a ć , że przez p o s z c z e g ó l n e święcenia otrzymali w ł a d z ę w y p ę d z e n i a diabła i udzielania błogosławieństwa. K a p ł a n i ż y d o w s c y gorszyli się u z d r o w i e n i e m w s z a b a t p r z e / J e z u s a , ale dzisiaj wielu M o i c h k a p ł a n ó w gorszy się z samego tylku w s p o m n i e n i a o e g z o r c y z m a c h . Mówią, że to było w innych czasach i że dziś należy to najwyżej do biskupów. W rzeczy s a m e j dla uroczystego, publicznego d o k o n y w a n i a e g z o r c y z m ó w , k a p ł a n musi być upoważniony przez biskupa, ale prywatnie, kto zabronić mu może p o s ł u ż e n i a się pełnią swej w ł a d z y , j a k ą z w y k l e o t r z y m u j e ? Szatan, który j e s t wściekle aktywny używając swego zgubnego w p ł y w u dla szkodzenia duszy i ciału, zwykle nie znajduje w tym s p r z e c i w u . Tu brak p r a w d z i w e g o rozpatrzenia tego tak w a ż n e g o problemu. Błogosławienie i e g z o r c y z m o w a n i e opętanego należy do troskliwego duszpasterstwa. Najgłówniejszym obowiązkiem kapłana jest powstrzymywać i zwalczać z g u b n e działanie szatana w k a ż d y sposób i za pomocą wszelkich ś r o d k ó w . Ale czy Moi kapłani wiedzą w j a k ą moc zostali wyposażeni? Czy w i e d z ą kim są? Czy wiedzą, że A n i o ł o w i e , chociaż ze swej natury stoją w y ż e j , to co do władzy są pod nimi? Ale jaki z waszej mocy pożytek, jeśli nie jest wykorzystywana dla celu, dla j a k i e g o została dana? Żadna maszyna, żaden silnik nie daje pożytku jeśli nie w p r a w i się go w ruch, chociażby posiadał wielkie m o ż l i w o ś c i do okazania swej siły. W y , kapłani jesteście j a k stojące bez ruchu motory. Nie rozwijacie żadnej siły, p o z w a l a c i e nie­ przyjacielowi działać s w o b o d n i e . Ani trochę nie staracie się po­ wstrzymać przeklętego działania szatana w Winnicy Pańskiej.

Dwulicowość 8 VI1976 r. Pisz synu! Są struktury, które nie są konieczne. B y w a zniknięcie b o g a c t w a , które b i e d n y m s k r a d z i o n o . T o p o w o d u j e u n i e r u c h o m i e ­ nie wielu dzieł, które nie nadają się j u ż do n i c z e g o . N i e obawiaj się synu, z a w s z e ci m ó w i ł e m , że p r a w d a jest stałą częścią miłości bliźniego i bynajmniej nie z u p o d o b a n i e m p o d k r e ś ­ lam ci braki dzisiejszego duszpasterstwa. O n e są przyczyną dzisiej­ szych niedociągnięć. Zwykle nie potrafi się w tym dostrzec p o d w ó j ­ nej gry szatana, który bez p r z e s z k o d y działa z zewnątrz i wewnątrz Kościoła. 190

Z z e w n ą t r z — kto j e g o n a r z ę d z i nie widzi j e s t ślepy, są to: k o m u n i z m - to wcielenie szatana i wolnomularski kapitalizm. Społeczeństwo jest dręczone również przez wolnomularski radyka­ lizm, który silny jest dzięki związkom m i ę d z y n a r o d o w y m .

Są to zbroje, którymi szatan bez p r z e r w y stara się Kościołowi s z k o d z i ć . Z a p r z e c z y ć n i e m o ż n a , ż e c z ę ś c i o w o m u się t o u d a ł o . W e w n ą t r z — szatan wywołuje wśród duchowieństwa, g w a ł t o w ­ ny i n i g d y tak nie r o z s z e r z o n y kryzys wiary. N a s t ę p s t w a tego są bardzo widoczne. Posługuje się postępem i nowoczesną technologią, k t ó r a cała lub p r a w i e cała j e s t n a u s ł u g a c h czarta. P o s ł u g u j e się także światem, swym wspólnikiem, oraz waszymi namiętnościami... Żądza ducha czyli pycha, wielki grzech Kościoła naszych czasów i p o ż ą d l i w o ś c i ciała, o d e r w a ł y od Ciała C h r y s t u s o w e g o w i e l e c z ł o n k ó w , które przeznaczone były dla dobra ogółu, a z w ł a s z c z a kapłani i dusze poświęcone Bogu. Tego dokonuje ten, który po Bogu był najpiękniejszy i najmocniej­ szy. Jeszcze teraz jest mocny. To świadczy o wielkiej sile zła diabelskiego, które działać m o ż e w łonie Kościoła i w całej ludzkiej społeczności. Wobec tego straszliwego wroga, Ja wasz Bóg, przyszedłem z n i e s k o ń c z o n ą pok,orą, by od n i e g o w a s u w o l n i ć s t a ł e m się c z ł o w i e k i e m i o f i a r o w a ł e m się na K r z y ż u . A jednak zbawienie wasze uzależniłem od waszej współpracy i z g o d y na T a j e m n i c ę Odkupienia. Ze strony wszystkich o c h r z c z o ­ nych c h c ę d o b r o w o l n e g o i c z y n n e g o udziału, a nie tylko biernej zgody, j a k to dziś jest zwykle pojmowane przez licznych chrześcijan, k t ó r z y są tak w y c z e r p a n i , że o b a w i a ć się n a l e ż y o ich z b a w i e n i e . T e n b r a k p r a g n i e n i a rzeczy B o ż y c h przyrodzonego jest grzechem lenistwa.

i z a n i e d b a n i e życia

nad­

Chrześcijanie, którzy powinni dążyć do światła i pragnąć prawdy, zasnęli tak głęboko, że podobni są do chrapiących i bezwładnych istot. Są bez siły i energii bądź to z własnej winy, bądź to z w i n y innych. Książę ciemności czuwa. Pozbawi! żywotności i zatruł Kościół w wielu jego członkach, swoje zaś siły, przepojone nienawiścią w y ł a d o w u j e z taką mocą, że gdy wreszcie w y b u c h n i e , ludzkość ujrzy takie rzeczy j a k i c h j e s z c z e w t a k i m s t o p n i u i w t a k i e j m i e r z e nie z a z n a ł a .

Na k o g o spada o d p o w i e d z i a l n o ś ć za taki stan rzeczy? Na tych, którzy szeroko otworzyli drzwi nieprzyjacielowi choć sami w j e g o istnienie nie wierzą, lecz na jego przesączenie zezwolili — na nich zrzucić należy odpowiedzialność. Jeszcze dziś tracą oni czas i ener­ g i ę , a tej s y t u a c j i n i g d y n i e n a p r a w i ą , bo b r a k im o d w a g i . O d p o w i a d a ć m u s z ą także ci, którzy m i m o całego biurokratycz­ nego aparatu i wyposażenia nie znaleźli jeszcze j e d y n e j , prawdziwej drogi, by Mój zamierający Kościół podźwignąć. 191

Tak Mój synu, tę agonię ukazywać trzeba po to, by uczyniono taki energiczny zwrot, który by każdemu przyniósł zbawienne skutki. O t o j a k p o z w o l i l i m o c o m zła p o n i ż y ć M o j e C i a ł o M i s t y c z n e . Szatanów

trzeba

odrzucać

11 V1976r. Pisz synu b e z żadnej o b a w y . P o w i e d z im, że J e z u s nie jest z a d o w o l o n y . N i e m o g ę być z a d o w o l o n y w o b e c dziwnej ślepoty p a s t e r z y i k a p ł a n ó w na g ł ó w n y p r o b l e m d u s z p a s t e r s t w a . N i e c o ci j u ż p o w i e d z i a ł e m o szatanie i j e g o zastępach. Wszystkiego nic p o w i e d z i a ł e m , tylko to co wiedzieć musisz. Na n a t u r ę ludzką m o ż e on działać o wiele więcej niż człowiek na naturę zwierzęcą, a przecież wiesz, co człowiek m o ż e w o b e c zwierzęcia. Diabeł m o ż e was doprowadzić do zupełnej zmiany sposobu życia. Człowiek może nad zwierzęciem zapanować ale szatan o wiele, wiele więcej zapano­ w a ć m o ż e nad c z ł o w i e k i e m . W ł a ś n i e m ó w i ł e m ci o tej dziwnej ślepocie. Tak synu, oto następstwa zawinionej bezczynności wielu pasterzy i k a p ł a n ó w w o b e c gorączkowego, nieustannego niszczące­ go d z i a ł a n i a n i e p r z y j a c i e l a . Ja, Jezus podczas M e g o życia publicznego nie ograniczałem się do głoszenia prawdy, ale uzdrawiałem chorych, uwalniałem opętanych i to u w a ż a ł e m za g ł ó w n ą część M e g o d u s z p a s t e r s t w a . D z i ś się tego nie p o j m u j e , b o p a s t e r z e j u ż nie chcą się tym o s o b i ś c i e z a j m o w a ć i t y l k o r z a d k o k i e d y p o l e c a j ą to i n n y m . A p o s t o ł o m M o i m p r z e k a z y w a ł e m , aby oni i ich następcy to spełniali. Jeśli Ja, Jezus to czyniłem, to i dzisiejsi pasterze winni błogosławić i egzorcyzmować . Nie mniej liczni są dzisiaj ci, którzy cierpią z p o w o d u szatana, nawet są liczniejsi niż kiedyś. Istnienie

szatana — prawdą

wiary

13 VI1976 r. Z a s t a n ó w się synu nad tą prawdą. W całym O b j a w i e n i u , a zwłaszcza w Ewangelii, wyraźnie stwierdzone jest istnienie szatana i j e g o zastępów. Jest to więc prawda wiary. Zaprzeczenie tej prawdy b ę d z i e p o s t a w ą h e r e t y k a . O d m o w a n a u c z a n i a tej p r a w d y t a k ż e będzie heretycka. Heretykami więc będą ci, którzy w złej wierze tej rzeczywistości zaprzeczają. Zaprzeczenie istnienia diabla pociąga za sobą zaprzeczenie upad­ ku człowieka, zaprzecza się wtedy grzech pierworodny a więc Odkupienie i istnienie Kościoła. Z a p r z e c z e n i e istnienia diabła, jest zaprzeczeniem nie tylko tej p r a w d y o b j a w i o n e j , ale z a p r z e c z e n i e m o c z y w i s t o ś c i , bo nie b ę d z i e 192

m o ż n a p r z y j ą ć ż a d n e g o t ł u m a c z e n i a tych r z e c z y , k t ó r e n a s t ę p u j ą i b ę d ą n a s t ę p o w a ć a po ludzku nie m o g ą być t ł u m a c z o n e bez p o ś r e d n i e g o w p ł y w u szatana. C z y ż t o m o ż l i w e , aby k a p ł a n m ó g ł dojść do utraty w i a r y bez złego w p ł y w u szatana? Szatan nigdy nie jest obcy strasznym grzechom bezbożności. Synu, m o ż e kto tobie zarzuci, że w tych orędziach szatan, jeśli nie został w y c h w a l o n y , to j e d n a k w y m i e n i o n y był j a k o książę tego świata. Z a p r z e c z y ć temu nie m o ż n a , że szatan z p o w o d u wyższości swej natury j e s t w stanie wziąć górę nad w a s z y m i o s o b a m i , nad rodzinami i wszystkimi strukturami religijnymi i świeckimi, e k o n o ­ micznymi i politycznymi. On nie jest ograniczony ani c z a s e m ani przestrzenią, działać w i ę c m o ż e w s z ę d z i e . Chcąc m a ł p o w a ć Boga, diabeł usiłuje, choć w sposób przeciwny, d z i a ł a ć j a k B ó g . N a t u r a l n i e j e s t t o s z a l o n ą pychą, b o m i ę d z y n i m a B o g i e m jest przestrzeń nieskończona. Lecz ta j e g o c z y n n o ś ć jest w y r a z e m w s z e l k i e g o zła, bo s p r a w i a tylko n i e c h ę ć i z a z d r o ś ć , sprzeczki i oszustwa, kradzieże i bluźnierstwa, sprośności i gwałty... Olbrzymim błędem nowoczesnego duszpasterstwa jest to, że jasno nie w y r a ż o n o p r o b l e m u Kościoła i życia c h r z e ś c i j a ń s k i e g o : Bóg — Dobro Najwyższe — a*w przeciwieństwie — szatan, zło. A między nimi człowiek jest p r z e d m i o t e m ciągłej walki. Bóg — Nieskończona Miłość, nieustannie składa w ofierze swego j e d y n e g o Syna dla z b a w i e n i a c z ł o w i e k a . B ó g z w r a c a się d o c z ł o w i e k a , b y d o s t a r c z y ć mu k o n i e c z n y c h ś r o d k ó w obrony i opieki w o b e c u s i ł o w a ń z g u b y ze strony diabła. Czart z w r ó c o n y j e s t k u c z ł o w i e k o w i , b y w y r w a ć g o M i ł o ś c i C h r y s t u s o w e j i s p r o w a d z i ć na d r o g ę w i e c z n e j r u i n y . P o ś r o d k u tego pojedynku, w o l n y i r o z u m n y c z ł o w i e k m o ż e p o w i e d z i e ć „ t a k " s w e m u Z b a w i c i e l o w i j a k i też p o w i e d z i e ć „ n i e " — i z w r ó c i ć s w ą d u s z ę do k u s i c i e l a , by p ó j ś ć na w i e c z n ą z g u b ę . Tragiczna i dramatyczna jest odpowiedzialność człowieka, który w czasie swej ziemskiej pielgrzymki znajduje się z a w s z e w alter­ natywie wyboru. To jest wasza próba. Ta zewnętrzna walka, którą koniecznie prowadzić m u s i c i e jest przyczyną waszej obecności na ziemi. Chrześcijanie nie byli infor­ m o w a n i dostatecznie i pouczeni o początkach, przyczynach i celu tej dramatycznej walki. To było p o w o d e m Mego niezadowolenia i bólu. Ojciec Mój tak umiłował ludzi, że dał Mnie, S w e g o Jedynego Syna dla zbawienia. A ludzie, dostatecznie nie znając tego j e d y n e g o , prawdziwego problemu ich życia, idą dziś pod szkodliwym wpływem s z a t a n a w wielkiej liczbie na p o t ę p i e n i e . Jakże m o g ą prawdziwi ojcowie dusz trwać w pokoju? J a k ż e spać m o g ą spokojnie? Jakże kapłan Mój m o ż e nie cierpieć na skutek tej s t r a s z l i w e j r z e c z y w i s t o ś c i d o której s a m n a l e ż y ? 193

Synu, nie doszło by do tego, gdyby było więcej wiary. A byłoby jej więcej, gdyby o ten niezrównany dar wytrwałe proszono, gdyby mniej ufano s o b i e a b a r d z i e j z a u f a n o M i ł o s i e r d z i u i O p a t r z n o ś c i B o ż e j . Synu, o d w a g i ! N a w e t jeśli j e s t coraz trudniej. O c z y s z c z e n i e zaradzi zawinionej odpowiedzialności wielu w M o i m Kościele. B ł o g o s ł a w i ę cię, a wraz z tobą b ł o g o s ł a w i ę tych, którzy oddają się Mojej Opatrzności, dążącej do ulżenia tylu cierpieniom, s p o w o ­ dowanym przez złego ducha. Powody

nienawiści

szatana

14 VI 1976 r.

P i s z s y n u M ó j ! S z a t a n n i e n a w i d z i n a t u r y l u d z k i e j j a k o takiej i dlatego nienawidzi wszystkich ludzi, a zwłaszcza chrześcijan. Przed swym b u n t e m był arcydziełem stworzenia. Po Bogu nic nie było nad niego większego, doskonalszego i wspanialszego. Ta j e g o wielkość sprawiła, że uważał się za podobnego Bogu, dlatego nie chciał uznać Pana Boga Alfą i O m e g ą wszystkich i wszystkiego i stąd okrzyk jego buntu — nie będę służył, — stąd też w y z w a n i e Ś w i ę t e g o M i c h a ł a Archanioła, który stanął na czele wiernych zastępów z o k r z y k i e m : - Któż jak Bóg!!!

W t e d y na niebie powstała najstraszniejsza bitwa j a k ą historia stworzenia w s p o m i n a . Zastępy anielskie podzieliły się i dla zbun­ towanych powstało piekło. Szatan ma j e s z c z e drugi p o w ó d do n i e n a w i ś c i n a t u r y ludzkiej, bo z ludzkiej natury wzeszła Różdżka Jessego. Dla tej natury Słowo stało się Ciałem, łącząc w osobie Chrystusa naturę Boską z ludzką. Wtedy to natura ludzka, śmiertelnie ranna i podległa tyranii szatana, została u w o l n i o n a i w y w y ż s z o n a . Została jej p r z y w r ó c o n a g o d n o ś ć p i e r w o t n a , tak b r u t a l n i e p o d e p t a n a i p o d s t ę p n i e z n i s z ­ c z o n a : „ J e ś l i ten o w o c s p o ż y j e c i e , s t a n i e c i e się p o d o b n i B o g u " . Lecz szatan ma jeszcze inny powód do nienawiści natury ludzkiej. Jest to p o w ó d zawiści i zazdrości. Z natury ludzkiej miało wyjść s t w o r z e n i e : „ N a j p i ę k n i e j s z y K w i a t n i e b a i z i e m i " , p o k o r n a i n a d w s z e l k i e s t w o r z e n i a w z n i o ś l e j s z a . Ż a d n a istota nie b ę d z i e m o g ł a Jej d o r ó w n a ć . J a k o p r z e d m i o t B o ż e g o u p o d o b a n i a , ani nawet na chwilę nie zaznała niewoli szatana. Szatan nie m o ż e patrzeć na Nią, nie może o Niej myśleć bez r o z p a c z l i w e g o w s t r z ą s u , b e z o d c z u w a n i a c i e r p i e n i a , j a k i e g o nikt z was nie m o ż e z r o z u m i e ć . Szatan nienawidzi Maryi, Córki Boga. Matki B o ż e j , O b l u b i e n i c y Boga, p r z e d m i o t u B o ż y c h u p o d o b a ń . Najpiękniejszego Kwiatu Nieba i ziemi, arcydzieła Potęgi, W s z e c h ­ wiedzy i Wszechobecności Bożej. 194

Dzięki tym darom Bożym „ P E Ł N A Ł A S K I " żyje w najdoskonal­ szym zjednoczeniu z Ojcem — Swym Stwórcą, z Synem — Swym O d k u p i c i e l e m i z O b l u b i e ń c e m — S w y m Uświęcicielem. Przed Nią skłaniają się zastępy anielskie i w s z y s c y święci. Maryja zmusza do ucieczki potęgi ciemności, a Swoją stopą mia­ żdży, ile razy chce. łeb j a d o w i t e g o węża, szatana. Szatan z d e t r o n i z o w a n y został przez Maryję i przez Nią stracił swój start w upartej wojnie przeciwko ludzkości. Zaćmienie prze­ s z k a d z a mu teraz do p o z n a n i a całej p r a w d y . On, nazwany Lucyferem, a więc niosącym światło, jest teraz ciem­ nością i szerzy zaciemnienie. Nie zna więc, chyba że bardzo mglisto, Tajemnicy Wcielenia Słowa. Żywi więc dla Niego i w sobie utrzymuje rozpaczliwe złudzenie, że będzie mógł Chrystusa zwyciężyć, niszcząc z N i m r a z e m Kościół, powstały z Jego przebitego Serca. Szatan bezgranicznie nienawidzi Chrystusa, Jego Matki i K o ś ­ cioła, trwając w złudzeniu, że będzie mógł zniszczyć tego, który mu przeszkadza w panowaniu nad ludzkością, którą wciąż jeszcze uważa za swoją zdobycz. To szalone złudzenie rodzi się z jego nieopanowa­ nej p y c h y , bo p y c h a sarnia p r z e z się j e s t z a ś l e p i e n i e m d u c h o w y m . Pyszny nigdy nie będzie mógł posiadać przejrzystej prawdy, któ­ ra j e s t córą p o k o r y . Oto synu M ó j , w streszczeniu to, co wszystkim trzeba wiedzieć, którzy muszą na świecie walczyć, by osiągnąć wielką metę zbawienia duszy. Błogosławię cię synu. Moje błogosławieństwo przekazuję tak­ że tym w s z y s t k i m , którzy z tobą współpracują, nad aktualizacją Mojego planu miłości. Módl się i kochaj Mnie!

Dlaczego nie organizuje się obrony? 15 VI 1976 r. Pisz synu M ó j ! M ó w i ł e m ci, że b u n t o w n i c z e hordy składają się z bardzo wielkiej liczby diabłów. Jest ich bezkresna ilość. Nie p o ­ traficie s w y m u m y s ł e m objąć ich rozciągłości. Nie wszyscy działają z j e d n a k o w ą przewrotnością, czyli że wielkość ich grzechu jest różna. W s z y s c y oni j e d n a k bez wyjątku pracują dla zła. Zbuntowali się przeciwko Bogu i teraz znoszą najdzikszą tyranię swojego w o d z a szatana oraz j e g o przybocznych. N a w e t w piekle są różne hierarchie. Oni wszyscy nienawidzą Najświętszej Maryi Panny. Wszyscy nienawidzą ludzkości, wszyscy wraz z nienawiścią żywią głęboką zazdrość do w y b r a n y c h i straszną zawiść do was pielgrzymujących na ziemi w o b a w i e , że i wy możecie się zbawić. U nich nie ma ż a d n e g o uczucia litości, są do tego niezdolni, przejęci są tylko sadyzmem. Nie znacie, a nawet wyobrazić sobie nie 195

m o ż e c i e okrucieństwa, z j a k i m wylewają swoje p r z e w r o t n e uczucia na ofiary, które wpadają w ich pazury. Chodzi tu o te osoby, które się z nimi związały, które d i a b ł o m się o d d a ł y z d u s z ą i ciałem. Wierzcie, że jest ich niemało, a niektórzy z w a s z e g o pokolenia nawet doświadczyli tego. Teraz synu, uważaj dobrze! W y o b r a ź sobie w o j s k o o olbrzymiej liczbie żołnierzy, w y p o s a ż o n e w p o t ę ż n ą broń i dobrze zaopatrzone, które zajęło pozycje w e d ł u g starannie przygo­ t o w a n e g o , w najdrobniejszych n a w e t szczegółach o p r a c o w a n e g o planu. To olbrzymie wojsko, w z m o c n i o n e jeszcze swoją organizacją, wyrusza z atakiem przeciwko Kościołowi Świętemu i społeczeństwu ludzkiemu, które choć ma wielką liczbę żołnierzy, oficerów i genera­ łów, którzy nie wiedzą, czy też nie pamiętają, że mają przed sobą u s z y k o w a n e g o do boju nieprzyjaciela pełnego nienawiści, — wcale nie myśli o obronie. Szydzą z tych nielicznych, k t ó r z y o tym m ó w i ą i którzy chcieliby zorganizować obronę. N a w e t uważają ich za szale­ ń c ó w lub m a n i a k ó w religijnych. Nieprzyjaciel tymczasem, starając się ukryć własne siły, korzysta z naiwności przeciwnika, wciska się wszędzie, zajmuje główne pozy­ cje i wszędzie stawia swoich agentów. Tym sposobem bierze górę nad p r z e c i w n i k i e m . Tu i tam istnieją gniazda oporu, ale nieprzyjaciel opierając się na s w o i m powodzeniu, wcale się tym nie martwi. Prze­ konany, że z w y c i ę s t w o ma w garści, na każdą p r ó b ę przeciwnika powstaje z taką dzikością, że go oszałamia. Synu drogi, z w ł a s n e g o doświadczenia dobrze wiesz j a k nieprzyjaciel nie znosi ż a d n e g o ru­ c h u o b r o n y i j a k taki r u c h stara się u p r z e d z i ć . W takich trudnościach na co jeszcze czekają biskupi aby zejść ze s w y c h tronów, wyjść z p a ł a c ó w i wziąć do ręki ster zarządu, aby u c z y ć i k i e r o w a ć swych ż o ł n i e r z y — chrześcijan do kontrataku. Wiedzą czy nie wiedzą, że pozorna wyższość nieprzyjaciela nie ma znaczenia, bo jeśli za nimi pójdą ich kapłani, wolni od dzisiejszych herezji i od anemii, która tylu zaraziła i osłabiła, w t e d y zapewnione będzie powodzenie, a zwycięstwo dane. Synu, ileż to razy powtarzać muszę, że świat z w y c i ę ż y ł e m pokorą, u b ó s t w e m i posłuszeństwem? Również tymi samymi cnotami i swoim „tak" Moja i wasza Matka możliwym uczyniła Odkupienie. Ileż to razy mówić w a m muszę, że miłość silniejsza jest od nienawi­ ści? Niech biskupi i kapłani starają się zaktualizować te reformy, które ogłoszono na Soborze, a które przez wzajemne oddziaływanie i czyn piekła, tak niedokładnie zostały przekazane i wcielone w życie. Jeśli wreszcie chcą wejść na drogę dobrą, a Ja jestem Drogą pewną, w t e d y b ę d ę z nimi i Kościół odmłodzi się i w n e t okaże w s p a n i a ł o ś ć dotąd nie widzianą jeszcze. Na cóż więc czekają? Precz z uprzedzeniem, precz z zarozumiałością! 196

N i e c h się modlą, by światłość o ś w i e c i ł a d r o g ę , k t ó r ą p r z e b y ć mają i naprzód! Synu, z n a m twój stan duszy. Cierpisz teraz, bo chciałbyś aby inni widzieli to, co ci teraz p o k a z a ł e m . Błogosławię

cię,

Kochaj Mnie!

Współodkupiciele 13 VII 1976 r. Ja, Jezus chcę, by biskupi, kapłani i wierni byli ze M n ą współodkupicielami, czyli powinni współdziałać dalej ze M n ą w Tajemnicy Odkupienia. Ale co oznacza o d k u p i ć dusze jeśli nie uwolnić je od najstraszliwszego i najbardziej szkodliwego ucisku s z a t a n a ? Kim jest szatan? Kim są poddane mu zastępy? Szatan jest stworzeniem Bożym, które zbuntowało się przeciwko Niemu. Szatan był po Bogu w świecie niewidzialnym i widzialnym stworzeniem najpotężniejszym, największym, cudownym w swej dob­ roci i świętości. Ta jego wielka moc i piękno zgubiły go, bo stał się z tego p o w o d u strasznie pyszny, że uważał siebie za podobnego Bogu. Stąd j e g o o d m o w a poddania się Bogu, stąd j e g o wieczna zguba, stąd nieprzejednana nienawiść ku Bogu, ku Najświętszej Maryi P a n n i e , która zajęła po nim p i e r w s z e miejsce w ś r ó d stworzenia. Najświętsza Maryja P a n n a j e s t nie tylko p o w o d e m j e g o porażki, gdyż pokorą swoją umożliwiła Odkupienie, lecz jest teraz w świecie niewidzialnym i widzialnym pierwszą istotą po Bogu i żadne stwo­ r z e n i e nigdy Jej nie d o r ó w n a . Szatan jest osobą prawdziwą, żywą i rzeczywistą, potężną i złoś­ liwą, z e p s u t ą i zdolną tylko do zła. Z jego winy zło weszło na świat. Szatan jest straszliwą rzeczywistością, z którą wszyscy chcą czy nie chcą, m u s z ą się liczyć. Szatan jest największym sadystą, nie będąc zaś uwarunkowany cza­ sem ani przestrzenią, działać może jednocześnie w różnych miejscach. Od chwili swego buntu przeciw Bogu nie przestał nigdy, ani na chwilę, knuć spisków, zbrodni i nikczemności wszelkiego rodzaju. Szatan z a w s z e jest w ruchu, zawsze gotowy zastawić pułapki na dusze n i e o s t r o ż n e i nieroztropne, by u c z y n i ć z nich swoje ofiary. Na świecie są nie tysiące ale miliony osób cierpiących fizycznie, moralnie i d u c h o w o z j e g o winy. Są też osoby w d o m a c h dla u m y s ­ ł o w o c h o r y c h n i e z p o w o d u r z e c z y w i s t e j c h o r o b y , ale z j e g o winy, k t ó r y tak potrafi ukryć swoją obecność, że d o p r o w a d z a ludzi d o u p o d l e n i a lub r o z p a c z y . Swą nienawistną tyranią objął cały świat, a świat w swej głupocie nie wierzy w j e g o istnienie. 197

To co powiedziane jest o szatanie, powiedzieć można o niezliczo­ nych z a s t ę p a c h j e g o świty. Liczba ich jest przejmująca. Odkupić — to znaczy wykupić z niewoli, czyli uwolnić dusze z tej wstrętnej i przewrotnej tyranii złego. Ja, Jezus dlatego stałem się Ciałem, dlatego też odnawiam Tajemnicę Krzyża w Tajemnicy M s z y Świętej, dlatego obecność Moją uwieczniłem w Świętych Tabernaku­ lach w T a j e m n i c y N i e s k o ń c z o n e j pokory. Szatan j e s t pychą nieo­ g r a n i c z o n ą — Ja, J e z u s j e s t e m pokorą nieskończoną. To n a p r a w d ę paradoks, że b i s k u p i , k a p ł a n i i w i e r n i nie r o z u m i e j ą , że g ł ó w n y m c e l e m ich p o w o ł a n i a jest u w a l n i a n i e d u s z z napaści m o c y p i e k i e l n y c h czyli d i a b ł ó w .

W duszpasterstwie swoim zatrudnili się tysiącznymi czynnościa­ mi i inicjatywami, tak że nie dążą do swego celu. J e s t r z e c z ą j a s n ą , że b r a k d b a ł o ś c i o ten cel p o w o d u j e k o m p l e t n ą ś l e p o t ę .

Ale czy biskupi i kapłani widzą czy nie widzą swojego błędu? Czy nie widzą potrzeby szukania przyczyn ich niepowodzeń w duszpas­ terstwie? Czy nie w y n i k a z Objawienia wyraźnie, że cel Odkupienia to walka z diabłem i grzechem? I czyż nie widzą, że każda czynność, jeżeli nie jest włączona w tę walkę, jest bezowocna? Tak j a k niepożyteczne stają się gałęzie odcięte od pnia. J u ż w y r a ź n i e p o w i e d z i a ł e m o losie wojska, w k t ó r y m d o w ó d c y i szeregowcy nie wierzą w nieprzyjaciela, w j e g o potęgę i przebieg­ łość. T a k i m jest dzisiaj Kościół. Nigdy nie dojdziecie do tego, by zobaczyć i zrozumieć tragiczne położenie Kościoła, jeśli nie będziecie p a t r z e ć na M n i e , Syna B o ż e g o i na M o j ą M a t k ę Najświętszą. Pokorą, u b ó s t w e m i modlitwą stawiliśmy czoło nieprzyjacielowi. Teraz jest godzina Mego Ciała Mistycznego; albo wejdziecie na jedyną słuszną drogę — Ja Jestem d r o g ą — albo lawina w a s rozgniecie!

Błogosławią cię synu i nie bój się! Prawda nie powinna się bać niczego. Piekło — królestwem

szatana

13 Xl 1978 r. Synu M ó j , weź pióro i pisz! Mówiłem ci o przerażających rzeczywistościach, o przerażającym oszustwie d o k o n a n y m przez szatana ze szkodą dla ludzi, lecz p o w i e d z i e ć należy dokładniej, ze szkodą dla całej ludzkości. Następstwa tego wyrazić nie można sło­ wami ludzkimi, bo człowiek jest za mały, by mógł zrozumieć, ale dość wielki, aby t o znieść. N i e ś w i a d o m o ś ć j e s t j a k b y o b ł o k i e m r o d z ą c y m c i e m n o ś ć , a c i e m n o ś ć jest j a k b y mgłą przeszkadzającą w w i ­ d z e n i u rzeczy. K r ó l e s t w o s z a t a n a n a ziemi jest k r ó l e s t w e m c i e m n o ś c i , czyli z u p e ł n e g o z a m g l e n i a w s z y s t k i e g o , t a k ż e nie w i d z i się c o s z a t a n od t y s i ę c y lat, a z w ł a s z c z a w tych o s t a t n i c h s t u l e c i a c h czyni dla znisz-

198

czenia Kościoła Św. i całej ludzkości. Nie widzi się tego co czyni, by szkodzić Krófestwu Bożemu w swym szalonym, prawdziwie sza­ lonym złudzeniu, by zniszczyć zarazem i Mnie, Boże Słowo Przed­ wieczne, które stało się Ciałem. Królestwo ciemności nie jest przedwieczne ani wiekuiste. Zrodziło się i powstało w przeciwieństwie do Królestwa Bożego z inicjatywy Lucyfera, za którym poszedł Belzebub, Szatan i liczne zastępy aniołów. Niedorzeczna myśl tych buntowników, ich niedorzeczna wola, w której się zamrozili, polegała na tym, że chcieli współzawodniczyć z Bogiem, uważając się nie tylko za równych, ale wprost wyższych od Niego. Dlatego buntują się w dalszym ciągu i już tego powstrzymać nie mogą. Nigdy też nie będą mogli pojąć i uwierzyć w Tajemnicę Wcielenia Przedwiecznego Słowa Bożego. By Przedwieczny Syn Boży mógł przyjąć naturę ludzką, niższą od ich natury, jest dla nich rzeczą tak absurdalną, że nigdy tego nie przyjmą. Stąd n i e n a w i ś ć b e z g r a n i c z n a i bunt wywołujący wielką bitwę i straszną szczelinę, j a k ą tworzy życie w ciemnościach piekła. Stąd również nieukojona i niewyczerpana nienawiść, rodząca za­ zdrość i zawiść przeciwko naturze ludzkiej. Te potwory bez miłości, niezdolne nawet wyobrazić sobie miłości, nigdy nie będą potrafiły ukochać ludzkiego stworzenia, toteż otaczają ludzi pochlebstwami, kłamstwami i bezczelnością tylko po to, by potem bardziej jeszcze udręczyć, bo te potworne stworzenia, chociaż obdarzone darami natu­ ralnymi j a k rozum, wola i inne, nigdy nie będą mogły ich używać dla dobra, lecz jedynie dla zła. Zimne w swych planach zniszczenia, od­ czuwają sadystyczną potrzebę coraz większego zagłębiania się w nieprawościach, myślą tylko nieubłaganie źle, chcą zła i dokonują j e . Aktualnie nasilają się w ciemnościach spiski i ataki, których doko­ nują przez swoich wspólników i przez swój k o ś c i ó ł — masonerię. Chcą wywołać na ziemi bitwę, jakiej jeszcze nie było, chyba że w tym konflik­ cie dokonanym na Niebie, dla oczu ludzkich niewidocznym. To jednak było rzeczywiste i doprowadziło do rozdziału Aniołów Światłości od aniołów ciemności wraz ze stworzeniem wiecznego piekła. Jest to miejsce kary przystosowane dla tego, kto ze zwykłej złoś­ liwości wyrzekł się światła dla ciemności, królestwa szczęścia dla miejsca najstraszliwszej nienawiści i nieugaszonej rozpaczy. Jest to szaleństwo n a p r a w d ę niepojęte i nie dające się p r z e w y ż s z y ć . „ K r ó l e s t w o c i e m n o ś c i " rządzone j e s t przez trzech j a k o hierar­ chiczne. Jest to królestwo nienawiści i nieprawości, a kieruje się najwstrętniejszymi namiętnościami. Jest to królestwo okropności, których nie spotka się w żadnym innym miejscu wszechświata i sło­ w a m i ludzkimi nie da się opisać. P o d w ł a d n y m i tego k r ó l e s t w a są ci a n i o ł o w i e , k t ó r z y w r a z 199 t

z L u c y f e r e m , B e l z e b u b e m i S z a t a n e m d o k o n a l i w i e l k i e g o bunlu K r ó l e s t w o t o j e d n a k ciągle w z r a s t a , powiększają j e w s z y s n ludzie, k t ó r z y na p l a n z b a w i e n i a mówią „ n i e " , m ó w i ą c „ t a k " nu d i a b e l s k i p l a n p i e k ł a . L u d z i e , k t ó r z y u m i e r a j ą w grzechu ś m i e r t e l n y m p o z o s t a j ą w nim na w i e k i . A n i o ł o w i e i ludzii p r z y n o s z ą do p i e k ł a r ó w n i e ż swoje dary naturalne, a im one są większe, tym większa będzie kara. Ponieważ Bóg, Nieskończona Sprawiedliwość płaci k a ż d e m u w miarę j e g o zasług, toteż i w piekli cierpi się stosownie do otrzymanych na ziemi d a r ó w . Kto więc na ziemi miał los szczególnego umiłowania przez Boga wraz z drogocennymi darami łaski i miłości, kto miał szczęście otrzy m a ć w z n i o s ł e p o s ł a n n i c t w o K a p ł a n a B o ż e g o z godnością i władzą j a k i c h nie p o s i a d a żaden anioł nawet najwznioślejszy, ten g d y się p o t ę p i , zostanie o t o c z o n y tak przerażającym o g n i e m , że tego nigdy żaden j ę z y k ludzki nie będzie zdolny wyrazić. Moi bierni k o n s e k r o w a n i , w grzechu zakorzenieni i dwu pożąd liwościach, gdybyście wiedzieli co was czeka i co zawisło nad waszą głową, nie wzgardzilibyście wtedy najostrzejszą i najdłuższą pokutą! N a w r ó ć c i e się zanim nie będzie za późno... To Sam Jezus zwraca się do w a s z t y m w e z w a n i e m ! Klęknijcie przede M n ą U k r z y ż o w a nym i proście o miłosierdzie i przebaczenie! Teraz dosyć Mój Synu, b ł o g o s ł a w i ę cię, a z a r a z e m wszystkich, k t ó r z y w i d z ą i m o d l ą się o z b a w i e n i e M o i c h k o n s e k r o w a n y c h .

Masoneria hierarchicznym kościołem szatana 6 XI 1978 r. Pisz Mój Synu, jestem Jezus! Dziś powiem ci, że to co najbardziej dotyczy Mojego Kościoła, to wyraźna rzeczywistość j e g o najbardziej z a w z i ę t y c h nieprzyjaciół. Jest to rzeczywistość w y r a ź n a , dokładnie ujawniona, bogata w liczne znaki, potwierdzona licznymi bolesnymi świadectwami i jest pierwszą przyczyną wszystkich cierpień ludzkich. W i e r z y l i w to i b o l e ś n i e to p r z e ż y l i ś w i ę c i w s z y s t k i c h c z a s ó w i w s z y s c y w y b r a n i , bo inaczej świętym się nie zostanie. W y b r a n y m zostanie tylko ten, kto przejdzie doświadczenie w tyglu potęg piekiel­ nych. Otóż, ta rzeczywistość jest dzisiaj nie tylko d y s k u t o w a ­ na, ale nawet wprost zaprzeczana przez duszpasterzy, którzy z j a d o ­ witą gorliwością rozszerzają tę niewiarę. Synu Mój, Ja Słowo Przedwieczne Boga, uroczyście potwierdzam istnienie „ c i e m n e g o królestwa diabelskiego". Krótko c h c ę ci nawet wyjawić o naturze tej mętnej rzeczywistości. Prócz tego chcę potwier­ dzić j e s z c z e raz, że celem Mojej Tajemnicy W c i e l e n i a było tylko w y r w a ć dusze w i e c z n e m u piekłu, stworzonemu przez tego, który nie 200

chciał i nie chce ulec Bogu w Trójcy Jedynemu, Alfie i O m e d z e wszystkiego i wszystkich. M ó w i ł e m , że piekło jest wieczne. Synu, tak jest naprawdę, choćby nawet ludzka zarozumiałość w swej bezgranicznej głupocie miała śmieszne pretensje do przerabiania czy poprawiania o d w i e c z n y c h zamiarów Bożych. Prowokacje d u c h ó w ciemności były takie zawsze i są tak liczne, że Ojciec W s z e c h m o c n y d a w n o by j u ż surowo ukarał tę niewdzięcz­ ną ludzkość, gdyby zabrakło wstawiennictwa Mojej Matki Najświęt­ szej, a także m o d l i t w i pokut s p r a w i e d l i w y c h . O t o j e s z c z e raz p o t w i e r d z a m to, c o j u ż p o w i e d z i a ł e m p r z e d t e m — cała c z y n n o ś ć d u s z p a s t e r s k a M e g o W i k a r e g o , b i s k u p ó w i k a p ­ łanów na ziemi ma jeden niezmienny cel: m o c o m piekielnym w y r w a ć d u s z e i o d p r o w a d z i ć je do d o m u Ojca N i e b i e s k i e g o . S y n u M ó j , ileż to r a z y m ó w i ł e m ci i p r z y p o m i n a ł e m , że L u c y f e r i jego d w ó r we wszystkich swych czynnościach i sposobie bycia małpuje Boga... Ja J e z u s , p r a w d z i w y Bóg i p r a w d z i w y Człowiek, założyłem Mój h i e r a r c h i c z n y Kościół, a h i e r a r c h i c z n y kościół s z a t a n a na ziemi — to masoneria. Ja Jezus^, rozsiałem w całym M o i m Kościele twierdze d u c h o w e . M a s o n e r i a , ten kościół diabła, rozsiała po świecie swoje loże z naczelnikami i szeregowcami w tym j e d n y m celu, by przeciw­ stawić się i z w a l c z a ć Mój Kościół. A p o n i e w a ż diabli są z nimi na skutek buntu w o b e c Boga, cała ich aktywność natchniona jest i opar­ ta na b u n c i e , więc przeciwna jest temu co dokonuje się w M o i m Kościele. M a s o n e r i a oparta, p o d t r z y m y w a n a i k i e r o w a n a przez m o ­ ce zła, osiąga najlepsze wyniki w niszczeniu Kościoła, działając w e ­ wnątrz i na zewnątrz niego. Wewnątrz pozyskała wielu szeregowców na górze i u dołu. Na zewnątrz zawsze maskuje się obłudą, ale uderza i swym trującym żąd­ łem zaraża wszystkich, z którymi się zetknie. Dzisiaj zaś, przed­ stawiając oszukańczą sztuką od dawna przygotowywany rachunek, nie waha się okazać to tego, co zawsze tak zazdrośnie ukrywała. Obłąkany­ mi ogłaszają tych, którzy pozostali i trwają w wierze i wierności Bogu i Kościołowi. Chociaż prawie cały Kościół jest uwięziony przez te ponure moce piekielne i ziemskie, oprze się im i nie będzie zniszczony, a nawet wyjdzie ze swych obecnych cierpień piękniejszy i bardziej jaśniejący niż kiedykolwiek. Synu, dla ciebie zachowałem zadanie i wielkie posłannictwo, więc to bolesne doświadczenie, dozwolone Moją Boską Wolą było konieczne. Ufaj więc synu i nie obawiaj się niczego. Przygotujcie się do dobrego wykonania swych zadań, a nigdy nie zabraknie wam pomocy Bożej. Kochajcie się tak jak Ja was kocham. Iluż to j u ż nie wierzy w Moją osobistą obecność pośród was! Jakże wielka i smutna jest otaczająca ich ciemność. 201

Istotną wiarą masonerii jest satanizm! I V a ż d y człowiek, który nie służy świadomie Bogu, staje się auto matycznie w większym lub mniejszym stopniu ofiarą szatana. Trzeciej możliwości nie ma. Jeżeli nie służę Bogu, to służę szatanowi i odwrotnie Szatan działając głównie przez masonerię jest twórcą niezliczonych fałszywych religii, sekt, ideologii, filozofii, doktryn, kierunków w sztuce i literaturze, muzyce, wszelkich form okultyzmu, spirytyzmu, magii itp„ którymi nieustannie łudzi, karmi i ogłupia miliony ludzi, aby zniszczye i wydrzeć im prawdziwą wiarę w Boga, który w pełni objawił się i żyje tylko w Kościele Katolickim. Pisać o piekle, a milczeć o masonerii, to tak, jak nauczać o Chrystusie, a zaprzeczać istnieniu założonego przez Niego, prawie 2000 lat temu Kościoła Świętego, kierowanego nieomyl­ nie przez widzialnego Jego następcę, Papieża. Pod hasłem fałszywej tolerancji masoneria głosi zasadę, że wszystkie religie są tak samo dobre lub tak s a m o n i e w i e l e w a r t e . K a ż d y sam d o k o n u j e w y b o r u z g o d n i e z zasadą: „Co mnie się wydaje dobrym, to jest dobre, a co mnie się wydaje złym, to jest jedynie złe". Wszystko jedno, byleby mnie było dobrze i byle bym ja zaspokoił własne ambicje. Religia masońska w imię racjonalizmu przekreśla wszystko co jest objawione, a w imię naturaliz­ mu przekreśla wszystko co jest nadprzyrodzone — wszystko to nie mieści się w owej masońskiej religii, w której brak jednoznacznego określenia co jest dobre a co złe, o wszystkim decyduje człowiek, każdy indywidualnie. Z takich to postaw rodzi się owo zakłamane i straszliwe w s k u t k a c h założenie, w e d ł u g którego j e d y n ą p r a w d z i w ą wartością w obrębie wszechświata miałby być w pełni „autonomiczny", czyli nie­ zależnie od Boga bytujący i sam siebie stwarzający i sam siebie zbawia­ jący człowiek. Nie trzeba chyba normalnie myślącego człowieka przeko­ n y w a ć , że to z ł u d n e p r a g n i e n i e człowieka chcącego być na „ r ó w n i " z Bogiem, było j u ż podszeptywane pierwszym rodzicom w Raju: „Bę­ dziecie jako Bogowie" (Rdz 3,5). Na podłożu takiego zaciemnionego przez szatana myślenia rodzą się w k o ń c u hasła i z a w o ł a n i a w rodzaju: „Precz z d o g m a t a m i " ! , „Precz z R z y m e m " ! „Precz z Papieżem"! „Precz z klerem"! Tylko tolerancja! (tzn. trzeba tolerować to co „ja" uważam za dobre lub złe). Przede wszystkim „wolność"! „Wolność, Równość, Braterstwo"! O p r a c o w a n o w/g „Deklaracji" o stowarzyszeniach masońskich wydanej p r z e z K o n g r e g a c j ę D o k t r y n y W i a r y dn. 17 V I 9 8 1 r. oraz w / g książki pt. „Szatan istnieje n a p r a w d ę " . 1

202

— to przecież hasło rewolucji francuskiej, uskutecznionej tak ideal­ nie przez bra6 m a s o ń s k ą i p o w t ó r z o n e j później w 1917 r. w Rosji, a w mniejszej skali w wielu innych krajach. Całkowitym przeciwieństwem masonerii jest Kościół Św., który opiera się na najwyższym i niepodważalnym autorytecie Boga. Ustano­ wiony przez Boga porządek życia zbiorowego wymaga także hierarchii i autorytetów. Według demokracji, rządzący są odpowiedzialni przed ludem (tak samo twierdził Hitler, Stalin i inni zbrodniarze), a nie przed Bogiem. Ludem, który traci wiarę, można nauczyć się manewrować, można go też oszukać. Boga natomiast nie. Naród, który nie w y m a g a od swoich przywódców, by bardziej bali się Boga niż ludzi, by urządzali życie zbiorowe zgodnie z prawem Bożym, zgodnie z nauką Kościoła Św., skazany jest na stopniowe wyniszczenie. Rządzenie narodem, bez Chrystusa jest budowaniem na bagnie nienawiści, przemocy, podziałach — jest wielkim k ł a m s t w e m i oszustwem. Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział „Beze Mnie nic dobrego uczynić nie możecie" (J 15,5). Mod­ ne jest dziś hasło państwa bezwyznaniowego lansowane przez światową masonerię. Jest to nowy ideał świata materialistycznego, zarówno soc­ jalistycznego j a k kapitalistycznego, narzucany Europie i obu Amery­ k o m , p r z e z masonerię*. T r z e b a p a m i ę t a ć , że z a r ó w n o , socjalizm j a k i kapitalizm to systemy materialistyczne, które były na równi potępiane w kolejnych encyklikach społecznych, włącznie z encykliką Jana Pawła II Laborem Exercens. P r y m a s T y s i ą c l e c i a ks. K a r d . S t e f a n W y s z y ń s k i , s t a w i a ł k o m u n i z m i k a p i t a l i z m p o tej s a m e j s t r o n i e , j a k o d o k t r y n y indywidualistyczne i anryhumanistyczne, w przeciwieństwie do katolicyz­ m u , j a k o d o k t r y n y osobowo-spolecznej i realistycznie ludzkiej (Kardynał

Wyszyński, Peter Rajna, t. III, str. 622). Nie m o ż e m y też pozwolić na r ó w n o u p r a w n i e n i e religii katolic­ kiej z różnymi sektami i religiami mniejszościowymi w imię fałszywej tolerancji lansowanej przez masonerię, gdyż byłoby to r ó w n o u p r a w ­ nienie p r a w d y i k ł a m s t w a , dobra i zła . Potworne i straszne są owoce ateizmu, a j e s z c z e straszniejsze są o w o c e walki z Bogiem i Kościołem Świętym. W a l k a ta jest przeja­ w e m najwyższego zacofania, wstecznictwa i zaślepienia. To jest ta sama pycha i nienawiść, która spowodowała wieczne potępienie upa­ dłych aniołów z Lucyferem na czele. W Rosji tuż przed rewolucją październikową nasiliła się walka z duchowieństwem, a gdy marksi­ ści doszli do władzy, zaczęli przede wszystkim od m o r d o w a n i a kap­ ł a n ó w i p o w s t a ł o na ziemi piekło j a k i e g o j e s z c z e nie było. Dlatego Dla katolika nie m o ż e być żadnej w ą t p l i w o ś c i , że pełnia p r a w d y o b j a w i o n e j i pełnia ś r o d k ó w z b a w c z y c h znajduje się tylko w K o ś c i e l e K a t o l i c k i m , n a t o m i a s t g d y c h o d z i o i n n e w y z n a n i a c h r z e ś c i j a ń s k i e (nie m ó w i ą c j u ż o i n n y c h r e l i g i a c h i s e k t a c h ) t o są o n e mniej lub więcej b ł ę d n e i z ł e (Vaticanum II. UR 3,4).. 1

203

Pismo Święte (Pwt 11,26; 3 0 , 1 ; 30,19) poucza nas, że błogosławiony naród, który pełni w o l ę Bożą, a przeklęci ci, którzy idą za swoimi namiętnościami, pożądliwościami i naukami. W s z e l k i e tyranie i wojny niezbicie udowadniają, „że życie b e / religii jest n i e m o ż l i w e " (Kardynał Wyszyński, Peter Rajna, t. III, sir 595). Prymas Tysiąclecia przestrzegał również przed demokracją mó wiąc: „demokracja, jeśli nie będzie ewangeliczna, będzie tylko inną o d m i a n ą tyranii" (Kardynał Wyszyński, Peter Rajna, t. III, str. 573). Stąd ta straszna nienawiść do wszelkich autorytetów, a zwłaszcza do Kościoła Św., którego zniszczenie jest g ł ó w n y m celem masonerii, dążącej do zaprowadzenia rządów szatana (czyli Antychrysta) w ska li g l o b a l n e j . P o c z ą t k u j ą c y m a d e p t o m sztuki m a s o ń s k i e j m ó w i się o szczytnych i wzniosłych ideałach i głęboko humanitarnych celach stowarzyszenia. W i a d o m o p o w s z e c h n i e , że masoneria na określenie swojego „boga", u ż y w a owego wieloznacznego zwrotu: „Wielki Bu d o w n i c z y W s z e c h ś w i a t a " . Dopiero później po głębszym wtajemni czeniu, otwierają się oczy co do faktycznej natury o w e g o „ b ó s t w a " Z w y k l e j e s t j u ż za p ó ź n o , ż e b y się wycofać. Dla lepszego z o b r a z o w a n i a taktyki j a k ą stosuje szatan, aby po­ chwycić n o w ą ofiarę, niech posłużą słowa Matki Bożej skierowane do Sługi Bożej S. Józefy Menendez: „Moja córko, chcę podać ci bardzo ważną naukę: D e m o n jest j a k wściekły pies, ale jest uwiązany na łańcuchu, to znaczy, że działanie j e g o jest ograniczone. Tylko wtedy schwytać i pożreć m o ż e zdobycz, kiedy się do niego zbliży, a jego t a k t y k a p o l e g a n a u d a w a n i u b a r a n k a . D u s z a , która nie zdaje sobie z tego sprawy, zbliża się do niego powoli i dopiero wtedy odkrywa j e g o podstęp, kiedy zostaje pochwycona. Kiedy ci się wydaje, że jest jeszcze daleko, nie przestawaj się pilnować Moja córko, j e g o kroki są ciche i skryte, abyś ich nie spostrzegła". (Orędzie Miłości Najświętszego Serca Jezusowego, Imprimatur, Kardynał Saliege, 1944 rok). J a k a j e s t ostateczna interpretacja wyrazu B ó g i a u t e n t y c z n e g o określenia „Wielkiego B u d o w n i c z e g o Świata", świadczy autoryzo­ wana w y p o w i e d ź j e d n e g o z najbardziej znanych, cenionych i wtajem­ niczonych w mistykę masońską, wielkiego mistrza loży Alberta Pike (1809-1891 r.). W dn. 4 lipca 1899 r. wydał on swe głośne „Instruk­ cje" dla 23 „ W y s o k i c h R a d " świata. Z a p i s a ł w nich: „Tłumom musimy powiedzieć: „Czcimy jednego Boga, lecz Boga naszego adorujemy bez zabobonu. Warn jednak, suwerennym wiel­ kim instruktorom generalnym, mówimy to, co macie powtarzać bra­ ciom 32-go, 31-go i 30-go stopnia: Religia wolnomularska, powinna być przez nas wszystkich, którzy jesteśmy wtajemniczonymi najwyż­ szych stopni, utrzymana w całej czystości swej doktryny lucyferycznej..." 204

„Tak, Lucyfer jest bogiem; na nieszczęście Adonai (tj. Jehovah, czyli Bóg żydowski) jest także Bogiem. Albowiem według odwiecz­ nego prawa nie istnieje światło bez cienia, ani piękno bez brzydoty, ani biel b e z czerni. A b s o l u t m o ż e istnieć j e d y n i e pod postacią d w ó c h bóstw... Czystą i prawdziwą religią filozoficzną jest wiara w Lucyfe­ ra..." (Die Herrscher, Wiesbaden 1980, 77). W czasie zebrania w r. 1991 Wielkiego W s c h o d u Włoch, wielki mistrz Julian di Bernardo oświadczył: „jeżeli Ojciec Święty Jan Pa­ weł II nie uzna otwarcie, iż do potęg ukrytych, jakie potępił, nie chciał zaliczyć lóż masońskich, to wtedy „masoneria" zacznie szykować swą potęgę bojową do kontrataku w ramach wojny moralnej i duchowej". W ciągu dwóch lat — dodał di Bernardo — światło masonerii oświeci wszystkie kraje Wschodu i Kościół myli się, jeżeli wierzy, że będzie mógł tam wskrzesić wiarę dogmatyczną". Ta reakcja Wielkiego W s c h o d u j e s t n a s t ę p s t w e m oświadczeń papieskich, na drogi Ojcu Ś w i ę t e m u temat »struktur grzechu«, a także p r z y p o m n i e ń doktryna­ lnych, że nie da się pogodzić przynależności do masonerii z katolicy­ z m e m " . (Rycerz Niepokalanej, maj 1992, str. 155). Szantaż ten, to oficjalne przystąpienie masonerii do otwartej walki z Kościołem Świętym. Oczywiście, jeśli ludzie będą posłuszni Bogu, to m a s o n e r i a nie b ę d z i e miała nic do p o w i e d z e n i a , gdyż szatan j e s t nicością w o b e c Boga, w przeciwnym wypadku ściągną na siebie przekleństwo, czyli straszliwą tyranię szatana, jakiej jeszcze nie było nigdy w historii ludzkości. Kościół Katolicki bardzo wcześnie zwrócił u w a g ę na działalność masonerii i zajął w o b e c niej wyraźne stanowisko. Pierwsza encyklika papieska In Eminenti, dotycząca masonerii, została w y d a n a 2 8 . IV. 1738 r. przez Papieża Klemensa XII. W encyklice tej masoneria została po raz pierwszy potępiona w słowach ostrych i bezwzględnych, „mających moc wieczystą", obejmujących „wszelkie towarzystwa, zgromadzenia, zebrania i narady masońskie". E n c y k l i k a ta z a b r a n i a k a t o l i k o m , pod klątwą Kościoła, n a l e ż e ­ nia do masonerii i o k a z y w a n i a jej p o m o c y w j a k i e j k o l w i e k formie: „W imię Świętego Posłuszeństwa surowo zabraniamy wszystkim w i e r n y m w Chrystusie i k a ż d e m u z nich, j a k i e g o k o l w i e k stanu, p o w o ł a n i a , pozycji, zakonu, stanowiska, godności i znaczenia, oso­ b o m świeckim i księżom, j a k i zakonnym, których specjalnie należy wyszczególnić, by pod j a k i m k o l w i e k pretekstem, dla jakiejkolwiek p r z y c z y n y , nie ważyli się na to, by zakładać, p r o p a g o w a ć albo pod­ t r z y m y w a ć wyżej w y m i e n i o n e związki wolnomularskie, przyjmować u siebie lub dawać im pomieszczenie gdzie indziej, zapisywać się do nich, brać udział w zebraniach, dostarczać im czegokolwiek, okazywać i m p o m o c , r a d ę lub ż y c z l i w o ś ć , o t w a r c i e lub t a j e m n i e , w p r o s t lub 205

ubocznie, samemu albo za pośrednictwem innej osoby, w jakikolwiek bądź sposób, j a k również zachęcać innych i namawiać do wejścia do tego rodzaju towarzystw, do brania udziału w zebraniach, do udziela nia im p o m o c y i popierania ich w czymkolwiek, a to pod karą eks komuniki na nieposłusznych z samej istoty faktu i bez osobnego postanowienia, z tym, że nikt nie może być z niej rozgrzeszonym przez n i k o g o p r ó c z N a s albo b i s k u p ó w r z y m s k i c h w ó w c z a s istniejących, o ile nie chodziłoby o udzielenie rozgrzeszenia w godzinę śmierci". K o n s t y t u c j ę K l e m e n s a XII odnowił B e n e d y k t X I V . Natomiast encykliki późniejszych papieży rozszerzają niektóre postanowienia. Papież Pius VII w swoim liście pasterskim Ecclesia a Jesu Chrisie z roku 1821 zakazuje pod karą ekskomuniki, czytanie i przechowywa­ nie pism masońskich i zobowiązuje katolików, również pod karą eks­ komuniki, zawiadamiać Kurię Biskupią o członkach masonerii i o ich przewinieniach. Tę samą sprawę omawiał Pius VIII i Grzegorz XVI. Encyklika papieża Leona XII Quo Graviora z roku 1825 powtarza raz jeszcze nakaz informowania biskupów o masonach i ich działalno­ ści, a poza tym rzuca potępienie na organizacje masońskie nie tylko już istniejące, ale i na te, które w przyszłości powstaną, oraz orzeka, że przysięgi masońskie są zabronione i nieważne. Papież Pius IX w jednej z licznych swych encyklik wyjaśnia (mowa o encyklice z dnia 25 III 1865 r.), że wobec powstałych wątpliwości, wszystkie zakazy i potępienia masonerii obowiązują w całej rozciągło­ ści i w tych krajach, gdzie w ł a d z a c y w i l n a d o p u s z c z a i toleruje ich istnienie. Encykliki papieskie nakładają również specjalne obowiązki na d u c h o w i e ń s t w o katolickie. W encyklice In Eminenti czytamy: „ C h c e m y ponadto i nakazujemy, aby biskupi, j a k i wyżsi prałaci »i inni miejscowi księża, aby wszyscy, którzy mają czuwać nad sprawą herezji, zasięgali informacji i występowali przeciw przekraczającym zakazy, jakikolwiek będzie ich stan, stopień, zakon, godność i znacze­ n i e , aby ich u p o m n i e l i i nakładali na nich z a s ł u ż o n e kary, jako na m o c n o podejrzanych o herezję. Dajemy im pełną m o c p o s t ę p o w a n i a w o b e c przekraczających zakazy, stosowanie wobec nich kar, wzywa­ jąc nawet, jeśli zajdzie potrzeba, p o m o c y ramienia świeckiego". Papież Pius IX w encyklice z roku 1865 pisze: „Życzymy sobie usilnie, Czcigodni Bracia, abyście albo sami, albo przez waszych współ­ pracowników zawiadamiali o nich (tj. o związkach masońskich) jako 0 klęsce niosącej zgubę i abyście się starali wszelkimi środkami, jakie są w waszej mocy, uchronić od niej waszą trzodę". Papież Leon XIII w swej encyklice Humanum Genus m ó w i : „Co do w a s , Czcigodni Bracia, prosimy was i zaklinamy, abyście złączyli wasze wysiłki z naszymi i użyli całej waszej gorliwości, by zniszczyć 1 u n i c e s t w i ć całą n i e c z y s t ą z a r a z ę t r u c i z n y , która k r ą ż y w ż y ł a c h 206

s p o ł e c z e ń s t w a i zatruwa je całe. Pouczajcie lud i dajcie mu p o z n a ć wybiegi, stos
01Piekło - Czy jest,czym jest

Related documents

224 Pages • 174,544 Words • PDF • 2.8 MB

4 Pages • 1,079 Words • PDF • 821.3 KB

12 Pages • 2,584 Words • PDF • 95.4 KB

213 Pages • 47,974 Words • PDF • 1.4 MB

213 Pages • 47,974 Words • PDF • 1.4 MB

85 Pages • 6,270 Words • PDF • 1.5 MB

1 Pages • 284 Words • PDF • 413.9 KB

1 Pages • 100 Words • PDF • 4.6 MB

7 Pages • PDF • 3.2 MB

116 Pages • 30,879 Words • PDF • 562.7 KB

151 Pages • 81,983 Words • PDF • 785.8 KB