04 cwiczenie pomiar lepkosci Engler - wprowadzenie teoretyczne

14 Pages • 2,170 Words • PDF • 1.2 MB
Uploaded at 2021-09-24 15:20

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


1

ĆWICZENIE NR 4

POMIAR LEPKOŚCI CIECZY NEWTONOWSKIEJ WISKOZYMETREM KAPILARNYM 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wybranymi metodami pomiarów lepkości cieczy newtonowskich oraz wyznaczenie współczynnika lepkości przy kubkiem Forda oraz wiskozymetrem kapilarnym Englera. 2. Wiadomości teoretyczne Płyny rzeczywiste można podzielić na płyny ściśliwe (gazy) oraz płyny nieściśliwe (ciecze). Ciecze od gazów różnią się odległościami cząsteczkowymi, w cieczach są one znacznie mniejsze niż w gazach, jednakże niektóre zasady ruchu opisane równaniami matematycznymi są podobne. W dalszej części stosowane będą w sposób wymienny określenia związane z podziałem płynów. Jedną z istotnych właściwości płynów rzeczywistych jest lepkość. Jest ona definiowana jako zdolność płynu do przenoszenia naprężeń stycznych w czasie ruchu względnego sąsiednich warstw płynu. Lepkość nazywana również tarciem wewnętrznym, objawia się ona powstawaniem naprężeń stycznych w płynie. Naprężenia te są tym większe, im większa jest różnica prędkości pomiędzy warstwami płynu. Związek pomiędzy naprężeniami stycznymi (w przepływie jednowymiarowym) i prędkości płynu (lub prędkości odkształcenia) określa tzw. hipoteza Newtona, który stwierdził, że naprężenie styczne  jest d proporcjonalne do gradientu prędkości (lub do prędkości odkształcenia dy d postaciowego   ) w kierunku normalnym do przepływu (Rys.1), zatem: dt

2



d   . dy

(1)

Rys.1. Rozkład prędkości płynu lepkiego w pobliżu ścianki. Płyny, które spełniają prawo Newtona (1) nazywane są płynami newtonowskimi. Równanie (1) nazywane jest również modelem płynu Newtona. Graficzne przedstawienie formuły (1) nazywanej krzywą płynięcia pokazano na rysunku 2. Można zauważyć, że krzywe płynięcia dla płynów newtonowskich są liniami prostymi.

Rys.2. Graficzne przedstawienie krzywej płynięcia płynu newtonowskiego. W rzeczywistości istnieje wiele substancji, których krzywa płynięcia nie może być opisana równaniem (1). Do takich substancji zaliczyć można różnego rodzaju smary, roztwory polimerów, oleje itp. Krzywe płynięcia takich substancji zazwyczaj mają nieliniowy kształt (Rys.3) i można opisać następującą zależnością:

3   f   ,

(2)

która nosi nazwę reologicznego równania stanu.

Rys.3. Graficzne ilustracja krzywych płynięcia płynów nienewtonowskich: N – płyn newtonowski, D – płyn dylatacyjny, P – płyn pseudoplastyczny, B – płyn Bingami, S – płyn Shulmana. Płyny których krzywe płynięcia nie można opisać równaniem (1) noszą nazwę płynów nienewtonowskich. Krzywe płynięcia płynów nienewtonowskich zaprezentowane rysunku 3 można podzielić na dwie grupy. 1) Płyny nie wykazujące granicy płynięcia 0  0  : – model płynu Ostwalda-de Waele (pseudoplastyczny P  ): n 1      ,

(3)

gdy: dla n  1 – płyn newtonowski N  , n  1 – płyn dylatacyjny D  . 2) Płyny wykazujących granicę płynięcia 0  0  : – model płynu Binghama:   0   ,

(4)

4

– model płynu Shulmana: 1 n 

 10 / n   1 / m ,

(5)

tutaj  nazywany jest współczynnikiem lepkości dynamicznej, lub po prostu lepkością dynamiczną. Odwrotność współczynnika lepkości dynamicznej jest nazywana płynnością  : 

1 

 cm  s   m  s   g   10 kg  .    

(6)

Jednostką lepkości dynamicznej w układzie SI jest 1 paskalosekunda

1 Pa  s  :

1 Pa  s  1

kg . ms

(7)

Jednostką lepkości dynamicznej w układzie CGS jest 1 Puaz 1 P  : 1P 1

g . cm  s

(8)

W zastosowaniach praktycznych używana jest jednostka mniejsza 1 centipuaz 1 cP  : 1 cP  0,01 P .

(9)

W układzie ciężarowym jednostka lepkości dynamicznej jest dana: 1

kG  s  9810 cP . m2

(10)

Jednakże w obliczeniach najczęściej wykorzystywana lepkość kinematyczna  , która jest stosunkiem lepkości dynamicznej do jej gęstości: 

 . 

(11)

5

Jednostką lepkości kinematycznej w układzie SI jest 1 jest również mniejsza jednostka w postaci: 1

m2 . Stosowana s

cm 2 m  10  4 . s s

(12)

Jednostką lepkości kinematycznej w układzie CGS jest 1 stokes 1 St  : 1 St 

1cm . s2

W zastosowania praktycznych używana jest jednostka mniejsza 1 centistokes 1 cSt  : 1 cSt  0,01 St .

(13)

W układzie ciężarowym jednostką lepkości kinematycznej jest: 1

m2  10 4 St . s

(14)

Uwaga Wymienione tutaj modele płynów są jednymi z najczęściej wykorzystywanych w praktyce. Osoby zainteresowane tymi zagadnieniami Autorzy odsyłają do literatury fachowej. Jak już wspomniano płyny rzeczywiste dzielą się na newtonowskie i nienewtonowskie. Ten podział jest o tyle istotny, że decyduje o wybraniu odpowiedniej – do rodzaju płynu – metody pomiaru lepkości. Przy wyborze metody pomiaru lepkości rozważanych płynów należy wziąć pod uwagę wiele dostępnych w praktyce metod pomiaru lepkości. Kryteriami wyboru powinny być względy praktyczne oraz ekonomiczne, gdyż nie wydaje się zasadnym wykorzystanie kosztownego reometru rotacyjnego do wyznaczania lepkości płynu, o którym wiadomo, że posiada własności newtonowskie. Przyrządy do pomiarów lepkości płynów newtonowskich noszą nazwę lepkościomierzy lub wiskozymetrów (nazwy stosowane zamiennie); można je podzielić na:

6

 lepkościomierze wypływowe (Forda, Englera, Redwooda),  lepkościomierze z opadającą kulką (Höpplera),  lepkościomierze przepływowe (Ostwalda, Ubbelohdego). Bardzo często pomiary lepkości przy pomocy wiskozymetrów mają charakter porównawczy. W tym celu wprowadzone zostało pojęcie lepkości względnej, która jest wielkością bezwymiarową, gdy porównywana jest lepkość dynamiczna badanej cieczy c z lepkością dynamiczną cieczy wzorcowej  w . Wtedy lepkość względna jest wyrażona jako stosunek lepkości badanej cieczy do lepkości wzorca:  wzg 

c . w

(15)

Bardzo często cieczą wzorcową jest woda, gdyż jej lepkość dynamiczna w temperaturze 20,2 o C i ciśnieniu 1013 hPa wynosi 1mPa  s . Zazwyczaj jednak lepkość względna wyrażana jest w jednostkach umownych, które najczęściej są równe stosunkowi czasu wypływu określonej objętości badanej cieczy do czasu wypływu identycznej ilości cieczy wzorcowej w określonych warunkach. Inną miarą lepkości względnej może być czas wypływu określonej objętości badanej cieczy przez znormalizowaną kapilarę lepkościomierza. Przyrządy do pomiaru właściwości (w tym lepkości) płynów nienewtonowskich nazywa się reometrami; dzielą się one na:  - reometry rurowe, bądź kapilarne,  - reometry rotacyjne. Inną metodą oceny charakterystyki lepkościowej w zależności od temperatury jest podanie wskaźnika lepkościowego WL (lub wskaźnika wiskozowego). W metodzie tej dokonuje się porównawczej oceny zmiany lepkości wraz z temperaturą. Wzorcem w tej metodzie są dwa oleje wzorcowe: 1. 2.

olej klasy L WL  0 – frakcje olejowe ropy ze złóż nad Zatoką Meksykańską; olej klasy H WL  100 – frakcje olejowe ropy ze złóż pensylwańskich.

Oleje wzorcowe w temperaturze 100 o C mają taką samą lepkość w cSt  jak badane ciecze.

7 Metodę tą opracowano w 1929 roku i przyjęto do stosowania w Polsce PN/C-04015. Norma ta podaje zależność do wyznaczania wskaźnika lepkości: WL 

100L  U   p, LH

gdzie: lepkość kinematyczna oleju L –

(16)

w cST 

wzorcowego klasy

L

w

w cST 

wzorcowego klasy H

w

o

H –

temperaturze 50 C , lepkość kinematyczna oleju o

temperaturze 50 C , U – p –

lepkość kinematyczna badanej cieczy w temperaturze 50 o C , poprawka, określona zależnością: L U  p  f  100 L H 

 . 

(17)

Wartości poprawki oraz lepkości olejów wzorcowych w temperaturze 50 o C podane są w tablicach polskiej normy. 3. Pomiary lepkości wiskozymetrami kapilarnymi W tym rozdziale przedstawione zostaną metody pomiarów lepkości przy pomocy najpopularniejszych wiskozymetrów kapilarnych (wypływowych). 3.1. Kubek Forda Pomiar lepkości kubkiem Forda polega na napełnieniu naczynia badaną cieczą, a następnie na dokonaniu pomiaru czasu wypływu płynu przez kalibrowany otwór. Czas wypływu cieczy podaje się w sekundach Forda i jest on wprost proporcjonalny do cieczy. Przyjęto, że średnica otworu jest jednocześnie numerem kubka Forda. Przyrząd ten wykorzystywany jest bardzo często w zakładach lakierniczych i poligraficznych do określania lepkości farb i lakierów. W Polsce najczęściej stosowany jest kubek Forda nr 4.

8

Rys.4. Schemat kubka Forda. 3.2. Wiskozymetr Englera Wiskozymetr Englera (Rys.5) jest rozbudowaną wersją kubka Forda. Kubek Forda został wzbogacony o układ termostatujący, zawór kulkowy. Pomiar lepkości polega na zmierzeniu czasu wypływu 200 ml badanej cieczy, a następnie odniesieniu go do czasu wypływu 200 ml wody destylowanej w takiej samej temperaturze zgodnie z zależnością.

Rys.5. Schemat wiskozymetru Englera.

9 3.3. Wiskozymetr Redwooda W krajach anglosaskich do wyznaczania lepkości względnej wykorzystywany jest najczęściej wiskozymetr Redwooda. Lepkościomierz ten składa się z naczynia pomiarowego (1) w którym zamontowany jest wskaźnik poziomu badanej cieczy (7) oraz zawór kulkowy (2). Zawór ten zamyka rurkę kapilarną (10) przez którą wypływa badana ciecz. Całość obudowana jest łaźnią wodną (3), która służy do podgrzewania badanej cieczy. Łaźnia zaopatrzona jest w otwór wlewowy (6), którym uzupełniany jest poziom wody, a także kurek spustowy (10). Dodatkowym wyposażeniem są dwa termometry(4, 5) do pomiaru temperatury wody oraz badanej cieczy oraz mieszadło (8). W metodzie tej dokonuje się pomiaru czasu wypływu 50 ml badanej cieczy w sekundach. W praktyce spotyka się dwie konstrukcje tego przyrządu; istnieją więc dwa rodzaje sekund Redwooda: standardowa (handlowa) R  lub Admiralty RA .

Rys.6. Wiskozymetr Redwooda. 3.4. Lepkościomierz Saybolta W Stanach Zjednoczonych (USA) do wyznaczania lepkości względnej wykorzystuje się powszechnie lepkościomierz Saybolta, którego naczynie pomiarowe (2) wraz kapilarą (1) przedstawiono schematycznie na rysunku 7. Mierzy się w nim czas wypływu 60 ml badanej cieczy przez znormalizowaną kapilarę aparatu. Do pomiaru wykorzystywane są dwa rodzaje kapilar; inną do

10

cieczy o małej lepkości, a inną do cieczy bardzo lepkich, istnieją więc dwa rodzaje sekund Saybolta: Saybolt Uniwersal SU  lub Saybolt Furol SF  ).

Rys.7. Schemat wiskozymetru Saybolta. 4. Schemat i opis stanowiska pomiarowego 4.1.

Kubek Forda

Stanowisko składa się z kubka Forda nr 4 o pojemności 100cm3 oraz stopera. W metodzie tej dokonuje się pomiaru czasu swobodnego wypływu 100cm3 badanej cieczy.

Rys.8. Kubek Forda.

11 4.2.

Wiskozymetr Englera

Lepkościomierz (Rys.9) składa się z naczynia pomiarowego (1) otoczonego izolowaną łaźnią wodną (2). W naczyniu pomiarowym zamontowana jest znormalizowana kapilara wypływowa (6) oraz ostrzowe wskaźniki (7) poziomu badanej cieczy. Do zamykania i otwierania kapilary służy zawór kulkowy (11), zaś do zamknięcia naczynia pomiarowego służy pokrywa (9), w której są dwa otwory; w pierwszym mocuje się termometr (10) do pomiaru temperatury badanej cieczy, a drugi służy do wyjmowania zaworu kulkowego. W łaźni wodnej zamocowany jest termometr do pomiaru temperatury wody (8) oraz ręczne mieszadło (3). Całość zamocowana jest na statywie wyposażonym w dwie śruby (5) służące do poziomowania przyrządu. Łaźnia wodna jest wyposażona w grzałkę elektryczną. Stanowisko pomiarowe składa się z lepkościomierza Englera, autotransformatora, stopera oraz odpowiednio wyskalowanej kolby pomiarowej, która służy do odmierzenia 200 ml badanej cieczy.

Rys.9. Lepkościomierz Englera. Lepkość względną wyrażoną w stopniach Englera z następującej zależności:

 E  można obliczyć o

12 o

E

tc , tw

(18)

gdzie: tc – czas wypływu 200 ml badanej cieczy prze kapilarę lepkościomierza, t w – czas wypływu 200 ml wody destylowanej w tej samej temperaturze. Zależność pomiędzy lepkością względną wyrażoną w stopniach Englera, a lepkością dynamiczną określona jest wzorem: 0,0631      0,07319 o E  o c , E  

(19)

gdzie:  Ns   – dynamiczny współczynnik lepkości w zadanej temperaturze t  2  , m   kg  c – gęstość cieczy w zadanej temperaturze  3  . m 

5. Sposób wykonania ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części; w części pierwszej dokonany zostanie pomiar lepkości oleju przy pomocy kubka Forda nr 4, zaś w części drugiej lepkość wyznaczymy lepkościomierzem Englera. 5.1. 1.

Pomiar kubkiem Forda

2.

Sprawdzić stan techniczny wiskozymetru (wszelkie uszkodzenia zgłaszać prowadzącemu). Wypoziomować lepkościomierz.

3.

Wlać do naczynia pomiarowego 100cm3 badanej cieczy.

4.

Trzykrotnie wykonać pomiar czasu wypływu 100cm3 badanej cieczy w temperaturze otoczenia.

5.2. 5. 6.

Pomiar lepkościomierzem Englera Sprawdzić stan techniczny wiskozymetru (wszelkie uszkodzenia zgłaszać prowadzącemu). Wypoziomować lepkościomierz.

13 7.

Podłączyć łaźnię wodną z grzałką zewnętrzną.

8.

Wlać do naczynia pomiarowego 240cm3 badanej cieczy.

Wykonać pomiar czasu wypływu 200cm3 badanej cieczy w temperaturach podanych przez prowadzącego. 10. Obliczyć lepkość dynamiczną. 11. Obliczyć współczynnik lepkości WL badanej cieczy. 9.

6. Tabele pomiarowe 6.1. Pomiar kubkiem Forda

l.p.

Temperatura

 C o

Czas wypływu t s 

Średni czas wypływu t

s 

1 2 3 6.2. Pomiar lepkościomierzem Englera

l.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temperatura

 C o

Czas wypływu t s 

Średni czas wypływu t

Lepkość 

s 

Temperatura otoczenia 30 o C 40 o C 50 o C 60 o C 70 o C 80 o C 90 o C

7.

Wykonanie sprawozdania

1. 2.

Opracować wyniki pomiarów. Ocenić wpływ temperatury na lepkość badanej cieczy.

Wskaźnik lepkości WL

14

3. 4. 5.

Wykonać wykresy współczynników lepkości w funkcji temperatury. Dokonać oceny jakości i przydatności badanej cieczy. Opracować wnioski.

8.

Literatura

1. A.Ambrozik: Laboratorium z termodynamiki i dynamiki przepływów – Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1995; 2. B.Bieniasz: Termodynamika: laboratorium – Politechnika Warszawska, Warszawa 1983; 3. M.Hebda, A.Wachal: Trybologia – WN-T, Warszawa 1980; 4. J.Nadziakiewicz: Laboratorium techniki cieplnej: laboratoryjnych – Politechnika Śląska, Gliwice, 1995;

instrukcje

do

ćwiczeń

5. S.Ochęduszko, J.Szargut, H.Górniak, A.Guzik, S.Wilk: Zbiór zadań termodynamiki technicznej – – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1970;

z

6. I.W. Sawieliew: Kurs fizyki, tom 1 – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989; 7. J.Szargut: Termodynamika – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000; 8. Sz.Szczeniowski: Fizyka doświadczalna, tom 2 – Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1976; 9. H.Szydłowski: Pracownia fizyczna – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999;
04 cwiczenie pomiar lepkosci Engler - wprowadzenie teoretyczne

Related documents

11 Pages • 2,171 Words • PDF • 632.1 KB

23 Pages • 4,713 Words • PDF • 1.3 MB

7 Pages • 1,315 Words • PDF • 394.2 KB

8 Pages • 1,751 Words • PDF • 378.5 KB

8 Pages • 1,885 Words • PDF • 89.5 KB

3 Pages • 375 Words • PDF • 116.9 KB

25 Pages • 1,847 Words • PDF • 160.8 KB

6 Pages • 1,009 Words • PDF • 554.5 KB

5 Pages • 1,178 Words • PDF • 484.5 KB

29 Pages • 3,036 Words • PDF • 210.2 KB

9 Pages • 1,829 Words • PDF • 1.5 MB