1. Materiał podstawowy - Zdrowie publiczne - zaznaczone zagadnienia

156 Pages • 234,754 Words • PDF • 12.8 MB
Uploaded at 2021-09-24 16:11

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Zdrowie Publiczne P O D R Ę C Z N IK D L A S T U D E N T Ó W I A B S O L W E N T Ó W W Y D Z IA Ł Ó W P IE L Ę G N IA R S T W A I N A U K O Z D R O W IU A K A D E M II M E D Y C Z N Y C H

pod red ak cją

prof. dr hab. n. med. Teresy Bernadetty K u lik prof. dr hab. n. med. M acieja Latalsldego

L u b lin 2 0 0 2

R E C E N Z EN C I: Prof. imdzw. dr hab. n. med. Irena W rońska Akademia Medyczna w Lublinie

AUTORZY:

Lek. med. Iwona Bojar Zaldad Zarządzania i Ekonom iki Ochrony Zdrowia AM w Lublinie

Prof. zw. dr hab. n. m ed. M arian Sygit Akademia Medyczna w Szczecinie

Dr n. med. H anna Kachaniuk Katedra i Z aldad Pielęgniarstwa Społecznego w Lublinie

Mgr Katarzyna Kocka Katedra i Z aldad Pielęgniarstwa Spoiecznego ty Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik Katedra i Zaldad Zdrowia Publicznego AM w Lublinie /yd ,ń' B ib iio ce k a cg i C ińw na 5?/

Korekta: Magdalena Marcewicz, Sylwia Poctupany Skład i łamanie: Marek Skórski, Paweł Kaniuk Projekt okładki: Paweł Kaniuk

Prof. dr hab. n. med, M aciej Latalski Katedra i Z aldad Zdrowia Publicznego AM w Lublinie

Lek. med. Tom asz Ostrowski Zaldad Zarządzania i E konom iki Ochrony Zdrowia AM ty Lublinie

Mgr Anna Pacian Wydanie 1, Lublin 2,002

Katedra i Z akład Zdrowia Publicznego AM ve Lublinie

Dr n. med. Ewa ftudnieka-Drożak Katedra i Z aldad Zdrowia Publicznego A/VI ty Lublinie Podręcznik dotowany przez M inisterstwo Edukacji Narodowej

Lek. med. M arek Saeharuk Z akład Zarządzania i E konom ild Ochrony Zdrowia AM w Lublinie

Dr n. med. Hanna Skórsyńska Katedra i Zaldad Zdrowia Publicznego AM w Lublinie

Mgr Krystyna Walkowska ISB N : 8 3 -8 8 0 6 3 -9 6 -0

Zaldad Zarządzania i E kon om iki Ochrony Zdrowia AM w Lublinie

Dr n. med. Ewa Warchoł-Sławińska Z akład Zarządzania i E konom ild Ochrony Zdrowia ANI ty Lublinie

Prof. dr hab. n. ekonom. Ludmiła Waszkiewicz Studium Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego AM w e Wroclawda

Prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak Wydawnictwo C Z E L EJ Sp. z o.o. 2 0 -S 0 7 Lublin, uł. Czeremchowa 21 teł, (O 'S 1} 743 77 66, f a x ( 0 ‘ 81} 534 77 88 e-mail: [email protected] ww w .czeiej.com .pl

Zaldad Zarządzania i E konom ild O chrony Zdrowia ANI t-v Lublinie

Dr n. med. D orota Żołnierczuk-Kiełiszek Katedra i Zaldad Zdrowia Publicznego AM w Lublinie

W s t ę p ...................................................................................................11 r o z d z ia ł i

Teresa Bernadetta Kulik

Koncepcja zdrowia w m e d y cy n ie .............................................15

ii

II

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Hi s to ryczn o -ewo lucy j n a koncepcja zdrowia...................................15 Koncepcja m echanistyczno-redu kcjonistyczna........................... 16 Paradygmat socjomedyczny z d r o w ia .............................................. 17 Paradygmat socjoekologiczny zdrowia.............................................. 18 Promocja zdrow ia.....................................................................................19 Wychowanie zdrowotne .................................................................... 21 Edukacja zdrowotna................................................................................24 Profilaktyka i jej znaczenie dla współczesnej koncepcji zdrowia....................................................................................27 Ćwiczenia spraw d zające................................................................................32 Bibliografia...........................................................................................................33 ROZDZIAŁ 2

M aciej Latalski

Zdrowie publiczne a m edycyna s p o łe c z n a .........................35 2 .1 . Zakres i zadania medycyny s p o łe c z n e j......................................... 35 2 .2 . Zakres i zadania zdrowia publicznego............................................. 37 2.2.1. Podstawowe funkcje zdrowia p u b liczn eg o .......................40 2.2.2. Znaczenie problematyki zdrowia publicznego i medycyny za p o b ie g a w cz ej................................................. 42 2.2.3. Podstawowa opieka zdrowotna w realizacji treści zdrowia p u b liczn ego .................................................................44 2 .3 . Perspektywy medycyny rodzinnej w P o ls c e .................................. 48 Ćwiczenia sprawdzające................................................................................ 50 Bibliografia........................................................................................................... 52 ROZDZIAŁ 3

Ewa Rudnicka-Drożak

Czynniki kształtujące stan z d ro w ia .......................................55 3 .1 . Zagrożenia środowiska naturalnego w P o ls c e .............................. 55 3 .2 . Czynniki psychiczne jako problem społeczny.............................. 65 3 .3 . Sytuacja demograficzna w P o ls c e ..................................................... 71 Ćwiczenia spraw d zające................................................................................ 73 Bibliografia........................................................................................................... 74

ROZDZIAŁ 4 Don;w Żolnierczuk-Kiełiszek

Zachow ania zdrow otne i ich związek ze zdrow iem ■">

. 75

4 .1 . 4 .2 . 4 .3 . 4.4 . 4.5 . 4.6 .

Zachowania zd row otne.........................................................................75 Sposób odżywiania się a z d r o w ie ..................................................... 77 Palenie tytoniu a zd ro w ie.....................................................................83 Picie alkoholu a zdrowie........................................................................ 87 Aktywność fizyczna a zdrowie............................................................. 93 Czynniki ryzyka chorób układu krążenia i chorób now o tw o ro w y ch .................................................................................... 94 4.7 . Profilaktyka chorób cyw ilizacyjnych..................................... 102 Ćwiczenia sp raw d zające .................................................................... 111 B ibliog rafia........................................................................................................113

ROZDZIAŁ 5

Systemowy model ochrony zd row ia................................... 1 1 5 Tom asz Ostrowski, Iw ona Bojar 5 .1 . Standardy opieki w zdrowiu i w c h o r o b i e ...................................115 5.1.1. Jakość w opiece zdrow otnej..................................................118 5.1.2. Proces doskonalenia jakości..................................................120 5 .1.3. Akredytacja zakładów opieki zd ro w o tn ej....................... 123 Ćwiczenia sp raw d zające .............................................................................125

Krystyna W alkowska, L eszek Wdowiak 5 .2 . Ubezpieczenia z d ro w o tn e ................................................................. 127 Ćwiczenia sp raw d zające .............................................................................140

Krystyna Walkowska, L eszek Wdowiak 5 .3 . Kontraktowanie świadczeń z d ro w o tn y c h ...............................142 Ćwiczenia sp raw d zające .............................................................................151

M arek Sacharnk, Ewci W archoi-Slawińska 5 .4 . Orzecznictwo l e k a r s k ie ..................................................................... 153 W s tę p ....................................................................................................... 153 5 .4.1. Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy. . . . 154 5 .4.2. Orzekanie o długotrwałej niezdolności dopracy . . 161 5 .4.3. Orzekanie o uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych . . . . 168 5.4.4. Orzekanie o niepełnospraw ności...................................... 169 5.4.5. Badania p ro filak ty czn e..........................................................171 Ćwiczenia sp raw d zające .............................................................................171 Bibliografia....................................................................................................... 173 Źródła p r a w n e ...............................................................................................174 ROZDZIAŁ 6

Ludmiła Waszldewicz

Polityka z d r o w o t n a ................................................................1 7 7 6 .1 . Definicje i zakres polityki zd ro w o tn ej.......................................... 177 6 .2 . Systemy opieki zdrowotnej............................................................. 179

6 .3 . Założenia Narodowego Programu Z d r o w ia ...............................183 6 .4 . Odpowiedzialność za politykę z d ro w o tn ą ...................................187 6.5. Zasady projektowania opielą z d r o w o tn e j...............................189 Ćwiczenia s p ra w d z a ją ce ............................................................................. 192 B ibliog rafia........................................................................................................193 R O Z D Z IA Ł 7

Hanna Skórzyńska

O pieka m edyczna nad rodziną w zdrowiu i w c h o r o b i e ................................................................................... 1 9 5 7.1. Rodzina jako system społeczny,, tożsamość rodziny . . . . 195 7.2. Rodzina m iejscem edukacji zd ro w o tn e j......................................2 0 4 7.3. Patologia życia w ro d z in ie .................................................................207 7.4 . Pormy pomocy rodzinie z problemami zdrowotnymi . . . 2 1 6 Ćwiczenia sp ra w d z a ją ce ............................................................................ 218 B ibliog rafia....................................................................................................... 2 1 8 R O Z D Z IA Ł 8

Anna Bocian

Opieka m edyczna w szkole w ram ach zdrowia p u b li c z n e g o ............................................................... 221 8 .1. Profilaktyka wypadków i urazów w szkole i otoczeniu . . , 2 2 2 8.1.1. Strategie zapobiegania urazom . . . .......................... 2 2 2 8.1.2. Uraz jako problem zdrowia p u b lic z n e g o .......................224 8.1.3. Częstość urazów i wypadków..............................................226 8.1.4. Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych . . 2 2 9 8.1.5. Promocja zdrowia w zwalczaniu u r a z ó w .......................2 3 0 8.1.6. Zapobieganie urazom w szkołach i placówkach o św ia to w y ch ............................................................................ 231 8 .2 . Profilaktyka zakażeń wirusem H I V ..............................................233 8.2.1. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie , . 2 3 3 8.2.2. Drogi i m echanizm zakażenia H 1 V .................................. 235 8.2.3. Zakażenie HIV u d zieci......................................................... 237 8.2.4. Zapobieganie zakażeniom H iV ..........................................238 8 .3 . Aktywność i uprawianie s p o r t u ..................................................... 2 4 0 8 .3.1. Aktywność fizyczna a z d r o w ie ..........................................2 4 0 5.3.2. Cele oraz korzyści wynikające z aktywności fizycznej . 2 4 3 8.3.3. Wymagany biologicznie poziom aktywności f iz y c z n e j............................................................. 244 8.4. Wypoczynek czynny i bierny.............................................................2 4 5 8 .5 . Profilaktyka uzależnień ..................................................... 2 4 6 8.5.1. Ogólna koncepcja profilaktyki u z a le ż n ie ń ...................2 4 6 8.5.2. Ryzykowne zachowania zdrow otne.................................. 2 4 9 8.5.3. Substancje uzależniające i typy u z a le ż n ie ń ...................251 8.5.4. Rola szkoły w zapobieganiu n a r k o m a n ii...................... 2 6 2

3.5.5.

Udział pielęgniarki szkolnej w zapobieganiu n ark o m an ii................................................................................ 263 Ćwiczenia sp ra w d z a ją ce ................... 265 Bibliografia....................................................................................................... 267 ROZDZIAŁ 9

Katarzyna Kocha

Koncepcja m edycyny p r a c y ................................................... 2 6 9 9 .1 . Struktura i zadania Służb Medycyny Pracy..................................270 9 .2 . Zapobieganie chorobom zawodowym i parazawodowym. . 273 9 .3 . Organy sprawujące nadzór nad zakładami pracy.......................2 8 0 Ćwiczenia sp ra w d z a ją ce ............................................................................ 283 B ibliografia....................................................................................................... 283 Z ałącznik nr 1, Wykaz chorób zaw od ow ych ......................................285 ROZDZIAŁ 10

Hanna Kochaniuk

O pieka nad zdrowiem osób s t a r s z y c h ........................... 2 9 3 10 .1 . Starzenie się populacji wyzwaniem dla zdrowia publicznego............................................................................ 293 10 .2 . Norma społeczna jako społeczny wyznacznik opieki nad osobą s t a r s z ą ................................................................................ 296 10.3. Indywidualizacja procesu starzenia się człowieka . . . . 297 10.4. Znaczenie rodziny w o p i e c e ......................................................... 3 0 2 1 0 .5 . Priorytetowe kierunki działań związane ; ze starzeniem się jednostek i sp o łe c z e ń stw .............................. 305 Ćwiczenia s p ra w d z a ją ce ............................................................................ 3 0 9 B ib liog rafia....................................................................................................... 3 1 0

P osz e rz a ją ca się w iedza o czło w iek u i to zarów n o ta, której źród łem są n a u k i filo z o ficz n e, ekologia, ja k i ta, k tó re j ź ró d łem je st głó w n ie m ed ycyn a i fizjo lo g ia spow odow ały, że w sp ó łczesn y człow iek m a m o ż liw o ść u d ziału w tw orzeniu now ej ja k o śc i życia. C z ę sto je d n a k s ta je w o bec z ja w isk n atu raln y ch bezrad ny, bow iem ko rz y sta ją c ze zdobyczy o sią g n ię ć n au ko w y ch , ulepsza sw o je życie, ale z drugiej s tro n y d ośw iad cza zagrożen ia, cie rp ie n ia i ch o ró b . Is t­ n ie je z a te m p otrzeb a now ego sp o jrze n ia n a czło w iek a i jego zdro­ wie. O b e cn ie w ielu au to ró w opow iada s ię za h o listy c z n ą k o n ce p c ją tego zag ad n ien ia, k tó ra o b e jm o w ałab y zdrow ie w sp osób c a ło ś c io ­ w y i k o m p lem e n ta rn y . In n y n iż d o ty ch czas sp osób d efin io w an ia zdrow ia p o jaw ił s ię od połow y ła t 8 0 . w p u b lik a c ja c h n au ko w y ch i o fic ja ln y ch d o k u m e n ta ch Św iato w ej O rg a n iz a cji Z d row ia. Jest w y razem p o szu k iw an ia p rzez m ed ycyn ę now y ch dróg w iodących do popraw y zd row o tn o ści sp o łe c z e ń stw a zarazem sy m p to m e m jej p rzem ian , p rzech o d zen ia od „ery m e d y cz n e j '7 do „ p o stm e d y cz n e j", któ rej głów n y m z a ło ż e n ie m je s t n p. p rz e n ie sie n ie ciężaru g a tu n k o ­ w ego w ałk i o zdrow ie z in s ty tu c ji m ed yczn y ch n a in s ty tu c je życia sp ołecznego i ind yw id u aln e zach o w an ia je d n o ste k . W y n ik i badań z zak resu zach o w ań zd ro w otn ych i ich zw iązek ze zd row iem d op ro­ w adziły do k o n s ta ta c ji, że n iep rzestrzeg an ie dyrektyw prozd row ot­ nego stylu życia, a w ię c w sze lk ie zach o w an ia im p rzeciw staw ne stan o w ią cz y n n ik ryzyka ch o ró b cy w ilizacy jn y ch , o k reślan y ch m ia ­ n e m ch o ró b z w yboru. Z d ro w ie n iew ątp liw ie n ależy do k ilk u n a j­ w a ż n ie jsz y ch filarów u zn aw an y ch w a rto ści życia. R o z u m ia n e jak o b rak ch o ro b y lu b d olegliw ości - ja k o dobre sa m o p o cz u cie łub jak o sta n n ie w y m ag ający in te rw e n c ji m ed y czn ej. Z d row ie i ch oro ba o raz o ch ro n a zdrow ia i zap o b ieg an ie ch o ro b o m n ależą do isto tn y ch d o św iadczeń życia co d zien n eg o i łą cz ą s ię w y raźn ie z p raw em do życia. Z d row ie je s t k s z ta łto w a n e przez pro cesy życia sp o łeczn ego , w ym aga c ią g łe j a d ap tacji i podlega n ie u s ta n n e j ew o lu cji. P od ręcz­ n ik Zdrowie publiczne p o d e jm u je w y m ien io n e p rob lem y o d ­ n o szące s ię do d w óch pod staw ow y ch śro d o w isk rozw o ju czło w iek a (rodziny i szk o ły }. C e le m te j p u b lik a cji je s t u k azan ie w ielu p ła sz ­ czyzn fu n k c jo n o w a n ia zdrow ia (fizyczna, p sy ch iczn a, sp o łeczn a, kulturow a] o raz z n a c z e n ia czy n n ik ó w w a ru n k u ją c y c h zdrow ie

Wstęp w kateg orii zdrow ia pu bliczn ego, a tak że p o zn an ie gen ezy i zało żeń zdrow ia pu bliczn ego w ra m a ch sy ste m o w e j k o n ce p c ji o ch ro n y zdrow ia. G łó w n e zag ad n ien ia będą się k o n ce n tro w a ły w o k ó ł w a ż ­ nych te m ató w o ch ro n y zdrow ia, k o n ce p c ji zdrow ia, stan d ard ów o pieki, profilaktyk i zd ro w o tn ej, p ro filak ty k i u z a le ż n ie ń oraz op ieki m ed yczn ej nad u czn iem i m ło d zieżą szk o ln ą. P oru szo n e zo sta n ą także te m a ty z zakresu p atolo gii ro d zin n ej i je j zw iązku ze zd ro­ w iem .

Zdrowie publiczne to k siążk a (podręcznik) k ierow an a do s tu ­ d en tów W yd ziału P ielęg n iarstw a i N a u k o Z d row iu; p ie lę g n iare k i p o ło żn y ch , k sz ta łco n y ch na p o zio m ie 3 -ie tn ic h stu d ió w lic e n c ja c ­ k ich , P od staw ą teo rety czn ą p o d ręczn ik a będzie szero k o ro z u m ia n a k o n ce p cja zdrow ia w p o w iązan iu z o ch ro n ą i e d u k a cją zd ro w o tną. W ro z d z ia le I, zaty tu ło w an y m „K o n ce p cja zdrow ia w m ed ycy­ n ie ", przed staw iono e w o lu cję jak o p roces k sz ta łtu ją c y zd row ie oraz w y cho w an ie zd row otne, w k tó ry m n a jw a ż n ie jsz e je s t w ypracow a­ nie w łaściw ego p od ejścia w rozw iązyw aniu p ro b lem ó w d o­ ty czących stylu życia. Z n a jd z ie m y tu potw ierd zen ie dla bu d ow ania now ego pod ejścia do zagad n ień zdrow ia poprzez p ro p o zy cję p o ­ m n a ż a n ia zdrow ia, jego rezerw i p o te n cja łu poprzez p ro m o w an ie i zap o biegan ie c z y n n ik o m ryzyka. R o z d z ia ł I I „Z d row ie p u b liczn e a m ed ycyn a s p o łe c z n a " w y ja­ śn ia ró żn icę w d efin iow an iu pow yższych pojęć. M ed y cy n a s p o łe c z ­ n a to d yscyplina z a jm u ją c a się b a d a n iem praw b io lo g iczn y ch i s p o łe cz n y ch d ecyd u jący ch o zdrow iu i ch o ro b ie sp o łe cz e ń stw . N a ­ to m ia st zdrow ie p u b liczn e u zu p ełn ia pow yższą d yscy p lin ę o zagad­ n ien ia w sp ó łzależn o ści sta n u zdrow ia od w aru n k ów życia, sta n u opieki nad zd row iem w o d n ie sien iu do je d n o stk i, ro d zin y i sp o łeczeń stw a, W ro z d z ia le I I I o m ó w io n o w ybrane c z y n n ik i k s z ta łtu ją c e sta n zdrow ia sp o łeczeń stw a. P oło żo n o tu taj n a c isk n a u św iad o ­ m ie n ie czło w iek a w z ak resie zdrow ia i czyn n ik ó w , k tó re go w a ru n ­ k u ją zarów n o pozytyw nie, ja k i negatyw nie. P rzed staw io n o także sp osób m y śle n ia o zdrow iu, ja k o w arto ści niezb yw aln ej w p o sz u k i­ w an iu sen su życia i zap ew n ien iu lu d zio m eg zy sten cji m a ją c e j od ­ n ie sie n ie do o to cz e n ia i środow iska. R o z d z ia ł I V p ośw ięcony je s t zach ow an iom zd row otnym i sty ­ lom życia sp ołeczeństw a. Istn ie je w iele badań nad zw iązkam i z a c h o ­ w ań ze zdrow iem , w w yniku któ ry ch w yodrębniła się s p e cja ln a d ys­ cyplina naukow a - epidem iologia behaw ioralna, ro zu m ian a jak o „m edycyna stylu życia". Przedstaw iono także pozycję, „ ja k ą " z a j­ m u ją zachow ania zdrow otne wśród in n y ch czyn n ik ó w w aru n ­ ku jący ch zdrow ie. W rozdziale tym zw rócono uw agę n a p rzem ian y sp o łeczn o -ku ltu row e zachodzące pod w pływ em u zn an ia z d ro w a za

szczególnie c en n ą w arto ść. P rzem ian y te o d zw iercied lają się w z m ia ­ nach postaw w obec zdrow ia, w zach o w an iach pro- i antyzdrow otnych oraz w n ieró w n o ściach sp o łeczn y ch w dostępie do zdrow ia. W n a stę p n y ch rozd ziałach (V i V I) p o d jęta z o sta ła p ro b le m a ty ­ ka p olity ki o ch ro n y zdrow ia w k ra ja c h e u ro p e jsk ic h i w P o lsce. O m ó w io n e zo sta ły m o d ele i p rog ram y p o lity ki, je j zad an ia o raz re ­ alizacja poprzez stan d ard y o p iek i w zdrow iu i w ch o ro b ie. W a ż n y m z agad n ien iem p o ro sz o n y m w tych ro zd ziałach je s t w y ja śn ie n ie podstaw ow ych w ym agań praw nych w z a k re sie k sz ta łto w a n ia u słu g m ed ycznych . R o z d z ia ł V I I poro szą podstaw ow e zag ad n ien ia zw iązan e z fu n k c jo n o w a n ie m rod zin y i jej w pływ em n a zdrow ie. P od k reśla się, iż rodzina k s z ta łtu je poprzez sw ój w y m iar o p iek u ń czy , m o r a l­ ny, w ychow aw czy i e d u k acy jn y k lim a t dla pozytyw nego k reow an ia zdrow ia. M o że by ć tak że jego z ag ro żen iem p op rzez w iele antyzdrow o tn y cli z ach o w ań , ta k ic h jak ; a lk o h o liz m , p ry m ity w izm , up ad ek autorytetów , rozw ody o raz b rak d o sta te cz n y ch św iad czeń o p ie k u ń ­ czo-w ychow aw czych . R o zd ział z a k o ń cz o n y je s t p rze d staw ie n ie m form p om ocy ro d zin ie z p ro b le m a m i zd ro w o tn y m i. W ro z d z ia le V I I I pt. „ O p ie k a m ed yczna w s z k o ła c h w ra m a ch zdrow ia p u b liczn eg o " p o ro szo n e zo stały kw estie w y ch o w an ia p ro ­ zdrow otnego d zieci i m ło d zieży w n aszy m k ra ju . W szcze g ó ln o ści uw zględniono p ro b lem y d oty czące celów i tre ści w y ch o w an ia, z a ­ dań n a u cz y cie li o raz sto so w a n y ch m eto d w ych o w aw czych . R e a li­ zacja p rocesu w y ch o w an ia zd ro w o tn ego 'wymaga p o ro sz e n ia ta k ic h problem ów , jak : p ro filak ty k a w ypadków i u razów w szk o le, z a k a ż e ­ nie w iru sem I-IIV, a k ty w n o ść i u p raw ianie sp o rtu , p ro filak ty k a u zależnień i in n e. O s ta tn i rozdział (IX ) p o d e jm u je k o n ce p cje m ed y cy n y pracy. O m ó w io n e zo sta ły z a ło ż e n ia i zad an ia in s p e k c ji pracy: s a n ita rn e j i fa rm a ce u ty cz n e j, p ro filak ty k a ch o ró b zaw od ow ych i prozaw odowyeh o raz zag ad n ien ia praw ne. W p o d rę c z n ik u z a m ie s z c z o n o p od staw ow ą lite ra tu rę , po­ m o cn ą w celu p o szerzen ia w iedzy z p rzed m io tu . Każdy rozd ział

^

i podrozdziały zaw ie rają p y tan ia sp raw d zające i p o rząd k u jące w ie ­ dzę stu d en tó w z zak re su zdrow ia p u bliczn ego.

p r o f d r hab. n. m ed. Teresa B. Kulik prof. dr hab. n. med. Maciej Latalsld

' W

G łów na 1

R

M

8 I1 8 13

ifi Rozdział 1 Teresa Bernadetta Kulik

KONCEPCJA ZDROWIA W MEDYCYNIE

C ELE ROZDZIAŁU: 1. Poznanie stanowisk i podejść naukowych do definiowania zdrowia. 2. Różnicowanie pojęć medycznych/promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka, wychowanie zdrowotne. 3. Umiejętność wykorzystania analizowanych pojęć medycznych w rozumieniu zdrowia.

1.1. Historyczno-ewoSiocypa koncepcja zdrowia R ozw ój m ed ycyn y w o s ta tn im d w u d ziesto leciu to głó w n ie now e m o żliw o ści d iag n o sty czn e, terap eu ty czn e, ale w ie le m ie jsca z a jm u ją tak że taicie obszary m y śle n ia nau kow ego jak : e d u k acja zdrow otna, p ro m o cja zdrow ia, zdrow ie p u bliczn e. C o ra z w ięcej a u ­ torów opow iada s ię za ta k ą k o n ce p c ją p o ję c ia zdrow ia, k tó ra o b e j­ m o w ałaby zdrow ie w sp osó b cało ścio w y i k o m p lem e n ta rn y , czyli za tw o rzen iem zw ięzły ch d e fin ic ji o d d ający ch n ie tylko isto tę za­ gad nienia, ałe szerszy k o n te k s t jego zn a cz e n ia , a m ia n o w ic ie w p o­ sta ci p arad y g m atu .

m

7 :(Jit/.-if; Be nu uh'. tt a K u lik

Rozdział 1 - Konc e pcja zdrowiu w m edycynie

W n in ie jsz y m rozd ziale przed staw io n e z o sta n ie e w o lu cy jn o h isto ry czn e p o d ejście do d efin io w an ia zdrow ia, jego u w aru n kow ań i zw iązku o raz w pływ u n a d z ia ła n ia w sy ste m ie o ch ro n y zdrow ia. W kuł turze e u ro p ejsk ie j jed n y m z p ierw szych, który Zdrowie w czasach Hipokratesa u porządkow ał c a ło k sz ta łt poglądów n a zdrow ie, był H ip o k rates, p óźn iejszy „ o jcie c m ed ycyn y e u ro p e jsk ie j". W rnyśł jego poglądów dobre sam o p o czu cie - zdrow ie, złe ch oro b a, zależy od rów now agi m ięd zy tym , co n as otacza, a n a m i. Z e w n ę trz n a rów now aga m ię ­ dzy czło w ie k ie m a śro d o w isk iem pozw ala n a stw o rzen ie ró w n ow a­ gi w ew n ętrzn ej ( 1 ,5 ) . O ce n a zdrow ia d o k o n an a przez H ip o k rate sa, ja k o kateg orii „dobrego i złego s a m o p o cz u cia ", d op u szcza w iele su ­ b iek ty w izm u , który zaw ężał p o ję cie zdrow ia do ind yw idu alnego od czu w ania i o d bieran ia o to cz e n ia . O b iek ty w n o ść p o jaw iła się d o ­ piero w sfo rm u ło w an iu zależn o ści zdrow ia od rów now agi m ięd zy czło w ie k ie m a o to cz e n ie m . W re la cja ch czło w iek -o to cze n ie m o żn a obserw ow ać zdrow ie jak by z zew n ątrz - jego o zn ak i, cech y i efekty m o żłiw e i poddaw ane o ce n ie in n y ch ludzi. T o w ła śn ie czło w iek je s t k ry te riu m o b iek ty w ­ n o ści w o ce n ie i form u ło w an iu p o te n c ja łu zdrow ia sw ojeg o i in n e ­ go czło w iek a, bow iem przed in n y m czło w ie k ie m (i lu d źm i} m a n ife sto w an e są zach o w an ia w sk azu jące na p osiad an ie zdrow ia lu b jego brak.

1.3. Paradygmat socjomedyczny

zdrowia Z a c z ę to d opatryw ać się, iż w pływ n a zdrow ie m a ją - ob ok czyn n ik ów b io lo giczn ych - rów n ież c z y n n ik i sp o łe czn e . W ty m m o m e n cie zd an o so b ie spraw ę, że zdrow ie n ie je s t w y łączn ie do­ m en ą m ed ycyn y, ale w ielu n au k . P o w stała z a te m s o c jo m e d y c z n a k o n c e p c ja zd ro w ia, o p arta n a m y śli filozofii n eo p o zy ty w isty czn ej. W edłu g tej k o n ce p c ji, „ c z ło w ie k to p rzed e w s z y s tk im z e sp ó ł e le ­ m e n tó w p o w ią z a n y ch w z g lę d n ie p ro s ty m i r e la c ja m i, w ie d z a o każd ym e le m e n c ie i k a ż d e j r e la c ji to w ied za o c z ło w ie k u ja k o c a ło ś c i" (1, 4). Z d row ie w tej k o n ce p c ji ro z u m ia n e b y ło ja k o k ateg o ria u n i­ w ersaln a i je d n o z n a cz n a dla każd ej p o słu g u jącej s ię n ią osoby, niezależnie od w pływ u 1 z m ia n o to czen ia fryc. 1 . 1 },

profesjonalizm (specjalizacja)

j -.I 1-2. Koncepcja

i :j mechanistyczno-redukcjonistyczna Orientacja medyczna (heliawiorystyczna) Poglądy H ip okratesa na zdrow ie w n iem al n ie z m ie n n e j p o staci Zdrowie w czasach li. Descarla (Kartezjusza) były g ło szo n e tło czasu p o jaw ien ia się now ej f ilo z o fii k a r t e z ja ń s k ie j, czyi i in e c h n n is ty cz n e g o w id z e n ia św ia ta i c z ło w ie k a (3, 4). Z g o d n ie z teo rią k artezjań sk ą, org an izm czło w ie k a był p o ró w n y­ w an y do w ie lk ie j m aszyny, d ziałającej z o g rom n ą d o sk o n a ło ś cią i p recyzją. T e o ria ta doprow adziła do p o zn an ia czło w ie k a, jego fu n ­ k cji, ałe to spow odow ało, że reak cja n a chorego czło w iek a z o sta ła zaw ężona do p erfekcyjnego nap raw ian ia jego zdrow ia ja k o u sz k o ­ d zon ej m aszyn y b io lo giczn ej, bez w idzenia ja k o c a ło ś c i. W id ze n ie czło w iek a i św iata oparte na paradygm acie k a r te z ja ń s k im d o p ro ­ w ad ziło do szybkiego rozw oju n a u k ścisły ch , a w m ed ycyn ie do o grom n ego p ostęp u tech n iczn eg o, który pozw ołił n a w y k o rzy stan ie m etod an ality czn y ch w bad aniu cia ła człow ieka i b io m e d y c z n e g o p o ję c ia zd row ia j4 , 9).

kliniczne kształcenie lekarzy, pielęgniarek

paternalistyczne traktowanie pacjenta (uprzedmiotowienie)

większość decyzji indywidualnych profilaktyka ograniczona do dyspanseryzacjś (bilanse, przesiewy)

dominacja medycyny naprawczej (pomijanie udziału PÓZ - Podstawowej Opieki Zdrowotnej - w ochronie zdrowia)_____________ Ryc. 1,1. K onsekw encje paradygmatu socjom adycznego

Teresa Bernadetta Kulik

1.4.

Paradygmat socjoekologiczny profesjonalizm (specjalizacja)

■ zdrowia M o m e n te m p rzeło m o w y m było w k ro czen ie na obszary m ed y­ cyny ta k ic h d zied zin ja k n a u k i sp o łe cz n e i ekologia. P rz e d m io te m badań sta ły się (cytat za T itk o w j „zach o w an ia o ta cz a ją c e c h o ro b ę ", n a to m ia s t b io m ed y czn e asp ek ty zdrow ia s ta ły się w tej o rie n ta c ji jed nym z w ielu w y zn aczn ik ó w d ziałan ia, gdyż o treści d z ia ła ń d e­ cydow ać m ia ł w ró w n ym sto p n iu ca ły psycholog iczny , sp o łeczn y i ku ltu row y k o n te k st, w ja k im z n a jd u je się żyjąca je d n o stk a lu d z­ ka. P rzy jęcie takiego m y śle n ia g e n eru je także in n y n iż d oty ch czas o braz zdrow ia, o d w ołu jąc się - in a cz ej n iż w pozyty w izm ie - do isto ty lu d zkiej, a dopiero p ó źn iej do zjaw isk będ ących ic h u zew n ę­ trz n ie n ie m ( 1 0 ). Fstotę zdrow ia m a ją w yrażać dwa bardzo ogólne p o jęcia: d yn am iczn a rów now aga i p o te n cja ł zd row otny (5). Rów now aga o p isu je praw idłow y sta n re la cji p om ięd zy p o ­ szczegó lny m i sfera m i fu n k cjo n o w a n ia czło w ieka (fizyczną, p sy ch i­ czną, sp o łeczn ą), zab u rzen ie rów now agi je d n ej ze sfer (na zasad zie w zajem n y ch pow iązań) u ja w n ia ć się będzie rów nież w in n y ch s fe ­ rach. W a ru n k ie m u trzy m an ia rów now agi je s t p o te n cja ł zd ro w o tny w łaściw y zarów no dla sam ego czło w iek a, ja k i jego środow iska. Z a te m zdrowie to: „ k o m p le tn y , fizy czn y , p sy c h icz n y Zdrowie wtj WHO i sp o łe c z n y d o b ro stan c z ło w ie k a , a n ie ty lk o b ra k c h o ro b y lu b k a ­ le c tw a " . fest to d efin icja zaw arta w program ie Św iatow ej O rg an iza­ c ji Zdrow ia (W PIO ), stanow iąca w ersję otw artą, co oznacza, że c h o ­ roba n ie je s t p o jęciem staty czn y m , u stalon y m raz na zaw sze, ale w y­ raża ak tu aln y s ta n w iedzy m ed ycznej w zakresie zjaw isk o d zw iercie­ dlających procesy patologiczne, zachodzące w o rganizm ie człow ieka. W arto ść życia zo staje tu w yraźnie w zbogacona, bow iem zdrow ie o z­ nacza zd o ln o ść do prow adzenia życia sensow nego i tw órczego \procluctjV e), saty sfak cjon u jąceg o danego człow ieka (lyc. 1 . 2 ). Socjoekologiczna kon cepcja zdrowia k o n cen tru je się. i będzie n a ­ dal koncentrow ała na życiu cod ziennym całej populacji, a nie tylko na ludziach znajd ujących się w sytuacji zagrożenia chorobą; dostarcza i będzie d ostarczała stałej in form acji na tem at zdrowia w ko n tek ście życia codziennego [eveiyday life), je s t nastaw iona na d ziałanie w o b ­ szarze czynników d eterm inujących zdrowie, wymaga pełnej koopera­ c ji różnych sektorów zarządzania - od szczebla centralnego po lokal­ ne. K ieruje się ona zwłaszcza ku efektyw nem u i kon kretn em u udziałowi społeczeństw a w definiow aniu problem ów zdrowia. Egzystencjalna koncepcja W ciągu o sta tn ic h dw óch lat z o stała w ypracow ana je s z c z e je d ­ zdrowia na k o n c e p c ja zd ro w ia, je j au tor, K. P op ielsk i, poszerza plaszczyz-

18

kiśmczno-humanrstyczne kształcenie lekarzy i pielęgniarek

Orientacja medyczna (behawiorystyczna w równowadze z humanistyczną)

uprzedmiotowienie pacjenta (prawa pacjenta) poszerzenie zakresu działania POZ w ochronie zdrowia

priorytet dla promocji zdrowia i profilaktyki

większy udział systemów społecznego wsparcia

Ryc. 1.2. K onsekw encje paradygmatu sacjockolagicznego nę d efin iow an ia zdrow ia o w y m iar e g zy sten cjaln y . Z ap ro p o n o w a­ na w ielo w y m iaro w o ść z n a cz e n ia zdrow ia i choroby stw arza m o ż li­ w ości sp o jrz e n ia na czło w ie k a poprzez w icie p łaszczyzn , w jak ich fu n k c jo n u je i żyje. C h o ro b a w tej k o n cep cji je s t zagrożen iem zd ro­ wia i jego p o te n c ja łn o śc i, ale jed n o cze śn ie stan o w i niero zerw aln y e le m e n t c a ło ś ci p o jm o w a n ia i ro z u m ie n ia czło w iek a, a on sam tra ­ ktow any je s t w tej k o n ce p cji ja k o p o d m io t, który n ie tylko je s t le­ czony, ale p arty cy p u je i k ie ru je le cz e n ie m ( 10 ).

.5. Ś w iad o m o ść i w iedza sp o łe cz e ń stw w ielu krajów dotycząca zdrowia i jego p ro m o cji je s t zd ecyd ow anie n ie w y starczająca. W y n i­ k iem tego je s t p o g arszająca się od w ielu lat sy tu acja zd row otna, zaś jczyn n iłci zagrażające zdrow iu m a ją te n d e n cje do d alszej e k sp a n sji. Budow a no w ej, te c h n ic z n e j cy w ilizacji spow odow ała, że czło w iek n ie zauw ażył w yczerpyw ania się jego zasobów zd ro w o tn ych . W p e ­ w nym s e n sie stra cił k o n tro lę nad u trz y m a n ie m rów now agi po m ię-

w s i i H e n n i d e t u i K u l i k _________________

_______ _______________________

______________________________________________________________________________

dzy n im sa m y m a o to cz e n ie m . C z ło w ie k przestaw ał d o strzeg ać za­ gro żen ia w y n ik a ją ce ze sk u tk ó w sw ej d z ia ła ln o ści, n ie d o ce n ił p o ­ siad an ego k ap itału , ja k im je s t zdrow ie, u m o ż liw ia ją ce m u rozw ój i od pow ied ni p o zio m życia. W ielu n au kow ców prób ow ało z m ie n ić p o w stałą s y tu a c je i p o d jęło b ad an ie nad p o staw am i lu d zk im i w z a ­ k resie k sz ta łto w a n ia zdrow ia. {tarta Ottawslca Z ro d ziła się idea zw an a p ro m o cją zdrow ia, fe st to n o w a k oń ce* definiowanie promocji p cja, k tó ra po jaw iła się z p o w sta w a n ie m k ie ru n k u m y śle n ia w m ezdrowia dyeynie „Zdrowie dla wszystkich do 2000 roku ”. Pierwsze próby jej

definiowania podjęte zostały w Alma-Acie w 1974 roku, a następ­ nie w 2 9 8 6 roku na Mi ę dzyn a rodow ej Konferencji Promocji Zdro­ wia w O l fawde, gt/zie pow stał d o k u m e n t ; Karta Ottawska Promocji Zdrowia. O d n a jd u je m y w n im p e łn ą d efin ic ję , a m ia n o w icie , ż e p ro m o c ja zd ro w ia to p ro c e s u m o ż liw ia ją c y k a ż d e m u c z ło w ie k o ­ w i z w ię k s z e n ie o d d z ia ły w a n ia na w ła sn e z d ro w ie w s e n s ie jeg o p opraw y i u trz y m a n ia {7 }. W edłu g M . B arica „ p ro m o cja zdrow ia o b e jm ie e d u k a c ję do zdrow ia oraz d z ia ła n ia u k ieru n k o w a n e na z m ia n y w środ ow isku ro d zin nym , sp o łe czn y m , w fu n k c jo n o w a n iu słu żb sp o łe c z n y c h oraz na tw orzenie w s p o łe cz e ń stw ie sy ste m u w sp a rc ia ". W śró d a u ­ torów p o d e jm u ją cy ch p ro b le m a ty k ę p ro m o cji zdrow ia is tn ie je v .... zgod ność co do jej celu , k tó ry m je s t po tęgo w an ie, k rzew ien ie, po\ *'■ p ieran ie zdrow ia ro zu m ian e g o p ozytyw nie. R ó ż n ic e p o ja w ia ją się w sp o so b ach o k re śla n ia celó w cz ą stk o w y ch o raz u w aru n k o w ań p ro m o cji zdrow ia. P u n k te m w y jśc ia dla p ro m o cji zdrow ia, ja k p isze Z . S ło ń sk a , je s t zd row ie o raz p o m n a ż a n ie jego rezerw i p o te n c ja łu . A u tork a w iąże p ro m o cję zdrow ia z ja k o ś c ią życia, o d d ając od pow ie­ d z ia ln o ść za jej re a liz a c ję w sz y stk im lu d ziom tw orzącym życie sp o łe czn e . P otrzeba z a te m now y ch u m ie ję tn o ś c i, aby m o ż n a było ten cel o siąg n ąć, n są n im i np. z d o ln o ść k o m u n ik o w a n ia się z lu d ź­ m i bez n a rz u ca n ia im sw ych poglądów czy u m ie ję tn o ś c i d e m o k ra ­ tycznego k iero w an ia pracą grup łudzi w sp osó b a u to ry ta rn y i d yre­ ktyw ny, W p ro m o cji zdrow ia o sią g n ię c ie cełó w je s t u z a le ż n io n e od m etod , pod ejść i sp osobów ich realizo w an ia. W w ielu d o k u m e n ­ tach p ro m o cji zdrow ia z n a jd u je m y p ropozycje ro zw iązyw an ia p ro ­ blem ów zd ro w o tn ych poprzez tzw. p o d e jście sied lisk o w e, „od ludzi do p ro b le m u " z a m ia s t „od p ro b lem u do lu d z i" oraz z m o d y fik o w a ­ ne u c z e stn ic tw o sp o łe c z n o śc i. Siedlisko ro zu m ian e je s t jak o m ie js ce , w k tó ry m lud zie sp ęd zają sw oje życie. Z a te m w każd ej p op u lacji je s t w iele sie d lisk - m ie js c, w k tó ry ch przebiega życie łudzicie. Są n im i rodzina, szk o ła zakład pracy, szpital itp. Każde z tych sie d lisk m a u sta lo n e n o rm y i praw a, a sied liska te są w różny m sto p n iu ze sobą p ow iązane, każde z n ic h m a sw oiste problem y, któ re o sta te c z n ie w pływ ają na sam o p o czu cie

Rozdział 1 - K oncepcja zdrow ia w m edycynie i zdrowie żyjący ch w n ic h osób. P roces prom ow ania zdrow ia zaczyna'. się od id en ty fik acji w łaśn ie ty ch problem ów . W p o d ejściu sied lisk o - ^ o y/ym chodzi o to, aby d ziałan ia n a rzecz zdrowia p o d ejm ow an e W jed nym sied lisku były w spierane w in n y ch sied liskach . P od ejście „od ludzi do problem u " m a n a celu u św ia d o m ie n ie < 7 , 'i problem u i sz u k a n ie sp o so b u ro zw iązan ia, m a ją ce g o c h a r a k te r ’ ;;--*! ^podmiotowy, k tó ry m a za zad an ie p ob u d zan ie je d n o stk i i grupy do O '■ w łasn ej ak ty w n o ści n a rzecz p ro m o w an ia zdrow ia. W tej m e to d z ie ' zaleca się n ajp ierw sz u k a n ie ludzi (w ró żn y ch s y tu a c ja c h z a c h ę c a ­ nie, by sa m i o k reśla li sw o je p ro b lem y o raz p o trzeby zd row o tn e, a n astęp n ie p o d ję li próbę ich rozw iązyw an ia lu b z a sp o k a ja n ia ). Z a ­ d aniem o só b lu b in s ty tu c ji „z ze w n ą trz " je s t w sp ie ran ie ty ch w ła ś ­ nie ludzi w rozw iązyw an iu ich p roblem ów . W sp arcie to n ie m o że m ieć ch a ra k te ru dyrektyw od górnych. Z m o d y fik o w an e u c z e stn ic tw o sp o łe c z n o śc i o p iera s ię o u d ział i zaangażow anie c a łe j s p o łe c z n o śc i w d z ia ła n ia ch n a rzecz p ro m o ­ c ji zdrowia, c h o ć ja k zazn acza W o y n aro w sk a - tru d n o o czek iw ać, że 100 % ludzi będ zie ak cep to w ało z m ia n y i ak ty w n ie w n ic h u c z e ­ stn iczyło. N ie z a le ż n ie od tego, w szyscy c z ło n k o w ie s p o łe c z n o śc i są pytani o zdrow ie, in fo rm o w a n i n a bieżąco o p la n o w a n y ch zad a­ niach oraz zap raszan i do w sp ółp racy . W a ż n ą rolę sp e łn ia tzw . k o ­ o rd y n ato r - m oże to być jed n a o so b a lub grupa lud zi z d anej sp ołeczności. O so b y lub in s ty tu c je „z z e w n ą trz " n ie m ogą s p e łn ia ć radykalnej roli - ich z a d a n ie m je s t w sp o m ag an ie i d o sta rcz a n ie in fo rm acji, o rg an izow an ie k s z ta łc e n ia i u d zielan ie k o n su lta c ji . - w szystko to m a się d okon y w ać w p o ro zu m ie n iu z k o o rd y n ato rem w zależności od realizo w an ych p otrzeb.

gj 1.6. Wychowanie zdrowotne . T rad ycje ugruntow ane w p rom ocji zdrowia m a wychowanie zdrowotne , W yw odzi się on o z dośw iadczeń ru chu higienicznego w Polsce, które przybliżył w sw oich pracach M . D em el, tw órca k o n ce­ pcji pedagogild zdrowia. Pisat, iż: „wychowanie zdrowotne nie musi

być nudne, można je bow iem wiązać najgłębszymi motywami postę­ powania zważywszy, że partycypuje ono w realizacji genendnych c e­ lów wychowania zmierzając do polecenia i zrozumienia sam ego sie­ bie oraz opanowania najtrudniejszych ze sztulc - sztuld życia " (2 ). A n a liz u ją c lite ra tu rę o b e jm u ją c ą w y ch o w an ie zd ro w o tn e sp o ­ tykamy się z ró żn y m jego n azew n ictw em , np, ośw iata sa n ita rn a ,

21

Teresa Bernadetta KuJik

»;

□ św iata zd row otna, w y ch o w a n ie h ig ie n icz n e i in n e . W y n ik a stąd, że w y chow an ie zd ro w o tn e ja k o d yscy p lin a ro zw ijało s ię h isto ry c z ­ nie, a p oszczególne jego e le m e n ty ew o lu ow ały i d ojrzew ały w o k re ­ ślo n y m cz a sie i w różn y m tem p ie. T e m a te m w y ch o w an ia zdrow otnego zaj m o w alo s ię w ielu au to ró w n p .: H a n n a W e n tla n d to w a , E d ­ w ard M a z u r k ie w ic z , M a c ie j D e m e i. H a n n a W e n tla n d to w a pisze, że „te m a ty k a o św iaty s a n ita rn e j w iąże się z k u ltu rą życia cod zien n eg o , k u ltu rą życia zbiorow ego i o so b isteg o , k tó re j p o d staw ą je s t h ig ie n a w ja k n a jsz e rsz y m z n a ­ cz en iu : h ig ien ą o so b ista , o to cz e n ia , żyw ien ia, pracy, w y poczynku ,

a zw łaszcza h ig ien a p sy c h icz n a ” . Zakres wychowania W o p in ii E d w ard a M a z u r k ie w ic z a „w y ch o w an ie zd row o tn e” zdrowotnego je s t in teg raln ą sk ład o w ą k sz ta łto w a n ia p ełn ej o so b o w o ści o raz isto tn y m e le m e n te m fachow ego p rzygotow ania w w iciu d zied zi­ n a c h pracy lu d zk ie j". W ed łu g M a c ie ja D e m e la w y ch o w an ie zd ro w otn e to „ c a ło ś c io ­ wa d ojrzała postaw a w o b ec zdrow ia, n a którą s k ła d a ją s ię głó w nie: ° ra cjo n a ln y i e m o c jo n a ln ie z r ó w n o w a ż o n y s t o s u n e k do

ch o ro b y , k a le c t w a i śm ie r c i, ° p o c z u c ie o d p o w ie d z ia ln o ś c i z a s w o je z d ro w ie i w s p ó ło d p o w ie d z ia ln o ś c i z a z d r o w ie p u b lic z n e , ° gotow ość i u m ie ję tn o ś ć s p ie s z e n ia z p o i n o c ą in n y m "( 2 ). M o żn a w ię c p ow iedzieć, że w y c h o w a n ie z d r o w o tn e to św iad o­ m e w sp ó łtw o rzen ie w aru n k ów s p rz y ja ją cy ch zdrow iu o raz ak ty w ­ ny ud ział w pracy w y chow aw czej, k s z ta łtu ją c e j postaw y i zach o w a­ n ia, czyli tw orzenie k u ltu ry zd ro w o tn ej. W sp ó łc z e sn e p o ję cie zd ro­ w ia m ów i, że n ie je s t to tylko n ie o b e cn o ś ć ch oro by i n ied o łęstw a, ale s ta n dobrego fizycznego, p sych iczn eg o i sp o łeczn eg o sa m o p o ­ czu cia, zatem w y cho w an ie zd row otne p rezen tu je sic ja k o dziedzina in terd yscy p lin arn a, o b e jm u ją ca zag ad n ien ia rozw oju czło w iek a na w ielu p łaszczy zn ach {fizycznej, p sy ch icz n ej i s p o łe cz n e j), higieny, p ro filak ty k i o raz te dziedziny p sych o log ii, pedagogiki i m edycyny, k tó re sty m u lu ją rozw ój, ko rygu ją w ady i k s z ta łtu ją zdrow ie. W y ­ ch o w an ie zd row otne je s t p rzy kład em n o w o czesn ej in te g ra cji wdedzy i praktycznego łączen ia jed n o stk o w y ch d ziałań we w sp óln y, w sz e ch stro n n y program p o stęp ow an ia. Hoiizajo wychowania M . D e m e l w yróżnia n a s tę p u ją c e szczeble w y chow an ia zdrozdrowotneyo w otnego. D la w ieku każdego d ziecka przezn acza s z c z e b e l Iic te ro e d u k a c ji. fe st to rodzaj program u w ych ow an ia zd row otnego, w k tó ­ rym d ziecko w ystępuje ja k o p o d m io t zabiegów' o p iek u ń czo -w ychow aw czo-p iełęgn acy jny ch. W w y niku tego nabyw a on o ró ż­ n y ch przyzw yczajeń {m y cia się , m y cia rąk, ow oców itp.) o raz w ia ­

21

d om ości o sw o im cie le , o fu n k c ja ch i re a k cja c h o rg an izm u , o z a b ie ­ gach p ie lę g n u jący ch zdrow ie (2 ). W ażn y szczeb el nazy w an y przez M . D e m e la e ta p e m a u to e d u k a c ji, w y stęp u je w' p ełn i w o k resie p o kw itan ia. N a tym szczeblu z a ­ czyna się tw orzyć życiow y program zbud ow any c z ę sto na rew izji d oty ch czasow ych nawyków' h ig ien iczn y ch lub propon ow anych przez o to cz e n ie m o d eli i w zorców . Pojaw dają się now e z a in te re so ­ w ania, p o głębiają d o ty ch czaso w e {zain tereso w an ie w dasnym c ia łe m , w yglądem ), ro zw ijają now e a m b ic je i za m iło w a n ia , a rówJn o cze śn ie pozszerza się wdedza o w dasnym o rg an izm ie i rządzących n im praw ach. O n e stan o w ią pod łoże au to e d u k acji w zak resie wy­ ch o w an ia zd row otnego (2). O s ta tn im w y różnionym przez M . D em eła e ta p e m w ych o w an ia zd row otnego je s t h e te ro e d u k a c ja o d ­ w ró co n a , kied y to w y ch o w an ek sa m zaczyna w ychow yw ać in n y ch : rodzeństw o, kolegów , rodziców', zw racając im uwagę na p rzestrze­ ganie zasad higieny, k tó re stały się dla niego ju ż n ie n a ru sz a ln e . U k sz ta łto w a n ie ta k ie j postaw y aktyw nego propagatora zdrowda po­ w inno być o sta te c z n y m e ta p e m w y chow an ia zd row otnego { 2 ). M . D e m e l etap y w y ch ow an ia zdrow otnego pogrupow ał w' trzy dziedziny d ziałań . D o pierw szej zalicza te, któ re m ają na celu o c h ro n ę zd row ia i z a p o b ie g a ją je g o u s z k o d z e n iu (higiena o so b i­ sta, o to cz e n ia , żywdenia, pracy i w ypoczynltu, w y ch o w an ie wr z a sa ­ dach b ezp ieczeń stw a o so b isteg o i zbiorow ego), o ch ro n ę zdrowda p sychicznego, w alkę z n ało gam i (alk o h o lizm , n ik o ty n iz m ) oraz profilaktykę przed ch o ro b a m i zak aźn y m i ( 2 ). D o drugiej w chodzą kw estie rato w n ictw a {pierw sza p o m o c w nagłych w ypadkach), u m ie ję tn o ś ć w sp ó łd ziałan ia w ch oro b ie i re h a b ilita c ji p a c je n ta z lek arzem , zasady korzystan ia z leków. T rzecią grupę tworzą działania prowadzące do czynnego d oskona­ lenia zdrowda, a wdęc hartow anie (również psychiczne), u m iejętn ość stym ulowania i sam okontroli swojego rozwoju som atycznego, motorycznego i psyełricznego oraz stanu zdrowda, świadom e stosow anie ćw i­ czeń ruchowych, wychowanie seksualne, przygotowanie jednostki do samodzielnego życia i pracy ze zdrowotnego punktu wadzenia. Z ad an ia w y chow an ia zd row otnego w ykazują, że je s t to d zie­ dzina słu żąca dobru i szczęściu czło w iek a. P ełn e k o rz y sta n ie z n iej wymaga je d n a k w ie lo stro n n e j i rozległej wdedzy, w tym głów nie z n ajo m o ści org an izm u czło w iek a o raz u m ie ję tn o ś c i staw ian ia d ia­ gnoz jego stan u , rysowsm ia prognoz jego rozw oju, u sta la n ia op ty­ m alnego p rog ram u jego k sz ta łto w a n ia . O b ecn ie, p o jęcie w ychow ania zdrow otnego próbuje sic zastąpić pojęciem ed u kacji zdrow otnej, która m a ob ejm ow ać nie tylko pod­ m iot w ychow ania, ale rów nież środow isko, W' którym on żyje i tw o­ rzy. W nowej kon cep cji zdrowia (paradygm acie socjologiczny m ) edu­

Rozdział i - K oncepcja zdrow ia w m edycynie

Tćiesti lienutdena Kulik k a cja zdrow otna je s t podstaw ą p ro m o cji zdrow ia i je s t przed staw ia­ n a jak o ciągły, ry tm iczn ie i p lanow o realizow any proces, w który m lodzie ucz;} się dbać o zdrow ie w la sń e i in n y ch z rów ną troską. P roces ten jest w ielorak o uw arunkow any, ale najlep iej p rzebie­ ga w k o n k retn y m k lim a cie m ilcrosystem u edu kacyjnego, w który m w spółd ziałają zgodnie trzy pod m ioty: u czniow ie, nau czy ciele i rod zi­ ce. W procesie tym rów nolegle p rzek azu jem y wiedzę, u m ie ję tn o ś ć oraz k s z ta łtu je m y postaw y sp rzy jające zdrowiu. P rogram ed u k acji zdrow otnej pow in ien o b ejm o w ać sw ym zasięg iem cale środow isko, w którym przebywa pod m iot - człow iek. M o żn a śm ia ło pow iedzieć, że nie m a sk u teczn ej p ro m o cji zdrow ia bez sk u teczn ej ed u k acji zdro­ w otnej w środow isku. Zd ecydow anie są to d ziałan ia k o m p lem e n ta r­ ne, które m ogą się tylko w zajem n ie w zm acn iać. W środow isku, k tó ­ re je s t o bjęte ed u kacją, ja k np. szko lą, rodzina, fu n k c jo n u ją pew ne utarte sch em aty , wzory osobow e określonego stylu życia proantyzdrow otnego, które dzięki m eto d om ed u kacyjn ym m ogą być pod­ trzym ane i zdecydow anie z m ie n io n e . N ajtru d n iejsza je s t zm ia n a - bow iem w tym m o m e n cie sta je m y w obec zachow ań i postaw . W ery fik acją tej tezy je s t stan o w isk o S iciń sk ieg o , który o k re­ śla ją c perspektyw y z m ia n stylu życia w roku 2 0 0 0 stw ierdza, że aktyw ność w kieru nku zm ian y postaw y m a przyszłość w z m ia n ie stylów życia. W edłu g K raw czyka, „ e le m e n te m składow ym ed u kacji zdrow otnej a jed n o cześn ie fu n d am en taln a p rzesłan k ą jej ja k o śc i p o­ z o staje kategoria zdrow ia". W b ad an iach m ięd zyn arod o w ych tegoż au to ra stw ierd za się w ysoce n ie p o k o ją ce p ostaw y m ie sz k a ń có w w ie lk ich i m a ły ch m ia st w obec w łasn eg o zdrow ia. Z d ecy d o w an a w ię k sz o ść tra k tu je zdrow ie w kateg oriach braku ch o ro by, nie s ta ra ją c się go szan o w ać i dbać o jego ciągły w zrost i o ch ro n ę . W tym k o n te k śc ie w yraźnie rysu je się potrzeba a d ek w am ie jszeg o niż d o ty ch czas od d ziały w an ia ed u k acy jn eg o o raz d iagnozy postaw w k o n k re tn y ch m ik ro sy ste ­ rnach, ta k ic h ja k m ia sto , w ieś, sz k o lą , rod zina.

W ed łu g S m ith a , e d u k a c ja zd ro w o tn a to g łów n ie w iedza, ale ta ­ kże p rzek o n an ia, zach o w an ia o raz sp o so by i sty le życia, k tó re m a ją na celu u trzy m an ie zdrow ia n a o k re ślo n y m p o zio m ie poprzez: * z m ia n ę sp osobu m y śle n ia o zdrow iu w s e n s ie jego pro m o w an ia,

* zw ię k szen ie s k u te c z n o ś ci od d ziaływ ania i k o n tro li nad w ła sn y m zd row iem . P od staw ow ym i te c h n ik a m i w p ro cesie z m ia n zach o w ań d o­ tyczących zdrow ia są: * d o sta rcz a n ie ad ek w atn y ch in fo rm a c ji, » p ersw azja uży w ana w celu m oty w ow ania, * u cz e n ie u m ie ję tn o ś c i p rak ty czn y ch , ° in te ra k c ja ze śro d o w isk iem w celu u zy sk an ia w sp arcia sp o łeczn eg o i tw o rzen ia w aru n k ów dla z m ia n y {5). K o n cep cja e d u k acji zd ro w o tn ej w g S m ith a op arta je s t o sz ero ­ kie ro zu m ie n ie zdrow ia ja k o p ro cesu n ie u sta n n e g o o d tw arzan ia dobrego sa m o p o c z u c ia (d ob ro stan u } w w y m iarze sp o łe cz n y m , p sy ­ ch iczn y m i fizycznym i ja k o w ieloasp ekto w ego z jaw isk a in te ra k c ji pom iędzy lu d źm i o raz icli sp o łe c z n y m i fizy czn y m śro d o w isk iem w ro zu m ie n iu in te g racy jn y m , tj. rów now agi m ięd zy c z ło w ie k ie m a o to cz e n ie m . B azą dla k o n ce p c ji e d u k acji zd ro w o tn ej s ta ł się m o ­ del eko lo giczn y zdrow ia, w y k o rzy stu jący filozofię h o listy cz n ą . M odel ten z o sta ł op raco w an y w D e p a rta m e n cie Z d ro w ia P u b ­ licznego w T o r o n to w K anad zie w 1 9 7 4 roku - o b razu je e k o s y s te m człow ieka, w k tó ry m figura k o la s y m b o liz u je w szech św iat. C zło w iek z n a jd u ją cy się w c e n tru m , sk ład a s ię z c ia ła , u m y s łu i d u ­ cha: ulega w pływ ow i nad- i p o d sy stem ó w . Je s t c z ło n k ie m rod zin y, w której k sz ta łto w a n e są g łó w n ie w a rto ści d oty czące zdrow ia, po­ staw i zach o w an ia. C z y n n ik i w a ru n k u ją c e zd row ie je d n o stk i w tym m od elu to; * c z y n n ik i b io lo g ic z n e : in fo rm a c ja g en ety czn a, pred yspozycje w ro d zo n e, c e c h y sy ste m u im m u n o lo g icz n eg o , o cen a b io ch e m icz n a , fizjo lo g iczn a, a n a to m ic z n a - je d n o stk i i rodziny, c z a c h o w a n ia in d y w id u a ln e (zw yczaje d ie te ty czn e , p ale n ie ty to n iu , p icie alk o h o lu , p row ad zenie pojazdów , u ży w an ie p asów bezp ieczeń stw a, ogólna s k ło n n o ś ć do ryzyka, p o d ejm o w an ie d z ia ła ń zapobiegaw czych), ° śro d o w isk o fiz y c z n e {w aru nki m ie sz k a n io w e , c ech y środ o w iska pracy, ce c h y bliższego i d alszego o to cz e n ia czło w ieka),

0 śro d o w isk o p s y c h o s p o łe c z n e {sta tu s sp o łeczn y , s ta tu s e k o n o m icz n y , p o d a tn o ść n a siły k o n fo rm iz u ją c e , p o d atn o ść n a in fo rm a c ję zew n ętrzn ą (w tym rek lam ę), d o jrz a ło ść grup sp o łeczn eg o w sparcia],

25

" sty l ży cia - o d ró żn ian y je s t od zach o w ań ind yw id u aln ych; zach o w an ia są e le m e n ta m i sty lu ty c ia , p o z o sta ją pod w pływ em o raz są m od y fik o w an e i o g ran iczo n e przez środ ow isko p sy ch o sp o łe czn e , w łą cz a ją c w to rodzinę, s p o łe c z n o ść i w a rto ść ku ltu ry , styl życia je s t w ą sk im w y borem spośród szero k ieg o zak re su m o żliw o ści, • s y ste m o p ie k i z d ro w o tn e j - je s t tylko jed n y m z k s z ta łtu ją c y c h zdrow ie: sy ste m ten praw ie w y łączn ie od nosi s ię do czy n n ik ó w b io lo g icz n y ch i zachow ań ind yw idu aln ych, w ydaje s ię m n ie j w ażn y m c z y n n ik ie m w a ru n k u ją cy m zd row ie [w p o ró w n an iu z in n y m i e le m e n ta m i m o d elu ), • p raca {lu b je j b ra k ) - je s t w ażn ą d e te rm in a n tą zarów n o zdrow ia fizycznego, ja k i p sy ch iczn eg o , s k ła d a ją się na n ią fu n k cje p e łn io n e w pracy, s to s u n k i sp o łe cz n e i ja k o ść życia w m ie js c u pracy, • s p o łe c z n o ś c i - każd a s p o łe c z n o ść poprzez w ła sn e sy stem y w arto ści, stand ard y , sy ste m y w sp arcia i s ie ć w sp ółp racy m a d ecyd u jący w pływ n a zdrow ie, ° śro d o w isk o p r z e k s z ta łc o n e p rz e z c z ło w ie k a ~ ro zu m ian e ja k o n a ra sta ją c y p ro ces u rb a n iz a cji, u p rzem y sło w ien ia, poprzez sto s o w a n ie n o w o cze sn y ch te ch n o lo g ii hodow li ro ślin i zw ierząt; w z ro st sto p n ia zan ieczy szczan ia fizycznego, c h e m icz n e g o i b iolo giczn ego pow ietrza, wody, gleby i żyw ności [p o stęp u jący p roces środow iska życia czło w ieka). In n o w acją tego sy ste m u je s t zw ró cen ie uwagi na styl życia i środ ow isko, ja k o isto tn e c z y n n ik i w a ru n k u ją c e zdrow ie. O b o k ww. m od elu zdrow ia, is tn ie ją tak że m od ele ed u k acji zd row otnej z o rie n to w a n e j na: ch orobę , czyn nilu lyzyka i zdrowie. D w a pierw sze u k ieru n k o w a n e są na c h o ro b ę lub czy n n ik i ry­ zyka i są od legle od idei p ro m o cji zdrow ia; ich głó w n y m c e le m je s t zapobieganie o k re ślo n y m je d n o stk o m ch o rob o w y m i cz y n n ik o m ryzyka w ty ch ch o ro b a ch . M odel edukacji zdrowotnej z o rie n to w a ­ n e j na czy n n ik i ryzyka u z n a je fa k t w yw oływ ania ró żn y ch ch o ró b poprzez ten sam c z y n n ik , uw zględnia k o n ie c z n o ść w sp ółp racy in terd y scy p lin arn ej. K o n c e n tru je s ię na u n ik a n iu zabu rzeń zd ro ­ wia, n ie w sk azu je na korzyści „bycia zd row ym ". N ajb ard zie j o p ty ­ m aln y m ro zw iązan iem w e d u k acji zd ro w o tn ej je s t u k ie ru n k o w a ­ n ie je j na o b ro n ę i o ch ro n ę sam eg o zdrowia o raz w sk a z a n ie na czy n n ik i w a ru n k u ją c e zdrow ie, a ta k ż e korzyści p ły n ące z d bania o zdrow ie (S).

R e a s u m u ją c , edukacja zdrowotna pow od uje, że następ u j;} zm ian y sp osobów życia, zach o w ań negatyw nych na pozytyw ne, a także p o d trzy m u je p o zo staw an ie jed yn ie w atm o sferze pozytyw ­ n y ch stylów życia. Z a c h ę ca do d o ko n y w an ia ko rzy stn y ch dla zd ro ­ w ia w yborów poprzez d o sta rc z a n ie w iedzy i u d ziela w sp arcia. Je st rod zajem d ziałan ia, k tó re spraw ia, że „zdrow y w ybór" (np. zm ian a diety, rzu ce n ie p alen ia itd .), s ta je się p od staw ą do d alszych decyzji u k ieru n k o w an y ch na zdrow ie i jego o ch ro n ę . W łącza w o ch ro n ę zdrowia w iele środ ow isk, in sty tu c ji, o rg an izacji oraz ludzi różnych zaw odów i o ró żn y m św iatop o g ląd zie (5).

1.8. Profilaktyka i jej znaczenie dla || współczesnej koncepcji zdrowia W n a u ce o p rew en cji, czyli p ro filaktyce, od daw na w iad om o, że zapobieganie z ja w isk o m szkod liw ym i szkod zący m zdrowiu je st zn aczn ie bard ziej s k u te c z n e i e k o n o m ic z n e niż zw alczan ie ich n e ­ gatyw nych sk u tk ó w . Z d ro w iem i jego u w aru n k o w an iem z a jm u je się, o b o k m edycyny, w iele n a u k sp o łe czn y ch : pedagogika, p sy c h o ­ logia, socjo lo g ia, a o s ta tn io także ekologia. W ram ach tych n au k z o stała w ypracow an a now a k o n ce p cja eg zy ste n cjaln e g o zdrow ia, k o n cep cja sy ste m o w o -h o listy cz n a . K o n cep cja sy ste m o w o -h o lis tyczn a pozw ala na d o k ład n ie jsze śled zenie z m ia n , ja k ie zacho d zą u m łod ego czło w iek a w procesie rozw oju, a ta k ż e n a głęb o k ą re fle k sję nad efek ty w n o ścią p ro filak ty ­ ki w tym p rocesie. A n a liz u ją c z ało żen ia tej k o n ce p cji d o cho d zim y do w yraźnego w n io sk u , że p ro filaktyk a p o w inna być w budow ana w ca ły p ro ces s o c ja liz a c ji każdej grupy, rów n ież m ło d zieży . Pozw oli to na zw ięk szen ie je j s k u te c z n o ści, poprzez fakt, że z o sta n ą uw zglę­ d nion e różn e p rob lem y k sz ta łto w a n ia się lud zkiej eg zy sten cji. W W a lijs k im P rogram ie P la n o w a n ia Z d row ia M łod zieży u sta lo n o listę problem ów , k tó re p ow inny być uw zględ nione w ram ach p rofi­ laktyki. O to n ie k tó re z n ich : ° „stw o rzen ie w aru n k ów sp rzy jający ch w yborom k o rzy stn y m dla zdrow ia, ° d o starczan ie w łaściw e j w iedzy i u m ie ję tn o ś c i niezbęd n ych dla pro m o w an ia zdrow ia, ° stw orzen ie o to cz e n ia sp rzyjającego zdrow iu,

Rozdział 1 ~ K oncepcja zdrowia te m edycynie

'Teresa Tenuuieua Kulik

Potrzeby zdrowotna młodych ludzi (źródło: wg Walijskiego Urzędu Promocji Zdrowia)

Ryc, 1.3.

" u m o żliw ien ie u d ziału w d z ia ła n ia ch na rzecz p ro m o cji zdrow ia m ło d y ch lud zi, ich rodzin i sp o łeczn o ści, w k tó ry ch żyj;}, a s ta le p o d n o szen ie ja k o śc i w iedzy i u m ie ję tn o ś c i osób o d pow ied zialnych za m ło d ych lud zi". W yek sp o n o w ane w tym program ie d ziałania skupiaj:} się n a do­ starczan iu w iedzy m łod zieży i o to czen iu sp ołecznem u na tem at zdrow ia. W ażni} rolę w p rofilaktyce odgrywa wpływ szeroko pojętego środow iska. St;}d d ziałan ia na te m a t potęgow ania zdrowia m uszą być p o d ejm ow an e w w ielu obszarach , a m ian ow icie: w rodzinie, szkole, środow isku rów ieśn iczym , m ie jscu zam ieszk an ia itp. P otrze­ by zdrow otne ludzi m ło d y ch są u w aru n kow ane w ielom a czy n n ik a­ m i (7, 13). N ajw ażn iejsze z n ic h przed staw iono na rycinie 1.3, Profilaktyka społeczna

28

W ielo p łaszczy zn o w e sp o jrz e n ie na zdrow ie m ło d ych ludzi w y­ m aga od p ro fe sjo n a listó w , z a jm u ją c y c h się p rofilaktyką, pod jęcia ró żn o rod n y ch d ziałań i z a sto so w a n ia m eto d n iw elu jący ch zagroże­ n ie zdrow ia. W ra m a ch zaró w n o p ro filak ty k i fo rm aln ej prow adzo­ n e j przez e d u k a cję i w y ch o w an ie zd ro w otn e w szk o łach , ja k i n ie ­ fo rm a ln e j, za k tó rą od pow ied zialn a je s t rod zin a i grupy rów ieśn icze - a k c e n t p o w in ien być po łożon y n a e k sp o n o w an iu tych arg u m en ­

tów, k tó re św iad czą o k o rzy ściach p ły n ący ch ze zd row ia. P ozy tyw ­ ne p o d ejście do p rob lem ó w zdrow ia zw iększa s k u te c z n o ś ć p ro fi­ laktycznego o d d ziały w an ia i pozw ała n a tw o rzen ie m o d elu p ro fila­ ktyki, k tó ra w w ielu n a u k a c h nazyw a się profilaktyką uprzedzającą i jed n o cześn ie p ro m u ją cą , sk o n c e n tro w a n ą w sk a li m a k ro sp o le cz nej na s tru k tu ra c h s p o łe cz n y ch o d p ow ied zialny ch in s ty tu c ja c h i w skali m ik ro sp o łe cz n e j na je d n o stc e (7, 13), W y m a g a n io m tak im , ja k się w ydaje, odpow iada m od el e d u k a ­ cji k reaty w n ej, s ty m u lu ją c e j sposoby m y ślen ia, o d czu w ania, i d ziałania sp o łe czn e , który n ie pozw ala n a p o jaw ie n ie się z ja w isk negatyw nych w p ływ ający ch n ie k o rz y stn ie n a zdrow ie. D o ty ch cz a so w e próby o rg an izow an ia p ro filaktyk i n a w zór p ro ­ k u ratorski, tzn. z a m ia s t p ro p o n o w an ia pozytyw nego z ach o w an ia, stoso w anie n ak azó w i zakazów je s t m a ło sk u te c z n e w o d n ie sien iu do m łodzieży. R ó w n ież sto so w a n a p rofilaktyk a szk o ln a, z a trz y ­ m u jąca się n a p o z io m ie diagnozy w stęp n e j, n ie d aje o cze k iw an y ch rezultatów z b raku od pow ied niego p o stęp ow an ia d iag n osty czn ego. P ro filakty ka m a s e n s tylko w tedy, kiedy zapobiega z a c h o w a ­ niom neg atyw ny m , an ty zd row o tn y m , a n ty sp o łe cz n y m w s to s u n k u do osób, k tó re jeszcze n ie u ja w n ia ją sy m p to m ó w n ie d o sto so w a n ia społecznego, ale tak że w ów czas, gdy przeciw d ziała p o n o w n em u pojaw ieniu się np. zach o w ań d ew iacy jn y ch u m ło d zieży będ ącej p rzed m iotem od działyw ań re so cja liz a cy jn y ch w zak ład zie p o p ra­ w czym lub w y cho w aw czym . Z e sp ó l ta k ic h zabiegów o k reśla się jako „o p iek ę z a stę p cz ą ". K o n c e n tru je się o n a n a zap ew n ien iu w y­ chow ankow i sta łe g o m ie js c a z a tru d n ie n ia , nau ki, w y p o sażen ie go w niezbęd n e m in im u m d ó br m a te ria ln y c h p o zw alający ch na lepszą ad aptację w środ o w isku . T e n typ p rofilaktyk i o b e jm u je tak że rod zi­ ny, szk o ły i środ o w isko ró w ieśn icze. W rod zin ie ch o d zi o to, aby u su n ą ć z jej fu n k c jo n o w a n ia e le ­ m enty, k tó re u tru d n ia ją praw id łow ą ad ap tację, a w s z k o le stw orzyć sprzyjającą a tm o sfe rę k o n ty n u o w a n ia d alszej n a u k i. M ó w ią c np. o profilaktyce n ie d o sto so w a n ia sp o łeczn eg o m łod zieży , n ależy m ieć na uw adze n ie tylko te form y, k tó re są u k ieru n k o w an e n a z a ­ pobieganie i p ow strzy m y w an ie neg atyw ny ch d ziałań , ale n ależy ta ­ kże m ó w ić o kreaty w n ej p ro filak ty ce s p o łe cz n e j (5), czyli o ta k im sy stem ie d z ia ła ń ra c jo n a ln y c h , k tó re w z m a cn ia ją i p o d trzy m u ją postawy p ro sp o łeczn e u ja w n ia ją ce s ię w śród s a m e j m łod zieży . W z m o cn ie n ie i po d trzym an ie p o staw p ro sp o łeczn y ch przez róż­ nego rodzaju d ziałan ia ed u kacyjno-w ychow aw cze, m in im a liz u je n e ­ gatywne k o n sek w en cje istn ie ją c y c h postaw an ty - lub asp ołeczn ych . N ależy rów nież p am iętać, że n ie tylko ludzie m łod zi w y m ag ają edu­ kacji w ty m zakresie. T o p tzecież św iat ludzi d o ro słych otacza m łodego człow ieka i o d d ziału je na jego poglądy i zach ow an ia. Sy-

29

Teresa Bernadetta Kulik ste m w artości, św iad om ość rodziców, nau czycieli i słu żby zdrowia zadecydują o stateczn ie o k ształcie tego oddziaływ ania. T o o n i p o­ w in n i nauczyć się m y śleć o zdrowiu w kateg o riach jego prom ow ania i wtedy dopiero oddziaływ ać n a m łod ych d o rastających łudzi. Model profilaktyki F reu ch i K aufm an, autorzy z a jm u ją c y się p ro filak ty k ą, przytaameryltańskiej czają w iele o kreśleń d ziałań p ro filak ty czn y ch a k tu a ln ie fu n k c jo ­

e

n u ją cy ch w S ta n a ch Z je d n o czo n y ch . W sz y stk ie o n e m a ją na celu w sp ieran ie rozw oju fizycznego i sp ołeczn ego czło w ie k a, a przez to w sp ieranie zdrow ia poprzez „u m o żliw ien ie u zy sk an ia p om o cy p o ­ trzeb n ej do k o n fro n ta cji ze zło żon y m i s tre su ją cy m i w a ru n k a m i ży­ cia o raz poprzez u m o żliw ien ie o siąg an ia su b iek ty w n ie, s a ty s fa k c jo ­ n u jąceg o go i sp o łe czn ie akcep tow anego bogatego życia". W m od elu profilaktyk i a m e ry k a ń sk ie j p o ja w ia ją się dwa n u rty d ziałań zapobiegaw czych. Jeden n u rt n ak iero w an y je s t n a p ro m o ­ w an ie rozw oju p o te n cja ln y ch m o żliw o ści, a w ięc zd obyw ania w y­ k sz ta łce n ia , stan o w isk a, zak ład an ia rodziny, tw orzen ia k u ltu ry itp. D z ia ła n ia te p ozw alają n a rozw ój pred yspozycji lu d z k ich w celu o siąg n ięcia coraz w yższego św iad om ego w łasn eg o rozw oju . D ru gi n u rt to p rzeciw d ziałanie szko d liw ym w pływ om , ta k im jak : ryzyko u traty zdrow ia i bezp ieczeń stw a, n ied o sto so w an ie sp o łeczn e, s tr e ­ sy rod zin ne i zaw odow e, izo lacja sp o łeczn a, p rzem oc, tru d n o ści fi­ n an so w e i n iew łaściw e w aru n k i m ie sz k a n io w e czy w ad liw ie d ziałająca słu żb a zdrow ia ( 5 ). Profilakty ka rozu m ian a w tak i sp osób w ym aga od o sób z a j­ m u ją cy ch się d ziałan iam i zapobiegaw czym i bo gatej w iedzy w z a ­ kresie czyn n ik ó w w sp ierający ch lud zkie zd row ie i rozw ój, a je d n o ­ cześn ie w yczu lenia i u m ie ję tn o ś c i id e n ty fik acji przyczyn i u w aru n ­ kow ań d zied zicznych , b eh aw io raln y ch i środow iskow ych. N iezależn ie od różnicy pod ejść w d efiniow aniu isto ty d ziałań profilaktycznych w ielu autorów [P. 0 'G o r m a n 19 8 3 , S .M . G old, B. Stew art 1 9 8 8 , 1. Farrar 1 9 8 9 } je s t zgodnych co do faktu , iż zap obie­ gan ie nied ostosow an iu sp o łeczn em u m łodzieży p ow inno być reali­ zow ane bardzo w cześnie. I tak, w o k resie przed u ro d zen iem (dotyczy wtedy rodziców poczętego dziecka) o b e jm u je ed u kację, p o m o c w p la now an iu rodziny, d o starczan ie w sparcia społecznego, porad nictw o gen etyczn e, p ren ataln ą opiekę lekarską, w łaściw e odżyw ianie. W o k re sie n iem o w lęctw a należy prow adzić o k reso w ą k o n tro lę p rocesów m e ta b o licz n y ch , zap ew n ić bezp ieczn e śro d o w isko , k o n ­ stru o w ać zdrow e w ięzi rod zin ne (głów nie z m atk ą) o raz s ty m u lo ­ w ać rozw ój poznaw czy. W o k resie d zieciń stw a n a to m ia st n ajw ażn iejsze są tak ie cz y n n i­ ki jak : ko ch ający i w spierający rodzice, w ysokiej jak o ści opieka zdro­ w o tn a, ro zw ijan ie u m ie ję tn o śc i in terp erso n aln y ch o raz d ośw iadcze­ n ie su k cesó w w dziedzinie zadaniow ej (głów nie w n au ce szk o ln ej).

; W reszcie, w tym bardzo w ażnym okresie rozw ojow ym , jak im jest dojrzewanie, społecznym i w aru n k am i utrzym ania zdrowia są: m o żli­ w ość nauki, w łaściw a edu kacja indywidualna oraz dośw iadczanie d o­ brego rodzicielstw a. S p ełn ien ie w ym ienionych w arunków um ożliw ia osiąg n ijcie i utrzym an ie pełnego stan u zdrowia, dlatego m iody d oj­ rzewający człow iek m oże całkow icie i godnie realizow ać siebie. Profilaktyka - zgodnie z p rzyjętą w cześniej d efin icją rozu m iana jako w szelkie d ziałan ia m ają ce na celu zapobieganie n iekorzy stn ym zjaw iskom w obszarze zdrowia - odgrywa isto tn ą rolę także w d ziałaniach słu żby zdrowia. W yraża się to w o k reślo n y m p o stęp o ­ waniu zapobiegaw czo-leczniczym i reh ab ilitacy jn y m , przyjętym jako p ostęp ow anie m odelow e w z akresie p rofilaktyk i głów nie w pod­ stawow ej opiece zd row otnej. D z ia ła n ia p rofilaktyczne w budow ane są także w fu n k cje le k a m i rodzinnego, które są podstaw ą do d alsze­ go rozw oju m edycyny rod zin n ej. S k u teczn o ść tych d ziałań zw iązana ze sp ełn ien iem szeregu czynn ików , wśród których isto tn y m je s t ro ­ zum ienie problem ów zdrow otnych oraz wpływu czyn n ik ów śro d o ­ wiskow ych, k sz ta łtu ją c y c h m e c h a n iz m ich pow staw ania. R e alizacja d ziałań p ro filak ty czn y ch (program ów ) ciągle podda­ wana je s t bezw zględnej w ery fik acji i napotyka na w iele tru d n o ści. W śród czy n n ik ó w w p ływ ający ch n ie k o rz y stn ie n a praw id łow ą rea­ lizację p ro filaktyk i, należy zw ró cić uw agę na te, k tó re w y stęp u ją stale: brak zainteresowania profilaktyką decydentów ds. zdrowia, perm anentnie niskie środld finansow e p rzezn aczo n e na słu żb ę zdrowia, a ta leże zd row otne style życia Polaków . P o d e jm u ją c się oceny czy n n ik ó w u tru d n ia ją cy ch re a liz a cję profilaktyk i nie m ożna jed nak p ow iedzieć, że d z ia ła ln o ść p ro filaktyczn a n ic je s t prow adzo­ na w p lacó w k ach podstaw ow ej opieki zd ro w otn ej. N ależy jed ynie zasygnalizow ać istn ie n ie w sp ó łzależn o ści m ięd zy d z ia ła n ia m i p ro filaktycznym i p o zo stający m i w gestii słu żby zdrow ia a d z ia ła ­ n iam i zależn y m i od s tru k tu r o rg an izacy jn y ch w p ań stw ie i ich ro z­ w iązań sy stem o w y ch o raz e k o n o m ic z n y ch . D z ia ła n ia p rofilak ty czn e wg K leczkow skiego m ogą być ró żn o ­ rodne, ale są sto so w a n e w m o m e n c ie z a istn ie n ia ch oro by, aby za­ pobiec jej rozw ojow i lub n ie p o m y śln y m s k u tk o m , w y n ik ający m z choroby. P rzyjęty w ed łu g a u to ra podział w sk azu je n a pew ną seh em aty czn o ść d ziałań w sp ó łcze sn e j m edycyny i określa jej zap o ­ biegaw czo-leczniczy ch a ra k te r. P rofilaktyka pierw szej fazy o b e jm u je d ziałan ia n a sta w io n e Rodzaj profilaktyki na u m a cn ia n ie zdrow ia, b ow iem sta n p ełnego zdrow ia w yznacza medycznej tzw. zapobieganie n ie sw o iste, tj. zagrożen ia cho ro bą o raz zap o b ie­ ganie sw o iste. D z ia ła n ie n ie sw o iste o b e jm u ją c e p ro m o w an ie p o­ staw prozd row otnych czło w iek a zdrowego to g łó w n ie e d u k acja zdrow otna i w y ch o w an ie zd ro w o tne. N a to m ia st p rzy kład em sw oi-

Teresa IK rin h leita K u lik

.B°?.dzial i - K oncepcją zdrow ia w m edycynie sty cli d ziałań p ro filaktyczn y ch są np. szczep ien ia o ch ro n n e, zap o­ bieg anie zan ieczy szczen io m środ ow iska (o ch ro n a środ ow iska), nad zór epid em iczny nad p ro d u k cją żyw ności i jej d ystryb u cją o raz w iele inny ch d ziałań, któ re m o żem y nazw ać zapobiegaw czo k o n ­ tro ln ym i w obrębie profilaktyk i. P rofilaktyka drugiej fazy to d ziałan ia u k ieru n k o w an e na w czesne w ykryw anie ch o rób i ich przyczyn, a także d iag nozow anie. P rzykład em tak ich d ziałań są: czyn n e p o rad nictw o , bad ania przeglądowe, d yspanseryzacja, b ila n se zdrow ia, p rofilaktyk a przeciw now otw orow a, p rofilaktyka m ie js c pracy i in n e. Profilaktyka trzeciej fazy - zw ano m a ta fila k ty k ą - to d ziałan ia w obec sam ej choroby, która z a istn ia ła , ro zw inęła s ię i w zw iązku z tym istn ie je , np. zagrożenia trw ałego u p ośledzenia cz y n ­ no ści danego narządu, n iep ełn o sp raw n o ść lub kalectw o. T a k w ięc fa z a p ierw sz a uw zględnia w szelk ie d ziałan ia w obec osoby z d row ej, ale p o te n cja ln ie zagrożon ej chorobą, a c e le m tych d ziałań jest potęgow anie i u m a cn ia n ie zdrow ia. N a to m ia s t druga i trzecia fa z a p ro fila k ty k i skupia się na w c z esn y m w y kry w a n iu

R . T e s to w e

1.

a. b.

2.

3.

5.

u w zg lęd n iający m c h o ro b ę i n ie p e łn o sp raw n o ść; d o b ro sta n e m b io p sy ch o sp o łe cz n y m n ie

uw zg lęd n iający m ch o ro b y i n ie p e łn o sp ra w n o ści. D e te rm in a n ty zdrow ia je d n o stk i to głów nie: a. sty l życia; b. c.

4.

p arad yg m at so cjo m ed y czn y ; p arad yg m at so cjo ek o ło g iczn y .

Z d row ie w so e jo e k o lo g ic z n e j k o n ce p c ji je s t: a. d o h ro stan em b io p sy ch osp o łeczn y m b.

c h o ró b , z a p o b ieg a n iu ic h d a lsz y m n iep o z y ty w n y m k o n s e k w e n ­ c jo m d la ży cia człow ieka, a także przyw racaniu zd o ln o ści do p o d ję­ cia pracy, u trzym an iu aktyw ności psychofizycznej i zaw odow ej. Aby profilaktyka m ogła być w p ełn i realizow an a - w jej re a liz a cji m u szą brać udział wszyscy, którzy ją program u ją, ale tak że ci, k tó ­ rzy ją od bierają, czyli k sz ta łtu ją c y i k sz ta łce n i. Isto tn y m w a ru n ­ kiem , którego sp ełn ien ie m oże m ie ć duży w pływ n a re a liz a cję z a ­ d ań profilaktycznych je s t d o sk on alen ie o rg an izacji pracy w p o d sta­ wowej opiece zdrow otnej i w c a łe j słu żb ie zdrowia - czyli tw orzenie ja k o ści usług m edycznych w zakresie profilaktyki (3j.

K tóry z parad yg m ató w zdrow ia zaw iera cech y nau ko w ego h o liz m u ?

w aru n k i środ ow iskow e; ce c h y d zied ziczne;

d. sp raw n o ść sy ste m u opieki zd row o tn ej. O k reśl pod staw ow e z a ło ż e n ia k o n ce p c ji w y ch ow an ia zd row otnego a.

k s z ta łto w a n ie p o staw zd ro w o tn ych i z m ia n a z n eg atyw n y ch n a pozytyw ne;

b. c.

p o czu cie o d p o w ied zialn o ści za w ła sn e zdrow ie; g o to w o ść i u m ie ję tn o ś ć sp ie sz e n ia z p o m o c ą in n y m .

W h o lis ty c z n e j k o n ce p c ji zdrow ia - ch o ro b a je s t: a. od ręb n ą d efin ic ją ; b. e le m e n te m zdrow ia; c. w sp ó ln ą d efin icją .

8.1. Klucz do feslu sprawdzającego

| : Ćwiczenia sprawdzające A. P rob lem ow e 1. W y jaśn ij k o n cep cję zdrow ia. 2 . U zasad nij znaczenie paradygm atu socjoeko logiczn ego zdrowia. 3. W ym ień czyn n ik i w aru n k u jące sta n zdrow ia w m odelu ekologiczn ym zdrowia. 4. fak rozu m iane je s t w ychow an ie zd row otne w e w spółczesn ej ko n cep cji zdrowia? 5. Rod zaje w ychow ania zdrow otnego w g D e m e la. 6 . U stal zadania w o ch ro n ie zdrow ia, uw zględ niając opisaną wyżej ko n cepcję zdrow ia i choroby.

1. 2. 3. 4. 5.

b a o, a c

Bibliografia 1.

2. 3.

Aleksandrowi;i J,; Sumienie ekologiczne. WP, Warszawa 1988. Demel M.: O wychowaniu zdrowotnym. PZWL. Warszawa 1968. Gniazdowski A.: Zachowania zdrowotne. IMW. Łódź 1990.

33

Teresa Bernadetta Kulik 4. 5.

Kulik T .B .: Zdrow iu kategoria un iw ersaln a. W ychow anie fizyczne i Z d ro w o tn e . W SziP. W arszaw a 1 9 9 7 , s. 1 0 3 * 1 0 6 . Kulik T .B .: Ed ukacja zdrow otn a w rodzinie i szkole. PU K U L. S talow a W ola 1 9 9 7 .

6.

Leeuw E. T h e Sano R evoliuion. H elath Pro n io tion : Background. Scope.

7.

Łu czak £ .: S tan zdrow ia m łodzieży. R aport o m łodzieży. O śro d ek badań M łodzieży. U W , Polska Y M C A . Studia Społeczne 1 9 9 2 .

8.

P rospecls. V an G ro c u m . A ssen . M a a strich 1 9 3 9 , s. 4 0 .

9.

M in er R .: Socjalizacja, w ychow anie, p sychoterap ia. PWM. W arszaw a 1 9 8 1 .

10.

O stro w sk a A .: P rozdrow otne style życia. P ro m o cja zdrow ia. N auki Sp ołeczne i M edycyna. W arszaw a 1 9 9 7 , s. 1 0 - I I .

11.

Popielski K.: Zdrow ie jako kategoria a n trn p o h g icz n o -psychotogiczn a. C W : Styl żvcia a zdrow ie. P T T . O lsztyn 1995.

12.

S m ith D .B .: P ra ctic C o rh e r C e n te r Rehabi ik a tio n O n colo gy. N u is m g F o ru m 1 9 8 9 , 1 6 ,1 5 , s. 1 0 5 - 1 0 6 .

13.

Sokołow ska M .: Socjologia m edycyny. P Z W L . W arszaw a 1986.

14.

T itk o w A .: Z a ch o w a n ia i postaw y w obec zdrow ia i ch oroby. S tu d iu m W arszaw sk ie. P W N . W arszaw a 1 9 8 3 .

15.

S łońska Z .: Ed ukacja ludzi m łod ych jako e le m e n t edukacji zdrow otnej zorien tow an ej na w z m a cn ia n iu p o ten cjału zdrow ia. Z d ro w ie Pu bliczne 1 9 8 7 , 7 1 8 .

Maciej Latalski

ZDROW IE PUBLICZNE A MEDYCYNA SPOŁECZNA

||

C ELE ROZDZIAŁU: 1. Poznanie definicji, zadań i funkcji zdrowia publicznego oraz medycyny społecznej, 2. Omówienie znaczenia głównej problematyki zdrowia publicznego. 3. Określenie roli medycyny holistycznej i ekologicznej w realizacji zadań zdrowia publicznego. 4. Przedstawienie ogólnej koncepcji medycyny rodzinnej.

2.1. Zakres i zadania medycyny

społecznej P o jęcie m ed ycyn y sp o łe cz n e j p o w stało w X IX w ieku. M e d y cy - Definicja medycyny -nę s p o łe c z n ą m o żn a zd efin io w ać ja k o in sp iro w an ą m ed y czn ie społecznej d ziałaln o ść na rzecz zdrow ia w szerszej sk ali sp o łe c z n e j. W tym k o n tek ście należy p o d k reślić, że s ta ra n ia o d o biy s ta n zdrow ia sp ołeczeństw a są b ezp o śred n io lub p o śred n io p o d ejm o w an e w róż­ anych se k to ra ch życia sp o łeczn eg o , od p ow ied ziałny ch m .in . za po­ m n ażanie i d y stry b u cję d ochod u narodow ego, e d u k a c ję i w y ch ow a­ nie, o g ran icze n ie p atolo gii s p o łe cz n e j i zw alczan ie nałogów , tw o­ rzenie w aru n k ów dla praw idłow ego żyw ienia, o ch ro n ę środow iska, ochronę pracy, zap ew n ien ie w łaściw y ch w aru n k ów d!a w ypoczyn-

34

A-ltiCij-'/ Li!tiliski

Rozdział 2 - Z drow ie publiczne a m edycyna społeczna ku czy re k re a cji. S u m a w y n ik a ją c y c h stąd p ozyty w ny ch d z ia ła ń m a d ecyd u jący w pływ n a s y tu a c ję zd ro w o tn ą, fe s t to d z ia ła ln o ść w ieio sektoro w a, od p o w iad ająca p o trzeb o m w sp ó łcze sn e j p ro m o cji zdrow ia. W ym aga d alek o id ącej w sp ó łp racy ró żn y ch seg m e n tó w

życia sp ołeczn ego (ó, SJ. M e d y cy n ę s p o łe c z n ą c h a ra k te ry z u je rozp atry w anie zagad n ień Zadania medycyny społecznej zd row otnych w m a k ro sk a li. N a le ż ą do n ich : b ad an ia s ta n u zdrow ia lu d n o ści i jego u w aru n k o w ań , a n a liz a w y stęp u jący ch tren d ó w s y ­ tu a cji zd row otnej i je j prog n o zo w an ie, o cen a efek ty w n o ści p o sz cz e ­ gólnych d ziałań n a rzecz zdrow ia, w y zn aczan ie k ie ru n k ó w o ch ro n y zdrow ia s to so w n ie do a k tu a ln y c h p o trzeb sp o łe cz n y ch i m o ż liw o ­ ści ich z a sp o k ajan ia. W za d a n ia ch m ed ycyn y s p o łe cz n e j m ie śc i się rów nież tw orzenie pod staw te o rety czn y ch dla d z ia ła ń w o ch ro n ie zdrow ia. P u n k te m w y jścia je s t n o w o cz e sn a w iedza o czło w ie k u , op ierająca się na d y scy p lin ach m ed y czn y ch i b eh aw io raln y ch . M e ­ dycyna sp o łeczn a przetw arza d o ro bek d yscyplin m ed y czn y ch i poza m ed ycznych w celu lepszego p o zn an ia s ta n u zdrow ia lu d n o ­ ści, jego uw aru n kow ań i m o ż liw o ści popraw y, co p o w in n o s ta n o ­ wić podstaw ę d okon y w an ia praw id łow ych w yborów w różnego typu d ziałan iach prozd ro w o tn y ch ( 8 , 26 ). M ed y cy n a s p o łe c z n a ja k o d yscyplina n au k o w a z a jm u je się Medycyna społeczna b ad an iem praw b io lo g iczn y ch i s p o łe cz n y ch d ecy d u jący ch o zd ro ­ wiu i ch o ro bie sp o łe cz e ń stw lu d zk ich , a z a d a n iem je j ja k o d zieła praktycznej m edycyny je s t o ce n a s ta n u zdrow ia lu d n o ści, jego roz­ w oju, zd row otnych w aru n k ów środ ow iska o taczająceg o , o p raco w a­ nie m etod i sposobów u m a c n ia n ia zdrow ia, zap ob iegan ia c h o ro ­ bom i kalectw u o raz re h a b ilita c ji. O b e jm u je rów n ież spraw y zarządzania sy ste m e m o ch ro n y zd row ia, m e c h a n iz m ó w fin a n s o ­ wych, regulacje praw ne o raz o ce n ę efek ty w n o ści d z ia ła ń słu żby zdrowia. T e n zakres m ed ycyn y s p o łe cz n e j z o sta ł u z n a n y przez P o l­ sk ie T o w arzy stw o M ed y cy n y S p o łe cz n e j i Z d row ia P u b liczn eg o i Zdrowie publiczne oparty na d efin icji zdrow ia p u bliczn ego, k tó ra o k reśla, że zd ro w ie p u b licz n e to d yscyplina nau ko w a o b e jm u ją c a zag ad n ien ia zdrow ia społeczeństw a, w sp ó łzależn o ść s ta n u zdrow ia od w aru n k ó w życia (a w ięc czynn ików środ ow iskow ych i sp o łeczn y ch ) o raz fo rm tro sk i o zdrowie, w o d n iesien iu zarów n o do je d n o stk i, rodziny, ja k i w ię­ kszych sp o łeczn o ści. M ed y cy n a sp o łe cz n a p ro m u je zdrow ie o raz taką org anizację op iek i zd ro w otn ej, k tó ra stw orzy m o żliw o ść do­ stępu do n iej dla w sz y stk ich obyw ateli (4). Jednym z p io n ieró w m e d y cy n y s p o łe c z n e j był R u d o lf V ir chow , który ogłosił, że m ed y cy n a je s t zarów no n a u k ą b io lo g iczn ą, ja k i społeczną. T w ierd ził też, że „p o stęp y m ed ycyn y przy czy nią się do przedłużenia życia, ale poprzez popraw ę w aru n k ó w so c ja ln y c h m ożna osiągnąć ten rezu ltat szy b ciej i w w ię k szy m s to p n iu " (4, 8 ).

36

P od obne poglądy rep rezen tow ał i rozw ijał m .in . ta k ż e N e u in a n n , który w sw ej pracy z 1 9 4 7 r. stw ierd za, „że n a u k a m e d y c z ­ na je s t w isto c ie sw ej n au k ą sp o łe c z n ą ", a „o b o w iązk iem p ań stw a je s t o c h ra n ia ć życie, a kiedy je s t o n o zagrożon e o c a lić je, d bać 0 zdrow ie o b y w a te li" (cy tat za A . W o jtcz a k ie m } (26). V irc h o w i in n i ro z u m ie li to, co w sp ó łcz e śn i lek arze n ie zaw sze ch cą zro zu m ie ć, że m ed ycyn a, aby popraw ić s ta n zd row ia ludzi m u si z a jm o w a ć s ię zarów n o cz y n n ik a m i b io lo g iczn y m i, ja k 1 sp o łeczn y m i.

2.2. Zakres i zadamia zdrowia |g pybliczmeg© Pod czas gdy m ed y cy n a sp o łe czn a ja k o d yscyplina i s p e c ja ln o ś ć Zdrowie publiczne rozw inęła s ię i n ad al o sad zo n a je s t w Europie, to Z D R O W I E P U B L IC Z N E , c h o ć k o rz e n ie jego tkw ią w E u rop ie, u k sz ta łto w a ło się ja k o d zied zin a w iedzy i p rak ty k i w S ta n a c h Z je d n o cz o n y c h , gdzie klu czo w ą p o zycję w k o n ce p c ji zd row ia p u bliczn ego z a jm u ją d ziałania p rew en cy jn e o raz p ro m o cja stylów życia sp rz y ja ją cy ch zdrowiu. Z d ro w ie p u b lic z n e o b e jm u je szero ki o b szar d z ia ła ń d o­ tyczących n ie m a l w s z y s tk ich asp ek tó w zd row ia sp o łe cz e ń stw a . W pływa n a k s z ta łt p o lity k i sp o łe c z n e j i zd ro w o tn ej pań stw a, w spółd ziała ze w sz y stk im i s e k to ra m i sp o łeczn o -g o sp o d arczy m i, org an izacy jn ym i sp o łe c z n y m i o raz sa m y m i lu d źm i. K luczow ym słow em je s t tu „ z d ro w ie ", a n ie „ m e d y c y n a ", a sło w o „ p u b lic z n e " podkreśla, że d z ia ła n ia m a ją c e zap ew nić i u m o c n ić zd row ie lud zi oparte są o zo rg an izow an y w y siłe k s p o łe cz n o ści, a n ie o in d y ­ w id u a ln e sta ra n ia i zabieg i. S ta n o w i p o łą cz e n ie in s ty tu c ji, w ie lo ­ dyscyplinarnej bazy n au k o w e j i d z ia ła ń p rak ty czn y ch , fe st w iedzą i praktyką, d o stęp n ą dla w sz y stk ich p raco w n ikó w sek to ra zdrow ia z w yższym w y k s z ta łc e n ie m (4). R ó żn e b y ły i są d e fin ic je p o ję cia „z d ro w ie p u b lic z n e ". P rzy to ­ czm y k ilk a z n ic h . U w ażan y za p rek u rso ra k o n ce p c ji zd ro w ia p u b lic z n e g o w E u- Definicja zdrowia ropie J.P . F r a n k ju ż w 1 7 7 9 r. o k re ślił je ja k o „ sz tu k ę o ch ro n y zdro- publicznego wg Franka wia (...) przed k o n se k w e n c ja m i zag ęszczen ia n a z ie m i (...), a w szczególności ja k o sz tu k ę u m a c n ia n ia w ięk szy ch od p o rn o ści, żeby m óc bez ch o ró b z pow odu z ły c h fizy czn y ch m ocy, o d su w a ją c je ja k najd alej od sie b ie , m o ż liw ie n a jp ó ź n ie j u legać ich d z ia ła n iu " (4 ).

37

__ __

M aciej Latalslu Z u pływ em czasu zd ro w ie p u b lic z n e zaczęto w id zieć ja k o d ys­ Definicja zdrowia publicznego wg Rosenau cy p lin ę nau kow ą i s p e cja ln o ś ć zaw odow ą o o k reślo n y m p rofilu, ja ­

Definicja zdrowia publicznego wg Wiosłowa

Definicja zdrowia publicznego wg Terrisa

Definicja zdrowia publicznego wg Dafoe

Definicja zdrowia publicznego wg Komisji Fundacji Milhanfo

Cele zdrowia publicznego

38

sn o o k reślił to w 1 9 1 3 r. M . R o s e n a u z U n iw e rsy te tu H a n/a rei a stw ierd zając, że gdy w m ed ycyn ie k lin iczn ej sprawy.-zdrowia i c h o ­ roby s ta ją jed n o stk o w o w re la cji lekarz-osoba ch o ra, to w p rak tyce zdrowia pu bliczn ego p a c je n te m je s t sp o łeczn o ść, a rolę leczących , poza m ed ycyn ą, ogrywa w iele dyscyplin i d ziedzin życia (4). Bardzo trafną i do d zisiaj aktu aln ą d efinicję zd row ia p u b lic z n e ­ go przedstaw i! w 1 9 2 0 r. C .E . W in slow , profesor tej dyscypliny U n i­ w ersytetu Y ale. W ed łu g W inslow a zatem , „zdrow ie pu b liczn e to n a ­ uk a i sztu ka zapobiegania chorobom , przedłużania życia i p ro m o cji zdrowia fizycznego poprzez w ysiłek sp ołeczności, higienę środow i­ ska, k o n tro lę zakażeń , nau czan ie zasad higieny ind yw idu alnej, orga­ n izację słu żb m ed ycznych i pielęgniarskich, uk ieru n k o w an a na za­ pobieganie cho ro bo m i w czesną diagnozę, rozw ój m e ch an izm ó w sp ołecznych zapew niających każdem u indyw idualnie i sp ołeczn o ści w aru nki życia p ozw alające na utrzym an ie zdrow ia" (23). N o w o cz e sn o ść d e fin ic ji wg T e rrisa polega na tym , że uwzględ­ n iając głów nie takie elem en ty ja k prom ocja zdrowia, zapobieganie chorobom czy w czesna diagnoza, podkreśla też istotne znaczenie sy­ stem ów organizacyjnych w opiece zdrowotnej i obciąża w spółodpo­ w iedzialnością za utrzym an ie zdrowia ludności czynn iki społeczne i regulujące je m echanizm y. T ę definicję rozszerzy! jeszcze D a fo e 0 w alkę z nałogam i i przeciw działanie wypadkom jako zadanie zdro­ wia publicznego, a T e n is w łącza także do tych zadań w alkę z bezrobo­ ciem , ubóstw em i w szelką dyskrym inacją. Przez to definicja zdrowia publicznego zyskała w pełni nowoczesny k ształt program owy (3, 22). W o p u blik o w an y m w roku 1 9 7 3 raporcie K o m isji Fu n d acji M ilb a n k o d n o śn ie k s z ta łce n ia kadr dla potrzeb zdrow ia p u b licz n e ­ go, k tó re j przew od niczy! prof. C e c il G . S h ep s, zd ro w ie p u b lic z n e je s t d efin io w an e ja k o : „zorganizow any w y siłek sp o łeczeń stw a na rzecz o ch ro n y , pro m ow an ia i przyw racania zdrow ia lu d ziom . P ro ­ gram y, św iad czen ia i in sty tu c je z n im zw iązane u k ieru n k o w a n e są na zapobieganie c h o ro b o m o raz na potrzeby zd row otne p o p u lacji ja k o c a ło ści. D z ia ła n ia z zakresu zdrowia pu bliczn ego z m ie n ia ją się w m ia rę z m ia n tech n o lo g ii i w artości sp o łeczn y ch , lecz c e le p o­ z o s ta ją te s a m e : z m n ie js z e n ie ch o ro bo w ości i liczby przed w czes­ n y ch zgonów o raz sta n ó w pow odujących cierp ien ia i n ie p e łn o sp ra ­ w n o ś c i". P o d k reślen ia w ym aga tu o k reślen ie „zorg anizow any w y siłe k " w p rzeciw ień stw ie do w ielorak ich d ziałań p o d e jm o w a ­ n y ch przez ró żn e grupy i in sty tu cje oraz na o d n o sze n ie o cen 1 d z ia ła ń do p o p u lacji ja k o ca ło ści. Zdrow ie p u b liczn e stan ow i w iec p o łą cz e n ie d z ia ła ń p rak tyczn ych , dyscypliny nau ko w ej i fu n k cji in ­ sty tu c ji sp o łe czn y ch (2 1 ).

________

Rozdział 2 - Zdrowie publiczne a m ed ycyna społeczna

W 1 9 7 3 r. Ś w ia to w a O r g a n iz a c ja Z d ro w ia (W H O j poszerzyła Definicja zdrowia zn aczen ie p o ję c ia zd ro w ia p u b lic z n e g o , p rz y jm u ją c n a s tę p u ją c e publicznego wg WliO określen ie: „P od czas gdy trad y cy jn ie te rm in ten od n o si się do h ig ie­ ny środow iska i w alki z c h o ro b a m i zak aźn y m i, o b e cn ie je s t sta le poszerzany. W sz ero k im z n acze n iu zdrow ie p u b liczn e o b e jm u je : ° prob lem y d otyczące zdrow ia pop u lacji, ° s ta n zd row otny zbioro w o ści, • ogó lne u słu g i zd row otne, ° a d m in istra c y jn ą o p iek ę zd row o tn ą" (4). M ó w iąc o zdrow iu p u b liczn y m ja k o o d yscy p linie nau kow ej należy stw ierd zić, że zarów no tu ta j, ja k i w m ed ycyn ie sp o łeczn ej podstaw ę w m etod olog ii bad ań stan o w i epid em io logia. Pozw ala ona na zro z u m ie n ie przyczyn zgonów , ch o ró b i n ie p e łn o sp ra w n o ­ ści oraz na ro zp o zn an ie czy n n ik ó w ryzyka w środ ow isku zagra­ żającym zdrow iu p o p u lacji. O prócz m etod ep idem iologiczn ych zdrowie pu bliczn e i m ed ycy­ na społeczna p osłu gu ją się m eto d am i staty sty czn y m i, d em ograficz­ nym i, a także sięgają do m etod badaw czych stosow anych w so c jo lo ­ gii i n au kach e k o n o m iczn y ch , je s t to w ięc złożona problem atyka n a­ ukowa, w ym agająca badań zesp ołow ych i udziału w n ich sp e cja li­ stów z różnych dziedzin. Z arów n o przytoczone w cześniej d efinicje zdrowia publicznego, ja k i stoso w an e m etod y badań naukow ych w skazują n a dużą b lisk o ść tego p ojęcia i m edycyny sp o łeczn ej. W de­ finicji m ów iącej o uw zględnianiu w zdrowiu pu blicznym sp o łecz­ nych aspektów zjaw isk zdrow otnych, a w ięc: wpływu stan u zdrowia społeczeństw a i jed n o stek na ich społeczne fu n k cjo n o w an ie, jak i odw rotnie - w pływ ów zjaw isk i procesów sp ołeczn ych na zdrow ie ~ wyraźnie w idać w z a je m n ą w ięź tych dyscyplin. Z arów n o m ed ycyn a sp o łeczn a, ja k i zdrow ie p u b liczn e m ają ch arak ter w ielo d yscy p lin arn y . T a pierw sza by la nazw ą sp e cja liz a cji dla lekarzy, n a to m ia s t zdrow ie p u bliczn e, o b e jm u ją c e szero k ie sp e ­ ktrum d ziałań na rzecz zdrow ia sp o łeczeń stw a je s t dzied ziną d o­ stępną dla w szy stk ich p racow n ikó w słu żb y zdrow ia. Z d row ie p u b ­ liczne je s t p o łą cz e n ie m d z ia ła ln o ści p rak tyczn ej in sty tu c ji s p o łe c z ­ nych i dyscyplin nau ko w y ch na rzecz zdrow ia. T a k ą nazw ę p rzy j­ m u je też sp e cja liz a cja m ed yczn a w ed łu g now ych przepisów . Z d ro w ie p u b lic z n e rozszerza m ed ycyn ę sp o łe czn ą o próbie- Zdrowia publiczno m atykę w ielo sek to ro w ej p olity ki zd row otnej i d ziałań u k ie ru n k o ­ w anych na zdrow ie p o p u lacji. Z a d a n ie m jego i m ed ycyn y sp o lecz- Zadania zdrowia nej jak o d ziału m ed ycyn y je s t o cen a sta n u zdrow ia lu d n o ści, jego publicznego w szelkich u w aru n ko w ań , w tym u w aru n ko w ań środow iskow ych, ze środ o w iskiem sp o łeczn y m w łączn ie. M a z a jm o w a ć się o p raco ­

39

M a c ie j L atałsłu

Rozdział 2 - Zdrow ie publiczne a m edycyna społeczna w yw aniem m etod i sposobów u m acn ian ia zdrow ia, zap o b ieg an iem ch o rob om i kalectw u, o b e jm u ją c rów nież pro blem y o rze k an ia 0 sta n ie zdrowia. P rob lem y zarządzania, o rg an izacji i fin a n so w a n ia system ów zdrow otnych to także dom ena m ed ycyn y sp o łeczn ej 1 zdrowia publicznego, podobnie ja k i regulacje praw ne d oty czące o ch ro n y zdrowia, ja k z tego w ynika, now oczesna k o n ce p cja i zak res m edycyny sp o łeczn ej oraz zdrowia publicznego, a z a te m i ich p ro ­ gram ów kształcen iow ych m a ch arak ter w iełod yscypłinarny. t

i

j. ! 2.2.1. Podstawowe funkcje zdrowia £4 publicznego D o podstaw ow ych fu n k cji system u och ro n y zdrow ia zalicza się c a ło k sz ta łt d ziałań o b e jm u jący ch c a łą lu d n ość danego k ra ju , m a ją cy ch na cełu zapew nienie bezpieczeństw a zdrow otnego w szy­ s tk im , ja k rów nież w ybrane d ziałania skierow an e do o sób ind y­ w idu alnych, eksp on o w an y ch na czyn n ik i ryzyka zagrażające zd ro­ w iu tub pozbaw ionych, ze względów sp ołecznych, d ostępu do św iad czeń zdrow otnych. Funkcje zdrowia D z ia ła n ia n a rz e c z o c h ro n y zd row ia o gó łu lu d n o śc i: publicznego 1. M o n ito ro w an ie sta n u zdrowia oraz o k reślan ie potrzeb zd ro­

2.

3.

4.

5.

6.

40

w otnych lud ności. Z ap o biegan ie rozp rzestrzenianiu się chorób, ze szczególnym uw zględ n ien iem ch o rób zakaźnych i sp o łeczn ych , w y m a­ ga ją cy cli zorganizow anego w ysiłku p aństw a n a rzecz ich zw al­ czan ia. id e n ty fik a cja i zw alczan ie czynników ryzyka zdrow otnego w środow isku, m ie jscu zam ieszk an ia, pracy, n au ki o raz w p la­ có w k ach służby zdrow ia. Z ap o b ieg an ie w ypadkom i urazom oraz zapew nienie k o m p le ­ ksow ej p om o cy o fiarom katastrof, k atak lizm ó w i k lęsk ży­ w iołow ych . Z ap ew n ien ie nad zoru epidem iologicznego, w tym lab o rato ry j­ nej k o n tro li p rzeciw ep id em iczn ej (zarów no chorób zakaźn ych, zaw leczo n y ch z zagranicy) oraz labo rato ryjn ej k o n tro li zagro­ żeń środ ow iskow ych (pow ietrza, wody, gleby, żyw ności) i za­ grożeń m o g ący ch w y n ik ać z w ym iany handlow ej z zagranicą. P ro m o w an ie aktyw nego w sp ó łu czestn ictw a społeczeństw a w d z ia ła n ia ch n a rzecz zdrowia poprzez p ro m o cję zdrowego sty lu życia w sz y stk ich obyw ateli, ze szczególnym uw zględnie­ n ie m p ro m o cji zach o w ań prozdrow otnych wśród dzieci

i m ło d zieży oraz w w y bran ych gru p ach w ysokiego ryzyka za­ ch o ro w an ia. 7, K sz ta łc e n ie i d o sk o n a le n ie zaw odow e lekarzy i in n eg o p e rso ­ n elu m ed ycznego, zgod nie z w y m o g am i w sp ó łcz e sn e j w iedzy m ed y czn ej, n o w y ch te ch n o ło g ii d ia g n o sty cz n o -le cz n icz y ch oraz zgod nie ze sk a lą p otrzeb zd ro w o tn ych sp o łe cz e ń stw a , w tym z a p ew n ien ie w aru n k ó w ro zw o ju n a u k m ed y czn y ch . 8 . Z a p e w n ie n ie je d n o lity c h k o m p lek so w y ch reg u lacji p raw n ych d oty czących s y s te m u o rg an izacji, fin a n so w a n ia i zarząd zania p lacó w k am i o p iek i m ed y czn ej, e k o n o m ii zdrow ia, zasad o rz e ­ czn ictw a lek arsk ieg o - zgod nych z k o n sty tu cy jn y m i u p raw n ie­ n ia m i o byw ateli. 9 . M o n ito ro w a n ie ja k o ś c i św iad czeń m ed y czn y ch , ich d o stę p n o ­ ści, p rzestrzeg an ia zasad bio ety ki zaw od ow ej p erso n e lu , prze­ strzegan ia praw p a c je n ta i m ięd zyn arod o w ych reg u lacji p raw nych w o ch ro n ie zdrow ia. 10 , O ce n a s y tu a c ji zd ro w o tn ej k ra ju n a tle p oró w n ań m ię d z y n a ro ­ dow ych, a n a liz a w yzw ań i zagrożeń w y n ik a ją c y c h z p rocesu g lo b alizacji. M ie js c e i ro la k ra ju w p ra ca ch Św iato w ej O rg a n i­ z acji Z d row ia i in n y ch m ięd zynarod ow ych i m ięd zyrząd ow ych o rg an izacji d z ia ła ją c y c h n a rzecz zdrow ia (1 6 ).

w

D ziałan ia na rz e c z o c h ra n y zd row ia in d y w id u aln y ch osób : Funkcje zdrowia 1. Z ap ew n ien ie p ełn ej d o stęp n o ści szczep ień o ch ro n n y ch , w cz e s­ publicznego nego w ykryw ania i leczen ia ch o ró b zakaźn ych , w tym gruźlicy, A ID S , ch o ró b w enery czn ych, ch oró b zaw leczony ch z zagranicy. 2. Z ap ew n ien ie p ełn ej d o stę p n o ści p o m o cy m ed y czn ej dla o sób bezro b o tn y ch , b ezd o m n y ch i in n y ch grup m o g ący ch m ie ć u tru d n io n y d ostęp do św iad czeń zd row otnych, 3 . O b ję cie n iezb ęd n y m z a k re se m w p e łn i b e zp łatn y ch św iad czeń leczn iczy ch w y bran ych ch o ró b o z n a cz e n iu sp o łeczn y m , w tym ch o ró b p sy ch iczn y ch , u z a le ż n ie ń , cu k rzy cy itp. 4. O b ję cie b a d an iam i sk rin in g o w y m i i cz y n n y m p o rad n ictw e m grup w ysokiego ryzyka z a ch o ro w an ia na w y brane ch o ro b y o z n acze n iu sp o łeczn y m . 5. N ad zór m ery to ry czn y i p o m o c fin an so w a dla in s ty tu c ji c h a ­ ry tatyw ny ch u d z ie la ją cy ch p o m o cy m ed y czn ej i sp o łe czn e j o so b o m u b o g im oraz u p ośled zo n y m . P rzed staw ion e f u n k c je zdrow ia pu bliczn ego s ta n o w ią propozy­ cję k o n ce p cji zdrow ia p u b liczn eg o w P o lsce o raz ra m i zak re su n ie ­ zbędnej w n aszy m kraju u staw y o zd row iu p u b licz n y m (1 6 ).

Maciej Laudski

_________

•- i 2.2.2. Znaczenie problematyki zdrowia 1 publicznego i medycyny zapobiegawczej Znaczenie zdrowia P rz y jm u ją c podm ie w yżej d e fin ic je zdrow ia p u bliczn ego , łatw o publicznego u św iad o m ić sobie, ja k ie o g ro m n e zn acze n ie p rak ty czn e zw iązan e je s t z tym p o ję cie m , ja k je s t o n o w ażn e w k o n te k śc ie życia lu d n o ści danego k raju . O z n a cz a bo w iem o d p ow ied zialn o ść in s ty tu c ji rząd o­ w ych i sam orząd ow ych, a d m in istra c ji p ań stw o w ej, m ie js k ie j i g m in n e j za tw orzenie m o żliw o ści do: ° prow ad zenia w sp osób zorg anizow any (o b o ję tn ie w ja k ie j form ie) szero k o ro z u m ia n e j p ro filak ty k i m ed yczn ej, ° praw idłow ego k sz ta łto w a n ia postaw zd row otnych zarów n o po szczegó ln y ch cz ło n k ó w s p o łe cz n o ści, ja k i grup sp o łeczn y ch , zw łaszcza gdy grupy te od czu w ają istn ie ją c e zagrożenia zd row otne, ° k sz ta łto w a n ia p rozd row otny ch w aru n k ó w poprzez d ziałaln o ść n a rzecz o ch ro n y środ ow iska, d z ia ła ln o ść na rzecz zap ew n ien ia praw id łow ych w aru n k ów pracy, życia i fu n k cjo n o w a n ia w sp o łe cz n o ści ( 2 , 18). W w a ru n k a ch p o lsk ich d z ia ła ln o ść w d zied zin ie zdrow ia p u b ­ liczn ego o zn acza d z ia ła ln o ść na rzecz zdrow ia dla 3 9 m in m ie sz k a ­ ńcó w n aszego k raju , w tym ponad 2 4 m in m ie sz k a ń có w m ia s t i ponad 14 m in m ie sz k a ń có w w si. T o ró w n ież o bo w iązek d ziałan ia na rzecz zdrow ia b łisk o 12 m in d zieci i łudzi m łod ych w w iek u od 0 do 18 lat życia. T o o b o w iązek tro szczen ia się o zdrow ie ponad 5-m iłio n o w e j rzeszy ludzi w w ieku 6 5 łat i w ię ce j. Z n a c z e n ie p ra ­ w idłow ego fu n k cjo n o w a n ia p aństw a, sam o rząd u teryto rialn ego i in n y ch in s ty tu c ji p o w o łan y ch do d ziałan ia n a rzecz zdrow ia p u b­ licznego, a także praw id łow ych w tym w zględzie zachow ań sp o łe cze ń stw a, ilu stru je n a jle p ie j b ilan s strat, ja k ie tylko w go sp o­ darce narod ow ej p ow od u ją (bezpośrednio i pośrednio) okresow a lub trw ała n ie z d o ln o ść do pracy, n ie p e łn o sp ra w n o ść o raz przed­ w czesn e zgony, zw łaszcza m ło d y ch m ężczyzn . N a przykład zie d an y ch z rok u 1 9 9 7 p rzed staw iało się to n a s tę ­ p u ją co *: ° u 1 1 6 8 5 o só b ro zp o zn an o ch o ro b ę zaw odow ą. Z ja w isk o to w sk azu je te n d e n cję w zrostow ą |w 1 9 9 0 r. zare je stro w a n o 9 3 2 6 ta k ic h przypadków ), ° spośród 3 8 0 , 2 tys. w sz y stk ich zgonów w 1 9 9 7 r., 5 3 ,7 tys. sta n o w iły zgon y o só b w w ieku p rod u k cy jn y m (2 0 -6 4 łat). *D ;inc te podaje R ocznik S taty sty czn y G U S za 19 9 8 rok.

42

________ Rozdział 2 - Z d ro w ie publiczna a m edycy na społeczna

Ł ączn e s tra ty z powodu a b se n cji ch o ro b o w ej, inw alidztw a . ;■ j przed w czesnych zgonów , liczo n e w w ielk ości m ew y tw orzonego . : dochodu narod ow ego m o żn a szacow ać n a bardzo pow ażne kw oty, pew nie w iększe n iż w ydatki na op iekę zd row otną i p om oc 7 społeczną. D o ty c h s tra t n ależało b y rów n ież d o liczy ć k o szty iecze. n ja, zasiłk ó w ch o rob o w y ch , ro d zin n ych i pogrzebow ych. K osztów sp ołecznych i lu d zkich tragedii w y liczyć s ię n ie da. Z n a c z n e j części tych s tra t ud ałoby się zapew ne u n ik n ą ć , gdyby w porę p o d jęto od­ pow iednie d z ia ła n ia na rzecz zdrow ia pu bliczn ego i gdyby w w ię­ kszym n iż d o ty ch czas sto p n iu p o ło żon o n a c isk na zapobiegaw czy asp ekt m ed ycyn y. D o ty k a m y tu p rob lem u m ed ycyn y zap obiegaw ­ czej, k tó ra sta n o w ić p o w inna jed n o z podstaw ow ych narzędzi d ziałaln o ści na rzecz zdrow ia pu bliczn ego. N a jo g ó ln iej rzecz biorąc, m ed y cy n a z a p o b ie g a w cz a to taki sp osób u jm o w an ia m edy- Medycyna cyny, w k tó ry m d o m in u je k ie ru n e k p rofilaktyczn y nad napra- zapobiegawcza w czym . R o zró żn ia się przy tym dwa asp ekty p o jęcia zap ob iegan ia: a) zapobieganie w y stęp o w an iu n iek o rzy stn y ch zjaw isk zd row ot­ nych o raz b) zap o biegan ie reg resji n iek o rzy stn y ch zjaw isk zd row ot­ nych (chorób, p ato lo gii itp.), kied y on e ju ż w ystąpią. W p ro b lem aty ce zdrowi a pu b 1iczn eg o w ięk sze zn a cze n ie na le żałoby n ie ja k o przypisać tem u asp ektow i m ed ycyn y zap obiegaw ­ czej, w k tó ry m ch o d zi o zapobieganie w ystęp ow aniu n ie k o rz y st­ nych zjaw isk zd row o tn ych , zw łaszcza w sk ali m aso w ej. Z n a c z e n ie m ed ycyn y z a p o b ie g a w c z e j s ta je s ię jasn e, gdy u św iad o m im y sobie pewne fakty, że lepiej zap obiegać gruźlicy, n iż ją leczyć, że lepiej (choć w cale m o że n ie łatw iej) zapobiegać ch o ro b o m układu k rąże ­ nia, n iż je leczy ć [np. zaw ały), że w przyparł ku A ID S , ja k dotąd, p ro­ filaktyka je s t jed yną altern aty w ą dla c a łe j lu d zkości. W cale n ie ­ bagatelnym w re szcie a rg u m en tem na rzecz m ed ycyn y zap obiegaw ­ czej n ie ch będzie i to, że na ogól je s t to m ed ycyna z n aczn ie tańsza niż m ed ycyna napraw cza, czyli m ed ycyn a n astaw ion a głów n ie na leczenie z m ia n ch o ro b o w y ch . R odzi się z a te m p y tan ie o sto su n e k m edycyny napraw czej (lecznictw a) do m ed ycyn y zapobiegaw czej (p rofilaktyk i). D z iś o b s e ­ rwuje się d ość w yraźną d o m in a cję leczn ictw a nad d z ia ła ln o śc ią z a ­ pobiegaw czą. B io rą c je d n a k pod uwagę fakt, że idąc przede w szy­ stk im w tym k ie ru n k u d o jd zie się zapew ne do bariery e k o n o m ic z ­ nej, k tó rą tru d n o będzie p o k o n a ć n aw et n a jz a so b n ie jsz y m k ra jo m św iata, trzeba ju ż z m ie n ić sp o só b m y śle n ia o zdrow iu i k ie ru n k ach d ziałania dla jego zab ezp ieczen ia. U trz y m u ją c d z ia ła ln o ść n a ­ praw czą na m o żliw ie n ajw y ższy m p o zio m ie , trzeba będzie w sk ali m asow ej d o k o n ać p rzesu n ięcia ak ce n tu na zap o biegan ie p a to lo ­ giom, na u m o c n ie n ie zdrow ia, na aktyw ny tw órczo sto su n e k sp ołeczeństw a do spraw y w łasn eg o zdrow ia. S ą to n a jis to tn ie js z e

Rozdział 2 - Zdrow ie pub liczne a medycyna społeczna pro b lem y zdrow ia p u b liczn eg o . Z p ro b le m a m i tym i m u sz ą być za­ p o zn an i stu d en ci a k a d e m ii m ed y czn y ch . Jak o przyszli pracow nicy słu żb y zdrow ia, p ra c u ją cy na ró żn y ch szczeb lach i w ró żn y ch ogn i­ wa cli sy ste m u opieki zd ro w otn ej bezw zględnie m u szą p o sią ść w ie­ dzę na ten te m a t i z o sta ć p rze k o n an i w sw o jej św iad o m o ści o roli i ran dze szero ko p o ję te j p ro filak ty k i. K o n ie cz n e są do tego skoord y­ no w an e d z ia ła n ia d yd aktyczno-w y ch ow aw cze, k tó re m o ż e zorgani­ zow ać i przeprow adzić w y so k iej rangi je d n o stk a o rg an izacy jn a u czeln i.

•ó/j 2.2.3. Podstawowa opieka zdrowotna |. |w realizacji treści zdrowia publicznego P rz e m in ą ! X X w iek, k tó ry z ap isał s ię w ie lk im i w y d arzen iam i w d ziejach naszej p lan ety , w ie k n azw an y przez C ze sław a M iło sza s tu le c ie m m aso w ych sz a le ń stw i m aso w y ch zbrod ni. A le n ió sł też za sob ą o czy w iste su k cesy . Z n ik ł p rak ty czn ie k o lo n ia liz m , upadło w iele sy ste m ó w to ta lita rn y c h , w y zw o liły się k raje i narod y, po lity­ czn a m ap a św iata s ta ła się bard ziej ko lo ro w a. O g ra n icz o n o obszary głodu a o s ta tn io z m n ie js z y ło się zagro żen ie k o n flik tu n a skalę św iatow ą. P o z o sta w ia ją c a sp e k ty sp o łe c z n o -p o lity cz n e czy gospodarcze, należy zw ró cić uw agę n a o lb rzy m i rozw ój w s z y s tk ich d zied zin n a ­ u k i, ja k i w ty m o k resie m ia ł m ie js c e . P od bój k o sm o su , czy od krycie źródeł n iew y o b rażaln ej en erg ii, to tylko n ie k tó re z przykładów . W iele odkryć i w y n alazk ó w p rze szło w ręcz n asze w y obrażen ie. T e n rozw ój tw órczej m y śli w yw arł tak że w pływ n a m ed y cy n ę. D zię k i tak w ie lk ie m u postęp ow i w d zied zin ach fizyki, e le k tro n ik i, energii jąd row ej, c h e m ii czy m e c h a n ik i - lekarze d o sta li do rą k aparaty i urząd zenia, o k tó ry ch pop rzed nie p o k o le n ia w ty m zaw od zie n a­ w et nie m arzyły. Kiedy w ro k u 1 8 9 5 R o e n tg e n o d k ry ł p ro m ie n ie X i kiedy w k ró tce p o te m w y k o rzy stan o je w m e d y cy n ie m o g ło się w y­ daw ać, że się g n ię to szczy tu . P rze cie ż b e z n a r u s z e n ia ciąg ło ści p o w ło k lud zkiego c ia ła u zy sk an o w gląd do jego w n ę trz a . C zy ż m o ż ­ n a o cz e k iw a ć czegoś w ięcej? D z iś trad ycyjn y ap arat do d iag n o sty k i rad io lo g iczn e j je s t pra­ wie m u z e a ln y m z a b y tk ie m w o b ec re z o n a to ró w m a g n e ty c z n y ch czy tom ografów k o m p u tero w y ch , a u ltra so n o g ra f p o z w a la ją cy n a o ce ­ nę organów w ew n ę trzn y ch bez n a ra ż e n ia p a c je n ta n a u je m n e s k u t­ ki p ro m ie n io w an ia „w ch o d zi" tak że do g a b in e tu lek arza ogó ln ie p rak ty k u jąceg o . Z ap ew n e w k ró tk im s to s u n k o w o c z a sie p ow stan ą now e g e n era cje ap arató w d iag n o sty czn y ch , o k tó ry c h dziś jeszcze

nie w iem y. M o ż e n a w e t n a stą p i to w ciąg u n a jb liż sz y ch la t. P o stęp bow iem je s t n ie tylko w sp an iały pod w zględ em ja k o ś c i, ale ró w n ież bardzo szybki. Z a sto so w a n ie sp rzętu i ap aratu ry n ajn o w sze j g e n e ra cji z n a c z ­ nie bardziej je d n a k u sp ra w n iło i u d o sk o n a liło procesy d iag n o zo w a­ nia n iż leczen ia. P row ad zo n e b o w iem w tym k ie ru n k u b ad an ia, chociażby nad terap ią ch o ró b now otw orow ych , m im o z n aczn eg o n ak ład u sil i o lb rz y m ich środków , przy d użym p o stęp ie n ie dały jed nak w p ełn i zad o w alający ch efektó w . T y m c z a s e m p o trzeb y i w tym w zględzie ro sn ą. C o ra z w ię ce j ludzi cie rp i i u m ie ra z pow odu tzw. ch o rób cy w iliz a cy jn y ch (do k tó ry ch tak że z a licz a m y n o w o tw o ­ ry), ro zw ijający ch się w ła śn ie m .in , n a s k u te k p ostęp u cy w ilizacji. Pojaw iają s ię now e problem y , ja k ch o ciażb y A ID S . P ostęp te ch n icz n y i zw iązan a z n im w p ro cesie d iag n o zow an ia a czasem i le cze n ia o b e cn o ść o b o k p a c je n ta różnej ap aratu ry m a ta ­ kże i pew ne u je m n e asp ekty. W prow ad za sw ego rod zaju d y stan s, oddala, s ta je n a drodze m ięd zy le k arze m a p a c je n te m . P rz e ja sk ra ­ w iając nieco s ta n fa k ty cz n y m o ż n a pow iedzieć, że coraz c z ę ś c ie j p a ­ cjen t je s t p o stize g an y przez e k ra n , w izje r czy w ziern ik , k o s z te m bezpośredniego, b liskiego k o n ta k tu . B ad an ia a m e ry k a ń sk ie p rzeprow adzone p rzez D a v isa nad s tr e ­ sem szp italn y m , w y m ie n ia ją n a p ią ty m m ie js c u ja k o c z y n n ik stresogenny dla osob y le cz o n e j w szp italu i ta m p rzeb y w ającej, fa k t k o ­ niecznego k o n ta k tu ch o rego z ap aratu rą. M o ż liw o ść bardzo w n ik li­ wego zbad ania p ra k ty cz n ie każdego narządu i zw iązan a z tym k o ­ nieczn ość n ab y cia w łaściw y ch u m ie ję tn o ś c i to je d n a z przyczyn, które doprow adziły do p o w stan ia co raz w iększej ilo ści sp e cja ln o ści m edycznych. D o ch o d zi do tego ch ę ć o g ra n icz e n ia sw o ich d ziałań do sch o rzeń jed nego u k ład u , a n aw et narządu ze w zględu n a p o sz e ­ rzający się o b szar w iedzy m e d y cz n e j. T o ta k ż e m o ż e sta n o w ić przy­ czynę ju ż n ie tylko d y stan su m ięd zy p a c je n te m a le k a rz e m , ale wręcz p rzed m iotow ego p o strzeg an ia ch o rego , b ez u w zg lęd n ien ia jego potrzeb i p ro b lem ó w n a tu ry o g ó ln e j. D o s k o n a le n ie m eto d i zw iększen ie ich p recyzji zw ykle prow adzi b o w iem do zaw ężen ia pola bad ania. T y m c z a s e m c z ło w ie k ja k o p o d m io t z a in te re so w a ń w ym aga uw zględnienia i z n a jo m o ś c i n ie ty lk o jego sfery b io lo g icz n e j, ale też i psychicznej i sp o łe c z n e j. S ztu k a le k a rsk a b o w iem - ja k p isze K azi­ m ierz Im ie liń s k i - je s t u m ie ję tn o ś c ią zap o biegan ia, d iag n o zo w an ia i leczenia ch o ró b czło w ie k a. A le je s t tak że u m ie ję tn o ś c ią k o je n ia cierpień o sób ch o ry ch , n a k tó re to cie rp ie n ia s k ła d a ją s ię n ie tylko ból czy o g ran icze n ie sp raw n o ści, ale też obaw a, lęk, przy gn ęb ien ie czy zw ątp ienie, a cz a se m n aw et rezy gn acja i rozp acz (5). T o w laś: nie w m ed ycyn ie n ie należy trak tow ać czło w iek a ja k o p rzed m io tu

45

M aciej Lataisid pozbaw ionego a u to n o m ii i w łasn ej w oli. N arzęd zie b ad an ia n ie m o że red ukow ać p ola bad ania, k tó ry m dla m ed ycyn y je s t czło w iek , z ta je m n icy jego osobow ości. S y tu a cja , w jak ie j znalazła się o b e cn ie m ed ycyn a, o prócz sw ycli n ieb yw ałych o siąg n ięć, pod tym w zględ em w y k azu je z n a c z ­ ne n ie d o sta tk i. N iek tó rzy m ów ią o bezd ro żach na k tó re w eszła, a n ie k tó rz y o kryzysie, fe st to w dużym sto p n iu e fe k te m za n ie d b a ­ nia o rie n ta c ji h u m a n isty cz n e j, od erw ania się m ed ycyn y od filozo fii i zw iązania z te ch n ik ą . T a sy tu a cja je s t od czu w ana, m oże naw et p od św iad om ie, przez sp o łeczn o ść, fe st w ielce praw dopodobne, że tu należy up atryw ać przyczyn tak w ielkiego pow od zenia w sz e lk ich bioterap eu tó w , któ rzy m n o żą się n iczy m grzyby po d eszczu. O n i n ie p o słu g u ją s ię sp rzętem , n ie p o siad ają aparatu ry, ale n aw iązu ją k o n ta k t p rzez dotyk, sp o jrzen ie w oczy, p rzez od d ziały w anie na p sy ch ik ę ch orego człow ieka. W łą c z a ją w to k po stęp ow an ia z c h o ­ rym e le m e n ty irra cjo n a ln e , n ie d ające się zm ie rzy ć czy zw ażyć, zw iązan e z w olą, su g estią i nad zieją. I ta lei k o n ta k t, tę sferę o d ­ d ziaływ ań lud zie p rzy jm u ją, ak ce p tu ją i z n a jd u ją c p o cie sze n ie, c z a ­ se m od czu w ają złagod zen ie d olegliw ości, fak in aczej tłu m a c z y ć to zjaw isk o , sk o ro ta k ic h porad sz u k a ją n ie ty lk o te kręgi sp o łeczn e, dla k tó ry ch isto tn e - ja k pisze S t. T o k a rs k i - s ą tylko trzy ro zp o zn a­ nia: zazię b ie n ie , pod źw ignięcie i zarażen ie, ale tak że łud zie z k r ę ­ gów św iatły ch , a cz a se m i ze św ia ta m ed yczn ego 123). M ed y cy na m u si szu k ać dla sie b ie w y jścia z kryzysu, m u si przybrać lu b p rz y n a jm n iej tak że uw zględ nić w sw ym rozw oju in n y k ie ru n e k n iż p referow an y o b e cn ie . S n u ją c re fle k sje n ad ta k im k ie ­ ru n k ie m w rozw oju n a u k m ed yczn y ch trzeba p rzy jąć, że m ed ycyna u progu X X I w ieku, aby m ogła sp ro stać o cz e k iw a n io m i sta w ia n y m jej w y m o go m , p o w inna być m ed ycyn ą h u m a n iz u ją cą się i h o li­ sty czn ą, a tak że m ed ycyn ą ekolo giczn ą i p ro m o cy jn ą. S p ró b u jm y przybliżyć n ie co te p o jęcia. H u m a n iz a c ja m e d y cy n y to u w zględ n ien ie po c z ęści ty ch e le ­ Humanizacja medycyny m en tó w , o k tó ry ch w sp o m n ia n o w cz e śn ie j, m ó w iąc o „ te c h n ic e " po stęp ow an ia b io terap eu tó w . T o uw zględ n ien ie w p ro cesie le cz e ­ nia w ła śn ie o so b o w o ści czło w iek a, s k ło n ie n ie do p o m o cy jego w oli, su gestyw n e p rz e k o n a n ie o w arto ści w łasn eg o ud ziału w p ro cesie le­ czen ia. T o ta k ż e się g n ię cie do źród eł filo zo fii i k u ltu ry W sch o d u , gdzie o d p ow ied nio do ich rozw oju k sz ta łto w a ! się rozw ój m ed ycy­ ny b ard ziej ja k o sz tu k i n iż ja k o n au k i, gdzie preferow an o c z y n n ik i n a tu ra ln e n a n iek o rzy ść c h e m icz n y c h i gdzie pow od ow ano, aby cz ło w ie k s a m u ru c h a m ia ! sw e siły p rzeciw ch o ro b ie, m o b iliz u ją c c a łą sw ą w olę w yzdrow ienia. T o w ielk i m ęd rzec i w ielk i łe k a r s -filo z o f P a r a c e ls u s , żyjący na p rz e ło m ie X V i X V I w iek u p ow iedział,

46

Rozdział 2 - Zdrow ie publiczne a medycyna społeczna że natu ra je s t n ajle p szy m lek arze m , ieczy b ow iem sa m a 8 0 % c h o ­ rób i n ie m ów i źle o kolegach. : Z tym , co p ow ied ziano o h u m a n iz a c ji m ed ycyn y w iąże się też Medycyna holistyczna p ojęcie m e d y cy n y h o lis ty c z n e j. M ed y cy na h o listy czn a m a c e c h o ­ w ać się c a ło ścio w y m p o strzeg an iem czło w ieka ja k o ob iek tu b ad a­ nego przez lekarza. T o ca ło ścio w e p ostrzeganie, to tak że p o d ejście do p a c je n ta , k tó re uw zględnia w szy stk ie jego p ro blem y , n ie tylko te biologiczne czy „ m ie rz a ln e " fizyczne, ale też p sy ch iczn e i s p o łe c z ­ ne. T a k ie trak tow an ie p a c je n ta , to n ie tylko ro zp o zn an ie u niego choroby i w ybór le cz e n ia , ale tak że u sta le n ie jego o so bo w o ści, d o ­ w iedzenie się, jald to je s t c z ło w ie k i w o p arciu o to ja k i je st, u d ziele­ nie m u p o m o cy n a js k u te c z n ie js z e j. M edycyna h o listy czn a m a e li­ m inow ać d o m in u ją c y d zisiaj m odel fu n k c jo n o w a n ia , w któ ry m głów ną ro lę odgrywa te ch n iz a cja i n a sta w ien ie sp e cja listy c z n e . P ow ied zian o w yżej, że m ed ycyn a p o w inna sta w a ć się też m e- Medycyna elsolofjiezna dycyną e k o lo g iczn ą i p ro m o cy jn ą . M e d y cy n a e k o lo g ic z n a zw raca uwagę na z h a rm o n iz o w a n ie tem p a p rzem ian w w aru n k ach życia z tem p em d ziałan ia m e c h a n iz m ó w przystosow aw czych . Szybk ie p rzem ian y zach o d zące w św ie cie zew n ętrzn y m i „ n ie n a d ą ż a n ie " m e ch an izm ó w p rzy stosow aw czy ch w o rg an izm ie czło w iek a leży u podłoża w ielu zabu rzeń w s ta n ie zdrow ia, czego dow odem są tzw. choroby cy w ilizacy jn e czy alergie. W pływ a to też w sp osób isto tn y na czas trw an ia naszego życia. Przygotow any p od obno n a życie przez o k o ło 120 la t o rg an izm ludzki zużywa się szy b cie j, a śred n ia długość życia w naszym i kraju w y n o si niew iele ponad p ołow ę tego okresu. N aw e t w d obrze rozw inięty cli, bogatych sp o łe cze ń stw ach sięga rap tem 3/4 m o żliw o ści. W zd ecyd ow anym sto p n iu przyczyną takiego sta n u rzeczy są tzw. środow iskow e u w aru n ko w an ia zd ro­ wia. Z ag ro żen ie dla zdrow ia zc stro n y skażo n ego środow iska n a tu ­ ralnego je s t tak duże, że co raz częście j d ochod zi do zabu rzeń g e n e ­ tycznych u ro z w ija ją cy ch się płodów , w y stęp u je coraz w ięcej n ie d o ­ rozwojów i wad w rod zonych. Ś w ia t dostrzega te zagrożen ia. W c z e ­ rwcu 1 9 9 2 r. w R io de Jan e iro n a dw utygodniow ej k o n fere n cji N a ­ rodów Z je d n o cz o n y c h o p ro b le m ach środ ow iska n atu raln eg o i roz­ woju zw anej S zczy te m Z ie m i zebrało się 1 4 2 szefów państw i rządów, Id łka ty sięcy d elegatów ze 185 krajów , 7 0 urzędników O N Z i k ilk a n a ś c ie tysięcy u czo n y ch . „P ora zacząć serio rozm aw iać o środow isku n a tu ra ln y m " - g l o s i l tytu ł na o k ład ce tygodnika „ N e ­ w sw eek", któ ry u k azał się w przeddzień otw arcia k o n fe re n cji. C zy będą jej efekty? C zy uda się zah am o w ać pow staw an ie w ciąż n o ­ wych regionów e k o lo g iczn ej klęski? S cep ty cy zm w tym w zględzie chyba nie je s t m a lk o n te n ctw e m . C h o cia ż z drugiej stro n y o b serw u jem y pew ne d ziałan ia w pożądanych k ie ru n k a ch , tak że w n aszym środ ow isku n au ko-

Rozdział 2 - Zdrow ie publiczne a m edycyna społeczna

ALh ir j i d t i i l s k i

w ym . D o strzegam y p o trzeby e d u k a cy jn e z zak re su ek o lo g ii, w tym i eko lo gii człow ieka. W y ra z e m tego n ie c h będą k o n fe re n c je n a u k o ­ we organizow ane w ró żn y ch o śro d k a ch n a ta k ie te m aty , jak : „ O ch ro n a środow iska w n a u cz a n iu i w y ch o w an iu ", czy „Z d row ie a środ ow isko". A le zw iązek czło w iek a z n a tu rą to tak że je d n o ść z in n y m i lu ­ d źm i, a w ięc więzi m ięd zylu d zkie, k u ltu ro w e itp. Z a te m p e łn ia śro ­ dow iskow ych uw aru n ko w ań s ta n u zdrow ia -- to w ła śn ie m ed ycyna ekologiczn a. Profilaktyka Szeroko p ojęta p ro fila k ty k a , zap ob ieg an ie ch o ro b o m , je s t b ar­ dzo efektyw ną form ą w alk i o zdrow e sp o łe cze ń stw o . Je s t też z a ­ w sze tań sza od leczen ia, a sk u tk i są w y m iern e zarów n o w skali ogó lnej, ja k i u poszczególny ch c z ło n k ó w s p o łe cz n o ści, A le p ró cz zapobiegania ch o ro b o m , ro z u m ia n e m u ja k o u n ik a n ie n arażen ia, kon ieczn e jest też propagow anie w łaściw ego stylu życia, u m a c n ia ­ nie i potęgow ania zdrowda - jego pro m ow anie.

| ; 2.3. Perspektywy medycyny rodzinnej f; ] w Polsce W drugiej połow ie la t 7 0 . w w y niku u s ta le ń K o n fe r e n c ji W I-IO w A lm a -A c ie zaczęto zw racać w iększą uwagę n a rolę podstaw ow ej opieki zd row otnej w sy ste m ie o ch ro n y zdrow ia. S y ste m te n oparty o sp e cjalisty czn ą op iekę, z b ezp o śred n im do niej d o stęp em p a c je n ­ tów byl i je s t bardzo m o c n o z a k o rz en io n y zarów n o w św iad o m o ści ludzi k o rzy stający ch ze św iad czeń zd ro w o tnych, ja k i w śród le k a ­ rzy. W iele w ysiłku należy w łożyć, aby te naw yki i zap atry w ania zm ien ić, W P o lsce ju ż daw no pró bo w an o u m a cn ia ć podstaw ow y o p iek ę zd row otną. Od 1 9 6 2 ro k u w prow ad zono s p e cja liz a cję dla lekarz)' zatru d n io n y ch w podstawkowej o p iece zd row otnej - s p e cja liz a cję z m edycyny ogó lnej, aby p o d n ieść przez to ich p restiż w śród sp o łeczeń stw a i w śród św iata lek arsk ieg o . S p e cja ln o ści tej tru d n o je d n a k było zdobyć sobie praw o obyw atelstw a, a b ra k z m ia n w z a ­ sad ach fu n k cjo n o w a n ia o p iek i zd ro w otn ej pow odow a! d alszy k u lt sp cejalisty k i. R e fo rm o w an ie sy ste m u o ch ro n y zdrow ia rozp oczęło się d op ie­ ro z tra n sfo rm a cją u stro jo w ą w P o lsce , a proces ten , którego p ie r­ w sze efek ty zacz y n a ją być w id oczn e, trw a nad al. P rz e k sz ta łce n ia sy ste m u polegają m iędzy in n y m i na w łaściw y m dla św iatow ych

ten d en cji u sy tu o w an iu w n im podstaw ow ej o p ie k i zd ro w o tn ej o p a ­ rtej o in s ty tu c ję lekarza ro d zin nego. W ła śc iw ie w y szk olo n y i d o ­ brze w yposażony w n iezb ęd n y sprzęt lek arz w raz z w sp o m ag ający m go ze sp o łe m p o w in ie n i m oże zasp o k o ić 8 0 % potrzeb zd row o tn ych sp ołeczeń stw a. T e dwa czy n n ik i - a w ię c w y szk olen ie i w łaściw e w yposażenie w arsztatu pracy w y szk olo neg o lekarza są p o d staw o ­ wym w a ru n k ie m re a liz a c ji tych planowe W zw iązku z tym od 1 9 9 3 roku w prow adzono w P olsce sp e cja li­ zację z m edycyny rod zin nej, k tó ra sy ste m aty czn ie z astęp u je tę w cze­ śniejszą - m ed ycyn ę ogólną. Z m ia n a nazw y sp ecjalizacji p rzezn a­ czonej dla lekarzy zatru d n io n y ch w podstaw ow ej op iece zd row otnej wiązała się głów nie z n o w elizacją program u szkolen ia i w prow adze­ niem now ych form w' szkolen iu podyplom ow ym , ale także była do­ konana ze względów propagandow ych, dla zw rócenia uw agi społeczeństw a na to, że w tej dziedzinie „d zieje się coś now ego". M e d y cy n a ro d z in n a je s t w sp ó łczesn ą g ałęzią m ed ycyn y in te ­ grującą n au k i k lin icz n e , b io lo g iczn e z n a u k a m i o praw id ło w o­ ściach zach o w ań , z u w zg lęd n ien iem w iek u p acjen tó w , ich p ici i z a ­ grażających im ch o ró b . M ed y cy n a ro d zin n a z a jm u je się p ro b le m a ­ tyką leczenia n a jc z ę stsz y c h s ch o rz e ń p o szczeg ó ln y ch d ziałów m e ­ dycyny { ! } . I s to tą m e d y cy n y ro d z in n e j je s t ciąg ła o p ieka nad p a ­ c je n te m w ch o ro b ie i zdrowdu, przy z asto so w an iu sz ero k iej, n ie n a ­ zbyt sp e cja listy cz n e j w iedzy m ed yczn ej. L ek a rz ro d z in n y w g L e e w e n h o rsta to lek arz zap ew n iający p od ­ stawową i ciągłą opiekę zarów no poszczególnym o sob om , rod zin om , jak i danej sp o łeczn o ści lo k aln ej, niezależn ie od pici, w ieku oraz typu choroby. Spraw u je on op iekę nad ch orym i w sw o im g ab in ecie oraz w dom u p acjen ta. W sw ym postęp ow aniu w obec zdrow ia i c h o ­ roby bierze pod uwagę także czyn n ik i psycholog iczne i społeczne. P odejm uje w stęp ną decyzję w' każdym p ro blem ie zd row otnym , starając się być w m ia rę potrzeby p rzew od nikiem po sy ste m ie opieki m edycznej. P rzedłużony k o n ta k t z p a cje n te m przyczynia się w dużej m ierze do zbudow ania z n im m o cn e j więzi, a dalej do ok reślen ia op­ tym alnej strategii d ziałań na rzecz p rom ocji zdrow ia ( 1 , 17). P od obna je s t d e f in ic ja J.H . H u n ta , w g k tó re j lek arz ten p o d e j­ m uje się c ią g łe j o d p o w ied zialn ości za p row ad zenie lub o rg an izow a­ nie opieki m ed yczn ej nad p a c je n te m , o p iek i o b e jm u ją c e j zap o b ie ­ ganie i le cz e n ie każdej ch o ro b y lu b każdej szkod y d o ty czącej ja k ie j­ kolw iek c z ęści c ia ła ja k i p sy ch ik i (1 ,1 7 }. C iąg ła o d p o w ied zialn o ść to o bo w iązek z n a jo m o śc i sy tu a cji p a­ cjen ta tak że w'tedy, gdy czasow o o p ieka prow ad zona je s t przez p o ­ radnie sp e cja listy c z n e czy szp ital. P row ad zen ie o p iek i m ed y czn ej, to o d p ow ied zialność o so b ista lekarza za e fe k ty tej o p ieki, a o rg a n i­ zow anie opieki m ed yczn ej to w y korzy stan ie porad i k o n s u lta c ji in-

Meiiycyna rodzinna

Definicja lekarza rodzinnego wg Leewenhorsta

Definicja feltarza rodzinnego wg Hunta

49

Rozdział 2 - Zdrow ie publiczne a m edycyna s]X)leczna

M aciej Latalslu n y ch dla w łasn y ch potrzeb, w m yśl zasady usługow e} ro li s p e c ja li­ sty lei w o b ec lekarza, któ ry danego p a c je n ta prow adzi. Każda c h o ro ­ ba o zn acza, że każda zgłaszana przez p a c je n ta d olegliw ość, każdy jego p ro b le m zdrow otny, zo stan ie albo rozw iązany, albo w d ro żo ny do ro zw iązan ia poza podstaw ow ą o pieką zd row otną. Łefcarz rodzinny

3. 4. 5. 6.

L e k a rz ro d z in n y to lekarz, który: * prow adzi cało ścio w ą op iekę lek arsk ą nad p a c je n te m i jego rod zin ą, decyduje o sp o so bie leczen ia, o p o trzebie z asto so w an ia bad ań i p o m o cy sp e cja listy c z n e j,

B. 1.

° p o m ag a u trzy m ać zdrow ie - je s t w ięc doradcą i n au czy cie le m w w yborze sty lu życia i od pow ied nich zach o w ań zd row otnych, ° zw raca uwagę n a fu n k c jo n o w a n ie p a c je n ta i rod ziny w e w szy stk ich asp ek tach isto tn y ch dla zdrowda (1 7 , 2 0 , 24 ). Model lekarza rodzinnego

M a d e i le k a rz a ro d z in n e g o ch arak te ry żu je p o d ejście h o listy czn e, czyli: ° ud ziehm ie p o m o cy m ed ycznej n a rów ni ze w sp arciem p sy ch o lo g iczn y m ,

2.

° tra k to w a n ie dolegliw ości p a cje n ta jak o jednego z e le m e n tó w s y tu a cji życiow ej, ° p o strzegan ie p a cje n ta i jego rodziny zarów no w asp ekcie pro filak ty czn y m , d iag n o sty czn ym , terap eu ty czn ym , ja k i re h a b ilita c y jn y m (1 7 , 2 0 ). \;

N a leży z ate m sądzić, że re o rie n ta c ja w sy ste m ie och ro n y zd row ia w k ie ru n k u pod staw ow ej o p iek i zd row otnej o p artej o in s ty tu ­ c ję lekarza rod zin nego n abrała w P olsce realn ych kształtó w , s u k c e ­ syw nie s ię rozw ija i u m a cn ia . P roces ten je s t je d n a k trudny, n ap o ­ tyka n a w ie le tru d n ości i n ie m o że być d o k o n an y w k ró tk im czasie. D o św ia d cz en ia in n y ch k rajó w u tw ierd zają w ty m p rzek on an iu , ale je d n o cz e śn ie w sk a z u ją n a to, że n ie m a in n e j drogi w d ążen iu do popraw y sy ste m u o ch ro n y zdrow ia, a w e fek cie m ięd zy in n y m i, po­ przez popraw ę tego sy ste m u , do popraw y sta n u zdrowia s p o łe cz e ń ­ stw a w P olsce.

! | Ćwiczenia sprawdzające A. 1. 2.

50

Ja k ie są c e le i zad an ia zdrow ia pu b liczn ego o raz m ed y cy n y sp o łe czn e j? Ja k ie z n a c z e n ie w z a k re sie zdrow ia p u b liczn ego m a m ed y cy n a zapobiegaw cza? C o o zn acza p o ję c ie m ed ycyn a h o listy czn a? C zy m z a jm u je się m ed ycyn a rodzinna?

P ro b le m o w e P od aj d e fin ic je m ed ycyn y sp o łeczn ej. C zy m je s t zdrow ie p u b liczn e, ja k ie są jego fu n kcje?

T e s to w e Z d ro w ie p u b liczn e to: a) d yscyplina nau kow a o b e jm u ją ca zagad nienia zdrow ia sp o łe cze ń stw a, w sp ó łzale żn o ść stan u zdrow ia od w aru n k ó w życia i fo rm tro sk i o zdrow ie, w o d n ie sie n iu zarów n o do je d n o stk i, rodziny, jak i w ięk szy ch s p o łe cz n o ści; b) m o n ito ro w a n ie sta n u zdrow ia o raz o k re śle n ie potrzeb zd ro w o tn ych lu d n ości; c) k s z ta łc e n ie i d o sk o n a le n ie zaw odow e p erso n elu m ed yczn ego zgod nie z w y m ogam i w sp ó łczesn ej w iedzy m e d y c z n e j. G łó w n y ceł zdrow ia pu bliczn ego to: a) o cen a s y tu a c ji zd row otnej kraju n a tle p orów nań m ięd zyn arod o w ych , a n aliza w yzw ań i zagrożeń w y n ik a ją cy ch z p ro cesu g lo b alizacji; b) z m n ie js z e n ie ch o ro b o w o ści i liczby przed-w czesnych zgon ów o raz sta n ó w p ow od ujących cierp ien ie i n ie p e łn o sp raw n o ść; id e n ty fik a cja i zw alczan ie czy n n ik ó w ryzyka zd row otnego w środ ow isku m ie js ca z a m ie sz k a n ia , pracy i n au k i. G łó w n y m z a d a n iem zdrow ia pu bliczn ego i m ed ycyny sp o łeczn ej je s t; a) o ce n a sta n u zdrow ia lu d n o ści, jego w szelk ich u w aru n k o w ań , w ty m u w aru n kow ań środ o w isko w ych ze śro d o w isk iem sp o łeczn y m c)

3.

w łą cz n ie ; zap o b ieg an ie ro zp rzestrze n ian iu s ię ch o ró b , ze szcze g ó ln y m u w zg lęd n ien iem ch o ró b zakaźn ych i sp o łe czn y ch . L ek arz ro d zin n y św iadczy: aj s p e cja listy c z n ą o p iek ę m ed yczn ą nad in d yw id u aln ym p a c je n te m w m ie jscu z a m ie sz k a n ia ; b) op iekę m ed y czn ą nad p a c je n te m o b e jm u ją c ą le cz e n ie o k re ślo n e j cho ro by;

b}

4.

Rozdział 2 - Zdrow ie publiczne a m edycyna społeczn a c)

podstaw ow y, ciy głą o p iek ę zarów n o p o szczeg ó ln y m o so bo m , rod zin om , ja k i d anej sp o łe cz n o ści lo k aln e j, n iezależn ie od p ici, w ie la i o raz typu choroby.

15.

Latalsk i M ,, W o ź n ica L .: Z a k re s św iadczeń z d ro w otn ych i m ed y czn y ch realizow an ych w prak ty k ach lekarzy r o ­ dzin n y ch . M edycyna O gólna 1 9 9 8 , 4 , 1, s. 2 8 - 3 5 .

16.

L e o w s k i M i e j s c e zdrow ia publicznego w sy ste m ie o c h ro ­ ny zdrow ia, (w :) W yzw ania i zagrożenia w św ietle procesu in tegracji. M ate ria ły Krajowej Konferencji N au k ow ej. W a r­ szaw a 2 0 0 2 , s. 2 1 - 3 0 .

1 7.

M asiak ow sk i A ,, Stępień M ,: L ek arz rod zinny - lepsza ja ­ kość w now ym sy ste m ie o ch ro n y zdrow ia. Z d ro w ie P u ­ bliczne 1 9 9 5 , 1 0 6 , 9 - 1 0 , s. 2 2 5 - 2 2 8 .

i 8.

M iśk icw icz M .: Z drow ie Pu bliczne. W y b ran e zagadnien ia. Z drow ie Publiczne 1 9 9 5 , 1 0 6 , 7 -8 , s. 1 5 7 - 1 6 4 ,

B .l. Klucz do testu sprawdzającego 1. 2. 3. 4.

a b a c

1 9.

R ocznik S taty sty czn y . G U S , W arszaw a, 1 9 9 8 .

20.

S ein ess P.A .: Specjalizacja lekarza dom ow ego w S tan ach Z jed n oczon ych , M edycyna po D yplom ie 1 9 9 4 , 3 , 1, s. 11.

21.

Sheps C .G .: H igher E d u catio n for Public H ealth. A R aport o i th e M iiban k M em oriał Found C o m m issio n , Prodtst, N ew Y ork 1 9 7 6 .

22.

T e rris Iv.: Public health in the U S, the n e x t 1 0 0 years. P u b ­ lic H ealth Hep, 1 9 7 8 , 9 3 , 6 0 2 , T h e F u tu rę of Public H ealth . In stim te of M ed icm e. N atio n al A cad em y P ress. W a sh in g ­ ton D . C . 1 9 8 8 .

Bibliografia I.

Abholz H .: C u to jest m edycyna rodzi no a. (w:) M edycyna ro ­ dzinna. Kochen M . (red,). P Z W L . W arszaw a 1 9 9 6 , s, 14- 18,

23.

'2.

C h rom iń sk a-S zo slan d D ., C yb art A .: P ro m o cja zdrow ia i zdrowie publiczne w U nii Europejskiej. Z drow ie Publ. 1 9 9 8 , 1 0 8 -7 -8 , s, 3 3 0 - 3 3 3 .

T o k a rsk i S.: C h o ro b y sp ołeczn e m ieszk ań có w polskiej w si X X wieku, A n aliza so cjo m ed y czn a. IM W . Lublin 1 9 9 2 ,

24.

3.

Dafoe G ,: C h an g in g d ire ctio n s in pubiic health . C a n . J. P u ­ blic H ealth 1 9 7 4 , 6 5 , 6 , s. 4 1 9 - 4 2 1 .

W a lcz a k A ,: S y m u lacja m od elu lekarza rod zinnego w w oje­ w ództw ie sz cz e ciń sk im . Z drow ie Pu bliczne 1 9 9 2 , 1 0 3 , 4 , s. 1 9 9 - 2 0 4 , 2 0 4 - 2 1 1 , 2 1 2 - 2 2 0 .

25.

4,

Ettencw eig A .Y ., Y o sh p e R ,: D efin id o n of Public H ealth . Public H ealth Rev. 1 9 8 4 , 12, I, s. 6 5 - 7 8 .

W hislow C .E .A .: T h e e volu tion and sig n ifiean ceo f th e M o ­ d e m Pubiic H ealth C om p aig n . N ew H av re. Y ak e U n iv. P ress 1 9 2 3 .

5,

Im ieliński 1C: M edycyna u progu X X I w ieku. U n iw ersalizm i m edycyna. Biblioteka D ialogu U n iw ersytetu W a rsz a ­ w skiego. W arszaw a 1 9 9 2 .

6.

Indulski j., O rzeszyna S.: Drogi i bezdroża m edycyny społecznej w Polsce. M ateriały 111 Zjazdu Pot. M ed. Spoi, W ysiew iez E.P . (red.), P o zn ań 1 9 8 3 . Karski J,: P rom ocja zdrow ia. W ydaw nictw o Ignis. W a rsz a ­ wa 1 9 9 9 , 7 1 - 8 7 .

7, 8.

K irschner H .: G eneza i zadania m edycyny społecznej. PoL A rch . M ed, W ew n. 1 9 8 4 , 7 2 , 1/2, s. 1-7.

9,

Latalsk i M .: Egzam iny sp ecjalizacyjne z m edycyny rodzin­ nej, M edycyna R od zinna 1 9 9 8 , 2 , s. 3 -4 .

10.

Latalski M .: M edycyna rodzinna w P o lsce. M edycyna R o ­ dzinna 1 9 9 8 , 1, s, 2.

II,

Latalski M ,: Perspektyw y m edycyny rodzinnej w Polsce. N ow a M edycyna. 1 9 9 7 , 4, 12, s. 2 -3 .

12.

Latalski M ., B rau n R., Kuszew ski IC. (red.): Lek arz ogólny, zad an ia i organizacja pracy. P T M O iŚ . Lublin 1 9 9 2 .

13.

Latalski M ., Maj K.: P raktyczn e czy n n ości d iagnostycz­ no -leczn icze prow adzone w g abinetach ogólnych w opinii lekarzy P O Z . Zdrow ie Publiczne 1 9 9 3 , 1 0 4 , 1, s. 2 4 - 2 7 .

14.

Latalski M ., Skrzypek H ., Jarosz M .: W ybrane elem en ty d ziałaln o ści ośrodków zdrow ia na w si. M edycyna W iejska i 9 9 3 , 2 8 , 3 , s, 2 1 0 - 2 1 1 .

2 6 . W o jtcz a k A .: U źródeł m edycyny sp ołecznej i zdrow ia publi­ cznego. Z drow ie Pu bliczne 1 9 9 2 , 1 0 3 , 3 , s. 1 1 7 - 1 3 2 .

53

I || Rozdział 3 Ewa Rudnicka-Drożak

CZYNNS SCI KSZTAŁTUJĄCE STAN ZDROW IA

C ELE ROZDZIAŁU: 1. Poznanie wpiywu różnorodnych czynników ekologicznych na stan zdrowia. 2. Uwarunkowania psychiczne zdrowia. 3. Najczęstsze zaburzenia psychosomatyczne. 4. Prognoza demograficzna dla Polski.

3.1. Zagrożenia środowiska naturalnego w Polsce E k o lo g ia to n au k a b a d ająca zw iązki (w sp ółzależn o ści) pom ię- Ekologia - definicja dzy org an izm am i żyw ym i a o ta cz a ją c y m je śro d o w isk iem , in n y m i słowy, bada o n a stru k tu ry i fu n k c jo n o w a n ie przyrody żyw ej, T e r m in „ek o lo g ia7' p o ch o d zi od g ię c ia c h słów : oikos ~ dom , . m ie jsce życia, logos - n au k a, a w ięc d o sło w n ie ekologia o znacza na’ ukę o m ie js c u życia org anizm ów . Je st to d yscyplina sto su n k o w o m łod a i w zasad zie dopiero ■przed stu laty rozp o czyn ała sw o je d zieje, tym n ie m n ie j ju ż I-Jipokrates w sw o im tra k ta cie „ O p ow ietrzu, w odach i o k o lic a c h ", pod­ kreślał istn ie ją c e z ale żn o ści m ięd zy zd row iem a w aru n k am i zew ­ nętrznym i.

55

Rozdział 3 - Czynniki kształtujące stan zdrowia W sp ó łcz e śn ie fu n k c jo n u ją c e p o ję cie „ek o lo g ii c z ło w ie k a ", o k reśla n e j także ja k o sp o łe cz n e j u w zględ nia szero k o ro z u m ia n ą o ch ro n ę zdrow ia człow ieka,, h ig ien ę itp. o raz zw iązki z ja w isk sp o łe czn y ch i d z ia ła ln o ści czło w iek a z p rze strze n ią i u k ła d e m p rzy rod niczo-geog raficzny m w ró żn y ch fo rm a ch {2 , 1 0 ). Przez zagrożenie środow iska przyrodniczego nazyw anego często „ek olo giczn ym " ro zu m iem y zach w ian ie rów now agi b io cen o tyezn ej na sk u tek in geren cji człow ieka, sk u tk ie m czego przyroda ze szkod ą dia człow ieka n ie m oże się rozw ijać, by w ró cić do poprzedniego s ta ­ tuę bądź też rów now aga u stala się na niższym , u boższym p o ziom ie (np. środow isko leśne z a m ie n ia się w stepow e, to zaś w m artw e b io ­ tycznie środow isko p u stynne). W przyrodzie w ystęp u ją także liczne zm iany zachodzące w sposób n atu ralny, które d ok o n u ją się stale, lecz przebiegają powoli, nieszk o d liw ie dła człow ieka. E ko log iczne zagro żen ie P o lsk i je s t zw iązan e z p rz e o b ra ż e n ia ­ m i kraju pod w zględ em p rzem ysłow y m , co spow odow ało z a n ie cz y ­ szczen ie środow iska na n ieo d w racaln ą b io lo g iczn ie sk alę. E k sp a n ­ syw na p olity ka u p rzem y sław ian ia, c h a ra k te ry z u ją ca w ie le krajó w rozw iniętych, d oprow ad ziła do w y n iszczen ia zasobó w przyrody i do przew lekłego stre su u ludzi z a m ie sz k u ją c y c h strefy tzw. kryzysu ekologicznego ( 1 0 ). Z a n ie c z y s z c z e n ie p o w ie trz a . G łó w n y m ź ró d łem zan ie cz y sz ­ Źródła zanieczyszczenia powietrza czen ia pow ietrza są:

tnwpotl ty]ea KSNSóI pntemyd winicie i bylowt*

so.

Węglowodoty aiumatycute T fi

25

50

75

io e %

Ryc. 3 .1 . Rozldad antropogenicznych zanieczyszczeń pow ietrza cementowo i inno 1.9%

* e m isje gazów (SCO, N 0 2, C 0 ) , p o ch od zące z ró żn y ch źródeł - przem ysłow y ch (huty, elek tro cie p ło w n ie }, k o m u n a ln y ch (p alen isk a d om ow e), siln ik ó w sp alin o w y ch środków tran sp o rto w y ch ); ° zan ieczy szczen ia pyłow e p o ch o d zące z ty ch sa m y c h źródeł (tlen ki m e tali a lk a licz n y ch , k rz e m io n k i, to k sy czn e m e ta le : ołów , kadm , ch ro m , n ik ie l); ° zan ieczy szczen ia o rg an iczn e, z k tó ry ch n ajb ard ziej n ie b e z ­ p ieczn e, o d ziałan iu k an ce ro g e n n y m są s u b s ta n cje sm o łow e z aw ie rające w ielo p ierścien io w e w ęglow odory aro m aty czn e i d igoksyny. R o zk ład an tro p o g en iczn y ch zan ieczy szczeń p ow ietrza p rzed staw iono na ry cin ie 3 .1 |10 ). Polska należy do krajó w o dużej e m isji pyłów i gazów do a tm o s ­ fery. W jednym tylko roku - 1 9 9 6 - do pow ietrza p rzed ostało się ponad 3 m in 6 3 tys. to n zanieczyszczeń, w tym pyłow e sta n o w iły 12,8% , a gazowe 8 7 ,2 % . Z an ieczy szczen ia gazowe osignęły w artość 2 m in 6 7 2 tys. ton (w tym S 0 2 6 0 ,2 % , C O 15% , N O i N 0 2 2 0 ,2 % , węglowodory i in n e 4 ,6 % ); zanieczy szczenia pyłow e zaś 3 9 1 tys, ton,

Ryc. 3 .2 . Emisja gazów i p yłów tv Polsce w 3996 r.

w tym : popiół lo tn y 8 5 ,3 % , pyły z p rod ukcji c e m e n tu 3 ,1 % (ryc. 3.2 )

{9, 10 ). R o zk ład p rze strze n n y e m is ji pyłow o-gazow ych w ró ż n y ch re- Rozldad przestrzenny jo n ach k ra ju je s t zw iązany z k o n c e n tr a c ją zak ład ó w prze- emisji zanieczyszczeń m ysłow ych i e n erg ety czn y ch . R ejo n y o n a jw ię k sz y ch e m is ja c h ga- antropogenicznych zowych

i p y łow ych

w

1996

roku

to

o b e cn e w ojew ód ztw a:

d oln ośląsk ie, m a ło p o lsk ie (o k o lice K rakow a), ś lą s k ie i lodzicie. N a o bszarach ty ch o d n o to w an o tak że p rzek ro czo n e n o rm y d o p u szcza­ lnych s tę ż e ń m e ta li c ię ż k ic h (zw iązki o łow iu , k ad m u , cy n k u , c h ro ­ m u i in .), zw iązków sm o ło w y ch , b en zo p iren u , tlen k ó w a zo tu i sta r­ ło. S zczeg óln ie gro źn ie p rzed staw ia się sy tu a c ja w G ó r n o ś lą s k im O kręgu P rzem y sło w y m , gdzie w ie lk o ść opadów pyłów w ie lo k ro tn ie przekracza d o p u szczaln e n o rm y (9, 12).

57

Ewa Rudnicka-Drożak

Rozdział 3 - Czynniki kaziailnjticc stan .aR nw hi

|:;i Konsekwencje zanieczyszczeń powietrza dla zdrowia człowieka W w yniku badań i o b serw acji, stw ierd zo n o , że n ie k tó re c h o ro ­ by i dolegliw ości mogą być zw iązan e z o d d ziały w an iem z a n ie cz y sz ­ czeń pow ietrza atm osferycznego* Z a lic z a m y tu m ięd zy in n y m i: * choroby układu oddechow ego (zap alen ia b io n y ślu zow ej jam y nosow ej, gardła, o sk rzeli, now otw ory płuc), ° zaburzenia ośrodkow ego u k ła d u nerw ow ego {b e zse n n o ść, bóle głowy, zle sam o p o czu cie), ° choroby oczu, zap alenie sp ojów ek, ° re a k cje alergiczne u stro ju , ° zaburzenia w układzie k rążen ia, ch o ro b y serca. Zanieczyszczenia gazowe P oszczególn e skład n ik i zan ieczy szczo n eg o p ow ietrza powietrza ch arak tery zu ją się n iek o rzy stn y m od działy w an iem .

także

D w u tle n e k s ia rk i p o w o d u je: * ch oro by dróg od dechow ych i stru n głosow ych, * nieżyty oskrzeli [d łu gotrw ałe w d y ch an ie n is k ic h stężeń ), ° stan y skurczow e osk rzeli, ° m oże powodować zab u rzen ia fu n k cjo n o w a n ia narządów , w k tó ry ch się k u m u lu je : tch aw ica, osk rzela, w ątrob a, śled zion a, m ózg, w ęzły c h ło n n e , ° duże stężen ia w atm o sferze d oprow ad zają do z m ia n w rogówce. T le n e k w ęgla (w d u ży ch s tę ż e n ia c h d oprow adza do zatru cia, a n aw et śm ierci organizm u), pow od uje: * w ypieran ie tlen u ze zw iązku z h em o g lob in ą, ° n ied o tlen ien ie org an izm u , a w szcze g ó ln o ści m ózgu i m ię śn ia sercowego. O bjaw y zatru cia tlcn ld em węgla to: bóle i zaw roty głow y, o sz o ło m ie n ie , d u szn ości, w y m ioty , p rzy sp ieszony od d ech, k o ła ta ­ n ie serca, u trata p rzy to m n o ści. Po przebytym zatru ciu tle n k ie m węgla m ożliw e są p o w ikłan ia: nerw ob óle, zabu rzen ia cz y n n o ści ośrodkow ego u k ład u nerw ow ego, serca i p łu c. T le n k i a z o tu różnią się m ięd zy so b ą n ie tylko budow ą c h e ­ m iczn ą, le cz ta leże to k sy czn o ścią, np. N C ó je s t c z te ro k ro tn ie b a r­ dziej toksyczn y n iż N O . Z w iązk i te p ow od u ją m ięd zy in n y m i: * o b n iżan ie zd olności o b ro n n y ch u stro ju , ° d ziałan ie d rażniące n a o czy i drogi od dechow e, ° zab u rzen ia w od d y chan iu , ° ch oro by alergiczne, m ięd zy in n y m i a stm ę . O bydw a zw iązki są p rek u rso ram i n itro z a m in (p o w stający ch w glebie zw iązków o d ziałan iu m u ta g e n n y m i rak o tw órczy m ).

58

Z a n ie cz y sz cz e n ia p ow ietrza p ow od ują tak że in n e n ie k o rz y st­ ne zjaw isk a: * S m o g (m gła in w e rsy jn a j je s t to szczeg ó ln ie n iebezp ieczn y rodzaj p o łącze n ia dym u i m gły lub pary w odnej. W y ró ż n ia m y m .in . sm o g fo to ch e m ic z n y (typu Los A ngeles) p o w stający w w a ru n k a ch k lim a tu trop ikalneg o lub su b tro p ik aln eg o , o raz sm o g siarkow y (londyński) p o w stający w w ie lk ic h a g lo m e racjach k lim a tu u m iark o w an eg o . T e n o s ta tn i ch a ra k te ry z u je się w ysoką k o n c e n tr a c ją sadzy, tlen k ó w siark i i w ęgla, d ziała parzącu, p o raża drogi od dechow e, szkod liw ie o d d ziału je na układ k rąże n ia. P ow od u je lic z n e zach oro w an ia i nagle zgony ludzi. T o n ie k o rzy stn e zjaw isk o (w o g ran iczo n y m zakresie) w y stęp u je w K rakow ie, Z a k o p a n e m , na G ó rn y m Ś lą sk u , w K o tlin ie Je le n io g ó rsk ie j. * K w a śn e d e s z c z e to opady a tm o sfery czn e, np. śniegu i d eszczu, z aw ie rające prod ukty p rzem ian tlen k ó w azo tu , d w u tlenku sia rk i, tlen k ó w węgla. U łudzi pow odują p op arzen ia (oczy, pow ieki), pod rażn ien ia dróg od d echow ych. N ałeży tak że p am ię tać, że kw aśne d eszcze o d d ziału ją n a m a te rią nieożyw ioną, tzn . bezp ow rotnie n iszczą budow le, zw łaszcza zabytkow e, w y k o n an e z w ap ien ia i piask ow ca. ° D z iu ra o zo n o w a to n ie k o rz y stn e zjaw isk o u by tku ozonu w atm o sferze, zw iązane z zan ieczy szczen iem zw iązkam i reag u jący m i z o zo n e m [ch loro- i flu o ro p och od n e w ęglow odorów , czyli freony, c h lo re k m ety lu , cz te ro c h lo re k węgla, b ro m e k m ety lu i tle n k i azotu). K o n sek w en cją z m n ie js z e n ia o zo n u je s t zw ięk szen ie n atężen ia p ro m ie n io w an ia u ltrafio leto w ego , zab ójczeg o dla org an izm ó w żyw ych. K ilk u p ro cen to w e z m n ie js z e n ie o z o n o s fe jy m oże spow odow ać w zro st zach oro w ań na ch o ro b y skóry i oczu (zaćm a i ślepota) o raz liczn e m u ta cje gen ety czn e. a E fe k t c ie p la r n ia n y (sz k la rn io w y ) - zw iązany z zatrzy m y w an iem pew nej ilo ści cie p ła em ito w an eg o do atm o sfery . Je st o n spow odow any głów nie w zrostem zaw arto ści gazów c ie p la rn ia n y ch (d w u tlenek w ęgla, freony, m e ta n , p o d tle n e k azotu) (3, 10).

iiiiekorzystEie zja w isk a atm o sferyczna

l:.\vd Hiiiluickci-Drażak Z a lic z a m y do n ic h :

o d e te rg e n ty - s u b s ta n c je czyszczące zaw ierające sk ła d n ik o b n iż a ją cy n a p ię c ie p o w ierzch n io w e, sto so w a n e są p o w sze ch n ie w gosp od arstw ach d om ow ych, p rzem y sł p ap iern iczy, fa rb ia rsk i itd ., n ie u leg ają biod egrad acji, są to k sy cz n e dla o rg an izm ó w żyw ych. Ś w iatow e n o rm y nie przew id ują z aw arto ści w w od zie p itn e j d etergen tó w , zaś p o lsk ie d o p u szczają ich s tę ż e n ia do 0 ,2 rag/dni3,

8 p esty cy d y (zw łaszcza D D T ) są szkod liw e dla w ód ze w zględu n a długi czas rozpadu i z d o ln o ść k u m u lo w a n ia się, w ed ług n o rm św iato w y ch w oda p itn a n ie p ow in n a zaw ierać D D T , zaś p o lsk ie n o rm y przew id u ją do 0 ,0 3 mg/dm3, Ryc. 3 .3 . Obszary zagrożone deficytem wody

L i Zdrowotne konsekwencje zanieczyszczeń wód W śród krajów eu ro p ejsk ich P o lsk a n ależy do n a ju b o ż sz y ch w zasoby w odne. O b szar d eficytu wód p o w ierzch n io w y ch o ce n ia się na 3 8 % pow ierzchni kraju fryc. 3 .3 ), Zanieczyszczenia wód Z an ieczy szczen ie wód to n ie k o rz y stn e z m ia n y ich w ła ściw o ści w Polsce fizycznych, ch e m iczn y ch i b ak terio lo g iczn y ch , spow odow an e w prow adzaniem w n ad m iarze s u b s ta n c ji n ie o rg a n icz n y ch (stały ch , płyn n ych , gazow ych), o rg an iczn y ch , rad ioak ty w n y ch , czy ciep ła, k tó re ogran iczają lub u n ie m o ż liw ia ją w y korzy styw an ie w od y do p i­ cia i celów gospodarczych. W yró żn iam y n a stę p u ją ce rod zaje zan ieczy szczeń :

8 w ęg lo w o d ory a r o m a ty c z n e (np. B en zo (a)p iren ) - d o sta ją się do wód w raz ze ś cie k a m i, są n iero zp u szczaln e w w odzie, tru d n o u le g a ją b iodegradacji, k u m u lu ją się w o sad ach d e n n y ch o raz tk a n ce tłu szczo w ej ryb, n ie p o w in n o ich być w w od zie p itn e j ze w zględu n a w ła ściw o ści rako tw órcze,

8 fe n o le (hyd roksybenzeny) - d o sta ją się do wód w raz ze ś cie k a m i, gdzie u leg ają biod egrad acji, w oda z an ie czy szczo n a fe n o la m i m a o d rażający s m a k , a ryby z n iej n ie n a d a ją się do sp ożycia, p o lsk ie n o rm y d o p u szczają zaw arto ść 0 ,0 2 mg/dm3,

8 m e ta le c ię ż k ie (z o sta n ą o m ó w io n e p o n iżej), 8 ra d io iz o to p y - ź ró d łem są reak tory jąd row e, ko p aln ie, lab o rato ria, in s ty tu c je p o słu g u jące się s u b s ta n c ja m i p ro m ie n io tw ó rcz y m i.

8 n a tu ra ln e - pochod zące z d o m iesz e k zaw arty ch w w od ach pow ierzch niow ych lu b p o d zie m n y ch (zasolen ie, z an ieczy szczen ie h u m u se m , zw iązk am i żelaza),

8 s z tu c z n e - an tro p og en iczn e, zw iązan e z d z ia ła ln o ścią człow ieka. In n y podział uw zględnia:

8 z a n ie c z y s z c z e n ia b io lo g ic z n e (spow odow ane o b e cn o śc ią d ro bn ou strojó w p ato gen n ych , tj. b a k te rii, w irusów , grzybów, glonów , pierw otniaków ),

8 z a n ie c z y s z c z e n ia c h e m ic z n e (oleje, ben zy n a, sm ary , detergenty, pestycydy, w ęglow odory a ro m a ty cz n e , sole m e ta li cię żk ich , fen o le, krezole). N ajg ro źn iejsze w śród liczn y ch s u b s ta n c ji z a n ie cz y sz cz a ją cy ch wody są te, k tó re o b o k z n a c z n e j to k sy cz n o ści, ch a ra k te ry z u ją się dużą o d p o rn o ścią na ro zk ład biologiczny.

60

S ta n cz y sto śc i wód p ow ierzch n io w y ch w P o ls ce od la t ulega pogorszeniu. Z m n ie js z y ła się z n a c z n ie dłu gość o d cin k ó w rz e k I klasy czy sto śc i (wody n a d a ją c e się do p icia, do k o rz y sta n ia przez przem ysł spożyw czy czy farm ace u ty czn y , n a d a ją c e się do hod ow li ryb, w tym ło so sio w a ty ch ), przybyło n a to m ia s t wód k las w y ższy ch i pozaklasow ych (n ieo d p o w iad ający m n o rm o m ). D o wód n a d m ie rn ie z an ie czy szczo n y ch z a lic z a m y n a stę p u ją c e rzeki:

8 O d ra w 1 0 0 % o raz 9 8 % je j dopływ ów , 8 W isła w 8 6 % oraz 7 5 % je j dopływ ów . W pierw szej k la sie czy sto śc i wód zn a la z ły s ię rzeki: T a n e w , K rutynia. S ta n je z io r p o lsk ic h tak że n ie odbiega od sto p n ia cz y sto ści rzek, W I k lasie z n a la z ły się zaled w ie 4 jezio ra ze 1 0 6 o ce n ia n y c h .

R ozdział 6

Ewa Rudnicka-Drożąk Środ ow isko M orza B ałty ck ieg o o siąg n ęło s ta n ala rm u ją cy , szczeg ó ln ie jego strefa przybrzeżna. N a stą p iło tu z ab u rze n ie rów ­ now agi bio lo giczn ej i c h e m icz n e j spow odow an ych dopływ em ś c ie ­ ków zaw ierający cli zw iązki b io g en n e, so le m e ta li c ię ż k ic h , w ęg lo ­ w od orów ch lorow an ych , ropy i ropo p o ch o d n ych . N a d użą sk a lę w y stęp u ją zan ieczy szczen ia te rm ic z n e i rad ioak tyw n e. W n ie k tó ­ rych ak w en ach , talcich jak : Z a to k a G d a ń sk a i Z a to k a P u ck a, Z a le w S z cz e ciń sk i i Z ato k a P o m o rsk a d oszło do s iln e j e u tro fiz a c ji będ ącej s k u tk ie m Itu m u low ania s ię fo sforan ów (9). r- -yi

|: | Degradacja gleb Pod p o ję c ie m d egrad acji gleb ro zu m iem y p o m n ie js z e n ie i z n i­ s z cz e n ie eko lo giczn ej i p rod u k cy jn ej w a rto ści gleby, stop n iow y sp a­ d ek zaw arto ści próch n icy, zak w aszen ie, z a so le n ie , u b y te k s k ła d n i­ ków po karm o w y ch i zan ieczy szczen ie ch e m icz n e . C z y n n ik i d egradujące m o żem y p o d zielić n a n a tu ra ln e - z a ­ c h o d zące bez czynn ego ud ziału czło w iek a o raz an tro p o g e n iczn e Zanieczyszczenia gleb

- spow odow ane przez człowdeka. Spośród w ielu czy n n ik ó w n ie k o rzy stn e z m ia n y w g leb ach po­ w od ują: * pożary, erozja, su sza, trz ę sie n ia z ie m i, ° przem ysłow o c h e m ic z n e zanieczyszczenia,- zw łaszcza m e ta la m i cię ż k im i, n aw o zam i, kw aśn y m i i kw aś no twórczy' m i s k ła d n ik a m i m in e ra ln y m i, ° c h e m iz a cja ro ln ictw a, ° odkryw kow a i p o d ziem n a e k sp lo a ta c ja ko p alin , * te ch n icz n a zabudow a, budowm ietwo m ieszk aniow fe, p rzem ysłow e, szlak i k o m u n ik a cy jn e , * d z ia ła ln o ść bytow a czlowdeka, ° sk ład o w an ie odpadów p rzem ysło w y ch i bytow o-gospod arczych. C h e m ic z n e z a n ieczy szczen ia gleb p ow od ują z a ch w ia n ie rów ­ now agi b io lo g iczn ej środ ow iska glebow ego, jed n y m z je j przejawów' je s t zjaw isk o „zm ę cze n ia gleb y " (o b n iżen ie jej ży zn o ści na sk u te k zach w ian ia rów now agi d y n a m icz n e j poprzez z a n ie cz y sz cz e n ie lub n ie u m ie ję tn e naw o żen ie). P rz e m y sło w e z a n ie c z y s z c z e n ie g le b n a jc z ę śc ie j je s t spow odow an e przez: ° zw iązki s ia rk i ( S 0 2, S O 3, H 2SO,i, FeS, H>S), są od p ow ied zialne za zak w asze n ie gleb, co przy czy nia się do u traty zd o ln o ści przez ro ślin y p rzy sw ajan ia sk ła d n ik ó w p o k arm o w y ch (N, C a , P, K);

--

C z y n n i k i k s z t a ł t u ją c e s t a n z d r o w d a

• zw iązki sodu (N a C l, N a 2SO.i), N a 2CO ,i), przy czy niają się do za so le n ia gleby; • zw iązki azotow e (a m o n ia k ie m , a z o ta n a m i), flu orem , ch lo re m p o ta sem ; .:

0 ropa n afto w a i jej p o ch od n e; 0 zw iązki m e ta li c ię ż k ich ; 0 s u b s ta n c je radioaktyw nie, np. s tro n t 9 0 , cez.

R o ln ic z e z a n ie c z y s z c z e n ie g le b n a jc z ę śc ie j m a zw iązek z in ­ te n s y fik a c ją naw ożen ia m in eraln eg o , n ad m iern eg o sto so w an ia gnojow icy o raz używ ania ch e m icz n y c h środ ków o ch ro n y roślin. N ajbard ziej ro zp o w szech n io n y m i w śro d o w isku przyrod ni­ czym [w w 'odzie, glebie, p ow ietrzu), a je d n o cz e śn ie bardzo to k sy cz­ nymi są zw iązki ołow iu i kad m u (9, 10).

Ul Oddziaływanie ołowiu na organizm człowieka O łó w należy do n ajd aw n ie j p o zn an y ch tru ciz n w y stęp u jący ch Wpływ niektórych metali w środow isku. D o s ta je s ię do o rg an izm u czło w ieka glówmie drogą na zdrowie człowieka pokarm ow y - z żyw nością i w'odą, oraz przez drogi od dechow e. W ch łon ię ty p rzen ik a do krw iobiegu (z dróg od dechow ych bezp o­ średnio, zaś z żołąd ka i je lit żyłą wnrotną przez wrątro bę), gdzie transportow any je s t przez b ło n y ery tro cy tarn e (90% ). R o z m ie s z ­ cz e n ie o łow iu w ró żn y ch tk a n k a ch i narząd ach d e te rm in u je s to ­ pień ich u n a cz y n ie n ia i pow inow actw o. W niew ielki cli ilo ściach , tj. ok. 10 % akum ulow rany je s t w n erk ach , w ątro b ie, m ię śn ia c h i m ózgu ja k o tzur. pula szy b k o w y m ien n a. N a jw o ln ie j, n a jd łu ż e j i wr najw iększej ilo ści, bo aż 9 0 % o łow iu od kłada się w u k ład zie k o s t­ nym w pos tac i 11i erozp u szcza i n ego o r tofos fo ra n u t rzec i orzędow ego jako pula w o ln o w y m ien n a . Ołów ' zm agazyn ow any w k o ściach może m etab o lizo w ać w rozp u szczaln ą p o stać drugorzędow ą jak o pula szybko w y m ien n a. C z y n n ik i p o w od u jące taki s ta n to m iędzy innym i: głód, zab u rzen ia przew odu p okarm ow ego, p rzem ian y m a ­ terii, w y picie n a d m ie rn e j ilo ś ci alk o h o lu , a tak że go rączk a (np. z powodu p rzezięb ien ia), lu b zak w aszen ie o rg an izm u (n ad m iern y w ysiłek fizyczny, cu k rzy ca, n iew yd oln ość nerek , n iew yd o ln o ść od ­ dechowa). Z m o cze m w y dalanych je s t 7 6 % ołow iu , z k a le m 16% , inny m i drogami (np. przez g ru czo ły potow e) - 8 %. D zie ci w w iększym i sto p n iu niż d orośli n arażo n e są na ^działanie ołow iu , b o w iem jego b io a k u m u la c ja rozpoczyna się ju ż ; w okresie płodow ym , ze w zględu na d ość łatw e p rzen ik an ie przez łożysko. Stąd też s tę ż e n ie ołow iu u now orod ka je s t podobne do jego ;stężenia w o rg an izm ie m a tk i. P o n ad to m o żliw o ść w c h ła n ia n ia z przewodu p okarm ow ego je s t w iększa n i ż u d oro sły ch .

[iwa R u d n ic k a -D ro ża k

Rozdział 3 - Czynniłu kształtujące stan zdrowia W pływ ch ro n iczn e g o d ziałaniu o łow iu m a n ife s tu je się n a stę ­ p u jący m i o b jaw am i: • uld ad k r ą ż e n ia : u szk o d zen ia u k ład u ery trobłastycznego, nied o k rw isto ść ołow reza, n a d c iś n ie n ie tę tn icz e (skurcz m ię śn i g ład kich ś cia n n aczyń tę tn icz y ch }, p rzy sp ieszen ie procesu m iażd życo tw órczego,

8 u k ład nerw ow y : u szk o d zen ie m ózgu - e n cefalo p atia o łow icza, zap alen ie w iekm erw ow e k o ń czy n górnych, o sła b ie n ie, niedow ład lub ca łk o w ite p o rażen ie m ię śn i

gospod arki w ap n io w o -fo sfo ran o w ej, zesp ól ch o ro b o w y „ Ita i-ita i", ° u k ład w y d a lm e s y : u szk o d zen ie i zab u rzen ia p rocesó w fizjo lo g iczn y ch n erek ,

8 tik i ad o d d ech o w y : u szkod zen ie i s ch o rz e n ia dróg od d echow ych oraz p łu c (u trata w ęch u , rozed m a p łu c, z m ia n y w o brębie tę tn ic p łu cn y ch ), ° u k ła d p o k arm o w y : u szk o d zen ia i s ch o rz e n ia przew odu p okarm ow ego (stan y zap aln e, n ek ro za ślu zów ki).

p ro sto w n ik ów rąk, ° ii a rząd y z m y słó w : u szk o d ze n ie nerw u słu ch ow eg o, u szk o d zen ie n arząd u w zroku, ° układ po karm o w y : zak łó cen ia czyn n ości gruczołów żołądkow ych (niedokw aśny lub bezkw aśny n ieżyt żołądka}, uszkod zenie w ątroby, uszkod zenie fu n k cjon o w an ia jelitu grubego (spastyczny nieżyt), u szkod zenie dziąseł (zapalenie, rąbek o łow iczy na brzegu dziąseł),

8 u k i ad w ydal n icz y : z a k łó c e n ia fizjo lo g iczn e n erek (u p ośled zenie p rzesączan ia kłębkow ego}.

P on ad to u d o w o d n ion o wpływ kad m u n a w yw oływ anie tra n s ­ form acji now otw orow ej. Z a c h w ia n ie rów now agi m ięd zy o rg a n iz m e m czło w ie k a a o to ­ czeniem n a s tę p u je w tedy, gdy czy n n ik i zew n ętrzn e są zb yt s iln e i d ziałają zbyt długo, lub gdy sp raw n ość re a k cji ad ap tacy jn y ch ustroju je s t o g ran iczo n a - w ted y m a m y do c z y n ie n ia z ch o ro b ą. N iew ątpliw ie c z y n n ik i ek o lo g iczn e, a w ięc w sze lk ie z a n ie cz y sz cz e ­ nia pow ietrza, w ody p itn e j, k ąp ielisk , gleby będą w sp ó łod p o w ie­ dzialne za w y stęp o w an ie ch o ró b tzw. cy w ilizacy jn y ch (9).

L J Oddziaływanie kadmu na organizm człowieka Kadm d o staje się do org an izm u człow ieka, pod obnie ja k ołów drogą pokarm ow ą i poprzez drogi oddechow e. T rz e b a p a m ię ta ć rów­ nież, że iło ść w dychanego kadm u w zrasta u palaczy papierosów . G łó w n y m źród łem narażen ia ludzi n a k ad m są zakłady prze­ m ysłow e oraz pożyw ienie i woda na teren ach siln ie zu rbanizow a­ nych i przem ysłow ych. O b licza się, że z pow ietrza do płu c d ostaje się o k o ło 5 0 % kadm u, drogą pokarm ow ą czło w iek w ch łan ia od 3 do 8% kad m u . Po p rzed ostan iu się z pęcherzyków p łu cn y ch i jelita c ie n ­ kiego tio krwi w ponad 7 0 % je s t w iązan y p izez erytrocyty, n ato m iast p ozostała część tw orzy kom p lek sy z b ia łk a m i osocza. K om pleksy te grom adzą się w w ątrob ie (kad m - b iałk o w ielkocząsteczkow e) bądź w nerk ach (kadm - b iałk o m ało cząsteczk o w e). S tężen ie kadm u w łożysku kobiet ciężarn y ch je s t w ielo k ro tn ie w iększe niż w e krwi m a tk i czy płodu. Pod w pływ em kad m u zachodzą w łożysku zm iany czy n n ościo w o -stru k tu raln e stw arzające zagrożenie w ystąpienia za­ burzeń w rozw oju p sy ch o so m aty czn y m u p o tom stw a. W pływ ch ro n icz n e g o d z ia ła n ia kad m u na p oszczególn e układ y przejaw ia się o b ja w a m i: ° u k i ad k o s tn y : zab u rzen ia stru k tu ry fiz y k o ch e m icz n e j ele m e n tó w k o stn y ch i ich fu n k c jo n o w a n ia (osteop oroza), po d atn ość na z ła m a n ia i p ę k n ię cia , d efo rm acja u k ład u kostnego, bóle pleców , tru d n ości w ch o d zen iu , za k łó cen ia

3.2. Czynniki psychiczne jako problem J społeczny Zdrowie psychiczne według IC. Dąbrowskiego „jest to brak zaburzeń Zdrowie psychiczne to psychicznych", i stanowa jednocześnie zaprzeczenie dawnego określenia „brak zaburzeń „w zdrowym ciele zdrowy duch". U w aża on także, że takie twierdzenie psychicznych" nie m a żadnych podstaw naukowych, znajdując w tym określeniu wyraz podporządkowania strony psychicznej stronie som atycznej, fest to zro­ zumiałe, bowiem strona som atyczna jest n am bardziej bliższa (bardziej wyraziste są jej sprawności i niesprawności, jej zdrowie i choroba). Dąbrowski uważa, że w zm ożona pobudliwość i więltszość nerw ic i psy­ chonerwic nie są chorobam i, lecz niezbędnym w arunkiem zdrowia psy­ chicznego. inaczej u jm u je ten problem F.G . Zim bardo, twierdząc że stres jest nieodłącznym towarzyszem ludzkiego życia, stanowi reakcję organi­ zmu na staw iane m u wymagania. Stanowi z jednej strony reakcję pozy­ tywną, będącą m otorem ludzkiego życia, a z drugiej strony ciągły stres może być przyczyną wielu groźnych chorób, prowadzić do pogorszenia funkcjonowania organizm u m ającego charakter psychogenny [określa­ nego jako zaburzenia psychosom atyczne).

65

itl!

Ewa Rudnicka-D rożąk

u

1 . D o k to r T .H . H o lm e s w 1 9 7 0 roku sk o n stru o w a ł sk a lę o k re ­ ś la ją c ą w ielk ość stre su m ierzo n eg o w „ je d n o stk a ch z m ia n ż y cio ­ w y ch " {L C U - life change units). H o lm e s p rzew id uje, że is tn ie je ry­ zyko rozw inięcia się w ciąg u 2 la t p ow ażnej ch o ro b y u ludzi, którzy u zyskali w su m ie ponad 3 0 0 p u n k tó w L C U {9}.

Jednostki zmian T a b . 3 .1 .

Jednostki zm ian życio\-vvch wg Ho im esa

życiowych

............................ ^

^ ____ ____________ ................

Zdarzenia Śmierć współmałżonka

100

Rozwód

75

Separacja

65

Kara więzienia

63

Śmierć bliskiego członka rodziny

63

Własna choroba łub uszkodzenie ciata

53

Małżeństwo

50

Utrata pracy

47

Odejście na emeryturę

45

Ciąża

40

Kłopoty seksualne

39

Zmiana stanu finansów

38

Śmierć bliskiego przyjaciela

37

Zmiana częstotliwości kłótni

35

Syn lub córka opuszczają dom

29

Kłopoty z teściową

29

Wybitne osiągnięcia osobiste

26

Rozpoczęcie lub zakończenie nauki w szkole

34

Zmiana nawyków osobistych

23

Kłopoty z szefem

20

Zmiana miejsca zamieszkania

20

Zmiana szkoły

18

Zmiana w zakresie aktywności religijnej

15

Zmiana w nawykach dotyczących jedzenia

15

Urłop

13

Boże Narodzenie

12

j Pomniejsze naruszenie prawa

66

11

__ ___________________ ______ __

Rozdział 3 - Czynniki kształtujące stan zdrowiu

. i 7; ;:v W y o d rę b n ie n ie czy n n o ści ow ych zab u rzeń z ogól u ch o ró b psy' L-ró'. v . ęh o so m aty czn y ch m a p ra k ty cz n e im p lik a c je w p ostęp ow an iu leka■L ;'. ! :■rza. Po p ieiw sze; w e tio p ato g en ezie zab u rzeń p sy ch o so m a ty cz n y ch , i czyn n ościow y ch czy n n ik i p sy ch icz n e odgryw ają zasad n iczą rolę, a po dm gie: le cz e n ie w y m aga g łó w n ie sto so w a n ia m eto d p sychologicznych, sk o ja rz o n y ch n ield ed y z pod aw an iem lekó w p sy ch o tro / Ś .;V; ; ■;powych. W c o d z ie n n e j pracy lekarza zab u rzen ia p sy ch o so m a ty cz n e odgrywają z a sa d n icz ą .ro lę . O k o ło 5 0 % p a cje n tó w zgłasza się do p o­ radni z powodu ob jaw ó w so m a ty cz n y ch n ie m a ją cy ch sw ego od po­ w iednika w z m ia n a c h org an iczn y ch . M im o to w p ostęp ow an iu . terap eu tyczn ym a sp e k t p sy ch o log iczn y je s t u w zględ niany bardzo rzadko.

HU Zaburzenia psychosomatyczne u dorosłych B ad an ia nad zw iązk iem czy n n ik ó w p sy ch o lo g iczn y ch fbeha- Wzór jmstępowamn A w ioralnych) a ch o ro b ą s o m a ty c z n ą w yw odzą się z o b serw acji Idini- jWZA) cznych d w óch a m e ry k a ń sk ic h kardiologów M . F ried em an a ■TR.M. R o s e m a n a . Pod k o n ie c la t p ięćd ziesiąty ch au torzy p rze d sta­ wili synd rom zach o w an ia, k tó ry zw iększa praw dopod obieństw o /wystąpienia ch o ro b y n ied o k rw ien n ej serca. Z a ch o w a n ie to an g ażu je jed n o stk ę w zd obyw anie ja k n a jw ię k sz e j liczby celów w ja k n ajkrótszym czasie . Ludzie ci m a ją te n d e n cję do ry w alizacji, pragną dużego u z n a n ia i aw an su , ch arak tery zu ją się szczeg ó ln ą c z u jn o ś cią (‘psychiczną i fizyczn ą. T e n zespół zach o w an ia zo stał nazw an y w z o ­ rem p o s tę p o w a n ia A (W Z A ) {4, 5). O b e cn ie , w raz z p o stęp em bad ań i u zy sk iw an iem now ych d a­ wnych em p iry czn y ch , opis W Z A uległ pew nej m o d y fik a cji. A k tu a l­ nie je s t to szczególny sposób regulacji stosunków ' jed n o stk i z o to ­ czeniem , a p o d ło żem tej reg u lacji je s t siln a potrzeba w y różnien ia ■m a n ife stu ją ca s ię przede w szy stk im na polu zaw odow ym . ■‘ P od staw ow a e le m e n ty W Z A - duża potrzeba o siąg n ię ć, d o m i­ nacji, agresy w ności - c z ę sto są przyw oływ ane w k o n te k śc ie u w a­ runkow ań różn y ch ch o ró b . R o zp atru jąc te n typ zachow ania i jego rolę w pow staw aniu c h o ­ rób so m aty czn y ch nasuw a się pytanie: dlaczego n iek tó re osoby ó wzorze zach ow an ia A c h o ru ją n a ch o rob ę nied okrw ienną, in n e na schorzenia u k ład u pokarm ow ego, a jeszcze in n e - na in n e choroby. K. W rześniew ski tłu m aczy ten fak t specyficznym w zorem reagow a­ nia w egetatyw no-som aly czn eg o i m ożliw ością w spółd ziałan ia jed­ nego lub Idllcu czyn n ik ó w ryzyka zachorow ania wyżej w y m ien io ­ nych sch o rzeń . D iagn o za W Z A u m ożliw ia w ykrycie osób, które m im o dobrego zdrow ia i pozytyw nych w skaźników biom edyczn ych

67

Rozdzieli 3 - Czynniki kształtu jące stan zdrowia

}±\Vii R u d n ic k a -D io żd k mog;i być zagrożone chorobił. W iedza ta p ow inna być w ykorzystana w p rofilaktyce p ierw otnej i w tó rn e j. Po w y stąp ieniu choroby p ro b le­ m aty ka W Z A pow inna być u w zględ niona przez lekarzy w procesie leczenia dla z m n ie jsz e n ia nieb ezp ieczeń stw a n aw rotu choroby. D o często sp o tykan ych zabu rzeń czyn n ościo w y ch w ch o ro b ach w ew nętrzn ych m ożn a zaliczyć z e sp ó l h ip e rw e n ty la c y jn y . U podłoża tego zesp ołu leżą stan y lękow e. C h o ry w czasie napadu odczuw a siln ą d u szność, k o ła ta n ie serca, skarży się n a zaw roty głowy, zdradza niep okój, przeżywa obawy, że niedługo u m rze. Z d a ­ rza się, że p acjen ci z zesp o łem hipe w e n ty la c y jn y m czyn n ościo w y m m a ją rozpoznaw aną dychaw icę oskrzelow ą lub d u sznicę b olesną. W przypadku w y łączen ia ch o ró b o rg an iczn y ch i po u sta le n iu , że zesp ól h ip erw en ty lacy jn y je s t isto tn ie p sy ch o p o ch o d n y (m iędzy in n y m i na pod staw ie zw iązku czasow ego pom ięd zy tru d n o śc ia m i życio w ym i p a c je n ta a w y stęp o w an iem o b jaw ów p sy c h o so m a ty c z ­ nych), lek arz p o w in ien u sp o k o ić ch orego , że o bjaw y so m a ty c z n e m a ją sw e źród ło w tru d n o śc ia c h życiow ych. W cz a sie trw an ia n a ­ padu bardzo ko rzystn e je s t p od anie p o zajelito w e leku z grupy tranlcw ilizatorów . D a lsz e p o stęp o w a n ie polega na od d ziały w aniu p sy ch o terap eu ty czn y m łą cz o n y m zw ykle z po d aw an iem (k ró tk o ­ trw ałym ) leków z grupy p sych otrop o w y ch (1, 6 , 7). Przyczyny w y m io tó w m og ą być różnorod ne, m o g ą o n e tow a­ rzyszyć różnym c h o ro b o m org an iczn y m , ja k ró w n ież być s a m o ­ d zieln y m o b jaw em w y w o łan y m przez c z y n n ik i p sy ch icz n e. N ie ­ którzy ludzie reagują w y m io ta m i na n iep rzy jem n y zap ach , w idok czy su gestie sło w n e. P rzyczyną w y m iotó w byw ają rów n ież k o n fli­ kty sp o łeczn e. O. H iit sądzi, że pred yspozycje do reagow ania w y m io ta m i na sy tu a c je fru stru ją c e są częścio w o u w aru n k ow an e d zied zicznie, m ogą tak że pow staw ać w w y n ik u u cze n ia się od rodziców . T e n d e n ­ cje do tego typu zach o w ań (tj. n iep raw id ło w y ch naw yków } praw do­ po d ob n ie z o sta ją z n a c z n ie zw ię k szo n e przez różnego typu sy tu a cje fru stracy jn e. W ielu c h o ry m z w y m io ta m i p sy ch o g e n n y m i w ydaje się, że tak ą sp ecy ficzn ą sy tu a c ją je s t o d d zielen ie od rod zica lub jego śm ie rć . W sk a z u ją na to b ad an ia H illa i P reica, k tó rzy stw ierd zili, że 5 0 % p a cje n tó w z w y m io ta m i p sy ch o g e n n y m i s tra c iło w d z ie c iń ­ stw ie rodziców . W grupie k o n tro ln e j u 18% o sób w y stęp ow ał ten objaw . O so b y s k ło n n e do w y m iotó w p sy ch o g en n y ch m ogą reag o­ w ać n im i na o d rzu ce n ie e m o c jo n a ln e , czy p o rzu ce n ie przez o sob ę, z k tó rą byli w s iln y m zw iązku u czu cio w ym . S ta n y k u rc z o w o -w y d s ie ln ic z e je lita grubego (coiicd m u co sa ) są k o le jn y m p rzy kład em cz ęsto sp o ty k an y ch czy n n o ścio w y ch za­ burzeń p sy ch o so m a ty cz n y ch . C h a ra k te ry z u ją się s iln y m i b ó lam i

. kurczow ym i o k rężn icy , w z m o ż o n y m w y d zielan iem ślu zu , b ie. guńką, n iek ied y z a p a rciem . Je s t to dość cz ęsto sp o ty k an e za b u rz e ­ nie g astro e n te ro lo g iczn e. C h o ro b a rozp oczyna się zw ykle o k o ło 2 0 -3 0 , ro k u życia, cz ęśc ie j w y stęp u je u k o b iet, a n a jc z ę sts z ą p rzy­ czyną są c z y n n ik i p sych o gen n e. M o że p o jaw ić się pod p o sta cią k ró tk o tn v a ły ch epizod ów (jako . kolka śluzow a) pod w p ływ em o k reślo n y ch s y tu a c ji streso w y ch (w ystąpienie p u b liczn e, eg zam in ), bez d łu gotrw ałych k o n flik tó w psychiczn ych. C h o ro b a ta m o ż e m ie ć tak że c h a ra k te r p rzew lekły, trwać m ie sią c a m i a n aw et la ta m i, w y k azu jąc za o strz en ia i re m is je : (postać ta bywa o k re śla n a ja k o colo pa dii a spastica). P rzyczyn ą z a ­ burzeń je lito w y ch są zw ykle d lu g o tiw a łe sta n y lękow e. N ależy zw rócić uwagę, że coiica m ucosa bywa przyczyną pom yłek d iagnostycznych, np. rozpoznania zapalenia w yrostka roba­ czkowego. B ranie pod uwagę, w przypadku om aw iany ch dolegliwości, uw arunkow ań psychicznych m oże dopom óc w u stalen iu w łaściw ego rozpoznania. Z drugiej stro n y n ie m ożn a zapom n ieć, iż sta n y kurczowo-wydzielnicze jelita grubego często tow arzyszą in n y m chorobom , zwłaszcza chorobie w izodow ej o raz k am icy żółciow ej. N ad w ag a je s t w ażn y m p ro b le m e m m ed y czn y m i p sy ch o log i- Nadwaga - ważny cznym . M ed y czn y m , pon iew aż u sp o sabia do w y stęp o w an ia ta k ic h problem medyczny chorób ja k cu k rzy ca, ch o ro b a w ieńcow a, n a d c iś n ie n ie tę tn icz e , ka- * psychologiczny m ica żó łcio w a itd ,; p sy ch o lo g iczn y m , pon iew aż z je d n ej s tro n y czynn iki p sy ch icz n e w o k reślo n y ch p rzy p ad kach są p ow od em w ystąpienie nadw agi, a z drugiej stro n y o ty ło ść u w ielu ch o ry ch stw arza pro blem y e m o c jo n a ln e . O ty ło ść egzogen na je s t n a jc z ę sts z ą p o sta cią o ty ło śc i. P rzy czy ­ ny są różnorod ne; z a m o ż n o ść sp o łeczeń stw a, w zory ku ltu ro w e o k reślające sposób od żyw iania się, c z y n n ik i k o n s ty tu c jo n a ln e oraz czyn n ik i p sy ch iczn e. W z m o ż o n e ła k n ie n ie i w tó rn a nad w aga m ogą być re a k cją p sy ch iczn ą u osob y d o ty ch czas szczu p lej n a o strą s y tu ­ ację stresow ą, np. ś m ie rć o sob y b lisk ie j. Je d n a k cz ęśc ie j o ty ło ść typu psych o gen n ego je s t spraw ą d łu go ­ trw ałą, się g ającą o k resu d zie ciń stw a i zw iązan ą z tru d n o ścia m i e m o c jo n a ln y m i w yw odzącym i się z tego o k resu . M ięd zy in n y m i podkreśla się z n a c z e n ie niep raw id łow y ch sto su n k ó w m ięd zy m atk ą a d z ie ck ie m . M a tk a o d rzu cająca e m o c jo n a ln ie d ziecko, n ie ­ kiedy z a m ia s t u czu ć o fiaro w u je m u w n a d m ia rz e pożyw ienie. W p ostęp ow an iu z p a c je n te m z o ty ło śc ią p o ch o d ze n ia p sy c h o ­ gennego lek arz p o w in ie n zaw sze dążyć do w y ja śn ie n ia przyczyn w zm ożonego ła k n ie n ia , k tó re m oże -wynikać z ró żn y ch p sy ch o lo g i­ cznych pow odów . L u d zie z n a d m ie rn ą m a są c ia ła , zw łaszcza p o­ ch o d zen ia p sy ch ogen n ego , n ierzad k o z rę cz n ie u k ry w ają sw oją żarło czn o ść, n iek ied y w y k azu jąc różne w zory je d zen ia, ja k np.

69

Rozdział 3 - Czynniki kształt ujifce stai j zdrowit

Ewa Rudnicka -Drożak przez pew ien ok res sta le coś jed zą w n ie w ielk ich ilo ścia ch , a n a s tę ­ p n ie rob ią d łu ższe przerw y w jed zen iu . A. ICrisp sądzi n aw et, ze p o­ k arm dla n ie k tó ry ch p a c je n tó w sp e łn ia tę s a m ą fu n k c ję , co leki u o só b p rz y jm u ją cy ch je nałogow o. R o zp atru jąc w pływ czyn n ik ó w p sy ch icz n y ch n a p o w stan ie nadw agi należy ró w n ież uw zględ nić w tó rn e n astę p stw a h ip o g lik e m ii e m o c jo n a ln e j, a zw łaszcza z e ­ sp o łu p s y c iio g łik e m ic z n e g o . Z e sp ó ł te n o p isa n y przez M . Jaro sz w y stęp u je ja k o od rębna p o ­ s ta ć n erw icy, łu b s ta n o w i d o m in u ją c e zab u rzen ia w egetatyw ne w przebiegu n erw ic o ró żn y m ob razie k lin icz n y m . D o typow ych c e c h ze sp o łu n ale żą o bjaw y typu h ip o sten iczn e g o , w zm ozo n a p o­ bu d liw o ść u k ład u serco w o -n aczy ni owego, lek k ie, napad ow e sta n y h ip o g lik e m icz n e p o ch o d zen ia e m o c jo n a ln e g o , duża w rażliw ość p sy ch iczn a n a h ip o g iik em ię, zw ięk szon a to le ra n cja n a glu kozę przy p raw id łow ym na ogól je j stę ż e n iu w e krwi n a czczo. P o ra n n e przypadki zesp ołu p sy ch o g lik e m iczn e g o stw ierd za s ię rów nież u o só b zdrow ych 16, 7). L eczen ie o ty ło śc i polega g łó w n ie na p rzestrzegan iu od pow ied ­ niej d iety. U n ie k tó ry ch c h o ry c h p o z o sta ją cy ch n a z a le ca n e j nbogoen erg ety czn ej d iecie p o ja w ia ją się o b jaw y nerw icow e, co uzasad n ia sto so w a n ie p sy ch o te rap ii. P sy ch o te ra p ia p o w in n a być sto so w an a ró w n ież ze w zględu n a p o trzeb ę w z m o c n ie n ia m o ty w a cji do prze­ prow ad zenia k u ra c ji, k tó re j c e le m je s t z m n ie js z e n ie nadw agi.

rr^i + |; | Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci

S zk o d liw o ść błęd ów jatro g en n y ch je s t w p ed iatrii na ogól w ię;ksza n iż u d o ro sły ch . D z ie c k o w tra k cie rozw oju p sy c h o so m a ty ­ cznego je s t bard ziej n arażo n e n a tru d n ości e m o c jo n a ln e w zm a g a ­ niu się z ch o ro b ą n iż o so b a d oro sła. Lęk, s tra ch p o czu cie w ła sn e j niew yd oln ości, n ie k o rz y stn ej o d ręb n o ści w sto su n k u do innych (przede w sz y stk im siln y ch , zdrow ych rów ieśników '), o to n ie k tó re reak cje d zieci n a ch o rob ę. N iebezp ieczeństw o błędów jatrog en nych potęgu je się, bow iem dziecko n ie zaw'sze w yraża sw’o je d oznania w sposób przejrzysty, tzu. czytelny dla d orosłych. Z a sk a k u ją ce oto czen ie: w zm ożon a pobudlicwość, od su w anie się od innych , b rak ła k n ie n ia czy zaburzenia snu — m ogą być p rzejaw em sta n u długotrw ałego niepokoju , w yw alanego lub w spólu w aru nkow an ego błęd am i w ychow aw czym i, niero zp o ­ znaną cho ro bą som aty czn ą lub czy n n ild em jatrog en nym . P rzed staw ion e w yżej p sy ch o log iczn e asp ek ty w ybranych c h o ­ rób n ie w yczerpu ją zagad n ien ia. N ależy n a to m ia s t p od kreślić, że w n iektóry ch d zied zin ach m ed ycyn y m a ją o n e szczegó ln e znaczenie (6 , 7), Szereg autorów 7, taicie p o lsk ich , o ce n ia, że w y stęp o w an ie c h o ­ rób afekty w nych d otyczy 2 do 8 % p o p u lacji, zaś sch iz o fre n ii 1% p o­ pulacji ogólnej, fed n ak u osób pow yżej 6 5 . roku życia zab u rzen ia ; afektyw ne dotyczą ju ż z n a c z n ie w yższego od setka osób, o b e jm u ją c w przypadku d ep resji o k o ło 15% p op u lacji, zaś w7 przypadku z e ­ sp o łó w m a n ia k a ln y c h 5 do 15% tej zbiorow ości. K o lejn ą grupę zaburzeń stan o w ią nerwdce, któ ry ch w y stęp ow a­ nie stw ierdza s ię u 15 do 3 0 % p op u lacji ogóln ej ( 8 ).

L ek a rz ped iatra m a szcze g ó ln e m o żliw o ści o d d ziały w an ia na s to s u n e k lud zi do zd row ia i ch o ro b y oraz leczen ia. Styk a się bo­ w iem n ie tylko z d z ie ćm i, ale ró w n ież z ro d zicam i d zieci, które ko­ rz y sta ją lub będą k o rz y sta ły z o p ie k i le k a rsk ie j. D o św iad czo n y le k a rz zna ró żn e sp osob y zach o w ań rodziców - od p rzesad n ego c h ro n ie n ia d zieck a przed w y siłk ie m , s ło ń c e m , w odą, c h ło d e m i s k ło n n o ś c i p o p ad an ia w p an ik ę w o b ec przejaw ów d ro b n y ch zab u rzeń (ja k np. je lito w y ch ], do b rak u n a le ż y te j opieki nad d z ie ck ie m . N a p o d staw ie tego ro d zaju w iedzy le k a rz zdobywa m o żliw o ść o d d ziały w an ia n a p o szcze g ó ln y ch rodziców w sposob zind yw id u alizo w any i p rzez to b ard ziej sk u te cz n y . W zw iązku z a k tu a ln y m s ta n e m zd row ia so m a ty cz n e g o o raz w ta k ic h sp ra­ w ach ja k b u d zen ie lęk u d zieck a o jego zdrow ie, tłu m ie n ie s a m o ­ d zieln o ści, ig n o row an ie p o trzeb y zy sk an ia p rzez d zieci rzeczow ych in fo rm a c ji o ich zdrow iu, zach o d zi p otrzeba w n ild iw ego d ostrzega­ n ia n iep raw id ło w o ści w p o stęp ow an iu n ajb liższeg o o to cz e n ia w o­ b e c niego.

70

§§ 3.3. Sytuacja demograficzna w Polsce W ed łu g d an ych G U S lu d n o ść P olski pod kon tee 2 0 0 1 roku w y­ nosiła 3 8 6 3 2 4 5 3 o só b tj. o k o ło 1 2 tys. m n ie j n iż przed ro k iem (3 8 6 4 4 tys.) i o k o ło 2 2 tys. m n ie j osób n iż w 1 9 9 9 roku. T a k w ięc te m p o przyrostu lud ności było u je m n e i w y n o siło iokolo 0 , 0 2 %. N a p oczątku la t 9 0 . obserw ow ano roczny p rzyrost lu d n o ści na poziom ie 0 ,1 5 % (przyrost rzeczyw isty w ynosił 4 6 tys. o só b ro cz­ nie), zaś w7 drugiej poło w ie zaledw ie 0 , 0 2 % (przyrost rzeczyw isty wynosił 4 6 tys. o só b rocznie). Liczba urod zeń żyw ych w 2 0 0 1 roku w y n o siła 3 6 8 9 7 7 tj. około 10 tys. m n ie j niż w roku 2 0 0 0 , o k o ło i 3,5 tys. m n ie j n iż

7?

j

flwit Rad nic ku-Drożuk

Rozdział 3 - Czynnild kształtujące stan zdrowia w roku 19 9 9 i praw ic o połow ę urodzeń m n ie j niż w 1 9 8 3 roku, k tó ry był szczytow ym ro k iem o statn ieg o w yżu d em o graficznego . L ata 9 0 . są o k re se m p ogłębiającej się d ep resji u ro d zen io w ej. A by zap ew nić zastęp ow aln o ść p o k o le ń k o n ie c z n e byłoby u trzy m an ie w sp ó łczy n n ik a d zietn o ści n a p o zio m ie 2,1 - 2 ,1 5 ; a k tu ­ aln ie w ynosi o n 1, 3 7 . W 2 0 0 1 ro k u zaw arto ponad 195 tys, n o w y ch m a łż e ń stw , tj. o 6 tys. m n ie j n iż w roku 2 0 0 0 i 14 tys. m n ie j n iż w ro k u 1 9 9 8 . L iczba rozw odów w 2 0 0 1 roku w y n io sła 4 5 3 0 8 , tj. o k o ło 6 tys. w ięcej niż w roku p oprzed nim , czyli 2 0 0 0 . S zacu je się, że w 2 0 0 0 roku u m a rło ponad 3 6 7 tys. tj. o 14 tys. M n ie j o sób niż w 1 9 9 9 .

jej Ćwiczenia sprawdzające

■Ż- Ż;. . i ;:'ż ■'-i vż' -;; „

A. P ro b lem o w e I . W y ja śn ij p o ję c ie „ek olo g ii c z ło w ie k a ". 2 . Jałcie są b io m e d y czn e k o n se k w e n cje z a n ie cz y sz cz e ń pow ietrza? 3 . W y m ie ń n a stę p stw a zd row otne z a n ie czy szcze ń wód gru n to w y ch w P olsce.

;.

4 . Ja k ro z u m ia n e je s t p o ję cie zdrow ia p sychiczn eg o? 5 . O m ó w zesp ół z a ch o w a n ia W Z A .

II. Testowe

W d alszym ciąg u z m n ie jsz a się liczba zgonów n iem o w ląt. W 2 0 0 0 roku o d n o to w an o niew iele ponad 3 0 0 0 zgonów d zieci p o­ n iżej 1. roku. W sp ó łczy n n ik u m iera ln o ści n ie m o w lą t w y n o sił 8 /i 0 0 0 żyw ych urodzeń. Przew idyw ana d łu gość życia w ch w ili u ro d zen ia w y n o siła w 1 9 9 9 roku 6 8 ,9 łat dla m ężczyzn i 7 7 ,6 dla k o b ie t i w y k azu je te n ­ d en cję w zrostow ą, T y m n ie m n ie j je d n a k p rz e cię tn e trw an ie życia w P o lsce je s t niższe niż w k rajach U n ii E u ro p e jsk ie j: dla k ob iet o o k o ło 5 -6 lat, dla m ężczyzn 7 -8 lat. O d p oczątku lat 9 0 . sy stem aty czn ie z m n ie js z a się nap ły w lud­ n o ści ze w si do m ia st. S zacu je się, że po raz p ierw szy sald o było u je ­ m n e dla m ia s t i w y n o siło o k o ło m in u s 21 ty sięcy osó b. Pod w zględem liczby lud ności P olska z a jm u je 2 9 . m ie js ce wśród krajów św iata i 8 m ie js c e w Europie, a pod w zględ em zalud ­ n ien ia z n a jd u je się w grupie śred n io zalu d n io n y ch p ań stw e u ro p ej­ sk ich . N a jed n ym k ilo m etrze kw adratow ym po w ierzch n i m ie sz ­ k ają 1 2 4 osoby. L u d ność m ie js k a z a m ie sz k u ją ca 8 8 0 m ia s t s ta n o w i 6 2 % ca łe j p op u lacji. Praw ie połow a lu d n o ści m ie js k ie j to m ie sz k a ń c y 4 2 m ia st, liczący ch co n a jm n ie j 100 tys. lu d ności. W ed łu g d em o g raficzn y ch prognoz, w n a jb liż sz y ch la ta ch lic z ­ ba lu d n ości z m n ie jsz y się i w brew poprzed nim p rog n ozom w 2 0 2 0 roku P o lsk a n ie o sią g n ie 4 0 m ilio n ó w o só b - praw dopodobnie b ę ­ d zie n as 3 8 m in (6 0 0 tys. m n ie j n iż teraz). W d alszej persp ekty w ie m o żn a o czek iw ać k o n ty n u a c ji spadku o g ó ln ej liczby urodzeń, zn a cz n y ch w ah ań w przyroście liczby lud­ n o ści w w ieku p rod u k cy jn y m o raz dalszego starze n ia s ię sp o łe cze ń ­ stw a ( 11 ).

1.

G łó w n e źró d ła z a n ie czy szcze ń p ow ietrza to: a. e m is je gazów ; b. zan ie cz y sz cz e n ia pyłow e; c. zan ie cz y sz cz e n ia o rg an iczn e. 2 . K o n se k w e n cje zd ro w otn e z an ieczy szczeń pow ietrza to: a. re a k cje alergiczn e u stro ju ;

ż i

3.

,7 ż; ■ 4. • v .... 5. . .

-r

b. ch o ro b y n o w otw orow e szp ik u kostn ego ; c. o steop oro za; d. ch o ro by u k ład u oddechow ego. S k ala L C U (je d n o stk i z m ia n życiow ych] słu ży do ocen y: a. n ie p e łn o sp ra w n o ści; b. n a tę ż e n ia bólów m igreno w ych; c. w ie lk o ści stresu . W z ó r p o stęp o w an ia A (W ZA ) c h a ra k te ry z u je się: a. dużą p otrzeb ą o siąg n ięć; b. d o m in a cją ; c. agresy w nością. P rognoza d em o g raficzn a dla P o lsk i p rzew id uje na n a jb liż sz e lata: a. sp ad ek ogó ln ej licz b y lu d n o ści; b. w zro st ogóln ej liczby lu d n o ści; e. b rak z m ia n w o g ó ln ej liczb ie lu d n o ści.

1 1 B.1. Klucz do testu sprawdzającego 1. 2. 3. 4. 5.

a, b, c a, d c a, h, c a.

73

£wa Rn ihńcka-D rożak

Bibliografia 1.

B i li k i e w ie s T .: P s y c h ia t r i a k l in i c z n a . P Z W L . W a r s z a w a 1 9 9 8 ,

2.

D utkiew icz T .; Stan narażenia środow iskow ego w Polsce, In sty tu t M edycyny Pracy. Łódź 2 0 0 1 .

3.

Ekologia środow iskow a a zdrowie. Prace Karkonow skiego Tow arzystw a N aukow ego N r (38, Jelenia G ó ra 1 9 9 6 .

4.

G niazdow ski A. (red.): Z ach ow an ia zdrow otne. In sty tu t M edycyny Pracy. Lóclź 1 9 9 0 .

5.

H oU endcr M .H .: Psychologia w praktyce lekarskiej. P Z W L . W arszaw a 1 9 7 6 . Jarosz M .: Podstaw y psychiatrii. P Z W L . W arszaw a 1 9 8 8 ,

6. 7.

Jarosz M .: Psychologia i psychopatologia życia codzien ne­ go. P Z W L . W arszaw a 1 9 7 5 .

8.

Karski J.B., Słońska Z ., W asilew ski B .W . (red.): Prom ocja zdrowia. W ydaw nictw o Jgnis. W arszaw a 1 9 9 2 ,

9.

Latalski M. (red.): Zdrow ie Publiczne. A M . Lublin 1 9 9 9 .

10.

Pylka-G utow ska Iż: Ekologia O św iata, W arszaw a 1 9 9 6 .

11.

Raport G U S. wOOplmw - 2 0 0 1 h tm .

z

o ch ro n ;!

porota Żołnierczuk-Kieliszek

ZACHOWANIA ZD RO W O TN E 1 SCH ZWIĄZEK ZE ZDRO W IEM

środow iska.

12. W yzw ania i zagrożenia zdrow otne w św ietle procesu in te ­ gracji - m ateriały Krajowej Konferencji N aukow ej. W arsza­ wa 2 0 0 2 .

C ELE ROZDZIAŁU: 1. Zdefiniowanie i podział zachowań zdrowotnych. 2. Omówienie zachowań zdrowotnych związanych z odżywianiem, paleniem tytoniu, spożywaniem alkoholu i aktywnością fizyczną. 3. Poznanie czynników ryzyka chorób ukiadu krążenia i nowotworów złośliwych. 4. Przedstawienie zasad profilaktyki najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych.

4.1. Zachowamia zdirowotme Styl życia, czyli zespól zach o w ań i p ostaw zd ro w otn ych je s t najw ażn iejszym czy n ni Id em w aru nlcu jący m zarów n o s ta n zdrowia jed nostki, ja k i p o p u lacji (patrz rozd ział pierw szy). ' Z a c h o w a n ia z d ro w o tn e lub zach o w an ia zw iązane ze zdro- Definicja zachowań ■wiem to ja k ie k o lw ie k zach o w an ia (lub akty w n o ść) je d n o stk i zdrowotnych będące e le m e n te m cod zien n eg o życia, a p o n ad to w p ływ ające na śtan jej zdrow ia. S ą to d z ia ła n ia p o leg ające n a p rak ty czn y m s to s o ­ waniu p o siad an ej w iedzy n a te m a t zdrow ia i ch oro by. S tan o w ią one p rzed m io t w zględ nie w o ln y ch , ind yw id u aln ych w yborów i dećyzji. Je st to ta c z ę ś ć czy n n ik ó w w p ływ ający ch n a zdrow ie, nad 74

Dofuht Zuiuierczuk-Kiiiiiszek

Rozdział 4 - Z achow ania zdrow otna i ich zw iązek ze zdrow iem

któ rą każdy człow iek m a n a jw ię k sz ą k o n tro lę (2 2 ). In a cz e j m o ż e ­ m y o k reślić zach o w an ia zd row o tn e ja k o w sze lk ie z ach o w an ia czło w ieka m ające zw iązek ze zd ro w iem i ch o ro b ą.

a)

b)

a) b)

W yróżnia się zach o w an ia zd row otne; b io p o zy ty w n e, p ro z d ro w o tn e , w y k azu jące pozytyw ny w pływ na zdrowie, m a ją ce n a celu lu b d ające w e fe k cie p o d trzy m an ie, u m acn ian ie , przyw racanie zdrow ia i sp raw n o ści, b io n e g a ty w n e , a n ty z d ro w o tn e , m a ją c e neg atyw ny zw iązek ze zdrow iem , w y w ołu jące jego zagrożen ie, c h o ro b ę łu b u tratę spraw ności, n ie k o rz y stn ie w p ły w ające n a zdrow ie, u tru d ­ n iające p rofilaktykę, w c z e sn ą d iagnozę, o p ó ź n ia ją c e p roces le­ czen ia i re h a b ilita cji. Z ach o w an ia zd row otne d zielim y też n a; z a c h o w a n ia z d ro w o tn e w p ro fila k ty c e , te k tó re w iążą się z o ch ro n ą zdrow ia i zap o b ieg an iem ch o ro b o m , z a c h o w a n ia z d ro w o tn e w c h o r o b ie , o b e jm u ją c e w sz y stk ie z a­ ch o w an ia człow ieka ch orego m a ją ce w pływ n a przebieg i rezu l­ tat leczen ia;

c)

z a c h o w a n ia z d ro w o tn e w r e h a b ilit a c ji, zach o w an ia zd row ot­ ne osób n iep ełn o sp raw n y ch i ch o ry ch , k tó re m a ją zw iązek z przebiegiem i e fe k te m re h a b ilita c ji (6 ),

Z e względu na s ta n zdrow ia je d n o stk i ICasl i C o b b d zielą n a to ­ m ia st zachow ania zd ro w otn e na: 1 } z a c h o w a n ia z d ro w o tn e w z d ro w iu - o b e jm u ją d z ia ła n ia jed ­ n o stk i zdrow ej. M ogą o n e hyc u k ieru n k o w a n e na u m a c n ia n ie zdrow ia, zap o biegan ie c h o ro b o m lub ja k n a jw c z e śn ie jsz e ich w ykryw anie (zach o w an ia prozd row otne) łub m o g ą sprzyjać u tracie zdrow ia, to te ż n ałeży je e lim in o w a ć (zach ow an ia a n ty ­ zdrow otne},

2)

3)

76

z a c h o w a n ia z d ro w o tn e w d o św ia d c z a n iu c h o ro b y - c h a ra ­ k tery zu je je św iad o m o ść „cz u ję s ię ch o ry ". M o g ą o n e tow arzy­ szyć zarów no b ezo b jaw ow em u p rzebiegow i ch oro by, ja k i o b ie ­ ktyw nie stw ierd zan y m d o leg liw o ściom . W d ośw iad czan iu choroby m ożliw e są n a s tę p u ją c e zach o w an ia: p rzy jm o w an ie postaw y b iern ej w o bec ch o ro b y - o cz e k iw a n ie aż d olegliw o ści u stąp ią sam e, s a m o łe c z e n ie - sam o d z ie ln e sto so w a n ie d o stęp ­ n y ch m etod i środ ków le cz n icz y ch , p o szu k iw an ie p o m o cy p ro ­ fe sjo n a ln e j, w ycofyw an ie s ię z p e łn io n y c h ról sp o łe czn y ch , z a c h o w a n ia z d ro w o tn e w ro li c h o re g o - d oty czą sy tu a c ji, gdy je d n o stk a d o św iad czająca w y raźn y ch o bjaw ó w ch o ro b y z a b ie ­ ga o ich u su n ię c ie . M o ż n a tu w y różn ić: p o szu k iw an ie pom ocy

m ed y czn ej, w sp ó łd ziałan ie z p e rso n e lem m ed y czn y m w p ro c e ­ sie le cz e n ia , w y kon y w an ie lub n ie o trz y m a n y ch z a le ce ń (2 2 ). Z w ią z k a m i zach o w ań zd row otn y ch ze zd ro w iem z a jm u je się sp ecjalna d yscyplina n au k o w a - e p id e m io lo g ia b e h a w io ra ln a , a choroby, do p o w stan ia k tó ry ch p rzy czy n iają się przede w sz y stk im zachow ania zd ro w o tn e o k reśla się m ia n e m c h o ró b z a e h o w a n io s a le ż n y ch lub c h o ró b z w y boru . R ó żn e je s t też ro z ło ż e n ie w cz a sie re a liz a c ji efe k tu zdrow o tneó go o k reślo n y ch z ach o w ań . W przypadku zw iązku p icia alk o h o lu . z w ypadkam i drogow ym i s k u te k zd row otny d an ych za ch o w a ń pojawia się p raw ie n a ty c h m ia st, w przypadku zw iązku p ale n ia tytoniu z rak iem płu c m u sz ą u p ły n ą ć lata.

|| 4.2. Sposób odżywiania się a zdrowie Sposób od żyw iania się je s t u w aru n k o w an y p o z io m e m rozw oju sp ołeczno-gospodarczego danego k ra ju . N a sp o só b od żyw iania się fiwplywa też is tn ie ją c a trad y cja (naw yki żyw ieniow e narodow e, re li­ g ijn e , ro d z in n e j, sto p ie ń z a m o ż n o śc i i p o zio m w y k sz ta łc e n ia je d ­ nostki, lo k a ln a d o stę p n o ść i a k tu a ln e ce n y p ro d u k tó w spożyw ­ c z y c h , o b o w iązu jące m od y n a sty le od żyw iania lub w y brane p otraswy, in te n sy w n o ść re k la m żyw no ści w śro d k ach m aso w ego p rz e k a ­ zu. P o jęcie praw id łow ego żyw ienia o b e jm u je co n a jm n ie j n a s tę ­ pujące zag ad n ien ia: ja k o ś ć p rod uktów spożyw czych, ilo ś ć d o sta r­ czanej o rg an izm o w i c o d z ie n n ie energ ii, stru k tu rę sp ożycia żyw no­ ści - w łaściw e ze sta w ie n ie pro d u k tów w p o siłk a c h , rozk ład d z ie n ­ nej racji p o k arm o w ej n a p o siłk i (1 8 ). N a jcz ę ś cie j w y stę p u jące w P o lsce b łęd y w sp o so b ie żyw ien ia są n astęp u jące: A. B łę d y ż y w ie n io w e z w ią z a n e z n a d k o n s u m p c ją : • zbyt w y soka ilo ść e n erg ii p o b ieran ej z p o ży w ien iem w s to s u n k u do zap o trzeb o w an ia kalory czn eg o o rg an izm u , * zbyt w y so k a ilo ś ć zaw artej w pożyw ieniu en erg ii p ochod zi ze sp ożycia tłu szczó w , • n a d m ia r tłu sz cz ó w zw ierzęcy ch o w y sokiej zaw arto ści kw asów tłu szczo w y ch , n a sy co n y ch , c z em u tow arzyszy zazw yczaj w y soka za w a rto ść c h o le ste ro lu w po żyw ien iu , * n a d m ia r łatw o p rzy sw ajaln y ch w o ln y ch cu k ró w (cukrów p ro sty ch i dwu cu kró w , g łów n ie sach aro zy},

77

; .

' '

* n ad m iar ch lo rk u sodu, B.

* n a d m ie rn e sp o życie alk o h o lu . B łę d y ż y w ie n io w e z w ią z a n e ze zb y t n is k im s p o ż y c ie m n ie ­ k tó ry ch s k ła d n ik ó w p o k a rm o w y ch :

Rozdział 4 - Z achow ania zdrow otne i ich zw kjzek ze zdmwieiu n is k a zaw arto ść b ło n n ik a w d iecie sprzyja rozw ojow i raka je lita grubego, a przewdekle nad używ anie alk o h o lu zw iększa ryzyko z a ch o ro w an ia na raka k rtan i, p rzełyku, żołąd ka i pierw otn ego rak a w ytrobyj.

.i . .

° zbyt n is k a ilo ś ć en erg ii pochod zi ze spożycia w ęglow odanów zło żo n y ch ,

° O steo p o ro za p ierw o tn a (dieta uboga w' w apń ju ż od

° zbyt n is k ie spożycie w ie lo n ie n a sy co n y ch kw asów tłu szczo w y ch , w ty m n iezbęd n ych n ie n a sy c o n y c h kw asów tłu szczo w y ch, g łów n ie w pożyw ieniu lu d n o ści d o ro słej,

o W o le e n d e m icz n e (ob o jętn e) z powodu niedoboru jodu w pożyw ieniu.

“ zbyt n is k a zaw arto ść w p ożyw ieniu b ło n n ik a pokarm ow ego, czego p rzy czy ną je s t zbyt n is k ie spożycie w arzyw i ow oców , p rod uktów z ro ślin strączk ow ych i spożyw anie pieczyw a b iałeg o z a m ia s t ciem n eg o ,

« P rzew lek le zap arcia (w ynik zbyt n isk ieg o spożycia b ło n n ik a ).

* n iedobór w ap n ia z pow odu zbyt n isk ieg o spożycia m lek a i jego przetw orów , ° nied o bó r jod u z powodu n isk ie j zaw arto ści jodu w żyw no ści u zy sk iw an ej n a o b szarze P o lsk i p o łu d n iow ej,

0 nied o bó r żelaza, szczeg ó ln ie w p o p u lacji dzieci

w czesneg o d zieciń stw a),

• N ie d o k rw isto ść z nied oboru żelaza (niedobarw liw a).

» O p ó ź n ie n ie rozw oju fizycznego i dojrzew ania fizjo log iczn eg o d zieci [w ynik nied oboru energii i białk a), j. -4 Z p o zo stały ch błęd ów żyw ieniow ych cz ęsto w y stęp u jący ch ■ś w sp o łeczeń stw ie p o lsk im m o żn a w y m ien ić n iereg u larn e spożyw a­ nie posiłków , p rzy czy n iające się do po w stan ia o ty ło ści oraz ch o ro - : by w rzodow ej żołąd k a i d w u n astn icy, z jad an ie posiłków 7 w p ośp ie■ chu i sta n a ch d yskom fortu e m o c jo n a ln e g o , spożyw anie n a d m ie r­ nej ilo ści żyw no ści kon serw o w an ej i przygotow anej przem ysło w o (np. typu „gorący k u b e k "), n iew łaściw y sp osób przygotow yw ania posiłków7-g o to w a n ie ran o i od grzew anie w ciągu d nia, co prow adzi tlo zn aczn y ch s tra t w ita m in , zw łaszcza w dtam iny C . W św ietle w spółczesnych d an ych rów n ież sztu czn e k a rm ie n ie n iem o w lęcia do 6 . m ie sią ca życia n ależy trak tow ać ja k o wadę żyw ieniow ą (1 9 ,

i m ło d zieży oraz k o b ie t cię żarn y ch , * n iedobór en erg ii i b iałk a w ra c ja ch p ok arm ow y ch , głów nie d zieci ze śro d o w isk sp o łe cz n ie zan ied b an y ch .

i,.

W yżej w y m ien io n e biedy w żyw ieniu P olaków sp rz y ja ją roz­ w ojow i ta k ic h c h o ró b , ja k : ° M iażd ży ca tę tn ic, a na jej p od łożu ch o ro b a n ied o k rw ien n a serca, n a d c iśn ie n ie tę tn icz e , u d aiy m ózgow e {przyczyną je s t n a d m ia r en erg ii p o b ieran ej z p o żyw ieniem , n a d m ia r tłu szczów n asy co n y ch , n a d m ia r c h o le ste ro lu , w ysokie spożycie sod u , w y so kie sp o życie alk o h o lu , n ie d o sta te cz n e spożycie tłu szczó w n ien asy co n y ch ], ° N adw aga i o ty ło ść [n ad m iar en erg ii p o bieran ej z p ożyw ieniem , w y so kie spożycie tłu szczó w , w o ln y ch cukrowę n ad m iar n ap o jó w alkoh o lo w ych ). ° C u k rzy ca in su lin o n ie z a le ż n a , czyli typu 2 (o ty ło ść, n ad m ie rn e spożycie w o ln y ch cukrów ). ° P ró ch n ica zębów (częste spożyw anie węglowodanów', glówmie sacharozy). * N ie k tó re rod zaje now otw orów [w ysokie sp ożycie tłu szczów , wr tym szczególn ie tłu szczó w n a sy co n y ch o raz n a d m ie rn a k aio ry czn o ść pożyw ienia w iążą s ię ze zw ięk szon y m ryzyldem zach o ro w an ia na raka su tk a, p łu c, prostaty, okrężn icy, trzo n u m a cicy i ja jn ik a , w y so kie spożycie soli k u ch e n n e j to czyim ile ryzyka raka żołąd k a,

i .'.'-

iy' ■ ę ;

; | ■ ■ ;4 (

2 2 ). U d ow od niony lub d o m n ie m a n y zwdązek p rzy czy n ow o -sku ­ tkowy m ięd zy w adliw ym żyw ien iem , a rozw o jem p oszczególny ch chorób p rzed staw ia tab ela 4 .1 . N ależ )7 pod kreślić, że w ięk szość chorób u jęty ch w tab eli u jaw n ia się pod w pływ em wrad!lw7ego żyw ienia główmic wńedy, gdy n aw arstw ia się o n o na p o d atn o ść genetyczną do cho ro by. W tab eli 4 .2 przed staw ion o n a to m ia s t p o żąd aną stru k tu rę spożycia sk ła d n ik ó w p ożyw ienia, u sta lo n ą n a pod staw ie liczn y ch prac z zak resu d ietety k i, a tak że w w y n ik u bad ań ep id em io logicznych. a ~ spożycie energ ii p o w in n o być w y sta rcz a ją ce dla zapewm ienia praw idłow ego w zro stu d zieci, potrzeb ciąży i k a rm ie n ia , pracy i ak ty w n o ści fizy czn e j; śred n i w sk a ź n ik m asy c ia ła (B M I) dorosiej p o p u lacji p o w in ien u trzym y w ać się na p o zio m ie 2 0 - 2 2 ; b - cel p rzejścio w y d la krajów o w y so k im spożyciu tłu szczó w : z red u k cji spożycia tłu szczu do 15% ogółu en erg ii m o żn a spodziew ać się d alszych korzyści;

79

Tab. 4.1, Zm azlu miedz}' w ybram m i cecham i ż w ie n ia a występowaniem niektóiych chorób (źródło: Szostak B.W., Cybulska B. Żywienie - zagrożenia i szanse poprawy zdrowotności społeczeństwa, (wr) Aktualne problem y zdrowotne - zagrożenia i szansa, lórschner H. (red.), Kopczymsld). Wydawnictwa Ignis. Warszawa 1999, s. 96-112)

i Choroby

Huszcz ogółem

Nasycone kwasy tłuszczowe

+

+

■ 1 Miażdżyca

Nadmierna masa ciaia

Błonnik pokarmowy

4.

-

+

Nadciśnienie i Tętnicze

1 i i

Przełyku

.

+t

i

1

j

-

++t

!+

i

1

-

Okrężnicy

T +

!-

.

Odbytnicy

J+

Piersi

4,

Prostaty

++

Trzonu macicy

4-

Wapń

"i"

d*~

i

1

i

Żoladka

Płuc

Sól kuchenna

i i

i

jamy ustnej

i

!+ i "k !

j

Nowotwory i złośliwe

i

Wędzonki

Alkohol

Owoce i warzywa

-

1+ + J

+

'

!

4.

-

! 4«

+

\ !

1 -r +

Zaburzenia czyn­ nościowe i ; uchytkowatość 1jelita grubego

'■Choroby l l l l f l l p

l

Huszcz ogółem

Nasycone' kwasy tłuszczowe

Nadmierna masa ciała

Dwoce i warzywa

Alkohol ■

Marskość i wątroby

j

j |

i Kamica żółciowa j

1i

i *r ■ <

i

!

i Osteoporoza

i

1

+ korelacja dodatnia - korelacja ujemna t - synergizm z paleniem tytoniu

Błonnik pokarmowy

+ -

j t i

j Wędzonki ■jS ó l 11 1kuchenna ! 1 | \ ;

i Wapń i

| i i i'

Rozdział 4 - Zachowań/a zc/rowofne i ich zw iązek ze Zilmwicnj

Dorota Ż olnierczuk-Kietiszek

c - w ed łu g in n y ch źródeł pożąd ane spożycie wi d o m e n a sycon ych kwasów' tłu szczo w y ch p o w in n o w ah ać się w g ra n ica ch 4 - i 0% en erg ii;

(1 - b ło n n ik p o k arm o w y o b e jm u je rów n ież n iesk ro b io w e w icio cu kry: p on iew aż d efin ic ja i p o m iar b ło n n ik a p okarm ow ego są niep ew n e, cele dla całk o w iteg o b ło n n ik a o szaco w an o z w arto : ści dla N S P , zalecan y ilo ś ć b ło n n ik a zapew nia sp o życie przy­ n a jm n ie j 6 0 0 g w arzyw i ow oców d zie n n ie dla osoby d o ro słe j, w tym na w arzyw a p o w in n o przypadać 4 5 0 g ; e - d o w o ln y c h cu k ró w n a le ż ą je d n o cu k ry , d w u cu k ry i in n e krótk o ła ń c u c h o w e c u k ry p o w s ta ją c e p od czas r a fin a c ji w ę g lo ­ w o d an ó w ; f - nie o k reślo n o .

.-o

f] 4.3. Palenie tytoniu a zdrowie

E

J

>. £

82

o

o

C h o c ia ż h isto ria używ ania ty to n iu przez czło w iek a liczy w iele setek lat, dopiero p o w sze ch n e w prow ad zenie k o n su m p c ji tytoniu w p o staci p ap iero sów w X X w ieku d oprow adziło do tak pow ażnych skutków zd ro w otn ych . T a k długo, ja k tyto ń był używ any w fo rm ie podaw anej do n o sa tab ak i, ja k o ty to ń do żu cia, czy w fo rm ie p a le ­ nia fajki lu b cygara, był ab sorbo w an y lo k aln ie przez ślu zó w kę jam y u stn ej, a sk u tk i zd ro w otn e używ ania tyto n iu w tej fo rm ie sp row a­ dzały się do w yższej cz ę sto śc i w y stęp ow ania raka w arg, jam y n o so ­ wej i jam y u s tn e j. R o z p o w sz e ch n ie n ie nałogu palenia ty to n iu w sp o łe cze ń stw ie polskim sy ste m a ty cz n ie rosło w o k resie po II w o jn ie św iatow ej, osiągając szczy t n a p rz e ło m ie łat 7 0 . i 8 0 . Liczba w y p alan ych ro cz ­ n i e papierosów n a jed nego m ie sz k a ń c a w P o lsce - 2 6 0 0 s z tu k - n a ­ leżała w ted y do najw y ższy ch na śwdecie. W o k resie p ow o jen n ym papierosy s ta ły się to w arem sto su n k o w o ta n im i łatw o d o stęp n y m na n aszy m rynku . N ajw y ższe w sk a ź n ik i regularnego p alen ia z a n o ­ towano w 1 9 8 2 rok u : c o d z ie n n ie p aliło w tedy w P o lsce 6 2 % d o ­ rosłych m ężczy zn i 3 2 % d o ro sły ch k o b ie t. O d tego czasu n a stę p o ­ wał stop n iow y sp ad ek o d setk a reg u larn y ch p alaczy cło 3 9 % d o­ rosłych m ężczy zn i 19% d oro słych k o b ie t w roku 1 9 9 9 . T re n d spadkowy z o sta ł na k ró tk o z ak łó co n y u ro z m a ico n ą o fertą tyn kow ą i rek lam ą p ap iero sów na p o czątk u la t 9 0 . fak o zjaw isk o pozytyw ne należy o d n o to w ać w y m u sz o n ą ry n k ie m popraw ę ja k o ści p ap iero ­ sów, przez co s ta ją s ię o n e m n ie j szko d liw e. O b e cn ie b lisk o 100%

Rozdział 4 - Z achow ania zdrow otna i ich z w iązek ze zdrow iem sprzedaw anych w P olsce pap ierosów zao p atrzo n y ch je s t w p rzepi­ sow y filtr acetatow y ( 7 ). P ro b lem em p o zo staje n ad al d ość w y so k i o d se te k p alący ch k o ­ biet ciężarn y ch (2 0 %) i p alący ch p raco w n ik ów o ch ro n y zdrow ia, którzy stan o w ią wzór zach o w ań zd ro w o tn y ch dla sw o ich p a c je n ­ tów. F irm y tytoniow e k ie ru ją k a m p a n ie rek lam ow e i m a rk e tin g o ­ we szczególn ie do m ło d y ch ludzi, k o b ie t i n a ju b o ż sz y ch grup sp o łeczn y ch . D z ie w ię ćd z ie sią t p ro ce n t palaczy sięga po pierw szego papierosa z a n im u k o ń czy 2 1 la t, a 6 0 % czyn i to je sz cz e przed 14. ro k iem życia. M ło d zież je s t w ię c grupą d ocelow ą dla prod u centów papierosów , je s t też n ajb ard ziej o b ie c u ją c ą grupą k o n su m e n tó w za­ stęp czy ch , w chod zących n a m ie js c e tych, którzy rzu cili p alen ie lub zm arli. P alen ie papierosów je s t rod zajem s u c h e j d esty la cji tytoniu . D y m tytoniow y stan ow i aero zo l, w k tó ry m p ow ietrze je s t ośrod ­ k iem rozp raszającym dla c z ą ste c z e k będ ących p ro d u k tem nie­ całk o w iteg o sp alan ia lub d esty la cji sk ła d n ik ó w ty to n iu . Sitkidniiri dymu je s t to o k o ło 4 0 0 0 zw iązków c h e m icz n y c h , z k tó ry ch 4 0 m a tytoniowego u d ow od nion e d z ia ła n ie rak o tw órcze dla ludzi. Z p u n k tu w idzen ia

m ed ycznego n a jw a ż n ie jsz y m i s k ła d n ik a m i dym u tytoniow ego są: n ik o ty n a (sk ła d n ik dym u od p ow iad ający za u z a le ż n ie n ie fa rm a k o ­ lo giczn e od p alen ia ty to n iu ), t le n e k w ęg la, s u b s ta n c je k a n c e ro ­ g e n n e i s u b s ta n c je d ra ż n ią c e . D y m tyto n io w y je s t g łębo ko in h a lo ­ w any, a w iele zaw arty ch w n im zw iązków c h e m icz n y c h d o sta je się do krwi i je s t ro zp row ad zany ch po ca ły m o rg an izm ie.

| ■ Skutki zdrowotne palenia tytoniu można podzielić ! ; na następujące grupy: N o w o tw o ry P alen ie ty to n iu prow adzi do p o w stan ia now otw orów w n arząd ach , k tó re m a ją bezp ośred n i k o n ta k t z d ym em ty to n io ­ wym , a w ięc now o tw o ró w zło śliw y ch p łu ca, przełyku, krtani, gardła, ja m y u s tn e j (język a, wargi) o raz do p o w stan ia now otw orów w o rg an ach o d leg ły ch , ta k ic h ja k p ęch erz m oczow y, nerk i, trzu­ stk a , pon iew aż d ym ty to n io w y zaw iera d ziesiątk i ch e m iczn y ch kan cero g en ó w , k tó re są ro zp u szczaln e w p ły n a ch tk an k o w y ch (np. 2 -n a fty io a m m ę p o w o d u jącą no w otw o ry p ęch erza m oczow ego). W śró d n o w o tw o ró w z ło śliw y c h pow od ow anych przez p alen ie tyto ­ n iu , n o w o tw o ry z ło śliw e p łu ca stan o w ią p ro p o rcjo n aln ie n a j­ w ięk szą c z ęść. W P o ls ce na 4 n ow otw ory zło śliw e ind ukow ane

przez tyto ń, 3 przypada na p łu ca, a I lo k a liz u je się w in n y ch narządach. N ow otw ory zło śliw e płu c są w' 9 0 % spow odow an e p a le n ie m tytoniu (szczególn ie rak p ia sk o n a b lo n k o w y i d ro bn o ko m ó rkow y ). Ryzyko za ch o ro w a n ia zależy od w ieku, w k tó ry m rozp oczyna się palenie, liczby w y p alan y ch d zien n ie papierosów , z aw arto ści c ia l sm o listy ch w u ży w an y m ty to n iu , g łę b o k o ści zacią g a n ia s ię d y m em tytoniow ym . R yzyko je s t bard ziej u z a le ż n io n e od c z a su trw an ia nałogu n iż od liczby w y p alan y ch papierosów , dla przy kład u w y p a­ lanie je d n ej p aczki papierosów ' d zie n n ie przez 4 0 la t je s t 8 -k ro tn ie bardziej n ie b e z p ie cz n e n iż w y p alan ie 2 p a cz e k d z ie n n ie p rzez lat

20. T a k ż e in n e lo k a liz a c je now otw orów ' m ogą być przyczynow o zw iązane z p a le n ie m ty to n iu . C h o d zi o now o tw ory zło śliw e żołądka, w ątroby, z a to k przynosow ych, szy jk i m acicy , g m cz o ła k a nerki, b ia ła cz k ę . Z w iązk i m ięd zy p a le n iem ty to n iu a w y stęp o w a­ niem ty ch n ow otw orów są s ła b sz e n iż w' w y m ien io n y ch p oprzed nio lo k alizacjach . W przypadku w sp ó łd z ia ła n ia czynników ' rak o tw órczy ch d ym u tytoniow ego i czynników ' rak o tw órczy ch p o ch o d zący ch z in n y ch źródeł (np. czy n n ik i rak o tw ó rcze m ie js c a p racy, alk o h o l, d ieta), w y­ stępuje sy n e rg iz m , czyli z w ie lo k ro tn ie n ie siły o d d ziały w an ia c z y n ­ ników. P rzy k ład em m o ż e być łączn y w'piyw p ale n ia ty to n iu i p icia w ysokoprocentow ego a lk o h o lu n a za ch o ro w a ln o ść n a no w otw ory złośliw e k rta n i czy p ale n ia ty to n iu i ek sp o zy cji zaw odow ej n a az­ best w now'otw'orach zło śliw y ch p łu ca. N ien o w o tw o ro w e s c h o rz e n ia u kład u od d ech ow eg o P a le n ie ty to n iu zw iększa ryzyko za ch o ro w a n ia na p rzew lek łą zaporową ch o ro b ę p łu c (P O C h P ), ro zstrzen ie o sk rze li, a s tm ę oskrzelow ą. D y m ty to n io w y u p ośledza ru ch rzęsek n a b ło n k a m i ­ gawkowego dróg od d ech o w ych i pow od uje n a d m ie rn e w y d zielan ie śluzu przez k o m ó rk i ku b ko w e. U p o śle d z e n ie w y d alan ia w yd zieliny śluzowej o raz z ab u rze n ie m ie js co w y ch re a k cji im m u n o lo g icz n y c h sprzyja rozw ojow i przew lekłego zap alen ia o sk rze li o b jaw iające g o się c h a ra k te ry sty c z n y m p o ra n n y m k a sz le m p alacza. P a le n ie ty to ­ niu zw iększa też p o d a tn o ść n a z a k a ż e n ia b a k te ry jn e i w iru sow e układu od dechow ego, a w przypadku ich w y stąp ien ia pow od uje c ię ­ ższy przebieg cho rob y. C h o ro by u k ła d u n a c z y n io w e g o P a le n ie ty to n iu n a s ila p roces m iażd życow y, zw iększa zap ad al­ ność na c h o ro b ę w ień co w ą (zaw al serca}, u d ar m ózgow y o raz ryzy­

85

Rozdział 4 - Z achow ania zdrowotna i ich zw iązek ze ko z ach o ro w an ia n a n a d c iś n ie n ie tę tn icz e , c h o ro b ę Buergera i c h o ­ roby d eg en eracy jn e m ię śn ia serca. P a le n ie ty to n iu p o w od u je zab u rzen ia gospod arki lipid ow ej: podw yższa stę ż e n ie tró j glicerydów i L D L -c h o le ste ro lu , o b n iża s tę ­ że n ie I-ID L -ch o le ste ro lu . L ip o p ro tein y o n is k ie j g ęsto ści (LDL) ła tw ie j u legają u tle n ie n iu n iż u o só b n ie p alący ch , co n asila aterogenezę, U palaczy zao bserw o w an o n iższy p o zio m w ita m in C , E i b e ta -k a ro te n u , k tó re m og ły b y zap ob iegać u tle n ia n iu L D L . Po każd orazow y m w y p alen iu p ap iero sa pojaw ia się k ró tk o ­ trw ale p rzy sp ieszen ie a k c ji serca, zw ię k szen ie jego k u rczliw o ści o raz zn a cz n y w zro st c iś n ie n ia tętn icze g o z powodu pobudzenia u k ład u w sp óiczu tn eg o i u w o ln ie n ia a m in katech o lo w y ch z rdzenia nad n erczy przez n ik o ty n ę . W w y niku tego zw iększa s ię zap otrzebo ­ w an ie serca n a tlen , a le z pow odu je d n o czesn eg o o b k u rczen ia n a ­ czy ń w ień co w y ch p rzez n ik o ty n ę o raz zw iązan ia części h e m o g lo b i­ ny p rzez tle n e k w ęgla, z m n ie js z a s ię d ow óz tlen u do m ię śn ia serca. Stąd 2 0 p ap iero sów d z ie n n ie n araża serce p alacza n a w ielk i w y siłe k i doprow adza stop n iow o do jego d y sfu n k cji. R an el o c e n ia ł, że p ale ­ n ie 10 pap ierosów d z ie n n ie pod w aja, a ponad 2 0 d zie n n ie - potrą ja za ch o ro w a ln o ść n a c h o ro b ę w ień cow ą. S zczeg óln ie nieb ezp ieczn e je s t p a le n ie u m ło d y ch ludzi do 4 5 . r.ż. Z aw al serca u m ężczyzn w tej grupie w iek u w y stęp u je 15 razy cz ęśc ie j n iż w grupie n ie ­ p alący ch . O b serw o w an o ró w n ież 1 7 -k ro tn e zw ięk szen ie c z ęsto ści zaw ałó w serca, ud arów m ózg ow ych i zakrzepów' u p alący ch k o biet w w iek u 3 8 - 4 5 la t p rz y jm u ją cy ch d o u stn e środki an ty k o n ce p cy jn e . C h o ro b a Buergera (zak rzep ow e-zaro stow e zap alen ie tę tn ic i żyl) w y stęp u je prawne w y łączn ie u m ężczyzn do 4 0 . roku życia p alący ch in te n sy w n ie ty to ń . C h o ro b ą p alacz)' je s t też m iażdżyca n aczy ń obw odow ych - 9 0 % c h o ry ch to p alacze ty to n iu . In n e e fek ty ch o ro b o w e W śró d reg u larn y ch palaczy cz ęśc ie j w y stęp u ją nieżyty przew o­ du p okarm ow ego, ch o ro b a w rzodow a żo łąd k a i d w u n astn icy , c h o ­ roba L eśn io w sk ieg o -C ro h n a (od cin kow e zap alen ie je lita krętego), ieu k o p lak ia (rog ow acenie b iałe ) ja m y u s tn e j. P a le n ie ty to n iu m a ta leże n ie k o rzy stn y w pływ n a narząd y zm y słó w : pow od uje o b n iż e ­ n ie o stro śc i w zrok u , o sła b ie n ie w ęch u i sm a k u . O ste o p o ro za wy­ s tę p u je cz ęśc ie j w śród p alący ch k o b ie t, co m oże być spow odow ane z a b u rz e n ie m m e ta b o liz m u h o rm o n ó w przez ty to ń . P a le n ie tytoń iii w pływ a rów n ież u je m n ie na p ło d n o ść. U m ężczyzn pow oduje z m n ie js z e n ie p ro d u k cji p le m n ik ó w , u k o b ie t zab u rzen ia o w u lacji i p rzy sp ieszen ie w y stąp ien ia m en op au zy . U p alacz)' tyto n iu przy­ śp ie sz e n iu ulega proces sta rz e n ia się skóry.

; p alenie ty to n iu a c ią ż a p alen ie ty to n iu przez m a tk ę pow od uje s ta le n ie d o tle n ie n ie ■ i zatru w anie p ło d u tle n k ie m w ęgla, co bardzo n ie k o rz y stn ie od bija 1-:się n a jego rozw oju fizyczn ym i p sy ch iczn y m (szczegó ln ie k o m ó rk i : ośrodkow ego u k ła d u nerw ow ego p łodu są w rażliw e na n ied ob ór ■■-.tlenu). N ik o ty n a p rzech od zi sw ob od nie przez ło ży sk o i je j e lim in a ­ cja ze środ ow iska płodow ego przebiega w o ln iej n iż z u stro ju c ię ż a r­ nej. T a ic ie stę ż e n ie k arb o k sy h e m o g lo b in y w krwi płodow ej m oże ■ osiągnąć p o zio m dwa razy w yższy n iż we kiw i m atk i. Ryzyko zgonu now orod ka m a tk i palącej w czasie ciąży je s t . o 4 0 % w ięk sze w tra k cie porodu i o 2 0 % w ięk sze w o k resie okołoporodow ym . N ow o ro d k i m a te k p alących w y ró żn iają się za­ zwyczaj m n ie js z ą m a s ą i m n ie js z y m i ro zm iaram i c ia ła . Ich m asa . ..urodzeniowa je s t p rz e cię tn ie o 2 5 0 g n iższa n iż m asa now orod ków m atek n iep alący ch . D z ie ci p niaczek w y kazu ją cz ęsto w o ln iejszy rozwój fizyczny i in te le k tu a ln y , częście j w y stęp u ją u n ich wady "■wrodzone serca oraz rozszczep p o d n ieb ien ia i warg. N ik o ty n a w y­ stępuje tak że w m le k u p alących tyto ń k o b ie t k arm iący ch w s tę ż e ­ niu 0 ,5 mg/litr. S ch orzenia w y stę p u ją ce rzad ziej u p alaczy Z a licz a m y do n ic h raka b ło n y śluzow ej trzo n u m acicy , m ię ś ­ niaki m acicy , z a tru cie ciążo w e, fe st to praw dopodobnie zw iązane z zabu rzen iam i m e ta b o liz m u h o rm o n ó w u p alący ch k ob iet. C h o ro ­ ba P ark in so n a i w rzód zie ją ce zap alen ie je lita grubego [coli lis u lcet o s o ) rów nież rzadziej w y stęp u ją u palaczy niż u n iep alący ch ( 2 2 ).

F] 4.4. Picie alkoholu a zdrowie P o p u lację ludzi p ijący ch alk o h o l m o żem y po d zielić na 3 grupy: rozsądnie p ijący - w ię k sz o ść lud zi p ije ro zsąd n ie, n a d m ie rn ie pijący - nad używ ający alk o h o lu i alk o h o licy - u zależn ien i od a lk o ­ holu. P olska należy do k rajó w o w y so k im spożyciu alk o h o lu . W y ­ przedzają nas tylko k ra je o trad ycyjn ie w y so kim spożyciu w ina (Francja, H iszp an ia, W io ch y ) oraz piwa (N iem cy , A u stria). M iarą rozp ow szech nien ia spożycia je s t w sk a ź n ik w y rażający spożycie w litrach czystego sp irytu su na jed nego m ie sz k a ń c a . O b e jm u je on alkohol spożyw any pod p o sta cią w ódki, w ina i piwa (4). W P olsce spożycie alko h olu w o k resie po II w o jn ie św iatow ej ro sło w olno, ale

zdrow i e m

Do w ta Żohuerczuk-Kieliszek

Rozdział 4 - Z achow ania zdrow otne i ich zwicfzek ze zdrow iem

system atyczn ie. G w ałto w n y w zro st sp ożycia n a stą p ił n a p rze ło m ie lat 80 . i 9 0 . Pow odem było z n ie sie n ie o g ran icze ń d o stę p n o ści a lk o ­ holu (sprzedaż od godziny 1 3 .0 0 ), w zro st liczby p u n k tó w sprzedaży alkoholu, relatyw na o b n iżk a jego cen y, W 1 9 9 2 rok u śred n ie sp o ­ życie 100% alko h olu n a jednego m ie sz k a ń c a w P o lsce o sią g n ę ło 11 litrów - najw yższy p o zio m w h is to rii - d o ró w n u jąc leg en d arn em u rozpiciu sp o łeczeń stw a polskiego w c z a sa c h zaborów . W drugiej połow ie lat 9 0 , staty sty Id zd row o tn e su geru ją sp ad ek sp ożycia a l­ koholu. Z m ie n ia się rów n ież w z o tz e c k o n s u m p c ji alk o h o lu . T r a ­ dycyjny m od el p o lsk ie g o p ic ia {k o n su m p c ja jed n orazow o d użych daw ek alko h o lu , głów nie w y so ko p ro cen to w eg o z te n d e n cją do szy­ bkiego p rzek roczen ia progu n ie trze źw o ści, p resja w o b ec o só b niepijąeyeh) jest w ypierany przez w zoty zach o d n ie - ro śn ie spożycie napojów n isko p ro cen to w ych , g łó w n ie piwa. C zęste picie napojów alkoholow ych, n iek o n ieczn ie w ysokopro­ centow ych, o bciążające organizm ok reślo n ą daw ką d ziałająceg o to­ ksycznie etanolu w d łuższym o k resie czasu prow adzi u o k o ło 2 0 % osób nadużyw ających alkoholu do rozw oju ch o ro b y a lk o h o lo w e j, inaczej zesp ołu u z a le ż n ie n ia od a lk o h o lu , in aczej a lk o h o liz m u . W edług kryteriów W H O ro zp o zn an ie zesp o łu u z a le ż n ie n ia od alkoholu wymaga stw ierd zen ia, co n a jm n ie j 3 z w y m ien io n y ch 7 o bjaw ów w o k resie o s ta tn ic h 12 m iesięcy ; 1 - „G łód alk o h o lu " - siln a p otrzeba lub przym u s p icia alk o h o lu , 2 . U trata kontroli nad piciem - n iem ożn o ść skutecznego decydo­ wania o ilości wypitego alkoholu i o m o m en cie przerwania picia. 3 . W ystąp ienie zesp ołu a b sty n en ey jn eg o po o d staw ie n iu a lk o h o ­ li! lub z m n ie jsz e n iu daw ki, k tóry c h a ra k te ry z u je się w y stąp ie­ niem n astęp u jący ch objaw ów : tach yk ard ia, w y so k ie ciś n ie n ie tętn icze, n iep o kó j i d rażfiw ość, d rżenie k o ń czy n , sk u rcz e m ię ­ śniow e, h alu cy n acje w zrokow e i dotykow e, 4 . W zro st to le ra n cji n a alk o h o l. 5 . N arastające zan ied b y w an ie p rz y je m n o śc i i z a in te re so w a ń z powodu p icia, zw ięk szon a ilo ść czasu p o św ięcan a zdobyw a­ niu alko h o lu , jego w ypiciu lub od zyskan iu rów now agi po jego w ypiciu.

6 . K ontyn u o w anie p icia m im o o czy w isty ch dow odów na w y stę­

7.

pow anie szkod liw ych n a stę p stw w każdej sferze życia - o so b i­ ste j, sp o łe cz n e j, e k o n o m ic z n e j. Z abu rzen ia p am ięci i św iad o m o ści (4).

Isto tą u zależn ien ia alkoh o lo w ego je s t u tr a ta k o n t r o li n ad ilo ­ ś cią w y p ija n e g o a lk o h o lu , a n ie jego o b iek ty w n a ilo ść. U tra ta k o n ­ troli je s t nieod w racalna i n ie m o żn a jej przyw rócić n a w e t w w yniku terapii. D latego w łaśn ie a lk o h o liz m je s t ch o ro b ą c h ro n ic z n ą , taką,

88

■' Ż której n ie m o ż n a się w yleczyć, lecz z k tó rą trzeb a n a u cz y ć się żyć. : ^Nałogowe picie prow ad zi w k o ń cu n ie u c h ro n n ie do u tra ty zd o ln o- -ści kierow an ia w ła sn y m ży cie m . O so b a u z a le ż n io n a z reg u ły za- . przeczą n eg atyw n y m sk u tk o m u zale żn ie n ia p o słu g u ją c się różnymi m e c h a n iz m a m i o b ro n n y m i, do k tó ry ch należą: ° m in im a liz a c ja , np. w y p iłe m m n ie j n iż in n i, p iję tylko je d en k ie lisze k , gdy m a m tru dny d zień w pracy, * r a c jo n a liz a c ja , np. każdy n a m o im m ie js c u m u sia łb y pić, w m o im zaw od zie m a m za dużo stresó w , d latego m u szę się u sp o k ajać, * o b w in ia n ie in n y c h , np. n ie p iłby m , gdybym m ia l lepszą żonę, w p ad łem przez m a tk ę . O b ro n n y sy ste m zap rzeczan ia stan o w i głó w n ą c e c h ę u z a le ż ­ nienia c h e m icz n e g o . O n też je s t n a jw ię k sz ą p rzeszko d ą w ro zp o­ znaniu u z a le ż n ie n ia , zaró w n o przez sam eg o ch orego , ja k i o to c z e ­ nie, k tó re m oże łatw o dać się zasu gerow ać p o zo rn ie p rzek o ­ nującym arg u m en to m o so b y u za le ż n io n e j. Je llin e k (lek arz a m e ry k a ń sk i) u s ta lił 4 pod staw ow e fa z y ro z ­ w oju a lk o h o liz m u : X, F aza w stę p n a - p icie n ap o jó w a lk o h o lo w y ch je s t zaw sze u m o ­ tyw ow ane z e w n ę trz n ą przyczyną, c h o cia ż przyszły a lk o h o lik szu ka sy tu a cji, w k tó ry ch d ochod zi do p icia. W y s tę p u je p od ­ w yższenie to le ra n c ji alk o h o lu , . 2. F aza z w ia s tu n ó w (o strz e g a w c z a ) rozp oczyna się od w y stąp ie­ nia p ierw szych p a lim p sestó w . P a lim p s e s t je s t to n ie p a m ię ć okresu u p icia w y stęp u jąca po d aw kach alk o h o lu n ie z ab u ­ rzających w sp o só b isto tn y zach o w an ia. P ojaw ia się sta ła , n a ­ trętn a m yśl o alk o h o lu . P icie s ta je się p otrzebą, a n ie p rzy je­ m n o śc ią . R o zp o czy n a się p icie w ta je m n ic y przed o to cz e n ie m . 3. F a s a k r y ty c z n a (o stra ) - p o cz ą tek u z a le ż n ie n ia - u tra ta k o n ­ troli nad ilo ścią w y p ijan ego alk o h o lu . P ieiw sze d aw ki a lk o h o ­ lu pow od ują n ie p o h a m o w a n ą p o trzebę d alszego p icia, k tó re z reguły k o ń czy się s ta n e m głębo kiego u p o jen ia . Próby u k ry cia sw ego p ija ń stw a k o ń cz ą się n iep o w o d zen iem . C h o rz y p orzu ­ cają pracę, zryw ają z p rz y ja ció łm i, n a s ila ją s ię k o n flik ty m a łż e ń s k ie k o ń cz ą ce się rozw od em . N a k o ń cu fazy k ry ty czn ej p ojaw ia się p ic ie x>oranne. Je st to w y p ijan ie n a czczo n ie w iel­ kiej ilo ści alk o h o lu , aby być zd o ln y m do p o d jęcia ja k ic h k o l­ w iek czy n n o ści. 4. F a sa c h r o n ic z n a (z e jś c io w a ) - n ad al w y stęp u je p icie p o ran n e , p o jaw iają się c ią g i p ija c z e (w ielod niow e o k resy n ie k o n tr o lo ­ w anego picia). O b n iż a s ię w y raźnie to le ra n cja alk o h o lu , C h o ­

89

Dorota Ż oinierczuk-KJeliszek rzy p iją w sze lk ie p rod u k ty zaw ie rające alk o h o l: d en atu rat, spi­ rytus salicylow y. D e g ra d a cja sp o łe cz n a prow adzi do k o n ta ­ któw z lu d źm i z m a rg in e su sp o łeczn eg o . N astę p u je psychodegrad acja alk oh o lo w a (13). N egatyw ny w pływ a lk o h o lu n a zd row ie n ie ogranicza się tylko do m o żliw o ści w y w oływ ania u z a le ż n ie n ia . A lk o h o l je s t su b sta n cją to k sy cz n ą dla w ię k sz o ści narządów i u k ład ó w o rg an izm u . P on iżej p rzed staw io n o k ró tk i przegląd sz k o d liw e g o w pływ u a lk o h o lu na o rg a n iz m c z ło w ie k a . U k ła d k r ą ż e n ia N ad u żyw an ie alk o h o lu zw iększa ryzyko w y stąp ien ia n a d ciś­ n ie n ia tętn iczeg o, zab u rzeń ry tm u serca (m ig o tan ie i trzep o tan ie przed sionków , c z ę s to sk u rcz ko m o ro w y i m ig o ta n ie k o m ó r), kard io m io p a tii alk o h o lo w e j (zw yrod n ienie k o m ó re k m iąższow ych, s tłu sz cz e n ie i p o w ięk szen ie serca), udarów la w o to czn y ch m ózgu i krw aw ień śró d czaszk o w ych . Z a c h o ro w a ln o ść na ch o ro b ę n ied o ­ k rw ien n ą serca je s t p od obna u ab sty n e n tó w o raz o só b nad uży­ w ający ch alk o h o lu . N a to m ia s t u o só b sp o ży w ający ch do 2 -3 porcji stan d ard o w y ch alk o h o lu d z ie n n ie ( 2 0 - 3 0 gram ów czystego a lk o h o ­ lu) ryzyko je s t z n a m ie n n ie o b n iż o n e . M im o to, spożyw anie m ały ch ilo ści a lk o h o lu ja k o p ro filak ty k i ch o ro b y n ie d o k rw ien n ej serca nie je s t z a le ca n e , gdyż ryzyko w y stą p ie n ia u zale żn ie n ia i szkód zdro­ w o tn y ch w z a k re sie in n y ch u k ład ów i narządów przew yższa ew en ­ tu a ln e korzyści spow odow an e ta k ą p rofilak ty k ą. U k ła d p o k a rm o w y A lk o h o l d ziała szk od liw ie n a każdy z e le m e n tó w przewodu po­ karm ow ego, co pow od uje cz ęstsz e w y stęp o w an ie u o só b p ijących o h jaw ew ch a ra k te ry sty c z n y c h dla tego u k ład u (bóle brzu ch a, b ie­ g u n k i, krw aw ien ia). N a d m ie rn e sp o życie alk o h o lu zw iększa czę­ s to ś ć w y stęp ow an ia reflu k su żo i ąd ko w o - p r ze 1y k o w ego, zap alenia przełyk u , przełyku B a n e t a (ad ap tacy jn a m e tap lazja n ab ło n k a w delowarstwowego p łask ieg o przełyk u w n a b ło n e k we Ic o w aty i gruczołow y typu żołąd kow ego w yzw olona d rażn ie n iem przez sok żołądkow y), zesp ołu M a ilo ry Jeg o -W eissa (p od łu żne p ękn ięcia b ło n y ślu zow ej przełyk u n a w y so k o ści w pustu p o ja w ia ją ce się w n a stę p stw ie g w ałto w n y ch i n ie p o h am o w an y ch w ym iotów 1). Ż y la k i przełyku p o w sta ją ce w przebiegu alk o h o lo w ej m arsk o ści w ątrob y m ogą p ękać, p ow o d u jąc c z ę sto zag rażające życiu krw aw ie­ nia. E tan o l poprzez sweąe d z ia ła n ie bezpośrednio d rażn iące m o że pow odow ać o stre z a p a le n ie żołądka o raz p rzew lekłe zap alen ie żo łąd k a i d w u n astn icy . A lk o h o l p ow od u jąc u szko d zen ie stru k tu ry i fu n k c ji kosników ’ je lito w y ch o raz z m ia n ę fu n k c ji m o tn ryczn y ch

PO

żjćłit prowudzi do w y stąp ien ia przew ie id ego nieżytu je lita , zesp ołu : złego w c h ła n ia n ia o raz p rzew lekłych bieg u n ek. N ied obory pokarbiiow e p o w etale w’ e fe k cie w y m ien io n y ch zaburzeń dotyczą głów n ie ■'w itam iny B i o raz E. N ad u żyw an ie a lk o h o lu p ow ed u je o stre i przew lekie zap alen ie trz u stk i. W ą tro b a je s t bardzo w rażliw a n a toksy' czne d ziałan ie e ta n o lu , pon iew aż je s t o n a głó w n y m m ie js c e m jego m etabolizow an ia w o rg an izm ie, zaś p o w stający wr w y n ik u przem iia n alk o h o lu aldehyd octow y je s t o k o ło 3 0 razy bard ziej to k sy cz­ ny dla k o m ó re k n iż sam alk o h o l. S to p ie ń u szkod zen ia w ątro by p o ­ zostaje w śc isły m zw iązku z ilo ś cią pitego alk o h o lu , c z a se m trw a­ nia nałogu o raz m o d elem p icia. W zależn o ści od cię ż k o ści u sz k o ­ dzenia w ątroby w y ró żn iam y trzy pod staw ow e zesp oły chorobow e: stłu szczen ie w ątroby, alk o h o lo w e z ap alen ie i alk oh o lo w ą m a rsk o ść wątroby. S tłu s z c z e n ie w ą tro b y przebiega n a jc z ę śc ie j hezobjaw o■żwo. S ta n te n m o ż e być o d w racalny pod w a ru n k ie m całk o w iteg o zap rzestania p icia. A lk o h o lo w e zap alen ie w ątro by je s t s ta n e m z n a c z ­ enie p o w ażn iejszym . S tw ierd za się pod w yższenie w skaźników ’ w ątrobow ych i p o zio m u b iliru b in y . Jeżeli nad używ ający alk o h o lu nie zap rzestan ie p icia, w to k u p o stęp u jąceg o u szk o d zen ia m iąższu w ątroby dochodzi do alk o h o lo w ej m a rsk o ści w ątro by i jej niew yd o­ lności. O bjaw ow a m a rsk o ść w ątroby w y stęp u je u 8 -1 0 % osób u za­ leżnion ych. W przebiegu ch o ro by d ochod zi do niew yd o ln o ści w ątroby z h ip o a lb u m in e m ią , o b rzęk am i obw odow ym i, żylakam i przełyku i odbytu, w od obrzu szem , n ied o k rw isto ścią i w końcu encefalopatią. M a rs k o ś ć je s t s ta n e m nieo d w racaln y m i ch o ciaż przebieg ch o rob y je s t z m ie n n y o so b n iczo , cz ęsto - m im o z ap rze sta­ nia picia i leczen ia - prowadzi do śm ie rci. U kład nerw ow y U szk o d zen ia d otyczą zarów n o obw odow ego, ja k i o śro d k o w e­ go u k ład u nerw ow ego. W u k ład zie obw odow ym w y stęp u je przede w szystkim p o iin eu ro p atia alkoh o lo w a, spow odow ana to k sy czn y m u szkod zeniem fu n k c ji nerw ów obw odow ych. U szk o d ze n ie ośrodkowego uld ad u nerw ow ego przebiega pod p o stacią kilku zesp ołów k lin iczn ych , tzw. p sy ch o z alko h olo w ych p o jaw iający ch się u o k o ło 10% alk o h o lik ó w w fazie zejścio w ej a lk o h o liz m u . Ich po d łożem są . zm iany o rg an iczn e w m ózgu, zw iązane z w ie lo le tn im z atru ciem a l­ koh olem . Z a lic z a m y tu ta k ie jed n o stk i ch oro bo w e, jak : m a ja cz e n ie alkoholow e [delirium tremens, m a ja cz e n ie d rż e n n e j, halu cyn oza alkoholow a, p aran o ja alk o h o low a (obłęd zazd rości, alkoholow y’ z e ­ spół O tella), d ep resja alk o h o lo w e, p sychoza K orsakow e, o tę p ie n ie alkoholow e.

Rozdział 4 - Z achow ania zdrow otne i ich zw iązek ze zdrow iem

I nin tui Zulnierczuk-K idiszuk N o w o tw o ry P icie a lk o h o lu sp rzy ja rozw ojow i co n a jm n ie j c z te re c h typów raka: ja m y u stn e j i gardła, p rzełyk u , ła ta n i, w ątroby. Stw ierdzono tak że w pływ s u b s ta n c ji zaw arty ch w piw ie na rozw ój rak a od by tni­ cy. A lk o h o l n ie je s t czy sty m k a n ce ro g e n e m , tzn. n ie w pływ a bezpo­ śre d n io n a m a te ria ! gen ety czn y, n a to m ia s t jego o b e cn o ść zn aczn ie u łatw ia rozw ój now otw oru . D u ż e zn a c z e n ie m a też o b n iż e n ie od­ p o rn o ści im m u n o lo g icz n e j, cz ęsto w y stę p u ją ce u o só b n ad m ie rn ie p ijący ch . Z a b u r z e n ia h e m a to lo g ic z n e A lk o h o l, d z ia ła ją c to k sy cz n ie n a w ątrob ę, u p ośledza syntezę czy n n ik ó w k rzep n ięcia. D z ia ła też to k sy cz n ie n a rozw ój w szy­ stk ic h k o m ó re k krw i, g łó w n ie m eg akario cy tó w , co pow oduje w y stąp ien ie tro m h o ey to p en ii, n a w e t do w a rto ści 3 0 - 5 0 tys./m m 3. N ie d o k rw isto ść w c h o ro b ie a lk o h o lo w ej m oże być zw iązan a z h a ­ m o w a n ie m sy n tezy k w asu foliow ego lub z n ie d o b o ra m i p o k arm o ­ w ym i {brak żelaza) albo z e p izod am i krw aw ien ia (żylaki przełyku i odbytu, choroby żo łąd k a). A lk o h o l a c ią ż a A lk o h o l pity reg u larn ie przez k o b ie tę c ię ż a rn ą s ta n o w i bardzo siln y cz y n n ik terato gen n y. N aw et 3 - 4 p o rcje a lk o h o lu d zien n ie m ogą d ziałać u sz k a d z a ją co n a płód. N a js iln ie js z e d ziałan ie to ksy­ c zn e a lk o h o lu w y stęp u je w p ierw szych 6 tyg o d n iach ciąży. W y k a ­ zan o d od atn ią k o rela c ję p om ięd zy ilo ś cią a lk o h o lu pitego przez m a tk ę w cz a sie ciąży a w y stęp u jący m i u płodu w ad am i. N ajp o w aż­ n ie jsz y m p o w ik łan ie m je s t a lk o h o lo w y z e sp ó l p ło d o w y {fetalalcohol synu!ram}. U p o to m stw a k o b ie t p ijący ch w ię ce j n iż 4 - 6 p o rcji a l­ k o h o lu d zie n n ie stw ierd za s ię go w 3 0 -4 0 % . C e c h y ch a ra k te ry sty ­ czn e tego zesp ołu to: ° z ab u rzen ie fu n k c ji o środ kow ego u k ład u nerw ow ego, co prow adzi do n ied o rozw oju fizycznego i u m ysłow eg o (średni IQ = 6 3 ), zab u rzeń n eu ro lo g iczn y ch , zab u rzeń zach o w an ia i e m o c jo n a ln y c h ; ° n ied o b ó r w zro stu i m a sy c ia ła bezp ośred n io po urod zeniu , ja k i w o k re sie p ó źn ie jszy m ; ° m ik ro ce fa lia (m a łe ro zm iary m ózg o czaszki); ° cech y d y sm o rficzn e tw arzy (słab o w y k sz ta łco n a górna w arga, zw ężenie szp ar p ow iekow ych); ° in n e n iep raw id ło w o ści budow y a n a to m ic z n e j (z m n ie jsz o n a ru ch o m o ść staw ów , a n o m a lie budow y żeber, zrost p iątych palców rąk) ( 8 ).

4 .5. Aktywność fizyczna a zdrowie A ktyw n o ść fizyczn a je s t jed n ą z p od staw ow y ch c e c h c h a ra k te ­ ryzujących czło w ie k a, je s t zakod o w an a g en ety czn ie. In fo rm a c je ge­ netyczne rz u tu ją n ie tylko na fizy czn e u k sz ta łto w a n ie się m o ż liw o ­ ści ruchow ych, ale w a ru n k u ją też p sy ch iczn e pod łoże p otrzeby ru ­ chu n ajb ard ziej w id o czn e u m a ły c h d zieci (2 2 ). P o lsk ie s p o łe c z e ń ­ stwo c e ch u je n isk a ak ty w n o ść fizyczna. M o żn a szaco w ać, że za le d ­ wie o k o ło 3 0 % d zieci i m ło d zieży o raz 10 % d o ro sły ch u p raw ia róż­ ne form y ru ch u , w k tó ry ch rodzaj i in te n sy w n o ść o b cią ż e ń w y siłk o ­ wych zasp o k aja pod staw ow e p otrzeby fizjo lo g iczn e o rg an izm u . W czasie w o ln ym p rz eciętn eg o P olak a d o m in u ją z a ję c ia zw iązan e : z brak iem ak ty w n o ści fizy czn ej, g łó w n ie ogląd anie te le w izji (np. 40% m łod zież)' 1 1 - 1 5 -le tn ie j p o św ięca n a to 4 i w ię ce j godzin dziennie) ( 11 ). N isk a ak ty w n o ść fizyczna lub sied zący tryb życia zw ięk szają ryzyko z ach o ro w an ia n a c h o ro b ę w ień cow ą, u d ar m ózgu, n a d c iś ­ nienie tę tn icze , cu k rzy cę in su lin o n ie z a le ż n ą , o steo p o ro zę. L ud zie prowadzący sied zący tryb ty c ia są d w u k ro tn ie b ard ziej n a ra ż en i n a choroby u k ład u k rążen ia n iż lud zie akty w n i. R egu larn a a k ty w n o ść fizyczn a m a duże z n a c z e n ie p ro filak ty ­ czne. Jej d ziałan ie n a o rg an izm czło w iek a je s t n a stę p u ją ce : * z m n ie js z a ryzyko ch o ro b y w ie ń co w e j, w m n ie js z y m sto p n iu u d am m ózgu; ° o bn iża c iś n ie n ie tę tn ic z e krw i; " popraw ia profil lip o p ro tein o w y o so cza. O so b y reg u larn ie poddane tren in g o w i w y trz y m a ło ścio w e m u m a ją n iższy p o zio m trój glicerydów w su ro w icy krw i, niższy p o zio m ch o le ste ro lu całk o w iteg o , niższy p oziom fra k cji L D L i V L D L lip o p ro tein (lip o p ro tein y o n is k ie j i bard zo n is k ie j g ęsto ści), w yższy p o zio m frak cji H D L (lip o p ro tein o w ysokiej g ęsto ści, k tó ra s p e łn ia rolę o ch ro n n ą w m iażd życy n aczy ń ); * popraw ia b ila n s kalo ry czn y, co sp rzyja spad kow i ciężaru c ia ła poprzez z w ię k sz en ie zu ży cia energii i w ten sp osób zapobiega o ty ło ści;

6 o bn iża stę ż e n ie glu kozy w o so czu i zw iększa je j to le ra n cję , z m n ie js z a ją c ryzyko z a ch o ro w an ia n a cu k rzy cę in su lin o n iezależn ą; « z m n ie js z a u tra tę tk a n k i k o s tn e j, zap o biegając w te n sp osób o steo p o ro zie;

93

Dorom Żołnierczuk-Kieliszek

Rozdział d - Zachow ania zdrow otne i ich zw iązek * z m n ie jsz a ak ty w n o ść fibryn og en u i p ro k o n w erty n y oraz zw iększa a k ty w n o ść fib ry n o łity cz n ą o so cza; ° poprawia sp ra w n o ść p sy ch iczn ą, w y trz y m a ło ść na stres i zm ęcze n ie . Stw ierd za się o gó ln ie, że w y siłk i w y trzy m ało ścio w e m a ją w yraźny e fe k t an ty d ep resyjn y u o sób z z a b u rz e n ia m i n iew ielk ieg o łub śred n iego stop n ia. Z m n ie js z a s ię ró w n ież p o zio m lęku , c h o ć e fe k t ten n ie je st tak w yraźny, ja k w przypadku d ep resji. P rzyp u szcza się, że do łagod zenia s ta n ó w łęku i n ie p o k o ju d ochod zi n a drodze w zrostu zaw arto ści w e krw i en d o m o rfin ; * je st k o rz y stn ą przeciw w agą dla o b cią ż e n ia pracą u m ysłow ą, n a d m ia re m stre só w lub je d n o stro n n y m w ysil Idem fizycznym ,*

* odgrywa w ażn ą ro lę w zap o biegan iu patologii s p o łe cz n e j, zw łaszcza w śród m ło d zie ży (5 j. A ktyw ność fizy czn a je s t n a tu ra ln y m śro d k ie m w zm ag ający m aktyw ność z m ia ta cz y w o ln y c h rod n ikó w . S y ste m a ty cz n y tren in g fizyczny pod nosi o d p o rn o ść im m u n o lo g icz n ą org an izm u . N a to ­ m ia s t n a d m ie rn ie n a s ilo n y tre n in g fizyczny, bez p rzerw w ypoczyn­ kow ych, obniża o d p o rn o ść im m u n o lo g icz n ą o rg an izm u ; dlatego osoby u p raw iające sp o rt w yczynow o i in te n sy w n ie tre n u ją c e są b ar­ dziej p od atne n a in fe k cje , zw łaszcza dróg od d echow ych (2 2 ).

% 4.6. Czynniki ryzyka chorób wkłady ;%1 krążenia i chorób nowotworowych N a jcz ę stsz y m i p rzy czy n am i zgonów w P o lsce są choroby u k ład u k rążen ia. O d se te k zgon ów z tego pow odu w y n o si oko ło 4 5 % u m ężczyzn i 5 5 % u k o b ie t. W śró d ch o ró b u k ła d u k rążen ia n a jis to tn ie js z y w pływ n a u m ie r a ln o ś ć m a ją sch o rz e n ia zw iązane z ro zw ojem m iażd życy tę tn ic, w tym g łó w n ie ch o ro b a n ied o­ k rw ien n a serca, k tó ra je s t p rzy czy ną w ielu tzw. przed w czesnych zgonów , tj. zgonów , k tó re w y stąp iły przed u k o ń c z e n ie m 6 4 . roku życia. P o ję c ie cz\rnnil< lyzyha p o ch o d zi z d łu gofalow ych bad ań popuła c ji F ra m ig h a m {n ie w ielk ie m ia s to w U S A k o ło B o sto n u ), w k tó ­ rym od 1 9 4 8 rok u p ro w ad zo n o b ad an ia e p id em io lo g iczn e do­ ty czące czy n n ik ó w ryzyka ch o ró b u k ład u k rąże n ia i ch o ro b y n ied o­ k rw ien n ej serca. Z ponad 2 5 0 p o zn an y ch dziś czy n n ik ó w , trzy uz­ n a n o za n a jw a ż n ie jsz e , n ie z a le ż n e czy n n ik i przyczynow e choroby. 94

Są to zab u rzen ia lipidow e, przede w sz y stk im podw yższony p oziom ch o lestero lu , n ie k o n tro lo w a n e n a d c iś n ie n ie tę tn icz e i p ale n ie ty to ­ niu. P rz y n a jm n ie j te trzy c z y n n ik i są u w zględ niane w e w sz y stk ich ■programach p rew en cy jn y ch realizow an ych na św iecie (15). W śród cz y n n ik ó w ryzyka ch o ro b y n ied o k rw ien n ej serca z n a j­ dują s ię c ech y ind yw idu aln e, n ie p od d ające się m o d y fik acji, n a s tę p ­ nie pod d ające s ię m o d y fik acji cech y b io ch e m ic z n e i fizjo lo g iczn e, *a-także cz y n n ik i zw iązan e ze sty le m życia (tab. 4 .3 ).

Tab. 4.3. Czynndd r)>zyka choroby niedokrw iennej serca (źródło: P yorała G., De B ackerG ., G raham Poole-Wilson P. i wsp.: Prewention kof coronaiy heart disease in clinicał practice. R ecom m endations o f the Tank Parce o f the European Saciety o f Cardiołogy, Enropean A theroscłerosis Saciety and European Societv o f Ih-pertem ion. European Heart Journal 1994 , 15, 1300-1331}

Styl życia

CecEiy biochemiczne i fizjologiczne {poddające się modyfikacji)

Cechy indywidualne {nie poddające się modyfikacji)

Dieta wysokokaloryczna obfitująca w tłuszcze nasycone i cholesterol Palenie tytoniu Nadmierne spożycie alkoholu Mala aktywność fizyczna

Podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego (i LDLcholesterofu) Niskie stężenie HDLcholesterolu Podwyższone stężenie trójglicerydów Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi Hiperglikemia/cukrzyca Otyłość Czynniki trombogenne Zwiększone stężenie homocysteiny

Wiek Pleć męska Wczesne występowanie ChNS lub innych chorób naczyniowych na tle miażdżycy w rodzinie (u kobiet przed 65. rokiem życia, u mężczyzn przed 55. rokiem życia) Zachorowania na inne choroby naczyniowe na tle miażdżycy Przedwczesna menopauza u kobiet

j 1 i

|

C h o le stero l n ie je s t zw iązk iem szkod liw ym , je s t o n w ręcz n ie ­ zbędny w o rg an izm ie. Praw idłow y p oziom c h o le ste ro lu c a łk o w ite ­ go w su row icy krwi n ie p o w in ien p rzek raczać 2 0 0 mg/dl, fra k cji LDL ch o le ste ro lu {„złego c h o le s te ro lu " zw anego a tero g en n ą frak cją lipoprotein) 1 3 5 mg/dl, a p o zio m H D L c h o le ste ro lu {dobrego ch lesterolu zw anego a n ly a te ro g e n n ą fra k cją lip op ro tein) po w in ien być wyższy n iż 3 9 m gktl. W y k a z a n o w y soką w a rto ść p rog no sty czn ą w skaźnika c a łk o w ity c h o le ste ro l do L D L -c h o le ste ro lu . N a jk o rz y st­ niej jest, gdy w s k a ź n ik ten nie przekracza 5, im je s t m n iejszy7, tym

r- .

I h>i\>k} .

Rozdział 4 - Z achow ania zdrow otne i ich zw iązek ze zdrow iem

ln ie i c z a k - K iclisz e k

Jep iej. Z n a c z e n ie podw yższanego poziom u ch o iestero łu jako w ska­ źn ik a pro g no sty czn ego m a le je po 55 . roku życia. D la prawidłowej gospod arki lipidow ej isto tn a je s t też zaw artość trójglicerydów we krw i, D o p u szczaln a n o rm a dla tego zw iązku w ynosi m aksym alnie 2 0 0 mg/dl (1 5 ). W y ró żn iam y trzy podstaw ow e rodzaje zaburzeń li­ pidow ych {p rzem ian y tłu szczo w ej), tj,:

n e g o .

° h ip e rch o leste ro lem ia - podw yższony p oziom cholesterolu całk o w itego , w tym frak cji LD L we krwi, ń h ip ertró jg licery d em ia - podwyższony poziom t rój gl i ce rydów i fra kej i V L D L we krwi,

1-.

° h ip erlip id em ia m ie sz a n a ~ podw yższony poziom c h o le ste ro lu całk o w ite g o i trójglicerydów oraz frakcji LDL i V L D L lip o p ro tein . O ty ło ść je s t choroby ogólno ustrojów ;], charakteryzującą sit] zw ięk szen iem ilości tłu szczo w ej m asy e iaia. Z w iązana jest ona ze zw ięk szen iem liczby {w p o p u la cji d ziecięcej) bądź w ielkości (w po­ p u la cji d o ro słych) k o m ó re k tk a n k i tłu szczow ej - adipocytów. Dla o ce n y sto p n ia nad w agi czy o ty ło ści n a jc z ę śc ie j stosow any jest w sk a ź n ik m asy c ia ła Q u e te ie ta , zw any też BM1 {bod y m a ss indes). O b liczam y go w edług w zoru:

N a od d ziały w an ie ind yw id u aln ych czy n n ik ó w ryzyka C h N S

w z r o s t [m ~ ] 3 0 ,0 p rzy jm u je się za otyłość,

a BM I 4 0 ,0 za o ty ło ść z n a cz n ą . W arto ści B M I m iędzy 2 5 -3 0 uz­ n a je się za nadw agę ( !ó ). C h a ra k te ry sty cz n ą cech ą tk an k i tłuszczow ej są jej odrębności m o rfolo g iczn e i m e ta b o lic z n e zale żn e od jej rozm ieszczenia. T k a n ­ ka tłu szczo w a w ew n ątrzb rzu szn a c h arak te ry zu je się większymi ro z m ia ra m i ad ip ocytów o raz w iększą ak ty w n ością m etaboliczną zalezn ą od w rażliw ości na glik o k o rty k o stero id y n iż tk an k i tłusz­ czow e in n y ch o k o lic . O c e n ia ją c rodzaj w y stęp u jącej otyłości w ed łu g ro z m ie sz cz e n ia tk a n iu tłu szczo w ej m o że m y ją podzielić na o ty ło ść an d ro id a!n ą [cen tra ln ą , brzu szn ą) i g in o id aln ą jobwodowa., poślad kow o-u dow ą). W ty m celu d o k o n u je się p o m iaru obwodu ta­ lii na p o zio m ie pępka i n a jw ię k sz e g o obw odu n a w ysokości bioder. N a stę p n ie ok reśla się s to s u n e k obw odu w talii do obw odu w bio­ d rach . O ty ło ś ć an d ro id aln ą ro zp o zn ajem y , gdy w a rto ść tego w skaź­ n ik a w y n o si w ięcej n iż 0 ,8 u k o b ie t i w ięcej n iż 1,0 u m ężczyzn. O ty ło ść b rzu szn a k o ja rz o n a je s t z in su lin o o p o rn o ścią , hiperinsulin e m ią , d ysłip id em ią, n a d c iś n ie n ie m tę tn icz y m , upośledzoną fibryn o łizą o raz zw ię k szo n ą z a p a d a ln o ścią n a ch o ro b y typu cyw ilizacyj-

96

Ryzyko zgonu czy zach oro w an ia na choroby u k ład u k rążen ia zwiększa się przy w y sokich w arto ściach ciśn ie n ia skurczow ego czy rozkurczowego. Z god nie z z a le ce n ia m i Św iatow ej O rg an izacji Z d ro ­ wia (W H O ) za w arto ści c iś n ie n ia u p ow ażn iające do rozpoznan ia n ad ciśnienia tętn iczeg o przyjęto 1 4 0 m m H g i w yżej dla c iśn ie n ia skurczowego lub 9 0 m m H g i wyżej dla ciśn ie n ia rozkurczow ego. W o s ta tn ic h la ta ch h ip e r h o m o c y s te in e n iia {podw yższony p o ­ ziom h o m o c y ste in y w su row icy kiw i) z o sta ła u zn an a za bard zo w a ­ żny cz y n n ik ryzyka m iażd życy. M o ż n a p rzypuszczać, że o z n a c z e ­ nie jej s tęż e n ia we krwi s ta n ie się isto tn y m m a rk e re m o ce n y p a ­ cjen ta w asp e k cie zagrożen ia c h o ro b a m i u k ład u k rąże n ia. H o m o . cysteina uszkad za śró d b io n e k n aczy ń - u łatw ia p rz e n ik a n ie L D L do ścia n y naczyń , a tak że ak ty w u je płytk i krw i. H y p e rh o m o cy ste in em ii sprzyja d ieta bogata w p rod u k ty m ię sn e , będące ź ró d łe m m e ­ tioniny, k tó ra je s t p rek u rso rem h o m o c y ste in y {1 9 ).

j/J Czynniki ryzyka związane z pracą zawodową

BM I = J S g L P t f W o ce n a ch tych w a rto ści B M I

O ty ło ść g in o id aln ą ro zp o zn ajem y, gdy jego w a rto ść stan o w i

0,8 łub m n ie j u k o b ie t i 1,0 lu b m n ie j u m ężczy zn {1 6 , 19).

;

: ) I

\

ai*|

■MSlSIll żMMttll

m oże n a k ła d a ć się w pływ cz y n n ik ó w ryzyka zw iązan y ch z p racą z a ­ wodową. U sta lo n o , że w y soce praw dopod obny je s t zw iązek p rzy­ czynow o-sku tkow y m ięd zy w y stęp o w an iem C h N S a b ra k ie m a k ty ­ w ności fizyczn ej w cz a sie w y kony w ania p racy zaw odow ej o raz z a ­ wodowym n a ra ż e n ie m na sty cz n o ść z ta k im i zw iązk am i c h e m ic z ­ nymi, ja k n itro g lice ry n a, n itro g lik o l, d w u siarczek w ęgla. P o w sta ­ niu C h N S sp rzyja praw dopod obnie m o n o to n n a p raca w y m ag ająca . skupienia, praca w y m ag ająca w y ko ny w ania d użej liczb y z ad ań pod . presją czasu , praca zm ian o w a z a k łó c a ją c a n a tu ra ln y ry tm b io lo g i­ czny, szczegó ln ie gdy je d n o cz e ś n ie w ym aga p o d e jm o w a n ia o d p o ­ w ied zialn ych d ecyzji, np. p raca lekarzy n a n o cn y ch d yżu rach , praca kontrolerów lo tu i k ap itan ó w statk ó w o raz zaw odow y k o n ta k t z k o ­ baltem , a rs z e n ik ie m i o ło w ie m , a także n ad m ie rn y h a ła s w m ie js c u pracy. M ożliw y je s t zw iązek przy czy n o w o -sku tk ow y m ięd zy w y stę ­ pow aniem C h N S a b ie rn y m p a le n ie m w c z a sie w y k o n y w an ia pracy .. zawodowej, a tak że od d ziały w an iem w y so k iej tem p eratu ry , ; zw łaszcza w p o łą cz e n iu z dużą w ilg o tn o ścią p o w ietrza i d z ia ła n ie m . poła elek tro m ag n e ty czn e g o . Jeżeli w p ew n y m m o m e n c ie d ojd zie u d an ej osob y do p o łą c z e ­ nia od działyw ania in d yw id u aln ych czy n n ik ó w ryzyka z czy n n ik am i ryzyka zw iązan y m i z w y k o n y w an ą p racą zaw odow ą, zw łaszcza przy dużym ich n a tę ż e n iu , gdy tow arzyszy te m u np. s ła b a k o n d y cja fizyczna, stre s czy nagły w y siłe k fizyczny, w ów czas p o w sta je tzw .

97

Dorota Ż olnierczuk-K ieliszek

Czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego

Czynniki ryzyka udaru mózgowego

98

s y tu a c ja w y so k ie g o ry zyk a. W ted y p raw d op od obieństw o w y s e p le ­ nią zaw ału serca m o ż e by ć n a w e t d w u d zie sto k ro tn ie w yższe ( 1 ). W zro sto w i zagro żen ia ze s tro n y ch o ró b n a tle m iażd życow ym sprzyja w y so k ie ro z p o w sz e ch n ien ie n a d c iś n ie n ia tętn iczeg o, na k tó re szacu n k o w o cierp i w P o lsce 1 2 m ilio n ó w o só b . U w ięk szości c h o ry ch z n a d c iś n ie n ie m tę tn icz y m stw ierd za się n a d c iśn ie n ie typu p ierw otnego o n ie z n a n e j przyczynie (in aczej c h o ro b ę nad ciśn ien io w ą). N a d c iśn ie n ie tę tn ic z e p ierw o tn e w 9 0 % w s p ó łis tn ie je z ró żn y ­ m i z a b u rz e n ia m i m e ta b o lic z n y m i i c z y n n ik a m i ryzyka, ta k im i jak: o ty ło ść, zab u rzen ia gosp o d arki lipid ow ej, u p o śled zen ie to le ra n cji glukozy, n isk a a k ty w n o ść fizyczn a, w y so k ie sp o życie sodu, a n isk ie p o tasu , p alen ie p apierosów , zw ięk szon e stę ż e n ie kw asu m o czo w e­ go, d od atn i wywiad ro d zin n y w k ie ru n k u n a d c iś n ie n ia tętn iczeg o, czy n a d m ie rn e sp o ży cie a lk o h o lu . N ie k o rz y stn y w pływ środ ow iska na rozw ój n a d c iś n ie n ia tę tn icz e g o pierw o tn ego to w iele n iesp rzy­ ja ją c y c h sy tu a c ji, o b cią ż a ją c y c h ośrod k ow y u k ład nerw ow y, np. w y czerp u jąca p raca, cią g ły p o śp iech , b ra k w ypoczynku , zagrożenie życia. P rzypu szcza się , że sa m o tylko d z ia ła n ie c z y n n ik ó w środ ow i­ sk o w y ch n ie p ow o d u je p o w stan ia ch o rob y n a d c iśn ie n io w e j. R o z­ w ija się o n a w ów czas, gdy z a d z ia ła ją o n e na o rg an izm d zied zicznie u sp o so b io n y [9j. U d ar m ózgu je s t n a jc z ę sts z y m s k u tk ie m ch o ró b n aczy n io ­ w ych m ózgu i stan o w i je d n ą z g łó w n y ch przyczyn u m ieraln o ści w .p o p u lacji og ó ln ej, W P olsce, co rok u , b lisk o 5 0 ty sięcy o só b zapa­ da n a ud ar m ózgow y (udar n ied o k rw ien n y m ózgu luIr k rw o tok m ó ­ zgowy), co stan o w i pow ażny p ro blem sp o łeczn y. C z y n n ik i ryzyka udaru m ózgow ego pokryw ają s ię w zasadzie z cz y n n ik a m i ryzyka ch o ro b y n ied o k rw ien n ej serca. D od atkow o m o żn a w y m ien ić: n ie d o c iśn ie n ie tę tn icz e , o k res m en o p au zy u ko ­ biet, ch o ro b y serca (poza C h N S tak że m ig o ta n ie przed sionków , p rzero st lew ej ko m o ry , ch o ro b a re u m a ty cz n a serca, w ady serca), cię żk a m ig ren a (z aurą), zażyw an ie n ie k tó ry ch leków (efedryna i in n e sy m p a ty k o m im e ty k i) o raz n arko tyk ó w (a m fe ta m in a , k o k a i­ na, h e ro in a , L S D ), n isk i p o zio m ap olip op rotein y E (p o łim o rficzn a g łik o p ro te in a, k tó ra odgrywa w ażn ą rolę w p rz e m ia n ie trójglicerydów) i p od w yższony h e m n to k ry t (czy n n ik ryzyka nied ok rw ien n ego u d a m m ózgu) ( 2 ). N o w o tw o ry z ło ś liw e są drugą, c o do c z ę sto śc i, przyczyną zgo­ nów w k ra ja c h ro zw in ię ty ch , gdzie s ta n o w ią 2 0 % łub w ię ce j przy­ czyn zgonów . P o lsk a należy do k rajó w o śre d n ie j zach o ro w aln o ści i u m iera l­ n o ści na now otw ory z ło śliw e ( 2 1 ).

Rozdział ‘-i - Z achow an ia zdrowotne- i ich zw iązek zeLzdrowictn ;

; N ow otw ory zło śliw e są ch o ro b am i spow odow an ym i liczn y m i ó czyn n ik am i, a ich rozw ój je s t w ieloetapow y, . C z y n n ik a m i ra k o tw ó r c z y m i nazyw am y w sze lk ie cz y n n ik i, Definicja czynników które p ow od u ją zw ięk szen ie ryzyka p o w stan ia n ow otw oru z lo śli- rakotwórczych 9. wego. M o ż n a je p o d zielić n a w łaściw e c z y n n ik i rak o tw órcze o udow odnionym d z ia ła n iu rak o tw órczy m w w aru n k ach la b o ra to ry j­ nych (np. p ro m ie n io w an ie jo n iz u ją c e , n ie k tó re w ęglow odory aro■9 % ma ty czn e) i czyn n ilu zwi ę k sz a ją c e ryzyko zachorow a n i a (n p . wy so Ide spożycie so li k u ch e n n e j lub tłuszczów ).

Czynniki ra k o tw ó rc z e m o ż e m y ta k ż e p o d z ie lić na c h e m ic z n e , ; fizy czn e i b io lo g ic z n e . D o z w ią z k ó w c h e m ic z n y c h o u d o w o d n io n y m d z ia ła n iu ra­ k o tw ó rczy m n ale żą m ięd zy in n y m i: zw iązki alk ilu ją ce , w ęglow o­ dory a ro m a ty cz n e (b en zop iren , m e ty lo c h o ła n tre n , b en zen , b e n z y ­ dyna), 2 -n a fty lo a m in a , azbest, 4 -a m in o b ife n y l, arsen i jego .

.

jed n ym z n iezb icie udow odnionych czynn ików zw iększających ryzyko zachorow ania na now otw ór złośliw y je s t p alen ie papierosów . . W dym ie tytoniow y m zidentyfikow ano o k o ło 4 0 su b sta n cji c h e m i­ cznych w y w ołu jących now otw ory złośliw e u ludzi. Sto su n ko w o dużo su b sta n cji rakotw órczych ch em iczn y ch zn ajd u je się także w dym ie z k o m in ó w fabryk i gazach spalinow ych sam och odów , szczególnie z siln ik ó w na olej napędowy (diesla). O d rębnym p ro b le m e m są n ie k tó re leki. Z e sto so w an y ch leków działanie rak o tw órcze m ogą m ie ć w pew nych o k o lic z n o ścia c h n ie ­ które h o rm o n y i lek i o b n iż a ją ce o d p o rn o ść fim m u n o su p resy jn e ) stosow ane przy p rzeszczep ian iu narządów . P rzew lekła, n a d m ie rn a sty m u la c ja h o rm o n a ln a prow adzi do hiperplazji, a n a stę p n ie do p o w stan ia now otw oru w tk a n ce p od at­ nej na d ziałan ie h o rm o n u . U ludzi zw rócono uw agę n a n a d m ia r estrogenów w przypadku raka trzo n u m a c icy i su tk a u k o biet oraz n ad m iar te sto s te ro n u w przypadku raka gru czo łu krokow ego u m ężczyzn (2 1 ).

,9 9

>: ;.9 9

związki, e te r d w uch lorom etylow y, ch ro m sześcio w arto ścio w y i jego zw iązki, n ik ie l i jego zw iązki, d ie ty lo stilb e stro l i estrogeny koniugow ane, ip eiy t azotow y, c h lo re k w inylu, sadze, sm o ły , o leje, nitrozoam iny.

,

W y ró żn iam y n a s tę p u ją c e c z y n n ik i ryzyka rak a s u tk a : * w czesn e w y stęp ow an ie p ierw szej m ie sią c z k i (p o niżej ] 1 . roku życia); * późna m en o p au za [po 5 4 . roku życia);

99

Do/u ta Z uhueicziik -Kieliszek

Rozdział 4 - Z achow ania zdrow otne i ich zw iązek ze zdrow iem 0 bczdzietność lub pierw sza d o n o szo n a ciąża po 3 5 . roku ży­ cia;

0 obciążenie rod zin n e (rak p ie rsi u krew n y ch pierw szego stopnia, zw łaszcza je ś li w y stąp ił przed m en op au zą); u nosicielstw o zm u to w an eg o genu R R C A 1, zlokalizo w an eg o w długim ra m ie n iu c h ro m o s o m u 17. U n o s ic ie le k m u ta cji tego genu ryzyko za ch o ro w a n ia na raka p iersi sięga 9 0 % , u połowy z n ic h n o w o tw ó r pojaw ia się przed 5 0 , ro k ie m życia; " zm iany n iezło śliw e g ru czo łu p iersiow ego fw szczeg óln ości w ló kn iako g ru czołaki i atypow a hip erp łazja);

6 stosow anie d o u stn y ch środ ków a n ty k o n c e p cy jn y ch przez m łode k o biety d łu żej n iż 5 lat;

0 h orm o n aln a terap ia zastęp cza w o k resie p rzek w itan ia trw ająca d łu żej n iż 10 lat; 0 u kobiet, k tó re ch o ro w ały lub c h o ru ją n a raka su tk a praw dopodobieństw o rozw oju n ow otw oru w drugiej piersi jest 3 -4 razy w yższe; ■* otyłość; " dieta boga to tłu szczo w a f l 7}. D o cz y n n ik ó w ra k o tw ó r c z y c h fiz y c z n y c h z a licz a m y p ro m ie ­ niow anie jo n izu jące, czyli p ro m ie n io w a n ie ren tg en o w sk ie, p ro ­ m ieniow anie radu i in n y ch izotop ów p ro m ie n io tw ó rcz y ch oraz prom ieniow anie n ad fio leto w e czyli p ro m ie n io w a n ie e le k tro ­ m agnetyczne o d łu g o ści fali 2 9 0 - 3 2 0 11111 w ch o d zące w sk ład pro­ m ieniow ania sło n eczn eg o . P ro m ie n io w a n ie jo n iz u ją c e je s t z n a tu ry przen ik liw e, dlatego m oże wywoływać n o w o tw o ty w ró żn y ch n arząd ach . N a jcz ę ście j w yw ołuje now otw ory u k ład u łim fa ty c sn e g o i szp ik u (o strą i prze­ w lekłą białaczkę szp ik ow ą). 2 roku na ro k ro ś n ie narażen ie człow ieka na p ro m ie n io w a n ie jo n iz u ją c e ze źró d eł sztu czn y ch . O b e jm u je to p ro m ien io w an ie p o c h ło n ię te pod czas bad ań rad iologi­ cznych, rad ioterap ii, a tak że p ro m ie n io w a n ie jo n iz u ją c e po­ chodzące z próbn ych w y bu chów n u k le a rn y ch łub aw arii reak torów jądrow ych. N a tu ra ln y m ź ró d łe m p ro m ie n io w a n ia jo n iz u ją c e g o je st radon - bezbarw ny i b ezw on n y gaz rad ioaktyw n y. M o ż e 0 x1 przedstaw ać się do w n ętrza b u d yn ków i g ro m ad zić w p iw n ica ch łu b po­ m ieszczen iach na p arterze. D łu g o trw a łe w d y ch an ie w ię k sz y c h ilo ­ ś ci tego gazu, w y stę p u jące g łó w n ie u g ó rn ik ów w k o p a ln ia c h , uw a­ ża się za przyczynę z w ię k szo n e j zap ad aln o ści n a rak a p łu c. N ie m o ­ żna całk o w icie w ykluczyć, że lin ie w ysokiego n ap ię cia przyczyniają się do w ystąpienia p ew nych now otw orów , szczeg ó ln ie b iałacze k u dzieci.

10U

P ro m ie n io w a n ie n a d fio le to w e , n iep rzen ik liw e, in d u k u je n o ­ w otwory skóry i w argi. N ow o tw ory sk ó ry stw ierd za się c z ę s to n a : o d sło n ięty ch c z ę ś c ia c h c ia ła u osób p rzeb y w ający ch zaw odow o n a / pow ietrzu, np. u roln ikó w , ogrod ników , m aryn arzy. Sp o śród pro. m ieni u ltrafio le to w y ch d o cie ra ją cy ch do po w ierzch n i Z ie m i n a j­ groźniejsze są p ro m ie n ie U V B o w y sokiej cz ęsto tliw o ści, k tó re o d ­ powiadają. za 9 0 % przypadków n ow otw orów skóry, w ty m c z e r n ią ' ka złośliw ego. G łó w n ą p rzyczyną z a ch o ro w an ia n a cz e rn ia k a są : częste o p arzen ia s ło n e c z n e w d zieciń stw ie. C z y n n ik i r a k o tw ó r c z e b io lo g ic z n e to w irusy o n k o g e n n e . . O cenia się, że 2 0 % n ow otw orów u łudzi in d u k o w a n y ch je s t z a k a ż e ­ niam i w iru so w ym i. W iru sy o n k o g e n n e w y w o łu ją rak a ty lk o u n ie ­ których o sób zak ażo n y ch . Są to w irusy z c z te re c h rod zin o n k o g en nych: . l . W iru s lu d zkiej b ia ła c z k i z k o m ó re k T ( H T L V -ł). B ia ła c z k a ta w y stęp u je e n d e m icz n ie w n ie k tó ry ch re jo n a c h Jap o n ii. R y zyko w y stąp ien ia n ow otw oru u n o s ic ie la H T L V -1 o ce n ia się na 5 -1 0 % . 2 . W iru s ż ó łta c z k i z a k a ź n e j typu B (H BV ) zw iązany z ra k ie m w ątroby. O k o ło 5% p o p u la cji św iata je s t przew lekle zak ażo n a I-IBV. P rzew lek le za k a ż e n i są 1 0 0 - 2 0 0 razy b ard ziej n arażen i na ryzyko rozw oju p ierw o tn eg o raka w ątro by an iże li n ie n o siciele. Z a k a ż e n ie w iru se m ż ó łta c z k i zak aźn e j typu C u w ażane je s t rów n ież za w ażny c z y n n ik ryzyka ro zw oju p ierw otn ego raka w ątroby, szczeg ó ln ie w ta k ic h k ra ja ch , ja k Jap o n ia, W ło ch y i H isz p a n ia . 3. W iru s lu d zkich brod aw czaków [H P V j, praw dopod obny p ro ­ m o to r raka sz y jk i m acicy . v 4.

W iru s o p ry szczki p łcio w ej H S V typ II, s p e łn ia ją c y rolę in ic ja ­ tora w raku sz y jk i m a c icy o raz w iru s E p ste in a -B a rr (E BV ), zw iązany przyczynow o z gu zem B u rk itta (szybko ro sn ą cy c h ło n ia k w y stę p u jący e n d e m icz n ie w e w sch o d n ie j cz ęśc i A fry ­ ki) i ra k ie m n o sogard la (2 1 ).

Ryzyko z ach o ro w an ia n a raka szy jk i m a c icy u k o b ie t zak ażo . nych w iru sam i o p ry szczki p łcio w ej i lu d zk ich brod aw czaków je s t : znacznie w yższe n iż u k o b ie t b e z tej in fe k c ji. Z a k a ż e n ie p rz e n o sz o ­ ne je s t drogą k o n ta k tó w se k su a ln y c h , stąd n a s tę p u ją c e c z y n n ik i ryzyka ra k a s z y jk i m a c ic y : * w cześn ie ro zp o częte (przed 2 0 . ro k ie m życia) i ak ty w n e życie p łcio w e (nie w p e łn i d o jrz a ła b ło n a ślu zow a p o k ry w ająca szy jk ę m a c icy u n a s to la te k je s t b ard ziej pod atna n a in fe k c je );

0 n isk i p oziom h ig ie n y o so b is te j u p artn erów ;

101

Dorota Ż olni erczu k-Ki c lisz ck

R o z d z ia ł 4 - Z a ch o w a n ia z d ro w o tne i ic lj z w itfz c k ::c ::iIro w ii- m

° liczne ciąże i porod y furazy szyki m a c icy pod czas p o ro­ dów); * w ielok rotne zap alen ia szy jk i m a cicy i pochw y. Z ach o ro w aln o ść n a rak a szyld m a cicy w iąże się z w aru n k am i ekonom icznym i. Je s t w yższa u k o b ie t o n is k im stan d ard zie życia i niskim p o zio m ie h ig ie n y o g ó ln e j. W iąże się to z zan ied b an iam i kontroli stanu zdrow ia o raz le cze n ia u szk o d zeń poporodow yclr szy­ jki m acicy i z m ia n p ato lo g iczn y ch , k tó re prow adzą do d ysplazji. Rak szyjki m a cicy w y stę p u je bardzo rzad ko u orto d ok sy jn y ch Żydówek oraz w sp o łe c z e ń stw a c h m u z u łm a ń s k ic h s to s u ją c y c h po­ w szechne obrzezanie. Z innych czy n n ik ó w b io lo g iczn y ch , z w ię k szający ch ryzyko za­ chorow ania n a no w o tw ó r zło śliw y w y m ie n ić m o żn a zak aże n ia pa­ sożytem Schistosoma haenm tobim n, w y stęp u jące w E gipcie, Iraku, Sudanie i który poprzez p rzew lek le p o d rażn ie n ie p ęch erza m o czo ­ wego prowadzi do s ta n ó w zap aln y ch , w przebiegu k tó ry ch p ow stają również now otw ory tego n arząd u . Hclicobacter pylon to b a k te ria , k tó ra przyczynia s ię do rozw o­ ju raka żołądka, p ow od u jąc p o w staw an ie w rzodów żo łąd k a.

reu m atyczne; zab u rzen ia p sy ch iczn e [zaburzen ia p sy ch o so m a ty cz ­ ne, n erw ice, d ep resje, u zale żn ie n ia). W ię k sz o ść z n ich to głów ne .'-przyczyny zgonów i n ie zd o ln o ści do pracy w k ra ja ch ro zw in iętych . Koszty p o n o szo n e przez sp o łe cze ń stw o na ich leczen ie, ren ty in w a­ lidzkie i siero ce, u sp raw n ian ie inw alid ów oraz stra ty w y n ik a ją ce ;Z ubytku siły ro b o czej są o g rom n e. Stąd w w ielu k rajach pojaw ia się dążenie do p o ło żen ia z n a c z n ie w iększego n acisk u na p ro m o cję zdrowia i p ro filak ty k ę tych ch o ró b (18). P od staw ow ym d o k u m e n te m u k ieru n k o w an y m na p ro m o cję zdrowia i p ro filak ty k ę ch o ró b cyw ilizacy jn y ch je s t N aro d o w y P ro ­ gram Z d ro w ia . A k tu a ln a w ersja N arodow ego P rogram u Z d row ia została przyjęta przez R ad ę M in is tró w w dniu 3 .0 9 .1 9 9 6 r. ja k o d o ­ k u m en t rządow y op racow any przez zespół ekspertów . W N arod ow y m P ro g ram ie Zdrow ia u stalo n o : A. Jed en nad rzęd ny długofalow y ceł strateg iczn y „Popraw a zd ro­ w ia i zw iązan ej z n im ja k o śc i życia lu d n o ści P o lsk i". B. T rz y głów ne k ie ru n k i o siąg an ia celu strateg iczn eg o : 1. Z m ia n y w stylu życia lu d n o ści. 2 . K sz ta łto w a n ie środ ow iska życia i pracy sp rzyjającego zdrow iu. 3.

4.7. Profilaktyka chorób W - cywilizacyjnydi Definicja chorób

Choroby cy w ilizacy jn e to ch o ro b y szero k o ro zp ow szech n ion e

cywilizacyjnych w społeczeństw ie i będ ące je d n o cz e śn ie s k u tk ie m rozw oju cyw i­

lizacyjnego i z m ia n y sty lu życia. C h o ro b y te ro zp ow szech n iły się w czasie intensyw neg o u p rz e m y sła w ia n ia i u r b a n iz a cji w raz z po­ prawą w arunków b ytu , od żyw iania i z m ia n a m i w życiu sp o łecz­ nym. C zy nniki p rzy czy n iające s ię do p o w stan ia ch o ró b cy w ilizacy j­ nych to stałe n ap ięcie u k ła d u nerw ow ego, in te n sy w n e życie p sy ch i­ czne, stresy, siedzący tryb życia, n ie w łaściw e od żyw ianie, zan ieczy­ szczenie środow iska n a tu ra ln e g o , szkod liw e w aru n k i pracy. D o chorób c y w ilizacy jn y ch zaliczam y przede w sz y stk im c h o ­ roby układu krążen ia {m iażd życę tę tn ic , c h o ro b ę n ied ok rw ien n ą serca, udary m ózgow e, n a d c iś n ie n ie tę tn icz e ); poza ty m n a jcz ę ściej występujące now otw ory zło śliw e; n ie sw o iste ch o rob y u k ład u odde­ chowego {przew lekłą o b tu ra cy jn ą c h o ro b ę p luć, d ych aw icę o sk rz e ­ lową); choroby p rzem ian y m a te rii, zw łaszcza cu krzycę; choroby przewodu pokarm ow ego zw iązan e z b łęd a m i od żyw iania i n ad m ie ­ rnym piciem a lk o h o lu (szczególn ie m a rsk o ść w ątroby); choroby

102

C.

Z m n ie js z e n ie ró żn ic w zdrowiu i d ostępie do św iad czeń zd row otny cli. O sie m n a śc ie celó w op eracy jn y ch i zad ania słu ż ą ce ich osiąg n ięciu ( I I ) ,

A k tu a ln ie w P olsce realizow an y je s t ta leże w ko o rd yn acji z W H O duży program p rew en cy jn y C IN D I p ośw ięcony k o m p le ­ ksow em u zw alczan iu w sp ó ln ych czy n n ik ó w ryzyka ch o ró b cyw i­ lizacyjn ych. Je s t on realizo w an y w kilku p o p u lacjach p o lsk ich , a koord ynow any przez K atedrę M edycyny S p o łe czn e j i Z ap o b ieg a­ wczej A kad em ii M ed y czn ej w Lodzi (16). G łó w n y m z ag ro żen iem życia i zdrow ia m ie sz k a ń có w P olski są, pod obnie ja k w in n y ch k ra ja ch ro zw in ięty ch , ch o rob y u kładu krążenia. S trateg ia p re w e n c ji c h o ró b u k ła d u k r ą ż e n ia je s t trzy sto ­ pniowa: 1. S trateg ia zo rie n to w an a na całą lu d n o ść, k tó rej ce le m je s t g łó w ­ n ie z m ia n a sty lu życia prow adząca do e lim in a c ji czy o g ran i­ czen ia czy n n ik ó w ryzyka ch o ró b u k ład u k rążen ia, głów nie choroby n ie d o k rw ie n n e j serca o raz sp o łeczn y ch i e k o n o m ic z ­ nych źródeł tych czyn n ik ó w . 2.

Strategia zo rie n to w an a na osoby o w y so kim ryzyku z a ch o ro ­ w an ia n a ch o ro b y u kia dii krążen ia polega na zap ew n ien iu tym o so b o m opieki p rew en cy jn ej.

iJu to iii 7.ol 11ierczu k - K ieliszek 3,

Rozdział 4 - Z achow ania zdrow otne i ich zw iązek ze zdrow iem S trategia w tó rn ej p rew en cji m a na ceiu o g ran icze n ie m o ż liw o ­ ści n aw rotu ch o ro b y i z a h a m o w a n ia je j p o stęp u u o só b c h o ­ rych. S zczeg óln e z n a c z e n ie dla p o m y śln y ch rezu ltató w w tó r­ nej p rew en cji m a u s ta le n ie , że o b n iż e n ie p o zio m u całk o w iteg o ch o le ste ro lu o raz jego fra k cji o n is k ie j g ęsto ści n ie ty lk o z atrzy­ m u je rozw ój p ro cesu m iażd życow ego, ale i pow od uje jego c o f­ n ię cie 11).

cia m o cn y ch alk o h o li w d użych ilo ścia ch }. P ro filak ty k a w tó rn a to w czesn e w y kry w anie now otw o ró w . glośliw ych. M o ż n a tu zaliczy ć:

C e le stra te g icz n e zw alczan ia ch o ró b układu k rąże n ia w P olsce w ytycza N aro d o w y P ro g ra m O c h r o n y S e rc a op racow an y przez In ­ sty tu t K ardiologii i reg io n aln e o śro d k i kard iolo g ii i kard io ch iru rg ii. Są o n e n astę p u jące .

* U sta n o w ie n ie sy s te m u b ad ań p rzesiew ow ych (sk a n in g o w y c h } dla now otw orów , gdzie ud o w o d n ion o dobre e fe k ty ta k ic h d z ia ła ń (raki su tk a , sz y jk i m acicy , skóry, ja m y u s tn e j, g ru czo łu krokow ego i je lita grubego}.

1.

° O bjęcie specjalną opieką grup wysokiego ryzyka: genetycznego (rodzinnego} i związanego z czynnikam i zew nętrznym i.

O g ran icze n ie z a c h o ro w a ln o śc i n a c h o ro b ę w ień cow ą przez w d rażanie p rog ram ów p ro m o cji zdrow ia i p rew en cji chorób układu k rążen ia. M a to być realizo w an e przez p rogram zw al­ czan ia n a d c iś n ie n ia tętn iczeg o , p rogram zw alczan ia p alen ia ty to n iu , program ra c jo n a ln e g o żyw ienia, p rogram propagow a­ nia ak ty w n o ści fizy czn ej. 2. Popraw a d o stę p n o ści, ja k o ś c i i s k u te c z n o ś ci d iag n o sty k i, le ­ czen ia i re h a b ilita c ji kard io lo g iczn ej i k ard io ch iru rg iczn ej w kraju , prow adzące do z m n ie js z e n ia ś m ie rte ln o ś c i w c h o ro ­ bach u k ład u k rąże n ia, a zw łaszcza ch o ro b ie w ieticow ej. 3. P od jęcie bad ań n au ko w o -w d ro żen io w yeh m a ją cy ch n a celu m o n ito ro w a n ie zd ro w o tn o ści sp o łe cze ń stw a, o ce n ę sk u tk ó w w prow ad zonych program ów p rew en cji, szero k ie w d rażanie now ych m etod d iag n o sty k i i le cze n ia ch o ro by w ień cow ej (2 2 j, Z p ro b lem em ch o ró b u k ład u k rąże n ia w iąże się cz te rn a sty cel o p eracyjn y N arodow ego P rogram u Z d row ia, pierw szego i p o d sta­ wowego d o k u m e n tu p ro m o cji zdrow ia o zasięgu ogó ln o k rajo w y m ; „ U sp ra w n ie n ie w czesn ej d iag n o sty k i i czy n n ej o p ie k i nad o so b am i z ryzykiem rozw oju n ie d o k rw ie n n e j ch o ro b y s e rca ". W N P Z o k re ­ ślo n o n a stę p u ją ce z ad an ia słu ż ą ce re alizacji tego celu : 1.

Z w ięk szy ć w y kry w aln o ść n a d c iś n ie n ia tę tn icz e g o w p o d sta­ w ow ej o p iece zd ro w o tn ej. 2 . R ozszerzyć le cz e n ie n ie fa rm a k o lo g icz n e i w czesn e leczen ie n a d c iśn ie n ia tę tn icz e g o w w a ru n k a ch am b u la to ry jn y ch . 3. W prow ad zić szerszą o ce n ę p o zio m u cia ł tłu szczo w y ch w e krwi o raz - w przypadku jego pod w yższenia - p o d e jm o w ać od po­ w ied n ie leczen ie d ie te ty cz n e lub farm ak o lo g iczn e. 4. R ozszerzyć pod staw ow e m eto d y a n a lity c z n e w la b o ra to ria ch rejo n o w y ch o sp o so by o k re ś la n ia c ia l tłu szczo w y ch ( l i ) . W śród d z ia ła ń z a p o b ie g a w c z y c h u k ie r u n k o w a n y c h p rz e c iw ­ k o n o w o tw o ro m z ło śliw y m m o ż e m y w y różn ić p ro filak ty k ę p ier­ w o tn ą i p ro filak ty k ę w tó rn ą . P ro filak ty k a p ierw o tn a n ow otw orów z ło śliw ych polega na zap o b ieg an iu w y stęp o w an iu n ow otw orów po­

104

przez zw alczan ie p alen ia ty to n iu , p ro m o cję w łaściw y ch p o sta w ży­ w ieniow ych i w aru n k ó w żyw ieniow ych, z m n ie js z e n ie ryzyka ś r o ­ dowiskowego, zaw odow ego i w y n ik ająceg o z d z ia ła ń m e d y cz n y ch oraz p ro m o cję w łaściw y ch w zorów p icia a lk o h o lu (rezyg n acja z p i­

• W c z e sn e lu b w c z e śn ie jsz e w ykryw anie now otw o ró w zło śliw y ch w cz a sie ru tyn ow y ch d z ia ła ń słu żb y zdrow ia. ° Szybką d iag n o sty k ę now otw orów zło śliw y ch (21). y.r„

Eż.

Badania przesiewowe w profilaktyce wtórnej nowotworów złośliwych

M aso w e b a d a n ia p rz e sie w o w e (screen in g ) o z n a c z a ją b ad an ia przeprow adzane n a d użych gru p ach o só b zdrow ych, zw ykle dużym nak ład em k osztó w . M a ją o n e n a celu z m n ie js z e n ie u m ie r a ln o ś c i z powodu now otw orów zło śliw y ch poprzez ich w cz e sn e w y kry cie i w drożenie le cz e n ia przeciw now otw orow ego w s ta d iu m przed klinicznym . B a d a n ia przesiew ow e s to s u je się w przypadku n o w o tw o ­ rów, k tó re m a ją długą fazę p rzed ld in iezn ą (bezobjaw ow ąj i k tó re dają przerzuty od legle po sto su n k o w o d łu g im cz a sie (np. ra k piersi] : lub w n o w o tw o rach pop rzed zo n y ch d łu g o trw ały m s ta n e m przedru­ kowym (rak je lita grubego, rak szyjki m acicy }. B a d a n ie p rze sie w o ­ we m a sen s ty lk o w przypadku n ow otw oru , k tó ry m o ż n a z p o w o­ dzeniem leczy ć i któ ry w y stęp u je c z ę s to w b ad an ej p o p u lacji. N ajczęściej przeprow adzane testy przesiew ow e to sk rin in g raka piersi, raka szyjki m acicy, raka jelita grubego i gruczołu krokowego. R ak p ie rsi Z a le ca n e te sty przesiew ow e to sa m o b a d a n ie p iersi od 2 0 . roku życia co m ie sią c ; od 2 0 , do 4 0 . roku życia sa m o b a d a n ie p iersi co m iesiąc i bad an ie p alp acy jn e piersi przez lekarza co 1 -2 la ta ; od 4 0 . : do 4 9 . ro k u życia sa m o b a d a n ie p iersi co m ie sią c , b a d a n ie p alp acyjne przez lekarza c o rok, m a m m o g ra fia co rok. S zcze g óln ie należy v przestrzegać tych z a le ce ń w s to s u n k u do k o b ie t z w yw iad em w k ie; runku raka p iersi w ro d zin ie o raz k o b ie t s to s u ją c y c h h o rm o n a ln ą terapię zastęp czą.

R a k sz y jk i m acicy Należy wykonywać b ad an ie cytolo g iczne rozm azu z tarczy i z k an ału szyjki macicy u ko b iet, k tó re były lub są aktyw ne sek su aln ie lub ukończyły 18 łat. je ś li k o le jn e bad an ia w y k o n an e w odstępie roku są prawidłowe, to m o żn a n a stę p n e przeprow adzać co 2 -3 lata z uwagi na powolny rozwój now otw oru . K obiety z grupy wysokiego ryzyka (wielu partnerów sek su aln y ch , w cześn ie rozpoczęte życie płciow e) powinny nadal w ykonyw ać badanie cytolo g iczn e co rok. R a k je lita grubego O soby z grupy w ysokiego ryzyka w y k o n u ją b ad an ia od 4 0 . roku życia, a pozostałe od 5 0 . roku życia. G ru p a w y so kiego ryzyka o b e jm u je chorych na colitis ulcerosa, polipy, zw łaszcza kosm kow e, polipow atość rodzinną o raz osob y , k tó re ju ż ch o ro w ały n a rak a je li­ ta grubego, piersi, trzonu m a c icy lub m a ją o so b ę c h o rą na te now o­ tw ory wśród krewnych pierw szego sto p n ia. T e s ty przesiew ow e w kieru nku raka jelita grubego to: b ad an ie przez odbyt i bad an ie na krew u tajon ą w kale raz na rok, np. te ste m H a e m o c cu lt; sigm oidoskop ia co 3 -5 lat; k ok m o sko p ia o k o ło 6 0 . roku życia, zw łaszcza w grupie wysokiego ryzyka, R a k gru czo łu krokow ego Badania rozpoczyna s ię po 5 0 . roku życia lub po 4 0 . roku życia u m ężczyzn z w ysokim ry zyk iem zach o ro w an ia. W y k o n u je s ię ba­ d anie palcem przez odbyt o raz b ad an ie s tęż e n ia P SA (specyficznego antygenu sterezowego w su row icy ). Jeśli pow yższe dwa bad ania są dod atnie, zaleca się d odatkow o U S G p rzezotlbytnicze. W przyszłości planu je s ic w p row ad zenie g e n e ty c z n y c li bad ań p rzesiew o w y ch w grupach o só b z w yw iad em su g e ru jący m dzie­ d ziczną sk ło n n o ść do zach o ro w an ia na now otw ory (w ykrycie n o si­ cielstw a uszkodzonych genów ) { 12.}. Istn ie je jednak grupa now otw orów , gdzie w sp ó łcze sn e m etod y w czesnego wykrywania są n ie sk u te c z n e . Są to now otw ory płuc, w ątroby, trzustki, pęcherzyka żółciow ego, ja jn ik a , nerk i i m ózgu. P rz e w le k ła o b tu ra cy jn a c h o ro b a p łu c (P O C h P ) je s t k o le jn ą ch o ro b ą cyw ilizacyjną. S z a cu je się , że w P olsce c h o ru je na nią o k o ło 2 m in osób ( 5 , 1% p o p u lacji), a liczba zgonów z powodu P O C h P i jej bezpośrednich p o w ik łań w y nosi o k o ło 1.4 ty sięcy ro cz­ n ie. Je st to czw arta co do c z ę sto śc i przyczyna śm ie rci Polaków . G łó w n ą przyczyną rozw oju P O C h P je s t p alen ie ty to n iu , zach o ro ­ w an iu m ogą sprzyjać także: zan ie cz y sz cz e n ia p ow ietrza a tm o sfe ­ rycznego, częste in fek cje u k ład u od dechow ego i p alen ie bierne w d zieciństw ie, naw racające in fe k c je o sk rzelo w o -p łu cn e, u w aru n ­ kow an ia genetyczne. M in iste rstw o Zdrow ia zatw ierd ziło do reali-

.■zacji w roku 2 0 0 0 N arodow y P ro gram W czesn eg o R o zp ozn aw an ia i W tó rn e j P ro fila k ty k i P O C h P . C e le m tego program u je s t w cze sn e w ykryw anie P O C h P w śród palaczy papierosów , a ta k ż e n a k ła n ia ­ nie ich do z a p rz e sta n ia p alen ia, aby u c h r o n ić ic h przed d alszym rozw ojem ch o ro b y . C e ł dodatkow y to ró w n ież p rz e k o n a n ie w szy­ stk ich p alący ch do p o rzu cen ia nałogu . P rogram je s t realizow an y przez M in is te rs tw o Z d ro w ia, In sty tu t G ru ź licy i C h o ró b P łu c o raz poradnie ch o ró b p łu c w ca ły m kraju przy w sp ó łp racy k as ch o ry ch . P ostęp cy w ilizacji te c h n ic z n e j je s t głów ną przyczyną n a r a s ta ­ nia cz ęsto śc i w y stęp o w an ia ch o ró b alergiczn ych . D y c h a w ic a ( a s t­ ma) o sk rz e lo w a należy do c z ęsto w y stęp u jący ch ch o ró b alerg icz­ n y c h . L iczba przypadków a stm y je s t najw yższa w d u ży ch m ia s ta c h i gęsto zalu d n io n y ch o kręg ach przem ysłow y ch , w o s ta tn ic h latach obserw uje s ię też w zro st cz ęsto śc i ciężk ieg o przebiegu tej choroby. P rew encja p ierw otn a d ychaw icy o sk rzelo w ej i in n y ch ch o ró b a le r­ gicznych polega n a zap ob ieganiu p o stan iu ch o ro b y alerg iczn ej. M o ­ żna to o sią g n ą ć poprzez s to so w a n ie s ię do n a stę p u ją cy ch zasad: 1 . Poród d ziecka p o w in ien odbyć się poza o k re se m pylenia się ro ­ ślin , zaro d n ik o w an ie m p leśn i i o k rese m w zm ożo n eg o rozw oju 2. 3. 4.

roztoczy. M atk a n ie pow inna palić papierosów w ciąży i okresie k arm ie n ia. D zieck o p ow inno by k a rm io n e piersią n ajd łu żej ja k to m ożliw e. W celu o ch ro n y u k ład u oddechow ego d ziecka należy zrezygno-

n 5. 6.

w ać z używ ania gazu w gospod arstw ie d om ow ym . W d om u n ie p o w in n o s ię hodow ać zw ierząt. M ie s z k a n ie p o w in n o być urządzon e w sp o sób h ip o alergiczn y (bez dyw anów , zasło n ).

P rew en cja w tó rn a d ychaw icy o sk rzelo w ej to zap o biegan ie n a ­ padom astm y , kied y ju t d oszło do je j u ja w n ien ia . Polega ona na e li­ m in a c ji cz y n n ik a w yw ołu jącego napady a stm a ty c z n e (alergen, zw iązek c h e m icz n y , in fek cja) i n ied o p u szczen iu do w zrostu nad■reaktyw ności o sk rzeli. Z braku ty ch m ożliw ości należy sto so w ać "leki z m n ie js z a ją c e re a k ty w n o ść o sk rz e li, np. k ro m o g lik a n sodow y w ziew nie. U s u n ię c ie alergen ó w z n ajb liższeg o o to cz e n ia chorego m ożna o sią g n ą ć poprzez od p ow ied nie u rząd zen ie m ie sz k a n ia (bez : zbiorników ku rzu ), c z ę s te o d k u rzan ie i w ie trze n ie m ie sz k a n ia , u su n ięcie zw ierząt z m ie sz k a n ia i n ajb liższeg o o to cz e n ia , zak az p a­ lenia papierosów w pobliżu ch o rego, w y p o sażen ie m ie sz k a n ia w ap arat filtru ją cy p ow ietrze i n ied o p u szczen ie do n a d m ie rn e j w il­ gotn ości p o m ie sz cz e ń (w zrost w ilg o tn o ści sprzyja rozw ojow i ro zto ­ czy). M o żn a ró w n ież sto so w a ć zw iązki c h e m icz n e z a b ija ją ce ro zto ­ cza (akaiycydy). W a ż n e je s t tak że n ied o p u szczan ie do in fe k cji układu oddechow ego, k tó re pow od ują n n d reak ty w n o ść osk rzeli (3).

Parolu Żołn ierczuk-K ieliszek C u k rz y c a ze w zględu na m a so w e w y stęp ow an ie w k ra ja ch o w y so k im sto p n iu ro zw o ju gospod arczego z a lic z a n a je s t do ch o ró b sp o łe cz n y ch i cy w ilizacy jn y ch . W P olsce o gó ln a ch o ro b o w o ść z po­ wodu cukrzycy w y n o si o k o ło 1 ,5 % , co odpow iada 5 0 0 - 6 0 0 tys. osób. C h o rzy z cu k rzy cą in s u lin o n ie z a le ż n ą (typu drugiego} s ta n o ­ w ią o k o ło 8 5 % p o p u lacji cukrzyków . G ru p ą p o p u lacji szcze g ó ln ie n a ra ż o n ą n a w y stą p ie n ie cu krzy­ cy in su łin o z a łe ż n e j są k rew n i pierw szego sto p n ia ch o rego n a cu ­ krzycę typu pierw szego. I s tn ie je u n ic h o k o ło d w u d ziesto k ro tn ie w yższe ryzyko w y stą p ie n ia cu k rzy cy n iż u o só b w tym s a m y m w ie­ ku bez o b ciąże n ia rod zin n ego , D o d ziałań p re w e n cy jn y ch w z a k re sie cu krzycy typu p ierw sze­ go z ale can y ch przez W H O n ależą: 1. E lim in a c ja m le k a krow iego w o k resie now orod kow ym i w e zesn o n iem o w lęcy m , 2, U krew nych ch o ry ch z cukrzycą typu pierw szego w ykazu jących o b ecn o ść przeciw ciał przeciw w yspow ych i p rzeciw in su linow ych: podaw anie n ik o ty n am id u , rozw ijan ie to le ra n cji im m u ­ nologicznej przez w czesn ą in su lin o terap ię lub d o u stn e podaw a­ nie antygenu (insu lin y, G A D ), im m u n o su p resja łub im m u no m od u laeja. D z ia ła n ia te są niezw ykle u tru d n io n e ze względu na wyśnicie koszty aparatu ry i od czy nników słu żący ch do o zn a­ czeń przeciw ciał przeciw w yspow ych i p rzeciw in su linow ych. In te rw e n cja p ro filak ty czn a w zak resie cu k rzy cy typu drugiego (in su łin o z a łe ż n e j) je s t n a to m ia s t m o żliw a i o p ła ca ln a , S kąp oo bjawowy p o cz ą tek cu k rzy cy typu drugiego pow od uje zbyt p ó źn e jej ro zp o zn aw an ie i w d ro żen ie w łaściw ego leczen ia. C z ę s to n astę p u je to d opiero w raz z u ja w n ie n ie m się p rzew lekłych p o w ik łań , zw łasz­ cza o ch arak te rze retin op acii cu krzyco w ej. K oszty leczen ia ty ch po­ w ik łań są bardzo w y so k ie. N a jd a le j zaaw an so w an e są d ziałan ia p ro filak ty czn e z m ie rz a ją c e do w czesn eg o w ykryw ania i le cze n ia c u ­ krzycy w y stę p u jące j u k o b ie t cię ż a rn y ch . P rew encja p ierw otna cukrzycy od nosi się do jej typu drugiego, gdyż n ie m a p raktycznych m o żliw o ści ogran iczen ia często ści cu ­ krzycy in su łin ozałeżn ej. P rew en cja cukrzycy typu drugiego polega na z m n ie jsz e n iu często ści o ty ło ści w p o p u lacji jak o głów nego czynn ik a ryzyka. Z ad an ie to m o że być rozw iązane poprzez szeroko p o jęty pro­ gram k ształto w an ia prozdrow otnego stylu życia n a poziom ie popu­ lacy jn ym . P rew encja w tó rn a w czesn a (drugorzędowa) to zw iększenie w ykryw alności cukrzycy. P rew encja w tó rn a późna (trzeciorzędow a) polega na o g ran iczen iu w ystępow ania p ow ikłań cukrzycy; w yeli­ m in o w an ie śp iączki cu krzycow ej, z m n ie jsz e n ie często ści sch y łk o ­ w ej niew yd olności nerek , z m n ie js z e n ie często ści ślepoty, am p u tacji

Rozdział 4 - Z achow ania zdrow otne i ich zw iązek ze zdrowiem kończyn, ch oro by n ied o k rw ien n ej serca, o b n iżen ie w sk aźn ik ó w u m ieraln ości okołoporod ow ej now orodków (2 0 ). W P o lsce o k o ło 1 5 -2 5 % p o p u lacji ogó ln ej cierp i z pow odu z a ­ burzeń p sy ch icz n y ch , a o k o ło 1 0 - 2 0 % d zieci i m ło d zieży w w iek u szkolnym w ym aga o p ie k i p sy ch o lo g iczn e j. P re w e n c ja z a b u r z e ń p sy ch icz n y ch (p s y c h o p ro fila k ty k a ) d zieli się n a p re w e n cję p ie r­ w otną, w tó rn ą i p re w e n cję trzecieg o sto p n ia. P re w e n cja p ierw o tn a o b ejm u je d z ia ła n ia z m ie rz a ją c e do z m n ie js z e n ia praw d o p od o bień ­ stwa w y stąp ien ia zabu rzeń p sy ch icz n y ch poprzez p rzeciw d ziałan ie , szkodliw ym dla zdrow ia p sy ch iczn eg o w a ru n k o m , z a n im będą o n e zdolne w yw ołać ch o ro b ę . W y ró żn ia s ię tu ta j; 1 , T w o rz e n ie w aru n k ów praw idłow ego ro zw oju p sy ch iczn eg o d zieci i m ło d zieży (w iększość zab u rzeń p sy ch iczn y ch m a sw o ­ je źród ło w e w czesn y m d zieciń stw ie). 2, T w o rz e n ie w aru nk ów p ozw alający ch je d n o stk o m n a za sp o k o ­ je n ie po trzeb p sy ch icz n y ch d o sto so w an y ch do ind yw id u al­ nych m o ż liw o ści i etap ów rozw o jo w y ch życia. 3 , E d u k ację zd row otną - tre n o w an ie i zd obyw anie u m ie ję tn o ś c i rad zenia so b ie ze s tre s e m p sy ch iczn y m , kry ty czn y m i w ydarze­ n ia m i i tru d n ym i z a d a n ia m i życiow ym i. 4, D z ia ła n ia d ążące do z m n ie js z e n ia stre só w p sy ch o sp o łe cz ­ nych, w sp ieran ie sy ste m o w y ch w aru n k ó w zach o w an ia b ezp ie­ czeń stw a m a te ria ln e g o , tw o rzen ie sy ste m u o p arcia s p o łe c z n e ­ go, z ap ew n ien ie p ro fe sjo n a ln e g o i sp o łeczn eg o w sp arcia o so ­ bom i ro d zin o m z n a jd u ją cy m s ię w s y tu a c ja c h tru d n ych . Szero k ie m o żliw o ści p rzeciw d ziałan ia o rg an iczn y m u szk o d ze­ niom ośrodkow ego u k ład u nerw ow ego p olegają n a o ch ro n ie przed szkodliw ym i cz y n n ik a m i n a tu ry fizy czn ej (np. o ch ro n a przed u r a ­ zam i głowy, w ib ra cją ogóln ą, ra ż e n ie m prąd em e lek try cz n y m ), ch em iczn ej (np. o ch ro n a przed z a tru cia m i, n ie d o b o ra m i p o k a rm o ­ wymi) i b io lo g iczn e j (o ch ro n a przed n e u ro in fe k c ja m i). Prew encję w tórną zaburzeń psychicznych stosuje się w sytuacji wykrycia w czesnych sygnałów zaburzeń psychicznych, w celu po­ wstrzymania ich rozw oju i skrócenia czasu trwania. Jest to w czesna in ­ terwencja, którą m ożn a prowadzić m etod am i terapeutycznym i. P rew en cja trzecieg o s to p n ia je s t sk ie ro w a n a do osó b , k tó re przeszły ju ż p ro ces le cz e n ia ch o ró b p sy ch icz n y ch . M a na celu p rzy­ w rócenie ty ch o só b do n o rm a ln e j, p e łn e j ak ty w n o ści sp o łe cz n e j i zaw odow ej. S to s u je s ię fo rm y a k ty w izacji ży cio w ej, zaw od ow ej, m ające c h a ra k te r r e h a b ilita c ji p sy ch iczn ej i fo rm y terap ii gru p o­ wych. C e le m n ad rzęd n ym je s t zap ob ieg an ie s k u tk o m przeby tej choroby p sy ch icz n ej i p rzeciw d ziałan ie je j n aw ro to m .

Rozdział i - Zachow ania zdrow otne i ich zwi u p o w szech n ien ie sy stem ó w zarząd zania b ezp ieczeń stw em pracy w p rzed sięb iorstw ach, ° udział w tw orzeniu praw a pracy, 0 doradztw o w zakresie b ezp ieczn y ch zach o w ań w d zied zin ie ro ln ictw a indyw idualnego,

u

° org an izow an ie szk o leń ed u kacyjn ych , ° doradztw o w spraw ach o ch ro n y pracy, « u p o w szech n ien ie w iedzy o zag ro żen iach i sp o so b a ch ich e lim in a c ji w p o staci w ydaw n ictw w fo rm ie porad ników , broszur, u lo tek, p lakatów , folderów , ° in icjo w an ie program ów popraw y bezp ieczeń stw a pracy w m ały ch zakład ach , ° org anizow anie k o n k u rsó w d o ty czących bezp ieczny ch w arunków pracy. W P olsce, ze w zględu n a niezad o w alający sta n b ezp ieczeń stw a i higieny pracy o raz dużą liczbę zakład ów pracy p rzy p ad ający ch n a jed nego in sp ek to ra, n ie je s t m ożliw e sk o n ce n tro w a n ie d z ia ła ń PIP na fu n k c ji p re w e n cy jn o -p ro m o cy jn e j, ch o cia ż d z ia ła ln o ść ta je s t coraz bardziej ro zw ijan a i m o d ern izo w an a zgod nie z w y m ag an iam i krajó w U n ii E u ro p e jsk ie j.

L'J inspekcja Sanitarna (0S) In sp ek cja S a n ita rn a je s t o rg an em p o w o łan y m do nadzoru i k o n tro li p rzestrzegan ia zasad, przepisów higieny pracy i w a ru n ­ ków środow iska pracy. IS d ziała n a pod staw ie u staw y z dn. 14 m a r­ ca 1 9 8 5 r. o In sp ek cji S a n ita rn e j. C e le m je j d ziałan ia je s t o ch ro n a

281

Katarzyna Kocka

Rozdział 9 ~ Koncepcja medycyny pracy zdrow ia ludzkiego przed w pływ em czy n n ik ó w szkodliw ych u ciążliw y ch, a talcże zap ob iegan ie ch o ro b o m zak aźn y m i zaw odo­ w ym .

Zadania tS

In sp ek cja S a n ita rn a sprawni je nad zór nad: • h ig ien ą w s z k o ła ch i in n y ch p lacó w k ach o św iatow o-w ychow aw czych, ° w aru n k am i zd row o tn ym i żyw no ści i żyw ienia, ° higien ą pracy w zak ład ach , 8 h ig ien ą środow iska. IS podlega M in istro w i Zdrowda. K ieru je n ią pow ołany przez prezesa Rady M inistrów 1-, głó w n y in sp e k to r san itarn y . O rg an em do­ radczym i opiniod aw czym głów nego in sp ek to ra san itarn eg o je st Rada S an itarn o -E p id e m io log iczn a. D o zakresu d ziałań IS należy: 8 prow adzenie bieżącego nad zoru san itarn eg o i kon tro la sta n u h ig ien iczn eg o n ie ru ch o m o śc i, zakład ów pracy, in ­ sty tu c ji, ob iek tó w i urząd zeń u ż y te cz n o ści p u b liczn ej, w aru nk ów p rod u k cji, tran sp o rtu , p rzechow ania i sprzedaży żyw ności o raz w aru n k ów żyw ienia zbiorow ego, 8 op in io w an ie p ro jek tó w w sp raw ach te ch n iczn o -b u d o w lan y ch pod w zględem w ym agań h ig ien iczn y ch i zd row otnych, 8 u c z e stn icz e n ie w d o p u szczen iu do użytku obiektów b ud ow lanych,

W P olsce w śród organów ko n troln o-n ad zorczy ch fu n k cjo n u je talcże In sp ek cja F arm aceu tyczn a (IF). Spraw uje ona nadzór nad w a­ ru n k a m i w ytw arzania produktów leczn iczych oraz nad ja k o ścią i o b ­ ro tem tym i p rod uktam i i w yrobam i m ed ycznym i. C e le m działania IF je s t zapew nienie bezpieczeństw a zdrowia i życia obyw ateli przy stosow aniu produktów leczn iczych i wyrobów m edycznych z n a j­ d u jących się w hu rto w n iach farm aceu ty czn ych , aptekach, pu nktach aptecznych i p laców kach o brotu pozaaptekow ego.

Ćwiczenia sprawdzające A. P ro b le m o w e 1. W y m ie ń je d n o stk i o rg an izacy jn e słu żb m edycyny pracy. 2 . Podaj zad an ia p lacó w ek pod staw ow ych i w ojew ód zkich 3. 4.

5. 6.

m edycyny pracy. Podaj d efin ic ję ch oro b y zaw odow ej i parazaw odowe}. D o k o n a j ocen y ryzyka zaw odow ego na stan o w isk u pielęg n iarki p ra cu ją ce j n a od dziale in ten sy w n ej opieki m ed yczn ej i od dziale o n k o lo g iczn y m . Z d efin iu j i zró żn icu j c z y n n ik i szkod liw e, uciążliw e i n ieb ezp ieczn e w y stę p u jące w środow isku pracy. W y m ie ń trzy pod staw ow e zesp oły d ziałań p ro m o cy jn y ch w m ie jscu pracy i zd efin iu j p ro m o cję zdrow ia.

° k o n tro la w aru n k ów zd ro w o tn ych środow iska pracy. Z a le ce n ia , uwagi i w n io sk i p o k o n tro ln e in sp e k to r san itarn y w p isu je do k siążk i k o n tro li sa n ita r n e j, k tó rą je s t obo w iązan y p o sia­ d ać zaldad pracy. Jeżeli zo sta ły n aru szo n e w ym agan ia h igien iczn o -zd row oln e, in sp e k to r sa n ita rn y m a praw o n a k a z a ć u n ie ru c h o m ie ­ n ie zakład u pracy lub jego cz ęśc i bądź w n io sk o w ać o u k aran ie. D o zew n ętrzn y ch org anów n ad zo ru nad w a ru n k a m i pracy o p ró cz P IP i IS, należą: U rząd D o z o m T e ch n icz n e g o , G łó w n y In ­ sp e k to r N adzoru B ud ow lan ego, In sp e k cja O ch ro n y Środow iska, Państw ow a S tra ż P ożarn a, U rząd R eg u lacji E nergetyki, U rząd R e ­ g u lacji T e le k o m u n ik a c ji, W yższy U rząd G ó rn iczy , P aństw ow a A gencja A to m isty k i oraz ich placów k i terenow e. N a to m ia st o rg an am i w ew n ętrzn y m i (d ziałającym i w ew nątrz zakład u pracy) sp raw u jący m i nad zór nad w aru n k am i p racy są: sp o łe czn a in sp e k cja pracy, słu żb a b ezp ieczeń stw a i higieny pracy, słu żb a m ed ycyny p racy, zw iązki zaw odow e, a talcże k o m is je bezp ie­ czeń stw a i h ig ien y pracy.

282

f j Bibliografia 1.

Ć w irk o H .: SO -kcie d ziałalności Państw ow ej inspekcji P ra­ cy. M edycyna Pracy, Lódź 2 0 0 0 , 2, s. 1 9 7 - 2 0 0 .

2.

D udek B., W asrk o w sk n M .: O ch ro n a zdrow ia pracow ni­ ków* przed zagrożeniam i psychospołecznym i w* m iejscu pracy - rozw ażan ia m odelow e. M edycyna Pracy 1 9 9 6 , 2,

3. ‘1. 5.

6. 7. 8.

s. 1 0 7 -1 1 5 . G niazdow ski A .: P ro m o cja zdrow ia w m iejscu pracy, {w :} Imiulski J.A, (red.): H igiena Pracy. Lódź 1 9 9 9 . G niazdow ski A . (red.j: P ro m o cja zdrow ia w* m iejscu pracy. W ybrane program y. Lódź 1 9 9 8 . H ealth P ro m o tio n for W ork ing Popu lation s: R eport oi a W H O E xp ert C o m m ilc e . W orld H ealth O rgan ization . G eneva 1 9 8 8 , Iżycki J.: C horoby parazaw odow e - problem m edyczny czy sp ołeczny. M edycyna Pracy, Lódź, 1 9 9 6 , 1, s. 5 5 . Kowalski Podstawy* praw ne bezpieczeństw a i higieny pracy, (w: } Indulski J.A, (red.): H igiena Pracy. Lódź 1 9 9 9 . Łapińska E.: O przepisach BH P i prawdę pracy. Poradnik dla Pracow ników Służby Z drow ia. W arszaw a 2 0 0 1 .

Rozdział 9 - Koncepcja m edycyny pracy 9.

M ajkow ski S .: N ad zó r n ad w arunk am i pracy. G azeta Praw ­ na 2 0 0 0 , nr 1 0 0 .

2

Załącznik nr 1, Dz.U. Nr 1 3 2 z dnia 19 sierpnia 2 0 0 2 r.

1 0 . R ydzyński K.: M edycyna Pracy - now e w yzw anie. M edycy­ na Pracy 2 0 0 1 , 3 , s. 1 6 1 - 1 6 9 . 1 1. Św iatow a S trateg ia - Z drow ie dla w szy stk ich pracu jących. Z apew n ienie w m iejscu pracy. In sty tu t M edycyny Pracy. Lódź 1 9 9 5 (tłu m aczen ie : G lobal Stratcgy on O ccu p atio n al H ealth. T h e Wuy to H ealth a t W ork. W orld H ealth O rganization. G en ev a 1 9 9 5 ).

r'KAZ CHORÓB ZAWODOWYCH Choroby zawodowe

1 2. Z ieliń sk a-Jan k iew icz K., Kopias J., D aw ydzik L,, Kozajda A .: S am o k o n trola w arunków p racy jako form a zarządzania bezp ieczeństw em i zdrow iem p racu jącym - dośw iadczenia pań stw zachod nioeurop ejskich a sytuacja w Polsce. M edy­ cyna Pracy 2 0 0 0 , 6, s, 6 6 7 - 6 7 9 . 13.

U staw a z dnia 2 7 czerw ca 19 9 7 r, o służbie m edycyny pracy (D z.U , N r 9 6 , poz. 5 9 3 ) ,

14.

R ozporządzenie M in istra Z drow ia i O piełd Społecznej z dnia 15 w rześnia 1 9 9 7 r, w spraw ie w ykonyw ania przez służby m edycyny pracy profilaktycznej opieki zdrow otnej w sto su n k u do osób objętych tą opieką na sw ój w niosek (D z.U . N r 1 2 0 , poz, 7 6 6 / 7 7 7 j,

15.

R ozporządzenie Rady M inistrów z dnia 3 0 lipca 2 0 0 2 r. w spraw ie w ykazu ch orób zaw odow ych, szczegółow ych z a ­ sad postępow ania w sp raw ach zgłaszania podejrzenia, roz­ poznaw ania i stw ierdzania chorób zaw odow ych oraz pod­ m iotów w łaściw ych w ty ch spraw ach (D z .U . N r 1 3 2 , poz, 1 1 1 5 ).

16.

1.

Zatrucia ostro albo prze­ w lekle lub ich następ stw a w yw ołan e przez nastę­ pujące substancje chem icz­ ne:

w przypadku zatruć ostrych j - 3 dni, w przypadku zatruć j przew lekłych

1)

antymon lub jego związki

nie określa się

2)

arsen tub jego związki

3}

bar lub jego związki

4}

beryl tub jego związki

5}

chrom tub jego związki

Rozporządzenie M in istra Z drow ia z dnia l sierpnia 2 0 0 2 r. w sprawie sposobu d o ku m en tow an ia ch oró b zaw odow ych i skutków tych chorób (D z .U , N r 1 3 2 , poz. 1 1 2 1 ).

kadm tub jego związki

17.

R ozporządzenie M in istra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 6 w rześnia 1 9 9 7 r. w spraw ie ogólnych przepisów bezpie­ czeń stw a i higieny p racy (D z .U . N r 129, poz. 8 4 4 ),

; 6)

7)

kobalt tub jego związki

18.

Rozporządzenie M inistra Z drow ia i Opieki Społecznej z dniu 3 0 m aja 1 9 9 6 r. w spraw ie przeprow adzania badan lekarskich pracow ników , zakresu profilaktycznej opieki zdrow otnej nad pracow nik am i o raz orzeczeń lekarskich w ydaw anych do cełów przew idzianych w Kodeksie Pracy (D z.U . N r 6 9 , poz. 3 3 2 ze z m ian am i oraz z 2 0 0 1 r. N r 3 7 , poz, 4 5 1 ).

BI

mangan tub jego związki

9)

nikiel tub jego związki

10 )

otów tub jego związki

19.

20.

21.

R ozporządzenie M in istra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czeiw ca 1 9 9 8 r, w spraw ie najw yższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynn ików szkodliw ych dla zdrow ia w śro ­ dowisku pracy (D z .U . N r 7 9 , poz. 5 1 3 ze z m ia n a m i z 2 0 0 1 r. D z.U . N r 4 , poz, 3 6 ). R ozporządzenie M in istra Z drow ia i O pieki Społecznej z dnia 11 w rześnia 1 9 9 6 r. w spraw ie czynn ików rakotw ór­ czy ch w środow isku pracy o ra z nadzoru nad sta n e m zdro­ wia pracow ników zawodow o narażonych na te czynniki (D z .U . Mr 1 2 1 , poz. 5 7 1 ). R ozporządzenie Rady M inistrów z dnia 10 w rześnia 1 9 9 6 r. w sprawie wykazów prac w zbronionych kobietom (D z.U , N r 1 1 4 , poz. 5 4 5 ).

2 2 . R ozporządzenie Rady M in istró w z dnia 2 8 m aja 1 9 9 6 w spraw ie profilaktycznych posiłków i napojów [D z .U . N r 6 0 poz. 2 7 9 ).

Okres, w którym wystąpienie jj udokumentowanych obja­ w ów chorobowych upoważ- j nia do rozpoznania choroby 1 zawodowej pomimo w cze­ śniejszego zakończenia nara- j żenią zawodowego |

!

11 }

rtęć lub jej związki

12 )

wanad tub jego związki

13)

wolfram tub jego związki

14 )

amoniak

15}

azotany (V) tub (tli)

16 )

brom

17}

chlor

18 )

chlorowodór

19 )

cyjanki tub związki pochodne

20 )

fluor tub jego związki

21 )

fosfor lub jego związki

22)

fosgen

Katarzyna Kocka

Rozdział 9 - Koncepcja medycyny pracy 23}

izocyjaniany

24)

jod

25)

kwas azotowy (V}

26)

kwas cyjanowodorowy

27}

kwas siarkowy {VI)

28)

ozon

29)

siarkowodór

30}

tlenek węgla

31}

tlenki azotu

32}

tlenki siarki

33)

akrylonitryl

34}

alkohol butylowy, metylowy lub izopropylowy

35)

aminy alifatyczne lub ich chlorowcopochodne

36)

aminy aromatyczne lub hy­ drazyny albo ich pochodne

37}

benzen lub jego homologi

j 38} 39} I 40} 41}

1 42)

28 6

chinony chlorowcopochodne sulfonia­ nów alkifoarylowych chlorowcopochodne tlenków alkiloarylowych chlorowcopochodne węglo­ wodorów alifatycznych lub alicykiicznych chlorowcopochodne węglo­ wodorów aromatycznych

43)

disiarczek węgla

44}

estry fosforoorganiczne

45)

eter metylowy, eter etylowy, eter izopropylowy, eter dietylowy, eter dichloroizopropylowy, gwajakol, eter metylowy lub etylowy glikolu etyleno­ wego

[ 46)

fenol lub jego homologi albo ich chlorowcopochodne lub nitropochodne

; 47)

formaldehyd

.... ***'*.............. J'

48)

glikol etylenowy, glikol dietylenowy, butandiol lub ich nitrowe pochodne, nitrowe pochodne glikoli lub gliceryny

49}

ketony lub ich chlorowcopo­ chodne

50} 51) 52}

kwasy organiczne

53}

nitropochodne węglowodo­ rów aromatycznych

54|

nitropochodne węglowodo­ rów alifatycznych

55} 56)

styren lub dietylobenzen

57} 2. 3.

................. j

1,4

naftalen lub jego homologi naftole lub ich homologi albo ich chlorowcopochodne

węglowodory alifatyczne lub alicykliczne występujące w benzynie lub benzynie lako­ wej

I

j

inne substancje chemiczne Gorączka metaliczna

3

dni

D

pylica krzemowa

nie określa się

2} 3} 4} 5) 6) 4.

pylica górników kopalń węgla

nie określa się

pylico-gruźlica

nie określa się

pylica spawaczy

nie określa się

pylica azbestowa

nie określa się

inne rodzaje pylic

nie określa się

1} 2)

rozlegle zgrubienia optucnej

nie określa się

rozlegle blaszki opłucnej lub osierdzia

nie określa się

J L _

;

P ylice płuc:

Choroby opłucnej tub osier­ dzia w yw ołane pyłem azbe­ stu:

wysięk ophtcnowy

3

fata

j

Katarzy! ui Kocka

Rozdział 9 - K oncepcja m edycyny pracy ! 5.

Przowłekłe obłuracyjne za­ palenie oskrzeli, które spo­ wodow ało trw ale upośle­ dzenie spraw ności w enty­ lacyjne! pbtc 2 obniżeniem natężonej objętości w yde­ chow ej pierw szosekundow ej (F£V1) poniżej 50% w arto ści należnej, w yw ołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, je­ żeli w ciągu ostatnich 10 lat pracy zaw odow ej były przypadło stw ierdzenia na stanow isku pracy przekro­ czeń odpowiednich norma­ tyw ów higienicznych

1 rok

G.

Astm a oskrzelow a

1 rok

7.

Zewnątrzpochodne alergi­ czne zapalenie pęcherzy­ ków płucnych:

1n

postać ostra i podostra

1 rok

! 2)

postać przewlekła

3 lala

I8

Ostre uogólnione reakcje alergiczne

1 dzień

fiyssinoza

1 rok

Be ryło za

nie określa się

11*

Choroby płuc w yw ołane pyleni m etali tw ardych

nie określa się

12.

Alergiczny nieżyt nosa

1 rok

i 13-

Zapalenie obrzękow e krtani o podłożu alergicznym

1 rok

14.

Przedziuraw ienie przegrody nosa w yw ołane substan­ cjami o działaniu żrącym tub drażniącym

2 lata

I

a

i 10.

15.

{■ ■ 1) 2)

r*

P rzew lekłe choroby narządu głosu spow odow a­ ne nadmiernym w ysiłkiem głosowym, trw ającym co najmniej 15 lat: guzki głosowe twarde

2 łata

wtórne zmiany przerostowe faidów głosowych

2 łata

niedowład mięśni przy­ wodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykal­ nością fonacyjną głośni I trwałą dysfonią

2 lata

16.

Choroby w yw ołane działaniem prom ieniowania jonizującego:

D

ostra choroba popromienna uogólniona po napromienio­ waniu całego ciała lub prze­ ważającej jego części

2 miesiące

2)

ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapal­ nych łub zapatno-niartwiczycłi skóry t tkanki podskór­ nej

1 miesiąc

3)

przewlekłe popromienne za­ palenie skóry

nie określa się

l

4)

przewlekłe uszkodzenie szpi­ ku kostnego

3 łata

j

5)

zaćma popromienna

10 lat

I

6)

nowotwory złośliwe z pra­ wdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%

indywidualnie, po oszacowa­ niu ryzyka

17.

N ow otw ory złośliw e po­ w stałe w następstw ie działania czynników w ystę­ pujących w środow isku pracy, uznanych za rako­ tw órcze u ludzi:

indyw idualnie w zależności od okresu iatencji now o­ tw oru |

1)

rak płuca, rak oskrzela

2)

międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej

3)

nowotwór układu krwiotwór­ czego

4}

nowotwór skóry

5}

nowotwór pęcherza moczo­ wego

8}

naczyniako-mięsak wątroby

!

j

[ 7>

inne nowotwory

189

R o zdzia ł 9 - Ko n cepcja m e dycyn y pracy

I

18.

Choroby sltóry:

1}

alergiczne kontaktowe zapa­ lenie skóry

5 lat

2}

kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia

1 miesiąc

trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym chara­ kterze

1 miesiąc

drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków choro­ botwórczych

1 miesiąc

3} | 4)

5}

6} 7} 8)

grzybice skóry u osób sty­ kających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt

przewlekle zapalenie nadklykcia kości ramiennej

1 rok

zmęczeniowe złamanie kości

1 rok ,

j

8)

martwica kości nadgarstka

1 rok "

|

20.

Przew lekłe choroby obw o­ dowego układu nerw ow ego w yw ołane sposobem w y ­ konywania pracy:

D

zespól cieśni w obrębie nad­ garstka

1 rok

21

zespól rowka nerwu łokcio­ wego

1 rok

21.

Obustronny trw ały ubytek słuchu typu ślim akow ego spow odow any hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o w ie lko ści co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliw o ści audiome­ trycznych 1,2 i 3 kHz

2 lata

6) 1 7}

1 miesiąc

pokrzywka kontaktowa

1 rok

toksyczne zapalenie skóry z przebarwieniem wywołane przez smary lub oleje

2 lata

liszaj plaski kontaktowy

2 lata

:

i |

j

1 I 1 j

wywalany odczynnikami sto­

22,

Zespól wibracyjny:

sowanymi w fotografii barw­ nej

1}

postać naczyniowo-nerwowa

1 rok

postać kostno-stawowa

3 lata

!

postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-sta­ wowa

3 lata

I

9}

fotodermatozy zawodowe

3 lata

10)

rozlegle szpecące odbarwie­ nia lub przebarwienia skóry albo inkrustacja skóry cząstkami ciał obcych

3 lata

19.

Przew lekłe choroby układu ruchu w yw ołane sposobem w ykonyw ania pracy:

f)

przewlekle zapalenie ścięgna i jego pochewki

1 2) 3)

23.

1 rok

1}

przewlekle zapalenie kaletki maziowej

1 rok

3}

przewlekle uszkodzenie ląkotki

1 rok

4}

przewlekle uszkodzenie toreb­ ki stawowej

1 rok

5}

przewlekle zapalenie okołostawowe barku

1 rok

Choroby w yw ołane pracą w w arunkach podw yższo­ nego ciśnienia atm osferycz­ nego:

Si j

choroba dekompresyjna

5 lat

urazy ciśnieniowe

3 dni

3}

następstwa oddychania mie­ szaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem

3 dni

24.

Choroby w yw ołane działaniem w ysokich albo n iskich temperatur otocze­ nia:

n

udar cieplny albo jego nastę­ pstwa

I 2)

2}

jj

I

( j

1 rok

l\iiuirzvmi Kocku

2}

JL

li

wyczerpanie cieplne albo jego następstwa

1 rok

odmroziny

1 rok

25.

Choroby tikfadu wzrokowe­ go wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:________

1)

alergiczne zapalenie spojówek _ _ _ _ _ _

{ 1 rok

ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym _____

| 1 dzień

I— I 2} I

I ^ 4}

fi

OPIEKA NAD ZDROW IEM O SÓ B STARSZYCH

epidemiczne wirusowe zapa- | 1 rok lenie spojówek lub rogówki zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami draż­ niącymi

I 3 lata

10 lat

6i

centralne zmiany zwyrodnie­ niowe siatkówki i naczyniów­ ki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczer­ wonym tub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego

3 lata

26.

Choroby zakaźne lub paso­ żytnicze albo icli następ­ stwa: wirusowe zapalenie w ątroby

.92

Hanna Kachaniuk

zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwo­ nego lub długofalowego nad­ fioletowego

l'

:jj Rozdział 10

CELE ROZDZIAŁU: Po zapoznaniu się z treścią rozdziału student powinien: - dostrzegać związek między demograficznymi trendami starzenia się populacji a celowością wprowadzania określonych zmian w systemie ochrony zdrowia, - znać podstawowe kierunki dziatań, niezbędne w ochronie zdrowia seniorów, warunkowane sytuacją w Polsce oraz międzynarodowymi strategiami opracowanymi przez ONZ, - umieć uzasadnić potrzebę indywidualizacji dziafań w programie opieki nad pacjentem w starszym wieku i subpopulacją osób starszych.

nie określa się

borelioza

nie określa się

gruźlica

nie określa się

bruceloza

nie określa się

| i 1 0 . 1 . Starzenie się populacji

petzakowica

nie określa się

| |wyzwaniem dla zdrowia poblicznego

zimnica

nie określa się

inne choroby zakaźne lub pasożytnicze

nie określa się

Ę' ,

Z m ia n y d em o graficzn e w sk azu ją, że lu d zkość św iata s ta rz e je Starzenie demograficzne się. W ed łu g Św iatow ej O rg an izacji Z d row ia za u m o w n ą g ran icę na świacie sta ro ści lud zkiej {starzen ie m a c h a ra k te r ind yw idu alny i o d m ie n ­ nie, w różnym czasie m a n ife s tu je się u poszczególny ch osób) u z n a ­ je się w iek 6 5 lat. N a to m ia st o sta ro ści p o p u lacji stan o w i w zro st li­ czby i od setka lud ności sta rsz e j {tj. w w ieku 6 5 lat i w ięcej} w o g ó l-

293

Rozdział 1 0 - Q d e h i n a d P so1’ sl,n':::vr!> Hanna Kachaniuk n e j liczbie lu d n ości. S z a cu je się, że liczba osób starszy ch na św iecie w zro śnie z 6 0 0 m ilio n ó w w 2 0 0 0 roku do praw ie 2 m iliardów w 2050 roku. P aństw a p rzechod zą p roces starzenia się sp o łe cz e ń stw w różn y m tem p ie. W 1 9 8 2 roku p roblem szybkiego: w zro stu o d setk a lud zi stary ch w p o p u lacji dotyczył zw łaszcza k ra­ jów ro zw in ięty ch . W ciągu d w ud ziestu la t n a stą p iło odw rócenie się s y tu a cji - w 2 0 0 2 roku w ię k sz o ść o sób starszy ch żyje w k rajach roz­ w ija ją cy ch się. N ajszy b cie j s ta rz e ją s ię sp o łe cze ń stw a p aństw azja­ ty ck ich i la ty n o a m ery k a ń sk ich , w k tó ry ch o d setek osób starszych o siąg n ie do 2 0 5 0 roku p o zio m 2 0 - 2 5 % . D o połow y X X I w ieku se ­ niorzy i lud zie m ło d zi będą rep rezen to w ać ta lei sam udział w popu­ la cji św iata, po 2 1 % . W śród p o p u lacji osób starszy ch najszybszy w zro st zachodzi w grupie n a jsta rsz y c h ze starszych , czyli w w ieku 8 0 lat i w ięcej - w 2 0 0 0 roku było 7 0 m ilio n ó w osób w tej subpopulacji, a w edług sz a cu n k ó w w roku 2 0 5 0 liczba tych osób w zrośnie p ięcio k ro tn ie. W śród o sób starszy ch p rzew ażają kobiety, a ich liczebna prze­ w aga nad m ężczy zn am i ro śn ie w raz z w ie k ie m . Senior w Polsce W P o lsce, p od obnie ja k w w ię k szo ści krajów na św iecie wyraź­ n ie zaznaczy! s ię proces sta rz e n ia się lu d n o ści, a jego in ten syw n o ść będzie nad al w zrastać. W la ta c h 1 9 5 0 - 2 0 0 0 liczba osób starszych w zro sła trzy krotnie, z tego w m ia s ta ch b lisk o p ięcio k ro tn ie, a na w si - d w u k ro tn ie. O d se te k o só b starszy ch w ogólnej populacji zw iększył s ię z 8 ,2 % w 1 9 5 0 roku do 1 6 ,4 % w 1 9 9 8 roku. W m ia ­ s ta ch w y n o si on 1 5 ,4 % , a na w si 1 7 ,6 % lu d n o ści. S tarsze kobiety stan o w ią 1 8 ,9 % lu d n o ści k raju , a m ężczy źn i 1 3 ,3 % . Z m ia n y zach o d zące w stru k tu rz e lu d ności w ed łu g płci i wieku w su b p o p u lacji o sób starszy ch z n a jd u ją od zw iercied lenie w e w ska­ ź n ik a c h fe m in iz a cji. P rzew aga k o b ie t w p o lsk im sp o łe cz e ń stw ie w ynika z w ysokiej u m iera ln o śc i m ężczyzn w e w sz y stk ich grupach w iekow ych. U m ie ­ ra ln o ść obu p łci w y ró w n u je się dopiero w w ieku 9 0 - 1 0 0 łat O bserw ow ana w P olsce w ła ta ch 9 0 . sta ła popraw a sytu acji w zakresie u m ie ra ln o śc i św iad czy o pew nej sta b iliz a c ji i w y h am o ­ w aniu ro snąceg o trend u u m ie ra ln o śc i, co w pozytyw ny sposób w pływ a n a p rze cię tn ą d łu go ść trw an ia życia. P rzew id u je się, że przy n ie z m ie n io n y c h w aru n k ach w y m iera­ n ia p o p u lacji - zgod nych z o b serw ow an ym i w 2 0 0 0 roku - m ężczy­ ź n i o siąg n ęlib y śred n io w iek 6 9 ,8 la t, k o b iety zaś 7 8 lat, co o z n a ­ cza, że m ężczyźn i żyliby p rz e cię tn ie d łu żej o ok. 3 ,7 roku oraz ko­ b iety o 2 ,7 roku w poró w n aniu do 1 9 9 1 r., k tó ry b y ! n ajb ard ziej n ie ­ k o rzy stn y cłła sta ty sty k i zgonów w ła ta c h 9 0 . N adał ró żnica m iędzy trw an iem życia m ężczyzn i k o b ie t w P o lsce je s t duża (ponad 8 lat), pod czas gdy no rm a e u rop ejsk a to 5 -6 Int. Talcże w iek dożyw ania

.jtfo

- it m

-H fió

-U M I

-GSO

1. Materiał podstawowy - Zdrowie publiczne - zaznaczone zagadnienia

Related documents

28 Pages • 1,834 Words • PDF • 364.6 KB

131 Pages • 7,152 Words • PDF • 6.8 MB

73 Pages • 958 Words • PDF • 11.8 MB

4 Pages • 1,264 Words • PDF • 283.5 KB

9 Pages • 1,988 Words • PDF • 606.1 KB

15 Pages • 4,678 Words • PDF • 991.2 KB

8 Pages • 2,410 Words • PDF • 535.5 KB