1 Przedsiębiorczość synteza wykładu 1-1

14 Pages • 984 Words • PDF • 103.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 14:06

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Wykład 1- synteza

Pojęcia czy

przedsiębiorczości,

działań

przedsiębiorczych

przedsiębiorcy, spotyka

się

zarówno w literaturze socjologicznej jak i ekonomicznej.

Jeden

z

ekonomistów

uważa,przedsiębiorczość nie jest ani nauką, ani sztuką. Jest praktyką. Podobnie jak we wszystkich dziedzinach medycynie

praktycznych, lub

na

inżynierii,

przykład

w

nauka

o

przedsiębiorczości jest środkiem do osiągnięcia celu.

1

Przedsiębiorczość w teorii ekonomii ujmowana jest jako swoista forma pracy, bądź jako czwarty (oprócz ziemi, kapitału i pracy) czynnik produkcji.

Jednak

wiadomo,

społeczeństwa

posiadatylko cechy

pewna i

grupa

możliwości

przedsiębiorcze. Jednak, aby mogli oni działać w sposób przedsiębiorczy, odkrywać okazje, zakładać nowe firmy, muszą być spełnione uwarunkowania instytucjonalne, polityczne i kulturowe.

Z kolei inni uważają, iż możliwe jest, że większość osób, jeśli nie wszystkie, mogłyby prowadzić małe, niezależne firmy. Nie wszyscy jednak tego pragną, a także nie wszyscy w danej chwili mają pomysł, możliwość i środki.

2

Szumpeter1 twierdził, iż przedsiębiorczość to wdrażanie nowych technologii, wyrobów, form organizacji Schumpetera

produkcji do

i

działań

sprzedaży.

Wg

przedsiębiorczych

zaliczamy tylko te, które podejmowane są w nowej dziedzinie, są oparte na nowych pomysłach i stanowią nowe rozwiązania.

Wg Knighta2 przedsiębiorcą jest osoba, dla której istotą działań jest przede wszystkim niepewność, mimo tego, iż działania przedsiębiorcze dotyczą wcześniej znanych wyrobów i usług, stosują znane technologie. 1 2

Schumpeter J.,1960: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN. Piasecki B., 1998: Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN.

3

Sposób określania przedsiębiorczości można podzielić na

trzy

kategorie

tzn.

ze

względu

na

działania

ekonomiczne przedsiębiorcy, sposób zachowania czy indywidualne jego cechy.

Ekonomiczne funkcje działań przedsiębiorczych zostały określone jako proces kreowania czegoś nowego, odmiennego, prowadzącego do uzyskania finansowych korzyści.

Sposób zachowania oznacza z kolei wykorzystanie pojawiających się możliwości, wprowadzenie zmian w dotychczasowej działalności czy poprawę efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.

Trzeci, bardzo często spotykany sposób pojmowania przedsiębiorczości to cechy osobowe tj. inicjatywa, zdolność przekonywania, skłonność do podejmowania ryzyka, zdolność rozwiązywania problemów.

4

Tabela 1. Zestawienie cech osobowości ułatwiających lub utrudniających działania przedsiębiorcze Cechy utrudniające

Kategorie ogólne - liczenie głównie na opiekę potrzeby psychiczne i oparcie u innych osób, - uległość, - odrzucenie i izolacja - lęki,

-

motywacja

chęć utrzymania tego, co się posiada, a nie jego pomnażania

-

trudności w podejmowaniu decyzji, - chwiejność,

-

„wyuczona bezradność”

-

brak odporności psychicznej,

-

niski próg stresu i frustracji

-

postawa zachowawcza,

-

trudności w kontaktach i współpracy,

-

brak zdolności przywódczych

decyzje

unikanie sytuacji i decyzji ryzyko obciążonych ryzykiem

brak zdolności twórczych

Cechy ułatwiające

-

tendencje do dominowania,

skłonność do wyczynu i posiadania, - dążenie do własności i autonomii

-

tendencje do powiększania stanu posiadania, - orientacja na osiągnięcie i sukces, - motywy bycia przedsiębiorczym - zdecydowanie, - decyzje adekwatne do sytuacji, - konsekwencja

-

traktowanie sytuacji ryzykownych jako szansy na sukces sukces - odporność psychiczna, i niepowodzenie - wysoki próg stresu i frustracji, - umiejętność działania w sytuacjach trudnych innowacyjność - postawa pioniera, i twórczość - zdolność twórcza, współpraca

-

-

intuicja zdolności przywódcze, twórcze kierowanie, zaufanie u innych, umiejętność negocjacji i mobilizowania innych

5

bariery

- lęk i obawy, - lenistwo,

-

-

optymizm i aktywność, - znajomość siebie

pesymizm

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Encyklopedia Biznesu pod red. W. Pomykało, Wyd. Fundacja Innowacja. Warszawa 1995, s. 683.

Przymiotnikiem „przedsiębiorczy” określa się zazwyczaj

ludzi

aktywnych,

rzutkich,

energicznych, przejawiających inicjatywę. W znaczeniu

psychologicznym

słowo

przedsiębiorczość, to cecha osobowości, a ściślej, zespół

cech

warunkujących

bycie

dobrym

przedsiębiorcą, tj. takim, który osiąga sukcesy w organizowaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem.

6

Wizerunek

przedsiębiorcy

wyznaczają

pewne

cechy charakterystyczne, a szczególnie: ♦przedsiębiorca woli sam podejmować decyzje; ♦nie boi się podejmowania ryzyka; ♦ pragnie widzieć rezultaty tego co robi i oczekuje

konstruktywnej krytyki oraz pochwał; ♦ chce mieć możliwość odgrywania aktywnej roli w

przedsiębiorstwie, dlatego czuje się najszczęśliwszy w małych organizacjach; ♦czuje się dobrze w sytuacji, gdy następuje rozwój działalności,

i

w

otoczeniu,

które

jest

ukierunkowane na działalność gospodarczą; ♦ wiele od siebie żąda, ma też duże wymagania, co do

umiejętności swoich współpracowników. 7

Model rozwoju społecznego wyróżnia cztery kategorie przedsiębiorców ze względu na wiek osób prowadzących swoje przedsiębiorstwa i wpływ tego czynnika na rodzaj podejmowanego działania: - improwizatorzy - 20 lat (robią to, co potrafią najlepiej); - rewizjoniści

-

30

lat

(zmieniają

swoją

dotychczasową karierę); - kontynuatorzy - 40 lat i 50 lat (rozwijają własne umiejętności); - powracający - 60 lat (powracają do biznesu, który prowadzili i w którym sprawdzili się przed laty, np. małe kawiarnie). 8

Faktem jest również wpływ działalności gospodarczej na

środowisko

lokalne.

Można

mówić

o

oddziaływaniu: - bezpośrednim: podatkowa,

przyrost inwestycje

miejsc

pracy,

zaspokajające

baza różne

potrzeby lokalne; - pośrednim: przedsiębiorstwo jako nośnik postępu (sponsor badań i rozwoju technologii),

- poprzez wywołanie tzw. efektu mnożnikowego

(generowanie innych korzystnych zdarzeń albo powiększenie

skuteczności

już

uprawianych

dziedzin): przyciąganie inwestycji, programów i dotacji,

9

- poprzez zmianę postawy obywateli - samodzielne rozwiązywanie problemów, zaspokajanie potrzeb w wyniku własnej inicjatywy i własnej aktywności.

10

Kryteria

klasyfikacji

przedsiębiorstw

wg

Głównego Urzędu Statystycznego - małe przedsiębiorstwa - podmioty zatrudniające do 5 osób (bez względu na rodzaj działalności);

- średnie przedsiębiorstwa - podmioty zatrudniające od 6 do 50 osób w przemyśle i budownictwie, a w przypadku pozostałych rodzajów działalności od 6 do 20 osób;

- duże przedsiębiorstwa - podmioty zatrudniające powyżej 50 osób w przemyśle i budownictwie, a w pozostałych rodzajach działalności powyżej 20 osób.

Podział na małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) 11

dokonywany jest ze względu na politykę gospodarczą każdego kraju, a także na statystykę. W praktyce najczęściej przy wyodrębnianiu małego i średniego przedsiębiorstwa bierze się pod uwagę: - kryteria ilościowe, do których zaliczyć można m. in. wielkość zatrudnienia, wartość rocznych obrotów, wartość majątku trwałego itd.; - kryteria jakościowe, wśród których najczęściej uwzględnia się takie cechy firmy, jak: finansowa niezależność, jedność własności i zarządzania, udział w rynku itd.

12

Sfera oddziaływania państwa Polityka państwa w stosunku do sektora małych przedsiębiorstw

Instrumenty fiskalne

Instrumenty pieniężno-kredytowe

Regulacje prawne

Rozwój przedsiębiorczości Postawy przedsiębiorcze Infrastruktura

Edukacja

Sfera samorządów lokalnych Rysunek 2. Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorczości

13

• Bariery wewnętrzne rozwoju

przedsiębiorczości

• Wady przedsiębiorczości na małą skalę

• Zalety drobnej przedsiębiorczości

14
1 Przedsiębiorczość synteza wykładu 1-1

Related documents

14 Pages • 984 Words • PDF • 103.1 KB

418 Pages • 228,541 Words • PDF • 1.8 MB

61 Pages • 3,280 Words • PDF • 2.3 MB

15 Pages • 4,190 Words • PDF • 890.7 KB

49 Pages • 1,986 Words • PDF • 2.3 MB

15 Pages • 6,373 Words • PDF • 243.5 KB

36 Pages • 684 Words • PDF • 2.3 MB

15 Pages • 4,098 Words • PDF • 252.1 KB

8 Pages • 4,345 Words • PDF • 2.1 MB

57 Pages • 9,826 Words • PDF • 1.1 MB

79 Pages • 3,469 Words • PDF • 13.1 MB