2020.04.16 Próbna matura z Operonem marzec 2020 poziom podstawowy- zadania

16 Pages • 1,636 Words • PDF • 691.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 10:17

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Miejsce na identyfikację szkoły

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY

MARZEC 2020

Czas pracy: 170 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1.–34.). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym. 3. W zadaniach zamkniętych (1.–25.) zaznacz jedną poprawną odpowiedź. 4. W rozwiązaniach zadań otwartych (26.–34.) przedstaw tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku. 5. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 7. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 8. Obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania. 9. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora.

Życzymy powodzenia!

Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 50 punktów.

Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

KOD ZDAJĄCEGO

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

ZADANIA ZAMKNIĘTE W zadaniach 1.–25. wybierz i zaznacz jedną poprawną odpowiedź.

Zadanie 1. (0–1) Wyrażenie 3 4 ⋅ 5 8 ⋅ 2−1 zapisane w postaci potęgi liczby 2 jest równe: 4

3

2

-

A. 215 B. 2 4 C. 2 5 D. 2

1 4

Zadanie 2. (0–1)

Dane są przedziały liczbowe A = (−3, 3 oraz B = −2, 3). Różnica zbiorów A - B to:

A. (−3, −2) B. (−3, −2 C. (−3, − 2) ∪ {3} D. (−3, −2 ∪ {3}

Zadanie 3. (0–1) Oprocentowanie lokaty w pewnym banku jest równe 3% w stosunku rocznym. Aby po roku wraz z odsetkami otrzymać 5665 zł, należy wpłacić na lokatę kwotę: A. 4000 zł B. 4500 zł C. 5000 zł D. 5500 zł

Zadanie 4. (0–1) Liczba 3 - 10 jest równa: A. -3 - 10 B. 3 - 10 C. 3 + 10 D. −3 + 10

Zadanie 5. (0–1)

2

Jeśli x 2 + y 2 = 74 i xy = 35, to wartością wyrażenia ( x + y ) jest liczba: A. 39 B. 109 C. 144 D. 183

Zadanie 6. (0–1) Liczba 3 - 3 log 3 1 nie jest równa: A. 3 B. 0 C. log 3 27 - log 3 13 D. log 3 27

Zadanie 7. (0–1) W trapezie równoramiennym, który nie jest równoległobokiem, różnica miar kątów leżących przy jednym ramieniu wynosi 30°. Miara kąta przy krótszej podstawie tego trapezu to: A. 115° B. 110° C. 105° D. 75°

Zadanie 8. (0–1)

Na okręgu o środku S = (4, 2) leży punkt A = (1, 6). Długość średnicy tego okręgu to: A. 5 B. 10 C. 2 5 D. 14

2

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

3

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

Zadanie 9. (0–1)

A

E

B

W prostokącie ABCD, w którym AD = 2 AB , zaznaczono punkt E, który jest środkiem boku AB (patrz rysunek). Wartość tangensa kąta AED jest równa:

1 4

17 17 4 17 C. 4 D. 17 A. B.

D

C

Zadanie 10. (0–1)

 m 2 3  Proste o równaniach y = −2 x + 3 i y =  −  x − 3 są prostopadłe dla:  2 2  A. m = − 3 lub m = 3 B. m = 3 C. m = 2 D. m = −2 lub m = 2

Zadanie 11. (0–1)

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f ( x ) = −( x −1)( x + 5). Maksymalny przedział, w którym ta funkcja jest malejąca, to: B. (−∞, 2 A. (−∞, −2 C. −2, ∞)

D. 2, ∞)

Zadanie 12. (0–1)

−2 x + 1 dla x ≤ 1 . Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?  x −1 dla x > 1

Funkcja f określona jest wzorem f ( x ) =  

A. zero B. jedno C. dwa D. trzy

Zadanie 13. (0–1) Rozwiązaniem równania

( x 2 −1)( x + 2) ( x +1)( x − 2)

= 0 są liczby:

A. -2, -1, 1, 2 B. -2, 1, 2 C. -2, 1 D. -1, 2

Zadanie 14. (0–1)

1 3

Jeżeli a jest kątem ostrym oraz tg a = , to wartość wyrażenia

1 3

1 3

sina +cosa jest równa: cosa

A. 1 B. 1 C. D. 3

4

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

5

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

Zadanie 15. (0–1) Liczby 2; 4 x -1; 0,5 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem monotonicznego ciągu geometrycznego dla:

1 2

A. x = 0 B. x = C. x =1 D. x = 0 lub x =

1 2

Zadanie 16. (0–1) Dany jest ciąg arytmetyczny, w którym pierwszy wyraz a1 = −2 i różnica r = 2, 5. Ile wyrazów tego ciągu jest mniejszych od 122? A. 49 B. 50 C. 51 D. 52

Zadanie 17. (0–1)

1 , to: 5+ 2 6 1 x A. x + y = 0 B. y = x C. < 0 D. x = y 2 y Jeżeli x = 5 − 2 6 i y =

Zadanie 18. (0–1) Dane są punkty A(2, 7) i B (4, 2). Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy: 2 5

A. 2,5 B. C. -2, 5 D. -

2 5

Zadanie 19. (0–1)

2 przesunięto równolegle o 1 jednostkę w lewo i o 3 jednostki w dół, x otrzymując wykres funkcji g ( x ). Funkcja g ( x ) określona jest wzorem:

Wykres funkcji f ( x ) =

2 − 3 x +1 2 C. g ( x ) = + 3 x +1 A. g ( x ) =

2 −3 x −1 2 D. g ( x ) = +3 x −1

B. g ( x ) =

Zadanie 20. (0–1) W pudełku są 4 kule białe i m kul czarnych. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej wynosi 0,2, gdy m jest równe: A. 2 B. 1 C. 6 D. 4

Zadanie 21. (0–1) Wszystkich liczb trzycyfrowych nieparzystych, których cyfra jedności należy do zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6}, cyfra dziesiątek do zbioru {2, 4, 6, 8}, a cyfra setek do zbioru

{0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, jest:

A. 240 B. 216 C. 120 D. 108

6

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

7

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

Zadanie 22. (0–1) Koło jest wpisane w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 5 cm i 12 cm. Długość promienia tego koła jest równa: A. 2 cm B. 4 cm C. 6,5 cm D. 13 cm E

Zadanie 23. (0–1) Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDE. Kątem nachylenia ściany bocznej BCE do płaszczyzny podstawy jest: A. EBF B. EFS C. ECS D. FES

H D

C F

S A

Zadanie 24. (0–1)

B

Pole powierzchni bocznej stożka o średnicy podstawy długości 6 cm jest równe 12p cm2. Wysokość tego stożka to: A. 7 cm B. 4 cm C. 7 cm D. 5 cm

Zadanie 25. (0–1) Wyniki sprawdzianu z matematyki przedstawiono na diagramie. Mediana ocen ze sprawdzianu jest równa: A. 4 B. 3,5 C. 3,(3) D. 3

liczba ocen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bdb

8

db

dst

dop ndst ocena

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

9

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

ZADANIA OTWARTE Rozwiązania zadań 26.–34. należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania.

Zadanie 26. (0–2) 2 Rozwiąż nierówność ( x + 2) − 3( x + 2) ≤ 0.

Odpowiedź: . .......................................................................................................................................

Zadanie 27. (0–2)

D

Na boku BC kwadratu ABCD obrano punkt E tak, że BE = EC i narysowano odcinek AE (patrz rysunek). Odcinek ten przecina się z przekątną BD w punkcie O. Uzasadnij, że pole trójkąta BEO stanowi

1 pola trójkąta ADO. 4

C

O

A

E

B

Odpowiedź: . .......................................................................................................................................

10

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

Zadanie 28. (0–2)

3 4

Oblicz miary kątów ostrych a i b trójkąta prostokątnego, jeżeli wiadomo, że sin α ⋅ cos β = .

Odpowiedź: . .......................................................................................................................................

Zadanie 29. (0–2) Oblicz

9 ⋅ 23 ⋅ 210 + 8 ⋅ 29 . 38 ⋅ 212

Odpowiedź: . .......................................................................................................................................

11

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

Zadanie 30. (0–2) Wyznacz x, dla którego liczby: x 2 + 7 , 6 x + 1 i 4 x 2 -1 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego.

Odpowiedź: . .......................................................................................................................................

Zadanie 31. (0–2) Punkty A, B, C dzielą okrąg o środku O na trzy łuki AB, BC i CA. Długości łuków AB, BC i CA pozostają w stosunku 1 : 3 : 5. Oblicz miary kątów trójkąta ABC.

Odpowiedź: . .......................................................................................................................................

12

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

Zadanie 32. (0–4) Dwaj rowerzyści pokonali tę samą trasę o długości 60 km. Prędkość pierwszego rowerzysty była o 5

km mniejsza od prędkości drugiego, dlatego drugi rowerzysta jechał o dwie godziny h

krócej niż pierwszy. Oblicz prędkości i czasy jazdy obu rowerzystów.

Odpowiedź: . .......................................................................................................................................

13

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

Zadanie 33. (0–4)

3 2

Prosta o równaniu y = − x + 3 przecina oś x w punkcie A oraz oś y w punkcie B. Oblicz odciętą punktu C leżącego na osi x, wiedząc, że jest ona większa od odciętej punktu A oraz pole trójkąta ABC jest równe 6. Wykonaj odpowiedni rysunek w układzie współrzędnych.

Odpowiedź: . .......................................................................................................................................

14

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

Zadanie 34. (0–5) Objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 27 cm3, a wysokość ostrosłupa i wysokość podstawy tego ostrosłupa są sobie równe. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

Odpowiedź: . .......................................................................................................................................

15

Matematyka. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

16