21 Cwiczenie cel zyciowy

3 Pages • 1,438 Words • PDF • 170.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 15:59

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


21. Ćwiczenie „cel życiowy”

w w w Materiały w wersji

elektronicznej

Mówimy, że ludzie rodzą się z celem życiowym. Niektórzy nigdy nie zastanawiają się nad nim i po� zostaje on nienazwany przez całe ich życie. Mimo to istnieje. Jest on powodem naszego istnienia na tej planecie. Jest to sprawa, którą mamy dokończyć, dar, który mamy ofiarować. Cel życiowy nie ma związku z pracą, a nawet wykonywanym zawodem. Jest to całogodzinne, całodobowe, codzien� ne wyrażanie tego, kim jesteś, gdy osiągasz swój pełen potencjał. Kiedy klienci realizują ten cel, czują się spełnieni. Wnoszą swój wkład i doprowadzają do zmian. Kiedy nie realizują tego celu, czują się odsunięci i niespełnieni. Nawet jeśli klient nie określił swoje� go celu życiowego, on istnieje. Nawet jeśli klienci nie mogą w satysfakcjonujący sposób wyartykuło� wać swojego celu, mogą powiedzieć, na czym polega różnica, kiedy realizują swój cel i kiedy go nie realizują. Dla nich działanie niezgodne z tym celem życiowym jest rodzajem wyzwania. Wówczas czują się okropnie, są pozbawieni życia, odsunięci. Zadaniem coacha jest praca z klientami nad sformułowaniem celu życiowego w postaci stwier� dzenia, którego mogą użyć, gdy wyrażają cel swojej egzystencji w świecie. Stwierdzenie to umoż� liwia im łatwe i szybkie „skontaktowanie się” z ich celem życiowym. Stwierdzenie dotyczące celu życiowego jest jak wielki neon, który pomoże im wydostać się z mielizny, gdy na niej utkną. A po� nieważ jest to osobiste stwierdzenie klienta, do jego własnego użytku, może ono być tak wielkie i doniosłe albo tak transformacyjne, jak tylko klient jest w stanie je wyrazić. Nie będzie przez nikogo wyśmiane ani ocenione. Proces określania celu życiowego zachodzi w kilku etapach. 1. ��������������������������������������������������������������������������������������������� Coach proponuje wizualizację lub ćwiczenie, które służą generowaniu wrażeń i pozwalają klien� tom uzyskać wgląd w naturę ich celu życiowego. (Poniżej prezentujemy cztery wizualizacje.) 2. Coach wraz z klientem omawiają wizualizację pod kątem zdefiniowania wpływu, jaki klient chciałby wywierać na innych. Klient i coach przeprowadzają burzę mózgów i współpracują ze sobą w tym procesie. Zadaniem coacha jest słuchanie i ciągłe zachęcanie do wypowiedzenia wszystkich słów pochodzących z wizualizacji. Coach nasłuchuje, czy jakieś słowa lub tematy powtarzają się. Coach używa również własnej intuicji, wyczuwając, jaki wpływ na klienta mają wypowiadane przez niego słowa lub wyrażenia. Coaching celu życiowego jest niezwykle in� tuicyjny. Coach wraz z klientem nasłuchują słów, które wywołują u klienta największy odzew. Coach kompiluje te słowa i ponownie podsuwa klientowi, aby ten mógł je usłyszeć i sprawdzić, które z nich wywołują u niego najsilniejsze uczucia. W ten sposób zaczyna powstawać stwier� dzenie o wywieraniu wpływu na innych. Początkowe stwierdzenia o  wywieraniu wpływu zazwyczaj są ogólne: „Chcę, żeby ludzie byli szczęśliwi”; „Chcę, żeby ludzie mieli lepsze relacje”. Problem z tego typu ogólnymi stwierdzenia� mi polega na tym, że są one zbyt niejasne, aby zmotywować klienta do działania. Praca coachin� gowa koncentruje się więc następnie na pogłębianiu poczucia własnego wpływu na innych, aby powstałe stwierdzenie było bardziej precyzyjne i aby klient miał się do czego odwołać. Stwier� dzenie o wywieraniu wpływu musi być wystarczająco jasne i silne, aby umożliwić klientowi po� wracanie do niego, gdy w swoim życiu zboczy z obranego kursu. Opisuje ono wpływ, jaki klienci chcą wywierać na innych, na przykład: żeby ludzie żyli pełnią życia, byli autentyczni w swoich działaniach, kontaktowali się ze swoim prawdziwym „ja”, odnajdowali osobistą moc, odkrywali własną kreatywność, doświadczali swojej wielkości albo powracali do życia.

© 2011 Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Phillip Sandahl and Laura Whitworth. All rights reserved. © Copyright for the Polish edition by Wolters Kluwer SA, 2014. All rights reserved.

1

3. ����������������������������������������������������������������������������������������� Gdy już stwierdzenie o wywieraniu wpływu zostanie ustalone, następnym krokiem jest znale� zienie metafory, która ujmuje istotę celu życiowego. Na przykład: „Jestem magikiem”, „Jestem latarnią”, „Jestem dynamitem”, „Jestem kamykiem w  bucie”, „Jestem budzikiem”. Metafora może też dotyczyć działania: „Budzę ludzi”, „Rozbijam kłamstwa”, „Odkrywam wewnętrzną prawdę”, „Wzywam ludzi, aby powrócili do domu”. Zauważmy, że znajdowanie metafor zazwyczaj nie jest dla klientów łatwe. Często trudno im zobaczyć siebie w  postaci metafory czy wyobrażenia. Ponadto odnajdywanie stwierdzenia o  celu życiowym wymaga czasu. Jest to proces zdejmowania kolejnych warstw i docierania do istoty celu danej osoby. Podczas wstępnej sesji coachingowej dotyczącej celu życiowego klient najprawdopo� dobniej znajdzie jedynie jego ogólną wersję, która jednak będzie już nadawać się do dalszej obróbki. Dopracowanie tego stwierdzenia może trwać miesiącami lub latami. Metafora może także zmienić się z czasem. Celem jest znalezienie wersji, którą klient odczuwa jako bliską prawdy, wiedząc, że trzeba nad nią jeszcze popracować. Metafora i stwierdzenie dotyczące wywierania wpływu powinny być zwięzłe i maksymalnie od� działywać na klienta – składać się z nie więcej niż 15 słów. Stwierdzenie dotyczące celu życiowego zawiera się w następującej formule: Jestem (metafora), który (która) sprawia, że ludzie (stwierdzenie o wywieraniu wpływu). Oto przykładowe stwierdzenia dotyczące celu życiowego: • Jestem latarnią, która prowadzi ludzi ku ich marzeniom. • Jestem dynamitem, który przekształca życie innych ludzi. • Jestem kamykiem w bucie, który przypomina ludziom, aby żyli pełnią życia. • Jestem budzikiem, który budzi w ludziach ich wielkość. Zauważmy, że stwierdzenia dotyczące celu życiowego mogą brzmieć staromodnie, majestatycz� nie lub kwieciście. I tak jest dobrze. Nie trzeba ich publicznie ogłaszać. Służą one tobie i twoim klientom, aby mogli poczuć siłę celu życiowego. Zadaniem coacha jest bycie orędownikiem celu życiowego i zachęcanie klientów, aby stworzyli prawdziwie wielką własną jego wersję. Cel życiowy niekoniecznie jest czymś, co musi być osiągnięte, powinien być jednak wyzwaniem motywującym klientów do działania i trzymania się drogi prowadzącej do jego realizacji. Wizualizacje to dopiero początek – gromadzenie surowego materiału. Istnieje wiele innych sposobów doprowadzania do tego, aby klienci wyobrazili sobie swój cel życiowy. Mogą go narysować albo znaleźć utwór muzycz� ny, który potraktują jako swój motyw przewodni. Zachęcaj klientów, aby byli kreatywni i szukali jakiejkolwiek inspiracji, która pomoże im w określeniu celu życiowego. Rolą coacha jest właśnie zachęcanie i kontynuowanie pracy służącej doprecyzowaniu celu i, oczywiście, używanie celu ży� ciowego w coachingu wówczas, gdy klienci poszukują tego, co będzie im w życiu dawać satysfakcję.

Wizualizacja 1 Wyobraź sobie, że jesteś w dużej grupie ludzi zgromadzonych przed sceną. W górze, na scenie, znaj� duje się twoje przyszłe „ja”. Twoje przyszłe „ja” zaczyna przemawiać do tej grupy słuchaczy. Nagle uświadamiasz sobie zmianę, jaka nastąpiła w tobie i we wszystkich przybyłych osobach. Twoje przy� szłe „ja” w pewien sposób wywarło głęboki wpływ na ciebie i pozostałych ludzi. Wszyscy jesteście odmienieni w jakiś fundamentalny sposób. Świadomy tego wpływu na siebie i innych, opuszczasz salę i resztę życia prowadzisz jako inna osoba. Pytania: • Na czym polegał wpływ, jaki twoje przyszłe „ja” wywarło na ciebie i pozostałe osoby? • W jaki sposób zostaliście odmienieni? • Kim było twoje przyszłe „ja”, że wywarło tak wielki wpływ? © 2011 Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Phillip Sandahl and Laura Whitworth. All rights reserved. © Copyright for the Polish edition by Wolters Kluwer SA, 2014. All rights reserved.

2

Wizualizacja 2 Przesuń wskazówki zegara wstecz i spójrz na okres w swoim życiu, kiedy miałeś pełny kontakt ze swoją mocą – czas, kiedy w kręgosłupie, ramionach i koniuszkach palców u rąk czułeś mrowienie ekscytacji; czas, kiedy nie obchodziło cię, co inni o tobie pomyślą. Byłeś całkowicie i bezapelacyjnie żywy! (Przerwa). Pytania: • Gdzie byłeś? • Co robiłeś? • Jacy ludzie byli wokół ciebie? • Co się wówczas w nich pojawiło? • Jaki ty wywarłeś na nich wpływ?

Wizualizacja 3 Powróć ponownie do swojego audytorium. Jest scena, a wokół niej zgromadzona duża grupa ludzi. Na sali panuje gwar. Wszystko pozostaje takie samo jak poprzednio, oprócz tego, że tym razem to ty jesteś na scenie. Spójrz na tłum. Poczuj to, co pojawia się w tobie w sytuacjach, gdy masz przemówić publicznie. Gdy podchodzisz do mikrofonu, czas zatrzymuje się na moment i  słyszysz w swoich uszach głos wypowiadający twoje imię, a następnie mówiący: „Przez 30 sekund będziesz miał szansę wywrzeć wpływ, jaki chcesz mieć na tę całą grupę. Będzie to tylko jedna szansa, jedna możliwość wywarcia wpływu, jednak wszyscy ci ludzie w jakiś sposób się zmienią; będą inaczej żyć, ponieważ wywarłeś na nich tak wielki wpływ. Trzydzieści sekund. 15...10–9–8–7–6–5–4–3–2–1”. Pytanie: • Jaki wywarłeś wpływ? Co zdarzyło się tym ludziom?

Wizualizacja 4 Wchodzisz do statku kosmicznego. Rakieta startuje. Jesteś w podróży do nieodkrytej jeszcze planety we wszechświecie. To pod każdym względem wspaniała planeta, jednak nie jest zamieszkana. Posia� dasz moc stworzenia z tej planety tego, czym chcesz, żeby była. Gdy na niej lądujesz, co zamierzasz tam zdziałać, jaki wywrzesz wpływ, żeby stała się ona tym, co chcesz z niej uczynić? (Przerwa). Statek kosmiczny ląduje na planecie. Drzwi otwierają się. Stawiasz pierwsze kroki na planecie i mówisz: „Będzie tu tak i tak”. Jak będzie?

© 2011 Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Phillip Sandahl and Laura Whitworth. All rights reserved. © Copyright for the Polish edition by Wolters Kluwer SA, 2014. All rights reserved.

3
21 Cwiczenie cel zyciowy

Related documents

3 Pages • 1,438 Words • PDF • 170.2 KB

11 Pages • 2,171 Words • PDF • 632.1 KB

8 Pages • 1,885 Words • PDF • 89.5 KB

3 Pages • 375 Words • PDF • 116.9 KB

6 Pages • 1,009 Words • PDF • 554.5 KB

5 Pages • 1,178 Words • PDF • 484.5 KB

10 Pages • 3,048 Words • PDF • 626.6 KB

21 Pages • 2,843 Words • PDF • 329.1 KB

64 Pages • PDF • 27.9 MB

2 Pages • 140 Words • PDF • 146.2 KB

5 Pages • 710 Words • PDF • 428.6 KB