3. My, naród Stanów Zjednoczonych

25 Pages • 1,223 Words • PDF • 1.4 MB
Uploaded at 2021-09-24 06:59

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


My, naród Stanów Zjednoczonych

Pierwsi Europejczycy prawdopodobnie dotarli na obrzeża Stanów Zjednoczonych ok. 1000 r. Byli to Wikingowie, a ściślej, Islandczycy, którzy najpierw zostali banitami wydalonymi do Grenlandii, lub byli to ich potomkowie. Znalezisko archeologiczne w postaci kilkuletniej osady Wikingów z szeregiem domostw odkryto w latach 60. XX wieku na samym skraju północnej Nowej Fundlandii w L'Anse aux Meadows.

Dlaczego emigrowano do Ameryki? • Wzrost liczby ludności w Europie W 1550 roku Londyn liczył 60.000 mieszkańców . W 1650 roku - 350.000 mieszkańców , większe miasta liczyły nie więcej niż 2000 mieszkańców, większość ludzi żyła w wioskach od 100 do 600 osób. • Majątki i tytuły dziedziczyli tylko najstarsi synowie. Co spowodowało napływ młodszych synów szlachty do handlu i przemysłu. W poszukiwaniu zajęcia przemieszczali się z miejsca na miejsce. • Rosnące dzierżawy i grodzenia , wycinanie lasów i osuszanie bagien pozbawiło środków do życia również wieśniaków.

Brytyjska kolonizacja Ameryki Brytyjska kolonizacja Ameryki Północnej rozpoczęła się w drugiej połowie XVI wieku. Anglicy obok Hiszpanów i Portugalczyków byli najbardziej aktywnymi odkrywcami Ameryki Północnej. Pierwszą wyprawę kolonizacyjną zaaranżował Humphrey Gilbert w 1583. Dotarł na Nową Fundlandię i ogłosił akt aneksji do królestwa Anglii. Gilbert zaginął w czasie powrotnej podróży do Anglii. Dzieło kontynuował jego przyrodni brat Walter Raleigh. W 1584 jeden statek kierowany przez niego dotarł do wybrzeży Karoliny Północnej, gdzie na wyspie Roanoke utworzono zalążek kolonii. W 1587 przybyło do niej kolejnych 117 mężczyzn i kobiet z gubernatorem Johnem White. Początki kolonii były zachęcające. Raleigh w udał się do Anglii w poszukiwaniu dalszego wsparcia i kolejnych ochotników. Wojna z Hiszpanią zatrzymała go w Europie dłużej niż planował, gdy w końcu powrócił do kolonii w 1590 został ją opuszczoną i splądrowaną.

Kampania Wirgińska Te tragiczne wydarzenia zahamowały brytyjską kolonizacje na blisko dwadzieścia lat. Dopiero w 1606 powrócono do kolonizacji, tym razem z wielką energią. W ciągu następnych kilkunastu lat powstało dwanaście kolonii brytyjskich w Ameryce kontynentalnej oraz kilka innych na Karaibach. W 1606 roku król Jakub I Stuart założył Kompanię Wirgińską. Anglicy bazując na hiszpańskich doświadczeniach planowali oprzeć gospodarkę kolonii na wydobyciu metali szlachetnych i handlu z domniemanymi wysoko rozwiniętymi państwami indiańskimi jak sądzono leżącymi w centralnej części kontynentu. Te rachuby się nie powiodły i podstawą gospodarki kolonii stało się rolnictwo – głównie uprawa tytoniu.

Kolonizacja Ameryki

Konflikt kolonistów z W. Brytanią • Większością kolonii zarządzali wtedy specjalnie przysłani z Anglii gubernatorzy, przeważnie niezwiązani z lokalnymi społecznościami. Jednocześnie rozwijały się jednak lokalne samorządy, które dążyły do uzyskania większej niezależności od metropolii. • Anglia traktowała swe zamorskie posiadłości jako rynek zbytu i źródło surowców. Nie było zgody na powstawanie manufaktur, co nie poprawiało nastrojów wśród kolonistów. Akty Nawigacyjne, czyli ustawy mające za zadanie ochronę angielskich posiadłości przed konkurencją innych mocarstw kolonialnych dokładnie regulowały, które towary mogą być produkowane w koloniach, a które muszą być sprowadzane z Europy. Działania zbrojne w czasie brytyjskiej wojny z Indianami i Francuzami spowodowały dodatkowe chęci władz do nowego rodzaju opodatkowania ludności.

Ustawa o cukrze 5 IV 1764 Ustawa uchwalona przez parlament brytyjski zmniejszyła podatek na melasę z 9 do 3 pensów za każdy galon melasy importowanej na kontynent amerykański Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że koloniści nie powinni mieć do tej ustawy zastrzeżeń. W rzeczywistości jednak powszechną praktyką był przemyt melasy z brytyjskiej Jamajki w cenie 1 pensa za galon. W dodatku Wielka Brytania tym razem zdecydowała się egzekwować nałożony podatek. Realnie Ustawa o cukrze podnosiła więc podatek o 2 pensy za galon Nowa ustawa zmieniała funkcjonowanie sądownictwa w koloniach, które od tej pory miały być podporządkowane królewskim sądom, a nie jak wcześniej lokalnej administracji. Ponadto oskarżony mieszkaniec kolonii musiał udowadniać przed sądem swoją niewinność, tym samym zasada domniemania niewinności tutaj nie obowiązywała.

1765 – opłata stemplowa W 1765 wprowadzono tak zwaną opłatę stemplową(listy, pisma urzędowe, druki, gazety). Wywołało to wzburzenie mieszkańców, gdyż uważali oni za niesprawiedliwy obowiązek płacenia podatków do wspólnej kasy, przy jednoczesnym braku swej reprezentacji w parlamencie. Ogłoszono nawet bojkot angielskich towarów, co spowodowało chwilowe ustępstwa rządu, jednak stało się jasne, że bez radykalnej zmiany obecnego stanu, ponowny konflikt pozostawał kwestią czasu.

Protesty w Bostonie Pod naciskiem kolonistów rząd brytyjski zniósł opłatę stemplową, ale wprowadził nowe cła – m.in. od papieru, szkła i herbaty.

W 1770 przeciwko nowym cłom zaprotestowali mieszkańcy Bostonu. Protestujący tłum został ostrzelany przez wojsko, a całe wydarzenie przeszło do świadomości kolonistów jako masakra bostońska.

Herbatka bostońska - 1773 W 1773 Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska otrzymała od rządu prawo do sprzedaży herbaty amerykańskim koloniom z pominięciem ceł i podatków, co wyraźnie uderzało w lokalnych importerów tego produktu. W odpowiedzi kilkudziesięciu członków konspiracyjnej organizacji Synowie Wolności, tuż po przypłynięciu transportu herbaty do portu w Bostonie wdarło się na pokład statku (przebrani za Indian) zniszczyło cały ładunek. Brytyjczycy zamknęli port w Bostonie, co spowodowało zakłócenia handlu w regionie. Nastroje społeczne uległy radykalizacji, a zwołany w 1774 I Kongres Kontynentalny podjął decyzję do przygotowania zbrojnego wystąpienia, usiłując jednak nadal prowadzić rokowania ze stroną brytyjską.

Rewolucja amerykańska Miała na celu oddzielenie się trzynastu kolonii północnoamerykańskich od Wielkiej Brytanii oraz ich przekształcenie w Stany Zjednoczone Ameryki. Przed rewolucją większość mieszkańców północnoamerykańskich kolonii brytyjskich uważała się za lojalnych poddanych Korony brytyjskiej, mających te same prawa i obowiązki jak mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Po rewolucji utworzyli oni nową, niepodległą republikę.

A więc wojna … 19 kwietnia 1775 doszło do pierwszej konfrontacji zbrojnej sił kolonistów z armią brytyjską – bitwy pod Lexington. Po pierwszym starciu uzbrojonych kolonistów z oddziałami angielskimi zebrał się po raz drugi Kongres Kontynentalny, który postanowił prowadzić wojnę z Anglią i powierzył naczelne dowództwo Jerzemu Washingtonowi, ziemianinowi z Wirginii. Nie było jednak jasności, o co walczyć: czy o ustępstwa rządu w sprawie podatków, czy o połączenie stanów w federacje i uzyskanie pełnej samodzielności. W świetle prawa międzynarodowego kolonie były częścią Anglii, a do tej pory nie zdarzyło się aby część jakiegoś państwa w jednolitego narodowo zbuntowała sie i ogłosiła odrębnym państwem

Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych – 4 VII 1776 Ogłoszona została 4 lipca 1776 w Filadelfii podczas II Kongresu Kontynentalnego. Deklaracja głosiła prawo do ustanawiania wszelkich aktów państwowych, wypowiadania wojny i zawierania pokoju przez dawne kolonie angielskie w Ameryce Północnej. Jej autorami, oprócz Thomas Jeffersona, byli John Adams i Benjamin Franklin. Sygnatariusze Deklaracji niepodległości zostali nazwani przez kolonistów Ojcami Założycielami.

Tekst źródłowy s. 28 Wojna Brytanii z amerykańskimi koloniami toczyła się w latach 1775-1783. Mimo mocarstwowej pozycji Wielkiej Brytanii – doprowadziła w ciągu kilku lat do zrzucenia brytyjskiego zwierzchnictwa i utworzenia pierwszego na świecie niezawisłego, demokratycznego państwa, jakim stały się Stany Zjednoczone.

„Hrabia Pułaski z Polski, oficer znany w całej Europie z odwagi i walki o wolność swojego kraju z przeważającymi siłami Rosji, Austrii i Prus, może być bardzo użyteczny w naszej służbie” – Benjamin Franklin do pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jerzego Washingtona Paryż 29 maja 1777

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki uchwalona została 17 września 1787 i później ratyfikowana przez specjalne konwencje w każdym z 13 stanów. Wchodząc w życie 4 marca 1789

We, the people …. My, naród Stanów Zjednoczonych, w celu tworzenia doskonalszej unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i zagwarantowania wolności dla nas samych i dla naszych potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Władza ustawodawcza Kongres Stanów Zjednoczonych, w skład którego wchodzą Izba Reprezentantów i Senat. Władza wykonawcza Prezydent. Wiceprezydent (obejmuje urząd po rezygnacji lub ubezwłasnowolnieniu prezydenta) Władza sądownicza Sąd Najwyższy. Poza Sądem Najwyższym Kongres może ustanawiać sądy niższego szczebla, których sędziowie i wyroki podlegają Sadowi Najwyższemu. Ława przysięgłych
3. My, naród Stanów Zjednoczonych

Related documents

25 Pages • 1,223 Words • PDF • 1.4 MB

9 Pages • PDF • 1.2 MB

1 Pages • PDF • 247.8 KB

199 Pages • 53,880 Words • PDF • 1.2 MB

2 Pages • 558 Words • PDF • 120.3 KB

128 Pages • 81,207 Words • PDF • 1.3 MB

163 Pages • 40,669 Words • PDF • 7.4 MB

287 Pages • 86,650 Words • PDF • 1.4 MB

4 Pages • 888 Words • PDF • 275.4 KB

2 Pages • 730 Words • PDF • 287.9 KB

28 Pages • 8,748 Words • PDF • 493 KB