8. System podatkowy w Polsce

21 Pages • 941 Words • PDF • 499 KB
Uploaded at 2021-09-24 14:02

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


System podatkowy w Polsce

Czym jest podatek? Podatki, niezależnie od epoki, stanowiły i stanowią główne źródło dochodów państwa, zapewniając środki do wypełniania jego zadań. Pod pojęciem podatku rozumiemy świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub samorządu, jednostronnie przez ten podmiot ustalone, o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym.

Oznacza to, że każdy człowiek, który znalazł się w określonej sytuacji objętej podatkiem, ma obowiązek go płacić, a jeśli się uchyla, to grożą mu kary. Jednocześnie bezpośrednio nie dostaje nic w zamian. Mimo, że podatki są konieczne, są jednak ingerencją państwa w sferę własności prywatnej. Powoduje to, że między państwem a podatnikami dochodzi do licznych napięć.

Po roku 1989 zmieniło się w Polsce prawie wszystko. Gospodarkę centralnie sterowaną zaczęto przekształcać na gospodarkę rynkową. W związku z tym pilnie trzeba było wymienić system podatkowy, gdyż dotychczasowy przestał odpowiadać rzeczywistości. Jak pokazała praktyka, szybkość wprowadzania zmian miała wpływ na jakość podatków, mimo że przy ich tworzeniu wzorowano się na rozwiązaniach przyjętych w krajach europejskich.

Rodzaje podatków • CIT (Corporate Income Tax) - podatek dochodowego od osób prawnych • PIT (Personal Income Tax) podatek dochodowy od osób fizycznych • VAT (Value Added Tax) -podatek od towarów i usług W 2001 roku wprowadzono podatek od czynności cywilnoprawnych - czyli np. sprzedaży domu czy samochodu, a w 2002 roku - podatek od odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, tzw. Podatek Belki.

Często jest tak, ze ustawy się zmieniają a podatki zostają. W ciągu ostatnich kilku lat zlikwidowano i ograniczono wiele zwolnień i ulg podatkowych, wiele innych zmian wprowadzanych w naszym systemie podatkowym było częścią procesu dostosowywania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej.

12 podatków, jakie płacimy w Polsce 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, 2. Podatek dochodowy od osób prawnych, 3. Podatek od spadków i darowizn, 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 5. Podatek rolny, 6. Podatek leśny, 7. Podatek od nieruchomości, 8. Podatek od środków transportowych, 9. Podatek od posiadania psów, 10. Podatek od towarów i usług, 11. Podatek akcyzowy, 12. Podatek od gier.

PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych Skala podatku dochodowego od osób fizycznych to główny przepis określający wysokość zobowiązań podatkowych osób fizycznych. Na jej podstawie określa się, w jakiej wysokości podatek dochodowy zapłaci podatnik od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym.

Skala podatkowa PIT – stawki podatku dochodowego od osób fizycznych Obowiązująca w latach 2010-2015 • Pierwszy próg podatkowy Do 85.528 zł – 18% minus kwota wolna od podatku 556,02 zł • Drugi próg podatkowy Ponad 85 528 – 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Wraz ze wzrostem dochodu rośnie stawka podatku dochodowego. Nie oznacza to jednak, że uzyskując dochody w kwocie 90'000 zł zapłacimy podatek dochodowy wg stawki 32%. Pierwsze 85'528 zł opodatkowane są stawką 18%, a dopiero cała nadwyżka - czyli dochody powyżej 85'528 zł obłożone są stawką 32% podatku dochodowego. Ponadto każda osoba fizyczna wykorzystuje tzw. kwotę wolną od podatku.

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych płacą firmy od swoich dochodów. Dochód jest to przychód, czyli to, co powinno wpłynąć do kasy, pomniejszony o koszty jego osiągnięcia, czyli to, co musieliśmy kupić, aby wyprodukować i sprzedać produkt. Na przykład, jeżeli w sklepie sprzedano ciasto za 10 zł, a koszt jego zakupu w cukierni, przywiezienia, itd. wyniósł 8 zł, to oznacza, że dochód z jego sprzedaży wynosi2zł. Czasem ustalenie dochodu nie jest sprawą łatwą, bo fiskus nie chce uznawać wszystkich poniesionych kosztów. Obecnie stawka CIT wynosi 19 % dochodu.

Podatek VAT Konstrukcja podatku VAT jest następująca: do wartości sprzedanego towaru lub usługi firma dolicza podatek, od zakupionych dóbr lub usług go odlicza, a do urzędu skarbowego odprowadza jedynie różnicę. W praktyce nie jest to takie proste, ponieważ nie wszystko i nie zawsze można odliczyć. VAT funkcjonuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a nie jest znany w USA.

Stawki podatku VAT Podstawową stawką w Polsce (w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2016) jest stawka 23%. Dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone: 8% oraz 5% (stawka 5% obejmuje produkty żywnościowe, książki na wszystkich nośnikach fizycznych oraz czasopisma).

Podatek akcyzowy – tzw. akcyza Płaci go przedsiębiorca, który wlicza go do ceny towaru. , np.: • Paliwa • Energia elektryczna • Broń • Samochody i jachty • Perfumy • Alkohol • tytoń

*

Podatek od spadków i darowizn Podatek obliczany jest przez urząd skarbowy i określany w formie indywidualnej decyzji podatkowej. Wcześniej w zeznaniu podatkowym trzeba określić, jakie dobra się uzyskało. W przypadku darowizn dokonywanych u notariusza to on oblicza i pobiera podatek. Stawki podatku uzależnione są od stopnia pokrewieństwa między spadkodawcą (darczyńcą) i spadkobiercami (obdarowanymi). Im bliższe pokrewieństwo, tym niższy podatek. Stawki podatku wynoszą od 3% do 20%. Prawo przewiduje zwolnienia od podatku przy nabyciu m.in. gospodarstwa rolnego, zakładu produkcyjnego i handlowego, a także ulgę przy nabyciu domu lub mieszkania do 110 m. kw.

Podatek od czynności cywilnoprawnych Jest pobierany przez notariusza przy zawieraniu umów np. pożyczki, sprzedaży, zamiany. Przy sprzedaży nieruchomości podatek wynosi 2% ceny, a przy zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy) – 38 zł.

Podatki od nieruchomości Każdy właściciel nieruchomości musi zapłacić podatek. W przypadku pola lub łąki jest to podatek rolny, obliczany na podstawie średniej ceny skupu żyta - za każdy hektar przeliczeniowy trzeba zapłacić równowartość 2,5 kwintala żyta. Właściciele lasów muszą płacić podatek leśny. Za każdy hektar płaci się równowartość ceny 0,2 metra sześciennego drewna. Od pozostałych gruntów płaci się podatek od nieruchomości i stojących na nich obiektów. Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia, dla budowli – ich wartość. Podatki od nieruchomości stanowią dochód gmin. Lokalne organy samorządowe mają prawo obniżać stawki. Jest to stosowane jako zachęta do inwestowania – kwoty podatku od nieruchomości stanową znaczne obciążenie budżetów firm

„Na tym świecie nie ma nic pewnego, z wyjątkiem śmierci i podatków” Benjamin Franklin
8. System podatkowy w Polsce

Related documents

21 Pages • 941 Words • PDF • 499 KB

16 Pages • 4,221 Words • PDF • 643 KB

7 Pages • 3,420 Words • PDF • 933.2 KB

16 Pages • 2,162 Words • PDF • 1.8 MB

11 Pages • 2,941 Words • PDF • 586.9 KB

18 Pages • 774 Words • PDF • 2.2 MB

7 Pages • 891 Words • PDF • 3.4 MB

4 Pages • 2,753 Words • PDF • 116.7 KB

139 Pages • 30,859 Words • PDF • 1.1 MB