8_skrzynkowy - instrukcja

2 Pages • 748 Words • PDF • 212 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:40

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


P O L I T E C H N I K A

G D A Ń S K A

W y d z i ał I n ż ynierii L ąd o w e j i Ś rodowiska Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12

8.

Badanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności metodą bezpośredniego ścinania Badanie parametrów wytrzymałościowych gruntu metodą bezpośredniego ścinania polega na pomiarze wartości sił potrzebnych do przesunięcia jednej części próbki gruntu względem drugiej przy różnych poziomach naprężenia normalnego do powierzchni ścinania. Próbkę umieszcza się w ramce aparatu skrzynkowego i poddaje naprężeniu normalnemu σn. Po osiągnięciu wstępnej konsolidacji lub bez konsolidacji uruchamia się mechanizm przesuwu ramek względem siebie ze stałą prędkością odkształcenia. W trakcie przesuwania ramek mierzy się wartość siły ścinającej i przemieszczenia poziomego. Na podstawie wyników kilku badań (co najmniej trzech) możemy wyznaczyć prostą Coulomba, którą opisuje wzór (1).

τ f = σ ⋅ tgφ + c

(1)

Gdzie:

τf – wytrzymałość gruntu na ścinanie [kPa], σ – naprężenie normalne w gruncie [kPa], φ – kąt tarcia wewnętrznego gruntu [°], c – spójność gruntu [kPa].

Rys.8.1. Prosta Coulomba

Na podstawie badania w aparacie skrzynkowym można wyznaczyć następujące parametry wytrzymałościowe: a)

φs

b) c)

φus

- kąt tarcia wewnętrznego bez drenażu

cus

i konsolidacji, - spójność bez drenażu i konsolidacji,

d)

- właściwy kąt tarcia wewnętrznego [°],

c s - spójność właściwa [kPa],

Powolne ścinanie próbek skonsolidowanych i z odpływem wody z próbki Szybkie ścinanie próbek bez wstępnej konsolidacji

Wybór metody badania należy dobrać odpowiednio do warunków, które będą panowały w gruncie pod budowlą. Indeks „s” oznacza, że parametry są określone w aparacie skrzynkowym.

8.1

Sprzęt do badania a)

Aparat skrzynkowy: 1a – dolna ramka, 1b – podstawa skrzynki, 2 – górna ramka, 3 – badana próbka, 4 – filtr dolny, 5 – płytka oporowa, 6 – płytka przekazująca obciążenie normalne, 7 – śruby łączące obie ramki (wykręcane przed ścinaniem), 8 – śruby do regulacji odstępu między ramkami, Rys. 8.2. Schemat aparatu skrzynkowego.

b) System przykładania obciążenia: - obciążenie prostopadłe powinno być stałe podczas ścinania, - ścinanie musi być osiągnięte przez stałe poziome przemieszczanie ramek względem siebie, - w aparacie skrzynkowym powinno być możliwe osiągnięcie przemieszczenia poziomego o wartości 25% długości próbki.

8.2

Przygotowanie gruntu do badań

8.2.1

Badanie należy przeprowadzić na próbce NNS lub przygotowanej w sposób odzwierciedlający najlepiej jak to możliwe warunki in situ.

8.2.2

Należy przygotować minimum trzy próbki do badań dla różnych stopni obciążenia normalnego.

8.2.3

Długość boku kwadratowej próbki powinna wynosić 60 mm natomiast wysokość nie powinna być mniejsza niż 10 mm. Największy rozmiar ziaren w próbce nie powinien przekraczać 1/5 wysokości próbki.

8.3

Wykonanie badania

8.3.1

Próbkę należy umieścić w aparacie bezpośredniego ścinania.

8.3.2

W zależności od programu badań możemy poddać próbkę wstępnej konsolidacji. W tym celu zadajemy naprężenie konsolidacji, które jest równe naprężeniu pionowemu σn. Po ustabilizowaniu się osiadań możemy przejść do ścinania próbki.

8.3.3

Przed ścinaniem ramkę górną nad dolną należy unieść o 0,5 mm dla gruntów drobnoziarnistych lub 1 mm dla gruntów piaszczystych.

8.3.4

Próbkę należy ścinać przy stałej prędkości przemieszczania się ramki względem skrzynki.

8.3.5

Podczas ścinania należy dokonać przynajmniej 20 odczytów przemieszczenia poziomego i pionowego próbki oraz siły ścinającej.

8.3.6

Można uznać, że próbka uległa ścięciu gdy: - w trzech kolejnych odczytach siła ścinająca jest taka sama bądź maleje, - poziome odkształcenie osiągnęło 20% wymiaru poziomego próbki,

8.3.7

Po wykonaniu ścinania próbkę należy zważyć i oznaczyć jej wilgotność.

8.4

Wyniki badań Maksymalne naprężenie ścinające na powierzchni ścinania τf należy obliczyć ze wzoru (2). Q τf = [kPa] A gdzie:

(2)

Q – największa wartość poziomej siły ścinającej [N], A – pierwotne pole przekroju poziomego próbki [cm2], W celu określenia parametrów wytrzymałościowych φ i c należy nanieść wyniki badania na wykres zależności naprężenia ścinającego τf od naprężenia normalnego σn. Punkty aproksymujemy do funkcji liniowej. Parametry φ i c odczytujemy z wykresu w sposób przedstawiony na rysunku 8.1. Parametry te można oszacować również w sposób analityczny, stosując metodę najmniejszych kwadratów:

φ s = arctg

N

N

i =1 N

i =1

N

N

N ∑ τ fiσ i − ∑ σ i ∑ τ fi i =1

N

N ∑ (σ i ) − (∑ σ i ) i =1

2

i =1

; 2

cs =

N

N

N

i =1

i =1

∑ (σ i ) 2 ∑τ fi − ∑σ i ∑σ iτ fi i =1

N

i =1

N

N ∑ (σ i ) − (∑ σ i ) i =1

2

(3, 4) 2

i =1

2
8_skrzynkowy - instrukcja

Related documents

2 Pages • 748 Words • PDF • 212 KB

16 Pages • 846 Words • PDF • 1.6 MB

23 Pages • 609 Words • PDF • 29.6 MB

70 Pages • 11,871 Words • PDF • 1.8 MB

7 Pages • 37 Words • PDF • 1.1 MB

2 Pages • 425 Words • PDF • 146.9 KB

9 Pages • 3,624 Words • PDF • 553.5 KB

2 Pages • 163 Words • PDF • 263.4 KB