arkusz dodatkowy II odpowiedzi

7 Pages • 1,719 Words • PDF • 317.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:13

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Próbny egzamin maturalny z matematyki listopad 2009

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Odpowiedź A

C

B

B

C

A

B

A

D

A

C

B

B

C

C

D

A

D

C

D

A

A

D

D

A

Przykładowe rozwiązania zadań otwartych Zadanie 26. (2 punkty) Rozwiąż nierówność x 2 − 3x + 2 ≤ 0 . Rozwiązanie: Obliczam miejsca zerowe funkcji kwadratowej f ( x ) = x 2 − 3 x + 2 :

Δ = ( −3 ) − 4 ⋅ 1 ⋅ 2 = 9 − 8 = 1 2

Δ =1

3 −1 3 +1 =2 = 1 x2 = 2 2 Rysuję fragment wykresu funkcji kwadratowej f i na jego podstawie odczytuję rozwiązanie nierówności: x1 =

y

6

5

4

3

2

1

x

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

-1

-2

Odpowiedź: x ∈ 1, 2 . Uwaga: Można przedstawić funkcję f w postaci rozwiązanie nierówności.

2

f ( x ) = ( x − 1)( x − 2 ) i odczytać

Zadanie 27. (2 punkty) Rozwiąż równanie x3 − 7 x 2 + 2 x − 14 = 0 . Rozwiązanie: Stosuję metodę grupowania, by przedstawić lewą stronę równania w postaci iloczynowej: x3 − 7 x 2 + 2 x − 14 = x 2 ( x − 7 ) + 2 ( x − 7 ) = ( x 2 + 2 ) ( x − 7 ) .

Z równania ( x 2 + 2 ) ( x − 7 ) = 0 otrzymujemy, że

x 2 + 2 = 0 lub x − 7 = 0 . Równanie x 2 + 2 = 0 nie ma rozwiązań. Rozwiązaniem równania x − 7 = 0 jest liczba 7. Odpowiedź: Jedynym rozwiązaniem jest x = 7 . Zadanie 28. (2 punkty) W układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty A = ( 2, 5 ) i C = ( 6, 7 ) są przeciwległymi

wierzchołkami kwadratu ABCD. Wyznacz równanie prostej BD. Rozwiązanie:

7−5 1 = , a następnie wyznaczam 6−2 2 współczynnik kierunkowy prostej BD prostopadłej do AC: aBD = −2 .

Obliczam współczynnik kierunkowy prostej AC: a AC =

⎛ 2+6 5+7 ⎞ , Wyznaczam współrzędne środka S odcinka AC: S = ⎜ ⎟ = ( 4, 6 ) i wyznaczam 2 ⎠ ⎝ 2 równanie prostej o współczynniku kierunkowym −2 , przechodzącej przez punkt S. Odpowiedź: y = −2 x + 14 . Zadanie 29. (2 punkty) 4 Kąt α jest ostry i tgα = . Oblicz sin α + cos α . 3 Rozwiązanie: I sposób rozwiązania: sin α 4 4 Z definicji funkcji tangens mamy = , zatem sin α = cos α . Podstawiam tę równość 3 cos α 3 2

9 ⎛4 ⎞ . do tożsamości sin α + cos α = 1 i otrzymuję ⎜ cos α ⎟ + cos 2 α = 1 , a stąd cos 2 α = 25 ⎝3 ⎠ 3 3 Zatem cos α = lub cos α = − . Ujemny wynik odrzucam, ponieważ zgodnie z warunkami 5 5 4 zadania kąt α jest kątem ostrym. Obliczam wartości funkcji sin α = , a następnie wartość 5 4 3 7 wyrażenia sin α + cos α = + = . 5 5 5 2

2

Odpowiedź: sin α + cos α =

7 . 5

3

II sposób rozwiązania: Rysuję trójkąt prostokątny, w którym oznaczam przyprostokątne 3x i 4x oraz 4 zaznaczam kąt ostry α tak, aby tgα = . 3 4x 3x 2 2 Z twierdzenia Pitagorasa obliczam długość przeciwprostokątnej: ( 4 x ) + ( 3x ) = 25 x 2 .

Zatem przeciwprostokątna ma długość 5x . Obliczam wartości funkcji sin α = i cos α =

4 5

3 4 3 7 . Stąd sin α + cos α = + = . 5 5 5 5

Odpowiedź: sin α + cos α =

7 . 5

Zadanie 30. (2 punkty)

⎛ m +1 m + 3 m + 9 ⎞ , , Wykaż, że dla każdego m ciąg ⎜ ⎟ jest arytmetyczny. 6 12 ⎠ ⎝ 4 Rozwiązanie: I sposób rozwiązania: Wystarczy sprawdzić, że zachodzi następujący związek między sąsiednimi wyrazami a +a ciągu: an = n −1 n +1 . 2 m +1 m+3 m+9 , a2 = . Mamy a1 = , a3 = 4 6 12 m +1 m + 9 + a1 + a3 12 = 3m + 3 + m + 9 = 4m + 12 = m + 3 = a . = 4 Zatem 2 2 2 24 24 6 ⎛ m +1 m + 3 m + 9 ⎞ , Stąd wynika, że ciąg ⎜ , ⎟ jest arytmetyczny dla każdego m. 6 12 ⎠ ⎝ 4 II sposób rozwiązania: m +1 m+3 m+9 Mamy a1 = , a2 = . , a3 = 4 6 12 Wystarczy sprawdzić, że a2 − a1 = a3 − a2 . Obliczamy: m + 3 m +1 m + 9 m + 3 − = − 6 4 12 6 2m + 6 − 3m − 3 m + 9 − 2m − 6 = 12 12 −m+3 −m+3 = 12 12

4

Zadanie 31. (2 punkty) Trójkąty ABC i CDE są równoboczne. Punkty A, C i E leżą na jednej prostej. Punkty K, L i M są środkami odcinków AC, CE i BD (zobacz rysunek). Wykaż, że punkty K, L i M są wierzchołkami trójkąta równobocznego.

D M B

A

L

C

K

E

Rozwiązanie: Z warunków zadania wynika, że )BAC = )DCE = 60° , więc odcinki AB i CD są

równoległe. Czworokąt ACDB jest trapezem. Odcinek KM łączy środki boków nierównoległych w tym trapezie, więc jest równoległy do jego podstaw. Wobec tego )MKL = 60° . Podobnie )ACB = )CED = 60° , więc odcinki BC i DE są równoległe. Czworokąt BCED jest trapezem. Odcinek ML łączy środki boków nierównoległych w tym trapezie, więc jest równoległy do jego podstaw. Wobec tego )KLM = 60° . Odpowiedź: Dwa kąty trójkąta KLM mają miarę 60° , zatem jest to trójkąt równoboczny. Zadanie 32. (5 punktów) Uczeń przeczytał książkę liczącą 480 stron, przy czym każdego dnia czytał jednakową liczbę stron. Gdyby czytał każdego dnia o 8 stron więcej, to przeczytałby tę książkę o 3 dni wcześniej. Oblicz, ile dni uczeń czytał tę książkę. Rozwiązanie: Oznaczam: x – liczba stron przeczytanych każdego dnia, y – liczba dni. Zapisuję i rozwiązuję układ równań: ⎧⎪ x ⋅ y = 480 ⎨ ⎪⎩( x + 8 ) ⋅ ( y − 3) = 480

Z pierwszego równania mamy x =

480 , zatem y

⎛ 480 ⎞ + 8 ⎟ ⋅ ( y − 3) = 480 ⋅ y ⎜ ⎝ y ⎠ ( 480 + 8 y )( y − 3) = 480 y Po uproszczeniu otrzymuję równanie y 2 − 3 y − 180 = 0 . Rozwiązaniem równania są liczby: –12 oraz 15. Odrzucam ujemną liczbę dni. Odpowiedź: Uczeń przeczytał książkę w ciągu 15 dni.

5

Zadanie 33. (4 punkty) Punkty A = ( 2, 0 ) i B = (12, 0 )wierzchołkami

trójkąta

prostokątnego

ABC

o przeciwprostokątnej AB. Wierzchołek C leży na prostej o równaniu y = x . Oblicz współrzędne punktu C. Rozwiązanie: I sposób rozwiązania: Punkt C leży na prostej o równaniu y = x i na okręgu, którego środkiem jest środek przeciwprostokątnej, a promień jest równy połowie długości tej przeciwprostokątnej.

(12 − 2)2 + (0 − 0)2 Wyznaczam współrzędne środka przeciwprostokątnej: S = ( 7, 0 ) . 2 Zapisuję równanie okręgu: (x − 7 ) + y 2 = 25 Obliczam długość przeciwprostokątnej AB: AB =

= 10 .

⎧y = x Rozwiązuję układ równań ⎨ 2 2 ⎩( x − 7 ) + y = 25 Otrzymuję równanie z jedną niewiadomą: x 2 − 7 x + 12 = 0 Rozwiązaniem tego równania są liczby: x1 = 4 , x2 = 3 . Odpowiedź: Warunki zadania spełniają dwa punkty: C = (4,4 ) oraz C = ( 3,3) . II sposób rozwiązania: Oznaczmy współrzędne punktu C przez ( x, y ) . Wtedy AB =

( x − 2) + ( y − 0) 2

AC =

2

, BC =

( x − 12 ) + ( y − 0 ) 2

2

(12 − 2)2 + (0 − 0)2

= 10 ,

. 2

2

2

Trójkąt ABC jest prostokątny, więc spełniona jest równość AC + BC = AB , czyli

( x − 2)

2

+ y 2 + ( x − 12 ) + y 2 = 102 . 2

Punkt C leży też na prostej o równaniu y = x , zatem aby obliczyć jego współrzędne, należy rozwiązać układ równań: ⎧(x − 2)2 + y 2 + ( x − 12)2 + y 2 = 10 2 ⎨ ⎩y = x x 2 − 4 x + 4 + x 2 + x 2 − 24 x + 144 + x 2 = 100 4 x 2 − 28 x + 48 = 0 x 2 − 7 x + 12 = 0 x1 = 4, x2 = 3 Odpowiedź: Warunki zadania spełniają dwa punkty: C = (4,4 ) oraz C = ( 3,3) .

6

Zadanie 34. (4 punkty) Pole trójkąta prostokątnego jest równe 60 cm 2 . Jedna przyprostokątna jest o 7 cm dłuższa od drugiej. Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta.

Oznaczam: a, b – długości przyprostokątnych danego trójkąta. Zapisuję układ równań ⎧a = b + 7 ⎪ ⎨1 ⎪⎩ 2 a ⋅ b = 60 1 Otrzymuję równanie z jedną niewiadomą ( b + 7 ) b = 60 , którego pierwiastkami są liczby 2 b = 8 oraz b = −15 . Odrzucam ujemny pierwiastek, gdyż b jest długością odcinka. Zatem b = 8 , a = 8 + 7 = 15 . Teraz obliczam długość przeciwprostokątnej c = a 2 + b 2 = 82 + 152 = 289 = 17 . Odpowiedź: Przeciwprostokątna ma długość 17 cm.

7
arkusz dodatkowy II odpowiedzi

Related documents

7 Pages • 1,719 Words • PDF • 317.2 KB

96 Pages • 20,669 Words • PDF • 8.5 MB

1 Pages • 320 Words • PDF • 734.9 KB

15 Pages • 2,902 Words • PDF • 642 KB

5 Pages • 1,493 Words • PDF • 519.8 KB

14 Pages • 1,615 Words • PDF • 855.4 KB

2 Pages • 210 Words • PDF • 116 KB

3 Pages • 383 Words • PDF • 85.1 KB

10 Pages • 4,231 Words • PDF • 102.2 KB

20 Pages • 2,718 Words • PDF • 652.1 KB