ARKUSZ OCENY praktyki zawodowej studenta

2 Pages • 210 Words • PDF • 116 KB
Uploaded at 2021-09-24 10:56

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


ARKUSZ OCENY praktyki zawodowej studenta Wydziału Administracji WSKM w Koninie Rok akademicki .......................... semestr .................. studia drugiego stopnia Tryb stacjonarne/niestacjonarne Kierunek ……………………………………………………………………………………… Specjalność ................................................................................................................................. Imię i nazwisko studenta .......................................................................................................... Miejsce praktyki ......................................................................................................................... Czas trwania praktyki ........................................ ...................................................................... Przy każdym zdaniu proszę zakreślić jedną z cyfr: 2- słabo, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze

1. Ocena sposobu pracy Student jest: a) systematyczny b) zorganizowany c) samodzielny d) terminowy e) zmierzający do celu

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

2. Ocena wkładu w pracę Student: a) jest otwarty na nowe rozwiązania b) jest dyspozycyjny c) ma siłę przebicia d) ma poczucie odpowiedzialności e) posiada umiejętność pracy w zespole

3. Ocena sposobu zachowania Student jest: a) przyjazny 2 3 4 5 b) zdolny do współpracy 2 3 4 5 c) łatwo nawiązujący kontakty 2 3 4 5 d) przykładny 2 3 4 5 e) skłonny do kompromisów 2 3 4 5 Ogólna ocena za praktykę (w skali ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny) .......................................................................................................................................................

Podpis opiekuna praktyki ........................................................................................................

Pieczęć placówki

podpis i pieczęć Realizującego Praktyki
ARKUSZ OCENY praktyki zawodowej studenta

Related documents

2 Pages • 210 Words • PDF • 116 KB

4 Pages • 423 Words • PDF • 831.8 KB

3 Pages • 731 Words • PDF • 320.6 KB

8 Pages • 1,761 Words • PDF • 111.8 KB

96 Pages • 20,669 Words • PDF • 8.5 MB

3 Pages • 642 Words • PDF • 142.2 KB

32 Pages • 2,160 Words • PDF • 806.6 KB

5 Pages • 1,724 Words • PDF • 138 KB

2 Pages • 75 Words • PDF • 2 MB

15 Pages • 2,902 Words • PDF • 642 KB

7 Pages • 406 Words • PDF • 323.4 KB