ćwiczenie 1

4 Pages • 688 Words • PDF • 200.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 14:04

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Katedra i Zakład Chemii Medycznej UM w Lublinie Reakcje charakterystyczne wybranych kationów odznaczających się czynnością fizjologiczną A. Metale zaliczane do makroelementów 

Reakcje charakterystyczne kationu wapniowego Ca2+

1. Węglan amonu w obecności buforu amonowego (NH4Cl/NH3·H2O) wytrąca biały osad węglanu wapnia CaCl2 + (NH4)2CO3  CaCO3 + 2 NH4Cl biały Osad łatwo rozpuszcza się w kwasach z wydzieleniem dwutlenku węgla CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2 2. Szczawian amonu wytrąca biały osad szczawianu wapnia CaCl2 + (NH4)2C2O4  CaC2O4 + 2NH4Cl biały W odróżnieniu od CaCO3 szczawian nie rozpuszcza się w CH3COOH. 

Reakcje charakterystyczne kationu magnezowego Mg2+

1. Wodorotlenek sodu lub potasu wytrąca biały osad wodorotlenku magnezu MgCl2 + 2KOH  Mg(OH)2 + 2KCl biały Osad rozpuszcza się w roztworach soli amonowych Mg(OH)2 + 2NH4Cl  MgCl2 + 2NH3·H2O 2. Wodorofosforan(V) sodu w obecności jonów NH4+ i wodnego roztworu amoniaku NH3·H2O wytrąca biały krystaliczny osad fosforanu(V) amonu i magnezu Na2HPO4 + MgCl2 + NH3·H2O  MgNH4PO4 + 2NaCl + H2O biały

-1-

B. Metale zaliczane do mikroelementów 

Reakcje charakterystyczne kationu miedzi(II) Cu2+ 1. Wodorotlenek sodu lub potasu wytrąca niebieski osad wodorotlenku miedzi(II) Cu(NO3)2 + 2KOH  Cu(OH)2 + 2KNO3 niebieski Podczas ogrzewania wodorotlenek ulega rozkładowi. Wydziela się czarny tlenek miedzi(II) Cu(OH)2  CuO + H2O czarny 2. Wodny roztwór amoniaku NH3·H2O wytrąca jasnoniebieski osad hydroksosoli siarczanu(VI) hydroksomiedzi(II) 2CuSO4 + 2NH3 . H2O  (CuOH)2SO4 + (NH4)2SO4 jasnoniebieski W nadmiarze amoniaku tworzy się łatwo rozpuszczalny związek kompleksowy, a roztwór zabarwia się na kolor ciemnoniebieski pochodzący od jonu tetraaminamiedzi(II) [Cu(NH3)4]2+ (CuOH)2SO4 + 8NH3 . H2O  2[Cu(NH3)4]2+ + SO42- + 2OH- + 8H2O ciemnoniebieskiReakcje charakterystyczne kationu żelaza(II) Fe2+

1. Wodorotlenek sodu lub potasu wytrąca brudnozielony osad wodorotlenku żelaza(II) FeCl2 + 2KOH  Fe(OH)2 + 2KCl brudnozielony Wodorotlenek żelaza(II) na powietrzu ulega utlenieniu do czerwonobrunatnego wodorotlenku żelaza(III) 4Fe(OH)2 + 2 H2O + O2  4Fe(OH)3 czerwonobrunatny 2. K3[Fe(CN)6] – heksacyjanożelazian(III) potasu wytrąca heksacyjanożelazianu(III) żelaza(II) tzw. “błękit Turnbulla”

ciemnobłękitny

osad

3FeCl2 + 2K3[Fe(CN)6]  Fe3[Fe(CN)6]2 + 6KCl błękitny 

Reakcje charakterystyczne kationu żelaza(III) Fe3+

1. Wodorotlenek sodowy lub potasowy wytrąca czerwonobrunatny osad wodorotlenku żelaza(III) Fe2(SO4)3 + 6KOH  2 Fe(OH)3 + 3K2SO4 czerwonobrunatny -2-

2. K4[Fe(CN)6] – heksacyjanożelazian(II) potasu heksacyjanożelazianu(II) żelaza(III), tzw. “błękit pruski”

wytrąca

błękitny

osad

2Fe2(SO4)3 + 3K4[Fe(CN)6]  Fe4[Fe(CN)6]3 + 6K2SO4 błękitny 3. KNCS (izotiocyjanian potasu) tworzy z jonami Fe3+ dobrze rozpuszczalny w wodzie triizotiocyjanian żelaza(III), związek o krwistoczerwonej barwie, tzw. “smoczą krew” Fe2(SO4)3 + 6KNCS  2Fe(NCS)3 + 3K2SO4 krwistoczerwony 

Reakcje charakterystyczne kationu cynku Zn2+

1. Wodorotlenek sodu lub potasu wytrąca biały osad wodorotlenku cynku Zn(NO3)2 + 2KOH  Zn(OH)2 + 2KNO3 biały Osad posiada właściwości amfoteryczne Zn(OH)2 + 2HCl  ZnCl2 + 2H2O Zn(OH)2 + 2KOH  K2[Zn(OH)4] tetrahydroksocynkan potasu 2. K4[Fe(CN)6] – heksacyjanożelazian(II) heksacyjanożelazianu(II) cynku

potasu

wytrąca

biały

osad

2Zn(NO3)2 + K4[Fe(CN)6]  Zn2[Fe(CN)]6 + 4KNO3 biały Reakcje charakterystyczne wybranych anionów odznaczających się czynnością fizjologiczną 

Reakcje charakterystyczne anionu chlorkowego Cl-

1. Manganian(VII) potasu w środowisku kwasu siarkowego(VI) po ogrzaniu utlenia jon Cldo wolnego chloru. Roztwór odbarwia się. 10Cl- + 2MnO4- +16H+  2Mn2+ + 5Cl20 + 8H2O 2. AgNO3 wytrąca biały koloidalny osad chlorku srebra NaCl + AgNO3  AgCl +NaNO3 biały Osad roztwarza się w wodnym roztworze amoniaku NH3·H2O. AgCl + 2NH3·H2O  [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O chlorek diaminosrebra

-3-

3. Pb(NO3)2 wytrąca biały osad chlorku ołowiu(II) 2NaCl + Pb(NO3)2  PbCl2 + 2NaNO3 biały Osad rozpuszcza się w wodzie na gorąco. 

Reakcje charakterystyczne anionu węglanowego CO32-

1. Anion węglanowy nie wykazuje właściwości redukcyjnych. Roztwór manganianu(VII) potasu nie odbarwia się nawet po ogrzaniu. 2. Rozcieńczone kwasy mineralne i kwas octowy wypierają słaby kwas węglowy, który ulega rozkładowi z wydzieleniem gazowego dwutlenku węgla CO32- + 2H+ = H2CO3  H2O + CO2 3. Chlorek wapnia wytrąca biały osad węglanu wapnia, który rozpuszcza się w kwasach mineralnych i w kwasie octowym Na2CO3 + CaCl2  CaCO3 + 2 NaCl biały 

Reakcje charakterystyczne anionu fosforanowego(V) PO43-

1. Anion fosforanowy(V) nie wykazuje właściwości redukcyjnych, nie odbarwia roztworu manganianu(VII) potasu nawet na gorąco. 2. Azotan(V) srebra wytrąca żółty osad fosforanu(V) srebra Na3PO4 + 3AgNO3  Ag3PO4 + 3NaNO3 żółty Osad rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie azotowym(V) i w kwasie octowym.

-4-
ćwiczenie 1

Related documents

11 Pages • 2,171 Words • PDF • 632.1 KB

8 Pages • 1,885 Words • PDF • 89.5 KB

3 Pages • 375 Words • PDF • 116.9 KB

6 Pages • 1,009 Words • PDF • 554.5 KB

5 Pages • 1,178 Words • PDF • 484.5 KB

10 Pages • 3,048 Words • PDF • 626.6 KB

3 Pages • 1,438 Words • PDF • 170.2 KB

7 Pages • 2,028 Words • PDF • 141.3 KB

14 Pages • 984 Words • PDF • 103.1 KB

6 Pages • PDF • 6.2 MB

17 Pages • 1,980 Words • PDF • 1.9 MB