Cwiczenie 45 cw45

5 Pages • 1,178 Words • PDF • 484.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:05

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Ćwiczenie nr 45

Stany wzbudzenia atomów rtęci i neonu Badanie efektu Francka-Hertza Wprowadzenie historyczne W XIX wieku fizycy badali świecenie różnych gazów przepuszczając światło przez pryzmat, który rozszczepiał wiązkę tego światła na różne barwy. Okazało się że widmo, czyli rozkład intensywności różnych barw, nie jest ciągłe tylko składa się z poszczególnych linii. Mówimy że jest to widmo liniowe. W roku 1885 Johan Balmer badając emisję światła przez wodór znalazł empiryczną zależność pomiędzy kolejnymi długościami fal w widmie. Jednak dopiero Niels Bohr w roku 1913 opublikował model atomu, który poprawnie wyjaśniał powstawanie linii widmowych. Model ten zakładał że w atomie istnieją ściśle określone dozwolone orbity, zwane stacjonarnymi, po których poruszają się elektrony nie wypromieniowując energii, zaś przy zmianie orbity zmienia się energia elektronu i atom emituje, bądź absorbuje foton. Energia tego fotonu równa jest różnicy między energiami elektronu na orbitach pomiędzy którymi przemieszcza się elektron. Wzór na energię kwantu doskonale zgadzał się ze wzorem Balmera. Zatem widmo liniowe jest dowodem na kwantowy charakter oddziaływania światła z atomami materii. W tym samym roku 1913 James Franck oraz Gustaw Hertz przeprowadzili doświadczenie, które dodatkowo potwierdziło kwantowy model Bohra. Polegało ono na badaniu przewodnictwa elektronowego w lampie wypełnionej parami rtęci (w pierwotnej wersji) lub rozrzedzonym gazem. W eksperymencie tym badacze zaobserwowali periodyczne zmiany wartości prądu w funkcji przyłożonego napięcia. Było to dowodem że w zderzeniach z elektronami atomy (rtęci) pochłaniają energie nie w sposób ciągły lecz porcjami przez co udowodnili że także oddziaływanie elektronów z atomami ma charakter kwantowy. Za wyjaśnienie tego zjawiska James Franck oraz Gustaw Hertz dostali nagrodę Nobla w 1925 roku. Cel laboratorium: Celem laboratorium jest zapoznanie wykonującego ćwiczenie z dwoma zjawiskami, wyjaśnienie których znacząco wpłynęło na zrozumienie podstaw fizyki współczesnej. Będzie badane zjawisko fotoelektryczne, które zmieniło poglądy na falową naturę promieniowania utwierdzając pojęcie kwantu światła, oraz zjawisko nieelastycznego zderzenia elektronów z atomami, które potwierdziło kwantową naturę atomów.

Opis zadań przy badaniu efektu Francka-Hertza. Wyznaczanie energii wzbudzenia atomów. W modelu Bohra atomów wodoropodobnych elektrony mogą krążyć wokół jądra po ściśle określonych orbitach kołowych i aby elektron w atomie przeszedł ze stanu o energii E1 na najbliższy poziom wzbudzony o energii E2 musi zostać mu dostarczona energia równa dokładnie ΔE=E2−E1 Energii tej można dostarczyć na wiele sposobów, np. w postaci kwantu promieniowania, uderzenia cząstką lub odpowiedniego podgrzania. W naszym eksperymencie wzbudzenie atomów rtęci lub neonu następuje na skutek zderzenia z rozpędzonymi polem elektrycznym elektronami wyemitowanymi z rozgrzanej katody. Jeśli energia elektronu nie jest wystarczająca by elektron zderzając się z atomem wzbudził go na wyższy poziom energetyczny, następuje tzw. zderzenie sprężyste w którym elektron zachowuje swoją energię. Dzieje się tak dlatego że podczas zderzenia z atomem elektron, który ma znacznie mniejszą masę niż atom, zachowuje także prawie cały swój pęd, podobnie jak piłka odbita od ściany zmienia tylko kierunek nie zmieniając prędkości. Jeśli energia 1

elektronu jest wystarczająca by w zderzeniu wzbudzić atom, następuje tzw. zderzenie niesprężyste, w którym elektron traci część lub całą swoją energię kinetyczną, przekazując ją elektronowi atomu. Następuje wzbudzenie, w wyniku którego elektron w atomie przechodzi na wyższy poziom energetyczny by wkrótce powrócić do stanu podstawowego emitując kwant, lub kwanty promieniowania. Jeśli do lampy przyłożone zostanie odpowiednio duże napięcie, elektron po utracie prędkości może kontynuować ruch w kierunku anody i po kolejnym rozpędzeniu może znowu utracić energię w zderzeniu z innym atomem. Prowadzi to do powstania maksimów i minimów na wykresie zależności prądu od napięcia polaryzacji oraz do powstawania rozdzielonych obszarów, w których obserwuje się świecenie gazu (o ile energia przejścia energetycznego wzbudzonych atomów na poziom niższy znajduje się w obszarze widzialnym). Typowy zestaw do badania tego zjawiska przedstawia rys.6

Rys. 6. Układ do badania zjawiska Francka-Hertza Rysunek przedstawia lampę wewnątrz której znajdują się kropelki rtęci. Podgrzanie lampy do temperatury rzędu 170-190 oC powoduje odparowanie rtęci. Lampa zasilana jest napięciem żarzenia służącym do rozgrzania katody, napięciem anodowym przyśpieszającym wyemitowane przez rozgrzaną katodę elektrony oraz przyłożonym do siatki napięciem hamującym, które eliminuje z prądu anodowego elektrony posiadające energię mniejszą niż przyłożony potencjał hamownia. Do pomiaru prądu służy miliwoltomierz zasilany przez wbudowany w układ pomiarowy konwenter (I/V) (prąd/napięcie).Przelicznik konwertera = 108 V/A. Zmieniając wartość napięcia przyłożonego pomiędzy anodą a katodą uzyskujemy krzywą, której typowy przebieg ilustruje rysunek7.

Zależność prądu od napięcia w lampie z parami rtęci Prąd anodowy [nA] 350 300 250 200 150 100 50 0 0

5

10

15

20

25

Napięcie anodowe [V]

Rys. 7. Prąd anodowy w funkcji napięcia anodowego. 2

W lampie wypełnionej neonem możemy obserwować świecące obszary, których liczba równa jest liczbie minimów na charakterystyce prądowo-napięciowej. Znajdują się one w miejscach gdzie dochodzi do zderzenia przyśpieszanych napięciem anodowym elektronów z atomami neonu prowadzące do wzbudzenia atomu i emisji kwantów światła. Z powyższego wykresu możemy wyznaczyć energię potrzebną do wzbudzenia atomu. Wyznaczają ją różnice napięć pomiędzy kolejnymi maksimami lub minimami prądu. Układ pomiarowy Schemat układu pomiarowego do badania zjawiska Francka-Hertza w lampie wypełnionej parami rtęci prezentuje poniższy rysunek:

Ćwiczenie nr 45 Doświadczenie Francka-Hertz'a

Hg

IA

P2

P1U2

U10,35

8,1

98,9

6,5

DC V

DC V

DC V

DC V

Układ połączeń lampy rtęciowej

Układ pomiarowy dla lampy wypełnionej neonem jest podobny. Lampa posiada dodatkową siatkę ukierunkowującą elektrony w stronę anody, oraz dodatkowo zapewniającą jednorodność pola elektrycznego w obszarze pomiędzy siatkami. Dzięki temu możliwa jest obserwacja wyraźnie rozdzielonych, równoległych, świecących obszarów, w których występują niesprężyste zderzenia elektronów z atomami neonu.

3

Ćwiczenie nr 45 Doświadczenie Francka-Hertz'a

Ne

IA

P2

P1U1 Uż

U2

0,35

8,1

98,9

98,9

DC V

DC V

DC V

DC V

6,5 DC V

Układ połączeń lampy neonowej

Badanie prądu lampy rtęciowej Włączamy grzanie piecyka podłączając go do sieci. Odczekujemy aż temperatura wewnątrz osiągnie wartość w zakresie 180 -190 0C. Ogrzewanie lampy rtęciowej trwa ok. 30-45 min Ustawiamy napięcie żarzenia Uż oraz napięcia hamowania na U2 zgodnie z poleceniem prowadzącego Wykonujemy pomiary zależności prądu anodowego od napięcia pomiędzy anodą i katodą zmieniając wartości napięcia w zakresie od zera do maksymalnej wartości 30 V.!!! Powtarzamy pomiary dla różnych wartości napięć hamowania.

Opracowanie wyników Wykonujemy wykres zależności prądu anodowego od napięcia anodowego`. Punkty pomiarowe otaczamy prostokątami niepewności pomiarowych. Dla napięcia możemy przyjąć ΔV=0,1 V, dla prądu ΔJ= 2nA. Poprzez pola niepewności prowadzimy gładkie krzywe zależności prądu anodowego od napięcia. Z wykresu wyznaczamy różnicę napięć pomiędzy maksymalnie oddalonymi od siebie maksymami lub minimami prądu ΔUmin. Dzieląc to napięcie przez liczbę minimów/maksimów pomiędzy tymi skrajnymi napięciami wyznaczmy wartość średnią różnic napięcia pomiędzy kolejnymi dwoma maksimami/minimami. Wartość ta pomnożona przez wartość ładunku elektronu odpowiada energii niezbędnej do wzbudzenia atomu rtęci z poziomu podstawowego do najniższego poziomu wzbudzonego: 4

E=e*ΔUmax /n lub E=e*ΔUmin /n Szacujemy niepewność wyznaczenia energii wzbudzenia jako podwojoną niepewność wyznaczenia maksimum/minimum napięcia ΔV (bo wyznaczamy różnicę pomiędzy dwoma napięciami, z których każde jest wyznaczone z niepewnością ΔV) podzieloną przez liczbę minimów/maksimów i pomnożoną przez wartość ładunku elektronu: ΔE=e* 2*ΔV/n

Materiały pomocnicze: [1] D. Halliday i R. Resnick; „Fizyka” t.II W – wa, PWN 1984, rozdz. 49-4 [2] T.Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN 1967 [3] R.G. Keesing, Eur. J. Phys. 1981, p. 139 - 149 Wartości tablicowe stałych fizycznych stosowanych w doświadczeniu: c = 299792458 m/s, e = 1,60217733 *10 –19 C, h = 6,6260755 *10 –34 Js

5
Cwiczenie 45 cw45

Related documents

5 Pages • 1,178 Words • PDF • 484.5 KB

11 Pages • 2,171 Words • PDF • 632.1 KB

8 Pages • 1,885 Words • PDF • 89.5 KB

3 Pages • 375 Words • PDF • 116.9 KB

6 Pages • 1,009 Words • PDF • 554.5 KB

44 Pages • PDF • 35.9 MB

10 Pages • 3,048 Words • PDF • 626.6 KB

3 Pages • 1,438 Words • PDF • 170.2 KB

48 Pages • 4 Words • PDF • 32.7 MB

3 Pages • 613 Words • PDF • 238.5 KB

1 Pages • 296 Words • PDF • 128.3 KB