Cwiczenie 46 a46

6 Pages • 1,009 Words • PDF • 554.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 14:55

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Wyznaczanie wartości składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi metodą busoli stycznych.1 Według obecnego stanu wiedzy pole magnetyczne Ziemi jest wywołane ruchami ciekłego, przewodzącego materiału jądra w polu elektromagnetycznym przestrzeni okołoziemskiej. Jest to układ podwójnego samowzbudzającego dynama wytwarzającego pole, które może być traktowane jako pochodzące od znajdującego się w środku Ziemi dipola magnetycznego. Oś tego dipola tworzy z osią obrotu Ziemi kąt ok. 11,5°. Jest to pole główne (dające ok. 99 % wkład do natężenia pola mierzonego na powierzchni Ziemi), które ulega powolnym zmianom, tzw. zmianom wiekowym. Na pole główne nakładają się zmienne pola wywoływane przez zjawiska elektromagnetyczne zachodzące w przestrzeni okołoziemskiej.

a)

b) Rys. Lokalizacja południowego bieguna pola magnetycznego, b) „wędrówka w czasie” południowego bieguna magnetycznego

1

Pomysłodawcami ćwiczenia byli dr A.Tunia i dr M.Roszko

Z polem magnetycznym Ziemi wiąże się szereg ciekawych zjawisk w atmosferze, takich jak np. zorza polarna. Pole magnetyczne jest też tarczą, która chroni Ziemię przed wiatrem słonecznym naładowane cząstki z wiatru słonecznego (głównie elektrony i protony) są więzione w obszarze tzw. pasów van Allena. Oczywiście Ziemia nie jest jedynym obiektem w kosmosie, który wytwarza pole magnetyczne. Znacznie silniejsze pola, dochodzące nawet do miliarda tesli (T), wytwarzają gwiazdy neutronowe... Podstawową wielkością opisującą pole magnetyczne w dowolnym punkcie jest jego natężenie H. Wektor ten może być rozłożony na dwie składowe: interesującą nas składową poziomą, czyli równoległą do powierzchni Ziemi H= oraz na składową prostopadłą (pionową) H+: H. = H= + H+. Wyznaczenia natężenia pola magnetycznego Ziemi można dokonać wykorzystując igłę magnetyczną i obwód kołowy. Igła magnetyczna ma pewien charakterystyczny moment dipolowy μ. Po umieszczeniu igły w polu magnetycznym działa na nią moment siły M: M=μ×H

(1)

doprowadzający ja do położenia równoległego do kierunku wektora H. Jeżeli igła magnetyczna ustawiona jest w płaszczyźnie poziomej, pod uwagą bierzemy jedynie składową natężenia pola równoległą do powierzchni Ziemi.

Rys. Wartości składowej poziomej magnetycznego pola Ziemi

Wyznaczenia składowej poziomej natężenia pola geomagnetycznego można dokonać w następujący sposób. W środku kołowego obwodu o promieniu R utworzonego przez N zwojów umieszczamy kompas (busolę) z podziałką kątową w taki sposób, aby igła mogła obracać się wokół pionowej osi leżącej w płaszczyźnie obwodu. Układ ten (busolę z obwodem) sytuujemy tak, aby – jeżeli przez obwód nie płynie prąd – igła znajdowała się w jego płaszczyźnie. Jest to stan, kiedy igła znajduje się jedynie w polu geomagnetycznym o interesującym nas natężeniu HG. Jeżeli następnie przez obwód przepuścimy prąd o natężeniu I, to zostanie wytworzone pole magnetyczne o natężeniu Ho:

H0 =

NI 2R

(2)

Natężenie Ho jest skierowane prostopadle do płaszczyzny obwodu i tym samym prostopadle do wektora HG. Na igłę będzie działać moment siły, którego źródłem jest pole wytworzone przez obwód Mo = μ × H o

(3)

oraz przeciwnie skierowany moment siły pochodzącej od pola ziemskiego MG = μ × HG

(4)

Równowaga momentów sił spowoduje ustawienie igły w położeniu, którego kierunek jest odchylony o kąt φ od kierunku jej pierwotnego położenia i zarazem od kierunku wektora HG.

Wartość momentu siły pola ziemskiego możemy zapasać w następujący sposób: MG = μHG sinφ,

(5)

natomiast momentu siły pochodzącej od obwodu Mo = μHo sin(π/2 – φ).

(6)

Ponieważ momenty te równoważą się HG sinφ = Ho cosφ.

(7)

Uwzględniając zależność (2) natężenie ziemskiego pola magnetycznego można zapisać równaniem HG =

NI ⋅ ctgφ , 2R

(8)

a wyznaczyć korzystając z następującej zależności: tgφ =

NI . 2 RH G

(9)

Pole magnetyczne można opisywać używając pojęcia "linii indukcji pola magnetycznego". Czym różnią się te linie od linii sił pola elektrostatycznego powstającego wokół ładunków? Okazuje się, że w przeciwieństwie do linii sił pola elektrycznego, linie indukcji pola magnetycznego są zawsze zamknięte, tzn. nie mają początku ani końca.

Opis urządzenia i metoda pomiaru Urządzenie pokazane na rysunku poniżej służy do pomiaru składowej poziomej (Hz) natężenia pola magnetycznego ziemi nosi nazwę busoli stycznych. .Składa się ona z: obrotowej podstawy (1) na której umieszczono pionowo cewkę pomiarową o średnicy 2R (2) oraz igłę magnetyczną (3) ustawioną dokładnie w osi i płaszczyźnie cewki pomiarowej. Płaszczyzna obrotu igły magnetycznej jest prostopadła do płaszczyzny uzwojenia Cewka pomiarowa składa się z 6 zwojów (nawiniętych w jednej warstwie z odczepami co 1 zwój,) drutu o średnicy φ 1 mm co pozwala na zasilanie prądem o natężeniu do 4 amperów. W celu wyeliminowania wpływu składowej pionowej pola magnetycznego ziemi ,igła magnetyczna została wywarzona tak by jej płaszczyzna obrotu leżała w płaszczyźnie poziomej. Uzwojenie cewki(2)

Korpus cewki

Skala kątowa igły magnetycznej

Igła magnetyczna(3)

Gniazda odczepów cewki

0

2

4

6

Rys 1 Busola Stycznych

V

A Zasilacz regulowany

Podstawa busoli(1)

+ _

Rys. Schemat urządzenia do pomiaru składowej poziomej pola magnetycznego. Promień uzwojenia busoli R = 0.149 m

Po włączeniu prądu, na każdy biegun tak ustawionej igły magnetycznej będą działały dwie siły: Fz – siła pola magnetycznego ziemi i Fc – siła pola magnetycznego cewki. . Cewka pomiarowa zasilana prądem o natężeniu IR ze stabilizowanego zasilacza prądu stałego wytwarza pole magnetyczne, którego wektor natężenia (Hc) jest prostopadły do płaszczyzny uzwojeń. Jeżeli przed włączeniem prądu ustawimy płaszczyznę cewki dokładnie w kierunku igły magnetycznej N-S, to po włączeniu zasilania igła magnetyczna wychyli się o pewien kąt φ będący kierunkiem wypadkowego pola o składowych Hc i Hz . Jak widać na rysunku stosunek Hc do Hz równy jest tangensowi kąta φ jaki tworzy igła magnetyczna z płaszczyzną cewki, zasilanej prądem I Hz

ϕ1 ϕ2 ϕι Hci

Hc2

Hc1

Przebieg pomiarów i rachunek błędów: 1. Wstępne zorientowanie busoli względem N-S oraz dokładne wypoziomowanie podstawy. 2. Ustawienie busoli tak by płaszczyzna cewki pokrywała się z kierunkiem igły magnetycznej. N/S (sterujemy silnikiem krokowym w zakresie +/- 300 ) 3. Zasilamy podaną przez asystenta liczbę zwojów cewki takim prądem by igła wychyliła się o kąt zawarty w przedziale do 450 - możliwe podłączenie 1-2-3-4 lub5 zwojów (przełączanie realizowane za pomocą styczników R-15 lub ręcznie) 4. Odczytujemy kąt wychylenia igły φN

W

E

S

Rys. Pole widzenia kamery

5. Pomiary powtarzamy dla dwóch kierunków przepływu prądu. 6. Szacujemy błędy pomiarowe: kąta φ ± Δ φ oraz prądu IR ± Δ IR

Opis panelu programu sterującego instrukcja

sterowanie silnikiem

Start pomiaru kalibracja cewka magnesująca

α

igła magnetyczna

Wszystkie wyniki należy w trakcie ćwiczenia zapisywać w protokole.
Cwiczenie 46 a46

Related documents

6 Pages • 1,009 Words • PDF • 554.5 KB

11 Pages • 2,171 Words • PDF • 632.1 KB

8 Pages • 1,885 Words • PDF • 89.5 KB

3 Pages • 375 Words • PDF • 116.9 KB

5 Pages • 1,178 Words • PDF • 484.5 KB

10 Pages • 3,048 Words • PDF • 626.6 KB

3 Pages • 1,438 Words • PDF • 170.2 KB

12 Pages • 6,456 Words • PDF • 674.6 KB

29 Pages • 5,492 Words • PDF • 620.8 KB

7 Pages • 2,028 Words • PDF • 141.3 KB