Cwiczenie II

11 Pages • 2,171 Words • PDF • 632.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:55

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Ćwiczenie II. Otrzymywanie biopaliw- FAME. Kontrola oraz porównanie parametrów paliwa typu: diesel i bio-diesel Cel i zakres ćwiczenia: Produkcja biopaliw na bazie uzyskanego oleju roślinnego. Sprawdzenie parametrów uzyskanego biopaliwa z paliwem ropopochodnym.

1.Wstęp

1.1.Paliwa chemiczne Powszechnie za paliwo uważana jest każda substancja, która wykorzystać można jako źródło energii. W przypadku paliw chemicznych energia uwalniana jest w wyniku reakcji z otaczającymi substancjami, najczęściej z tlenem w procesie oksydacji. W zależności od zastosowanej technologii uzyskiwana energia chemiczna wykorzystywana jest do produkcji energii mechanicznej (np. przez silnik) oraz energii grzewczej (np. przez kocioł grzewczy). Paliwa chemiczne podzielić można dwojako, w zależności od ich właściwości fizycznych oraz ich występowania. Biorąc pod uwagę pierwszą kategorię podziału wyróżnia się paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Druga kategoryzuje je na pierwszorzędowe (naturalne) i drugorzędowe (sztucznie wytwarzane). Tabela 1 przedstawia podział paliw chemicznych biorąc pod uwagę opisane powyżej kategorie. Tab.1. Podział paliw chemicznych. Paliwa chemiczne Pierwszorzędowe (naturalne) Drugorzędowe (sztuczne) Stałe

drewno, węgiel kamienny i koks, węgiel koksujący brunatny, torf, gnój

Ciekłe

ropa naftowa

benzyna, paliwo typu diesel, olej napędowy, nafta, gaz płynny propan-butan

Gazowe

gaz naturalny

gaz metan-etan, wodór,

str. 1

Obecnie na świecie najważniejszym nośnikiem energii jest ropa naftowa. Podstawowymi jej składnikami są węglowodory. W mniejszych ilościach występują również związki tlenowe, siarkowe, azotowe i metaloorganiczne. Podczas przerobu ropy naftowej, polegającej na destylacji i rafinacji uzyskuje się: 

gaz metan-etan,gaz płynny propan-butan (temp- wrzenia poniżej -18°C),paliwa płynne: 

benzyny (temp. wrzenia 27-205°C),nafta (temp. wrzenia 190-280°C),oleje napędowe (temp. wrzenia 205-350°C),oleje bazowe - główne składniki olejów smarowych (temp. wrzenia 350-550°C),asfalty i oleje opalowe (temp. wrzenia powyżej 550°C). Stale rosnący popyt na paliwa płynne powoduje wzrost zapotrzebowania na ropę

naftową. Dodatkowo zmniejszające się zasoby kopalniane wymuszają poszukiwanie nowych alternatywnych paliw, w tym tych pozyskiwanych z biomasy. Dzięki zastosowaniu biopaliw możliwe jest zmniejszenie zużycia ropy, co ma znaczenie dla gospodarki i ekologii. Spalanie biomasy nie powoduje bowiem emisji tak dużej ilości szkodliwych pierwiastków, jak to ma miejsce podczas spalania innych paliw. Nie produkuje się dodatkowego dwutlenku węgla, ponieważ dwutlenek węgla wydzielający się przy spalaniu biomasy został wytworzony w biosferze i zasymilowany w biomasie. Dodatkowo paliwa te charakteryzują się niższą ceną co wraz z ich znacznie zredukowaną toksycznością dla środowiska może spowodować, że w niedalekiej perspektywie staną się zamiennikami produktów pochodzących z ropy naftowej. Zalety stosowania biopaliw i biokomponentów zostały zauważone już pare lat temu, w wyniku czego w 2003 roku została przyjęta dyrektywa Unii Europejskiej 2003/30/WE. Nakłada ona obowiązek stosowania przez kraje członkowskie minimalnego udziału biokomponentów w wysokości co najmniej 5,75% wartości opałowej paliwa.

1.2. Biopaliwa Globalnie ujmując biopaliwami nazywane są wszystkie paliwa, które powstają z przetwórstwa produktów roślinnych. Biorąc pod uwagę ich stan skupienia wyróżnia się: 

stałe – np. słoma w postaci brykietów, granulat trocinowy lub słomiany tzw. pelet i inne przetworzone odpady roślinne

str. 2ciekłe – otrzymywane w drodze fermentacji alkoholowej (bioetanol) lub otrzymywane z olejów roślinnych (np. ester metylowy oleju rzepakowego)gazowe – biogaz i gaz generatorowy (gaz drzewny) Biopaliwo stosowane do napędu silników spalinowych tzw. biopaliwo ciekłe musi

spełniać kryteria użytkowe stawiane klasycznym paliwom silnikom oraz te, które cechują wyłącznie alternatywne paliwa, tj.: 

występowanie w wystarczająco dużych ilościach,koszt wyprodukowania i dystrybucji porównywalny z paliwami konwencjonalnymi,brak konieczności wprowadzania zasadniczych zmian konstrukcyjnych w silnikach;bezpieczeństwo użytkowania silników,łatwość magazynowania,niska toksyczność samego paliwa i produktów jego spalania Wyodrębnione zostały trzy grupy paliw, które spełniają konieczne kryteria

pozostawania biopaliwem. Są to: 

alkohole – najczęściej wykorzystywane do produkcji biopaliw są metanol i etanoletery – najczęściej wykorzystywane jako dodatek do paliw konwencjonalnych, dodane do benzyny pełnią rolę utleniaczy, najpopularniejszym jest eter metylo-tert-butylowy (MTBE) otrzymywany z metanolu i izobutylenuestry – jako biopaliwa ciekłe to przede wszystkim triacyloglicerole, będące estrami wyższych kwasów tłuszczowych i glicerolu, są one obecne we wszystkich olejach roślinnych, a w przypadku oleju rzepakowego stanowią 97 % wag.

1.3. Biodiesel W silnikach z zapłonem samoczynnym typu Diesel można stosować paliwa otrzymywane z roślin oleistych, w Polsce głownie z rzepaku. Otrzymywany z nasion rzepaku olej surowy (naturalny, bez obróbki technologicznej) znacznie różni się właściwościami fizykochemicznymi w stosunku do oleju ropopochodnego. Generuje to problemy techniczne w eksploatacji silników Diesla. Dzięki wysokiej liczbie cetanowej olej rzepakowy teoretycznie nadawałby się na zamiennik oleju napędowego. Jednakże współczesna konstrukcja silnika udoskalana pod kątem spalania mineralnego oleju napędowego uniemożliwia stosowanie oleju rzepakowego bez jego modyfikacji. Główny problem stanowią zbyt wysoka lepkość oraz zbyt

str. 3

wysoka temperatura zapłonu. Temperatura zapłonu określa zdolność paliwa do parowania oraz tworzenia z powietrzem mieszaniny palnej. Kolejnym elementem znacząco wpływającym na użyteczność oleju jako paliwa jest CFPP (cold fuel plugging point -temperatura zablokowania zimnego filta). Wartość CFPP określa temperaturę, w której paliwo staje się zbyt lepkie by swobodnie przepływać przez filtr i nie jest spalane. Ponad to wykorzystanie oleju roślinny bez obróbki (nawet mieszaniny wraz z olejem pochodzenia mineralnego) powoduje odkładanie się nagaru, trwałego osadu uszkadzającego silnik. Tabela 1 przedstawia porównianie najważniejszych parametrów fizyko-chemicznych oleju rzepakowego, oleju napędowego oraz biodiesela. Tabela 1. Porównanie parametrów oleju rzepakowego, oleju napędowego pochodzenia naftowego oraz biodiesela. Olej

Olej

Biodiesel

rzepakowy

napędowy

(diester)

Gęstość g/cm3

0,92

0,92

0,88

Liczba cetanowa LC

40-44

48-50

54-56

Temp. zapłonu

317-325

60oC

168oC

Lepkość przy 20oC

75

3,8

7,4

Wartość opałowa MJ/kg

37,3

42-45

37-39

CFPP [oC]

5-18

-20

-7

Wyszczególnienie

Odpowiednie właściwości paliwowe oleju rzepakowego zbliżone do oleju napędowego osiągnąć można przez: 

rozcieńczenie oleju roślinnego paliwem dieslowskim pochodzenia naftowego,mikroemulgowanie z alkoholami małocząsteczkowymi np. metanolem lub etanolem w obecności jonowego bądź niejonowego emulgatora,pirolizę lub kraking i następnie wydzielenie odpowiedniej frakcji na drodze destylacji,transestryfikację Najczęściej stosuje się transestryfikację metanolem, w wyniku której otrzymywane są

estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, które powszechnie nazywa się biodieslem. 1.4. Reakcja transestryfikacji

str. 4

W wyniku reakcji transestryfikacji następuje wymiana glicerolu zawartego w cząsteczce tłuszczu na małocząsteczkowe alkohole alifatyczne tj. metanol, etanol, propanol. Reakcja przebiega według poniższego schematu.

Rys.1. Schemat reakcji transestryfikacji (aut. Jackowski T.) Reakcję transestryfikacji można prowadzić w trzech wariantach.bez użycia katalizatora – przeprowadzana w temperaturze ponad 250oCz użyciem katalizatora kwaśnego – mieszanina wymaga podgrzania do około 100oCz użyciem katalizatora alkalicznego (NaOH, KOH) – przebiega w temperaturze 20oC. Wstępnie reakcja przebiega na styku fazy olejowej i alkoholowej (wymagane jest w tym

etapie silne wytrząsanie mieszaniny reakcyjnej). Po całkowitym przereagowaniu dochodzi do rozdziału na fazę zawierającą estry oraz fazę glicerynową. W przemyśle wykorzystuje się reakcje transestryfikacji z użyciem katalizatora alkalicznego w temperaturze 50-70oC. W celu osiągnięcia wysokiego stopnia konwersji estrów (triacylogliceroli) stosuje się duży nadmiar metanolu, który po zakończeniu procesu transestryfikacji oddestylowuje się i zawraca do procesu. Schematycznie proces uzyskiwania estrów metylowych obrazuje rysunek nr 2.

str. 5

wodorotlenek potasu

metanol

mieszalnik

olej rzepakowy

transestryfikator BIOPALIWO

odstojnik

gliceryna

Rys.2. Schemat przemysłowego reaktora wytwarzającego paliwo typu biodiesel. Wydajność reakcji transestryfikacji zależy od szeregu czynników tj.: 

proporcji molowych oleju do metanolu,chemicznego składu oleju roślinnego i stopnia jego czystości (zawartości wody,zawartości wolnych kwasów tłuszczowych),rodzaju użytego alkoholu,temperatury prowadzenia procesu,czasu prowadzenia procesu,rodzaju użytego katalizatora Surowiec

do

produkcji

biopaliwa

powinien

być

pozbawiony

wody

oraz

charakteryzować się niską liczbą kwasową (liczbie kwasowej równa się ilość miligramów wodorotlenku potasu niezbędnego doprowadzenia jednego grama próbki do pH=7). Postęp technologiczny umożliwił produkcje biopaliwa we własnym zakresie. Proces tworzenia biodiesla w domowych bioreaktorach składa się z następujących etapów: 

wytłoczenie oleju oraz jego odkwaszeniereakcja transestryfikacjirozdział fazoczyszczanie produktu końcowego Opłacalność tego procesu zależy od kilku czynników tj. cena uzyskania nasion, metody

odzyskiwania i wykorzystania produktów ubocznych (wytłoczyny, glicerol, niewykorzystany alkohol).

str. 6

Należy zwrócić uwagę na duży problem na jaki napotyka się podczas wytwarzania biopaliw – produkty uboczne. Frakcja glicerynowa powstająca jako produkt uboczny w procesie produkcji biopaliw z olejów roślinnych nie składa się wyłącznie z gliceryny, lecz jest złożoną mieszaniną wielu substancji, także tych toksycznych. Zawartość gliceryny z reguły nie przekracza 50 %. Problem przerabiania otrzymywanej frakcji glicerynowej częściowo rozwiązywany jest przez firmy farmaceutyczne wykorzystujące je do swojego przetwórstwa. Pojawia się, jednak problem ze zbyt dużą ilością oraz pozostałymi toksycznymi związkami zawartymi w pozyskiwanej frakcji. 1.5. Kryteria oceny jakości paliw silnikowych Obecnie w motoryzacji stosowane są silniki, które wykorzystują wewnętrzne spalanie paliwa. Różnią się one sposobem zapłonu: silnik Otto – zapłon iskrowy, silnik Diesel – zapłon samoczynny. Różne rozwiązania technologiczne stosowane w silnikach wymuszają użycie odpowiedniego paliwa, od którego zależy efektywność pracy silnika, a także toksyczność spalin emitowanych w trakcie jego pracy. Do najważniejszych kryteriów zalicza się: 

gęstośćlepkość względnaskład frakcyjnytemperatura zapłonu i palenialiczba cetanowa (silniki Diesla) lub liczba oktanowa (silniki Otto)temperatura zablokowania zimnego filtra (silniki Diesla)

Gęstość Gęstość paliwa ma znaczący wpływ na proces dawkowania mieszanki w dyszy wtryskowej, jako że masa paliwa przepływającego przez otwory dyszy w jednostce czasu jest wprost proporcjonalna do jego gęstości. Optymalna gęstość powinna być raczej mała i powinna zmieniać się w niewielkim zakresie . Gęstość paliwa wyznaczana jest wagowo. Lepkość względna Lepkość paliwa ma ogromny wpływ na opór jaki występuje przy przepływie paliwa przez przewody i filtry. Lepkość względną będziemy określa się wykorzystując wiskozymetr Oswalda. Jako roztwór wzorcowy używa się wodę (gęstość 1 g/cm3). Jest to metoda opierająca się na przepływie cieczy przez kapilarę. W tym pomiarze wykorzystujemy prawo Poiseulle'a. Podaje

str. 7

ono związek między objętością cieczy przepływającą przez kapilarę, a parametrami kapilary i czasem przepływu: V  r4    p t 8 l

(1)

gdzie: V - objętość cieczy przepływającej przez kapilarę t- czas przepływu

 - lepkość cieczy r- promień kapilary l - długość kapilary p - różnica ciśnień na końcach przewodu

 wzgl 

  t   o  o to

(2)

 wzgl - lepkość względna [wielkość bezwymiarowa]  - lepkość roztworu

 o - lepkość rozpuszczalnika

 -gęstość produktu [g/cm3]

o - gęstość wzorca [g/cm3] (1g/cm3) t- czas przepływu produktu [s] to- czas przepływu wzorca Pomiar powtarzany jest 3 krotnie w celu uwiarygodnienia wyników. Skład frakcyjny Skład frakcyjny określa lotność paliwa, czyli jego zdolność przechodzenia w stan pary. Wyznaczany jest metodą destylacji normalnej. Temperatura zapłonu i palenia Wartości tych temperatur dyktują przebieg spalania paliwa w silnik. Wyznaczenie ich pozwala określić możliwe straty podczas przechowywania paliwa (wartość parowania). Liczba cetanowa

str. 8

Liczba cetanowa określa zdolności paliwa do samozapłonu. Służy jako wartość porównawcza, nie jest parametrem określającym właściwości fizyko-chemiczne paliwa. Liczba oktanowa Określa procentową zawartość n-heptanu w mieszaninie z izooktanem (2,2,4-trimetylopentan) wykazująca taką samą odporność na „stukanie" jak badane paliwo. Jest to wartość porównawcza niewynikająca z właściwości fizyko-chemicznych samego paliwa. Temperatura zablokowania zimnego filtra Wskazuje zdolności przepływowe paliwa w niskich temperaturach. Jest to najniższa temperatura, przy której paliwo może przejść przez przegrodę filtracyjną w warunkach standardowych. 2. Wykonanie ćwiczenia Celem ćwiczenia jest synteza estrów metylowych oraz etylowych kwasów tłuszczowych. Porównanie właściwości uzyskanych estrów, a także porównanie lepkości estrów metanolowych z olejem diesela pochodzenia naftowego. W reakcji transestryfikacji wykorzystany zostanie katalizator alkaliczny – 1M roztwór wodorotlenku potasu w metanolu oraz etanolu. 2.1. Przygotowanie katalizatora - Przygotować dwie porcje katalizatora. - 1,12 g KOH rozpuścić w 20 ml metanolu oraz 20 ml etanolu 2.2. Reakcja transestryfikacji - Odmierzyć do dwóch kolbek po 50 ml oleju; - Dodać 20 ml przygotowanego wcześniej katalizatora. - Energicznie wytrząsać przez 40 minut (mieszaninę ogrzewać w trakcie pierwszej fazy wytrząsania – 10 min – w wytrząsarce). 2.3. Rozdział faz W kolbie z katalizatorem na bazie metanolu faza estrowa i faza glicerynowa powinna ulec rozdzieleniu. - Przelać mieszaninę do rozdzielacza gruszkowego w celu rozdzielenia faz. Pozostawić mieszaninę w rozdzielaczu przez minimum 45 min (w tym czasie powinny się rozdzielić dwie klarowne warstwy) W kolbie z katalizatorem na bazie etanolu fazy nie ulegają samoczynnemu rozdzieleniu. Do rozdziału wymagana jest woda.

str. 9

- Do uzyskanej mieszaniny dodać 30 ml wody i zaobserwować właściwości roztworu - Roztwór wymieszać i obserwować właściwości. - Do dalszej części ćwiczenia użyć estrów metanolowych. 2.4. Filtracja estrów metylowych - Uzyskane estry metanolowe przefiltrować przez sączek z bibuły filtracyjnej. 2.5. Pomiar gęstości uzyskanych estrów - Zważyć 1 ml uzyskanych estrów - Wynik zapisać i wykorzystać do kolejnych obliczeń 2.6. Porównanie lepkości uzyskanych estrów oraz obliczenie wydajności reakcji - Porównać lepkości względną otrzymanych estrów i oleju napędowego pochodzenia naftowego w temperaturze 20o C (temperatura pokojowa).

 wzgl 

  t   o  o to

 wzgl - lepkość względna [wielkość bezwymiarowa]  - lepkość roztworu  o - lepkość rozpuszczalnika

 -gęstość produktu [g/cm3]

o - gęstość wzorca [g/cm3] (1g/cm3) t- czas przepływu produktu [s] to- czas przepływu wzorca - Pomiar powtarzać 3 krotnie w celu uwiarygodnienia wyników. 2.7. Porównanie właściwości biodiesla i ON w niskich temperaturach. - Kolbki z olejem napędowym oraz biodieslem wstawić do zamrażarki. - Co 10 min sprawdzać właściwości obu cieczy przez minimum 30 min. - Wyciągnąć odpowiednie wnioski z obserwacji. 2.8. Oznaczanie roztworów wzorcowych biodiesla, diesla, oleju oraz nierozdzielonych faz. - Na podstawie obserwacji podpisać roztwory. - Wybór uzasadnić. 3. Literatura:

str. 10

1. J. CHLEBICKI, H. MATYSCHOK Synteza i epoksydowanie estrów etylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz ich wykorzystanie w produkcji związków powierzchniowo czynnych. Przemysł Chemiczny 84/12 (2005) 2. M. CZAJA, A. FLOREK Biopaliwa– pokarm czy opał. Nauka i Technika 1/2005

str. 11
Cwiczenie II

Related documents

11 Pages • 2,171 Words • PDF • 632.1 KB

8 Pages • 1,885 Words • PDF • 89.5 KB

3 Pages • 375 Words • PDF • 116.9 KB

6 Pages • 1,009 Words • PDF • 554.5 KB

5 Pages • 1,178 Words • PDF • 484.5 KB

10 Pages • 3,048 Words • PDF • 626.6 KB

3 Pages • 1,438 Words • PDF • 170.2 KB

7 Pages • 1,719 Words • PDF • 317.2 KB

233 Pages • 82,709 Words • PDF • 19.8 MB

7 Pages • 864 Words • PDF • 621.5 KB

2 Pages • 86 Words • PDF • 69.7 KB