Egzamin adwokacki 2010 r. gospodarcze

5 Pages • 1,339 Words • PDF • 266.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:55

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Prawo gospodarcze

Część I.

PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r. I.

Sporządź umowę pożyczki przy następujących założeniach: 1. Spółka komandytowo-akcyjna, w której komplementariuszem jest spółka akcyjna, udziela oprocentowanej pożyczki pieniężnej w kwocie 100.000,00 (sto tysięcy) zł przedsiębiorcy Karolowi Szymańskiemu. 2. Spółkę przy zawieraniu umowy pożyczki reprezentuje akcjonariusz. 3. Biorący pożyczkę pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej. Dający pożyczkę nie będzie miał prawnych możliwości za­ spokojenia się ze wszystkich składników majątku wspólnego, ale będzie mógł za­ spokoić się z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez biorącego pożyczkę. 4. W umowie pożyczki ustanowiono zabezpieczenie jej zwrotu w postaci przewłasz­ czenia na zabezpieczenie oraz weksla własnego in blanco. Przewłaszczenie na za­ bezpieczenie dotyczy rzeczy ruchomej i następuje pod warunkiem rozwiązującym, wszystkie niezbędne elementy deklaracji wekslowej zawarte zostały w umowie pożyczki. 5. Sporządzenie umowy pożyczki następuje na zlecenie Karola Szymańskiego. II. Załóż samodzielnie brakujące elementy stanu faktycznego, w swej pracy przedstaw wykaz tych założeń. III. Projektowaną umowę możesz wzbogacić o obrane samodzielnie postanowienia do­ datkowe. IV. W każdym miejscu niezbędnego podpisu wpisz słowo „podpis” wraz z zaznacze­ niem, czyj jest to podpis (np. podpis Karola Szymańskiego). V. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym obowią­ zującym w dniu egzaminu.Część I. Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Propozycja rozwiązania Umowa pożyczki zawarta w Warszawie 29.11.2010 r. („Umowa”), pomiędzy: AGW Spółka Akcyjna – spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w War­ szawie, przy ul. Długiej 1, 00-263 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsię­ biorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000333333, o nu­ merze REGON: 111111111, o numerze NIP: 111-222-33-44, o kapitale zakłado­ wym w wysokości PLN 50 000, opłaconym w całości, reprezentowaną przez jej Akcjonariusza – Barbarę Fil, upoważnioną do zawarcia niniejszej umowy na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, udzielonego 1.11.2010 r. przez działającego w imieniu AGW Spółka Akcyjna – Spółka Komandytowo-akcyjna, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS sta­ nowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, jej Komplementariusza – spółkę AGW Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 1, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowa­ dzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000111111, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 500 000, opłaco­ nym w całości, o numerze REGON: 123456789, o numerze NIP: 111-111-11-22, w imieniu której działała Anna S. – członek zarządu upoważniony, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, do jed­ noosobowej reprezentacji spółki, zwaną dalej „Pożyczkodawcą” a Karolem Szymańskim, zamieszkałym w Warszawie (02-293) przy ul. Krót­ kiej 1, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą To i Owo Karol Szymański, w Warszawie (03-064) przy ul. Wąskiej 1, wpisanym do ewiden­ cji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 111111, NIP 333-333-33-33, zaświadczenie z ewidencji działal­ ności gospodarczej stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” Zwanymi dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną” o następującej treści: § 1. Przedmiot umowy 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 100.000,– (sto tysięcy) złotych. 

2. Strony zgodnie potwierdzają, że kwota pożyczki zostanie przekazana Po­ życzkobiorcy przelewem bankowym na konto nr 11 1111 1111 1111 1111 1111 1111 prowadzone przez Bank PKO BP S.A. w Warszawie w terminie 3 dni od podpisania Umowy. § 2. Zwrot pożyczki 1. Zwrot pożyczki nastąpi jednorazowo 31.12.2012 r. gotówką do rąk Pożyczko­ dawcy za pokwitowaniem wraz z odsetkami należnymi za ostatni miesiąc. 2. W przypadku opóźnienia w zwrocie pożyczki lub zapłacie odsetek Po­ życzkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za okres opóźnienia. § 3. Odsetki 1. Od kwoty pożyczki naliczane będą odsetki umowne według stopy pro­ centowej 5,0% w stosunku rocznym. 2. Odsetki naliczane będą za każdy dzień, przyjmując, że rok liczy 365 dni, począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia spłaty pożyczki w całości. 3. Odsetki płatne będą miesięcznie z dołu, w terminie do 5. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 Umowy. 4. Odsetki płatne będą przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy wskazany w § 1 ust. 2 Umowy. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Pożyczkodawcy. 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie odsetek, przekraczającego 5 dni, cała kwota pożyczki wraz z narosłymi odsetkami, staje się natychmiast wyma­ galna. § 4. Oświadczenia Stron 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że pozostaje w związku małżeńskim, w któ­ rym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że jego małżonek nie wyraził zgody na zawar­ cie niniejszej Umowy. 3. Pożyczkodawca oświadcza, że akceptuje brak zgody małżonka Pożycz­ kobiorcy na zawarcie niniejszej Umowy i wynikające z tego ograniczenie w zaspokojeniu z majątku wspólnego małżonków. 4. Pożyczkodawca zobowiązuje się nie prowadzić egzekucji z majątku wspól­ nego Pożyczkobiorcy i jego małżonka z wyjątkiem przedmiotów mająt­ kowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez Pożyczkobiorcę, w szczególności Pożyczkodawca zobowiązuje się nie pro­ wadzić egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych przez Pożyczkobiorcę z innej działalności zarobkowej, a także z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. § 5. Zabezpieczenie zwrotu pożyczki 1. W celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki i należnych odsetek, Pożyczko­ biorca przenosi na Pożyczkodawcę prawo własności samochodu osobo­ 

Prawo gospodarcze

Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r.

Część I. Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

wego marki Audi A3, rok produkcji 2004, VIN AA1AAAA11A1111111, numer rejestracyjny WA 111111, stanowiącego jego majątek osobisty. Prze­ niesienie własności następuje pod warunkiem rozwiązującym zwrotu po­ życzki oraz należnych odsetek. 2. W celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki oraz należnych odsetek, Pożycz­ kobiorca wystawia i przekazuje Pożyczkodawcy weksel własny in blanco. 3. Pożyczkobiorca upoważnia niniejszym Pożyczkodawcę do uzupełnienia weksla w razie zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Pożycz­ kodawcy na podstawie niniejszej Umowy. W takim wypadku Pożyczko­ biorca może uzupełnić weksel sumą odpowiadającą kwocie zobowiązań Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej Umowy wraz z należnymi odsetkami. Pożyczkodawca ma prawo opatrzyć weksel datą oraz miejscem płatności wedle własnego uznania. O uzupeł­ nieniu weksla Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem poleco­ nym, który powinien zostać wysłany na co najmniej 7 dni przed terminem płatności weksla. 4. Pożyczkobiorca oświadcza, iż treść ustępu poprzedniego ma znaczenie deklaracji wekslowej. § 6. Postanowienia końcowe 1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ko­ deksu cywilnego. 4. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy. 5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, a także że jest prawidłowo umocowana do za­ warcia Umowy. 6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą rozstrzy­ gane przez Sąd właściwy dla Pożyczkodawcy. 7. Wszelkie koszty powstałe wskutek zawarcia Umowy poniesie Pożyczko­ biorca. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Pożyczkobiorca (podpis reprezentanta AGW S.A. – S.k.a.) Pożyczkodawca (podpis Karola Szymańskiego)Założenia do umowy: – Pożyczkobiorcą jest AGW Spółka Akcyjna – Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Długiej 1, 00-263 Warszawa, – Reprezentantem AGW S.A. – S.K.A. jest Barbara Fil – akcjonariusz reprezentujący spółkę na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 listopada 2010 roku; – Reprezentacja AGW S.A. – S.K.A. zgodna jest z umową spółki oraz odpisem z KRS; – AGW S.A. – S.K.A. uzyskała wszelkie niezbędne zgody potrzebne do zawarcia wiążą­ cej umowy; – Dane w rejestrze przedsiębiorców do chwili zawarcia umowy nie uległy zmianie; – Przekazanie kwoty pożyczki nastąpi w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy pożyczkobiorcy; – Zwrot pożyczki nastąpi jednorazowo do dnia 31 grudnia 2012 roku; – Pożyczka będzie oprocentowana według stopy procentowej 5% w skali roku; – Odsetki płatne będą miesięcznie z dołu; – Opóźnienie w zapłacie odsetek powoduje wymagalność całej kwoty pożyczki; – Na zawarcie umowy małżonek pożyczkobiorcy nie wyraził zgody, co pożyczkodawca zaakceptował; – Przewłaszczenie na zabezpieczenie dotyczy samochodu osobowego marki Audi A3, rok produkcji 2004, VIN AA1AAAA11A1111111, numer rejestracyjny WA 111111; – Pożyczkobiorca upoważnia pożyczkodawcę do wypełnienia weksla własnego in blan­ co sumą zobowiązania, datą oraz miejscem płatności; – Sądem właściwym jest sąd miejsca siedziby pożyczkodawcy.Prawo gospodarcze

Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r.
Egzamin adwokacki 2010 r. gospodarcze

Related documents

5 Pages • 1,339 Words • PDF • 266.1 KB

9 Pages • 2,211 Words • PDF • 325.5 KB

6 Pages • 1,826 Words • PDF • 291.2 KB

18 Pages • 6,141 Words • PDF • 352.5 KB

8 Pages • 2,458 Words • PDF • 326.4 KB

13 Pages • 4,478 Words • PDF • 350.3 KB

13 Pages • 4,025 Words • PDF • 330 KB

10 Pages • 3,464 Words • PDF • 323.9 KB

27 Pages • 7,902 Words • PDF • 392.1 KB

39 Pages • 11,178 Words • PDF • 758.6 KB

42 Pages • 12,301 Words • PDF • 469.1 KB

110 Pages • 11,885 Words • PDF • 13.3 MB