egzamin praktyczny czerwiec 2019

12 Pages • 1,554 Words • PDF • 1.3 MB
Uploaded at 2021-09-24 17:30

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Układ graficzny © CKE 2019

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 01

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego* A.35-01-19.06 Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Instrukcja dla zdającego 1.

2.

3. 4. 5.

6. 7.

8.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:  swój numer PESEL*,  oznaczenie kwalifikacji,  numer zadania,  numer stanowiska. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Zadanie egzaminacyjne Maria Szulc prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług sprzątania biur. Jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży wyłącznie opodatkowanej. Maria Szulc zatrudniła w maju na umowę zlecenia Beatę Nowicką w celu sprzątania pomieszczeń biurowych. Beata Nowicka jest zatrudniona na umowę o pracę u innego pracodawcy z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego. Z tytułu zawartej umowy zlecenia podlega wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wykonaj prace dla przedsiębiorstwa Usługi Sprzątania MOP Maria Szulc. 1.

Sporządź w programie magazynowo-sprzedażowym i wydrukuj w jednym egzemplarzu dokumenty dotyczące zdarzeń z maja 2019 r.: − dowód Pz – przyjęcie zewnętrzne nr 1/05/2019 dotyczący przyjęcia zakupionych materiałów do magazynu, − polecenie przelewu dla Zakładu Produkcyjnego MASTER sp. z o.o. za fakturę nr 52/05/2019, − fakturę nr 1/05/2019 dla Biura Rachunkowego RIM sp. z o.o. za sprzedane usługi, − zamówienie nr 1/05/2019 do Zakładu Produkcyjnego MASTER sp. z o.o. na materiały.

2.

Wypełnij znajdujący się w arkuszu egzaminacyjnym formularz ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w celu zgłoszenia Beaty Nowickiej do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Oblicz wskaźniki wydajności pracy pracowników w latach 2017-2018 na podstawie danych zawartych w tabeli Dane do obliczenia wskaźników wydajności pracy w latach 2017-2018. Zinterpretuj i oceń otrzymane wyniki. Miejsce przeznaczone na sporządzenie analizy znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym. Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym. Pracę z programem magazynowo-sprzedażowym rozpocznij od:  wprowadzenia danych identyfikacyjnych przedsiębiorstwa Usługi Sprzątania MOP Maria Szulc,  wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Usługi Sprzątania MOP Maria Szulc,  ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania,  założenia kartotek kontrahentów,  założenia kartotek materiałów i usług.

Strona 2 z 10 Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa Usługi Sprzątania MOP Maria Szulc oraz parametry programu magazynowo-sprzedażowego Nazwa skrócona MOP Wersja programu Próbna Usługi Sprzątania MOP Maria Szulc Nazwa pełna wpisz swój numer PESEL NIP 5178783150 REGON 274691575 Adres ul. Zacisze 2, 63-700 Krotoszyn Gmina/Powiat/Poczta Krotoszyn Województwo wielkopolskie nazwa rachunek bieżący Podstawowy rachunek numer 45 1020 2267 0000 4302 0004 2036 bankowy nazwa banku PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim stan początkowy 10 000,00 zł Numeracja dokumentów łamany przez miesiąc i rok sprzedaż: wycofaj skutek magazynowy Parametry magazynowe zakup: wycofaj skutek magazynowy automatycznie Nadawanie symboli kontrahentom i towarom kolejny numer: 1, liczba znaków: 3 Maria Szulc, identyfikator: MS Imię, nazwisko i hasło szefa Hasło: Nie wprowadzaj hasła Dane identyfikacyjne płatnika składek potrzebne do wypełnienia formularza ZUS ZZA Imię i nazwisko Maria Szulc PESEL 85040415908 Data urodzenia 04.04.1985 r. NIP 5178783150 REGON 274691575 Dane zleceniobiorcy potrzebne do wypełnienia formularza ZUS ZZA Imię i nazwisko Beata Nowicka PESEL 88030311600 Data urodzenia 03.03.1988 r. Nazwisko rodowe Nowicka Obywatelstwo polskie Kod tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0 Data powstania obowiązku 08.05.2019 r. ubezpieczenia zdrowotnego Kod oddziału NFZ 15R wielkopolski Adres zameldowania/zamieszkania ul. Kaszarska 10, 63-700 Krotoszyn Gmina/Dzielnica Krotoszyn Data wypełnienia formularza ZUS ZZA 15.05.2019 r.

Nazwa pełna Adres NIP

Dane identyfikacyjne odbiorcy Biuro Rachunkowe RIM sp. z o.o. ul. Kozala 21, 63-700 Krotoszyn 8114371520

Strona 3 z 10 Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Informacje dodatkowe dotyczące działalności przedsiębiorstwa Usługi Sprzątania MOP Maria Szulc      

Materiały są ewidencjonowane w magazynie w cenach zakupu netto (ceny kartotekowe). Dokumenty magazynowe są sporządzane w cenach kartotekowych. Sprzedaż usług jest opodatkowana stawką podatku VAT – 23%. Forma płatności dla odbiorców – przelew 14 dni. Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów i przyjmowania materiałów jest Natalia Kaczmarek. Numeracja dokumentów jest prowadzona odrębnie dla każdego dowodu ze wskazaniem miesiąca i roku, np. 1/05/2019. Cennik usług oferowanych przez przedsiębiorstwo Usługi Sprzątania MOP Maria Szulc Rodzaj usługi Sprzątanie biura Mycie okna Pranie wykładziny Pranie tapicerki

Cena sprzedaży netto usługi 2,20 zł/m2 3,00 zł/m2 5,00 zł/m2 10,00 zł/m2

Zdarzenia gospodarcze z maja 2019 roku  06.05.2019 r. – otrzymano fakturę nr 52/05/2019 od Zakładu Produkcyjnego MASTER sp. z o.o. za zakupione materiały;  06.05.2019 r. – dowodem Pz nr 1/05/2019 przyjęto zakupione materiały do magazynu w ilości zgodnej z fakturą zakupu;  13.05.2019 r. – sporządzono polecenie przelewu dla Zakładu Produkcyjnego MASTER sp. z o.o. za fakturę nr 52/05/2019;  15.05.2019 r. – wypełniono formularz ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dla Beaty Nowickiej w celu zgłoszenia jej do ubezpieczenia zdrowotnego;  21.05.2019 r. – na podstawie faktury nr 1/05/2019 sprzedano dla Biura Rachunkowego RIM sp. z o.o. po cenie sprzedaży następujące usługi:  sprzątanie biura – 200 m2,  mycie okna – 40 m2,  pranie wykładziny – 60 m2;  27.05.2019 r. – sporządzono zamówienie nr 1/05/2019 do Zakładu Produkcyjnego MASTER sp. z o.o. z terminem realizacji 03.06.2019 r., na następujące materiały:  pianka czyszcząca – 20 szt. po cenie netto 10,00 zł/szt. (stawka podatku VAT 23%)  płyn do mycia szyb – 60 szt. po cenie netto 7,00 zł/szt.

Strona 4 z 10 Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Faktura wystawiona przez Zakład Produkcyjny MASTER sp. z o.o. Kraków, dnia 06.05.2019 r.

FAKTURA NR 52/05/2019

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

1. Płyn do mycia szyb

Cena jednostkowa netto Zł gr

Wartość netto zł gr

10

7 00

70 00

23

16 10

86 10

30

10 00

300 00

23

69 00

369 00

RAZEM:

370 00

455 10

370 00

x zw. 23 8 5 0

85 10

W tym:

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 06.05.2019 r. Sprzedawca Nabywca Zakład Produkcyjny MASTER sp. z o.o. Usługi Sprzątania MOP Maria Szulc ul. Balicka 122, 30-149 Kraków ul. Zacisze 2, 63-700 Krotoszyn NIP 1598471828 NIP 5178783150 Konto: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 Konto: 45 1020 2267 0000 4302 0004 2036 PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Krakowie PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim

85 10

455 10

J.m.

Ilość

szt.

Mleczko do szt. czyszczenia drewna Sposób zapłaty: przelew 7 dni 2.

Do zapłaty złotych: 455,10 Słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt pięć 10/100

Podatek VAT kwota stawka % zł gr

Wystawił: Grzegorz Rams

Dane do obliczenia wskaźników wydajności pracy w latach 2017-2018 Wyszczególnienie Przeciętny stan zatrudnienia Przychody ze sprzedaży usług Wynagrodzenia Przeciętny stan zapasów materiałów

Stan na dzień 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 5 osób 7 osób 45 000,00 zł 42 000,00 zł 15 000,00 zł 18 000,00 zł 8 000,00 zł 10 000,00 zł

Wykaz wybranych wskaźników Wskaźnik efektywności wynagrodzeń =

Wskaźnik wydajności pracy =

Wskaźnik rotacji zapasów w razach =

Przychody ze sprzedaży Wynagrodzenia Przychody ze sprzedaży Przeciętny stan zatrudnienia Przychody ze sprzedaży Przeciętny stan zapasów

Strona 5 z 10 Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Wartość brutto zł gr

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:  Dowód Pz – Przyjęcie zewnętrzne – wydruk,  Polecenie przelewu – wydruk,  ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – w arkuszu egzaminacyjnym,  Faktura sprzedaży – wydruk,  Zamówienie – wydruk,  Analiza wydajności pracy w latach 2017-2018 – w arkuszu egzaminacyjnym.

Strona 6 z 10 Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Formularz ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Strona 7 z 10 Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Strona 8 z 10 Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Analiza wydajności pracy w latach 2017-2018 1. Obliczenie wskaźników

2. Interpretacja wskaźników

Strona 9 z 10 Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

3. Porównanie i ocena wydajności pracy w latach 2017-2018

Strona 10 z 10 Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Wypełnia zdający

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam wydruki w liczbie: .......... kartek – czystopisu i .......... kartek – brudnopisu.

Wypełnia Przewodniczący ZN Potwierdzam dołączenie przez zdającego do arkusza egzaminacyjnego wydruków w liczbie .......... kartek łącznie. ……………………………… Czytelny podpis Przewodniczącego ZN

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info
egzamin praktyczny czerwiec 2019

Related documents

12 Pages • 1,554 Words • PDF • 1.3 MB

21 Pages • 2,933 Words • PDF • 1.6 MB

4 Pages • 566 Words • PDF • 177.4 KB

12 Pages • 497 Words • PDF • 399.8 KB

0 Pages • 1,671 Words • PDF • 619.1 KB

5 Pages • 327 Words • PDF • 61 KB

6 Pages • 957 Words • PDF • 2.3 MB

9 Pages • 1,121 Words • PDF • 379.5 KB