EGZAMIN_przykładowe tematy_(2012-2013)

2 Pages • 695 Words • PDF • 28.6 KB
Uploaded at 2021-09-24 06:32

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


TEMATYKA PRZEDMIOTU PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (r. ak. 2012/2013) 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28. 29.

Zasady i przebieg konstruowania, ocena konstrukcji, optymalizacja konstrukcji. Zasady normalizacji i unifikacji konstrukcji. Wspomaganie komputerowe procesu konstruowania. Dokładność wykonania elementów maszyn. Podstawowe definicje wymiarów tolerowanych. Zasady pasowań elementów maszyn. Łańcuchy wymiarowe. Zamienność technologiczna, konstrukcyjna, kompensacyjna i selekcyjna. Zjawisko zmęczenia materiału. Inicjacja procesu, teorie, obserwacje mikroskopowe. Przełom zmęczeniowy interpretacja, przykłady. Wykres Wöhlera, forma deterministyczna. Zmęczenie wysokocyklowe. Ograniczona i trwała wytrzymałość zmęczeniowa. Zjawisko koncentracji naprężeń. Zasady obliczeń zmęczeniowych z uwzględnieniem koncentracji naprężeń. Konstruowanie elementów maszyn minimalizujące efekt koncentracji. Zasady obliczeń zmęczeniowych przy cyklach niesymetrycznych. Wykres Smitha i jego uproszczone formy. Hipoteza kumulacji mikrouszkodzeń zmęczeniowych Palmgrena - Minera. Zalety i wady połączeń spawanych, podstawowe technologie spawania, rodzaje spoin, struktura złącza spawanego. Naprężenia i deformacje wywołane spawaniem. Konstrukcje spawane blachownicowe. Spawane zbiorniki ciśnieniowe. Zasady obliczeń połączeń spawanych - obciążenia doraźne i zmęczeniowe. Obliczenia konstrukcji spawanych. Połączenia zgrzewane, lutowane, klejone. Rodzaje, budowa, zasady obliczeń. Połączenia nitowe. Współczesne formy nitów, obliczenia wytrzymałościowe połączeń. Połączenia gwintowe. Geometria i normalizacja gwintów. Pozorny współczynnik tarcia, momenty oporów na gwincie, samohamowność, sprawność gwintu. Zjawisko luzowania się śrub, zabezpieczenia przed luzowaniem. Łby śrub i nakrętki - rozwiązania konstrukcyjne. Układy wstępnie napięte. Przykłady konstrukcji i ich modelowanie. Rozkład obciążenia zewnętrznego na elementy połączenia, obciążenia zmęczeniowe. 0bliczenia wytrzymałościowe śrub. Wysokość strefy gwintu a średnica rdzenia, rozrywanie ze skręceniem, zginanie, śrubowe połączenia cierne, połączenia kołnierzowe. Rozkład nacisków na zwojach gwintu; nierównomierność rozkładu, konstrukcyjna korekta nierównomierności. Połączenia kształtowe: wpustowe, wielowypustowe, klinowe, wieloboczne, sworzniowe. Budowa i obliczenia. Połączenia wciskowe. Wpływ temperatury i obrotów. Elementy sprężyste. Obliczenia i dobór sprężyn śrubowych, materiały sprężyn, sprężyny progresywne, łączenie równoległe i szeregowe sprężyn. Sprężyny talerzowe - charakterystyki, zastosowanie. Wały i osie. Rozwiązania konstrukcyjne, zjawiska rezonansowe wirujących wałów, obliczenia wytrzymałościowe. Tarcie suche, płynne, graniczne. Teoria tarcia. Tarcie toczne. Własności smarów i olejów. Łożyska toczne. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych. Zasady oznaczania łożysk. Zalety i wady łożysk tocznych. Nośność ruchowa i spoczynkowa, obroty graniczne, trwałość łożysk, siła zastępcza. Rozkład sił w łożyskach skośnych, układy ,,O" i "X", zabudowa łożysk tocznych. Rozkłady naprężeń w łożyskach tocznych, punkt Bielajewa, formy zniszczenia łożysk, montaż, smarowanie. Łożyska ślizgowe. Zalety i wady, zestawienie z łożyskami tocznymi. Rozwiązania konstrukcyjne, materiały łożysk. Zjawisko klina smarnego w łożysku poprzecznym. Sprzęgła nierozłączne. Rozwiązania konstrukcyjne. Kompensacja osiowa (sprzęgło krzyżakowe Oldhama) i kątowa (sprzęgło Cardana): kinematyka sprzęgła krzyżakowego i Cardana. Rozruch sprzęgła nierozłącznego. Sprzęgła podatne. Zasada działania, pętle histerezy. Rozwiązania konstrukcyjne. Sprzęgła kłowe i zębate. Działanie synchronizatora.

30. Sprzęgła cierne. Zasada działania, obliczenia, rozwiązania konstrukcyjne. 31. Rozruch sprzęgła ciernego. Równania rozruchu, redukcja mas i momentów bezwładności i do walu sprzęgła. 32. Sprzęgła bezpieczeństwa, sprzęgła jednokierunkowe, sprzęgła hydrauliczne, elektromagnetyczne. Rozwiązania konstrukcyjne. 33. Hamulce taśmowe. Wzór Eulera-Eytelweina. Hamulec zwykły, sumowy. Wady, zalety. 34. Hamulce bębnowe ze szczękami zewnętrznymi. Klocki sztywne i przegubowe. Rozkłady nacisków, możliwość zakleszczania. Materiały elementów ciernych. Hamulce tarczowe i wzdłużne. 35. Podstawowa zasada zazębienia, zazębienie cykloidalne i ewolwentowe (wady, zalety). Geometria zazębienia ewolwentowego, odcinek przyporu, podziałka, moduł, stopień pokrycia. 36. Wykonanie kół zębatych walcowych. Zębatka Maaga, koło Fellowsa, frez ślimakowy. Kinematyka, możliwość podcięcia zęba. 37. Korekcja zazębienia. Graniczna liczba zębów, korekcja P0 i P, technologiczna i konstrukcyjna. Ograniczenia korekcji. 38. Przekładnie walcowe o zębach skośnych. Czołowy i skokowy stopień pokrycia. Rozkład sił. Dobór kąta pochylenia linii zęba i szerokości wieńca. 39. 0bliczenia wytrzymałościowe kół zębatych wg ISO. Zginanie i dociski powierzchniowe. Wymagany współczynnik bezpieczeństwa. Formy uszkodzenia zębów. 40. Przekładnie zębate stożkowe. Geometria, przełożenie kinematyczne i czołowe, zastępcza liczba zębów. Wykonanie - metoda Gleasona, Oerlikona, frez Klingelnberga. Rozwiązania konstrukcyjne przekładni walcowych i stożkowych. 41. Przekładnie ślimakowe. Wady, zalety, zastosowanie. Rozwiązania konstrukcyjne. 42. Przekładnie obiegowe. Przełożenia, kinematyka, zastosowania. 43. Przekładnie cierne, wariatory. Rozwiązania konstrukcyjne. 44. Przekładnie pasowe. Przegląd rozwiązań. Siły czynne i bierne, współczynnik napędu, poślizgi. Przekładnie pasowe klinowe i zębate. Zalety i wady. Przekładnie łańcuchowe. Zestawienia z przekładniami pasowymi.

ZADANIA Wg ćwiczeń oraz wg książki z zadaniami PKM (Ryś, Skrzyszowski) Część I: Tolerancje, pasowania Wytrzymałość zmęczeniowa (wał lub inny element maszynowy) Połączenie spawane Połączenia śrubowe Połączenie kształtowe Obliczenia projektowe sprężyn śrubowych Część II: Łożyska ślizgowe lub toczne (obliczenia potrzebne do doboru wg katalogu) Sprzęgła Hamulce Przekładnie zębate (geometria)
EGZAMIN_przykładowe tematy_(2012-2013)

Related documents