El. Turów_przejścia pożarowe instalacji - zapytanie ofertowe

4 Pages • 626 Words • PDF • 104 KB
Uploaded at 2021-09-24 06:08

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


BUDIMEX SA., TÉCNICAS REUNIDAS SA.-TUROW SPÓŁKA CYWILNA T-70020 ELEKTROWNIA TURÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE Page 1 of 4

KONTRAKT: KLIENT: LOKALIZACJA:

Budowa Nowego Bloku Energetycznego w Elektrowni Turów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Polska, 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPIS TREŚCI I.WSTĘP ................................................................................................................................................................................... 2 II OPIS ROZWIĄZANIA ...................................................................................................................................................... 3 III. ZAŁĄCZNIKI. ................................................................................................................................................................... 4

1

BUDIMEX SA., TÉCNICAS REUNIDAS SA.-TUROW SPÓŁKA CYWILNA T-70020 ELEKTROWNIA TURÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE Page 2 of 4

I. WSTĘP •

Uprzejmie informujemy, że Budimex S.A. wraz z partnerami konsorcjalnymi Tecnicas Reunidas SA oraz Mitsubishi Hitachi Power Europe GmbH realizują kontrakt budowy „pod klucz” nowego bloku energetycznego o mocy ok. 450 MWe w Elektrowni Turów dla PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.BUDIMEX S.A., TÉCNICAS REUNIDAS SA. - TURÓW SPÓŁKA CYWILNA zapraszają Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie przejść instalacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego na wszystkich obiektach Nowego Bloku, na których takie przejścia będą konieczne do wykonania.Płatność 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej fakturyWszystkie płatności na rzecz Wynajmującego lub Sprzedającego będą dokonywane w 1 lub 3 czwartek miesiąca. Jeżeli powyższe spowoduje wydłużenie terminu zapłaty to wydłużenie takie nie stanowi podstawy do naliczania odsetek za opóźnienie w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli 1 lub 3 czwartek miesiąca przypada w dzień wolny od pracy zapłata następuje w dniu poprzedzającym.

Osoby udzielające szczegółowych informacji: Paweł Skurzyński , tel. 605 551 228, e-mail: [email protected]

2

BUDIMEX SA., TÉCNICAS REUNIDAS SA.-TUROW SPÓŁKA CYWILNA T-70020 ELEKTROWNIA TURÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE Page 3 of 4

II OPIS ZAPYTANIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zabezpieczeń przejść instalacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego w zakresie instalacji mechanicznych i elektrycznych na wszystkich obiektach Nowego Bloku.

W załącznikach, na serwerze ftp, znajdziecie Państwo projekty instalacji wodkam, grzewczych, chłodniczych, elektrycznych dla budynku nastawni (UCA) Nowego bloku. Dane do serwera: ftp://195.205.152.192 Login: YY10_ro Hasło: 3edcMJU& Folder: „UCA fire transitions” W zakres zapytania wchodzi: 1. Wykonanie przejść instalacyjnych; 2. Oznakoanie wykonanych przejść; 3. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i jakościowej oraz dokumentacji dla PSP na potrzeby odbioru Nowego Bloku.

II.1. W ZAKRESIE WYKONAWCY: • • • •

• • •

dostawa i montaż wszelkich materiałów i narzedzi niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; wynajem rusztowań od Firmy rusztowaniowej wskazanej na budowie przez GW; w cenie 1mb rurociągu/ 1 kpl urządzenia /1 szt. urządzenia należy także przewidzieć wszystkie niezbędne do wykonania kształtki, materiały pomocnicze, sprzęt; na wszystkie wbudowane urządzenia i materiały należy przedstawić aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności, które należy przekazać Generalnemu Wykonawcy zgodnie z procedurą (w postaci kart zwolnień materiałowych); prace montażowe należy wykonać zgodnie z projektem, polskimi normami, wytycznymi oraz wytycznymi dostawcy urządzeń lub materiału; pracą ludzi musi kierować Kierownik Robót; dokumentacja powykonawcza – po zakończeniu prac należy wszelkie zmiany nanieść na rysunkach (RED CORREX) i skompletować dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami GW oraz zgodnie z wymaganiami PSP.

II.2. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY CENOWEJ Ofertę należy przygotować w rozbiciu na ceny jednostkowe: • przejścia instalacyjne dla rur niepalnych (izolowanych i nieizolowanych) i palnych w podziale na: średnice przejścia w ścianie masywnej oraz w stropie sposób zabezpieczenia (opaska, coating, obejma); • przejścia intalacyjne dla pojedynczych kabli lub wiązek kabli w zależności od średnicy kabli/grubości wiązki dla powierzchni przepustów: do 100 cm2 od 101 do 780 cm2 od 781 do 1040 cm2 od 1041 do 1300 cm2 od 1301 do 1560 cm2 3

BUDIMEX SA., TÉCNICAS REUNIDAS SA.-TUROW SPÓŁKA CYWILNA T-70020 ELEKTROWNIA TURÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE Page 4 of 4

od 1561 do 2080 cm2 od 2081 do 2550 cm2 od 2551 do 3100 cm2 powyżej 3101 cm2 •

m2 zabudowy z płyt ogniochronnych typu PROMAT w podziale na klasy odpornści ogniowej. Prosimy o podanie Producenta proponowanej technologii wykonania przejść.

Prosimy o złożenie oferty cenowej na cenach jednostkowych w terminie do 21.05.2018 r.

III. ZAŁĄCZNIKI Projekty dla budynku nastawni (UCA). Tabela przejść rurowych do wypełnienia.

4