Formy ewidencji podatkowych FiR 49 MC

5 Pages • 1,200 Words • PDF • 220 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:53

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Joanna Talar nr albumu 73999 49 MC-4 Daria Paśnicka nr albumu 74628 49 MC-4 Julita Jasik nr albumu73958 Katarzyna Duda nr albumu 73959 49 MC-4 Finanse i rachunkowość niestacjonarne 49MC

OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podatnik jest mikro przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą nie zatrudnia pracowników. Jego przedsiębiorstwo funkcjonuje w miejscowości liczącej powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Podmiot prowadzi sklep „EDEN”, w którym zajmuje się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych. (PKD 47.11 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych). Budynek sklepu położony jest na obrzeżach miasta przy osiedlu mieszkaniowym. Jest on własnością właściciela. Przedsiębiorca sprzedaje napoje alkoholowe, posiada zezwolenie na ich dystrybucję. Udzielona została mu koncesja na sprzedaż. Roczny przychód sklepu wynosi 220 000zł. Koszty, a więc między innymi zakup produktów, opłaty za media wynoszą 136 000 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę wynoszą 246,80 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne ( 9% )wynosi 362,34 zł. Podatnik jest wdowcem i nie posiada dzieci.

Dostępne formy opodatkowania Karta podatkowa to uproszczona forma opodatkowania z której może korzystać działalność gospodarcza w systemie naszego państwa jeśli spełni odpowiednie wymagania. Przedsiębiorca który wybrał tą formę nie musi prowadzić księgowości a podatek jest najczęściej niski ze względu na to że nie zależy od wysokości dochodów. Wybór ten jest najdogodniejszy dla firm o małej ilości pracowników i liczbie mieszkańców miejscowości gdzie znajduje się firma. W tej opcji gdy mamy wysokie dochody to zyskujemy na tym że nie musimy płacić wysokiego podatku. Jego wysokość natomiast jest ustalana na każdy rok podatkowy przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Najczęściej taką formę wybierają firmy usługowe, gastronomiczne bez sprzedaży alkoholu powyżej 1,5% oraz niektóre małe transportowe które posiadają tylko jeden pojazd użytkowy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z prostszych form opodatkowania. Podatek liczony jest od przychodu bez uwzględnienia kosztów, co oznacza że przedsiębiorca nie może odliczyć kosztów uzyskania przychodów. Stawki ryczałtu w 2020 roku dla działalności gospodarczej wynoszą: 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2% uzależnione są od rodzaju działalności. Ryczałt ewidencjonowany trzeba zgłosić do Urzędu skarbowego za pośrednictwem najczęściej CEIDG lub w formie pisemnej naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Podatnik może wybrać tę formę jeśli spełnia kryterium wysokości przychodów nieprzekraczających 250 tys. euro. Najczęściej korzystają z takie rozliczenia działalności w formie indywidualnej i spółki osobowej.

Podatek liniowy to forma opodatkowania która niezależnie od dochodów wynosi 19% ale przedsiębiorstwo może odliczyć koszt uzyskania przychodów co zmniejszy ich podatek. Najbardziej opłaca się on firmom które osiągają dochody wyższe niż 100 tyś zł. Tą formę opodatkowania wybrać mogą jedynie pozarolnicze działalności gospodarcze. Natomiast przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą nieruchomości i określonych praw majątkowych są obowiązane do jej wyboru. Do 30 kwietnia przedsiębiorstwo musi dokonać rozliczenia i poinformować Urząd Skarbowy o osiągniętych przychodach na formularzu PIT-36L. Podatek według skali podatkowej to forma ewidencji w której podstawą opodatkowania jest różnica kosztów od uzyskanego przychodu. Dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne oraz ulgi podatkowe. Stawka podatkowa wynosi 17% do 85 528 zł lub 32% powyżej 85 528 zł. Skala podatkowa opłacalna jest dla firmy jedynie wtedy gdy przychody nie przekroczą pierwszego progu. Wybierają odpowiednią formę opodatkowania należy rozpatrzeć wszystkie wady i zalety każdej z nich. Najkorzystniejszą formą dla właściciela będzie taka która wpłynie na obniżenie podatku przy utrzymaniu na wysokim poziomie dochodu netto

Wady i zalety poszczególnych form opodatkowania

Wady

Zalety

przychody osiągnięte z działalności gospodarczej

- możliwość obniżania przychodów o koszty

łączy się i rozlicza wraz z przychodami

poniesione w celu ich uzyskania,

osiągniętymi z innych źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na tych samych

- prawo pomniejszania dochodu o straty

zasadach; może to powodować zwiększenie

z działalności gospodarczej poniesione

stawki podatku z 18% na 32%, gdy suma

w poprzednich latach podatkowych oraz inne

dochodów przekroczy kwotę 85.528 zł

odliczenia, np. z tytułu opłaconych składek na własne ubezpieczenie społeczne, wydatków rehabilitacyjnych, wydatków na używanie Internetu,

skala podatkowa - uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek, - korzystanie z odliczeń od podatku, np. z tytułu ulgi na dzieci, - możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, po spełnieniu wymogów określonych przepisami ustawy o pdof

- korzystanie z tej formy opodatkowania wyłącza

- możliwość płacenia podatku według jednolitej

prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem

stawki 19%, bez względu na wysokość

lub na zasadach przewidzianych dla osób

osiągniętego dochodu,

samotnie wychowujących dzieci, - przy niższych dochodach opłacanie podatku - ograniczona możliwość obniżenia dochodu

liniowego również może być korzystne,

i podatku o ulgi

zwłaszcza gdy podatnicy osiągają dochody z innych źródeł mieszczące się w granicach pierwszego przedziału podatkowego; dzięki

podatek liniowy

zasadzie niełączenia tych dochodów podatnicy nie zapłacą podatku według stawki 32%, - jeżeli z tytułu poniesionych wydatków podatnicy nabędą prawo do ulg podatkowych, niepodlegających odliczeniu w ramach rozliczenia działalności opodatkowanej

podatkiem liniowym, nie będzie przeszkód z ich wykorzystaniem przy rozliczeniu z uwzględnieniem skali podatkowej

ryczałt

ewidencjonowany

- ryczałt ewidencjonowany oblicza się od

- uproszczony sposób prowadzenia ewidencji

przychodu niepomniejszonego o koszty jego

podatkowej,

uzyskania; zatem ten sposób opodatkowania

- stawki ryczałtu niższe od stawek podatku

może okazać się korzystny dla osób, które ponoszą niewielkie koszty działalności,

rozliczanego według skali podatkowej i podatku

- wybór tej formy pozbawia prawa do wspólnego

liniowego

rozliczenia z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci

- brak możliwości wspólnego rozliczenia

- brak obowiązku prowadzenia ksiąg,

podatkowego z małżonkiem oraz na zasadach

- możliwość dość precyzyjnego określenia

przewidzianych dla osób samotnie

karta podatkowa

wychowujących dzieci,

wysokości płaconego w danym roku podatku,

- opodatkowani w tej formie, jeżeli nie osiągają

- możliwość zrzeczenia się karty podatkowej

innych dochodów opodatkowanych według skali

w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji

podatkowej, nie mają możliwości stosowania

w sprawie zastosowania karty podatkowej lub

żadnych odliczeń (za wyjątkiem składki na

decyzji zmieniającej wysokość podatku

ubezpieczenie zdrowotne)

dochodowego

Wybór formy opodatkowania zależy od indywidualnych uwarunkowań – wysokości przychodów i kosztów, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Przed wyborem należy dokonać szacunkowej kalkulacji.

DOCHÓD = PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 84 000,00 = 220 000,00 – 136 000,00

1.Skala podatkowa 220 000,00 – 136 000,00 = 84 000,00 84 000,00 * 17% = 14 280,00 14 280,00 – 525,12 = 13 754,88 Podatek roczny wynosi : 13 755,0 2.Podatek liniowy 84 000,00 * 19% = 15 960,00 3.Ryczałt 136 000,00 * 3% = 4 080,00 4.Karta podatkowa 924*12= 11 088,00

Powyższe obliczenia pokazują, że najkorzystniejszą formą opodatkowania dla wyżej wymienionego przedsiębiorstwa jest ryczałt.

Kalkulacje wyboru formy opodatkowania Forma opodatkowania

Skala podatkowa

Podatek liniowy

Roczny przychód Koszty uzyskania przychodu Roczny dochód Stawka podatku Wysokość podatku w skali rocznej

220 000 84 000 136 000 17 %

220 000 84 000 136 000 19%

13 755

15 844

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 220 000 84 000 136 000 3%

4 080

Karta podatkowa 220 000 84 000 136 000 924

11 088

Powyższe obliczenia pokazują, ze najkorzystniejszą formą opodatkowania dla wyżej opisanego przedsiębiorstwa jest ryczałt. Należy jednak pamiętać, że dla każdego przedsiębiorstwa zachodzi szereg różnych czynników mających wpływ na wybranie formy opodatkowania. Ryczałt jest najlepszym rozwiązaniem, czyli najtańszym dla naszego przedsiębiorcy, który prowadzi małą jednoosobową działalność gospodarczą. Prawdopodobnie jego sytuacja mogłaby się zmienić gdyby zatrudnił pracownika lub ponownie wyszedł za mąż i chciałby rozliczać się wspólnie z małżonką. Aczkolwiek mając na uwagę aktualne czynniki, które w najbliższym czasie nie ulegną zmianie, dla naszego przedsiębiorcy najmniejszym kosztem będzie płacenie podatku w formie ryczałtu.
Formy ewidencji podatkowych FiR 49 MC

Related documents

5 Pages • 1,200 Words • PDF • 220 KB

2 Pages • 430 Words • PDF • 172.4 KB

1 Pages • 76 Words • PDF • 131.7 KB

1 Pages • 228 Words • PDF • 132.5 KB

24 Pages • 777 Words • PDF • 495.3 KB

51 Pages • 2,222 Words • PDF • 4.2 MB

14 Pages • 5,379 Words • PDF • 287.5 KB

10 Pages • 6,131 Words • PDF • 582.5 KB

21 Pages • 6,709 Words • PDF • 851.8 KB

43 Pages • 1,786 Words • PDF • 1.7 MB