Historia języka polskiego i jego odmian stylowych (sylabus)

3 Pages • 1,259 Words • PDF • 678.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:17

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Historia języka polskiego i jego odmian stylowych #8.0.6187 Sylabusy - Centrum Informatyczne UG Dział Kształcenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Historia języka polskiego i jego odmian stylowych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

8.0.6187

Katedra Języka Polskiego Studia wydział Wydział Filologiczny

kierunek

poziom forma moduł specjalnościowy specjalizacja

Filologia polska

drugiego stopnia stacjonarne wszystkie wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. UG, dr hab. Zenon Lica; prof. UG, dr hab. Róża Wosiak-Śliwa; prof. UG, dr hab. Lucyna Warda-Radys; mgr Karolina Czemplik; mgr Pia Šlogar; prof. UG, dr hab. Izabela Kępka; dr Małgorzata Klinkosz; dr Aneta Lica; dr Hanna Makurat; prof. UG, dr hab. Marek Cybulski Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład, Ćw. audytoryjne Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin

5 Semestr 1, wykład: 1 ECTS Semestr 1, ćwiczenia: 1 ECTS Semestr 2, ćwiczenia: 1 ECTS Semestr 2, egzamin: 2 ECTS

Wykład: 15 godz., Ćw. audytoryjne: 30 godz. Cykl dydaktyczny 2017/2018 zimowy, 2017/2018 letni Status przedmiotu obowiązkowy Metody dydaktyczne - Analiza tekstów z dyskusją - Dyskusja - Praca w grupach - Wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne Sposób zaliczenia - Zaliczenie na ocenę - Zaliczenie (zal) - Egzamin Formy zaliczenia - egzamin ustny - obecność; wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie prezentacji wybranego zagadnienia; kolokwium sprawdzające stopień opanowania wiedzy z historycznej fonetyki, słowotwórstwa fleksji, składni Podstawowe kryteria oceny Wykład: • obecności (100%) Ćwiczenia: • obecności, czynnego udziału w ćwiczeniach, systematycznego przygotowywania w formie ustnej i pisemnej zagadnień wskazanych przez prowadzącego (20%); • prezentacji przygotowanego zagadnienia (30%); • pisemnego kolokwium sprawdzającego umiejętność analizowania tekstu pod kątem zawartych w nim zjawisk językowych (50%). Egzamin ustny • odpowiedź na trzy zagadnienia z listy pytań i zagadnień egzaminacyjnych (100%). Zakres: patrz rubryka sylabusa pt. Treści programowe: A. Problematyka wykładu w semestrze 1 oraz B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych w semestrze 1 i 2. Historia języka polskiego i jego odmian stylowych #8.0.6187 | 5cb2685793d1da472cbf7547f425e309 | Strona 1 z 3

Historia języka polskiego i jego odmian stylowych #8.0.6187 Sylabusy - Centrum Informatyczne UG Dział Kształcenia

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia zakładany efekt kształcenia wykład konwersatoryjny ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów z dyskusją ćwiczenia audytoryjne - praca w grupach ćwiczenia audytoryjne - dyskusja ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów z dyskusją ćwiczenia audytoryjne - praca w grupach ćwiczenia audytoryjne dyskusja Wiedza K_W04 dyskusja wokół problemów poruszanych w trakcie wykładu; egzamin praca zaliczeniowa; przygotowanie i prezentacja wybranego zagadnienia; K_W13 egzamin praca zaliczeniowa; kolokwium K_W15 egzamin dyskusja wokół problemów poruszanych w trakcie ćwiczeń (podczas analizy i interpretacji zjawisk językowych); praca zaliczeniowa; kolokwium; K_W16 egzamin dyskusja wokół problemów poruszanych w trakcie ćwiczeń (podczas analizy i interpretacji zjawisk językowych); praca zaliczeniowa; kolokwium; Umiejętności K_U01 ocena przygotowanej pracy zaliczeniowej oraz ocena przygotowania do ćwiczeń K_U03 ocena przygotowanej pracy zaliczeniowej oraz ocena przygotowania do ćwiczeń K_U04 ocena przygotowanej pracy zaliczeniowej oraz ocena przygotowania do ćwiczeń K_U06 egzamin ocena przygotowanej pracy zaliczeniowej oraz ocena przygotowania do ćwiczeń; kolokwium; K_U07 egzamin ocena przygotowanej pracy zaliczeniowej oraz ocena przygotowania do ćwiczeń; kolokwium; K_U09 egzamin ocena przygotowanej pracy zaliczeniowej oraz ocena przygotowania do ćwiczeń; kolokwium; Kompetencje K_K01 dyskusja moderowana przez prowadzącego; dyskusja moderowana przez prowadzącego; ocena przygotowanej pracy zaliczeniowej oraz ocena przygotowania do ćwiczeń K_K07 ocena przygotowanej pracy zaliczeniowej oraz ocena przygotowania do ćwiczeń; dyskusja podczas ćwiczeń

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Brak wymagań formalnych.

B. Wymagania wstępne W semestrze I wiedza o procesach fonetycznych i fleksyjnych zachodzących w języku polskim. W semestrze II - umiejętność analizy i interpretacji zabytków językowych, wiedza na temat zjawisk słowotwórczych i składniowych w ujęciu diachronicznym.

Cele kształcenia Celem zajęć jest: zapoznanie studentów z dziejami polszczyzny, syntezą ewolucji systemu fonologicznego i fleksyjnego oraz szczegółową prezentacją słownictwa różnych jej wariantów (chronologicznych, środowiskowych i idiolektalnych); ukazanie powiązań między historią języka a dziejami narodu; rozwijanie umiejętności analizy diachroniczno-synchronicznej i interpretacji tekstów (artystycznych i użytkowych) z różnych epok.

Treści programowe A. Problematyka wykładu Periodyzacja dziejów języka polskiego. Przeobrażenia w systemie słowotwórczym i leksykalnym polszczyzny historycznej. Charakterystyka słownictwa doby staro- i średniopolskiej: dziedzictwo prasłowiańskie i sposoby bogacenia leksyki. Zmiany w zakresie szczegółowych technik derywacyjnych. B. Problematyka ćwiczeń Zmiany znaczeniowe wyrazów. Wpływy języków obcych na język i polską leksykę (typy zapożyczeń). Dzieje leksykografii. Archaizmy i stylizacja językowa. Prezentacja funkcjonowania polszczyzny przez pryzmat jej odmian stylowych i funkcjonalnych. Rozwój stylu urzędowo-kancelaryjnego. Styl artystyczny w różnych okresach literackich na przykładzie wybranych autorów. Kształtowanie się normy językowej w XVI i XVII w. (rola drukarzy, pierwsze gramatyki itd.). Kształtowanie się odmian zawodowych. Język socrealizmu. Nowomowa.

Wykaz literatury Każdorazowo na początku semestru prowadzący przedstawia listę lektur wymaganą do zaliczenia przedmiotu. A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): • Buttler D., Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978; • Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 2006; zwł. rozdz. Słowotwórstwo, s. 331-406; • Dubisz S., Kształtowanie się standardów odmian komunikacyjno-stylowych w dziejach języka polskiego, „Poradnik Językowy” 2004, z. 8, s. 3-19. • Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 1985 i n.; • Rzepka W.R., Odbicie historii narodu polskiego w dziejach rozwoju języka ojczystego, „Nurt” 1971, nr 1 (69), s. 28-38. • Skubalanka T., Historyczna stylistyka języka polskiego, Ossolineum 1984; • Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Poznań 1995 i n.; • Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, red. W. Decyk-Zięba i S. Dubisz, Warszawa 2003. Historia języka polskiego i jego odmian stylowych #8.0.6187 | 5cb2685793d1da472cbf7547f425e309 | Strona 2 z 3

Historia języka polskiego i jego odmian stylowych #8.0.6187 Sylabusy - Centrum Informatyczne UG Dział Kształcenia

B. Literatura uzupełniająca • Białoskórska M., Zanikanie leksemów pochodzenia prasłowiańskiego w historii języka polskiego, w: Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, „Prace Slawistyczne” 105, Warszawa 1997, s. 7-23. • Dubisz S., Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Warszawa 1992. • Encyklopedia kultury XX wieku, t. II: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 155-171 (tu rozdz. Odmiany i style, s. 85-253); • Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1995 i n.; • Malinowska E., Styl urzędowy, w: S. Gajda (red.), Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995, s. 431-448; • Rzepka W. R., Walczak B., Socjolekt szlachecki XVII w., w: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku, red. M. Stępień, S. Urbańczyk, 1992. • Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987 i n.

Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

H2A_W02, H2A_W04, H2A_W09, H2A_W07 H2A_U01, H2A_U03, H2A_U05, H2A_U06, H2A_U08 H2A_K01, H2A_K03

K_W04, K_W13, K_W15, K_W16, Student: • zna terminologię dotyczącą zjawisk fonetycznych, słowotwórczych, fleksyjnych i składniowych w ujęciu diachronicznym na poziomie rozszerzonym (K_W04), • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową o historii języka polskiego (K_W13), • ma uporządkowaną wiedzę o odmianie mówionej i pisanej polszczyzny, a także jej stylistycznych i regionalnych odmianach (K_W15), • wie, jak identyfikować styl dzieła literackiego, pisarza, epoki literackiej, rozumiejąc zaawansowane metody analizy językoznawczej (K_W16).

Umiejętności K_U01,K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U09 Student: • posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia określonych zagadnień samodzielnie i w kilkuosobowych zespołach z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych oraz źródeł (K_U01, K_U03), • umie zdobywać wiedzę, korzystając z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł (K_U04), • posługuje się pojęciami z zakresu historii języka polskiego i wiedzy o odmianach stylowych i potrafi analizować różne formy wypowiedzi (K_U06), • potrafi określać znaczenie, oddziaływanie społeczne i miejsce w procesie historyczno-kulturowym analizowanych tekstów (K_U07), • posiada umiejętność merytorycznego uzasadnienia własnych tez i wniosków w oparciu o poglądy innych autorów i własne (K_U09).

Kompetencje społeczne (postawy) K_K01, K_K07 Student: • rozumie potrzebę dokształcania się (K_K01), • ma świadomość znaczenia dziedzictwa narodowego dla kształtowania się więzi społecznych (K_K07).

Kontakt [email protected]

Historia języka polskiego i jego odmian stylowych #8.0.6187 | 5cb2685793d1da472cbf7547f425e309 | Strona 3 z 3
Historia języka polskiego i jego odmian stylowych (sylabus)

Related documents

3 Pages • 1,259 Words • PDF • 678.1 KB

29 Pages • 26,457 Words • PDF • 563 KB

1 Pages • 107 Words • PDF • 135.3 KB

3 Pages • 771 Words • PDF • 111.8 KB

14 Pages • 2,115 Words • PDF • 423.6 KB

1 Pages • 130 Words • PDF • 152.4 KB

4 Pages • 2,354 Words • PDF • 650.6 KB

20 Pages • 7,391 Words • PDF • 3.2 MB

2 Pages • 423 Words • PDF • 69.9 KB

216 Pages • 57,136 Words • PDF • 4.8 MB

216 Pages • 57,136 Words • PDF • 4.9 MB