Instrukcja do ćwiczenia wysokotemperaturowa pompa ciepła -KEZO-MB

19 Pages • 2,460 Words • PDF • 1.6 MB
Uploaded at 2021-09-24 16:44

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


WYSOKOTEMPERATUROWA POMPA CIEPŁA Instrukcja do Ćwiczenia Laboratoryjnego Autor: mgr inż. Marcin Bugaj Laboratorium Plus Energetyczne pom. Nr L5-0.11, bud. L5

Data sporządzenia: 10.03.2017

ĆWICZENIE LABORATORYJNE WYSOKOTEMPERATUROWA POMPA CIEPŁA Model: MAYEKAWA-HWW-2HTC

Streszczenie Niniejsza instrukcja laboratoryjna opisuje podstawy teoretyczne oraz budowę transkrytycznej pompy ciepła pracującej z czynnikiem chłodniczym R744 (CO2). Omówiono różnicę w zachodzących procesach termodynamicznych w poszczególnych elementach układu w stosunku do podkrytycznych pomp ciepła. Instrukcja zawiera także opis szczegółowy pompy MAYEKAWA-HWW-2HTC wykorzystywanej przy ćwiczeniu laboratoryjnym.

Spis treści Streszczenie ................................................................................................................................................... 1 1.

Cel i zakres ćwiczenia ............................................................................................................................ 3

2.

Podstawowe wiadomości teoretyczne .................................................................................................. 3 2.1.

CO2 jako czynnik chłodniczy ........................................................................................................... 3

2.2.

Porównanie obiegów konwencjonalnej oraz trans-krytycznej pompy ciepła ............................... 4

2.3.

Zalety i wady trans-krytycznych pomp ciepła ............................................................................... 6

3.

Wysokotemperaturowa pompa ciepła Mayekawa ............................................................................... 7

4.

Budowa stanowiska ............................................................................................................................. 13

5.

Układ pomiarowy ................................................................................................................................ 16

6.

Przebieg Ćwiczenia .............................................................................................................................. 18

7.

Sprawozdanie ...................................................................................................................................... 19

Literatura ..................................................................................................................................................... 19

1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przedstawienie Studentom technologii trans-krytycznych pomp ciepła. W niniejszej instrukcji przedstawione zostały podstawowe różnice w konstrukcji urządzenia w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. Omówiono wady oraz zalety wykorzystania dwutlenku węgla jako czynnika roboczego w tego typu instalacjach. Ponadto celem jest także przedstawienie procesów termodynamicznych zachodzących w urządzeniu oraz osiąganych parametrów roboczych, przy określeniu ich wpływu na obszar zastosowania trans-krytycznych pomp ciepła.

2. Podstawowe wiadomości teoretyczne 2.1. CO2 jako czynnik chłodniczy Dwutlenek węgla wraz z amoniakiem, dwutlenkiem siarki, eterem oraz chlorkiem metylu należał do grupy pierwszych komercyjnie wykorzystywanych czynników w sprężarkowych agregatach chłodniczych. W 1866 roku gaz ten został zastosowany w systemie wytwarzania lodu wyprodukowanym przez Thaddeus’a Lowe’a. Głównymi zaletami CO2 jest kompaktowość systemów oraz nietoksyczność czynnika. Jednakże praca przy wysokich ciśnieniach (ok. 60 bar dla układów podkrytycznych) powodująca zwiększenie zużycia energii oraz konieczność stosowania komponentów o podwyższonej wytrzymałości spowodowały, iż to amoniak mimo swej toksyczności został wykorzystany w przemyśle na szerszą skalę. W późniejszych latach technologia pozwoliła na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania amoniaku, co spowodowało wyparcie CO2 z kolejnych obszarów przemysłu. W latach 1931-1932 wprowadzono pierwsze czynniki syntetyczne, co całkowicie podważyło sens dalszego stosowania dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego [10]. Trend ten został odwrócony dopiero w latach dziewięćdziesiątych w związku z chęcią wyeliminowania czynników zubożających warstwę ozonową Ziemi. Początkowo sprężarkowe układy chłodnicze oparte o dwutlenek węgla pracowały wykorzystując obieg podkrytyczny, analogiczny do wykorzystywanych powszechnie w klimatyzatorach, lodówkach, czy pompach ciepła. Jednakże praca z temperaturą kondensacji zbliżoną do punku krytycznego (31,1℃ przy 73,7 barach) powodowała problemy z nagłą utratą wydajności chłodniczej. Początkowo głównym odbiorem ciepła od układów chłodniczych były rzeki, jeziora oraz morza. Źródła te umożliwiały stabilną pracę układów z CO2. Sytuacja uległa zmianie wraz z wprowadzeniem do użytku chłodni wykorzystujących efekt odparowania, przy wykorzystaniu których wzrosła (w stosunku do wcześniej wymienionych źródeł) temperatura skraplania czynnika chłodniczego. Rozwiązanie pojawiło się dopiero w roku 1990 dzięki patentowi Profesora Gustawa Lorentzen’a, który przedstawił rozwiązanie trans-krytycznego obiegu dla samochodowego układu klimatyzacyjnego [1].

Jak już nadmieniono, niska wartość parametrów dla punktu krytycznego jest szczególnie niekorzystna dla pomp ciepła pracujących w układzie podkrytycznym. Fakt ten limituje temperaturę dostarczania ciepła do górnego źródła. Ponadto przy temperaturze czynnika roboczego zbliżonych do wartości punktu krytycznego zmniejsza się wartość entalpii odparowania. Powyższe czynniki prowadzą oczywiście do zmniejszenia wydajności grzewczej konwencjonalnych urządzeń. W przypadku nadkrytycznych urządzeń sprężarkowych dostarczanie ciepła do górnego źródła odbywa się przy parametrach czynnika roboczego przekraczających te określone dla punktu krytycznego. W tej technologii niskie wartości temperatury i ciśnienia punktu krytycznego CO2 stanowią zaletę. Nadkrytyczne pompy ciepła z dwutlenkiem węgla pracują przy ciśnieniach przekraczających 100 barów. Stanowi to zaletę ponieważ pozwala na zwiększenie gęstości pary CO2, co przekłada się na zwiększoną objętościową wydajność grzewczą. Dzięki tym cechom możliwym jest zaspokojenie tych samych potrzeb grzewczych przy wykorzystaniu mniejszej ilości czynnika roboczego i co za tym idzie mniejszej konstrukcji urządzenia. Oczywiście podwyższone ciśnienie stanowi wyzwanie od strony wytrzymałości konstrukcji urządzenia oraz dla konstruktorów sprężarek. Jednakże jak pokazują doświadczenia ostatniej dekady na rynku japońskim, technologia jest obecnie na poziomie umożliwiającym zapewnienie odpowiedniej jakości komponentów do budowy tej klasy urządzeń.

2.2. Porównanie obiegów konwencjonalnej oraz trans-krytycznej pompy ciepła Podstawowe elementy wykorzystywane w sprężarkowych pompach ciepła stanowią: dwa wymienniki, sprężarka oraz zawór rozprężny. W wymienniku stanowiącym połączeniem układu z tzw. „dolnym” źródłem ciepła (DŹĆ) zachodzi reakcja odparowania (wykorzystuje się ciepło utajone), stąd jego nazwa: „parownik”. W sprężarce realizowana jest reakcja sprężania otrzymanego w parowniku gazu, natomiast w zaworze rozprężnym dokonuje się jego rozprężenia. Proces ten jest prowadzony w sposób umożliwiający otrzymanie przegrzanej pary czynnika roboczego na wejściu do sprężarki. W drugim wymienniku, w przypadku konstrukcji konwencjonalnej zachodzi skraplanie gazu sprężonego w sprężarce (również wykorzystanie ciepła utajonego). Skroplony czynnik trafia na zawór rozprężny. Do modelowego przybliżenia zachodzących reakcji wykorzystuje się wsteczny, nieidealny obieg Rankine’a. Obieg ten dla układu konwencjonalnego bez przegrzewu został przedstawiony na Ryc. 1. Począwszy od punktu na linii nasycenia wg tego obiegu następuję izentropowa przemiana sprężania gazu w sprężarce. Następnie gaz o wysokim ciśnieniu i temperaturze (w stosunku do stanu przed procesem) zostaje skierowany do skraplacza, w którym następuję początkowo ochładzanie, następnie skraplanie czynnika roboczego. Odbywa się to izobarycznie. Po wykropleniu czynnika i osiągnięciu krzywej wrzenia (ew. przechłodzeniu) następuję jego izentalpowe rozprężenie. Mieszanina cieczy i gazu skierowana jest następnie do parownika, gdzie następuje izobaryczne parowanie.

Rycina 1 Konwencjonalna pompa ciepła - nieodwracalny obieg wsteczny Rankine'a

W przypadku układu nadkrytycznego procesy zachodzące w zaworze, parowniku i sprężarce są analogiczne (Ryc. 2). Różnica dotyczy wymiennika za sprężarką. W elemencie tym nie zachodzi reakcja skraplania lecz ochładzania. Do czynnika roboczego tzw. „górnego” źródła ciepła (GŹĆ) przekazywane zostaje ciepła jawne gazu. Dlatego też, w przypadku nadkrytycznych pomp ciepła niezasadnym jest używanie określenia „skraplacz”.

Rycina 2 obieg trans-krytycznej pompy ciepła

Brak przemiany fazowej skutkuje dużą wartością spadku temperatury na chłodnicy gazu. W konwencjonalnych pompach ciepła różnica temperatury w skraplaczu oraz parowniku dla parametrów obliczeniowych wynosi ok. 5-7K. W przypadku nadkrytycznych pomp ciepła wartość ta dla parowników pozostaje niezmieniona, natomiast w chłodnicy gazu osiąga ona przykładowo

77K. Stanowi to zarówno zaletę jak i wadę nadkrytycznych pomp ciepła. Na Ryc. 3 przedstawiono różnicę w przemianach zachodzących w wymiennikach łączących pompę ciepła z GŹĆ.

Rycina 3 Porównanie przemian skraplania oraz ochładzania (dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym.

2.3. Zalety i wady trans-krytycznych pomp ciepła Optymalną aplikacją dla konstrukcji nadkrytycznych jest podgrzew ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Temperatura obliczeniowa wody zimnej z wodociągów w Polsce wynosi 10℃. Przy temperaturze gazu za sprężarką przekraczającą 120℃ daje to możliwość podgrzania C.W.U. nawet do 90℃. Zapewnienie tak niskiej temperatury wlotowej do chłodnicy gazu od strony GŹĆ pozwala na zwiększenie efektywności chłodniczej urządzenia. Natomiast w przypadku wzrostu tej temperatury, spada zarówno wydajność grzewcza jak i chłodnicza. Konsekwencją dużego spadku temperatury przy określonej mocy jest mała wartość przepływu po stronie GŹĆ, co przy chęci wykorzystania urządzenia na potrzeby grzewcze prowadzi do przewymiarowania urządzenia (spadku efektywności). Wykorzystanie nadkrytycznej pompy ciepła na potrzeby generacji chłodu wymaga zapewnienia ciągłego odbioru ciepła w GŹĆ przy określonym spadku temperatury. Kolejną istotną cecha nadkrytycznych pomp ciepła jest wartość różnicy ciśnień pomiędzy parownikiem oraz chłodnicą gazu, która jest znacząco większa niż w przypadku konstrukcji konwencjonalnych. Należy jednak podkreślić, iż spręż w przypadku pomp opartych o CO2 jest mniejszy. Jego wartość wynosi trzy, natomiast dla konwencjonalnych pomp może osiągnąć nawet osiem. Niższa wartość sprężu przekłada się na wyższą sprawność sprężarki. Podwyższona różnica ciśnień stanowi przyczynę zwiększonych strat termodynamicznych wynikających z procesu rozprężania gazu. Jednakże stan ten pozwala na pracę nad

zastosowaniem ekspanderów, pozwalających na zamienienie części strat na użyteczną pracę przekazaną do sprężarki[19]. Istotną cechą nadkrytycznych pomp ciepła jest ich czułość na ilość czynnika chłodniczego pracującego w obiegu. Przy zmiennych parametrach całego systemu, rozumianego jako DŹĆ, GŹĆ oraz pompę ciepła można efektywnie optymalizować COP poprzez zmianę ilości krążącego czynnika w układzie pompy. Efektywność dwutlenku węgla w porównaniu do innych czynników roboczych spada szybciej przy pracy pompy ciepła z ilością czynnika niższą niż optimum dla danych warunków [2].

3. Wysokotemperaturowa pompa ciepła Mayekawa Trans-krytyczna pompa ciepła Mayekawa-HWW-2HTC pojawiła się po raz pierwszy na rynku Japońskim w 2008 roku. Jest to konstrukcja przeznaczona do podgrzewu Ciepłej Wody Użytkowej (C.W.U.) w dużych instalacjach budynkowych bądź instalacjach przemysłowych. W Tabeli nr 1 przedstawiono parametry eksploatacyjne modelu HWW-2HTC. Tabela 1 Specyfikacja techniczna transkrytycznej pompy ciepła HWW-2HTC

Model Typ Temperatura DŹ (zas. - powr.) [C] Wydajność grzewcza [kW] Wydajności przy temperaturze Wydajność chłodnicza [kW] GŹ 17/65C Zużycie energii [kW] Wymiary [mm] Waga [kg] Temperatura powrotu z GŹ Zakres temperaturowy

Temperatura zasilonia GŹ Temperatura zasilania z DŹ Temperatura powrotu do DŹ

HWW-2HTC Solanka

Woda

Ciepło odpadowe

-5 -> -9 12 -> 7 22 ->17 50 82 101,9 35 61,7 82,3 18,4 21,8 23,1 W 1140 X L 1240 X H 1861 1180 5~40 (temp. C.W.U. 65C) 5~65 (temp. C.W.U. 90C) 65~90 -5~32 9~37 9~37 -10~32 5~32 5~32

Na Ryc. 4 przedstawiono charakterystykę wydajności grzewczej pompy ciepła w zależności od temperatury dolnego oraz górnego źródła.

Rycina 4 Charakterystyka mocy grzewczej pompy ciepła w zalewności od parametrów GŹĆ

Na Ryc. 5 przedstawiono wydajność chłodniczej modelu HWW-2HTC w zależności od temperatury dolnego oraz górnego źródła.

Rycina 5 Charakterystyka mocy chłodniczej pompy HWW-2HTC

W tabeli nr 2 przedstawiono wydajności oraz moce dla poszczególnych parametrów obiegów dolnego i górnego źródła. Tabela 2 Parametry eksploatacyjne modelu HWW-2HTC

GŹĆ

DŹĆ

Moc

Wydajność COP COP h c

C

C

kg/s

l/mi n

C

C

kg/s

l/min

kW

kW

kW

zas.

powr.

przep.

przep.

zas.

powr.

przep.

przep.

grzanie

chłodzenie

en. el.

10

90

0,32

19,47

37

32

4,20

251,80

108,78

87,92

27,3

3,98

3,22

10

90

0,30

17,83

22

17

3,69

221,59

99,58

77,37

27

3,69

2,87

10

90

0,25

14,91

12

7

2,85

171,23

83,29

59,79

24,8

3,36

2,41

17,22

90

0,33

19,91

37

32

3,86

231,66

101,18

80,89

26,7

3,79

3,03

17,22

90

0,30

18,22

22

17

3,36

201,44

92,58

70,34

26,4

3,51

2,66

17,22

90

0,25

15,03

12

7

2,35

141,01

76,39

49,24

24,9

3,07

1,98

25

90

0,34

20,51

37

32

3,53

211,51

93,08

73,85

26,9

3,46

2,75

25

90

0,31

18,81

22

17

3,02

181,30

85,39

63,30

26,6

3,21

2,38

25

90

0,26

15,82

12

7

2,35

141,01

71,79

49,24

24,9

2,88

1,98

45

90

0,38

22,65

37

32

2,35

141,01

71,19

49,24

27,1

2,63

1,82

45

90

0,34

20,59

22

17

2,01

120,87

64,69

42,20

27

2,40

1,56

45

90

0,30

17,82

12

7

1,51

90,65

55,99

31,65

25,3

2,21

1,25

65

90

0,38

22,91

37

32

0,84

50,36

39,99

17,58

27,2

1,47

0,65

65

90

0,37

22,45

22

17

0,67

40,29

39,19

14,07

27,1

1,45

0,52

65

90

0,34

20,16

12

7

0,50

30,22

35,19

10,55

25,7

1,37

0,41

Na Ryc.7 przedstawiono schemat trans-krytycznej pompy ciepła HWW-2HTC. Jak w układach podkrytycznych możemy tutaj wyróżnić kompresor, parownik oraz zawory rozprężne. Ponadto w miejscu skraplaczy mamy chłodnice gazu. W celu umożliwienia kontroli ilości czynnika krążącego w układzie zastosowano kolumnę akumulacyjną wyposażoną w dwa zawory elektroniczne umożliwiające dopuszczenie i upuszczenie czynnika. Kompresor wykorzystany w pompie ciepła jest jednostopniową sprężarką tłokową. Dwa równoległe parowniki zostały wykonane z wymienników płytowych. Chłodnica gazu została wykonana z miedzianych wymienników koncentrycznych podzielonych na sześć sekcji (przykład widoczny na Ryc. 6).

Rycina 6 Wymiennik koncentryczny

Rycina 7 Schemat technologiczny trans-krytycznej pompy ciepła model HWW-2HTC

Na rycinach 8 do 11 przedstawiono widoki kolejnych stron urządzenia stanowiącego obiekt badawczy ćwiczenia laboratoryjnego.

Rycina 8 Pompa ciepła model HWW-2HTC widok od przodu

Rycina 9 Pompa ciepła model HWW-2HTC widok z prawej strony

Rycina 10 Pompa ciepła model HWW-2HTC widok z ewej strony

Rycina 11 Pompa ciepła model HWW-2HTC widok tyłu

4. Budowa stanowiska Trans-krytyczna pompa ciepła, model HWW-2HTC stanowi jeden z elementów hybrydowej instalacji energetycznej Centrum Badawczego KEZO. Jest ona przeznaczona zarówno do produkcji ciepła, jak i produkcji chłodu na potrzeby bytowe obiektu. Poniżej, na kolejnych rzutach przedstawiono fragmenty schematu hybrydowej instalacji energetycznej Centrum, obrazujące jej części wchodzące bezpośrednio w skład instalacji wysokotemperaturowej pompy ciepła. Ciepło generowane przez urządzenie może zostać przekierowane do klimakonwektorów, grzejników, bądź ogrzewania podłogowego. Istnieje także możliwość przesyłu ciepła do buforów ciepła znajdujących się w dalszej części instalacji.

Rycina 12 Widok fragmentu schematu technologicznego systemu energetycznego CB KEZO - trans-krytyczna pompa ciepła

Pompa ciepła ma możliwość pracy z trzema różnymi dolnymi źródłami: zbiornikiem TTES (z j. ang. Tank Therma Energy Storage) stanowiącym akumulator ciepła; 50 odwiertami

pionowymi typu „U-rura” po 100m głębokości każdy; buforem chłodu pracującym przy temperaturze 12~7℃. Poniżej, na Ryc. 13 i 14 przedstawiono schematy połączeń.

Rycina 13 Widok fragmentu schematu technologicznego systemu energetycznego CB KEZO - dolne źródła pompy ciepła

Rycina 14 Widok fragmentu schematu technologicznego systemu energetycznego CB KEZO - bufor chłodu pompy ciepła pompa ciepła

5. Układ pomiarowy

Na układ pomiarowy badanej pompy ciepła składają się dwa przepływomierze Coriolisa, analizator sieci elektrycznej, dwa elektroniczne przetworniki ciśnienia oraz siedem czujników temperatury. Wszystkie czujniki za wyłączeniem przepływomierzy i analizatora stanowią podstawowe wyposażenie instalacji i wartości przez nie pomierzone można odczytać ze sterownika urządzenia. Pozostałe dane są dostępne z poziomu systemu sterującego instalacją energetyczną – BMS (Building Management System). Dzięki przepływomierza uzyskuje się informacje na temat wydatków wody przepływającej przez skraplacz oraz chłodnicę gazu. Czujniki temperatury PT100 oraz ciśnieniomierze umieszczone są wewnątrz urządzenia w newralgicznych z punktu widzenia obiegu porównawczego miejscach (wyposażenie producenta). Przepływomierze Coriolisa, jak sama nazwa wskazuje wykorzystują siłę Coriolisa oddziaływującą na ciało wykonujące ruch postępowy oraz obrotowy. Dokładny opis zasady działania oraz budowę urządzeń wykorzystywanych na stanowisku można znaleźć pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=uNYdtaVQT1U Poniżej przedstawiono przykładowe dane widoczne na wyświetlaczu sterownika urządzenia (Ryc. 15) Opisy do oznaczeń znajdują się w tabeli nr 3.

Rycina 15 Widok ekranu sterownika pompy ciepła

6. Przebieg Ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zaprezentowanie Studentom specyficznych parametrów pracy transkrytycznej pompy ciepła wykorzystującej dwutlenek węgla jako czynnik roboczy. Po prezentacji urządzenia, jego konstrukcji, instalacji energetycznej nastąpi jego rozruch przez prowadzącego. Po uzyskaniu stanu ustalonego Studenci dokonają zapisu danych pomiarowych w liczbie 10 pomiarów, w odstępie 3 minut. Poniżej przedstawiono przykładową tabelę do zapisu danych. Tabela 3 Przykładowy arkusz pomiarowy

Czas Temperatura za sprężarką (TE01) Temperatura przed sprężarką (TE02) Temperatura po chłodnicy gazu Temperatura przed parownikiem Temperatura na wejściu do parownika z DŹĆ (TE06) Temperatura na wyjściu z parownika do DŹĆ (TE05) Temperatura na wejściu do chłodnicy gazu z GŹĆ (TE04) Temperatura na wyjściu z chodnicy gazu do GŹĆ (TE03) Ciśnienie za sprężarką (PE01) Ciśnienie przed sprężarką (PE02) Przepływ przez DŹĆ Przepływ przez GŹĆ Moc elektryczna

min C C C C C C C C bar bar kg/s kg/s kW

0

3

6

9

12

15 18

21 24

27

30

7. Sprawozdanie 1. Podstawowe informacje teoretyczne dotyczące nadkrytycznej pompy ciepła i dwutlenku węgla jako czynnika. 2. Układ laboratoryjny 3. Przebieg badania 4. Uzyskane wyniki 5. Analiza wyników a. Obliczone moce DŹĆ, GŹĆ, COP chłodzenia, COP grzania, COP Carnot, Współczynnik odwracalności obiegu – doskonałości (COP rzeczywiste/COP Carnot) b. Wykresy wartości temperatury, mocy, przepływów c. Wykres obiegu Lindego w układzie Log(p) – h 6. Omówienie wyników – wnioski 7. Podsumowanie ćwiczenia

Literatura 1. Lorentzen, G. Trans-critical vapour compression cycle device. Patent WO/07683; 1990. 2. Hua T, Zhao Y, MinXia L, YiTai MA. Research and application of CO2 refrigeration and heat pump cycle. Science in China Series E: Technological Sciences 2009; 52 (kwiecień (6)): str.1563–75.
Instrukcja do ćwiczenia wysokotemperaturowa pompa ciepła -KEZO-MB

Related documents

2 Pages • 425 Words • PDF • 146.9 KB

2 Pages • 748 Words • PDF • 212 KB

16 Pages • 846 Words • PDF • 1.6 MB

23 Pages • 609 Words • PDF • 29.6 MB

208 Pages • 22,671 Words • PDF • 12.9 MB

70 Pages • 11,871 Words • PDF • 1.8 MB

7 Pages • 37 Words • PDF • 1.1 MB

9 Pages • 3,624 Words • PDF • 553.5 KB