Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - 16.05.2016

10 Pages • 2,441 Words • PDF • 1.7 MB
Uploaded at 2021-09-24 10:15

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Studencie!

Doktorancie!

Na początek kilka wskazówek:  Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej;  Bez właściwej dokumentacji dotyczącej dochodów rodziny nie wypełnisz poprawnie pól w kalkulatorze;  Łatwiej będzie wypełnić wniosek, jeżeli zapamiętasz, że dochód brany pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium socjalne jest dochodem z roku 2015. Jeżeli jednak osoba w Twojej rodzinie otrzymała nowy rodzaj dochodu w roku 2016 i ten rodzaj dochodu jest dochodem uzyskanym (wg przepisów prawa), należy ten dochód uwzględnić we wniosku;  Pamiętaj, że nie każda utrata lub uzyskanie dochodu są uwzględniane przy obliczeniach - wynika to z katalogu dochodów utraconych i uzyskanych;  Obliczony w kalkulatorze dochód miesięczny na osobę w Twojej rodzinie jest wartością szacunkową i nie stanowi podstawy do przyznania stypendium - dopiero po weryfikacji przedstawionych przez Ciebie danych Komisja Stypendialna podejmie decyzję;  Do Komisji Stypendialnej musisz przynieść wniosek i właściwe załączniki (wydrukowane z systemu – tylko ze statusem wniosku „złożony elektronicznie”) oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające każdy rodzaj i wysokość dochodu, wpisany przez Ciebie w kalkulatorze. Nie zapomnij o uzupełnieniu dodatkowych informacji i podpisów na wydrukowanych z systemu załącznikach!! Aby uzyskać dostęp do Wirtualnej Uczelni zaloguj się na swoje konto do systemu na stronie wu.ur.edu.pl :

Po zalogowaniu się na swoje konto wybierz z MENU zakładkę STYPENDIA. W pierwszej tabelce Wnioski stypendialne znajdują się wszystkie wnioski jakie zostały zarejestrowanie w programie. Informacje jakie można tu taj znaleźć, to:  nazwa stypendium (świadczenia pomocy materialnej) jakiego dotyczy wniosek,  status wniosku:  „nowy”, czyli z uzupełnionymi przez Ciebie danymi, jeszcze nie złożony,  „złożony elektronicznie” – wniosek uzupełniony, zatwierdzony przez Ciebie  data złożenia wniosku,  rok akademicki, na który dany wniosek został zarejestrowany

Dział Kształcenia UR – Sekcja Spraw Socjalnych Data modyfikacji 2016-05-05

Strona 1

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

 kolumna z opcjami Edytuj (przed złożeniem elektronicznie wniosku możesz jeszcze uzupełnić czy zmodyfikować dane) lub Usuń (jeżeli zrezygnujesz ze składania wniosku możesz go usunąć z programu). Nieco poniżej w tabeli Przydzielone stypendia wyświetlane będą stypendia wypłacone lub przeznaczone do wypłaty.

MENU -> Twoje dane finansowe W tej zakładce należy wpisać numer konta bankowego, na który będzie przekazywane przyznane świadczenie. PAMIĘTAJ!  przed przystąpieniem do składania wniosku sprawdź, czy wprowadzone w systemie konto jest prawidłowe,  jeżeli w systemie widnieje kilka numerów kont – zaznacz konto, na które ma być wypłacane przyznane świadczenie, jako PODSTAWOWE, ponieważ tylko na tak zaznaczone konto będą przekazywane przyznane świadczenia pomocy materialnej,  jeżeli w systemie nie ma Twojego aktualnego numeru konta lub je zmieniłeś – kliknij DODAJ NOWE KONTO, wprowadź aktualne dane i zaznacz jako Konto podstawowe.

WSZELKICH ZMIAN W NUMERZE KONTA – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane – dokonujesz sam, zgodnie z wyżej wskazaną procedurą. Aby rozpocząć składanie wniosku, kliknij DODAJ WNIOSEK, a następnie dokonaj wyboru:  Typu okresu, na jaki starasz się o przyznanie stypendium - standardowo ROK AKADEMICKI, a w przypadku składania wniosku na semestr letni należy wybrać „Letni”  Rok akademicki – wybierz, na który rok składasz wniosek (bieżący lub następny rok akademicki)  Rodzaj stypendium, o które się starasz – stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Dział Kształcenia UR – Sekcja Spraw Socjalnych Data modyfikacji 2016-05-05

Strona 2

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

oraz kliknij DALEJ, aby przejść do kolejnego etapu. Przed dalszą częścią procedury wypełniania danych koniecznie zapoznaj się z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz informacjami ogólnymi i wypełnij oświadczenia, które podpiszesz na wniosku, po jego wydrukowaniu.

Dział Kształcenia UR – Sekcja Spraw Socjalnych Data modyfikacji 2016-05-05

Strona 3

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Objaśnienia do powyższej tabeli z załącznikami: 1.

„Informacja o składzie rodziny i dochodach jej członków” czyli wejście do KALKULATORA DOCHODÓW;

2.

„Zapisz wniosek” - miejsce zapisywania zmian we wniosku – należy go używać po każdej dokonanej zmianie; 3. Informacja dotycząca zapisu wniosku („Zapisano wniosek” lub „Zmodyfikowano wniosek - pamiętaj o zapisaniu!”);

4. i 5. Aby mieć możliwość wydrukowania załącznika, zaznacz właściwy checkbox i zapisz wniosek - pojawi się link Drukuj lub Pobierz . 6.

Po sprawdzeniu prawidłowości danych wpisanych w kalkulatorze, używając przycisku „Załóż wniosek” składasz go w dziekanacie i nie ma już możliwości poprawy – po złożeniu drukujemy wniosek oraz wymagane załączniki;

7.

„Drukuj wniosek” – drukowanie złożonego elektronicznie wniosku.

Uwaga! a) Jeżeli jesteś samodzielny finansowo (zgodnie z definicją samodzielności finansowej przedstawioną w Regulaminie) - zaznacz załącznik 9-G i ZAPISZ WNIOSEK, w celu uzyskania dostępu do wydruku tego załącznika. b) Jeżeli jesteś na utrzymaniu rodziców lub prowadzisz z nimi wspólne gospodarstwo, skład rodziny przedstawia się następująco:  Ty – jako wnioskodawca;  Twoi rodzice;  Twoje rodzeństwo w wieku do 26-go roku życia (rodzeństwo w wieku 18-26 lat – możesz zgłosić tylko uczące się i musisz dołączyć zaświadczenia ze szkoły/uczelni) oraz rodzeństwo, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na jego wiek);  Jeżeli jesteś żonaty/zamężna - do składu rodziny dopisujesz współmałżonka i dzieci, a do wniosku dołączasz zaświadczenie za miniony rok o dochodzie współmałżonka (nawet jeśli w ubiegłym roku nie byliście małżeństwem). Pamiętaj! Wszystkie osoby pełnoletnie muszą dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (a więc również Ty i Twoje pełnoletnie rodzeństwo, nawet jeśli nie rozliczaliście się z urzędem).

Dział Kształcenia UR – Sekcja Spraw Socjalnych Data modyfikacji 2016-05-05

Strona 4

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Kolejny krok to wpisanie danych o dochodach, więc kliknij INFORMACJA O SKŁADZIE RODZINY I DOCHODACH JEJ CZŁONKÓW i na podstawie dokumentów, zgromadzonych zgodnie z wymaganiami Regulaminu, jako potwierdzenie dochodów, uzupełnij odpowiednie pola w kalkulatorze dochodów. W pierwszej kolejności pojawią się Twoje dane, jako wnioskodawcy. Dane osobowe są automatycznie wypełnione przez system. Musisz wybrać swój aktualny status na rynku pracy (każdy, który Ciebie dotyczy w momencie wypełniania wniosku) – przykłady: 

jesteś studentem studiów niestacjonarnych i pracujesz – wybierz: „Dodaj nowy status” -> wybierz „pobiera naukę niestacjonarnie” -> kliknij „DODAJ STATUS”, następnie ponownie wybierz: „Dodaj nowy status” -> wybierz „pracujący” -> kliknij „DODAJ STATUS”,jesteś studentem studiów stacjonarnych i otrzymujesz rentę rodzinną – – wybierz: „Dodaj nowy status” -> wybierz „pobiera naukę stacjonarnie” -> kliknij „DODAJ STATUS”, następnie ponownie wybierz: „Dodaj nowy status” -> wybierz „rencista” -> kliknij „DODAJ STATUS”,jeżeli jesteś studentem studiów stacjonarnych i nie osiągasz żadnych dochodów – wybierz: „Dodaj nowy status” > wybierz „pobiera naukę stacjonarnie” -> kliknij „DODAJ STATUS”, itd.

Następnie wypełnij swoje dane o dochodach w kalkulatorze. UZUPEŁNIANIE INFORMACJI O WYSOKOŚCI DOCHODÓW W KALKULATORZE. UWAGA! ZASADA WPISYWANIA DOCHODÓW W KALKULATORZE JEST TAKA SAMA DLA WNIOSKODAWCY JAK I DLA WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW JEGO RODZINY! Jeśli Ty lub członkowie Twojej rodziny uzyskali dochody - wpisz dane w odpowiednie pola, a jeśli nie – rubryki pozostaw puste (wszystkie dane, które wpiszesz w kalkulatorze zostaną przeniesione na wniosek i właściwe załączniki):  Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych – tu należy wpisać dane zgodnie z zaświadczeniem o dochodach z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczeniem dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS/KRUS oraz ilość miesięcy, przez które ten dochód był uzyskiwany: Dochód (wg zaświadczenia z Urzędu Skarbowego)

mies.

Podatek należny (wg zaświadczenia z Urzędu Skarbowego)

Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne (wg zaświadczenia z Urzędu Skarbowego) Składka na ubezpieczenie zdrowotne (wg zaświadczenia z ZUS/KRUS) Dochód po odliczeniach/na miesiąc

OBLICZA SYSTEM

 Dochód uzyskany na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – jeżeli Ty lub któryś z członków Twojej rodziny prowadził tego rodzaju działalność gospodarczą, w tej części należy uzupełnić odpowiednie dane, zgodnie z posiadaną dokumentacją oraz ilość miesięcy, w których działalność była prowadzona; wpisane w tej części kalkulatora dane zostaną przeniesione na załącznik nr 9-C, który po złożeniu elektronicznym należy wydrukować, podpisać i dołączyć do wniosku. Dochód uzyskany na podstawie przepisów o

Należne składki na ubezpieczenia społeczne (wg oświadczenia – zał. nr 9-C)

Dział Kształcenia UR – Sekcja Spraw Socjalnych Data modyfikacji 2016-05-05

Strona 5

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne (wg oświadczenia – zał. nr 9-C) Należny zryczałtowany podatek dochodowy (wg oświadczenia – zał. nr 9-C) Dochód netto/roczny (wg oświadczenia – zał. nr 9-C)

Dochód netto / na miesiącDochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli Ty lub któryś z członków Twojej rodziny pracował za granicą, wpisz, na podstawie dokumentów, zgromadzonych zgodnie z wymaganiami Regulaminu, roczną kwotę uzyskanego dochodu netto w oryginalnej walucie i wybierz właściwą walutę (dochód pomniejszony odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne), kwotę tego dochodu po przeliczeniu (wg średniego kursu walut na dzień 31 grudnia) oraz ilość miesięcy, przez które ten dochód był uzyskiwany. wpisane w tej części kalkulatora dane zostaną przeniesione na załącznik nr 9-B, który po złożeniu elektronicznym należy wydrukować, podpisać i dołączyć do wniosku.

Roczny dochód (wg zaświadczenia - w oryginalnej walucie)

Dochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej

Roczny dochód netto (po przeliczeniu wg średniego kursu walut na dzień 31 grudnia) Miesięczny dochód netto (po przeliczeniu wg średniego kursu walut na dzień 31 grudnia)OBLICZA SYSTEM

0,00

12 000,00

3 mies.

OBLICZA SYSTEM

Dochody niepodlegające opodatkowaniu – w celu sprawnego przejścia przez część kalkulatora dotyczącą dochodów nieopodatkowanych, najpierw zapoznaj się z katalogiem tych dochodów przedstawionym w zał. nr 8 do Regulaminu. Ocenisz wówczas, które z tych dochodów osiągałeś Ty lub członkowie Twojej rodziny. W przypadku posiadania któregokolwiek z tych dochodów – odszukaj właściwe pole i wpisz w nim dochód roczny na podstawie odpowiedniego dokumentu (zgodnie z zał. nr 9).

Powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha fizycznych

Powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych

Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego

OBLICZA SYSTEM

Alimenty otrzymane

Dochody niepodlegające opodatkowaniu

Zaliczka alimentacyjna

Zasiłki chorobowe

Kwoty otrzymane na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dział Kształcenia UR – Sekcja Spraw Socjalnych Data modyfikacji 2016-05-05

Strona 6

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Świadczenia rodzicielskie

Zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników Renty - ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich Świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów Renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny

Dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy Emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych

Renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego

Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych Należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą Należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa Należności pieniężne otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu

Dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych

Należności z tytułu wynajmu

Dział Kształcenia UR – Sekcja Spraw Socjalnych Data modyfikacji 2016-05-05

Strona 7

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Dodatki za tajne nauczanie

Dochody z działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe

Ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora Świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693) Razem dochody nieopodatkowane/na miesiącOBLICZA SYSTEM

Alimenty na rzecz innych osób – to alimenty zasądzone wyrokiem sądu na rzecz osób spoza Twojej rodziny – wpisz roczną kwotę i ilość miesięcy, przez które alimenty były płacone oraz dołącz odpowiedni dokument, zgodnie z zał. nr 9 do Regulaminu

Alimenty na rzecz innych osób/rocznie

Alimenty na rzecz innych osób/ na miesiącOBLICZA SYSTEM

Dochód utracony w roku bazowym (roczna kwota utraty) – jeżeli w roku bazowym utraciłeś dochód z powodu określonego w definicji dochodu utraconego, przygotuj właściwe dokumenty i wpisz kwotę utraty – nie będzie ona uwzględniona przy obliczaniu dochodu. Dochód utracony w roku bazowym (roczna kwota utraty)

 Dochód utracony w roku aktualnym (roczna kwota utraty) .

Dochód utracony w roku aktualnym (roczna kwota utraty) 

Dochód uzyskany w roku bazowym (roczna kwota uzyskania) – jeżeli w roku bazowym uzyskałeś dochód w przypadku określonym w definicji dochodu uzyskanego, Dochód uzyskany w roku bazowym (roczna kwota uzyskania)

Dział Kształcenia UR – Sekcja Spraw Socjalnych Data modyfikacji 2016-05-05

Strona 8

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

 Dochód uzyskany w roku aktualnym (miesięczna kwota uzyskania) .

Dochód uzyskany w roku aktualnym (miesięczna kwota uzyskania) Po uzupełnieniu wszystkich swoich danych, w przypadku posiadania dochodów, kliknij „PRZELICZ DOCHODY” i „ZAPISZ DANE DOCHODÓW”. Teraz dodaj kolejnych członków rodziny, pamiętaj jednak, że rodzeństwo od 18-go roku życia możesz zgłosić tylko w wieku do 26-go roku życia i pod warunkiem, że brat/siostra nadal się uczy/studiuje.

Postępowanie przy wprowadzaniu danych każdego kolejnego członka rodziny jest następujące:  Kliknij DODAJ CZŁONKA RODZINY (uwaga! Twoje dane i każdego wcześniej dodanego członka rodziny zostaną ukryte – widoczne zostanie jedynie imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa i obliczony miesięczny dochód netto; aby uzyskać do nich dostęp np. w celu weryfikacji danych, rozwiń odpowiednią kartę z danymi klikając w lewym rogu w znak )  wybierz stopień pokrewieństwa  wpisz odpowiednie dane osobowe  wybierz status dodanej osoby na rynku pracy (należy wybrać każdą opcję właściwą dla tej osoby w dniu składania wniosku)

 dokładnie wpisz dane dotyczące dochodów  kliknij „PRZELICZ DOCHODY”  kliknij „ZAPISZ DANE DOCHODÓW”  kliknij „ZAPISZ WNIOSEK” Jeżeli błędnie lub niepotrzebnie wpiszesz dane członka rodziny (np. wpisałeś 23-letnię siostrę, która nie uczy się – nie powinna być wliczona do składu rodziny) -> użyj funkcji USUŃ WPIS (nad rubryką Nazwisko). Usuniesz wówczas wszystkie wiersze wprowadzone dane tej osoby. Dział Kształcenia UR – Sekcja Spraw Socjalnych Data modyfikacji 2016-05-05

Strona 9

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Ważne! Po wypełnieniu danych w kalkulatorze i przeliczeniu dochodów kliknij „ZAPISZ DANE DOCHODÓW” oraz „ZAPISZ WNIOSEK”. Jeżeli jesteś pewien, że wniosek jest gotowy, kliknij „ZŁÓŻ WNIOSEK” – wniosek zmieni status na „złożony elektronicznie”, a jego edycja będzie zablokowana. Po złożeniu elektronicznym należy wydrukować wniosek i wszystkie potrzebne załączniki, uzupełnić wymagane informacje i podpisy, a następnie niezwłocznie dostarczyć, wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi informacje zawarte we wniosku, do siedziby Komisji Stypendialnej swojego Wydziału.

Dział Kształcenia UR – Sekcja Spraw Socjalnych Data modyfikacji 2016-05-05

Strona 10
Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - 16.05.2016

Related documents

1 Pages • 70 Words • PDF • 92.1 KB

1 Pages • 51 Words • PDF • 62.5 KB

70 Pages • 11,871 Words • PDF • 1.8 MB

1 Pages • 109 Words • PDF • 72.5 KB

11 Pages • 3,814 Words • PDF • 1.7 MB

2 Pages • 748 Words • PDF • 212 KB

2 Pages • 1,620 Words • PDF • 753.7 KB

16 Pages • 846 Words • PDF • 1.6 MB

23 Pages • 609 Words • PDF • 29.6 MB