INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ELEKTRONICZNEJ DEKLARACJI MATURALNEJ w SLO

2 Pages • 686 Words • PDF • 1.3 MB
Uploaded at 2021-09-24 16:58

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Stalowej Woli

Wewnątrzszkolna instrukcja wypełniania i składania deklaracji wstępnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 1. Deklarację maturalną należy pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka Dla Maturzystów -> Pliki Do Pobrania) lub ze strony https://www.vulcan.edu.pl w zakładce dla rodziców otworzyć stronę Deklaracje maturalne 2020/2021. Proszę pobrać Deklaracja 1a i zapisać na swoim komputerze. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przeczytać uważnie wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji. 2. Otworzyć w programie Acrobat Reader XI (w przypadku braku tej wersji programu na własnym komputerze należy go pobrać i zainstalować), a następnie wypełnić formularz deklaracji zgodnie z własnym wyborem zwracając szczególną uwagę na: a. wypełniać tylko pola podświetlone, b. wpisać dwucyfrowy numer z dziennika lekcyjnego, np. 02 (absolwenci z poprzednich roczników nie wypełniają tego pola), c. wpisać identyfikator szkoły: 181801-1911Z d. dane osobowe wpisywać we właściwym miejscu zgodnie z opisem w deklaracji (nie zamieniać pozycji imię i nazwisko) e. zapoznać się z informacją do poprawnego wypełnienia deklaracji zamieszczoną w wypełnianym formularzu f. w tabeli w punkcie 2 deklaracji (deklaruję przystąpienie do egzaminów dodatkowych) na pierwszym miejscu proszę wskazać obowiązkowy przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym g. punkt 3 deklaracji wypełnia tylko ta osoba, która w punkcie 2 wskazała informatykę h. koniecznie trzeba zaznaczyć „wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych oraz uzyskanych przeze mnie wyników z OKE do CKE” w punkcie 6 deklaracji i. wpisać miejscowość i datę (nie późniejszą niż 30 września 2020 r.) w punkcie składam deklarację wstępną oraz pod podwójną kreską w grupie oświadczeń j. nic nie wpisujemy w pozycji podpis składającego deklarację, data, podpis i pieczęć przyjmującego deklarację oraz składam deklarację ostateczną. 3. Tegoroczni maturzyści plik z wypełnioną deklaracją zapisują jako XYY_N_I.pdf, gdzie X jest lierką klasy a YY jest numerem z dziennika, N jest nazwiskiem a I jest imieniem ucznia. (Przykład: A01_KOWALSKI_JAN.pdf). 4. Wypełniony druk należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce, bez ostatniej strony dotyczącej opłaty za egzamin) – dwa egzemplarze. Każdy z dwóch egzemplarzy należy podpisać w dwóch miejscach „deklaracja wstępna” oraz „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych”. Podpisane deklaracje złożyć do teczki u przewodniczącego klasy. 5. Plik z wypełnioną deklaracją należy również wysłać do nauczyciela informatyki nadzorującego wypełnianie deklaracji lub do przewodniczącego klasy.

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Stalowej Woli

6. Przewodniczący klasy: a. Zakłada folder z oznaczeniem klasy (np. kl.3A) b. W folderze umieszcza zebrane deklaracje uczniów klasy. c. Pakuje ten folder do formatu .zip (prawy myszy -> Wyślij do -> Folder skompresowany (zip)) d. Wysyła spakowane archiwum na adres [email protected] do 30 września 2020r. włącznie. e. Dodatkowo zbiera wydrukowane deklaracje od uczniów. f. Układa według listy klasy. g. Zanosi w teczce do sekretariatu szkoły do 30 września 2020r. włącznie. 7. Absolwent z poprzednich roczników poprawiający wynik maturalny ma: a. po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego zapisać ponownie plik podpisując nazwiskiem i imieniem i przesłać na adres pocztowy [email protected] do 7 lutego 2021 r. b. wydrukowane papierowe deklaracje składać do 7 lutego 2020 r. w sekretariacie szkoły (proszę zgłaszać się przed ostatecznym terminem). c. jeżeli absolwent chce przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole wraz z deklaracją składa załącznik 2 (w tym przypadku termin składania deklaracji do 31 grudnia 2020 r.). d. uważnie zapoznać się z zasadami o wnoszeniu opłaty za egzamin maturalny (patrz strona 3 deklaracji) oraz zaznaczyć stosowny kwadrat w oświadczeniach. Absolwent przystępujący po raz trzeci do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz absolwent, który przystępuje do egzaminu z tego samego przedmiotu, który w poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienie do egzaminu, ale do niego nie przystąpił, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Opłatę należy wnieść w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Za prawidłowe wypełnienie i przesłanie pliku zgodnego ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie wypełniający!

UWAGA ! Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostarczają wniosek w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego i składają u psychologa / pedagoga szkolnego odpowiednie zaświadczenia (tj. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza specjalistę) w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2020 r.
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ELEKTRONICZNEJ DEKLARACJI MATURALNEJ w SLO

Related documents

2 Pages • 748 Words • PDF • 212 KB

16 Pages • 846 Words • PDF • 1.6 MB

23 Pages • 609 Words • PDF • 29.6 MB

70 Pages • 11,871 Words • PDF • 1.8 MB

7 Pages • 37 Words • PDF • 1.1 MB

2 Pages • 425 Words • PDF • 146.9 KB

2 Pages • 1,243 Words • PDF • 271.7 KB

2 Pages • 163 Words • PDF • 263.4 KB

42 Pages • 7,693 Words • PDF • 1 MB

9 Pages • 3,624 Words • PDF • 553.5 KB