Inzynieria rekonstrukcyjna - instrukcja do cwiczen

2 Pages • 425 Words • PDF • 146.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 05:44

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Instrukcja do ćwiczeń z inżynierii rekonstrukcyjnej 1. Skanowanie Na ćwiczenia należy przynieść dwa modele do skanowania: 1. jasny, nieprzeźroczysty o wymiarach ok. 150 x 150 x 150 [mm x mm x mm], 2. kolorowy. Skanowanie obiektów wykonywane jest za pomocą skanera białego światła strukturalnego, o następującej konfiguracji:  projektor DLP,  2 kamery przemysłowe 2.8 MPix,  cyfrowy aparat fotograficzny do akwizycji kolorowych tekstur,  oprogramowanie sterujące FlexScan3D. Przed przystąpieniem do zajęć należy zapoznać się z instrukcją obsługi skanera – w szczególności z rozdziałami „Capturing Scan Data” oraz „Tutorial Videos”: Wykonane skany należy łączyć poprzez dopasowanie geometrii (Aligment: mesh geometry) lub za pomocą markerów (Aligment: markers). Wyniki skanowania należy zapisać w udostępnionym zasobie Google Drive, w formatach STL oraz PLY. Studenci samodzielnie wykonują ćwiczenie – prowadzący dba jedynie o bezpieczeństwo osób i sprzętu !!!

2. Przetwarzanie danych Pliki formatu PLY, zawierające geometrię oraz teksturę obiektu należy otworzyć za pomocą programu MeshLab: http://meshlab.sourceforge.net/ Tok postępowania: 1. Import geometrii: "File -> Import Mesh". Należy wskazać plik z rozszerzeniem .ply. 2. Obrót modelu: Nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy - ruchy myszą powodują obrót modelu. 3. Pliki .ply zawierają, oprócz przestrzennej geometrii, nałożoną na model teksturę, czyli kolorowe zdjęcie zintegrowane z modelem. Aby wyłączyć wyświetlanie tekstury należy wybrać: "Render - > Color -> None". 4. Wypełnianie ubytków geometrii: "Edit - > Fill Hole". Pojawi się lista zidentyfikowanych otworów. W kolumnie "Select" należy zaznaczyć otwory do wypełnienia, a następnie kliknąć "Fill" i "Accept".

3. Przygotowanie geometrii modelu do wydruku 3D Geometrię modelu, zapisaną w pliku formatu STL, należy otworzyć w programie Netfabb: https://www.netfabb.com/try-netfabb-premium-now (30-dniowy trial)

Będąc zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Autodesk Educational Centre można zainstalować pełną wersję programu Netfabb. Model obiektu będzie najprawdopodobniej zawierał szereg błędów, w szczególności będzie “dziurawy”. Otwory te, oraz inne błędy geometrii, należy naprawić funkcją „Repair”. Naprawiony model należy zapisać w formacie STL.

4. Wydruk przestrzenny obiektu Wydruk zostanie wykonany na drukarce BfB 3D Touch w konfiguracji 2-głowicowej. Program sterujący dla drukarki należy przygotować w programie Axon. Należy zwrócić szczególną uwagę na optymalne umieszczenie przedmiotu na stole drukarki, tak aby minimalizować czas wydruku i konieczność drukowania podpór. Konfiguracja wydruku:  ekstruder 1: materiał PLA,  ekstruder 2: materiał ABS,  materiał modelu: PLA

5. Sprawozdanie z ćwiczeń W sprawozdaniu należy:  opisać zastosowaną procedurę skanowania, oraz zamieścić zrzuty ekranu  programu MeshLab, pokazujące skany obiektu z zapisaną teksturą,  programu netfabb, pokazujące procedurę naprawy geometrii obiektu,  programu Axon, pokazujące przygotowanie programu sterującego drukarką 3D (symulacja wydruku) oraz informacje o masie filamentów i czasie wydruku. Sprawozdanie w formacie PDF należy przesłać do oceny na adres: [email protected].
Inzynieria rekonstrukcyjna - instrukcja do cwiczen

Related documents

2 Pages • 425 Words • PDF • 146.9 KB

2 Pages • 748 Words • PDF • 212 KB

16 Pages • 846 Words • PDF • 1.6 MB

23 Pages • 609 Words • PDF • 29.6 MB

70 Pages • 11,871 Words • PDF • 1.8 MB

7 Pages • 37 Words • PDF • 1.1 MB

9 Pages • 3,624 Words • PDF • 553.5 KB