Jasienica Paweł - 03 - Rzeczpospolita obojga narodów - Cz. 1

314 Pages • 119,426 Words • PDF • 1.3 MB
Uploaded at 2021-09-24 13:28

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Paweł Jasienica

Rzeczpospolita obojga narodów Część pierwsza STAN POSIADANIA Król umarł przez potomka: tak się Bogu zdało, Aby się ku lepszemu w tej Koronie miało. Nie zostawił potomka, lecz wolność zostawił... Jan Gluchowski, Interregnum, 1572 r. Krótko trwał zamęt w Knyszynie. -Znaleźli się tacy, co powściągnęli rozhulaną kamarylę dworską. W parę dni po zgonie królewskim godnie przybrane zwłoki Zygmunta Augusta znalazły się na katafalku ustawionym w sali zamkowej. Wtajemniczeni swobodnie opowiadali przybyszom, że zdobiąca głowę nieboszczyka korona jest klejnotem zastępczym, pochodzi z zagranicy, z Węgier. Rok wczes'niej ostatni z Jagiellonów otrzymał był ją w spadku po władcy tego kraju, a własnym siostrzeńcu, Janie Zygmuncie z rodu Zapolyow. Strzegący Wawelu dostojnik polski stanowczo odmówił wydania prawdziwych insygniów monarszych. Dynastia wygasła, rozpoczynało się przesilenie, którego konieczność od lat całych trwożyła obywateli. Należało się strzec, zapobiegać wszelkiej możliwości uzurpacji. Zamknięty na klucz skarbiec wawelski był naprawdę najwłaściwszym miejscem dla korony Piastów i Jagiellonów. Nieuchronną rzeczy koleją musiała ona wkrótce spocząć na skroniach cudzoziemca. Najprostsza i najbardziej logiczna droga była przed krajem zamknięta. Zamiar powołania na tron rodaka zaliczał się do pięknych może, lecz niezbyt rozumnych mrzonek. Swojskie to słowo oznaczało bowiem wówczas w Warszawie i w Krakowie jedno, w Olicie zaś, Perejasławiu, a nawet w Grudziądzu za każdym razem coś zupełnie innego. Drugi paragraf uchwalonej w roku następnym ustawy zasadniczej zaczynał się od słów: „A iż w tej zacnej koronie [czyli państwie] narodu polskiego, litewskiego, ruskiego, inflanckiego i innych..." Zwłaszcza to „innych" wymaga dziś komentarza. Najlepszy z ówczesnych publicystów, Jan Dymitr Solikowski, tłumaczył szlachcie, że jeśliby się nawet udało cudem jakimś przerobić Polaka i Litwina w jedność, to zgodny ich głos też nie wystarczy, bo Prusak stanie okoniem i nie da sobie narzucić decyzji. Taki również Prusak, który się nazywa Działyriski, uznaje za język macierzysty polszczyznę i nie lubi Niemców.

1

Nie wolno było wywyższać jednej prowincji kosztem innych, niweczyć równowagi mozolnie wytworzonej pracą stuleci. W państwie, które zarówno swoi, jak obcy dos'ć beztrosko zowią dziś' „Polską", przypominając sobie czasem co najwyżej o Litwie, w państwie tym u schyłku doby jagiellońskiej najpotężniejsza magnateria to była sama szczera Ruś prawosławna. Wśród najwielmożniejszych prym dzierżyli Ostrogscy, Zbarascy i Słuccy, wywodzący swe zatwierdzone przez unię lubelską tytuły książęce jeśli nie od Ruryka, to przynajmniej od potomków Giedymina. Ostrogscy z Zaslawskimi, a Zbarascy z Wis'niowieckimi tworzyli właściwie te same rody, i to licząc po mieczu! Po nich dopiero szli Radziwiłłowie ze swymi ogromnymi włościami wokół Birż, Ołyki, Nieświeża, Szydłowca, Pacanowa oraz ze świeżutką mitrą otrzymaną od cesarza. Im głębiej w dół, tym rojniej było na drabinie owej hierarchii od koroniarzy, Polaków właściwych, którzy w tym czasie czuli się w renesansowej Europie jak u siebie w domu i uznani już przez nią zostali za naród kulturalnie dojrzały. Mogli - owszem - kniaziowie Wiśniowieccy przyjmować język polski i obyczaj, w przyszłości nawet wiarę zmienić na łacińską. Nie mogliby uznać za Miłościwego Pana półpanka z Korony, na którego nawet zbiedniali Woronieccy spoglądali z góry, jako na takiego, co się nie wywodzi od starodawnych dynastów, a pod względem stanu równy jest byle szlachcice znad Świdra. Polska właściwa znajdowała się podówczas u szczytu swej historii. Politycznie rzecz biorąc, stanowiła część składową państwa, które według mocno uproszczonej arytmetyki wspaniale nazywano Rzecząpospolitą Obojga Narodów. Dwa równorzędne podmioty zawarły w Lublinie ostateczną unię - stąd miano. Ale wszyscy przecież zdawali sobie sprawę, że narodów w prawdziwym tego słowa znaczeniu liczy Rzeczpospolita trzy. I jeśli nawet utożsamiano Białoruś z Litwą, to nikt nie negował przez to istnienia Rusi. Szybko przybliżał się dzień, w którym pióro skryby sejmowego wpisać miało do oficjalnego dokumentu imię Ukrainy. Na razie województwo ze stolicą we Lwowie, obejmujące kasztelanie lwowską, halicką, przemyską i sanocką, zwało się urzędowo województwem ruskim. Kwestia Ukrainy-Rusi to najtrudniejsze i najtragiczniejsze z ,,wyzwań" rzuconych nam przez historię. Unia lubelska jeszcze mu nie sprostała. Wyznaczyła tylko drogę, po której należało iść - pod groźbą kary śmierci. Wielu było później takich, co w państwie rozciągającym się od Międzyrzecza i Będzina aż po Dzikie Pola i Połock upierali się widzieć jedynie Polskę. Według nich Wilno i Kijów posiadały tę samą rangę polityczną co Sandomierz, Kalisz albo i Sieradz. Tytułem do chwały miało być stworzenie jednolitego imperium, wspomnienie o nim skarbem bez ceny. Zwolennicy takich poglądów szli właściwie w jednym szeregu z ludźmi, którzy imperializm oraz zaborczos'ć uznawali za najcięższe z grzechów lechickich. Głosy niefortunnych chwalców i zbyt pochopnych prokuratorów zlewały się w jeden fałszywy 2

chór. Główną w czasach popiastowskich zasługą polską wobec historii kontynentu był udział w stworzeniu pierwszego w dziejach Europy państwa wielu narodów, wiar i kultur. Polska współpracowała w tej mierze z Litwą i Rusią, lecz bez wątpienia była naczelnym, upartym i wytrwałym budowniczym wspólnego domu, walnym jego wspornikiem czy fundamentem, a ze względu na gęs'ciejsze zaludnienie, wyższy poziom kultury i cywilizacji materialnej także i przodownikiem. Gdyby kiedykolwiek odmówiła ponoszenia ciężarów, wschodnia ściana owego gmachu runęłaby od razu. Polska nie mogła ani się wycofać, ani narzucić Rzeczypospolitej swej dyktatury, osadzając na tronie Polaka. Droga na Wawel była przed nim niemal hermetycznie zamknięta, a to dlatego właśnie, że Korona faktycznie przewodniczyła państwu i za rządów litewskiej dynastii. Jeszcze jeden krok w kierunku władzy, a świeże szwy mogły puścić. W ćwierćwiecze po wygaśnięciu Jagiellonów wiele zamieszania narobił projekt swoistej wymiany dostojników, o którym się jeszcze powie obszerniej. Ljtwin zostać miał biskupem krakowskim, koroniarz wileńskim. Pierwszą połowę planu urzeczywistniono bez zbytnich trudności, drugiej nie wykonano nigdy - pomimo protekcji ze strony króla, a nawet papieża. Kardynał Jerzy Radziwiłł do Krakowa poszedł, Bernard Maciejowski - późniejszy prymas «io Wilna nie trafił. Tak się działo z urzędem duchownym, z natury noszącym cechę pewnego kosmopolityzmu. Cóż by się stać mogło, gdyby spór dotyczył Jygnitarstwa świeckiego, przeznaczonego dla swoich! Dozorca Wawelu, który w roku 1572 tak pilnie strzegł insygniów koronacyjnych, niezbyt się pewnie obawiał zamachu stanu ze strony obywateli będących rodowitymi Polakami. W dobie rozpoczynającego się bezkrólewia największa trudność doraźna »uaowila cenę największej zdobyczy i zasługi wobec historii. Kandydata na Łroli należało szukać wśród obcych. Magnaci litewscy stanowczo go sobie życzyli, ruscy dopiero / czasem myśleć zaczęli o koronie dla siebie. Fakty po&iadaja wymowę nieodpartą. Pierwszym krajowym pomazańcem został w Rzeczypospolitej Michał Korybut Wiśniowiecki, Ukrainiec z pochodzenia. Ale to się stało aż u schyłku następnego stulecia. Zaraz po zgonie Zygmunta Augusta drobiazg publicystyczny jął przekonywać, że nie warto obierać żadnego z rodaków, bo „gdy sowa zjastrzębieje, chce wyżej latać niż sokół". Później, kiedy czas zatarł kontury wspomnień, a na tronie umościła się nowa i wcale niefortunna dynastia, tędzy nawet pisarze zwalali odpowiedzialność na wrodzoną rzekomo Polakom zazdros'ć, która zagrodziła drogę swoim. Tak zupełnie jak gdyby zawis'ć i zajadłość w walce o pierwszeństwo nie były stanową wprost cechą arystokracji wszystkich czasów i narodów. Ale w samej chwili próby, kiedy kraj stanął wobec konieczności dokonania pierwszej w swych dziejach wolnej elekcji, praktycy i myśliciele 3

godni tego miana liczyli się z rzeczywistością. To znaczy z bogactwem struktury wewnętrznej Rzeczypospolitej, państwa, które nie znało jednolitości etnicznej i nie uznawało zasady dominacji jednego narodu nad innymi. Państwa, które nigdy nie stanowiło imperium, było bowiem jego zaprzeczeniem federacją. Poprzedni tom tego cyklu zawierał wiele ujemnych uwag o postępowaniu magnatów litewskich. Trudno zaprzeczyć - dalekowzrocznos'cią ci ludzie się nie odznaczali. Cechował ich przerost ambicji i żałosny woluntaryzm, dość typowy dla środowisk pozbawionych głębszych tradycji kulturalnych. Nie umieli uznać dyktatury faktów, wyobrażali sobie, że chcenie ludzkie zdolne jest odmienić rzeczywistość materialną. Wskutek tego nie dbali o wzmocnienie jedynej prawdziwej podpory Litwy, to znaczy Polski, nie byli zdolni do wysnucia słusznych wniosków z dowodnie wykazanej prawdy, że bez pomocy ze strony Korony Wielkie Księstwo ulegnie Moskwie. Rejestru grzechów poprzedni tom nie wyczerpał, u wstępu do niniejszego trzeba jednak dokonać rachunku zasług. Dopiero teraz przyszła po temu pora, omawiamy wszak sprawy, które się działy w trzy lata zaledwie po unii lubelskiej. Magnaci litewscy nie zawiedli w tym, co im nakazywała miłość ojczyzny. Ustrzegli jej odrębności. Radziwiłłowie brali w wieczyste władanie wielkie latyfundia w Polsce, zostawali jej dostojnikami, grywali na Wawelu pierwsze skrzypce. Nigdy żaden z nich od Litwy się plecami nie odwrócił, nie zaparł się jej. Litwinem być nie przestał. Ileż wymowy w jednym zdaniu listu, który Mikołaj Rudy napisał raz po polsku do Zygmunta Augusta: nie pokazuj, Wasza Królewska Mość, tego mojego skryptu swym sekretarzom, bo oni są Polakami, a ja Litwin! Ziemiaństwo Wielkiego Księstwa też strzegło odrębności, a do finału w 10 postaci unii pragnęło dojść drogą krótszą, oszczędzającą czas. Ale w ówczesnej stratygrafii społecznej liczyło się przede wszystkim zdanie potentatów. Dlatego twierdzić można, że postawa litewskich Gasztoidów i Radziwiłłów, białoruskich Chodkiewiczów i Sapiehów oraz rozumna skłonność większości Połaków do kompromisu stworzyły federację. Pomysły zwykłego wcielenia Lttwy do Polski zostały przekreślone, Wielkie Księstwo nie utraciło własnego bytu ani oblicza. Po unii lubelskiej nabrał wyrazistości pewien proces dziejowy, który piękne by wzbogacił mapę kultury europejskiej, gdyby nie padł ofiarą katastrof wojennych i politycznych. W Wielkim Księstwie Litewskim tworzyła się i krzepła nowa, wieloplemienna narodowość. Istniejące wciąż państwo stwarzało nację. Zwykle tak bywa w historii. Niechaj nikogo nie myli polszczyzna, którą biegle i coraz to lepiej władali Radziwiłłowie czy Hlebowiczowie., Językiem urzędów i prawa, językiem 4

państwowym pozostawał w Wilnie ruski, prabiałoruski - powiedzielibyśmy dzisiaj. Ogromna większość tamtejszego ludu posługiwała się nim od dzieciństwa aż do zgonu. W styczniu 1576 roku biskupem żmudzkim został książę Melchior Giedroyć. Znalazł w diecezji stan rzeczy niezbyt wesoły: siedmiu księży katolickich oraz powrotne pogaństwo. Zborów kalwińskich było wtedy na owym terytorium równo czterdzieści. Radziwiłłowie birżańscy przyjęli wyznanie hełweckie i to rozstrzygnęło na pewien czas o religijnym obliczu kraju. Giedroyć* zabrał się do pracy od podstaw - na wzór swego poprzednika sprzed dwóch stuleci. Organizował misje, udzielał chrztu osobom dorosłym. Władysław Jagiełło przełożył był ongi główne modlitwy chrześcijańskie na język swego ludu. Teraz Melchior Giedroyć ruszył przetartym tropem, ale na wyższym poziomie. Nie poprzestał na wyszukiwaniu duchownych mówiących po litewsku. Namówił księdza Mikołaja Daukszę do przetłumaczenia na tę mowę katechizmu Ledesmy oraz Postylli Jakuba Wujka. Z własnej szkatuły pokrył koszty druku. Żył jeszcze Zygmunt August, kiedy podczas najgorętszych debat o dokończenie unii nieznany mistrz odbił i rozpowszechnił broszurę publicystyczną Rozmowa Polaka z Litwinem o wolności i niewolej. Autorem jej był zapewne Augustyn Rotundus Mieleski, wójt wileński i gorący patriota Wielkiego Księstwa, rdzenny Lach z Wielunia. Opowiadając o czasach pradawnych, pogańskich jeszcze, powtórzył on powszechną widać podówczas opinię, że odkąd ,,jęła się Litwa po rusku mówić" - ,,bo Ruś byli bojowi i ozdobni a wdzięczni u Litwy ludzie" - jej własny język ,,nie był użyteczny, jedno tu 11 nad tym morskim brzegiem, gdzie teraz Prusy, Żmodź, Inflanty, aż po Wilią". Unia lubelska określiła nowe granice Wielkiego Księstwa. Na południu sięgały one za Prypeć. Litewski w ówczesnym pojęciu był Pińsk, Mozyrz i Dawidgródek. Przychodzące z Krakowa do tego kraju dokumenty monarsze nieodmiennie zaczynały się od słów: „My, Bożoju Miłostju Korol Polski, Wieliki Kniaź Litowski y Ruski, Kniazie Pruskoje y Żomoyskoje..." Kiedy ucichły już hałasy pierwszych bezkrólewi, Janusz Zbaraski - wielki pan na Rusi południowej -jął zabiegać o województwo wileńskie. Odmówiono mu, bo nie był w Wielkim Księstwie „indygeną", czyli obywatelem. Najwyższe godności nad Wilią stały za to otworem dla Benedykta Woyny, szlachcica z Mińszczyzny, który tak samo jak Zbaraski dopiero co porzucił prawosławie. Cała Rzeczpospolita uznawała go zgodnie za prawdziwego Litwina i on sam tak czuł. Do nacjonalistycznych obłędów XIX i XX stulecia było wtedy jeszcze daleko. Litwa etniczna dawała Wielkiemu Księstwu nazwę, lecz nie stanowiła jego wyłącznej treści. Zaliczała się do żywych owego tworu składników. 5

Podobnie działo się z Polską, której imienia i swoi, i obcy używali czasem dla oznaczenia całej Rzeczypospolitej. Dawna domena Piastów była także członem federacji. Wdała się w próbę twórczą, trudną i na razie uwieńczoną powodzeniem. Dyskryminacji narodowej, ksenofobii, narzucania przemocą jakiejkolwiek bądź mowy Rzeczpospolita nie znała. Oryginalna to była, na uwagę, szacunek i podziw nawet zasługująca budowla. Państwo składające się z dwóch równorzędnych politycznie prowincji wkrótce miało znowu powiększyć swój obszar, czyniąc nabytki na korzyść Litwy, przybliżyć się do oszałamiającej liczby miliona kilometrów kwadratowych. Wielkie Księstwo, które zachowało własne godności wszelkich szczebli oraz skarb, stanowiło osobną całość gospodarczą. Jego obywatele poczuwali się do odrębności narodowej, którego to prawa nikt pod słońcem im nie zaprzeczał, odczuwali swój własny, litewski patriotyzm. Na tym, niestety, nie poprzestając szli dalej drogą, która ostatecznie miała całą Rzeczpospolitą zaprowadzić do katastrofy: przypisywali sobie przywilej samodzielnego działania w polityce zagranicznej, potrafili pomijać w tej mierze wolę i zdanie sfederowanej Korony, która też niekiedy chadzała samopas. Imponująca budowla nie była jeszcze należycie wykończona. Ta sama prawda odnosiła się do Korony. Po unii lubelskiej spęczniała ona o spolszczone już całkiem Podlasie (którego wojewodą pozostał Litwin, Mikołaj 12 Kiszka), lecz także o Wołyń i całą w ogóle Ukrainę. W Gdańsku oraz w Inflantach mieszkali Niemcy, rozumnie pozostawieni przez Zygmunta Augusta „przy niemieckim ich magistracie". Sejmik Prus Królewskich obradował w Grudziądzu po polsku, lecz wytrwale a zazdrośnie strzegł autonomicznych uprawnień regionu. W Knyszynie - na pograniczu Korony i Litwy - zmarł ostatni męski przedstawiciel dynastii, pod rządami której scaliła się wieloplemienna mozaika. „Nie zostawił potomka, lecz wolność zostawił." Pobłądzimy odnosząc ten ostatni rzeczownik do samych tylko przywilejów stanowych szlachty. Podczas bezkrólewia Wilno pilnie zważało, by nie został czasem „zaniechan i zaniedbań naród nasz i wszystko Wielkie Księstwo Litewskie". Chodziło także o wolność, czyli o równouprawnienie narodów. Ludzie umiejący myśleć politycznie, w służbie publicznej zaprawieni, wzruszali ramionami na prostoduszne pomysły osadzenia na tronie „Piasta". Należało powołać takiego władcę, którego osoba nie obrażałaby uczuć żadnego z uczestników federacji. Był rok 1572. Nie pożółkł jeszcze pergamin, na którym spisano w Lublinie akt ostatecznej unii. Kolory pieczęci woskowych świeciły s'wieżo. Nowe formy związku państwowego liczyły sobie równo trzy lata i jeden tydzień. W lipcu podpisano ugodę, w lipcu również zamknięto powieki ostatniemu z Jagiello6

nów. W 1572 roku umarł również Andrzej Frycz Modrzewski. Mikołaja Reja pochowano trzy zimy wcześniej. Nazwiska pisarzy, symbolizujące wielki przełom, przechodziły już do historii, polska tradycja kulturalna wzbogacała się, twórczość trwała. Jan Kochanowski porzucił właśnie życie dworskie, przeniósł się na wieś. Jeszcze wtedy nie było Trenów, Psalterza, Sobótki. Liczne drukarnie Europy przywykły tłoczyć utwory Polaków. Przed dwudziestu laty młodziutki Stanisław Warszewicki herbu Paprzyca - syn podsędka liwskiego, Jana - spowodował był na Zachodzie sensację literacką. Przetłumaczył z greckiego na łacinę Etiopiki Heliodora, romans z III wieku po Chrystusie, głośny ongi i lubiany w Bizancjum. Teraz wznowienia, przyswojenia obcym językom, przeróbki i adaptacje popłynęły strumieniem. Inny Mazowszanin - Stanisław Iłowski — udostępniał czytającemu ogółowi utwory Dionizjusza z Halikarnasu, Bazylego Wielkiego. Lecz kiedy przetłumaczył na łacinę i wydał traktujące o sztuce wymowy dzieło Demetriusza z Faleronu, doznał niemiłego zapewne zaskoczenia. Dokładnie w tym samym roku ukazał się w Padwie inny przekład tejże rozprawy. Autorem jego był niejaki Franciszek Masłowski. Bardzo oryginalnego zadania podjąć się miał wkrótce Krzy13 sztof Warszewicki, przyrodni brat Stanisława. Przetłumaczył z włoskiego na łacinę traktat Paola Parato Delia perfettione delia vita politica. Do pracy zabrał się za zgodą, a podobno i na prośbę autora. Dziwne zjawisko: traktat italskiego teoretyka wyrażony mową Cycerona przez kogoś, kto pochodzi z Warszewic położonych w okolicach Góry Kalwarii (po drugiej stronie Wisły, na wprost Czerska). Książka Marcina Kromera, pos'więcona pochodzeniu i obyczajom Polaków, ukazała się najpierw w Bazylei, wzbudziła zainteresowanie, była czytana. Dostarczała wiadomos'ci Francuzom i Włochom pisującym o naszym kraju. Tak wyglądało, jakby zachodnia połać federacji jagiellońskiej już na dobre umieściła się ws'ród twórców i rozdawców wartos'ci powszechnych. Na wschodzie, w Wielkim Księstwie, wiek męski i wysoką godność marszałka osiągnął podówczas człowiek, który pierwszy z Litwinów napisać miał książkę nie lękającą się próby czasu. Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła z przydomkiem Sierotka po upływie czterystu lat bez mała nadaje się do czytania, pasjonuje i świadczy. O tym mianowicie, że dla ojczyzny autora kończył się już okres bierności kulturalnej. Litwa wydała artystę, którego na pewno nie powstydziłaby się i Francja ówczesna. Radziwiłł napisał swą Podróż po polsku. Niewłaściwie rozumiejąc ten niesporny fakt zalicza się owo dzieło do literatury po prostu polskiej, bez ceremonii gwałcąc uczucia autora, który nigdy się za Lacha nie uważał i jak najwyraźniej powiedział to w swym utworze. Uproszczone, prymitywne skale naszego wieku przeszkadzają w ocenie bogactwa dawnej historii. Język Po7

dróży to polszczyzna bezbłędna i piękna, ale w istocie swej, w życiowej roli odmienna od tej, z której stworzona jest Odprawa postów greckich. To tylko domowy, towarzyski i polityczny język litewskiego magnata i patrioty. Sprawne narzędzie działania artystycznego, lecz nie deklaracja narodowa. Radziwiłł Sierotka był wrogiem unii lubelskiej, dążył do skasowania jej postanowień. Grubo przekraczając granice rozsądku nie cofnął się przed potajemnym układem, który mógł poważnie naruszyć związek państwowy. Wspomni się jeszcze o tym. Znowu się okazuje, że dojrzałość kulturalna potrafi wyprzedzać polityczną. Pisarz europejskiej miary w materii stanu postępował jak dziecko. Wzbudził politowanie we włoskim dyplomacie, z którym spiskował. Razem z Sierotką działał wtedy magnat litewski nie parający się piórem. Prymitywizm myślenia politycznego nie wynikał więc z naiwności artysty. Wciąż jeszcze cechował, niestety, przywódców Wielkiego Księstwa. W siedemnaście lat po zgonie Zygmunta Augusta pewien kasztelan smo14 leóski wygłosić miał w Warszawie mowę sejmową, która dochowała się do •aszych czasów w postaci celowo zniekształconej. Warto jednak przytoczyć fragmenty, bo starczą za najuczeńsze wywody: Wyjechawszy z domu prosiłem Boga, abym ku wam zdrowo przyjechał i wasze miioście zdrowe i przywitał. Przychodzi mi z wami radzić, a ja na takich zjazdach nigdy nie bywał i z i Ichmością nigdy nie zasiada\, bo za nieboszczyków, Wielkich Książąt naszych Litch, sentencji nie bywało, po prostu oni prawym sercem howoryli, polityki nie znali i w oczy . prawdę mówili; choć kto podrwil, to z dobrej chęci. [...] Król Henryk, który z niemieckiej strony zza morza tutaj przyjechał, gdy spostrzegł, żeśmy mu •e dawali szabinkować i Niemcom jego brykać, nic nikomu nie mówiwszy wyjechał, już za morze ikmąt, a choć, prawdę mówiąc, nie tyle on winien, co nasze rodne bałamuty, co siedzą przy królach, wiele kręcą, drą, Rzeczpospolitą gubią, przez nich to Podlasie i Wołyń przepadły. Chodzimy jak podurzeni, bo się ich bojemy, prawdy nie mówiem, potakujemy pochlebnymi językami. Ach! żeby można było bisów takich kułakiem w mordę, zapomnieliby •aoć. [...] Alboż to i nie duractwo, że panie w tak bogatych sukniach chodzą. Nie znano przedtem tej tam portogały czy fortugały, a czepienie jakoweś, rucha się koło podotka, a dworzanin jak sokół czubaty pogląda, jak by uskubnąć. Ja bym radził niechby biatoszyjki nasze postroiły się w dawniejsze zapinania, a w sznurowaniu na zadu nosiły rozporki, a k temu żeby z niemiecka pluder •e ożywać, byłoby spokojniej i warowniej od dobrochotników miłosnych, nie tak prędko by akndywali lubietylnią brydnie, a dziś, choćbyś z rohatyną stał na warcie, to bisa tego nie •pilnujesz... 8

Kasztelan, senator Rzeczypospolitej, przemawiał pewnie w tym duchu, ale uc tak dosłownie. Przytoczony został po prostu fragment parodii, której nieznany sprawca zdradził się mimo woli przed dzisiejszymi fachowcami, pakując w tekst nazwisko osoby jeszcze naówczas w Polsce nieobecnej. Ale każda parodia musi pozostawać w związku z prawdziwą treścią i formą utworu przedrzeźnianego, w obraźliwy nawet sposób celować w zjawisko rzeczywiste. Tak niewątpliwie było i tym razem. Bieguny europejskiej kultury polityczne) mieściły się w jednym i tym samym parlamencie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. A więc i od tej strony oceniać należy jej stan posiadania. Senatorem był Wawrzyniec Gos'licki, statysta wytrawny, teoretyk, którego pisma ceniono na całym kontynencie oraz na Wyspach Brytyjskich. Obok niego zasiąść miał Jan Zamoyski, polityk próby wysokiej. Dawna izba poselska sejmu koronnego zapisała najświetniejszy rozdział dziejów naszego parlamentaryzmu. A od niedawna przybyli jej koledzy wyrośli w zupełnie innych tradycjach. Na krótko przed unią lubelską zaświadczono, że w Wielkim Księstwie: 15 ... nie takowe sejmiki, jako u nas, bo tam szlachta nie jeździ na nie, ale jeno wojewoda, kasztelan, starosta przejedzie, a potym poślą do szlachty, aby się podpisali i pieczęć przyłożyli, a jeśliby nie przyłożyli, tedy kijem zagrożą. Na którą ze stron przechyli się waga? Odpowiedź na to pytanie miała rozstrzygnąć o przyszłości, o bycie lub zagładzie państwa. Ostatni Jagiellonowie zmarnowali wczesną sposobność naprawy Rzeczypospolitej. Zygmunt August pozostawił ją bez drogowskazu. Unia lubelska rozwiązała niektóre od wieków ciążące problemy i stworzyła nowe, równie zawiłe. Trudności piętrzyły się zewsząd. Nie było wśród nich spraw beznadziejnych, zawczasu pogrzebanych. Deską ratunku był racjonalizm. Ten sam, który cechował stary traktat Ostroroga, postępowanie sejmów koronnych z doby ostatniego Jagiellona i umyslowość katolickiej szlachty polskiej, co wybierała na posłów samych niemal protestantów. Racjonalizm, który uczy rozróżniać program j przekonanie od aktu wiary, wyjaśnia, że prawdziwy mąż stanu bardziej się zajmuje techniką polityczną niż ideologią, ostrzega przed krańcowością. Niezmiernie ważne stawało się teraz wszystko, co nastąpić dalej miało w szkołach i w tych dziedzinach, które kształcą sposób ludzkiego myślenia i odczuwania. Przyszłość zależała od tego, jaki typ umysłowości stanie się w kraju wzorcem. Nazwę polityków wynaleziono dla tych, którzy przekładają pokój królestwa nad zbawienie swej duszy i ponad religię; którzy wolą raczej, aby królestwo pozostawało w pokoju bez Boga niż w 9

wojnie dla niego. Ci politycy powiadają: nie dopuszczając jak tylko jedną religię, całą Francję zaburzy się wojną; dopuszczenie zaś obu jest pokojem i odpoczynkiem królestwa. Takie oto rozważania snuł sobie Gaspard de Saulx, seigneur de Tavannes, autor pamiętników odnoszących się do tej samej doby dziejów. Mówiąc o „politykach" miał na myśli konkretne, takiej właśnie nazwy używające stronnictwo, które usiłowało doprowadzić do opamiętania dwa nawzajem się wymordowujące obozy. Naszym ówczesnym pamiętnikarzom i publicystom bywało zazwyczaj dość daleko do galickiej precyzji określeń, a także do zasługującego na uznanie cynizmu wynurzeń. Przyznać jednak trzeba, że dotychczasowa ewolucja Rzeczypospolitej Jagiellońskiej szła raczej w kierunku naszkicowanym przez pana de Saulx. W roku 1564 stanął przed sądem sejmowym młody arianin Erazm Otwinowski, który podczas procesji w Lublinie wyrwał księdzu monstrancję z dłoni i podeptał ją. Bronił oskarżonego Mikołaj Rej: Otwinowski winien 16 za zniszczoną kosztowność, a jeśli Pan Bóg uważa się za obrażonego, «*cch sam sobie wymierza sprawiedliwość - wywodził i przekonał posłów, dziś się zdaje, że wyzywające i bezczelne słowa Reja mogły rozjątrzyć ••ysły i zamącić pokój pomiędzy różniącymi się w wierze. Prymas Jakub Ucfeański wcale się wypadkiem lubelskim nie przejął. Rzeczpospolita wcześnie zebrała obfite żniwo własnej tolerancji, obojętuaAa w sprawach poglądu na świat czy też indyferentyzmu - wszystko jedno, pk nazwiemy samo zjawisko, bo ważne są jego skutki. Dzień l marca 1562 nkn to, według zgodnej opinii historyków, początek wojen religijnych we Francji. Ludzie księcia de Guise zabili wtedy w Yassy dwudziestu trzech protestantów, a stu kilkudziesięciu poranili. Stanisław Grzybowski przypo•nial nam ostatnio obliczenia ówczesnych rachmistrzów publicystycznych, którzy ustalili, że w przeciągu następnych lat dwudziestu w walkach wyzna•owych zginęło we Francji blisko dziewięć tysięcy duchownych, trzydzieści Bzy tysiące szlachty, przeszło sześćset pięćdziesiąt tysięcy osób z ludu oraz żołnierzy no i trzydzieści dwa tysiące obcokrajowców. Niemal doszczętnie wytępiła się nawzajem elita wojactwa herbowego, zaprawiona do szpady podczas wypraw włoskich. Znikli z widowni politycznej ludzie mawiający o sobie: „Francuz, który raz był na wojnie, nie ma już innego rzemiosła." Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? • tak śpiewał w Polsce Jan Kochanowski i miał po temu pełne prawo. Przyzwyczailiśmy się zazdrościć narodom, którym historia nowożytna okazuje więcej łaski niż nam. Rzeczpospolita też miała swój wiek szczęśliwy. Nastał wcześnie, przeminął i został zapomniany. Powieściopisarze stworzyli fałszywy obraz przeszłości. Wmówili czytelnikom, że szlachta ówczesna czciła przede wszystkim walecznych rycerzy. W 10

rzeczywistości zaś hołdowała ona ideałom ziemiańskim, a nie wojowniczym. Z jeżyka polskiego znikł zupełnie czasownik „żołdować". W XVI wieku znaczył •cc iść na wyprawę, uczestniczyć w kampanii. Konno i zbrojno stawała szlachta M popisy pospolitego ruszenia, głosiła z dumą, że nie mury twierdz, lecz piersi mężnych obywateli bronią kraju. Na co dzień nie przeszkadzało to jej •ważąc służby w wojsku za jeden ze sposobów zarabiania pieniędzy na utrzy•anie. Gospodarowanie na folwarku uchodziło w oczach ogółu za czynność bez porównania wznioślejszą. Dobrze urodzony, majętny i osiadły - oto znaaiona wzorowego obywatela. Opłakując smutne skutki najazdu Tatarów na 17 • ILrrtzpospolita... l Podole wzywał Kochanowski rodaków przede wszystkim do przekucia srebrnych talerzy na talary, czyli do zebrania gotówki na zaciężnych: „Dajmy; a naprzód dajmyl Sami siebie Ku gwałtowniejszej chowajmy potrzebie." Należy wzmocnić granice, ale to nie oznacza jeszcze konieczności porzucenia miłego Czarnolasu. Istnieją rozsądniejsze sposoby zaradzenia złu. Niewielu Polaków, którzy raz zasmakowali wojny, uważało ją później za jedyne rzemiosło godne dłoni szlacheckiej. Szum skrzydeł husarskich upajał przede wszystkim mieszczańskich czytelników Trylogii. Herbowi obywatele dawnej Rzeczypospolitej mniej byli rozmiłowani w tej melodii. W następnym stuleciu opisywał te sprawy Andrzej Maksymilian Fredro, autor dobrej, a zupełnie zapomnianej książki Dzieje Narodu Polskiego pod Henrykiem Walezjuszem. Możemy ufać statyście, znanemu z innych swych dzieł i głośnemu ongi w Europie. Fredro czerpał wiedzę z papierów, po których siadu i popiołu nie zostało, omawiał zjawiska i tendencje trwałe. Od dawna — twierdził — powstało w kraju przekonanie, że wojny toczą się „raczej dla zachcenia panujących niż za sprawą Pospolitej Rzeczy". Tak przełożył łaciński tekst oryginału Władysław Syrokomla. W XV wieku szlachta poparła wyprawę bukowińską Jana Olbrachta, lecz uważała ją za prywatną imprezę Jagiellonów - zapewniają dzisiejsi historycy. Po wygaśnięciu dynastii - mówi Fredro: ... ujrzano, że już by należało przestać powiększać Rzeczpospolitą, która na północ z Morzem Bałtyckim, na wschód z Czarnym, na południe z Karpatami graniczy; że raczej należy czuwać nad zachowaniem dawnych, niż nad zdobyciem nowych posiadłości [...] zbyt małe i zbyt obszerne państwa zarówno są pełne niedogodności. To samo przekonanie wyczytać można z niektórych szczęśliwie zachowanych zabytków publicystyki. Niczego innego nie głosił w gruncie rzeczy 11

Andrzej Frycz Modrzewski, kiedy ostrzegał Zygmunta Augusta, że ci, którzy się na ościenne królestwa łasili, swoje własne narażali czasem na bezmiar niebezpieczeństw. Wspomniany już przekład Etiopik poświęcił Stanisław Warszewicki swemu monarsze, Zygmuntowi Augustowi. Drukowana dedykacja potępia wojny i zabory, sławi pokój. Przyrodni brat Stanisława, Krzysztof, wydał w jakiś czas później książkę o dyplomacji. Napisał w niej dosłownie: „Jesteśmy wszyscy obywatelami świata i obowiązkiem naszym jest wzajemnie sobie pomagać." 18 Nastroje kraju zastanowiły nuncjusza papieskiego Juliusza Ruggieri. Kazały mu przewidywać znaczne kłopoty Rzeczypospolitej. Jej wschodnia połać Wielkie Księstwo - od wieków wszak uwikłana była w spór z Moskwą, „której prawa i .porządki mają po większej części wojnę na celu". Stanowczy, zakamieniały pacyfizm szlachty nadawał ton naszym dziejom i jak najpoważniej wpłynął na ich bieg. Pragnienie pokoju od wschodu podyktowało ongi Polakom decyzję unii z Litwą. Ono również zaliczało się do wytycznych postępowania podczas zjazdów elekcyjnych, protegowało jednych, degradowało innych kandydatów do korony. Od dawna już włas'ciwie była Rzeczpospolita państwem konstytucyjnym. Rząd musiał się liczyć z wolą obywateli. Większos'ci znanych z historii wojen nie byłoby wcale, gdyby decyzje ich rozpoczynania zależały od głosowania powszechnego, a nie od sztabów i ośrodków rządzenia. Pacyfizm naszej szlachty nie wynikał z polskich, litewskich czy ruskich cnót narodowych, lecz z typu ustroju. Za Jagiellonów król miał prawo samodzielnie rozpocząć wojnę, ale prowadzić ją musiał żołnierzem zaciężnym i płacić mu z własnej szkatuły. Nie wolno było bez zgody sejmu nakładać nowych podatków ani zwoływać pospolitego ruszenia. Jagiellonów zabrakło. Ogół herbowy miał teraz sam określić przyszły ustrój państwa. Pacyfizm szlachty zaliczyć należy do głównych przyczyn późniejszej katastrofy Rzeczypospolitej. Miała ona wielu wrogów, lecz szczególnie trudno jej było zastosować najlepszą formę obrony, którą przeważnie jest atak. Przyczyniło się to walnie do naszej zguby. Nie jest to zbyt optymistyczny osąd spraw ludzkich. Tym gorzej, że słuszny chyba, ( Jan Kochanowski nie był w swej dobie unikatem. Nie on jeden pojmował, w jakim błogostanie przyszło żyć obywatelom Rzeczypospolitej. Wiadomości ze świata napływały do niej obficie, zarówno Polacy, jak Litwini podróżowali chętnie. Publicystyka zwięźle podsumowywała spostrzeżenia: w Hiszpanii tyrania i serwilizm, we Francji i w Niemczech rzezie, w Czechach i na Węgrzech ucisk, w Moskwie bestialstwo Iwana Groźnego. Magnatom wiodło się u nas znakomicie, szlachcie na ogół wcale dobrze, nawet chłopu jeszcze nie najgorzej. Ograniczone w prawach politycznych 12

miasta przeżywały okres rozkwitu, jaki już nigdy w przyszłości powtórzyć się nie miał. Moraliści narzekali na bezkarność silnych, rozpasanie, gwałty i przemoc. Mieli niewątpliwie słuszność, ale... W jakiś czas później, kiedy obyczaje popsuły się jeszcze bardziej, pewien Włoch pouczał rodaków, że podróżując 19 po Rzeczypospolitej trzeba się wystrzegać dwóch rzeczy: noszenia sztyletu i chełpienia się dokonanymi zabójstwami. I jedno, i drugie fatalnie widziane w Sarmacji! Zmarły w 1572 roku ksiądz Stanisław Górski - twórca słynnego zbioru dokumentów historycznych Acta Tomiciana oraz Tek swego imienia wyprzedził Piotra Skargę, należał do wczesnych w naszych dziejach wieszczów żałobnych. Przepowiadał upadek państwa wskutek rozstroju wewnętrznego. Zauważyć na marginesie wypada, że i Francji wróżono podówczas zagładę. Ludzie lubują się zazwyczaj w snuciu przewidywań politycznych. Szczególnie gustowali w nich ci, których reformacja nauczyła sięgać po Stary Testament, obfitujący w proroctwa. Z wielkiego mnóstwa zapowiedzi niektóre mogą się czasem sprawdzić. Ksiądz Górski biadał między innymi nad upadkiem ortodoksji katolickiej, osłabieniem znaczenia kleru, zdecydowanie potępiał szlachecki ruch reformatorski. Uznawał to wszystko za objawy zgubne. Zupełnie odosobniony nie był. Nuncjusz papieski Alojzy Lippomano nazwał nasz kraj po prostu „piekłem". Przysłany nad Wisłę w charakterze najwcześniejszego pioniera reakcji katolickiej, szybko zraził sobie ogół i lękał się o własne życie, nie bez przesady pewnie. Rzeczpospolita nie mogła się podobać działaczom, w których wzbudzają odrazę takie zjawiska, jak wolnos'ć mys'li, sumienia i słowa. W Polsce i na Litwie panowała ona jak nigdzie indziej, a nawet spiętrzała się niejako w sposób osobliwy. Zajadłymi wrogami arian byli w tym czasie kalwiniści oraz luteranie. Biskupi łacińscy sprzeciwiali się ich pomysłom wypędzenia antytrynitarzy, ponieważ uważali słusznie, że taki dekret siłą faktu równałby się uznaniu praw pozostałych wyznań protestanckich. „Wojna wśród heretyków to pokój dla Kościoła" -mawiał kardynał Stanisław Hojzusz. I oto nagle główny w Rzeczypospolitej protektor kalwinizmu, sam potężny Mikołaj Radziwiłł Czarny, zaczyna otaczać arian opieką. Do Kalwina pisuje, Braci Polskich wpuszcza do swej „pogasztołdowskiej" kamienicy w Wilnie. Pozwala im założyć tam zbór i szkołę. Później zagrozi podobno, że pozrzuca ze schodów przesadnych radykałów, ale w rachubę biorą się czyny, a nie przedśmiertne irytacje starego człowieka. Albo i ci katolicy polscy! 7 lutego 1571 roku zebrało się tłumnie całe mieszczaństwo lubelskie. Odczytano reskrypt królewski zabraniający arianom pobytu w tym mieście. Uchwalono nawet surowe rozporządzenia dodatkowe. Nie wolno było od tej pory użyczać lokali na zgromadzenia i nabożeństwa 13

kacerzy, zadawać się z nimi. Na wszelki wypadek zabroniono również zatrudniać nauczycieli domowych, uważanych widocznie za element szczególnie 20 podejrzany, podatny na zgubne nowinki. Obywatele nieposłuszni tym postanowieniom, szukający przeciwko nim protekcji szlachty lub magnatów, mieli być z grodu wypędzeni, a mienie ich konfiskowane. Wszystko potulnie uchwalono, nie wykonano niczego. Akurat w tym czasie skrajny i rdzennie rodzimy odłam braci polskich obrał sobie Lublin za siedzibę stałą. Mieszkał już tam Marcin Czechowic, a także Jan Niemojewski, człowiek moralnie przepiękny. To on włas'nie - zamożny szlachcic z Wielkopolski zjawiał się na sejmach „w odzieniu bardzo prostym i podniszczonym, bez szabli, bez juków podróżnych, bez służby i towarzystwa". Demokrata nie tylko w teorii zrzekł się urzędu sędziego, pozwracał dzierżone królewszczyzny i pracował własnoręcznie. Zwolennicy prześladowania Niemojewskich stanowili na razie wyraźną mniejszość. Obywatele tego dziwnego państwa zdawali sobie sprawę, jak wiele osobiście osiągnęli. „Tak zakwitnęła Polska, iż żaden naród pod światem wolności i swobód więtszych nie ma nad nas" - napisano zaraz po zgonie Zygmunta Augusta. Bezimienny autor przytoczonych słów należał - niestety! - do tej grupy, która mniemała, że „ojczyzna od przodków naszych tak jest mądrze postanowiona, iż przechodzi rozumy mądrych onych stanowiec rzeczypospolitych, co piszą o Likurgu, Solonie, Romulusie..." Przepowiednie nieuchronnego upadku były stanowczo przedwczesne. Zachwyty nad ustrojem obłędne. Z uznaniem można za to mówić o niektórych treściach wypełniających jego wątle ramy. PANOWIE BRACIA U STERU „ Wietsza rzecz jest, mili panowie, Rzeczpospolitą naprawić, mniejsza króla obrać" - napisał podczas pierwszego bezkrólewia nieznany publicysta, nader trafnie szkicując zadania stronnictwa reform, do którego pewnie należał. Konieczność powołania nowego monarchy była trudnością kolosalną, ale natury doraźnej. Poprawa i wyregulowanie ustroju wymagały niemałego cza.su,; pracy na długiej fali. Cudzoziemcy nie mogli się nadziwić: przystępujecie do elekcji nie przygotowawszy zawczasu żadnych dotyczących jej praw? To właśnie dobrze odpowiadano ze strony magnackiej - bo źli ludzie dawno by obmyślili sposoby obchodzenia przepisów, gdyby takowe istniały. Respons tylko z pozoru był bezsensowny. Magnateria celowo odrzucała wczesne pomysły sejmu odnoszące się do elekcji. Wiązały się wszak one z programem reform. Wytworzone po wygaśnięciu dynastii położenie - próżnia polityczna na obszarze kilkuset tysięcy kilometrów kwadratowych - to nie 14

zagrażało interesom silnych, tych, czyje ręce sprawowały jakąkolwiek władzę. Senat rekrutował się z najwyższych dostojników świeckich, wchodzili też doń wszyscy biskupi katoliccy. Bezkrólewie nie wysadziło ich z siodeł. Na trzy lata przed zgonem Zygmunta Augusta Mikołaj Rej złożył projekt uregulowania sposobu przyszłej elekcji. Autor Żywota człowieka poczciwego tylko w sprawach wyznaniowych pozwalał sobie widać na arogancję i zaczepność. W polityce był zwolennikiem tych samych zasad „złotego środka", jakie zalecał w życiu domowym. Wniosek jego nie mógł zrazić senatorów, ponieważ uczynić chciał wyborcami ich właśnie oraz posłów. Dla uniknięcia majoryzacji przewidywał nawet zmniejszenie liczby tych ostatnich. I ten pomysł został zmarnowany, a Opatrzność w porę zabrała Reja ze świata, nie pozwoliła mu rozpaczać nad widokiem próżni politycznej. 22 Przywództwo w obozie reformatorów sprawowała izba poselska sejmu, który się skladai nie tylko z niej, lecz także z senatu i króla. (Jedynie względy stylistyczne zmusiły do odwrócenia hierarchii: w rzeczywistości zwykła szlachta była trzecim, najmłodszym stanem ws'ród uprzywilejowanych.) Monarchy zabrakło, wysunęło się więc pytanie, czy w ogóle wolno zwoływać sejm, zanim się obierze nowego. Nieuniknione zjazdy herbowych mogły zająć się samą tylko elekcją lub stanowić również prawa. Walka o kompetencje tych zebrań rozpętała się od razu. A toczyła się w atmosferze lęku i przerażenia nawet. Od długich już lat ogół - i to nie tylko szlachecki! - wiedział, że dynastia dogasa, państwo idzie ku wielkiemu kryzysowi. Teraz od razu nastała jego pełnia. Przez dwa wieki Jagiellonowie sterowali Rzecząpospolitą! Poddani z trwogą pytali losu i samych siebie o ciąg dalszy. Zdarzały się poprzednio spory z pomazańcami, kłótnie nawet. Pakty i układy z nimi stanowiły regułę. Jednakże była ta Rzeczpospolita monarchią z krwi i kos'ci. Pusty tron oznaczał naruszenie ładu, od którego wszystko zawisło. Płaczcie ze mną, Sarmatae, opuśćcie po sobie Kaptur czarny i stroje godne ku żałobie - tak odczuwał tłum. Wolni'od metafizycznego lęku o przyszłość byli co najwyżej wielmożni. Im brak „ojca i pana" zbytnio nie dolegał. Wiadomość o śmierci królewskiej natychmiast spowodowała znamienny przewrót cen rynkowych. Nagle podrożała broń i wszelki w ogóle sprzęt wojenny, towary luksusowe straciły na wartości. Panowie bracia samorzutnie uznali, że tym razem grozi potrzeba naprawdę gwałowna i jęli się szykować do osobistego wymarszu w pole. Zwłaszcza wschodnia ściana Rzeczypospolitej budziła niepokój. Gdybyż naprawdę zasługiwała ona na miano ściany! Dopiero przed dwoma laty zawarto rozejm z carem Iwanem. Poseł moskiewski, który w roku 1571 przyjechał ratyfikować traktaty, miał wyraźny rozkaz odmowy podpisu, jeś15

liby tymczasem Zygmunt August umarł. Śmierć króla stawiała pod znakiem zapytania wszelkie układy międzynarodowe zawarte w jego imieniu. Zamki strzegące Dniepru i Dźwiny budziły uśmiechy politowania. Są fatalnie zaopatrzone - cytuje Jan Natanson-Leski opinie ówczesne -,,ludzi pieszych zgoła nie mają, dział mało i konnych ludzi bardzo mało". Moskwa tymczasem zdobyty niedawno Połock umocniła na potęgę. Rozejm, jak się wspomniało, zawarto przed dwoma laty. Od tego czasu dziesiątki tysięcy dukatów poszło na metresy królewskie, krocie rozkradła 23 kamaryla dworska w Knyszynie. Wielkie skarby, stanowiące osobistą wlasnos'ć rodziny królewskiej, znajdowały się w Tykocinie pod kluczem. Moskiewska załoga Połocka zagrażała Wilnu bezpośrednio. Jej uderzenie napotkałoby po drodze grodki w Dziśnie i w Drui, lichutkie, komiczne, pozbawione zaciężnych, których nie było za co nająć. Współczes'ni widzieli te porządki, oceniali je bez ceremonii, a trafnie. Nie wahali się pisać o Zygmuncie Auguście jako o „złym panu". Moralny spadek po nim musiał skłaniać obywateli do myśli o skuteczniejszym kontrolowaniu rządów. Ale dlaczego właściwie Groźny nie uderzył? Po co czekał, aż na tronie wawelskim zasiądzie wojownik? Retoryczne pytania dotyczą jednego z takich błędów, które kształtują dzieje. Panowie wileńscy grali zręcznie, podsuwając carowi przed oczy mitrę wielkoksiążęcą, a nawet koronę. Iwan liczył, że zamęt bezkrólewia zniweczy unię i obdarzy go Litwą. Zatrwożona o granice szlachta szybko rozstrzygnęła sprawy... leżące w zasięgu jej rąk. Równo w tydzień po zgonie Zygmunta Augusta rycerstwo ziemi krakowskiej, dając wzór całej Rzeczypospolitej, ustanowiło i obwołało pierwszy kaptur. Tak się zwały konfederacje wojewódzkie zawiązywane w celu obrony całości kraju oraz spokoju wewnętrznego na czas bezkrólewia. Zwarta ich sieć pokryła wkrótce całe państwo. Kto by naruszył ład, rozbijał, zabijał lub grabił, tego „będziemy mieć za bezecnego, gardła go zbawim, dobra jego spustoszym" - perorował w Bełzie starosta tamtejszy, Jan Zamoyski, rozpoczynający wtedy wspinaczkę na szczyty potęgi oraz hierarchii prawdziwych wielkości politycznych. Powołano po województwach sądy, mające doraźnie ścigać występki. Zamoyski domagał się, aby wszelkie przewidziane w statutach kary podczas bezkrólewia podwajać. Na granicach i szlakach pojawiły się zbrojne oddziały szlacheckie i poczty magnackie. Zadanie ich polegało na samym tylko strzeżeniu rubieży. Złe czasy nastały na wędrujących po kraju cudzoziemców. Zatrzymywano ich, rewidowano bez ceremonii i względów nawet dla osób stanu duchownego. Jedyny ratunek polegał na przemykaniu chyłkiem, bezdrożami. Czasami otwierała jednak drogę również łapówka. Od zewnątrz nikt nie uderzył, bo każdy z ościennych monarchów chrześ16

cijańskich roił o koronie polskiej dla siebie lub syna. Sułtan wojny z Rzecząpospolitą nie pragnął i zła jej nie życzył. Bardzo tylko chciał zobaczyć na Wawelu Francuza, Spokój wewnętrzny zapewnili państwu sami jego mieszkańcy, naprawdę pięknie zdając egzamin z cnót obywatelskich. Istne arsenały oręża, które 24 szlachta miała po swych dworach, nie zaszkodziły nikomu. Ku podziwowi swoich i obcych obeszło się bez tumultów, a nawet w ogóle bez przelania krwi. Łatwiejsza część zadania została w ten sposób wykonana. Wszyscy godzili się na hasło całos'ci granic oraz ładu prawnego w ich obrębie. Cała rozległa reszta problematyki budziła spory bardzo zasadnicze. Inaczej być nie mogło. Ludzie walczyli o swe programy, a zwłaszcza o władzę. Ostro zmierzało do niej „stronnictwo reakcji", jak się dziewięćdziesiąt lat temu wyraził sumienny Wincenty Zakrzewski. O stronnictwach w późniejszym tego słowa znaczeniu trudno mówić, działały raczej polityczne ugrupowania stanowe. Reformatorska szlachta szła dalej naprzód siłą nabytego rozpędu, pomna doznanych poprzednio zawodów i rozczarowali. Ruch „egzekucyjny" przeżył już swój szczyt. Doba najlepszych koniunktur przeminęła za Zygmunta Augusta. Pomimo to dawni przywódcy i młodsi ich socjusze po stoicku wołali i walczyli o „korekturę praw". Z tych jedno, bronione nadzwyczaj zażarcie, głosiło tolerancję religijną. O jej sprawę rozpalał się bój - na razie jeszcze trochę przebierający w środkach. Dla jej zniweczenia biskupi gotowi byli zwalczać cały program szlachecki, przyzywać na tron takich, co zapewniliby zwycięstwo ortodoksji. Zasada swobody wyznań pchała niektórych magnatów różnowierczych na stronę ziemiaństwa. W lipcu 1572 roku legat papieski Franciszek Commendone wybierał się był z Polski do Rzymu. Wieść o zgonie monarchy dościgła go już za bramą Krakowa. Commendone natychmiast zmienił plany, pozostał w królestwie. Pragnął osobiście kierować „stronnictwem reakcji", którego był mózgiem i duszą. Rzeczpospolita bezpośrednio uczestniczyła w tworzeniu nowego rozdziału dziejów Europy. Przed dziewięciu laty zakończył obrady sobór trydencki, który nie ogłosił żadnego nowego dogmatu, lecz organizacyjnie ogromnie wzmocnił papiestwo. Na scenie całego kontynentu toczyła się teraz walka o odwojowanie dla Kościoła wszystkiego, co mu zabrała reformacja (a przedtem „schizma"). Poczyniła ona znaczne zdobycze i u nas. Tron wawelski znaczył wiele w tych warunkach. Wprowadzić nań wojującego katolika, skończyć przy jego pomocy z ideologicznym sobiepaństwem szlachty, przyłączyć ogromne a zasobne państwo do obozu kontrreformacji, tak wyglądały cele, dla których kardynał Commendone zrezygnował z powrotu do Italii i pozostał na razie w 17

Tyńcu, potem w Sulejowie. Wysłał za to jak najśpieszniej do Wiednia jednego ze swych przybocznych dyplomatów, Antoniego Marię Griazianiego. Kazał 25 mu namawiać cesarza Maksymiliana II do energicznych wystąpień, które polegać miały przede wszystkim na przygotowaniu pokaźnej sumy pieniędzy oraz na zgromadzeniu wojska we Wrocławiu. Najlepszy sposób urzeczywistnienia wspomnianych przed chwilą celów głównych polegał na zdobyciu Wawelu dla Habsburga. W bezpowrotną przeszłość odeszły już czasy, w których Jakub Uchański, wyklęty w Rzymie za objęcie biskupstwa gwałtem, odwdzięczył się papieżowi w Łowiczu pięknym za nadobne, wyklinając go także i paląc nawet na stosie jego podobiznę. Hierarchowie krajowi przestali sprzyjać myśli o Kościele narodowym, zapewniającym im część chociażby dotychczasowych przywilejów i majętności. Rzym przemawiał teraz twardo, przykład biskupa Drohojowskiego, bezwzględnie przywiedzionego do posłuchu, podziałał. Gruntowna reforma w „głowie" Kościoła zaraz natchnęła energią i otuchą „członki". Zaświtała nadzieja powrotu do dawnej potęgi Oleśnickich. Episkopat nieprzyjaźnie się odnosił do prowadzonej przez protestantów szlachty, która żądała ugruntowania odmian. Naturalnym jego sprzymierzeńcem byli magnaci. Ziemiański program „egzekucji" uszczknął coś niecoś z ich dostatków, poważna rola izby poselskiej nie dogadzała najwielmożniejszym. W krajach Habsburgów prawo wyróżniało arystokrację od gminu herbowego. Demokracja szlachecka, uroszczenia byle szaraka do równości z wojewodą stawały się tym i owym nieznośne. Byli i tacy wśród wielkich, co nabywali dobra w ziemiach cesarskich, grozili przeniesieniem się tam na stałe. Ród Rozrażewskich uczynił to, młodsi jego członkowie już zapominali mowy polskiej. Spokój na granicach i wewnątrz kraju wcale nie oznaczał politycznego „kochajmy siei". Szło do starcia między takimi, co - wyznając rozmaite programy - jednako nosili u pasów szable. Ci, którym zabraniała tego godność duchowna, mieli na usługi poczty zbrojne. Zanim się rozstrzygnęło, kogo na tron powołać, postanowić należało: gdzie to uczynić, jak i kiedy? A przedtem odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie: kto ma sprawować - zastępczo, lecz faktycznie - władzę najwyższą? Zmarły monarcha nie zostawił żadnego rozporządzenia ani nawet pouczenia w tych kwestiach. Dwóch było kandydatów do pierwszego miejsca na czas interregnum. Arcybiskup Jakub Uchański, prymas, i marszałek wielki koronny Jan Firlej, protestant. Przeciwieństwo zarysowywało się ostro. Wyniesienie różnowiercy na godność interrexa podkreśliłoby samodzielność Rzeczypospolitej, nadałoby wyraźny ton panującym w niej stosunkom. Na wyniku tego sporu oraz innych walnie zaważyła pewna animozja pomię26 18

dzy magnatami. Nie tyle nawet sam zatarg, co jego echa. Stanął marszałkowi na zawadzie Piotr Zborowski, również protestant, ubiegający się o województwo krakowskie. Niedługo przed swym zgonem Zygmunt August nadał to dostojeństwo Firlejowi. Urażony Zborowski cofnął mu poparcie, zaczął nawet czynić gesty przyjazne pod adresem prymasa. Szala przechyliła się na stronę Uchańskiego. Puścić najważniejsze dla państwa sprawy samopas znaczyło w praktyce — uzależnić je od doraźnej gry sil. Rozgrywki personalne o stanowiska i płynące z nich przywileje należą do stałych zjawisk w polityce wszystkich krajów, ustrojów i czasów. Zjazdy zwołane przez Firleja do Krakowa i Knyszyna wyznaczyły Bystrzycę pod Lublinem na miejsce elekcji, mającej się odbyć już wkrótce, bo 13 października. Ale w Łowiczu i w Kaskach koło Sochaczewa, gdzie obradowano pod egidą Uchańskiego, zapadły inne uchwały. Kardynał Commendone pierwszy podobno obrócił własne oczy i uwagę swoich ludzi na Warszawę. Postanowiono odbyć w tym mieście sejm konwokacyjny, który określić miał czas, miejsce i sposób samej elekcji. Za stolicą Mazowsza głosowali w Kaskach senatorowie obu ugrupowań. Poczynania Zborowskiego osłabiły pozycję Firleja, który w tych warunkach uznać musiał pierwszeństwo prymasa. Sejm konwokacyjny winien był się zebrać 6 stycznia 1573 roku. Nadzieje szybkiego uporania się z bezkrólewiem prysły. Spór o miejsce przyszłej elekcji nie należał do kwestii formalnych. Istnieje pogląd, że Europa kończy się na Wiśle. Zdaniem Stanisława Kota, było tak istotnie, lecz tylko gdzieś do roku 1500. W interesującej nas tu dobie dziejów Lubelszczyzna żyła tą samą atmosferą, którą oddychał zachód kontynentu, biły w niej pulsy wspólnych z nim arterii. W papierach pozostałych po ziemianinie i pośle tamtejszym, Janie Osmolskim, odnajdują dzisiejsi badacze niezbite po temu dowody, jedne z bardzo wielu zresztą. Są wśród tych skryptów listy Kalwina, seniorów zboru włoskiego w Genewie, jest oficjalne wyznanie wiary kalwinistów lubelskich skierowane do współbraci w Zurychu... Lublin stanowił wówczas geograficzne centrum Rzeczypospolitej. Region był zamożny, rozwijał się dość wszechstronnie. Szkolnictwo wyglądało w nim pomyślnie, uczelnia kalwińska w Lewartowie (czyli w dzisiejszym Lubartowie), później przekształcona na ariańską, miała w niedalekiej przyszłości zasłynąć szeroko. Mieszkało na Lubelszczyźnie wielu cudzoziemców, zwłaszcza Niderlandczyków i Szkotów, wygnanych z ich ojczyzn przez prześladowania religijne. Miejscowa gmina żydowska wstępowała akurat w dobę roz27 kwitu kulturalnego. W roku 1567 założono w Lublinie akademię talmudystyczną, a pierwszym jej rektorem został sławny Salomon Luria. W rozmaitych 19

tamtejszych osiedlach, dziś deskami od świata zabitych i mało komu znanych, odbywały się podówczas synody różnowierców i dysputy, interesujące cały kraj, a może nawet i zagranicę. Tak było w Bełżycach, w Bychawie (jak również w niezbyt odległych, ,,ściśle podlaskich" Mordach). Na jednym z takich zebrań odważnie wystąpili teoretycy, którzy: ...szlachcie braciej mówili, że się wam nie godzi chleba jeść z potu ubogich poddanych swych, ale sami róbcie. Także nie godzi się wam mieszkać na takich majętnościach, które przodkom waszym nadano za rozlanie krwie. Przedawajcie tedy takie majętności a rozdawajcie ubogim. Pryncypia powyższe nie uzyskały jednomyślnego poparcia, ale zarówno ich zwolennicy, jak i przeciwnicy „w tej mierze nic nie konkludowawszy w miłości się rozjechali". Wątpić raczej należy, czy arianie zbawiliby państwo. Nie było między nimi na przykład zgody co do przepisu właściwego zachowania się „Chrystian" podczas wojny. Umiarkowani twierdzili, że wolno w niej uczestniczyć, byle na tyłach. Oręż pozostawić należy papieżnikom, prawosławnym, kalwinistom oraz lutrom. Ważne są nie takie czy inne doktryny, lecz ogólny wizerunek regionu lubelskiego, który obóz reformatorski upatrzył sobie na pole elekcyjne, rachując, że tłumnie zjawią się na nim szlachcice miejscowi. Byli to ludzie nawykli do pluralizmu, uznający różnice poglądów i dyskusje za rzeczy powszednie. Nie lękający się zabobonnie opozycji ani krytyki. O dwadzieścia pięć kilometrów na zachód od Lublina, przy drodze do wspomnianych już Belżyc, leży przecie Babin, stolica oryginalnej ,,rzeczypospolitej", parodii państwa, powołanej do życia przez satyryków jak najżarliwiej zaangażowanych w aktualność. Mężowie ci - wśród nich Kochanowski obok Reja - doszli bowiem do wniosku, że dobro ojczyzny wymaga nie tylko chwalby, lecz i szyderstwa. Uprawiali je w Babinie katolicy-w dobrej zgodzie z ewangelikami wszelkich odmian oraz z arianami. Zygmunt August zapytał raz fundatora „rzeczypospolitej", kiedy wreszcie błazeriski twór obierze sobie króla. Dopóki ty żyjesz, nie trzeba nam innego - brzmiała odpowiedź. Panorama lubelska przedstawiała się w owym czasie nader interesująco. Zjazd w Kaskach rozstrzygnął już właściwie, że elekcja odbędzie się na Mazowszu. Dożywał wtedy swoich dni ostatni ,,vicesregent" tej dzielnicy, Stanisław Pobóg Ławski. Żadna z pozostałych ziem Korony takiego urzędu nie znała. Bo 28 też Mazowsze niedawno, dopiero za Zygmunta Starego, weszło w jej skU czego śladów dopatrzeć się można nie tylko w owym stanowisku jaki namiestnika królewskiego. Po zgonie ostatniego Jagiellona poszczególne woj wództwa zaczęły szybko powoływać wspomniane już kaptury. Początek daj został w lipcu. Najpóźniej, aż w listopadzie, stało się to na Mazowszu. T< 20

region wykazywał najmniej inicjatywy, był szary i wobec swych przywódco potulny. Do swobód koronnych słabo przywykł, czym się ogółowi nie prr służył. Proboszcz katedralny płocki, nie mówiąc już o biskupie, był potent tem tak prawdziwym, że o godność tę ubiegano się czasem pilniej mz niejedną infułę. Pod jego ręką boleśnie stękała nawet szlachta. Obowiązyw jeszcze dekret Zygmunta Starego, zabraniający innowiercom pobytu na Maź wszu. Jakoż za rządów biskupa Noskowskiego jedyny tamtejszy hercr musiał je opuścić. W roku następnym województwo płockie namiętnie zaprotestowało ptz ciwko prawu o tolerancji religijnej. Stało się to już po elekcji, ale uryw dokumentu trzeba przytoczyć już teraz. Zasada swobody myśli i sumień - głosiła protestacja mazowiecka - niechy nie ściągnie karę Bożą w postaci upadku państwa. A więc bychmy ludzie spokojni, ludzie na dobro Rzeczy Pospolitej nic u siebie przedniemu nie mający, na to, co Koronie Polskiej wieczną zgubę pewnie przyniesie, przyzwolić mieli? S to, co może być sromotniejszego, kiedy w Koronie Polskiej naszej [...] ten, który wolu, kro* świnię, kozę ukradnie, karan będzie, a który kościół zburzy, ołtarze poprzewraca, kapfa wypędzi, Święte Pańskie, przeczystą i nigdy podług potrzeby niewychwaloną Pannę, M* Bożą, zesromoci, chwalę miłego Boga zniszczy, Imię na ostatek Pańskie i duchom złym stmz zbluźni, ten — mówię — pokój mieć będzie! Daje się swobodę wyznania ewangelikom, którzy uznają za prawdę to ryli co widnieje w Piśmie Świętym. Niechże zwolennicy takiej wolności wskaj „w którym psalmie król Dawid od kopii szlachcie za granicami królestwa pi grzywien obiecuje"? Jeśli każdemu wolno „w jaką będzie chciał religię i przewierzgnąć", to i król się czego dobrego przewierzgnie, przysięgi k« nacyjnej nie dotrzyma i po pięć grzywien od kopii płacić przestanie. Przytoczona w pierwszym rozdziale mowa kasztelana smoleńskiego don nas w postaci sparodiowanej przez jakiegoś babiriczyka. Tekst protcsa mazowieckiej jest prawdziwy. Korona niewątpliwie przodowała państwu p względem kulturalnym. Ale i w niej istniała niezła oaza zastoju. Ciemnogr koronny leżał wówczas na zachód od Lublina. Posłuszny zleceniu Franciszka Commendone zjazd w Kaskach rozstrzyga; że najliczniej stawią się na polu elekcyjnym Mazowszanie, a nie Lublinianie czy jednym z nimi duchem dyszący panowie bracia z reszty Małopolski. Pod pewnym względem Lubelszczyzna przypominała jednak Mazowsze. I tu, i tam wiele było szlachty ubogiej, nawet zagrodowej, to znaczy takiej, co nigdy nic wspólnego nie miała z pańszczyzną, bo żaden chłop jej nie podlegał. Nie sytuacja społeczna zatem, lecz przebyta droga dziejowa okazuje się czynnikiem decydującym. Sejm konwokacyjny zebrał się w Warszawie w przepisanym czasie, czyli w styczniu 1573 roku. Wyznaczył elekcję na kwiecień, miejsce dla niej upatrzył pod wsią Kamień, koło Pragi, ostatecznie i na zawsze uznawał prymasa za 21

interrexa. Debatując o wielu innych sprawach orzekł też, jak ma być dokonany wybór króla. Przemogła zasada mritim ogłoszona już za Zygmunta Starego i wskutek przestępczego niedbalstwa jego syna nigdy nie obalona, pomimo wyraźnych na nią zamachów ze strony izby poselskiej. Prawo bezpośredniego udziału w zjeżdżę i głosowaniu otrzymał każdy szlachcic z terenu całej Rzeczypospolitej. Na tym ostatnim, na podkreśleniu zawartości wieloplemiennego państwa, polegał jedyny plus ustawy. W masowym i wspólnym wystąpieniu całego rycerstwa tonęły odśrodkowe dążenia magnackie. Kto pieszo, konno lub wasągiem ruszał pod Pragę, ten przechodził nad nimi do porządku dziennego. Odrzucono jednak dość zresztą trudny do urzeczywistnienia i rozpaczliwy nawet projekt przymusu osobistego stawiennictwa wszystkich herbowych. Najliczniej przybyć więc mieli na pole mazowieckie ci, którzy mieszkali najbliżej. Gospodarze. Całkiem niesłusznie uważa się Jana Zamoyskiego za autora zasady vmtim. Przyszły kanclerz żądał początkowo systemu reprezentacyjnego, to znaczy powierzenia elekcji specjalnie wybranym posłom. Za tym pomysłem opowiedziało się od razu sześć województw. Projekt zjazdu powszechnego, plebiscytu i jednomyślności rzucił w masy Piotr Zborowski, którego w tej sprawie popart Firlej. Obaj oni wraz z wielu innymi magnatami ze względów czysto koniunkturalnych umizgali się do szlachty. Na Litwie rody Radziwiłłów i Chodkiewiczów całkowicie opanowały sytuację, mogły po prostu rządzić. Podobnie poniekąd stało się w Prusach Królewskich. I tam wzięli górę najmożniejsi. W Koronie właściwej było to niemożliwe. Tutejszym magnatom pozostawało położyć uszy po sobie, udawać demokratów i uprawiać skrajną demagogię. Zborowskiemu i Firlejowi chodziło o wyrwanie tłumów spod wpływu prymasa. Kiedy hasło viritim raz padło i chwyciło, Zamoyski zmienił front. Teraz on, biegły w prawie, historii tudzież innych kunsztach wychowanek uniwersytetu 30 w Padwie, stał się najgorliwszym szermierzem praw ,/yborczych całej szlachty. Czynny polityk nie pozwolił się przelicytować. Działacz z prawdziwego zdarzenia zażądał jednak ustawy o głosowaniu większością. Zbawienny projekt upadł. Takie rzeczy należało uchwalać wcześniej, w sejmie koronnym, który i bez przepisu w tej mierze nawykł liczyć głosy. Gorączka bezkrólewia nie sprzyjała poczynaniom trzeźwym. Tym bardziej podziwu godne, że w ówczesnej atmosferze powstać mogło dzieło naprawdę niepowszednie. 28 stycznia 1573 roku nastał wielki dzień konwokacji. Ułożony i przez większość przyjęty został akt konfederacji warszawskiej. „Pod tym niebezpiecznym czasem bez króla pana zwierzchniego mieszkając" - głosi ów dokument - wszystkie stany „jednej a nierozdzielnej Rzeczy Pospolitej" postanawiają obrać sobie władcę wspólnie. Żadnej z prowincji państwa nie przysługuje po temu pierwszeństwo. Nowy monarcha winien 22

będzie między innymi poprzysiąc „nas za granice koronne nigdy nie ciągnąć żadnym obyczajem ani prośbą królewską swą, ani zapłatą pięciu grzywien od kopii, ani pospolitego ruszenia bez uchwały sejmowej czynić". Szlachta z góry sobie zastrzegała prawo do pacyfizmu, legalizowała go. Ścieżki wojenne jej nie nęciły. Ten fragment aktu, który zapewnił konfederacji trwałe miejsce w historii, ma brzmienie następujące: A iż w Rzeczy Pospolitej naszej jest niezgoda niemała w sprawie religii chrześcijańskiej, zabiegając temu, aby się z tej przyczyny między ludźmi rozterka jaka szkodliwa nie wszczęła, którą po innych królestwach jaśnie widzimy, obiecujemy to sobie spoinie za nas i potomków naszych na wieczne czasy pod rygorem przysięgi, wiarą, poczciwością i sumieniem naszym, iż którzy jesteśmy Jiuidentes de religione, pokój miedzy sobą zachować a dla różnej wiary i odmiany w kościelech krwie nie przelewać ani się penować konfiskatą dóbr, poczciwością, więzieniem i wygnaniem i zwierzchności żadnej ani urzędowi do takowego progressu żadnym sposobem nie pomagać... Dokładnie, co do dnia, pięć miesięcy wcześniej - 28 sierpnia 1572 roku ogłoszono w Paryżu dekret królewski, zabraniający w całej Francji wszelkich zebrań, kazań i nabożeństw ewangelickich. Jak wskazuje data, stało się to w cztery doby po Nocy św. Bartłomieja. Wspomniany dekret nawracał do norm wydanego przed szesnastu laty edyktu w Compiegne, który przewidywał jeden tylko rodzaj kary za jawne bądź skryte wyznawanie herezji: śmierć. Twórcy konfederacji warszawskiej naprawdę „jaśnie" widzieli, co się dzieje „po innych królestwach". Za konfederacją opowiedziała się większość szlachty oraz senatorowie świeccy. Episkopat natychmiast stanął w opozycji. Akt tolerancyjny podpisał 31 jeden tylko biskup. Był nim Franciszek Krasiński, pasterz Krakowa, osobistość pod względem moralnym niezbyt zresztą imponująca. Szlachta mazowiecka gwaltownie zaprotestowała przeciwko wolnościom dla kacerzy. Wyszukane jej argumenty zostały już przytoczone. Tolerancja nie zakwitła u nas wśród powszechnego aplauzu. Trzeba było o nią walczyć. Na razie żądała jej większość i dobijała swego, aczkolwiek prawa o rachowaniu kresek nie było. Żaden kraj na świecie nie zdobył się tak wcześnie na jakiś swój odpowiednik konfederacji warszawskiej. Jurysdykcja francuska dopiero w roku 1788 -tuż przed Wielką Rewolucją-zalegalizowała różnowierstwo, ale mu nie przyznała pełnej swobody. W Danii wolność wyznaniową dano Żydom w roku 1814, katolikom zaś w 1849. W Anglii równouprawnienie polityczne uzyskiwali ci ostatni nieco wcześniej - w roku 1829. 23

Z konfederacji warszawskiej bije blask większy niż z tuzina wygranych bitew. Europa przestała go dostrzegać, odkąd Rzeczpospolita zaczęła przegrywać batalie. W dziedzinie polityki wewnętrznej akt tolerancyjny przynosił to, czego niezmiernie skomplikowane położenie kraju na gwałt wymagało. Umiar, trzeźwość, rozsądek! Nakazując szacunek wobec cudzych wierzeń i przekonań przeszkadzał działaniu na oślep, tamował ideologiczną demagogię. Skłaniał do oględnego traktowania zagadnień, które naówczas stapiały się w jedno z problematyką społeczną i narodową. Mówimy zazwyczaj o Rzeczypospolitej: Polska. W tej rzekomej Polsce od Międzyrzecza po Zaporoże było najwyżej czterdzieści procent Polaków. Rozprawiając o różnowierstwie mamy na myśli niemal zawsze nowinki zachodnie. Ale dla ówczesnego państwa sprawą w tej mierze najważniejszą było prawosławie. Nie dawało ono dotychczas zbytnio znać o sobie, bo nikt go nie krzywdził. Trwało zresztą w bezwładzie i zastoju. Fanatyzm katolicki je obudził. W XVII stuleciu prawosławni poruszyli się. I to tak, że ściany Rzeczypospolitej pękły. W dziedzinie polityki międzynarodowej wytyczne i sam duch konfederacji warszawskiej mogły się stać wrotami ocalenia. Zaczynał się podówczas rysować w Europie podział na dwa wrogie obozy - katolicki i protestancki, a raczej różnowierczy. Rzeczpospolita niewielkim tylko, śląskim odcinkiem swej granicy przypierała do krajów cesarskich, gdzie obrządek rzymski miał przewagę. Sama zaś ze swą łacińską w większości szlachtą stanowiła coś w rodzaju budulca na bastion papieski, ze wszystkich niemal stron opasany wałem różnowierstwa. Liczmy od zachodu i dalej niemal w kółko: Brandenburgia, Prusy Książęce ze Szwecją na zamorskim zapleczu, Moskwa, Tatarzy, Turcja, 32 gdzie wśród możnych prym dzierżył kalwinizm, tradycyjnie heretyy. Religie rozmaite - możność porozumienia politycznego całkiem miu. Nad Rzeczpospolitą wisiał koszmar koalicji różnowierczej i jej dośrod•••cgo uderzenia. Ludzie przekonani, że jeśli już koniecznie krew przelewać, m db polityki, a nie dla „odmiany w kościelech", może by i zapobiegli •ozaeśtiu. Zakapturzony fanatyzm wiódł doń prosto. Sprawą życia i śmierci było, jaki typ umysłowości przeważy w kraju - powtórzyć wolno i należy. Człowiek trzeźwy nawet własne przywileje traktuje z minimalną choćby dozą imadku. Nie spieszy się utożsamiać ich ze zbawieniem świata. Akt konfederacji zawiera paragraf, który - fałszywie częstokroć rozumiany • zdawał się świadczyć o utracie miary właśnie w kwestiach przywilejów. Badania Józefa Siemieńskiego rozwiały wątpliwości. Autor odnalazł sam oryginał, opatrzony „wielą pieczęciami", tak spłowiały, że „zachowały się tylko cienie liter, a nawet tylko cienie niektórych pociągnięć pióra" (nic dziwnego: w inwentarzu z 1730 roku zapisano: „Instrument pergaminowy stary, na który zaciekało, bo na ziemi leżał od początku spalenia zamku krakowskiego"). 24

Ustawa z 1573 roku wykluczała odmowę pełnienia powinności pańszczyźnianych z powodów natury wyznaniowej, nie dawała natomiast ziemianom prawa narzucania chłopom takiej czy innej wiary. Szlachta mazowiecka rozprawiała o królu Dawidzie, lecz nie żaliła się, że dziedzice-heretycy uzyskali oto możność deprawowania kmiotków. Inkaust na pergaminie aktu konfederacji był jeszcze całkiem świeży, kiedy w końcu stycznia 1573 roku nieoczekiwanie zjechała z Piaseczna do Warszawy siostra zmarłego monarchy, pięćdziesięcioletnia już blisko, lecz wciąż jeszcze w stanie panieńskim pozostająca, Anna Jagiellonka. Postępek dostojnej damy żywo zainteresował senatorów, którzy zaraz pośpieszyli do jej komnat z należną obediencją. Osoba Infantki znaczyła bardzo wiele. Podczas elekcji miało się wszak wyznaczyć nowego pana na tron, który przez dwa wieki stanowił dziedzictwo jej rodu. Od dawna już głośno wtedy było o kandydatach. Nawet w zaciszu wiejskim mógł brat szlachcic o nich się dowiedzieć, nigdzie na pogawędki nie wyjeżdżając. Doba pierwszej elekcji to jedna z największych chyba batalii stoczonych przez publicystykę polską. Prawo swobodnego głoszenia sądów w materiach państwowych, propagowania własnych, a zbijania cudzych poglądów, wysuwania osobiście ułożonych programów zaliczano do kardynalnych przywilejów obywatelskich. I tak wyglądała podówczas „źrenica wolności"! Liberum veto stało się nią później, wtedy dopiero, gdy swoboda myśli i słowa właściwie znikły. Broszury, rozprawy, wiersze i w ogóle Zabytki pism poli33 3 - Rzeczpospolita... l tycznych z czasów pierwszego bezkrólewia, które doczekały szczęśliwie XX wieku, zebrał i wydał Jan Czubek w tomie o objętości siedmiuset przeszło stron powiększonego formatu. Jakże daleko było wtedy Polakom do później wytworzonych urazów! Szlachcic spod Kalisza z uporem pisze, głosi i powtarza swoje: „Dobry Moskiewski, wszystko naprawi." Bardzo wielu było w Koronie wyznawców tego poglądu. Litwa, a zwłaszcza jej magnaci znacznie słabiej do Iwana Groźnego tęsknili. W Polsce właściwej słyszało się i takie opinie, że związek z wielką potęgą wschodnią pomoże odzyskać to, co się utraciło na zachodzie od czasów króla Łokietka. Więc Śląsk, Pomorze... Marzyło się ludziom wyzyskanie lekcji historii, powtórna z niej korzyść - druga unia państw. Nie zabrakło jednak publicysty, który z zadziwiającą trzeźwością ostrzegał przed złudzeniami. Polska, Litwa i Moskwa razem? - wywodził - a któż potrafi rządzić takim ogromem? Dawajcie nam zatem Teodora, a nie Iwana, syna zamiast ojca, który jest zresztą stary. Kandydatura moskiewska miała znaczne widoki. Zaprzepaścił je car. 25

Groźny wcale sobie nie życzył tronu w Polsce i dlatego wysunął niemożliwe dla katolickiego kraju żądania. Chciał, aby koronacji na Wawelu dokonał nie prymas z Gniezna, lecz metropolita z Kremla. Mówił to posłowi litewskiemu, Michałowi Haraburdzie, wyznawcy prawosławia. Dał mu wyraźnie do zrozumienia i na wyjezdnym powtórzył jeszcze ustami bojarów, że władzę nad samą Litwą chętnie przyjmie, a nawet odzyska dla niej to, co utraciła wskutek unii lubelskiej - Wołyń, Podole, Kijów. Żadne pokusy nie mogły jednak uwieść panów litewskich, którzy doskonale widzieli, jak sobie Groźny radzi z wielkim bojarstwem moskiewskim. Wielu Polakom też nie było to tajne. Dwa lata zaledwie upłynęły od chwili powrotu dyplomatów koronnych, którzy - pierwsi w dziejach swej ojczyzny - bezpośrednio uczestniczyli w rokowaniach z Moskwą. Opowiadali oni dziwne rzeczy. Podczas uroczystego bankietu kazał raptem Iwan jednemu ze swych kniaziów „ogolić zad" i wypiąwszy się na obecnych skakać na czworakach wokół sali. Był to zresztą jeden z najłagodniejszych sposobów przyciszania dumy bojarskiej. Nikt w Koronie temu wszystkiemu nie przeczył. Ale - argumentowano Jagiełło był nie tylko poganinem, dzikusem i okrutnikiem, lecz ponadto jeszcze patrycydą, zamordował wszak stryja. A przybywszy do nas zmienił się na lepsze. 34 Jaaao się pokazuje - podsumowywał później te myśli Andrzej Maksymilian Fredro - że TMMirhł staje się obyczajnym, dobrym i sprawiedliwym albo gnuśnym i dzikim, stosownie do wykształcenia i przymiotów ludu, który go do siebie powołał. Rzeczpospolita wierzyła w uszlachetniającą moc wolnos'ci i prawa. Pouczała ą własna historia. Iwan Groźny powiedział Haraburdzie, że jeśli Litwa i Polska postanowią trwać nadal w jedności i obierać pana wspólnie, to najlepiej postąpią zapraszając syna cesarskiego, Ernesta Habsburga. Rada carska doskonale trafiała w nurt sentymentów, od dawna hodowanych w duszach ogółu magnatów litewskich i bardzo wielu polskich. Wiosną tegoż 1572 roku, jeszcze za życia Zygmunta Augusta, legat Commendone oraz jego przyboczny, Antoni Maria Graziani, odbyli w jakimś lasku podmiejskim ściśle tajną naradę samoczwart. Jako rozmówcy ze strony litewskiej wystąpili Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka oraz Jan Chodkiewicz. Obaj oni uważali, że gdy tylko król umrze, należy w Wielkim Księstwie ogłosić monarchą Ernesta, nic oglądając się na Koronę. Polacy będą musieli uznać fakt dokonany. A jeśli nie zechcą, wahać się nie należy. Raczej unię zerwać niż ustąpić. To ostatnie wcale się Italczykom nie uśmiechało. Chcieli widzieć katolickiego Habsburga mocarzem, to znaczy panem całej Rzeczypospolitej. Nie życzyli sobie jej rozsypania się, degradacji. Dla nich partykularne ambicje magnackie nie oznaczały polityki. 26

Commendone - jak wiemy - miał wkrótce słać z Tyńca do Wiednia tegoż Grazianiego, doradzać pośpiech, energię, szykowanie pieniędzy i wojska. Doskonale pojmował, że obrona Wawelu przed niemieckim kandydatem stanowi święty ze świętych dogmat polityczny szlachty koronnej, polskiej. O tym głośno było nie tylko w publicystyce, ale po dworach, zjazdach, a pewnie i jarmarkach. Znamienne, aczkolwiek zapomniane, jak bardzo na ówczesnych, wiec i całych, dziejach Polski zaważył przykład Czech i dobre względem nich uczucie. - Przyjrzyjcie się tylko - rozprawiano w całej Koronie - co się z tym bratnim a nieszczęsnym krajem stało pod rządami Germanów. Tam najwyżej co trzecie miasto jest czeskie. Arsenały im zabrano, mury obronne poburzono, cesarz „potargał" wszystkie przywileje i prawa, sroży się i ludzi gnębi. Podobnie jest na Węgrzech. Chcecie tego dla siebie? Streśćmy nader nieraz rozwlekłe wywody publicystów ówczesnych językiem dzisiejszym. Szlachta żywiła przekonanie, że pod berłem Habsburga Rzeczpospolita nie tylko utraci swobody obywatelskie, lecz i przestanie być podmiotem politycznym. Przy pozorach suwerenności stanie się krajem rzą35 dzonym z zewnątrz, podporządkowanym cudzym interesom. Była to obawa usprawiedliwiona, przewidywanie jak najbardziej słuszne. Jeżeli mówiono o nienawiści, to germańskiej do Słowian przede wszystkim. Powoływano się stale na fakty historyczne, krzywdy i zabory. Nie żywiono wątpliwości, że powołanie Habsburga to wojna z sułtanem. Ale to właśnie, przed czym się szlachta koronna - a zwłaszcza ruska - wzdragała, stanowiło cel marzeń polityki papieskiej. Szło o udział Rzeczypospolitej w walce z Półksiężycem. Episkopat polski patrzył na Ernesta w zasadzie przychylnie. Po jego stronie stał legat. Na szczęście pojawił się inny kandydat nie tylko prawowierny, ale opromieniony takimi zasługami dla kontrreformacji, jak nikt pod słońcem. Był nim młodszy brat króla Francji, Karola IX, Henryk książę d1 Anjou z linii de Yalois. 27 marca 1570 roku, niespełna dziewiętnastoletni podówczas, otrzymał on od papieża szpadę honorową i kapelusz, a to za zwycięstwo nad protestantami francuskimi, odniesione pod Moncontour. Zdobyte w tej bitwie sztandary zawisły na murach Lateranu. Świeżutko, już po zgonie Zygmunta Augusta, książę odznaczył się jako jeden z organizatorów strasznej rzezi różnowierców, zwanych we Francji hugonotami. Masakra rozpoczęła się w Paryżu o 4 rano 24 sierpnia 1572 roku i przeszła do historii pod nazwą Nocy św. Bartłomieja. Takiego kandydata trudno było bojownikom kontrreformacji krytykować za brak żarliwości. Ku wielkiemu więc szczęściu Rzeczypospolitej konkurencja pomiędzy nim a arcyksięciem Ernestem nabrała cech walki politycznej, bez ideologicznych obciążeń. Dwa podobnej odmiany grzyby znalazły się w tym samym barszczu, który wbrew przysłowiu wcale się od tego nie popsuł. Już przed trzema laty postanowiono w Stambule popierać Francuza, pro27

tegować go na tron polski. Ojczyzna Henryka zwana była najstarszą córą Kościoła. Jej władca nosił tytuł króla arcychrześcijańskiego. W polityce zewnętrznej Francja nie uznawała względów wyznaniowych, była sprzymierzeńcem Turcji. Iwan Groźny ostrzegawczo powiedział Michałowi Haraburdzie, że jeśli Rzeczpospolita obierze Francuza - „tedy mnie nad wami przemyślać". Car też życzył sobie wplątania sąsiadki w wojnę z padyszachem. Jeszcze dwóch ludzi zgłaszało się po koronę polską. Król Szwecji, Jan III, małżonek Katarzyny Jagiellonki, oraz mały, nieznaczny człowiek - Stefan Batory de Somlyo, władca Siedmiogrodu i lennik sułtana (a po cichu także i cesarza). Szansę obydwu były znikome, że zaś car sam się właściwie wyłączył z rozgrywki - w ogóle nie przysłał ambasadora - Henryk i Ernest wstępowali w szranki jako jedyni poważni współzawodnicy. 36 Miała się odbyć ta rozgrywka na obszernym polu, w którego środku stanął wielki namiot przeznaczony na obrady senatu oraz delegatów szlacheckich, a swojsko nazwany „szopą". Opodal z rozkazu wojewodów rozpinano inne, po icdoym dla każdego z trzydziestu dwóch okręgów administracyjnych państwa. Arena elekcyjna leżała na prawym, rzadziej zaludnionym brzegu Wisły, tłumy przybywające z lewego musiały się więc przez nią przeprawiać. Nie przewidywano większych po temu trudnos'ci. W lutym i w marcu rzemieślnicy szybko wykańczali imponujący, pierwszy w dziejach Warszawy most stały, który budować zaczął jeszcze Zygmunt August. Podjętej przezeń pracy dokonała własnym kosztem Anna Jagiellonka. Tuż przed elekcją Infantka obdarzyła kraj niezwykłym na owe czasy dziełem techniki. Popularność i sławę nawet zdobywała, a raczej wzmagała niewiasta. Przybliżające się wybory dotyczyły samych tylko mężczyzn. Anna Jagiellonka była w oczach ogromnej większości szlachty prawowitą, moralną spadkobierczynią królewskości Jagiellonów. Ogół pragnął pozostawić na Wawelu córkę monarszą, która się na tym koronnym wzgórzu urodziła. Żądał tego jako nadprzyrodzonej niemal gwarancji trwania osobowości Rzeczypospolitej, istoty jej bytu. Poniżenie Jagiellonki oznaczałoby dlań degraą rzeczy, które Bóg zachował sobie: z niczego coś stworzyć, przyszłość przewidzieć, sumieniam władać. Szorstki Madziar był więc w jednym tylko, lecz za to w najlepszym względzie podobny do wyrafinowanego Zygmunta Augusta, który też mawiał, że nie panuje niczyjemu sercu. Zawiedli się zarówno ci, co na samym początku podejrzewali Węgra o sprzyjanie herezji, jak i ci, którzy lękali się wpływu nań sfanatyzowanego odłamu kleru. Stefan był zdecydowanym katolikiem, Kościołowi pomagał, jak mógł i umiał, ale nigdy nie przekroczył granicy prawa, nakazującego toleran95 81

cję. I w tej więc także mierze pasował do Zamoyskiego. Kanclerz, innowierca za młodu, odmieniwszy wyznanie nie popadł w nadgorliwość neofity. Głośno oświadczał, że gotów jest oddać połowę „zdrowia" na rzecz jedności katolickiej i cale - przeciwko prześladowaniom. Ciężki błąd w tej mierze miał popełnić dopiero na starość. Jagiellońska tradycja swobody myśli trzymała się, lecz dożywała swoich dni. Już się zdarzały czynne wystąpienia przeciwko różnowiercom, profanowanie świątyń i trumien. Król karał za to surowo, kardynał Jerzy Radziwiłł kazał w Wilnie przed kościołem swego patrona palić publicznie kacerskie księgi. Od tradycji własnego rodu coraz bardziej oddalała się Anna Jagiellonka, bigotka niezrównana, monarchini polska chlubiąca się twierdzeniem, że u niej na Mazowszu nie ma odszczepieństwa. Sprowadzając do swego Zamościa Żydów, zawarł z nimi Zamoyski znamienną umowę. Wytyczył za murami kawał ziemi na cmentarz, przeznaczył dla nich jedną ulicę i postanowił, że mieszczan wyznania mojżeszowego nie obowiązuje żaden specjalny strój, a broń białą wolno im nosić tak samo, jak wszystkim innym. Szable obciągały podówczas nie tylko szlacheckie pasy. Fundacja Zamościa wywołała niejaką sensację w Europie chrześcijańskiej, a nawet w Turcji. Świadczy o tym napływ kupców i rzemieślników ze stron rozmaitych - od Anglii oraz Portugalii poczynając, na imperium padyszacha kończąc. U schyłku XVI wieku stary kontynent niezbyt już często oglądał wyrastanie zupełnie nowych miast. Kanclerz obiecywał przybyszom liczne korzyści oraz bezpieczeństwo. Dotrzymał słowa. Zbudowany na miejscu jego rodzinnej wsi Skokówki Zamość od razu stał się nie tylko pięknym i ludnym emporium, lecz także twierdzą, w pełni odpowiadającą ówczesnym wymaganiom techniki wojennej. W kilkadziesiąt lat później oparł się armii kozackiej, a podczas inwazji szwedzkiej należał do tych nielicznych grodów Rzeczypospolitej, które nie zaznały okupacji. W tej mierze służyć może za niewesoły symbol. Zamość i jego losy pokazują, jakiej roboty w kraju brakowało. Uczą, czego nie wykonano... mając wszelkie możliwości. Niemcy mawiali o Janie Zamoyskim, że jest geldgierig. Nie mylili się na pewno. W jego olbrzymich, Dniestru sięgających, a z łaski królewskiej przeważnie otrzymywanych włościach chłop odrabiał pańszczyznę, ponosił ciężary nieraz większe niż w dobrach innych panów. Kanclerz zabraniał wprawdzie oficjalistom rujnować poddanych, ale nawet w Zamościu cechy i magistrat musiały mu przysięgać na wierność, „jak na dobrych wasali przystało". Gospodarzem był zawołanym, lecz nie sam przecie siał, orał, kupczył i murował, a kiedy szło o dochody, skrupułów miewał mało. Biograf jego, Artur Śliwiriski, 96 przytacza urywek skargi szlacheckiej, wyrazis'cie opiewającej kanclerskie atetody przywabiania kolonistów: 82

.majętności swe zbiegami i hultajami z dziwnymi i niesłychanymi wolnościami osadzał. Lubo rt największy był niecnota, co by zabił ojca, matkę, brata rodzonego i pana, przytulenie i pieczę im itwal, aby tylko wsie swoje ludem zages'cil... W domenie kanclerskiej panowały stosunki normalne, to znaczy odległe zarówno od radykalnych ideałów braci polskich, jak i od naszych powszednich pojęć obywatelskich. Można je potępiać lub usprawiedliwiać, ale nie to jest ważne. Owe stosunki oznaczały konkretny dorobek organizacyjny. Istniały, nadawały się do ulepszeń, rozwoju. Miały na to wszelkie dane, lecz pod jednym warunkiem. Należało je obwarować tak, jak obwarował kanclerz swój poddańczy Zamość. W ruinę, nędzę i zastój wepchnęła Rzeczpospolitą jej fizyczna, czyli militarna słabość. Po klęskach wojennych kraj upodobnił się do zbiorowiska materialnych i moralnych gruzów. Przywilej fundacyjny Zamościa ukazał się w roku 1580, który upamiętnił się drugą wyprawą moskiewską Stefana. Już po śmierci króla pan miasta założył w aim szkołę średnią, przetworzoną w roku 1594 na trzeci w kraju uniwersytet. Rozmach cechował plany twórcy uczelni, niepomyślna historia skróciła jej wiek. Akademia Zamoyska trwała przez lat sto osiemdziesiąt. Przełożonym szkoły średniej w Zamościu był Sebastian Klonowicz, autor Flisa i Roxolanii, przy zakładaniu Akademii gorliwie pomagał Szymon Szymonowicz, twórca Sielanek, Drugi ożenek Zamoyskiego, ślub z Krystyną Radziwiłłówną, przeszedł do historii literatury. Podczas godów weselnych w Ujazdowie odbyła się prapremiera Odprawy postów greckich Jana Kochanowskiego. Marsowe panowanie króla Stefana zdawało się zapowiadać pewną pomyślną i bardzo potrzebną odmianę na polu kultury. W Złotym Wieku Zygmuntów piśmiennictwo krajowe rozkwitło pięknie, lecz nie w samym centrum łask monarszych. Jagiellonowie nie odmawiali poparcia, jakoś tam korzystali z ich szczodrobliwości i ludzie pióra, ale nieraz już pisano, że mecenat ten wyglądał auzernie w porównaniu z dokonaniami takich protektorów literatury, jak papieże Renesansu, książęta włoscy czy Walezjusze. Za Stefana I w bezpośrednim otoczeniu króla i drugiej po nim figury, Zamoyskiego, rojno od nazwisk literackich. Rozmiłowany w dziejopisarstwie, dągle Cezara wertujący król dbał przede wszystkim o historyków. Pracy Reinholda Heidensteina osobis'cie i aż nazbyt starannie doglądał, osobiście cenzurując rękopisy. Stanisława Sarnickiego zachęcił do studiów. Zabiegał o 97 dostęp do archiwów watykańskich. Łukasza Górnickiego, obdarzonego przez poprzednika starostwem tykocińskim, wsparł dodatkowo wasilkowskim. Andrzeja Patrycego Nideckiego zaraz na początku panowania zabrał z dworu żony i przy osobie własnej trzymał, w końcu uczynił biskupem. Zamoyski przyćmił na tym polu samego króla. 83

Wszyscy literaci współcześni, Jan Kochanowski czy Szymon Szymonowicz, przemijające czy trwale, zostawali z nim we związku. Jego dwór łączył prawników, historyków, filologów, literatów nierównie liczniej i ściślej niż dwory Tomickiego czy Maciejowskiego, a z znakomitościami włoskimi czy belgijskimi utrzymywał kanclerz żywe stosunki - pisał Aleksander Briickner. Biegle kilkoma językami władający mąż stanu nie zapominał o Zachodzie, którego uniwersytetów był wychowankiem. Na liście tamtejszych intelektualistów, otrzymujących odeń wsparcie duchowe i materialne, figurował jeden tylko Niemiec, Jan Casselius, znawca piśmiennictwa klasycznego. Bardzo to znamienne dla sympatii politycznych kanclerza. Na drugą wyprawę moskiewską roty Zamoyskiego poszły przybrane w żałobę. Krystyna z Radziwiłłów zmarła wcześnie. Trzeci ożenek oznaczał dla oblubieńca zdobycie wysokiego szczebla w karierze osobistej. Hetman stanął przed ołtarzem katedry krakowskiej w towarzystwie heretyczki, Gryzeldy Batorówny, bratanicy Stefana I. Czy otwierało to przed panem młodym jakieś widoki na główny spadek po stryju żony, na koronę? Jeśli tak było, to plan uznać wypadnie za niezmiernie do urzeczywistnienia trudny, lecz najlepszy ze wszystkich możliwych. Tym razem, to znaczy w roku 1583, godów weselnych nie upamiętniło żadne wydarzenie literackie. Kraków huczał tylko od uroczystości, zabaw i turniejów, tłoczącemu się ludowi pokazano plastyczne podobizny zdobytych na carze Iwanie twierdz. Zamoyski na krótki czas przyjechał wtedy do stolicy, a oficjalis'ci jego dworu musieli się oczywis'cie zatroszczyć, aby niczego panu nie zabrakło. Sporządzone przez nich inwentarze dokładnie zbadał Aleksander Tarnawski, autor książki o działalności gospodarczej kanclerza. Można więc dokonać czynności niezbyt dyskretnej, rozpiąć szkarłatną delię hetmańską i skontrolować nie tyle jej podszewkę, co schludność właściciela. Przywieziony do Krakowa na gody zapas bielizny osobistej przedstawiał się następująco: czternaście koszul „włoskich" i trzydzieści pięć „usarskich", z czego dziewięć przetykanych złotem, a trzy srebrem, ineksprymabli (oficjalnie nazywanych wtedy gaciami) par dwadzieścia pięć, czterdzieści dwie chustki do nosa, dziewiętnaście ręczników 98 - w tym jeden botuch, czyli prześcieradło kąpielowe - po dziesięć prześcieradeł zwykłych i poszew na pierzyny oraz osiemnas'cie poszewek na poduszki. Tyle trzeba było, aby zaspokoić wymagania pana młodego. Załóżmy, że pośledniejszej rangi uczestnik wesela przywiózł połowę, jeszcze mizerniejszy jedną piątą albo i dziesiątą tego zapasu. Jak na XVI stulecie - wcale nieźle. Nie zapominajmy jednak, że schody Luwru służyły wtedy dworzanom za ustępy, a 84

ze śródmiejskich cmentarzy paryskich bil przeraźliwy odór. Król Stefan zaraz na początku panowania zaskoczył senatorów koronnych, kiedy podczas obrad bezceremonialnie ściągnął uwierający but i zademonstrował obecnym niezbyt czystą ,,ciżmę spodnią". Zamoyski przewyższał widać swego suzerena we względzie higieny, skoro zaopatrzył się na czas wesela w sześć par pończoch jedwabnych, dwie bawełnianych i tyleż płóciennych. Zaraz po godach kanclerskich Stefan pojechał do Niepołomic na polowanie. (Był namiętnym myśliwym. Przebywając w Dziśnie przed wyprawą pskowską pracował do upadłego, lecz „o wschodzie słońca na zając wyjeżdżał co dzień".) W Puszczy Niepołomickiej czyhali podobno ludzie, zasadzeni na życie króla. Istniał też projekt zgładzenia go podczas zamierzonej podróży do Lublina. Zamach odbyć się miał w Zborowie. Spisek uknuli trzej bracia Zborowscy Krzysztof, Andrzej i Samuel. Ten ostatni jakoby to cofnął się jednak i próbę królobójstwa odradził. Małżeństwo z Batorówną ostatecznie przypieczętowało awans Zamoyskiego na drugą osobę w państwie, lecz i przyśpieszyło rozgrywkę wewnętrzną. Zdarzenia zaszłe w roku następnym - 1584 - przegrodziły kanclerzowi drogę do jeszcze większego splendoru, jeśli naturalnie w ogóle o nim marzył. Istotną przyczyną zatargów, które po zakończeniu wojen moskiewskich wstrząsały państwem, była polityka personalna króla. Stefan z nieubłagalną konsekwencją korzystał ze swego prawa do szafowania „chlebem", tworzył i spajał stronnictwo własne. Graziani oraz inni teoretycy zagraniczni zupełnie słusznie uważali ową prerogatywę dowolnego rozdawania dóbr i godności za nader cenne narzędzie władzy. Jak zawsze i wszędzie, łaski spływające na jednych jątrzyły drugich. Wielmożnym solą w oku był Zamoyski, do trwałego pokoju wzdychające ziemiańs* two utyskiwało na faworyzowanie wojskowych. Ród Zborowskich bolał nad własną „krzywdą" i rozpalał się do białego. Wielkich rzeczy wyglądał, kiedy pomagał książęciu Siedmiogrodu zostać Stefanem I, a odszedł z kwitkiem. Władza zamajaczyła mu, lecz nie dała się pochwycić. Węgier był królem obranym, musiał więc doświadczyć skutków jednej z 99 tylu innym przyniosła sławę, i niczym się nie odznaczył, prochu nie wymyślił. A osobiście był odważny. W znacznie od Polski kulturalniejszych krajach Zachodu, w tym czasie i grubo później, knowały i zdradzały indywidualności prawdziwe, gwiazdy pierwszego blasku. Przecież sam Kondeusz Wielki, czczony nad Sekwaną bardziej niż u nas wszyscy Chodkiewicze i Żółkiewscy razem wzięci, przez lata całe do spółki z królem Hiszpanii wojował przeciwko Francji. To się działo w stuleciu XVII. A w interesującej tu nas chwili dziejów? W roku 1588 Henryk III kazał zabić, zadźgać bez wyroku, dwóch książąt de Guise - świeckiego i kardynała - przywódców partii ultrakatolickiej i niewątpliwych zdrajców. Nie mógł nawet marzyć o wytoczeniu im procesu. 85

Francję w ten sposób zabezpieczył. Sorbona odsądziła go od władzy, większość miast sprzysięgła się przeciw niemu (aczkolwiek to u nas, a nie w Paryżu, obowiązywał artykuł o prawie poddanych do wypowiadania posłuszeństwa), ambasador hiszpański zaczął werbować wojsko we własnym jego państwie. W roku następnym Henryk III zginął pod Paryżem, który oblegał, od noża mnicha, Jakuba Clćment, wyznaczywszy przedtem na spadkobiercę księcia de Bourbon, Henryka IV, dotychczasowego protestanta. Francja została uratowana, ale w jaki sposób i za jaką cenę! W początkach panowania Stefana I Janusz Zbaraski chadzał sobie samopas po Ukrainie, uprawiał własną politykę, do spółki z Kozakami najniepotrzebniej w świecie prowokował Turcję. Król upominał go parokroć, aż w kolejnym piśmie zabrzmiał ton, którego za Zygmunta Augusta nikt z możnych nie traktował zbyt poważnie: „Wiedz, Wierność Twoja, że tego lada jako nie zbędziesz..." Książę umitygował się od razu. Pragnąc przejednać pana postąpił obrzydliwie - oszukał i podstępnie wydał władzy własnego kompana, Iwana Podkowę, którego ścięto we Lwowie. Sprawa Samuela Zborowskiego i inne zatargi z magnatami świadczą nie o rozkładzie, lecz o zdrowiu Rzeczypospolitej. W tym wielonarodowym, wolność szanującym państwie łatwiej niż gdzie indziej wypływało się na czystą wodę, przezwyciężało normalne dla epoki przeszkody. Ze Zborowskimi rząd wygrał, od swego nie odstąpił, aczkolwiek obrażając prawo sam sobie robotę utrudnił. Okrutne wrzaski sejmikowe rychło zaczęły nacichać, w dwa lata zaledwie po egzekucji pod Lubranką opinia większości herbowych znowu zaczęła sprzyjać królowi, i to tak dalece, że zupełnie trzeźwo rząd mógł myśleć o podjęciu ogromnych działań... na zewnątrz. Nikt przewidzieć nie mógł, że zanim czas całkiem zagłuszy złe echa, przyjdzie, szlachcie znowu jechać pod Wolę. To nie przesadnie rozsławiony proces Zborowskich, lecz całkiem inna, 102 specjalistom tylko znana kwestia stawia w niedobrym świetle sejm z roku 1585. W ostatnim dniu obrad wystąpił na czele nielicznego grona posłów niejaki Mikołaj Kazimierski i sprzeciwił się uchwałom. Protestacje kilkunastu osób przyjęto, sejm rozszedł się bezowocnie. Był to już drugi tego rodzaju wypadek, poprzedni miał miejsce trzy lata wcześniej, zaraz po zakończeniu wojen moskiewskich. Za Stefana I stawało się jasne, że w sejmie Obojga Narodów decydować zaczyna nie większość, łecz mniejszość. Nie było to jeszcze liberum veto, które oznacza prawo jednostki do zrywania sejmu. Na to należało poczekać lat siedemdziesiąt. Mikołaj Kazimierski i jego sprzymierzeńcy stworzyli precedens zły, jak najgorszy, ale w gruncie rzeczy niczego nie wymyślili, postępowali zgodnie z logiką ustroju. Ich uczynek wynikał z braku przepisu o stanowieniu praw większością oraz innego, który by czynił z posła przedstawiciela całego narodu - chociażby szlacheckiego 86

tylko - a nie reprezentanta sejmiku ziemskiego. Skoro przepisów takich nie było, sejm musiał się stać „kongresem województw" i nie mógł przejść do porządku dziennego nad głosem żadnego z nich. Za Zygmunta Augusta, w bohaterskiej dobie dziejów sejmów walnych koronnych, systematycznie i przez dziesięciolecia dokonywano tej sztuki. Rozstrzygała większość. Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów okazał się już do tego niezdolny. Mechanizm w porę uregulowany nie został, aczkolwiek się do regulacji znakomicie nadawał. Trzymał się nadal kupy, ale zaczynał zawodzić jako całość. Poszczególne tryby obracały się już czasem na własny rachunek. Skoro Sejm okazywał się bezsilny, chcąc coś załatwić należało apelować do... sejmików! Utwierdzać w ich własnym pojęciu ich suwerenność, sadowić się na obwodzie błędnego koła. Zaczynało się ono dopiero rozpędzać ruchem na razie powolnym. Jeszcze był czas na wyrwanie się z wiru. Stara, sąsiedzka metoda namawiania kontradycentów do zmiany zdania i zgody z ogółem już nie wystarczała, stanowiła nawet pułapkę kuszącą urokami łatwizny. Organizm Obojga Narodów był zdrowy, należało dlań napisać obowiązującą receptę higieny politycznej, wyprecyzować ustrój. Takie zadania bez świadomego swych celów kierownictwa wykonane być nie mogą. Rząd powinien liczyć na poparcie społeczeństwa i zabiegać o nie, prowadzić robotę musi sam. Stronnictwa polityczne, zamierzające reformę czy zmianę konstytucji, z reguły dążą najpierw do zdobycia władzy. Od tego zaczynają. Władza nie jest pojęciem ani zjawiskiem mitycznym czy mistycznym. Stanowi narzędzie absolutnie niezbędne w życiu społeczności ludzkich, służy właśnie do regulowania warunków ich bytu. 103 Za Stefana I zainteresowania rządu kierowały się przede wszystkim na zewnątrz. Uderzenie Groźnego na Inflanty wysunęło sprawę tego kraju oraz bezpieczeństwa Litwy na plan pierwszy. Zreformowano jednak sądy, aparat władzy wzmocnił się, zdołał zmusić szlachtę do niebywałego wysiłku. Zaraz potem dał się słyszeć na sejmie głos króla o potrzebie unormowania prawem przyszłej elekcji. Można odgadnąć, dlaczego Stefan i Zamoyski woleli szybko skończyć z Samuelem Zborowskim zamiast tracić czas na przewlekły proces. Wystarczy pamiętać, iż rzecz się działa w maju 1584 roku. Na przedwiośniu Lew Sapieha pojechał był do Moskwy jako poseł Rzeczypospolitej. Wybiegła mu na spotkanie wiadomość wagi największej. 18 marca zmarł Iwan Groźny. Na tron moskiewski wstąpił nieudolny spadkobierca. Car żenił się sześć (a może nawet osiem) razy, gwałcąc bez ceremonii niewzruszone kanony Cerkwi, i miał ośmioro dzieci. Kryzys dynastyczny na Kremlu podyktowała ta konieczność, którą mahometanie zwą lakonicznie przeznaczeniem. W chwili śmierci Groźnego żyło tylko dwóch jego synów. 87

Dwudziestosiedmioletni Teodor - ten sam, do którego podczas elekcji wzdychała szlachta polska - dobrze by się nadawał na pustelnika, mnicha albo i ascetę, lecz już nie na przeora klasztoru. Oddany dewocji, jako władca zarobił sobie u ziomków na miano ,,Fiodor Biezumnyj" i odznaczał się ponadto bardzo słabym zdrowiem. Jego przyrodni brat Dymitr, owoc ostatniego ożenku rodzi*ca, stanowił niewiadomą. Właściwy następca tronu - Iwan - zmarł 19 listopada 1582 roku. Zginął raczej z ręki ojca, uderzony posochem, długim berłem, okutym jak oszczep. Z wydarzeń tych wysnuć się miały powikłania tylko dlatego prawdopodobne, że prawdziwe, i nieskończony potok legend. Jedna z nich głosi, że Groźny odsunął był carewicza Iwana od spadku i przeznaczył czapkę Monomacha Dymitrowi. Ufać jednak należy nie tej bajeczce, lecz znanemu obrazowi Eliasza Riepina, który pokazuje starca o obłąkanych z przerażenia oczach, trzymającego w objęciach skrwawione zwłoki syna. W chwili tragedii na Kremlu Dymitr liczył sobie jeden miesiąc życia, dokładnie co do dnia. Zabity Iwan był mężem blisko trzydziestoletnim. Wkrótce po powrocie Sapiehy ruszył znowu na wschód stary Michał Haraburda, „człowiek bystry w dowcipie i w rzeczach moskiewskich wielce biegły", od niedawna kasztelan miński, senator. Wiózł projekty, zrodzone z nałogowych prawie, a fantastycznych raczej marzeń o unii. Na wypadek zgonu któregokolwiek z władców Rzeczpospolita i Wielkie Księstwo Moskiewskie miały się połączyć pod wspólnym panem. Tymczasem zaproponował Hara104 burda pokój wieczysty, lecz zażąda) również odstąpienia Smoleńska, Nowogrodu i Pskowa. Odpowiedziano mu postulatami równie rozległymi pod względem terytorialnym. Tylko w naszym sejmie wolno było swobodnie i bez niczyjej obrazy rozprawiać o tym, co nastąpi, gdy król oczy zamknie. Bojarowie ani słuchać nie chcieli wywodów o śmierci carskiej, metropolita zagroził klątwą uczestnikom dyskusji na ten temat. Stefan I uważał, że zgon Iwana Groźnego unieważnia rozejm, zawarty w Jamie Zapolskim na lat dziesięć. Prowizoryczny układ orzekał, że termin pokoju wygaśnie w czerwcu 1587 roku. Na przedłużenie umowy Haraburda się nie zgodził i wyjechał z Moskwy. Odnalazł króla w Grodnie i złożył mu sprawozdanie. Wkrótce potem zakończył życie. W tym czasie Stefan miał już zapowiedź pierwszej raty zasiłku papieskiego dwudziestu pięciu tysięcy szkudów, czyli dukatów złotych. Po rozpoczęciu działań tyleż miało wpływać co miesiąc. Zachęcony przez Antoniego Possevina Sykstus V zdecydował się popierać Węgra także i materialnie. Zmarły niedługo przedtem Grzegorz XIII - twórca nowego kalendarza - również mu żywo sprzyjał, ale pieniądze wolał wydawać na szkolnictwo katolickie w całej Europie. 88

Pięć lat zaledwie upłynęło od sejmu, podczas którego szlachta niechętnie uchwaliła podatek na wyprawę pskowską i bez entuzjazmu słuchała słów monarchy: „Bóg mi świadkiem, że gdyby tego dobro Rzeczypospolitej wymagało, pomyślałbym nie tylko o zawojowaniu Moskwy, ale Północy całej..." Teraz - czyli w roku 1586 - „umysły ludzkie wielce się odmieniły - zanotował Jan Dymitr Solikowski - podatki na wojnę ochoczo miano uchwalić". Inne świadectwa też to potwierdzają, najbliższy sejm wcale się nie zapowiadał jako opozycyjny. Mikołaj Machiavelli zalecał władcom dokonywanie wielkich czynów, upatrując w nich niezawodny środek zjednywania serc poddanych. Stefan upokorzył Gdańsk tylko formalnie, sprawę pruską lekkomyślnie zaklajstrował, ale trzy kampanie na wschodzie naprawdę wygrał, straty odzyskał, łamiąc Zborowskich pokazał zęby, poparcie Rzymu otrzymał. Takiego pasma sukcesów nikt w Rzeczypospolitej od pokoleń nie oglądał. Papież dawał pieniądze, ponieważ król go przekonał, że do Stambułu najlepiej pomaszerować przez Moskwę. Należy zatem pokonać ją, opanować jej tron, unię przeprowadzić i dopiero wtedy połączonymi siłami uderzyć na sułtana. Rzym dążył do połączenia wyznań oraz do powszechnej krucjaty chrześcijan 105 przeciwko islamowi. Z licznych wypowiedzi Stefana wynika, że celem ostatecznym było dlań wyzwolenie Węgier. Pomimo to nie brakuje badaczy uważających owe rozległe plany za pozór. Według nich, zamierzona wyprawa dać miała jedno, konkretne - zwycięstwo Rzeczypospolitej nad Moskwą. Domysł ten pasuje jakoś do tej na pewno prawdziwej okoliczności, że szlachta wybrała na tron Stefana po to właśnie, aby się od wojny z Turcją zabezpieczyć. O ile wiadomo, Mikołaj Machiavelli pierwszy obdarzył nasz kraj przydomkiem „przedmurza chrześcijaństwa". Polska publicystyka polityczna XVI wieku zaszczytny ów tytuł chętnie odstępowała Moskwie, co bynajmniej nie łagodziło sporu o ziemie ruskie, zadzierzgniętego przez Litwę jeszcze za Giedymina i Olgierda. Na sejmikach przeważały nastroje porządkowe. Wolno było pomyślnie wróżyć o zapowiedzianym na luty sejmie. Rozejm z Moskwą wygasnąć miał w czerwcu. 12 grudnia 1586 roku Stefan I zmarł w Grodnie po pięciodniowej chorobie. Zgon przyszedł tak nagle, że religijny władca nie zdążył się wyspowiadać. Sprawą najbardziej aktualną stała się nowa elekcja, a nie wojna. Bezgłowe państwo nie może występować czynnie. Właściwy człowiek panował na Wawelu przez lat dziesięć. Raczej tam zamajaczył, niż zasiadł. Zabrała go zadawniona choroba, nie zaś trutka, pozory mylą. Specjaliści twierdzą, że zmarł albo na uremię, albo na miażdżycę. Któreś z tych cierpień 89

zaczęło go gnębić już w Siedmiogrodzie, a tryb życia - trudy wojenne, zbytni pociąg do wina i polowań -przyspieszył proces. Pięćdziesiąt trzy lata... tego i wówczas nie uważano za starość. Stefan Żeromski wprowadził widmo króla do swej Dumy o hetmanie i kazał mu tak przemawiać: „Wdeptała wasza masa trupa mojego w ziemię. I osinowym kołem piersi upiorowi przebodła, żeby już nigdy zamysł wielkiego czynu wpośród was nie powstał." Biskup Paweł Piasecki, który Stefana pamiętał, a pewnie i widywał, opowiada w swojej kronice, że zwłbki Węgra ...z Grodna do Krakowa uroczystym obrządkiem przeprowadzone, tamże w kaplicy kościoła katedralnego [...] z należytą uczciwością pogrzebione zostały; cały obchód żałobny odprawił się kosztem publicznym: która to cześć tym się tylko królom wyrządza, co zarobili sobie na szczególniejszą życzliwość narodu; innych pogrzeby odprawiają się nakładem własnego ich skarbu, zawsze w dostatki wielce zamożnego. Utrata własnej państwowości dokonała w polskim sposobie myślenia deformacji dziwnych i, niestety, raczej trwałych. Jakiekolwiek opory napotykane 106 przez władze uchodzą za niezbity dowód anarchiczności narodu. Jeżeli społeczność nie słucha niewolniczo, to znaczy, że jest zła, zdeprawowana, trupia. Tego rodzaju pryncypia prowadzą do bardzo wielu ciężkich powikłań w praktyce życia, a także do całkiem fałszywych osądów dziejowych. Prawo tarcia równie łatwo usunąć z żywej, stającej się historii, jak i z przyrody. Pokonywanie oporów to reguła, a nie wyjątek. Doznania zbiegłego z Polski Walezjusza niezbicie świadczą, że trudności, z jakimi borykał się Stefan, nie dociągały ówczesnej normy europejskiej. Prawdziwości tego twierdzenia dowodzi również skala zdobyczy. Podziwu godne, że tak wielu rzeczy można było dokonać w przeciągu mizernych lat dziesięciu. A przecież monarcha nie działał sam, bardzo liczny odłam szlachty, wszyscy wśród niej najlepsi, stali po jego stronie. „Po śmierci króla Stefana Polska pod ciężkim stękała rozruchem", aż wygrali na elekcji jego ludzie, ci sami, co z nim współdziałali za życia. Nie powiodło się natomiast tym właśnie, co ostrzyli osinowy kół. Fałszywe oceny historii w żadnym jeszcze kraju poziomu myślenia politycznego nie podniosły. Wspomniane nieporozumienia dzisiejsze wyglądają tym żałośniej, że Rzeczpospolita ówczesna znajdowała się w samym centrum uwagi myślicieli i pisarzy-statystów. Co się u nas działo, grało w ich oczach rolę ogromnie ważnego doświadczenia. Toczył się wtedy na kontynencie zasadniczy spór pomiędzy zwolennikami absolutyzmu monarszego a takimi, którzy głosili zasadę wyższości społeczeństwa nad władcą. Opinie stron obu z benedyktyńską pracowitością zebrał i przedstawił Stanisław Kot w książce Rzeczpospolita polska w literaturze politycznej Zachodu. Czytając ją, z politowaniem uśmiechamy się nad mizerią czasów późniejszych, kiedy to byle artykulik poświęcony Polsce 90

uznawali Nadwiślanie za wydarzenie polityczne. W XVI wieku największe powagi pilnie się przyglądały naszym sprawom. Orzeczenia wypadały różnie. Jednej tylko nuty w nich prawie nie słychać - lekceważenia. Kraj, który ograniczył swych monarchów prawem, powierzył im władzę na podstawie umowy, ten kraj nie tylko żył, ale odnosił zwycięstwa w wojnach, wyraźnie szedł naprzód, rozwijał się. Rzezi i masowych prześladowań w nim nie było, obywatele jego bytowali w warunkach pod wielu względami godnych pozazdroszczenia. To było najważniejsze w polsko-litewskim doświadczeniu, wzbudzało na świecie żywe zainteresowanie. Demokratyczny (w porównaniu z innymi państwami) mechanizm Rzeczypospolitej funkcjonował, przysparzał swym kierownikom wielu kłopotów, ale okazywał się całkiem żywotny, miał przed sobą widoki. Myśliciele europejscy, których się uważa za wczesnych poprzedników Oświecenia, zyskiwali rzeczowy argument. 107 Wolno bez uniesień oceniać plany wschodnie króla Stefana. Zamiar opanowania Moskwy i unii z nią był zapewne mrzonką. Stambuł do dni naszych stanowi własność Turcji, nie zdołali go zdobyć nawet imperatorzy Wszech Rosji. Zamierzona i wsparta szkudami papieskimi wyprawa przyniosłaby najpewniej sukces wojenny, zdobycz w postaci odzyskania Smoleńska chociażby. Rząd opromieniony sławą nowego wielkiego czynu zyskałby wielkie szansę wyregulowania ustroju. Jan Zamoyski już podczas pierwszego bezkrólewia żądał ustawy o głosowaniu większością, król do zwolenników sobiepaństwa i chaosu na pewno się nie zaliczał. Trzeba z naciskiem podkreślić, że nasze własne i Europy dobro wcale nie wymagało zmiany struktury Rzeczypospolitej na jedynowładczą. Należało ją tylko naprawić i wzmocnić, zgodnie z logiką, a polsko-litewskie doświadczenie mogło się kontynentowi przydać. Wśród interesujących się naszym państwem pisarzy nie zabrakło również ideologów wyznaniowych. Strona katolicka ganiła oczywiście konfederację warszawską, wolność daną heretykom. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że ci ostatni, wszyscy i bez zastrzeżeń, pochwalali nadwiślańskie i nadniemeńskie porządki. Niektórym spośród nich nieznośnie dolegała myśl o tym, że jest na świecie kraj, co pozwala swobodnie działać obmierzłym arianom. Karcił za to Rzeczpospolitą następca Kalwina, Teodor de Beze, sam za odszczepieństwo zaocznie skazany na stos przez króla Francji. SŁUGA DOKTRYN Za sprawą malej garstki doradzających łatwo wzbudzić nienawiść ze strony wielu obywateli i spowodować złośliwą a przewlekłą chorobę organizmu państwowego. Wiadomo zaś, że łatwiej 91

zawczasu zapobiec zarazie aniżeli chorobę uleczyć. Krzys/tof Warszewicki, De legato legationeque liber, 1595 r. Sejmiki grudniowe, które poprzeć miały zamysły wojenne króla Stefana, okazały się ogromnie pożyteczne. Zaskoczone wieścią o śmierci pana natychmiast powzięły uchwały zabezpieczające spokój w województwach. Trzeci raz w przeciągu krótkich lat czternastu zsyłał los na Rzeczpospolitą nieszczęście bezkrólewia! Ale teraz, na samym wstępie, w pierwszej chwili rozpoczynającego się kryzysu, ogół doszedł do głosu, wyrzekł swoje słowo, które okazało się ważkie. Burze polityczne wyładowywały się w Warszawie, prowincję ogarnęły późno, już po elekcji. Wielcy panowie szli na ostre, ziemiaństwo do wojny domowej się nie rwało. Nastały jednak zaraz perturbacje, które bardzo łatwo mogły przekreślić postanowienia sejmików. Zgodnie z precedensami i najbardziej palącą potrzebą kraju należało potwierdzić pokój religijny. Chcieli tego podczas marcowej konwokacji posłowie oraz wszyscy senatorowie świeccy, episkopat odmówił zgody. Prymas Stanisław Karnkowski wyjechał z Warszawy, za jego przykładem poszli biskupi, niektórzy z dramatycznymi gestami. Udało się na szczęście zawrócić z drogi i ubłagać jednego infułata. Był nim biskup kamieniecki Wawrzyniec Goślicki, intelektualista i pisarz, autor głośnej w Europie książki De optima senatore (O senatorze doskonałym). Podpis na akcie tolerancyjnym, zaopatrzony przezornie uwagą: „dla dobra pokoju", zaszkodził Goślickiemu w karierze. Rzym nie zapomniał mu tego uczynku. Nuncjusz, biskup Hannibal z Kapui, przekroczył był właśnie granicę, lecz zatrzymano go w Oświęcimiu. Zwyczaje polskie zabraniały obcym dyplomatom pobytu w stolicach i jeżdżenia po kraju podczas bezkrólewia. Hannibal ani myślał ich przestrzegać. Wyruszył z miasta o świtaniu, a słabe posterunki przy bramie zlękły się jego powagi czy też potężnego orszaku. Dopiero w Krakowie przyszło mu zmitrężyć nieco czasu, zanim dotarł ostatecznie do Warszawy. 109 Pospieszył tu na zamek, do królowej wdowy, obdarzonej niedawno przez papieża Różą Złotą. Anna Jagiellonka przyjęła dostojnika z całą należną mu czcią. Protokół werbalny rozmowy świadczył o zupełnej jednomyślności stron. Nuncjusz i królowa zapewniali się nawzajem o swym najgorętszym pragnieniu utorowania drogi kandydatowi katolickiemu. Obydwoje mówili prawdę, tylko prawdę, wyłącznie prawdę. Nuncjusz miał wyraźne polecenie popierania Habsburgów, Jagiellonka ze wszystkich sił dążyła do wyniesienia własnego siostrzeńca, królewicza szwedzkiego, Zygmunta z dynastii Wazów. Obaj kandydaci byli łacinnikami bez zarzutu, Rzym postawił jednak na Niemca. Rzym, Wiedeń, Madryt, katoliccy książęta Rzeszy, protestancki przeważnie obóz Zborowskich... Filip II przysłał do Pragi znaczną sumę pieniędzy na przekupywanie Polaków. Na ry92

nku krajowym pojawiło się nagle mnóstwo talarów z wizerunkiem cesarza Rudolfa II... Od tej strony nie mogły konkurencji sprostać ani zasoby Anny Jagiellonki, ani niezmierne - w skali krajowej - dostatki Zamoyskiego. Ludzkie talenty, charaktery i pasje okazały się silniejsze od złota. Elekcja z roku 1587 to jedyny rozdział naszej historii, którego treść ukształtowała kobieta. W jeszcze większym dziele uczestniczyła Jadwiga, ale król-dziewczyna była tylko pierwszą aktorką wydarzeń. Bez niej dramat odegrany być nie mógł, reżyseria należała jednak niepodzielnie do polskich oraz litewskich wielmożów, no i samego Jagiełły. Teraz jego prawnuczka osobiście prowadziła grę. To ona zaszachowała Habsburgów, postawiła przeciwko nim współzawodnika, przezwyciężyła jego niechęć do korony, która miała mu przypaść w udziale. Anna Jagiellonka liczyła sobie lat czterdzieści dziewięć, kiedy po zgonie brata wyszła z cienia i po raz pierwszy ukazała się na środku sceny. Miała skończonych sześćdziesiąt trzy, gdy nastała szczytowa chwila jej gorzkiego żywota. W Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu już od trzech zim czekał na nią z jej własnego polecenia przygotowany grobowiec. Przez całe panowanie Stefana I niemiła mu, zaniedbywana i osamotniona małżonka prowadziła osobną i tajną akcję. Przygotowywała elekcję, mającą nastąpić po śmierci młodszego o lat dziesięć męża. Snuła nici nader precyzyjnie, lecz nie można wątpić, że cały kunszt na nic by się nie przydał, gdyby w rozstrzygającym momencie zabrakło samej prządki. Kiedy Anna zaczynała liczyć na młodziutkiego „Zysia", ojciec jego marzył o uświetnieniu swej dynastii koroną polską. W roku 1587 Jan III nie chciał jej dla syna. Katarzyna Jagiellonka już nie żyła, dwór sztokholmski zmienił orientację. Anna pragnęła wprowadzić na Wawel jedno z dzieci króla Szwecji, Jagiel110 lonów po kądzieli. Była wierna własnemu rodowi, jego wielkości i tradycji. Ostatnia z dynastii nadal uprawiała jej odwieczną politykę familijną. Nie podzielała antyhabsburskich sentymentów szlachty polskiej, wykrzykującej swoje : „Aż do gard! naszych nie chcemy Niemca!" Grubo zawczasu przewidziała, że ze wszystkich braci cesarskich najwięcej szans mieć będzie Maksymilian i postanowiła, że jeśli nie uda się wypromować Zygmunta na monarchę, to przynajmniej monarchinią Polski i Litwy zostać powinna jego siostra, spoczywająca dziś w Toruniu królewna szwedzka, Anna Wazówna, którą wydać przyjdzie za wspomnianego arcyksięcia. Potrafiła wmówić w Wiedeń, że Sztokholm wie o tej kombinacji matrymonialnej i godzi się na nią. Prawda obiektywna nie krępowała zbytnio starej królowej. Zamysły jej trafiały w sam nurt nastrojów szlachty, rozkochanej w tradycji Jagiellońskiej, pragnącej, aby nowy rozdział dziejów kraju był dalszym ciągiem poprzednich. I zgadzały się ze zwykłym rachunkiem politycznym. Jeszcze za 93

Stefana sekretarz nuncjatury pisał do Rzymu, że darmo myśleć o przyszłej koronacji „Piasta" w tej „Polsce", w której najwięksi magnaci są Rusinami. Dlatego też - beznamiętnie wywodził Włoch — najwięcej widoków mieć będzie człowiek obcy nawet, ale spokrewniony z Jagiellonami. Względy jak najbardziej realne skreślały Polaków z listy wtedy właśnie, kiedy jeden z nich znakomicie się do berła nadawał. Losy Rzeczypospolitej potoczyłyby się zapewne inaczej, gdyby tron przypadł nie Wazom, lecz Zamoyskim. Kanclerz i w jednej osobie hetman wielki koronny miał jeszcze przed sobą osiemnaście lat czasu. Talentów i charakteru dowiódł, gospodarzem był zawołanym, aczkolwiek pozbawionym skrupułów, co u kierownika polityki nie stanowi wady. Wolno wyrazić nadzieję, że obwarowałby państwo na kształt swojego Zamościa i nie roztrwoniłby zasobów. Potomkowie jego żyją po dziś dzień, a niedaleka przyszłość miała udowodnić, że szlachta Rzeczypospolitej, zazdrośnie strzegąca zasady elekcyjności tronu, powoływała nań własnych królewiczów -dopóki istnieli. (Losy Sobieskich rozegrały się w innej dobie dziejów i dlatego na kontrargument się nie nadają.) Podobno Zamoyski myślał o własnej kandydaturze, ale sam jej wysunąć nie mógł. Cała furia prowadzonej przez Zborowskich opozycji zwracała się teraz przeciw niemu. Zaledwie trzy lata minęły od egzekucji Samuela. Rozpętana wokół jego sprawy burza nie wysadziła z siodła króla Stefana, zawaliła kłodami drogę kanclerza. Przeszkodziła mu osobiście, lecz nie zdegradowała go jako przywódcy tych, co nie byli warchołami. Rozróżnienie istotne, bo dowodzące, że pomimo wszystko nie było jeszcze tak źle w huczącej zamętem Koronie. Litwa trzymała się wyraźnie na uboczu. Przybywszy na elekcję początkowo 111 rozbiła nawet namioty z dala od polskich, na prawym brzegu Wisły. Pragnęła wyzyskać położenie, aby wymusić ustępstwa, otrzymać tylko dla siebie świeżo wspólnymi siłami zdobyte Inflanty. Nie oglądając się wcale na Polskę zawarła dziesięcioletni rozejm z Moskwą. Samodzielność w polityce zagranicznej to jeden z zasadniczych atrybutów państwa suwerennego. Nie wiadomo doprawdy, skąd się wzięły mniemania, że unia lubelska zrabowała Wielkiemu Księstwu osobowość. Podczas wszystkich trzech elekcji w stuleciu XVI Litwa grała na zwłokę, to znaczy w praktyce na przedłużanie kryzysów. Wielonarodowe państwo musiało doznawać trudności, jakich nie znały organizmy jednorodne. Królowa Anna nie ruszała się z Warszawy. Była świadkiem groźnej konwokacji, która zdawała się zapowiadać zwycięstwo Zborowskich, paktowała z nimi, nie zrywała mostów wiodących w stronę Wiednia, ułatwiała nuncjuszowi korespondencję, pod własną pieczęcią odsyłając jego listy do Rzymu, i bez przerwy naciskała Sztokholm. Słała gońców, listy, wysuwała wnioski, nie zrażając się odmowami żądała... zapowiedzi unii obu państw oraz Estonii dla Rzeczypospolitej. W rękawie chowała zapewne kartę, o której istnieniu Jan III 94

doskonale wiedział. Przebywał podówczas na kontynencie — chwilowo poza granicami Polski - Gustaw Eriksson Waza, syn otrutego króla Eryka XIV, kandydat na pretendenta do korony szwedzkiej. To Anna sprowadziła go ongi do Polski, gdzie się wychował. Uprzątnęła zawadę z drogi szwagra, przenosząc wtedy Gustawa ze Skandynawii na Mazowsze, teraz mogła całkiem inaczej zagrać jego osobą. Wytężoną akcję leciwej damy wzbogacał szantaż. Pierwszy i decydujący punkt zdobyła, kiedy wymogła na Janie wysłanie ambasadorów. Byli nimi dwaj przedstawiciele arystokracji szwedzkiej, która nic nie miała przeciwko temu, aby następca tronu sztokholmskiego, przyszły król, przeniósł się za morze, pozostawiając ster spraw szwedzkich w ręku możnych. Podziwu godne, ile trzeba było wysiłku, aby przełamać wstręty i sprowadzić do Polski model najstarszego pomnika w Warszawie! Konwokacja, podczas której rej wodzili Zborowscy, wyznaczyła elekcję na 30 czerwca. Termin wybrano tak, aby zniechęcić do przyjazdu ziemiaristwo, zaprzątnięte myślą o żniwach. Wbrew oczekiwaniom zwaliły pod Wolę tłumy szlachty, która chciała sama decydować o swym losie, no i rozsmakowała się już we wspaniałym teatrum elekcyjnym. Dzięki niezmordowanym zabiegom Anny, przeciwko trzem rywalizującym ze sobą Habsburgom - Ernestowi, Maciejowi i Maksymilianowi - stanął w szrankach królewicz Zygmunt Posłowie szwedzcy zjawili się w Warszawie 22 czerwca, a w dwa dni potem królowa 112 odbyta z nimi długą, tajemną naradę. W tydzień później przybył kanclerz, uszykował pod zamkiem w szyku paradnym swe trzytysięczne wojsko i poszedł rozmawiać z panią. Kandydatura moskiewska, której Zamoyski w zasadzie sprzyjał, miała teraz - po śmierci Groźnego - zwolenników na Litwie. Korona już wiedziała o nieudolności Teodora. Oferta chana Tatarów wzbudziła wesołość. Dwie próby gwałtu nie opłaciły się klanowi Zborowskich i Stanisława Górki. Znowu się okazało, że po ten oręż stanowczo lepiej w Rzeczypospolitej nie sięgać. Zamysłowi porwania prymasa zapobiegł Zamoyski. Żołnierze hetmana w porę otoczyli klasztor bernardynów, arcybiskup wśród'wielkich honorów przeniósł się na zamek. Wkroczenie gotowych do boju chorągwi na pole elekcyjne również nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. W żałobę przybrane drużyny hetmana nie pozwoliły się zaskoczyć, w porę stanęły pod bronią. Obok nich zajęły miejsce pułki jednego z najpotężniejszych panów w Rzeczypospolitej, filaru krajowego prawosławia, kniazia Konstantego Ostrogskiego. Do walki nie doszło, mieszczanie niepotrzebnie zatrzasnęli bramy Warszawy, a nuncjusz wstąpił na wieżę katedry Św. Jana, skąd dobrze było widać błonia pod Wolą. Po zachodzie słońca obie strony zeszły z pozycji, lecz politycznie wygrała kanclerska, której nie obciążała odpowiedzialność za próbę użycia siły. Masy neutralnej dotychczas szlachty zaczęły sprzyjać 95

Zamoyskiemu. Przestał się on wahać, kiedy chwilowe zdecydowanie wykazał interrex, prymas Stanisław Karnkowski, również urażony poczynaniami Zborowskich. 19 sierpnia 1587 roku większość szlachty i senatorów obrała królem Zygmunta III. Śpiewanemu w katedrze hymnowi Te Deum laudamus przysłuchiwała się niewidoczna z naw, ukryta w głębi empory Anna Jagiellonka. Królowa wolała z dala od oczu ludzkich przeżywać chwilę swego największego tryumfu. Niezwłocznie całym majątkiem poręczyła szlachcie wypełnienie warunków, które zaprzysięgli posłowie szwedzcy. Widniał wśród nich punkt o odstąpieniu Estonii. Rzeczpospolita zyskiwała całkiem niepotrzebną przynętę. Zamoyski doskonale wyczuł moment i w porę zeń skorzystał. Nazajutrz, po Te Deum na cześć Zygmunta, prymas usprawiedliwiał się i gęsto tłumaczył przed nuncjuszem. Twierdził, że ustąpił pod silnym naciskiem szlachty. A w dwa dni później - 22 sierpnia - adherenci Habsburgów „wybrali" na króla arcyksięcia Maksymiliana. Rolę przeznaczoną dla prymasa odegrał w tej bezprawnej „elekcji" biskup kijowski, Woroniecki, nie mający po temu żadnych tytułów. Jego protegowany - Maksymilian - miał za to wojsko w pobliżu, bo • - Rzeczpospolita... \ 113 tuż za granicą, poparcie cesarza, a w samej Rzeczypospolitej nie cofających się już przed niczym Zborowskich, Górkę, ich przyjaciół, ws'ród których znajdował się sam Stanisław Diabeł-Stadnicki z Łańcuta, człowiek gorzej niż groźny. Nie wiadomo, czy słyszał o Stadnickim i znał jego przydomek ów Włoch, który wtedy właśnie nazwał Zamoyskiego diabelskim, niesamowicie upartym kanclerzem. Stawali u nas przeciwko sobie nie z papieru wystrzyżeni ludzie. A ten, w czyim imieniu walczył teraz Zamoyski, też miał nieugięty, lecz z innej zgoła materii ulepiony charakter. Sztorm wpędził do Gdańska eskadrę wiozącą polskiego elekta oraz jego siostrę, królewnę Annę Wazównę. Posłuszny rodzicielskiemu poleceniu zamierzał początkowo Zygmunt przyjąć przedstawicieli Rzeczypospolitej na szwedzkim pokładzie. Wylądował jednak, zmuszony przez okoliczności, zażądał od magistratu Gdańska listu żelaznego i w katedrze oliwskiej został obwołany królem. W tydzień później, bez pośpiechu czy zapału, naglony przez ojca do... powrotu, ruszył przez Malbork na południe, w tę stronę, gdzie szaleli Zborowscy i gdzie pojawiło się już wojsko Maksymiliana. Zamoyski pobił je pod Krakowem, a właściwie w nim samym, na przedmieściu Garbary, osobiście prowadząc do ataku swą czarną piechotę. Zobaczywszy hetmana z bliska, dowodzący po stronie austriackiej Andrzej Zborowski zostawił knechtów na łasce losu i uciekł, ile tchu w koniu. Niewola zapewniłaby mu los Samuela. 96

Wiadomość o zwycięstwie otrzymał Zygmunt pod Korczynem, gdzie się przeprawiał przez Wisłę. Jednocześnie goniec przywiózł mu list ojca, znowu nakazujący powrót za morze. Syn miał podobno odpisać na to, że wkroczy jednak do stolicy, ukoronuje się, wyda siostrę za arcyksięcia Ernesta, po czym odstąpi mu tron wawelski i wyjedzie do domu. W ówczesnych działaniach wojennych mocno się odznaczył dowódca załogi Rabsztyna, Gabriel - a właściwie Hawryło Hołubek, Kozak Zaporoski, żołnierz dobry i kąśliwego języka, „zlej gęby", jak się wtedy mawiało. Kuszony przez Maksymiliana obietnicami łask odpowiedział zwięźle: „Więcej zdradziec w Polsce już nie ma, wszyscy u ciebie." Razu pewnego nagłym wypadem rozbił silny oddział jazdy austriackiej i zagarnął ochraniany przez nią tabor. Opowiadano potem z zazdrością, że Kozacy nieźle się obłowili, ale stanowczo ich w tym ubiegli służący również pod rozkazami Hołubka górnicy miejscowi. Kraków przystroił się wspaniale na przywitanie nowego króla. Bramy 114 tryumfalne zdobiły portrety jego przodków, wszystkich siedmiu Jagiellonów, podobizny wierne, bo z polecenia Zamoyskiego wzorowane ,,na najdawniejszych pomnikach". Widniał już również na tych łukach Snop, herb Wazów, znak po dziś dzień trwający na tylu polskich zabytkach. Witała Zygmunta sama śmietanka społeczności szlacheckiej. Przemawiał doń Wawrzyniec Goślicki, wygłosił też orację Świetosław Orzelski, pisarz, autor słynnych pamiętników, stary działacz ze stronnictwa reform i sługa Stefana I. Mówcy uderzali w jeden ton: „Przybyć tu raczyłeś swój między swe, obcym tu nie jesteś." Ku zachwytowi tłumów król odpowiedział w języku swej matki, po polsku. Wobec Zamoyskiego zachował się zimno, z rezerwą. Szumne i mocno samochwalcze przemówienie skwitował paru powściągliwymi zdaniami.' Istnieli tacy, co już zdążyli nastroić nowego pana przeciwko kanclerzowi. Zygmunt był podejrzliwy, nader łatwo zrażał się do ludzi, a raz powziętych wyobrażeń czy postanowień zmieniać bardzo nie lubił. Nikt jednak nie starał się zastąpić Zamoyskiego w komendzie i wojsko pod jego buławą poszło za wycofującym się na Śląsk Maksymilianem. Zawistni kanclerzowi żywili nadzieję, że kark skręci. 24 stycznia 1588 roku armia arcyksięcia rozbita została pod Byczyną, niedobitki wraz ze swym wodzem schroniły się w mieście. Nazajutrz Zamoyski zmusił je do kapitulacji, wziął do niewoli Maksymiliana i jego polskich stronników, zdobył ogromny łup, który rozdzielili pomiędzy siebie żołnierze. Wyjątek stanowiły osobiste rzeczy Habsburga, zwrócone mu zaraz. Poległ pod Byczyną Hawryło Hołubek, a Stanisław Żółkiewski odniósł ciężką ranę. Na polu bitwy około tysiąca ośmiuset trupów polskich i nieco mniej niemieckich. Dokonana przed miesiącem prawie - 27 grudnia - koronacja Zygmunta III nabrała mocy rzeczywistej. 97

W nocy przed bitwą Zamoyski spiesznie kreślił list do króla. Datował go ze wsi Zadłuby, gdzie na chwilę przystanął. Wygraliśmy potyczkę pod Parzymiechami, donosił. Pobity Diabeł-Stadnicki cofnął się, co zmusiło główne siły wroga do opuszczenia Wielunia i rejterady na Śląsk, za granicę, w kierunku Byczyny. Niektóre chorągwie już go ścigają, reszta ruszy, „skoro tylko księżyc świecić zacznie". Maksymilian : strasznie pośpiesza bez wszelkiej powagi: jak mogą, pędzą za nim [jego] konni: wielu broń rzuca za sobą [...] Co dalej nastąpi, o tym Waszej Królewskiej Mości doniosę. Tymczasem masz, Wasza Królewska Mość, za co Bogu Wszechmogącemu dziękować, że z państw Waszej Królewskiej Mości współzawodnik, tylu cesarzów potomek i brat cesarski z największym wstydem w nocy zemknął... 115 Panowanie Zygmunta lir zaczęło się pod szczęśliwymi auspicjami, w okolicznościach lepszych niż poprzednie, Stefanowe. Większość poddanych witała młodego czowieka sercem otwartym, bo miłującym wspomnienie o Jagiellonach, przodkach jego. Koronację natychmiast przypieczętował wielki czyn, zwycięstwo w polu odniesione nad sławnymi pułkami niemieckimi, chorągwiami polskich warchołów i bitnymi najemnikami z Węgier. Król Stefan dużo dokazał szablą na wschodzie, teraz przyszły sukcesy w samym kraju, przy murach Krakowa i na Śląsku. Pewien obcokrajowiec zapisał wtedy, że Polacy do wojny z Austrią wprawdzie nie tęsknią, ale nikt prawie jej się nie lęka. II W kilka miesięcy później inny cudzoziemiec zauważył z uciechą, że polscy przeciwnicy Austrii kipią ze zlos'ci na widok tego, co się dziać zaczęło. Jątrzyła ich wspaniałość przyjęcia, zgotowanego przez króla legacji kardynała Hipolita Aldobrandini (przyszłego papieża Klemensa VIII), o którym było wiadomo, że przybył, aby pośredniczyć w układzie z Habsburgami. Zygmunt świadczył mu w Krakowie nadzwyczajne honory, rozmawiał z nim na tajnych konferencjach. Cesarz Rudolf II chciał pokoju i uwolnienia brata z niewoli. Godził się jednak traktować tylko z senatorami, a nie z Zygmuntem III, którego za króla nie uznawał. Po dłuższych sporach, staczanych w Będzinie i w Bytomiu, zawarto porozumienie. Habsburgowie wycofali swe pretensje do korony polskiej, między Rzecząpospolitą a cesarstwem stanął pokój wieczysty, który rzeczywiście okazał się takim, gruntownie zabezpieczając domeny habsburskie od naszej strony; w XVII stuleciu Austriacy pomogli Polsce odzyskać Kraków na Szwedach, Polacy odwdzięczyli się odsieczą Wiednia. Radykalna odmiana to dopiero udział Austrii w pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej. Sam traktat nie mógł zrazić szlachty, z zasady niechętnej wszelkim wojnom. 98

Okoliczności były jednak dość szczególne. Arcyksiążę Maksymilian siedział w Krasnymstawie, w honorowej i pozłacanej niewoli, pod strażą Zamoyskiego, który grzeczności jeńcowi nie szczędził, ale znał proporcje, miary nie przebierał. W końcu odwiedził Maksymiliana król. Senatorowie ledwie go powstrzymali, z trudem wytłumaczyli panu, że nie godzi się monarsze zsiadać z konia, zanim arcyksiążę, który początkowo wzdragał się w ogóle opuścić komnatę, nie zejdzie na najniższy stopień scho116 dów. Zygmunt III przeszedł do historii jako „król w każdym calu". Był afc dla poddanych, lecz nie wobec członka domu Habsburgów. Maksymilian obdarzony został hojnie. W zachwyt go wprawiło kilkami wierzchowców, wśród których było osiem siwych, „farbowanych na żak prawie cudnie". Zgodnie z umową miał on zaprzysiąc traktaty będzińsko-bytomslt Oświadczył wyniośle, że dokona tego po przekroczeniu granicy, Iec2 soi wszy na ziemi cesarskiej po prostu złamał obietnicę, przysięgi odmówiL ? nie pomogły argumenty biskupa Goślickiego i innych senatorów, ktor jedno tylko pozostało - zachować się z godnością, nie przyjąć żadnych daróodrzucić zaproszenie na ucztę pożegnalną. „Tak więc na śmiech dzieciom i pośmiewisko wszystkim do Polski wracamy" - powiedział wojewoda krai wski Mikołaj Firlej. Jeden z członków orszaku polskiego popadł we wściekłość i rwał s*ę szabli. Pozostali i rozsądniejsi uspokoili go z trudem. Warto zapanuei nazwisko zapaleńca, który golów był głowę położyć, byle tylko pon» obrazę swego króla. Nazywał się on Mikołaj Zebrzydowski. Rudolf II zmusił w końcu Maksymiliana do złożenia wymaganej przez ott przysięgi, lecz jeszcze czas dłuższy arcyksiążę podpisywał się jako „von Gal gnaden Erwolter Khiinig in Poln". „Łatwo piwa nawarzyć, ale nie wiedzieć jeszcze, kto je wypije" - proroc odezwał się wojewoda Firlej, jak niepyszny zawracając rumaka w stro granicy polskiej. Zatarg o koronę skończył się w sposób niezbyt zaszczytny i państwa, które wygrało sprawiedliwą wojnę. Radosna atmosfera miodowy miesięcy nowego panowania rozwiała się. Nikt łatwo nie zapomina upokorz* zwłaszcza niepotrzebnych. Kiedy w Oliwie ogłaszano Zygmunta królem, wicekanclerz szwedzki, Er Sparre, mówił naszym senatorom: Jest on miody, ma dwudziesty drugi rok; podobny on do księgi czystej, co na nie; Poi, wyryją, to jak na wosku się wyciśnie. Jeśli dobrego lub złego pana z niego uczynicie, sam. u przypiszecie, albowiem za dobroć jego przyrodzenia ręczy ojciec i Szwecja. Niedorzeczności, wygłoszonych rozmaitymi czasy przez mężów stanu, stu wołowych skórach by nie spisał, tę jednak winnis'my chyba wyrózi czerwonym inkaustem. Wicekanclerz należał do wyznawców długo na sVje, 99

pokutującego mitu „białej ferty" duszy ludzkiej, na której światli wyci wawcy mogą bez przeszkód .nrwalać morały. Zygmunt zaś' - sam o r oczywiście nie wiedząc - uci-.-'.o.',uał późno odkrytą prawdę o przemożne- r przeżyć częs'ciowo tylko utrwalonych w pamięci, zapadłych w podświadomość. Ciężki ich balast obarczał psychikę młodego człowieka, który przybył nad Wisłę, aby rządzić. W dwadzieścia lat później Piotr Skarga, jakby omackiem, natrafił na utajony węzeł tych spraw, wspominając w kazaniu wiślickim sympatie, które raz na zawsze rozdzielił „młodziuchny będąc i dorastając królewic szwedzki". Zygmunt urodził się w więzieniu. Miał kilkanaście miesięcy, kiedy niezbyt normalny stryj - Eryk XIV - uwolnił jego rodziców, urządzał niepoczytalne sceny przeprosin, kajał się przed nimi i przed nim także. Rósł potem jako syn królewski na dworze trwożonym ciągle przez spiski knute w kraju i za granicą. Despotyczny ojciec nienawidził Polaków i chciał uczynić syna ich królem. Arystokracja szwedzka pragnęła pozbyć się własnego następcy tronu, wysłać go za Bałtyk. Zręcznie grał na tych strunach rodzony stryj, w przyszłości zwycięski współzawodnik, książę Karol Sudermański. Król szwedzki nie mógł ufać ani zaciężnym żołnierzom cudzoziemskim, ani za pieniądze również najmowanym dyplomatom.Okrutną śmiercią stracony został w Sztokholmie ten sam człowiek, który podczas elekcji po ucieczce Henryka pierwszy oficjalnie zalecał Rzeczypospolitej Zygmunta. Straże więzienne składały się jednak z autochtonów, Szwedów. To od nich Katarzyna Jagiellonka kupowała zszargane koszule na pieluchy dla swych niemowląt. Szwedzi żądali od niej zmiany wiary. Jedyni ludzie, którym chłopak mógł zawierzyć, to byli przybysze z obcych stron, żarliwi słudzy zachłannych przekonań religijnych. Jezuici wcześnie zdobyli tak wielkie jego zaufanie, że zapobiegli ucieczce królewicza do Polski. Nieźle musiało mu rodzime otoczenie duszę pobruździć! Zasiadłszy na Wawelu dawał Zygmunt III posłuch przede wszystkim cudzoziemcom - Niemcom i Szwedom - nimi się otaczał. Podczas krótkich pobytów w Szwecji zmieniał zauszników, lecz nie zasadę postępowania. Sprzyjał Polakom i Litwinom. Z kraju do kraju przenosił niezawodnie działający mechanizm odruchu warunkowego, nieufności wobec... tutejszych. Był idealnie, bo i w podświadomości przysposobiony do konfliktu z Rzeczpospolitą, która od pokoleń nawykła do jawności życia publicznego, na ksenofobię nie chorowała, lecz bardzo zazdrośnie strzegła prawa obywateli do rozstrzygania o własnym losie. Na tym się, niestety, pogotowie konfliktowe nie kończyło. Nie do przyjęcia i nie do zatwierdzenia była dla Zygmunta panująca w pojagiellońskiej monarchii tolerancja religijna. Młody król brzydził się nią jak niczym na świecie, zaświadczył pewien współczesny mu Francuz. 118 100

W Szwecji luteranizm i niepodległość znaczyły to samo niemal. Naród wyzwolił się w dobie reformacji i zapamiętał, że wyższy kler dążeń wolnościowych nie popierał, stał po stronie Danii i Rzymu. Już w lutym 1529 roku synod szwedzki zorganizował swój własny Kościół, rozległe dobra duchowieństwa przypadły państwu i szlachcie. Postępowanie ojca Zygmuntowego Jana III - nie dostrajało się do zgodnego raczej chóru poddanych, budziło za to żywe zainteresowanie i nadzieje w świeżo założonym zakonie jezuitów. Nie wszystkie kolegia, fundowane przez nich w Rzeczypospolitej, miały kształcić przeznaczonych dla niej działaczy. To w Braniewie mierzyło w Skandynawię. Do żonatego z katoliczką Jana docierały wpływy takich indywidualności, jak Stanisław Hozjusz i Antoni Possevino. Król zamknął protestancki uniwersytet w Uppsali, skłaniał się ku jakiejś formie ugody z papieżem, a jednocześnie roiła mu się autonomiczność Kościoła szwedzkiego, uznającego małżeństwa księży, komunię pod dwiema postaciami i odrzucającego kult świętych. Upierał się przy programie, który budzić musiał wstręt zarówno w Rzymie, jak i wśród większości Szwedów. Samowolny, brutalny i własnych tylko argumentów chętnie słuchający, siłą wlókł syna na moralne i myślowe bezdroże. Zbił go po twarzy za próbę uchylenia się od udziału w nabożeństwie luterańskim, rzucił się z rapierem na wychowawcę-protestanta, który wolał, aby królewicz nie chadzał na msze katolickie. Zygmunt miał być - zdaniem rodzica - religijny na dwojaki sposób, ostentacyjnie wierny obu wykluczającym się wtedy nawzajem wyznaniom. Czekała go wszak władza w luterańskiej Szwecji, a majaczył też tron katolickiej przeważnie Polski. Ojcowski kodeks wychowawczy oznaczał i zalecał obłudę, stał się zaś bodźcem do zdecydowanego i jawnie podkreślanego wyboru. Miał rację Eryk Sparre, kiedy zapewniał Polaków o wrodzonej uczciwości przybysza. Niepotrzebnie za to powoływał się na jego ojca, winowajcę kalectw duchowych młodego człowieka. Gdy w przyszłości gońcy donieśli raz na Wawel, że w mieście wybuchły rozruchy przeciwko protestantom, król Zygmunt nie rozerwał gry w piłkę. Sumienie miał spokojne. Dawno już dokonał wyboru wiary. Podzielił świat na białe i czarne. Wkrótce po zgonie Stefana I Rzym stanowczo nakazał Antoniemu Possevinowi opuszczenie Warszawy i powrót do Włoch. Dyplomacja papieska postanowiła popierać Habsburga i usuwała ze sceny zwolennika królewicza Szwecji. Trudno było popełnić większą pomyłkę. Znakomity jezuita stawiał na cenniejszą dla kontrreformacji kartę. Znał dobrze Zygmunta, na którego już przed dziesięciu laty rozciągnął był swe wpływy, resztę widać przeczuł instynktem urodzonego polityka. Anna Jagiellonka naprawiła błąd Rzymu. Nie 119 oszukiwała Hannibala z Kapui zapewniając go, że pragnie zwycięstwa kandydata katolickiego. Wysunęła stanowczo lepszego... z punktu widzenia celów 101

sprzecznych z dobrem Rzeczypospolitej, która szczerze wolała Jagiellona po kądzieli niż Niemca, a duchowych właściwości własnego wybrańca nie znała na razie wcale. Walka władzy państwowej z dotychczasowymi porządkami w dziedzinie wyznaniowej stanie się odtąd motywem często powracającym na karty tej książki. Należy więc pokusić się o próbę określenia istoty konfliktu. Wielu historyków i publicystów usprawiedliwiało, pochwalało nawet kontrreformację twierdzeniem, że państwo musi posiadać jednoczącą wszystkich obywateli więź ideologiczną. Inni z lekceważeniem odzywali się o polskiej i litewskiej tolerancji, widząc w niej raczej przejaw płytoty umysłowej, letniości uczuć i braku zainteresowań dla spraw zasadniczych. Wydaje się jednak, że swoboda myśli, słowa i sumienia, jaką sobie mieszkańcy Rzeczypospolitej w stuleciu XVI zapewnili, należała do zjawisk z kategorii najpoważniejszych. To było coś grubo większego niż zamiłowanie do wygodnego życia. Ta swoboda pełniła u nas rolę państwowego wyznania wiary. Jego znamiona to uznanie religijności za nienaruszalną podstawę porządku publicznego i wolność dla wszelkich jej form. Więź ideologiczna istniała w Rzeczypospolitej i przed kontrreformacją, przeszła nawet zwycięsko próby sił i czasu. Była tym cenniejsza, że oryginalna, jaskrawo odróżniająca państwo od całego europejskiego otoczenia, doskonale dopasowana do wielowątkowej struktury monarchii, a ogromnej większości Obojga Narodów przyswojona, droga i stanowiąca powód do dumy. Przecież ta więź narodziła się nie z żadnych tam abstrakcyjnych rozważań czy importowanych teorii, lecz z wielowiekowej praktyki własnej. W Polsce zasady rozumnej tolerancji zaczęły się wytwarzać bardzo wcześnie, za czasów sąsiedzkiego współżycia katolickich Piastów z prawosławnymi Rurykowiczami, a zwłaszcza odkąd Kazimierz Wielki sięgnął po Ruś Czerwoną i zaczął się tam zachowywać jak prawdziwy mąż stanu. Litwa dokonała tego samego doświadczenia w skali jeszcze większej. Stworzyła wszak imperium, w którym osiemdziesiąt procent mieszkańców mówiło po rusku i wyznawało prawosławie. Naród litewski długo trzymał się pogaństwa, wielki książę z Wilna wcześnie jął zabiegać o chrześcijańską metropolię dla Kijowa. Pionierzy kontrreformacji niszczyli u nas wielowiekowy dorobek, rwali spójnię duchową już istniejącą. Wiele jej jeszcze brakowało do ideału: członkami senatu byli tylko biskupi rzymskokatoliccy, duchowni prawosławni ani 120 protestanccy wstępu tam nie mieli. Ale - powtórzmy - więź owa realnie istniała! Nie popychając nikogo do ideologicznych szaleństw odróżniała kraj dodatnio od otoczenia, a świeżo całkiem - czasu dwu pierwszych bezkrólewi i wojen Stefana - z powodzeniem zdała egzamin z praktyki. A teraz oto zaczynało się udoskonalanie doświadczenia przy pomocy te102

orii. Antoni Possevino osobis'cie bywał i działał w Szwecji, pragnąc odzyskać ją dla katolicyzmu i politycznie związać z Habsburgami. Tym jego zamysłom służyć miała specjalna misja, w której skład wchodzili dwaj jezuici polscy. Bartłomiej Tomaszewicz oraz Pakosz Bernard Gołyński. Ruszyli oni za morze w roku 1585 - za rządów czerstwym z pozoru zdrowiem cieszącego się króla Stefana - i nikt pod słońcem przeczuć nie mógł, co się z owej wyprawy wywikła. Gołyński - wychowanek Braniewa i jezuickiego kolegium niemieckiego w Rzymie - został spowiednikiem Zygmunta, jego dozgonnym przyjacielem i zaufanym doradcą. Wraz z Piotrem Skargą tworzył zespół dozorujący monarchę i pilnie dozorowany przez przełożonych zakonu. Gołyński sławny ojciec Pakosz - to osobistość śmiertelnie znienawidzona przez polskich protestantów i wielu katolików. Z jego podszeptów rodziły się zatargi personalne, jątr_zące kraj i najzupełniej niepotrzebne. Zygmunt III nie ufał ludziom z wyjątkiem nielicznych, przez siebie samego wybranych, a nie miał genialnego węchu Stefana. Katastrofalnie łatwo zrażał się do najlepszych. Goiyński niczego nigdy nie napisał, odznaczał się za to talentem do gier zakulisowych tudzież intryg. Kiedy u schyłku żywota zachorował poważnie i chciał poratować zdrowie nad Adriatykiem, katolicka Wenecja nie wpuściła w swe granice arcykatolickiego działacza. Trzeźwi kupcy nie pozwalali sobie oczu pozorami mydlić. Ojciec Pakosz musiał się kurować w krajach podległych Habsburgom, zawsze gotowych udzielić mu gościny. Zadziwiająca miękkość Zygmunta wobec domu cesarskiego nie była zjawiskiem przypadkowym. Elekt polski przywiózł zza morza tę dyspozycję, której żadną miarą nie dało się pogodzić z najsłuszniejszym bodaj punktem programu politycznego polskiej szlachty. W kilka lat później Elżbieta I angielska urągliwie wytknęła posłowi Rzeczypospolitej dziwną przychylność Zygmunta dla dynastii, która dopiero co chciała go pozbawić korony. Wazowie szwedzcy uchodzili wśród monarchów europejskich ze Wschodu i Zachodu za parweniuszy i byli nimi na pewno. W samej Skandynawii żyły rody znacznie od nich dostojniejsze i starsze. Franciszek Bielak pisał kilka lat temu o dziwnym postępku polskiej kancelarii koronnej, która w roku 1616 zażądała raptem od Akademii Krakowskiej konfiskaty książki Szymona Starowolskie121 go, De rebus Sigismundi /... gestis, dedykowanej Janowi Kazimierzowi! Urząd królewski nie wyjawił, że kamieniem obrazy jest zawarta w dziele wzmianka o mizernym początku kariery monarszej dziada Zygmuntowego, Gustawa I. Marzeniem Wazów szwedzkich było zawsze spokrewnienie się z Habsburgami, Wiedeń trzymał się jednakże brzydkiego zwyczaju nieodpowiadania na listy sztokholmskie. W żyłach Zygmunta płynęło nieco krwi habsburskiej, a to po prababce, „matce królów", małżonce Kazimierza Jagiellończyka. Wstąpi103

wszy na Wawel przybliżył się młody nordyk znacznie do majestatu cesarskiego, został władcą państwa, któremu Habsburgowie chętnie oddawali córy. Aż do końca swego długiego żywota nie wyleczył się Zygmunt z kompleksu rodzinnego, nie zaniechał chudopacholskiej wspinaczki ku owego majestatu blaskom. Popatrzmy na pochodzące z jego czasów kamienne kartusze herbowe. Na piersi orła polskiego widnieje Snop Wazów, tarczę zaś okala łańcuch habsburskiego orderu Złotegu Runa! Nie można było wymowniej przedstawić tendencji ideału... Zbliżenie do Habsburgów zapewniało, zdaniem Zygmunta, europejską nobilitację monarszą oraz spokój sumienia. Habsburgowie wiedli rej w obozie wojującego katolicyzmu. Kompleksy, mierne zdolności, nieprawdopodobny upór oraz ideologiczne tępogłowie - nie takich cnót potrzebowała od swego pana wielonarodowa i różnowiercza Rzeczpospolita. Chimery zaczęły ssać krew z jej historii. Pod nowym królem, zgodnie z jego własnymi oraz doradców poglądami, państwo przestawało się liczyć z własnym dobrem. Teoretycy obozu protestanckiego w Europie, rachując siły zesłane przez Opatrzność na pognębienie wszetecznego Rzymu, nigdy nie zapominali wymienić arcychrześcijańskiego króla Francji, „najstarszej córy Kościoła". Walezjusze ani Burbonowie papieża nie zwalczali, za to, jak mogli, tak przeciwstawiali się Habsburgom, co najzupełniej owym teoretykom wystarczało. Ideologiczne sztandary zastępowały myślenie jezuickim uczniaczkom, ale nie Henrykowi IV, który wiedział, że parawan religijny przysłania światowładcze uroszczenia domu Austrii. I u nas pojmowali to ci właśnie, przeciwko którym nastrajał Zygmunta ojciec Pakosz. Obóz protestancki nigdy nie wytworzył projektowanej przez ideologów rady ponadnarodowej. Takie kraje, jak Holandia czy Szwecja, wcale nie tęskniły do dyktatury brytyjskiej. U jednomyślnych rzekomo w antypapieskim fanatyzmie innowierców nie brakowało trzeźwości. Nikt nie pragnął się zdegradować do roli politycznego przedmiotu. 122 Na przełomie XVI i XVII wieku dokonała się w Rzeczypospolitej oryginalna metamorfoza. W sierpniu 1573 roku - opowiada w swej książce Andrzej Tomczak - czyli wkrótce po pierwszej elekcji, niejaki ksiądz Marcin Izdbieński zaprotestował aa sejmiku proszowickim przeciwko ustawie o pokoju religijnym. Wyskok fanatyka rozsierdził bardzo szlachtę, którą ułagodziły słowa kanclerza Walentego Dębińskiego, że „mało ich [to jest duchowieństwa] ważne protestacje". Dokładnie w sześćdziesiąt lat później - w roku 1633 - Jerzy Ossoliński prawił do Urbana VIII: Nawet w onej niedawno żałosnej dla Rzeczypospolitej chwili, gdyśmy króla Zygmunta, żywy pobożności obraz z ziemi do nieba zabrany, opłakiwali, zobaczyłbyś, Ojcze Najświętszy, cały 104

tejm, senat, naród polski więcej walką o religię z współobywatelami swymi zarażonymi kacersrwem zajęty niż bezpieczeństwem i całością ojczyzny, niż elekcją przyszłego pana. Jeżeli nawet Ossoliński trochę przesadził, to bez najmniejszego błędu pokazał, „ku czemu Polska szła" i dokąd doszła w dobie ostatecznej katastrofy, w XVIII stuleciu. Państwo, które nawet w epoce wojen religijnych nie zaparło się zdrowego sensu, pouczało Francję o zaletach tolerancji! Rządy Walezjusza trwały jedno mgnienie, Stefan umiaru i prawa przestrzegał, postępował w sposób przytomny. To za Zygmunta, jego własnymi, doradców, fanatyków, ideologów oraz karierowiczów dłońmi ster został przestawiony i popłynęliśmy w kierunku równie zgubnym jak niesławnym. Instytucja władzy wiele znaczy w dziejach. Hannibala z Kapui, który tak gorliwie protegował arcyksięcia Maksymiliana, przyjął Zygmunt z całą rewerencją. Nuncjusz dokładnie wiedział, czego ma się trzymać, bez względu na wynik elekcji. Oto fragment listu wysianego przezeń z Warszawy 9 czerwca 1587 roku do sekretarza stanu, kardynała Montalto, synowca papieskiego: Wasza Miłość rozkazujesz mi najsilniejsze starania czynić tak u prałatów tego królestwa, jak u senatorów przedniejszych i większą wziętość mających, aby odwołana została i unieważnioną owa wolność religijna, podstępnie wyrobiona przez heretyków podczas bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta pod fałszywym nazwiskiem konfederacji dla zachowania pokoju publicznego. A przynajmniej aby nie dostała mocy ani powagi od senatu, ani od stanów królestwa, ani od nowego króla. [...] Rozkaz Waszej Miłości wykonany będzie.punktualnie... Zaczynała się zdecydowana akcja przeciwko konfederacji warszawskiej, będącej instytucjonalnym wyrazem naszego państwowego wyznania wiary. Drogowskazem dla monarchy, nuncjusza i innych wielkich ludzi stawały się 123 zgłoszone przed kilkunastu laty żądania szlachty mazowieckiej, rozprawiającej o złodziejach kóz, złym duchu i psalmach króla Dawida. Szwecja ówczesna woniała w tej mierze jeszcze gorzej niż województwo płockie. Szło w niej ku ustawie wypędzającej z granic państwa wszystkich nie wyznających luteranizmu oraz ku normie karania śmiercią każdego, kto udzielił gos'ciny jezuicie. Można przypuszczać, że Zygmunt przejął od rodaków skłonność ku takowym pryncypiom, uznał ich zbawienną przydatność. Pragnął je tylko ideologicznie przefarbować, w innym kierunku nastawić ostrze. W pełni mu się to jednak nie udało. Do represji w stylu szwedzkim czy angielskim Rzeczpospolita nie dojrzała ani wtedy, ani nigdy w ogóle. W rok równo po wysłaniu cytowanego listu pieczętował nuncjusz inny, donoszący o długiej audiencji prywatnej u Zygmunta, króla od sześciu mie105

sięcy. Hannibal z Kapui żądał odeń przede wszystkim, aby stanowiska duchowne dostawały się ludziom godnym tego. Nie ograniczył się jednak do spraw własnego stanu. Usilnie przekonywał, że dostojeństwa i co lepsze urzędy świeckie dawać należy wyłącznie katolikom. Trzeci raz w przeciągu marnych lat czternastu wysoki przedstawiciel kleru udzielał monarsze polskiemu pouczeń na drogę władzy. Postulaty Hannibala były uderzająco podobne do tych, które Graziani kładł w uszy Walezjuszowi. Jan Dymitr Solikowski, witający w Śniatyniu Batorego, mówił o znaczeniu Kościoła w państwie, lecz nie zalecał korupcji. Wcześnie dały się w Krakowie zauważyć objawy nowego kursu. Zwolenników dotychczasowych porządków irytował widok ojca Pakosza, po kilkakroć dziennie drepczącego na Wawel. Z racji jubileuszu kościelnego król wraz z ciotką uroczyście przystąpili w katedrze do komunii,- a towarzyszyło im wielu znakomitych panów, i to takich nawet, którzy - jak zapisał sam nuncjusz! „dla krótkiego czasu nie zdążyli przygotować się dostatecznie". Łaski spływały przede wszystkim na tych, co dali szczególnie dobry przykład, zawracając z bezdroży błędu. Województwo krakowskie otrzymał na przykład Mikołaj Firlej, który nie poczekał z nawróceniem na zgon własnego ojca, zażartego kalwinisty. Dobrze był też widziany Lew Sapieha, poprzednio wierny dwóm po kolei wyznaniom - prawosławnemu i helweckiemu. Chełpił się on przed nuncjuszem, że zdołał pozyskać dla katolicyzmu własną małżonkę - Dorotę z Firlejów - oraz usilnie prosił o przywilej słuchania mszy w domu. Pragnąłby bowiem uczestniczyć w niej co dzień. Dusze ludzkie jakoś wtedy właśnie zaczęły się przeobrażać gruntownie, i to w sposób dziwnie zbieżny z.gustami osoby, posiadającej prawo szafowania suto omaszczonym „chlebem". Zygmunt zastał w Rzeczypospolitej senat o 124 oblkzu już przeważnie katolickim, to znaczy gruntownie przeobrażony od czasów unii lubelskiej, kiedy to - według obliczeń Adama Kerstena - w izbie wyższej naszego parlamentu zasiadało pięćdziesięciu pięciu łacinników, pięćdziesięciu trzech ewangelików oraz dwóch prawosławnych. W pierwszych latach panowania nowy król musiał liczyć się z tymi, co zdobyli dlań tron, i nominacje otrzymywali przede wszystkim protestanci. Ale już w początkach XVII wieku senat stał się w ogromnej większości katolicki, zasiadało w nim kilku zaledwie ewangelików i prawosławnych. Jednolitość ideologiczna osiągaieta została niemal w pełni. Nie otrzymywali łask i tracili na znaczeniu duadentes de religiom oraz stronnicy kanclerza Zamoyskiego. Odszedł w cień, „)&ko główna dla przyjaźni austriackiej zawada", kasztelan podlaski Marcin Leśniowolski - „le sieur Dobory" - który jako poseł do Szwecji torował Zygmuntowi drogę i przywiózł go do Polski. Był to „mąż wysokiemu przeznaczeniu swojemu równy, z postawy i obyczajów poważny, w polityce biegły, * co rzadka na takim stopniu, skromny i dla wszystkich równie uprzejmy". 106

Wycofany z obiegu kazał na zewnętrznej ścianie swego domu przy ulicy Kanoniczej wymalować napis łaciński: „Cnota sobie wystarczy." Znikali z naszej sceny politycznej ludzie, którzy strzegli wolności we własnym kraju i propagowali ją we Francji. Wkrótce wygasnąć miało w Europie samo wspomnienie o roli odgrywanej ongi w tej mierze przez Rzeczpospolitą. Zaczynaliśmy zyskiwać opinię i laury fanatyków religijnych. Później, w dobie politycznej słabości i klęski, stały się nam one kamieniem u szyi. Zdobywanie wpływu na ośrodki władzy i działanie za ich pośrednictwem należało do naczelnych zasad strategii kontrreformacji. Zdecydowanie brał górę prąd, któremu dopiero za dni naszych ostatecznie wyznaczył kres wielki pontyfikat Jana XXIII. Katolicyzm odgradzał się murami i przepaściami od „odłączonych", wcale podówczas nie uznawanych za braci. A jeśli nawet przerzucał nad owymi przegrodami pomosty, to wyłącznie po to, aby iść nimi do najbardziej bezwzględnych ataków. Rzeczypospolitej federacyjnej, państwu różnych wiar, kultur i narodów wróżyło to kryzysy bez wyjścia. Ideał kontrreformacji był sprzeczny z samą jego istotą, unicestwiał harmonię. Zanim reakcja katolicka zdążyła pokrzywdzić i rozjątrzyć innowierczych obywateli, ciężko zaważyła na ustroju. Prawo państwowe stanowiło wszak dla niej przedmiot pilnych zainteresowań, jako przydatne narzędzie kształtowania społeczności. Pierwsze sejmy za Zygmunta III przebiegały cicho i dość zgodnie, może dlatego, że kwiat warcholstwa krajowego świecił nieobecnością, znajdował się najpierw w obozie Maksymiliana, a po Byczynie - pod kluczem lub za granicą. Koronacyjny - odprawiony jeszcze podczas wojny - uchwalił 125 podatki, zwaliwszy je oczywiście na mieszczan, chłopów i Żydów, ustanowił kary na burzycieli, pod groźbą więzienia zabronił pojedynków i zatwierdził zawarty poprzednio przez samą Litwę pokój z Moskwą. Następny - w roku 1589 - tak był pełen troski gospodarskiej, że polecił oczyścić koryta Warty, Bugu, Wisłoka i Wieprza. A mógł ten sejm przejść do historii jako ten, co wyprostował jej ścieżki... Na porządku dziennym stanęły dwie sprawy wagi ogromnej: obwarowanie konfederacji warszawskiej oraz reforma sposobu obierania królów! Zanim się rozpoczęły obrady, nuncjusz urządził w zakrystii warszawskiej katedry Sw. Jana konferencję wszystkich biskupów. Zalecił im, aby „zgodnie promowali sprawę wiary świętej, a bronili powagi Kościoła i swoich przywilejów". Otrzymał przyrzeczenie solidarnej gorliwości, której ofiarą - jak donosił do Rzymu w liście z 27 marca 1589 roku - stał się najpierw projekt ustawy o powszechnej pacyfikacji, zawierający również potwierdzenie konfederacji warszawskiej -rozporządzenia wykonawcze do niej, powiedzielibyśmy językiem dzisiejszym. To nie wyczerpywało bynajmniej sukcesów owocnej konferencji. Jan Zamoyski wniósł na sejm projekt prawa regulującego przyszłe wolne 107

elekcje. Nuncjusz zapisał, że pomysł kanclerski uznawał za kandydatów do korony „tylko potomki Króla Jego Mości, a jeśliby to mankowało, słowiański naród". A więc powrót do praktyki czasów Jagiellońskich, które życiowo pogodziły zasadę obieralności z dziedzicznością tronu. Gdyby zaś zmarły władca synów nie zostawił - otwarta droga dla kandydatów krajowych. „Słowiańskość" stanowiła podówczas pojęcie wielce rozciągliwe. W jego zakresie bez przeszkód zmieściłby się Bałt-Litwin (a znalazłby pewnie przytułek i Madziar). Zamoyski chciał, aby elekcja odbywała się w osiem tygodni po śmierci króla i nie mogła trwać dłużej niż miesiąc. Odsuwał od niej wszystkich splamionych infamią, biorących pieniądze z zagranicy, całą nie posiadającą ziemi szlachtę a więc klientelę magnacką ! - i tych, co przyprowadziliby pod Wolę. zbyt liczne orszaki. Na zawsze pragnął skasować konwokacje. Zgromadzone ziemiaństwo głosowałoby najpierw wewnątrz województw, a w kreskowaniu ostatecznym wzięliby udział ich delegaci, doraźni posłowie. Zjazd powszechny - viritim zostałby zatem połączony z wetowaniem reprezentacyjnym, przy czym rozstrzygałoby to ostatnie. Na wszystkich szczeblach miałoby się głosować większością - najpierw kwalifikowaną, trzech czwartych i dwóch trzecich, a jeśliby to nie dało rezultatu, większością zwyczajną. Jako rzecznik opozycji przeciwko projektowi kanclerza wystąpił prymas 126 Stanisław Karnkowski. Zażądał zastrzeżenia, że królem może zostać wyłącznie katolik. Nie podobało się to różnowiercom, ale ostatecznie gotowi byli ustąpić -pod warunkiem zatwierdzenia konfederacji warszawskiej. Biskupi odmówili zgody, a w ostatniej chwili, kiedy już przystawano na katolika, prymas stwardniał, zaczął się domagać uchwały dopuszczającej do tronu tylko rzymskich katolików. O to się cała sprawa rozbiła, wniosek upadł. Obie strony doskonale zdawały sobie sprawę, że spierają się nie o samą religię. Zamóyski zmierzał do uporządkowania elekcji oraz do odcięcia wszelkich dróg Habsburgom, poprawki prymasa uchylały im furtki. Dom Austrii spokrewnił się w przeszłości i z Piastami mazowieckimi, i z Jagiellonami, od biedy - a zwłaszcza przemocą - można go było mianować „słowiańskim". Sukces Karnkowskiego, za którym stał nuncjusz, oznaczałby dotkliwą porażkę przeciwników rodu cesarskiego, a takie właśnie rzeczy, nie zaś sformułowania słowne rozstrzygają w polityce. Tak więc pomimo wszelkich zabiegów i chytrości heretyków i w tym nawet niczego otrzymać nie mogli i cały interes ustawy elekcyjnej pozostał nie skończony i w dotychczasowych warunkach i swobodzie... - tryumfalnie donosił Rzymowi nuncjusz. Nie tylko,,interes ustawy elekcyjnej", nie tylko on - niestety! Nie udało się 108

zaszczepić życiu politycznemu zasady głosowania większością, która raz przemógłszy na polu elekcyjnym musiałaby chyba oddziałać i na sejm. Przecież to on sam powiedziałby „a", uchwalając wniosek Zamoyskiego. Wolno mieć nadzieję, że prędzej czy później dorzuciłby i „b". Pod świeżym wrażeniem trzech kolejno coraz to groźniejszych elekcji zebrał się sejm i stanął wobec projektu reformy. Sporo było w kraju, a może i wśród posłów takich, co się jeszcze nie oswoili z myślą o bliskich, poległych pod Krakowem i Byczyną. Reformę z rozmysłem storpedowano. Dokonały tego wielkie powagi moralne, purpuraci, infułaci. Chwili dogodnej nie wyzyskano. Potem czas zaczął leczyć wspomnienia, wysuwać inne sprawy palące... Następnej elekcji dokonać miało po czterdziestu trzech latach następne już pokolenie... Okazała się spokojna i zgodna, wyniosła na tron pierworodnego syna zmarłego Zygmunta, aczkolwiek stary wniosek Zamoyskiego prawem się nie stał i nie obowiązywał... Słowem, nikt noża na gardle nie czuł i jakoś to szło... aż w roku 1648 przyszło wybierać króla nazajutrz po strasznej klęsce w polu, podczas wojny domowej. Wir katastrof pochłonął wszystko, spustoszył kraj, rozbestwił ogłupionych przez kontrreformację obywateli... a „interes 127 ideologicznie skrajny, jemu powierzała ster. Rzeczpospolita lazła w bagno, z którego inni już się zaczynali wygrzebywać, rząd odpychał jej własny dorobek, porządki, do których tamci dopiero się zbliżali. Edykt nantejski dawał hugonotom część zaledwie tych swobód, z jakich korzystali poprzednio nasi różnowiercy. Uzyskał wieczną sławę i przeszedł do historii, bo oznaczał wielki krok naprzód. Rzeczpospolita cofała się wyraźnie i dlatego dawniejsza jej rola poszła w niepamięć. Owa tragiczna rejterda wystąpić miała na jaw w niedalekiej przyszłości, na razie cieszyliśmy się nadal opinią zdobytą w Złotym Wieku. W 1594 roku adwokat paryski Antoni Arnauld wygłosił wielką mowę przeciwko jezuitom, żądał wygnania ich z Francji. Wydrukował ją zaraz i dedykował „senatowi i ludowi" miasta Wilna. Za Zygmunta Augusta władze państwowe wykazały nadmierną stanowczo powściągliwość, puszczając płazem kryminalny wybryk Erazma Otwinowskiego, który podeptał w Lublinie monstrancję. Za Zygmunta III - w czerwcu 1611 roku - na rynku wileńskim odbyła się potworna egzekucja. Kat wyrwał skazańcowi język, ćwierci ciała porozwieszał na pręgierzu. Tak ukarany został młody Wioch, Francus de Franco, który podczas procesji Bożego Ciała ważył się przemówić do tłumu na temat oddawania czci opłatkowi. Od procesu Otwinowskiego do kaźni Francusa de Franco upłynęło czterdzieści siedem lat zaledwie. Szybkość przemiany nie zaciekawia, lecz przeraża. Książę Jerzy Zbaraski, katolik prawowierny, lecz wróg fanatyzmu, narzekał, że „nie tak są bystrzy Polacy i rozumni albo raczej domyślni jako Fran109

cuzowie i Wloszy". Surowemu sądowi przeczą po trosze własne postępki tego w pierwszym pokoleniu Polaka z rdzennych Ukraińców. Wanda Dobrowolska, autorka cennej książki o nim i jego rodzie, opowiada, że książę Jerzy w początkach XVII wieku „stworzył w Krakowie tajną i świetnie funkcjonującą kuźnicę antyjezuicką", z której płynęły w świat liczne druki i brały początek kampanie oratorskie. Sam on pisywał i publikował, broniąc tezy, iż jezuici „więcej się troszczą o zagranicznych książąt niż o własnego króla i w radach swych dążą jedynie do obalenia królestw, a ustanowienia urojonej monarchii hiszpańskie;". Jan Milion uważa! katolicyzm doby kontrreformacji za coś w rodzaju „państwowości rzymskiej" i twierdzenie to jest wewnętrznie spokrewnione ze śmiałym i wcześniejszym wywodem Zbaraskiego. Reakcja katolicka usiłowała ożywić średniowieczny ideał słońca władzy papieskiej ogarniającej wszystkie ziemie. Interesy państw narodowych nie mogły się pogodzić z tą doktryną. Za 130 to Habsburgowie wspierali ją zdecydowanie jako tę, co sankcjonowała światowładcze zamysły rodu piastującego tytuł cesarzy rzymskich. Patriarcha dynastii, król Hiszpanii Filip II, zmarły 13 września 1598 roku, na łożu śmierci żałował tego tylko, że zbyt mało wytępił niewiernych - heretyków i Żydów. Zygmunt III - wspomnieć należy przy okazji - uważał za pożyteczne wdawać się w próby naginania protestanckich Niderlandów pod jego rękę, co spowodowało nawet incydent żałosny, niepotrzebny i niesławny - utarczkę słowną między Elżbietą I a zarozumiałym posłem Rzeczypospolitej do Anglii, Pawłem Działyńskim. Kiedy kontrreformacja wzięła górę już na dobre, cenzurowano pośmiertne wydania utworów Jana Kochanowskiego, pierwszy w dziejach, przez Szymona Starowolskiego ułożony słownik pisarzy polskich ani się zająknął o Mikołaju Reju, brzydkim kacerzu, Wacław Potocki najlepsze swe utwory przeznaczał od razu „do szuflady". Jeśli takie zjawiska stały się możliwe, to cóż dziwnego, że niepamięć okryła opór, jaki rozumniejsza część szlachty stawiała nadciągającemu dopiero totalizmowi. Niepotrzebnie w ogóle wspomniał Zbaraski o Włochach. Uciszono ich i wzięto w kleszcze znacznie skuteczniej niż Polaków. Sejmy i zjazdy elekcyjne staczały u nas homeryckie batalie o wolność. Nieustępliwe głosy w jej obronie podnosiły się podczas samych koronacji, bo i Zygmuntowa była z tego właśnie powodu burzliwa. Nasz parlamentaryzm załamał się wskutek sabotażu ze strony władzy, obalającej gotową już niemal ustawę tolerancyjną - o tym czarnym dniu historii przyjdzie jeszcze pomówić obszerniej. Pojawiały się w Polsce rozprawy publicystyczne głośne w całej Europie, przekładane na obce języki i dziesiątki razy wznawiane. Najsłynniejszą z nich wszystkich, Monita privata Societatis Jesu, napisał eks-jezuita Hieronim Zahorowski, a pieniądze na druk dał Zbaraski. On również osłaniał odważnego autora. Broszura owa wyszła w trzy lata po straceniu Francusa de 110

Franco i wcale nie była naszego wolnomyślicielstwa pies'nią jedyną ani łabędzią. Teza, że prąd swobody płynął u nas falą szeroką, lecz płytką, sama plytotą grzeszy. Kontrreformacja musiała złamać twardy opór. Pewna okoliczność historyczna, odwieczna tradycja raczej, ułatwiła jej zadanie. Już w XV stuleciu zachodnia połać monarchii Jagiellońskiej, Polska właściwa, zaczęła doganiać Europę w dziedzinie twórczości. Wiek XVI przyniósł zapowiedź zupełnego wyrównania frontu. Zaczęliśmy wypłacać się Zachodowi monetą kulturalną równą tej, jaka stamtąd płynęła do nas, lecz mimo to nie przestaliśmy być stroną przede wszystkim otrzymującą, biorącą. Powstawały u nas dzieła na poziomie najwyższym, ale we Francji, Niderlandach, Włoszech, 131 Niemczech czy Anglii było ich bez porównania więcej. A w takich dziedzinach, jak szkolnictwo wyższe czy plastyka, pozostawaliśmy daleko z tyłu. Najlepsze dzieła naszej architektury ówczesnej stworzyli Włosi, oni też przede wszystkim malowali tu nad Wisłą i rzeźbili. Polska twórczość kulturalna zasługiwała na rzetelny szacunek, lecz korzenie płytko jeszcze zapuściła. We wczesnym średniowieczu przywykliśmy ulegać wpływom Zachodu i w dalszym ciągu byliśmy odeń młodsi. Od schyłku XVI wieku tymi wyżłobionymi z dawien dawna, w naszą stronę pochylonymi korytami popłynął prąd nowy, najlepszym obyczajom Rzeczypospolitej obcy i wrogi, ale w wielu swych przejawach ciekawy, niekiedy fascynujący nawet. Dla ideologów kontrreformacji nie do przyjęcia był obraz młodego Tintoretta, który pokazuje Hefajstosa poszukującego na nagim, rozchylonym ciele żony śladów tężyzny Aresa. Za inteligentni jednak byli na to, aby leczyć nieprawości otulaniem rozebranej Afrodyty w fałdzisty płaszcz gotycki. Działali wśród społeczeństw o wrażliwości najzupełniej od średniowiecza zmienionej i wiedzieli, że nie przekona się ich językiem starzyzny. Reakcja katolicka wojowała nowatorskim orężem. Do nielicznych polskich przyjaciół Zygmunta III należał Mikołaj Wolski, mąż wysokiej kultury i wiedzy zdobytej na Zachodzie, osobistość zamknięta w sobie, ludziom nieżyczliwa, lecz skłonna czasem do sarmackiego rozmachu oraz prostoduszności. Została po Wolskim pamiątka w postaci ufundowanego przezeń kościoła i eremu kamedułów na Bielanach pod Krakowem. Nigdzie na kontynencie zakon ten nie posiada siedziby równie pięknej, tak przynajmniej twierdzą bywalcy. Kasztelan był równie żarliwym stronnikiem kontrreformacji, jak i sam król. Kościół, który wystawił, różni się stylem od renesansowej kaplicy Zygmuntowskiej, stanowi nowość. Reprezentuje porządek zwany manieryzmem. Gdyby zdjąć z jego fasady symbole religijne, zostałby fronton pałacu. Taka nowoczesność dobra była dla omszałych kamedułów, którzy się mało przejmowali światem i nawet duszpasterstwem nie parali, ale nie dla jezuitów. 111

Wyprzedzili oni pana Wolskiego. Znacznie wcześniej niż on na Bielanach zaczęli w Lublinie i innych miastach budować według sprowadzonych z Włoch planów, których pierwowzór stanowił kościół rzymski Del Gesu. Przenieśli na nasze ziemie, zaszczepili im barok. Bez niego niepodobna dziś sobie wyobrazić pejzażu Polski... a raczej tych jej, a także dawnej Rzeczypospolitej dzielnic, gdzie katolicyzm przemógł, wziął górę i został wyznaniem panującym. Świetne zabytki zdobią miasta koronne, białoruskie i ukraińskie, równie wspaniałe podziwiać można na Śląsku, darmo szukać baroku na Pomorzu Zachodnim. 132 Stamtąd kontrreformacja nie wyparła protestantyzmu. Dożywający swoich dni ród książąt pomorskich dochował wierności nauce Marcina Lutra. Wcześnie pojawił się barok w Nieświeżu, którego pierwszym ordynatem był gorliwy katolik, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka. Nie minęło jeszcze XVI stulecie, a przy ulicy Grodzkiej w Krakowie, za poparciem samego króla, zaczęło się murowanie pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła. Szybko wykwitł nowy styl i w drugiej stolicy dwoistego państwa, w Wilnie, gdzie się miał w przyszłości upamiętnić arcydziełami. Fundatorzy bywali różni, pionierzy baroku to wyłącznie jezuici. Jeśli sama świadomość kontrreformacji wcielała się w kogo, to w nich właśnie. Oni wiedzieli, jak zdobywać należy pokolenie, które we krwi, w odruchach, w molekułach mózgów nosiło nieodwracalne ślady wstrząsów buntu sumień, wojen religijnych, dni i nocy świętych Bartłomiejów czy krwawych łaźni sztokholmskich. Ludzi ówczesnych renesansowy umiar mierzii, jak rzecz martwa. Dynamiczny, wyobraźnię rozpalający, patetyczny aż do histerii i groźny styl nowy pasował do pulsu epoki, która bardziej ufała rapierowi niż perswazji. W zrozumiały... więcej! - w nerwami wymagany sposób przemawiało i słowo kaznodziejskie, i udramatyzowane przystroję ołtarzy. Wnętrze kościoła barokowego jednoczyło tłum wiernych w posłuszną przywódcom falangę bojową. Do tego zmierzała cała organizacja przestrzeni świątynnej jasnej, widnej, nie pozwalającej na samotność w mroku kaplic ani w zakamarkach naw bocznych. Poddanej dwom dyktandom - ołtarza głównego i ambony. Jezuickie nowatorstwo fascynowało. Rwało ku sobie serca katolików i przerzedzało szeregi innowierców. Mądrzy zakonnicy nie zawsze od razu żądali nawróceń. Nie odmawiali dobrodziejstw i takim, co do grobowej deski dochować mieli wierności wierze swych ojców. Tak postępując liczyło Towarzystwo Jezusowe na żniwa w następnym pokoleniu i najczęściej nie przeliczało się wcale. W wileńskich szkołach jezuickich uczył się książę Adam Wiśniowiecki, dziedzic olbrzymich obszarów zadnieprzariskich, warchol, zabijaka stepowy i tęgi opój. Wraz z bratem stryjecznym Michałem zakładał on później liczne monastery, budował ł wyposażał cerkwie. Obaj żyli i umarli w prawosławiu, niezmiennie wrodzy „posłuszeństwu papieskiemu". Jeremi 112

Wiśniowiecki, katolik z własnej wolnej a nieprzymuszonej woli, aż nazbyt bezwzględny szermierz łaciństwa na Ukrainie, to owego kniazia Michała syn rodzony. Sieci jezuickie rozciągały się szeroko. Nie poprzestając na poszczególnych osobach zakon pragnął w nie ułowić kraj cały. Uszedł z nich kniaź Adam osobiście, ale oswoił się z kontrreformacją jego ród. 133 W początkach XVII wieku anonimowy publicysta rozwodził się gorzko, że katolików z nowego pokolenia łatwo poznać po wyglądzie, „bo przy szabli pacierze u pasa wieszają, obrazki, krzyżyki w komorach swych stawiają, kompanie maszkarne i insze ligi, konspiracje [...] stroją". Smętnie oglądał się w stronę odchodzącej generacji „starych katolików", którzy wierność względem Kościoła umieli łączyć z szacunkiem wobec innych wierzeń, albowiem - jak również wtedy powiedziano - „religiej świętej z policją nie mieszali, nie gmatwali nigdy". Istotnie, zanikała u nas cenna umiejętność rozróżniania dwu wspomnianych dziedzin zainteresowania i działalności. Ale nie na wiele się przydało biadanie. Ostentacja, patos w myśli, mowie i uczynkach to właśnie były metody, którymi nowi wychowawcy zjednywali młodych. Nie oglądano tego dotychczas jako systemu pedagogicznego w szkole łatwo dostępnej, dla wszystkich otwartej i bezpłatnej. Pisząc o „kompaniach maszkarnych" miał może autor na uwadze przedstawienia, które w kolegiach jezuickich należały do reguły. Inaczej je oceniał chłopak uczyniony aktorem, obdarzony polem do popisu i sławy, stale podniecany do współzawodnictwa. „Nowego nie wymyślili nic" - napisał o pedagogach jezuickich Aleksander Briickner. Podobnie i sobór trydencki, punkt wyjściowy kontrreformacji, nie wymyślił niczego nowego na tyle, że nie ogłosił żadnego nowego dogmatu. Wzmocnił za to ogromnie Kościół pod względem organizacyjnym, dokonał reformy najpierw w jego „głowie", jak się wtedy wyrażano. Ta operacja umożliwiała stworzenie zwartego, wszechstronnego systemu działania, mającego na celu przywrócenie posłuszeństwa „w członkach", odwojowanie strat i poczynienie nowych podbojów. Sam ów system był zjawiskiem nowym, a przez to zdobywczym. Jeśli nawet stratedzy kontrreformacji naprawdę nie wymyślili niczego nowego w dziedzinie szkolnictwa, to jednak jasno pojęli, że sercami tłumów nie zawładną konserwatywni nudziarze. Zwalczając renesansowe pogaństwo ani myśleli cudów próbować, wskrzeszać z martwych gotyk. Nawracając do teokratycznych pojęć średniowiecza stronili od sięgania po jego sposoby wyrazu. Nie stchórzyli przed nowatorstwem., którego silny prąd ogarnął liczne ziemie i pojawił się również w wyżłobionych od niepamiętnych czasów kanałach wpływów kulturalnych, nachylonych od Zachodu w stronę Polski. Kontrreformacja musiała do Rzeczypospolitej dotrzeć i przyczynić jej nieszczęść. Przecież i we Francji Ludwik XIV odwołał edykt tolerancyjny Hen113

ryka IV, przysparzając w ten sposób mnóstwa rzeczowych zysków nie tylko swym protestanckim sąsiadom, ale i odległym Prusom. 134 Można bronić tezy, że na reakcji katolickiej politycznie oraz w inny sposób zarobiły przede wszystkim kraje innowiercze. Jakże mogliśmy nie stracić i my? Jednakże zwichnięcie historii, wprzężenie kraju w służbę nieosiągalnych a totalnych utopii stało się możliwe tylko dlatego, że rząd i „chleb" znalazły się w ręku człowieka uważającego Rzym za drogowskaz. Człowieka i jego otoczenia, któremu on sam był mocodawcą, dobroczyńcą i rękojmią swobody działania. III Wędrującego do Rewia króla dopędziła wieść o najeździe Tatarów, którzy w sierpniu 1589 roku pokazali się aż pod Tarnopolem i Lwowem. Jeszcze groźniejsze wiadomości miały nadejść wkrótce. Turcy ruszyli naprzód i spalili pograniczny Śniatyń. Zygmunt z drogi nie zawrócił. Później przysłał nawet do kraju gońca po pieniądze na koszta podróży. Ani jedno, ani drugie nie podniosło jego powagi wśród szlachty. Skarb świecił pustkami, każdy grosz był potrzebny na zaciężnych. W Rewlu Piotr Skarga wygłosił tragiczne i wielkie kazanie. Gniótł króla moralnie, wzywał go do powrotu, jaskrawo malując niedolę dziesiątków tysięcy poddanych, wziętych w jasyr. Tatarów sprowokowali Kozacy, którzy fantastycznie śmiałym wypadem sięgnęli Eupatorii i spalili ją. Krymem od poprzedniego roku rządził Ghasi Girej, zdecydowanie popierany przez Murada III. Sułtan ten powiedział raz szczerze, że „śpi spokojnie na oboje uszu, lubo się wielu książąt w Stambule na zgubę jego sprzysięga, a tylko lęka się Kozaków, którzy będąc nikczemnym wymiotem polskim sen tylu monarchów płoszą". Nad Bosforem zapanował nastrój zdecydowanie wojowniczy, skoro wielki wezyr oświadczyć miał wkrótce w sposób oficjalny, że jeśli Rzeczpospolita natychmiast nie da trzystu tysięcy talarów okupu - zostanie stratowana końmi i rozniesiona w pył. Pieniądze zatem albo niezwłoczne przyjęcie wiary Proroka - oto jedyne drogi ratunku. Uprzedzając nieco wypadki powiedzieć trzeba, że do zażegnania burzy walnie się przyczynił człowiek z innego całkiem kręgu kultury, przedstawiciel bardziej złożonych systemów myślenia politycznego. Poseł brytyjski Edward Barton mitygował wezyra, wyjaśnił mu nieopłacalność zamierzonego działania. Anglia - wywodził - nabywa w Polsce drewno okrętowe i inne surowce. 135 Pozbawiona przez wojnę ich dopływu słabiej - albo i wcale - wspierać będzie powstańców niderlandzkich, co z kolei rozwiąże ręce Filipowi II, wrogowi Turcji. Wielki wezyr nie dał się przekonać, wobec czego Anglik znalazł 114

sposoby obalenia go przez mały zamach stanu, a Rzeczpospolita przyjaźnie usposobiła nowych wielkorządców setką „soroków soboli". Nie ona jedna słała nad Bosfor złoto i inne „upominki", które zresztą i chan od niej otrzymywał. Cesarz Rudolf II też wolał płacić haracz roczny niż wojować. Zygmunt III ze względów zasadniczych, pryncypialnych, bruździł później Anglii w Niderlandach włas'nie. Trzeba bezstronnie przyznać, że takie postępowanie przypominało filozofię polityczną Stambułu raczej niż Londynu. Jak się już wspomniało, wieść o najeździe tatarskim nie zawróciła króla z drogi do Rewia. Obesłał on tylko listami 7amoyskiego i przedniejszych panów, rozkazując im zaradzić jakoś potrzebie. Hetman ruszył do Lwowa, zaciągał wojsko - także i za własne pieniądze - silnie obsadzał Kamieniec Podolski. Poszczęściło mu się osobiście, bo oddziały Jakuba Strusia, Potockich i Podlodowskiego pokonały Tatarów oblegających zamek w Baworowie, gdzie schroniła się siostra kanclerza. Istniała możność odbicia jasyru, uprowadzonego przez inne czambuły, wojewodowie Konstanty Ostrogski i Janusz Zbaraski mieli po temu odpowiednie siły. Zadawniona waśń wielmożów przeszkodziła wspólnemu działaniu i Tatarzy uszli bezkarnie wraz z jeńcami, których nie bez przesady pewnie - rachowano na sześćdziesiąt tysięcy. Magnaci kresowi byli największymi panami w Rzeczypospolitej. Rozporządzali krociami tysięcy, mieli zamki oraz pułki nadworne, a nie potrafili zabezpieczyć swej własnej ojczyzny, Ukrainy. Sami czasem ściągali na nią nieszczęścia, do spółki z Kozakami prowokując Krym i Stambuł. Z tego ich postępowania wprost odczytać się daje brak dyscypliny umysłowej, zwanej niekiedy zmysłem politycznym. Umiejętność solidnej roboty jeszcze się w tych stronach nie zakotwiczyła. Szeroko się żyło na Ukrainie, bujnie i na własny rachunek - od wypadku do wypadku. Janusz Zbaraski okazał się arcypożyteczny, ale dopiero pod ręką Stefana I, człowieka reprezentującego wyższy stopień wyrobienia i kultury. Za Zygmunta Starego kłótnie magnatów litewskich dopuściły wojska moskiewskie niemal pod samo Wilno. To samo w skali zmniejszonej powtórzyło się na Ukrainie w roku 1589. Prymitywizm, cechujący myślenie i postępki ludzi ze wschodniej połaci Rzeczypospolitej, ciężko ważył i zaważył na jej losach. Europa nie całkiem jeszcze usadowiła się za Bugiem. Jana Zamoyskiego nie przeraziły ani rozboje tatarskie, ani za dwoma nawro136 tami się powtarzające groźby tureckie. Wylęgły się wtedy w głowie kanclerza plany śmiałe, zuchwałe nawet. Przyjaciel króla Stefana nie chciał być stroną bierną, poprzestawać na odpieraniu ciosów. Umyślił poddać wpływom Rzeczypospolitej Mołdawię, a po uzyskaniu tam wysuniętego punktu oparcia pójść dalej, wyprzeć Tatarów z Krymu, a Turków za Dunaj, wyzwolić Słowiańszczyznę południową. Hetman zamierzył działanie prewencyjne szerokie, 115

dość nawet fantastyczne - z wyjątkiem tego, co się odnosiło do Mołdawii oraz Krymu. Te dwa cele uznać można śmiało za realne. Trzeźwa też była sama zasada pomysłów. Zamoyski liczył na siły samej tylko Rzeczypospolitej, nie unosił się rojeniami o lidze chrześcijańskiej. Wiedział, że na poparcie ze strony cesarza nie warto liczyć. Ksiądz Stanisław Załęski, autor dzieła Jezuici w Polsce, pisze z uznaniem, że Zygmunt III uważa! wojnę z Turcją — koalicyjną czy też w pojedynkę prowadzoną - za swój święty obowiązek. Natchnęli go tym przekonaniem jezuici - najpierw Possevino, potem Gołyński, Skarga i Stanisław Warszewicki. „Dla nich -powiada wspomniany historyk - jak i dla Zygmunta dyrektywą w tej mierze była Stolica święta, inaczej być nie mogło. Ta zaś wołała o ratunek dla cesarza." Pomimo wszystko — niezłomne koncepcje króla stykały się trochę z pomysłami kanclerza, mającego na oku dobro państwa. Niestety, w niedalekiej przyszłości inna chimera monarsza miała pochłonąć siły przeznaczone do zabezpieczenia południowego wschodu. Jeszcze później - w zmienionych zupełnie warunkach - siły owe powrócić miały na ten sam kierunek, by w tym samym dokładnie miejscu, które widziało sukces Zamoyskiego, doznać dotkliwej klęski. Sejm w roku 1590 stanął na wysokości zadania. Wiedząc, że arcyksiążę Maksymilian dotychczas paktów będzińsko-bytomskich nie zaprzysiągł, przegłosował specjalną „Assekuracją". Odsądził go od korony polskiej na zawsze. Na groźbę turecką odpowiedział uchwaleniem podatków czterokrotnie większych od tych, jakie dano swego czasu Stefanowi na wojnę moskiewską. Miały one wystarczyć na stutysięczne wojsko. Pomysły Zamoyskiego trzymały się jednak ziemi. Podobnie jak w roku poprzednim, kiedy chodziło o reformę wolnej elekcji, prymas Karnkowski znowu stanął okoniem. Nie przebierał w środkach, zwalczając kanclerza, przedstawiciela porządków ideologicznie podejrzanych i współzawodnika do pierwszej po królu roli w państwie. Zwołał sejmik wielkopolski do Koła, a to w celu rozpatrzenia, potwierdzenia lub obalenia prawomocnego słowa parlamentu! Trąbił, że Zamoyski umyślnie rozdyma pogło137 ski o niebezpieczeństwie, aby jako hetman wzmocnionej armii powiększyć swą władzę. Zjazd kolski wypowiedział się oczywiście za zniesieniem podatków, pouchwalał wiele innych rzeczy. Staba stąd pociecha, że większość szlachty uznała to wszystko za „ohydny przykład osłabienia powagi sejmowej", a niechęć do Karnkowskiego - jak zapewnia pewien ówczesny duchowny - „rozlała się na wszystkich biskupów tak dalece, że niemało katolickich nawet surowszego zdania magnatów sądziło, iż na ich miejsca (...) mnichów z jałmużny żyjących wysadzić należało". Powaga izb obu rzeczywiście została bardzo osłabiona i stanowczo mają rację ci his116

torycy, którzy postępek prymasa uważają za torowanie drogi do liberum veto. Był to przecież faktycznym powodzeniem uwieńczony akt obalenia ustawy sejmowej przez partykularz. Wystarczyło teraz uznać, że w imieniu zaścianka zaprotestować może jeden jego przedstawiciel... Dyplomacja załagodziła spór z Turcją i wojna przestała grozić. Należało jednak uspokoić wszczęty przez Karnkowskiego rozruch, wylać oliwę na wzburzone flukta. Sam Zamoyski pośpieszyć musiał z wezwaniem, aby nie wpłacano podatków już ustanowionych, a paląco potrzebnych na wojsko. Zwerbowany i nie zapłacony teraz żołnierz zaczął tak energicznie łupić własny kraj, a szczególnie królewszczyzny, że wystąpiła konieczność uchwały, pozwalającej zwołać przeciwko niemu pospolite ruszenie. Podatki przepadły, a skarb tak się okazał zasobny, że przyszło obłożyć pogłównym Żydów, aby mieć za co kupić owe sobole dla sułtańskich statystów. Będzie miał chyba rację ten, co powie, że Europa cofała się pomału i z ziem położonych na zachód od rzeki Bugu. Rozpatrując dzieje tak zwanej polskiej anarchii dochodzi się do wniosku, że nie wykwitła ona sarnorodnie i od dołu... szlacheckiego nawet. Zaszczepiali ją ludzie z wysokich pięter hierarchii społecznej. Okazje po temu zdarzały się teraz często i coraz gorsze. Pod tym względem historia nie poskąpiła łask przełomowi stuleci. Na porządku dziennym stanęła sprawa ożenku królewskiego. Zygmunt przyjechał do Polski w stanie kawalerskim, lecz nie całkiem wolnym. Miał narzeczoną w osobie księżniczki holsztyn&kiej, Krystyny. Zaręczyny te stanowiły znaczny sukces obozu protestanckiego w Szwecji i wszystkie siły katolickie, skupione wokół młodego monarchy lub wpływające nań z oddali, rozpoczęły teraz generalny szturm na jego wierność narzeczeńską. Pomimo komendy samego Rzymu trwało to natarcie przez dwa przeszło lata. Jeśli upór osobisty naprawdę stanowi narodową cechę litewską, to widać Zygmunt był prawym Giedyminowiczem nawet, nie tylko Jagiellonem. Zygmunt August te? 138 potrafił bez sensu nieraz trwać przy swoim, ale odpowiadał przynajmniej na perswazje... chociażby uderzeniem dłonią w stół i słowami: „ja tak chcę!" Jego niezbyt z natury bystry siostrzeniec w rozpacz ludzi wtrącał, bo wolał po prostu milczeć. Czemuż tym razem nie domilczał skutecznie aż do końca! Odgrzebano projekt Anny Jagiellonki, która jeszcze przed elekcją umyśliła ożenić ,,Zysia" z najstarszą spos'ród piętnaściorga dzieci arcyksięcia Karola styryjskiego, a swoją imienniczką. Królowa działała wtedy za pośrednictwem kupca żydowskiego, Mandela, często przez nią zaprzęganego do misji poufnych. Kiedy Zygmunt umocnił się na tronie, koła życzące sobie zgody i nawet skojarzenia Rzeczypospolitej z Austrią uznały pomysł starej wdowy za wyśmienity. Było dobrze wiadomo, że styryjska odrośl Habsburgów odznacza się szczególną prawowiernością oraz zapałem do zwalczania odszczepień117

ców. Zapanowały w Polsce obawy przed „małżeństwem po parysku". Nocy św. Brtłomieja jeszcze nie zapomniano, aczkolwiek nie u nas się ona odbyła. W roku 1591 motloch miejski zburzył i spalił dwie niedawno wzniesione świątynie protestanckie w Krakfwle. („Wzdrygnęło się miasto prawowierne na widok takowych straszydeł, jakie się tam nigdy sadowić nie śmiały" - pisał biskup Paweł Piasecki.) Były rozruchy i w Wilnie. Zjazd dysydentów wysłał z Chmielnika do króla dwudziestu pięciu przedstawicieli. Lękając się, Miłościwy Królu a Panie mówii jeden z nich - aby ktokolwiek tego poselstwa nie tłumaczy! złośliwie, oświadczamy przed Bo^iei'], tronem i narodem, iż wystani jesteśmy do Waszej Królewskiej Mości, nie żeby mącić spokojność powszechną, nie żeby sprawy publiczne zaburzać, lecz i owszem, żeby pokój Rzeczypospoli.ei i samą osobę Waszej Królewskiej Mości od ziej przygody uchronić. Bezpiecznie poddani W > ,zsj Królewskiej Mości spodziewać się tego mogą, iż gdyś im wolność i przywileje ich zaprzysiągł, świątobliwie zachować je raczysz. Zgwałcone zostały wolności i bezpieczeństwo publiczni1, w ciotecznych miastach Krakowie i Wilnie, po innych miejscach królestwa, napastowane błagalnie Pańskie, świątynie tego Boga, którego — ac? różnym obrządkiem - wszyscy zarówno wyznawani) i czcimy. Czym burzliwości takie ojczyźnie naszej zigrażać mogą, niech nas uczy przykład i'ru;n:)i... Protestanci nie dopuścili się wówczas niczego wbrew wierności, po żadne zagraniczne protekcje nie sięgali, jeszcze wszystko stało pod znakiem dawnych porządków. Winowajcy zaburzeń w Krakowie i Wilnie uniknęli kary. Król nie pozwolił na odbudowę spalonych świątyń i zabronił dysydentom projektowanego zjazdu w Radomiu, z góry uznając go ?a nielegalny. W roku następnym szlachta ws/dkich wyznań z katolickim włącznie tłumnie zwaliła do Lublina i Jędrzejowa, gdzie zjawił się i Zamoyski, ostro już 139 poróżniony z królem i mający w ręku dowody jego potajemnych działań. Same układy o małżeństwo z arcyksiężniczką Anną prowadzono zresztą po cichu i teraz właśnie zgromadzone rycerstwo gwałtownie protestowało przeciwko zamierzonemu związkowi. Doszedł on jednak do skutku i l czerwca 1592 roku Anna została królową. W Krakowie odbywały się szumne uroczystości, a o dziewięć zaledwie mil ówczesnych dalej ku północy coraz to groźniej grzmiało w Jędrzejowie. Przykład dany przez prymasa Karnkowskiego działał, walne zjazdy pozasejmowe wchodziły w zwyczaj. Różnice były jednak na razie znamienne: w Kole dokonano zamachu na prawomocne uchwały, protestanci w Chmielniku 118

domagali się poszanowania ustaw, w Lublinie j Jędrzejowie występowano w obronie suwerenności państwa. Najbardziej gwałtowne mowy szlacheckie by!y niczym w porównaniu y. tym, co ujawnił agent arcyksięcia Maksymiliana, Jan Ducker. Pretendent do korony polskiej, dotychczas zresztą uważający się za legalnie obranego monarchę, opublikował teraz przez swego wysłannika treść tajemnych umów, które Zygmunt III zawarł był z Ernestem Habsburgiem. Chodziło w nich po prostu o tron. Po przewidzianej abdykacji Szweua miał się on dostać Austriakowi. Ernest zobowiązywał się zawrzeć przymieize ze Sztokholmem, odstąpić mu Estonię, zapewnić Zygmuntowi spadek po Annie Jagiellonce oraz wypłacić czterysta tysięcy talarów gotówką. Pomysły, potajemnie zapoczątkowane jeszcze w Rewlu, dojrzewały i weszły już w stadium przygotowań do czynów. Rwącą się do zbrojnego wystąpienia szlachtę pohamował w Jędrzejowie Jan Zatnoyski. Kanclerz uprawiał już wtedy zdecydowaną opozycję, lecz nie chciał przekraczać granicy dzielącej legalność od buntu i umiał innych powstrzymać od fatalnego kroku. Dobrze sobie zapamiętajmy tę rolę starzejącego się męża stanu, któremu nawet najzaciętsi przeciwnicy zagraniczni przyznawali prawdziwą wielkość. Mówili wprost, że trwoży ich nie urząd i potęga materialna hetmana, ale jego umysł i charakter. Jesienny sejm 1592 roku odbywał się jednak pod presją uzbrojonych tłumów, które ruszyły do Warszawy, aby bezpośrednio pilnować tego, co się dzieje. Przeszedł on do historii pod nazwą „inkwizycyjnego". Posłowie, część senatorów i tamten tłum prowadzili śledztwo przeciwko własnemu monarsze, oskarżonemu o zamiar przefrymarczenia korony Habsburgom. Przed pięciu zaledwie laty naród wdał się w wojnę, byle tylko uniknąć tego, czym Zygmunt III zamierzył go teraz uszczęśliwić. Król zdradził poddanych, żadne inne słowo tu nie pasuje. Miał za to otrzymać pieniądze. Nie nowina była ówczesnym herbowym, zwłaszcza najmożniejszym, wcho140 dzić w tajne porozumienia z obcymi i brać od nich zapłatę brzęczącą. Trudno ustalić, czy nasza szlachta dodatnio odróżniała się w tej mierze od zagranicznej, ale gorsza być pewnie nie mogła. Spiski i przekupność stanowiły jednak zawsze grzech przeciwko tronowi. Teraz sam majestat zaświecił budującym przykładem. „Złodziej ma wymówkę, jeśli się sędzia dopuszcza kradzieży" - napisał współczesny Zygmuntowi Wiliam Szekspir. Wystarczyło pięć lat nowych rządów, by nastał kryzys zaufania, jakiego nigdy dotychczas Rzeczpospolita nie zaznała. Spór doraźny załagodzono. Zamoyski detronizacji nie pragnął, w roli bardzo zręcznego pośrednika wystąpił nowy nuncjusz, Germanik Malaspina. Zygmunt przyznał się częściowo do winy, wyraził żal, przyrzekł, że bez zgody stanów nigdy do Szwecji nie wyjedzie. Burza przycichła, ale zdążyła ujemnym ładunkiem potężnie nabić 119

akumulatory historyczne - mózgi i serca ludzkie. Od zdrady monarszej i prowadzonej przez poddanych inkwizycji rozpoczyna się nowy rozdział w dziejach wzajemnych odniesień tronu i narodów Rzeczypospolitej. Każdy wniosek władzy rodził od tej pory w obywatelach przede wszystkim podejrzliwość. Bodziec był tak dotkliwy i zły, że sprowokował odruch już bezwarunkowy nawet, bo dziedziczony przez pokolenia. Jesienne przeżycia 1592 roku zapadły w zbiorową podświadomość. Zygmunt został królem, ponieważ ogół szlachty wierzył w jego szczerość i dobrą wolę, udzielił mu kredytu moralnego. Trwonienie kapitału zaufania to samobójstwo. Polityczne, czyli nieskończenie straszniejsze od jednostkowego, bo odbijające się na losach zbiorowości. Niechęć większości szlachty do Habsburgów nie wypływała z pobudek personalnych ani nawet z nacjonalistycznych. Gdańscy czy królewieccy Niemcy wcale nie wzbudzali wtedy u nas odrazy. Kraj nie chciał się tylko rozstać ze swą samoistnością, spaść do rzędu prowincji cesarskiej. Zygmunt spiskował przeciwko niepodległości. A powołano go na tron jako jej gwaranta. Wojnę o to stoczono. Nie lada jakie powody wytworzyły uraz psychiczny. Wkrótce po sejmie nuncjusz doprowadził do pozornej zgody króla z kanclerzem. Była ona teraz monarsze bardzo potrzebna. W listopadzie umarł Jan III, korona jego prawem dziedziczenia spadała na syna. Unia personalna Rzeczypospolitej ze Szwecją nabierała konturów rzeczywistych. Należało teraz wyprawić się za morze i berło skandynawskie w dłoń ująć. Na razie wysłał Zygmunt do swych przyszłych poddanych orędzie, w którym wyrażał żal, że przed kilku laty musiał był porzucić ojczyznę. Uczynił to dla dobra Szwecji, aby Wawel nie dostał się carowi. Pragnął też przy polsko-litewskiej pomocy 141 wymusić na Moskwie wygodny dla Sztokholmu pokój. Majowy sejm 1593 roku zgodził się na wyjazd pana, lecz wziął od niego najświętsze zapewnienie powrotu najdalej za rok. Nie poprzestając na tym, zatrzymano w Warszawie świeżo narodzoną królewnę Annę, której krucha osóbka stanowić miała rękojmię lojalności rodziców. Powierzono niemowlę opiece dożywającej swych dni Anny Jagiellonki. Stosunki pomiędzy władzą a obywatelami naprawdę weszły w nową fazę, skoro słowo monarsze nie wystarczało i trzeba było brać taką zakładniczkę. Para królewska dotarła do Gdańska Wisłą i zatrzymała się tam przez miesiąc. Zygmunt wysłał do Torunia i Elbląga rozkazy przywracające katolikom po jednym kościele w każdym z tych miast, a biskup kujawski, Rozrażewski, rozpoczął starania o odjęcie ewangelikom największej świątyni nad Motławą, tej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Napięcie wyładowało się w rozruchach. Jakiś nazbyt przejęty ważnością własnej osoby dworzanin ciął szablą drążnika, który go potrącił. Po polskiej stronie padło około dwudziestu trupów, po gdańskiej kilka, nie licząc rannych. Kule z rusznic potrzaskały 120

okna apartamentów królewskich na piętrze Bramy Zielonej. W Szwecji od razu zaczęły się nieporozumienia, i to na tym samym tle co w Gdańsku i Rzeczypospolitej. Zygmunt wszędzie wlókł za sobą fanatyzm religijny oraz wyjątkowy talent prowokowania konfliktów z krajowcami. Niedawny synod w Uppsali uznał luteranizm za jedyne wyznanie dopuszczalne w Szwecji, kandydat na króla żądał, aby koronacji dopełnił nuncjusz papieski Germanik Malaspina, który również odbył podróż morską z Gdańska do Sztokholmu. On właśnie stał się w Skandynawii głównym doradcą Zygmunta, zaraz potem miejsca w łasce pańskiej brali sami Polacy. Nie zawiedli zaufania, udaremnili w Uppsali zamach stanu, ryzykując beznadziejną walką szczupłej garstki w obcym kraju. Na wiosnę 1594 roku przyszło zresztą sprowadzić przez morze dodatkowe trzytysięczne posiłki polskie, których obecność umacniała pozycję Szweda w jego własnej ojczyźnie. Zygmunt przestał się upierać, kiedy duchowni doradcy wyjaśnili mu, że poczynione w danym położeniu ustępstwa nie zobowiążą moralnie prawowiernego monarchy. Nie zanikły - jak widać - poglądy, które przed dwustu blisko laty zwalczał na soborze konstancjariskim rektor Akademii Krakowskiej, Paweł Włodkowic z Brudzenia. Ani w średniowieczu, ani w dobie kontrreformacji, ani - bądźmy szczerzy - za dni naszych nie brakowało takich, co uważali prawa i ustroje wszelkich innowierców za nielegalne z natury. Koronacji pary monarszej dokonał duchowny protestancki, Szwecja i Rzeczpospolita zyskały wspólnego króla. Ówczesny poziom cywilizacji tech142 nicznej wprost uniemożliwiał skuteczne rządzenie poprzez morze, a Zygmunt musiał wracać nad Wisłę. Regencję objął w Sztokholmie jego stryj, współzawodnik i wróg, książę Karol Sudermański. To on szykował w Uppsali zamach na siostrzeńca, lecz musiał dać spokój, zaskoczony przez zbrojne pogotowie polskie, które jego samego dostało w ręce. Po takim doświadczeniu streścił Karol swój doraźny program w skierowanym do przyjaciół nakazie: „Siedźcie spokojnie, dopóki król nie wyjedzie." Bawiąc w Szwecji musiał się Zygmunt zetknąć ze swą dawną narzeczoną, Krystyną z Holsztynu. On poślubił Austriaczkę w maju 1592 roku, ona w trzy miesiące później wyszła za Karola Sudermańskiego. Historycy, którym pogarda dla rzeczywistości ludzkiej nie wydaje się prawidłem nauki, odnajdują w postępkach Krystyny znamiona zemsty osobistej. Kiedy Zygmunt opuszczał Szwecję po koronacji, księżna była w ciąży. 19 grudnia 1594 roku urodziła syna, obdarzonego na chrzcie imionami Gustawa Adolfa, których pominąć nie noże żadna opowieść o historii powszechnej XVII stulecia. Dzięki jego geniuszowi wojennemu Uppsala, scena śmiałych wystąpień załogi polskiej, miała się w niedalekiej przyszłości wzbogacić o księgozbiór Mikołaja Kopernika. Wiedza przyrodnicza nie wyklina mniemania, że pasje kobiety ciężarnej mogą się przyczynić do ukształtowania cech jej płodu. Każdy dobry dowódca 121

musi przynieść na świat wrodzoną zaciekłość, predyspozycję do działań zaczepnych. Tym się między innymi odróżnia od pustelnika. Zygmunt zrobiłby stanowczo lepiej, gdyby w sprawie matrymonialnej uparł się na dobre. Zerwanie zaręczyn z Krystyną stworzyło pułapkę losu. Nikt jednak nie odpowiada za nieprzewidzialne. Wiozące orszak królewski okręty zawinęły do Pucka. Ledwie Zygmunt zdążył do Krakowa, a już doszedł go list Zamoyskiego, zawierający wiadomości o położeniu i plany bardzo rozległe, bo sięgające aż Krymu. Sprawy południa i południowego wschodu skomplikowały się niezwykle, cesarz wojował z sułtanem, podburzał Kozaków, pragnąc sprowokować Turków do uderzenia na Polskę, w rym samym kierunku działała i tajna dyplomacja papieska. Najbliższy sejm został w drodze wyjątku zwołany do Krakowa, na co bardzo żaliły się Wielkopolska i Litwa, które wolały jeździć bliżej swych pieleszy - do Warszawy. Pertraktacje o powszechną ligę chrześcijańską nie doprowadziły, oczywiście, do niczego, bo każdy dbał o własne tylko interesy. Wobec niebezpiecznej sytuacji sejm nie poskąpił podatków ani uchwały o piechocie, nawet o kawalerii wybranieckiej, lecz realnych korzyści niezbyt wiele stąd wynikło. Zgrzybiały prymas Karnkowski nie przestawał psuć szyków hetma143 nowi, a to w myśl swej niezłomne) zasady zwalczania -każdego, kto go prze rastal. Zawistny, niestały i zmienny staruszek dłonią, która namaściła dwóch monarchów polskich, ujął teraz pióro gęsie i spłodził broszurę pod tytułem Festina lente — Spiesz się powoli. Wezwanie skierowane było do podatników i odniosło skutek. Dostojeństwo i wpływy autora znaczyły, jego protekcja chroniła. On sam zaś stał poza odpowiedzialnością, a więc ponad prawem. Taka pozycja nie tylko prymasa... anioła by zdemoralizowała. Kasa państwowa świeciła pustkami, kiedy doszło do jednego z najśmielszych wystąpień zaczepnych Rzeczypospolitej. Plany dotyczące Krymu przyszło odłożyć, by nie wywołać wojny od strony doraźnie niepożądanej. Szczupłe, lecz doborowe oddziały przebrnęły Dniestr i pod dowództwem samego Zamoyskiego ruszyły na południe, w ziemie dzisiejszej Rumunii. Wystąpienie owo spowodował ten sam mniej więcej mechanizm myślenia politycznego, który zmusił ongi Francję do przekroczenia Alp i wdania się w wojny włoskie. Nie można było pozwolić na radykalną, a niekorzystną dla państwa zmianę równowagi. Zamoyski miał ponad Dniestrem nader rozległe posiadłości, to on założył miasto Szarogród, odbudował i umocni! wsławiony przez Trylogię Raszków. Jednakże nie można jego działań na zewnątrz uważać za przejaw pożądliwości magnata kresowego. Mógł zabezpieczać swe włości nie chadzając do Jass, na rozszerzanie ich miał dość miejsca w Rzeczypospolitej. Panowie litewscy nie zamierzali wyrzekać się Kiejdan czy Nieświeża, ale 122

Wielkie Łuki ich nic nęciły, spod Pskowa odeszli w chwili krytycznej. Posiadacze intensywnie zagospodarowywanych latyfundiów kresowych bywali raczej niechętni wojnom, które łatwo mogą wszak zniszczyć ziemie położone po obydwu stronach granicy. A zwłaszcza już, jeśli się ma do czynienia z przeciwnikiem tak ruchliwym, jak Tatarzy. Interesy klasowe zalecały bezruch, państwowe wzywały do czynów. Zaniosło się podówczas na zjednoczenie ziem dzisiejszej Rumunii pod protektoratem cesarza Rudolfa lub sułtana Murada. Rzeczpospolia, wtrąciła się, aby: albo dokonać tego pod własnym, albo wcielić część owych terytoriów. Z natchnienia wiedeńskiego działali trzej ludzie, świeżo obdarzeni tytułami książąt Rzeszy Niemieckiej: władca Siedmiogrodu, bratanek Stefana I, Zygmunt Batory, hospodar Multan, Michał Waleczny, i Aron mołdawski (zastąpiony rychło przez Stefana Rozwana). Siły polskie wprowadziły do zdewastowanych Jass Jeremiego Mohiłę, spokrewnionego z Potockimi i obdarzonego naszym szlachectwem. Schronił się on niegdyś przed Turkami w granice Rzeczypospolitej, teraz powracał do kraju swego pochodzenia. Posta144 wiono mu wymowne warunki. Jeżeli ewentualna koalicja chrześcijańska rozbije w przyszłości Turków - Mołdawia stanie się zwyczajnym województwem polskim. Jeśli zaś pokój z sułtanem przetrwa, Mohiła rządzić będzie jak dotychczasowi hospodarowie, ale pod zwierzchnictwem króla. Akcja Zamoyskiego miała więc zabezpieczyć Rzeczpospolitą zarówno od strony Wiednia, jak Stambułu, była ryzykowna, lecz mogła przynieść zysk wyraźny. Na razie zbliżały się duże oddziały tatarskie dowodzone przez samego Ghasi Gireja i wsparte przez Turków. Siedmiotysięczny korpus polski stanął wśród okolonej wzgórzami równiny, obwarował się nadzwyczaj silnie i przyjął bitwę. Zgodnie z rozkazem wodza rotmistrze hamowali temperamenty i nie dawali się odciągnąć od okopów w szersze pole, na co właśnie Tatarzy czekali niecierpliwie. Walki trwały dwa dni, janczar zastrzelił konia pod Zamoyskim, atakujący ponieśli dość znaczne straty, po czym obie strony wymieniły zakładników i rozpoczęły układy. Wynik ich był dużym naszym sukcesem. Chan zobowiązał się w przeciągu trzech dni ustąpić z Mołdawii, uznał Jeremiego Mohiłę za jej hospodara i obiecał wyjednać potwierdzenie tego przez sułtana. Miejscowość, w której Zamoyski odniósł tak znaczne, przede wszystkim polityczne zwycięstwo, nazywała się Cecora. Pod rozkazami kanclerza służył i wraz z nim, dając przykład szeregowym, własnoręcznie sypał wały hetman polny koronny, Stanisław Żółkiewski. Odbyło się to w październiku i nie przeminął jeszcze rok 1595, a Jeremi Mohiła, nowy podwładny Rzeczypospolitej, doznał kolejnego powodzenia. Korzystając ze słabej pomocy polskiej pod Wojciechem Chańskim i Janem Potockim pobił, pojmał i zgodnie z miejscowymi obyczajami wbił na pal współzawodnika, Stefana Rozwana, którego popierał Zygmunt Batory i sto123

jący za nim cesarz. Wkroczenie Rzeczypospolitej do Mołdawii wywołało duże niezadowolenie w Wiedniu i w Rzymie. Oskarżano ją nawet o działanie na korzyść mahometan. Interesy Habsburgów zawsze mogły się wygodnie osłonić płaszczem ideologiiRok następny -1595- widział na Ukrainie rozprawę z powstaniem Szymona Seweryna Nalewajki. Kiedy Żółkiewski pokonał Kozaków i zmusił ich do kapitulacji, znalazł w obozie przysłane przez cesarza Rudolfa II chorągwie, trąby honorowe i działa. Bunt Nalewajki był protestem przeciwko panującym stosunkom, iecz również inspirowaną z zewnątrz dywersją. Wiedeń odpłacał za Mołdawię. 10 - Rzeczpospolita... l 145 IV Ostatnie dziesięciolecie XVI wieku wysunęło na sam przód sceny państwowej kwestię Ukrainy. Dzieje nasze nie słyszały bardziej obłędnego sloganu politycznego niż ten o „Polsce od morza do morza". Ale to czasy późniejsze ponoszą odpowiedzialność za narodziny monstrum pojęciowego. Zmarły w roku 1599 ksiądz Józef Wereszczyński, katolicki biskup Kijowa, jako „prawy milos'nik Rzeczypospolitej" pisał bez ogródek o Ukrainie, „która jest dłuższa i szersza aniżeli Polska Mała i Wielka", a drukował to bez najmniejszych przeszkód w stołecznym mies'cie Krakowie, u mistrza Andrzeja Piotrkowczyka. Ton ukraiński na wylot przepaja Marię i Beniowskiego, lecz kultura nasza mogłaby się z powodzeniem obejść bez malowideł, przedstawiających ps , konie i zagończyków w stepie. Władanie ziemiami Ukrainy przyniosło wielu polskim rodom arystokratycznym wywyższenie, państwu polskiemu wy!"ji nie klęski. Dlatego że zbyt późno i pod przymusem dopiero uznano Ksie two Ruskie za odrębną i równą Koronie oraz Litwie część składową federacji. Zgodnie z europejskimi przeciętnymi rozwijającą się historię Rusi ,-ołudniowej wykoleiło uderzenie z Azji - najazd Mongołów, którym - jak na ironię nadano później nazwę przez nich samych wytępionego plemienia Tatarów. Wspaniałość Kijowa wzbudziła ongi podziw w Niemcach, infc matorach Thietmara, kronikarza i biskupa. Uczony mąż zdążył uwiecznić piórem świeże sensacje, zanim zmarł w roku 1018. A w drugiej połowie XIII stulecia żywi na Naddnieprzu zazdrościli — jak zapisano - spokoju umarłym. Najpierw Litwa, a po unii lubelskiej Korona władała obszarem, który zgodnie z logiką tak zwanej geopolityki - powinien był stanowić suwerenne państwo i rolę tę grał w przeszłości z powodzeniem. Tę bardzo prostą prawdę należało przypomnieć na samym początku poświeconych Ukrainie rozważań, bo tylko ona sranowić może drogowskaz w plątaninie wypadków. Polska objęła w administiacyjne i polityczne posiadanie kraj spustoszyły, sama wtłoczyła 124

świeżą krew w jego wysuszone arterie i wespół z Litwą nadając prawa, nie zdołała rozwiązać kwestii wynikłych z ukraińskiego zmartwychwstania. Zachodziły bowiem zjawiska, które czyniły zadanie niema! niewykonalnym. Czytało się nieraz w przeszłości, czyta i za dni naszych dość uproszczone wywody na temat,..zasług pługa polskiego" w tamtych Łtro lach. Dawniej się je sławiło, a teraz pisze, że chłop ruski orał rolę polskiego pana i na tym polegać 146 miała istota sprawy. W rzeczywistości bywało często wręcz przeciwnie parobek był Polakiem, pan Ukraińcem. Za czasów litewskiego zwierzchnictwa tylko Wołyń i Podole naprawdę żyiy, na pozostałych połaciach kraju, jes'li się spotykało człowieka, to takiego, co władał dobrze nie sierpem, lecz arkanem. Z ostatnich lat panowania Zygmunta Augusta pochodzą wstrząsające opisy urodzajnych, aż ku Czarnemu Morzu ciągnących się przestrzeni, które „dzikiego pola wystawują postać". Unia lubelska przyłączyła całą Kijowszczyznę do ludnej Korony. Na południowym wschodzie pańszczyzna wyglądała cokolwiek inaczej niż w okolicach Poznania, Sandomierza czy Krakowa. Dziedzic dawał osadnikom swobodę na lat dwadzieścia, niekiedy na okres w dwójnasób długi, znęcał ich do siebie, zapraszał przez specjalnych wysłańców. Był dość potężny, by kpić ze skierowanych przeciwko zbiegostwu chłopów ustaw, których dziesiątki uchwaliły sejmy już w stuleciu XVI. Ucieczka stanowi często akt odwagi. Ryzyko przenosi- w nieznane a niebezpieczne strony podejmują najdzielniejsi, która to reguła dotyczy zarówno wyprawy statku „Mayflower" przez Atlantyk, jak i kolonizacji Ukrainy. Liczne wsie i miasteczka w Polsce rdzennej wyzbywały się obywateli, tych co bardziej rzutkich i przedsiębiorczych. Pustoszały całe połacie Korony, Anna Jagiellonka gorzko się martwiła o przyszłość swych rozległych włości mazowieckich. Dawno już temu nazwano to wszystko ,,wielką ofiarą", i słusznie. Teza o kolonialnej eksploatacji Ukrainy przez.Polskę wygląda nieco dziwnie, skoro Korona zainwestowała w Ruś to, co najcenniejsze - ludzi. Tysiące uchodźców z Nadwiśla przestało być Polakami raz na zawsze. U schyłku XVI wieku cała Rzeczpospolita liczyła mniej niż osiem milionów mieszkańców. Administracja słabo wykonywała podówczas swoje powinności, ale dziedziców- przysługiwało prawo ścigania zbiegłych poddanych. Chłop zanurzał się więc w stepy i obcy lud, zmieniał imię i wiarę, przyswajał język. Brał na się nową postać, sobą samym i potomkami wzbogacał „naród ruski wszystek", które to słowa wygłosić miał w niedalekiej przyszłości Bohdan Chmielnicki, zapowiadając nowe porządki ,,aż po Lublin, po Kraków". Rzeczpospolita nikogo przymusowo nie polonizowała, a zachodzące w jej organizmie procesy wzmagały prężność narodów sfederowanych z polskim. I dlatego właśnie zostawiła nam spadek, którego wartości pojąć nie mogli głosiciele nacjonalizmu. Michał Bobrzyński powiedział o nim ostateczną prawdę, zwąc go „za125

parciem się i zaprzeczeniem całej naszej historii wiekowej pracy". Ale nie sama tylko obawa przed łapaczami i chęć przystosowania się rychło przeistaczały Polaka w Rusina. Dokonywała również podbojów wielka siła 147 przyciągania, cechująca ludową kulturę ukraińską. Ta sama, która dzisiaj dokonuje dziwów... w Kanadzie. Wielu emigrantów polskich zmienia tam narodowość, umieszcza się jednak nie w rzędzie Anglików czy Francuzów, lecz Ukraińców. Późno, bo dopiero w dobrze już zaawansowanym stuleciu XVII, rozpoczął działalność archimandryta Ławry Peczerskiej i metropolita, Piotr Mohiła (bratanek hospodara Jeremiego). Założone przezeń Kolegium Kijowskie z czasem, ale, niestety, stanowczo poniewczasie, otrzymało godność Akademii. Na razie szaro i nader mizernie wyglądało piśmiennictwo ruskie i cała kultura cenna dla tych warstw, które prawo stawiało na równi z biegłą w różnych mowach - Kochanowskich, Orzechowskich i Modrzewskich wśród siebie mającą - szlachtą polską. Ale nad Dniepr przybywali tłumnie z zachodu nie ci wcale, do których skierowywał swe kazania Piotr Skarga. Najuczeńsze traktaty spisane w języku cerkiewno-słowiańskim nie przemówiłyby do chłopa, na pewno zdobywała go dla siebie cudowna pieśń ukraińska. Nie tylko jego... Ton ukraiński przepoił liczne dzieła poezji polskiej, a z prozy te przede wszystkim stronice Trylogii, które i bez rymów oraz melodii opiewają piękno Dzikich Pól. Inspektor Jaczmieniew z Syzyfowych prac wybaczył nauczycielowi całą jego nieudolność stwierdziwszy, że tępy pedagog nauczył jednak dzieci polskie śpiewać po rosyjsku. Nie sama tylko żądza kariery, strach i korupcja wynaradawiają ludzi. Magnesy i bodźce natury estetycznej i w ogóle psychicznej osiągają to samo nie poniżając, a o wiele skuteczniej. Wśród przechodzących na stronę polskości i łaciństwa panów ruskich bywali tacy, co w testamentach pisali, że przyjąwszy Ostatnie Namaszczenie z rąk kapłana katolickiego chcą po zgonie leżeć w cerkwiach. Nie mają może zupełnej racji ci, którzy pragną wykreślić z literatury wytarty rzekomo rzeczownik „urok". Trudno go zastąpić, bo wywodzi się on z dziedziny odczuć irracjonalnych, z nazwy i natury czarodziejskich. Rzucać urok... zauroczyć... Kraj nad Dnieprem, jego wiśniami kwitnące cmentarze, poczerniałe ikony soborów posiadły tę tajemną umiejętność w pełni. W roku 1590 sejm oddał na własność kniaziom Wiśniowieckim niezmierne „pustynie", ciągnące się na Zadnieprzu po obu brzegach rzeki Suły. Pozwolił ponadto zaokrąglić je o przyległości, a zawadiacki książę Adam dopatrzył się takowych w szerokim pasie stepów, przez które przebiegała nigdy dokładnie nie wyznaczona granica z Wielkim Księstwem Moskiewskim. Janusz Ostrogski, katolik od bardzo niedawna, właściciel setki miast i zamków oraz tysiąca kilkuset wsi na Wołyniu, od roku 1593 kasztelan krakowski, otrzymał z hojnej 126

148 ręki monarszej i sejmowej samo czarnoziemne serce Ukrainy - starostwa bialocerkiewskie, bohuslawskie, braclawskie, czerkaskie, korsuńskie i perejasławskie. Został najpierwszym panem w Rzeczypospolitej... do czasu aż Wis'niowieccy nie wzmogli się jeszcze bardziej. Sejm litewski mógł był dokonywać takich samych darowizn i przed unią lubelską, ale nie zabiegano o nie, bo co komu przyjdzie z nie zamieszkanej ziemi. Lud Korony Polskiej stał się tym czynnikiem, który podniósł w cenie rolę ukraińską. Spos'ród niego pochodziło bardzo wielu jej oraczy. Podatki z Rusi należało uiszczać skarbowi koronnemu. Książę Konstanty Ostrogski - rodzic Janusza - błahoczestywy, majestatyczny starzec ^ brodą po kolana winien był państwu astromiczną sumę, a nie płacił ani grosza. Nowoczesne pojęcie eksploatacji jest dos'ć mało przydatne dla zobrazowania stosunków łączących Polskę i Ukrainę. Bo i szczuplutkie wojsko koronne miało leże na południowym wschodzie, który zasłaniało od Tatarów, przeznaczoną zaś' na jego utrzymanie „kwartę" wnosiły i nadwiślańskie królewszczyzny. Pieniądze, ściągnięte z Małopolski na przykład, wydawało się więc nie tylko w Krakowie, lecz także, a niekiedy przede wszystkim na Ukrainie. Termin „wyzysk" jakoś' nie bardzo tu pasuje. Prawdę powkdziawszy, mamy raczej do czynienia z rozpraszaniem sił Polski rdzennej na obszarach ogromnych, a we wszelkim względzie potrzebujących pomocy. Czyi; /,c zjawiskiem charakteryzującym jej dzieje od czasu związku z Litwą, panią rozległego i pustawego wschodu. Zawrotne kariery zaczęli robić na Ukrainie także Polacy prawdziwi Zamoyscy, Koniecpolscy, Potoccy i cała plejada pomniejszych. A!c i w ich włościach nie tylko ukrairr-- dłonie dzierżyły cepigi pługów. Wysłannikom owych panów łatwiej może nawet było przywabiać pod Bracław poddanych uboższych sąsiadów znad Pilicy. Dużej roboty organizacyjnej i gospodarskiej dokonał na lewym brzegu Dniestru kanclerz Jan A gdyby ten sam wysiłek musiał być dokonany w wąskich granicach Korony? Gdyby jedna droga do wywyższenia wiodła przez intensywną pracę w Polsce rdzennej! Może by ona cala upodobniła się wtedy do pięknego Zamościa. Ósmy tom Slownika Biograficznego przyniósł artykuł Kazimierza Lepszego o wojewodzie ruskim Stanisławie Golskim herbu Rola, który chodził wraz z Zamoyskim pod Cecorę, potem posłował do Turcji, by przypieczętować osiągnięcia wyprawy. Żonaty z Buczacką, a po jej zgonie z Potocką, doszedł pan Golski do znacznej fortuny. Zwiedził Anglię, Francję, Hiszpanię, Włochy i napisał o tym „bardzo interesujący diariusz", który przez trzysta lat nie doczekawszy się dobrodziejstwa druku spłonął w Warszawie podczas Powsta149 ma. Cala działalność publiczna wojewody stała pod znakiem zdyscyplinowania 127

i kultury politycznej. Przy królu, przeciwko rokoszanom, zaraz potem przeciwko Wis'niowieckiemu i własnemu szwagrowi, którzy po sobiepańsku pociągnęli do Mołdawii! Stanisław Golski pochodził z Kujaw, zaliczał się na Ukrainie do elementu napływowego. Wielkopolaninem również był pierwowzór bohatera Ogniem i mieczem, Jan Skrzetuski, obywatel cnoty dos'ć ułomnej, ale żołnierz znakomity. Rzutcy ci mężowie nie znajdowali pola do popisu w ojcowiźnie. Interesowali się Tehinią i Czarnym Ostrowem, bo szlaki polityczne wiodące z Poznania do Koiobrzega trawą zarastały i „przeszły po nich zapomnienia pługi". Zis'cily się również słowa innego poety, zanim je napisano: „Jeden tylko, jeden cud, z polską szlachtą polski lud"... ruszył tłumnie na Ukrainę i dopomógł jej z martwych powstać, bo sam się przetworzył w Ukraińców. Dorobek jego iiie tylko państwu nic dopomógł, ale wzmocnił jedną z głównych sił antypolskich. Gdyby poprzednio, w przeciągu trzech ćwierci stulecia, nie r!yi :;'y /, Korony nad Dir-epr obfite potoki ludzkie, Bohdan Chmielnicki nie zgrTK:'.: .kilby aż tylu pułków powstańczych. A nie potrzebowałby wcale tego czy'"ć, gdyby czynniki r/ądzące sranęły na wysokości zadania i sprawę Ukrainy rozwiązały w sposób politycznie rozumny. Pos/.ukując głównego winowajcy trzeba się ważyć na tezę, która brzmi jak bluźnicrstwo. Nieszczęście spowodowały ogromne podboje kultury polskiej. T'i ora zabrała Ukrainie jej naturalnych przywódców, oszczędzając nieliczne wyiutki. W Lachy ;:apis.i*:i ludzi powołanych do odegrania tej samej roli hist.i>ry..znej, jaką na Litwie spełniły rody Radziwiłłów, Sapiehów, Chodkiewiczów. Jedźmy do Krakowa i obejrzyjmy sobie u Dominikanów mauzoleum ostatniego pokolenia Zbaraskich. Ono nam wystarczy za skrót prawdziwej historii. Urodzeni pod Krzemieńcem i w kościele katolickim ochrzczeni książęta Ter./y i Krzysztof wynieś1! się z ojcowizny zarówno ciałem, jak duchem. Czar L';..-uiM/, skuwający ich .,jców, do nich przystępu już nie miał. Spłoszyła go rj 4r:1 leszcze bardziej potężna. Korona Polska wraz ze wszystkimi dobrami t.vvc) kultury była tylko pomostem dla obu młodych panów, którzy tak poznali Zachód i tak nim nasiąkli, że z lekceważeniem spoglądali później na herbową brać n;.Jwis'lańską. Na to jej pokolenie, kióre pamiętało albo i znało Jana Kochanowskiego! Obaj Zbarascy we Francji powzięli niechęć do jezuitów, a zia/on* potem do reszty intryganckim talon1':;t; ojca Pakosza, jak mogli, tak /.walc/sli kompanionów Piotra Skargi. Ale mowy jego słyszeli. Czymże mógł ich nęcić świat prawosławny, gdzie dopiero zaczynano głosić po cerkwiach kazania, poprzednio bowiem czytano parafianom ciągle jedne i te same pouczenia z kartki, „aby lud nie zastanawiał się nad tajemnicami wiary, lecz ślepo wierzył". Książęta Jerzy i Krzysztof wynieśli się zatem z Ukrainy. Nabyli luksusową 128

kamienicę na rogu Rynku Głównego i ulicy Brackiej w Krakowie (oznaczoną dziś numerem dwudziestym), w Solcu, Pilicy i Końskowoli kazali sobie pobudować renesansowe pałace, otoczyć je ogrodami urządzonymi na włoską modłę. Po zgonie spoczęli w kościele zakonu kaznodziejskiego, gdzie Antoni i Andrzej Castelli wykonali ich nagrobki. W chwili wybuchu powstania Chmielnickiego jeden tylko potentat ukraińskiego pochodzenia stale rezydował w ojcowiźnie. Był nim Jeremi Wiśniowiecki. Ale i ten do cerkwi nie chadzał, wyznawał bowiem katolicyzm... ogłaszany przez patriarchę moskiewskiego za „najgorszą z herezji". Płynęły przez Rzeczpospolitą prądy migracyjne o sprzecznych kierunkach. Magnat ukraiński ciągnął na zachód, chłop polski na wschód. Drugi z tych prądów był dość masowy, pierwszy elitarny, lecz za to powszechny. Do czysta niemal zmyte zostało najwyższe piętro Rusi. Przez półtora stulecia prawosławie nie traciło u nas wyznawców, aczkolwiek aż po rok 1563 pełne przywileje polityczne przysługiwały w Wielkim Księstwie Litewskim tylko łacinnikom. Należałoby się więc spodziewać, że nadane przez Zygmunta Augusta równouprawnienie już na zawsze utrwali cerkiewny stan posiadania. Nic podobnego się nie stało, mniej więcej wtedy właśnie zaczął się on kurczyć. Nie należy w nacjonalistycznie uproszczony, to znaczy naszym czasom właściwy sposób rozumieć twierdzenia o podbojach kultury polskiej. Mocą zdobywczą natchnęły ją nie tyle chwalebne talenta lechickie, co wielkie europejskie prądy umysłowe - Renesans i reformacja. W naszym regionie kontynentu wystąpiły one w polskiej wersji czy mutacji, na tym polega tajemnica. Do pomnożenia szlachty piastowej przyczynili się niechcący Marcin Luter oraz Jan Kalwin, bo faktem jest, że prawosławie zaczęło najpierw tracić wiernych na rzecz wyznań reformowanych. Zmiana religii stanowiła krok wstępny ku metamorfozie narodowej. Tak to z reguły pojmował i znacznie ostrzej wyrażał sam lud prawosławny. Józef Wereszczyński został katolikiem w sposób niecodzienny. Miał dwóch wujów poświęconych służbie Bożej - schizmatyka oraz papistę. Ten ostatni wykazał energię i zaraz po narodzinach siostrzeńca ochrzcił go po rzymsku, wbrew woli jego greckich rodziców. Gorzkie było dziecmst151 wo przyszłego biskupa Kijowa, bo najbliżsi odstrychnęli się od „biesowego Lacha". Lud ruski czcił pamięć zwycięzcy spod Orszy, hetmana Konstantego Ostrogskiego, który spoczął po zgonie w Ławrze Peczerskiej. Wierność wobec króla krakowskiego uznawał, odstępstw od wiary nie przebaczał. Szacunek względem prawosławia, opieka nad nim mogły tylko wzmocnić Rzeczpospolitą. Gdybyż Cerkiew miała dos'ć siły wewnętrznej, by rozkwitnąć kulturalnie w jej granicach na wzór innych wyznań! 129

Łacińska Polska, a z nią razem Litwa wrzały od nowos'ci, Ruś' grecką ogarniał letarg. Gdy przesilił się już i zaczął schodzić z pola Renesans, nie powstała próżnia. Do Jarosławia, Przemyśla, Ostroga i Lwowa w najwcześniejszej fazie swych podbojów wtargnął od zachodu barok i bodaj jeszcze skuteczniej jął dusze przywabiać. Dynamiczny patos wypierał pryncypia umiaru, a teoria „złotego s'rodka" zawsze stanowiła raczej egzotykę w atmosferze Dzikich Pól. Lepiej pasował styl nowy, który nawet s'więtym na ołtarzach kazał przybierać pozy wojowników. Ikony cerkiewne nie zmieniały wyrazu. Józefa Wereszczyńskiego łaciristwo zaprowadziło nie tylko do senatu Rzeczypospolitej, dało mu również jedyną, nie istniejącą w prawosławiu okazję rozwinięcia talentu. Ksiądz biskup okazał się oryginalnym i płodnym pisarzem. Jego główne dzieło kapłańskie żyło przez trzy stulecia. Kazania albo ćwiczenia chrzescjańskie na osiemnaście niedziel... wznowiono po raz ostatni w roku 1854. Do rozmiłowanych w wesołym życiu współobywateli skierowany był utwór pod tytułem: Gościniec pewny niepomiernym moczygebom a omierziym wydmikuflom świata tego, do prawdziwego obaczenia a zbytków swych pohamowania. Sejm i sejmiki otrzymały Publikę... przez list objaśnioną, tak z strony fundowania szkoły rycerskiej synom koronnym na Ukrainie, jako też Krzyżaków wedlug reguly maltańskiej, w sąsiedztwie z pogany i z Moskwą na wszystkim Zadnieprzu, dla snadniejszego ochronienia koronnego, od niebezpieczeństwa wszelakiego. Dla papieża Sykstusa V poszedł cenny traktat o wojnie z Turcją, pełen wiadomości o niej, a zalecający na wodza Jana Zamoyskiego. Łaciństwo zaiste otworzyło przed księdzem Józefem ogromne pole. Przesiąkła tym łaciństwem, jego odmianę wprost stanowiąca kultura polska okazała się na tHkrainie jedynym prawdziwym zaborcą. Uczyniła „perekińczykami" jej magnatów, którzy jako prawosławni też zachowaliby miejsca w senacie i rozległe włości, ale nie chcieli być dalej przedstawicielami plebejskiej, nieruchawej szarzyzny. Zachodziły na Ukrainie zjawiska, którym nic zapobiec nie mogło, a więc 152 leżące poza granicami odpowiedzialności ludzkiej. Kraj, zgodnie z logiką geopolityki nadający się na suwerenne państwo, utracił warstwę przywódczą. Pozbył się ludzi, którzy mieli dość siły materialnej i przywileju, by wymusić szacunek dla przyrodzonych praw Księstwa Ruskiego, awansować go na trzeci, równorzędny człon federacji. By obok Orła i Pogoni oficjalnie umieścić na pieczęci i sztandarze państwowym srebrnego Archanioła, który zdobił chorągiew województwa kijowskiego tylko. Niedługo przed unią lubelską książęta Ostrogscy, Wiśniowieccy i Zbarascy o nic nikogo nie pytając przesunęli granice Wielkiego Księstwa Litewskiego o trzy mile na zachód, w głąb należącej do Korony Rusi Czerwonej. Zaokrąglili w ten sposób swe posiadłości o dwadzieścia siedem wsi i miasteczek, tudzież o 130

pięćdziesiąt trzy obfitujące w ryby stawy. Na przełomie XVI i XVII wieku dobra Zbaraskich zajmowały powierzchnię kilkuset mil kwadratowych, równały się więc obszarem udzielnym państewkom Rzeszy Niemieckiej. Kniaź Adam Wiśniowiecki wznosił prywatne grody na ziemiach, które uważał za swą własność car Moskwy! Magnaci ukraińscy stanowili potęgę, jakiej w ogóle nie było w Koronie. Jeżeli ktoś ponosi odpowiedzialność za nieposłuszeństwo wobec wezwania historii, to oni właśnie. Ludzie, którzy w najbardziej brutalny sposób wymuszali pożytki rodowe i okazali się niezdolni do myślenia kategoriami politycznymi. Między nimi a takim Zamoyskim różnica niebotyczna. Do Radziwiłłów też im było daleko. Litwa związała się z Polską jako sformowane państwo, nawykłe do działania na własny rachunek, ona dała dynastię. Były to okoliczności niezmiernie istotne. Tamtejsi wielmoże i po unii nie zatracili umiejętności troszczenia się o litewską zbiorowość. Grzeszyli w tej mierze raczej przesadą, nie umieli ogarniać interesów całości szerszej, ale w abnegację narodową nie popadli. Znowu się okazuje, że rozstrzyga sytuacja historyczna, a nie społeczna. Panowie ukraińscy byli towarzyszami klasowymi Radziwiłłów i przerastali ich zasobami materialnymi. Zachowali się zaś całkiem inaczej. W roku 1587 Litwa nie uczestniczyła w wojnie z Maksymilianem. Grono jej senatorów przybyło do Krakowa i wysłało za pułkami Zamoyskiego odpowiednią ilość szlachciców, każąc im rozstawić się w łańcuch sztafety konnej. Wskutek tego wiadomość o zwycięstwie pod Byczyną doszła do nich o trzy dni wcześniej niż do króla. Litwini wyzyskali jego nieświadomość, zawierając korzystny dla siebie układ. Uznali koronację Zygmunta III, otrzymali zaś obietnicę zatwierdzenia pokoju z Moskwą, który zawarli niedawno na własną rękę, oraz zgodę na równy z Koroną podział godności w Inflantach. Zamoyski 153 odmawiał im tego poprzednio, pragnąc zagarnąć cały zysk dla strony polskiej. Odeszliście spod Pskowa - powtarzał - a mys'my wytrwali. Wbrew opinii dziejopisarzy, którzy uparcie pomawiają unię lubelską o skasowanie odrębnos'ci Litwy, wewnątrz Rzeczypospolitej nadal w najlepsze trwała polityka międzynarodowa. Zabrakło, niestety, podobnych - to znaczy w granicach rozsądku utrzymanych - działań na korzys'ć Rusi, Ukrainy. Nikt się na razie nie upominał o uznanie jej za podmiot polityczny, a glos taki podnies'ć mogli wyłącznie Ukraińcy. Kraków nawykł do kompromisów z Wilnem, zawierałby je i z Kijowem. Z czasem jako rzecznik narodowości ukraińskiej wystąpiła Sicz Zaporoska. Z tą chwilą węzeł przestał się nadawać do rozwiązania. Państwo ówczesne stanowe i magnackie! - mogłoby go tylko porąbać szablą, a strzępy spalić. Mówmy o samych faktach! Rosja carska, w której granicach znajdował się cały bieg Dniepru, aż do Rewolucji Październikowej liczyła jedenaście wojsk 131

kozackich: dońskie, astrachańskie, orenburskie, uralskie, kubańskie, twerskie, syberyjskie, ussuryjskie, zabajkalskie, amurskie i siedmiorzeckie. Nie było tylko Wojska Zaporoskiego, czyli tego, które rozkwitło najwczes'niej, najbujniej i miało własną wielką historię. W roku 1709 pułki Piotra I zdradziecko zdobywszy Sicz rozstrzelały na miejscu większos'ć wziętych do niewoli Kozaków. Reszta jeńców poszła na Sybir. W roku 1775 Katarzyna II kazała doszczętnie zburzyć, z ziemią zrównać, Nową Sicz, mieszkańców jej przesiedlić w odległe strony, zabroniła wymieniać nazwę Zaporoża. Brakuje podstaw do oskarżania samej tylko Polski o nieumiejętność ładzenia z Kozakami. Chyba że rozstrzeliwania i zsyłki zechce ktoś ładem mianować... Powody tragedii można wyjaśnić, ale trzeba w tym celu raz na zawsze przestać uważać Kozaków za marnotrawnych, zbłąkanych synów jednej, bądź drugiej strony, Polski czy Rosji. Sicz Zaporoska była embrionem państwa.' W Rzeczypospolitej nie zdołał się on rozwinąć w równouprawniony składnik federacji, potrzebne po temu postanowienia o charakterze konstytucyjnym powzięto za późno. Carat zniszczył ów zarodek, bo nie mógł się pogodzić z samym jego istnieniem. Główne atrybuty suwerenności to swoboda w dziedzinie stanowienia lub zmiany ustroju wewnętrznego oraz możność prowadzenia polityki międzynarodowej wedle własnej woli. I jedno, i drugie Sicz sobie przysądzała, uprawiała bez ceremonii. Podlegała królowi w sposób formalny, widziała w nim suzerena, czciła go nawet, ale nie chciała przyjmować norm narzucanych przez sejm, w którym wszak nie było jej reprezentantów. Kozaczyzna rozrosła się w zhierarchizowane społeczeństwo - wbrew poglądowi polskiego statysty XVII 154 wieku: „Krzepki ten naród składa się z wieśniaków, więcej wprawnych do broni niż do pługa." Nie zamierzała podporządkować się ustawie, uznającej ją za „w chłopy obrócone poddaństwo". Zygzaki polityczne przywódców kozackich - poddających się raz Turcji, to znów Rzeczypospolitej czy Moskwie - nie tylko zrozumieć, spamiętać nieraz trudno. Można im zarzucać brak konsekwencji, słusznie stwierdzać prymitywizm. Nie zmieni to postaci samej istoty rzeczy. Ci ludzie traktowali i wiązali iię z os'ciennymi potencjami, działając jako wybrani dzierżyciele władzy, która na wypadek wyprawy wojennej stawała się absolutna. Było to zjawisko jakośaowo odmienne od najzuchwalszych nawet przedsięwzięć magnackich. Istniał na Niżu czynnik władzy, której źródłem była wola i decyzja bractwa siczowego, reprezentanta i nadziei Ukrainy, a nie osobisty majątek hetmana. Występowała zatem okoliczność z rzędu sił państwotwórczych. Pierwszą Sicz założył Dymitr Wiśniowiecki. Kozaczyzna wcześnie uzyskała rozgłos, skoro Jan de Montluc na jej rachunek czarować mógł szlachtę. Henryk zbuduje okręty - prawił - które, obsadzone waszym Kozactwem, dziwów na Bałtyku dokażą. W XVI wieku magnaci ukraińscy chadzali czasem ręka w rękę 132

z mołojcami. Protektorami ich bywali Zbarascy i Ostrogscy. Po napadzie Niżowców na Oczaków Stefan I wysłał do nich na śledztwo szlachcica Glębockiego, który przypłacił niebezpieczną misję życiem. Utopiono go w Dnieprze. Hetmanem Zaporoża był wtedy kniaź Michał Rożyriski, który sprawę załagodził. W początkowej fazie dzieje Kozaczyzny zaczynały jakby trafiać na właściwą drogę. Gdyby ruscy, prawosławni wielmoże pozos-tali przywódcami politycznego z natury bractwa, problem zawędrowałby tym samym od razu na szczebel senatu Rzeczypospolitej. Wielcy panowie przeważnie poszli w Lachy. Najwybitniejsi wśród Kozaków mężowie stanu to Piotr Konaszewicz Sahajdaczny, mały szlachcic czy też nawet mieszczanin z Sambora, i Bohdan Chmielnicki, klejnolnik mizerniutkiej kondycji, dziedzic Subotowa. W XVI stuleciu liczne, światłe, rozporządzające izbą poselską ziemiaństwo koronne w wZęści zaledwie przeprowadziło swój program polityczny, i to po bardzo długotrwałej a uporczywej walce. W wieku XVII równość szlachecka stała się po prostu fikcją, sloganem. Tacy jak Chmielnicki, przywódcy nieherbowego przeważnie tłumu, mogli rachować na jedną z dwóch rzeczy - na cud lub na bunt. Rzeczpospolita zdołałaby może jako tako rozwiązać kwestię ukraińską decyzjami Krakowa i Warszawy, gdyby rząd i parlament składały się z samych racjonalistów. Z Modrzewskich przemieszanych chociażby z Rejami. U 155 odmawiał im tego poprzednio, pragnąc zagarnąć cały zysk dla strony polskiej. Odeszliście spod Pskowa - powtarzał - a mys'my wytrwali. Wbrew opinii dziejopisarzy, którzy uparcie pomawiają unię lubelską o skasowanie odrębnos'ci Litwy, wewnątrz Rzeczypospolitej nadal w najlepsze trwała polityka międzynarodowa. Zabrakło, niestety, podobnych - to znaczy w granicach rozsądku utrzymanych - działań na korzyść Rusi, Ukrainy. Nikt się na razie nie upominał o uznanie jej za podmiot polityczny, a głos taki podnieść mogli wyłącznie Ukraińcy. Kraków nawykł do kompromisów z Wilnem, zawierałby je i z Kijowem. Z czasem jako rzecznik narodowości ukraińskiej wystąpiła Sicz Zaporoska. Z tą chwilą węzeł przestał się nadawać do rozwiązania. Państwo ówczesne stanowe i magnackie! - mogłoby go tylko porąbać szablą, a strzępy spalić. Mówmy o samych faktach! Rosja carska, w której granicach znajdował się cały bieg Dniepru, aż do Rewolucji Październikowej liczyła jedenaście wojsk kozackich: dońskie, astrachańskie, orenburskie, uralskie, kubańskie, twerskie, syberyjskie, ussuryjskie, zabajkalskie, amurskie i siedmiorzeckie. Nie było tylko Wojska Zaporoskiego, czyli tego, które rozkwitło najwczes'niej, najbujniej i miało własną wielką historię. W roku 1709 pułki Piotra I zdradziecko zdobywszy Sicz rozstrzelały na miejscu większos'ć wziętych do niewoli Kozaków. Reszta jeńców poszła na Sybir. W roku 1775 Katarzyna II kazała 133

doszczętnie zburzyć, z ziemią zrównać, Nową Sicz, mieszkańców jej przesiedlić w odległe strony, zabroniła wymieniać nazwę Zaporoża. Brakuje podstaw do oskarżania samej tylko Polski o nieumiejętność ladzenia z Kozakami. Chyba że rozstrzeliwania i zsyłki zechce ktoś' ładem mianować... Powody tragedii można wyjas'nić, ale trzeba w tym celu raz na zawsze przestać uważać Kozaków za marnotrawnych, zbłąkanych synów jednej, bądź drugiej strony, Polski czy Rosji. Sicz Zaporoska była embrionem państwa. W Rzeczypospolitej nie zdołał się on rozwinąć w równouprawniony składnik federacji, potrzebne po temu postanowienia o charakterze konstytucyjnym powzięto za późno. Carat zniszczył ów zarodek, bo nie mógł się pogodzić z samym jego istnieniem. Główne atrybuty suwerenności to swoboda w dziedzinie stanowienia lub zmiany ustroju wewnętrznego oraz możność prowadzenia polityki międzynarodowej wedle własnej woli. I jedno, i drugie Sicz sobie przysądzała, uprawiała bez ceremonii. Podlegała królowi w sposób formalny, widziała w nim suzerena, czciła go nawet, ale nie chciała przyjmować norm narzucanych przez sejm, w którym wszak nie było jej reprezentantów. Kozaczyzna rozrosła się w zhierarchizowane społeczeństwo - wbrew poglądowi polskiego statysty XVII 154 wieku: „Krzepki ten naród składa się z wieśniaków, więcej wprawnych do broni niż do pługa." Nie zamierzała podporządkować się ustawie, uznającej ją za „w chłopy obrócone poddaństwo". Zygzaki polityczne przywódców kozackich - poddających się raz Turcji, to znów Rzeczypospolitej czy Moskwie - nie tylko zrozumieć, spamiętać nieraz trudno. Można im zarzucać brak konsekwencji, słusznie stwierdzać prymitywizm. Nie zmieni to postaci samej istoty rzeczy. Ci ludzie traktowali i wiązali się z os'ciennymi potencjami, działając jako wybrani dzierżyciele władzy, która na wypadek wyprawy wojennej stawała się absolutna. Było to zjawisko jakościowo odmienne od najzuchwalszych nawet przedsięwzięć magnackich. Istniał na Niżu czynnik władzy, której źródłem była wola i decyzja bractwa siczowego, reprezentanta i nadziei Ukrainy, a nie osobisty majątek hetmana. Występowała zatem okoliczność z rzędu sił paristwotwórczych. Pierwszą Sicz założył Dymitr Wiśniowiecki. Kozaczyzna wcześnie uzyskała rozgłos, skoro Jan de Montluc na jej rachunek czarować mógł szlachtę. Henryk zbuduje okręty - prawił - które, obsadzone waszym Kozactwem, dziwów na Bałtyku dokażą. W XVI wieku magnaci ukraińscy chadzali czasem ręka w rękę z mołojcami. Protektorami ich bywali Zbarascy i Ostrogscy. Po napadzie Niżowców na Oczaków Stefan I wysłał do nich na śledztwo szlachcica Glębockiego, który przypłacił niebezpieczną misję życiem. Utopiono go w Dnieprze. Hetmanem Zaporoża był wtedy kniaź Michał Rożyriski, który sprawę załagodził. W początkowej fazie dzieje Kozaczyzny zaczynały jakby trafiać na właściwą drogę. Gdyby ruscy, prawosławni wielmoże pozostali przywódcami 134

politycznego z natury bractwa, problem zawędrowałby tym samym od razu na szczebel senatu Rzeczypospolitej. Wielcy panowie przeważnie poszli w Lachy. Najwybitniejsi wśród Kozaków mężowie stanu to Piotr Konaszewicz Sahajdaczny, mały szlachcic czy też nawet mieszczanin z Sambora, i Bohdan Chmielnicki, klejnotnik mizerniutkiej kondycji, dziedzic Subotowa. W XVI stuleciu liczne, światłe, rozporządzające izbą poselską ^.iemiaństwo koronne w części zaledwie przeprowadziło swój program polityczny, i to po bardzo długotrwałej a uporczywej walce. W wieku XVII równos'ć szlachecka stała się po prostu fikcją, sloganem. Tacy jak Chmielnicki, przywódcy nieherbowego przeważnie tłumu, mogli rachować na jedną z dwóch rzeczy — na cud lub na bunt. Rzeczpospolita zdołałaby może jako tako rozwiązać kwestię ukraińską decyzjami Krakowa i Warszawy, gdyby rząd i parlament składały się z samych racjonalistów. Z Modrzewskich przemieszanych chociażby z Rejami. U 155 schyłku XVI stulecia wprzężone w służbę ideologii władze najwyższe zdobyły się na akt, którego inaczej niż obłędem nazwać nie można. Narzuciły unię kościelną. Od jednego zamachu skasowały w całej Rzeczypospolitej hierarchię prawosławną. Wcześniej nieco Borys Godunow obdarzył cerkiewnego zwierzchnika Moskwy nigdy tam dotychczas nie bywałą godnością patriarchy. Dla pociechy - oraz dla jasnos'ci obrazu - powiedzieć należy, że postępek króla i jego doradców zaskoczył i zadziwił liczne sejmiki ziemskie. Szlachta kaliska, krakowska i poznańska zdecydowanie wystąpiła w obronie... prawosławia. Inicjatywa należała tam pewnie do protestantów, głosy jednak były przeważnie katolickie. Urodzeni ziemi chełmskiej w ogóle nie pojmowali, o co chodzi: „Słyszemy, iż między ludźmi greckiej religiej jest jakieś' rozerwanie, żeby stąd zwas'nienia żadne nie rosły, nie'szerzyły się, poruczamy..." Paweł Piasecki, biskup katolicki i dojrzały wiekiem świadek tych wydarzeń, napisał dosłownie: Na rzeczy tej pamiątkę były bite w Rzymie numizmatu, z jednej strony wizerunek papieża, z drugiej Rusinów sin posłuszeństwa stolicy rzymskiej przyjętych wyrażające. Ale gdy posiowie owi powrócili do Polski, umysly współwyznawców swojego obrządku, tak duchownych, jako i s'wieckich, bardziej nad spodziewanie swoje, od siebie i od jedności z Kościołem rzymskim, unią pospolicie zwanej, odwrócone znaleźli. świeccy bowiem, a zwłaszcza możniejsi, których u lego narodu w sprawie religijnej przodkujące jest znaczenie, niemile na to patrzyli, że mała liczba osób rzecz wszystkich w powszechności tyczącą sobie samym przywłaszczyła i wykonanie jej zarozumiale przedsięwzięła. Najszczególniej 135

zaś' książę Konstanty Ostrogski, wojewoda kijowski, który dostatkami, silą zbrojną i dostojeństwa senatorskiego stopniem nad rodaków swoich wysoce górując, miał w rzeczach religijnych najwyższą powagę, ciężko się tym obraził, że względem postanowienia unii rady jego nie zasięgano. Stąd inni, co do takowe) uiui rzeczywistej wstręt mieli, ale sami przeciwić się nie s'mieli, takiego poplecznika zyskawszy, z większą przeciwko niej zawziętością powstali i tak ją hydzili wszystkiemu ludowi swemu, że na samo wspomnienie unii wzdryga się od wszelkich w tej mierze układów i dotąd nic bardziej Rzeczypospolitej polskiej me zakłóca, jak wynikłe z tego powodu buntownicze rozruchy i nieprzestannie to za, to przeciw unii zanoszone skargi. Kazimierz Chodynicki, który znał te sprawy jak nikt inny, twierdzi stanowczo, że twórcy konfederacji warszawskiej z roku 1573 myśleli o zapewnieniu pokoju między katolikami a protestantami tylko. O żadnych sporach łacinników z prawosławnymi nikt wtedy nie słyszał ani ich nie przewidywał. Wszystko było od stuleci uiadzone i zgodne, więc po co ustawy? A w ćwierć wieku później „buntownicze rozruchy", nieprzestanne skargi! Tak wyglądać potrafią skutki zastępowania dorobku praktyki teorią i doktryną. Deską ratunku był dla nas racjonalizm. Odepchnęła ją władza państwowa. 156 Losy zbiorowości zależały od tego, jaki typ ludzki w niej przeważy. Na tronie zasiadł człowiek o powściągliwym sposobie bycia i zaborczej duszy fanatyka. Dogmat zastąpił rozwagę. W tylu doniosłych kwestiach Zygmunt III nie mógł się pogodzić z Zamoyskim. Co do unii - szli razem. Starzejący się kanclerz coraz głębiej brnął w dewocję, marzył nawet o zaciszu klasztornym. Do łączenia Kościołów zabierał się jednak z pobudek politycznych. W roku 1588 powziął zuchwały i genialny zamiar przeniesienia do Rzeczypospolitej patriarchatu carogrodzkiego i oddania mu na stolicę Kijowa. Wyprzedził więc myślą Borysa Godunowa. Projektu nikt nie poparł i Zamoyski przystąpił wraz z Zygmuntem do dzieła, będącego błędem. O unię i jej prawo do życia polało się później wiele krwi męczeńskiej. Niezłomne męstwo unitów uczcili po wieczne czasy Władysław Stanisław Reymont i Stefan Żeromski. Autor tej książki musi więc z naciskiem podkreślić, że wypowiada się w sposób ujemny o akcie politycznym z roku 1596 i nie zamierza w jakikolwiek sposób krytykować wyznawców. Dla przeparcia szkodliwego pomysłu wybrano technikę najgorszą z możliwych. O sprawie drogiej milionom sumień rozstrzygało wąziutkie grono osób. Inicjatywa należała do duchownych katolickich - Piotr Skarga, autor dzieła O jedności Kościola Bożego, zaliczał się do głównych między nimi - w początkowych obradach uczestniczyło kilku biskupów prawosławnych. Kiedy odwo136

łano się do króla, ten poparł projekt, ale nie wezwał do współpracy sejmu. Wskutek tego nie mógł od razu zagwarantować, że biskupi uniccy staną się członkami senatu, którego to kapitalnego warunku ku niewypowiedzianej szkodzie całej sprawy nigdy nie wypełniono. Monarcha zabronił zjazdu prawosławnych. Do Rzymu udali się dwaj władycy - Hipacy Pociej oraz Cyryl Terlecki - i 23 grudnia 1595 roku unię zaprzysięgli. Rozmawiano z nimi w Wiecznym Mieście przez tłumaczy, ponieważ nie znali żadnego obcego języka. Konstanty Ostrogski, główny wróg unii, zastosował metodę zupełnie odmienną. Przeciwko elitarnej decyzji jął podniecać tłumy. Zażądał zwołania soboru prawosławnego i natychmiast porozumiał się z obradującym w Toruniu synodem protestanckim. Groził królowi wojną domową. Po jego stronie wypowiedziały się wpływowe bractwa prawosławne ze Lwowa i Wilna. W październiku 1596 roku synod w Brześciu Litewskim ostatecznie, a bardzo uroczyście ustanowił i ogłosił unię. Zgromadzeni jednocześnie w tym samym mieście stronnicy Ostrogskiego uchwalili akt protestujący przeciwko niej, stwierdzający wierność dla starej Cerkwi. W ostatniej chwili odstąpili od 157 unii dwaj biskupi, lwowski - Gedeon Bałłaban, i przemyski - Michał Kopysteński. Nikt nie odważył się uznać ich za pozbawionych sakry. Zostali władykami bez siedzib i legalnych środków działania. W niedalekiej przyszlos'ci Zygmunt III posunął się tak daleko, że bezprawnie kasował przychylne dla wyznawców Cerkwi wyroki trybunału, poddał wszystkich prawosławnych sądownictwu metropolity unickiego, pragnął nawet uczynić go zwierzchnikiem samej Ławry Peczerskiej! Sejmy musiały miarkować zapędy monarsze, wycofywać państwo ze zbytniego zagalopowania się na polu religijnym. Unia czyniła rzeczywiste postępy, zdobywała licznych wyznawców, zwłaszcza na Białorusi, ale ci, co dochowali wiernos'ci prawosławiu, nauczyli się spoglądać w stronę tureckiego Carogrodu, a zwłaszcza carskiej Moskwy, gdzie Cerkiew jaśniała w pełnej chwale i była narzędziem polityki państwowej. Feliks Koneczny napisał lat temu przeszło czterdzieści, że unia „przydała się na pomost nie pomiędzy Rusią a Polską, lecz Rusią a Moskwą". Skasowaną w roku 1596 hierarchię prawosławną wznowiono dopiero w dwadzieścia cztery lata później, w tajemnicy i nielegalnie. Dokonał tego powracający z Kremla patriarcha jerozolimski Teofanes. Akt odbył się nocą, w cerkwi o zasłoniętych oknach, przy umyślnie stłumionym śpiewie kantora. Wyjeżdżającego z Rzeczypospolitej patriarchę odprowadzili Niżowcy do samych granic Mołdawii. Na rynku w Buszy Teofanes pobłogosławił klęczący tłum Zaporożców, odpuścił im grzech udziału w niedawnej wojnie króla polskiego z Moskwą, lecz pod warunkiem, że nigdy już oręża przeciwko niej nie podniosą. 137

Historycy twierdzą, że wzmiankowane wydarzenia to pierwsze i bardzo późne wystąpienia kozackie w sprawach prawosławia. Zachodzi chyba nieporozumienie co do oceny czasu. Scena w Buszy odbyła się na dwadzieścia siedem lat przed powstaniem Chmielnickiego, a więc zastraszająco wcześnie. Rozjątrzone przez fanatyzm pasje miały jeszcze przed sobą długi okres dojrzewania. Zygmunt III, chrześcijanin od mnóstwa pokoleń dziedziczny, mniej miał zrozumienia i serca dla chrześcijańskiej Cerkwi niż poganin Olgierd i urodzony w pogaństwie Witold. Tamci ze wszystkich sił zabiegali o stworzenie hierarchii greckiej w swym państwie, ten ją niemiłosiernie zniósł. Kazimierz Wielki, katolik z czasów przedrenesansowych, też pragnął dać Rusi Czerwonej osobnego metropolitę. Pod pewnymi względami kontrreformacja cofała ludzi głębiej niż w tak zwane mroki średniowiecza. U nas przynajmniej na pewno tak było. 158 Zatargi religijne w Polsce i na Litwie były zjawiskiem groźnym, na Ukrainie śmiertelnie niebezpiecznym. Nie tylko dlatego, że tam, na zachodzie i północy, złe potrawy warzyły się we własnych sosach - Polacy krzywdzili innych Polaków, Litwini Litwinów - tutaj zaś' szlacheccy Lachowie upośledzali wiarę plebejskiej Rusi. I bez podniet natury wyznaniowej trwała na Ukrainie wojna wszystkich przeciwko wszystkim. Nie należy dorzucać siarki do materiałów palnych. Kozacy wyprawiali się na Morze Czarne i lądem na Tatarów, którzy też raz za razem wpadali w granice Rzeczypospolitej. A jes'li akurat zabrakło okazji do walki z niewiernymi i zdobywania na nich łupu, można było poszukiwać zysku i sławy w Mołdawii, na Węgrzech albo w kraju rozbijając na własną rękę lub w służbie wielkich panów. Zachowanie się Zbaraskich i Ostrogskich wobec Kozaków, nawet wobec podburzających ich agentów austriackich, było w najwyższym stopniu dwuznaczne. Janusz Ostrogski sam obiecywał mołojcom żołd... w imieniu cesarza. Podczas buntu Nalewajki bez litości grabiono mieszczan aż w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, ludzi, którzy nikłą zaiste ponosili odpowiedzialność za grzechy czy też zasługi „pługa polskiego na Ukrainie". Szlachta, zmuszona przez Nalewajkę do dostaw żywnos'ci, groziła władzom, że nic jej nie pozostaje, jak tylko przejść... do Kozaków. Kijów dostarczył wtedy Żółkiewskiemu łodzi i innych środków przeprawy przez Dniepr, bał się bowiem bardziej atamana niż hetmana. Walki na Ukrainie miały podłoże społeczne, ale przynależność klasowa wcale nie stanowiła jedynego motywu postępków ludzkich. Bunty, powstania, wyprawy zagraniczne, wojny zdarzają się od czasu do czasu. Akta sądowe dają wgląd w ówczesną działalnos'ć gospodarczą dnia powszedniego, która polegała nie tylko na oraniu roli, otrzymanej z laski sejmowej. Wanda Dobrowolska wymienia w swej książce powody procesów, 138

jakie sąsiedzi wytaczali rodowi Zbaraskich. Oskarżano więc książąt panów o: ...pograbienie wołów [ ..J najechanie gwałtowne na pasiekę [...] ułów porąbanie i zagrabienie [...] pogonienie bobrów na rzece [...] nasłanie sług na dwór sąsiada [...] gwałtowne wybicie z gr untu [ ..] grabież poddanych [...] odebranie gruntu dziedzicznego [...] zabijanie ludzi i grabienie ich dobra [...[ zabranie miodu f. .] wycięcie lasów i połowienie ryb [...l rozkopanie grobli i spalenie młyna... i tak dalej, i tak dalej bez końca. Okoio sześćdziesięciu rodzin ziemiańskich ścigało o to wszystko prawem wojewodę Janusza. Z równymi sobie stanem prowa ' •'! -n po prostu wojny prywalne i nie byi na Rusi żadnym wyjątkiem ani potworem. 159 Aleksander Jabłonowski pisał prawdę: „Czasy rozpasanych podbojów ekonomicznych; rwał z dobra powszechnego, kto co mógł, na własny użytek: kniaź, ledwie nie feudalny pan, niesyty starostw ziemianin, mieszczanin, Kozak i czerńce, i księża." Jedno piętnastolecie XVII wieku pozwoliło Wiśniowieckim nieźle urós'ć w samym tylko województwie kijowskim. Ich stan posiadania skoczył z sześciuset kilkudziesięciu gospodarstw chłopskich na trzydzieści osiem tysięcy, zamieszkałych przez dwies'cie trzydzies'ci tysięcy poddanych. Szwecja ówczesna liczyła niewiele ponad milion mieszkańców. Imponujące jest to porównanie? Aż zanadto! Stanowczo zanadto... Można posunąć się do twierdzenia, że złączenie żyznej a pustawej Ukrainy z ludną Koroną rozpętało ruchy, których całkowite okiełznanie nie leżało na razie w niczyich możliwościach. Rosja, przy całej swej sile, po załamaniu się Rzeczypospolitej pozbawiona konkurentki, uspokoiła południowe kresy imperium dopiero u schyłku XVIII stulecia. I to s'rodkami, które mało miały wspólnego z perswazją. Na Ukrainie występowały zjawiska obyczajowe znane dobrze chociażby z późniejszych dziejów Dzikiego Zachodu Sianów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wiemy o nich cos' niecoś i my wszyscy, którzys'my na własne oczy oglądali zasiedlanie Ziem Odzyskanych albo obserwowali pierwszy rozdział budowy i rozwoju Nowej Huty. Poważne ruchy migracyjne, gwałtowny napływ ludnos'ci porzucającej swe dotychczasowe siedziby z reguły powodują dziczenie obyczajów. Hamulce starych środowisk działać przestają, nowe dopiero przyszłość wytworzy. Najbardziej bezwzględni, jeśli nawet praw nie stanowią, to zmuszają ogół do wytwarzania brutalnych form samoobrony. ,,Świat, w którym cnotliwym być trudno, spokojnym niepodobna" - pisał Walery Łoziński o najdalej na zachód wysuniętych krańcach Rusi. Jej burzliwość ówczesną zaliczyć wypadnie raczej do socjologicznych prawidłowości niż do wyjątków. 139

A celowo mieszały jeszcze przecież w tym kotle cudze warząchwie. Latem 1594 roku więc - historycznie rzecz biorąc — w przededniu wyprawy Zamoyskiego do Mołdawii, bawili na Siczy dwaj zagraniczni posłowie. Wasyl Nikiforowicz reprezentował cara Moskwy, Eryk Lassota von Steblau cesarza Rudolfa II. Obaj namawiali gospodarzy do wystąpień na rzecz Austrii, które niezależnie od Zaporoża Szymon Nalewajko przedsięwziął rzeczywiście. Kler prawosławny mógłby odegrać rois; potężnego stabilizatora w szybko zasiedlającym się kraju. U schyłku XVI wieku zasób ujemnych podniet powiększył się o zatargi na tle religijnym. Janusz Zbaraski miał na sumieniu najazd na cerkiew Św. Ducha w Pirisku, w 160 której zrabował krzyż, kielich, naczynia liturgiczne, księgi, świec nawet nie zostawił. Tak sobie poczynał osobnik do niezbyt dawna prawosławny. Biskup Hipacy Pociej ledwie zdążył powrócić z Rzymu, gdzie zawierał unię kos'cielną, już napadł na monaster Św. Eliasza we Włodzimierzu Wołyńskim. Potem w tymże mies'cie walczył z powodzeniem o cerkiew Św. Wasyla, kazał zbrojnym pachołkom uwięzić duchownego obłożonego klątwą za odrzucenie unii. W lutym 1620 roku zjawiło się w Moskwie poselstwo kozackie, aby zabiegać o przyjęcie na służbę carską. Diacy zapytali przybyłych o prześladowania wyznaniowe i otrzymali odpowiedź, że nie ma ich wcale. Aż do tej pory Kozacy mało się przejmowali kwestiami wiary i nie pozowali na jej obrońców. Teraz zwrócono ich uwagę na tę jeszcze dziedzinę, i to skutecznie chyba, skoro wkrótce Niżowcy utworzyć mieli orszak patriarchy Teofanesa i klęczeć przed nim na rynku w Buszy. Kontrreformacja dłońmi Zygmunta III oraz jego doradców wyhaftowała piękny sztandar ideologiczny, który Moskwa i patriarchaty mające swe siedziby w Turcji wspólnie wręczyły Zaporożu. Również i na Litwie schyłek XVI wieku nie należał do spokojnych, lecz w jakże odmiennym sensie! Zygmunt III umyślił był zabrać z Wilna kardynała Jerzego Radziwiłła i uczynić go biskupem krakowskim. Oznaczało to awans pod każdym względem, bo także na wyżej ustawione krzesło w senacie. Szlachta polska protestowała przeciwko takiemu złamaniu przywileju krajowców oraz słowa monarszego, danego wcześniej Andrzejowi Batoremu, ale uspokoiła się rychło, aczkolwiek spór przypadł na sam sejm inkwizycyjny. Nie obstawano nawet przy wyraźnych instrukcjach sejmików, żądających, aby od tej pory „narodu polskiego ludzie" w myśl zasady równości mieli swobodny dostęp do wszelkich dostojeństw w Wielkim Księstwie, a pogodzono się wkrótce z praktyką wręcz owym laudom ziemskim przeczącą. Król chciał posłać do Wilna Bernarda Maciejowskiego, biskupa luckiego, w przyszłości kardynała i prymasa. Litwa sprzeciwiła się temu stanowczo i wygrała spór, trwający lat osiem. Nie wpuściła koroniarza na swą stolicę 140

biskupią. Maciejowski był osobistością bardzo wybitną, należał do inicjatorów unii 11 -Rzeczpospolita... l 161 kościelnej, miałby więc pole do popisu wśród prawosławnych Wielkiego Księstwa. Zdecydowanie popierał go król, papież, nuncjusz Germanik Malaspina, kardynał-legat Henryk Gaetano, zakon jezuitów. Przeciw niemu opowiedziała się cala Litwa, jak długa i szeroka. W sporze czysto kościelnej z pozoru natury żywo uczestniczył wojewoda i hetman Krzysztof Mikołaj Radziwiłł z Birż, zawzięty kalwinista. Jeździł do Rzymu wysłannik kapituły, ksiądz Ambroży Beynart herbu Abdank, by uparcie tłumaczyć „ojcu papieżowi", że nawet jego wola nie może naruszać praw, warowanych przez Statut Litewski. Kanonik, Żmudzin z pochodzenia, przysłał z Wiecznego Miasta listy pisane po polsku. Tym samym językiem posługiwał się Prokop Bartlomiejowicz, autor dobrej broszury publicystycznej Cenzura albo zdanie i uważenie..., ostrzegającej przed ustępstwami. „Najłatwiej raz zbłądzić, potem trudno już będzie do gościńca trafić. Nie winujcież potem jedno na was samych" - pisał rodowity Żmudzin, który w samym Krakowie mógłby uczyć polszczyzny. Prawa „zacnego narodu litewskiego" zostały w pełni uszanowane. Wprawdzie papież i król obstawali przy swoim, ale wycofała się ze sporu szlachta polska. W roku 1597 posłowie oświadczyli podczas sejmu, że uznają stanowisko Litwinów za słuszne i przestają żądać infuły wileńskiej dla Maciejowskiego. Korona znowu dowiodła umiejętności zawierania potrzebnych kompromisów. Biskupem został nad Wilią Benedykt Woyna, uznany przez kapitułę za Litwina „ciało z ciała i kość z kości". Pochodził spod Mińska, za młodu modlił się w cerkwi. Jakże to wszystko odległe od twierdzenia współczesnego nam a głośnego publicysty, który orzekł, że po unii Polacy zagarnęli na Litwie wszystko, co wartościowe, a przede wszystkim władzę i ziemię! Spór o infułę zasługuje na zapamiętanie. Dzięki takim zatargom Rzeczpospolita zrastała się skutecznie, federacja krzepła. Sprawy istotne wydobywały się na wierzch, stawały przedmiotem szerokiej debaty i były załatwiane poważnie, to znaczy bez Majstrowania i tworzenia pozorów rozwiązań. System łudzenia, przydatny czasem w stosunkach międzypaństwowych, w polityce wewnętrznej do niczego nie prowadzi. Urazy zakneblowane prędzej czy później bokiem wylezą. Kwestię postawiono otwarcie i traktowano w sposób jak na owe czasy zadziwiająco demokratyczny. Wypowiadał się zarówno potężny herezjarcha z Birż, jak i mały szlachcic z kapituły katolickiej, wojował piórem skromniutki wychowanek jezuitów wileńskich. Taki proceder z reguły znamionuje robotę solidną. Powzięte decyzje mocno trzymają się ziemi, bo stoi za nimi wielu jej 162 141

mieszkańców. Po dwu wiekach doświadczeń stosunki polsko-litewskie zaczynały osiągać polityczną dojrzałość. W Koronie pojmowano, że strona silniejsza zyskać może i wtedy, gdy nie tylko ustąpi, lecz jeszcze doraźnie dopłaci. Trudno dopatrzeć się podobnych cech dojrzałości w tym, co się jednocześnie działo na Ukrainie. Za młode tam wszystko było, zanadto pierwotne. Od zasadniczych decyzji powziętych w roku 1569 nie upłynęły jeszcze trzy lat dziesiątki. Wątpliwe, czy wolno nazywać pierwsze poruszenie kozackie powstaniem, a chociażby i buntem w pełnym tego słowa znaczeniu. Przewodził mu Krzysztof Kosiński, Polak i szlachcic, obdarzony przez sejm Rokitnem na Ukrainie i pokłócony o tę majętność z Januszem Ostrogskim. Walka ruskiego pana z łąckim półpankiem zakończyła się 2 lutego 1593 roku kapitulacją tego ostatniego pod Piątkiem. Potem Kosiński atakował w Czerkasach innego możnego Ukraińca, kniazia Wiśniowieckiego, i zginął z rąk jego sług. Semen Nalewajko, Kozak prawdziwy i bardzo bitny, walczył po stronie magnackiej przeciwko Kosińskiemu... a w trzy lata później sam podniósł bunt - bez porozumienia z Zaporożem, lecz ze sztandarami cesarza Rudolfa w swym obozie. Kiedy Żółkiewski obiegł Nalewajkę pod Sołonicą, kniaź Rożyński - którego kuzyn był niedawno hetmanem niżowym - terroryzował powstańców, każąc na przedpolu ich wałów wbijać na pale pojmanych Kozaków. Odniósłszy zwycięstwo mógł Żółkiewski uprzedzić późniejsze o lat sto trzynaście działania Piotra I, zdobyć Sicz i zaprowadzić wiadomy porządek. Nie poszedł na Niż, bo tego właśnie oczekiwali i pragnęli Tatarzy krymscy. Liczył, że da się użyć Zaporoża jako osłony przed ordą. Nalewajkę odesłał do Warszawy, gdzie go ścięto, puścił spod Sołonicy wolno tysiąc pięćset jazdy kozackiej, lecz wojsko polskie - łamiąc warunki kapitulacji — urządziło w obozie pokonanych rzeź. Dość dawno temu nazwano Ukrainę „polskim Bałkanem" owych czasów. Zdaje się, że przy tamtejszym kotle sam król Salomon okazałby się kucharzem nieudolnym. Nie od rzeczy pewnie będzie przypomnieć w tym miejscu, że w roku 1775 Katarzyna II dokonała trzech czynów: przypieczętowała pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej, zrównała z ziemią Sicz i zdobyła Krym. Nie dwóch już nawet, lecz trzech zanadto się za łby wodziło na północnych wybrzeżach Morza Czarnego. Rok 1596, który widział rozprawę z Nalewajką i uroczystość zawarcia unii kościelnej, rozpoczyna stołeczną rolę Warszawy. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności rozporządzamy jej pisarskim wizerunkiem z tej właśnie chwili. Sporządził go Włoch - Giovanni Paulo Mucante - mistrz ceremonii w orszaku 163 kardynała-legata, Henryka Gaetano, który jesienią owego roku przybył z Krakowa do Warszawy, zatrzymał się w podmiejskiej rezydencji monarszej, 142

czyli w Ujazdowie, i jeździł na zamek w celu złożenia hołdu zwłokom zmarłej 9 września Anny Jagiellonki. Nowa stolica wywarła na Włochach wrażenie dodatnie. Raziło ich tylko przepastne błocko, po długotrwałych deszczach pokrywające źle brukowane jezdnie. Ściśnięte w podwójnym pierścieniu murów niewielkie miasto nie mogło też zapewnić legatowi odpowiednich jego godności wygód. Orszak rozlokować się więc musiał w zajętych na ten cel kamienicach mieszczańskich, których jednakiej wysokości frontony zwartymi szeregami wyznaczały prostokąt rynku. Rozleglejsze od właściwej Warszawy było wtedy Nowe Miasto, błotniste, dość jednak w oczach cudzoziemców nadobne, i całe niemal drewniane. Są w diariuszu Giovanniego Mucante słowa uznania dla mostu oraz zamku, brak tego podziwu, jaki wzbudziło w Italczyku bogactwo Krakowa, zaopatrzonego we wszelkie towary europejskie. Litwa nie mogła się już od tej pory żalić na zbyt odległe położenie stolicy. Granica Wielkiego Księstwa przebiegała pomiędzy Bielskiem Podlaskim a Białowieżą. Wielkopolska również utraciła powód do skarg - Mazowsze należało do jej obszaru administracyjnego. Silnie rozwinięty podówczas transport wodny czynił Warszawę bliską sąsiadką Gdańska i Torunia. Poprzednio zadzierzgnięte węzły sprawiały, że młoda metropolia patrzeć musiała przede wszystkim w strony najdalsze - ku Dzikim Polom oraz Inflantom. Moce, które tam należało spętać i zgnieść, w przyszłości same się miały przybliżyć do Warszawy, nawet wejść w jej mury. W parę lat po przeniesieniu stolicy kazał król gruntownie przebudować zamek, starą siedzibę książąt mazowieckich, Bony i Anny Jagiellonki. Mucante widział gmach jeszcze przed przeróbką i uznał go za „wspaniały i wygodny" wewnątrz. Zygmunt dał przykład i, zanim jeszcze przeminął Srebrny Wiek, wyrosły poza murami miasta rezydencje licznych magnatów, wśród nich najświetniejsza ze wszystkich - pałac Kazanowskich. Zjeżdżający do stolicy wielmoże przestali wskutek tego zajmować izby mieszczańskie, w dalszym ciągu, za rozkazaniem monarszym, czynili to posłowie sejmowi. Ale obradowali w nowym zamku, w wysokiej na dwa piętra, specjalnie na ten cel wykonanej sali. Obok była druga, ozdobiona kolumnami, przeznaczona na teatr. Siedzibę królewską cechował spokój i powaga. Od strony Wisły „mury srogie jak forteca", od surowego frontu kryta miedzianą blachą wieża zegarowa ' dw;» bas7*v w narożnikach. Nie mogło być nic frywolne164 go w domu młodego jeszcze człowieka, o którym z uznaniem zapisał Mucante: Jest to pan największej gorliwości i pobożności. Co dzień odprawia pacierze kapłańskie, jak gdyby był księdzem, co dzień słucha mszy czytanej, a potem śpiewanej i kazania. Posty zachowuje 143

świątobliwie, wstrzymuje się od łoża małżeńskiego co środa i piątek, tudzież na dwa dni przed spowiedzią i na dwa po spowiedzi. Stara się wiarę katolicką ile może rozkrzewiać i gdyby od niego tylko zależało, nie byłoby w tym potężnym królestwie ni jednego schizmatyka, kalwina lub łotra. Zygmunt wstawał zawsze o tej samej porze, „zaraz na pokoje wychodził" i zdążał na nabożeństwo. Potem z jednostajną, podziw wzbudzającą pilnością pracował - naradzał się, sądził, czytał i podpisywał. Rozrywkom, które tyle zgorszenia wzbudzały w Sarmatach, pos'więcał czas wolny od zajęć, wyłącznie godziny poobiednie. Parał się król grą w piłkę, alchemią, złotnictwem. Uprawiał kunszty rzemieślnicze subtelniejsze od tych, w których celował współczesny mu Ludwik XIII. Król Francji i złamaną oś karety naprawić, i pomniejsze działko odlać potrafił. Zamiłowanie do takich rękodzieł może by i nie raziło Polaków, którzy nie bez słuszności twierdzili, że próby fabrykowania złota przynoszą w efekcie jedynie stratę grosza. Obieralni królowie polscy otaczali się większym majestatem niż dziedziczni francuscy. Rzeczpospolita nawykła do tej tradycji i to tłumaczy po trosze owo zgorszenie, jakie budził widok pana podbijającego piłkę. Kardynał Gaetano, zanim się jeszcze przedstawił Zygmuntowi, posłał mu z Ujazdowa do Warszawy „kilka wybornych, sławnych mistrzów obrazów, w których się król wielce kochał" i które ręką własną kopiować raczył, był bowiem malarzem-amatorem. Nic więc dziwnego, że do ulubieńców jego zaliczali się mistrzowie pędzla, a obok nich poeci i muzycy. Przyjechał wkrótce do Warszawy sławny Tomasz Dolabella, orkiestrą dyrygował jego rodak, Luca Murantio. Wcale to nie oznacza, że dwór warszawski zamknięty był przed krajowymi artystami. Urzędy sekretarzy otrzymywali pisarze i poeci - Andrzej Zbylitowski, Stanisław Niegoszewski i Tomasz Treter, który zajmował się również malarstwem. Z większych panów szczególnym faworem monarszym cieszyli się Zygmunt Myszkowski i Mikołaj Wolski, obaj dobrze znający się na sztuce. Ksiądz Hieronim Feicht i Stanisław Herbst pisali ostatnio w Slowniku Biograficznym o Adamie Jarzębskim, wszechstronnie uzdolnionym mieszczaninie z Warki, przyjętym w roku 1615 do kapeli nadwornej w charakterze skrzypka. Jako kompozytor posunął Jarzębski mocno naprzód polską muzykę kameralną. Wydrukował bardzo cenny opis Warszawy, a ponadto na uroczy165 ri> •n»»ii knflowej wykańczał pałac ujazdowski. I nie bardzo źle t Tnjrgtowanemu plebejuszowi, skoro syn i następca Zygmunta r*r ani waties sumę szesnastu tysięcy złotych. Ludzie niskiego stanu mogli earal robić kariery (a przypomnieć należy, że Stefan I i Zamoyski sprzyjali ten s jeszcze gruntowniej, popierali bowiem nie tylko artystów). Na los kraju wpływały jednak te osoby z dworu Zygmunta, które interesowały się czym innym niż sztuką. W początkach panowania stale asystowało 144

mu kilkunastu młodych Szwedów oraz dwóch „starych awanturników" z tegoż kraju. Tłoczno było od Niemców, Włochów i Węgrów, z rzadka mignęła między nimi twarz krajowa, przeważnie zresztą niezbyt sympatyczna. Nie wzbudzał wśród szlachty entuzjazmu podkomorzy koronny i zausznik pański, Jędrzej z Piasków Bobola, bigot niezrównany, stary kawaler, który przez całe swe długie życie nie tknął kobiety. W chwili zdenerwowania król potrafił dać mu po twarzy, na co dzień słuchał jego podszeptów. Załatwiał pan Bobola sprawy różne - od politycznych po kramarskie - jednemu pomógł, drugiemu nogę podstawił. „Zapanowało na dworze bezprzykładne intryganctwo i pochlebstwo" - pisze oszczędny w słowach historyk, Wanda Dobrowolska. Wraz z królową Anną przybyła na stałe znienawidzona przez cały kraj ochmistrzyni jej dworu, Urszula Gienger, Niemka oczywiście. Sam nuncjusz zanotował ze zdziwieniem, że - wbrew wszystkim polskim i prawom, i silniejszym od nich tradycjom - panna Urszula zawsze asystuje przy tajnych posłuchaniach dyplomatów. Powszechnie uważano ją za etatową niejako informatorkę Wiednia. W tym samym czasie Zygmunt poniechał przestrzeganego przez poprzednich monarchów zwyczaju naradzania się z senatorami przed każdą decyzją. Zaglądała do Polski arcyksiężna styryjska, matka królowej, i zawsze starała się za pośrednictwem córki wpływać na zięcia w duchu dla Habsburgów pożytecznym. Stanowiła poważny czynnik w naszym życiu politycznym. Dwaj naczelni jezuici nadworni tworzyli zespół zwarty, kierowany ścisłymi instrukcjami, nadzorowany, i byli ludźmi ulepionymi z dwu różnych materii. O Gołyńskim sami przełożeni zakonni nie żywili zbyt wysokiego mniemania: „Człowiek dworski, umie niewiele, choleryk, zdolny do słuchania spowiedzi, zwłaszcza kobiet." W 1597 roku ukazało się pierwsze wydanie Kazań sejmowych Piotra Skargi. Nigdy ich wielki orator nie wygłosił, napisał tylko i oddał do druku. Był jednak autorem i takich nauk, które rzeczywiście wypowiedział z ambony, lecz wcale nie wydrukował. Dotyczy to październikowego kazania z roku 1587, ogłaszającego krakowianom, że prawowicie obrany król wylądował w Gdańsku. I innego, sławiącego zwycięstwo pod Byczyną. Skarga gromił w 166 nim Habsburgów, którzy „na karki wolnych ludzi jarzmo włożyć pragnęli, którzy gwałtem nad nimi panować i poczytywać nas za swe sługi chcieli". Poprzednio Skarga oddał był Zamoyskiemu nie rozpieczętowany list Maksymiliana. Popierany przez papieża arcyksiążę zwracał się w nim do jezuitów krakowskich z żądaniem pomocy. Dyscyplina zakonna podcięła jednak w końcu skrzydła wielkiego pisarza i mówcy. Miała ułatwione zadanie, bo kontrreformacyjną zaciekłością obdarzyła widać Skargę atmosfera jego rodzinnego Mazowsza. Namiętnie zwalczał wszak herezje, zanim został jezuitą. Królowa Austriaczka nauczyła się języka polskiego, ale dwór jej był czysto 145

niemiecki. Cudzoziemcami również otaczała się siostra Zygmunta, sympatyczna Anna Wazówna, żarliwa protektorka wyznań protestanckich. Od dnia zgonu ostatniej z Jagiellonów Rzeczpospolita przestała niemal widywać w domu swych władców obyczaje i postacie krajowe. Królowa Anna, wzór wszystkich cnót niewieścich, wydała na świat w sposób normalny czworo dzieci, z których jeden tylko królewicz Władysław miał przed sobą długie życie. Trzy córki zmarły w dzieciństwie bądź w niemowlęctwie. Sama królowa zeszła ze świata tuż przed piątym połogiem. Robiła wrażenie zdrowej, lekki katar nie przeszkodził jej towarzyszyć małżonkowi przy stole. Nagły atak nieznanej choroby - gwałtowne bicie serca przy niezbyt silnej gorączce - zabrał ją w przeciągu doby. Była w dziewiątym miesiącu ciąży. Lekarze trzymali więc otworem usta zmarłej, „dla zostawienia wolnego oddechu płodowi", chirurg zaś rozciął łono i wydobył dziecko płci męskiej, które ochrzczono imieniem Krzysztofa - przez godzinę tylko zdradzało objawy życia. Zdarzyło się to 10 lutego 1598 roku. Tego samego dnia Samuel Łaski przemawiał w Uppsali jako poseł monarchy do stanów szwedzkich, wytykał nieporządki oraz świadome knowania regenta i zapowiadał rychły przyjazd władcy. Za morzem źle się działo, lecz tylko z punktu widzenia interesów Zygmunta, a nie Szwecji. Karol Sudermański zagarnął władzę, wobec przeciwników był brutalny, nawet okrutny, uzyskał jednak zdecydowane poparcie najniższych, najliczniejszych zatem warstw narodu - chłopów i mieszczan. Szeregowe duchowieństwo też stało po jego stronie. Przeciwnik mógł liczyć przede wszystkim na arystokratów. W lipcu wypłynęły z Gdańska okręty wiozące Zygmunta, jego świetną świtę oraz nieliczne, węgierskie przeważnie i niemieckie pułki. Same zaś statki należały do prywatnych armatorów duńskich i angielskich. Szwecja nie przy167 słała floty, przyszło płacić za przejazd pieniądzem Rzeczypospolitej. Towarzyszący panu magnaci podróżowali na koszt własny. Sejm jednomyślnie, acz niechętnie, zgodził się na tę eskapadę. Argumentem ostatecznym okazała się troska o powagę króla, którego Karol Sudermaiiski już niemal wyzuł z dziedzictwa, kompromitował dotkliwie. Zygmunt nie usłuchał rady Zamoyskiego, nie zwerbował silnego wojska, szczególnie zaś' stronił od rot polskich. ,,Idę - oświadczał - do poddanych moich, przeciw tym nie potrzebuję żołnierzy, łagodnymi słowy przywiodę ich do powinnos'ci." Nie był krwiożerczy ani okrutny, wolałby na pewno działać perswazją. Rozsądek podpowiadał ponadto, że jeśli już zajmować Sztokholm przemocą, to raczej inną niż polska, aby i Szwecji nie zrazić pozorami okupacji, i od Rzeczypospolitej zbytnio się nie uzależniać. Arcytrudnym, beznadziejnym zadaniem okazała się gra na dwóch morzem rozdzielonych i na całkiem różne tony 146

nastrojonych instrumentach. Z Kalmaru wędrował Zygmunt w stronę stolicy pojazdami zaprzężonymi w koniki chłopskie. Szwecja nie wysadziła się na powitanie dziedzicznego władcy. Samuel Łaski bez walki zajął opuszczony przez Karola Sztokholm, ale później przyszło się bić. Zygmunt wygrał pod Stegeborgiem i gdyby zachował się bardziej energicznie, gdyby miał trochę talentu wodza, wziąłby przeciwnika do niewoli. Nie osiągnął tego i krótko czekał na całkowitą odmianę losu. 25 wrzes'nia przegrał pod Linkópingiem i popadł w ręce stryja. Wolność odzyskał, ale musiał wydać wrogowi swych głównych stronników, ws'ród których znajdował się kanclerz Eryk Sparre. Nie warto już było dotrzymywać innych punktów zawartej umowy, kłas'ć głowy pod ewangelię, to znaczy jechać do Sztokholmu. W Kalmarze zostawił Zygmunt załogę - która w roku następnym musiała skapitulować - wystosował do monarchów europejskich uroczysty protest, wstąpił na pokład żaglowca i po raz ostatni w życiu popatrzył na brzeg ojczysty. 30 października wylądował w Gdańsku. Sejm warszawski ofiarował mu był czas znacznie dłuższy, wyznaczył termin powrotu aż na 24 sierpnia. Czterech miesięcy wystarczyło na dwukrotną przeprawę przez Bałtyk i klęskę, z której wysnuło się wkrótce pasmo katastrof nieskończenie gorszych. Zygmunt nie zamierzał się wyrzec wspaniale brzmiącego tytułu dziedzicznego króla Szwedów, Gotów i Wandalów. A jeszcze mniej - zamiaru odzyskania Skandynawii dla Kościoła. Sejm sztokholmski w lipcu 1599 roku zdetronizował go, lecz uznał królewicza Władysława za następcę tronu. Postawił jednak warunek, że czteroletni spadkobierca ma w przeciągu sześciu miesięcy na zawsze opu168 ścić Polskę i przybyć do Szwecji, gdzie się go wychowa w wierze luterańskiej. Kanclerza Eryka Sparre oraz czterech innych arystokratów szwedzkich, których Zygmunt musiał wydać Karolowi po przegraniu bitwy, ścięto. Jeszcze przez pięć lat Sudermańczyk poprzestawał na stanowisku regenta, zanim w roku 1604 wstąpił na tron jako Karol IX. Rozstrzygały się podówczas losy berła innego jeszcze kraju, w którym ta oznaka władzy monarszej nazywała się posochem, a z wyglądu przypominała raczej pastorał, zakończony u góry krzyżakiem zamiast krzywuli. W styczniu 1598 roku zmarł car Moskwy, Teodor Iwanowicz. Jego młodszy brat, Dymitr, nie żył od lat siedmiu bez mała. 15 maja 1591 roku zginął w Ugliczu w biały dzień od noża, najprawdopodobniej zamordowany z rozkazu wszechmocnego ,,wielkiego bojarzyna", Borysa Godunowa. Wygasła dynastia Rurykowiczów, władająca na Rusi od czasów przedchrześcijańskich, a w Moskwie od samego jej początku. Sobór ziemski powołał na tron dotychczasowego wielkorządcę - Borysa. 147

Odbyło się to w sposób zupełnie niecodzienny, a szczegółowo i nader plastycznie przedstawiony przez Mikołaja Kostomarowa, piszącego po rosyjsku Ukraińca, w książce Smutnoje wńemia carstwa Moskowskogo, która jest pasjonującą lekturą i nic na tym nie traci jako dzieło naukowe. Patriarcha Hiob kilkakroć na czele tłumu moskwiczan wyprawiał się do klasztoru Nowodiewiczegp, aby błagać ukrytego tam Godunowa o przyjęcie wyboru, grozić mu w końcu gniewem samego Boga, przymuszać moralnie. Wszystko było z góry ukartowane, ale nie lada inscenizacji wymagał wszak akt oddania czapki Monomacha wiodącemu się z Tatarów bojarzynkowi kostromskiemu, człowiekowi, którego przodkowie nigdy nie piastowali żadnych dygnitarstw w carstwie. Godunow od dawna, pracowicie, inteligentnie i arcybezwzględnie wspinał się do góry. Ożenił się z córką Maluty Skuratowa, szefa osławionej „opryczyny" Iwanowej, osobnika równie strasznego jak sam Groźny, potem wydał siostrę za Teodora, ostatniego Rurykowicza na Kremlu. Zdobył władzę i wieniec śmiertelnych wrogów. Wielkie, od dawnych książąt udzielnych pochodzące rody nigdy nie przebaczyły uzdolnionemu parweniuszowi, Borys zaś nie ceremoniował się z nimi wcale - zsyłał na północ i południe, „postrzygal w mnichy", mordował. Aż w Biaioziersku dokonał żywota, prawdopodobnie śmiercią gwałtowną, kniaź Iwan Szujski, bohater obrony Pskowa. Jego brat i towarzysz broni - Wasyl - był dość giętki i obrotny, by przeczekać złe czasy. To on przewodniczył komisji, która zbadawszy tajemnicę Uglicza stwierdziła, że carewicz Dymitr w paroksyzmie padaczki sam się niechcący 169 zarżnął nożem. W kilkanaście lat później, za kolejną losów odmianą, dzięki staraniom czy raczej już nakazom carskim tegoż Wasyla uznano Dymitra świętym i męczennikiem, a w grobie znaleziono zwłoki s'wieże, nie tknięte rozkładem. Nikt już wtedy nie wahał się głośno oskarżać Godunowa, którego trup usunięty został poprzednio z Soboru Archangielskiego, miejsca wiecznego spoczynku carów. Na długo przed tymi cudownos'ciami uległ zaprzepaszczeniu pewien nie^ zwykły projekt, zrodzony w głowie kanclerza litewskiego i natychmiast poparty przez koronnego. Lew Sapieha obmyślił plan oryginalnej wielce, bo nie personalnej na razie, dwugłowej nawet unii Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Zygmunt III i car Borys zachować mieli swoje trony. Dopiero po śmierci któregoś z nich myśleć by należało o jednym dla wszystkich panu. Zanim by to nastąpiło, zrastać się miały, przenikać nawet nawzajem społeczności państw obu, i to nie tylko szlacheckie, bo mowa była o wspólnym handlu, mennicy i flocie. W roku 1600 z upoważnienia sejmu wyruszyło do Moskwy poselstwo w osobach kanclerza wielkiego litewskiego, Lwa Sapiehy, oraz Stanisława Warszyckiego, który był kasztelanem warszawskim. Oprócz wspomnianych punktów przedłożono bojarom inne jeszcze, bo projekt śmiało sięgał po rzeczy 148

naprawdę niebywałe. Oba państwa miały wspólnie prowadzić politykę zagraniczną i wojny, razem zawierać traktaty pokojowe, posiadać na potrzeby militarne jedną kasę w Kijowie. Poddani obydwu monarchów zyskaliby prawo swobodnego wyboru miejsca zamieszkania i zawierania małżeństw „mieszanych", a katolicyzm i prawosławie pełną tolerancję wzajemną. Posłowie Rzeczypospolitej pragnęli ponadto ułatwić młodzieży moskiewskiej naukę łaciny, ponadnarodowego języka Europy. Legację, która przywiozła takie propozycje, gospodarze szczelnie odseparowali od świata, strzegli każdego jej kroku, traktowali niechętnie i podejrzliwie. Car Borys nie żywił dobrych uczuć wobec zachodniej sąsiadki, znosił się przeciwko niej z sułtanem, cesarzem, Szwecją i z kim się w ogóle dało, chociaż do wojny się nie rwał. Pertraktujący z Sapiehą i Warszyckim bojarowie przystawali na zawarcie pokoju „wieczystego", który, rzecz jasna, tylko z nazwy mógłby się takowym okazać, wszystko, co było nowe i śmiałe, odrzucali. Obrady, które w zamyśle jednej ze stron doprowadzić miały do zgody narodów, zakończyły się cierpkimi utarczkami słownymi. Promotorami projektu unii byli: Lew Sapieha, Krzysztof Radziwiłł i Jan Zamoyski - trójca znakomicie reprezentująca wieloplemienność Rzeczypos170 politej, bogactwo jej dziejowego dorobku. Akcja wspólna miała na celu stworzenie wspólnoty jeszcze szerszej. Znalazły teraz wyraz te nieskładne często marzenia, z których wyłaniały się kandydatury moskiewskie na tron wawelski. Właściwy autor pomysłu scalenia historii środka i wschodu Europy to dwa wieki unii polsko-litewskiej. Myśl podobna mogła się zrodzić tylko w środowisku naWyklym do wielowątkowej kultury, pojmującym słowo „ojczyzna" w sposób niezaściankowy. Wśród ludzi, którzy odziedziczyli - a nie wynaleźli! przekonanie, że z wczorajszym wrogiem śmiertelnym można się dziś dogadać, a jutro usadowić pod wspólnym dachem, że ogrom trudności można pokonać nie inaczej niż pracą pokoleń. Unia Polski z Litwą rozpoczęła się od ostrożnego badania gruntu. Najpierw rozmawiali ze sobą nieufnie się nawzajem traktujący dyplomaci. Fakty z trudem dokonane stworzyły nowy konkret historyczny. On z kolei uskrzydlił myśl. W roku 1600 tylko jedna z układających się na Kremlu stron rozporządzała doświadczeniem, nie truchlała przed zuchwałym nowatorstwem, gotowa była próbować. Druga nie miała za sobą eksperymentu, kurczowo się trzymała dróg starych, które poprzez wszystkie zdeptane pergaminy mirów „wieczystych" musiały zaprowadzić nie gdzie indziej, jak na pola bitew. Nieco później zawarto pokój nie wieczysty nawet, lecz dwudziestoletni. Miał on wygasnąć 15 sierpnia 1622 roku. Uchodzi za fakt niewątpliwy, że do orszaku Lwa Sapiehy należał pewien 149

skromny na razie młodzieniec. Niedaleka przyszłość obdarzyć go miała sławą trwałą, lecz wcale nie zaszczytną. Na zamysły i uczynki kanclerza litewskiego silnie oddziaływały względy rodowe. Szczelnie zamknięta granica nie pozwalała Sapiehom na powrót do dóbr położonych w ziemiach, które utracił był Zygmunt Stary. Interesy osobiste mogą być zaspokajane w sposób dobry lub zły. Plan unii zawiódł i Lew Sapieha umoczyć miał wkrótce palce w mało chwalebnym przedsięwzięciu, zmierzającym do otwarcia drogi na wschód. Pertraktacje na Kremlu toczyły się w dobie, która zdawała się zapowiadać Rzeczypospolitej ciężki kryzys. Car Borys wiedział o tym doskonale, bo i jemu proponowano udział w zyskach na jej koszt. Przesilenie skończyło się jednak w sposób nieoczekiwany przezeń. Dość znaczną rolę odegrał w tych wypadkach człowiek, którego imię widnieje na ścianie wielkiej sali zamku biskupiego w'Lidzbarku Warmińskim. Kardynał Andrzej Batory opuścił swą udzielną niemal stolicę nad Łyną, 171 postanowił bowiem upomnieć się o Siedmiogród. Miał przeciwko sobie oczywiście cesarza oraz jego wasala, raz już wspomnianego Michała z przydomkiem Waleczny. Nie spodziewał się za to zdrady pośrednika, nuncjusza Germanika Malaspiny, który z Warszawy przeniósł się do Wiednia i - pozyskany obietnicą poparcia starań o kapelusz kardynalski — działał na rzecz Rudolfa II. Batory doznawał kolejno powodzeń i klęsk, aż złudzony nieszczerymi obietnicami zwolnił polskie roty zaciężne. Dos'cignięty w samotnej ucieczce smutno skończył. Narody, które znalazły się w orbicie wpływów obyczaju tureckiego, nabrały dziwnego pociągu do skracania bliźnich o głowę. Podczas niedawnych działań w Skandynawii Władysław Bekiesz, dowódca regimentu węgierskiego, wesolutki przygalopował z pola pierwszej potyczki przed króla, trzymając na kopii takie włas'nie trofeum. „Jeszczes' nie wszystkich w Szwecji pos'cinał!" - zgrzytnął ku niemu Zygmunt, nie żywiący katowskich upodobań. „Różni różnie plotą" i nie jest pewne, kto otrzymał w darze głowę kardynała Andrzeja Batorego - cesarz czy nuncjusz Malaspina. W każdym razie Wiedeń uroczys'cie uczcił zabójstwo. Tej samej jesieni 1599 roku Michał Waleczny wyrzucił z Jass Jeremiego Mobile, opanował Mołdawię i najbliższej wiosny zabrał się do pustoszenia Pokucia. Snuł szerokie plany rozbioru ziem Rzeczypospolitej, do czego zachęcał Szwecję i Moskwę. Sam wyrobił sobie w Stambule złotem pisany patent na króla polskiego. Brzmi to trochę fantastycznie, ale nad Bosforem baśnie urzeczywistniały się nieraz. Latem 1600 roku dwudziestotysięczna armia polsko-litewska przekroczyła Dniestr. Pieniędzy, jak zwykle, brakowało, licznie stanęły jednak prywatne 150

pułki magnackie, bez których współudziału obrona kraju stawała się wręcz niemożliwa. Wiódł wojsko sam Zamoyski. Stary hetman postępował przezornie i mądrze. Oddalił tatarską ofertę pomocy, a w decydującej chwili posłuchał rady młodszych, którym nie zazdrościł, dróg do sławy nie zagradzał. Przychylił więc ucha do namów Stanisława Żółkiewskiego i wojewody lubelskiego, Marka Sobieskiego, uderzył na doskonale umocnione w trudnym terenie, dwakroć podobno liczniejsze, siły. Nasza sztuka wojenna nie uznawała reguł sztywnych, główną rolę odegrała tym razem piechota. Ona stanowiła centrum linii i prowadziła atak. Katedra gniez'nieńska przechowywała pamiątki po tej bitwie - dziewięćdziesiąt zdobytych chorągwi. Byłoby ich więcej, ale niektóre „chudzi pachołcy na podszewki" pozabierali. Julian Ursyn Niemcewicz zwiedzając Gniezno w 172 roku 1812 nie znalazł ani śladu owych trofeów. Bardzo możliwe, że uzupełniły garderobę rajtarów szwedzkich albo zdobią zamorskie muzea. Zbytniej rzezi w tej bitwie - stoczonej 20 października pod wsią BUCOYU nad Telezyną w pobliżu Ploesti - nie było, poległo jakieś' tysiąc żołnierzy Michała, reszta poszła w rozsypkę. Nazajutrz do obozu hetmana zaczęły ściągać z obediencją rzesze wczorajszych wrogów. Stosunki polityczne na Wołoszczyźnie cechowała dość znaczna płynność, tylko siła wzbudzała respekt i stanowiła oś krystalizacyjną. Zamoyski znowu wprowadził Jeremiego Mohiłę do Jass, a brata jego, Symeona, do Bukaresztu, stolicy Multan. Obaj oni byli wasalami Rzeczypospolitej i wpływ jej sięgał w ten sposób po Dunaj. Wzmocnił sukces starosta kamieniecki, Jan Potocki, raz jeszcze bijąc Michała. Złoty patent sułtański nie na wiele się przydał Walecznemu, którego czekał teraz los kręty. Niefortunny książę wypadł z łaski austriackiej, lecz odzyskał ją zaraz, gdy tylko w Siedmiogrodzie pojawił się inny Batory - Zygmunt. Michał dopomógł w pokonaniu go, po czym stał się zanadto niewygodny. Z rozkazu generała cesarkiego, Jerzego Basty, został więc zabity sztyletem. Długobrodej głowy nikomu nie odsyłano. Dla urągowiska umieszczono ją na ścierwie końskim, tułów zaś poniewierał się czas jakiś bez pogrzebu. Czy wdawanie się w te barbarzyńskie rozprawy było ze strony Rzeczypospolitej awanturnictwem, jak twierdzą niektórzy? Zdaje się, że wcale nie. Czynne występowanie na południowym wschodzie poprawiało jej położenie, wzmagało bezpieczeństwo. Zamoyski twierdził, że wpuścić do Mołdawii silnego wroga - sułtana lub cesarza - to tyleż znaczy, co mieć go na przedmieściu przemyskim lub lwowskim. Mocna pozycja nad Prutem stworzyłaby może podstwę do działań przeciwko Ordzie Krymskiej, która nieraz aż pod Sanokiem przypominała o swym istnieniu. Zresztą najniebezpieczniejszy gatunek Tatarów, Orda Budziacka, miał siedziby w stepach, pomiędzy ujściem Dniestru a Dunaju, czyli tam właśnie, dokąd się szło przez Jassy i Bukareszt. 151

Wiosną 1601 roku Zygmunt III wysłał na Krym Ławryna Piaseczyriskiego, dobrego dyplomatę, autora ciekawej rozprawy o powinnościach posła. Kazał mu żądać uznania zwierzchnictwa Rzeczypospolitej aż po Morze Czarne i niczego nie obiecywać w sprawie kozackiej. Czynne występowanie na południowym wschodzie stworzyć by mogło pole działania dla Zaporoża. Kozacy walczyli nad Telezyną, odznaczyli się pięknie i zdobyli pięć dział. To oni wzbudzili panikę w wojskach Michała. Gdyby siły Rzeczypospolitej działały trwale w tym kierunku, konieczność zmusiłaby może do politycznego, a nie pańszczyźnianego potraktowania Ukrainy. 173 Instrukcja dla Piaseczyriskiego oznaczała, że król nie chce się pozbywać cennego oręża - Siczy. Nie udało się utrzymać zdobytych pozycji. Wkrótce Multany otrzymały nowego hospodara w osobie Raduła Szczerbana, którego mocodawcą był sułtan. Turcja przywróciła również swe zwierzchnictwo nad Siedmiogrodem. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że nie wypoczęte, a co gorsza i nie zapłacone, dobrze jeszcze mołdawskie spiekoty pamiętające wojsko Rzeczypospolitej musiało ruszyć w strony o zgoła odmiennym klimacie. Stanisław Żółkiewski zdążył na jeden dzień zaledwie zajrzeć do domu. Zaczęła się wojna, o której nikt nie przypuszczał, że stanowić będzie pierwsze ogniwo łańcucha niepowetowanych nieszczęść. Zygmunt August w złą godzinę wydał był siostrę do Szwecji. Zygmunt III nie pogodził się ze sztokholmską detronizacją. Przeciwdziałanie rozpoczął od wypełnienia nieszczęsnego warunku paktów konwentów, o którym aż dotychczas było jakoś cicho: odstąpił Rzeczypospolitej na nic jej niepotrzebną Estonię. Dokonał tego 26 marca 1600 roku, a sejm odpowiedział odmową podatków, ponieważ obawiał się, że zostaną zużyte nie w Mołdawii dokąd właśnie wybierał się Zamoyski - lecz na froncie szwedzkim, którego narodzin nie pragnął. W rozmaitych dzisiaj pisanych książkach określa się te wypadki szumnie, jako „walkę z najazdem szwedzkim". Nieco odmiennego zdania był ich świadek, biskup Paweł Piaseckr, pisarz szczery niekiedy aż do granic cynizmu. Powiada on, że sejm i senat strzegły się wojny, lecz ...uwikłane w nią zostały zabiegami pojedynczych osób, które chcąc sobie zasłużyć na laskę królewską, bez wiedzy Rzeczypospolitej starodawne jej z królestwem szwedzkim przymierze stargały. Gdy bowiem Karol, z wojskiem do Estonii wkroczywszy, Rewel i to wszystko, co do owego czasu za dzierżawy szwedzkie poczytane było, pod moc swoją zagarnął, Jerzy Fersenbach [starosta wendeński], który tylko pogranicza Inflant polskich od napaści Karola zasłaniać by! powinien, do Estonii wtargnął i wojska Karolowe często podjazdami urywał. Zapytany o sens i powody swego postępowania nie odpowiedział wcale, 152

wysłannika zaś szwedzkiego wyekspediował do Warszawy. W tych warunkach Karol wolał przenieść działania na terytorium słabego wroga. Fersenbach miał pod sobą coś sześciuset żołnierzy, Zamoyski wojował na drugim końcu świata, w Mołdawii. Wkrótce Szwedzi zajęli całe prawie Inflanty aż po Dźwinę. Utrzymała się Ryga, padła Parnawa, potem Kies, Wolmar i Dorpat. Zdobycze Stefana I zostały stracone. 174 Tak zaczęła się wojaczka ze Szwecją, mająca potrwać... w XVII wieku lat równo sześćdziesiąt i po niezbyt długiej przerwie jeszcze cos' niecoś' w XVIII. Rzeczpospolita wyszła z niej do siebie samej niepodobna. Hetmani Krzysztof Radziwiłł i Jan Karol Chodkiewicz odnieśli na wiosnę dość znaczne sukcesy, w których dzielnie uczestniczył Fersenbach. Przeszkodę stanowiła ta okoliczność, że wodzowie litewscy żyli ze sobą „jako dwaj koci". Na sejmie warszawskim świadczono wielkie honory Zamoyskiemu, dziękowano mu za zwycięstwo mołdawskie. Hetman stal się znowu bardzo potrzebny, dwór chwilowo puszczał urazy w niepamięć. Posłowie uchwalili w dwójnasób powiększone podatki, aczkolwiek początkowo rozmyślali i naradzali się „o sposobach przytłumienia" niepożądanej wojny. Bez Estonii Rzeczpospolita mogła się doskonale obejść. Inflant - własnej posiadłości musiała bronić. W październiku 1601 roku, czyli równo w rok po działaniach w Rumunii, rozpoczął Jan Zamoyski ostatnią w swym życiu kampanię wojenną. Na Łotwie, przeciwko świeżemu wrogowi! Do mnóstwa po Jagiellonach odziedziczonych ciężarów przybył jeszcze granit szwedzki. Miara została przebrana. Z punktu widzenia zdrowego rozsądku obie strony - Rzeczpospolita i Szwecja - znalazły się w położeniu absurdalnym. Obopólny interes wymagał przymierza. Sławny kanclerz szwedzki Axel Oxenstierna powiedział później: „Quantilla sapientia regitur mundus" - nikła mądrość światem rządzi. Zaiste! Zamoyski zabrał się do gorączkowych układów z Prusami oraz z Gdańskiem, które chciał skłonić do budowy floty. Nie przyniosło to oczywiście żadnych rezultatów i dać ich chyba nie mogło. Marynarki wojennej zaimprowizować nie sposób, ten gatunek broni za wiele ma wspólnego z techniką. Przy okazji powiedzieć wolno, iż Rzeczpospolitą cała jej przeszłość i natura skazywały na kroczenie po tej samej drodze, którą z takim powodzeniem przemierzyła Rosja. Od potęgi lądowej do morskiej, a nie odwrotnie. Piotr Wielki siłami piechoty, jazdy i dział „w Jewropu prorubit okno". Moskwa stała się wielkim mocarstwem w stuleciu XVI, jej bandera zaczęła coś znaczyć na morzach w w. XVIII. Nie lekceważąc osiągnięć marynarki rosyjskiej zauważyć wypadnie, że niezbyt wiele one jednak znaczą w porównaniu z powodzeniami odniesionymi przez to państwo na lądzie, w powietrzu, a ostatnio i tam, gdzie go już nie ma. Twierdzenie, że brak floty przyprawił Rzeczpospolitą o zgubę, 153

to jeden z naszych mitów narodowych. Łatwizna myślowa równa tej, co spycha odpowiedzialność na charakter narodowy. I bez okrętów radził sobie jakoś Zamoyski w zbytecznej wojnie. O wiele 175 gorszą przeszkodą były pustki w skarbie i niedołęstwo koronowanego wodza naczelnego. „Zaledwie aż ku końcowi września nadciągnął król Zygmunt, opieszałym postępując krokiem dla niezliczonych zawad, jakie się wlokły za tłumem nieużytecznych wojnie dworzan." Liczna „zgraja" tego tylko dokazała, że objadła kraj, zanim ku pożytkowi sprawy zawróciła nad Wisłę. Zboże na Litwie szalenie podrożało, zaczął się nawet głód, w ślad za nim przyszła epidemia. Położenie walczącej armii było krytyczne. Zaciężnemu żołnierzowi nie popłacono jeszcze należności mołdawskich, regimenty wprost odmawiały szturmów, domagały się najpierw pieniędzy. Zajęte przez Szwedów twierdze padały jedna po drugiej, pasmo przewag zaczęło przypominać Stefanowe czasy. Karol cofnął się spod Rygi, potem - w kampanii zimowej, a więc nieprawdopodobnie ciężkiej dla oblegających stracił Wolmar, Kirempe, Helmet, Neuhausen, Ansen, Marienburg, Adsel. W kwietniu 1602 roku przyszło pod Fellin zaledwie cztery tysiące wycieńczonych, skłonnych do buntu wojaków. Reszta dwudziestotysięcznej armii wykruszyła się lub odeszła do domów, zdezerterowała. Nie było czym płacić żołdu. Podczas jednego ze szturmów zwalił się do rowu ranny s'miertelnie Jerzy Fersenbach. Konającego wydźwigal z jamy na własnych plecach Stanisław Żółkiewski. Obok kula muszkietowa przebiła Zamoyskiemu klamrę u pasa. Wodzowie dawali przykład zdemoralizowanemu żołnierzowi, szli w ogień pierwsi. Spieszona jazda darła się na mury na równi z piechotą. Stary hetman zaziębił się w zimie, poodmrażał stopy, zapadł na bezsenność, ale pod żadnym względem nie zawodził. Zastawiał swe prywatne kosztowności, z własnej kieszeni płacił wojsku. 17 maja poddał się Fellin, w czerwcu zaczęto oblegać Weissenstein - Biały Kamień - twierdzę, której dodatkowo broniły głębokie bagna. Przez miesiąc cały działa oblężnicze bezskutecznie tłukły umocnienia, aż Zamoyski nakazał ogromne roboty ziemne, jął torować sobie drogę poprzez topiele. Podobno chciał dowies'ć obecnym w obozie Francuzom i Niemcom, że Polacy potrafią również twierdze zdobywać, a nie tylko wygrywać w polu, czego właśnie znowu dokazał Stanisław Żółkiewski, który w bitwie kawaleryjskiej pokonał odsiecz. „Przemogła żelazna praca i usilna chęć przełamania wszystkiego, co trudne i niedostępne jest: ta sprawiła, że nawałą zwiezionych zewsząd palów, tramów i chrustu zapchano na koniec moczarów otchłanie." Po groblach podtoczyły się w pobliże murów ciężkie baterie. W sierpniu załoga skapitulowała na honorowych warunkach, oddała zamek, lecz nie złożyła broni, wyszła z nią na wolność. 154

176 Wzięcie Białego Kamienia to ostatni czyn wojenny Jana Zamoyskiego. Hetman doczekał się, aż przysłano z Warszawy pięćdziesiąt tysięcy złotych, dodał do tego dziewiętnaście tysięcy własnych, zapłacił żołnierzowi i odjechał do Zamościa. Dowództwo wziął po nim Jan Karol Chodkiewicz. Oto jedna z niedocieczonych zagadek naszej historii! Niemal jednocześnie los zubożył ją o dwóch wybitnych wodzów. Starość sprzątnęła z placu Zamoyskiego, śmierć zabrała Radziwiłła Pioruna. Wcale tego owe dzieje nie odczuły - w Koronie dzierżył buławę Stanisław Żółkiewski, na Litwie Jan Karol Chodkiewicz. Przyszłość wysypać jeszcze miała na stół wojenny całą przygarść talentów. Spróbujmy to sobie niektórymi tylko przykładami uzmysłowić. W chwili zmagań pod Białym Kamieniem Stanisław Koniecpolski był dopiero chłopaczkiem, Stefan Czarnecki miał trzy lata... albo nie począł się jeszcze w łonie matki (pewności brak, bo metryki jego nie posiadamy). Na godzinę narodzin Jana Sobieskiego należało poczekać ćwierć wieku z małym okładem. Skąd tylu świetnych dowódców w tej pacyfistycznej, wojnom niechętnej, pozbawionej licznego wojska Rzeczypospolitej? I to we wszystkich trzech tworzących jej ciało narodach! Bo Piotr Konaszewicz Sahajdaczny, a także... Bohdan Chmielnicki byli jej obywatelami, w jej granicach dzień ujrzeli i wzrośli, karmili się jej treściami. Wobec tajemnic obowiązuje pokora. Nikt nie dociecze, jak i czemu rozbłyska geniusz. Można najwyżej kusić się o próbę wskazania niektórych okoliczności, mogących sprzyjać rozkwitaniu uzdolnień. Nie sposób wszak zarozumiale z góry odmówić racji tym, co twierdzą, że talentów nigdy nie brak, świat się od nich roi, ale nie wszystkie trafiają na pomyślne prądy i mogą wypłynąć. Natura i historia zgodnie grzeszą nieopisanym marnotrawstwem. Rzeczpospolita ówczesna otwarta była na wpływy kulturalne całej Europy oraz przyległości azjatyckich. Wyraźnie dla oka odbijało się to chociażby w strojach szlachty i mieszczan. Jeden paradował w ubiorze włoskim, inny we francuskim, trzeci w węgierskim, tureckim, hiszpańskim, niemieckim. Ten sam objaw w dziedzinie militarnej oznaczał znajomość sztuki wojennej różnych narodów i plemion. Najpierw tych, oczywiście, z którymi państwo graniczyło, lecz sługiwali również Polacy w wojskach hugonotów francuskich, bywali w Niderlandach, a nawet - jak „starszy nad armatą" Krzysztof Arciszewski tam gdzie pieprz rośnie. Krzysztof Zbaraski przez trzy lata studiował pod kierunkiem Galileusza, aby zdobyć wiedzę ścisłą potrzebną wojennemu panu. Otwarcie głów i granic na wiatry z szerokiego świata nikomu jeszcze szkody nie przyniosło. Wszechstronna informacja, możność wyzyskiwania cudzych '2-Rzeczpospolita... l177 ok zastąpione skarby. Aby je zdobywać, obywatele 155

: potrzebowali za każdym razem wyprawiać się za granicę, u siebie w domu, zaciągali ich do służby najemnej. Kraj drukowane przez obcych księgi. Posłuchajmy, co prawił rodakom Francuz, który zaraz po zgonie Zygmunta III przyjechał do Polski posredlniczyć w rozejmie ze Szwecją: ...stało i siedziało w przedpokoju królewskim [w Toruniu] wielu szlachty i znamienitych mężów, tak dostojników Kos'ciola, jak i innych, którzy z sobą i z nami wiedli rozmowy. Wielce mi zaiste było miło słuchać, jak oni różnymi mówili jeżykami: polskim, italskim, angielskim, niemieckim, francuskim i w końcu łaciną, którą tu nazwać można językiem potocznym. Nie brak było i takich, co mówić umieli po durisku i szwedzku. Jedynie hiszpańskiej mowy nie usłyszał Francuz w przedpokoju toruńskim. Wolno przypuszczać, że wspomniane okoliczności sprzyjały rozwojowi talentów w kraju, który żadnymi murami granic swych nie ogradzał. Na humanistyce (to znaczy wszechstronnie) szkolone mózgi istniały. Nadchodziły lata wojenne, historia ogłaszała werbunek dowódców. Jan Karol Chodkiewicz godnie zastąpił Zamoyskiego. W sierpniu 1605 roku wylądowała na wybrzeżach inflanckich dwunastotysięczna armia szwedzka, dowodzona przez Karola IX osobiście. Rozpoczęło się oblężenie Rygi, której nadmorski zamek - Dyament - już poprzednio padł. 27 września Chodkiewicz wydał Karolowi bitwę pod wsią Kircholmem. Siły litewsko-polskie liczyły najwyżej cztery tysiące zbrojnych, w tym tysiąc zaledwie regularnej piechoty. Wojsko szwedzkie, trzykroć liczniejsze, zostawiło na placu dziewięć tysięcy poległych, sześćdziesiąt sztandarów i jedenaście dział. Karol IX doskoczył okrętu i uszedł niewoli. „Pamiętna spomiędzy najsławniejszych bitwa" trwała trzy godziny tylko. Pisze Piasecki, że „radosna o zwycięstwie nowina pobudziła dwór królewski do większej ochoty w czynieniu przygotowań weselnych". Zamierzona swadźba groziła całemu państwu fatalnymi powikłaniami. W ogóle Rzeczpospolita przeżywała podówczas nigdy dawniej nie bywałe sensacje. VI Zanim się o nich zacznie opowiadać, trzeba przypomnieć, że dotyczyły państwa wewnętrznie przeobrażonego. Trzydziestolecie przeszło upłynęło od 178 wygaśnięcia Jagiellonów, czasy Stefana I też zaczynały się już zaliczać dc wspomnień odległych. W teorii ustrój Rzeczypospolitej pozostał ten sam Wypełniająca jego ramy praktyka odmieniła się bardzo poważnie. W roku 1563 sejm walny koronny odniósł częściowe zwycięstwo w walce o sławną ,,egzekucję praw", postanowił między innymi, że co roku czwarta część dochodów królewskich ma iść na wojsko stałe, zwane z tego powodu 156

kwarcianym. Dokładnie w trzydzieści lat później ksiądz Józef Wereszczyński, tworząc projekty solidnej obrony Ukrainy, wzywał, „aby Ich Mość Panowie Starostowie sprawiedliwie czwartą część dochodów wszystkich starostwa swego, żadnego nie ochylając" dawali, gdyż obecnie niektórzy „miasto kwarty mało nie decymę z dochodów starostwa swego dają". Tak wyglądał konkret. Siłę państwa podrywali ci, których systematycznie popierał zamyślający o wzmocnieniu władzy król Zygmunt III. Zbliżało się już dwudziestolecie jego rządów, gdy przyszła do Warszawy wiadomość o Kircholmie. Czas ten czynić zaczął z pojęcia demokracji szlacheckiej „miedź brząkającą i cymbał brzmiący". Coraz wszechwładnie j rozpościerała się w kraju oligarchia magnacka. Olbrzymią szansę podarowała jej Ukraina, rozdawnictwo jej intensywnie kolonizowanych „pustyń" naddnieprzańskich. Niesamowicie pęczniały tam fortuny panów ruskich, polskich, litewskich. Jednocześnie w samej dość gęsto zaludnionej Koronie tracił często swe zagony drobiazg szlachecki, rośli Lubomirscy i Ossolińscy, a obok tych miejscowych potentatów obszerne posiadłości nabywali ze wschodu się wywodzący Radziwiłłowie, Zbarascy, Ostrogscy, Chodkiewiczowie. Jeden i ten sam proces ogarnął wszystkie narody Rzeczypospolitej. Polsce rdzennej pewien koloryt lokalny nadawały przede wszystkim ogromne majętności Kościoła. W poszczegónych województwach więcej wsi należało do kleru niż do króla. Jeszcze za Zygmunta Augusta ulubieniec pański Mikołaj Półkozic Wolski, proboszcz płocki, przemocą, odbijając zamki skrzynek i sepetów, pozabierał drobnej szlachcie sieluńskiej pergaminy i zapisał ją między swych poddanych. W roku 1598 ksiądz proboszcz Jędrzej z Bnina Opaliriski obłożył tych biedaków podatkiem prywatnym i przybrał tytuł książęcy, który się jednak nie utrzymał. Same sejmiki ziemskie znalazły się wkrótkce pod kuratelą, nawet pod dyktaturą wielmożnych, narzucających swą wolę w sposób bezceremonialny. Twierdzą historycy, że tylko trzy sejmiki w całym państwie - opatowski, proszowicki i średzki - zdołały ochronić niezależność. A przecież - wskutek istnienia instrukcji poselskich i jednoczesnego braku prawa o głosowaniu w sejmie większością - rola sejmików rosła, stawała się decydująca! 179 Na początku tego tomu przytoczone zostały utyskiwania szlachty, że na Litwie za Zygmunta Augusta nie takie sejmiki, jak w Koronie, że o wszystkim tam rozstrzyga wola magnatów, którzy i kijami grozić potrafią. Od czasów pierwszej unii godna szacunku treść dziejów wewnętrznych państwa Jagiellonów polegała na przenoszeniu doskonalszych urządzeń zachodnich na wschód. Można twierdzić, że jes'li chodzi o istotę i rzeczywistość ustroju państwowego u schyłku XVI wieku, to się radykalnie odmieniło, prąd popłynął w odwrotnym kierunku. I w Koronie rozstrzygać zaczynała fizyczna wprost przemoc wielkich panów. Kanclerze nauczyli się z czasem lżyć posłów 157

sejmowych. Zabójstwa nawet uchodziły płazem, cóż zaś mówić o zwyczajnym biciu. Jarema Maciszewski, autor książki Wojna domowa w Polsce, zadał sobie benedyktyński trud zbadania początków fortuny rodu, który w niedalekiej przyszłości odegrać miał rolę olbrzymią, mianowicie - Ossolińskich. Podsumowanie dochodzeń - wzbogacone o dotyczące Lubomirskich rezultaty badań E. Trzyny - trzeba przytoczyć: Sebastian Lubomirski, założyciel potęgi swego rodu, posiadał w roku 1581 zaledwie cztery wsie i działy na dwóch wsiach. W roku 1629 syn Sebastiana, Stanisław, dzierżył dziewięćdziesiąt jeden wsi całych, szesnaście części wsi i miasto Wiśnicz. Ponadto był on użytkownikiem królewszczyzn w województwie krakowskim w liczbie osiemnastu wsi dzierżawnych, dwóch miast i starostwa dobczyckiego obejmującego pięć wsi. Zbigniew Ossoliński, magnat sąsiedniego województwa sandomierskiego, przed pierwszym ożenkiem posiadał po ojcu tylko siedem części wsi (ani jednej całej!). Przeprowadzając zaś' działy majątkowe między synami w roku 1620, czyli w trzydzieści sześć lat potem, posiadał szesnaście wsi i folwarków, wielki klucz zgórski i części w dwóch wsiach, a nadto użytkował szereg królewszczyzn. Nadania monarsze były fundamentem tych fortun, powiada dalej Jarema Maciszewski. I udowadnia to, sypiąc faktami jak z rękawa. Nie tylko dobra ziemskie dawał Zygmunt III staremu możnowładztwu lub wzmacniającym jego zastęp ludziom nowym. Potrafił darować pieniądze pochodzące z podatków gdańskich, szafował arendami ceł, myt, monopolem solnym, prawem wyrębu i wypalania lasów! Dokonał zdecydowanego wyboru - liczył na wielkie rody, a nie na tłum herbowy. Potomek Jagiellonów skreślił, wymazał ze swej pamięci najlepszą z jagiellońskich tradycji politycznych - sojusz króla ze średnią i małą szlachtą. Posiłkując się swym przepotężnym prawem rozdawania „chleba" tworzył stronnictwo tak zwanych „regalistów". Oprócz magnatów krajowych należeli doń obsypywani faworami cudzoziemcy. Za sztandar ideologiczny służył 180 wojujący katolicyzm, kontrreformacja. Protekcja panujących nad umysłem króla jezuitów znaczyła bardzo wiele przy nominacjach i awansach. Gdyby socjusze Zygmunta III żyli we Francji, niechybnie zaludniliby literaturę, bo czego jak czego, ale koloru nie sposób odmówić ich postaciom. Uwagę humanistów musiałby chyba zwrócić na siebie ,,polski Demostenes", Mazowszanin Feliks Kryski, orator i dyplomata bardzo wybitny, człowiek tak rozmiłowany w kulturze klasycznej, że potrafił przychodzić na obrady senatu, 158

dzierżąc pod pachą tom Tacyta. Kryski nader zręcznie popierał i propagował wśród szlachty wschodnie wyprawy Zygmunta III, karierę zaś robić zaczął pod patronatem niejako groźnego pana, zaliczanego do głów stronnictwa „regalistów". Zygmunt Myszkowski, od roku 1601 marszałek wielki koronny, wkroczył na arenę państwową jako wybraniec losu. Starannie wykształcony za granicą, wespół z bratem - Piotrem - odziedziczył po stryjaszku, również Piotrze, biskupie krakowskim, słynnym humaniście i protektorze sztuki, mnogie włości oraz osiem milionów złotych metalowym pieniądzem. Swojego czasu ksiądz biskup przysłużył się był znacznie królowi Stefanowi, pożyczając mu na potrzebę gdańską sześćdziesiąt tysięcy... Zygmunt pięciokrotnie posłował z ramienia monarchy, przywożąc z wojażów rozmaitej jakości precjoza polityczne. To on, w imieniu swego suzerena, zaślubił per procuram Konstancję Habsburg i towarzyszył jej w wędrówce do oburzonej tym stadłem Polski. Kilkanaście lat wcześniej powrócił z podróży włoskiej ozdobiony przez papieża Klemensa VIII tytułem margrabiowskim, zaraz zaś w roku następnym zajaśniał wzbogaconym nazwiskiem. Wincenty Gonzaga, książę Mantui, usynowił przyjaciela, przyjął go do herbu i miana rodowego. Margrabia Gonzaga Myszkowski zaliczał się do potentantów krajowych, lecz wcale nie do ulubieńców. Brutalny i pyszny pomiatał drobiazgiem szlacheckim, no i stanowczo przesadnie miłował dom cesarski. Wojskiem państwowym załatwiał swoje prywatne zatargi. Skoro magnat z familii Firlejów nie był bezpieczny przed marszałkiem, to cóż się rozwodzić nad sentymentami zwykłych ziemian. Dzisiejsi historycy sztuki słusznie sławią jego zasługi, aczkolwiek nie da się zaprzeczyć, że stryj biskup przewyższał synowca dygnitarza jako protektor artystów, uczonych i pisarzy. Rok 1601, który dał Myszkowskiemu godność marszałkowską, przyniósł mu jeszcze jedno dobrodziejstwo. Sejm zatwierdził ordynację piriczowską, założoną właściwie przez zmarłego wtedy Piotra. Pińczów, Chroberz, Mir i Książ w Małopolsce, śląski Wieprz, Onyszów i Szymanów na Mazowszu oraz 181 inne dobra utworzyły całość, która nie mogła być dzielona ani sprzedawana. Synowie marszałka zgas'li bezpotomnie. W niezbyt odległej przyszłos'ci prawnuczka jego, Krystyna Komorowska, wniosła ordynację jako wiano w dom Wielopolskich, którzy zgodnie z postanowieniami fundatorów przyjęli wraz ze spadkiem ich nazwisko. Istnieją podstawy do przypuszczeń, że Aleksander hrabia Wielopolski margrabia Gonzaga Myszkowski, autor pomysłu „branki" i włas'ciwy sprawca nieszczęść roku 1863, uznawał marszałka Zygmunta za swój ideał polityczny. Pycha, samowola i przekonanie o wrodzonej głupocie ogółu były u obu takie 159

same. 4 kwietnia 1589 roku izba sejmowa oglądała widowisko niecodzienne, lecz mocno charakterystyczne dla wzbierającej fali historii. O tydzień wcześniej jak się już wspominało - nuncjusz Hannibal z Kapui zorganizował w zakrystii katedry warszawskiej konferencję biskupów, zarządził zdecydowany atak na pozycje tolerancji. Ofiarami natarcia stały się ustawy o powszechnym uspokojeniu oraz o reformie sposobu obierania królów. 4 kwietnia kasztelan nakielski, Hieronim Gostomski, złożył w izbie poselskiej publiczne wyznanie wiary katolickiej, odprzysiągł się herezji. Niedawno jeszcze wołał o Kos'ciół narodowy, łożył na budowę świątyni protestanckiej w Poznaniu, biadał nad postępkiem nawróconego na papizm syna i kazał zamknąć jego wychowawcę. Teraz jął szczodrze dawać pieniądze jezuitom, wystawił im dom i kościół w Sandomierzu, fundował inne klasztory. W trzy lata po konwersji został - za doradą nuncjusza - wojewodą poznańskim. Gostomski zaliczał się do najwierniejszych Zygmuntowi. Wiedział o królewskich pomysłach odstąpienia korony arcyksięciu Ernestowi, popierał wszystkie zamierzenia pana, jak również jego projekty szwedzkie. Jana Zamoyskiego zażarcie zwalczał, zowiąc go „wezyrem-baszą". Był jednocześnie: zwolennikiem zaprowadzenia „absolutyzmu" przemocą oraz... namiętnym wielbicielem całej „złotej wolności koronnej"! Nienawidził i, jak tylko mógł, tak prześladował różnowierców, Żydów, tudzież mieszczan w ogóle. Żadne z politycznych przedsięwzięć Hieronima Gostomskiego nie przyniosło pomyślnego skutku. Wojewoda - dobry mówca sejmowy - zawiódł w roli dyplomaty, w innej za to sprawie okazał się niezawodny. Szlachta kaliska i poznańska wybierała na posłów tych tylko kandydatów, których on zatwierdził. Nie mogła sobie pozwolić na luksus swobody. Stara prawda potwierdziła się znowu. Kacyk prowincjonalny to jeszcze nie mąż stanu. 182 Gostomski miał sześciu braci, więc spadek po rodzicu - wojewodzie^ rawskim, Anzelmie, gospodarzu znakomitym - uległ podziałowi na siedem części. Umierając w roku 1609 zostawił synowi majątek bardzo znaczny. Czerpał wszak dochody ze starostwa gąbińskiego, grójeckiego, wałeckiego, wareckiego i strzeleckiego. Starostwo sannickie - w nagrodę zasług - otrzymał nawet w dzierżawę stuletnią... na parę zim przed zgonem. Król protegował wybranych i dobranych ludzi, pomagał im rosnąć, i naturalną rzeczy koleją - sam się od nich uzależniał. Persony raz wpuszczone do kręgu władzy wiążą się pomiędzy sobą nawzajem, a nie jednostronnie. Nie tylko monarcha konstytucyjny, lecz także i samodzierżca musi się rachować z faktami dokonanymi. Nikt inaczej niż pod przymusem nie odda uzyskanego przywileju. Teoretycznie hołdując takiej czy innej doktrynie, w praktyce dbać będzie o porządek polityczny, który ów jego przywilej zabez160

piecza. Stronnicy Zygmunta III wręcz po mistrzowsku zabiegali o potęgę swych rodów, uprawiać umieli nepotyzm, którego by się i dwór papieża Borgii nie powstydził. Ogromna ordynacja piriczowska wystawiała na potrzeby państwa pięćdziesięciu kawalerzystów i stu żołnierzy pieszych. Kilkakroć już cytowany Krzysztof Warszewicki napisał był i wydał książkę De optima statu libertatis, w której umieścił następujący wywód: Świadomy, iż dobrze chce i polegający na swoim sumieniu król niech pamięta, że wszelkie trudności jakiego bądź rodzaju wszelkimi możliwymi pokonywać winien środkami. Nikt go bowiem nigdy nie będzie pytat o to ani z tego powodu sądził, jakimi drogami szedł do celu, tylko jak prędko, jak pewnie i dobrze do niego doszedł. Teza - dodajmy nawiasem - zastraszająco podobna do tego, co Adolf Hitler powiedział swym generałom w przededniu napaści na Polskę. Tacy jak Warszewicki milcząco w założeniu przyjmowali jednak istnienie granic tego, co dopuszczalne - na tym polega różnica. Zygmunt III stworzył sobie narzędzie działania. Na początku XVII wieku stronnictwo „regalistów" przedstawiało się potężnie. Mniej niż jedna czwarta senatorów należała do opozycji, tworzyła obóz „kanclerianów", uznający za przywódcę Jana Zamoyskiego. Nadchodziły lata, które miały sprawdzić, jak prędko, pewnie, dobrze i do czego mianowicie król wraz ze swymi regalistami doszedł. 183 W Brahiniu, na dworze Adama Wis'niowieckiego, jeden z młodych sług książęcych podał się nagle za Dymitra, ostatniego z synów Iwana Groźnego. Opowiedział, że dzieckiem będąc ostrzeżony przez lekarza-Niemca ukrył się w porę, a zamachowcy zgładzili po nocy w Ugliczu innego chłopca. Teraz zdradza tajemnicę i składa swój los w ręce potężnego kniazia. Było to w roku 1603. Gdyby carewicz Dymitr żył, miałby lat przeszło dwadzieścia. Od strony chronologii całkiem prawdopodobnie wyglądało więc opowiadanie osobnika, który przeszedł do historii jako pierwszy Samozwaniec, a w Rzeczypospolitej zwany był potocznie szalbierzem, impostorem, zmyślaczem, carykiem albo Dymitraszką. Sam Borys Godunow nie mógłby dojs'ć prawdy, przygwoździć kłamstw, zabrakło bowiem s'wiadków tego, co się wydarzyło w Ugliczu 15 maja 1591 roku. Wzburzona ludność miasta na miejscu ukamienowała bowiem rzeczywistych czy domniemanych sprawców zbrodni. Jes'li zatem Godunow naprawdę ją nakazał, to nie otrzymał raportu. Zaraz potem surowo ukarano mieszczan uglickich. Najbardziej czynnych przy samosądzie stracono, innym powyrywano języki. Wszyscy żywi - bez różnicy płci i wieku - poszli na Syberię. Pojechał tam również dzwon, który nad s'wieżym trupem chłopca bił 161

na trwogę. Świadków naprawdę nie było. Aleksander Hirschberg, zasłużony badacz tych tajemnic, wyszperał sensacyjną relację starosty orszańskiego Andrzeja Sapiehy, z której wynika, że pierwszym wskrzesicielem Dymitra był Godunow. Niepewny jeszcze wyboru na tron, rozgłosił,, wielki bojarzyn", że carewicz żyje, wynalazł nawet odpowiednią osobistość i wysuwał ją naprzód, aby samemu rządzić za jej plecami. Bojarowie zdemaskowali oszustwo, na Kremlu wynikły zatargi, ale manifest Borysa o najpierwszym Łżedymitrze dotarł aż do Smoleńska. Przytoczone już raz powiedzonko ówczesne:,,Łatwo piwa nawarzyć, nie wiedzieć tylko, kto je wypije", okazało się ze wszech miar słuszne. Technika operowania samozwaiicami była wtedy szeroko znana i popularna w całej Europie. Zwłaszcza Kozacy i panowie ukraińscy lubili chadzać na Mołdawię pod hasłem przywracania na hospodarstwo prawowitych jego dziedziców. Godunow sprowadził był do Moskwy wspomnianego już Gustawa Erikssona Wazę, by szantażować Szwecję jego osobą. Teraz przez samego cara próbowany oręż miał być użyty przeciwko niemu. Borys wiedział zresztą, na co się zanosi. Od paru lat trwało w państwie moskiewskim jedno wielkie s'ledztwo, szaleli donosiciele, oprawcy mieli pełne ręce roboty. Wymuszali 184 zeznania co do czarodziejskich działań przeciwko władzy, lecz nigdy nie zatrącali o to, o co najbardziej chodziło. Masowe represje omackiem niejako miały naprowadzić na trop Dymitra lub udającej go osoby. Szeptano o nim w największej tajemnicy, pytać głośno nikt się nie ważył, nawet w izbie tortur. Kiedy z Ukrainy, Powołża i od strony Inflant mniej więcej jednocześnie przyleciały wieści o pojawieniu się Samozwańca, Borys wezwał na Kreml dostojników. ,,To wasze dzieło, zdrajcy! - powiedział im. - Książęce i bojarskie." Niewątpliwie miał słuszność. Aferę zrodziły wewnętrzne choroby państwa. Nie przebierająca w środkach opozycja dążyła do obalenia uzurpatora za wszelką cenę. Najpierw skończyć z Godunowem, potem znajdą się sposoby i na Samozwańca. Borys prześladował wielkie rody, sprzyjał natomiast tej warstwie społecznej, z której sam pochodził - średniemu bojarstwu. Forytował je srogim kosztem chłopa, wpychanego w poddaństwo, przytwierdzanego do roli. Los stanowczo nie sprzyjał zdolnemu carowi, którego krótkie rządy zabiegały poniekąd o to samo, co później na ogromną skalę osiągnął Piotr Wielki. Godunow uzyskał dostęp do morza w Karelii, zakładał nowe grody i miasta, intensywnie kolonizowai Syberię, jak mógł, troszczył się o szkoły, sprowadzał z Zachodu uczonych, biegłych rzemieślników, specjalistów wszelkiego rodzaju. W Moskwie osiedliło się za jego czasów około trzech tysięcy Polaków, stanu na pewno nie magnackiego ani szlacheckiego nawet. W roku 1601 w centra162

lnych prowincjach państwa nie zebrano z pól jednego choćby ziarna. Przez całą wiosnę i lato nieustannie lały deszcze, w drugiej połowie sierpnia przyszły mrozy. Zapanował głód. Sprowadzeni przez Borysa Holendrzy, Anglicy i Niemcy zostawili przerażające opisy wypadków ludożerstwa. Gnębiona przez ustawodawstwo wieś wzburzyła się na dobre. Z najwyższym trudem udało się pokonać w pobliżu Moskwy powstańców, którzy pod dowództwem niejakiego Chłopki Kosołapego szli na samą stolicę, głosząc konieczność zrobienia i politycznych także porządków. Batalię przegrali, ale wojewoda carski poległ. Wszelkie, zwłaszcza zaś z zewnątrz poparte działanie dywersyjne mogło w tych warunkach liczyć na powodzenie. Aleksander Hirschberg miał rację: opozycja złożona z największych bojarów moskiewskich w porozumieniu z gronem litewsko-ruskich panów, do których należał pewnie i Lew Sapieha, wynalazła odpowiedniego aktora. Zainscenizowała przedstawienie, obliczone na żywe w sercach wzburzonego ludu przywiązanie do dawnej dynastii. Kim 185 był młody człowiek, który czy to spowiednikowi na pozornym łożu śmierci, czy to w łaźni samemu kniaziowi Wiśniowieckiemu przedstawił się jako Dymitr Iwanowicz? Filologowie zbadawszy jego list do papieża stanowczo odsądzili go od polskości. Lach rodowity nie mógłby wyrażać się równie nieporadnie. Nie był również nieprawym synem Stefana I. Takowy istniał, owszem, lecz żył w Grodnie, a z Moskwą miał tyle tylko wspólnego, że uczestniczył później w wojnie przeciwko niej i znalazł sobie w carstwie lubą, którą przywiózł z wyprawy do domu. Naiwny nuncjusz, Klaudiusz Rangoni, zwrócił uwagę na piękne dłonie Łżedymitra. Delikatne kończyny górne nie stanowią jednak wystarczającego dowodu pochodzenia z rodziny panującej. Godunow twierdził i kazał swym dyplomatom głosić, że wór to zbiegły z klasztoru mnich, syn szlachecki, Grzegorz Otriepjew. Wysłał nawet do Polski jego stryja, Smirnoja Otriepjewa, aby zdemaskował oszusta. Tego samego zdania co car byli niektórzy ówcześni senatorowie oraz - nasz znakomity historyk, Wacław Sobieski, zmarły w roku 1935. Wywody tego ostatniego zbić najtrudniej. Wydaje się niemal pewne, że przyszły Samozwaniec należał do orszaku poselskiego Lwa Sapiehy, który bawił w Moskwie w roku 1600. Został w carstwie, z czasem pojawił się na Ukrainie, najpierw w Ławrze Peczerskiej, potem na dworze Konstantego Ostrogskiego. Tam poznał marszałka domu książęcego, Gabriela Hojskiego, arianina, i u niego w Hoszczy „ceremonie anabaptystów odprawował". Młody człowiek wielu przygód doświadczył, zanim wypłynął na niebywale szerokie wody. Bo i z Kozakami wdać się zdążył, wraz z nimi „łotrostwem się bawił", grasując koło Kijowa. Poszukiwany za to przez Ostrogskich, schronił się u Wiśniowieckiego, ich wroga. 7 października 1603 roku książę Adam napisał w jego sprawie do Zamoy163

skiego, prosząc o poparcie. Donosił, że długo deliberował, a przestał się wahać, kiedy dwudziestu blisko przybyłych z Moskwy ludzi „rozpoznało" carewicza. Stary mąż stanu odpowiedział zimno, powściągliwie. Radził wydać bohatera afery w ręce królewskie lub jego własne, kanclerskie i hetmańskie. Taka propozycja niedwuznacznie oznaczała chęć ukręcenia łba sprawie, a pewnie i człowiekowi. , Borys też ze swej strony mitygował Wiśniowieckiego. Domagał się odesłania impostora do Moskwy, obiecując w zamian... ustępstwa terytorialne. Kiedy pokojowe przedłożenia nie poskutkowały, wojsko carskie uderzyło na Przyłuki i Śniatyń, grody wzniesione przez książąt na ziemi co najmniej spornej, spaliły je i wyrżnęły ludność. Rozpoczęły się działania zbrojne pomiędzy carstwem moskiewskim a domeną Wiśniowieckich. Rzeczypospolitej jeszcze 186 to w sposób konieczny nie angażowało. Ona sama nigdy też Samozwańca oficjalnie nie poparła, stany jej stanowczo opowiadały się przeciwko temu. Po cichu wplątał się za to w szalbierstwo król. Wiśniowieccy podawali sobie zmyślacza z rąk do rąk. Adam pojechał z nim do gniazda rodu, Wiśniowca, gdzie władał Michał (ojciec Jeremiego). Potem najstarszy z książąt, Konstanty, zabrał go do rezydującego w Samborze własnego teścia, Jerzego Mniszcha. Niebłahą karierę zrobił człowiek, który zaczął był skromnie od rajfurskich posług przy osobie Zygmunta Augusta oraz od obrabowania jego szkatuł w Knyszynie. Wkradł się w łaski Zygmunta III, należał do obsypywanych dobrodziejstwami stronników dworu. Gorąco popierał Mniszcha brat cioteczny, Bernard Maciejowski, biskup, z czasem kardynał i prymas. Król uczynił pana Jerzego starostą lwowskim i wojewodą sandomierskim, dał mu w dożywocie ekonomię samborską, wydzierżawił ruskie żupy solne. Życie na pańskiej stopie pochłaniało olbrzymie sumy, pięciu młodych Mniszchów kształciło się za granicą, długi - zwłaszcza podatkowe — zastraszająco rosły. Przywieziony przez Wiśniowieckiego młodzian obiecywał podzielić się legendarnymi skarbami carów Moskwy, na razie poprosił o rękę czwartej z cór Mniszchowych, Maryny, pięknej odstręczającą urodą, kobiety zimnej, ambitnej, a bezwzględnej jak najgorszy lichwiarz. Młoda para dobrała się w korcu maku. Otriepjew czy kto inny, mnich-rozstryga czy opryszek, był Łżedymitr awanturnikiem skali niezwykłej. Nieduży, rudawy, o twarzy zeszpeconej dwiema brodawkami i z jednym ramieniem nieco wyższym (które to znamiona zdradzały w nim rzekomo prawdziwego carewicza) odznaczał się odwagą, niepospolitymi zdolnościami i jeszcze większym mniemaniem o sobie. Skrupułów nie miewał żadnych, gotów był jutro zdradzić i napaść wczorajszego dobrodzieja, a górował nad swym królewskim protektorem cechą właściwą urodzonym politykom. Nie raziła go niczyja wiara, w miarę potrzeby umiał tolerować i popierać wszystkie. Indy164

ferentny całkiem, udawał żarliwość przed wielu po kolei ołtarzami. Najbardziej opłaciła mu się komedia odprawiona w Krakowie podczas Wielkiego Postu 1604 roku. Samozwaniec uzyskał w starej stolicy nowego protektora w osobie wojewody Mikołaja Zebrzydowskiego, „łowcy dusz heretyckich". W jego domu po raz pierwszy wysłuchał kazania katolickiego. Potem w zakonspirowany sposób przyjął obrządek łaciński. Do tradycji krakowskich zaliczała się podówczas kwesta na rzecz ubogich, odprawiana po ulicach przez osobistości wybitne, pookrywane na tę uroczystość kapami ze zgrzebnego płótna. Zamaskowawszy się w ten sposób Łżedymitr i Zebrzydo187 wski wyszli z domu Arcybractwa Miłosierdzia, pokręcili się trochę po mieście i dali nurka w drzwi domu jezuickiego Św. Barbary, gdzie czekał już spowiednik, ojciec Sawicki. Należało się kryć przed obecnymi w Krakowie rodakami Samozwańca. Decydującą rolę odegrało poparcie ze strony jezuitów i nuncjusza Rangoniego, który przy pierwszym spotkaniu wyściskal i wycałował szalbierza, a wkrótce osobiście zaprowadził go na Wawel. Król Jego Mość stal ze zwykłą swoją powagą oparty o stolik i z łagodnym uśmiechem wyciągnął mu rękę do pocałowania, co uczyniwszy carewicz pokrótce przełożył mu żałosną krzywdę swoją i wsparcia, i pomocy prosił. Na znak podkomorzego petent opuścił komnatę, Zygmunt chciał zostać w cztery oczy z nuncjuszem. Odpowiedź monarsza była tak łaskawa, że Samozwaniec słowa wykrztusić nie zdołał i Rangoni musiał dzięki czynić w jego imieniu. Król obdarzył caryka pensją roczną i pozwolił mu zabiegać o pomoc „panów naszych". Tego samego dnia w domu Mniszcha nuncjusz wzywał swego protegowanego do rozkrzewiania wiary katolickiej tudzież do popierania jezuitów w całym państwie moskiewskim. Po powrocie do Sambora podpisano umowę przedślubną. Narzeczonej pretendent do tronu Moskwy przyrzekł, oprócz sreber i klejnotów, Psków i Wielki Nowogród w wyłączne władanie. Przyszłemu teściowi obiecał milion złotych oraz Smoleńszczyznę i Siewierszczyznę zapomniawszy widać, że poprzednio zobowiązał się odstąpić te ziemie królowi. Nie należy żałować miejsca na zwięzłą prezentację największego w naszych, a może i nie tylko naszych, dziejach romansu kryminalnego. Zygmunt III zalecał aferę poparciu Zamoyskiego. Obiecywał sobie po niej wielkie korzyści, przede wszystkim pomoc w wojnie dynastycznej ze Szwecją, dalej widoki na współdziałanie przeciwko Turcji. Postanowił nie pytać sejmu o zdanie. Temu warunkowi kanclerz sprzeciwił się stanowczo i w ogóle odmówił współdziałania. To samo uczynił Stanisław Żółkiewski. Charakterystycznej odpowiedzi udzielił monarsze Jan Karol Chodkiewicz, żołnierz groźny, czło165

wiek przerażająco porywczy. Respons jego ogłosiła niedawno temu Hanna Malewska w swych niezrównanych Listach staropolskich z epoki Wazów. Pisał więc hetman: ,, Okazy ja smakowita, lecz eventus niepewny, doma rzeczy nie ukojone, a co więtsza, idzie o przymierze, które wzruszone nigdy pociesznego efektu nie odniosło." Niżej w liście Chodkiewieża widnieje data: 19 marca 1604 roku. Układ o pokoju na lat dwadzieścia zawarto przed dwoma zimami. 188 Zachęcając Zamoyskiego do poparcia prywatnej wojny Mniszchów i Wiśniowieckich przeciwko Moskwie wywodził król:,,Krainy nasze ledwie znieść mogą rojów wrzącej i niespokojnej młodzieży, gdzież lepsze pole do rycerskiej zabawy?" Rzeczywiście! Miały się wkrótce na niezmiernych przestrzeniach cesarstwa wyszkolić zastępy takich junaków, jakich litewskie ani polskie oko dotychczas nie oglądało. I nad Renem stało się o nich głośno, i kraj gorzko zapłakał. Oryginalny kawalerzysta z tego Jana Karola Chodkiewicza. Awantury odradza, wolałby „doma rzeczy koić". Grą w piłkę oraz złotnictwem zajmujący się król dosiada rumaka fantazji. We wrzes'niu 1604 roku prywatne pułki magnackie, rozmaici wolontariusze, Kozacy i chciwa łupu hałastra, to wszystko, słowem, z czego składało się wojsko Samozwańca, ruszyło z Łubniów ku granicy moskiewskiej. Wrogi całej sprawie, zwłaszcza zaś' Wiśniowieckim, książę Janusz Ostrogski przeszkadzał koncentracji i przeprawie przez Dniepr. Tron cara Borysa był naprawdę podminowany. Jeden za drugim poddawały się wątłym, najwyżej trzy i pół tysięcznym, siłom Łżedymitra grody Morawsk, Czernihów, Putywl, Rylsk, Kromy. Bitwę pod Nowogrodem Siewierskim impostor wygrał. Przegrał za to na głowę starcie pod Dobryniczami, w którym sam omal nie zginął. Godunowowi przywieziono na Kreml zdobytą kopię wroga. Wojewoda Mniszech musiał wracać do kraju po nowe zaciągi, bo dotychczasowa armia niemal przestała istnieć. Batalię pod Dobryniczami stoczono 31 stycznia 1605 roku. Od tygodnia przeszło huczał już wtedy w Warszawie jeden z tych sejmów, które ściągają na siebie uwagę historyków, jako przełomowe. Obradom wspomnianego poświęcił książkę Adam Strzelecki. Nie wypłynęła wtedy oficjalnie pewna sprawa, od lat już jątrząca umysły. Zaraz po pogrzebie królowej Anny zaczęły się szerzyć pogłoski o zamiarach nowego mariażu władcy. Podobno zastanawiano się nad tym podczas narady w Niepołomicach, lecz nikt z obywateli Rzeczypospolitej nie znał prawdy, bo Zygmunt III zaprosił na ową konferencję samych tylko Niemców. Kanclerza w Niepołomicach zabrakło, panna Urszula Gienger figurowała tam osobą własną. Na królową Polską i Litwy upatrzona została Konstancja Habsburg. Mał166

żeństwo z nią w sposób oczywisty jeszcze silniej wiązałoby państwo z Austrią, wzmagało wpływy styryjskiej, a więc najbardziej zajadłej i nietolerancyjnej linii domu cesarskiego. To właśnie stanowiło główny i słuszny powód sprze189 ciwu ogromnej większości szlachty. Istniał jednak motyw inny jeszcze, godzien rozpatrzenia, bo bardzo znamienny. Konstancja była rodzoną siostrą nieboszczki Anny. Przeciw tak grzesznemu narzeczeństwu podniósł się chóralny krzyk zgrozy, do którego i Zamoyski głos swój przyłączył. Piotr Skarga gotów był porzucić dwór, ale przełożeni zalecili mu siedzieć cicho. Zdawałoby się, że jeśli papież nie tylko zezwala na ożenek, lecz zachęca doń, to żaden katolik nie powinien już protestować z pobudek innych niż czysto politycznych. Mikołaj Zebrzydowski znalazł wkrótce okazję do os'wiadczenia, że szybko, jeden po drugim, zaszłe zgony dwóch s'więtych Klemensa VIII i Leona XI - to widoma kara Boża za zgodę na związek kazirodczy. Nie bierzmy tylko tej wypowiedzi za pozór! Wojewoda głęboko wierzył, że przejrzał prawdę. Niewiele ponad pół wieku upłynęło od chwili s'lubu Zygmunta Augusta z Katarzyną Habsburg, siostrą pierwszej połowicy Jagiellona, Elżbiety. Polityczne niepokoje wystąpiły wtedy, o metafizycznych lękach nie było słychać. Zmarły w roku 1603 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Piorun przeżył cztery żony. Druga i czwarta z nich - Katarzyna i Elżbieta Ostrogskie - były rodzonymi siostrami. Potężny hetman przełamał opory i pojął Elżbietę, ale żadne z wyznań protestanckich nie udzieliło mu dyspensy. Fanatyzm występował po obu stronach barykady, brał w posiadanie wszystkie rozróżnione w wierze mózgi. Jeszcze pół stulecia i liczni protestanci nasi ku zgubie własnej kurczowo trzymać się będą poły współwyznawców, Szwedów lub Węgrów, nawet już pobitych. Najdogodniejszy czas do naprawy Rzeczypospolitej przeminął. Za Zygmunta Augusta dominowała w kraju postawa, przypominająca francuskich „polityków". Jego na zimno sfanatyzowany siostrzeniec panował oczadzialym ludziom, z którymi trudno było dojs'ć do ładu. Sam zresztą należał do odpowiedzialnych za to. Spór o drugi ożenek Zygmunta III to sonda, która pokazuje, jak głęboko cofnęła nas doba kontrreformacji. Do dna było jednak dos'ć daleko jeszcze. Nadzieja ocalenia istniała - pod warunkiem rachowania na własne siły i potrzeby, liczenia się tylko z nimi. Stronnictwo królewskie wystąpiło w roku 1605 z programem, którego urzeczywistnienie uczyniłoby z państwa monarchię absolutną, narzędzie sprawnie działające w ręku władzy. Nigdy owych zamierzeń w pełni nie wyjawiono, ale historycy wyśledzili je skutecznie i twierdzić wolno, że zawierały one punkty ogromnie pożyteczne. Zaprowadzenie stałych podatków oraz znaczne powiększenie stałej również armii - te pomysły chwalebnie s'wiadczą o 167

190 Zygmuncie i jego doradcach. Wątpić jednak wolno, czy warto było kusić się przy okazji o zniesienie izby poselskiej i zredukowanie senatu do rozmiarów rady przybocznej, złożonej z obdarzonych tytułami arystokratycznymi urzędników. Odrzućmy pokusę teoretyzowania! Praktyka tysiące razy dowiodła, że wysuwanie projektów niewykonalnych to najlepszy sposób zaprzepaszczania tego, co możliwe. Najgorsze zaś, że reforma uczynić miała z Rzeczypospolitej narzędzie tylko, a nie silny i całkiem suwerenny podmiot polityczny. Powiada Strzelecki, że plan przeobrażeń został niejako wchłonięty przez zamiary o wiele szersze, a nie mające nic wspólnego z dobrem Polski czy Litwy. Zygmunt zamierzał wyjechać do Szwecji i na stałe tam osiąść. W kraju pozostałby ukoronowany za życia ojca królewicz Władysław oraz rządzący zamiast niego gubernator... w postaci arcyksięcia austriackiego. Szwecja miałaby oczywiście zostać zdobyta i przywrócona do wierności Rzymowi. Pomocy po temu udzielić miała opanowana przez Samozwańca i również do łaciństwa nakłoniona Moskwa. W ten sposób powstałaby wielka liga północna, zdolna do skutecznych działań przeciwko Turkom. Zamiary były ogromne i równie chimeryczne. Sam ich ideologiczny charakter wymagał oczywiście przetworzenia Rzeczypospolitej na kraj jednowierczy, zgniecenia prawosławia i protestantyzmu wprost siłą. Sejm rozszedł się na niczym, ponieważ król odmówił podpisania uchwalonych przez izbę poselską trzydziestu pięciu artykułów, które zawierały pewne elementy dodatnie, a zwłaszcza punkt potwierdzający konfederację warszawską, tolerancję religijną. Wspomniany już Francuz wtedy właśnie zanotował, że konfederacja owa wzbudzała w Zygmuncie uczucie żywiołowego wstrętu. To monarcha beznadziejnie oczadział, wśród poddanych zachowało się jeszcze sporo trzeźwości. Żadna reforma ani najbardziej pożyteczna tendencja nie urzeczywistniła się nigdy i nigdzie sama, bez udziału ludzi świadomych celu i umiejących działać skutecznie. Już przed sejmem stronnictwo królewskie opanowało niemal wszystkie kluczowe stanowiska w państwie, było potężne i pewne siebie. Z wyjątkiem jednego człowieka, krętymi zresztą ścieżkami chadzającego Lwa Sapiehy, brakowało tam tęgich mózgów i charakterów. Opozycji przewodził Jan Zamoyski, a obok niego Stanisław Żółkiewski, Marek Sobieski i biskup kujawski, Piotr Tylicki, powszechnie szanowany za rozum i prawość. Liber chamorum wymownie przedstawia krążące w kraju pogłoski o młodości tego purpurata: „...bel za chłopca przy podkanclerzym [...] Tyła zwał go. Potem był podpiskiem u tegoż pana, bierał od mieszczan sieła, gdy im przywileje pisał, a 191 w leda jakiem odzieniu chodzie!, wolał chować pieniądze..." Piotr Tylicki to 168

podobno urodzony w miasteczku Kowal skromny łyczek, który trafił do senatu Rzeczypospolitej. Skład personalny opozycji świadczy o wartości rządu. Istniała również grupa pośrednia, niezależna, podobnie jak kanclerianie, reformie rozsądnej wcale nie wroga, a usiłująca łagodzić spory. Stał na jej czele mądry kasztelan poznański Jan Ostroróg, mający za współtowarzysza usuwającego się już zresztą w cień Wawrzyńca Goślickiego, myśliciela politycznego na europejską miarę, o którym i w niniejszym, i w poprzednim tomie nieraz się wspominało. Ten odłam też sobie nie życzył ani awanturnictwa w polityce międzynarodowej, ani prześladowań religijnych w kraju. Wielkim kosztem publicznym stworzył Zygmunt III liczną i silną partię, która okazała się zdolna jedynie do zagarnięcia lukratywnych stanowisk i do zażartych sporów o nie. Wyprowadzić państwa na czyste wody nie potrafiła, aczkolwiek możliwości po temu istniały. Sejm ów wysłuchał łabędziej pieśni Jana Zamoyskiego. Tekst ostatniej w życiu kanclerza mowy politycznej sfałszowano wkrótce, a to w celu uzyskania materiału propagandowego dla rokoszan. W rzeczywistości Zamoyski trzymał się w karbach, króla nie obrażał, do przekraczania granic legalności ani do odrzucania wszelkich myśli o reformie wcale nie wzywał. Piorunami strzelił za to w aferę Dymitraszki. Oto sam finał przemówienia, które stary hetman ,,z płaczem wielkim, stojąc, zakończył": Miłuję, dalibóg, Waszą Królewską Mość i służę wiernie, i po wtóre mówię, wiernie służę; racz tylko Wasza Królewska Mość miłować też nas, poddane swe: łacnoć będzie, łacno o pomnożenie państw, snadnoć przyjdzie wszystko, gdy miłość poddanych będzie. Uczynisz tu Wasza Królewska Mość z Polaka Aleksandra, z Litwina Herkulesa; miłości tylko potrzeba, bez tej trudno co począć. Nie przesadził wielki opozycjonista mówiąc o służbie wiernej, a więc wynikłej z uczucia miłości kraju. Przecież to Zamoyski zapewnił tron Zygmuntowi, potem zaś - innych usług już nie licząc - rozszerzył jego wpływy aż po Dunaj, wygrał kampanię w Inflantach. Teraz narzekał na brak dowodów zaufania i życzliwości władzy ku obywatelom. Kanclerz zmarł w Zamościu 3 czerwca tegoż 1605 roku. W kilka miesięcy co najmniej po jego Zgonie ukazała się anonimowa broszura publicystyczna, której autor bezceremonialnie trafił w sedno sprawy, żądając od ogółu szlachty przeparcia tego, „cochmy już i dawno konstytucją sobie obwarowali, aby Król Jego Mość narodem naszym się komentował". 192 Myślący ogół jasno pojmował, mniej bystry po prostu czul, że dla Zygmunta Rzeczpospolita jest tylko niezbyt miłym narzędziem czy też chwilowym etapem na drodze do celów osobistych, dynastycznych oraz ideologicznych - w 169

duchu kontrreformacji. Wspomniana broszura nosiła tytuł: Rzeczy naprawy potrzebujące albo sejmem, albo rokoszem w Rzplitej. Ze s'miercią Jana Zamoyskiego zabrakło człowieka, który działać pragnął tylko „sejmem", a miał dość powagi i talentu, by powstrzymać współobywateli od rokoszu. 11 marca 1605 roku, zaraz po zakończeniu obrad, nie zapytawszy posłów o zgodę, król i jego senatorscy doradcy rozstrzygnęli o losie Królewca. Obłąkany książę tamtejszy żył jeszcze, a niepotrzebnie wyznaczony przez Stefana I opiekun został przed dwoma laty pochowany. Kolejnym kuratorem, czyli administratorem kraju, uczynił teraz Zygmunt elektora brandenburskiego, Joachima Fryderyka. Liczył na jego poparcie w wojnie o tron szwedzki dla siebie. Widoki na wcielenie Prus Książęcych do Polski stawały się coraz bardziej mgliste. Dyplomacja brandenburska usiłowała poprzednio przekupić Zamoyskiego, ałe kanclerz oferty nie przyjął i nadał sprawie rozgłos. Uchodzi za pewnik, że wolne elekcje, artykuły henrycjańskie i pakta konwenta zanadto osłabiły stanowisko króla, uczyniły zeń bezsilną kukłę. Zygmuntowi III wystarczyło władzy na następujące dokonania: na zmianę struktury społecznej kraju (w sensie zdecydowanej przewagi magnackiej), na zniesienie hierarchii prawosławnej, na poparcie awantury Samozwarica i na oddanie elektorowi rządów nad przymorską, hołdowniczą prowincją. Zatem nie szczupły rzekomo zakres władyy odegrał rolę główną. Najważniejszy okazał się sposób jej użytkowania oraz zasady kierownicze. Sejm i odbyte przed nim sejmiki wykazały, że olbrzymia większość szlachty potępia popieranie afery Dymitraszki. Żądano kary dla jej protektorów, a ziemianie bełscy przypomnieli niedyskretnie, że „Król Jego Mość z teraźniejszym moskiewskim hospodarem, Hodunem Borysem, przymierze świeżo w Wilnie świątobliwie poprzysiąc raczył..." Dni cara były już policzone. Zbyt wielu koniunkturalnych i obałamuconych zwolenników liczył Samozwaniec, który z krytycznego po Dobryniczach położenia z powodzeniem się wykaraskał. Rozmaicie mówiono o przyczynach nagłej śmierci Godunowa, ale najpewniej wygląda wersja o samobójstwie. 23 kwietnia, w porze poobiedniej, poszedł Borys na wykusz murów Kremla, skąd można było ogarnąć okiem cały Plac Czerwony, Łobnoje Miesto i cerkiew Wasilija Błażennogo, młodą wtedy, bo upamiętniającą zdobycie Kazania przez Groźnego. Tam, w miejscu jakby stworzonym do pożegnania ze stolicą, porwał cara paroksyzm, wyraźnie zdradzający działanie jadu. Na tron wstąpił 13 - Rzeczpospolita... l 193 po nim syn, Teodor. W czerwcu Samozwaniec opanował Moskwę bez boju, a stronnicy jego oczys'cili poprzednio Kreml, dusząc szesnastoletniego władcę i jego matkę. Zwłoki Borysa wyrzucono z Soboru Archangielskiego i zagrzebano w miejscu, na którym stał ongi jego prywatny dom. Zwycięski Łżedymitr rozpoczął rządy i posłał do Polski po Mniszchównę. 22 listopada ws'ród niesłychanej pompy i parady wzięła wojewodzianka w 170

Krakowie s'lub zastępczy. Zaraz potem wyjechała do Proszowic, aby nie uczestniczyć w weselisku monarszym, nie zająć drugiego miejsca po Konstancji z Habsburgów, którą król Zygmunt pojął jednak za małżonkę, postawiwszy na swoim. W księdze pamiątkowej Akademii złożyła wybranka losu podpis: „Maryna, carowa moskiewska, ręką własną". Był to akt prowokacji politycznej, bo Rzeczpospolita tytułu carskiego nie uznawała. Orszak, który wraz z żoną impostora ruszył do Moskwy, liczył trzy przeszło tysiące ludzi. Tyleż mniej więcej kawalerii miał Chodkiewicz pod Kircholmem. Świetne jego zwycięstwo nad Szwedami oraz urzeczywistniony mariaż z Habsburżanką uskrzydliły mys'l króla, który postanowił zwołać na wiosnę nowy sejm i przeprzeć swe projekty, nawet silą. Ściągnięto do Warszawy zaciężną piechotę niemiecką oraz dwa tysiące bitnej jazdy Chodkiewiczowskiej. Jakże się jednak pomylił Zygmunt mniemając, że zgon Zamoyskiego zadanie ułatwił! Nie każdy zdolny jest pojąć, jak niesłychanie ważną, pożyteczną rolę gra w państwie legalna, granic prawa przestrzegająca opozycja. Teraz na jej czoło wysunął się wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski, stronnik, a nawet uczeń zmarłego kanclerza, najzupełniej pozbawiony jego rozumu stanu. Panując nad umysłami szlachty krakowskiej spowodował on uchwałę sejmikową o zwołaniu zjazdu do Stężycy. Termin wyznaczono na 9 kwietnia 1606 roku, wyprzedzając o kilka dni końcowe zebranie parlamentu. A więc miało być i rzeczywiście stało się tak: w Warszawie legalny sejm, w Stężycy nielegalna „kupa" zbrojna, wywierająca presję i gotowa do czynnych wystąpień. „Pamiętny sejm!" - taki on był i tak się nazywa książka Wacława Sobieskiego o nim, wzór literatury naukowej. Niepodobna tu szczegółowo omawiać debat, ograniczyć się wypadnie do tragicznego finału. Było od początku jasne, że jeśli sejm odprawi się pomyślnie, Zebrzydowski wraz ze swym zjazdem stężyckim osiądzie na lodzie, wyjdzie na błazna. I odwrotnie - sejm zmarnowany uczyni ze Stężycy twierdzę polityczną albo coś jeszcze gorszego - podstawę wyjściową do ataku na rząd. Program królewski wzbogacił się tym razem o jasno postawiony, zbawienny punkt. Żądał ustawy o głosowaniu większością. Spór pomiędzy regalistami a 194 posłami zawęźlił się ostatecznie wokół sprawy 'tolerancji religijnej. Opozycja żądała obwarowania i zabezpieczenia konfederacji warszawskiej. Zwalczający ten postulat kardynał Maciejowski twierdził, że konfederacja owa nigdy nie obowiązywała, ponieważ nie wszyscy jednomyślnie wyrażali zgodę na nią. Pozostaje niedocieczoną tajemnicą, w jaki sposób można głosić taką tezę i jednocześnie domagać się prawa o głosowaniu większością. Piotr Skarga zaczął wkrótce potępiać antyjezuicką rezolucję rokoszan, przy której uchwaleniu nie uwzględniono... pojedynczego protestu. Zdaje się, że Zygmuntowi regaliści pragnęli głosowania większością tylko w sprawach sobie miłych. 171

Zwróćmy pilną uwagę na to, o co raz za razem potykały się sejmy ówczesne. Opozycja nieugięcie żądała gwarancji dla swobody sumień, rzeczy słusznej, dla wielo wyznaniowego państwa koniecznej. Ludzie wiedzieli, że możność gwałcenia tej swobody prowadzi do nieobliczalnych rzeczy, do moralnych i materialnych zbrodni. Nie chcieli żyć pod presją, bo kto wprowadza jednowierstwo, ten musi powołać obdarzonych wszechwładzą dozorców, kontrolerów myśli samej. Zespół takich stróżów a uprzywilejowana kasta to jedno. 17 kwietnia 1606 roku - w przeddzień zakończenia obrad - był już niemal gotów projekt ustawy o „procesie", której uchwalenie miało za sobą pociągnąć zgodę posłów na podatki. Przygotowane prawo było jak najdalsze od radykalizmu. Nakazywało tylko urzędom i zwykłym sądom krajowym surowo karać sprawców wszelkich zaburzeń na tle religijnym. Biskupi nie dostrzegli w tych przepisach niczego sprzecznego z etyką i na dzień 18 kwietnia zapowiadała się piękna pogoda polityczna. Posłowie odwieźć mieli na sejmiki relacyjne powszechnie pożądaną zapowiedź spokoju wewnętrznego, a rząd otrzymać podatki na wojsko i coś znacznie cenniejszego - atuty na przyszłość. Przecież obwarowanie konfederacji przyciągnęłoby na stronę króla wielu protestantów. Wzmocniwszy się ich poparciem można by było próbować następnego kroku na drodze reform, po której najwygodniej... skakać od punktu do punktu. Tak więc posłowie odłożyli do następnego poranka ostateczny retusz tekstu i w błogiej zgodzie poszli spać. Kto inny za to oka nie zmrużył. Nastąpiła teraz „noc jezuitów". Niechaj przemawia oficjalny historyk zakonu, ksiądz Jan Wielewicki, współczesny owym wypadkom: Najpobożniejszy król uznał tę rzecz za podejrzaną, toteż w późną noc, przed konkluzją ostatniego dnia posłał do nas tajemnie koncept uchwały taki, jaki już był na piśmie, chcąc, aby pilnie zbadano, czy nie zbruka jaka plama jego sumienia. Komisja ideologiczna składała się z dwóch chwalebnie czujnych mężów. Spowiednik nadworny Bartch oraz Piotr Skarga odkryli rzecz przerażającą. 195 Projekt nie tylko dawał heretykom swobodę wierzeń i nabożeństw, lecz nakazywał ponadto bronić kacerzy przed wszelką opresją w tej mierze! Nie można było oczywiście wydawać dusz prawowiernych na pastwę takiej nieprawości. Obaj ojcowie niezwłocznie wynaleźli i skrzyknęli kilku co żarliwszych posłów i wraz z nimi nad ranem jeszcze obeszli sypialnie biskupów, agitując namiętnie. Dość łatwo sobie wyobrazić położenie pasterzy, którym dwaj członkowie wszechpotężnego, przez sam Rzym kierowanego zakonu - kaznodzieja i spowiednik króla! - zarzucają karygodną miękkość w rzeczach doktryny... 18 kwietnia po długich debatach posłowie zjawili się w senacie przynosząc jednomyślną zgodę na „proces" i podatki. Widocznie opamiętali się i ci, co przed kilku godzinami pomagali Skardze i Bartchowi wyciągać z łóżek bisku172

pów. Wszyscy senatorowie świeccy przyłączyli się do zdania młodszej braci. W imieniu duchownych wystąpił z zarzutami sam prymas, Bernard Maciejowski. Chodziło o starą kwestię, o to czy skazanym w kryminalnych nawet sprawach księżom przysługiwać będzie prawo apelacji do papieża. Różnowiercy nastroszyli się, ale ostatecznie wyrazili zgodę na formułę kompromisową, nie przesądzającą o istocie sporu. Cofnęli się więc, wykazali ustępliwość, a oświadczył to w ich imieniu najgorszy warchoł krajowy, sam Stanisław Diabeł-Stadnicki usty własnymi. Więcej oczekiwać nikt już nie mógł. Panu z Łańcuta odpowiedziało zajadłe milczenie biskupów, którzy utraciwszy ostatek argumentów ustawę po prostu odrzucali. Janusz Radziwiłł zgłosił na to protest i sejm unicestwił. Król usiłował jeszcze pod presją wojska stworzyć fikcję uchwały o podatkach, ale nadaremnie. Zamiast do kasy państwowej pieniądze z niektórych województw popłynęły teraz do mieszka obrońcy „złotej wolności", Mikołaja Zebrzydowskiego, wodza wzbierającego rokoszu. Katastrofa sejmu stała się buntowi żywicielką, zapobiegła jego śmierci z wycieńczenia. Aż do ostatniego dnia oczekiwano w Warszawie, że się zjazd stężycki „pewnie w robaczki i wielkie pośmiewisko" obróci. Mógł kroi przejednać, może nawet pozyskać dla swego planu różnowierców. Teraz - rozgoryczeni i wściekli - wsparli oni tak silnie obóz stężycki, że cała impreza zaczęła się wielu współczesnym wydawać dziełem heretyków. A inicjator i głowa rokoszu to przecie wychowanek jezuitów, dotychczasowy przyjaciel Skargi, założyciel Kalwarii Zebrzydowskiej, „łowca dusz", mąż przybrany po zgonie w habit mniszy i w nim pogrzebiony. Obłęd! Ludzie w delirium. 196 Zasadę, która wyreżyserowała tragiczne jasełka, jasno wyłożył Piotr Skarga w tym samym jeszcze 1606 roku, 17 września, w Wiślicy. Bronił własnych kazań twierdząc, że się one w „politykę nie wdawają, ale ludzie przestrzegając i [...] od zguby ojczyzny odwodząc, politykę do teologiej naciągają..." Zaraz - w kilkanaście minut potem - upomniał słuchaczy wielki kaznodzieja, „abyście się heretykom do żadnej niezbożności przyzwoleniem jakim na to, co jest przeciw Bogu i Kościołowi, i sprawiedliwości, bojaźnią ich przywodzić nie dali..." Zastrzegł, „aby do krwie, uchowaj Boże, nigdy nie przychodziło..." To w słowach. A w świecie faktów - unicestwił prawo nakazujące sądom karać za gwałty. Polska anarchia! Oto król poddaje projekt ustawy sejmowej osądowi dwóch osób prywatnych, nie należących do izby poselskiej, a one owoc pracy parlamentu niszczą. Przecież to anarchia w pełni. Importowana wraz z całym totalizmem kontrreformacji, wiekowej tradycji państwa wroga. Aby ocenić głębię ówczesnego regresu, wcale nie trzeba sięgać po piękne i mądre kryteria, które doszły do głosu dzięki Janowi XXIII. Za Zygmunta Augusta akt nadający 173

równouprawnienie prawosławnym podpisało u nas obok króla trzech biskupów katolickich. Kto niszczy dorobek społeczności, do której należy i którą rządzi, ten ją wpycha w anarchię. Trzeba przytoczyć końcowe zdania Książki Wacława Sobieskiego o „pamiętnym sejmie". Król przez zbytnie popieranie jednego" planu: rychlej rekatolicyzacji Polski - nie zdołał wykonać myśli drugiej - wzmocnienia władzy. Król jednak okazał bezwzględną konsekwencje w jednym punkcie: okazał się katolikiem bez zarzutu, stosującym się w każdym kroku życia do tego, co każe Kościół, kaznodzieja, duchowieństwo. Toteż zarobił tym postępowaniem swoim u papieża na wielką wdzięczność i dziękczynienie, któremu wyraz dal papież (dowiedziawszy się o przebiegu sejmu) w liście doń skreślonym, gdzie dziękuje Bogu, że dał mu takie cnoty i wynosi go pod niebo za jego roztropność, pobożność i stałość w obronie całości religii katolickiej. Zygmunt III za wszelką cenę chciał narzucić taką więź ideologiczną, której patronowie i teoretycy dobrem państwa naszego przejmowali się mało. W roku następnym, 1607, Rzym podzielił Rzeczpospolitą na dwie prowincje jezuickie -polską i litewską. Do tej ostatniej przyłączono... Mazowsze wraz z Warszawą. Żadne protesty nie pomogły. Ustrój, tradycja, skład narodowościowy kraju to wszystko było obojętne autorom reformy. 197 Ponurej wiosny roku 1606 los uśmiechnął się jednak do nas półgębkiem i okrutnie. 27 maja wybuchło w Moskwie powstanie przeciwko ukoronowanemu już Samozwańcowi. Spiskowi bojarowie zręcznie sobie poczynali. Rozgłosili wśród pospólstwa, że Lachowie i Litwa chcą zgładzić cara, i pchnęli je do rzezi cudzoziemców, którzy poprzednio pychą i uroszczeniami zrazili gospodarzy, sami zaś uderzyli na Kreml i uśmiercili Łżedymitra. Dokonawszy tego skoczyli uspokajać rozruch, bo zatargu z Rzeczpospolitą wcale nie pragnęli. („Ten wór i nas, i was oszukał" - powiedział nieco później jeden z nich podczas konferencji oficjalnej.) Bojarowie chcieli mieć w ludzie współuczestnika zamachu stanu i to wyjaśnia ich postępowanie. Drogo je opłacili Polacy i Litwini, których kołowrót afery rzucił do Moskwy. Ocaleli tylko ci, którzy zabarykadowali się w zajmowanych domostwach i walczyli do upadłego, doczekawszy w ten sposób interwencji bojarskiej. Setki ludzi padło, mordowano Bogu ducha winnych pachołków. Smętny był los kobiet, które w samych tylko koszulach albo i bez nich uwięziono, „każdej na osobności figiel zrobiwszy". Dostał się pod klucz wojewoda Mniszech, a wraz z nim obdarta ze wszystkich kosztowności Maryna - wczoraj jeszcze ukoronowana carowa. Ta para oraz wszyscy, co się na ochotnika wybrali do Moskwy, sami byli sobie winni. Ale plebejska i nawet szlachecka służba, ale kupcy, którzy dla handlu przecie przyciągnęli z zachodu na weselisko carskie? Wieści o rzezi majowej wzburzyły w Rzeczypospolitej umysły, obudziły pragnienie zemsty. 174

Afera Samozwańca zabarwiła wzajemne stosunki państw na ton straszny, kryminalny wręcz. .Słabym argumentem były dla ludzi ówczesnych namiętne oskarżenia, wytaczane wobec poselstwa Rzeczypospolitej przez tych samych bojarów, którzy dopiero co korzyli się przed Łżedymitrem, zwali go swym panem, a przedtem nieco zgładzili rodzinę Godunowów. Do tego doszło, że jeden z naszych ambasadorów w oczy powiedział zbyt gorliwie nawróconemi dostojnikowi: „Wstyd, Michajło, przeciwko sobie samemu mówić!" Poselstwo Rzeczypospolitej zostało ^resztą zatrzymane w Moskwie, de facto uwięzione. Ale doraźny bilans okrutnej operacji moskiewskiej wypadł dla Warszawy dodatnio. Wacław Sobieski stanowczo utrzymuje, że Samozwaniec szykował się do wyprawy na zachód, a to w celu odebrania Zygmuntowi tronu. Liczny orszak Maryny Mniszchówny miał współdziałać i pozbawiać przedsięwzięcie 198 cechy obcego najazdu. Szalbierz pozostawał w porozumieniu ze swym niedawnym opiekunem, Mikołajem Zebrzydowskim, ponadto ze StadnicHm i Januszem Radziwiłłem. Prawosławnym we Lwowie ostentacyjnie okazywał łaskę, słał bogate dary, z protestantami od dawna się pokumał, w ostatniej chwili na gwałt wzywał do Moskwy prowincjała jezuitów, i to w sprawach „całego Kościoła świętego". Nakazał olbrzymie zbrojenia, gromadził zapasy dla trzystotysięcznej podobno armii. Zagadano w stolicy o „polskim pochodzie". Przeznaczona na wspieranie rokoszu suma stu tysięcy rubli znajdowała się już na wozach, gdzie ją zastało i przytrzymało powstanie moskiewskie. Przewidziany na wodza wyprawy Dymitr Szujski w nocy z 26 na 27 maja cichaczem wprowadził do miasta część wojska i przy jego pomocy dokonał zamachu. Wcale nie jest wykluczone, że potajemnie maczała w nim palce i polska polityka. W każdym razie już w styczniu niektórzy senatorowie głosili konieczność obalenia Samozwańca, który stal się wprost niebezpieczny. Agitacja na jego rzecz trwała od jesieni, gońcy uganiali po kraju na wszystkie strony. Na początku 1606 roku pojawił się wysunięty przez Szujskich projekt powołania na tron moskiewski królewicza Władysława. Zygmunt III wiedział, że impostor knuje i zamyśla coś niedobrego, szuka pozoru do zaczepki, obelżywie traktując poselstwo niefortunnego protektora. Jak można było marnować sejm, zrażać sobie tłumy szlachty, mając Zebrzydowskiego w Stężycy, a co najmniej podejrzanego Łżedymitra w Moskwie? Doktrynerstwo paraliżuje rozum. Stężyczanie zwołali na 4 czerwca zjazd do Lublina, gdzie obwieszczono, że cała szlachta ma się pod surowym karaniem zebrać w Sandomierzu na rokosz. Ciężkie to słowo nie oznaczało jednak wtedy koniecznie buntu, lecz pozasejmowe zgromadzenie ustawodawcze całego stanu rycerskiego - ziemiaństwa i 175

senatorów - z królem na czele. Zygmunt, oczywiście, o przybyciu pod Sandomierz nie myślał. Pracował gorączkowo nad skupieniem własnego stronnictwa, rozdając dobra, awanse i nominacje. Łaski spadały na starą i świeżą magnaterię, a każde z tych dobrodziejstw to kolejna gruda gliny na trumnę monarszych zamysłów reformatorskich. Naprawy państwa nie można przeprowadzić, opierając się na tym elemencie społecznym, któremu silne państwo w ogóle nie jest potrzebne. Agitacja objęła całą Rzeczpospolitą, sejmiki debatowały, zaczynała się istna powódź wierszowanej bądź prozatorskiej publicystyki, której poszczególne utwory reprezentowały poziom wysoki, a qawet świetny, inne zaś były zwy199 czajną grafomanią. Jan Czubek zebrał jei wydal pięćdziesiąt lat temu w trzech grubych tomach! Zanim doszło do próby sil, po stronie króla opowiedziało się wojsko. Uczynili to nawet ci, którzy domagając się wypłaty należnego żołdu zeszli z frontu inflanckiego i zajęli się łupieniem dóbr państwowych na Litwie. I oni nie chcieli zdradzić tego, komu przysięgali. Hetman Stanisław Żółkiewski - najwybitniejszy z uczniów Zamoyskiego, zdecydowany przeciwnik zamysłów monarszych - w posępnym nastroju opuścił Lublin. Pojechał na Ruś do swych chorągwi kwarcianych. Kiedy rokoszanie ściągali pod Sandomierz, on na czele wojska dochodził już do Wisły. Szedł Zygmuntowi na pomoc. Regularna armia to jedna z tych sil, na których opierali się wszyscy budowniczowie scentralizowanych monarchii nowoczesnych. (Francuskie pułki królewskie postępowały we własnym kraju w sposób równie rozbójniczy, jak polskie u siebie, ale rolę wspornika tronu spełniły. Były dostatecznie liczne.) Skupione w Krakowie przy osobie monarszej prywatne regimenty wielmożów duchownych i świeckich były dwa przeszło razy liczniejsze od jazdy Żółkiewskiego, ramienia Rzeczypospolitej. Dobra ziemskie, dochody z ceł, myt, nawet z podatków przeznaczał Zygmunt swoim regalistom, polskim, litewskim i ruskim magnatom, a także biskupom. Na wojsko - narzędzie własne pieniędzy nie miał. Zwlekał z oddaniem Żółkiewskiemu osierocialej po Zamoyskim buławy wielkiej koronnej. Wierność hetmana polnego wolał wynagrodzić darowizną jakichś obskurnych młynów gdańskich. Rozwrzeszczana szlachta rokoszowa srodze się zawiodła na Żółkiewskim i niektórzy z wierszokletów zaczęli mu poświęcać swe utwory. Oto zakończenie jednego z nich: Cielę być glupiem wszyscy powiadają, Wolowi jeszcze więcej przyznawają; Dajemyć imię: weź, które chcesz, sobie, Albo weź obie. Ewa, mać nasza, za swą nieslateczność 176

Z raju wygnana i wzięta jej wieczność; Tyś, choć mężczyzna, a nie białogłowa, Chybiłeś słowa. Nie wszyscy rokoszanie podpisaliby się na pewno pod tym poematem, bo też obóz ich zwarty wcale nie był. I w Stężycy, i pod Sandomierzem Mikołaj Zebrzydowski udzielał imienia i grał rolę główną, marszałkiem zaś' konfederackim okrzyknięto za jego zgodą Janusza Radziwiłła. Magnaci wokół króla, 200 magnaci na czele opozycyjnej szlachty! Któż więc właściwie miał ich wysadzać z siodeł, od czego zależał ratunek państwa? Doszło pod Sandomierzem do kłótni, nawet do zatargów pomiędzy przywódcami a rokoszańskim tłumem, ziemiaństwo podkreślało, że chce działać przeciwko złym zausznikom, senatorom, lecz nie przeciwko królowi. Na żaden pozytywny program nie zdobyło się jednak, w kardynalnej sprawie sejmowania broniło koncepcji najgorszych, żądało, aby instrukcje sejmikowe posiadały moc absolutnie wiążącą. Już przed „pamiętnym sejmem" królewskie projekty prawa o głosowaniu większością wzbudziły w szlachcie zgrozę. Teraz - pod Sandomierzem przyjęła ona zasadę, że podczas konfederacji i rokoszu głosowanie takie obowiązuje. Powódź przyniosła więc niechcący deskę ratunku! W przyszłos'ci na sejmach zawiązanych „pod węzłem konfederacji" nie działało liberum veto} mniejszość nie mogła niweczyć uchwał. Konfederackim był Sejm Wielki, który dał nam Konstytucję 3 Maja. Można ryzykować tezę, że szlachta rokoszowa, ksiądz Piotr Skarga oraz kardynał Bernard Maciejowski reprezentowali ten sam poziom myślenia politycznego i na tym polegała istota zła. Godzili się na głosowanie większością tylko w sprawach i sytuacjach sobie miłych, nie chcieli go jako instytucji formalnej, obowiązującej bezwzględnie. Doba kontrreformacji i baroku nie sprzyjała myśleniu obiektywnemu. Jarema Maciszewski zebrał wszystko, co się da powiedzieć na korzyść „radykalnego" odłamu rokoszan, i to poszukiwanie stron dodatnich stanowi bardzo sympatyczną cechę książki naukowej, świadczącej o dogłębnym zbadaniu tematu, a napisanej piękną polszczyzną. Wątpić jednak wolno, czy szlacheckie pomruki zasługują na nazwę ,,próby naprawy Rzeczypospolitej". Za wysoka ranga! Zanadto te słowa przypominają tytuł wielkiego dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego, który żądał naprawy prawdziwej, od fundamentu. Skoro zmarnowano politycznie ruch umysłów rozbudzonych przez Renesans i reformację, to tym samym skazano kraj na wyczekiwanie nowego przypływu odwagi myśli, którym być miało dopiero Oświecenie. Za mało zastanawiamy się nad tym, jak bardzo losy społeczeństw zależą od intelektualnych koniunktur. Rzeczpospolita wymagała wszechstronnej reformy. Do 177

takich zadań potrzeba ludzi trzeźwych, obcych zabobonom. W rokoszowym popiełisku świeciły iskierki, które to zazwyczaj miewają do siebie, że potrafią interesująco rozbłysnąć, ale na zarzewie już się nie nadają. I same są zbyt wątle, i z zewnątrz nikt nie dmucha. 201 Król zwołał konkurencyjny niejako zjazd do Wiślicy, sam osobą własną nad Nidę przybył... i zwinął chorągiewkę. Oficjalnie stwierdził i ogłosił, że do absolutyzmu nie dąży, wolną elekcję w jej dotychczasowej formie uznaje na teraz i po wieczne czasy, działania swe poddaje nadzorowi senatorów przybocznych. O reformie sejmowania już nie mówił, potwierdzenia tolerancji religijnej nadal nie obiecywał. W podobny ton uderzył z ambony wiślickiej naczelny ideolog obozu monarszego - Piotr Skarga. Najbliższe wydanie jego kazań już nie zawierało rozprawy O monarchii. Kler dokonywał głębokiego manewru, zaczynał przechodzić na stronę obrońców ,,złotej wolnos'ci". Okazało się bowiem, że potęgę Kościoła w państwie łatwiej utwierdzić w sojuszu ze szlachtą niż w walce z nią. I jednej, i drugiej stronie, zarówno duchowieństwu, jak ziemiaristwu, przys'wiecał ideał zachowawczy. We wzajemnym porozumieniu można było przywileje zabezpieczyć i rozszerzyć. Dobro państwa wymagało ograniczenia ich. Do tak niekorzystnego dla Rzeczypospolitej zwrotu niechcąco zachęciła kler śmiała i rozumna publicystyka ówczesna. Dzierżyciel władzy nie wysłuchał głosów troski obywatelskiej. Wobec tego krytykowani postarali się zaasekurować przed nimi, zostali z czasem wprost chorążymi „złotej wolności", wszelkich w ogóle interesów szlachty. Manewr opłacił się stanowczo, zaprowadził duchowieństwo, a zwłaszcza jezuitów, na stanowisko oficjalnego cenzora myśli ludzkiej. Lata rokoszu zaliczają się do bohaterskich epok antyklerykalizmu polskiego. W tym względzie szliśmy wówczas na równi z wielu krajami Europy. Jezuici uzyskali już wtedy prawo powrotu do Francji, ale król ograniczył ich działalność. 16 kwietnia 1606 roku Rzym wyklął Wenecję, kler tamtejszy stanął jednak po stronie państwa. Nie uczynili tego jedynie jezuici i musieli na pół wieku pożegnać się z republiką. Usunęła ich ze swych granic katolicka Bawaria. Wypędzeni z Siedmiogrodu, przenieśli się do Polski. Papież nakazał nuncjuszowi znosić się u nas z jezuitami tylko w tajemnicy, tak wielka panowała przeciwko nim niechęć. Zanadto dopiekły szlachcie ich anonimowe rządy i tupet. Rokosz zmobilizował zatem nie tylko warchołów i otumanionych, lecz także choć trochę myślących ludzi, którzy dokonali rozpaczliwej próby ratowania państwa przed ostateczną klerykalizacją. Na tym zapewne oraz na stanowczym proteście przeciwko proaustriackiej polityce rządu polega ruchu zasługa. Niektórzy publicyści ostrzegali przed oddaniem rzeczywistego steru władzy w ręce kierowane z zewnątrz, chcieli obarczyć olbrzymie posiadłości Kościoła 178

takimiż przynajmniej (a więc wcale, nie strasznymi) ciężarami, jakie ponosili 202 świeccy, żądali zamknięcia granic Rzeczypospolitej przed jezuitami. Ogół nie posunął się tak daleko, jeden z uchwalonych pod Sandomierzem artykułów żądał tylko ograniczenia ich prawa pobytu do kilku miast. Stanowczo pośpieszyli się ci publicyści, którzy drwili podówczas z wycelowanej w Wenecję ,,z papieru urobionej papieskiej strzelby". Zgrzeszyli przeciwko mądremu przysłowiu ukraińskiemu: „Ne każy hop, ne pereskoczywszy!" Właśnie w roku 1606 ukazaia się w Polsce broszura: Consilium de recuperanda et in posterum stabilienda pace in regni Poloniae, napisana zapewne przez Jerzego Zbaraskiego. Autor twierdził, że państwo spokoju nie osiągnie, dopóki nie wypędzi wszystkich jezuitów. Utwór ten żył sto lat przeszło, doczekał się wielu przekładów, europejskiej sławy i mnóstwa wydań. Samych łacińskich naliczył Jan Czubek dwanaście, lecz ani jednego polskiego. „Nic dziwnego - powiada uczony - w czasach niepodzielnego panowania reakcji nie mogła ocaleć drukowana broszura, wymierzona przeciw wszechwładnemu zakonowi." Skoro rokosz Zebrzydowskiego miał za sztandar „złotą wolność", do wyregulowania ustroju i rządu nie dążył, to wszelkie, najsłuszniejsze nawet programy musiały wziąć w łeb. Nie sposób przeprowadzić żadnej reformy, jeśli się nie posiada narzędzia działania. Problemu władzy nie da się wyminąć, bez niej nikt jeszcze nie sprostał wyzwaniu historii politycznej. Tylko zabezpieczony przed zrywaczami sejm mógłby urzeczywistnić rozumne pomysły: uchronić państwo przed klerykalizacją, zapobiec awanturnictwu w stylu Dymitriady, trwonieniu grosza publicznego, utracie Prus Książęcych na rzecz Brandenburgii. O wszystkim tym rozpisywała się publicystyka rokoszowa, która bez reformy politycznej pozostała tylko bezcielesnym słowem. Pięknym nagrobkiem na długo pogrzebionego rozumu stanu. Należy silnie podkreślić, że najśmielsze i najsłuszniejsze żądania zgłaszała ówczesna publicystyka, a nie oficjalne uchwały rokoszu. Nie straciła nasza historia na tym, że Złoty Wiek umocnił prawo obywatela do głoszenia indywidualnego sądu. Czasy upadku ten właśnie przywilej pośpieszyły podrzeć, jako niezgodny z interesami zwycięskiej kasty. Nie doszło do ugody pomiędzy Sandomierzem a Wiślicą. Król odrzucił artykuły rokoszowe, zażądał od zgromadzonych złożenia broni, rozejścia się do domów i spokojnego oczekiwania na sejm. Tym razem Zygmunt III miał polityczną rację. Jeśli nie zdecydował się na rzecz najlepszą, nie stanął na czele szlachty i nie poszedł z nią przeciwko magnatom, to nie mógł kapitulować, upokarzać majestatu. Pozostawała mu już tylko jedna skuteczna droga przemoc. Wojskiem zgnieść rozruch, poskracać przywódców o głowy, narzu203

179

cić reformę w duchu absolutystycznym! Wiadomo, jaki los oczekiwał Rzeczpospolitą. Wszystko było dobre, co ratowało przed nim. Nawet arcyksiążę austriacki w roli gubernatora. Rokoszanie zwołali pospolite ruszenie na 12 października. 25 wrzes'nia armia królewska ruszyła z Wiślicy i po czterech dniach przyparła wycofującego się przeciwnika do Wisły pod Janowcem. Diabeł-Stadnicki ze swoimi przeprawił się na prawy brzeg rzeki, to samo zdążyli uczynić inni. Na lewym pozostali z trzytysięcznym zaledwie oddziałem Zebrzydowski i Radziwiłł, którym odwagi osobistej nie brakowało. Sam Zygmunt stanął na czele swych szyków, przywdziawszy hełm i zbroję. Zamiast ataku zaczęły się pośredniczące zabiegi senatorów. W końcu kłócono się już o to tylko, czy Zebrzydowski raczy zsiąść z konia, aby przeprosić króla za zniewagi. Zlazł ostatecznie na ziemię, ale wtedy dopiero, kiedy uczynili to otaczający go senatorowie-regalis'ci. Przy blasku pochodni podszedł do oczekującego w siodle monarchy, ucałował podaną sobie dłoń. - Tego Boga, przed którego strasznym sądem stanąć miałem, gdym się przed chwilą do boju gotował, biorę na świadka — powiedział - że wszystko, com uczynił, czyniłem z chęci dobra publicznego, obiecuję wiarę, w silnej nadziei, że Wasza Królewska Mość do żądania narodu przychylić się raczysz. - Com tylko czynił, nie było z letkiego uważenia majestatu Waszej Królewskiej Mości, ale przykładem przodków swych opowiedziałem się przy wolnościach naszych i tych do gardła, jako prawdziwy szlachcic, nie odstąpię - prawił z kolei spieszony również Janusz Radziwiłł. Żaden z przywódców nie skapitulował zatem, nie okazał skruchy. Tryumf korony był natury czysto teoretycznej. Pierwsza faza rozruchu, który od kilku miesięcy zaburzał kraj, nie przyniosła niczego oprócz rozjątrzenia, fatalnego przykładu na przyszłość. W roku 1607 rokosz na nowo podniósł głowę, i to w sposób o wiele bardziej bezczelny niż poprzednio. Zwołany do Jędrzejowa zjazd przeniósł się do Czerska, w pobliże Warszawy, gdzie obradował sejm, spokojny i cichy, bo częściowo zbojkotowany przez opozycję. Mowy nie było o wzmacniającej tron reformie, uchwalono mdłe postanowienia wiślickie. „Upór dawny Zygmunta zmieniła potrzeba w nieograniczoną powolność." 24 czerwca Zebrzydowski ogłosił w Jeziornej detronizację i bezkrólewie. Na to istnieć już mogła jedna tylko odpowiedź. Wojsko ruszyło ze stolicy szlakiem na Warkę, następując na pięty cofającemu się wrogowi domowemu. Rzadko się zdarza, by nieliczny, ośmiotysięczny korpus miał takich dowódców. Wraz z 204 królem szli przeciw Zebrzydowskiemu i Radziwiłłowi Jan Karol Chodkiewicz i Stanisław Żółkiewski. Kiedy 6 lipca doszło pod Guzowem do bitwy, pierwszy z nich komenderował na skrzydle prawym, drugi na lewym, centrum zaś' wiedli 180

Jan, Jakub i Stefan Potoccy. Armia, która pokonała rokoszan, była w części tylko wojskiem państwowym. Przeważały w niej pułki magnackie, prywatne. Dziś znalazły się one przy królu, jutro wystąpić mogły przeciwko niemu. Jednemu z kawalerzystów dostał się w tej bitwie łup w postaci zapasowego wierzchowca Janusza Radziwiłła. Siodło i rząd świeciły klejnotami i złotem, z niego zdziałane były również strzemiona. Żołnierz ofiarował zdobycz królowi. W nagrodę za gest otrzymał równie dzielnego konika oraz wioseczkę, przynoszącą tysiąc złotych intraty rocznie. Pobłądzi chyba, kto powie, że wskutek regresji gospodarczej nie było skąd brać w Rzeczypospolitej grosza na wojsko. Pewien publicysta rokoszowy twierdził, że na samych tylko muzyków król wydaje rocznie czterdzieści tysięcy talarów. Mecenat kulturalny - rzecz piękna, ale wskutek katastrofy wojennej spadła na Rzeczpospolitą i polityczna, która przerobiła kraj na pustynię kulturalną. Na dziewięć lat przed rokoszem Zebrzydowskiego i bitwą pod Guzowem Krzysztof Warszewicki, zdecydowany stronnik Zygmunta, ogłosił traktat De optima statu libertatis. Pochodzi z niego motto niniejszego rozdziału. Rozprawa zawiera również tezę-pouczenie, że na wypadek buntu należy po zwycięstwie łagodnie potraktować szeregowych i bardzo surowo ukarać przywódców. Król zdobył dowody zdrady oczywistej, korespondencję z księciem Siedmiogrodu Gabrielem Batorym, przewidzianym na tron polski. Tylko Jan Szczęsny Herburt i Prokop Pękosławski przesiedzieli po parę lat w więzieniu, nikomu innemu nic się złego nie stało. Zjazd senatorów w roku 1608 i sejm roku 1609 ogłosiły powszechne przebaczenie, zatwierdzając wszystkie dotychczasowe prawa, całą „złotą wolność". (Chorągiew z takim napisem zdobyło wojsko kwarciane pod Guzowem.) Rokosz Zebrzydowskiego nie był żadnym fenomenem na kontynencie, gdzie indziej zdarzały się rzeczy znacznie gorsze. Ale -mówi Michał Bobrzyński - „Wszędzie gdzie indziej zwycięstwo w wojnie domowej prowadziło królów do wzmocnienia rządów, do władzy absolutnej, często terrorystycznej. Zwycięstwo pod Guzowem nie sprawiło tych skutków." Dlaczego? Od dwudziestu lat rządził Zygmunt czyniąc fatalny, jak najgorszy użytek z tej wielkiej pomimo wszystko władzy, którą mu pozostawiły artykuły henrycjariskie i pakta konwenta. Stworzył sobie stronnictwo nieprzydatne na narzędzie reformy. Regaliści składali się z magnatów, na czele rokoszu stali magnaci - chwilowo z prywatnych także względów poobrażani na tron. Najlepszych, 205 najzdolniejszych ludzi oddalał król od siebie, spychał do opozycji. Mógł przecież zapoczątkować reformy już w początkach panowania, ale do tego potrzebna była chęć współpracy z Zamoyskim. W chwili próby Żółkiewski stanął przy monarsze, aby go bronić przed buntem. Po wygranej zaczął łagodzić, chronić burzycieli przed karą. Hetman był ludzkim człowiekiem, co mu wcale nie przeszkadzało w oka181

zywaniu srogości, jeśli zachodziła potrzeba. Przy nim, w jego oczach odbyła się egzekucja Samuela Zborowskiego. Ścigając rokoszan kazał Żółkiewski wybudować pod Warką szubienicę i przed frontem wojska obwiesić na niej szlachcica - „towarzysza", który wdawał się z przeciwnikiem, zdradził mu hasło obozowe. A po Guzowie hetman hamował pościg. Michał Bobrzyński miał zupełną słuszność, gdy twierdził, że „Żółkiewski i jego zwolennicy obawiali się niemal więcej rządów Zygmunta niż rokoszanów". Hetman ze wszystkich sił popierał Stefana I, którego niewolne od błędów rządy dowodziły rzetelnej troski o sam kraj. Całkiem inaczej wyglądało postępowanie następcy Węgra i w tym chyba szukać należy wyjaśnienia zagadki: klęski politycznej po wygranej w polu. Król Jego Mość „narodem naszym kontentować się" nie chciał. Dążył do totalnego zwycięstwa katolicyzmu w całej Europie, niszcząc w tym celu wypróbowaną od wieków spójność moralną państwa, i do korony szwedzkiej dla siebie. Rzeczpospolita miała się owym wytycznym podporządkować, posłużyć tylko za odskocznię. Patriotyzm polega między innymi na odrzucaniu podobnych programów. Chodkiewicz na prawym skrzydle wojska, Żółkiewski na lewym. Cóż za duet wodzów! Wiemy, co pierwszy z nich odpowiedział na propozycję poparcia Dymitraszki. Jak najpierwszej wody mąż stanu trafił w sedno, wskazując na „rzeczy doma nie ukojone". A drugi? Przecież to Żółkiewski stale posługiwał się terminem „szalbierz", może nawet pierwszy go użył. Oni obaj wprost bali się chimer, które ścigał król. W rozprawie ze Zborowskimi władza znalazła nieugiętych pomocników, bo zasługiwała na to. Rokosz Zebrzydowskiego wykoleił i zwichnął opozycję. Po raz ostatni zabrzmiały w nim słabe już zresztą echa programów reformatorskich narodzonych o całe stulecie wcześniej, za Aleksandra Jagiellończyka, a pięknie rozkwitłych pod niesprzyjającymi im rządami Zygmunta Augusta. Szlachecki i szlachetny zamiar naprawy Rzeczypospolitej nie znalazł należytego poparcia u jej władców, padł ofiarą sabotażu. Syte przywilejów i dalekie już, niestety, od renesansowej trzeźwości myśli ziemiaiistwo zaczęło się odtąd ograniczać do zazdrosnego strzeżenia ich. 206 W latach porokoszowych Zygmunt pod pewnym względem jakby się opamiętał, przestał nazbyt jaskrawo forytować cudzoziemców, narad samych tylko Niemców już w żadnych Niepołomicach nie urządzał. Za późno to się stało i w mierze zresztą niewystarczającej. Kryzys zaufania był już faktem aż za dobrze dokonanym, pierwsze dwudziestolecie panowania Szweda nauczyło szlachtę podejrzliwości uzasadnionej, lecz rychło przerodzonej w manię prześladowczą. W każdej propozycji od tronu węszyła ona teraz zamach na swe wolności. Artykuły henrycjańskie i pakta konwenta wcale jeszcze nie uczyniły z 182

monarchy polskiego cienia władcy. Uroczyście uchwalane, pozostawały w znacznej mierze martwą literą, praktyka jakby szła dalej jagiellońskim torem. W teorii król powinien był budować zamki obronne, łożyć na wojsko. A w rzeczywistości nawet na zamorskie, w prywatnej przecież sprawie odbywane wyprawy Zygmunta dawała grosz Rzeczpospolita. Dopiero potwierdzenie wszystkich praw szlacheckich na sejmach porokoszowych stworzyło sytuację politycznie katastrofalną, a to przez krańcowe skrępowanie zarówno władzy wykonawczej, jak i parlamentu, który na dobre stał się kongresem suwerennych województw. Absurdalne postępowanie króla na „pamiętnym sejmie" sprowokowało rokosz, ten zmusił Zygmunta do zwinięcia absolutystycznej chorągiewki, po zwycięstwie nie było przykładu grozy i kary. To katastrofalne doświadczenie zostało zapamiętane, stworzyło precedens historyczny jak najgorszej natury. Odtąd nie można było niczego w państwie zmienić ani zreformować przy pomocy prawa, obowiązującego na co dzień. Zakrzepło ono w istny marmur grobowy. Jedyny sposób ratunku polegał - o ironio! - na kroczeniu tą samą drogą, jaką sobie wybrali rokoszanie pod Sandomierzem. Należało zawiązywać konfederacje, które mogły przecież stawać przy osobach oraz zamiarach królewskich, obejmować również sejmy. Dopiero ten środek umożliwiał prawdziwą robotę, bo pozbawiał mniejszość dyktatury. Wszelkie obrady konfederackie rozstrzygały-większością głosów. Do czegoś można by było jednak dojść z tą szlachtą, która w chwili buntu wyłoniła postanowienie rozumne. Ale tego samego oręża można było używać również przeciwko królom' i naprawczym programom, w obronie „złotej wolności", prywaty. I w Targowicy obwołano konfederację. Po rokoszu Zebrzydowskiego, kiedy potwierdzona została pełnia praw szlacheckich, a kler, z zakonem jezuitów na czele, stał się wprost ideologiem zierriiaństwa, zabrakło w ogromnej Rzeczypospolitej pola do pracy myśli. 207 Każdy krytyk istniejących stosunków stawał się śmiertelnym wrogiem uprzywilejowanych, zarówno tych od delii i kontusza, jak i tamtych w fioletach, sutannach, habitach. W szkołach uczono wielbić „złotą wolność", od mówców i pisarzy wymagano przede wszystkim chwalby ustroju. Spętać krytykę, odebrać ludziom prawo swobodnego sądu i wnioskowania, to znaczy zarazić paraliżem mózgi. Niewesołe zaiste położenie! - źle się dzieje w państwie, a wskazywać zła nie wolno. Z reformą musieliśmy więc poczekać, aż ziści się coś w rodzaju cudu - aż poważny odłam szlachty i kleru wystąpi z programem ograniczenia własnych przywilejów. Taki był przecież polityczny rezultat przewrotu umysłowego XVIII stulecia. Książkę nazwaną Srebrnym wiekiem należałoby właściwie na rokoszu Zebrzydowskiego zakończyć. Opowiadanie doprowadzone zostało do począt183

kowej granicy samouwielbiającej się martwoty. Nie uległy jednak na razie zmianie warunki codziennego bytowania. Jeszcze przez czas pewien nieźle się żyło na żyznych, zagospodarowanych obszarach Rzeczypospolitej, która odnosiła nawet poważne sukcesy w polu, rozszerzyła granice, z pozoru zaliczała się do potęg europejskich. Trzeba więc dociągnąć narrację do chwil, które zażądały natychmiastowej zapłaty za rachunek spraw nie załatwionych, przedstawić ostatnie cztery dziesięciolecia pomyślności Obojga Narodów. Względna to była pomyślność, lecz żadne z pokoleń późniejszych nigdy już nie zaznało takiej chociażby. VII Kircholm tak rozsławił Rzeczpospolitą, że nawet Anglię zaczął trochę niepokoić wzrost potęgi państwa, którego żołnierz umie cudów dokazywać. Wojna ze Szwecją ślimaczyła się w niemożliwy sposób, sukcesy w polu nie przynosiły rozstrzygnięć strategicznych, a tym mniej politycznych. Kiedy Jan Karol Chodkiewicz uganiał po Polsce za Zebrzydowskim, w Inflantach przepadł Biały Kamień, z takim trudem zdobyty kilka lat wcześniej przez Zamoyskiego, obsadzony aż z Tykocina i Wilna sprowadzoną artylerią, pełen zapasów. Andrzej Zborowski, młody i niedoświadczony dowódca załogi, wyobraził sobie, że zdoła zaskoczyć i znieść ciągnące ku twierdzy wojsko szwedzkie. Sam został otoczony i wzięty do niewoli, zamek bez obrońców stał się łatwym łupem nieprzyjaciela, który wziął wkrótce Fellin, Kokenhauz i Dyament. 208 Kampania 1609 roku to jeden wielki popis talentu i energii Jana Karola Chodkiewicza. Niepłatne, głodne i obdarte wojsko groziło buntem, hetman skłonił je w same zapusty do heroicznego pochodu przez zawalone śniegiem lasy, potem brzegiem zamarzniętego morza - ku Parnawie. Okryty tylko burką przez półtorej doby sterczał konno na trzaskającym mrozie, czekając na chwilę sposobną. Dawał przykład wytrwałości. Sam przecie zabronił palenia ognisk i kazał stać bez ruchu, by zaskoczyć fortecę. Kiedy dobył szabli chcąc ruszyć na czele, żołnierze chwycili go za poły, błagali, by się nie narażał. Spieszyła się i poszła na mury cała kawaleria. Parnawę wziął Chodkiewicz szturmem, wysadziwszy bramy petardami, zdobył w porcie dwa pokaźne okręty szwedzkie i trochę drobiazgu, dokupił statków angielskich i holenderskich, obsadził tę flotę swymi bitnymi szczurami lądowymi i odniósł zwycięstwo na morzu. Puścił przodem wyładowane materiałem palnym łodzie, zniszczył ogniem dwie duże nawy i „wiele pomniejszych z całym ich ludem, resztę do ucieczki przymusił". Potem pobił pod Rygą Szwedów — raczej nie tylko ich samych, lecz także zaciężnych Szkotów, Holendrów i Francuzów - odebrał Dyament i wkrótce ujrzał się niemal bez wojska, które dłużej na żołd czekać już nie chciało i po prostu się rozeszło. Na szczęście i w Szwecji zaczęły się perturbacje. Stany jej miały dość wojny i 184

ciężarów, sejm odmawiał podatków, czym przejęty Karol IX „wśród piorunujących gniewów uczuł paraliżem odjętą sobie mowę i obłąkany umysł". Zmarł 30 października 1611 roku, zostawiając tron siedemnastoletniemu Gustawowi Adolfowi. Z uwagi na wiek nie przysługiwały mu jeszcze pełne prawa, ale opiekunowie - wśród nich królowa-matka Krystyna — złożyli rządy w ręce młodego i naprawdę bardzo obiecującego człowieka. Wkrótce po objęciu władzy powołał Gustaw Adolf na kanclerstwo Axela Oxenstiernę, męża stanu, który dorównywał swemu pianu geniuszem politycznym, a przewyższał go rozwagą. Żółtodziób miał węch: w chwili nominacji liczył sobie Oxenstierna lat dwadzieścia osiem. Wysiłki Chodkiewicza słabo wspierał król, potężnie za to nieświeska linia Radziwiłłów. Stary Mikołaj Krzysztof Sierotka za własne pieniądze formował roty i słał je do Inflant, to samo czynił jego syn oraz krewni. Bez tej pomocy znakomity hetman nie dałby jednak rady. Był doskonałym wodzem, lecz nie cudotwórcą. Wojna ze Szwecją rozpoczęła się w prywatnym właściwie interesie Zygmunta III, który usiłował na dwóch stołkach siedzieć, stanowczo bardziej nęcił go przy tym ów sztokholmski. Istnieją domysły, że niezbyt sobie życzył opanowania Inflant przez Rzeczpospolitą, bo wolałby nimi władać jako dzie14 - Rzeczpospolita... l 209 dziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów. Polska i Litwa znużyły się ju: bezpłodną wojną, sejmy uchwalały podatki, ale podobno nie wszystkie sun y zużyte zostały według przeznaczenia. Część zachowano na inne przedsięwzięcie. Podczas chwilowej przerwy w operacjach Jan Karol Chodkiewicz wyprawił się osobiście przed oblicze monarchy, by kołatać o grosz na wojsko. Zastał króla w Wilnie. Zygmunt ciągnął na wyprawę moskiewską. Poważną ulgę przynieść by nam mogło wystąpienie Danii, która wkrótce rozpoczęła wojnę ze Szwecją. Lecz Rzeczpospolita z inicjatywy swego władcy postarała się o nowy, dodatkowy front. Szczególnie ważne dla oceny położenia, że uczyniła to - występując zaczepnie - o całe dwa lata wcześniej. Chrystian duński dobył miecza w roku 1611, Zygmunt w 1609. Zabezpieczył się w porę przed koniunkturą pomyślną. Ba! usiłował powstrzymać Danię od akcji, mogącej wszak uszczuplić domeny szwedzkiego rodu Wazów. Jak się już wspomniało, Samozwaniec stracił życie 27 maja 1606 roku o świcie. Uwiązawszy sznur do genitaliów zawleczono zmasakrowanego trupa na Łobnoje Miesto i tam go porzucono na urągowisko. Twarz nieboszczyka jak opowiadano w Polsce - znajdowała się w takim stanie, że niepodobna było zidentyfikować ciała. Stało się to zupełnym już niepodobieństwem nieco później, kiedy wygrzebano zwłoki z jamy i po spaleniu ich na stosie nabito popioły w wielkie działo, które wypaliło na zachód, w stronę granicy. Na tron wstąpił Wasyl Szujski, co wcale nie obdarzyło kraju spokojem. Inni 185

samozwańcy zaczęli się pojawiać jeden po drugim. Na niżu Wołgi nieoczekiwaną karierę zrobił pewien wagabunda, imieniem Ilejko. Ponieważ znał Moskwę, towarzysze-Kozacy wyznaczyli go pretendentem do jej berła. Został przez nich mianowany „Piotrem", nigdy nie istniejącym synem cara Teodora Iwanowicza Bezumnego. Narobił sporo zła i rejwachu, nie tylko wskutek bezczelnych poczynań opozycji bojarskiej, która - znacznie przewyższając naszych Zebrzydowskich - nie gardziła i takim narzędziem. Dopomogło mu i to, że lud w państwie burzył się naprawdę. Dopiero w październiku 1607 roku wojska carskie dostały w swą moc „Piotraszkę", zmusiwszy do kapitulacji Tułę, a to przez zagrodzenie koryta rzeki Upy i groźbę zatopienia miasta. Od czterech miesięcy trwała już wtedy awantura równie ordynarna, a znacznie groźniejsza. W lipcu 1607 roku jakiś zupełnie nie znany osobnik „grubych i brzydkich obyczajów" dał się „poznać" jako cudownie ocalony z rzezi moskiewskiej car Dymitr. Zaraz też pojawił się przy osobie jego nasz rodak, Mikołaj Miechowiecki, zausznik i znawca sekretów Łżedymitra pier210 wszego. Pilnie a skutecznie zajął się on szkoleniem tudzież wtajemniczaniem drugiego. Uwięzieni w Moskwie Polacy i Litwini porozsylani zostali grupami do rozmaitych odległych grodów, gdzie marnie się im przeważnie powodziło. W samej stolicy zatrzymano na dwa i pół roku oficjalne poselstwo Rzeczypospolitej z kasztelanem Mikołajem Oleśnickim na czele. Jego kapelanem był bernardyn, ksiądz Paweł Łęczycki, który ruszając w daleką podróż zatroszczył się o lekturę. Zaopatrzył się mianowicie w słynną, na wszystkie niemal języki europejskie przełożoną, książkę Jana Botero Relazioni universali, zawierającą cały rozdział o Polsce. Mając teraz czas, przystąpił ojciec Paweł do pracy i powróciwszy do kraju z gotowym już przekładem, wydrukował go w Krakowie. Zdaje się, że jedyne prawdziwe zyski wyniesione przez Rzeczpospolitą z Łżedymitrowskich przedsięwzięć były natury literackiej. Oprócz wspomnianego przekładu zostało nam po nich sporo fascynujących pamiętników oraz poezje Sebastiana Petrycego. Zesłany do Jarosławia Jerzy Mniszech okazał się zwolennikiem prawa mimikry. Zapuścił brodę po pas i włosy po ramiona, jak mógł, upodabniał się do Moskwicina. Możności korespondowania nie utracił i znosił się z wrogami cara Wasyla, wraz z nimi usilnie pracował nad rozpowszechnianiem pogłoski, że pierwszy Samozwaniec wcale nie zginął i wkrótce upomni się o tron. Wystąpienie drugiego szalbierza było przygotowywane starannie, poprzedzone szeroką propagandą. Upłynęło jednak sporo czasu, zanim udało się znaleźć osobistość choć trochę przypominającą nieboszczyka. W lipcu 1608 roku nowe poselstwo Rzeczypospolitej zawarło z Wasylem traktat na cztery lata, a właściwie na trzy i jedenaście miesięcy. Obie strony 186

poręczyły sobie pokój, obiecywały nie wtrącać się do wewnętrznych spraw kontrahenta. Przedstawiciele króla przyrzekli ponadto wycofanie z ziem moskiewskich wszystkich jego poddanych. Wasyl wypuścił teraz jeńców, nie bez obaw o ich lojalność. Mieli być odprowadzeni aż do granicy, ale po drodze Mniszech wraz z córką odłączyli się od części towarzyszy i tak manewrowali, by niebezpieczeństwa czasem nie uniknąć. Jakoż zagarnął ich wysłany przez Samozwańca podjazd i odprowadził pod Tuszyn w pobliże Moskwy, gdzie awanturnik stał obozem, wspierany przez swych moskiewskich, polskich, litewskich i kozackich sojuszników. Mniszech uznał go wkrótce za zięcia, zastrzegłszy sobie umową trzysta tysięcy rubli. Pomimo początkowego ociągania się i wstrętu poszła w ślady rodzica i Maryna, która dopiero po drodze do Tuszyna dowiedziała się o śmierci męża. 211 ,,Rozpoznała" w Łżedymitrze drugim cudownie ocalałego małżonka, ale niedługo potem w największej tajemn:-y wzięła z nim ślub kościelny. Punkt traktatu, mówiący o wycofaniu z carstwa poddanych króla, nie mógł być żadną miarą wykonany. Już ze Staroduba wezwał Samozwaniec Litwinów i Polaków na służbę sobie, „Wielkiemu Caru Dmitru Iwanowiczu, przeciw zdrajcom naszym". Obiecywał żołd w dwójnasób albo i trzy razy większy od królewskiego. Na apel pierwszy przybył chorąży mozyrski Józef Budziło, którego bardzo ciekawe wspomnienia ogłosiła Hanna Malewska w Listach staropolskich z epoki Wazów. On też do spółki z Miechowieckim był autorem pierwszego powodzenia wojennego, odniesionego w październiku 1607 roku pod Kozielskiem. W obozie człowieka, który przeszedł do historii jako „złodziej tuszyński", pojawiły się wielkie nazwiska litewskie i ruskie. Przybył Samuel Tyszkiewicz, po nim kniaziowie Adam Wiśniowiecki i Roman Rożyński, ustawicznie zresztą pijany. Witając „cara" zachowywali ceremoniał, całowali jego dłoń. W sierpniu 1608 roku stanął w Tuszynie starosta uświacki Jan Piotr Sapieha, brat stryjeczny kanclerza litewskiego, Lwa. Z tą chwilą wmieszała się w aferę polityka. Starosta — wojownik zdolny, mąż aż we Włoszech kształcony - to wierny stronnik Zygmunta III, zasłużony w rozmaitych wojnach, kombatant spod Guzowa. Poszedł na wschód za namową kanclerza, który spraw moskiewskich ani na chwilę z oczu nie tracił. Ród Sapiehów dorabiał się dopiero, nieustannie uzyskiwał od króla nowe dobrodziejstwa. W utraconej za Zygmunta Starego Smoleńszczyźnie leżały jego dobra gniazdowe, Opaków i Jelna. Ich odzyskanie podźwignęłoby familię na szczebel bardzo wysoki. I ten właśnie motyw polityki rodowej stale zabarwiał plany kanclerza Lwa, zarówno wojenne, jak zmierzające do unii. Teraz objęły one osobę i działalność drugiego Samozwańca. W roku 1608 siły jego wzmogły się bardzo. Rokosz wygasł w Polsce, 187

Zebrzydowski przeprosił króla, na wschód ruszyli eks-żołnierze z obu obozów. Ci, którzy się uspokoić nie chcieli, oraz tacy, którym po prostu nie zapłacono żołdu. Jedni szukali tylko łupu, inni - także pomocy w zamysłach politycznych. Byli i tacy, co chcieli wprowadzić złodzieja tuszyńskiego na tron wawelski. Na ogromnych, objętych wojną domową obszarach carstwa założona została wyższa uczelnia rozboju i zdziczenia. Wychowankowie jej utracili z czasem pole popisu nad Wołgą, powrócili na łono ojczyzny, której sejm wydać musiał następujące prawo: „Wywołaniec z kraju, jeżeli zabija Lisowczyka, od kary tym samym jest wolny i ma swobodny powrót do kraju." 212 Aleksander Józef Lisowski był szlachcicem z rodziny pomorskiej, od dawna osiadłej na Litwie. Zaczął jako porucznik chorągwi husarskiej, walczył pod Kircholmem, w rokoszu stał przy Zebrzydowskim. Do Samozwańca zgłosił się wcześnie, dowodził początkowo Kozakami Dońskimi, potem nadał swe imię polskiemu bractwu wojennemu, składającemu się z żołnierzy niezrównanych, łotrów gorszych od diabła. Nie zliczyć spalonych przez konnych piratów Lisowskiego miast, zdobytych łupów i pomordowanych ludzi. Pole działania jego samego i następców rozciągało się od Morza Białego po Multany, Włochy i Szampanię. Nie było w Rzeczypospolitej, a pewnie i w Europie narodu, którego by Lisowczycy nie bijali, nie obdzierali i nie krzywdzili. Wódz i patron związku zmarł wczes'nie, w roku 1616, podobno otruty. Zyskał taką sławę, że całe kolumny wojska rozbiegały się w panice na sam dźwięk jego imienia. Zaskoczony raz w nocy na kwaterach przez siły kilkakroć większe, nie dał się swym zabijakom nawet ubrać. Bosych i półnagich wsadził na nie osiodłane konie, poprowadził do wściekłej szarży i wygrał. W malej, pułkowej skali był dowódcą genialnym. Wykipiał nie tylko be~ż pożytku, lecz ku szkodzie Rzeczypospolitej. Skoro polityką jej owładnęły chimery, to i obywatele chadzali na przepadłe. W lutym 1609 roku car Wasyl zawarł ze Szwecją układ o wzajemnej pomocy. Zygmunt III uznał to za złamanie przymierza i rozpoczął dawniej już zamierzoną wojnę, która w jego rozumieniu była wyprawą krzyżową katolików przeciwko prawosławnym. Papież Paweł V ogłosił jubileusz i odpust „dla szczęśliwego zwycięstwa Najjaśniejszego Króla nad schizmatykami", pobłogosławił dar dla „rycerza Kościoła" - miecz i kapelusz - nuncjusz zaś nakazał uroczyste nabożeństwa we wszystkich kościołach łacińskich Polski i Litwy. „Propaganda katolicyzmu na wschodzie to był główny ceł króla w czasie tej wyprawy" - stwierdził Wacław Sobieski i nie przysłonią tego pewne gesty przychylne krajowemu prawosławiu. Zaraz na początku Zygmunt zwrócił się do Rzymu o przyśpieszenie kanonizacji Ignacego Loyoli, którego upatrzył na patrona przedsięwzięcia. Biskupi, kler świecki i zakonny, a zwłaszcza już jezuici od dawna namiętnie zachęcali do wojny. Stanowczo był jej przeciwny Radziwiłł Sierotka, wzór pobożności katoli188

ckiej. Nowych okazji do zdobywania laurów wcale nie pragnął Jan Karol Chodkiewicz. Z wyjątkiem rodu Sapiehów i paru dosłownie innych osobistości cala Litwa opowiadała się za pokojem. W Koronie Stanisław Żółkiewski - w dalszym ciągu hetman polny tylko - wierny pouczeniom Zamoyskiego pragnął wyzyskać trudne położenie Moskwy dla układów, przymierza - aż do unii włącznie. Wojny nie chciał, zwłaszcza zaś takiej, którą by rozpoczęto bez 213 zgody sejmu. Ruszając zażądał zapewnienia, że „Wasza Królewska Mość nic swego prywatnego, jedno pomnożenia dobrego, rozszerzenia państw Rzeczypospolitej szukasz". Decyzję powzięto w szczupłym gronie zauszników monarszych. Poparł ją na tajnym posiedzeniu cały prawie senat - przy wtórze zachęt ze strony królowej Konstancji, dbałej o dobro swej rodzinnej Austrii, która występowała jako główny chorąży wojującego katolicyzmu. Wojna miała podporządkować mu Moskwę, a zawrócona ze zdobytego Kremla na północny zachód - również Szwecję. Żółkiewski słusznie podejrzewał zatem Zygmunta o szukanie korzyści prywatnych. Spodziewano się ponadto, że poważne powodzenie na wschodzie doprowadzi do zmiany wyznania panującego w Persji. Cóż tu się dziwić, że i mali ludzie nieprzytomnie rzucali się do awantur, które ich naturalną rzeczy koleją musiały zdeprawować? Lisowczycy też uważali się za nieugiętych szermierzy wiary. Olbrzymie plany królewskie dziwnie odbijały od mizerii przygotowań. Nie mogło być zresztą solidnych, skoro zamiary aż do ostatniej chwili tajono nawet przed sejmem. Zygmunt ruszył późno, u schyłku sierpnia, w październiku obiegł Smoleńsk i utknął pod nim na dwa lata. Jeszcze Godunow opasał był twierdzę murami wysokimi na siedem sążni, grubymi na dwa. Nie brakowało i dodatkowych, ziemnych fortyfikacji. Dowódca załogi - Michał Szein - spalił miasto oraz wszystkie suburbia. Miał pod sobą kilkadziesiąt tysięcy zdolnych do walki ludzi. „Nie to najgorsze, że się Moskwa poddać nie chce, ale że my nie mamy czym ich dobywać. Tak się wybrali na tę wojnę, jakby to z Krakowa do Łobzowa" - biadał teraz gorzko Lew Sapieha. Nic dobitniej nie s'wiadczy o niedołęstwie króla, jego doradców, całej osławionej „rady komornej", niż to, co dziać się zaczęło pod Smoleńskiem. Nie było po prostu decyzji. Żółkiewski radził zostawić twierdzę na zapleczu, iść na samą Moskwę i tam szukać rozstrzygnięcia -wcale nie tylko orężnego. Sapieha trzymał się Smoleńska kurczowo. Z odległego Wilna do wszystkiego wtrącała się pełna energii królowa Konstancja, przy której był nuncjusz, Piotr Skarga, królewicze Władysław i niedawno narodzony Jan Kazimierz, a także panna Urszula. Kotłowało się od intryg i sporów, gdy tymczasem i bez tego stan rzeczy na szachownicy moskiewskiej przedstawiał się zawile. W Moskwie znajdował się wróg oficjalny, car Wasyl. Tuż pod miastem dobywający go złodziej tuszyński, 189

przy nim około siedmiu tysięcy polskich i litewskich amatorów złupienia Kremla, lecz także liczni bojarowie z wielkich wywodzący się rodów. Należał do nich metropolita rostowski Filaret, mianowany przez Samozwańca patriar214 cha (drugi, a raczej pierwszy, bo prawdziwy patriarcha, Hermogenes, znajdował się w Moskwie i ział nienawiścią do Lachów, Litwy, łaciństwa). Filaret, zanim go car Borys postrzygl w mnichy, nazywał się Teodor Nikitycz Romanów i uchodził za czołowego w stolicy ełeganta, wyrocznię mody. Bojarowie skupieni w Moskwie przy Wasylu bali się rzezi, jeżeli miasto upadnie. Taki sam łoś groził i tym, co przebywali w Tuszynie. Wielkie powstanie ludowe Iwana Bołotnikowa stłumione zostało w roku 1607, ale chłop ni mieszczanin wcale do posłuchu nie powrócił, sprzyjał Samozwańcowi, którego osoba rokowała odmianę. Dziedzice na prowincji ginęli od noży lub na szubienicach, wojewoda z Wielkich Łuków skończył na palu. Bojarstwo pragnęło przede wszystkim ocalenia. Odzywały się ws'ród niego tęsknoty do panujących w Rzeczypospolitej wolności, lecz nie zrozumie jego ówczesnych decyzji, kto zapomni o wiszącej nad nim grozie. Wymusiła ona niejeden zawierający piękne słowa pergamin. Pertraktacje ze wspierającymi szalbierza poddanymi Zygmunta III zakończyły się przejściem ich części pod rozkazy prawowitego pana. Żołd, należny im za poprzednie „krwawe zasługi", miał być wypłacony z kasy carskiej, a jeżeli takowa zdobyta nie zostanie - z królewskiej, w zmniejszonym, co prawda, wymiarze. Samozwaniec, przerażony odstępstwem wielu dotychczasowych towarzyszy, uciekł teraz cichcem do Kaługi. Moskwa trochę odetchnęła, a car Wasyl rozwinął na Kremlu sztandar obrony prawosławia. Z zachodu dostarczono mu poufnych wiadomości o wrogim stosunku Zygmunta do Cerkwi. Państwo zaczynało zbierać owoce fanatyzmu wyznaniowego swego władcy. Car nie potrzebował, a w ciężkim swym położeniu nie bardzo pewnie i mógł, werbować szpiegów na Litwie czy w Koronie. Tamtejsi prawosławni z własnej inicjatywy słali do Moskwy informacje. Jednego z takich dobrowolnych wywiadowców s'cięto publicznie w Wilnie wtedy właśnie, kiedy Zygmunt III zatrzymał się tam ciągnąc na Smoleńsk. Jan Szczęsny Herburt - pierwszy wydawca Jana Długosza, warchoł i rokoszanin, lecz człowiek bardzo inteligentny - opublikował w roku 1611 broszurę Zdanie o narodzie ruskim. Oto jej fragment, cytowany za Wacławem Sobieskim: Cóż wżdy za pożytek ma Król Jego Mość z tak wielu kłopotów, które zażył z narodem ruskim ? Ten pożytek ma, że jest nas słowiańskich narodów różnych ośmnaście. Ci wszyscy składali swobody swej ratunek na królach polskich, ci wszyscy rozumieli, że naród polski miał ich z

190

ciężkiego pogańskiego jarzma oswobodzić. Ci wszyscy na każdą potrzebę króla i narodu polskiego gardła swe dać byli gotowi. A teraz, jako krzywdę poczęto czynić narodowi ruskiemu, są nam 215 głównymi nieprzyjaciółmi. Teraz wolą sami pomrzeć na wojnie, >.ony i dzieci popalić, jako w Smoleńsku uczynili, niżby mieli do zgody jakiej przyjść z nami, krwią swoją. A cóż jest przeszkodą do uspokojenia Moskwy? jeno ruska wiara... Przesady dużo - Bałkany widziały w królu Władysławie, synu i następcy Zygmunta, prawie wcielenie świętego Jerzego, czekały nań jak na zbawiciela. Ale prawdy w wywodzie Herburta też sporo. Informacje o ożywiającym króla duchu krucjaty wpłynęły również na postawę bojarstwa zgromadzonego w Tuszynie. Przybyło pod Smoleńsk jego poselstwo i ofiarowało tron moskiewski Władysławowi, ale pod znaczącymi warunkami. Królewicz miał się dać ochrzcić w cerkwi i przyjąć koronę z rąk patriarchy. Żadnej propagandy katolicyzmu nie wolno by było uprawiać. Układy trwały dwa tygodnie, zanim Zygmunt wyraził zgodę - dwulicowo i nieszczerze. Chciał otrzymać przysięgę wierności i zyskać na czasie. Obiecał przysłać syna na Kreml nie wcześniej, aż dojdzie do „doskonałego tej monarchii uspokojenia". Bojarowie układ zaprzysięgli, król się od tego powstrzymał. Zygmunt III - trzeba to jasno powiedzieć - pragnął panować sam w podbitej Moskwie. Decyzje jego różniły się jaskrawo od marzeń Żółkiewskiego o porozumieniu narodów i unii dynastycznej. Wieść o poczynionych przez króla „ustępstwach" wzburzyła rezydującego w Wilnie nuncjusza, który wtedy dopiero ucichł, gdy mu wyjaśniono, że chodzi tylko o taktykę. Zygmunt znajdował się pod nieustanną presją, a był psychicznie ukształtowany w sposób uniemożliwiający wyzwolenie. Zaliczał się do entuzjastycznych niewolników. Car Wasyl pchnął na zachód silną armię pod buławą brata, Dymitra Szujskiego. Z małym korpusikiem-wyszedł mu na spotkanie Stanisław Żółkiewski. Gdyby dowódcą został faworyzowany przez króla Potocki, wysyłane w kierunku Moskwy oddziały byłyby liczniejsze. 3 lipca 1610 roku hetman dowiedział się od kilku zbiegłych najemników niemieckich o położeniu nieprzyjaciela. Zostawił część swoich pod Carowym Zajmiszczem, które oblegał, sam zaś na czele dwu i pół tysiąca kawalerzystów i dwustu zaledwie piechurów ruszył wieczorem. Po drodze utracił uwięzie w błocku jedyne dwa działka. 4 lipca, w niedzielę o świcie, zaskoczył Szujskiego pod wsią Kłuszynem. „Ćma niezliczona, aże strach było pojrzeć na nie względem małej liczby wojska naszego!" - pisze uczestnik tej bitwy, Samuel Maskiewicz, towarzysz roty husarskiej kniazia Poryckiego. Ze stosunkiem sił było jeszcze gorzej niż 191

216 pod Kircholmem, nieprzyjaciel posiadał przewagę co najmniej sześciokrotną. Jedna tylko chorągiew została w odwodzie, pozostałe po osiem i dziesięć razy przychodziły do sprawy podczas pięć godzin trwającego boju. Chwila przełomowa zaskoczyła tych, co sami rozstrzygnęli. Przeciwko przemęczonym, zdesperowanym niemal ludziom wysunęły się dwa s'wieże kornety najemnej rajtarii i rozpoczęły kunsztowny manewr, wynalazek taktyczny Zachodu. Gdy pierwszy szereg, dawszy ognia z pistoletów, zaczął się wycofywać przez luźny szyk własny, by zrobić pole następnemu - najbliższa chorągiew husarska przypadła z szablami. Kopie, główna broń tej jazdy, dawno już leżały potrzaskane. Złamana od jednego zamachu rajtaria wpadła w bramę obozu, jadący na jej karku pościg przebił go na wylot. „I tak zwyciężonych już Pan Bóg zwycięzcami uczynić raczył; goniliśmy ich na milę i dalej" - bez uniesień opowiada o własnych przewagach Maskicwicz. Zaniechały walki stojące w osobnym obozie zaciężne pułki cudzoziemskie. Po pertraktacjach część z nich zmieniła nawet front, przeszła na służbę i żołd Żółkiewskiego. Dymitr Szujski uciekł do stolicy, niechając własnej buławy i chorągwi z czarnym orłem dwugłowym. Hetman zawrócił pod Carowe Zajmiszcze. Skłonił do kapitulacji jego załogę, o wiele silniejszą od wojsk, które miał pod Kłuszynem. Poddających się zaprzysiągł na wierność Władysławowi, przyjął pod własną komendę i potężnie wzmocniony znowu ruszył w kierunku Moskwy. Okazał się nie tylko wielkim wodzem, ale i politykiem znacznie bardziej przewidującym od królewskiej „rady komornej". Od dawna namawiał przecie do szukania rozstrzygnięcia na drodze do Kremla. Zaledwo o kilka mil byliśmy - prawi Maskicwicz - alić przypadnie Moskwa do .p. hetmana z stolicy, że cara Wasyla Szujskięgo postrzygli w czernce i Dymitra z Iwanem bracią jego rodzoną za przystaw? dali, a na nas czekają z ochotą i wielce chcą królewica wziąć na państwo. Prostoduszny wojak nie wiedział, że jego przełożony nie tylko orężem walczy, lecz i „praktykami czyni". Wspierany przez Jana Piotra Sapiehę Samozwaniec znowu podstąpił pod Moskwę, a Żółkiewski przez tajnych wysłanników obiecał bojarom obronę przed nim i w ten sposób przechylił szalę. 5 sierpnia w cieniu murów „Białokamiennej" rozpoczęły się układy, spod Smoleńska zaś szły do hetmana przykre listy. Król krytykował jego postępowanie, zalecał ton ostry i rękę twardą. Nie podobało się misjonarzowi w koronie i to nawet, że Żółkiewski wystąpił w obronie życia Szujskich, nie do 217 przyjęcia były dlań główne warunki strony moskiewskiej, która żądała absolutnych gwarancji dla prawosławia, Władysława na carstwo i nie dopuszczała 192

myśli o ustępstwach terytorialnych. Szwed przypomniał sobie, że jako Jagiellończyk po kądzieli pochodzi z krwi książąt ruskich - a mianowicie od narodzonego z Julianny twerskiej Jagiełły i syna Sonki Holszańskiej, Kazimierza - i zgłaszał prawa dziedziczne do Kremla. „Korona carska na głowie Zygmunta III wydawałaby mi się najlepszą gwarancją odrodzenia religijnego Moskali" - pisał do Rzymu nuncjusz i te słowa wyjas'niają... program polityczny. 28 sierpnia Żółkiewski zawarł układ z bojarami. „Chrest całowała stolica", to samo uczynił hetman. Spisano dokument obioru królewicza Władysława na cara Moskwy. Dopiero w październiku załoga polsko-litewska usadowiła się na Kremlu. Żółkiewski początkowo nie chciał jej tam wprowadzać, wolał trzymać wojsko po wioskach, aby uniknąć podejrzenia o okupację. Nie życzył jej sobie naprawdę. We własnoręcznie pisanych listach wyrażał pogląd, że z zamętu chwili może się wyłonić nowy i lepszy rzeczy porządek. Wszakże i unia Polski z Litwą formowała się i krzepła przez lat sto kilkadziesiąt... Dowództwo załogi Kremla objął Aleksander Gosiewski, referendarz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uroczys'cie i po części przynajmniej serdecznie żegnany przez Moskwę hetman ruszył pod Smoleńsk, zabierając ze sobą obalonego cara Wasyla oraz dwóch jego braci, Dymitra i Iwana. Zwycięstwo pod Kłuszynem i zajęcie Kremla utwierdziły Zygmunta III w jego zamysłach. Król uznał oba te wypadki za sukcesy własne. Żółkiewskiego przyjął dos'ć cierpko, „bardziej gniewliwą twarzą niż wdzięczną spojrzawszy na hetmana, rzekł: «iż dla słusznych przyczyn synowi memu nie dopuszczę być carem moskiewskim)) i dane dyploma ze wzgardą odrzucił". Tryumfator spod Kłuszyna musiał jeszcze pełne osiem lat czekać na buławę wielką koronną. „Zygmunt III zbyt się przestraszył i nakłopotał takim olbrzymem, jakim był nieboszczyk Zamoyski, aby miał się śpieszyć z wskrzeszeniem drugiego olbrzyma" - napisał Wacław Sobieski. Sztuka odpychania ludzi wybitnych weszła u nas w stadium doskonałości. I pod Smoleńskiem, i w Wilnie wrzało od intryg, a twierdza odparła wszystkie szturmy. Sławy Żółkiewskiego nie udawało się zaćmić. Z wiosną hetman opuścił obóz, wsiadł na statek rzeczny i puścił się wodą do Kijowa pilnować tamtejszych kresów. Odmówił powrotu do Moskwy i udziału w jej pacyfikacji. Zygmunt III uwięził posłów bojarskich, metropolitę Filareta i kniazia 218 Wasyla Golicyna, którzy obstawali przy Władysławie. Obaj na długie lata powędrowali do Polski. Pozostawiony w Moskwie Aleksander Gosiewski postępował przezornie. Kiedy jeden z żołnierzy upiwszy się strzelił do ikony Matki Boskiej, znajdującej się na Nikolskiej Bramie Kremla, dowódca kazał odrąbać mu ręce i nogi, 193

kadłub zaś' spalić żywcem na stosie wzniesionym w miejscu zbrodni. Dłonie skazańca przybito ponadto bretnalami tuż pod znieważonym wizerunkiem Bogurodzicy. Innego, który uderzył po twarzy popa, wyprosił od śmierci patriarcha. Gosiewski ułaskawił winowajcę, poprzestał na rozkazie ucięcia mu prawego ramienia. Rozstrzelał dwudziestu siedmiu Niemców spos'ród tych, co po Kłuszynie przeszli do Żółkiewskiego, dwudziestu innych wydał na tortury. Inteligentny a bezwzględny oficer zdawał sobie sprawę, że siedzi na podminowanej beczce prochu, tępił „swawoleństwo". Okoliczności od razu rozwiały mit o wrodzonym rzekomo Polakom i Litwinom wstręcie do okrucieństwa. Bez trudu dostroiliśmy się do europejskiej normy. Z czasem jednak Gosiewski poddał się, zaniechał usiłowań pływania pod prąd. Zanim jeszcze odjechał Żółkiewski, rozłożeni wokół stolicy żołnierze ...tak sobie bezpiecznie poczynali, że co się komu podobało i u największego bojarzyna, żona albo córka, brali je gwałtem. Czym się wzruszyła Moskwa bardzo, a miała czym zaprawdę [...] Żyjem z nimi [...] nie dufając sobie z obu stron; kumamy się z nimi, a kamień (jak oni mówią) za pazuchą; bywamy u siebie na bankietach, a przecie myślą o nas. My też ostrożność wielką około siebie miewać musieliśmy, straż we dnie i w nocy po bramach i na pewnych miejscach krzyżowych ulic. W grudniu Piotr Urusow, „Tatarzyn krzczony", zamordował Samozwańca podczas łowów i bojarstwo odetchnęło. Przestał mu grozić człowiek zdolny wezwać lud do rzezi, „car kozacki". Mało strasznie wyglądały zabiegi powtórnie owdowiałej Maryny, która w styczniu 1611 roku urodziła syna i pragnęła uczynić go pretendentem do korony. Załoga Kremla podwoiła ostrożności, przetrząsała wszystkie wjeżdżające do miasta sanie. Ilekroć wykryto „pałubie, jako długie i wielkie rusznic pełno nałożonych, a z wierzchu zbożem jakimś przysutych, to się oddawało do Gosiewskiego i z chłopy, a on ich pod lód kazał coraz sadzać". W marcu 1611 roku wybuchło w Moskwie powstanie. Walki trwały krótko, miasto zdążyło jednak spłonąć, z rozmysłem podpalone przez naszych. Domy nie chciały się jakoś zajmować, użyto więc smoły i wtedy dopiero,,ogień wziął moc swoją". 219 13 czerwca padł nareszcie Smoleńsk. Kawaler maltański Bartłomiej Nowodworski wsadził minę w kanał odprowadzający z twierdzy nieczystości, Jakub Potocki pierwszy wtargnął na mury. Doczekał się nareszcie laurów, których tak bardzo zazdrościł Żółkiewskiemu. Stracony przed dziewięćdziesięciu siedmiu laty Smoleńsk wracał do Rze194

czypospolitej. Wszelkie plany szersze, zarówno unii, jak podboju, zostały skreślone raz na zawsze. Pozostawała śmiertelna nienawiść rozpalona przez ten drugi zmysł, wszystkie związane z nim hasła krucjaty i poprzednie afery Samozwańców. Trzeba już teraz przytoczyć słowa, które w kilka lat później wyrzekł Teodor Szeremietiew podczas pertraktacji pokojowych: Rozwięzty żołnierz wasz nie znal miary w obelgach i zbytkach: zabrawszy wszystko, co tylko dom zawierał, złota, srebra, drogich zapasów mękami wymuszał. Niestety! Patrzeli mężowie na gwałty lubych żon, matki na bezwstyd córek nieszczęsnych! Świeżą jeszcze rozpust i wyuzdań waszych zachowujemy pamięć [...] Jątrzyliście serca nasze najobraźliwszą pogardą, nigdy rodak nasz nie był przez was nazywany inaczej, jak psem Moskalem, złodziejem, zmiennikiem. Od świątyń nawet Boskich nie umieliście rąk waszych powściągnąć. W popiół obrócona stolica, skarby nasze, długo przez carów zbierane, rozszarpane są przez was, państwo cale ogniem i mieczem okropnie zniszczone. Nie dosyć, że długo cierpieliśmy te wszystkie zniewagi i klęski? Stanisław Żółkiewski oraz wszyscy jego stronnicy chcieli, czuli i postępowali inaczej. Dymy płonącej Moskwy zasłoniły postać hetmana. Załodze na Kremlu wkrótce powodzić się zaczęło zupełnie źle. Poszedł jej na pomoc sam Jan Karol Chodkiewicz, którego Zygmunt zjednał dla swych planów. Napotkał po drodze i zawrócił do Moskwy poselstwo bojarskie, zdążające do Warszawy po Władysława. Nie zrażając się tym moskiewscy zwolennicy królewicza wyprawili jeszcze jedno, bezskuteczne i już ostatnie. Chodkiewicz działał na wschodzie cały rok i mało wskórał. Nawet on nie zdołał zapewnić dostatecznej aprowizacji Kremlowi, a kraj objęło wielkie powstanie narodowe. Głównym jego ośrodkiem był niedosiężony Niżny Nowogród, a przywódcami mieszczanin Kuźma Minin i kniaź Dymitr Pożarski, których nie naruszony przez rewolucję pomnik stoi na Placu Czerwonym. Część załogi odeszła na zachód, to samo zrobił Aleksander Gosiewski. Dowódcą został gorąco popierany przez Potockich Mikołaj Struś, żądny sławy „dotrzymania stolice królewicowi". Ostatnia Chodkiewiczowska próba dostarczenia żywności zawiodła, hetman nie zdołał się przebić przez zażarcie bronione pogorzeliska Aloskwy. Odciągnął ku granicy, a oblężeni - walcząc uparcie nadal - zjedli najpierw pergaminowe księgi cerkiewne, świece, zwię220 dla trawę spod śniegu, rzemienie, siodła i pasy, zaczęli wreszcie zjadać padlinę, jeńców, trupy z szubienic i samych siebie nawzajem. Poddali się 7 listopada 1612 roku. Wielu „nad przysięgę" straciło życie, bo nie dotrzymano 195

warunków kapitulacji, cała piechota poszła pod nóż. Król, który długo marudził z odsieczą, utknął w śniegach pod Fiodorowskiem, skąd wysłał do Moskwy poselstwo. Oznajmiał przybycie własne i Władysława. Powrócił do Warszawy przez Smoleńsk. Wypada powiedzieć parę słów o losach wojewodzianki sandomierskiej. Maryna związała się z Iwanem Zarudzkim, chłopem z Zarudzia pod Tarnopolem, atamanem Kozaków Dońskich, człowiekiem niemałych zdolności i jeszcze większych ambicji. ,,Rządy kozackie" dokuczyły wtedy Moskwie co najmniej tak samo, jak łąckie. I Dońcy, i Zaporożcy rozhulali się po państwie bez hamulca. Załatwiwszy się jako tako z Polakami oraz Litwinami zaczęto robić porządek i z nimi. Rozruch coraz bardziej ustępował na południe. Zarudzki i Maryna wraz z synem schwytani zostali 5 lipca 1614 roku na Niedźwiedzim Ostrogu rzeki Ural, zwanej wtedy Jaikiem. W Moskwie czekał atamana pal, trzyletnie dziecko szubienica. O Marynie zachowały się różne podania. Jedni twierdzili, że zginęła na stosie, inni - że ją uduszono czy utopiono. Prawdopodobnie skończyła inaczej. Zmarła uwięziona w Kolumnie, w wieży warownej, której fotografia widnieje w poświęconej Mniszchównie książce Aleksandra Hirschberga. Wyroki te zatwierdził nowy car Moskwy. W lutym 1613 roku został nim siedemnastoletni Michał, syn Teodora, Romanów. Obrał go sobór ziemski, a potwierdziły elekcję uroczyste pisma większych miast, do których jeździły specjalne delegacje. Akt nosił wyraźny charakter konsolidacji narodowej, aczkolwiek nie obyło się bez intryg wśród arystokracji. Michał III - człowiek spokojny i skromny - pochodził z rodu starożytnego, spowinowaconego z Rurykowiczami. Anastazja z domu Romanowów była pierwszą żoną Iwana Groźnego i zostawiła po sobie dobrą pamięć. Nie uczestniczyła w żadnych represjach ani okrucieństwach, starała się nawet chronić ludzi, pomagać im. Romanowowie nie ponosili odpowiedzialności za poczynania Iwana czy Borysa, sami dużo ucierpieli i od tego ostatniego, i od kogoś jeszcze... Ojciec młodego cara, metropolita Filaret, więziony był nadal w Polsce, najpierw w Gostyninie, potem w Malborku. Po nowej dynastii spodziewali się poddani uspokojenia państwa i... odwetu. Nie udało się Moskwie odzyskać Smoleńska, Szwedzi nadal trzymali Wielki Nowogród, pochwycony w chwili sposobnej. Wojna trwała i jakby nie dość 221 jeszcze było krwi i ciężkich rachunków, chadzał po carstwie, czyniąc po swojemu, Aleksander Lisowski. Sejm zdjął z niego banicję, król przyjął go na służbę, Chodkiewicz wystawił list przypowiedni mieszczący zastrzeżenie, że żołdu początkowo nie będzie - żyć należy zatem z łupu. Pod czarno-czerwoną chorągiew Lisowskiego garnąć się potrafili ludzie określonej formacji moralnej, a bez względu na narodowos'ć - obok Litwinów i Kozaków także rodowici 196

Moskwicini - lecz większos'ć i sam rdzeń bractwa stanowili zawsze Polacy. Bojarowie moskiewscy nie tak od razu zawiadomili Wilno i Warszawę o wyborze i koronacji Michała III, uważali bowiem, że mądrzej będzie zabezpieczyć się, notyfikując najpierw akt odleglejszym stolicom, na przykład Stambułowi i Wiedniowi. Niezależnie od tych zabiegów, w Rzeczypospolitej utrwalało s\ę widać przekonanie, że polityka królewska zawiodła. Zbigniew Ossoliński nie wahał się twierdzić na piśmie, że stroną bardziej od Moskwy poszkodowaną jest Polska. W 1613 roku złożył urząd kanclerski biskup Wawrzyniec Gembicki, ten z regalistów, co w sposób najbardziej ostentacyjny popierał zamiar uszczęśliwienia Kremla osobą samego Zygmunta. Gembicki był wraz z królem pod Smoleńskiem, potem sprawował nie lada funkcję, na czas nieobecności pana został w kraju namiestnikiem. Teraz, wobec oczywistego fiaska, złożył pieczęć w dłonie swego rywala, Feliksa Kryskiego, który również opowiadał się za aktywnością na dość odległym od Warszawy wschodzie, czynił to jednak w sposób o wiele bardziej giętki. Zaliczał się w ogóle do najwybitniejszych indywidualności wśród regalistów. W dwa lata później Zygmunt III mianował Wawrzyńca Gembickiego prymasem. Arcybiskup do końca pozostał sztandarowym mężem kontrreformacji, której nie przynosił wstydu swym wykształceniem, przychylnością dla nauki i sztuki. W polityce wewnętrznej zawsze dawał pierwszeństwo interesom Kościoła, na zewnątrz zaś - z cesarzem chciał żyć dobrze, z Turcją w pokoju, a siły wytężać przeciwko Moskwie. 7 kwietnia'1617 roku wystąpił jako koryfeusz majestatycznego widowiska, zorganizowanego w katedrze warszawskiej. Zanim wręczył królewiczowi Władysławowi poświęcony miecz oraz chorągiew, wygłosił doń mowę, zakończoną następującymi słowami: Jakie ci przeznaczenia gotują Nieba najwyższe, nie do ludzi jest badać. Jeżeli rozkażą, byi raz obrany osiadł na tronie moskiewskim, sprawując cnotliwie to państwo ogromne, nie zapominaj nigdy ziemi Jagiełłów i Piastów, ziemi, gdzieś powziął życie, gdzie spoczywają popioły macierzyńskich naddziadów twoich, gdzie króluje sędziwy twój ojciec, słowem: gdzie żyją kochający ciebie Polacy. 222 Zygmunt III zrezygnował już był nareszcie z własnej kandydatury i pozwolił Władysławowi upomnieć się o tron carski... na podstawie traktatu Żółkiewskiego, który jednak udziału w obecnym przedsięwzięciu odmówił. Władysław i Jan Karol Chodkiewicz raz jeszcze zbliżyli się do Moskwy, ale do niej nie weszli, aczkolwiek jednoręki kawaler Nowodworski znowu popisał się męstwem, wysadził bramę petardą. Stali w miejscu osławionym - w Tuszynie. W roku 1619 zawarto nareszcie rozejm, zwany dywilińskim. Wśród jego warunków widniał punkt znamienny. Strona moskiewska stanowczo 197

żądała zwrotu ze szczerego złota odlanej, sadzonej klejnotami a naturalne wymiary mającej figury św. Mikołaja Cudotwórcy. Car Szujski próbował uratować ją swego czasu, przewożąc z Możajska na Kreml, lecz nie zdążył tego wykonać i świętość wpadła w polskie czy też litewskie rączęta. Rzeczpospolita zatrzymywała Smoleńsk i Siewierszczyznę, kruczki dyplomatyczne pozwoliły obu rywalom zachować sporny tytuł. Michał pozostał rzeczywistym, ukoronowanym carem, Władysław długo jeszcze pisał się jako „obrany". A co by mogło nastąpić, gdyby to on zasiadł na Kremlu? Nie sposób wprost wykręcić się od tego pytania. Ponieważ miał wielu wrogów, wcale nie wykluczone, że źle i rychło by skończył, w ten czy inny sposób poszedł śladem Godunowa. Wykaz carobójstw powiększyłby się o jedną pozycję. Odrzucając to przypuszczenie nie należy jednak mniemać, że rządzona przez Władysława Moskwa zaczęłaby dmuchać w naszą fujarkę, uprawiać politykę polską. Sam bohater zagadnienia niezbyt się nią przejmował później, kiedy zaczął panować w Warszawie, za Polakami i Litwinami wcale nie przepadał, o koronie szwedzkiej marzył bez przerwy. Prawdopodobnie Rzeczpospolita uzyskałaby koniunkturalnego sojusznika przeciwko Szwecji, na pewno zaś' - mniej byłoby złych wspomnień, powodów do zemsty. Moskwa nie zostałaby spalona, Puszkinowi zabrakłoby jednego z tematów! Stanisław Żółkiewski miał słuszność i dobrze radził, jeżeli nawet jego ukochany pomysł unii był nierealny, zanadto szlachetny. Panowanie Władysława na Kremlu musiałoby się przyczynić do zbliżenia narodów, szerzej otworzyłoby drzwi przed wpływami kulturalnymi, ułatwiłoby wzajemne poznanie. To znacznie lepsze od przepaści, którą wykopały błędy. A w Rzeczypospolitej? Wcześniej zacząłby panować kolejny Waza - król Jan Kazimierz. Zostawmy teraz w spokoju tryb warunkowy, bo pora ocenić to, co się rzeczywiście stało. Biskup Paweł Piasecki utrzymywał, że przeciągnięcie rycerzy Łżedymitra 223 do obozu królewskiego przyniosło szkodę, bo zmniejszyła się ilość czynników siejących zamęt w domu sąsiada. Należy prześcignąć ekscelencję w cynizmie. Tron Borysa Godunowa był podminowany, wygaśnięcie Rurykowiczów rozpoczęło w Moskwie ciężki kryzys. Afery Samozwańców - niemoralne i nieuczciwe - pogłębiły go wydatnie, dolały oliwy do ognia. Wasyl Szujski nie mógł iobie poradzić z oszustami najrozmaitszych maści, zagrażały mu duże ruchy ludowe, spiski bojarskie. Nasi magnaci wspierali impostorów, ale poważnych przewrotów nigdy się znikąd nie importuje. I w danym wypadku istotne przyczyny zamętu tkwiły wewnątrz carstwa. W oczywistym interesie Rzeczypospolitej leżało, aby „smuta" trwała jak najdłużej, osłabiała sąsiada. 198

Katastrofalnie pod względem politycznym przeprowadzona wojna zaczepna, którą Zygmunt III rozpoczął, skróciła bóle porodowe nowego porządku. Ułatwiła Moskwie konsolidację narodową, dostarczyła jej hasła i sztandaru. Zapisała ponadto złe wspomnienia na rachunek wroga zewnętrznego. Liczmy: król ruszył na wschód w sierpniu 1609 roku, Michał Romanów - kandydat narodowy! - został carem w lutym roku 1613. Niepełne cztery lata zakończyły ,,smutę". Wzięcie Smoleńska to żadna rekompensata za dostarczenie przeciwnikowi fatalnego dla nas kapitału. Bardzo wcześnie senatorowie zaczęli mawiać królowi, że za część tylko tych kosztów, jakie pochłonęło wspieranie pierwszego Samozwańca, można było wytargować od Borysa znaczne ustępstwa. Fantazje Zygmunta narobiły więcej szkody niż poczynania Mniszcha i Wiśniowieckich. Pomysły podboju carstwa moskiewskiego świadczą o głupocie swych autorów. Polityka porywającego się na rzeczy niewykonalne należy po prostu uznać za półgłówka. Nie wystarczyło wejść na Kreml i ułatwić przez to Szwedom zajęcie Nowogrodu Wielkiego. Trzeba było jeszcze zdobyć Niżny Nowogród, Kaługę, Astrachań, Archangielsk... wyludnić słowem Rzeczpospolitą, a to w celu mobilizacji załóg okupacyjnych. Jeśli ośrodki rządzące popełniają błędy, to z reguły na koszt rządzonego ogółu. Jesień 1611 roku obfitowała w uroczystości. 5 listopada elektor brandenburski, Jan Zygmunt, klęknął na oba kolana przed królem Zygmuntem III, zasiadającym na wysokim podium na Krakowskim Przedmieściu, przed Bernardynami. Złożył przysięgę wierności, przyjął podaną sobie chorągiew czerwoną z Białym Orłem pośrodku oraz pergaminowy dokument. Otrzymywał w dziedziczne lenno Prusy Książęce. Ich obłąkany władca jeszcze żył, był ostatnim z tej linii rodu, której Zygmunt Stary przed stu prawie laty niepotrzebnie i 224 temyflnie oddał Królewiec. Gdyby jednak wykonano warunki tamtego hołdu pruskiego, wspomniane miasto stałoby się wkrótce własnością Polski. Zypaunt III odstąpił lenno elektorom brandenburskim, książętom Rzeszy Niemieckiej. Nasze Pomorze zaczynało przypominać... korytarz. Jak do tego dojść mogło, przecież poprzednio sejmy słuchać nie chciały o przeniesieniu lenna! Ano, postarajmy się zrozumieć sytuację psychologiczną, posmakować ówczesnej atmosfery. Tydzień wcześniej odbył się w Warszawie tryumf, jakiego nikt u nas jeszcze nie oglądał. Przez to samo Krakowskie Przedmieście „szła kareta skórzana otworzysta Króla Jego Mości, sześcią koni". Siedział w niej car Wasyl Szujski, przybrany w szatę z białego złotogłowiu i wysoki szłyk futrzany. „Oczu ©parzystych, ponurych, surowych" - patrzył w ulicę, na której „konkurs był większy ludzi". W sali senatorskiej zamku hetman Stanisław Żółkiewski oddal go królowi, w pięknej i ludzkiej przemowie uszanował jeńców, polecił ich 199

łaskawości zwycięzcy. Wasyl pochylił odkrytą głowę, dotknął dłonią posadzki, ucałował własne palce. Dymitr Szujski, niefortunny wódz spod Kłuszyna, uderzył czołem raz jeden. Iwan uczynił to po trzykroć i płakał. Car w niewoli, Smoleńsk wzięty, referendarz litewski komenderuje na Kremlu... Nie zauważyli upojeni ludzie, że Pomorze polskie upodabnia się do cienkiej szyjki objętej ostrożną na razie dłonią Hohenzollerna. Elektor przyjął rozmaite zobowiązania, a doraźnie wygodził pustej kasie królewskiej sumą 'trzystu tysięcy złotych. Turcja bez zachwytu patrzyła na moskiewskie poczynania rządu Rzeczypospolitej. Dawne plany Stefana I nie były Stambułowi tajne. Działając na pewno po myśli sułtana książę siedmiogrodzki Gabriel Batory zlikwidował wpływy polskie w Mołdawii, wyrzucając stamtąd w 1612 roku Konstantego Mobile. Na jego miejscu osadził niejakiego Stefana Tomszę, który poprzednio służył u nas w piechocie węgierskiej. Przedsięwzięta przez Stefana Potockiego prywatna próba interwencji skończyła się klęską. Przywódca na długo poszedł do niewoli tureckiej. Zasięg wpływów Rzeczypospolitej na południowym wschodzie skurczył się wtedy właśnie, gdy pole tamtejsze zaczynało nabierać wyjątkowego znaczenia. Dymitriady oraz wojny moskiewskie ogromnie wzmogły siły i samopoczucie Kozaczyzny ukraińskiej. Mołojcy, nawykli do szerokich lotów, bywali wszędzie, także pod Smoleńskiem, w Moskwie i jeszcze dalej. Rozpoczęła się dla nich heroiczna doba - zarówno na lądzie, jak i na morzu. Poczynając od roku 1606 ofiarami napadów kozackich stawały się kolejno: Warna, Perekop, Trapezunt, Synopa, aż wreszcie osiemdziesiąt czajek wylądowało na przedmieś15 - Rzeczpospolita... l 225 ciach Stambulu-Konstantynopola. Archioka i Mizewna zostały doszczętnie złupione i spłonęły, a przebywający opodal sułtan Ahmed I musiał się temu bezsilnie przyglądać. Napad zaskoczył wszystkich. Wysłaną w pogoń flotę wojenną Kozacy pokonali w bitwie morskiej, kapudana-paszę -czyli admirała - wzięli do niewoli. Było to w roku 1615. Tylko front perski powstrzymał wtedy Turcję od wojny. Dyplomaci królewscy przyrzekali powściągnąć Sicz, ustawy i umowy ograniczyły ilość Kozaków rejestrowych, to znaczy pozostających na żołdzie Rzeczypospolitej. Lecz kiedy królewicz Władysław i Jan Karol Chodkiewicz po raz ostatni uderzyli na Moskwę, przyszedł im na pomoc Piotr Konaszewicz Sahajdaczny na czele dwudziestu tysięcy Zaporożców. W roku poprzednim on sam podpisał układ w Olszanicy, zgodził się na ograniczenie rejestru do tysiąca głów! Teraz otrzymał od Władysława oznaki władzy hetmańskiej - buławę, chorągiew i bębny. Nikt go oczywiście nie pytał, jakim prawem zwerbował tylu zbrojnych, ani nie wypominał dowództwa w niedawnej wyprawie czajek na Kaffę. Konaszewicz łupił w carstwie moskiewskim nieludzko, palił miasta, wyrzynał ludność - nie chciał w ogóle wracać na Ukrainę. 200

Wyczyny Sahajdacznego znacznie przyśpieszyły rozejm dywiliński, zawarty w styczniu 1619 roku. A w następnym -jak się już wspominało - hetman Piotr bawił wraz z poselstwem kozackim w Moskwie, rozmawiał z diakami na temat położenia prawosławia w Rzeczypospolitej, potem zaś odprowadzał do Buszy patriarchę Teofanesa, klęczał przed nim i otrzymywał rozgrzeszenie za niedawne dokonania w służbie króla. Rozrost Kozaczyzny, utrata przedpola mołdawskiego i rozjątrzenie Turcji źle wróżyły o najbliższej przyszłości. Wszystko to zaszło podczas Dymitriad i wojny moskiewskiej. Trwała ona jeszcze, kiedy rozebrzmiała w kraju pieśń, śpiewana poprzednio w obozie drugiego Samozwańca. Kto nam chce skarby wydrzeć, Nie wydrze, nie wydrze, nie wydrze! Trwogi się bać, trwogi się bać, trwogi się bać. Nic nie bać! Nic nie bać! Brońmy, brońmy, brońmy! Niechaj nas znają. Nas niewiele, A ich wiele. Bić, bić, bić, siec, bronić, A nieprzyjaciół gromić! 226 Kto wykroci, kto wykroci? Nie ugiożą, nie ugrożą, Ale się srozą. Nie dbać, bronić, A skarbów chronić! Wygrają - nie wygrają! Niechaj nas znają! Powróciły do kraju nie tyle chorągwie i pułki, co hordy rozbestwionych, przywykłych do gwałtu i rozboju ludzi. Ściągnęli nie zapłaceni zaciężni z Inflant i spod Smoleńska, ochotnicy, co wspierali Łżedymitrów, ci, którzy wraz z Gosiewskim wyszli zawczasu z Kremla, sapieżyńscy wojownicy zmarłego „na pokojach carskich" starosty us'wiackiego, Jana Piotra. Polsko-litewska okupacja kosztowała siedzibę monarchów moskiewskich dziewięćset tysięcy rubli oraz trzysta czterdzieści tysięcy złotych. Od skarbu Rzeczypospolitej żądał teraz zbuntowany żołnierz sumy dwudziestu milionów. Byli tacy, co liczyli swe „zasługi" od roku 1604, to znaczy od chwili wyjścia z Łubniów pod sztandarem pierwszego Samozwańca. Obrońcy Kremla domagali się żołdu powiększonego, bo szlachcic uważał, że pomimo zaciągu nie obowiązuje go służba „murowa". W nastający o pieniądze tłum wkręciło się wielu takich, co nigdy za wschodnią granicą nie bywali i nie powąchali prochu. 201

Zawiązały się konfederacje we Lwowie, Brześciu Litewskim i w Bydgoszczy, utworzyły państwo w państwie i zaczęły same wybierać sobie należności. Ich rachmistrze obliczyli, że połowa dochodu rocznego z dóbr królewskich, biskupich oraz opackich całkowicie wystarczy na pokrycie pretensji. Przystąpiono zatem do dzieła według norm, przypominających obyczaje tuszyńskie. Nikt nie był bezpieczny - miasta, dwory szlacheckie ani chłop na polu. Sejm uchwalił najpierw w trójnasób powiększone pobory, a kiedy i tego okazało się za mało... obłożył Koronę sześciokrotnym, Litwę zaś pięciokrotnym podatkiem! Nigdy Stefan I nie otrzymał takich pieniędzy na swe zwycięskie wojny. Do wysiłku finansowego państwa przyłożył się i kler skromną, jak na jego możliwości, kwotą trzystu tysięcy złotych. A wyprawa na Moskwę nosiła wszak charakter krucjaty... Duchowieństwo na pewno mogło dać więcej, skoro Wawrzyniec Gembicki sam jeden wyłożył pięćdziesiąt tysięcy i wcale nie zubożał, o czym świadczył przepych jego prymasowskiego dworu oraz dostatki protegowanych usilnje krewniaków. W roku 1613 sejm zbierał się dwa razy. Poważną rolę odegrał na nim 227 kasztelan poznański, Jan Ostroróg, polityk z grupy niezależnych, nie regalista wcale. Skłonił posłów do zgody na uchwałę ciężką bardzo, lecz ratującą kraj przed wojną domową. Dawały się już słyszeć głosy o potrzebie nowego rokoszu i detronizacji. Zastrzeżono jednak wtedy, że w przyszłos'ci król nie ma prawa rozpoczynać wojny bez zgody sejmu i wyjaśnienia sejmikom jej powodów. Polityce państwowej przybyło jedno więcej pęto, w które miał się beznadziejnie zaplątać syn i następca Zygmunta. Zakamieniały pacyfizm szlachty nabrał cech alergii. Bo też bodźce ujemne zaliczyć wypadnie do nie lada jakich. Na drugą sesję sejmową 1613 roku przybyło czterech „posłów" od konfederatów, a wraz z nimi wiele zbrojnej braci. Noszono ich w Warszawie na rękach, ze strachu pozwalając na wszystko. W nocy, o północy zbroić co, posiec, zabić wolno; żaden nie śmiał słowa rzec. Warty więc mimo idą, a nasi, co takowego robią, nie rzekną nic, jakby nie widzieli; i już natenczas w przysłowie było weszło, gdzie którego obaczono z naszych idąc albo brojąc, to „siedem tysięcy za nim chodzi, dać mu pokój" - bo naszego wojska tak wiele było... Dość jednak łatwo udało się sterroryzować buńczuczną szlachtę, a także magnatów. Czterem wspomnianym „posłom" przydzielił stanowniczy królewski pięć izb w domu przy ulicy Mostowej, który przedtem wynajął dla siebie książę Korecki. Królewię zawczasu zapłaciło i nic nie rzekło na „dokwaterowanie". Mikołaj Zebrzydowski przed rokoszem obraził się był śmiertelnie na 202

króla za usunięcie z kamienicy na Wawelu. Można wyrazić przypuszczenie, że gdyby Rzeczpospolitą rządził któryś z Walezjuszy lub Burbonów, to stanąłby na czele skonfederowanego żołnierstwa i przeprowadził zamach stanu. To samo uczyniłby zapewne Karol Sudermański czy Gustaw Adolf. Któż winien, że najmniej zdolny z Wazów dostał się nam właśnie? Przecież Zygmunt III już w roku 1606 w sposób skrajnie niedołężny próbował straszyć sejm wojskiem. Miał w Warszawie dwa tysiące kawalerzystów Chodkiewicza i niemiecką infanterię Wejhera. Parter i sklepy zamku zapchane były zbrojnymi. No, ale jeśli ktoś najpierw pyta o zdanie jezuitów, prowokuje zerwanie sejmu, a potem nie potrafi nic zładzić, to trudno... Polityka to technika także, jeśli nie przede wszystkim. Musi znajdować odpowiedź na jednostajne zawsze pytanie: jak to wykonać? Wspomnijmy o jeszcze jednym czynniku, który władca energiczny mógł wyzyskać z powodzeniem... byle w porę. Piotr Konaszewicz Sahajdaczny chadzał pod Moskwę, pływał do Kaffy. Na wezwanie •królewskie znalazłby drogę i do Warszawy. Dwadzieścia tysięcy Zaporożców, mała rzecz! Konfe228 deratów było zaledwie siedem, a zdołali wydusić fantastyczne pieniądze, które już starożytni mędrcy ogłosili za główne narzędzie polityki. Pacyfistyczna szlachta wyłoniła spośród siebie tylu naprawdę strasznych wojaków. Osobliwe zjawisko! Spójrzmy na spis tych, którzy kolejno dowodzili bractwem czarno-czerwonego sztandaru. Lisowski, Czapliński, Rogowski, Rleczkowski, Rusinowski, Strojnowski, Kalinowski, Noskowski, Gromadzki... są wśród nich Mazowszanie, Łęczycanie, Sandomierzanie, urodzeńcy najgęściej zamieszkałych prowincji Korony. Władysław Czapliński (profesor! nie lisowczyk) mówił w swych bardzo cennych studiach o znacznym wzroście zaludnienia Polski i całej zresztą Europy. Przybywało zwłaszcza dzieci szlacheckich, bo w warstwie zamożniejszej mniej niemowląt umierało. Szczupły nieraz zagon czy folwark ojcowy nie mógł wystarczyć dla wszystkich synaczków. Faworyzowana przez politykę królewską magnatem wykupywała tymczasem owe zagony, latyfundia rozpościerały się nie tylko na Rusi, lecz i w Małopolsce właściwej, a także gdzie indziej. Książęta Zbarascy nabyli dobra w Pilicy, Końskowoli i Solcu, które nie były wprawdzie metropoliami, ale do bezludzi żadną miarą się nie zaliczały. Ktoś musiał zaniechać uprawy żyta i konopi, aby zrobić miejsce ogrodom w stylu włoskim. Coraz więcej było młodej szlachty bez ziemi, zajęcia i chleba. Szukała go ona, gdzie się dało, a przede wszystkim żołnierskiego. Nawet w Turcji, nawet w walczącej z Janem Zamoyskim armii Michała Walecznego. Z młodych a bezrobotnych szlachciców rekrutował się na pewno znaczny odsetek kremlińskich i tuszyńskich szeregowych junaków. Ten sam element mógł potężnie wesprzeć króla, który by się zajął jego losem i werbunkiem, czynnościami bardziej niewątpliwie opłacalnymi, niż darowywanie magnatom 203

myt, ceł tudzież podatków gdańskich. Syn szlachecki to kandydat na żołnierza, wojsko to prawe ramię monarchy. Szaraka można było pozyskać dla złotówki żołdu, wielmożny wymagał kroci. Przecież Zygmunt III znał omawiane zjawisko,, pisał do Zamoyskiego o rojach niespokojnej młodzieży, co się w granicach państwa pomieścić nie może. I jaki zrobił z niej użytek! Pozwolił jej iść za Samozwańcem, to znaczy wyjść z zasięgu własnych rąk. Konfederaci otrzymali swoje pieniądze i w kwietniu 1614 roku uroczyście spalili w katedrze lwowskiej akt związkowy. Grasowały już tylko luźne watahy, ale z tymi nie robiono ceremonii. Jedną z nich rozdusił pod Haliczem Stanisław Koniecpolski, kolejna z polskich gwiazd wojennych, na razie oboźny koronny. Pochwytanych hersztów o nic nikogo nie pytając kazał powsadzać na 229 pale. Zdziczenie obyczajów trzeba też zaliczyć do spadku po zbyt szerokich, bujnych a źle prowadzonych przedsięwzięciach wschodnich. Gruntowna demoralizacja wojska należy tu również. Tak więc konfederaci ukoili swe żale i przed ostatecznym zakończeniem spraw związkowych musieli się zastanowić nad losem głównego łupu. Raz jeszcze posłuchajmy naszego znajomego spod Kłuszyna i z warszawskich przygód sejmowych, imć pana Samuela Maskiewicza: Zastawę z Moskwy murowanych zasług mieliśmy spelna na kupie, z którą tęskno nam było, bo woleliśmy pieniądze gotowe. Słaliśmy do króla, nie chciał; słaliśmy do cesarza chrześcijańskiego, do książąt brandenburskich, do Rzeszy Niemieckiej, do gdańszczan i gdzieśmy jeno rozumieli, żeby te klejnoty mógł kto kupić; nigdzie nic nie wskóraliśmy [...] i tak rezolwowaliśmy się łamać te klejnoty między siebie. Połamano koron dwie: jedną Fiedorową, drugą Dymitrowa; siodło husarskie w złoto oprawne z kamieniami; jednorożców trzy, a posoch cały został; ten się dostał Gosiewskiemu i Dunkowskiemu w zasługach murowych, z szafirem z korony, na dwa palce wielkim, we dwadzieścia osiem tysięcy złotych. Kamień ten u nas szacowano cztery tysiące złotych, a w Moskwie dziesięć tysięcy rubli, bo u nich drożej i nad dyjament [...] Mnie się dostało dyjamentów ostrych trzy, rubinów cztery, złota na sto złotych, jednorożca łutów dwa [...] łut po trzysta złotych... Zaraz potem eks-konfederat kupił na jarmarku w Rzeszowie parę „woźników szpakowatych" za złotych pięćset. Musiały to być tęgie konie, bo za własne „żmudziny siwe" wziął pan Samuel złotych sto dwadzieścia. Na skroniach Michała Romanowa spoczęła w roku poprzednim korona nie opromieniona tradycją. Po kapitulacji Kremla znaleziono ją w tobołach jednego z polskich czy litewskich głodomorów. 204

VIII W całym rzymskim cesarstwie, we wszystkich królestwach i księstwach chrześcijańskich uznano za czyn zły i karygodny, że osoby wywodzące się z Czech i z dwóch wyższych stanów popełniły występek równie haniebny i w żadnej kronice świata niespotykany, bezlitośnie rzucając z okna w głęboki rów dwóch namiestników Najjaśniejszego Pana, a do tego najwyższych dygnitarzy czeskich... Słynna defenestracja praska odbyła się 23 maja 1618 roku. Dała hasło do powstania narodowego Czechów, które stało się pierwszym aktem wojny trzydziestoletniej, stoczonej przede wszystkim na terytorium niemieckim. Pod pozorem walki obozu katolickiego z protestanckim starły się ze sobą siły, 230 mające coś do powiedzenia w Europie i zdolne do czynnego zabrania głosu. Nowoczesne państwa tworzyły sobie podstawy istnienia i działania na przyszłość. Oto dalszy ciąg cytowanego przed chwilą dokumentu, dający jakie takie pojęcie o mentalności aktorów dramatu; Hrabia Martinic: ...w czasie spadania, wołając bezustannie imię Jezusa i Marii, tak cicho zleciał na ziemię, jakby sobie usiadł i tak dzięki orędownictwu Panny Marii i opiece Bożej żadnego przy tym strasznym upadku nie poniósł szwanku mimo swej otyłości. Byli też ludzie pobożni i wiarygodni, którzy zeznali, że idąc wówczas wielkim mostem z procesją widzieli na własne oczy Najświętszą Pannę Marię, jak płaszczem swym podtrzymała owego pana w powietrzu i zniosła go na ziemię. Sam hrabia Martinic tego nie widział, ale podczas spadania miał widzenie, jakoby niebo się rozwarło a Bóg miał go przyjąć do wiecznej radości. Jeden z rycerzy, a mianowicie Ulrych Kinsky, rzucając go, zadrwił: „Otóż zobaczymy, czy mu jego Maria pomoże!", gdy zaś zobaczył przez okno, że hrabia Martinic siedzi na ziemi żyw i cały, wykrzyknął: „Przysięgam na Boga, że jego Maria przyszła mu z pomocą!" Czesi porwali się do powstania, kiedy niezbyt wprawdzie tolerancyjny, ale znośny jeszcze cesarz Maciej dał im na króla Ferdynanda, rodzonego brata obu polskich królowych, nieboszczki Anny i żyjącej Konstancji. Arcyksiążę - od roku 1619 cesarz Ferdynand II - któremu od dzieciństwa „wszczepiano miłość cnoty i pragnienie dóbr wiecznych", był człowiekiem o zdecydowanych poglądach. Niech o tym zaświadczą urywki jego listów, pisanych grubo przed koronacją. Wolałbym się raczej wyrzec kraju i ludzi i odejść w samej koszuli, zanimbym się miał zgodzić na ustępstwa, mogące wyjść na niekorzyść religii. [...] Spis zwierzyny, którą ubito, również otrzy205

małem; dość tego dużo, ale mówiąc prawdę, to obawiałem się, że straty będą znacznie większe. Pragnąłbym, by za to pozdychało tyluż predykantów lub buntowniczych przywódców. Wojna o znamieniu ideologicznym prowadzona też była w sposób właściwy. Szwedzka rada państwa otrzymała obszerny raport o zdobyciu przez stronę katolicką Magdeburga: Najgorzej obszedł się nieprzyjaciel z pastorami; pomordowawszy ich we własnych ich bibliotekach, spalił ich następnie wraz z książkami; żony i córki przywiązane do koni zawleczono do obozu, gdzie je gwałcono i straszliwie okaleczano. Kościół Św. Jana był przepełniony kobietami, które, jak mówią, zamknęli z zewnątrz, a przez okna podpalili wnętrze. Kroaci i Wallończycy znęcali się w sposób okrutny, dzieci wrzucali do ognia, najdostojniejsze i najurodziwsze obywatelki przywiązywali do strzemion, że musiały tak za nimi pędzić z miasta; niemowlęta brali na 231 dzidy i kilkakrotnie zatoczywszy nimi miyrica w powietrzu, wrzucali następnie do płomieni. Jednym słowem, Turcy, Tatarzy i poganie nie mogliby się gorzej pastwić. Ani lisowczycy, dodajmy. Strona przeciwna postępowała zresztą wcale nie lepiej. Gustaw Adolf szwedzki zaraz po bitwie pod Breitenfeld wygłosił mowę: Król [...] dziękował Bogu za tak wspaniałe zwycięstwo: pragnie, by wyszło ono na korzyść sprawie ewangelickiej, jako że nie żywi żadnej innej ambicji i żadnej innej nie pożąda korzyści krom chwały Bożej, utrzymania religii ewangelickiej, utrwalenia pokoju w państwie i zachowania wolności niemieckiej, wolności nas wszystkich i dobrobytu naszych krajów, jeżeli tylko sami będziemy sobie radzić i jemu powierzymy sprawę. Nie pożąda dla siebie ani piędzi ziemi i niechby diabeł to porwał (od czego niechaj Bóg zachowa), jeśliby nawet najdrobniejsza cząstka przylepić się miała do jego kaftana. (Bił się w piersi...) Szwecja zdobyła w wojnie trzydziestoletniej Wismar, ujścia trzech wielkich rzek, płynących przez Niemcy ówczesne - Wezery, Łaby, Odry - a więc i Szczecin. O innych korzyściach jeszcze się wspomni. Rozpoczynała rozbójniczy okres swych dziejów, wchodziła na drogę, która wprost zmuszała do życia z łupu i szukania coraz to nowego. Opuszczając ojczyznę wygłosił Gustaw Adolf przemówienie, godne najbardziej rygorystycznego pastora. Stanąwszy na kontynencie przyjął subsydium od katolickiej Francji w kwocie miliona liwrów rocznie. Po jego śmierci kardynał Mazarini, kierownik polityki „najstarszej córy Kościoła", tak pisał oficjalnie: Zaufanie, jakie panowie Szwedzi pokładają w niezmiennym i doskonałym usposobieniu Francji 206

wobec sprawy sprzymierzonych, nie może być bardziej usprawiedliwione ni lepiej uzasadnione. Możecie ich zawsze upewniać, że Najjaśniejszy Pan nigdy ich nie opuści i złoży broń jedynie przy pokoju powszechnym... Przyniósł on olbrzymie korzyści Francji, wielkiemu państwu katolickiemu, które ostatecznie nawet orężnie wystąpiło po stronie prostestanckiej. Był szczytowym, nigdy więcej nie powtórzonym tryumfem polityki Paryża: ...za zgodą, radą i wolą elektorów, książąt i stanów Rzeszy, gwoli dobrego pokoju uchwalono: po pierwsze, że największa władza, prawa zwierzchności i wszystkie inne nad biskupstwami Metz, Toul i Verdun, miastami tejże nazwy tudzież diecezją tych biskupstw [...] tak jak dotąd należały do cesarstwa rzymskiego, na przyszłość należeć mają do korony francuskiej i być do niej wcielone po wsze czasy i nieodwołalnie... 232 Oprócz tego Alzacja. Ale nabytki terytorialne nie były najważniejsze. Trzeba teraz przytoczyć całkiem niedawno temu napisane słowa historyka francuskiego, Piotra Lafue: Pokój Westfalski z 1648 roku stworzył [w Niemczech] więcej niż dwa tysiące enklaw, republik, biskupstw, księstw, margrabstw, hrabstw, które stanowiły zespól tak skomplikowany, że zwano go drogą krzyżową geografów. Na korumpowanie Niemiec, na utrzymywanie plejady tamtejszych dworów i dworków, na chaos u sąsiada wydal kardynał Mazarini nieprawdopodobną sumę trzystu milionów liwrów. Habsburgowie utwierdzili swe panowanie w krajach dziedzicznych i w wyludnionych Czechach, ale nie zdołali osiągnąć głównego celu, który polegał na przetworzeniu Niemiec w monarchię jednolitą. Zygmunt III sprzyjał polityce cesarskiej, zmierzającej do rzeczy dla Polski najstraszniejszej. Nasze właściwe miejsce było tam, gdzie się znalazła Francja. Powinniśmy byli stworzyć Habsburgom drugi front, a braliśmy na siebie dla nich przeznaczone uderzenia Szwedów oraz przychylnych obozowi protestanckiemu Turków. Postawa większości szlachty uniemożliwiła przynajmniej jedno, ale najważniejsze - czynne wystąpienie po stronie Austrii. Potencjalnie jednak Rzeczpospolita do obozu habsburskiego należała. Nie licząc już dawniejszych oznak przyjaźni, których Zygmunt nie skąpił, dwukrotnego spokrewnienia się i godności szwagra cesarskiego, oficjalnie łączyło ją z Wiedniem przymierze zupełnie świeże, bo zawarte w roku 1613. Prymas, 207

Wawrzyniec Gembicki, otwarcie opowiadał się przeciwko powstańcom czeskim, czyli po stronie cesarza oraz najmłodszego z jego licznych braci, arcyksięcia Karola Habsburga, będącego wtedy biskupem wrocławskim. Wszyscy wrogowie Ferdynanda musieli więc traktować Warszawę co najmniej nieufnie i na wszelki wypadek zabezpieczać się. Król postarał się zresztą wkrótce o wymowną zachętę. Dopiero teraz zaczynała Rzeczpospolita spłacać koszta tego, co zajść zdążyło podczas trzydzieści lat już przeszło trwających rządów sługi doktryn. Miała na karku wojnę ze Szwecją, którą protestanci pragnęli co rychlej ściągnąć na niemiecki teatr operacyjny. Kontrreformacja i jej umiłowane dzieło, unia brzeska, poważnie nadwątliły więź moralną, spajającą wielowątkowe państwo. Lojalność różnowierców, niewątpliwa w zasadzie za Stefana, teraz stała pod wielkim i nieustannie rosnącym znakiem zapytania. Wspólny front prawosławnych i protestantów był już faktem. Jego przywódcy, a wśród nich pozbawieni możności legalnego działania biskupi greccy, zaczynali bez żad233 nych ceremonii znosić się z zagranicą. W owych odległych czasach poczucie wspólnoty wiary utożsamiało się często z narodowym, stanowiło motyw bardzo silnie oddziaływający na postępki ludzkie. Było to szczególnie ważne tu, na wschodzie, bo trudno by zaiste przyszło wykreślić wtedy granicę plemienną czy „rasową", oddzielającą Ruś od Moskwy. I tu, i tam rozbrzmiewał po s'wiątyniach dialekt bułgarski, zwany językiem cerkiewno-słowiaiiskim. Zbliżeniu pomiędzy różnowiercami w kraju doskonale - czyli groźnie sekundowało to, co dziać się zaczynało na zewnątrz. Występowały wyraźne objawy porozumienia protestantyzmu z całym prawosławiem. Politycznie wyrażało się to w projektach koalicji, mającej objąć Siedmiogród, Moskwę, Szwecję oraz Turcję, a zwróconej przeciwko daleko na wschód wysuniętemu bastionowi kontrreformacji - Rzeczypospolitej. Wyjeżdżający w tym czasie do Warszawy nuncjusz otrzymał od Sekretariatu Stanu niedwuznaczną instrukcję: Polska jest zewsząd prawie przez nieprzyjaciół religii katolickiej, mahometanów, heretyków, schizmatyków otoczona [...] Powinni tedy król, biskupi, senatorowie, ministrowie mieć ciągle zwróconą uwagę na części skrajne, nie pozwalać herezji szerzyć się od granic ku środkowi, nie dopuszczać zarażonych cudzoziemców, mianowicie kaznodziejów, wspierać misje i cokolwiek stan duchowny dla pokrzepienia wiary obmyśli: pewną albowiem jest rzecz4, że z poróżnienia umysłów zasianego przez sekty wylęgła się niezgoda pomiędzy obywatelami, z nią przyszło nieposłuszeństwo, bunty, a na koniec ujma nie mniej potęgi, jak godności króla i Rzeczypospolitej. Zupełnie mylna diagnoza, aczkolwiek tu i ówdzie powtarzana aż do naszych czasów. Zło zrodziło się z odstępstwa od naszego własnego, państwowego 208

wyznania wiary, które polegało na równouprawnieniu wyznań, a więc i narodów, zapewniało zgodę pomiędzy nimi. Problemem głównym nie były wcale niedawno powstałe „sekty", lecz omszałe, znacznie wszak od Lutra i Kalwina starsze prawosławie. Prostym następstwem posłuchu wobec pouczeń sfanatyzowanego przez kontrreformację kleru było to chociażby, że w roku 1622 nielegalnie z musu wyświęcony władyka przemyski, Izajasz Kopiński, błagając Kreml o wsparcie pieniężne dla pewnego klasztoru, przekazał jednocześnie wiadomość następującą: „prawosławni chrześcijanie i wszyscy Kozacy Zaporoscy gotowi są przejść pod władzę Moskwy z powodu ucisku, jaki cierpią prawosławni od Polaków". Jeszcze cztery lata i tę samą myśl podejmie Gustaw Adolf! Pojawią się rychło pomysły oderwania Zaporoża od Rzeczypospolitej i utworzenia z niego odrębnej republiki, pozostającej pod protektoratem państw sąsiednich. Zakorzenił się u nas niefortunny nawyk uważania sprawy 234 kozackiej za odruchy ciemnej, zaściankowej czerni. Nic podobnegol Ta kwestia żywo interesowała dyplomacje cesarską, holenderską, angielską, francuską, szwedzką, siedmiogrodzką, turecką i moskiewską. Była poważnym problemem europejskim. A cóż Kreml na to? Właściwym jego kierownikiem był patriarcha Filaret, po rozejmie dywilińskim uwolniony nareszcie z Malborka, całą duszą nienawidzący łacinników, „suszczich akipsow, wiedomych wragow Bożiich". Kreml słuchał przedłożeń i zachowywał się tak, jakby mówił: jeszcze nie pora, nieco cierpliwości... Inni działali na jego korzyść. Dużą rolę grał podówczas Grek z Cypru, Cyryl Lukaris, patriarcha aleksandryjski, a od roku 1621 carogrodzki (kilkakroć obalany przez Turków, znowu przywracany do godności i ostatecznie uduszony z rozkazu sułtana). Znał on dobrze Rzeczpospolitą. Uczył w szkołach prawosławnych Ostroga i Wilna, podczas zawierania unii przebywał w samym Brześciu, zwalczając ją oczywiście. Lukaris należał do tych, co podsycali opór kniazia Konstantego Ostrogskiego, cieszył się dużym mirem wśród Kozaków, a w głębi duszy i jawnie niemal był ewangelikiem (sobory prawosławne potępiły później jego pisma jako heretyckie). Tym łatwiej mu więc przychodziło dogadywać się z rezydującymi w Stambule ambasadorami państw protestanckich. Im właśnie przyrzekł Lukaris podburzać Zaporożców. Najważniejszym z owych dyplomatów był poseł holenderski, Korneliusz Haga, od lat dziesięciu przebywający nad Bosforem znawca stosunków miejscowych. W jego ręku zbiegały się nici knowań antypolskich. Wrogiem niepodległości Holandii byli Habsburgowie, którym król Zygmunt III sprzyjał. Należało więc działać przeciwko niemu i jego państwu. Inny kierunek polityki warszawskiej uczyniłby z tegoż Hagi naszego sojusznika. Niechęć, wrogość nawet szlachty polskiej wobec Austrii, zasada oddzielania polityki od ideologii, zdecydowana nieufność względem dyplomacji papie209

skiej... to były całkiem słuszne pryncypia. Wyznawali je i uparcie głosili mądrzejsi spośród rokoszan Zebrzydowskiego, nie chciała ich uznać oficjalna polityka państwowa. Rzeczpospolita nie stworzyła Habsburgom drugiego frontu. Wobec czego sama zaczęła spełniać jego rolę. Czesi powołali na swój tron elektora Palatynatu Fryderyka, któremu historia nadać miała wkrótce przydomek „króla zimowego". Położenie zmieniło się radykalnie na ich korzyść, odkąd lennik turecki Gabriel Bethlen, książę 235 Siedmiogrodu, wzniecił bunt w podległych cesarzowi Węgrzech północnych, opanował Koszyce oraz Preszburg, ruszył na sam Wiedeń i obiegł go. Naturalnie pośpieszyły mu z pomocą posiłki czeskie. Ratunek dla Ferdynanda przyszedł z Polski. Z uwagi na Turcję i opozycję wewnętrzną Zygmunt III nie mógł wystąpić otwarcie. W porozumieniu z częścią senatu pozwolił za to werbować lisowczyków i sam się groszem przyłożył. Hieronim Kleczkowski poprowadził za Karpaty dziesięć tysięcy tej lekkozbrojnej, ale pod wszelkimi innymi względami arcyciężkiej konnicy i 13 listopada 1619 roku zniósł siły węgierskie pod Humiennem. Lisowczycy umieli równie dobrze bić się, jak mordować, gwałcić i grabić. Położyli siedem podobno tysięcy Madziarów i ocalili cesarza. Gabriel Bethlen wycofał się spod Wiednia, oni zaś z Węgier do Małopolski, którą zaczęli pustoszyć niczym kraj nieprzyjacielski. Pokrzywdzeni ziemianie podnieśli larum, a opozycja głowę. Przewodzili jej książęta Zbarascy, Jerzy i Krzysztof, którzy cenili publicystykę, a propagandę uprawiać umieli. Z jednej z broszur ówczesnych pochodzi teza, że „posiędzie-li ten cesarz, do czego my mu pomagamy, i połamie te Węgry i lutry, a z drugiej strony Angielski z Hiszpanem Niderland zajmie, będziem mieli wiarę katolicką, ale też i niewolę niemiecką". Ta zagrażała w dalszej perspektywie. Na razie przyszło się bronić przed turecką. Bethlen ledwie zdążył odejść spod Wiednia, a już wysłał do Stambułu list, przedstawiający króla Polski jako sprzymierzeńca cesarza i Hiszpanii, zwolennika wytępienia islamu. Stosunki z Turcją, od dłuższego czasu naprężone do najwyższego stopnia, teraz się ostatecznie popsuły. Młody i krwiożerczy sułtan Osman II zapowiedział na początku roku 1620, że powiesić każe każdego, kto by mu odradzał wojnę z Lechistanem. W sierpniu Kozacy ponownie zdobyli Warnę i puścili ją z dymem. Niedawna ugoda z Żółkiewskim zabraniała im wypływania na morze, ale Zaporożcy twierdzili, zasłaniając się literą tekstu, że nie wolno wypadać z ujścia Dniepru, z pomniejszych zaś rzek można. Stanisław Żółkiewski - już nie tylko hetman, lecz i kanclerz wielki koronny - miał siedemdziesiąt trzy lata i tak podupadał na siłach, że po raz ostatni zabierając głos w sejmie musiał przeprosić króla i przemawiać siedząc. W ówczesnym jego postępowaniu znać jakąś sztywność i brak konsekwencji. Ostrzeżeniom przed potęgą turecką, daleko posuniętej, a przez wielu kryty210

kowanej ostrożności od tej strony towarzyszyła zgoda na procesarskie posunięcia Zygmunta (z wyjątkiem wyprawy lisowczyków jednakże). Starzec szedł już wiernie za otrzymywanymi z Warszawy „naukami". Zdaje się, że wywarły one wpływ na jego decyzje, powzięte u schyłku lata 1620 roku. 236 Iskander pasza przekroczył Dunaj i połączył się z Kantymirem murzą, wodzem Tatarów budziackich. Z rozkazu padyszacha szli oni złożyć z godności i ukarać sprzyjającego Rzeczypospolitej hospodara Mołdawii, Gaspara Gratianiego. Wiedli armię, której potęga o wiele przerastała wspomniane zadanie. Widoczne było, że po załatwieniu się z Gratianim zechcą coś jeszcze przedsięwziąć. List otwarty sułtana do Zygmunta zapowiadał zrównanie Krakowa z ziemią i wykorzenienie w Polsce chrześcijaństwa. Szczupłe - dla braku pieniędzy, lecz także i czasu - siły Rzeczypospolitej miały dwie możliwości. Obsadzić graniczny Dniestr i czekać - wysyłając na przedpole chętnego do tej misji Stanisława Koniecpolskiego - albo przekroczyć rzekę i ruszać w głąb Mołdawii. Hetman wybrał to drugie. Rozmaite względy wpłynęły na jego decyzję, ale Paweł Piasecki - polityk czynny - twierdzi, że najbardziej zaważyły rady „konsyliarzy dworskich". Trwożyła ich myśl, że pasza nie zechce się kusić o forsowanie bronionego Dniestru i „niezawodnie" obróci swe zastępy na zachód, przeciwko cesarzowi. Gratianiego, który przejmował i odsyłał do Warszawy korespondencję Gabriela Bethlena z sułtanem, skompromitował był wobec Turków podkanclerzy koronny Jędrzej Lipski. Jeden z owych listów odesłał on z gorzkimi wyrzutami Bethlenowi, wyjaśniając przy tym, jakimi drogami wszedł w posiadanie pisma. Zadziwiająca naiwność u zawodowego polityka i dygnitarza! Lipski, wyniesienie na podkanclerstwo „winien będąc królowej, mocno Austriakom sprzyjał". Piasecki twierdzi, że Żółkiewski ruszył zaraz po otrzymaniu jego przynaglającego listu. 2 września 1620 roku ośmiotysięczne wojsko przekroczyło Dniestr. Kozacy zawiedli, gdyż chwilowo wzięło wśród nich górę niechętne Polsce stronnictwo Jacka Nierodowicza, zwanego Borodawką. Do nielicznych Zaporożców, którzy poszli jednak z Żółkiewskim, należał młody Bohdan Chmielnicki. Zawiodła również nadzieja na pomoc Gratianiego. Hetman spotkał .po drodze uciekającego do Polski hospodara i na własne nieszczęście skłonił go do zawrócenia i wspólnego marszu. Zamiast spodziewanych piętnastu czy więcej nawet tysięcy Mołdawian, zyskał ich sześciuset. Resztę sterroryzowała sama wieść o pochodzie Iskandera paszy. Żółkiewski zaszedł w to samo miejsce, w którym przed ćwierćwieczem zwyciężał przy boku Zamoyskiego. Rozbił obóz w starych umocnieniach pod Cecorą i tutaj 18 września zaczął odpierać ataki. W dwa dni później Gratiani uszedł nocą, namówiwszy do tego samego część wojska. Tabor polski rozpoczął odwrót ku Dniestrowi przez podpalane stepy. Z nieprzyjacielem walczył 211

dobrze, ale wrzał wewnątrz. Granica była już niedaleko, kiedy sterany 237 dowódca znalazł chwilę czasu na skreślenie listu, którego fragmenty brzmią tak: Miłościwa jejmość pani, a pani małżonko ma sercem ukochana i wieczyście miła! [...] Tu w obozie mym jakby jakowy rokosz powstał, tak się rycerstwo spiknęło, by na własną zgubę, i chcą koniecznie odchodzić od sprawy, że onych ledwo uhamować mogłem. Skinderbasza i Gałga nie chcą już wiedzieć o układach i gotują się dać stanowczą bitew. Przetoż nie turbuj się, w. miłość, najukochańsza małżonko, Bóg czuwać będzie nad nami: a chociabym i poległ, też ja stary i na usługi Rzeczypospolitej już niezdatny, a Pan Bóg wszechmocny da, że i syn nasz, miecz po ojcu wziąwszy, na karkach pohan zaprawi, i chociażby tak było, jak rzekłem, pomści się krwie ojca swego. Na wypadek jaki bądź zalecam w. miłości, najukochańszej małżonce, miłość dla dziatek, pamięć na me zwłoki, bo je styrałem ku usłudze Rzeczypospolitej [...] Co Pan Bóg zechce z swej łaski dać, niech się stanie; wola jego święta będzie nam miłościwa do ostatka życia naszego; z tym mnie modlitwom i łasce w. miłości, najukochańszej jejmci, polecam i dziatki nasze na Pana Boga pamiętać upominam. W obozie pod Cecorą die 6 Octobris. Jejmość do zgonu kochający małżonek i ojciec, Stanisław Żółkiewski, hetman wielki koronny.* Zaraz po skreśleniu tych słów (które autor jakby symbolicznie datował spod Cecory, znajdując się już w pobliżu Dniestru), w nocy z 6 na 7 października nastąpił koniec. Wybuchł w taborze zamęt i panika, wzięto bowiem za Tatarów własnych ludzi, którzy przyzostali, by nabrać siana z mijanych brogów, i doganiali pochód. Ciurowie obozowi poodczepiali konie od wozów i rzucili się ku Dniestrowi, unosząc łupy. Szlachta nieostrożnie odgrażała się przedtem, obiecywała porachunek za splądrowane namioty i opróżnione sepety. Tabor pękł, Tatarzy mieli już teraz łatwe zadanie. Głowę Stanisława Żółkiewskiego odesłał Kantymir murza do Stambułu. Zawisła przy bramie, przez którą sułtan co dzień chadzał do meczetu na modły. Mógł do woli oglądać trofeum, naznaczone nad prawym uchem szeroką raną. Na pobojowisku zostało ciało z odrąbanym prawym ramieniem. Hetmań wielki koronny poległ, walcząc do ostatka. 19 października Tatarzy doszli do Lwowa. Ze szczuplutkimi, śmiesznymi wręcz siłami przeciwstawiał się im Stanisław Lubomirski. Ojcowie bernardyni stanęli na murach swego klasztoru uzbrojeni w muszkiety. Miasta orda nie 212

wzięła, za to okolice jego wymiotła do czysta. * Stanisław Żółkiewski i Regina z Herburtów przeżyli ze sobą lat trzydzieści i jeden. Jedynak hetmański, Jan, ranny w końcowej fazie operacji cecorskiej, zmarł w roku 1623, wkrótce po wykupieniu go z niewoli tureckiej. Dokonała tego matka, która rozstała się z życiem w rok po synu. Starsza z córek, Zofia, wyszła za Jana Daniłowicza, młodsza - Katarzyna - za Stanisława Koniecpolskiego. 238 Nie doszło do tego, czego się tak bardzo bali „konsyliarze dworscy". Iskander pasza na cesarza nie poszedł. W miesiąc po kiesce Żółkiewskiego - 8 listopada 1620 roku - wojska Ferdynanda II rozgromiły Czechów pod Białą Górą, położoną o godzinę drogi od Pragi. Poważną rolę odegrali w tej bitwie lisowczycy. Złamali jazdę węgierską, wpędzili ją na szyki czeskie, zdobyli chorągiew „króla zimowego". Rezultat tryumfu cesarza i rozpoczętych zaraz represji był taki, że zaludnienie Czech skurczyło się z czterech milionów do ośmiuset tysięcy. Kontrreformacja administrowała nad Wełtawą w ten sposób, że podobieństwa miały dostarczyć dopiero rządy Adolfa Hitlera w środkowej i wschodniej Europie. Listopadowy sejm obradował w Warszawie w atmosferze grozy. Było jasne, że Osman ruszy w roku następnym dokończyć dzieła. Metafizyczne wprost przerażenie ogarnęło stolicę, kiedy szlachcic Michał Piekarski zranił czekanem króla, idącego do katedry Św. Jana na nabożeństwo niedzielne. Torturowany i wśród strasznych męczarni publicznie stracony zamachowiec nie wydał żadnych wspólników, bo ich nie miał. Był człowiekiem nienormalnym, urzędowo pozbawionym prawa zarządzania swym mieniem i o to właśnie rozgniewanym na Zygmunta. Sejm uchwalił niebywałe, osiem razy podwyższone podatki. Zabiegi o pomoc zagranicy, a w szczególności cesarza, nie dały oczywiście nic. Ferdynandowi II całkiem dogadzało, że sułtan znalazł sobie zajęcie gdzie indziej niż w austriackiej stronie. Papież przyrzekł subsydium w kwocie dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, podczas gdy czterotygodniowy żołd wojska wynosił milion. Pieniądze rzymskie przyszły zresztą już po wojnie. Sułtan - teoretyczny protektor, a niewątpliwy zwierzchnik polityczny patriarchy carogrodzkiego - uderzyć miał od południowego wschodu, trafić najpierw na ziemie Rzeczypospolitej zamieszkałe przez prawosławnych. Zygmunt III zwrócił się więc z prośbą do tego samego Teofanesa, który dopiero co nielegalnie wskrzesił w Kijowie hierarchię grecką. Prosił go uprzejmie o wsparcie moralne. Teofanes nie odmówił, wystąpił z orędziem do „przesławnego i przezacnego pana hetmana, przełożonych wojskowych i wszystkiego przechrabrego rycerstwa" kozackiego. Wezwał do mężnej walki w obronie chrześcijaństwa i zalecił upominać się głośno o zatwierdzenie 213

„podniesionej przez nas w św. Cerkwi waszej ruskiej hierarchii". W sejmie posłowie prawosławni wołali, że pora zaniechać dotychczasowej polityki, kiedy połowa chyba wystawianego przeciwko Turkom wojska składać się ma z Rusinów. Wypominali krzywdy i poniżenie. Izba gotowa była do 239 zadośćuczynienia, ale... „pilność nuncjusza i pobożność króla sprawiły, że dyzunici nic nie dokazali". W czerwcu 1621 roku tłumna rada kozacka w Fastowie uchwaliła wesprzeć Rzeczpospolitą. Były to wielkie dnie Siczy. Poseł królewski wstąpił na przykryte dywanem podium z beczek, przemawiał w imieniu monarchy, grzmiały salwy z dział, a upojony Jacek Borodawka krzyczał: „Przed wojskiem zaporoskim drży ziemia polska, turecka, świat cały!" Kto takie chwile przeżył, tego już żadna siła nie skłoni do zgody na role chłopa pańszczyźnianego. Stosunek Rzeczypospolitej do Kozaczyzny nacechowany był fałszem i bezmyślnością. W godzinach prób odwoływano się do niej, gdy tylko potrzeba się skończyła, zaczynano Zaporoże gnębić, a już co najmniej ograniczać. W naradzie fastowskiej uczestniczyły setki duchownych. Przez cały pierwszy dzień zebrani słuchali ich skarg, potem dopiero Piotr Konaszewicz Sahajdaczny sytuację opanował i przeciągnął Kozaków na swoją, to znaczy i Rzeczypospolitej stronę. On też wraz z trzema towarzyszami wyruszył w poselstwie do Warszawy. Nie znamy treści jego rozmowy z królem. Józef Tretiak, autor Historii wojny okocimskiej, słusznie na pewno wątpi, czy to wtedy właśnie Zygmunt III oświadczył, że prędzej koronę utraci, niż pozwoli metropolicie prawosławnemu osiąść w Kijowie. Powiedział to zapewne innym razem i przy innych świadkach. Sahajdacznemu dać musiał odpowiedź nieszczerą, bo Zaporożec „z wielkim ukontentowaniem" opuścił stolicę. Tymczasem Jacek Borodawka wykrył w Białej Cerkwi świętokradztwo. W domu najbogatszego z tamtejszych Żydów „znaleziono" sprofanowany wizerunek Chrystusa! Oburzony ataman pozwolił więc molojcom grabić Izraelitów po całej Ukrainie. Tak więc wojsko kozackie skierował przeciwko Turkom Sahajdaczny. Na czele pułków pozostałych dwóch prowincji trójdzielnego de facto państwa postawił król Litwina. Noc z 6 na 7 października 1620 roku pozbawiła bowiem Koronę obu wodzów. Hetman wielki zginął. Hetman polny, Stanisław Koniecpolski, który też bił się do ostatka, raniony strzałą trafił do niewoli. Jan Karol Chodkiewicz młodszy był znacznie od Żółkiewskiego. Miał lat sześćdziesiąt i całkiem sterane zdrowie. Trudy wojenne, porywy szalonego gniewu wyczerpały siły epileptyka, któremu w dzieciństwie duchowny wychowawca zwykł był zasłaniać oczy, ilekroć zauważył pierwsze oznaki pasji. Reszty dokonało pewnie świeże małżeństwo. 24 listopada owdowiały hetman pojął liczącą sobie dwadzieścia wiosen Annę Alojzję Ostrogską. Nie chciał zejść 214

ze świata nie zostawiając na nim potomka płci męskiej. Jedyny jego syn 240 Hieronim - zmarł w wieku chłopięcym. Niebiosa nie zaspokoiły jednak pragnień starego wojownika. Chodkiewicz poprowadził wojsko nad Dniestr i zrobił tam rzecz nader ryzykowną. Przeprawił się na prawy brzeg i okopał półkolem przed zamkiem chocimskim. Rzeka pozostała więc tuż za plecami, odcinała drogę odwrotu. Dziwny postępek miał cel ściśle określony. Gwarantował Zaporożcom, że Polacy i Litwini zamierzają bić się naprawdę i nie uchylą się od niebezpieczeństwa kozackim kosztem. Przeprawę ogromnie ułatwił jakiś nie znany z nazwiska Rusin, człek „na postać prosty i lichy", który ofiarował się w przeciągu kilku dni wznieść most stały i dotrzymał słowa. „Nogi ciężkie dosyć na ukos parami w wodę stawiał, u dołu je przecie trzecią jakoby też nogą spajając dosyć cienką", na tym usłał pomost. Za pracę swą domorosły inżynier otrzymał sto złotych. Towarzysz husarski brał wówczas trzydzieści złotych żołdu miesięcznego, rajtar piętnaście. Szeregowym Kozakom dano w Fastowie po złotówce na dwóch. Ale dla nich najważniejszy był łup. Zaporożcy nadciągnęli niemal jednocześnie z Turkami. Sahajdaczny przez pomyłkę natknął się nawet na obóz sułtanski i odniósł ranę postrzałową, która nie przeszkodziła mu uczestniczyć w działaniach, lecz zaraz potem kosztowała życie. Obrona Chocimia była wielkim popisem męstwa Niżowców. Niełatwo im laury przyszły, bo oddziały pozostałych dwóch narodów państwa biły się też bardzo dobrze. Lisowczycy stawali mężnie, podobnie zresztą jak w roku poprzednim pod Cecorą. (Bo część z nich tylko poszła na Węgry i pod Białą Górę; lepszych, tych, co pozostali w kraju, Walenty Rogawski poprowadził pod rozkazy Żółkiewskiego.) 24 września 1621 roku zmarł w zamku chocimskim Jan Karol Chodkiewicz, wyczerpany ciągle się powtarzającymi atakami epilepsji, które mu jednak nie przeszkodziły dowodzić i walczyć osobiście. Na kilka dni przed zgonem stał się jednak niezdolny do żadnego działania - oprócz myśli. W przededniu śmierci, nie mogąc już nawet mówić, milcząco podał Stanisławowi Lubomirskiemu swą buławę, co oznaczało przekazanie dowództwa. Przydała się teraz obecność w obozie dwudziestopięcioletniego królewicza Władysława. Litwinom nie uśmiechała się służba pod rozkazami koroniarza, nie mającego w dodatku szarży hetmańskiej. Niezadowolonych skłoniła jednak do posłuchu powaga syna królewskiego. Objaw godny zastanowienia. Władysław nie był przecież następcą tronu, bo Rzeczpospolita nie znała takiej godności. Nie przysługiwały ma żadne uprawnienia... z wyjątkiem moralnych. U Kozaków cieszył się on mirem powszechnym. Znali go dobrze z czasów wyprawy moskiewskiej i lubili. 16 - Rzeczpospolita... l 241

215

O zgonie Chodkiewicza wojsko dowiedziało się od Turków, którzy przez szpiegów przeniknęli i zaraz rozgłosili tajoną nowinę. Lubomirski odparł jeszcze dwa szturmy, podczas których działa nieprzyjacielskie biły z obu stron Dniestru, i 9 października stanął traktat, zawierający beznadziejne warunki: sułtan przyrzekał powstrzymać od najazdów ordę, Polska zaś Kozaków. Rzeczpospolita milcząco wyrzekała się zwierzchnictwa nad Mołdawią, przyrzekała nadal płacić „żołd" Tatarom, stanowczo za to odrzuciła domagania się określonych z góry „upominków" dla sułtana, czyli grzecznej formy haraczu. Na zakończenie posłowie jej poszli przywitać padyszacha, ale odmówili odkrycia głów przed nim. Ocalały zarówno granice, jak honor. Armie rozeszły się każda w swoją stronę. Brnące przez wczesny śnieg wojsko Lubomirskiego przedstawiało widok żałosny. Głodowało już w Chocimiu od dawna. A jeśli chodzi o zapasy bojowe - w chwili przerwania ognia rozporządzało jedną beczką prochu. Nie pomógł lekarz francuski, którego królewicz Władysław przydał Sahajdacznemu. Hetman kozacki zmarł na wiosnę 1622 roku. Tak więc na południu Rzeczpospolita wyszła z opałów obronną ręką. Za to na północy Gustaw Adolf wyzyskał sposobność. Wylądował w dwadzieścia tysięcy ludzi, zdobył Rygę, Dyament i Mitawę. Tę ostatnią odebrał wkrótce Szwedom Krzysztof Radziwiłł, hetman polny litewski. Nic więcej zrobić nie mógł - miał dwa tysiące żołnierzy, bo reszta poszła z Chodkiewiczem. Ujście Dźwiny, o które walczyć zaczął Zygmunt August, przepadło dla Wielkiego Księstwa na zawsze. Mogło być znacznie gorzej, gdyby Kreml poszedł za radą Cyryla Lukarisa i uderzył jednocześnie z sułtanem. Moskwa czuła się jeszcze zbyt słaba i odpowiedziała patriarsze, że wystąpi tylko w takim razie, jeśli król pokój naruszy. Na razie Rzeczpospolita uniknęła trzeciego frontu. Pokój z Turcją, z trudem utrzymywany od czasów Zygmunta Starego, został naruszony i zielony sztandar Proroka pojawił się na długo w programie zatrudnień wojennych Rzeczypospolitej. Warto więc rzucić z lekka okiem na egzotyczny świat, który coraz więcej uwagi polskiej na siebie ściągał, nęcił kolorem i już przez to samo wywierał wpływ kulturalny. Rozporządzamy, na szczęście, aż trzema oryginalnymi diariuszami działań poselstwa, wyprawionego przez Rzeczpospolitą nad Bosfor, aby tam zatwierdzić traktaty chocimskie. Dwa z tych opisów są prozatorskie, trzeci używa mowy wiązanej. Dworzaninem ambasadora był bowiem poeta, Samuel ze Skrzypny Twardowski, autor Przewoźnej legacji Jainie Oświeconego Książęcia Krzysztofa Zbaraskiego, koniuszego koronnego... od Najjaśniejszego Zygmunta III... do Cesarza 242 Tureckiego Mustafy... (wznowionej we fragmentach ostatnio przez PIW w pierwszym tomie Poetów polskiego baroku}. Możemy wiec podziwiać pejzaże ottomańskie oczyma współczesnych. 216

Uczeń Galileusza „literackim podawał się zatrudnieniom" w swej po pańsku urządzonej Końskowoli i tam zastał go rozkaz monarszy. Książę już wiedział, że przyjdzie mu stanąć przed obliczem nowego sułtana, gdyż dotychczasowego - a z nim razem i wezyra - sprzątnął przewrót pałacowy. Postponowani przez władcę janczarowie nagle otoczyli seraj, wywlekli pady szacha z kryjówki, którą znalazł w ustępie, i wydali na śmierć. Podobno własnoręcznie ściął Osmana jego następca, imieniem Mustafa. Zebrawszy odpowiednie zasoby tudzież orszak jechał Zbaraski przez Bułgarię, której mieszkańcy „za jeden ród z Polakami się mają". Cierpiał w wędrówce od straszliwego fetoru, bo przy drogach pełno było nie pogrzebionych trupów ludzkich. Panowała epidemia, ,,a tak zaślepionymi są Turcy, że morową zarazę za pospolitą uważają chorobę, śmierć zaś z niej wynikającą za zwyczajny koniec życia lub przeznaczenie, którego nikt uniknąć nie może". Oglądał nad Morzem Czarnym krainy, „niegdyś uprawne i ludne, dziś głuche i puste, okryte rdzą wszystko pożerającego wszechwładztwa". W Adrianopolu podziwiał potężne słupy kamienne, które Osman kazał był niedawno wyciosać, aby je ustawić na nowej granicy imperium - nad Bałtykiem. W samym Stambule z daleka tylko spojrzeli przybysze na Aję Sofię oraz na meczet Sulejmana, zbudowany i ozdobiony z łupów zdobytych pod Mohaczem na Ludwiku Jagiellończyku. Wjazd posła zaimponował stolicy, wspaniałe dary olśniły dostojników i samego sułtana. Inteligentny człowiek umiał błysnąć przepychem, kiedy było potrzeba, wiedział też, że nie ma „na dumę bez odwagi pewniejszego ukrócenia sposobu, jak niezatrwożenie i śmiałość". Wrogo usposobionemu wezyrowi przypomniał niedawne spiski i rzezie w Stambule i zapowiedział, że potrafi znaleźć drogę do... janczarów. W rzeczywistości mieli oni zagrozić najpierw jemu, ambasadorowi. Wielki wezyr szepnął domagającej się żołdu gwardii, że wszystkiemu złemu winien poseł Lechistanu, ociągający się z zapłatą haraczu. Żołdactwo z wyciem wyległo na ulicę, legacja zabarykadowała się w zajmowanym przez się domu. Nastał wieczór, ...gotowano się, by drogo przędąc życie. Wśród tak ciężkiego zamieszania, gdy wielu przed kapłanami usprawiedliwia się Bogu, przyjemna muzyka pod oknami słyszeć się daje: otwierają się drzwi, wchodzi dwie dziewic czerkaskich, opuszcza na ziemie opony, okazuje najpiękniejsze lica i hoże ciała postacie, pod cienkimi muśliny śnieżne przebijały się piersi, na głowie misiurki i bindy 243 złote, farbowana twarz, farbowane nawet rzęsy dużych i czarnych oczu, małe stopy w cienkich ozute safianach. Wzięły one cytary i przygrywając jęły śpiewać dumę o siedzącej nad morzem i 217

opłakującej ojczyznę swą królewnie. Spokojnie książę Zbaraski poglądal na ich śpiewania i tańce i nagrodziwszy odesłał. Nie wiadomo, kto i w jakim celu przysłał owe hurysy - na pociechę przedzgonną, urągowisko czy na wabika dla zaprzątnięcia uwagi. Rano przypadł pod wrota konny Turek, wołając o bakczysz za dobrą nowinę. Janczarowie zmusili sułtana do zmiany wezyra, wynieśli na tę godność przychylnego Lachom Husejna paszę. Nowy dostojnik złożyć już zdążył padyszachowi hołd powinny. Pochylił się do ziemi i własnoręcznie odsunął zasłonę, za którą „nabalsamowane głowy pościnanych i poduszonych wezyrów na bawełnie leżały". „Niech i moja głowa tu legnie, jeżeli ci - cesarzu - wiernie służyć nie będę" - powiedział. Sułtan wręczył mu pieczęć i obdarzył kaftanem na znak łaski. Samuel ze Skrzypny Twardowski obszernie opisał zabawy, odprawiane w Stambule z racji objęcia władzy przez nowego wezyra. Które ceremonije do trzech dni więc trwają, Skądże żart i przypowieść one Turcy mają, Lekkość swoje subtelnym wyrażając tyrem, Że dosyć wezyrowi trzy dni być wezyrem. Jakoż i rzadko który na tym się urzędzie Zabawi; ledwie drugi Dywanu dosiędzie, Aż za lada przyczyną zrzucają go snadnie I zabiją, gdzie łodzi, a w czas, nie dopadnie. Przetoż i ten Husseim, w rzeczach swoich czuły, Na Proponcie gotowe miał zawsze gonduły, Które, gdy przeczuł tumult, naważywszy złotem, Do Egiptu za morze wionął prędko potem. Z tym to Husejnem doszedł Zbaraski do zgody na warunkach chocimskich. Powrócić miały stosunki, jakie panowały za ostatnich Jagiellonów. Dniestr stanowi granicę pokojowo usposobionych monarchii. Podczas końcowej narady kazał Zbaraski wydobyć ze złocistej teki oryginały dawnych umów, w które się był przezornie zaopatrzył. Stłoczyli się wzruszeni dostojnicy tureccy. Każdy chciał przyłożyć palce do pergaminu, którego dotykała ongi dłoń Sulejmana Wspaniałego. Oto ostatnie zdania traktatu zawartego przez Dawcę Praw z Zygmuntem Starym: 244 Ja kończę już lat siedemdziesiąt i tyś już sędziwy, dowijają się nici życia naszego, wkrótce ujrzymy się w szczęśliwszych krainach, gdzie pełni tryumfów i sławy oba siedzieć będziem obok Najwyższego, ja po prawej ręce, a ty po lewej, i rozmawiać będziem o naszej tutaj przyjaźni. Poseł 218

twój, Opaliński, powie ci, w jakim szczęściu widział siostrę twą, a żonę moją. Polecam go majestatowi twojemu uprzejmie. Bądź zdrów. Owa „siostra" Zygmuntowa to Roksolana, piękna popadianka z Rohatyna, na arkanie tatarskim zawleczona do kariery z tysiąca i jednej nocy. Husejn pasza musiał być rozsądnym człowiekiem, skoro powiedział Zbaraskiemu: I cóż by dla nas za korzyść więcej pustyń przyczyniać, wszakże z nich najwięcej ottomańskie składa się państwo, osadźmy je wprzódy ludźmi niż o cudze kusić się mamy [...] Żyjmy więc w zgodzie. Iluż wrażeń dostarczył jednemu i temu samemu człowiekowi bujny wiek XVII! Od pracowni Galileusza po dwór sułtana... Posłowi Rzeczypospolitej poważnie dopomogli ambasadorowie Anglii oraz Francji, którzy maczali palce w nagłym przewrocie pałacowym. Rządy ich wolały, aby Turcja zostawiła Polskę w spokoju i zajęła się cesarzem. Wojna trzydziestoletnia trwała. Po powrocie do kwatery zastał w niej Zbaraski ku wielkiej swej radości kilku wynędzniałych, długobrodych ludzi o nogach pokaleczonach przez kajdany. Byli to najważniejsi z jeńców, wziętych przez Turków podczas klęski Żółkiewskiego, teraz uwolnieni - wcale nie za darmo. Trzeba było dać za nich pięćdziesiąt tysięcy bitych talarów, a poseł opróżnił już kiesy. Kazał więc zgarnąć resztę swych ruchomości - zastawy stołowe oraz temu podobne sprzęty - i odnieść do mennicy. Żal było patrzeć - powiada świadek naoczny - jak pod ciężkimi młoty pękały kosztowne roztruhany, złociste, sadzone nomizmami kubki, nalewki, miednice, konewki, stoły, tyle innych zbiorów starożytnego rodu Zbaraskich, jak tyle starożytności, tyle kunsztownej roboty pod •adętymi topniało miechami. Zarzucano Zbaraskiemu, że zanadto się wysadził i zdemoralizował Turków, którzy oczekiwali później takich samych hojności od innych naszych poselstw. Bajeczną swą legację odprawił książę przeważnie na koszt własny. Król da) tylko prezenty przeznaczone dla sułtana i jego matki. Mnogie soroki soboli, kompas morski „cudnie oprawny", zegary, z nich jeden w „złotopiórej papudze", flasze srebrne, puchary złote, tysiąc „koronatów" indyjskich 245 gotówką, szuby złotolite, zwierciadła, jaspisy, białe bursztyny, „drogie wonie, wyborne soki", dla dam z haremu cenne szachy, tace do słodyczy, kubki do sorbetów i kawy, dla miłośników łowów charty podolskie, strzelby o hebanowych łożach i mnóstwo innych kosztowności rozdał opozycyjny magnat sumptem własnym. Sam utrzymywał i ubierał orszak sług, diet nie brał. Co zresztą nie stanowiło wyjątku, bo Zamoyski, Chodkiewicz, Żółkiewski czy Radziwiłłowie nieraz płacili z własnej kieszeni na przykład wojsku. I z najjaśniej wielmożnych mogła być pociecha... pod ręką dobrego kierownictwa. 219

Wśród wykupionych jeńców znajdował się hetman polny koronny, Stanisław Koniecpolski. Miał się on wkrótce bardzo krajowi przydać na froncie północnym. Opowieść niniejsza idzie wiernie w ślad za ówczesnymi losami Rzeczypospolitej. Z jednego pola bitwy przeskakuje na drugie. Mogło owego frontu północnego od dawna nie być, utrata Inflant i Rygi nie stanowiła żadnej konieczności. Gustaw Adolf gotów był zawrzeć pokój pod warunkiem zrzeczenia się przez Zygmunta III roszczeń do korony szwedzkiej i zaniechania propagandy w Skandynawii. Protestanci zachodni gorąco pragnęli wciągnąć do Niemiec wojownika, który miał się wkrótce okazać największym wodzem w dziejach Europy. Już Henryk IV usilnie pracował nad pogodzeniem Rzeczypospolitej ze Szwecją, po tragicznym jego zgonie dyplomacja francuska szła dalej wytyczoną rozumnie drogą. Kardynał Richelieu, który w roku 1624 został pierwszym ministrem, wyznawał pogląd, że Szwecja nie oddzieli się nigdy od Francji, może więc być uważana za narzędzie do załatwiania sporów z cesarzem i książętami niemieckimi. Polska i Moskwa - twierdził wielki mąż stanu - są Francji prawie nieużyteczne. Można najwyżej krzyżować przy ich pomocy zamiary cesarza, sprzedawać im sukna oraz jedwabie, a kupować futra. Francuskim usiłowaniom pośredniczenia przyszły w sukurs brytyjskie. Pokój jednak nie stanął, zawierano najwyżej rozejmy. Zygmunt III - twierdzi Wacław Sobieski - wróg protestantyzmu a zwolennik propagandy jezuickiej, nie mógł w żaden sposób zrzec się swych pretensji do tronu szwedzkiego, gdyż przez to by aprobował utratę Szwecji dla katolicyzmu. Był psychicznie ukształtowany w ten sposób, że naprawdę nie mógł. Doktryny zakorzeniają się najlepiej w umysłach z natury tępawych i dokonywają tam strasznych spustoszeń. Kardynał Richelieu sprzyjał protestanckiej Szwecji przeciwko katolickiemu cesarzowi. To samo czynił pomocnik, a może i mentor znakomitego Francuza - człowiek, od którego pochodzi samo pojęcie szarej eminencji - ojciec Józef, zakonnik, kapucyn! W Rzeczypospolitej też nie brakowało ludzi umiejących odróżniać religię od polityki. Nie do nich jednak sakżała władza i prawo decyzji. W sprawach wymagających giętkości Zygmunt postępował ze sztywną powagą człowieka ograniczonego. Ryga mogłaby dłużej wytrwać i doczekać pomocy pilnie się starającego Kadziwiłła. Wielu jednak obywateli luterańskiego miasta, tak z urzędników, jako i z gminnych osób życzyło sobie nowego rzeczy porządku, udręczeni *tdąc nieznośną pienią, jakiej doznawali w ciągłych zatargach i sporach prawnych z jezuitami nepcowego kolegium, ustawicznie pociągającymi ich do sądów królewskich... Podczas oblężenia malkontenci owi „łatwo lud zniechęcony od posłuszeństwa swojej zwierzchności i od wiernos'ci królowi odwiedli". Wojewodę, kasztehna i załogę wypus'cił Gustaw Adolf z bronią i honorami, wszystkich jezuitów 220

aatychmiast z Rygi wypędził. Warto wsłuchać się w słowa, które później nieco król szwedzki poświęcił Rzeczypospolitej, a raczej istocie jej nieszczęść. Wiele treści w zwięzłej opinii genialnego technika wojny i polityki: W wojsku polskim jest wielu ludzi rycerskich, ale Bóg sam zna, jak ich prowadzą. Jmi to nie ten dawny naród wolny i niepodległy: winą króla swego stali się igrzyskiem Rakusza•ów. Dalej wielki wódz pofolgował swemu obyczajowi, dorzucił parę grubiaństw żołdackich. W kraju znowu wiązał konfederacje i grasował nie zapłacony żołnierz, ttsowczycy łupili całe miasta, chłop cierpiał dotkliwą nędzę, sejmy zagłuszały każdego, kto się ośmielił zalecać wojnę, żądały zaprzestania pościgu za nieosiągalnymi celami, odmawiały podatków na zbrojenia przeciw Szwecji, z którą chciały zawrzeć pokój. Para monarsza oraz ich cudzoziemscy przeważnie doradcy woleli słuchać podszeptów cesarza i Hiszpanii, obiecującej pomoc swej floty na Bałtyku! Zwycięstwa strony katolickiej w Niemczech napawały tasze kierownictwo polityczne otuchą. Zygmunt nie dał zdolnemu Krzysztofowi Radziwiłłowi buławy wielkiej litewskiej, ponieważ książę był heretykiem. Obdarzył nią osiemdziesięcioletniego Lwa Sapiehę, dobrego w młodszych latach polityka i zawsze kiepskiego oficera. Przydał mu, co prawda, do boku wojownika sprawnego, Aleksandra Gosiewskiego, tego z Kremla, ale sędziwy Lew wolał zatrzymać splendory we własnym rodzie. Mianował swym zastępcą nieudolnego syna. 247 246 Gdy w roku 1625 rozejm wygasł, Gustaw Adolf, nie poprzestając już na Inflantach, wtargnął na Żmudź i wziął Birże. Sześćdziesiąt zdobytych tam dział oraz inne dobra natychmiast wyprawił za morze. Był nie tylko znakomitym żołnierzem, lecz i łupieżcą na rzadko spotykaną miarę. Jak za najgorszych dni przed wyprawami Stefana Litwie pozostał już tylko Dyneburg. Obronił go Aleksander Gosiewski rotami najętymi za pieniądze Lwa Sapiehy i Krzysztofa Radziwiłła, który zapomniał urazy. Gustaw Adolf miał stały zwyczaj osobiście'świecić podkomendnym przykładem, rzucać się w najgorętszy ogień. Tym razem zabito pod nim konia. Wobec tego, co zaszło na północnym wschodzie, sejm uchwalił podatki na wojnę, lecz senatorowie nie przestawali błagać króla o zrzeczenie się roszczeń i wytargowanie tą drogą ustępstw terytorialnych. Zygmunt był nieugięty. Pomimo paktów konwentów i potwierdzenia ich po rokoszu monarcha znaczył coś jednak w Rzeczypospolitej, i to dlatego, że był pomazańcem. Nie rzucał 221

słów na wiatr Jan Ostroróg, kiedy mówił sejmowi w roku 1605: „Bo albo trzeba było pana ze Szwecji nie brać, albo, wyniósłszy go tak wysoce, teraz w przeciwnościach nie odbiegać." Szlachta nie chciała i moralnie nie mogła poniżyć własnego króla, pozbawiając go praw dziedzicznych wbrew jego woli. Uznawała je za nieosiągalną i szkodliwą mrzonkę, ale na zasadę legitymizmu się nie porywała. Rzeczpospolita nie tylko formalnie była monarchią. Oczekiwano wystąpień wroga od strony Inflant i zlekceważono doniesienia Gdańska, który lojalnie i zawczasu ostrzegł Warszawę o podejrzanych ruchach szwedzkich na Bałtyku. Już i przedtem Gustaw Adolf demonstrował i blokował port, przeszkadzając pracom przy budowie marynarki wojennej. Uznano, że znowu zajął się tym samym. W lipcu 1626 roku flota szwedzka wysadziła silny desant na wybrzeżu pruskim. Działa Pilawy dały ognia ślepymi nabojami, port i miasto skapitulowały. W przeciągu dwudziestu dni wziął Gustaw Adolf, przeważnie bez wystrzału, szesnaście grodów, wśród nich Frombork, Elbląg, Braniewo, Puck i Malbork! Twardy opór postawił Gdańsk, który wytrwał w wierności i białej chorągwi nie wywiesił. (Niezły to argument przeciwko tym wszystkim, którzy twierdzą, że Stefan I mógł był złamać metropolię bałtycką. Nie poradził jej Gustaw Adolf, wódz genialny, rozporządzający flotą, a nie mający na karku żadnego Iwana Groźnego.) Zbrojni, którzy wylądowali pod Piławą, bardziej podobno przypominali „kopaczów" niż żołnierzy. W Prusach Gustaw Adolf odkuł się, mocno stanął na nogach. Zaciągał pod swe sztandary licznych Niemców, bez litości wyciskane kontrybucje i rabunki dostarczały środków pieniężnych. Z Braniewa 248 natychmiast wywieziono za morze wielki i cenny księgozbiór jezuitów, katedra we Fromborku została splądrowana po barbarzyńsku. Nie ostały się nawet grobowce kanoników, komunikanty poniewierały się na stopniach ołtarzy. Ofiarą grabieży padły Oliwa i Pelplin. Zygmunt III zebrał około ośmiu tysięcy wojska i ruszył z odsieczą. Pod Gniewem doszło do bitwy, w której uczestniczyli obaj blisko spokrewnieni królowie. Polski też poczynał sobie mężnie, dowiódł odwagi, był w ogniu. Jeszcze gorszy wojownik niż polityk nie wyznaczył naczelnego dowódcy i każdy działał na własną rękę. Kiedy lewe skrzydło brało już górę, marszałek Wolski kazał zatrąbić na odwrót. Odbyło się to l października. W dwa tygodnie później forsownym marszem nadciągnął z Ukrainy hetman polny, Stanisław Koniecpolski, i zaczęła się robota poważna, a nadzwyczajnie ciężka. Minęło dwadzieścia lat od Kircholmu, czterdzieści od bitwy nad Jeziorem Lubieszowskim, broń palna uległa znacznym udoskonaleniom. Już nie tak bardzo nasza jazda pancerna górowała nawet nad kawalerią szwedzką. Na szczęście Koniecpolski potrafił nie tylko manewrować i szarżować husarią, równie dobrze operował piechotą i wojował 222

„po holendersku", to znaczy, rył się w ziemię. Umiał także kombinowć działania sił lądowych z akcją okrętów i w ten sposób w roku 1627 odzyskał Puck. W dwa lata później, już u samego schyłku wojny, dokazał sztuki, która nie udawała się najsłynniejszym dowódcom europejskim owego czasu. W bitwie pod Trzcianą pokonał Gustawa Adolfa. Przy pomocy własnych chorągwi lekkich oraz posiłków austriackich związał go od czoła, sam zaś dokonał dalekiego obejścia* i uderzył husarią na artylerię i lewe skrzydło. Była jeszcze zwycięska bitwa morska pod Oliwą, stoczona 28 października 1627 roku. Eskadra szwedzka zrejterowała, tracąc admirała i dwa wielkie okręty. W roku następnym flota polska marnie skończyła pod Wismarem, zagarnięta przez Duńczyków i Szwedów. Król wysłał ją tam w porozumieniu z dyplomacją habsburską, która łudziła go wielkimi wizjami. Wyobraźnia już oglądała żagle hiszpańskie na Bałtyku, desant w Szwecji i krocie talarów zasiłku. Tak porywające widoki udaremniły - rzecz jasna - pokój z Gustawem Adolfem. Tym razem żądał on już zwrotu kosztów wojennych, ale zobowiązywał się oddać wszystkie zdobycze terytorialne z wyjątkiem Estonii. Ani jeden okręt z Kadyksu nie pokazał się na naszych zimnych wodach, ani jeden dukat nie zabrzęczał. Nic więc Szwedzi nie oddali, wskutek zdrady francuskiego dowódcy załogi zajęli za to Brodnicę, pobili Stanisława Potockiego pod Gorznem i zagrozili Toruniowi, na szczęście, bezskutecznie. Obfitowała ta wojna w zwycięstwa i klęski, a także w dramatyczne wyda249 rżenia. Wodzowie stron obu walczyli w pierwszych liniach i doznawali sensacyjnych przygód, mogących wpłynąć nawet na los kampanii. W pewnej potyczce Koniecpolski zwalił się wraz z koniem i nie zdołał utrzymać porywającego się na nogi wierzchowca, który pobiegł sobie prosto do obozu nieprzyjacielskiego. Przekonany o śmierci hetmana Gustaw Adolf uderza wkrótce potem osobiście, a zaczajony w jakiejś' chałupce piechur polski pakuje mu kulę muszkietową w same piersi, pod lewy obojczyk. Była to już druga rana odniesiona przez walecznego Szweda. Pierwszą zadał mu z pistoletu w pachwinę żołnierz gdański podczas obrony fortyfikacji na Żuławach. O tym, co się stało pod Trzcianą, długo krążyły legendy. Gustaw Adolf dwukrotnie cudem jakimś uniknął śmierci. Pochwycony już za pendent od szpady zrzucił go przez głowę i uszedł bez kapelusza. Niedługo potem... jedni opowiadali, że rajtar szwedzki w ostatniej chwili strzelił w ucho husarzowi, który już podniósł szablę nad królem, inni, że schwytany i prowadzony na śmierć monarcha udał ciurę i jakoś' się wykręcił. Żadne przewagi Koniecpolskiego ani opowies'ci o perypetiach wodzów nie przesłonią nieprzyjemnej prawdy. Cała ta wojna była z naszego punktu widzenia szczytem absurdu dziejowego. Gustaw Adolf rwał się do Niemiec, na główny teatr wojny trzydziestoletniej. Bić się tam miał o cel dla Rzeczypospolitej, zwłaszcza już samej Polski, 223

pożyteczny w stopniu najwyższym, o to włas'nie, do czego ze wszystkich umysłowych, pieniężnych, a ostatecznie i orężnych sil dążyła Francja. O utrzymanie Rzeszy Niemieckiej w stanie rozproszkowania i słabości. Chcąc przystąpić do dzieła musiał najpierw Szwed borykać się z Polską, której król zagradzał mu drogę. Sztokholm nadawał się na sojusznika Warszawy i na wschodzie, i na zachodzie. Od trzech już prawie dziesięcioleci walczył z nią, przyczyniając Rzeczypospolitej strat coraz to większych. Gustaw Adolf okazał się głębokim myślicielem politycznym, kiedy zadrwił: „Bóg sam zna, jak ich prowadzą." W końcowej fazie wojny pojawiły się w Prusach i na Pomorzu posiłki austriackie, chętnie zresztą przysłane. Pomogły w bitwie pod Trzcianą i w innych operacjach. Wódz ich zachowywał się tak dwuznacznie, że trzeba było zażądać odwołania go. Rozbestwiony w Niemczech żołnierz zawodowy pustoszył kraj, knechtowie nieraz po prostu przechodzili na stronę szwedzką. Obecność tych posiłków była pod względem politycznym zjawiskiem wprost groźnym, z czego zawczasu zdawano sobie sprawę w Polsce. Habsburgowie zamierzali poddać swej władzy absolutnej całe Niemcy aż po Morze Północne i Bałtyk. Pod Gdańsk, Toruń i Malbork przychodzą regimenty niemieckie 250 będące ramieniem dynastii, która rości sobie pretensje do zwierzchnictwa nad Prusami w całej ich rozciągłości oraz nad Pomorzem. W razie generalnego zwycięstwa strony cesarskiej perspektywy przerażającel Rodzeni bracia Ferdynanda II (i polskiej królowej) piastowali godności komturów, nawet wielkich mistrzów Zakonu Niemieckiego. W wojnie o Pomorze polskie Korona działała w pojedynkę, Litwa uchyliła się całkiem. Miała zawarty poprzednio na własną rękę rozejm ze Szwecją i przedłużała go ciągle. Ponadto jeszcze nie chciała zaniechać wywozu zboża i ziarno jej żywiło armię Gustawa Adolfa. Okoliczność ta dowodzi wielu rzeczy. Tego przede wszystkim, jak solidnie a niezachwianie ugruntowane są twierdzenia, że unia lubelska odebrała wielkiemu Księstwu osobowość. W najbardziej krytycznej fazie wojny - gdy tylko niebezpieczeństwo odsunęło się od granic litewskich - Wilno podejmowało decyzje samodzielnie, zostawiając niejako Warszawę własnemu jej losowi. Zważmy, że zdarzyło się to mniej więcej na ćwierćwiecze przed wydarzeniami, które w tak niezrównany sposób rozsławił Henryk Sienkiewicz w Potopie. KUkakroć tu wspomniany Krzysztof Radziwiłł był ojcem znanego z tej powieści Janusza. Dynastyczno-misjonarska polityka Zygmunta III nie tylko od strony kwestii wyznaniowych poważnie naruszyła spoistość państwa. Wynikłe z niej wojny szwedzkie - wyniszczające kraj i w najwyższym już stopniu niepopularne naraziły na kryzys strukturę Rzeczypospolitej. Przecież powstrzymanie się Litwy od pomocy Koronie to powrót niejako do czasów Kazimierza Jagiel224

lończyka, kiedy to Kraków sam łamał się z Krzyżakami o ujście Wisły i wspólną przyszłość. Ale wtedy było się dopiero na początku drogi, teraz stawał pod znakiem zapytania dorobek lat stu kilkudziesięciu! W roku 1629 za pośrednictwem Francji - popieranej przez Anglię, Holandię i Brandenburgię - stanął w Altmarku koło Sztumu rozejm na lat sześć, który pozbawił Polskę części zdobyczy, wywalczonych ongi przez króla Kazimierza, a przypieczętowanych w Toruniu. Tylko Gdańsk i Puck zostawały przy nas, Szwedzi zatrzymali w swym ręku Elbląg oraz porty pruskie z wyjątkiem Królewca. Elektor brandenburski, na własną korzyść przez cały czas działający lennik Rzeczypospolitej, brał w sekwestr Malbork, Sztum i Żuławę Wielką. Zobowiązał się wydać te miasta i ziemie Skandynawom, gdyby po upłynięciu terminu rozejmu nie doszło do pokoju trwałego. Inflanty aż po Dźwinę miały być naturalnie szwedzkie, książę kurlandzki dostawał Mitawę. Na wiosnę roku 1630 Gustaw Adolf i Axel Oxenstierna, który podczas wojny pełnił obowiązki gubernatora okupowanych prowincji, zawarli dodatkowy 251 układ z Gdańskiem. W porcie pobierano cło, wynoszące 5,5%. Odtąd trzy i pól zagarniała Szwecja, resztę przeznaczono dla miasta, króla i księcia pruskiego. Polskimi pieniędzmi finansował więc Gustaw Adolf swe późniejsze operacje w Niemczech, które przyczyniając się do osłabienia Rzeszy oraz cesarza wychodziły i nam na korzyść. Można było osiągnąć tę samą albo i większą nie oddając podatków gdańskich ani ziem pomorskich. Za pomoc austriacką przyszło zapłacić pół miliona złotych gotówką. W końcowej fazie pertraktacji w Altmarku, kiedy pełnomocnicy stron obu rozmawiali już ze sobą bezpośrednio, wszedł raz do namiotu obrad Stanisław Koniecpolski. Axel Oxenstierna i wszyscy Szwedzi podnieśli się natychmiast z miejsc i z oznakami wielkiego szacunku przywitali hetmana. Słaba stąd pociecha, że wojsko zarobiło sobie na dobrą opinię u nie lada specjalistów. Sejm ostro krytykował warunki rozejmu, a kanclerz wielki koronny - biskup Jakub Zadzik - odpowiedział posłom w tym duchu: jeżeli uważacie, że państwo może dalej prowadzić wojnę, to wydajcie Szwedom nas, którzyśmy podpisali układ, i ruszajcie w pole. Nie znaleziono na to kontrargumentu, izby zatwierdziły traktat. Rzeczpospolita była rzeczywiście do działania na razie niezdolna, musiała zaczerpnąć tchu. Jeszcze właściwie nie zaznak pokoju w wieku XVII, który liczył już sobie trzy lat dziesiątki. Obywatele jej najpierw przysłuchiwali się z oddala echom wojny toczonej w Inflantach oraz Łżedymitrowskich przedsięwzięć, ale mieli spokój u siebie. „Pamiętny sejm" i „noc jezuitów" popchnęły kołowrót rokoszu, który zaburzył wnętrze kraju wojną domową. Rok 1606 to naprawdę data graniczna. Naruszenie chwiejnego ładu zalicza się niekiedy do zadań zdumiewająco łatwych. Dwudziestu czterech godzin aż nadto wystarczy. Lepszy jednak ład chwiejny niż żaden. 225

Po rozejmie spore połacie ziemi pomorskiej pozostały pod okupacją. W ostatniej chwili Zygmunt pisał do Jakuba Zadzika, że nieustępliwość w kwestiach wyznaniowych jest ważniejsza od uwolnienia Fromborka czy Braniewa. Zagrzewał w tej mierze... biskupa. Pryncypia, które głęboko naruszyły lad, utrzymywały się zatem w mocy. Specjalne komisje zajęły się spisywaniem strat na obszarach oswobodzonych od nieprzyjaciela, ale spustoszonych. Okazało się, że w każdej spalonej wiosce kościelnej ofiarą wojny padła szkoła. Dotychczas istnienie ich było rzeczą powszechną, zdumiewającą tylko cudzoziemców. Szalała po kraju zawleczona z obozu szwedzkiego epidemia, gnębił całe państwo ciężki kryzys ekonomiczny. Dzisiejsi ekonomiści utrzymują, że u podstaw jego leżał fakt niewłaściwego podziału dochodu społecznego. Warstwą wszechstronnie, a przede wszystkim 252 materialnie uprzywilejowaną byli magnaci, którzy na rynku wewnętrznym kupowali mało, bo potrzebne im towary dostarczała zagranica, resztę wytwarzali poddani w latyfundiach i miastach prywatnych. Trudności, wynikające ze stałego obniżania się wartości pieniądza, przezwyciężali wzmożonym wywozem zboża, oczywiście kosztem pańszczyźnianego chłopa, ten zaś popadał w bkdę i również na rynku wewnętrznym mniej kupował, bo cóż miał począć. Nie będzie więc może błędu w domniemaniu, że kryzys gospodarczy spowodowało, a już co najmniej pogłębiło, zjawisko natury czysto politycznej świadome protegowanie magnatów przez rząd, stawka na największą własność ziemską. Herbowi musieli wówczas rej wodzić w naszym państwie, skoro wodzili w tylu innych, lepiej rozwiniętych. Jeśli tak, to niechby przynajmniej poparciem władzy cieszyli się ci pomniejsi, bezpośrednio zainteresowani jarmarkiem w miasteczku powiatowym. Nie tylko rozum stanu, lecz i głos rynku opowiadał się za poniechaną, niestety, jagiellońską tradycją sojuszu króla ze średnim i drobnym ziemiaństwem. Podczas rokoszu Zebrzydowskiego mądrzejsi ze szlachty brali w obronę stan mieszczański. Po zawarciu rozejmu altmarskiego wojsko koronne powróciło na Ukrainę i od razu rozhulała się po całym wschodzie wielka propaganda. Wykrzykiwano, że dominikanie lwowscy poświęcili u siebie szablę Stanisława Koniecpolskiego i w uroczystej procesji obnosili ów oręż, który miał teraz posłużyć do wytępienia wiary prawosławnej i narodu ruskiego. Odchodząc przed trzema laty na Pomorze oderwał hetman ręce od tych samych zatrudnień, co go teraz, niczym zły magnes, znowu ściągały nad Dniepr. Trzeba więc zawrócić nieco w czasie i bardzo zwięźle przedstawić dzieje południowego wschodu po bitwie chocimskiej. Uczestniczyło w niej około czterdziestu tysięcy Kozaków, którzy powróciwszy do domów ani myśleli wtłaczać się w ciasne ramy ustawodawstwa. 20 kwietnia 1622 roku zmarł Piotr Konaszewicz Sahajdaczny, zabrakło autorytetu. W dwa lata później Tatarzy urządzili taki najazd, że otrzaskana przecież z 226

podobnymi niespodziankami ludność jakby zapomniała o dawniejszych nieszczęściach. Zaczęło się odtąd na nowo liczyć napady, poczynając od „pierwszych Tatarów", czyli tych, co się pojawili w czerwcu 1624 roku i spalili aż Iwonicz. Koniecpolski rozbił ich pod Martynowem koło Halicza, uwolnił mnóstwo jasyru, po czym zabrał się do pacyfikowania Kozaczyzny, której wypady morskie i konszachty ze zbuntowanym przeciwko Turcji Krymem groziły sprowokowaniem wojny. Doszło na Ukrainie do krótkiego i nie rozstrzygniętego starcia, zakończonego tak zwaną ugodą kurukowską. Rzeczpospolita zobowiązała się płacić żołd sześciu tysiącom Kozaków rejestrowych. 253 Mieli oni stanowić legalną siłę zbrojną powołaną do strzeżenia pokoju i spokoju, zapobiegać najazdom ordyriskim oraz... wyprawom Zaporożców na Morze Czarne. Rejestrowi utworzyli więc uprzywilejowaną elitę, poza obrębem której znalazły się dziesiątki tysięcy czerni kozackiej. Kogo nie wpisano do rejestru, ten pozostawał człowiekiem wolnym - jeżeli zamieszkiwał w królewszczyznach. W dobrach prywatnych obowiązywała coraz to cięższa pańszczyzna. Uładzono więc sprawy... na papierze. A w życiu realnym - zaraz po ugodzie kurukowskiej Sicz zaczęła wprost pęcznieć od nowo przybyłych. Koniecpolski ruszał na Pomorze dokładnie zdając sobie sprawę, od wentyli jakiego kotła dłoń odejmuje. Hetman docierał właśnie do teatru wojny głównej, kiedy w opuszczonych przezeń stronach rozegrał się piękny akt podrzędnej, lecz kto wie czy nie potrzebniejszej w tym sensie, że bardziej logicznej. Pozostał na Ukrainie Stefan Chmielecki, regimentarz, wojownik mniej wybitny od Żółkiewskich, Zamoyskich, Chodkiewiczów czy Koniecpolskich, ale także znakomity. Do spółki z Kozakami rejestrowymi pokonał on w kilkudniowej bitwie pod Białą Cerkwią o wiele od siebie mocniejszych Tatarów. W decydującej fazie spotkania lunął rzęsisty, październikowy deszcz. Rozmiękły cięciwy łuków ordyńskich, żołnierzom proch przemienił się w papkę. Pod Białą Cerkwią rozstrzygnęła biała broń. Kozakami dowodził w tym spotkaniu Michał Doroszeńko, który w trzy lata później zginął na Krymie, dokąd poszedł bronić Mechmeta i Szahina Girejów przeciwko wiernemu Turcji Kantymirowi. Zawiłe perypetie dostarczyły Rzeczypospolitej niewyzyskanej okazji. Za jej powtórzenie się wiele by dał Władysław IV w mizerne dwadzies'cia lat później. Krótko mówiąc - pozbawiony przez Turków władzy chan Mechmet-Girej zażądał od Polski pomocy, zobowiązując się zostać jej lennikiem. Swoistą formą przychylnej odpowiedzi było udzielenie mu chwilowego schronienia na Ukrainie. Jeszcze wyraźniejszą - trzy duże wyprawy kozackie na Krym, odbyte za wiedzą i zgodą zastępcy hetmana, Stefana Chmieleckiego, oraz Jerzego Zbaraskiego i Mikołaja Potockiego. Doroszeńko - zanim zginął uwalniając Bachczysaraj - zdobył i zburzył twierdzę Islam-Kermen, którą Turcy 227

ku wspólnemu niezadowoleniu i szkodzie Zaporoża oraz Rzeczypospolitej wybudowali nad dolnym Dnieprem. Ale cóż! - na północy toczyła się wojna rozpoczęta przed trzydziestu niemal laty z motywów familijno-wyznaniowych. Nie można było wesprzeć Kozaków. Nie było czym i kim. Wolno wątpić, czy absolutną słuszność mają ci, którzy twierdzą, że „koncepcja podporządkowania Krymu Rzeczypospolitej nie była realna, gdyż feu254 (Mowie tatarscy byli zainteresowani w napadach łupieskich na ziemie ruskie, skąd osiągali zdobycze w jeńcach i lupach". Czy to aby nie za daleko posunięty determinizm? Trudno uznać dotychczasowe przyzwyczajenia „feudałów marskich" za dyktatora dziejów. Nie sama tylko Ukraina mogła zresztą dostarczać zarówno jeńców, jak łupów, nie brakowało w pobliżu innych asobnych w nie krajów. Historia widywała większe znacznie odwrócenia przymierzy i nicprzyjaźni. Ukraina wchodziła w skład Rzeczypospolitej. Magnaci ruscy kulturalnie, wyznaniowe, a więc i narodowo przeszli na stronę polską, przedstawicielstwem z natury odrębnego kraju stało się bractwo wojenne, Sicz Zaporoska. Z tych względów czynne występowanie na południowym wschodzie było dla państwa koniecznością. Tylko konsekwencje akcji wspólnych mogły narzucić •ejmowi przekonanie, że Kozak to jednak cos* innego niż kandydat na parobka, •mysłowic problem polityczny w całej jego rozciągłości i grozie. Występować czynnie, dostarczając przez to możliwości rozwoju Kozaczyźnie, wiązać ją ze •oba albo brać rozwód z Ukrainą - innych dróg nie było. Podział kraju pomiędzy Polskę a Moskwę stanowiłby tylko wstęp do nowego rozwodu i wielu jeszcze gorszych rzeczy. Historia* dowieść miała tego wszystkiego w sposób aż nazbyt wyrazisty. Jesienią 1629 roku Koniecpolski powrócił zatem na Ukrainę, gdzie kotłowało się jeszcze bardziej niż przed odmarszem hetmana. Państwa różnowiercze, półksiężycem od północy, południa i wschodu opasujące Rzeczpospolitą, •prawiały wielką propagandę, grały na rozjątrzonych uczuciach religijnych. Pokój ze Szwecją stanął, lecz mimo to Zygmunt III przyjacielem Habsburgów być nie przestał. Zaraz po wojnie pruskiej niektóre oddziały polskie za wiedzą swego króla poszły do Niemiec wspierać stronę katolicką; Należało nadal przyczyniać Rzeczypospolitej trudności, a najlepiej pchać do wojny wewnętrznej, wiążącej jej siły. W marcu 1630 roku Zaporożcy zamordowali lojalnego wobec Polski dowódcę rejestrowych, Hryćka Sawicza z przydomkiem Czarny. Zaczęło się nowe powstanie, na czele którego stanął Taras Fedorowicz. Wojska koronne poniosły porażki, straciły Korsuń. Mieszkańcy miasta opowiedzieli się przy Kozakach. Koniecpolski ruszył z Baru na czele korpusu głównego, przeprawił się przez Dniepr i 17 maja uderzył na obwarowany obóz pod Perejaslawiem. 228

Wódz, który potrafił sobie radzić z Gustawem Adolfem, z Zaporożcami nie przegrał, ale też nie zdołał ich pokonać. Paweł Piasecki zapewnia, że pod Perejasławiem - nie licząc już szeregowego żołnierza - poległo do trzechset 255 „szlachetnego rycerstwa [...] a rzadko który koni co lepszych nie stracił". Walki zakończyły się układem. Obie strony zachowały twarz - palące problemy paliły nadal. Hetman przestał się domagać wydania Tarasa, podniósł rejestr do ośmiu tysięcy. Zaporożcy ponownie przysięgli słuchać króla, żyć w zgodzie z rejestrowymi, na Morze Czarne „z Dniepru nie chodzić i cesarza tureckiego nie najeżdżać", a nawet popalić czajki... Głęboko się omyli, kto przypisze kompromis łagodności, wielkoduszności hetmana. To Stefan Chmielecki - syn ubogiego dzierżawcy, człowiek, który z chudopacholskiej mizerii wspiął się na szczebel regimentarza i wojewody kijowskiego - to on umiał żyć z Kozakami i ludem, był oględny i wyrozumiały. Koniecpolskiego cechowała srogość. Właściciel ogromnych latyfundiów w Bracławszczyźnie, a rdzenny Polak z pochodzenia, potrafił uspokoić plebs bezwzględnie, także stryczkiem, toporem i palem. Wysoki, brodaty, okazałej postaci rycerskiej, silny tak, że z dużej odległości przebijał strzałą pancerz, jąkał się - szlachta ukuła więc powiedzonko: „Pan Stanisław wprzód uderzy, niż wymówi." Nie wprzód jednak niż pomyśli... Groźny żołnierz i twardy dziedzic nigdy w sprawach polityki i wojny niczego nie uczynił bez gruntownej rozwagi. Atakował obóz kozacki i wysnuwał widać wnioski z własnych doświadczeń, a wyrazem tego był w porę zawarty kompromis. W osiemnaście lat później Mikołaj Potocki i Jeremi Wiśniowiecki, klasowi towarzysze Koniecpolskiego, tacy sami jak on obszarnicy, działając w tych samych korsuńsko-perejasławskich stronach rozumem nie zaświecili. Bohdan Chmielnicki, który trafił do niewoli tureckiej jednocześnie z Koniecpolskim, cierpiał w niej dwa lata i już od dawna znajdował się na wolności. Przed chwilą była mowa o sposobach załatwienia sprawy Ukrainy. Teoretycznie rzecz biorąc istniał jeszcze jeden: zgnieść Sicz przemocą, wypalić Kozaczyznę czerwonym żelazem. Perejasławskie doświadczenia Koniecpolskiego pouczają, czy łatwo było kroczyć po tej drodze. Raz jeszcze trzeba przypomnieć, że Rosja odniosła na niej sukcesy dopiero w stuleciu XVIII. We wrześniu 1631 roku „starszy" Kozaków rejestrowych, Iwan Kułaha Petrażycki, zawiadomił przebywającego w Barze hetmana o przyjeździe do Kaniowa dwóch „Niemców", odesłał też w nie rozpieczętowanym stanie przywiezione przez nich listy. Tajemniczy Germanowie okazali się Francuzami i agentami Gustawa Adolfa. Podróż do Kaniowa odbyli drogą dziwnie okrężną, przez Siedmiogród, Stambuł i Moskwę. Nad Bosforem opiekował się nimi znany nam już Holender, Korneliusz Haga. Kazimierz Chodynicki tak streścił poglądy polityczne niestrudzonych wędrowców: „głównym sprawcą 229

256 wszystkiego zła w Europie jest król polski, który ulega jezuitom i występuje Itko sprzymierzeniec Austrii". Gustaw Adolf chciał za pośrednictwem tych emisariuszy wejść w styczność z Kozakami. Obiecywał im opiekę nad prawosławiem oraz podwyższenie żołdu, jeżeli zostanie w niedalekiej przyszłości ukoronowany na Wawelu. Żądał poparcia w tej właśnie sprawie i wysłania wojska cesarzowi. Koniecpolski uznał w głębi ducha, że najlepiej by było obu agentów kozackim obyczajem „podbrodzić", to znaczy zakończyć aferę w Dnieprze. Z myśli tej zwierzył się jednak tylko kanclerzowi. Petrażyckiemu poradził odesłać zatrzymanych do Warszawy i tak też się stało. Kanclerz przekazał ich z kolei Oxenstiernie, nie omieszkawszy pożalić się na knowania. Francuzi przywieźli również z Moskwy skierowane do duchowieństwa prawosławnego orędzia cara i patriarchy ze Stambułu, Lukarisa. Archimandryta Ławry Peczerskiej, Piotr Mohiła, zatrzymał oba pisma, unieszkodliwił je. Oddawcy powiedział: „Wart jesteś pala za te listy." Było jeszcze z kim gadać i politykować na Ukrainie w Roku Pańskim 1631. Ale nie na warunkach przemiany jej w jeden wielki folwark pańszczyźniany. Gustaw Adolf zamyślał więc o koronie polskiej. Pora już było zastanawiać się nad jej losem. Zygmunt III ukończył sześćdziesiąty piąty rok życia. Para królewska zawsze starała się dawać poddanym przykład pobożności, w procesjach Bożego Ciała uczestniczyła bez względu na pogodę. Także i tym razem otyła królowa Konstancja, nie zważając na ciężki upał, z odkrytą głową kroczyła u boku małżonka ulicami Warszawy. ,,Dostała zapalenia", lekarze zastosowali zimne kąpiele, ale gorączka się wzmagała. 10 lipca Urszula Gienger codziennym obyczajem zajrzawszy rano do sypialni pani ujrzała ją martwą. Zeszła ze świata główna, obok samego króla, podpora polityki austriackiej u nas. Zbiegiem okoliczności wkrótce potem - i również podczas snu - opuścił ten padół najważniejszy owej polityki przeciwnik, Jerzy Zbaraski. Książę czekał zresztą na zgon Zygmunta, od którego był młodszy, bo zamyślał o koronie dla siebie. Brat Jerzego, Krzysztof, uczeń Galileusza i poseł do Stambułu, już nie żył. Wielki ród wygasł, włości jego wzięli Wiśniowieccy. Życie trwało, rozpoczęte jego dzieła i procesy zahamowania nie doznały. Sprawy państwa załatwiane były teraz domowym trybem. Król nie oczekiwał, że przeżyje młodszą od siebie o lat przeszło dwadzieścia małżonkę. Od dawna przygotowany testament czynił z niej główną spadkobierczynię. Uderzony znienacka, a zawsze zamknięty w sobie, Zygmunt odosobnił się prawie l" - Rzeczpospolita... l 257 całkiem, odgrodził od ludzi. Najważniejsze dokumenty stanu docierały doń 230

niemal wyłącznie za pośrednictwem Urszuli Gienger. Oczekującym dostojnikom przynoszono z komnat monarszych już podpisane pergaminy. Powszechne w kraju współczucie dla władcy sprawiało, że przymykano oczy na to wszystko. Animozje wyraźnie słabły, urazy jakby szły w niepamięć. Wkrótce król pojednać się miał z samym Krzysztofem Radziwiłłem, opozycjonistą i przywódcą heretyków. W tym też czasie Stanisław Koniecpolski otrzymał nareszcie buławę wielką koronną, która od czasu śmierci Żółkiewskiego nie należała do nikogo. Nieszczęście jakby rozluźniło hamulce, skłoniło do postanowień od dawna potrzebnych. Nikt nie wątpił, że w niedalekiej przyszłości pole pod Wolą zaroi się znowu. Zygmunt III gas?. Zdawał sobie z tego sprawę, skoro się zgodził na odpychane dotychczas ze wstrętem porady lekarskie. Zaczęto radykalnie zwalczać gnębiącą pana podagrę. Polegało to na przypiekaniu schorzałych części ciała rozpalonym żelazem. Rozważano kwestię uporządkowania elekcji. W październiku 1630 roku kanclerz Jakub Zadzik przypomniał sejmowi... zmarnowany przed czterdziestu przeszło laty projekt Jana Zamoyskiego. Znowu słychać było o zapewnieniu następstwa tronu królewiczom lub ludziom „krwie i języka słowiańskiego", o głosowaniu większością. Szlachta zareagowała na te wnioski bardzo rozmaicie, lecz tylko na Rusi słyszeć się dały chóralne protesty. Małopolska i Wielkopolska zachowały się raczej spokojnie. Mówiło się o wyłonieniu specjalnej komisji sejmowej, o odłożeniu sprawy na później. Ostatni za Zygmunta III sejm dostarczył widowiska, które wiele wyjaśnia. Obrady zaczęły się l kwietnia 1632 roku. Schorowanego pana wniesiono do izby w lektyce, usadzono na tronie. Sala tonęła w czerni. Wszyscy senatorowie i posłowie przywdziali żałobę po królowej Konstancji. Zaledwie marszałek zdążył odczytać przedłożenie dotyczące zaopatrzenia potomstwa monarszego, gdy zgodny głos stanów jął prosić Zygmunta, aby zawezwać raczył swoje dzieci. W kolejności starszeństwa weszli i zasiedli u podnóży tronu: Jan Kazimierz, Jan Olbracht, Karol Ferdynand, Aleksander Karol i trzynastoletnia Anna Katarzyna Konstancja. Uroczyste milczenie izby przerwał słaby glos króla: Oto są dzieci zrodzone na ziemi polskiej, oto potomstwo razem moje i wasze, nie ma ono już matki, a wkrótce i ojca postrada. Poruczam je Rzeczypospolicie całej, kiedy mnie nie stanie, niech troskliwość wasza czuwa nad nimi, niech hojność wspiera! 258 Wniosek dotyczący rozdania wysokich dygnitarstw i wielkich domen państwowych przyjęto jednomyślnie. Scena na zamku warszawskim, jej patriarchalna, religijna niemal atmosfera 231

oznaczała dokonany fakt historyczny. Dynastia Wazów umocniła się na tronie polskim. W pełni odziedziczyła po Jagiellonach wielkie dobrodziejstwo: przywiązania poddanych do monarchii, do jej formy oraz idei. Było jasne, że berło weźmie po ojcu syn. W tych warunkach zabrakło podniety do uregulowania przyszłych elekcji ustawą. Jan Zamoyski chciał kuć żelazo, dopóki gorące od ognia bitwy pod Byczyną. W izbie sejmowej pojawiło się potomstwo zmarłej niedawno Konstancji. Zabrakło najstarszego z Zygmuntowiczów, zrodzonego z Anny, Władysława. Bo też nie było go w Warszawie. Bawił w okolicach Płońska na łowach. Pierworodny przyczyniał dogasającemu ojcu wielu trosk. Szalona rozrzutnos'ć trzydziestosiedmioletniego już człowieka osiągnęła ten stopień, że w roku poprzednim pewni ludzie poszli do króla ze skargą. Zygmunt III wysłuchał ich i kazał niezwłocznie... opieczętować sławny pałac Adama Kazanowskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Władysław otrzymywał rocznie od rodzica czterdzieści tysięcy florenów, oprócz tego oficjalnie, za zgodą stanów, czerpał dochody z księstwa siewierskiego i ośmiu starostw, a mimo to „w ustawicznym był niedostatku". Nie żałował sobie, o przyzwoitą gospodarkę w swych apanażach nie dbał - przede wszystkim zaś nie umiał niczego odmówić ulubieńcom i pozwalał się po prostu okradać. Działo się to w państwie, któremu stale brakowało grosza na żołd dla zaciężnych, wskutek czego marnowały się takie wiktorie, jak Kircholm, a konfederacje nie zapłaconego żołnierstwa pustoszyły i anarchizowały kraj. Dla pełni obrazu warto więc dopuścić się niedyskrecji i nieco zawczasu zajrzeć do testamentu Zygmunta III, sporządzonego w roku 1624. Dokument ów wymienia precjoza, które przyzwyczailiśmy się oglądać oczyma wyobraźni przede wszystkim w skarbach maharadżów. Mówi więc o szesnastu szczerozłotych, na hebanowych podstawach osadzonych posągach świętych (dodając, że, być może, znajdą się jeszcze inne, na razie nie ukończone), o srebrnych ołtarzach. O tarczach złotych, sadzonych diamentami, o bardzo znacznej liczbie takimiż kamieniami, rubinami i perłami, ozdobionych łańcuchów. Oto niektóre przykłady: Łańcuch zapisany nam przez Najjaśniejszą Królową Annę, ciotkę naszą, z diamentami w róże[...] potrójny łańcuch z diamentów, w nim cztery znacznej wielkości[...] potrójny łańcuch pierwszemu podobny, w każdym ogniwie cztery rubiny mający[...] trzydzieści dwa sznurków 259 diamentów, w każdym po dziewiętnaście diamcntów[...] łańcuch z wielkich pereł uriariskich w liczbie stu pięćdziesięciu[...] łańcuch diamentowy w podługowate wiązania, w każdym wiązaniu, oprócz pomniejszych diamentów, wprawione są trzy wielkie, trójgraniaste[...] podobnyż łańcuch z

232

rubinów[...] złoty łańcuch z diamentami, rubinami i perłami, u którego wisi noszenie związane w litery S.A., na wierzchu korona, u spodu zaś ogromna perła... Dosyć o łańcuchach. Pomińmy szpady inkrustowane złotem i klejnotami, drogocenne sprzęty, obicia, pierścienie, ozdoby kapeluszy i tak dalej. Dodajmy, że na same tylko „pobożne legata" przeznaczył testator pięćdziesiąt tysięcy florenów brzęczącą gotówką, nie licząc już takich darów, jak złotem i perłami szyte ornaty. Zastanawiając się nad bogactwami, jakie z testamentu tego widzimy, iż posiadali królowie polscy - pisze Julian Ursyn Niemcewicz - naturalnie wypada zapytanie, gdzie się to wszystko podziało?... Niech odpowiedzą najezdnicy. A kto odpowie za rozgrodzenie granic Rzeczypospolitej przed najezdnikami? Nie warto udawać niewiniątka. O losie ,,jednorogów", posochów i koron h moskiewskich już się w tej książce wzmiankowało. Musiał być owych koron na l Kremlu zasób znaczny, skoro jeszcze jedną zapisał Zygmunt Władysławowi, w |; innej zaś sam spoczął na katafalku. Na pilną uwagę zasługuje następujący zapis króla: Sumę także pięćdziesięciu florenów, w której zastawione były niektóre klejnoty koronne u elektora brandenburskiego, a to na prowadzenie wojny inflanckiej, nam potem przez tegoż elektora darowaną, temuż królewicowi dajemy. Przynajmniej to można było dać państwu, a nie synowi na własność prywatną. Cóż za styl szafowania pieniądzem! Sejmy skąpią na wojsko i hojną ręką darzą dynastię. Magnaci rwą dobra publiczne każdy w swoją stronę, niekiedy jednak - lecz zawsze dobrowolnie - z własnych szkatuł łożą krocie na cele państwowe. Jedno pewne: fatalny przykład pierwszeństwa interesu prywatnego szedł od góry. Antoni Maria Graziani twierdził, że ze wszystkich narodów s'wiata Polacy najbardziej królów swoich naśladować przywykli. Wracajmy jednak do opieczętowanego pałacu przy Krakowskim Przedmieściu. Właściciel jego, Adam Kazanowski, lepiej niż ktokolwiek z licznych zresztą pochlebców wkradł się w łaski królewicza i korzystał z nich bez skrupułów. Zagarniał dochody Władysława, wypraszał cenne podarki, w 260 końcu zaczął potajemnie przenosić z zamku do swego domu precjoza, nawet dzieła sztuki. Zawiadomiony o decyzji monarszej powrócił z Królewca do Warszawy, gorączkowo poszukiwał protekcji, giął się przed ludźmi, „którzy potem za szczęśliwych się mieli, kiedy od odźwiernych jego postrzeżonymi byli". Los wybawił Kazanowskiego z opresji. 23 kwietnia 1632 roku Zygmunt III zasłabł w Opaczu, dokąd się był wybrał, aby wypróbować siły. Chciał się przekonać, czy zdoła odprowadzić do Krakowa zwłoki żony, dotychczas spo233

czywające w Warszawie. Najwcześniejsze objawy s'miertelnej słabos'ci dostrzegł na obliczu króla nuncjusz papieski. Nie przyczyniająca zbytnich cierpień agonia trwała przez tydzień. Paraliż unieruchomił lewą połowę ciała, zniekształcił twarz, pozbawił niemal Zygmunta mowy. Z ust Urszuli Gienger dowiedzieli się zebrani wokół łoża dygnitarze o ostatnich nominacjach, wysłuchawszy ponadto pouczeń ochmistrzyni na temat wyświadczonych przez konającego dobrodziejstw i obowiązku wdzięczności. Na zapytanie kanclerza, czy taka jest istotnie jego wola co do awansów, król odpowiedział przytwierdzającym skinieniem dłoni i niewyraźnym szeptem: „Tak... daję..." Tegoż wieczoru 25 kwietnia zdołał pobłogosławić Władysława i włożyć mu na głowę koronę szwedzką. Ostatnie namaszczenie najpobożniejszy z panujących już przyjął, wszystkie obrzędy religijne były dopełnione. Kiedy 28 kwietnia obaj kanclerze, Jakub Zadzik i Albrecht Radziwiłł, weszli do komnaty, aby po raz ostatni - na czele całego dworu aż do najlichszego pachołka - ucałować dłoń pana, ujrzeli przy łożu kilkunastu jezuitów, krzyczących konającemu „w obie uszy, aby za grzechy żałował". W tej scenie jest cała kontrreformacja. Bezwzględna, brutalna i patetyczna. Zygmunt III umarł 30 kwietnia 1632 roku nad ranem. We wczesnej młodości przyjął ster państwa, które w przeciągu poprzednich czternastu lat uporało się z kryzysami trzech bezkrólewi, wygrało trzy kampanie moskiewskie i jedną austriacką, było całkowicie zdolne do reform i działania, w dziedzinie swobody myśli wyprzedzało inne kraje kontynentu. W czterdziestym piątym roku panowania odumarł Rzeczpospolitą tkniętą bezwładem, rozprzęgającą się wewnętrznie, fizycznie wyczerpaną, mocno ujętą w kleszcze dyktatury sumień. Widok złej roboty, partackiego wykonawstwa, demoralizuje ludzi szybko, gruntownie i trwale. Jedni ze szlachty pochwalali wojnę moskiewską, inni oburzali się na nią: Nie mogło być takich, co by nie zakipieli na wieść o tym, że 261 pod Smoleńsk poszła kawaleria i piechota, artyleria zaś pozostała w Warszawie, w Tykocinie i w Wilnie. Ludzie kipią przez czas krótki, obojętnieją na dobre. Przywykają do pracy na niby. Całe długie panowanie Zygmunta III było jednym wielkim przykładem złej roboty. Władza usiłowała płynąć pod prąd najbardziej nawet słusznych żądań ogółu, a w dodatku wykonywała to byle jak, nieudolnie i niedbale. Ani jedno z olbrzymich jej przedsięwzięć nie przyniosło rezultatów na miarę poniesionych kosztów. Zdobyto Smoleńsk i Siewierszczyznę, lecz zaraz potem własny żołnierz przez lat parę pustoszył kraj, wycisnął z niego miliony kontrybucji. Przeciętny obywatel musiał się więc w praktyce uważać za tę stronę, która wojnę przegrała. 234

A jednoczes'nie - żadne chyba z dotychczasowych panowari nie oglądało takiego pasma oszałamiających tryumfów doraźnych. Jako jeniec wojenny przebywał w Rzeczypospolitej arcyksiążę austriacki, brat rodzony cesarza niemieckiego. Ten sam los spotkał później obalonego cara Moskwy oraz ojca jej nowego władcy. Żołnierz polski i litewski okupował Kreml, osadzał hospodarów w Jassach i Bukareszcie, wygrał pod Byczyną, Kircholmem, Kłuszynem, Chocimiem, Trzcianą, odniósł mnóstwo zwycięstw pomniejszych, także i na morzu, zdobył dziesiątki twierdz. To daje miarę zmarnowanego wysiłku Obojga Narodów. Wielkie czyny, które Mikołaj Machiavelli zalecał władcom, muszą być osiągnięciami przynoszącymi korzys'ć rzeczywistą, widoczną i trwałą. Nie mogą przypominać fajerwerków. Obok katafalku Zygmunta III leżała na stoliku korona szwedzka. Moskiewska zdobiła głowę zmarłego. Imponującemu widowisku zupełnie nie odpowiadała rzeczywistość dziejowa. Gubernator szwedzki zarządzał dużymi połaciami Pomorza polskiego, wielu obywateli Rzeczypospolitej przywykło oglądać się w stronę Kremla, opiekuna wiary prawosławnej. W przeciągu czterdziestu pięciu minionych lat Rzeczpospolita dostarczyła swemu rządowi wielkich środków, które mogły posłużyć do prawdziwego wzmocnienia wiązań i ścian wspólnego zamieszkałego przecie i zagospodarowanego domu. Taki sens wynika z tasiemca dopiero co przytoczonych nazw miejscowości i czynów, oznaczających duże zwycięstwa orężne. Marnotrawstwo jest grzechem śmiertelnym, bo tak zwany dorobek dziejowy to po prostu suma skutecznych wysiłków. Nie sposób sumować tego, co poszło w próżnię. Podczas długiego panowania Zygmunta III dzieje nasze przekroczyły punkt zwrotny. Od roku 1606 zaczęły wyraźnie staczać się w dół. BABIE LATO RZECZYPOSPOLITEJ „Szczęśliwość nasza wszystka w tym jest, abyśmy w granicach naszych cali zostawali, a zdrowie każdego człowieka i swoje jest najmilsze." Stanisław Łubienski, biskup płocki, 1634 i. I Czwarta z kolei wolna elekcja miała przebieg nieoczekiwany. Głosowanie trwało pół godziny. Pierworodny zmarłego Zygmunta obrany został jednomyślnie. Nie przeszkodziło, że nie można już wtedy było nazwać Władysława królewiczem, gdyż natychmiast po zgonie ojca przybrał on tytuł dziedzicznego króla Szwecji. Nie stanął na zawadzie ryzykowny nietakt kandydata, który ośmielił się zawczasu przyjechać do Warszawy i z pobliża asystować obradom. Magnaci niepotrzebnie przyprowadzili siły większe od wszystkiego, co dotychczas widywano pod Wolą. Powszechna podczas bezkrólewia trwoga przed zamieszkami wewnętrznymi okazała się zbyteczna. Wyszło na jaw, że główne, lecz nie spisane, niestety, prawo Rzeczyposolitej 235

zgodne jest z zasadą monarchii dziedzicznej. Zygmunt III sprzyjał bardziej dzieciom z drugiego swego małżeństwa, Konstancja zdecydowanie forytowała Jana Kazimierza. Szlachta jednomyślnie oddala władzę pierworodnemu. „Szczytem jego marzeń było odzyskać utraconą koronę szwedzką, a tron polski odstąpić jednemu ze swych braci" - napisał o Władysławie IV Władysław Czapliński. Studia tego historyka to mają do siebie, że kto ich nie zna, ten mało wie o naszym stuleciu XVII. Zapatrywania tradycyjne darzyły żywą sympatią króla, który panował na obszarze dziewięciuset tysięcy kilometrów kwadratowych, zmarł zaś dosłownie w chwili zachodu słońca szczęśliwości kraju. Badania profesora z Wrocławia zretuszowały tu i ówdzie wizerunek Władysława. Wydobyły na przykład z ukrycia jego wyznanie, złożone cesarzowi wcześnie, bo w maju 1632 roku. W instrukcji dla wysłannika powiedziane było wyraźnie, że królewicz polski „od pierwszej młodości obrzydził sobie Polskę i marzył o Niemczech". Polityk, człowiek dojrzały, zbliżający się do czterdziestki, może w chwili zdenerwowania słowa takie na wiatr rzucać, pisać byle czego nie będzie. 263 W szes'ć miesięcy później - 8 listopada 1632 roku - autor owego wyznania został monarchą niezbyt przez się umiłowanego kraju. Kandydaturę jego zgodnie poparły głosy wszystkich trzech członów Rzeczypospolitej, wysłuchano jednak tylko dwóch - opinii Polski i Litwy. Ukrainę wypchnięto z koła obrad, do którego dostać się chciała dobrowolnie, bez niczyjego przymusu. Na sejm konwokacyjny przybyło poselstwo Wojska Zaporoskiego. Kozacy os'wiadczyli, że będąc ludźmi rycerskimi i członkami Rzeczypospolitej pragną uczestniczyć w wyborze jej władcy, a kreski swoje oddają królewiczowi Władysławowi. Otrzymali odpowiedź literacką niemal. Owszem - powiedziano im - jestes'cie członkami wspólnego organizmu, podobnie jak są nimi paznokcie, które się od czasu do czasu przycina. Konwokacja i elekcja to sprawy szlacheckie. Pospólstwo ma siedzieć cicho, słuchać i nie mędrkować. Starszym kozackim był wtedy nadal Iwan Kułaha Petrażycki, ten sam, co niedawno złożył piękne dowody lojalności, oddając agentów szwedzkich kanclerzowi, przywiezione zaś przez nich pisma hetmanowi. A najmożniejszy, najbogatszy podówczas pan w Rzeczypospolitej to właściwie rodak atamana, książę Władysław Dominik Zasławski, który odziedziczył po wygasłych pobratymcach Ostrogskich ich ogromną ordynację. Jego votum znaczyło jednak, niestety, w koncercie politycznym dokładnie to samo co głos Koniecpolskiego. Było łąckie, a nie ukraińskie. Latem tegoż 1632 roku Ruś i prawosławie przeżyły u nas gorzką chwilę. Zmienił wyznanie, przystąpił do katolicyzmu dwudziestoletni Jeremi Michał książę Wiśniowiecki (Wiszniowiecki - pisał w pamiętniku jego dworzanin), ostatni już z trwających dotychczas przy cerkwi panów naprawdę wielkich. Jedyny, który wolał mieszkać na Zadnieprzu niż w Koronie, a stylem życia i 236

zamiłowaniami pasował do Kozaków raczej niż do wertujących księgi łacińskie statystów i oratorów nadwiślańskich. Nie wyrzekli się błahoczestja Czetwertyńscy ani Kisielowie, dochowało mu wierności wiele innej szlachty, ale cóż oni wszyscy znaczyli przy Wiśniowieckich czy Zasławskich! Każdy z tych dwóch rodów przewyższał potęgą materialną samych Radziwiłłów - zarówno birżańskich, jak nieświeskich. Metropolita Izajasz Kopiński usiłował powstrzymać księcia Jeremiego, zaklinał go na pamięć zmarłych rodzicieli: ...plącze i lamentuje Cerkiew Boża, matka nasza, że Wasza Książęca Mość gardzić nią raczysz [...] - pisał. - Mówią, że wiara grecka jest chłopską wiarą: jeśli tak jest, tedy chłopskiej wiary byli i cesarze greccy, i wielcy monarchowie, i apostołowie... 264 Używał czasu przeszłego. Nie mógł zaprzeczyć, że w granicach Rzeczypospolitej prawosławie stawało się naprawdę „chłopską wiarą". Nie byłoby gadania o paznokciach, gdyby o prawa Ukrainy upomniał się w sejmie Wiśniowiecki albo Zasławski. Szanowano odrębność Litwy, w której imieniu przemawiał Radziwiłł. Lecz niechby go tylko spróbował zastąpić w tej mierze jakiś'... Mickiewicz. Władysław Tomkiewicz, biograf Jeremiego, stwierdza, że od chwili zmiany wyznania książę zawsze pilnie akcentował swą polskość i iacińskość, kancelaria zaś jego pisywała nie inaczej niż po polsku. Nawet wtedy, kiedy adresatem był klasztor prawosławny. A dokumenty króla, jeśli szły do wschodniej połaci państwa, po dawnemu używały mowy ruskiej. Nikt nie przymuszał kresowych królewiąt. Brakowało nawet siły, która by ich do czegokolwiek przymusić mogła. Ordynarną złośliwością skwitować żądanie, zgodne z najistotniejszym dobrem federacji państwowej! Biadania nad głupotą sejmu świadczyłyby jednak o zamiłowaniu do łatwiutkich systemów myślenia. W lutym 1615 roku młodociany Ludwik XIII zwołał do Paryża Stany Generalne. Przedstawicielom narodu niezbyt było wygodnie w obszernej sali Palais-Bourbon, bo najlepsze miejsca zajął dwutysięczny tłum dworzan. Zgodnie z zasadami ustroju Francji, pierwszy zabrał głos reprezentant duchowieństwa. By? nim Armand du Plessis de Richelieu, biskup Lucon. Zanim zaczął mówić, uczcił majestat ukłonem, z lekka przypominającym przyklękanie. Przywódca szlachty, baron de Sancy, czynić tego nie potrzebował. Łaskawym skinieniem dłoni król zawczasu zapobiegł jego fatydze. Za to stary burmistrz Paryża, Robert Miron, musiał uklęknąć na oba kolana. Przez bite trzy godziny, wśród nieznośnej wrzawy dworaków na klęczkach czytał skargi... w teorii ludu, a w praktyce elity mieszczaństwa. Nazajutrz monarcha zabronił delegatom stanu trzeciego wszelkich zgromadzeń osobnych. I taka forma demokracji 237

uznana jednak została za szkodliwą dla państwa. Następne zebranie Stanów Generalnych zwołano w sto siedemdziesiąt cztery lata później, w przededniu Wielkiej Rewolucji. Tam klęczący pokornie, lecz nadaremnie, stary, zamożny i światły burmistrz Paryża, tutaj pogardliwie odesłani z kwitkiem waleczni i rzutcy Zaporożcy. Pomiatanie plebsem stanowiło podówczas regułę na całym naszym kontynencie. Ale sprawy tej połaci Wschodu, którą obejmowały granice Rzeczypospolitej, były nieskończenie bardziej skomplikowane od zachodnich, o czym aż nazbyt łatwo raczymy zapominać. Problematyka socjalna nie występowała u nas w postaci czystej. Splatały się z nią kwestie różnych wiar, kultur i 265 języków, tradycji historycznych, dotyczących określonych terytoriów... to wszystko, słowem, co wchodzi w skład pojęcia narodu, tworzy patriotyzmy odrębne. Wynik podsumowania wydaje się niewątpliwy: w ówczesnym stadium rozwoju dziejowego Europy wielkim dla nas nieszczęściem było spolszczenie się magnatów ukraińskich. Zabrakło tych, co zdolni by byli skutecznie zażądać przebudowy państwa na Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Wielcy panowie zostali skazani na wiernos'ć wobec niej. Nie mogliby się poddać carowi ani sułtanowi, bo w Moskwie i Stambule nie czekały ich swobody równe polsko-litewskim. Fiasko poselstwa kozackiego wywołało wzburzenie na Ukrainie. Utonęło ono w niepamięci, bo współczesność miała jeszcze większe zmartwienia, a potomność bardziej fascynujące widowisko. Podczas bezkrólewia uderzyły na wschodnią granicę wojska moskiewskie. Car Michał pragnął wyzyskać sposobną chwilę i zerwał rozejm. W bardzo krótkim czasie zdobyte zostały liczne grody. 14 listopada Michał Szein jął szturmować te same mury, których przed dwudziestu laty zajadle bronił. Rozpoczęło się oblężenie Smoleńska. W lipcu 1633 roku padł Połock, a oprócz niego Wieliż, Uświat i Ozierzyszcze. Siły Rzeczypospolitej skupiały się gruntownie, lecz wolno, urażeni Kozacy niezbyt się kwapili do wojaczki, strony tatarskiej też należało pilnować. Ciężkie zadanie spadło na barki hetmana litewskiego, Krzysztofa Radziwiłła, który mu całkowicie sprostał. Dwukrotnie przerwał pierścień oblężniczy i wsparł posiłkami słabą, lecz z nadzwyczajnym męstwem broniącą się załogę Smoleńska. Szein wysadził minami jedną z wież i długi odcinek muru, ze swych dwustu dział dotkliwie nękał twierdzę, ale wziąć jej nie mógł. 4 września 1633 roku nadciągnął z odsieczą sam król. Przyszło z nim dwadzies'cia tysięcy wojska i drugie tyle nieodzownych w każdym wschodnim działaniu Zaporożców. Władysław nie marnował czasu i do spółki z Krzysztofem Radziwiłłem popisał się talentem dowódcy. Wystarczyło jednego miesiąca do radykalnej zmiany położenia. Ściśnięte ze wszystkich stron wojska Szeina 238

znalazły się w oblężeniu, już w listopadzie car Michał zaczął marzyć o przywróceniu pokoju. Latem Tatarzy spustoszyli południowe połacie jego państwa, przednie straże ordyńskie pokazały się o dziesięć mil od Moskwy. Żołnierze pochodzący z najechanych stron po prostu opuszczali obóz Szeina, a bezsilny samodzierżca musiał na to odpowiedzieć amnestią dla dezerterów. Kasa była pusta, podatki wpływały tak opieszale, jakby rzecz się działa w Polsce lub na Litwie. Pod Smoleńskiem wodzowie moskiewscy nie mogli dojść 266 ze sobą do lądu, spierali się i kłócili, przeciwnik zaś działał energicznie. Adam Kersten zalicza ową kampanię smoleńską do najlepiej przeprowadzonych naszych przedsięwzięć wojennych. Zwraca uwagę na doskonałe przygotowanie materiałowe wyprawy oraz na jeszcze jedną okoliczność, którą szczególnie łatwo przes'lepić ze względu na geograficzne położenie teatru operacji. W owych czasach Zachód z reguły górował nad Rzecząpospolitą pod względem technicznym, ona zaś' przeważała w tej mierze nad Wschodem. Czynna pod Smoleńskiem artyleria Szeina wywodziła się z Anglii. Kronikarze twierdzą, że najcięższych moździerzy dostarczyły mu ludwisarnie amsterdamskie. Najemny żołnierz pieszy i konny gadał rozmaitymi językami Europy i reprezentował militarne umiejętności krajów dobrze rozwiniętych. Wojska Rzeczypospolitej musiały nad górnym Dnieprem sprostać potędze moskiewskiej, wspartej przez technikę Zachodu. Państwo polsko-litewskie nie liczyło się zbyt poważnie jako siła zaczepna. Przyciśnięte przez okoliczności nieraz zdobywało się na zdumiewające dokonania obronne. Pacyfizm rządzącej w tym państwie szlachty wyjaśnia chyba zagadkowe zjawisko. 25 lutego 1634 roku Michał Szein złożył broń, uderzył czołem przed siedzącym na koniu Władysławem IV. Z wysokości siodła spoglądał król na rozesłane po ziemi sztandary, na setkę przeszło dział i moździerzy, nieprzeliczony sprzęt wojenny. „Obrany car moskiewski" doczekał się wielkiego tryumfu, ale o wstąpieniu na Kreml już nie marzył. Wolał porozumieć się z pokonanym wrogiem i w jego towarzystwie ruszyć po koronę umiłowanej Szwecji. Upajał się tymi myślami w samotności. Słowa, użyte za motto do niniejszego rozdziału, napisał biskup Łubieński w dwa tygodnie po kapitulacji Szeina, 11 marca 1634 roku. Rzeczpospolita pragnęła odzyskać straty Wielkiego Księstwa Litewskiego i cel ten osiągnęła. Żadne dalsze podboje jej nie nęciły. Dynastyczne rojenia Władysława były szlachcie obojętne, nawet niemiłe. W paktach konwentach zażądała wszak zrzeczenia się roszczeń do tronu szwedzkiego. A Moskwa? Ta w cichości ducha wzruszała ramionami na propozycje, aczkolwiek tajni wysłannicy królewscy obiecywali jej zwrot wszystkich zdobyczy Gustawa Adolfa, więc dostęp do Bałtyku! Obie strony zdecydowanie chciały już nie rozejmu, lecz pokoju wieczystego, który rzeczywiście zawarto 14 czerwca 1634 roku na uroczysku nad rzeką 239

Polanówką. Przed ćwierćwieczem w tym samym miejscu dokonano wymiany jeńców wojennych. I tym razem układ przewidywał ich uwolnienie, ale wykonanie tego właśnie warunku napotkało nieprzezwyciężone przeszkody. Nie pomogły starania i żądania, daremnie przedkładano długie spisy, sporządzone 267 na podstawie mozolnych wywiadów, nie odniosły skutku rozkazy samego cara, uparcie sabotowane na niższych szczeblach władzy. Moskwa nie chciała się pozbywać mężczyzn w sile wieku, dobrych żołnierzy, fachowców-rzemieślników, obznajmionych z orką i siejbą chłopów... Zatrzymała również - wbrew układowi - pobranych na Litwie do niewoli własnych bojarów, stronników Władysława, ale mimo wszystko była to już całkiem inna sprawa. Pokój polanowski oddawał Rzeczypospolitej po wieczne czasy Smoleńsk, Siewierszczyznę i Czernihowszczyznę. Z tą chwilą obszarowi państwa mało już brakowało do liczby miliona kilometrów kwadratowych. Władysław Godziszewski, który poświęcił tym sprawom i czasom specjalną książkę, doszedł do wniosku, że z punktu widzenia Kremla ustępstwa czy zdobycze terytorialne mniej znaczyły. Najważniejsze było zrzeczenie się tytułu carskiego przez Władysława. Jeden z punktów zaprzysiężonego pokoju żądał tego wyraźnie. Dokument elekcji, spisany ongi pod murami Moskwy przez bojarów i Stanisława Żółkiewskiego, miał być teraz zwrócony. W marcu 1635 roku przybyło do Warszawy „wielkie poselstwo" gubernatora suzdalskiego, kniazia Grzegorza Michajłowicza Lwowa. W nie lada zakłopotanie popadli urzędujący w stolicy senatorowie, kiedy wyszło na jaw, że bezcennego pergaminu nie sposób odszukać. Zygmunt III - jak się już wspomniało - wręczone sobie przez Żółkiewskiego ,,dyploma ze wzgardą odrzucił" - i od tej pory wszelki ślad po dokumencie przepadł. Kanclerz poufnie powiedział ambasadorom o tym, a Lwów, jak piorunem uderzony, zdrętwiał i zbledniat, i potem głęboko westchnąwszy rzeki: „Panie biskupie, ja tobie jako aniołowi Bożemu wierzyłem, a tyś zełgał (i ten jest termin polityki moskiewskiej), krzywoś przysiągł i z drugimi komisarzami, iż mieliście oddać pomieniony skrypt." Pojechał do cara specjalny goniec i ostatecznie - 3 maja 1635 roku Władysław IV, klęcząc przed wielkim ołtarzem katedry Św. Jana, uroczyście zaprzysiągł, że się zrzeka tytułu, a zagubionego dokumentu zwrócić nie jest w stanie. Wypowiedziawszy wszystko ucałował krzyż. Po nim to samo wymówili i uczynili senatorowie. Wstrzymując dech z napięcia przyglądali się temu i przysłuchiwali posłowie moskiewscy. Nie mogąc spełnić ich żądania w sprawie aktu elekcji, dokonał król innego przyjaznego gestu. Wydał i pozwolił wywieźć do Moskwy prochy zmarłych w Polsce braci Szujskich, spoczywające dotychczas w wybudowanej na ten cel kaplicy naprzeciwko kos'cioła Św. Krzyża w Warszawie. To samo zrobił ze zdobiącą ów grobowiec tablicą pamiątkową. 240

268 W pięć dni po przysiędze monarszej „posłowie moskiewscy z Warszawy wyjechali, których służebnicy niektórzy pouciekali zasmakowawszy wolności polskiej; lecz którzy są znalezieni, dobrze skórą przypłacili..." Nie tylko Moskwa miała podczas minionej wojny duże trudności z Tatarami. Istniały rozmaite ordy, zresztą w świecie muzułmańskim ruchy lewicy wcale nie zawsze pozostawały w zgodzie z poczynaniami prawicy. Od roku 1627 egzystował tajny układ Kremla ze Stambułem, dotyczący wspólnego działania przeciwko Rzeczypospolitej. Dojrzewał w ukrytości i stopniowo wcielał się w czyny. Pierwsze najazdy tatarskie przypadły na czas bezkrólewia, lecz dopiero w roku następnym, kiedy na północnym wschodzie bój rozpalił się na dobre, zdołała dyplomacja moskiewska skłonić sojusznika do poważnych wystąpień. Z pozoru działania prowadził na własną rękę Abazy, sturczony Rusin, pasza Widynia: (Imponujące pozostałości jego warownej rezydencji obejrzeć dziś można na samej północnej granicy Bułgarii. Z murów, których stopy malowniczo omywa Dunaj, piękny widok na południowe rubieże Rumunii. W czasach, którym poświęcony jest ten rozdział, po chatach uciemiężonych wieśniaków bałkańskich pojawiać się zaczęły oryginalne ikony. Wyobrażone na nich oblicze św. Jerzego dziwnie przypominało wyraziste rysy Władysława IV. W Widyniu zwiedzić jeszcze warto zamczystą, dobrze zachowaną bramę oraz zakratowane nisze turemne tak w niej umieszczone, aby przejeżdżający wielkorządca mógł się bez przeszkód przypatrywać więźniom.) Abazy pasza działał przeciwko Polsce z rozkazu sułtana Murada, zajętego na razie frontem perskim. Dyplomacja moskiewska i tam sięgnęła, pośrednicząc i zabiegając o pokój. Padyszachowi obiecywał Kreml wynagrodzenie w postaci spornych dotychczas ziem nad Morzem Kaspijskim. Carowi istotnie mniej zależało na zdobyczach czy ustępstwach terytorialnych, bo zaiste miał czym szafować. Utrwalenie władzy było celem najwyższym. Latem 1633 roku Tatarzy przekroczyli Dniestr w okolicach Chocimia i wtargnęli na Podole. Stanisław Koniecpolski odpłacił im za to, zaskoczywszy nie spodziewający się już niczego obóz. Sasowy Róg, gdzie orda poniosła klęskę, leży bowiem nad Prutem, w głębi Mołdawii. Zapamiętajmy sobie ten szczegół: hetman wyprawił się z wojskiem poza granice państwa, lecz prawa przez to nie naruszył. Postępki jego nosiły wszak charakter zdecydowanie obronny. Nie on zaczął! Musiał natomiast pouczyć napastnika i odebrać mu jasyr. Abazy pasza ruszył jesienią. Koniecpolski czekał go w doskonale ufortyfikowanym obozie pod Paniowcami, opodal Kamieńca Podolskiego, w miejscu 269 wyniosłym, skąd dobrze widać było Chocim i zakole Dniestru. Natychmiast 241

rozpoczęte szturmy skończyły się niepowodzeniem. Muzułmanie mężnie sobie poczynali, „Multariczykowie zaś z Wołoszą, których uchylających się oc1 walki groźnymi bułatów zamachami napędzali do boju Turcy, nie chcąc z sprawę pohańców bić się z chrześcijanami, tył natychmiast podali". Koniecpolski nie ścigał cofającego się paszy. Miał mało wojska i pamiętał i drugim froncie. Rzecz się działa w październiku 1633 roku, pod Smoleńskieir daleko jeszcze było do rozstrzygnięcia. Pościg za Abazym mógł przesądzić c wojnie z samym sułtanem, a do przyjęcia odpowiedzialności za taką sprawę nie było hetmanowi pilno. Wyznawał on pewną zasadę polityczną, od której nie odstępował nigdy, zważając ponadto, by inni jej przestrzegali. Sprzeciwiał się wszelkim przedsięwzięciom nielegalnym, to znaczy podjętym bez zgody sejmu. Chciał działać w ramach ustroju, autorytet zaś zdobył sobie tak wielki, że opinia jego mogła poważnie wpływać na uchwały. Stanisław Koniecpolski był w tym względzie prawdziwym spadkobiercą metod politycznych obu swych znakomitych poprzedników na urzędzie hetmana wielkiego koronnego. Jan Zamoyski i Stanisław Żółkiewski myśleli i postępowali tak samo. Abazy pasza przegrał pod Paniowcami, zdobył jedynie twardo bronioną przez chłopów wieś Studzienkę. W dowód swych przewag posłał do Stambułu jeńców, a piękną dziewczynę, która się między nimi znalazła, kazał przedstawić sułtanowi jako córkę hetmana Koniecpolskiego. Mydlił swemu panu oczy, wyzyskiwał normalne podówczas trudności w rozpowszechnianiu informacji. Z tego samego powodu, nie wiedząc o radykalnej zmianie położenia na północnym wschodzie, Murad osobą własną ruszył na wyprawę, gdy tylko zawarł pokój z Persją, to znaczy w kwietniu 1634 roku. Przybył do Adrianopola i zaczął gromadzić tam armię. Pod Kamieniec ściągały tymczasem pułki spod Smoleńska, siły Koniecpolskiego rosły, doszły wkrótce do trzydziestu pięciu tysięcy samego wojska, nie licząc Kozaków. Sejm dał pieniądze także i na zapłacenie należnego za kampanię moskiewską żołdu. Uczynił to tym skwapliwiej, że idące na południe chorągwie starym obyczajem obdzierały obywateli, łupiły mijane miasta, nawet klasztory. Nad Dniestrem zaniosło się na rzeczy bardzo poważne. Szlachta żądała, aby sejm zasiadł tym razem we Lwowie, do czego jednak nie doszło. We wrześniu przyjechał do tego miasta król. Sułtan Murad, który niedawno jeszcze porywał się do szabli na ambasadora Rzeczypospolitej, Aleksandra Trzebińskiego, i domagał się od Lechistanu przyjęcia islamu, teraz przysłał Sehina agę i gorączkowo zabiegał o pokój. Spostrzegł, że zręczna dyplomacja moskiewska wystrychnęła go na dudka. Nie 270 nęciła padyszacha rozprawa sam na sam, dalszy ciąg akcji wojennej, przez niego samego już rozpoczętej. W październiku zawarto układ korzystniejszy od tego, który przed niewielu laty podpisał nad Bosforem Krzysztof Zbaraski. Turcja zobowiązywała się do 242

usunięcia Tatarów ze stepów budziackich i białogrodzkich, obiecywała ponadto mianować hospodarami Mołdawii i Multan osoby miłe królowi. Rzeczpospolita odnosiła zatem sukces... zdecydowanie pyrrusowy. Na samym początku panowania los obdarzył Władysława IV szansą, której brak w. czternaście lat później, u schyłku jego życia i panowania, przyniósł katastrofę. W końcu października Władysław wyjechał ze Lwowa do Warszawy, a do Koniecpolskiego napisał: „Panu Bogu winne dzięki oddajemy, tak życzemy, aby ten pokój długotrwały zostawał." W tym samym czasie biskup Piasecki zwierzał się listownie nuncjuszowi, że układ przynosi wprawdzie znaczne korzyści, ale go Polacy „nieradzi podpisali i dlatego tylko, że za rok wychodzi rozejm ze Szwedami i że nie byłoby wygodnie nie zagodzić wprzód zajścia z Turkami". Sztokholm, Moskwa, Stambuł... od ściany do ściany tego trójkąta wędrowała uwaga Rzeczypospolitej. Władca zaś jej interesował się w głębi ducha wyłącznie Szwecją i własną karierą. Car Michał bardzo uhonorował powracających z uroczyska nad Polanówką dyplomatów, którzy przynosili pokój i umocnienie władzy założyciela dynastii Romanowow. Michała Szeina, mężnego, lecz niefortunnego wodza, skazał na śmierć. W Stambule z rozkazu sułtana uduszono Abazego paszę, rzekomego yinowajcę niepokojów od strony Rzeczypospolitej. Od elekcji minęły dwa lata zaledwie. Żadnego jeszcze z naszych królów nie opromieniła na samym wstępie panowania gloria zwycięstw nad dwoma wielkimi mocarstwami. Oczy całej Europy obróciły się na Władysława IV. Jak od czarnego różne jest białe, tak od Zygmunta jest różny jego syn, Władysław - prawił pewnemu Francuzowi potentat gdański, Zygmunt Kerschenstein. - W Zygmuncie pycha była okrutna; nikomu z ludu on nigdy nie oddał pozdrowienfa. Przy zdaniu swym, czy słuszne ono było, czy niesłuszne, trwał z.zaciektym uporem i nigdy go nie zmieniał. Jeśli mu ktoś raz do upodobania nie przypadł, łaski jego już nigdy nie odzyskał. Tego, co raz przyobiecał, czy w czym wolę swą choćby chwilowo dał do zrozumienia, tego dotrzymywał [...] Lubił on czy też obawiał się Austriaków, swoich powinowatych, i dlatego nie chciał, aby Władysław jechał do Francji [...] Był Zygmunt wreszcie bardziej do sztuk pokoju sposobny niż do sztuki wojennej, w której dość mało miał szczęścia. Władysław, przeciwnie, ogromną odznacza się dzielnością i szczęściem [...] Bardzo on jest ludzki i ludowi miły, do śmiechu chętny, gdy ojciec jego nie śmiał się nigdy. Chętnie słucha rad czy to ulubieńców, czy dostojników, przed rozumnymi racjami ustępuje, obraz sobie do serca 271

243

raczej nie bierze i za nie się nie mści. Bardzo zawsze rad widział on lud i żołnierze, ale nie duchowieństwo... Opinia ta wygłoszona została wcześnie i nie wiadomo, czy i o ile zmienił później zdanie uczony ławnik gdański. Wiele w jego słowach prawdy, ale zdecydowanie brakuje stwierdzeń dotyczących spraw najbardziej istotnych. Ze sposobu życia, z wyglądu i charakteru Władysław nie przypominał rodzica. Wolny był od jego kompleksów, bigoterii, klerykalizmu i przesadnie, po parweniuszowsku arystokratycznych nawyków. Ale Austriaków, „powinowatych swych", krzywdzić ani odpychać wcale nie zamierzał. Już wiemy, co napisał w instrukcji dla wysłannika, do jakiej nacji sympatię deklarował. Wczes'niej, jako młody królewicz, wynurzał przed Filipem IV swe gorące afekty dla „naszego wspólnego domu" Habsburgów. Już w styczniu 1633 roku - czyli w miesiąc po elekcji - odnowił zawarty przez ojca traktat, przynoszący korzys'ci wyłącznie Wiedniowi. Cesarz nadal miał spokój od strony Polski, możnos'ć werbowania w niej żołnierzy oraz przyrzeczenie powstrzymania się od zabiegów o przyłączenie do Rzeczypospolitej którejkolwiek z prowincji austriackich. A zaliczał się do nich wtedy Śląsk, zarówno Górny, jak Dolny. Władysław nie mógł się ukoić, kiedy zmarła w Warszawie Urszula Gienger, aż do końca zachowująca wpływy i znaczenie. Zabrakło osoby, która i za Zygmunta, i za jego syna pośredniczyła w stosunkach z Austrią oraz z Hiszpanią, w imieniu króla polskiego korespondowała z domem cesarskim. Ale to, co za poprzedniego panowania widoczne było gołym okiem i jątrzyło, teraz znikło za przesłoną przyjemnych pozorów. Nowego władcę wyposażyła natura we wdzięk osobisty, obdarzyła go zdumiewającą umiejętnością zjednywania serc ludzkich. Lubili go Kozacy, dla których nic właściwie nie zrobił. Ale na gesty zdobywał się wcześnie: przydał Sahajdacznemu swego lekarza przybocznego, uprzejmie przyjmował w Warszawie wysłanników Zaporoża. Władysław umiał gadać i dogadać się niemal z każdym, równie dobrze z Krzysztofem Radziwiłłem, jak z nędznym chłopem, którego gościnnością nie pogardzał. Wykształcony, znający Europę, bardzo biegły w łacinie, niemieckim, włoskim i szwedzkim, rozmiłowany w naprawdę dobrym teatrze i balecie, wzbudzał sympatię, imponował swoim i obcym. Tylko najinteligentniejsi odgadnąć umieli, że kordialny i rubaszny nawet król jest w gruncie rzeczy nieprzenikniony, nieobliczalny a zaciekły w uporze. Wstępując na tron wiedział dobrze, czego chce, i nigdy od umiłowań swoich nie odstąpił, aczkolwiek polityka jego sprawia wrażenie dziwnie zygzakowatej. Wiktor Czermak postawił przed siedemdziesięciu laty diagnozę naukową, której słuszności nie negowali późniejsi historycy: „ambicja zwrócona ku temu, aby dla imienia 272 własnego wyrobić jak największą sławę, dla domu Wazów jak największą potęgę..." Rzeczpospolita posłużyć miała za odskocznię tylko swemu panu, który snuł oszałamiające plany osobiste, lecz nie posiadał żadnych koncepcji 244

państwowych. Wspomniane już zygzaki jego polityki o tym właśnie dowodnie świadczą. Zygmunt III rad rozwijał skrzydła do orlich lotów, syn odziedziczył po nim to zamiłowanie w stopniu o wiele wzmożonym. Jeśli niektóre zamiary rodzica były po prostu niewykonalne, to porywy potomka grzeszyły znacznie bardziej - nie nadawały się do poważnego traktowania. Swego czasu władca Madrytu mianował Władysława el capitano general armady hiszpańskiej, mającej powstać na Bałtyku. Królewicz bardzo poważnie potraktował ów awans, rwał się do roli admirała północy. Pomysły te, jak pamiętamy, opłaciła Rzeczpospolita utratą swej jedynej, lecz już wsławionej pod Oliwą eskadry. Siedem jej okrętów pomnożyło flotę króla Szwecji. Przykra lekcja nie ostudziła zapałów. W przyszłości roił Władysław o sławie arbitra Europy, zdobywcy i oswobodziciela Konstantynopola, dziedzica korony cesarskiej. Zmieniał pomysły i plany jak rękawiczki, wlokąc za galopującym rumakiem własnej fantazji los kraju, którym rządził. Od razu na początku panowania zaświecił mu w oczy pozór niebywałej okazji. Wojna trzydziestoletnia trwała nadal i 16 listopada 1632 roku - czyli w osiem dni po zakończeniu u nas elekcji - na polach pod niemieckim miastem Liitzen doszło do kolejnej bitwy. Kawalerii szwedzkiej zawadzały przecinające teren głębokie rowy. Gustaw Adolf osobiście stanął na czele pułku szmalandzkiego, pierwszy przesadził przeszkody, odniósł powodzenie i ciężką ranę. Z przestrzelonego na wylot lewego ramienia uchodziła krew. Król zwrócił się więc do księcia saskiego z prośbą: ...by go z wiru walki usunął w bezpieczne miejsce. Tedy książę go zabrał, lecz wśród mgieł, zmieszanych z kurzem, dymem i parą, oddaliwszy się nieco od szwedzkich wojsk królewskich, przypadkowo natknął się na oddział cesarskiej konnicy, a ci dwoma strzałami, z których jeden ugodził króla w brzuch, drugi w głowę, do reszty go uśmiercili, i nie wiedząc, kogo mają przed sobą, niepoznanego, zostawili na pobojowisku. Dziedziczką poległego była sześcioletnia Krystyna. Władysław IV zaraz po zgonie ojca przybrał tytuł króla Szwecji, teraz zaś uznał drogę do Sztokholmu za łatwiejszą niż kiedykolwiek. Nie uwzględnił dwóch rzeczy: tego, że olbrzymia większość polskich i litewskich jego poddanych stanowczo żąda zaniechania awantur dynastycznych na północy oraz tego, że Szwedzi słuchać nie chcą o 18 - Rzeczpospolita... l 273 polskiej linii Wazów. Za Bałtykiem zabrakło ponadto jakiegoś Zygmunta III, który by się skutecznie zajął odpychaniem od władzy osób wybitnych. Axtl Oxenstierna pozostał kanclerzem i w szesnaście lat po zgonie Gustawa Adolfa przypieczętował jego zdobycze układem pokojowym. Miał więcej szczęścia niż Jan Zamoyski, który przeżył Stefana I o lat dziewiętnaście, lecz wcześnie utracił możność służenia krajowi swym wyjątkowym talentem i charakterem. Historia nie jest abstrakcją, sama się nie realizuje bez ludzi. Miernoty nie 245

poradzą jej trudnościom. Rozejm ze Szwecją wygasnąć miał we wrześniu 1635 roku. Zawiązywały się pertraktacje, podczas których Rzeczpospolita zamierzała na drodze pokojowej odzyskać straty - porty pomorskie i pruskie, Inflanty. Król chciał wojny i do niej się szykował. Dlatego właśnie dzięki składał Bogu za załagodzenie spraw tureckich. Ściągał na północ wojsko, Stanisław Koniecpolski znowu musiał opuścić Ukrainę i powędrować na pola dawnych bojów z Gustawem Adolfem. Rokowania w Sztumdorfie, położonym pomiędzy Sztumem a Prabutami, dotyczyły kwestii żywo obchodzących Europę. Cesarz marzył o ich zerwaniu, inne państwa pragnęły czegoś wręcz przeciwnego. Zjawili się na naszym wybrzeżu przedstawiciele Anglii, Holandii i Francji. Drugim sekretarzem poselstwa tej ostatniej był Karol Ogier, autor bezcennego Dziennika, który wkrótce stał się sensacją europejską i rzadkością bibliograficzną. Piętnaście lat temu wydano go u nas w Gdańsku w bardzo dobrym przekładzie Edwina Jędrkiewicza. Wylądowali Francuzi w Gdańsku, mieście zaliczającym się „do najprzedniejszych w Europie" i zdziwiło ich, że od tej chwili wszelkie rozmowy odbywały się już wyłącznie po łacinie, całkiem jak w starożytnym Lacjum. Mową Rzymian swobodnie władali i niektórzy rzemieślnicy na Pomorzu, i szeregowi żołnierze polscy. Przybysze mogli się do syta napatrzeć wojownikom różnych nacji, bo obie strony ściągnęły na Pomorze i do Prus znaczne siły. Zdumiewały widzów świetne, egzotyczne dla nich stroje jazdy polskiej, a także gospodarskie wprost obyczaje zaciężnej piechoty niemieckiej u przeciwnika. Obozowiska knechtów przypominały porządnie zabudowane wioski, żony towarzyszyły podczas wyprawy mężom, dziatki również nie pozostawały w domu. Jak szewc żyje z szydła i dratwy, tak zaciężnik niemiecki żył z wojny. Ona była jego warsztatem pracy. W odróżnieniu od germańskiego, biwak szkocki wziąć można było łatwiej za cmentarz niż za obóz, szwedzki zaś prezentował „prawdziwy obraz ludzkiej nędzy i obłąkania". Wojak skandynawski otrzymywał żołd marny, chleb mokry, zakalcowaty i ościsty racjono274 wano mu na wagę. Między innymi dlatego właśnie Szwedzi okazywali się tak strasznymi zdobywcami krajów tudzież łupów. Ostatnio gorzej im się powodziło, doznawali klęsk w Niemczech, żądali więc od Rzeczypospolitej, jeśli nie pokoju, to rozejmu na lat pięćdziesiąt. Władysław IV godził się na dwanas'cie. Pośrednicy mozolnie przedłużali wygasające zawieszenie broni-o poszczególne doby. Nie uwiadomione w porę odległe działobitnie nieraz rozpoczynały ogień na szańce wroga, widniejące za Wisłą czy gdzie indziej. Wojna wisiała na włosku, a pewnego dnia sierpniowego omal nie doszło do jej wybuchu i to z wielce oryginalnego powodu. Komisarze polscy z trudem powstrzymali rozpędzoną husarię, sami narażając się na 246

stratowanie. Nie słuchającą już nawet kija oficerskiego infanterię skandynawską uspokoił dopiero sam feldmarszałek Herman Wrangel. Szwedzi w żaden sposób nie chcieli się zgodzić na swobodę praktyk katolickich w Inflantach. O to rozpalił się spór, rychło przeniesiony poza gmach obrad delegacji. Trzeba przyznać, że przedstawiciele małoletniej królowej Krystyny znaleźli się w położeniu naprawdę trudnym, bo za ustępstwo w sprawie wyznaniowej groziła im na mocy praw ich ojczyzny kara śmierci. Książka poświęcona naszej Rzeczypospolitej, krajowi zamieszkałemu przeważnie przez katolików, a przez nich przede wszystkim rządzonemu, siłą faktu musi rozprawiać o grzechach ludzi tego wyznania. Stwarza to duże niebezpieczeństwo sfałszowania panoramy. W państwach innowierczych zaciekłość bywała znacznie gorsza, trąciła nieraz grubym barbarzyństwem. Nie wolno ukrywać, że Polska i Litwa cofały się wyraźnie, odstępowały od swych własnych znakomitych tradycji. Ale pomimo was'ni i starć wytworzył się u nas stan rzeczy, któremu Karol Ogier przypatrywał się z uwagą. W Malborku na przykład luteranie podczas niedawnej wojny intromitowali się do kościoła, należącego poprzednio do katolików, których było w mieście kilka rodzin zaledwie. Przywłaszczyli sobie jeden z ołtarzy, dwa inne pozostawiając papistom. Od świtu do godziny dziewiątej władali świątynią lacinnicy, po czym sługa uderzał w dzwon i nastawała era protestancka, trwająca aż do południa. Zabawne to trochę, ale ludzkie. A dla ówczesnych obserwatorów francuskich nader zaskakujące. Ludzka i kulturalna była też opinia Jakuba Sobieskiego, który w imieniu komisarzy Rzeczypospolitej odmawiał zgody na warunki szwedzkie. Nie wystarczała mu taka tylko wolność wyznania, ...której człowiekowi nikt wydrzeć nie może, mianowicie, by wierzył w to, co chce, i w myślach Boga uwielbiał. Ale taka religia to za mało i trzeba kultu zewnętrznego, aby chwalić Boga i duszą, i ciałem [...] Jeśli przeto [Szwedzi] pozwalają na swobodę sumienia, to niechże pozwolenie to będzie 275 skuteczne, mianowicie takie, by przynajmniej w domach prywatnych mogły być wykonywane obrzędy katolickie. W Sztokholmie - opowiada Ogier - nawet Francuzów odpędzano od drzwi domu ich własnego ambasadora, „aby nie mogli być na mszy". Teraz - w Sztumdorfie - pamiętnikarz nie wytrzymał i przypomniał Skandynawom te ich praktyki. „Jednak nie zdarzyła się w Sztokholmie nigdy taka rzeź, jak owa paryska" —odpalił z miejsca Jan Nikodemus, dyplomata szwedzki. „Nie była to żadna rzeź - poważnie replikował uczony sekretarz - ale akt sprawiedliwość, albowiem w tym czasie wyznawcy nowej religii byli u nas uważani za jedno z mordercami i trucicielami." Wątpliwe, czy taki wywód mógł przekonać Szwedów, zachęcić ich do 247

tolerancji. I jeszcze jedna uwaga ciśnie się pod pióro: liczmy pilnie kontrreformacyjne grzechy Rzeczypospolitej, ale nie przesadzajmy w ich ocenie. Nie fałszujmy panoramy. Rozmówka w stylu powyższym byłaby u nas niemożliwa. Zabrakłoby realiów na argumenty. Pod presją własnych obywateli Władysław IV dorzucił nieco lat do proponowanej przez się dwunastki, Szwedzi obniżyli wymagania i 12 września 1635 roku podpisano w Sztumdorfie układ na dwadzieścia sześć wiosen. Był to jednak rozejm tylko, a nie trwały pokój! Porty oraz okupowane ziemie pomorskie wracały do Rzeczypospolitej, przeciwnik zatrzymywał Inflanty. Jeden z punktów traktatu mówił: „Spław towarów z Wielkiego Księstwa Litewskiego nie dozna żadnej przeszkody na rzece Dźwinie, na której będzie ten sam wymiar opłat co przed wojną." Taki finał znalazło szerokie działanie, rozpoczęte przed osiemdziesięciu bez mała laty przez Zygmunta Augusta i w nader niefortunny sposób zagmatwane przez jego siostrzeńca. Ostatni z Jagiellonów zamierzał zagrodzić Moskwie drogę do Bałtyku. Cel ten został osiągnięty... przez Szwedów i na ich korzyść. Ofiary w ludziach, ogromne środki materialne, które wyłożyła Rzeczpospolita, należało odpisać na straty. A można było wszak zatrzymać Rygę, wyrzekając się pretensji do korony szwedzkiej. Biadania nad przegraną nie wystarczą. W całej sprawie tkwi bowiem tragiczny absurd, niewybaczalny błąd w rachunku generalnym. Tyle krwi i grosza w walce o Inflanty i ani jednego naboju muszkietowego dla Kłajpedy, portu położonego przy ujściu Niemna! Dla takiego litewskiego Gdańska... Litewski handel wywozowy zapewniał dobrobyt zarówno Kłajpedzie, jak Królewcowi. Akcję inflancką rozpoczął król, wywodzący się z litewskiego rodu, sama ona dotyczyła przede wszystkim Litwy. Błąd w rachunku politycznym był niewątpliwy. 276 Hetman Krzysztof Radziwiłł usiłował zatrzymać Inflanty dla Wielkiego Księstwa. Proponował, aby rzucić chciwym Szwedom odczepne w postaci portów na Pomorzu polskim. Na to się Korona nie zgodziła. Byli jednak w Rzeczypospolitej tacy, co szanowali logikę. Tenże Radziwiłł pozostawał w doskonałych stosunkach z elektorem, niemieckim panem Kłajpedy. Władysław IV długo nie wierzył w pomyślny wynik rokowań i nie życzył go sobie wcale. Szykował się do wojny, a przygotowania jego objęły również Prusy Książęce. Król polski miał w tym kraju więcej do powiedzenia niż zazwyczaj myślimy. Jego faktyczne uprawnienia grubo przekraczały to, co wynikało z litery traktatów. Władysław Czapliński celnie podkreśla, że rozstrzygały nie pergaminy, lecz dysproporcja sił, ogromna przewaga fizyczna Rzeczypospolitej. Ta sama okoliczność wyjaśnia poniekąd owo katastrofalne lekceważenie przez szlachtę niebezpieczeństwa, jakie wynikało z istnienia na przymorzu odrębnego księstwa, posiadającego własny ośrodek władzy poli248

tycznej. Trzeba było wielkiej przenikliwości, aby przewidzieć, co się z tego układu warunków w przyszłości może wywikłać. Zresztą pożywką dla pruskiego embrionu zaborczej niemczyzny nowoczesnej stały się klęski militarne, jakie spadły na Rzeczpospolitą i osłabiły ją beznadziejnie. Władysław IV stworzył fakt dokonany, doraźnie zagarnął władzę wojskową w Prusach Książęcych, a Brandenburgia musiała się z tym pogodzić. Część ludności pruskiej sprzyjała bardziej Warszawie niż Berlinowi, Królewiec uprawiał zdecydowaną opozycję w stosunku do elektora. W lipcu 1635 roku, w asys'cie dwóch tysięcy żołnierza i o połowę tylko mniej licznego dworu, Władysław osobiście ruszył nad Pregołę. Jechał na Olsztyn i Pruską Iławę, a towarzyszyli mu w wędrówce nie lada ludzie - hetman Stanisław Koniecpolski i podskarbi Jerzy Ossoliński, nie licząc innych senatorów. Wkrótce przyłączył się do orszaku i Krzysztof Radziwiłł. Cała śmietanka polityczna Rzeczypospolitej spłynęła do Królewca. Pisze Władysław Czapliński: Na osiem dni siedziba mistrzów krzyżackich, założona niegdyś pod patronatem słowiańskiego władcy, Ottokara Mons Regia, zmieniła się na stolicę Polski. Stare gotyckie izby krzyżackie i nowsze, czasy Zygmunta I pamiętające komnaty renesansowe, rozbrzmiewały mową polską i stały się siedzibą majestatu Rzplitej. Tu, nad Pregołą, w murach potężnego zamku górującego nad miastem miaty zapadać dalsze decyzje w sprawie losów Rzeczypospolitej i membrum jej Księstwa Pruskiego. Władysław wyjechał do skupionych pod Grudziądzem wojsk, w Prusach zaś pozostawił jako swego namiestnika Jerzego Ossolińskiego, dając mu prawo rozstrzygania o wszystkim, co tylko dotyczyło dobra kraju. Podskarbi - jeden z 277 najzdolniejszych naszych mężów stanu, równie dobry dyplomata, jak i administrator - rychło dokonał wielce obiecujących rzeczy. Wydobył pieniądze i mądrze je zużył. Wśród regimentów zaciężnych, dowodzonych przez cudzoziemskich oficerów, znalazł się silny, tysiąc dwustu ludzi liczący, a czysto polski pułk Żółtowskiego. W sierpniu zawitali do Prus gos'cie w tych stronach rzadcy. Na rozkaz królewski ataman Konstanty Wołk przyprowadził - drogą przez Grodno - tysiąc Zaporożców, dla których specjalista kozacki zawczasu już przyszykował na wybrzeżu czajki. Kiedy w Sztumdorfie rozpalił się spór o swobodę wyznaniową dla Inflant, Niżowcy wypłynęli na Zalew Świeży i zaraz opanowali transportowiec szwedzki, który to wypadek wywarł niejakie wrażenie na Skandynawach. Jerzy Ossoliński rządził w Królewcu bardzo krótko, tylko do 17 września tegpż roku. Na urzędzie namiestnika, „legata" monarszego zastąpił go kasztelan parnawski, Magnus Ernest Denhoff, lecz nie zmieniło to położenia. 249

Rzeczpospolita silnie stanęła w samym Królewcu, na jej korzyść przemawiało teraz bardzo ważkie prawo polityki: beatus qui tenet. Rozkazów króla słuchało kilka tysięcy zaprzysiężonego, w samych twierdzach pruskich rozlokowanego wojska, istniała możność czerpania z zaporoskiego skupiska niezrównanej piechoty. Składające się ze szczurów lądowych sejmy nasze wtedy właśnie zaczęły przejawiać niejakie zainteresowanie sprawami przymorza. Nie widać było na całym horyzoncie potęgi, która by mogła lub zechciała zająć się wypieraniem Polski znad Pregoły. Po rozejmie sztumdorfskim Władysław uzyskał tak sobie niemiły spokój od strony Szwedów, cesarz i Francja ciągnęły go do swych obozów. Współzawodnik zaś, elektor brandenburski, akurat mocno się wplątał w zamęt wojny trzydziestoletniej i na wschodnim froncie działać by nie mógł. Rzeczpospolita powinna była wynieść z ówczesnej rozgrywki europejskiej zysk w postaci Prus Książęcych. Mogła tego dokonać, opierając się po prostu na prawie silniejszego. Dosyć tutaj doświadczyła rozmaitego rodzaju przeniewierstw krzyżackich i brandenburskich, by z tego przywileju bez ceremonii zrobić użytek. Okupacja Pomorza zaczęła się od wkroczenia do Gdańska „pomocy" krzyżackiej... Rękawiczka poleciała w kąt, kierownik polityki polskiej sięgnął po świeżą, jego zdaniem, bardziej efektowną. Władysławowi zamarzyła się wielka rola pośrednika w sporze europejskim. Przestał się więc po prostu kwestią pruską interesować, zniósł nawet prowokacyjne i zuchwałe postępki elektora, którego w zmienionej sytuacji zrażać sobie nie chciał. Wszystko ostatecznie zostało po staremu. W kilka lat później - 7 października 1641 roku - kolejny książę pruski złożył 278 hołd Władysławowi na dziedzińcu zamku warszawskiego. Nikt nie przewidywał, że będzie to już ostatnia z tasiemca uroczystości tego rodzaju, zapoczątkowanego ongi za Zygmunta Starego. Hohenzollern, który pokornie przed Władysławem IV ukląkł i ostentacyjnie ustępował lepszego miejsca królewiczowi Janowi Kazimierzowi, nosił imiona Fryderyka Wilhelma, a historia obdarzyła go przydomkiem Wielkiego Elektora. On sam osobiście, skwapliwie wyzyskując dobrodziejstwo chwili, uwolnił w kilkanaście lat później swe księstwo od zobowiązań lenniczych wobec Polski. Syn jego i następca, Fryderyk, to pierwszy „król w Prusach" - Kónig in Preussen. Prawnuk - Fryderyk II Wielki - był właściwym sprawcą pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej, której rządy stanowczo zbyt uparcie pozwalały sobie na luksus marnowania wyjątkowych koniunktur na północy. Wracając do Władysława IV powiedzieć trzeba od razu, że funkcja mediatora i dawcy pokoju europejskiego nie przypadła mu w udziale. Oba zwaśnione obozy łudziły go tylko, bez skrupułów grając na strunie jego niepohamowanej a naiwnej ambicji osobistej. Nie tylko w historiografii, lecz i w literaturze pięknej dotyczącej tych 250

czasów, łatwo usłyszeć pewien tradycyjny ton: zawiódł spragniony świętego spokoju naród, który nie poparł swego uzdolnionego władcy, spętał jego energię. Wszystkie siły żywotne Europy wywalczały sobie podówczas przyszłość, jedna tylko Rzeczpospolita kisła w gnuśnym bezładzie. Postarajmy się ocenić te wyroki w perspektywie rzeczywistej historii, to znaczy faktów spełnionych, nie zapomnijmy o potrzebie przywołania w sukurs zwyczajnej arytmetyki. Należało więc - głosi pogląd tradycyjny - czynnie się wmieszać w wojnę trzydziestoletnią po jednej lub drugiej stronie. Diagnoza słuszna może, ale dla samiutkiego owej wojny początku, wtedy jedynie jako tako wykonalna. U schyłku rządów Zygmunta III Rzeczpospolita zaprzestała nareszcie swojej własnej trzydziestoletniej wojaczki. Ze Szwecją zaczęło się w roku 1600, zakończyło rozejmem altmarskim w 1629. Rachunek równy, lecz wcale nie wyczerpujący. Dorzucić wszak doń trzeba kampanie moskiewskie i tureckie. Zarówno zwycięstwo pod Kluszynem, jak klęska pod Cecorą coś niecoś kosztowały, ludzie ginęli i tu, i tam. Później - za Władysława - przyszła wojna smoleńska i z Abazym paszą, obie wygrane. XVII wiek przekroczył już Chrystusowe lata, a Rzeczpospolita Obojga Narodów jeszcze w nim nie posmakowała pokoju. Amunicja została wystrzelana, należało odsapnąć, ponownie nabić akumulatory. Biadania nad ówczesnym pacyfizmem szlachty to nic innego, jak żałosne teoretyzowanie przy biurku. Wiadomo przecież z 279 praktyki, że zmęczenie społeczeństwa wojną, a tym bardziej wielu wojnami, potrafi decydująco zaważyć na przebiegu dziejów. Pod koniec epopei napoleońskiej chłop francuski musiał oddać armii piątego już z kolei syna i to właśnie zalicza się do powodów, dla których wściekle złorzeczył wywożonemu na Elbę Korsykaninowi, własnemu dobroczyńcy. Zawiedli też cesarza jego właśni marszałkowie, którzy porobili na wojnach zawrotne kariery i mieli nareszcie dosyć. Podczas pierwszej wojny światowej Francja walczyła wspaniale, a w roku 1940 wykazała bezwład, który wyszydzano może zbyt pochopnie. Nawet metalurgia liczy się ze zjawiskiem zmęczenia materiału. Rzeczpospolita utraciła Inflanty, mało w gruncie rzeczy obchodzące jej obywateli, odzyskała straty na Pomorzu, nad Dniestrem granic swych ustrzegła, otrzymała tam nawet obietnice poprawy położenia. Poczyniła zdobycze na północnym wschodzie, ogromnie rozszerzyła tam swój obszar. W Sztumdorfie komisarze jej klękali publicznie przed własnym królem, błagając go, by raczył obniżyć swe osobiste wymagania i przestał przeć do nowej wojny. Zupełnie logiczne widowisko. „Nigdy nie było sposobniejszej pory do odzyskania nad Bałtykiem - i może poprawienia - tej pozycji, jaką zajmowała Polska za Batorego" - napisał Władysław Konopczyński, który nie może darować szlachcie, że walki ze Szwecją nie wznowiła. Spór z tak wielkim autorytetem naukowym to zuch251

walstwo, ale... Można było istotnie ogromnie wzmocnić pozycję Polski nad Bałtykiem i naprawić ciężki błąd Stefana I. W tym celu nie trzeba jednak było strzelać do Szwedów. Należało natomiast pozostać w Królewcu, którego władca właśnie się ze Szwedami pokłócił, przeszedł do obozu ich wrogów. Fakt nie podlegający zakwestionowaniu: wszystkie - ile ich tylko było! wojny polsko-szwedzkie ułatwiały książętom pruskim emancypację spod władzy Polski. Prusy Książęce byłyby dla Rzeczypospolitej idealnym zyskiem, zdobytym przy okazji wojny trzydziestoletniej, a bez potrzeby mieszania się w jej okropności. O inne dla nas korzyści solidarnie zabiegali Francuzi i Szwedzi, którzy skutecznie kawałkowali Niemcy i udaremniali zamierzenia cesarza. II Zbytek w domu jako suchoty ciału: powoli stęka, ale pewna śmierć. Anzelm Gostomski, Gospodarstwo, 1589 rok. Król zabronił bicia w dzwony z powodu zawarcia rozejmu. Sejm uwinął się w dwa tygodnie i traktat zatwierdził. Władysław ani na chwilę nie rozstawał się z 280 planami, jeśli już nie odzyskania korony szwedzkiej, to przynajmniej uzyskania za nią rekompensaty w postaci dziedzicznego księstwa — szlachta całej Rzeczypospolitej odsapnęła i roztasowywala się do życia w pokoju. Pragnienia majestatu i poddanych rozchodziły się wyraźnie, a obie strony były tego w pełni s'wiadome. Król politykował, używając za pośredników przede wszystkim cudzoziemców, obywatele patrzyli na to nieufnie, tym bardziej zazdrośni o swe prawa i przywileje. Kraj zdobił się i uświetniał tak, jak przystało na monarchiczną „republikę", w której teoria demokracji szlacheckiej coraz słabiej przysłaniała praktykę omnipotencji magnackiej. Młoda stolica rosła. Zamek Zygmunta III pozostał główną siedzibą pana, ale opodal - przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie się dawniej znajdował zwierzyniec książąt mazowieckich - stał nowy pałac, nazwany z czasem Kazimierzowskim. Warszawa zważała wówczas na to, o czym zapomniała później, a mianowicie, że leży nad rzeką. Od kamiennego tarasu - na którym para monarsza jadała w porze letniej lub grywała w bilard - stopniami opadały ku niej dwa ogrody. Górny, kwiatowy, zdobiły rzeźby oraz kryte pozłacaną miedzią baszty, skąd otwierał się piękny widok na Wisłę. Dolny ogród przypominał raczej park. Snuły się po nim jelenie i daniele, biły fontanny, istniała zasilana wodą bieżącą sadzawka. Jeszcze dalej na południe—w podmiejskim już Ujazdowie - obok starej, drewnianej rezydencji Anny Jagiellonki ostatecznie wykończono nowy, murowany gmach. Za to Nieporęt pozostał takim, jakim był za Zygmunta III - zamkiem wzniesionym „wspaniałą robotą ciesielską". Niczego tam nie brakuje - notował przejezdny Francuz - izb wiele i bardzo 252

pięknych, jest duży podwórzec, ogród i kaplica. „Słowem, nic nie pozostawia do życzenia, jak tylko, aby był z materiału bardziej trwałego: bo to niby okręt, który trzeba często odnawiać." Gdyby się nie wiedziało, że ujęte w cudzysłów zdanie mówi o konkretnej budowli, można by je wziąć za przenośnię, odnoszącą się do całej Rzeczypospolitej. Swoi i obcy starannie wymieniali zdobiące owe pałace i zamki precjoza. Więc na przykład posągi, sprowadzone do Ujazdowa prosto z Florencji, alabastry i marmury, sprzęty z kutego srebra. Olśniewały one krajowców, stanowiły dla północnych i wschodnich sąsiadów przedmiot zazdrości (a z czasem i łupu), lecz nie mogły dorównać temu, w co obfitowały Włochy chociażby. W jednym tylko względzie komnaty monarchy polskiego oraz co możniejszych jego poddanych dzierżyły na pewno prym. „Obicia królewskie stwierdził bywały cudzoziemiec - są nie tylko najpiękniejsze w Europie, ale 281 nawet w Azji." Kochano się u nas w „oponach", arrasach, makatach i dywanach. Izby pałacu w Ujazdowie krył niderlandzki złotogłów, cystersi w Oliwie byli w interesującym nas tu czasie skromnymi posiadaczami stu sześćdziesięciu bajecznych kobierców. Zdaje się, że jednego tylko rodzaju ścian nie osłaniało wtedy u nas tak dobrze, jak nic. Tych granicznych. Zamków magnackich przybywało i one właśnie, a nie monarsze, nadają piętno epoce. Wsławiony pod Chocimiem wojewoda, Stanisław Lubomirski, u schyłku życia oddalił propozycję królewską i nie przyjął najwyższej godnos'ci świeckiej - kasztelami krakowskiej. Nie pożądał awansu - pisze o nim Wiktor Czermak - bo „czuł się takim panem przy królu, że żadnej odeń łaski nie pragnął i nie potrzebował - powiedzmy więcej — czuł się nawet panem nad królem". Wojewoda, dzierżyciel pięciu przebogatych starostw, wzniósł w kraju dwadzieścia kościołów, a dla siebie kupił od Stadnickich Łańcut wraz z całym kluczem, świetnie rozbudował przez wygasłych Kmitów założony Wiśnicz. Żył w nim jak pan udzielny i za takiego był uważany, skoro cesarze dwukrotnie nadali mu tytuł książęcy. A przecież Lubomirscy zaczęli się wspinać całkiem niedawno, za Zygmunta III dopiero. Już w tej książce wspomniany Sebastian, skromny ongi właściciel czterech wiosek, to ojciec wojewody po dwakroć obdarzonego mitrą. Więc zamiast zastanawiać się nad potęgą Radziwiłłów, przyjrzyjmy się lepiej blaskom i splendorom roztaczanym przez ludzi w środowisku magnackim nowych. To nas pouczy o możliwościach materialnych, które nie tylko w Rzeczypospolitej istniały, ale dawały się ponadto wyzyskać, swoiście zmobilizować w czasie stosunkowo krótkim. Podziwiajmy zatem żniwo luksusu, zebrane z łask, hojną ręką Zygmunta III rozsianych pomiędzy stronników 253

dworu. Istnieją dwa podania o smutnym końcu, jaki w XIX stuleciu spotkał zamek w Ossolinie, z którego do dziś przetrwał tylko most-arkada. Według pierwszego, dziedzic kazał go zburzyć, aby ustrzec syna przed pokusą przywracania zabytkowi dawnej świetności. Inna wersja głosi, że właściciel rozebrał mury w poszukiwaniu skarbów. Rezydencję ową wzniósł Jerzy Ossoliński, krótkotrwały gubernator Królewca, później kanclerz wielki koronny. Miał on i w Warszawie siedzibę, wypełnioną dziełami sztuki i tak wygodną, że apartamenty pana i pani obsługiwały oprócz schodów windy (przeznaczone jednak tylko do zjeżdżania). W Ossolinie zadowolił się dwupiętrowym zameczkiem o dwudziestu dwu pokojach i dwu wielkich salach. Dach zdobiły attyki oraz 282 wyniosłe, z dala widoczne posągi Mądrości i Cnoty, zaopatrzone na postumentach w nieprawdopodobnie długie napisy o treści filozoficznej.Wnętrze zawierało rzeźby, obrazy. Kanclerz nabywał i sprowadzał do Polski płótna Rafaela, Veronesa, Guido Renniego, Tycjana, sztychy Diirera... Może nie wszystkie przeznaczył dla Warszawy. (Z Wiśnicza Lubomirskich wywieźli później Szwedzi dzieła tych samych oraz podobnych mistrzów. Gobelin herbowy Jakuba Zadzika, założyciela do dziś istniejącego pałacu biskupiego w Kielcach, również powędrował do Sztokholmu.) W owych czasach stolica kraju wcale niekoniecznie musiała być przedstawicielką całej jego świetności. A już szczególnie w Rzeczypospolitej, gdzie Gdańsk miał tyleż dochodu rocznego co skarb państwowy, poszczególny senator bogatszy bywał od króla.~ Bez porównania wspanialszy od Ossolina był zamek Krzyżtopór we wsi Ujazd w pobliżu Opatowa, wzniesiony przez wojewodę sandomierskiego, Krzysztofa Ossolińskiego, kanclerskiego brata. ,,Kamienny rok" posiadał trzysta sześćdziesiąt pięć okien, pięćdziesiąt dwa pokoje, dwanaście sal i cztery baszty. Na zewnętrznych ścianach widniały malowane alfresco wielkie portrety przodków właściciela, umieszczone na marmurowych tablicach napisy opiewały ich czyny i zasługi. Marmurowe również były żłoby w stajniach. Krzyżtopór ufortyfikowany został według najlepszych wskazań techniki ówczesnej. A jednak panu jego przyświecać musiała myśl o długotrwałym przez pokolenia całe zażywaniu owoców pokoju. W północnej części zamku ośmioboczna rotunda mieściła salę jadalną o szklanym suficie, który stanowił dno akwarium. Widok egzotycznych ryb umilał uczty gościom wojewody. Fundator nie przewidywał więc pewnie odwiedzin ze strony moździerzy, strzelających osiemdziesięciofuntowymi kulami. Ukończony w roku 1644, przetrwał Krzyżtopór w pełnej krasie przez lat jedenaście. A kosztował podobno trzydzieści milionów złotych. Jego charakter, przeznaczenie i rzeczywiste, acz nieoczekiwane losy to zwięzły skrót 254

omawianego teraz rozdziału naszych dziejów. Wzniesiony przez księcia Sierotkę Nieśwież Radziwiłłowski zdążył się już trochę spatynować, podobnie jak Baranów czy Krasiczyn. Ale świeże zupełnie były Podhorce Stanisława Koniecpolskiego, najwspanialszy gmach na całym południu kraju, i dziesiątki innych rezydencji. Mizerny w porównaniu z wielmożami ród Gładyszów też miał swój piękny Szymbark nad Ropą. Nienaruszony przeważnie dorobek średniowiecza i Złotego Wieku wzbogacał się o nowe dokonania, mapa Rzeczypospolitej wyglądała coraz ozdobniej. A ci, 283 którym żyć wypadło w nie powtórzonym już nigdy spokoju, splendorze i błogostanie zachowywali się niczym wyposzczone żbiki. Pod koniec dni Władysława IV dwaj nababowie krajowi - Jeremi Wiśniowiecki i Aleksander Koniecpolski, syn hetmana - rozpoczęli spór o Hadziacz, który należał wprawdzie do państwa, ale bywał stale wydzierżawiany owym rodom, gwałtownie widać wsparcia potrzebującym. Odbyła się lokalna wojenka. Książę Jeremi obiegł przedmiot kłótni swym kilkutysięcznym wojskiem prywatnym i - „strasznym strzelaniem z dział i hakownic miasta dobywając" wziął je szturmem. Do jeszcze ciekawszych rzeczy omal nie doszło później, na sejmie, kiedy kazano Wis'niowieckiemu przysiąc, że na poprzedni termin sądowy naprawdę nie dopuściła go choroba. Z wieczora przed sprawą - opowiada jego dworzanin - książę Wiszniowiecki zebrał wszystkich siug, których byto z nim, to jest wszystkiego ludu, blisko cztery tysiące. Zebrawszy tedy okrom piechoty i drobniejszego ludu, uczynił przedmowę do wszystkich, prosząc, aby wszyscy przy nim stali i na jego początek patrzeli, a potem kończyli to, co on zacznie. Bo się z tym deklarował, że jeśli przysięże, zaraz wstawszy chorążego [Koniecpolskiego] szablą miał ciąć i wszystkich siec, którzy by się przy nim oponowali, by i króla samego. „A wy - powiada - wszyscy co do jednego dworni słudzy i młódź do senatorskiej izby wciśnijcie się a posiłkujcie mię." Do rąbaniny nie doszło, bo pod presją senatorów Koniecpolski przestał się domagać przysięgi. A Wiśniowiecki z łaski pańskiej wcale nie wypadł. Wkrótce otrzymał nową donację - dnieprową wyspę Chortycę, gdzie się ongi mieściła założona przez jego przodka najpierwsza Sicz kozacka. Rzeczywistemu objęciu daru w posiadanie przeszkodziły wypadki, o których napomknie samo zakończenie tej książki. . Nie wszyscy magnaci zabiegali o miłe „starostweczka" w sposób równie bezceremonialny, jak Wiśniowiecki o Hadziacz. Ale czynili to stale, nienasyceni dostatkiem, niestrudzeni w wyścigu bez końca. Hamulca materialnego w ogóle brakowało i być go nie mogło, bo sami zainteresowani stanowili główną 255

siłę w państwie. Oddziaływały przy tym na nich poważne bodźce psychiczne, moralne nawet. W kilka lat po koronacji nowego króla musiała Rzeczpospolita zapłacić jego ogromne, czteromilionowe długi. A druga połowica Władysława orzekła wkrótce po ślubie, że małżonek mógłby szybko zgromadzić znaczny majątek, gdyby tylko zechciał mniej groszem szastać. Gospodarka w dobrach monarszych wołała o pomstę do nieba, wcale raczej na miano gospodarki nie zasługiwała. Krocie kosztowali faworyci płci obojej - ci dostojni, jak Adam Kazanowski, którego pałac warszawski pękał od przepychu, i ci mali, z nazwiska 284 nawet nie znani. Król „kochał się" kolejno przez czas pewien w dwóch ładnych mieszczkach grodzieńskich, rodzonych siostrach. Obie potem wyswatał, dając każdemu z mężów po starostwie. Nie dziwne więc, że i błazen nadworny księcia Zasławskiego nosił się „ryśno, sobolno, bławatno, czeladzi kilka w barwie, bankiety częste czynił" i trzymał dzierżawą nieco wiosek. Nasi uprzejmi historycy zwykli przypisywać Władysławowi czułość na wdzięki niewieście. Jego bezpośredni znajomi, a także i on sam wyrażali się niekiedy w sposób nieco bardziej dosadny. Pewien dyplomata szwedzki donosił do Sztokholmu, że wojowniczy monarcha polski stosunkowo najmniej pieniędzy wydatkuje na armię, wiele natomiast na urządzanie swych rezydencji, na teatr, na pomnik ojca, „ale najwięcej rozrzuca na nierządnice". Kiedy sejm sprzeciwił się planom królewskim i kazał rozpuścić zwerbowane regimenty, zdenerwowany Władysław powiedział do dworzan: „Niech to tak będzie, żem ja te kilkakroć sto tysięcy kurwom moim rozdał." „Bo się w nich ten pan kochał, lubo miał ciała na sobie z potrzebę" rzeczowo wyjaśnia pamiętnikarz. Król ciągle gonił za pieniądzem, a zdobyty natychmiat rozpylał. Oba procesy głęboko bruździły w poprzek polityki. Zaraz po rozejmie sztumdorfskim, na mocy porozumienia z mocarstwami morskimi, zamierzono obłożyć handel gdański cłem. Byłoby niższe od tego, które zdzierali poprzednio Szwedzi, ale tęgo wsparłoby skarb. Operacja rokowała pomyślny skutek, oporne miasto znalazło się w przededniu ustępstwa, lecz spróbowało jeszcze jednego środka: zaproponowało Władysławowi osiemset tysięcy złotych okupu. Król przystał i od razu nazajutrz zainkasował połowę. Dalsze pięćdziesiąt tysięcy miał wziąć w roku następnym, resztę zaś wybrać z kasy Rzeczypospolitej, która tyle właśnie winna była Gdańskowi. Ogromną się ten władca odznacza uprzejmością i ogładą, ogromną także hojnością, tylko że u niego tej hojności źródła najczęściej są wyschnięte [,..] jak sobie ludzie mówią, niewiele mu przyjdzie z tej sumy, na którą czy to prawni wierzyciele, czy ulubieńcy już ręce położyli - notuje przyglądający się wszystkiemu bacznie Karol Ogier. Było to w roku 1636. W następnym zaś, kiedy sytuacja uległa zmianie, a 256

porozumienie z pośrednikami ze Sztumdorfu mniej już znaczyło, Władysław do sprawy ceł nagle powrócił i kazał je wybierać przymusowo, l grudnia interweniowała w Gdańsku eskadra duńska. W noc księżycową okręty Chrystiana IV wpłynęły do portu i rozpoczęły ogień do statków polskich, których cudzoziemskie załogi poddały się bez wystrzału. W niedługi czas potem gdariszczanie otrzymali od Ludwika XIII pismo z obietnicą pomocy, a poseł 285 paryski nie wahał się oficjalnie oświadczyć w sejmie, że król Francji „prosi i napomina [...] Waszą Królewską Mość i Wielmożności Wasze, by zważywszy jego interwencję zechcieli na przyszłość pobierania tych ceł zaprzestać". Francja, zrażona proaustriacką polityką Władysława, przeszkadzała nam wtedy, jak i gdzie tylko mogła. I pieniądze przepadły, i państwo publicznie dostało po nosie. A wszystko przez łapczywość na zysk prywatny oraz przez zamiłowanie do gwałtownych zmian pomysłów. Kiedy niebieskie losy ten świat podzielały, Polszcze najwiętszą korzyść z roli zostawiały: Jakoby rzekąc: „Już wszystko drudzy ludzie miejcie, Wy, Polacy, z rolą się sprawować umiejcie..." Tak się zaczyna rymowany utwór, wytłoczony na tytułowej karcie pierwszego wydania Gospodarstwa Anzelma Gostomskiego (ojca wspomnianego powyżej regalisty Hieronima). W roku 1644, za Władysława IV, ukazało się w Krakowie już trzecie wydanie tego klasycznego u nas podręcznika gospodarki pańszczyźnianej. Autor, wojewoda rawski, był wiernym wyznawcą doktryn Jana Kalwina, co w dość nieoczekiwanym świetle stawia twierdzenie, że reakcja katolicka przemogła w Polsce, bo była zgodna z interesami klasowymi szlachty. Najzacieklejsi papiści wiele zapewne skorzystali z pouczeń Gostomskiego, który zalecał na przykład pilnować, aby przy ładowaniu zboża na szkuty rzeczne poddani pracowali nie inaczej niż boso. Wszelkie obuwie niszczy bowiem ziarno, aczkolwiek zsypywać się je powinno na maty słomiane, przygotowane zawczasu, zimą, „kiedy najwiętszą noc: bo to przy świetle z wieczora i przede dniem zrobi doma". Jedna zwłaszcza ze wskazówek Gostomskiego dotyczy kwestii znacznie szerszej niż gospodarstwo ziemiańskie: Robota kmiotków, to dochód albo intrata najwiętszą w Polsce wszędy, którą robotę gospodarz tak ma szafować, coby kmiotków nie zubożył, a ku więtszemu pożytku co rok przywodził... Literatura ówczesna zostawiła nam przejmujące opisy rugów - chłopów wyrzucanych ze swych siedzib, pozbawianych całego dorobku. Dzisiejsi historycy twierdzą, że zdarzało się to raczej rzadko. Pragnąc zaokrąglić folwark wolał dziedzic dać usuwanemu z dziedziny wieśniakowi dotychczasowy nieużytek lub gorszy spłacheć roli. Wypędzanie na cztery wiatry nie opłacało się, 257

gdyż pozbawiało dwór siły roboczej. 286 Ci sami historycy nie wątpią jednak o postępującym ubożeniu chłopa. Pilnie przystrzygała mu wełnę pańszczyzna, wzrost zaludnienia przyczyniał się do karłowacenia gospodarstw. Kmieć miał coraz mniej koni, ale nadal przodował w dziedzinie hodowli bydła rogatego. Nabiał nie tylko sprzedawał, ale i sam go jadał. Gostomski zaleca dawać czeladzi dworskiej masło i ser do chleba, lecz w s'ciśle wymierzonych porcjach. Szafarz powinien mieć na podorędziu cały zestaw skopków drewnianych, aby sprostać każdej kombinacji rozdziału: na dwóch, na czterech, na jednego... Dla flisaków, spławiających zboże do Gdańska, należy zawczasu szykować słoninę. Nie wszyscy dziedzice tak karmili służbę, nie w każdej chacie jadano do syta. Szalone kontrasty majątkowe, jakie istniały wśród herbowych, występowały i wśród „pracowitych". Zdarzali się chłopi gospodarujący u siebie na skalę prawie folwarczną, tacy, co donajmowali siłę roboczą, i tacy nawet, co zmuszeni dzień w dzień posyłać na pańskie jeden albo i dwa zaprzęgi, mimo to wychodzili na swoje i mieli się wcale dobrze. Inni za to cierpieli nędzę, o czym rozstrzygała nie sama tylko chciwość dziedzica, lecz i warunki lokalne. Jan Pazdur, wybitny znawca przedmiotu, utrzymuje, że do połowy XVII wieku w uprzemysłowionych połaciach dzisiejszej Kielecczyzny jakieś czterdzieści procent ludności wiejskiej żyło w dobrobycie, pomimo ogromnych powinności pańszczyźnianych. Rozmaitość stosunków i zjawisk nie wyklucza, jak się wydaje, istnienia pewnej reguły, ogromnie ważnej pod względem ogólnym. Lepiej wiodło się chłopu w królewszczyznach, gdzie istniała możność apelowania do sądu państwowego, oraz w tych włościach, którymi zarządzał lub których przynajmniej doglądał sam dziedzic osobiście. Dokładnie według przysłowia o pańskim oku i jego wpływie na tuszę konia. Najwięcej krzywd cierpiała wieś od dzierżawców i wszelkiego rodzaju oficjalistów. Każdy z nich przecie „z pańskiego niemały na swą stronę pożytek przywodzić! [...] kazał pierwej sobie oranim zaprawić i zasiać niż pańskie dworskie role [...] żona zaś jego lny przysiewała u kmiotówien". Powiernik szlachecki, sam bardzo często wcale nie będący szlachcicem, ani dbał o roztropną radę Gostomskiego, „coby kmiotków nie zubożył". Na Ukrainie średniego ziemiaństwa było mało. Przeważały latyfundia, administrowane właśnie przez oficjalistów różnych narodowości z żydowską włącznie. Tajniki praktyki pańszczyźnianej miały się fatalnie odbić na losach wielkiej polityki. Minęło pełne stulecie qd chwili, w której Zygmunt Stary oświadczyć raczył, że nie chce w żaden sposób stawać pomiędzy szlachtą a jej poddanymi. Państwo od dawna zrezygnowało z władzy nad jakimiś sześćdziesięciu procentami 287

258

kandydatów na obywateli. Ziemiaństwo objęło w tym zakresie jej pełnię. Sprawowało rządy typowo policyjne. W książce Gostomskiego łatwo znaleźć wskazówki dotyczące po prostu organizacji konfidencjonalnego nadzoru, szpiegostwa, donosicielstwa. Nie wolno było chłopu grać w karty, ani... zostawać na noc w mieście. Wstęp do karczmy miał ten tylko, co już opędził się z robotą i sprzęt cały, pański i swój własny, uporządkował należycie. Takiemu, który w porę nie opatrzył chałupy, winien był włodarz podziurawić ją do reszty, aby opieszalec musiał zimować po cudzych kątach i nauczył się zapobiegliwości. Winowajców należało dawać „na praszczęta", pędzić przez rózgi sąsiadów, „aby go każdy uderzył: a srom tam bardziej niż plaga chłopa boli". Jedyny dowód zainteresowania ustawodawstwa państwowego dolą wieśniaków z dóbr prywatnych to mnożące się konstytucje o ściganiu zbiegów. Sama ilość zarządzeń wymownie świadczy o ich bezskuteczności. Nadal jeszcze byto dokąd uciekać w przeogromnej Rzeczypospolitej. Jeśli nie na Ukrainę, to w dobra sąsiedniego wielmoży, który miał dość potęgi, by nie lękać się prawa. Jeśli nie do pana wojewody, to pod opiekuńcze ramię księdza biskupa. Czynny i bierny opór, odmowa posłuszeństwa, bunty nawet zdarzały się. Walczył chłop na Podlasiu i na Podhalu, dojrzewały poważne rzeczy w reszcie kraju, ale z wyjątkiem jednej tylko Ukrainy daleko było temu wszystkiemu do miary znanej z historii innych państw, Moskwy chociażby. Ucisk był nie tyle może słabszy, co bardzo zróżnicowany w nasileniu i formach, wielu wieśniakom wiodło się jeszcze nieźle. Najbardziej przedsiębiorczy i bezwzględni mogli liczyć na „wszrobowanie się" w szeregi stanu szlacheckiego, co wobec braku u nas instytucji heroldii łatwiejsze było, niż myślimy. Władysław Czapliński zwrócił ponadto uwagę na zjawisko natury czysto życiowej. Tłumacząc mowę statystyki na potoczną powiedzieć można, że na każdych sześciu czy siedmiu chłopów przypadał u nas jeden stróż z karabelą u pasa. To w teorii. Wzgląd na praktykę pamiętać każe o czeredzie plebejskich famulusów, w zamian za polepszenie doli osobistej wysługującej się każdemu z owych nadzorców. Szlachta stanowiła dziesięć procent zaludnienia w Rzeczypospolitej, która była w tej mierze bezsporną posiadaczką rekordu Europy. Co dziesiąty obywatel policjantem, strażnikiem nie tyle państwowego, co swego własnego, prywatnego dobra! Zaiste, niełatwo naruszyć ustrój społeczny takiego państwa. Zwłaszcza jeśli ten, który stoi na samiuteńkim szczycie i wiele może, ani myśli o odmianie. Liczna kasta uprzywilejowanych to kamień u szyi społeczeństwa. 288 Istniejącego porządku pilnował też ktoś znacznie od szlachty potężniejszy, bo bez porównania lepiej zorganizowany i posługujący się całą gamą środków bogatych. W Polsce rdzennej posiadłości kleru na wsi zdecydowanie przewa259

żały nad majętnościami króla. Na Mazowszu, które dzierżyło w tej mierze prym, było ich niemal dwa razy więcej niż monarszych. Z czego bynajmniej nie wynika, że duchowieństwo nic nie znaczyło po miastach. Biskupi i klasztory posiadali je całe na własność. Kielce, dziś stolica województwa, należały do kurii krakowskiej, która władała również niezbyt odległą Iłżą. Kanclerz Ozenstierna, z zupełnie zrozumiałych względów pilnie obserwujący Rzeczpospolitą, głosił, że mogłaby ona stać się straszna wszystkim sąsiadom, gdyby miała bogatsze mieszczaństwo i zabrała na rzecz państwa dobra Kościoła. W ówczesnych warunkach realniej wyglądał warunek pierwszy. Wierzycielami królów bywali i u nas przede wszystkim sławetni. Przed stoma laty Marcin Zborowski uknuł był spisek, do którego przystąpiło podobno siedmiuset ziemian. Poprzysięgli sobie oni, wobec rychło wyglądanego bezkrólewia, nie wcześniej uznać panem, już zresztą ukorowanego, Zygmunta Augusta, aż się zobowiąże skonfiskować i obrócić na cele wojskowe jedną trzecią majątków Kościoła, „martwej ręki". A po śmierci Zygmunta III nawet gorliwi katolicy podnieśli larum na konwokacji i elekcji:,,Bać się trzeba, aby się Polska z świeckiego w duchowne państwo nie zamieniła." Wysłany do Rzymu Jerzy Ossoliński otrzymał zlecenie starania się o zakaz nabywania dóbr ziemskich przez kler. Poseł, wychowanek jezuitów z Pułtuska i Gratzu, kleryka! z premedytacji, polityk zamierzający oprzeć się na silnym stronnictwie katolickim, nie dopuścił do umieszczenia owego punktu w instrukcji spisanej. Olśnił Rzym przepysznym wjazdem. Sam świecił naszytym diamentami żupanem, konie jego gubiły szczerozłote podkowy, z rozmysłem słabo poprzytwierdzane do kopyt. Przywiózł znad Tybru postanowienie, które rozczarowało szlachtę. Jedynie zakonom nie wolno było od tej pory nabywać nowych folwarków. Znaleźli się zaraz interpretatorzy, głoszący, że zakaz odnosi się tylko do kupna, lecz nie do jałmużny. Kanclerz Oxenstierna mógł się nie obawiać zbytniego spotężnienia Rzeczypospolitej. Nadal jednak martwiło go to, że bezrolni młodzi szlachcice, a także poszukujący kariery plebeje nasi, nie znajdując zatrudnienia w kraju, zaciągali się licznie „na cesarską", szli do Niemiec wojować po stronie Ferdynanda II, a potem Trzeciego. W tym względzie powód troski szwedzkiego męża stanu powinien był martwić i rząd polski. Ale nie martwił. Jedne tylko sąmsonowskie i suchedniowskie kuźnice dawały sto kilkadzie19 - Rzeczpospolita... l 289 siat tysięcy złotych dochodu rocznie. W dzisiejszym Biatogonie stanął na początku XVII wieku pięciopiecowy, a więc niespotykanych naówczas rozmiarów zakład metalurgiczny. Staropolski Okręg Przemysłowy, rozpościerający się pomiędzy Wisłą, Nidą a Pilicą, zdecydowanie górował wtedy nad Śląskiem. Stanowił domenę biskupa krakowskiego. Nie cały oczywiście. Nad Bobrzycą, tam gdzie rzeka przecina dziś szosę wiodącą z Kielc do Końskich, 260

już w 1598 roku stanęła królewska wytwórnia sprzętu wojennego. Ale Samsonów, Suchedniów, Białogon były biskupie. W pierwszej połowie XVII wieku zaczęto u nas wyrabiać stal, rozwijało się hutnictwo metali kolorowych. Swoista regionalizacja gospodarcza kraju sprawiła, że Wielkopolska odznaczała się w dziedzinie eksportu zboża, Litwa dostaręzała przede wszystkim drewna i produktów leśnych, Ukraina zaś parała się hodowlą. Nie przeszkadzało to wcale odchyleniom od normy. Stanisław Koniecpolski założył u siebie w Brodach fabrykę tkanin, która z powodzeniem korzystała z wzorów i doświadczeń zarówno perskich, jak niderlandzkich. Wsławiony wojownik nie uchylał się, jak widzimy, od przedsiębiorczości przemysłowej. Staropolski Okręg stanowił główne nasze zagłębie, ale hutnictwo rozwijało się poważnie koło Częstochowy i gdzie indziej. Pewien ruch panował jednak w tej rolniczej Polsce, skoro już u Kochanowskiego ,,Satyr albo dziki mąż" żali się, że nie ma gdzie mieszkać: A to mój dom był zawżdy, gdzie najgęstsze lasy. Aleście je tak długo tu, w Polszcze, kopali, Żeście z nich ubogiego Satyra wygnali. Gdzie pojźrzę, wszędy rąbią: albo buk do huty, Albo sośnią na smołę, albo dąb na szkuty. Trudno zaprzeczyć, że opalane drewnem kuźnice potężnie przetrzebiały lasy. Wielu ze szlachty szczerze podzielało poglądy wielkiego poety, innym troska o bory posłużyła za pretekst. Już od schyłku XVI wieku, od kiedy sejm za Zygmunta Augusta unieważnił wszelkie umowy wieczyste, widać dwa rodzaje zamachów na kuźnice. Jedne niszczeją albo są niszczone siłą i przemieniane na zwykłe folwarki, inne - znacznie liczniejsze - przechodzą na własność ziemian. Struktura społeczna kraju ubożała wskutek tego. Wolni dawniej kuźnicy spadali do rzędu ludności zależnej, pańszczyźnianej. Chłopu, który poprzednio zarabiał pieniądze, spełniając przy hutach funkcje pomocnicze, przybyło teraz mnóstwo dniówek do odpracowania za darmo. Pomimo wszystko kraj wytwarzał i w dziedzinie metalurgii, czysto rolniczy wcale nie był. Miał dość rozległe możliwości, wśród własnych obywateli liczył 290 ludzi domagających się rozumnej gospodarki, o czym za chwilę nieco obszerniej. Fakty historyczne bywają rozmaitej natury i oddziaływają wzajem na siebie w różnorodnych kierunkach. Zdarza się i tak, że zjawisko zrodzone z ludzkich pasji i porywów, nawet najbardziej niewczesnych, powoduje skutki natury jak najpoważniej materialnej. Tylko teoria twierdzi, że wyrzeka się stawania na głowie. Historia uprawia czasem tę sztukę jawnie. Wojny, które Rzeczpospolita od samego początku XVII wieku staczała niemal bez przerwy, wynikały bądź z konieczności państwowych, bądź też ze zgoła zbytecznych zapędów misjonarskich i dynastycznych pożądań. Wszys261

tkie bez wyjątku wymagały sprzętu. W związku z tym dos'ć silnie rozwinął się w kraju przemysł zbrojeniowy - królewski i prywatny, kierowany przez cudzoziemskich fachowców i przez rodzimych magnatów. Do właścicieli fabryk broni należał i Stanisław Koniecpolski, który się znał, jeśli nie na wytwarzaniu, to na gotowym produkcie na pewno. Część przynajmniej muszkietów oraz pistoletów sprowadzano z zagranicy, działa i oręż biały wytwarzano przeważnie na miejscu. Słyszy się tezy, że tylko najbogatszych stać było na zaopatrywanie się u obcokrajowych płatnerzy, szara zaś masa kawalerii musiała poprzestawać na wytworach swojskich majstrów. Pewną rolę odegrywało tu jednak i oryginalne uzbrojenie jazdy naszej, która używała szabel, a nie rapierów, posługiwała się kopią, koncerzem, skrzydłem husarskim, czyli przedmiotem mało znanym w takich Niemczech na przykład. A trudno było z owych skrzydeł zrezygnować, bo służyły one nie tylko do płoszenia koni nieprzyjacielskich. Żołnierza, któremu zza karku i aż nad głowę wysterczały dwa takie najeżone lotkami przedmioty, niepodobna niemal było ułowić na arkan. Towarzyszami husarskimi bywali najczęściej bogaci szlachcice - szczególnie pożądana odmiana jasyru. Hetman Koniecpolski ze wszystkich rodzajów oręża najbardziej umiłował luk i we władaniu nim doszedł do mistrzostwa. Nie stanowił wyjątku. Łuk był w tym czasie często używany przez kawalerię polską. . Z tych wszystkich powodów powstawały w kraju liczne „szabelnie", sejmy nakazywały magistratom dbać pilnie o „rzemieślnik! do rynsztunków wojennych sposobne". Władysław IV wybrał się raz do Jarosławia specjalnie po to, aby zwiedzić osobliwość: jarmark - największy w kraju i drugi po frankfurckim w całej Europie środkowej. Monarsza biegłość w językach obcych pozwoliła pewnie na swobodne rozmowy z kupcami włoskimi, od których się tu zaczynały 291 czeredy przybyszów z Zachodu. Z Persami jeśli król gawędził, to przez tłumaczy. Odwiedziny te odbyły się już po pożarze, który w roku 1625 zniszczył miasto. Jarosław podupadł, ale nie tak już do reszty chyba, skoro sławna do dziś' istniejąca kamienica Orsettich stanęła w osiem lat po nieszczęściu i nie była jedyną znaczną robotą murarską. Wtedy wszak mniej więcej zbudowano bądź wykończono kościoły i klasztory dominikanów oraz benedyktynek. A pamiętać warto, że w Jarosławiu właśnie znajduje się jeden z najwcześniejszych u nas kościołów jezuickich. Sławne, ciągle podziwiane i opisywane kamienice - Prałatówka w Krakowie, Baryczkowska przy Rynku warszawskim, Celejowska, pod św. Mikołajem oraz pod św. Krzysztofem w Kazimierzu Dolnym—pochodzą wszystkie z pierwszych dziesięcioleci XVII wieku. Na pewno ma słuszność badacz, który twierdzi, że i-przed wielkim najazdem Szwedów ,,nasze największe nawet i 262

względnie najbogatsze miasta nie mogły dorównać wspaniałym miastom Flandrii, Rzeszy Niemieckiej, republik włoskich i Francji". Dorównać by zresztą mogły jedynie cudem. Tylko Gdańsk, zaliczony przez Karola Ogier do najprzedniejszych metropolii Europy, wyglądać łaski niebios nie potrzebował. Odepchnięte od polityki, upośledzone pod względem prawa miasta nasze pomimo wszystko wciąż jeszcze reprezentowały poziom, o jakim czasy późniejsze mogły tylko marzyć. Utrzymywały się w nich tradycje i organizacja dawnych rzemiosł, nie zanikła specjalizacja. Taki Opatów, któremu z wielowiekowego dorobku pozostała dziś tylko romańska kolegiata i renesansowa Brama Warszawska, słynął wtedy z koronkarstwa. Przykłady podobne można by mnożyć dziesiątkami. W pierwszej połowie XVII wieku licznie wyrastają nowe miasta. Na Ukrainie, co prawda, osiedla owe zawdzięczały szumną nazwę najczęściej tylko swym obwarowaniom, bo mieszkańcy trudnili się przeważnie rolnictwem. Ale w Polsce rdzennej były to miasta lub nowe dzielnice miejskie całkiem prawdziwe i bardzo często konkurencyjne w stosunku do dawniej istniejących. Sejmy próbowały, z właściwym ziemiaństwu zrozumieniem rzeczy, po swojemu opiekować się stanem miejskim. Pragnęły na przykład zakazami ograniczyć rozrzutność i zbytek. Nie brakowało go, o czym zaświadczył wierszem Adam Jarzębski, pisząc o warszawiankach: Jedna chodzi jak laleczka; Druga białe sznurowane Ma buciki, bramowane; 292 Trzecia nosi pludereczki, Ochraniając koszuleczki, A pończoszki u niej złotem Haftowane - wiedzże o tem! Rękawiczki: perły drogie Okryty je wkoło srogie... Zarządzenia sejmowe okazały się oczywiście daremne. W tej samej Warszawie coraz większym przepychem nęciły oczy pałace, stroje, pojazdy i obyczaje magnackie. Normalnie tak bywa, że uprzywilejowani stwarzają wzór stylu życia, ku któremu doły .spoglądają, wzdychają i który ostatecznie per fas et nefas usiłują sobie przyswoić. Nie może tak być, żadne napominania i egzorcyzmy zgody na to nie wyczarują, by w jednej i tej samej wspólnocie państwowej jednym służyły wszelkie dogodności, innym zaś pozostawała asceza, przymusowa zresztą. Do pewnego znaczenia na Rusi Czerwonej doszedł wtedy chłop z Wiktorowa, niejaki Ihnat Wysoczan, później czynny uczestnik powstania kozackiego. Zdobywał łupy na Tatarach, rozbijał, w końcu osiadł w pobliżu Bednarowa 263

i wcale się nie przetworzył w demokratycznego przywódcę. Pobudował sobie dwór i został ,,magnatem chłopskim, tak samo udzielnym jak każdy możny szlachcic owego czasu" - napisał o nim Walery Łozińsk-i. Przykład idzie z góry. Ihnat Wysoczan to Jeremi Wiśniowiecki skopiowany w miniaturze. Kupiec amsterdamski potrafił podczas jarmarku w Jarosławiu znaleźć nabywców na klejnoty wartości sześciuset tysięcy złotych, dlaczegóż by zatem mieszczka warszawska nie miała pragnąć rękawiczek naszytych perłami? Nieobca była sejmowi i troska o handel krajowy tudzież o kupców rodzimego pochodzenia. Wydano więc ustawę, regulującą wysokość zysku. Stale zamieszkały w kraju chrześcijanin miał pobierać siedem procent ceny towaru. Prawowierny, ale przybysz - pięć. „Niewierny, to jest Żyd", już tylko trzy procent. Nie trzeba wyjaśniać, jakie skutki spowodowało to rozporządzenie. Przywilej wszechwładzy prowadzi prosto do wiary we własną wszechwiedzę. Szlachta padła ofiarą tej reguły. Nakazano również, aby wszyscy kupcy - importerzy i eksporterzy - pod przysięgą podawali w granicach wartość towarów i opłacali od nich cło... bez rewizji. Tego rodzaju prawo wydać mógł tylko sejm czysto szlachecki. Było to naiwne, szkodliwe, ale i charakterystyczne zarazem. Przypomnijmy sobie tezę Grazianiego, że w Polsce przysięga sądowa rzeczywiście stanowi wystarczający dowód prawdy. Uczony dyplomata na pewno nie miał jednak na my293 śli handlu, który zawsze i wszędzie przejawia skłonność do ulegania pokusom. W trzecim dziesięcioleciu XVII wieku, za rządów Zygmunta III, zatroskani o swe interesy handlowcy wykupywali i niszczyli pewien traktat ekonomiczny, który ze znajomością rzeczy rozprawiał o rozmaitych nadużyciach, podawał sposoby zabezpieczenia skarbu przed nimi, żądał rozumnych reform, między innymi podatków, obciążających duchowieństwo i szlachtę. Atak na uprzywilejowanych mógł widać grozić poważniejszymi konsekwencjami niż pokątne palenie broszury, toteż autor jej wolał pozostać w ukryciu i dzieło swe opublikował anonimowo. Tradycja przypisuje je Wojciechowi Gostkowskiemu, szlachcicowi z ziemi liwskiej, który rzeczywiście był zdolnym publicystą ekonomicznym, potrzebnej zaś wiedzy i doświadczenia nabył w kraju, pracując jako pisarz Skarbu Koronnego. Za granicą, jak się zdaje, nie bywał. On pierwszy bodaj u nas zwrócił uwagę na sprawę bilansu płatniczego stwierdzając, że poważne sumy wypływają na zewnątrz, jako wydatki na cele - według dzisiejszej terminologii — nietowarowe. A więc chociażby na studia w obcych uczelniach, na opłaty i daniny kościelne, na wykup jeńców z niewoli tureckiej i tatarskiej. Herbowy herbowemu wcale nie zawsze był rówien i rozprawianie o „mentalności szlacheckiej" polega najczęściej na operowaniu ogólnikami. Naiwna 264

ustawa sejmowa charakteryzuje tylko izbę, która ją uchwaliła, ulegając - być może - presji czynników możnych, a w utrzymaniu dotychczasowego stanu rzeczy zainteresowanych, nie świadczy jednak o kompletnym wśród szlachty zaniku myśli. Jednym z urodzonych wystarczało hreczkosiejstwo, inni interesowali się tymi samymi problemami, które nie dawały spać intelektualistom krajów przodujących Europie. W pierwszej połowie XVII wieku toczyła się w Polsce długotrwała, poważna debata publicystyczna na tematy ekonomiczne. Obok sygnowanych pozostały po niej utwory anonimowe. Zabierał głos Szymon Starowolski i wspomniany już Wojciech Gostkowski, Niemcy z Gdańska oraz z Prus przemawiali jak patrioci zatroskani o naprawę samych fundamentów pomyślności wspólnego domu - Rzeczypospolitej. Bodźcem do rozważań stał się gnębiący kraj kryzys monetarny, rzeczywisty ich sens i cel był o wiele szerszy, polegał na wołaniu o reformę ekonomiki. Postępowi ekonomiści polscy początków XVII wieku, dostrzegając tendencje regresywne w gospodarce kraju, postawili przed sobą ideał bogacącego się społeczeństwa [...] - pisze Zdzisław Sadowski w wydanej niedawno temu książce Pieniądz a początki upadku Rzeczypospolitej to XVII wieku. - Ich główną zasługą jest to, że zaczęli rozumieć, iż rozwój wymaga uprzemysłowienia 294 kraju, uprzemysłowienie zaś wymaga bardziej racjonalnego, bardziej efektywnego handlu zagranicznego. O tym właśnie zaczęło im się marzyć, aby wyrwać Polskę z zaklętego kręgu eksportu zboża i importu gotowych towarów przemysłowych, aby przystąpić do budowy przemysłu w oparciu o surowce krajowe, aby zaktywizować ludzi do pracy w tym kierunku. Na Zachodzie parło do tego liczne, gospodarczo silne mieszczaństwo, u nas mógł je w tej mierze zastąpić jeden tylko czynnik - świadoma celu polityka rządowa, królewska. W rozprawach Gostkowskiego nie brak zawoalowanej krytyki postępowania Zygmunta III, treść ich zwraca się wyraźnie przeciwko uprzywilejowanym przez panujące stosunki, czyli magnatom. Władza Rzeczypospolitej miała możność wyboru, lecz dokonała go wcześnie i źle. Zamiast opowiedzieć się po stronie tych, co wybiegali myślą naprzód, zamiast wzmacniać i organizować elementy społeczne zainteresowane w postępie sama popadła pod wpływy takich, którzy najmniej odczuwając skutki zastoju gospodarczego wmawiali w naiwnych, że winowajcami drożyzny na przykład są niesumienni kupcy oraz Żydzi. Wojewoda Hieronim Gostomski, filar oficjalnej polityki państwowej, głosił, że kramarze mogą sobie wyemigrować z kraju, jeśli się im nie podoba prawo szlachty do stanowienia taks na towary. Sklepikarzy wyznania mojżeszowego nienawidził ponadto ze względów zasadniczych, w jego mniemaniu nadprzyrodzonych. 265

Wspomniana już ustawa o rozmaitych stopach zysku nosiła wyraźną cechę antysemityzmu. Prawodawcy nie mogli natomiast zdawać sobie sprawy, że antysemityzm podsycają. Chcieli upośledzić Żydów, a dali im faktyczny przywilej, który musiał jątrzyć kupiectwo chrześcijańskie. Zupełnie celowo działali za to autorzy i u nas ukazujących się książek o mordach rytualnych. W roku 1618 Zygmunt III kazał skonfiskować jedną z nich. Wydarzenie znamienne, bo Zygmunt był przecież katolikiem bardzo agresywnym... jak na miejscowe stosunki. Nie mieliśmy na tronie większego odeń fanatyka. Kiedy umarł lekarz przyboczny Marii Medycejskiej, przyszło sprawić mu pochówek aż w Amsterdamie, bo w całej Francji nie było ani jednego czynnego cmentarza żydowskiego. Wojna trzydziestoletnia to ponury rozdział dziejów Izraela. Walczyły w Niemczech armie wzajem na siebie rozjątrzonych, religijnymi sztandarami wymachujących chrześcijan, którzy tym chętniej gotowi byli mścić ukrzyżowanie, że Żydzi nie uchodzili na ogół za nędzarzy. Armie te składały się z żołnierzy zaciężnych, gotowych za pieniądze bić się z każdym, łupić i obdzierać każdego, kto się tylko nawinął pod rękę. Pretekst natury ideologicznej bywa jednak przy takich zatrudnieniach pożądany zawsze i wszędzie. Przed kilkudziesięciu laty Radziwiłł Sierotka doświadczył był w Egipcie 295 przygody pięknej i chyba znamiennej. Wraz z towarzyszami popłynął Nilem do Kairu, incognito, podając się za kupca francuskiego. Celnicy sułtańscy starannie zrewidowali wędrowców, szperali im po kieszeniach i za pazuchami, Francuzi uchodzili bowiem wtedy za wysoce uzdolnionych i zamiłowanych przemytników. Ceremonia skończyła się bezowocnie i jakoś wtedy dopiero naczelnik komory usłyszał rozmowę podejrzanych. Natychmiast kazał celnikom odstąpić i przemówił do Radziwiłła po polsku. Przedstawił się jako Żyd, „ziomek z Chełma ruskiego", a przeprosiwszy za rewizję „ofiarował się nam zatem, w czym by mógł służyć, i często potem bywał u nas". Przytrafiło się to w roku 1582. W kilka lat później Rzeczpospolita wprost zgorszyła kardynała-legata Hipolita Aldobrandiniego i cały jego orszak. Żydzi nie nosili u nas żadnych strojów ani oznak specjalnych, odróżnić ich można było jedynie „z twarzy, nie obmytych wodą chrztu świętego" - jak się wyraził włoski autor diariusza owej legacji. Wiele z dawniej rozpowszechnionych po świecie opinii i utrwalonych w kraju obyczajów pomimo wszystko przetrwać musiało również w dobie kontrreformacji, skoro podczas wojny trzydziestoletniej ludzie wyznania mojżeszowego uciekali z Niemiec nad Wisłę i osiedlali się po całym państwie. Na Ukrainie los izraelski w niedobry sposób związał się z łąckim. Żydzi odznaczyli się jako twardzi arendarze. Jakoby to bierali w pacht nawet klucze cerkiewne, które wydawali prawosławnym parafiom dopiero za opłatą. Może to bajka. Ale przecież w całym państwie zakorzeniał się system używania 266

żydowskich pośredników do takich funkcji wyzysku, których szlachcic osobiście jąć się nie mógł ze względu na prawo lub opinię. Fortuna magnata, fortunka ziemianina i kiesa starozakonnego powiernika pęczniały jednocześnie. Sprzyjały im te same koniunktury, zagrażały jednakie niebezpieczeństwa. Kiedy Jeremi Wiśniowiecki rozpoczął przymusowy odwrót z Zadnieprza, za chorągwiami „Paleja", za husarią Skrzetuskiego i dragonią pana Michała ciągnął długi tabor, uwożący pięćset rodzin żydowskich oraz ich mienie. Mieścił szczęśliwców, którzy zdołali się ocalić. III W lipcu 1636 roku, w wileńskim "kościele akademickim, Władysław IV mocno uhonorował poetę, którego łacińskie utwory znane były całej ówczesnej „uczonej Europie" i na czas bardzo długi pozostały w jej pamięci. Maciej Kazimierz Sarbiewski otrzymał biret doktora teologii, laur poetycki, a ciepłą 296 ręką kosztowny pierścień. Asystował temu senat akademicki, liczny dwór, nuncjusz papieski obecnością swą też czcił mistrza, już wcześniej uwieńczonego w Rzymie przez Urbana VIII. Dla spraw kultury miał Władysław szeroki gest. Jeszcze ważniejszą rolę grały jego osobiste zamiłowania w tym względzie. Krajowcy z naiwnym często podziwem przyglądali się królewskiemu teatrowi oraz baletowi. Cudzoziemcy uznawali je za stanowczo najlepsze w całej Europie. Kiedy w roku 1640 umarł Rubens, a rodzina urządziła w Amsterdamie wyprzedaż jego zbiorów i niektórych dzieł, do licytacji zgłosili się pośrednicy, reprezentujący cztery dwory monarsze. Polski dal się wyprzedzić w zakupach tylko hiszpańskiemu. W komnatach zamku warszawskiego można się było natknąć na artystów rozmaitych narodowości i poprzednio dobrze tu znanych, lecz także na przystrojonych w szerokie pludry malarzy holenderskich, co stanowiło nowość. Król nie żywił ojcowskich uprzedzeń i bez obawy o skażenie zapraszał niderlandzkich kacerzy. Wkrótce po uwieńczeniu Sarbiewskiego uczestniczył Władysław w uroczystości przeniesienia relikwii św. Kazimierza. Mieszczące je kaplica wileńska, toruński grobowiec Anny Wazówny oraz kolumna Zygmunta III uchodzą wśród znawców za najlepsze dzieła tej epoki. Wszystkie trzy los oszczędził, pozwolił im przetrwać względnie cało i kto wie, czy nie ta właśnie okoliczność zapewnia im czołowe miejsce w dzisiejszych ocenach. Pomnika Zygmunta Piotr I zabrać do Petersburga nie zdołał, ale zrabował wszystkie rzeźby, których nie zdążyli zagarnąć w pałacu Kazimierzowskim Szwedzi. Niepodobna przysiąc, jak wyglądała prawdziwa hierarchia wartości dzieł sztuki, zgromadzonych w Polsce przez ojca i syna - Zygmunta i Władysława - zbieraczy i mecenasów zamiłowanych. Anna Katarzyna Konstancja, siostra królewska, poszła za elektora Palaty267

natu, Filipa Wilhelma. Gotówką dostała blisko czterysta pięćdziesiąt tysięcy talarów, wywiozła jako wiano niejedną cenność artystyczną. W kieleckim pałacu biskupim, który i bez malarskich dodatków zalicza się do cenniejszych osiągnięć owej doby, obejrzeć można freski, wykonane - jak oględnie mówią fachowcy - przez „warsztat" Tomasza Dolabelli, więc może i przy współudziale uczniów, lecz na pewno pod nadzorem mistrza. Jeden z tych plafonów przedstawia scenę sądu nad arianami. 20 kwietnia 1638 roku król, działając na podstawie wyroku trybunału senatorskiego, kazał zamknąć w Rakowie szkołę, drukarnię i świątynię braci polskich. Była to kara za to, że uczniowie rakowscy jakoby to sprofanowali krzyż przydrożny. Taki był koniec założonej w roku 1602 uczelni, którą bez 297 ooawy o przesadę uznać można za wyższą. Liczyła ona kilkuset uczniów, miała bardzo dobrych profesorów i słynęła na całym kontynencie. Uczniem jej był Stanisław Lubieniecki, historyk i astronom, autor Historiae Reformationis Polonicae oraz traktatu Theatrum cometicum. Zamknięcie szkoły, stanowiącej duchowy ośrodek stolicy arianizmu polskiego, należało do rzędu przyczyn, które sprawiły, że pole do rozwoju talentu znalazł później Lubieniecki aż w Danii. Doskonałą znajomos'ć łaciny wywiózł oczywiście z Polski. Nauka tego języka zaliczała się w Rakowie do głównych punktów programu. Na razie studenci rakowscy nie musieli koniecznie emigrować. Mogli sobie powędrować na Podkarpacie, do Lusławic albo do wołyńskiego Kisielina, gdzie istniały i przetrwały szkoły ich wyznania. Praktyki religijne odprawiały się po majętnościach i siedzibach szlachty ariańskiej, której nikt zabronić tego nie był w stanie. Prawo o wygnaniu braci polskich obowiązywało jedynie na papierze. Przecież nawet na dworze Jeremiego Wiśniowieckiego, gorliwego neofity, rodzina Domaradzkich nie tylko sama wyznawała arianizm, ale go otaczała opieką i protegowała wedle sil. Gabriel Domaradzki organizował nawet nabożeństwa publiczne w dzierżawionej od kniazia Warwie na Zadnieprzu. Dotyczący Rakowa dekret to wstydliwy i szeroko rozgłoszony szczegół naszej historii. Ale nawet po tym dekrecie znienawidzeni przez wszystkie wyznania arianie mieli w Rzeczypospolitej znacznie więcej praw niż katolicy w Szwecji oraz w Inflantach. Bo we wspomnianych krajach nie przysługiwały im żadne. Dziedzicem Rakowa był Jakub Sienieński. Wyrok królewski zagroził mu na wypadek nieposłuszeństwa - bardzo wysoką grzywną, ale nie śmiercią! W innym państwie protektora skazanej herezji potraktowano by na pewno inaczej. Wiadomo, czemu dyplomaci szwedzcy byli w Sztumdorfie tak nieustępliwi wobec minimalnych zresztą żądań katolików. Raków odjęto więc arianom reskryptem władzy, przemocą. Fakt niewątpliwy, stwierdzony i znamienny, lecz jeszcze nie wystarczający za syntetyzujące 268

wyjaśnienie szybkich postępów kontrreformacji w Polsce. W trzy lata po krzywdzącym wyroku proboszczem Rakowa został ksiądz Bonawentura Dzierżanowski, reformat. Chłopi okoliczni uzyskali protektora i opiekuna w mnichu, który pieszo uwijał się po wioskach, nauczał, interesował się życiem parafian, pomagał. Ksiądz Dzierżanowski odwiedzał również kraje odległe, uczestnicząc w zgromadzeniach swego zakonu. Cztery razy był w Rzymie i raz jeden w Toledo. Docierał tam pieszo. Wzorem św. Franciszka z Asyżu, nie brał na drogę nawet zapasu chleba. 298 Kontrreformacja umiała zdobywać i wprzęgać w swą służbę imponujące charaktery: Ksiądz Dzierżanowski wcale wyjątku nie stanowił, inni też umieli samych siebie poświęcać umiłowanej sprawie. Piotr Skarga wywierał wpływ na politykę wielkiego państwa, a żył jak żebrak. Charaktery i talenty! Nie zdobędzie tłumów żadne hasło, którego nie wesprą ludzie, wyposażeni i w jedno, i w drugie. Pierwsze pokolenia jezuitów polskich szczyciły się takimi gwiazdami, jak Jakub Wujek, Piotr Skarga i Maciej Sarbiewski. Szukając przyczyn wielkich sukcesów kontrreformacji między wybitnymi ludźmi, natrafi się na tajemnicę, którą zwłaszcza zakon jezuitów znał doskonale, na wylot. Od członków jego wymagano ślepego posłuszeństwa. Każdy z nich wobec przełożonych winien być „jak laska w ręku starca, jak rzecz martwa". Posłuch doktrynie i założeniom, lecz swoboda inicjatywy w ich służbie! Ten ostatni przywilej pozwalał działać skutecznie i nie tylko nie odstraszał, ale musiał przynęcać nietuzinkowe mózgi. Kontrreformacja nie lękała się ani nowatorstwa w sztuce, ani tęgich indywidualności wśród własnych zwolenników. Podczas elekcji panowała za to w jej szeregach pewna obawa przed indywidualnością kandydata na króla. Władysław wcale się nie odznaczał gorliwością, w tej mierze bardzo się od ojca odrodził. Podejrzewano go nawet o indyferentyzm, uważnie się przyglądając jego zażyłości z przywódcami różnowierstwa, Rafałem Leszczyńskim i Krzysztofem Radziwiłłem. Władysław rzeczywiście nie nadawał się na misjonarza w koronie, wolny od rodzicielskich urazów i zahamowań psychicznych. Wiktor Czermak powiedział ponadto wnikliwie, że nie mógł przecie prześladować protestantów człowiek trzeźwy, dla którego szczytem marzeń było wstąpienie na tron szwedzki. Zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną swą politykę stale podporządkowywał Władysław owemu nadrzędnemu z jego punktu widzenia celowi. Gorzko to miała Rzeczpospolita w niedalekiej przyszłości opłakać, ale w danym konkretnym wypadku zyskała. Szef rządu przestał jątrzyć i prowokować różnowierców. Usiłował nawet przyhamować wzbierającą nietolerancję. Czynił to i wtedy, kiedy musiał firmować niesprawiedliwość. Ustępował z musu, lecz zarazem śpieszył chociaż coś niecoś naprawić. W rok jeden 'po wyroku rakowskim wybuchły w Wilnie zamieszki na tle 269

religijnym. Miejscowych kalwinów oskarżono o strzelanie z łuku do obrazu świętego, umieszczonego na frontonie kościoła benedyktynek. Wyrokiem królewskim usunięto zbór helwecki poza mury stolicy litewskiej. Spokój nie powrócił jednak, bo studenci jezuiccy napadali na duchownych ewangelickich, odwiedzających wiernych w samym mieście. Teraz monarcha zareagował 299 ostro. Zagroził biskupowi ograniczeniem praw akademii, wojewodę wezwał do pilnowania porządku. Jeżeli losy koniecznie musiały obdarzyć nas Władysławem IV, uczyniły to za późno. Władca tego pokroju nie dopuściłby nigdy do beznadziejnego zabagnienia kwestii religijnych w wielowyznaniowej federacji. Jego na wskroś polityczny umysł spory teologiczne nudziły. Konieczność doprowadzenia do jakiejś ugody życiowej król pojmował, ale cóż stąd... Wstępując na tron zastał aż nazbyt wiele faktów dokonanych pod patronatem i błogosławieństwem zmarłego rodziciela. Podczas bezkrólewia różnowiercy zażądali rozmaitych gwarancji i po długich sporach usłyszeli wreszcie od katolików, że kacerstwo jest wędrownym przechodniem, który w Polsce wyżebrany mając przytułek, na właściwych tej ziemi panach i starożytnych dzierżawcach nic przemocą wymusić nie zdoła, że cokolwiek, aczby najmniejszego dozwala się kacerzom, od dających z dobrej woli wdzięcznym umysłem przyjmować to mają; jeśli zaś iść w zapasy wolą, nie zbędzie Rzeczypospolitej na umyśle i siłach do utrzymania się przy ojczystych prawach i ocalenia starożytnej wiary. Co gorliwsi łacinnicy doradzali nawet połączenie wszystkich wojsk magnatów katolickich w celu zrobienia nareszcie porządku z heretykami. Dysydenci dowiedzieli się więc nowości, a mianowicie, że są obywatelami drugiej klasy, wszelkie zaś prawa posiadają tylko z łaski „właściwych tej ziemi panów". Na skutki wcale nie trzeba było czekać, wystąpiły zaraz. 6 sierpnia 1632 roku hetman Krzysztof Radziwiłł na własne żądanie spotkał się w Piszu z elektorem brandenburskim. Rozjątrzony do żywego, proponował w imieniu różnowierców formalne przymierze, do którego wciągnąć pragnął prawosławnych z Kozakami włącznie. Chciał ponadto interwencji ze strony Anglii, Holandii, Danii, nawet Szwecji. Tego rodzaju wystąpienia były oczywiście dla elektora łaską niebios. Asekurowały go w samej Rzeczypospolitej, znakomicie ułatwiały żmudną pracę wyzwalania się spod jej hegemonii. Nie osądzajmy tylko postępku Radziwiłła wedle dzisiejszych norm. Ludzie XVII wieku w znacznej mierze utożsamiali poczucie religijne z narodowym, nie uważali za ojczysty takiego rządu, który ich wyznanie krzywdził. Żarliw270

com katolickim interesy cesarza wydawały się dobrem nadrzędnym, a nikt jakoś z tego powodu zarzutów zdrady nie czynił i nadal nie czyni. Hetman Stanisław Koniecpolski znał słabość militarną kraju, o zaciąganiu się naszych ludzi „na cesarską" wiedział i wyrażał na to zgodę. Zdrajcą na pewno nie był. Krzysztof Radziwiłł ma prawo do tej samej skali ocen. 300 Państwo, którym Władysław IV rządził, znajdowało się na równi pochyłej. Zbyt już głęboko naruszyła kontrreformacja jego wewnętrzny ład. Obywatele nauczyli się spozierać na ideologiczne sztandary wywieszone poza granicami Rzeczypospolitej. Król nie mógł odrobić zła dokonanego. Postępując tolerancyjnie hamował jednak nieco proces zanikania więzi wewnętrznej. Radziwiłła i Leszczyńskiego miał Władysław po swojej stronie tak dalece, że oni właśnie wspierali jego zamysły wojny przeciwko protestanckiej Szwecji, pragnąc wzmocnić tą dwgą znaczenie obozu różnowierczego u nas. Owa wojna była celem całkowicie zbytecznym, ale odciągnięcie przywódców dysydenckich od ponadpaństwowych tęsknot uznać trzeba za zjawisko dodatnie. Do znamiennej rzeczy doszło, kiedy w roku 1633 Jerzy Ossoliński wybierał się w poselstwie do Rzymu. Poprzednio sejmy toczyły nieustępliwe spory z Zygmuntem III o arrasy ostatniego Jagiellona. Król bowiem uważał je za swoją własność, stany zaś za część składową skarbu Rzeczypospolitej. A teraz nie sprzeciwiono się wydzieleniu trzech sztuk z ogólnej liczby pięciu, składających się na cykl Mojżesz, Ossoliński zawiózł je papieżowi w prezencie! Później senat i szlachta wzięli stronę Władysława w jego sporze z kurią rzymską. Rozgoryczyła herbowych nie załatwiona sprawa zakazu nabywania ziemi przez kler, Urban VIII nazbyt już lekceważąco pana Polski traktował, nie uznając go za równego monarchom dziedzicznym, nuncjusz w przykry sposób próbował szarogęsić w Warszawie. Sprzeciwiał się zburzeniu kilku domostw, wykupionych od bernardynek w celu uzyskania miejsca pod kolumnę Zygmunta. Gmachy owe usunięto, pomnik stanął, a Mariusz Filonardi musiał z Polski wyjechać nie dopuszczony do pożegnania z królem. Aż do zgonu Urbana VIII, czyli do roku 1645, Rzeczpospolita nie utrzymywała stosunków dyplomatycznych z Rzymem. Ostre, obelżywe odezwania się nuncjusza, formalny rozkaz Władysława przejmowania jego listów oraz warty królewskie przed rezydencją wziętego właściwie w areszt domowy biskupa, stanowiły zewnętrzne, przez wszystkich dostrzegane objawy sporu o rzeczy bardzo zasadnicze. Urban VIII żądał cofnięcia dysydentom i prawosławnym wszelkich praw, zaprowadzenia katolickiego jednowierstwa, a więc po prostu sprowokowania wojny domowej. Tego Rzeczpospolita sobie nie życzyła i nawet biskupi krajowi z prymasem Gembickim na czele opowiedzieli się przy Władysławie. Już wyrok na arian był właściwie ustępstwem ze strony króla, usunięcie kalwinów z Wilna drugim, wymuszonym i przez krajowych także gorliwców. Władysław bez oporu nie ustępował, ale uprawiał defensywę, 271

inaczej nie mógł. Zgon Urbana VIII był prawdziwym szczęściem dla Rzeczypospolitej, bo następca jego - Innocenty X - nacisku na nią zaniechał. 301 Lepiej się u nas działo niż gdzie indziej we względzie swobód religijnych, bo prześladowań było znacznie mniej, a rozlew krwi zdarzał się rzadko. Lecz jeśli pamiętać o koniecznościach, wynikłych z federacyjnego charakteru państwa, trzeba bez ogródek stwierdzić, że działo się źle. Cofaliśmy się od zasady równości, będącej warunkiem istnienia Rzeczypospolitej. W roku 1632 Kozacy przysłali delegatów na ostatni sejm, odprawiony za życia Zygmunta III. Oświadczali królowi wierność, a prosili o zaniechanie prześladowań religijnych, których oni sami wprawdzie jeszcze nie doświadczali, lecz które Naród nasz Ruski cierpi... niemal po wszystkiej ziemi Litewskiego Państwa, w krajach zaś Ruskich, w ziemi Przemyskiej na Wołyniu, na ostatek teraz świeżo ku nam się zbliżając, w ziemi Siewierskiej koło Czernihowa i gdzie indziej. W odpowiedzi Zygmunt obiecał zbadać położenie i upomniał petentów, aby się nie wtrącali do spraw wewnętrznych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Formalnie miał rację: Kozaczyzna wchodziła w skład Korony. Ale objaw był bardzo znamienny: Zaporoże zaczynało się uważać za przedstawicielstwo narodowe całej Rusi w granicach Rzeczypospolitej. Już nie samej tylko Ukrainy, lecz i Białorusi. Dwa procesy rozchodzące się w dwie różne strony. Położenie wewnętrzne komplikuje się, poczucie narodowe na wschodzie coraz wyraźniej dojrzewa, a jagiellońska, z praktyki zrodzona zasada równości narodów i wiar idzie w niepamięć. Błędy popełnione wobec prawosławia tak biły w oczy, że nawet Zygmunt III zmitygował się nieco w ostatnich latach swego życia i panowania. Otrzymywał ostrzeżenia od katolików żarliwych i niepodejrzanych, od Albrechta Radziwiłła i Stanisława Koniecpolskiego. Obaj mężowie stanu zwracali uwagę na to, że dotychczasowe postępowanie pcha wszystkie atuty w ręce Moskwy, jątrzy Kozaków, których zagranica podszczuwa, jak tylko może. O potrzebie „uspokojenia religii greckiej" głośno było na sejmach i w całym kraju. Ale odkładano sprawę z jednej sesji na drugą i ostatecznie aż do zgonu doktryn nie zmieniło się w zasadzie nic. Pierwsze lata panowania Władysława przyniosły ustępstwa ważne, ale doraźne, orzeczone przez samego króla lub przez działające w jego imieniu komisje. Niejeden spór lokalny rozstrzygnięty został na korzyść „Greków", zapadło postanowienie o potrzebie ustanowienia w Wielkim Księstwie dwóch metropolii. Na stolicę dla prawosławnej upatrzono Mohylew, dla unickiej 302

272

Polock. W roku 1635 wskrzeszono nareszcie metropolię w Kijowies powierzając ją Piotrowi Mobile. Synowiec hospodara mołdawskiego złożył był już dowody lojalności i przyjaznego usposobienia wobec króla i Rzeczypospolitej. Ale to wcale jeszcze nie wyczerpywało zalet człowieka, który trafił na właściwe miejsce. Piotra Mohiłę cechowało porzywiązanie do tego typu kultury, jaki dominował w całym państwie. Wykształcony, znający Zachód, biegły w łacinie, wcale nie zamierzał zdradzać prawosławia i Rusi, o co podejrzewali go zwolennicy tradycyjnego bezwładu. Wręcz przeciwnie - pragnął je wyrwać z dotychczasowego poniżenia i doskonale pojmował, że tego się nie da osiągnąć inaczej niż doganiając Lachów i Litwinów we względzie oświaty, wiedzy i twórczości. Przeżył ciężkie chwile, obawiał się nawet o życie, zanim udało mu się ocalić własną koncepcję szkoły, fundamentu późniejszej akademii. Niewesołe panowały na Rusi stosunki, skoro poprzednik Mohiły, nielegalny jeszcze metropolita, Jan Borecki, żalił się gorzko, że w jego otoczeniu człowiek jako tako wykształcony to „drogi diament między kamieńmi i złoto między kruszcami". Borecki napisał te słowa tak, jak zostały przed chwilą przytoczone — po polsku. Język nasz dominował w wyższych sferach Ukrainy, także i wśród starszyzny kozackiej, wywodzącej się z drobnej szlachty. Nad Dnieprem zachodził ten sam proces, który od dawna występował na Litwie. Ale przyjmowanie kultury oraz mowy polskiej ani tu, ani tam wcale nie oznaczało zanikania odrębności narodowych w granicach Rzeczypospolitej. Szkoła Piotra Mohiły uczyła łaciny, wzory organizacyjne zapożyczała od jezuitów, lecz pozostawała prawosławna i ruska. Właśnie dlatego rozwój jej i cała działalność zgodne były z najistotniejszym dobrem federacji, którą na Ukrainie urzeczywistniały, oblekały w ciało. Możność legalnego działania uzyskał Piotr Mohiła w roku 1635. Nic, niestety, nie mogło odrobić klęski poprzednich lat czterdziestu, podczas których na Ukrainie i Białorusi prawo upierało się przy absurdzie i fikcji. Prawosławie istniało, państwo nie chciało tego faktu uznać. W roku 1623 Krzysztof Zbaraski poruszył te kwestie w mowie sejmowej, która wystawiła świetny pomnik jego inteligencji. Bo jeśli tego cncą, żeby Rusi nie byto w Rusi, to jest rzecz niepodobna [...] Żaden tego rozum, żaden gwatt przemóc tego nie może [...] - mówił koniuszy koronny. - Ten zadaje ranę w serce ojczyźnie naszej, ktokolwiek prawo lamie, zgodę między narody, z których jest polska Rzeczpospolita złożona, rozrywa, ten w sercu ojczyznę zabija. Taka jest kłótnia, którą zaczęli z narodem ruskim, bracią i krwią naszą. 303 Pięknie i słusznie przemawiał Krzysztof Zbaraski, syn wojewody bracławskiego Janusza i Anny z książąt Czetwertyńskich. Ale dla Ukrainy był to głos 273

dolatujący z zewnątrz. Innej wagi politycznej nabrałoby wystąpienie wielkiego pana, gdyby w ostatnim z przytoczonych zdań orator musiał inaczej ustawić liczbę mnogą. Gdyby powiedział: taka jest kłótnia, którą zaczęto z nami, narodem ruskim, bracią i krwią waszą, panowie Polacy. Tej kłótni nikt by się wszcząć nie ośmielił, gdyby Zbarascy, Zasławscy, Ostrogscy pozostali tym, czym byli ich przodkowie za Jagiellonów. Przed pięćdziesięciu czterema laty zaledwie, podczas sejmu lubelskiego, Konstanty Wiśniowiecki zwrócił się do Zygmunta Augusta słowami, określającymi warunek zgody: „Iżeśmy są różnej religii, a zwłaszcza Grekowie, abyśmy tam nie byli poniżani, aby nikt do innej religii nie był pociągany." Teraz, w XVII wieku, Krzysztof Zbaraski oświadczał, że protestując przeciwko temu, aby wolno było „pozwami na trybunał trapić, popy łapać, czerńce wyganiać", zgadza się jednak chętnie na perswadowanie prawosławnym: „bądźcie, prosimy, naszej papieskiej wiary, bo jest niewątpliwie sama jedna dobra i pewna, i dowody ma nieomylne..." Polskość i katolicyzm wchłonęły księcia pana całkowicie. Dokonały tego podboju ku swej oczywistej szkodzie, gdyż zabrały z południowego wschodu materiał na podporę własnego dzieła, związku wielu narodów. IV Lata po rozejmie sztumdorfskim, które tyle blasku przyniosły rodom magnackim i spokój zwykłej szlachcie, o wiele mniej okazały się łaskawe dla króla, a więc i dla państwa. Zamiast sukcesów przychodziły rozczarowania, równające się niekiedy dotkliwym kompromitacjom. Była nią niewątpliwie fatalnie, w nieopisanie lekkomyślny sposób rozegrana sprawa ceł gdańskich. Król oraz jego doradcy postąpili wbrew przysłowiu, które każe kuć żelazo, póki nie ostygło. W rezultacie Dania orężnie, Francja zaś dyplomatycznie wtrąciły się do spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej i postawiły na swoim. A o rok wcześniej miało się już prawie te cła w ręku, to jest raczej w kasie. Mało poważne w gruncie rzeczy były, tylekroć z namaszczeniem opisywane, usiłowania budowy floty na Bałtyku. Zaczęło się wszystko pod złą wróżbą, w sposób żałośnie śmieszny, kiedy pewien Szkot, zausznik królewski, pojechał na Zachód obdarzony zaufaniem i obarczony misją specjalną, lecz zamiast 304 kupować okręty dla Władysława skradł powierzone pieniądze i więcej się nie pokazał. Za wielu się przy tej wymarzonej flocie kręciło cudzoziemców, szukających tylko własnej kariery, a całkowicie obojętnych wobec spraw państwa. Rąk i serc krajowych nic jednak zastąpić nie mogło. Najlepsza i jedyna bodaj droga do umocnienia się na morzu wiodła lądem: z Warszawy do Królewca, z Wilna do Kłajpedy. Wprowadziła tam Rzeczpospolita gubernatora oraz żołnierza, obydwaj hetmani - koronny i litewski przybyli nad Pregołę. A potem dla królewskich marzeń o roli dobroczyńcy 274

Europy, czyli dla typowych gruszek na wierzbie, wszystko przepadło ku niewątpliwej uciesze duchów komturów krzyżackich, z których żaden nie zwykł był za życia wycofywać się bez ostatecznego przymusu stamtąd, dokąd raz z wojskiem przyszedł. Bardzo prawdopodobne, że duchy owe przebywały w piekle. Ale dzieło polityczne Zakonu nie zostało zniszczone i w przyszłości sprowadzić miało piekło na ziemię. Nie należy się lękać powtórzenia tezy, że Polska i Litwa mogły zrobić karierę morską jedynie w ten sam sposób co Rosja. Wymusić dla siebie respekt, jako dla prawdziwego mocarstwa kontynentalnego, i dopiero rozepchnąć się łokciami. Rosyjska ranga państwa morskiego zatwierdzona ostatecznie została pod Połtawą, położoną w stepach. Carowie posiadali flotę bałtycką i czarnomorską. Tę ostatnią zafundowali sobie nie wcześniej, aż zdobyli Krym. Król budował nad morzeni forty Władysław i Kazimierz, wziął od bogacza gdańskiego Jerzego Hewela na kredyt statki, które w czasie wolnym od innych zatrudnień dość niedołężnie parały się handlem. Potem, kiedy Hewel oczy zamknął, a opiekunowie małoletniego spadkobiercy upomnieli się o pieniądze, przyszło okręty sprzedać ze stratą. Władysław nie rozstawał się z marzeniami o tronie szwedzkim lub odszkodowaniu zań, a to w postaci dziedzicznego księstwa dla polskiej linii Wazów. Najpierw chciał posiąść taką domenę w Inflantach, potem odwrócił wzrok na inne regiony Europy. Pragnął odegrać rolę siewcy pokoju, licząc, że tą drogą dobije się sławy, autorytetu oraz swego księstwa. Jako mężów zaufania, wysłanników i pośredników używał w licznych swych działaniach niemal wyłącznie cudzoziemców. Osobiste i dynastyczne zamysły króla wpłynęły na jego postawę podczas rokowań sztumdorfskich, z nimi także wiązały się ściśle plany morskie. One również decydowały przy dość urozmaiconych projektach matrymonialnych. Władysław zamierzał ożenić się z protestantką, córką zmarłego na wygnaniu 20 - Rzeczpospolita... l 305 „króla zimowego", Elżbietą. Miało to ułatwić sojusz z Anglią i przynieść poparcie z jej strony, a dostarczyło oczywiście biskupom krajowym powodu do niezadowolenia i krytyki. Jeden tylko z hierarchów nie przyłączył swego głosu do tego chóru. Był nim wielekroć w tej książce cytowany kronikarz, Paweł Piasecki. Jako kandydatki na królowe brane też były pod uwagę matka i córka: wdowa po Gustawie Adolfie, Maria Eleonora, oraz młodziutka i ekstrawagancka władczyni Szwecji, Krystyna. Skończyło się na trafieniu w utartą od wieku koleinę. 12 września 1637 roku Władysław poślubił członkinię domu Habsburgów - Cecylię Renatę - własną siostrę cioteczną, rodzoną zaś Ferdynanda III, który niedługo przedtem objął rządy w Wiedniu. Tak więc król polski został szwagrem cesarskim, co dostarczyło podniety do rojeń o 275

imperatorskim spadku, a w oczach Europy miało zupełnie określoną wymowę polityczną. Cecylia Renata ukoronowana została w warszawskiej katedrze Św. Jana. Najbliższy sejm zaprotestował przeciwko niczym nie uzasadnionemu gwałceniu tradycji i obwarował konstytucją koronacyjne prawa Krakowa. Cioteczne małżeństwo nie okazało się wzorowym stadłem. Król żony nie lubił, ona miała słuszne powody do niezadowolenia z obyczajów małżonka. Samo przez się zrozumiałe, za Cecylia Renata poszła w ślady swych babek, połowic Zygmunta Augusta, oraz obu ciotek, które kolejno dzieliły łoże z Zygmuntem III. Była w Warszwie nieoficjalną, lecz rzeczywistą przedstawicielką interesów austriackich. Misję swą spełniała jednak w sposób o wiele mniej ostentacyjny niż nieboszczka Konstancja. Rok 1637 przyniósł układ, zwany zazwyczaj „paktem familijnym" Władysława IV z Habsburgami. Pewne jego punkty znamionuje polot, fantazja śmiała aż do zuchwalstwa. Tak więc gdyby polscy Wazowie wygaśli, ich prawa do tronu szwedzkiego przejść miały na ród cesarski. Autorom traktatu nie przeszkadzało, że po śmierci Gustawa Adolfa sejm szwedzki, uchwałą jak najbardziej legalną, raz na zawsze odsądził Zygmuntowiczów od Sztokholmu, skazał ich na moralną i faktyczną banicję ze Skandynawii. „Pakt familijny" stwarzał również sojusz zaczepny przeciw Turcji. Kraje, zdobyte w przyszłości wspólnym orężem na sułtanie, miały się stać dziedziczną własnością Wazów „polskich" z wyłączeniem jednak tego z nich, który akurat panuje w Polsce. Dyplomacja cesarska zgodziła się na śmiałe projekty, z czego wcale jeszcze nie wynika, że zamierzała się do ich urzeczywistnienia przyczyniać. Austria chciała utrzymać Rzeczpospolitą w bezruchu i móc nadal bez przeszkód werbować w niej żołnierza. Bała się, że sąsiadka zechce się zbliżyć do Francji, 306 posłuchać jej zachęt i poszukać sobie zysków terytorialnych na Śląsku. Traktat miał przede wszystkim oddalić politycznie Warszawę od Paryża, który wszystko trafnie pojął, a ręce miał długie i natychmiast zaczął nimi działać. Od tej pory na wszystkich swych drogach napotykał Władysław kłody francuskiego pochodzenia. Nie z platonicznych wcale względów obiecywał Ludwik XIII Gdańskowi pomoc, a poseł króla arcychrześcijańskiego w samej Warszawie zuchwale i zupełnie jawnie wtrącał się do naszych spraw wewnętrznych. Za wiedzą i zgodą dwóch kolejnych władców - Zygmunta i Władysława znaczne, z bardzo groźnych żołnierzy się składające oddziały polskie chadzały „na cesarską". Wobec takiego stanu rzeczy polityka francuska zmierzała do zupełnie jasnych i zrozumiałych celów. Starała się przeszkodzić wzmocnieniu władzy królewskiej w Rzeczypospolitej i zapobiec werbunkom. Już w maju 1622 roku chorągwie lisowczyków pokazały się nad Renem, 276

niedługo później aż we Włoszech północnych. W roku 1635 Mazowszanin Paweł Noskowski i z Sandomierszczyzny się wywodzący Jan Gromadzki zabrnęli w strony dość odległe od swych rodzinnych pieleszy. Dowodzone przez nich pułki przeprawiły się pod Wormacją przez Ren, wtargnęły do Szampanii, odnosiły zwycięstwa nad Francuzami. Był to jeden z ostatnich wyczynów lisowczyków, którzy wkrótce znikli nareszcie z historii. W tych właśnie czasach jeden z nich, wysłany pewnie w jakiejś' sprawie do Amsterdamu, zwrócił na siebie uwagę Rembrandta. Przedstawiający polskiego kawalerzystę obraz to takie arcydzieło, którego narodzinom należy złorzeczyć. Jeśli Francuzi bruździli Polsce, mieli po temu rzeczowe i słuszne powody. Przyjaźń z Austrią i świadczona jej pomoc zysków nam nie przynosiły. W sierpniu 1638 roku Władysław IV przekroczył granice swego państwa. Jechał do Baden w Dolnej Austrii, aby skorzystać z tamtejszych cieplic i poratować zdrowie. A w istocie chciał się osobiście spotkać z cesarzem i wyjaśnić wzajemne stosunki. Sejm pytany o zgodę nie był, liczne sprzeciwy senatorskie - wśród nich głos hetmana Koniecpolskiego - nie odniosły skutku. Grono znacznych osób towarzyszyło panu w wędrówce: królowa Cecylia Renata, kanclerz wielki koronny, Piotr Gembicki, obydwaj podkanclerzowie, Jerzy Ossoliński i Stefan Pac, Jakub Sobieski, nieodstępny powiernik Adam Kazanowski i rezydent brandenburski Jan Hoverbeck, że się już pominie pomniejsze gwiazdy. W październiku monarchowie spotkali się w Nikolsburgu. Przyjmując królewskiego szwagra na własnej ziemi, Ferdynand III wbrew warunkom dopiero co ułożonego ceremoniału - ostentacyjnie brał 307 pierwsze miejsce. Polskiej parze koronnej przeznaczono apartamenty poślednie, od podwórza. Rozmowy nie dały nic, Austria życzyła sobie utrzymania istniejącego stanu, to znaczy bezwładu Polski i wikłania się jej w kłopoty. W ponurym nastroju powrócił Władysław z wyprawy, która zrodziła dwojaki skutek polityczny: dotkliwą kompromitację i uchwałę sejmową, zabraniającą monarchom wyjeżdżania z granic Rzeczypospolitej. Szlachta nabierała rutyny w chwytaniu swych panów za poły. Cesarz odmówił szwagrowi pomocy w innej ienującej sprawie, której w dodatku sam był w znacznej mierze winowajcą. Od 9 maja tegoż 1638 roku królewicz polski Jan Kazimierz siedział w więzieniu francuskim, traktowany ostro, bezwzględnie. Dozorcy pozwalali mu rozmawiać tylko po francusku, i to na cały głos. Poprzednio, w chwili aresztowania go, tłum demonstrował, zadowolony z decyzji swych władz. Przyrodni brat Władysława IV służył był poprzednio w armii cesarskiej w randze pułkownika, uczestniczył w kampanii lotaryńskiej, jeździł do Wiednia po Cecylię Renatę. Jego bliskie i serdeczne związki z Habsburgami nie były 277

tajne nikomu, a zwłaszcza już Francji, mającej dobry węch i wywiad. W styczniu 1638 roku Jan Kazimierz rozpoczął interesującą podróż. W Genui dokąd dotarł z Warszwy drogą przez Wiedeń oczywiście - wsiadł na statek „Diana"i pożeglował w kierunku Hiszpanii. Grał rolę skromną - jako prywatna osoba towarzyszył posłowi polskiemu, Janowi Karolowi Konopackiemu. Właściwa misja królewicza miała się rozpocząć dopiero po przybyciu na Półwysep Iberyjski. Na mocy porozumienia z Ferdynandem III czekało tam na Jana Kazimierza stanowisko wicekróla Portugalii oraz admirała floty hiszpańskiej. Wiedział nasz wędrownik, jakie stopnie ma wkrótce otrzymać i czym się zająć, nie zapomniał o tym i wtedy, kiedy się kręcił w pobliżu portów w Tulonie i w Marsylii. Kardynał Richelieu nie wykroczył więc chyba przeciwko prawidłom zdrowego rozsądku, podejrzewając Jana Kazimierza o szpiegostwo na rzecz Hiszpanii. Ale pewności naukowej mieć nie można, bo instrukcji wywiadowczej przy aresztancie nie znaleziono. Na rozkaz namiestnika Prowansji komendant portu Tour de Bouc uwięził królewicza, osadzanego potem kolejno w twierdzach Salon i Cisteron. Dopiero w sierpniu 1639 roku przeniesiono go w lepsze warunki, do zamku Bois de Yincennes pod Paryżem. Wolność wyjednało dlań w lutym 1640 roku poselstwo wojewody smoleńskiego, Krzysztofa Gosiewskiego. Musiał on w imieniu Rzeczypospolitej podpisać cyrograf, zawierający zobowiązanie powstrzymy308 wania się od przymierzy z państwami wrogimi Francji oraz przerwania akcji werbunkowej w Polsce. Ludwik XIII dopuścił teraz Jana Kazimierza przed swe oblicze, przyjął go według ceremoniału przewidzianego dla książąt „drugiego rzędu". Audiencja odbyła się w sypialni monarszej. O wolnos'ć dla niedoszłego admirała zabiegał papież Urban VIII, król angielski Karol I, Wenecja i Genua. Tylko Ferdynand III, szwagier i sojusznik, palcem nie ruszył i nawet obiecać niczego nie chciał. Rozważając polsko-litewskie losy pod rządami Wazów, chciałoby się raz za razem powtarzać słowa Gustawa Adolfa: Bóg sam zna, jak ich prowadzą. W trzy lata po uwolnieniu Jan Kazimierz wpadł na nowy pomysł. Przebywając w Loreto nagle poczuł powołanie i wstąpił do zakonu jezuitów. Papież Urban VIII na złość Władysławowi zatwierdził to. Niefortunny kandydat na wicekróla Portugalii otrzymał niebawem kapelusz kardynalski. Niewątpliwą pociechę dla seniora dynastii stanowiło, że od Niedzieli Palmowej 1640 roku, która przypadła l kwietnia, żył na świecie przypuszczalny następca tronu, królewicz Zygmunt Kazimierz. Na rodziców chrzestnych zaproszono parę cesarską, Ferdynanda III wraz z małżonką. Podczas uroczystości w Warszawie zastąpili ich stryj i ciotka nowo narodzonego, uczty zaś nie wyprawiono, bo szalejący z radości król nie mógł podnieść się o własnych siłach. Gnębiła go podagra, i to tak ostra, że chwilami krzyczał z bólu na cały 278

zamek, a kiedy rozpoczął swe obrady sejm, trzeba było pana wraz z jego łożem przynosić do izby. Władysław liczył sobie czterdzieści pięć lat dopiero, lecz niedobrze było z jego zdrowiem. Roztył się wcześnie, ociężał, słabował często. Zaprzestał używania stroju polskiego, bo cudzoziemski mniej dokuczał pobrzękniętym nogom. W jaskrawym przeciwieństwie do ojca lubił długo się wylegiwać i nawet sprawy państwowe załatwiał w sypialni, jadał w pościeli, bo mu podobno taki tryb życia na zdrowiu pomagał. Cierpiał na jakąś bardzo złośliwą odmianę reumatyzmu oraz na kamicę. Nie jest pewne, czy mieli słuszność ci, co dopatrywali się przyczyn zła w samych tylko „zbytkach" młodego, a także i dojrzałego wieku pomazańca. Rozejrzyjmy się po pamiętnikach ówczesnych... Przecież ciągle ktoś z ich bohaterów choruje, zapada na febry zwykłe czy „tercjanny", na oczy, na drgawki i rozmaite dziwne gorączki. Dzisiejsze stowarzyszenia lekarskie i ministerstwa fachowe stanowczo powinny zająć się publikowaniem owych memuarów, aby ludzie, dla których zdrowie jest regułą, a choroba stanem wyjątkowym, ludzie nam współcześni nauczyli się cenić zdobycze medycyny, jej zawrotny rozwój. W roku 1624 zmarł nagle w Hisz309 panii arcyksiążę Karol Habsburg, biskup wrocławski, podróżujący w towarzystwie naszego królewicza Władysława. Zasłabł od „picia mocnego wina" i żywot rychło zakończył, ponieważ „lekarze hiszpańscy, nie znając się na chorobach ludzi północnych, zbyt wiele krwi z niego wypuścili". Higiena znajdowała się wówczas w stanie potwornym, sam Paryż cuchnął jak kloaka. Panowało nieprawdopodobne obżarstwo i pijaństwo. To nieprawda, że Polacy i Litwini odróżniali się w tym względzie od sąsiadów. Jeśli mogli kogoś zadziwić, to jednych chyba Włochów. Anglia, kraje skandynawskie i niemieckie, Wiedeń i Moskwa - wszędzie było mniej więcej jednako. Elektor brandenburski, przyjmując Władysława w Szczytnie, tak sobie pozwolił, że dworzanie musieli go prędko wywlec do sąsiedniej komnaty, by współbiesiadników nie opaskudził. W gdańskim Dworze Artusa od rana do nocy trwało jedno ciągłe żłopanie piwa - bez zakąski. Podczas przyjęć po rozmaitych dworach zawczasu ustawiano na schodach i w sieniach kubły-womitoria. Nawykowo chciałoby się przypuścić, że we Francji było inaczej. Ludwik XIII - opowiada Emil Magne - musiał zagrozić amatorom uczt zbyt obfitych karą dopasowaną do charakteru wykroczenia. Konfiskatą zastawy stołowej tudzież całego urządzenia sali jadalnej. Jedyny ówczesny paryski wynalazek kulinarny polegał na perfumowaniu jadła i na zaprawianiu go szkodliwymi dla zdrowia korzeniami, w których - dodajmy - Polacy od dawna namiętnie się lubowali. Nikogo nie raziło obmacywanie podanych na stół potraw palcami ani odkładanie na półmisek kąsków, które nie uzyskały uznania. Władysław okazywał żywe niezadowolenie, jeśli czasem poprzestać musiał na kilku zaledwie daniach. Nie był żadnym wyjątkiem wśród sobie współczes279

nych. W domu jego brakowało jednak niekiedy pieniędzy na prowiant. O Cecylii Renacie opowiadano, że w krótkim czasie uciułała osiem milionów, z czego połowę przekazała rodzinie. Czas upływał, król dobiegał pięćdziesiątki, a sukcesy pierwszych lat panowania nie powtarzały się. Nie sposób i nie warto zresztą streszczać tu dziejów rozmaitych fantastycznych pomysłów, wśród których nie zabrakło i próby sprowokowania wojny ze Szwecją. Szlachta coraz lepiej uczyła się nieufności, podejrzewała, że nawet w sprawie ceł morskich Władysław działa z poduszczenia cesarza i dla jego dobra, domagała się, aby pieniądze - jeśli się je w ogóle uzyska - wpływały do kasy państwowej, a nie dworskiej. Rozprawa z arianami zaniepokoiła wielu katolików nawet, ponieważ proces przeprowadzono w sposób dotychczas nie praktykowany i nie określony prawem. Każdy lękał się posądzenia o sprzyjanie kacerzom, więc Raków nie znalazł obrońcy, ale podejrzliwość wyraźnie wzrosła. 310 Upadł i pogrzebany został projekt zaprowadzenia „elity orderowej", jak się wyraził Władysław Konopczyriski, który bardzo słusznie zauważył, że znacznie potrzebniejsza od niej była oświata polityczna. Tej nie mogły dać szkoły, zajęte nauczaniem retoryki, chwalby panujących stosunków i bigoterii. „Kawaleria Orderu Niepokalanego Poczęcia", mająca się składać z siedemdziesięciu dwóch mianowanych przez króla braci krajowych i dwudziestu czterech zagranicznych, stałaby się pewnie w praktyce jakąś nową odmianą stronnictwa regalistów Zygmunta III, które przecież istniało, lecz żadnych błogosławieństw na kraj nie sprowadziło. Dwaj najpoważniejsi senatorowie Stanisław Lubomirski i Stanisław Koniecpolski - grzecznie podziękowali za zaszczyt, lecz zrzekli się go; Krzysztof Radziwiłł rozpoczął namiętną opozycję, bo członkiem Kawalerii mógł być tylko katolik. Oglądany od tej strony projekt wygląda na naprawdę sprzeczny z charakterem Rzeczypospolitej, a więc tym samym z jej dobrem. Wprowadzenie go w życie zatwierdziłoby podział szlachty na obywateli pierwszej i drugiej klasy. I bez „elity orderowej" daleko, stanowczo za daleko już postąpiono u nas w tym katastrofalnym kierunku. Zwolennikiem Kawalerii i co najmniej współautorem projektu jej założenia był Jerzy Ossoliński, mąż stanu wybitnie zdolny, w sztuce dyplomacji mistrz nad mistrze, o wiele mniej szczęśliwy w poczynaniach krajowych. Ludwik Kubala, jego znakomity biograf, twierdzi, że nie przekonania i zamiary Ossolińskiego, przekonanego monarchisty, ale stosowane przezeń środki prowadziły do stałych niepowodzeń. „Lekceważenie i systematyczne gwałcenie praw i tradycji Rzeczypospolitej było główną przyczyną upadku władzy królewskiej w Polsce" - powiada Kubala i ta jego diagnoza w sposób idealnie trafny określa najcięższy z grzechów, popełnionych w epoce Wazów i przez nich samych. 280

Władysław IV odziedziczył niejako po ojcu dwóch pomocników, wyposażonych w indywidualności zupełnie nietuzinkowe - Jerzego Ossolińskiego i Stanisława Koniecpolskiego. Działacz cywilny gotów był zawsze iść politycznym przebojem, łamać prawo, terroryzować posłów nawet kijem, lekceważyć sejm. To on był głównym w kraju winowajcą wyroków w sprawach rakowskiej i wileńskiej. Wojownik - człowiek bezwzględny aż do okrucieństwa - unikał nielegalności niczym ognia. I dlatego on właśnie mógł odegrać rolę męża opatrznościowego w chwili krytycznej, która nadchodziła wielkimi krokami. Na razie miał Koniecpolski sporo zatrudnień na Ukrainie. Działał tam na mocy prawa, lecz takiego, które pozostając w zgodzie z ogólną sytuacją 311 społeczną owej doby, jaskrawo kolidowało z koniecznością polityczną federacji, formy państwowej śmiałej, nowatorskiej, wyprzedzającej swój czas. Ustrój pańszczyźniany krzepł na Rusi, kończyły się lata „wolnizny", hojnie ongi udzielanej ściąganym zewsząd przybyszom. Znośniejsze stosunki panowały na Zadnieprzu, co z natury rzeczy wynikało. „Ład", którego kodyfikatorem i chwalcą był Anzelm Gostomski, nasuwał się stopniowo od zachodu, po prostu od stron wcześniej i gęściej zaludnionych. Magnacki i szlachecki nieustający pęd ku bogactwu coraz cięższą czynił dolę plebsu. Abyśmy jednak nie popadli w zarozumialstwo, sami siebie uznając za odkrywców tej prawdy dziejowej, posłuchajmy słów Pawła Piaseckiego, napisanych ówcześnie: Gdy rozmaici panowie polscy we włościach kijowskich, głównym Kozaków siedlisku, bądź przez kupno, bądź z hojnego szafunku obszernych dóbr stali się posiadaczami, dla powiększenia swoich dochodów starali się wmówić w senat i króla, że zbyteczną wolność Kozaków, która zamiarom ich zdawała się być zawadą, należało powściągnąć. Niechaj nikt nie próbuje wmawiać w naiwnych, że brakowało wtedy ludzi rozumiejących interesy państwa. Komplikowały się one na Ukrainie w sposób tragicznie zawiły, tym potrzebniejsza była polityka na długiej fali, w pełni świadoma swoich celów i trzeźwa. Dla ziemian Kozacy nierejestrowi byli materiałem na chłopstwo pańszczyźniane, dla państwa pogotowiem mobilizacyjnym, rezerwuarem siły, nadającej się do skierowania wszędzie... nawet nad Zalew Świeży. A jednocześnie - to samo państwo nie mogło się obojętnie przyglądać podejmowanym bez żadnej kontroli „chadzkom" morskim. Tym bardziej, że po roku 1635, po zawarciu pokoju z Turcją, za który oglądający się na Sztokholm król tak gorąco Bogu dziękował, południowy wschód winien był ucichnąć, nie przeszkadzać. Traktaty z Moskwą, sułtanem i Szwecją do pewnego stopnia ustabilizowały położenie dwóch wielkich.regionów Rzeczypospolitej, Polski i Litwy. W trzecim, to znaczy na Ukrainie, najważniejsze sprawy nadal czekały na załatwienie i ta właśnie okoliczność powinna była teraz pochłaniać uwagę rządu, 281

zajmującego się ciągle, niestety, czymś zgoła innym. Korona odzyskała po Sztumdorfie swe porty, Wielkie Księstwo utwierdziło się w posiadaniu Smoleńska, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny, mogło spławiać towary Dźwiną. Ten stan rzeczy wolno było uznać za zadowalający. Na Ukrainie granica wisiała gdzieś w Dzikich Polach, Zaporoże twierdziło, że może u siebie przyjmować wszelkiego rodzaju gości, zarówno komisarzy królewskich, jak posłów mocarstw obcych. Na dzisiaj kreślonych mapach widnieją linie, wyznaczające stałe szlaki pochodów tatarskich - Wołoski, 312 Kuczmeński i Czarny. Każdy z nich wiódł daleko na zachód, aż w okolice Zbaraża, Krzemieńca, Lwowa, Sanoka, Iwonicza nawet! Stanowczo za wcześnie szlachta marzyła o zażywaniu trwałego pokoju. Na Ukrainie nie dojrzały dlań jeszcze warunki. Potrzebny był tutaj wysiłek, pokierowany przewidującą myślą, dobrze wsparty środkami materialnymi. Magnackiej Rzeczypospolitej nie stać było na sprawiedliwość socjalną. Na twardy porządek państwowy zdobyć by się mogła na pewno. W roku 1635 sejm postanowił wznieść nad Dnieprem fortecę Kudak. Załoga jej pilnować miała Zaporoża, przecinać jego łączność z resztą Ukrainy, a przez to zapobiegać „swawoleństwu". Ustawa była rozsądna. Z punktu widzenia techniki politycznej można jej to tylko zarzucić, że przewidywała budowę jednej twierdzy zamiast tuzina. Kudak sygnalizował koncepcję, lecz jej jeszcze nie oblekał w ciało. Drażnił i niepokoił, na terrorystę był za słaby, bo samotny. A kłuł w oczy nie tylko Zaporożców, lecz i Tatarów. O jeden dzień marszu zaledwie od jego murów Dniepr zwężał się, orda miewała tam dogodne miejsce do przeprawy. Można długo się spierać, czy Kazimierz Wielki dobrze postąpił, zajmując Ruś Czerwoną. W każdym razie dokonawszy tego zaczął natychmiast kraj fortyfikować, co zresztą czynił z całym swym państwem. Wiele się można nauczyć, zwiedzając raz już w tej książce wspomniany Sobień nad Sanem. U podnóża skały, która dźwiga ruiny zamku, wymurowali Niemcy podczas ostatniej wojny przepotężny bunkier, ryglujący ogniem dolinę rzeki. Dobry punkt upatrzył sobie sześćset lat wcześniej król czy też jego doradcy wojskowi. Budowę Kudaku poważnie wsparł swym prywatnym groszem hetman Stanisław Koniecpolski. Państwo, którego poseł gubił po brukach rzymskich kute złoto, było za ubogie, by nastarczyć własnymi środkami. Rachując długi Władysława IV, prawdziwe czy też wyolbrzymione przez plotkę oszczędności jego żony, rozprawiają dziejopisarze o milionach złotych. Żołd dla Kozaków rejestrowych wynosił sto kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Rząd zalegał z nim, zrażając sobie ukraińską „elitę" żołnierską, której członkowie nieraz cierpieli niedostatek. Z wielu głębokich przyczyn Rzeczpospolita okazywała się ciągle niezdolna 282

do przebudowy swej dwoistej formy na trialistyczną. Wydaje się jednak, że materialnie stać by ją było na wymuszenie przemocą posłuchu, aż do czasu nieuniknionej rozprawy z Tatarami, która stworzyłaby możliwość rozumniejszego rozstrzygnięcia kwestii. Na znajdującą się w budowie twierdzę kudacką uderzyli Kozacy pod 313 dowództwem Sulimy. Napastnicy rekrutowali się spośród „czerni", ataman ich - w oczach ludzi XX wieku - automatycznie wprost wygląda na przywódcę ludowego. Na Ukrainie ówczesnej panowały jeszcze stosunki dość mgławicowe i od jakichkolwiek schematów odległe. Władysław Tomkiewicz wyszperał rewelacyjną wiadomość, że tenże Sulima był wierzycielem księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, któremu pożyczył cztery tysiące złotych. Lud ukraiński był na pewno nieszczęśliwy. Ale ci, co go podrywali do walki, myśleli raczej o własnych pożytkach i awansach niż o sprawiedliwości socjalnej. Ciężki błąd popełniła Rzeczpospolita nie uczyniwszy całej starszyzny kozackiej po prostu szlachtą. Herby, folwarki i prawo do pańszczyzny odegrałyby rolę potężnego pacyfikatora. Sami rejestrowi dopomogli w stłumieniu buntu Sulimy, który jednak zburzył mury kudackie, strzegący budowy oddział wojska wytępił, dowódcę jego, zaciężnego oficera francuskiego nazwiskiem Morion, wbił na pal. Schwytany wkrótce, został ścięty w Warszawie. Wdowa po Sulimie nadal dzierżyła w zastawie położoną pod Łubniami wieś Pulińce, a towarzysz broni straconego, darowany w Warszawie życiem Paweł Pawluk, wzniecił w roku 1637 powstanie bardzo poważne. Tuż przed jego wybuchem komisarzom królewskim z Adamem Kisielem na czele udało się przejednać część rejestrowych, wypłacając im zaległe pieniądze. Okoliczność ta z góry skazała zryw na niepowodzenie. Operacje przeciwko zbuntowanym prowadził Mikołaj Potocki, hetman polny koronny. Chory Koniecpolski patronował z oddali przedsięwzięciu, prowadzonemu dokładnie według jego wskazówek. Uniwersał hetmana wielkiego nakazywał bezlitośnie traktować tych, którzy w przeciągu dwóch tygodni nie złożą broni i nie uderzą w pokorę. Mieli być karani także „na żonach i dzieciach", siedziby zaś ich wniwecz obracane, „gdyż lepsza jest rzecz, ażeby pokrzywa na tym miejscu rosła, aniżeli żeby się zdrajcy Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej tam mnożyli". Po zdobyciu Kudaku Sulima i jego ludzie nie poprzestali na wybiciu żołnierzy. Wymordowali ich żony i dzieci. Koniecpolski zawczasu zapowiedział takiż sam odwet. Nie przynoszący mu zaszczytu uniwersał wydał jednak dopiero wtedy, kiedy zawiodły próby pertraktacji z Pawlukiem. Ten ostatni również wrogów nie oszczędzał. Ujął i kazał stracić całą niemał starszyznę rejestrowych, przede wszystkim pułkownika, Sawę Kononowicza, i pisarza wojskowego, Teodora Onuszkiewicza. Odezwa atamana, opubliko283

wana 12 sierpnia 1637 roku, zwracała się do Kozaków nierejestrowych i chłopstwa. Wzywała do walki z panami oraz ze zdrajcami. Osoby królewskiej 314 nie atakowała wcale. Wręcz przeciwnie! Pawluk przyrzekał monarsze wszelką pomoc w razie potrzeby. Nie należy wysnuwać z tego zbyt daleko posuniętych wniosków. Chłopi i pospólstwo zaporoskie coraz uparciej oglądali się już w tym czasie w stronę Moskwy. Rzeczpospolita liczyć mogła na szczupłą, względnie uprzywilejowaną elitę kozacką. Ci jej członkowie, którym udało się ujść rąk Pawluka, schronili się do obozu wojsk koronnych. Kampania przeciwko Pawlukowi miała przebieg błyskawiczny. Wolno przypuszczać, że odniesiony tryumf przewrócił Potockiemu w głowie, uczynił wojownika miernych zdolności zanadto pewnym siebie. Drogo za to hetman zapłacił po latach dziesięciu, kiedy przyszło mu się spotkać z przeciwnikiem, który sam jeden wart był więcej niż wszyscy przywódcy dawniejszych powstań kozackich razem wzięci. Pamiętajmy, że na scenie dziejowej zaczęły się już ukazywać postacie doskonale wszystkim znane z Ogniem i mieczem. Groźny uniwersał Koniecpolskiego wydany został we wrześniu - więc po odezwie Pawluka - a dopiero w listopadzie wojsko ściągnęło znad Dniestru, gdzie strzegło granicy przed spodziewanym napadem Tatarów. Chorągwie przybyły nad Dniepr i natychmiast zawiązały konfederację, żądając zapłaty zaległego żołdu. Potocki musiał pertraktować z własnymi podkomendnymi, czapkować im na mrozie i obiecywać zaspokojenie pretensji. 10 grudnia ruszył z Rokitna na Bohusław i Korsuń, 16 grudnia wygrał bitwę pod Kumejkami, w cztery doby później obiegł w Borowicy niezdolne do oporu niedobitki, które skapitulowały, wydatac hetmanowi Pawluka. Dziesięć dni kampanii zimowej! Pod Kumejkami wojsko koronne dokazało niebywałej sztuki. Atak jazdy rozerwał tabor kozacki. Straty były duże, lecz skutek piorunujący. Inżynier francuski Beauplan - autor technicznego planu budowy Kudaku - zostawił nam rozsławione przez Henryka Sienkiewicza świadectwo, pozwalające ocenić ów wyczyn militarny. Twierdził mianowicie, że dwustu kawalerzystów polskich bez trudu rozprawiało się w polu z dwoma tysiącami konnych Zaporożców, za to stu Kozaków potrafiło z powodzeniem bronić się zza wozów taborowych dziesięciokrotnej przewadze polskiej. Tym razem husaria rozerwała tabor. Duch do tego stopnia upadł w pokonanych, że przestali myśleć o walce. Pawluk próbował uciec chyłkiem z Borowicy, ale pochwycony przez własnych towarzyszy znalazł się w ręku Potockiego. Adam Kisiel, który szczerze pragnął zgody, własnym słowem zaręczył Kozakom za jego życie. W roku następnym stracono Pawluka w Warszawie. Pokorny, uniżony akt kapitulacji sygnował w Borowicy pisarz Wojska 315 284

Zaporoskiego, Bohdan Chmielnicki. W jedenaście lat później pertraktował z nim o pokój ten sam Adam Kisiel, którego słowo honoru zostało zlekceważone i złamane. Mikołaj Potocki nie poprzestał na zwycięstwie wojskowym. Terroryzował, ścinał, a głowy straconych kazał wystawiać na widok publiczny. Hetman poczynał tak sobie w znaczniejszych miastach i w samym Kijowie, poszczególni dziedzice w swoich prywatnych włościach. Koniecpolski i Władysław IV postępowanie Potockiego pochwalali. Wiosenny sejm 1638 roku uczynił to samo, dogadzając - jak to określił Władysław Konopczyński - „mściwym instynktom ziemian kresowych". Rejestr kozacki ograniczony został do liczby sześciu tysięcy głów, odgrodzony starannie od chłopów i mieszczan, poddany ponadto władzy komisarza i oficerów, wywodzących się ze szlachty i mianowanych, „nakaźnych". (Nawiasem zauważyć warto, że wywodzący się z polszczyzny termin „nakaźnego" został żywcem przejęty przez terminologię rosyjską, był używany aż do roku 1917 i łatwo się z nim spotkać na stronicach Cichego Donu. Kwieciem stepowym, czarnomorskimi limanami i namokłym w wodzie drewnem czajek woniejący tytuł atamana pochodzi od pludrackiego: Hauptmann.} Wszystkich nierejestrowych uznał sejm za „w chłopy obrócone pospólstwo". Władysław IV, powszechnie uważany za niezłomnego przyjaciela Kozaków, już przed sejmem aprobował pomysły Koniecpolskiego. Dowiódł tego Adam Kersten w swej niedawno wydanej i już szeroko znanej książce o Stefanie Czarnieckim, który jako porucznik chorągwi husarskiej walczył z Pawlukiem i uczestniczył w szarży pod Kumejkami. Atamana ścięto w Warszawie, zwłoki poćwiartowano, na Ukrainie zaś rozegrał się drugi, bodaj jeszcze bardziej krwawy akt powstania, prowadzonego teraz przez Jakuba Ostranicę, Dymitra Hunię i Karpa Skidana. Tym razem zbuntowanych ludzi Rzeczypospolitej wsparli poddani cara Moskwy, Kozacy Dońscy. Kilkuset ich służyło pod rozkazami Putywleca w oddziale, który mocno przyciśnięty przez Stanisława Potockiego poddał się i - wbrew dopiero co danemu słowu regimentarza - został natychmiast wymordowany. Obyczaje, zdające się świadczyć o wrodzonej Polakom odrazie do okrucieństwa, od dawna już poszły w zapomnienie. W tłumieniu nawrotu powstania nader czynny udział wziął Jeremi Wiśniowiecki. W roku poprzednim książę odznaczyć się nie zdążył, zajęty był bowiem sprawami osobistymi. Ubiegał się o rękę młodziutkiej Gryzeldy Konstancji Zamoyskiej. Tym razem przyprowadził swe prywatne wojsko, wielekroć 316 dowiódł umiejętności dowodzenia i męstwa, zdobył tym sobie znaczny mir wśród szlachty. Ostranica i H unia kolejno opuścili towarzyszy i uszli na wschód, za granicę, 285

gdzie wespół z Dońcami mieli niebawem naprawdę po bohatersku zasłaniać Azów przed Turkami. 10 sierpnia 1638 roku skończyło się długotrwałe oblężenie obozu kozackiego przy ujściu Suły do Dniepru, broniącego się z nadzwyczajnym męstwem. Niedobitki musiały bez żadnych warunków skapitulować przed Mikołajem Potockim. Hetman polny przeżył jeszcze jeden tryumf, stanowczo przerastający miarę zwycięzcy. Twierdzę w Kudaku zbudowano. Komendantem jej został wkrótce Krzysztof Grodzicki, artylerzysta i inżynier wojskowy wykształcony w Niderlandach, a wypróbowany w Niemczech, „na cesarskiej", pod okiem samego Wallensteina. Wygrane z Kozakami były jedynymi sukcesami, jakie Władysław IV mógł zapisać na swe „dobro" po rozejmie sztumdorfskim. Wszystkie inne przedsięwzięcia zawiodły. Groźnie podminowany spokój powrócił na Ukrainę... aż do czasu, kiedy naruszyła go polityka królewska, co najmniej o dziesięć lat za późno powracająca na szlak południowo-wschodni. Nie wystarczy zabrać się do rzeczy słusznej, należy jeszcze zrobić to w porę, a zwłaszcza - umiejętnie. Władysława IV plan wojny tureckiej to temat, którym aż do ostatnich czasów często się zajmowała nasza historiografia i literatura piękna. Zwłaszcza ta ostatnia przyczyniła się do ugruntowania poglądu, że mądry i energiczny król chciał rzeczy zbawiennej, zawiódł zaś pogrążony w gnuśnym pacyfizmie naród szlachecki. Z tymi planami było po trosze jak z wężem morskim: od czasu do czasu coś się ukaże na powierzchni fluktów, ginie z oczu i nie wiadomo w końcu, czy sam obiekt w ogóle istnieje. Tak się działo za Władysława przez lat trzynaście. Dopiero u schyłku rządów zamysł rozprawy z Półksiężycem wynurzył się na dobre i niemal natychmiast spęczniał do rozmiarów o wiele przerastających granice trzeźwości, gigantycznych, zdolnych przerazić nie tylko ziemiańskich domatorów, ale wszystkich w kraju ludzi przytomnych. Gdyby ukoronowany szef rządu posiadał koncepcje państwowe, a nie osobiste ambicje zaledwie, powróciłby na szlak południowo-wschodni zaraz po 317 Sztumdorfie, czyli po zabezpieczeniu północnych i północno-wschodnich granic państwa, po zupełnie znośnym załatwieniu spraw Litwy i Korony właściwej. Nie zapomnijmy, że na samym wstępie panowania sułtan dał „okazję", a sejm odpowiedział na to uchwaleniem znacznych podatków. I później przychodziły doniesienia Koniecpolskiego, że od strony Turcji „pogodna pora", co w języku hetmańskim oznaczało sposobność do działania. Polityka państwowa gubiła się w fantazjach, po całej Europie poszukiwała blasków i efektów. Sprawę pruską zaprzepaściła karygodnie, turecką, a właściwie tatarską, na dobre przypomniała sobie w ostatniej chwili, kiedy na Ukrainie zawsze obfitującej w materiał wybuchowy - znowu zatliły się lonty. 286

Władysław Konopczyński przytoczył w swych Dziejach Polski nowożytnej gorzkie słowa króla: „gdyby Polacy byli podobni do Hiszpanów, którzy na wiele lat przed wyprawą, przygotowują plan, gromadzą środki i czekają na sposobność..." Słowa te powinien był Władysław IV skierować pod własnym adresem. W sprawach polityki międzynarodowej i wojny naród nie może działać inaczej niż za pośrednictwem swej władzy. W bardzo wielu innych, zbiorowości dotyczących kwestiach także zresztą. Pakta konwenta wyraźnie zobowiązywały króla do obrony dobra Rzeczypospolitej własnymi jego środkami. Dodawały przy tym czarno na białym, że chodzi o Tatarów. Każdy najazd ordy mógł więc być natychmiast pokwitowany działaniem szerokim, sięgającym Budziaku, nawet Krymu, obrona - przetworzyć się w uderzenie na matecznik napastnika. Wszakże Koniecpolski raz już poszedł z wojskiem koronnym aż pod Sasowy Róg, do Mołdawii. Zaraz potem i prawo międzynarodowe stanęło po naszej stronie, bo sułtan zobowiązał się usunąć Tatarów z pól budziackich, lecz nie wykonał tego. Trzeba było dwóch rzeczy. Przede wszystkim koncepcji... nienowej wcale, bo wznawiającej omszałe plany Jana Zamoyskiego, których spadkobiercą i wyznawcą był Koniecpolski. Koncepcji zapewnienia Ukrainie pokoju od zewnątrz. A po drugie - rezerw finansowych. Pieniędzy na wojsko, które by działało w pierwszej fazie, zanim sejm uchwali podatki. Sum, pozwalających na stworzenie faktu dokonanego. Kiedy w dobie rokowań sztumdorfskich Władysfaw odpływał statkiem z Warszawy, na Pradze mógł dojrzeć tylko dachy co wyższych domostw, bo Wisła sięgnęła pod Radzymin. Patrząc na monarsze i magnackie luksusy ówczesne, ma się wrażenie, że bogactwa zalewały kraj falą równie szeroką. Zdaniem dyplomaty francuskiego - nie było w całej Europie drugiej tak hojnie uposażonej przez poddanych królowej, jak polska. Powziąwszy decyzję woinv, 318 gorączkowo zabiegał Władysław o subsydia weneckie i papieskie. Pieniędzy nie było. Po niefortunnych wyczynach Abazego paszy Tatarzy zachowywali się bardzo rozmaicie. Walki wśród samych wyznawców Proroka sprawiać i to umiały, że chan krymski gotów był chwilami współdziałać z Rzeczpospolitą, nawet podporządkować się jej. Ordy siedziały wtedy tak cicho, „że jedna kokosz w państwie Waszej Królewskiej Mości nie zginęła". Innymi razy działo się zgoła inaczej. Zakorzenił się pogląd, że Tatarzy urządzali najazdy tylko wiosną i latem, kiedy zazieleniły się stepy, a ludność łatwo było zaskoczyć w polach podczas sianokosów lub żniw. Tak często bywało na szlakach Wołoskim i Kuczmeńskim, ale Szlak Czarny służył przede wszystkim do najazdów zimowych. Czambuły, które wtargnęły tędy w roku 1640, uprowadziły dziesiątki tysięcy 287

jasyru. Pościg doszedł na odległość wzrokową, już prawie właził ordyńcom na pięty, kiedy nagła zadymka czy mgła sparaliżowała chorągwie. Najazd zaskoczył je, gdyż było wiadomo, że posłowie polscy bawią w Stambule i zgodnie gadają z sułtanem, który awantur sobie akurat nie życzy. W cztery lata później Koniecpolski zawczasu wiedział przez szpiegów, co się święci, skupił siły i czekał na znacznie przeważającego Tuhaj-beja. Starł się z nim 30 stycznia 1644 roku pod Ochmatowem nad rzeką Tykicz, bezbłędnie wyliczywszy, którędy tamten pójdzie. Wsparty w krytycznej chwili przez Wiśniowieckiego odniósł hetman pełne zwycięstwo. Komisarz Wojska Zaporoskiego, Mikołaj Zaćwilichowski, ścigał pokonanych i nacisnął ich swą lekką jazdą niemiłosiernie nad Siniuchą. Lód nie wytrzymał ciężaru uciekających, wielu Tatarów utonęło, resztki przeprawiały się podobno po ciałach topielców niczym po moście. Turcja nie ujęła się za swymi wasalami. Cztery lata wcześniej w ogóle nie wiedziała o ich zamierzeniach. Wojna z Tatarami groziła sprowokowaniem sułtana, ale w konieczny sposób od razu do niej nie wiodła, możliwości manewru politycznego istniały. Oba wspomniane napady zaliczały się do znacznych. Wypadów drobnych na wołowej skórze pewnie by nie spisać. Tatarzy budziaccy żyli, utrzymywali się z upuszczania Rzeczypospolitej małych potoczków krwi, ciągle wpadali w jej granice. Ochmatów dostarczył pozornego bodźca. Plan wojny, o którym poprzednio wspominał król nieraz, odkładając go na później, teraz wypłynął wyraźnie. W roku 1645 mówiły już o nim instrukcje na sejmiki. 319 Od niejakiego czasu w polityce Władysława znać było chęć dokonania zwrotu w kierunku Francji. Zamiar ten ułatwiła okoliczność nieoczekiwana - zgon liczącej sobie niespełna trzydzieści trzy lata Cecylii Renaty. Ciężarna królowa aż do końca była czynna, nie odrywała uwagi od polityki. 23 marca 1644 roku wydała na świat nieżywe dziecko, nazajutrz umarła, prawdopodobnie z zakażenia krwi. Wdowiec od razu pomyślał o powtórnym ożenku. Habsburgowie przysłali mu szesnaście portretów księżniczek do wyboru. Francja zaledwie jedną czwartą tej liczby. Jerzy Ossoliński namawiał jednak do paryskich swatów, rozmaite racje podszeptywały to samo. Władysław wcale nie zamierzał kłócić się z Habsburgami, naruszać przyjaźni familijnej. W roku 1645 dogadał się nawet z nimi co do przyjęcia na lat pięćdziesiąt Raciborza i Opola w zastaw za dotychczas nie wypłacone wiana nieboszczki żony, matki tudzież macochy. W dwa lata później księstwa te objął, ale dla dynastii Wazów, nie dla Rzeczypospolitej. Zastrzeżono to wyraźnie w umowie. Żadne polskie urządzenia nie mogły być zaprowadzone na Śląsku. 288

Król zbliżył się do Francji, ponieważ liezył, że przy jej pomocy uda się urzeczywistnić miraże szwedzkie. Rachuby, oczywiście, zawiodły, jak i wszystko w ogóle, za czym Władysław uganiał w przeciągu minionego dziesięciolecia. Pozostawała już jedna tylko droga do wielkich czynów i upragnionej sławy - południowy wschód. Władysław zwrócił się w tamtą stronę, party niepohamowaną, w manię prześladowczą przemienioną ambicją starzejącego się, schorowanego, bliski koniec czującego człowieka. Ten splot warunków odegrał rolę fatalną, zwichnął cały zamysł. Skłonił bowiem do wyboru zupełnie niedopuszczalnych środków działania. Trzeba jednak przyznać, że i los okazał się złośliwy, jak bodaj nigdy jeszcze. W sprawie matrymonialnej wybór padł na Ludwikę Marię Gonzaga, książniczkę Mantui, Montferratu i Nevers, wyw odzącą się z Paleologów, którzy ongi władali Konstantynopolem, dziedziczkę ich tradycji. Taka narzeczona czy raczej wiążące się z jej rodem wspomnienia i tytuły moralne uskrzydlały myśl Władysława, nadawały marzeniom zakres niebezpiecznie szeroki. Nie bez znaczenia dla zabobonnego pana były i wróżby, zapowiadające księżniczce koronę grecką. Ojciec Ludwiki Marii, Karol Gonzaga de Nevers, działał był przed laty wśród podległych padyszachowi chrześcijan, nakłaniał ich do powstania. Wybranka, dama o dość urozmaiconej przeszłości, starsza o rok od nie320 boszczki Cecylii Renaty, zachowała się wśród tego wszystkiego wcale trzeźwo. Spieniężyła swe posiadłości, sprzedała je królowi Francji. Uzyskaną sumę ośmiuset tysięcy talarów miała do rozporządzenia jako królowa Polski. Pojmowała, że żaden najlepszy nawet rzemieślnik nie poradzi bez narzędzia. Prąc do wojny rozmaitymi sposobami zatroszczył się król o rzecz słuszną i jak najbardziej potrzebną - o zbliżenie do Moskwy, nawet o ścisły sojusz z nią. Przy regulowaniu granicy nie cofnął się przed drobnymi zresztą ustępstwami terytorialnymi. Na protesty litewskie nie zważał, a z pomocą przyszła mu Korona, która zgodziła się dać rozżalonemu Wielkiemu Księstwu rekompensatę. Traktat polanowski przyniósł nie tylko pokój. Po jego zawarciu zaczęły występować zapowiedzi przyszłej współpracy. Po obu stronach granicy dorastało pokolenie, już tylko z opowiadań lub lektury znające czasy Łżedymitrów, rzezi moskiewskiej i okupacji Kremla. U starszych racje polityczne zaczynały brać górę nad uczuciami. Car Michał zmarł 23 lipca 1645 roku. Na łożu śmierci, pod groźbą utraty błogosławieństwa, przykazał synowi Aleksemu troskę o pokój z Rzecząpospolitą. Moskwa nadawała się na znakomitego sojusznika przeciwko Tatarom. Wolała za to dopłacić, oddać zdobycz, byle tylko nie zadrzeć z sułtanem. Kazała Kozakom wycofać się ze zdobytego przez nich i z fantastycznym 289

męstwem bronionego Azowa. Wspomagani przez licznych Zaporożców odparli Dońcy dwadzieścia cztery szturmy tureckie, kilkaset Horpyn walczyło na murach razem z mołojcami. Car wolał twierdzę zburzyć, a terytorium zwrócić. W zimie 1645 orda uderzyła na ziemie moskiewskie. Z pomocą ruszył Mikołaj Potocki na czele silnego korpusu polskiego. Nic nie wskórał, bo straszne mrozy zdziesiątkowały mu wojsko, ale ten jego wymarsz więcej znaczył od krążących między Kremlem a Warszawą poselstw. Współpraca zaczynała się urzeczywistniać w dziedzinie faktów. Potocki działał z rozkazu króla i w myśl jego celowych zamierzeń. W styczniu 1646 roku - kiedy hetman polny marzł w stepach - przybył do Warszawy niecierpliwie tam wyglądany hetman wielki, Stanisław Koniecpolski. Zawitał na krótko, bo pilno mu było na własny, trzeci już z kolei, ślub. Starszy, w poprzednim roku owdowiały, pan zapłonął namiętnym uczuciem do szesnastoletniej Zofii Opalińskiej. Uniesienia miłosne nie przeszkodziły mu jednak w poważnym zajmowaniu się kwestiami publicznymi. Koniecpolski przywiózł starannie opracowany „Dyskurs" o wojnie z Tatarami i „lidze" z Moskwą. Przedłożył go królowi, 21 -Rzeczpospolita... l 321 kanclerzowi Ossolińskiemu i kilku najbardziej zaufanym senatorom na tajnej naradzie. „Co się tyczy przymierza zbrojnego z Moskwą przeciwko Tatarom, jak potrzebne i podobne, zwłaszcza teraz, gdy im pół państwa niemal zniesiono, kto nie widzi?" Od tych słów zaczynał się historyczny dokument, w całości przytoczony przez Ludwika Kubalę w jego książce o Ossolińskim. Hetman, dokładnie tak samo jak przed kilkudziesięciu laty Jan Zamoyski, nie ufał egzotycznym sojuszom, nie wierzył w ich realność. Za to współpracę z carem uznawał za pożyteczną. W euforię nie popadł, zdawał sobie sprawę, jak bardzo niebezpieczna może stać się spotężniała sąsiadka, ale rozważywszy wszelkie za i przeciw doradzał zdobyć Krym i w zamian za przymierze oraz jakąś rekompensatę - „włość" - odstąpić go Moskwie. Lepiej bowiem „mieć w Krymie Moskwę, podejrzanego przyjaciela, niż poganów, jawnych nieprzyjaciół". A Rzeczpospolita? Zabezpieczeni od wschodu i Perekopu zrobilibyśmy sobie granicę po Dunaj i wyżej. Wszak mamy na to sposoby. Nagrodziłby się nam Krym wołoską i multańską ziemią, a co wiedzieć, czy nie siedmiogrodzką, prowincjami tak bogatymi, które by mogły same przez się z Tutki wojnę prowadzić, zaczym by ojczyzna nasza i bezpieczna od nieprzyjaciela, i wolna od kontrybucji i od wojsk swoich wewnątrz zostawała. I znowu w ślady Zamoyskiego! Opanować przedpole, stworzyć zderzak pomiędzy sobą a Turcją! Jakeśmy widzieli, pan hetman wielki koronny militarystą nie był. Zdobył na 290

wojnach sławne imię, zdolnościami wybitnego wodza się odznaczył, i uznawał armię za zło konieczne. Tak rozumujący mąż stanu i wojownik mógł się zaiste dogadać ze szlachtą. Przed Władysławem IV otwierała się droga do rozsądnych czynów i sławy na miarę krajową. Ossoliński również opowiadał się za działaniem, co prawda inaczej trochę nakierowanym. Wolałby od razu uderzać na Mołdawię i Multany zamiast na Krym. Na czym innym jednak polegała różnica pomiędzy hetmanem a kanclerzem. Różnica już raz tu wspomniana - zasadnicza i jaskrawo kolidująca z charakterem sprawowanych przez tych ludzi funkcji państwowych. Żołnierz słuchać nie chciał o żadnych poczynaniach sprzecznych z wolą sejmu. Pieczętarz takimi drobiazgami się nie przejmował, gotów był iść przebojem... przez prawo. Koniecpolski zawczasu spenetrował urządzenia militarne Krymu i miał ich szkice. Osiągnął to za pośrednictwem szpiega, Mazowszanina, który udawał kupca, a był inżynierem. Hetman - pisze Kubala - „obiecywał i zapewniał o szczęśliwym skutku, byle się do wojny z Krymem zabrać zręcznie, prawnie, w 322 swoim sposobie i porządku, to jest za wiadomością, zgodą i uchwalą Rzeczypospolitej". Wyłożywszy swe zapatrywania, co rychlej odjechał do Rytwian, gdzie 16 stycznia 1646 roku gody małżeńskie odprawił. Głośno się stało, że „pan krakowski niesłychanie z żony kontent", bo hetman i w jednej osobie kasztelan, wojewoda oraz wielokrotny starosta, człowiek pod sześćdziesiątkę, „w bród" rozpisywał się o tym w listach do przyjaciół. Tymczasem brat oblubienicy, wojewoda Krzysztof Opaliiiski, i biskup Jerzy Leszczyński przywieźli z Paryża Ludwikę Marię. Władysław IV znowu zapadł na podagrę, więc Francuzka musiała tydzień cały wyczekiwać w Falentach, aż mu się polepszy. 10 marca, wciąż jeszcze schorzały, król zasiadł w fotelu, ustawionym przed portalem katedry Św. Jana. Był w żółciowym usposobieniu, już doniesiono mu z Paryża o dawniejszych romansach narzeczonej. - To jest ta piękność, o której tyle opowiadaliście mi cudów? - ordynarnie odezwał się do wicehrabiego de Bregy, posła francuskiego. Tyle tylko usłyszała Ludwika Maria na przywitanie od króla, w którego imieniu przemówił do niej dwornie, nadrabiając nietakt pana, Ossoliński. „Korona polska otoczy nowym blaskiem prześwietny ród twój, w którym drga ostatnia kropla Paleologów, z pewną, przy pomocy boskiej, nadzieją odzyskania dawnej potęgi" powiedział. Znaczące słowa wygłoszone zostały 10 marca w dzień. Najbliższej nocy zmarł w Brodach Stanisław Koniecpolski. Wy, Polacy, nie wiecie jeszcze, coście stracili - orzekł hospodar mołdawski - ale nie miną dwa, 291

a najdalej trzy lata, kiedy nie tylko wy, ale całe chrześcijaństwo żałować będzie straty tak wielkiego senatora i hetmana. Dwa lata! A dokładnie: dwa lata i dwa miesiące trzeba było czekać na ostateczny dowód, że wbrew przysłowiu bywają na świecie ludzie niezastąpieni. Śmierci hetmana nie spowodowała ani trutka, ani epidemia. Wysilił się zanadto, przesadził. Umarł „ze zbytniej miłości". Miał około pięćdziesięciu sześciu lat. Wojna nie jest specjalnie strasznym zadaniem dla mężczyzny w tym wieku, zwłaszcza dla sztabowca. Czyhają nań - jak widać - niebezpieczeństwa gorsze, pełne powabu. Rzadko jednak posługuje się nimi historia. Na progu wojny zabrakło wodza. W przededniu działania, ściśle związanego z przyszłością Ukrainy, przestał istnieć groźny wprawdzie, lecz dlatego właś323 nie uznawany na całym Niżu autorytet. Rozhulana fantazja monarsza pozbyła się hamulca. Zgon Stanisława Koniecpolskiego to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń naszych dziejów. Nie znane ogółowi zupełnie, bo... akcja Ogniem i mieczem rozpoczyna się od przygód o dziewiętnaście miesięcy późniejszych. Nie miałby ten zgon fatalnego znaczenia, gdyby przedsięwzięć południowo-wschodnich nie odkładano w nieskończoność - dla chimer. Gdyby się nimi zajęto wcześniej. To znaczy - najpóźniej za życia poprzedniej małżonki hetmana, pani Krystyny z Lubomirskich. Losy narodów można niekiedy przetłumaczyć na nazwiska jednostek. W danym wypadku w grę wchodziło nawet dobro nie jednej, lecz trzech nacji. Śmierć hetmana pozwoliła innym ludziom na rozpętanie takiego kołowrotu niedorzeczności i błędów, że współżycie z Ukrainą, a więc i przyszła przebudowa Rzeczypospolitej na twór troisty stały się po prostu niemożliwe. Z wiosną 1646 roku rozpoczął się kryzys niezwykle ciężki. 9 maja król wrócił z łowów do Warszawy i obwieścił swój zamiar rozpoczęcia wojny z Turcją. Ostateczny cel działania znajdował się nie na Krymie i nie w Mołdawii czy na Multanach. Celem tym był Konstantynopol, Stambuł. Stolica Imperium Ottomańskiego. Kampania zacząć się miała natychmiast, w tym samym 1646 roku. Stanisław Koniecpolski zaliczał się do dziwnej rasy polskich i litewskich wojaków Srebrnego Wieku. Zamoyski, Chodkiewicz i Żółkiewski też radzi widywali rozpęd kawaleryjski, lecz tylko w polu. W materiach stanu nieraz oblewali polityków zimną wodą. Odejście hetmana zabrało z drogi marzeń królewskich barierę, wielki autorytet, i Władysław IV od razu popełnił szaleństwo, samobójstwo polityczne. Złamał prawo w sposób brutalny i jaskrawy. Nie wolno mu wszak było rozpoczynać wojny ani czynić zaciągów bez zgody stanów. Mógł, postępując 292

oględnie, skłonić sejm do pozwolenia na rozprawę z Tatarami, którzy nie dawali żyć województwom ruskim. Zaczepna wojna z samym sułtanem była dla Rzeczypospolitej nie do pomyślenia, bo musiałaby się zakończyć przegraną. Kto przeciwko niej protestował, ten miał słuszność. Największy z dotychczasowych sukcesów na froncie tureckim - Chocim - na tym polegał, że udało się cudem prawie obronić granicę. Wszystkim wiadomo, że i dzisiaj - po tylu wysiłkach carów rosyjskich, po niepomyślnej dla Turcji pierwszej wojnie światowej - bez wizy tureckiej nikt legalnie do Stambułu nie zajedzie. Uwiodły Władysława perspektywy krucjaty. Zamysły jego sięgały aż Maroka i Persji, jako kandydatów na sprzymierzeńców. Wenecja walczyła 324 wtedy z sułtanem o Kretę, agent republiki, Jan Baptysta Tiepolo, kręcił się po Warszawie, jakby go kto pokrzywą podniecał, zachęcał z dawna znanego sobie króla na wszystkie sposoby. Naturalnym patronem wyprawy krzyżowej musiałby by_ć papież. Nie mógł on poważnie wesprzeć nas groszem, bo go nie miał. Dochody Stolicy Apostolskiej szły na obsługę jej astronomicznych długów. Wenecja obiecywała pewne sumy, ale w gruncie rzeczy tylko czekała na wybuch upragnionej przez Władysława wojny z sułtanem, aby natychmiast zawrzeć z nim pokój. Królowa Adriatyku wyglądała od nas dywersji, gdyż chciała się zręcznie wycofać. Pieniądze, potrzebne na pierwsze zaciągi, pożyczył Władysław od żony. Wybierał się na podbój świata prawie, a kieskę miał pustą. Doradcami króla stali się w tym czasie niemal wyłącznie cudzoziemcy. Senatorowie widzieli zamknięte drzwi gabinetu monarszego i wiedzieli, że najważniejsze dla państwa sprawy rozstrzygane są bez ich udziału. Głęboko cierpiały wybujałe ambicje magnackie, lecz także i poczucie praworządności, niestety. Król naradzał się tajnie, postanowienia konwentykli urzeczywistniał, wojsko zaciągał jawnie. Obrażona została zasada: „nic o nas bez nas". Stanowiła ona sam fundament ustroju Rzeczypospolitej. Jerzy Ossoliński był jedynym krajowcem w gronie doradców. Kanclerz skrupułów zbytnich nie miewał. Wyniósł ze szkół jezuickich typowe nawyki prymusa, którym bywał tam zawsze, pamiętał o wyróżniających faworach arcyksiążąt habsburskich. W demokracji szlacheckiej się nie mieścił, ludzi z góry traktował, zawsze gotów do narzucenia innym swych własnych decyzji. Pomysł kampanii popierał, ale w najśmielszych marzeniach dalej niż po Budziaki i Multany nie sięgał. „Totalnej" wojny z samym sułtanem nie pragnął. Jerzy Ossoliński miał liczne wady, lecz był mężem stanu z prawdziwego zdarzenia. „Zdradził mię kanclerz, jak Judasz Chrystusa, nie przez złość ani nienawiść" - skarżył się król Wenecjaninowi. Rzeczywiście - nie sentymenty wcale kierowały postępowaniem Ossolińskiego, który tym razem przed naruszeniem 293

prawa się cofnął i odmówił pieczętowania patentów werbunkowych. Władysław został sam. Dalej iść przebojem nie mógł. Nie miał za co. Wojsku, przy którego pomocy mógłby nawet zamach stanu przeprowadzić, trzeba było płacić. Senatorowie wystąpili przeciwko pomysłom królewskim. Ofiarą wzburzonych namiętności padł Jakub Sobieski, ojciec Jana, przyszłego króla, świeżo po 325 śmierci Koniecpolskiego mianowany kasztelanem krakowskim. Zachorował z alteracji i zdążył zaledwie dojechać do swej Żółkwi, gdzie umarł. Nacisk skłonił Władysława do nagłej zmiany chorągiewki. Zaczął on znowu głosić, że chce rozprawy z Tatarami jedynie, ale do Lwowa pojechał i kazał tam ciągnąć artylerii. Od dawna już rozgłaszano po kraju, że to właśnie oznaczać będzie początek działań przeciwko sułtanowi. 6 grudnia 1646 roku sejm postanowił nie tylko rozpuścić zaciągi, ale zmniejszyć gwardię królewską. Głoszą niektórzy, że Władysław nie upierał się zanadto, bo chciał zaskarbić łaski szlachty synowi, Zygmuntowi Kazimierzowi, przypuszczalnemu następcy tronu. 9 sierpnia 1647 roku królewicz zmarł nagle po kilkudniowej chorobie. Wcześniej, w maju, izby zebrały się znowu. Pozwoliły rządowi sięgnąć do pewnych sum rezerwowych, przygotowanych na wypadek niebezpieczeństwa najazdu. W praktyce równało się to zgodzie na powiększenie wojska kwarcianego. Sejm zatwierdził ponadto decyzję o odmowie „upominków" Tatarom, co oznaczało niemal wyzwanie pod adresem ordy. Nie wysłano poselstwa do Turcji. Nie ulega kwestii, że zręczniejsza, bardziej prostolinijna i zrozumiała, a przede wszystkim przytomniejsza gra zaoszczędziłaby poprzednich nieszczęść i umożliwiła wyprawę na Krym czy Budziaki. Rzeczpospolita była z zasady niechętna wojnom. Zamiast skłonić ją do koniecznego, w granicach jej możliwości utrzymanego wysiłku zbrojnego, wskazano jej jako cel słońce, a wręczyć zamierzano motykę. W sierpniu przybył do Moskwy w charakterze posła kasztelan kijowski, Adam Kisiel. Orszak jego liczył pięćset osób i składał się wyłącznie z prawosławnych. Ambasadorowi udało się doprowadzić do prowizorycznego układu o wzajemnej pomocy przeciwko grożącemu najazdowi Tatarów. Wojska carskie gromadzić się zaczęły w Putywlu. Rozkazy dla nich brzmiały wyraźnie. Po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej za wszystko płacić należy gotowym pieniądzem, nie stroić żadnych „drak", prowadzić się pod każdym względem wzorowo, jak przystało na sprzymierzeńców. Zapowiedź pomocy przyszła i z przeciwległego krańca Europy. Kardynał Mazarini przyrzekł płacić dwieście tysięcy talarów rocznie poczynając od chwili wybuchu wojny z Turcją. Wkrótce obniżył jednak wymagania. Obiecał te same pieniądze już tylko przeciwko Tatarom. Paryż wolał, aby energia 294

Władysława IV oraz niektórych jego poddanych znalazła ujście w stronach odleglejszych od granic Francji i jej bezpośrednich interesów. Żadnej polskiej kawalerii oglądać już więcej w Szampanii nie chciał. Późną jesienią Aleksander 326 Koniecpolski i Jeremi Wiśniowiecki na rozkaz królewski dokonali głębokich wypadów w stepy. Pierwszy z nich dotarł aż w pobliże Perekopu, zagarnął jakieś' stada i kilkudziesięciu ludzi. Drugi zwiedził darowaną sobie niedawno Chortycę, kazał na niej ułożyć kopiec kamienny, ale na nieprzyjaciela nie natrafił. Tatarzy nie dali się sprowokować. Należało czekać na okazję, której każdy mógł rozsądnie się spodziewać. Od niedługiego czasu rządził Krymem porywczy i okrutny Islam Girej. Rok 1647 jak gdyby zaczął wyprostowywać ścieżki, rozplątywać węzeł, fatalnie zagmatwany w poprzednim. Tak wyglądały pozory. W gruncie rzeczy było już za późno. Powracając z wyprawy Aleksander Koniecpolski uwięził i zamierzał ukarać śmiercią Bohdana Chmielnickiego. Rada wojenna sprzeciwiła się temu, ponieważ obwiniony, jako pisarz Wojska Zaporoskiego, podlegał jurysdykcji hetmańskiej. Był ten człowiek rówieśnikiem króla Władysława, przekroczył już pięćdziesiątkę, lecz niczym szczególnym dotychczas się nie odznaczył. Ale Stanisław Koniecpolski dobrze wiedział o nim i pamiętał, kiedy w styczniu 1646 roku przyjechał do Warszawy na naradę. Hetman poparł wtedy swe wywody ważkim argumentem. Zdawał sobie sprawę, że próba zgniecenia Kozaczyzny siłą zawiodła, że Ukraina znowu zaczyna kipieć. Miał ponadto wiadomości o szykującym się sojuszu Zaporoża z Tatarami. Należało zatem, jego zdaniem, uderzać na Krym, póki pora, także i dla zapobieżenia owej groźnej „lidze". Z tego samego powodu radził Koniecpolski puścić czajki kozackie na Morze Czarne. Autor terrorystycznego uniwersału, wydanego w dobie powstania Pawluka, troszczył się teraz o pole do wyładowania energii pokonanych. Chciał ją skierować na zewnątrz, który to zamiar z dobrem państwa był stanowczo zgodny. Opanowanie Krymu i Budziaków uwolniłoby Ukrainę od ciągle nad nią wiszącej grozy najazdów, a tym samym odjęłoby rację bytu zbrojnemu pogotowiu na Niżu. Po wygranej, równającej się przecież otwarciu szerokich perspektyw gospodarczych, biegli w rozmaitych kunsztach Zaporożcy może znaleźliby sobie miejsce w nowym ładzie. Ci, co mieli herby, jako ziemianie, inni w stanie kupieckim, rzemieślniczym i w ogóle mieszczańskim. Zdobyto by ukraińskie przymorze, co musiałoby w ten lub w inny sposób wywrzeć dodatni wpływ na los Rusi południowo-wschodniej. Koniecpolski pojmował, że car Moskwy i przyszły pan Krymu otrzyma poważne szansę przeciągnięcia współwyznawców na swoją stronę, mówił o tym podczas narady warszawskiej. Takie ze wszech miar 327 295

słuszne przekonanie to bodziec do zabiegów o rozsądne rozwiązanie kwestii ukraińskiej w granicach Rzeczypospolitej. Nici wszystkich spraw Zaporoża i Kijowszczyzny zbiegały się dotychczas w ręku Koniecpolskiego, który, wyjeżdżając z Warszawy na swój fatalny s'lub, wiózł jakieś' nie znane nam zlecenia działań. Człowieka dos'wiadczonego zabrakło i teraz zabrał się do roboty sam król, który w rzeczach kozackich był nowicjuszem, nie dotykał ich poprzednio właściwie wcale. W kwietniu 1646 roku przybyło do Warszawy tajne i w największym sekrecie utrzymywane poselstwo Wojska Zaporoskiego. Sprowadził je do stolicy zapewne Hieronim Radziejowski, działający z rozkazu Władysława. W nocy stanęło na zamku przed panem czterech ludzi: Iwan Barabasz, Iwan Eliaszeńko, Nestoreńko i Bohdan Chmielnicki. Monarcha rozmawiał z nimi w obecnos'ci siedmiu s'wiadków, z których bodaj jeden tylko - Adam Kazanowski - był krajowcem. Nawet Ossolińskiego nie zawezwano do narady (której przebieg usiłowano w trzy lata później odtworzyć, torturami wydobywając z jeńców kozackich zeznania na temat tego, co słyszeli od innych osób i o czym na Niżu w tej materii plotkowano). Czterej wymienieni Zaporożcy dowiedzieli się o zamyśle wojennym. Otrzymali osiemnas'cie tysięcy złotych na budowę czajek oraz dwa dokumenty pisane. Jeden zawierał pozwolenie wypłynięcia na morze, drugi zgodę na powiększenie rejestru w dwójnasób, do dwunastu tysięcy głów. Z pozoru nie było to zbyt wiele. Ale każdy przecież z „w chłopy obróconych" Kozaków nierejestrowych mógł marzyć, że i dla niego znajdzie się miejsce ws'ród szes'ciu tysięcy szczęśliwców lub na wypływających po sławę i łup czajkach. Samo istnienie przywilejów monarszych było faktem politycznym ogromnej wagi, bo puszczona w tłumy wieść o nich musiała rodzić legendy. Król zażądał zachowania tajemnicy, kontrahenci jego przez czas długi zachowywali się lojalnie. Aż do zimy następnego roku oba dokumenty cicho leżały w skrzyni pułkownika Iwana Barabasza. Nocna narada odbyła się najpóźniej 20 kwietnia 1646 roku, kiedy brało się pod uwagę wyprawę na Tatarów. W trzy tygodnie później król obwieścił, że pragnie iść na Stambuł. Sytuacja zmieniła się radykalnie, a dokumenty pozostały... Zawierały jednak teraz kuszące i cofnięte de facto obietnice, zamiast stanowczych pozwoleń. Litera pergaminów ta sama, treść - od czasu likwidującej plany uchwały sejmu - już różna. Szeroko rozgłoszone i zniweczone zaraz potem projekty wzburzyły umysły w państwie. Wbrew łatwiutkim mniemaniom wcale nie wszyscy „feudałowie" 328 dyszeli żądzą wojen zaborczych. Większość stanowczo wolała w spokoju ciągnąć soki z tego, co już miała. Tak rozumowali przede wszystkim dzierżawcy i 296

wszelkiego rodzaju oficjaliści, zajęci wyzyskiwaniem chłopa na pański, lecz także i na swój własny, chudopacholski rachunek. Dla nich wojna mogłaby się stać nieszczęściem, zażegnanie jej było osobistym tryumfem, który znalazł wyraz w pełnych upojenia uczynkach. Arendarze i urzędnicy ziemiańscy rozhulali się tak, że sam król uznał za konieczne napisać do Aleksandra Koniecpolskiego o potrzebie powściągnięcia samowoli „namiestników". Nic to nie pomogło, napływające do Warszawy skargi wypełnić były zdolne „pudło cale". Jerzy Ossoliński otrzymał list, pochodzący od człowieka, którego nikt nie mógł podejrzewać ani o miękką rękę, ani o zbytnią miłość do pospólstwa: Wojsko Zaporoskie mało nie codziennie suplikuje mi, iż niesłychaną i niewypowiedzianą krzywdę od panów podstarościch i sług JM.PP. dzierżawców ponosi: sianożęci, pasieki, gumna i cokolwiek się tylko u Kozaka podoba, odbierają, samych zaś biją, zabijają; zaledwie nie przyjdzie do tego, że ta milicja zginie albo więc jaką na ojczyznę z przyczyny wojny domowej zwali burzę, bo zaprawdę uprzykrzyć się im takowe bezprawia muszą i z żalu do ostateczności przyjdą albo się dzierżawcom swoim w poddaństwo oddadzą, albo też do jakiego rzucą się buntu. List ten napisał Mikołaj Potocki, hetman wielki koronny i kasztelan krakowski, zwycięzca spod Kumejek, niemiłosierny pacyfikator Ukrainy. Data jest równie wymowna, jak nazwisko autora: 21 listopada 1647 roku. Szczyty polityczne pertraktowały wtedy z Moskwą i Francją, posłuchawszy nareszcie głosów rozsądku zamierzały działać we współpracy z Kozakami. Uprzywilejowane i od jakiejkolwiek rzeczywistej kontroli wolne doły hierarchii krzyżowały wszystko. Doraźne, osobiste korzyści ludzi w ogóle niezdolnych do mys'lenia kategoriami politycznymi sprowokowały katastrofę państwową. Patent na nieodpowiedzialność, dany ludziom małym i głupim, musi doprowadzić do nieszczęścia. Tak wygląda jeden z niezawodnych mechanizmów historii. Stanisław Koniecpolski w ostatnich godzinach życia popadł w odrętwienie, w „letarg", a skończył tak szybko, że nie zdążył rozporządzić mieniem, co ludziom ówczesnym zdarzało się bardzo rzadko. Pomimo to znalazł podobno czas na wyrażenie żalu, że pozostawił przy życiu Bohdana Chmielnickiego. Poprzednio, znajdując się w pełni sił i zdrowia, sam go ponownie awansował, z mizernej rangi setnika- pułku czehryriskiego podniósł do stopnia pisarza Wojska Zaporoskiego. „Wielkie rzeczy przez tego człowieka stać się muszą albo dobre, albo złe, bardzo się trza obawiać" - powiedział o nim. Przekonanie to 329 powziął hetman od chwili, w której Chmielnicki zapytany, co myśli o świetnie umocnionym Kudaku, odpowiedział: ,,Miłosti pana, ręka ludzka zbudowała, 297

ręka ludzka może zepsować." Maksyma niby prosta. Nie znamy jednak tonu, w jakim została wygłoszona. Domyślać się tylko możemy, co zdolny wódz, więc znawca ludzi, wyczytał w oczach Zaporożca. Widocznie hetman bardzo był pewien siebie samego. Czuł, że da rady z Chmielnickim, potrafi z nim współpracować. Dlatego nie sprzątnął człowieka, przez którego „wielkie rzeczy stać się musiały". A schodząc ze świata pojął przerażony, że nie zostawia spadkobiercy talentu. W przeciwieństwie do Koniecpolskiego niejaki Daniel Czapliński ani nawet przeczuwał, z kim go fatalny los zetknął. Był to Litwin z pochodzenia, sługa chorążego Aleksandra Koniecpolskiego, podstarości czehryński i rotmistrz. Henryk Sienkiewicz pokazał go na samym początku Ogniem i mieczem, potem ani już wspomniał, nie chcąc się widocznie babrać w paskudztwach. Życiorys Czaplińskiego zasługuje jednak na uwagę, bo w sposób jaskrawy potwierdza tezę, że cnoty obywatelskie i żołnierskie lubią chadzać całkiem odmiennymi drogami. Nie jest wykluczone, że Czapliński zarządzał poprzednio jedną z majętności rodu Kiszków w Wielkim Księstwie i osobiście zajmował się torturowaniem odmawiających posłuszeństwa chłopów. Po wybuchu powstania Chmielnicki we wszelkich, najpoważniejszych pertraktacjach politycznych domagał się wydania swego wroga, kładł to między warunki porozumienia. Strach pomyśleć, co by zrobił z podstarościm, dostawszy go w ręce. Czapliński z Ukrainy nie uciekł. Wespół ze Skrzetuskim, Wołodyjowskim, Podbipiętą i Zagłobą bronił Zbaraża, potem walczył pod Beresteczkiem, ocalał z koszmaru w Batohu i dopiero gdzieś się bez śladu zaprzepaścił. Pasje grały w ludziach ówczesnych z siłą nam dziś niepojętą. Czapliński zabrał owdowiałemu Chmielnickiemu ukochaną kobietę, Komorowską z domu, i ożenił się z nią. Później hetman zaporoski znowu dostał piękność w swoje ręce i za zezwoleniem władzy cerkiewnej poślubił. Z czasem pani zaczęła zdradzać groźnego małżonka. Chmielnicki nakazał więc swemu pierworodnemu, Tymoteuszowi, przeprowadzić śledztwo i w razie wykrycia winy obydwoje wiarołomców powiesić. Syn stwierdził krzywdę ojcową i wyrok wykonał w bramie rodzinnego Subotowa, związawszy cudzołożną parę powrozami, aby umierała tak, jak grzeszyła. Nie lekceważmy potęgi odruchów ludzi XVII stulecia, jeśli chcemy właś330 ciwie ocenić rolę dziejową prywatnego sporu, który w roku 1647 rozgorzał w okolicach Czehrynia. Osobiste przeżycia Chmielnickiego nie byiy przyczyną powstania na Ukrainie. Uczestniczyiy jednak arcypoważnie w ogólnym splocie wypadków. Rozjątrzyły i pchnęły do działania silnego człowieka, który aż dotychczas zachowywał się oględnie, po hreczkosiejsku raczej aniżeli po wodzowsku. Paweł 298

Pawluk tępił takich włas'nie jak Bohdan Chmielnicki... z czasów poprzedzających zatarg z podstarościm, lojalną wobec Rzeczypospolitej starszyznę Kozaków rejestrowych. Chmielnicki był szlachcicem i względnie dostatnim ziemianinem, gospodarzem dobrym. Prawosławie nie przeszkodziło mu w ukończeniu kolegium jezuickiego, skąd wyniósł znajomość łaciny i biegłość w retoryce. Niewola, z której wykupiła go matka, dostarczyła sposobność do nauczenia się po turecku i po tatarsku. Języki ruski i polski były mu jak chleb powszedni. Warszawę i króla znał od dawna. We wrześniu 1638 roku - po stłumieniu powstania, w którym nie uczestniczył - jako członek kozackiej deputacji hołdowniczej jeździł do stolicy bić panu czołem. Jeszcze w sierpniu 1647 roku - zapewnia Miron Korduba - nie chciał niczego ryzykować. W tajemniczej misji pojawił się wtedy na Ukrainie Jerzy Ossoliński. Trudno uwierzyć, by kanclerz ograniczył się w takiej chwili do rozmów na temat pojednania katolicyzmu z prawosławiem. Po cichu próbował pewnie skłonić Kozaków do wypadu na Morze Czarne. Z jego zachęty Chmielnicki zajął się „ostrożną agitacją". Daniel Czapliński zabrał mu kobietę, najechał i zniszczył majętność. Za skargę do Aleksandra Koniecpolskiego zemścił się nieludzko. Kazał tak zbić nahajami syna Chmielnickiego, dziesięcioletniego Ostapa, że chłopak po kilku dniach umarł. Potem oskarżył Bohdana przed chorążym o bunt. Za podstawę do donosu posłużyło to właśnie, co Chmielnicki wykonywał na zlecenie kanclerza wielkiego koronnego. Agitacja w sprawie wyprawy morskiej. Krzywda osobista! Wolno przypuszczać, że człowiek wyposażony przez naturę w genialne, aż dotychczas uśpione zdolności organizacyjne, przecknął się z bólu, spostrzegł, w jakie bagno staczają się losy Ukrainy. Pojął w pełni, że po śmierci Stanisława Koniecpolskiego nie ma z kim gadać poważnie, na czyje słowo liczyć i kogo się bać. Postanowił więc sam ster uchwycić. Nie myślał jeszcze o zerwaniu z królem, a więc i z Rzecząpospolitą. Stanowcze wystąpienie Zaporoża mogło się nawet stać dla niej deską ratunku, ostro stawiając na porządku dziennym kwestię praw Księstwa Ruskiego i coś ponadto jeszcze... 331 Chmielnicki powiedział wszak wkrótce, że pragnie, aby król królem być zaczął, by „ścinał diuki i kniazie". Rada wojenna przeszkodziła Aleksandrowi Koniecpolskiemu skazać Chmielnickiego na s'mierć. Oddano go na porękę pułkownika czehryńskiego, nazwiskiem Krzyczewski, a ten, nie zważając na nadesłany wkrótce przez hetmana rozkaz uwięzienia, pozwolił swemu kumowi uciec. Wcale nie jest pewne, czy Chmielnicki raz jeszcze odwiedził króla Władysława i usłyszał od niego sławne słowa o szabli, najlepszym narzędziu zemsty. Nie ulega za to wątpliwości, że dobrze pamiętał o przywilejach monarszych, uzyskanych podczas kwietniowej narady w roku poprzednim. Zaprosił na 299

ucztę i spoił Iwana Barabasza, uśpionemu przez gorzałkę odpiął pas. Pani Barabaszowa rozpoznała szczegół garderoby męża, w pełnym zaufaniu wydała wysłannikom Bohdana pergaminy królewskie. 17 grudnia Chmielnicki uszedł z Czehrynia na Sicz. Nikogo to specjalnie nie obeszło. Rok 1647, ostatni rok babiego lata Rzeczypospolitej, zakończył się spokojnie, aczkolwiek rozmaite,,znaki "a niebie i na ziemi", jak na przykład niezwykle łagodna zima, kazały ludziom zabobonnym wyglądać nadzwyczajności. Niektórzy z nich źle zresztą wróżyli już od chwili zgonu Stanisława Koniecpolskiego, dzieląc na dwa osobne rzeczowniki nazwisko hetmana. Ale listy szlacheckie, wymieniane na samym przełomie epok, tchną ufnością w przyszłość. Zawierają wiadomości o sprawach majątkowych, rodzinnych, o zamiarach wznoszenia nowych budowli w roku nadchodzącym. Jeden z nich, napisany przez senatora wielkopolskiego, mieści zwrot, w którym słychać chichot historii: - „Atośmy z łaski Bożej wszystko feliciter skończyli..." VI Chmielnicki spędził z Siczy pełniący tam swą kolejkę służby pułk czerkaski i zaczął urzeczywistniać układ z Tatarami, który już co najmniej od trzech lat Rzeczypospolitej zagrażał. Król jej za późno i w sposób przestępczo lekkomyślny zabrał się do przygotowań wspólnego z Kozakami marszu na Krym i Budziaki. Sprawę zaprzepaścił, daremne nadzieje na Niżu rozbudził i rozpalił, a przez to wszystko znakomicie ułatwił koalicję swych zaporoskich poddanych z zagrożonym nieprzyjacielem. Teraz jednak dały o sobie znać niezaprzeczalne zdolności Władysława. 332 Wydany został rozkaz powstrzymania się od wymarszu w Dzikie Pola. Król zamierzał jechać z Litwy do Warszawy, stamtąd na Ukrainę i powagą osoby własnej, widokiem wojska i pospolitego ruszenia rozpoczynający się bunt uciszyć. Chciał przy tym niezwłocznie pus'cić Kozaków na Morze Czarne. Najpoważniejsi ludzie zasypywali hetmana Potockiego mitygującymi listami. Sam zwycięzca spod Chocimia, sędziwy Stanisław Lubomirski, odradzał wyprawę przeciwko Chmielnickiemu. Świeże wspomnienia pouczały, że Koniecpołski próbował najpierw układów z Pawlukiem. Ruszyłem, abym strachem wojnę zakończył - pisał do króla wódz armii koronnej - i dotąd Kozacy jednej kropli krwi od wojsk Waszej Królewskiej Mości nie uronili i nie uronią, jeśli się upokorzą. Nie bardzo „ruszył". W końcu kwietnia 1648 roku poszedł w stepy słaby, trzy i pół tysiąca ludzi najwyżej liczący korpusik. Dowodził nim syn hetmana, starosta niżyński Stefan Potocki, młodzieniec w dwudziestej czwartej wiośnie życia. Dnieprem popłynęły posiłki. Składały się z samych Kozaków rejestrowych, towarzyszy broni Bohdana Chmielnickiego. Wielu Ukraińców służyło 300

także w ciągnących lądem regimentach starosty. Z nich przede wszystkim składała się dragonia. Hetman uzasadniał swe postępowanie rozmaitymi argumentami. Posłuchał krzyku rozpaczy, jaki się podniósł wśród szlachty i jej sług po spędzeniu z Siczy pułku czerkaskiego. Nie mógł wpuścić zbuntowanych w gęściej zamieszkałe strony, gdzie i jego, i Wiśniowieckiego ludzie konfiskowali po wioskach dziesiątki tysięcy samopałów, zabierali z miasteczek działa. (Stale zagrożony przez Tatarów kraj był uzbrojony od stóp do głów. Oręż musiał mieć każdy, kto chciał żyć, komu się nie paliło do wiosłowania na galerach tureckich.) Wyprawa na morze była i hetmańskim zdaniem potrzebna, ale w swoim czasie. Najpierw należało przygotować czajki, a przyszłe ich załogi przywieść do posłuchu. Więc skoro inaczej nie można... „upraszam uniżenie, abyś Wasza Królewska Mość ode mnie przyjął wieniec zbawcy ojczyzny" - kończył swe wywody Mikołaj Potocki, najzupełniej - jak widać - pewny zwycięstwa. Były to argumenty dla króla i kanclerza, te polityczne. Ale postępowanie hetmana zdradzało szaloną pychę zwycięzcy w błyskawicznej kampanii przeciwko Pawlukowi, wielkiego pana, który słuchał pod Borowicą pokornych suplik zdeptanej czerni, w widłach Suły i Dniepru przyjmował bezwarunkową kapitulację pokonanych. Mikołaj Potocki oczadział przed dziesięciu laty i w odróżnieniu od Koniecpolskiego ostygnąć nie zdążył. 333 Poszedł na Chmielnickiego syn hetmański. Stary, Cecorę pamiętający Zaporożec miał się ze strachu upokorzyć przed dzieciakiem. Oddział Stefana Potockiego zetknął się z Kozakami i ordą 29 kwietnia u Żółtych Wód i pomimo że w końcowej fazie walki przeciwnik posiadał dziesięciokrotną przewagę w ludziach, bił się zajadle przez trzy tygodnie niemal do 16 maja - najpierw w polu, potem w okopach obozu i wreszcie w odwrocie. Płynący Dnieprem rejestrowi wymordowali pułkowników i przeszli do powstania, w ślady ich wstąpili wkrótce dragoni i Kozacy z wojsk lądowych. Nieprzyjaciel, jes'li żartował, to tylko z własnego słowa (dokładnie tak samo, jak Polacy za czasów Nalewajki, Pawluka i Ostranicy). Tuhaj-bej zaproponował układy i natychmiast uwięził posłów, wśród których znajdował się Stefan Czarniecki, przydany młodemu Potockiemu za „dyrektora". Chmielnicki zażądał wydania dział, jako warunku zwolnienia 'zatrzymanych i przedwstępnej gwarancji układu, i zaraz jął „oppugnować" z nich tabor starosty. Hetman otrzymał raport o położeniu. Podjazd doniósł mu ponadto, że w stepach słychać armaty. Odsiecz nie przyszła, korpus Stefana Potockiego został doszczętnie zniesiony. Dowódca zmarł z ran, wielu jego podkomendnych znalazło się w niewoli. Tego samego dnia, w którym młody Potocki zetknął się u Żółtych Wód z Chmielnickim, Władysław IV wyruszył z Wilna do Warszawy. Wiktor Czermak słusznie przypuszczał, że król późno połapał się w niebezpieczeństwie. 301

Nie przeczuwał go, nie przewidywał wcale, kiedy na początku roku schorowany, bezwładny niemal - opuszczał stolicę, oddalał się od Ossolińskiego, pętał nogi własnym decyzjom. Wysłany z Wilna ostateczny rozkaz wstrzymania się od działań przeciwko Chmielnickiemu nie doszedł w porę do rąk hetmana. Goniec musiał zawieźć najpierw dokument do Warszawy, ponieważ potrzebny był podpis kanclerski... Do wszystkiego złego przybyła jeszcze strata czasu. Nieobecność króla w stolicy powiększyła miarę nieszczęścia, lecz jej jeszcze nie dopełniła. Władysław utknął w Mereczu, gdzie go zatrzymała nagła choroba żony. Czuł się znacznie lepiej niż zimą i na przedwiośniu, kiedy lękano się o jego życie. Ustała dyzenteria, ustąpił bezwład nóg. 5 maja król wybrał się o świcie na łowy. Polował przez cały dzień, a niezadowolony z ostrożnej jazdy zepchnął woźnicę z kozła i postąpił tak, jak przez całe swe panowanie postępował w polityce: sam ujął lejce i ganiał cwałem po chaszczach i wertepach. W nocy chwyciły go dolegliwości w boku, po dwóch dniach straszny ból ogarnął nerki. Medyk przepisał dziewięć gramów „antymonium", ponieważ jednak nie było tego środka w apteczce podróżnej, wzięto go z torby jakiegoś 334 nikomu nie znanego cyrulika-wagabundy. Żołądek zareagował ostro. W przeciągu trzech dni lekarz przyboczny narachował sto pięćdziesiąt wypróżnień. Porwała króla „febra maligna" i nieustająca czkawka. Puszczono naturalnie krew. Popłynęła gęsta i „nie najlepszej oznaki". Otoczenie bało się powiedzieć panu prawdę w oczy. W końcu ważył się na to przybyły świeżo do Merecza podkanclerzy litewski, Kazimierz Leon Sapieha, ulubieniec konającego. - Tak jest - odrzekł na zapytanie - nie masz, Miłos'ciwy Królu, od s'mierci doktora. Władysław kazał mu przyłożyć pieczęć Wielkiego Księstwa do testamentu, wyspowiadał się, lecz ze względu na czkawkę długo nie mógł przyjąć komunii. 20 maja o godzinie drugiej w nocy „z wielkim nabożeństwem i skruchą Panu Bogu ducha oddał". Podczas sekcji „wydobyto z lędźwi prawej znaczny kamień podługowaty i innych kilka pomniejszych". Korpus Stefana Potockiego już wtedy nie istniał. Hetman wielki, zawiadomiony przez komendanta Kudaku o klęsce, cofał się ku Korsuniowi i słał do nie żyjącego już pana oraz do kanclerza o pomoc, o pułki zaciężne i pospolite ruszenie. Zginęło w stepach, przeszło do nieprzyjaciela lub poszło do niewoli jakieś cztery tysiące zbrojnych. Trwała nadal, nienaruszona właściwie, potęga dwunastomilionowej Rzeczypospolitej. Główne siły koronne jeszcze się z Chmielnickim nie starły, na Zadnieprzu stał książę Wiśniowiecki ze swymi nadwornymi pułkami, wojsko litewskie dotychczas nie potrzebowało ruszać się z 302

leży. Bezkrólewie paraliżowało główny ośrodek władzy. Armia osłonić musiała bezwładne politycznie państwo, w ręku hetmana wielkiego koronnego znalazł się teraz jego los. Do niczego nie zaprowadzą rozważania, co by nastąpiło, gdyby wiosną 1648 roku dowodził na Ukrainie zmarły przed dwoma laty ze zbytniej miłości wojownik, który w swoim czasie stawiał czoło Gustawowi Adolfowi, a całkiem niedawno rozbił na głowę pod Ochmatowem idącego teraz z Chmielnickim Tuhaj-beja. Jedno nie ulega kwestii: owej czarnej wiosny wydane zostały takie rozkazy, powzięte takie decyzje, jakich Koniecpolski nie zatwierdziłby na pewno. Z pychy płynąca pewność siebie ustąpiła miejsca panice. Pamiętnikarz ówczesny napisał o Mikołaju Potockim: „Z powodu pijaństwa ustawicznego 335 zatracił wojsko, uczynił hańbę i niesławę wieczną Koronie Polskiej, potracił synów koronnych, żołnierzy starych i czeladzi niemało." Kto wie, czy nie słuszna diagnoza... Medycyna dzisiejsza uczy, że alkohol działa przede wszystkim na najwyższe funkcje psychiki ludzkiej, rozluźnia hamulce i pozbawia człowieka możności kontrolowania własnych postępków. Hetman nie dał pomocy ginącemu w stepach synowi, o którego tragicznym położeniu wiedział. Potem, wbrew zdaniu rady wojennej, nie chciał trzymać się w Korsuniu, czekać tam na księcia Wiśniowieckiego, który już był przysłał z zapytaniem, dokąd ma iść i co poczynać z sześcioma tysiącami swoich bardzo bitnych wojaków. Połączone razem siły koronne i prywatne utworzyłyby armię dwunastotysięczną blisko, zasobną we wszelkie rodzaje broni, składającą się z żołnierzy zaprawnych w swoim rzemiośle. Chodkiewicz miał ich pod Kircholmem trzy razy mniej. Potocki postanowił cofnąć się do Bohusławia, lecz nie natychmiast — w poniedziałek - bo uważał ten dzień za feralny. Poszedł nazajutrz, 26 maja, w szczęśliwy wtorek. Cały obóz znał decyzję wymarszu, jego kierunek i datę, dowiedzieli się o niej i Kozacy. Pośpieszyli więc „nocą zachodzić drogę od Bohusławia, gdzie w szczerych polach nieszczęsna dolina, nazwana Kruta Bałka, w mili od Korsunia była". Przekopali ją w poprzek, umocnili cały teren, po czym „Chmielnicki ze wszystką potęgą zasiadł w chruście i czekał na naszych". Nie tylko Koniecpolski, ale każdy dowódca przy zdrowym rozumie pozostający pchnąłby w jar przodem patrol kawaleryjski. I diabla tam miał być dobry rząd, kiedy pan krakowski, hetman wielki koronny, Mikołaj Potocki, ustawnie się opił gorzałki, jako i w te czasy pijany w karycte siedział, a drugi polny hetman, Kalinowski, choć chciał co począć, nie barzo go posłuchano, a do tego wzroku dobrego 303

nie miał, bo na staje nie widział dobrze, i kiedy na strzelanie z łuku kto od niego był, ledwo rozeznał, że to człowiek stoi. W boju spotkaniowym oraz w zasadzce trzeba postanawiać błyskawicznie i na podstawie tego, o czym zmysły doniosą. Marcin Kalinowski poczynał sobie przynajmniej mężnie. Odniósł dwie rany. Poszła w jar nie ubezpieczona piechota zwartymi kolumnami, tuż za nią, na jej karku zjeżdżać zaczęły ze stromej pochyłości działa i tabory. Rów, którego w dniu poprzednim jeszcze tu nie było, zatrzymał nagle czoło pochodu, zaprzęgi werżnęły się od tyłu, parły siłą bezwładu i rozpędu. Salwy samopałów 336 kozackich cięły po kłębowisku ludzi, poprzewracanych wozów i armat. Bitwa trwała cztery godziny. Ocalały z niej chorągwie Krzysztofa Koryckiego, Konstantego Kłobukowskiego i kilka innych, które złamaiy rozkaz hetmański, dosiadły koni i wyrąbały sobie drogę przez tłum tatarski. Potocki zabronił zaskoczonej kawalerii odpowiedzieć iście rodzimym, a w danym położeniu zbawiennym uczynkiem - szarżą. Czemuż zapomniał o Kumejkach! Uchodzących nie s'cigano zbyt natarczywie, bo w taborze znajdował się niezawodny, złoty i srebrny magnes. „Panowie koronni, jako wysokiego animuszu ludzie ze wszystkimi dostatkami wybrali się byli na wojnę..." Zwłaszcza młody Hieronim Sieniawski, który odbywał dopiero „prymicje wojenne", ciągnął za sobą na wozach istne skarby. „Co wszystko nieprzyjaciel w godzinie jednej tak uchodził, że i pamiątki nie zostało." Obydwaj hetmani i liczni, bardzo liczni ich podkomendni znaleźli się w niewoli. Jeszcze przed bitwą wysłannik kniazia „Jaremy" tylko dlatego dotarł zdrowo do obozu Potockiego, że w porę spostrzegł dziurę w pewnym płocie ogrodowym i na rączym koniu wypadł przez nią w step. Osiedla, które mijał, były albo puste, jak po dżumie, albo przepełnione uzbrojonymi tłumami. Teraz, po klęsce wojsk koronnych, cały lud ruszył do powstania. Wiśniowiecki został na Zadnieprzu niczym „w klatce ptaszej". Wszystkie promy znikły z rzeki jak zaklęte. Jedno już tylko pozostawało - rejterada na północ, co też książę uczynił. Daleko na zapleczu sterczała ciągle, biła z muszkietów i dział smutna pamiątka po władztwie Rzeczypospolitej w Dzikich Polach - osamotniony Kudak. Załoga jego po mężnej obronie zaprzestała walki w końcu września. Krzysztof Grodzicki trzymał na sobie kilka pułków kozackich, dopóki mógł. Zahamować powodzi nie był zdolny. Na szerokiej drodze wiodącej do Wisły miał właściwie Chmielnicki dwie tylko poważne przeszkody - Lwów i Zamość. A w Warszawie musiała się odbyć elekcja, z łaski nuncjusza Hannibala z Kapui oraz króla Zygmunta III nadal pozostająca „w dotychczasowych warunkach i swobodzie". Pole pod Wolą czekało na zbrojnych elektorów, na kłótnie stronnictw, intrygi zagranicy. Prymasem-interrexem był stary Maciej 304

Łubieński. Kanclerza Ossolińskiego winiono o rozmyślne sprowokowanie Kozaków, o wszystkie nieszczęścia. W tych warunkach należało sprostać wojnie domowej, która już zwaliła jedną ze ścian wspólnego domu, ogarnąwszy całe Księstwo Ruskie toczyła się niepowstrzymanie ku ziemiom polskim, rwała od południa granice Litwy. W tej chwili państwo stało się naprawdę 22 - Rzeczpospolita... l 337 Rzecząpospolitą już dwóch tylko, nad tą samą przepaścią stojących, narodów. Logiczne żądanie historii nie zostało zaspokojone i przyszło za to zapłacić. Skupione koło Putywla sprzymierzeńcze wojska moskiewskie już były rozpoczęły ruch ku Dnieprowi. Tatarzy pokazali się w granicach Rzeczypospolitej, od początku roku wyglądano wtedy najazdu ze strony Islam Gireja, casus foederis zachodził. Wieść o śmierci królewskiej i klęsce korsuńskiej wstrzymała pochód pułków cara Aleksego. Stanęły w miejscu, potem z wolna odpłynęły ku wschodowi, w tył. W przeciągu czterech tygodni, które minęły od chwili wymarszu Stefana Potockiego, obraz naszej połaci Europy odmienił się zasadniczo, dla jednych pomroczniał, innym zaś ukazał nęcące kolory. Brutalnie odsłoniło się to, co kryła dotychczas dawna sława, pozór błyszczący i groźny. Wkrótce wszystkim stało się jasne, że rozległe państwo polsko-litewskie to olbrzym o niedorozwiniętym kośćcu i systemie krwionośnym. Że mając wszystko, czego potrzeba mocarstwu, nadaje się to królestwo nie na wartościowego sprzymierzeńca czy na respekt zasługującego wroga nawet, lecz na łup dla sąsiadów. Wiosna 1648 roku obfitowała w tragiczne dla nas wydarzenia. Władysław IV zeszedł ze świata zaraz po pierwszej klęsce jego chorągwi w polu, a tuż przed drugą, stokroć gorszą. Ale najstraszniejsza ze wszystkiego zapowiedź kryła się w wahadłowym poruszeniu wojsk carskich. Cofnęły się od przymierza, to znaczy, brały rozpęd do skoku. LUDZIE Z ZEWNĄTRZ Dobrze dzieje się w królestwie, jeśli dobro króla jest równoznaczne z dobrem kraju. Jean de la Bruyire, Charaktery, 1688 r. I Historycy wyliczyli, że skarb państwa za Kazimierza Wielkiego miał te same wpływy co za Władysława IV. Brali, oczywis'cie, pod uwagę siłę kupna, a nie liczbę jednostek monetarnych, których realna wartość zmieniała się radykalnie. Za Kazimierza miała Polska dwieście kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych, grubo mniej niż dwa miliony mieszkańców, była pozbawiona 305

dostępu do morza i nabierała sił po długotrwałym, bardzo ciężkim kryzysie rozbicia dzielnicowego. Dopiero co zrosła się przecie, odzyskała godność królestwa. Państwo Władysława należało do najrozleglejszych w Europie, władało Pomorzem polskim. Wnętrze kraju od stuleci cieszyło się spokojem, dobrobytem i pomyślnością. Od czasu wygas'nięcia Piastów pfzybyło moc chwały, sławy, kultury, ludzi, ziemi, blasku, ale nie pieniędzy skarbowi. Od dni Kazimierza Wielkiego, czyli od lat dwustu siedemdziesięciu, nie było ani jednej reformy wojskowej, której powaga i rozmiary stałyby w proporcji do potrzeb państwa. Kościec olbrzymiego cielska Rzeczypospolitej był naprawdę niedorozwinięty, arterie stanowczo za wątłe. I jedno, i drugie wystarczało, ale przed wiekami i na mniejszą znacznie skalę wymagań. Starczyło do Grunwaldu, a potem już nie. Cóż za koniunktury międzynarodowe służyły nam przez wieki, jeżeli katastrofa nastąpiła aż tak późno! Do Pana Boga pretensji nikt mieć nie może. Nadużyto Jego cierpliwości. Zestawienia dotyczące skarbu i wojska tłumaczą właściwie wszystko. Abnegacja w dwu podstawowych dziedzinach pracy państwowej musiała doprowadzić do nieszczęścia. Pozostaje jednak kwestia najbardziej zasadnicza. Dlaczego? W jaki sposób do tak wielkich zaniedbań dojść mogło? Odpowiedź uświęcona nimbem tradycji oskarży charakter narodowy, ska339 żony wrodzoną skłonnością do anarchii, a pozbawiony zdolności organizatorskich. Dziwne, że tego rodzaju opinie mogą się utrzymywać w społeczności, która od dawna słynie z wybitnych matematyków i równie tęgich logików. Niech się PT prokuratorzy nareszcie zdecydują, którą z narodowości umieścić pragną na ławie podsądnych - polską, litewską, białoruską czy ukraińską? Zamoyskiego, Radziwiłła, Sapiehę, Wiśniowieckiego w charakterze przedstawiciela nacji? Każdy bezstronny trybunał zwróci uwagę na konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności jeszcze i dwóch Szwedów oraz wcale pokaźnego grona Niemców. Znane i zasłużone w naszej historii rody Bażeriskich i Czemów piszą się inaczej: von Beisen i von Zehmen. W ręku Weiherów i Dónhoffów znajdowały się godności starostów puckich, człuchowskich, kościerzyńskich, wałeckich..., wojewodów pomorskich, malborskich, chełmińskich..., kasztelanów gdańskich i parnawskich... Wywodzący się z mieszczan krakowskich Szembekowie wspinali się od tradycyjnego w ich rodzinie burgrabstwa starej stolicy ku kasztelaniom sanockiej i bieckiej. (Emilia Plater, patronka wszystkich walecznych Polek, nie od Piasta ani innego kołodzieja się wywodzi. Konstanty Pobiedonoscew biadał w przyszłości, że nabrało się rozmaitych Zyberków i Weyssenhoffów, którzy bezczelnie polonizują rdzennie rosyjską Litwę.) Pomorska, pruska oraz inflancka szlachta germańska znajdowała sobie 306

wygodne miejsca w nie uznającej dyskryminacji Rzeczypospolitej, uważana była za równouprawnionych obywateli, a w końcu całkiem za swoich. Nasi Niemcy polszczyli się szybko, przyjmowali język. Wojewoda pomorski Gerard Denhoff został po długich sporach mianowany marszałkiem dworu Cecylii Renaty. Widząc tłok w apartamentach pani, upominał cisnących się: „Nie łaźcie, waszmość, na królową. Król Jego Mość się o to gniewa, kiedy waszmość tak łazicie na królową." O godność dworską zabiegał długo, ponieważ niechętna mu była sama monarchini - Niemka. Niektórzy ze współczesnych zarzucali mu brak ogłady i „grubość jakąś olenderską", lecz bynajmniej nie szwabską. Rzeczpospolita należała do magnatów i szlachty wszystkich zamieszkujących ją narodowości. Wewnątrz stanu rycerskiego nie było różnicy uprawnień, wynikającej z pochodzenia plemiennego. Twierdzenie, że w tej Rzeczypospolitej rządy należały tylko do Polaków, dowodziłoby nieuctwa lub nieuczciwości. Mistyka, czyli rozważania o charakterach narodowych nie wyjaśniają nam, czemu nieduże, z części Polski i z Rusi Czerwonej złożone, państwo Kazimierza Wielkiego mogło się zabezpieczyć mnóstwem twierdz, a przerozległej, 340 o Litwę, Pomorze, Białoruś i Kijowszczyznę pomnożonej Rzeczypospolitej nie stać już na to było. Odpowiedzi trzeba poszukać w konkrecie historycznym, nie w formułkach. Rozpatrzmy urywki dokumentu napisanego za Władysława IV, ale daleko na zachodzie, we Francji. Czynnos'ć ta pomoże w wyjas'nieniu wcale nie ostatniej z przyczyn, dla których państwo to okrzepło i rozwinęło się harmonijnie, umożliwiając tym samym własnym obywatelom i nieskończonemu mnóstwu przybyszy pracę na polu kultury. Testament polityczny kardynała Richelieu zawiera wywody, pobrzmiewające dla nas nutą dziwnie znajomą. Dotyczą one stosunków wewnętrznych Galii: ...chorobą Francji byta swawola. Kochano godność królewską, ale nie władze. Król obawiał się poddanych, ci zaś grzeszyli, by wzbudzić postrach: płacił im za usługi należące się darmo; złotem okupywano występki, za które należało karać gardłem, dawano pensje, by powstrzymać od rokoszu. Swawola była sumienia, a konieczność zbrodni. Głaskano chorobę podarkami, a ona wzmagała się dzięki takiej łagodności. „Uczyłem ślepego posłuszeństwa - powiada wielki mąż stanu -by było ono dla Francuzów niemal religią." Uczyl, uczył, owszem. Ścinał diuki i kniazie. Zbyt gruntownie jednak nie nauczył. I po śmierci kardynała zdarzały się rzeczy zastraszające, znakomici Francuzi walczyli orężem przeciwko królowi Francji. Ludwik XVI w przededniu rewolucji potknął się o rebelię uprzywilejowanych, którzy nie chcieli 307

się zgodzić na reformy, zamierzone przez całkiem rozsądny rząd. Słuchajmy dalej: Pierwszą moją myślą był zatem majestat królewski, drugą: wielkość państwa. Znalazłem Francję mniejszą od samej siebie. Wszystko dawne zmniejszyło się z wyjątkiem języka, który przekraczając granice Francji pozostał nadal francuskim. Narody niegdyś nam podległe teraz wyrzekały się nas - w naszym języku. Byli Francuzami, a wrogami Francji; zbroiła się Francja przeciwko samej sobie: wróg posługiwał się nami przeciwko nam, a Francuz był r
Jasienica Paweł - 03 - Rzeczpospolita obojga narodów - Cz. 1

Related documents

314 Pages • 119,426 Words • PDF • 1.3 MB

314 Pages • 119,426 Words • PDF • 1.3 MB

924 Pages • 281,943 Words • PDF • 14 MB

480 Pages • 120,979 Words • PDF • 34.9 MB

323 Pages • 111,791 Words • PDF • 2.7 MB

195 Pages • PDF • 39.5 MB

106 Pages • PDF • 86.1 MB

92 Pages • 3,511 Words • PDF • 3.3 MB

62 Pages • 2,706 Words • PDF • 4.3 MB

4 Pages • 884 Words • PDF • 98 KB

135 Pages • 4,267 Words • PDF • 12.4 MB