Jóźwiak Z, Bartosz G - Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

552 Pages • 4,339 Words • PDF • 95.5 MB
Uploaded at 2021-09-24 16:17

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Redakcja naukowa

Zofia Jóźwiak Grzegorz Bartosz

2. J.ótw~ (ttd)

. hrltm (nMl.) Bwfi~ "tb'lllM :npd,.,„_, : "'°i..,.-• \Vamawa 200S

by \VN PWN 2005

Spis

l.

StatySł)1czna

treści

ocena wyników pon,iaró'v

IS

I. I. Wp1ow•die4\1e. Pojęcie pomiaru (8 Rychlik) I. I.I lcdnos1ki miar ukladu SI. 1.1. l. I Jednostki podstawowe. I I 1.2. Jcdn0Slk1 poch\\tmo cl)'1rOC)1u (M KQler·M10 '" rcrrnktomem1 . 245 73.1.6. Refraktometry - budowa 1 zasada d2.1alan1a . . . . . . . 245 7 J 2 ĆWiczenia . 247 7..3.2 1. WytnaC7.en1e zal eżności pomii~wieka na ace1ylocelulozie (IY. Dudo, G Znleśm>) I I.Z 2 Rozdzial tlialek surowicy ludzkiej me1oda cleł:1rofotetv w żelu polm1tryloom1dowym (G. Z11/cJna). 11.2.3 Otoaczanie masy CU)Sleczkowei bialek me1oarakccryzującc wymieniacze ionowc. 12. I 6.3. Bufory SIOS()wanc w ch1omatogr.ifii ionowym1enne1 12.1 6.4. l.aslosow•nia chromatogrnfit jonowymiennej 12. 1.7. Wysokosprawna chromaoografia cieciowa rK Cwotdz1ńlkfl 12. 1.8. Chromaoografia BaWWO. . . 12.2. lw1czcma 12.2.1. Zas1osow.o.n1e metody fillrac11zelowcj do o>.naczan1a 1nasy ciąsteczl