klucz odpowiedzi do testu diagnozującego

2 Pages • 789 Words • PDF • 417.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 14:36

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Klucz odpowiedzi

ab

Pytania zamknięte Oczekiwana odpowiedź

Nr Typ zad. zadania

grupa A

Liczba punktów

grupa B

Kryterium punktowania

3.

D

A, D

A, D

0–1

za poprawne uzupełnienie zdań – 1 p.

5.

PF

a) F, b) P, c) F, d) F

a) P, b) F, c) F, d) P

0–2

za każde dwie poprawne odpowiedzi – po 1 p.

6.

PF

a) P, b) F, c) P

a) F, b) F, c) P

0–2

za dwie poprawne odpowiedzi – 1 p., za trzy poprawne odpowiedzi – 2 p.

7.

WW

a

c

0–1

poprawna odpowiedź – 1 p.

9.

D

a) B, b) A

a) B, b) A

0–2

za każdą poprawną odpowiedź – po 1 p.

11.

D

a) A, B, D b) C, E, F

a) B, C, F b) A, D, E

0–3

za każde dwa poprawne przyporządkowania – po 1 p.

12.

D

a) D b) B

a) C b) A

0–2

za każdą poprawną odpowiedź – po 1 p.

13.

D

G E C A F D B (lewa strona w dowol­ nej kolejności)

D

0–2

za poprawne uzupełnienie 3–4 wpisów – 1 p., za poprawne uzupełnienie wszystkich wpisów – 2 p.

A F

B

E

C

G

14.

WW

d

b

0–1

poprawna odpowiedź – 1 p.

15.

WW

a) B, b) D

a) C, b) B

0–2

za każdą poprawną odpowiedź – po 1 p.

TYPY ZADAŃ: D – na dobieranie PF – prawda-fałsz WW – wielokrotnego wyboru

Liczba punktów: 18

Klucz odpowiedzi

ab

Pytania otwarte Oczekiwana odpowiedź

Nr Typ zad. zadania

grupa A

grupa B

Liczba punktów

Kryterium punktowania

1.

RO

51°35'N 18°45'E

51°25'N 19°40'E

0–2

za każdą poprawną odpowiedź – po 1 p.

2.

RO

1 cm – 150 km

1 cm – 150 km

0–2

1 cm – 150 km 11,5 cm – x x = (150 km · 11,5 cm) : 1 cm = 1725 km

1 cm – 150 km 8,8 cm – x x = (150 km · 8,8 cm) : 1 cm = 1320 km

za zamianę skali i poprawną metodę obliczenia – 1 p., za poprawny wynik – 1 p.

Teheran – Londyn 51° – 0° = 51° 51° · 4 min = 204 min = 3 godz. 24 min 824 – 3 godz. 24 min = 500 czas słoneczny w Londynie: 500

São Paulo – Londyn 47° – 0° = 47° 47° · 4 min = 188 min = 3 godz. 8 min 2208 – 3 godz. 8 min = 1900 czas słoneczny w São Paulo: 1900

0–4

za obliczenie różnicy czasu miej­ scowego – 1 p., za obliczenie godziny – 1 p.

Teheran – Atlanta 84° + 51° = 135° 135° · 4 min = 540 min = 9 godz. 824 – 9 godz. = 2324 czas słoneczny w Atlancie: 2324

Londyn – Odessa 31° + 0° = 31° 31° · 4 min = 124 min = 2 godz. 4 min 2208 + 2 godz. 4 min = 012 czas słoneczny w Odessie: 012

4.

RO

za obliczenie różnicy czasu miej­ scowego – 1 p. za obliczenie godziny – 1 p.

8.

RO

np. litosfera jest podzielona na kilkanaście płyt, płyty są w ciągłym ruchu, w miejscu rozsuwania się płyt powstają ryfty, w miej­ scu podsuwania się płyty oceanicznej pod kontynentalną występuje strefa subdukcji, na granicach płyt występują czynne wul­ kany

np. strefy sejsmiczne występują na obsza­ rach, gdzie przebiegają granice płyt litosfery, czynne wulkany znajdują się głównie na krawędziach kontynentów, oprócz Azji i Afryki wnętrza kontynentów są pozba­ wione silnych trzęsień ziemi i czynnych wulkanów, najwięcej czynnych wulkanów znajduje się w tzw. Ognistym Pierścieniu Pacyfiku

0–2

za każdą logiczną, poprawną odpo­ wiedź – po 1 p.

10.

KO

A – Nizina Amazonki, B – Ob, C –Półwy­ sep Indyj­ski, D – Irlandia, E – Appalachy, F – Nil

A – Jangcy, B – Wyż. Brazylijska, C – pół­ wysep Labrador, D – Wielkie Góry Wodo­ działowe, E – Kongo, F – Borneo

0–3

za każde trzy poprawne odpo­ wiedzi – po 1 p.

16.

RO

a) 38 200 000 – 100% 23 264 000 – x x = 60,9 b) zmniejszył się, np. mieszkańcy miast przeprowadzają się na przedmieścia, ponieważ ceny nieru­ chomości są tam niższe; chcą mieszkać w spokojniejszej okolicy

a) 3  8 200 000 – 100% 14 936 000 – x x = 39,1 b) zwiększył się, np. mieszkańcy miast przeprowadzają się na przedmieścia, ponieważ ceny nieru­ chomości są tam niższe; chcą mieszkać w spokojniejszej okolicy

0–3

za poprawną metodę oblicze­ nia – 1 p., za poprawny wynik – 1 p., za poprawną ocenę zmiany i logiczny, popraw­ ny przykład – 1 p.

TYPY ZADAŃ: KO – krótkiej odpowiedzi RO – rozszerzonej odpowiedzi

Liczba punktów: 16
klucz odpowiedzi do testu diagnozującego

Related documents

2 Pages • 789 Words • PDF • 417.8 KB

4 Pages • 1,461 Words • PDF • 1.1 MB

3 Pages • 925 Words • PDF • 2.2 MB

6 Pages • 2,363 Words • PDF • 254.5 KB

4 Pages • 790 Words • PDF • 321.9 KB

8 Pages • 826 Words • PDF • 251.8 KB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

11 Pages • 2,367 Words • PDF • 561.1 KB

5 Pages • PDF • 994.8 KB

18 Pages • 6,292 Words • PDF • 579.9 KB

8 Pages • 2,910 Words • PDF • 271.4 KB

2 Pages • 277 Words • PDF • 662.4 KB