Klucz odpowiedzi PR

6 Pages • 2,363 Words • PDF • 254.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:54

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Matematyka Poziom rozszerzony Marzec 2020

Zadania zamknięte Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Numer zadania

Poprawna odpowiedź

Wskazówki do rozwiązania zadania

1.

B

3

2.

C

2 2 log12 8 + log12 18 ⋅ log12 1152 = log12 8 + log12 18 ⋅ log12 82 ⋅ 18 =

33 < 3 37 < 3 43 oraz 5 45 < 5 2019 < 5 55 , stąd a = 4

2 = log12 8 + log12 18 (2 log12 8 + log12 18) = 2

2 2 = log12 8 + 2 log12 8 ⋅ log12 18 + log12 18 = (log12 8 + log12 18) = 2

= (log12 144) = 22 = 4 3.

B

Odległość punktu S od siecznej: d =

4 ⋅ 4 − 3 ⋅ (−1) + 1 42 + 32

=4

2

1  Z twierdzenia Pitagorasa: r 2 = d2 +  ⋅ 16 , stąd r = 4 5  2  4.

D

2

2

 a + b   a − b  2 ab Z twierdzenia Pitagorasa:  . =  + 2r , stąd r =  2   2  ( ) 2

Zadania otwarte – kodowane Numer zadania

Poprawna odpowiedź

5.

033

Wskazówki do rozwiązania zadania

 1 3 x − ( x + 1)( x − 2) 3x3 − 4 x2 − 5 x + 2  3 f ( x) = ; D = R \ {−3; 2} = 3 x 2 + 3 x − 18 3( x − 2)( x + 3) x=

w w w. o p e r o n . p l

Liczba punktów

2

1 1 ∨ x = −1, odp.: x = = 0,333... 3 3

1

Matematyka. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM

Zadania otwarte Uwagi ogólne. • Jeżeli zdający rozwiąże bezbłędnie zadanie inną metodą, nieopisaną w schemacie, ale merytorycznie poprawną, otrzymuje za to rozwiązanie maksymalną liczbę punktów. • Za błąd rachunkowy zdający traci 1 punkt, jeżeli błąd ten nie spowodował znacznego ułatwienia lub utrudnienia zadania (wówczas należy potraktować go tak, jakby był błędem rzeczowym). • Jeżeli zdający popełni błąd merytoryczny, otrzymuje punkty tylko za tę część zadania, którą rozwiązał do momentu popełnienia tego błędu, dalsza część nie jest oceniania (więc jeżeli zostanie on popełniony na początku, zdający otrzymuje za zadanie 0 punktów). • Jeżeli zdający źle przepisze dane liczbowe z zadania, ale nie spowoduje to zmiany sensu zadania bądź nie ułatwi rozwiązania, wówczas za całe zadanie traci 1 punkt. • Jeżeli zdający prawidłowo rozwiąże zadanie, ale podczas zapisywania odpowiedzi źle przepisze rozwiązanie, należy potraktować to jako błąd nieuwagi, za który zdający nie traci punktu. • Jeżeli punkt ma być przyznany za zapisanie układu kilku równań, to równania te nie muszą być zapisane jedno pod drugim i połączone klamrą, wystarczy, że będą zapisane (w różnych miejscach). Numer zadania

6.

Modelowe etapy rozwiązywania zadania

Postęp:

2

Liczba punktów

1

Obliczenie pochodnej funkcji: f ( x ) = 2 ( x + 3) ALBO Zapisanie warunku: f ' ( x 0 ) = 2 '

Istotny postęp: Obliczenie f ' (−2) = 2, poprawna interpretacja tej liczby jako współczynnika kierunkowego stycznej.

2

Pokonanie zasadniczych trudności: Zapis równania stycznej do wykresu funkcji f w punkcie P: y = 2 x + 1

3

Uwaga Jeżeli zdający wyznacza błędnie pochodną funkcji i konsekwentnie do popełnionego błędu wyznaczy równanie stycznej, to otrzymuje 1 punkt. 7.

Postęp: Zapis nierówności w postaci: ( x + 1)( x 3 + 2 x 2 + 4 x + 3) ≥ 0 (Zdający zauważy, że pierwiastkiem wyjściowego wielomianu jest liczba 1 oraz poprawnie podzieli wielomiany.)

1

Pokonanie zasadniczych trudności: 2 Zapis nierówności w postaci: ( x + 1) ( x 2 + x + 3) ≥ 0 (Zdający zauważy, że pierwiastkiem wielomianu x 3 + 2 x 2 + 4 x + 3 jest liczba 1 oraz poprawnie podzieli wielomiany.)

2

Rozwiązanie bezbłędne: Zapis, że trójmian kwadratowy nie ma pierwiastków rzeczywistych (np. ∆ < 0), oraz uzasadnienie, że dana nierówność jest zawsze prawdziwa dla x Î R.

3

w w w. o p e r o n . p l

2

Matematyka. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM Numer zadania

8.

Modelowe etapy rozwiązywania zadania

Postęp: Zauważenie, że sin(α + β ) = sin(180° − (α − β )) oraz że jest to sinus kąta przy wierzchołku C.

1

Pokonanie zasadniczych trudności:

2

Rozwiązanie bezbłędne: sin β sin(α + β ) bc Uzasadnienie równości: = 2aR sin α

3

Postęp: Skorzystanie ze wzoru na sinus podwójnego kąta i przekształcenie równania do: 4 sin 2 x cos 2 x + 2 3 cos 2 x − 2 sin 2 x − 3 = 0

1

Istotny postęp: Przekształcenie równania do postaci: (2 cos 2 x − 1) 2 sin 2 x + 3 = 0

2

Pokonanie zasadniczych trudności:

3

b c × Skorzystanie z twierdzenia sinusów np. dla prawej strony równości: 2R 2R a 2R

9.

Liczba punktów

(

)

1 3 Zapis wszystkich rozwiązań równań cos2 x = i sin2 x = − w zbiorze liczb rzeczywi2 2 stych, czyli: 2p p p x = + k p, k ∈ C ∨ x = − + k p, k ∈ C ∨ x = + k p, k ∈ C  6 6 3 ALBO 1 3 w zbiorze 0, 2p Zapis rozwiązania jednego z równań: cos 2 x = lub sin2 x = − 2 2

10.

Rozwiązanie bezbłędne:  p 2p 5p 7p 5p 11p  x ∈ , , , , ,   6 3 6 6 3 6 

4

Postęp: Wprowadzenie oznaczeń: A – wylosowanie co najmniej jednego losu wygrywającego A' – wylosowanie dwóch losów przegrywających Zapisanie nierówności wynikającej z treści zadania z wykorzystaniem wzoru P ( A) = 1− P ( A' ):

1

1− P ( A' ) >

11 30

Istotny postęp:

4n 4n − 1 ⋅ , gdzie n ∈ N+ Obliczenie prawdopodobieństwa P ( A ): P ( A ) = 5n 5n − 1 '

2

'

Pokonanie zasadniczych trudności: 4 4n − 1 11 > oraz doprowadzenie jej do postaci: Zapisanie nierówności 1− ⋅ 5 5n − 1 30 30 (−n + 5)(5n − 1) > 0

3

Rozwiązanie bezbłędne: Podanie rozwiązań nierówności z uwzględnieniem warunków zadania: n ∈ {1, 2, 3, 4}

4

Uwaga Jeśli zdający obliczy prawdopodobieństwo dla konkretnych przypadków i poda poprawny wynik, przyznajemy 0 punktów.

w w w. o p e r o n . p l

3

Matematyka. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM Numer zadania

11.

Modelowe etapy rozwiązywania zadania

Liczba punktów

Rozwiązanie zadania składa się z trzech etapów: Etap I polega na zbadaniu warunku istnienia dwóch pierwiastków, za ten etap zdający może otrzymać 1 punkt. Etap II polega na zbadaniu warunku podanego w zadaniu, za ten etap zdający może otrzymać 3 punkty. Etap III to podanie rozwiązania. Za ten etap zdający otrzymuje 1 punkt. Punkty za etap I i II zdobywane są niezależnie od siebie, punkt za etap III przyznawany jest tylko wtedy, gdy prawidłowo rozwiązane są etapy I i II (z ewentualnymi błędami rachunkowymi). Etap I Rozwiązanie nierówności ∆ ≥ 0: m Î R

1

Etap II • Zapisanie układu równań:  x1 + x2 = 1− 2m  2 x1 − 6 x2 = 14

3

• Wyznaczenie x1 oraz x2 : 5 − 3m   x1 = 2   −m − 3  x2 = 2 

(5 − 3m)(−m − 3)

= 4m − 6 4 Po jednym punkcie zdający otrzymuje za każdą z powyższych czynności.

• Zapisanie równania dla iloczynu x1 x2:

Etap III Wyznaczenie szukanych wartości parametru m z uwzględnieniem wszystkich warunków: m = 1∨ m = 3 12.

1

Wprowadzenie oznaczeń, np.: a, b – krawędzie podstawy c – wysokość bryły e – przekątna ściany bocznej o wymiarach a ´ c i kącie a między tą przekątną a krawędzią a f – przekątna ściany bocznej o wymiarach b ´ c i kącie b między tą przekątną a krawędzią b g – kąt między przekątnymi ścian bocznych Postęp: Poprawne zaznaczenie kąta g na rysunku.

1

Istotny postęp: Uzależnienie długości boków od jednej zmiennej, np. c: c c c c a= , b = ,e= ,f = sin α sin β tgα tgβ

2

Pokonanie zasadniczych trudności: Zastosowanie twierdzenia cosinusów w trójkącie o bokach długości e, f , a2 + b2 i kącie

3

g naprzeciwko boku o długości a2 + b2 : c2 c2 c2 c2 c2 + 2 = + −2⋅ ⋅ cos γ 2 2 2 tg α tg β sin β sin α sin α sin β Rozwiązanie prawie pełne:

4

Rozwiązanie bezbłędne: Wyznaczenie cosinusa kąta g: cos γ = sin α sin β

5

2 ⋅ cos γ = 2 Doprowadzenie równania do postaci: sin α sin β

w w w. o p e r o n . p l

4

Matematyka. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM Numer zadania

13.

14.

Modelowe etapy rozwiązywania zadania

Liczba punktów

Postęp: Zapis układu równań z dwiema niewiadomymi (a – pierwszy wyraz ciągu geometrycznego, q – iloraz tego ciągu): a (1 + q + q2 ) = 26  2( aq + 4) = a (1 + q2 ) 

1

Istotny postęp: Zapis równania z jedną niewiadomą, np.: 52q 26 + 26q2 +8 = 2 1 + q + q2 1+ q + q

2

Pokonanie zasadniczych trudności: a = 2 Rozwiązanie układu równań:  q = 3

3

Rozwiązanie bezbłędne: Podanie odpowiedzi: (2, 6, 18)

4

Postęp: Zapis współrzędnych punktu C (lub D) za pomocą jednej zmiennej:  1  1 8 8 C =  x; x −  (lub D =  x; x − )  3  3 3 3

1

2

oraz obliczenie kwadratu długości odcinka AB : AB = 40 Istotny postęp: 2 2 2 2 Zapis równania BC = AB (lub AD = AB ) za pomocą jednej zmiennej: 1

8

21

8

2

2( x − 7) +  x − − 5 = 40 (lub ( x − 1) +  x − − 3 = 40) 3  3  3 3 2

2

Pokonanie zasadniczych trudności: Obliczenie współrzędnych punktu C (lub D): C = (5, − 1) (lub D = (−1, − 3))

4

Obliczenie współrzędnych punktu D (lub C) na przykład poprzez wykorzystanie równości     wektorów BA = CD (lub AB = DC ): D = (−1, − 3) (lub C = (5, − 1)) Zdający otrzymuje po 1 punkcie za każdą z tych czynności. Rozwiązanie prawie pełne: Obliczenie środka okręgu S i promienia r (lub r 2 ): 8 32 S = S AC = (3; 1), r = d ( S AC , CD) = , r 2 = 5 10

5

Rozwiązanie bezbłędne:

6

32 Zapisanie równania okręgu: ( x − 3) + (y − 1) = 5 2

2

Uwagi 1. Jeżeli zdający realizuje strategię rozwiązania i popełnia jedynie błędy rachunkowe, to może otrzymać 5 punktów, o ile popełnione błędy nie ułatwiają rozwiązania zadania na żadnym etapie. 2. Jeżeli zdający odczytuje z rysunku współrzędne środków odcinków, a następnie wyznacza równania stycznych i na tym poprzestaje, to może otrzymać 1 punkt.

w w w. o p e r o n . p l

5

Matematyka. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM Numer zadania

15.

Modelowe etapy rozwiązywania zadania

Liczba punktów

Rozwiązanie zadania składa się z trzech etapów: Etap I polega na zapisaniu współrzędnych punktu C za pomocą jednej zmiennej, wyznaczeniu kwadratów długości odcinków AC i BC oraz wyznaczeniu wzoru funkcji jednej zmiennej opisującej sumę kwadratów odcinków AC i BC oraz jej dziedziny, za ten etap zdający otrzymuje 3 punkty. Etap II polega na obliczeniu pochodnej funkcji, jej miejsc zerowych i zbadaniu z uzasadnieniem, gdzie funkcja osiąga wartość największą, za ten etap zdający otrzymuje 3 punkty. Etap III to podanie rozwiązania (współrzędnych punktu C oraz sumy kwadratów odległości między punktami A i C oraz B i C), za ten etap zdający otrzymuje 1 punkt. Etap I Zapisanie współrzędnych punktu C za pomocą jednej zmiennej: C = ( x , x 2 − 1) oraz

3

wyznaczenie JEDNEGO kwadratu długości odcinka: 2

2

2

2

AC = ( x − 8) + ( x 2 − 1− 3) ALBO BC = ( x − 16) + ( x 2 − 1 + 2) 2

2

Wyznaczenie kwadratów długości odcinków AC i BC: 2

2

2

2

AC = ( x − 8) + ( x 2 − 1− 3) oraz BC = ( x − 16) + ( x 2 − 1 + 2) 2

2

Wyznaczenie wzoru funkcji jednej zmiennej opisującej sumę kwadratów odcinków AC i BC oraz jej dziedziny: f ( x ) = 2 x 4 − 4 x 2 − 48 x + 337,dlax ∈ R Za każdą część tego etapu zdający otrzymuje po 1 punkcie, przy czym, jeżeli zdający od razu zapisze poprawnie wzór funkcji f w zależności od jednej zmiennej, to otrzymuje maksymalną liczbę punktów za ten etap. Uwaga: Jeżeli zdający nie zapisał dziedziny funkcji f, przyjmujemy, że założył on, że dziedzina jest zbiorem liczb rzeczywistych i nie odejmujemy punktów za brak zapisu. Etap II Wyznaczenie pochodnej funkcji wielomianowej: f ' ( x ) = 8 x 3 − 8 x − 48,dlax ∈ R

3

Obliczenie miejsc zerowych pochodnej funkcji f: x = 2 Zbadanie znaku pochodnej funkcji f i uzasadnienie, że dla x = 2 funkcja f osiąga wartość największą. Uwagi: 1. Znak pochodnej zdający może zaznaczyć, np. na rysunku szkicując krzywą zbliżoną do wykresu pochodnej. 2. Jeżeli zdający obliczy pochodną funkcji f z błędem rachunkowym i otrzyma jako f ' funkcję liniową albo funkcję kwadratową oraz konsekwentnie doprowadzi zadanie do końca, to może otrzymać punkty za I etap rozwiązania oraz maksymalnie 1 punkt za II i III etap. Etap III Obliczenie współrzędnych punktu C: C = (2, 3)

1

Obliczenie sumy kwadratów odległości między punktami A i C oraz B i C: f (2) = 257 Za poprawne rozwiązanie tego etapu zdający otrzymuje 1 punkt.

w w w. o p e r o n . p l

6
Klucz odpowiedzi PR

Related documents

6 Pages • 2,363 Words • PDF • 254.5 KB

3 Pages • 925 Words • PDF • 2.2 MB

4 Pages • 790 Words • PDF • 321.9 KB

8 Pages • 826 Words • PDF • 251.8 KB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

18 Pages • 2,524 Words • PDF • 504.5 KB

11 Pages • 2,367 Words • PDF • 561.1 KB

2 Pages • 789 Words • PDF • 417.8 KB

5 Pages • PDF • 994.8 KB

8 Pages • 1,624 Words • PDF • 86.8 KB

18 Pages • 6,292 Words • PDF • 579.9 KB

8 Pages • 2,910 Words • PDF • 271.4 KB