KPS ćwiczenia - odpowiedzi

56 Pages • 17,835 Words • PDF • 1.8 MB
Uploaded at 2021-09-24 16:45

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


MATERIAŁ DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI - Z ODPOWIEDZIAMI DO ĆWICZEŃ Anna Krajewska

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli z odpowiedziami do ćwiczeń do podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE (wydanie III) Anna Krajewska 2019

Słowo od autorki Od kilku lat w edukacji coraz bardziej widoczny jest nurt rozwoju kompetencji społecznych i personalnych uczniów. Efekty kształcenia są sformułowane w taki sposób, by zapewnić nie tylko odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej dotyczącej danego zawodu, ale także konkurencyjność absolwentów na rynku pracy w całej Unii Europejskiej. Podobnie jak w przypadku systemów edukacyjnych innych krajów, na naszym rodzimym podwórku również potrzebne są zmiany w podejściu do nauczania. Coraz trudniej jest skupić uwagę młodzieży, przekazując wiedzę jedynie w formie wykładu. Jednocześnie uczniowie coraz chętniej biorą udział w zajęciach wymagających od nich aktywności i zaangażowania. Dlatego w tym materiale zamieszczam propozycje prowadzenia zajęć nowoczesnych, ciekawych, a przede wszystkim takich, dzięki którym uczestnicy (uczniowie, studenci, osoby pracujące i uczące się w szkołach wieczorowych i zaocznych) doświadczają wiedzy, eksperymentują ze swoimi umiejętnościami.

Kompetencje to wiedza, umiejętności i doświadczenie – połączenie tych elementów przedstawia pierwszy rysunek w podręczniku. Definicję znajdziesz w większości pozycji naukowych, m.in. w tych uwzględnionych w bibliografii. W ostatnich latach coraz bardziej powszechna staje się definicja spopularyzowana w Unii Europejskiej, która mówi, że kompetencje to zestaw wiedzy, umiejętności i postaw.

wiedza

umiejętności

doświadczenie

KOMPETENCJE

Rysunek 1. Kompetencje Źródło: opracowanie własne w podręczniku „Kompetencje personalne i społeczne”

W ramach propozycji zajęć–warsztatów przedstawiam ćwiczenia w kolejności odpowiadającej tematom zawartym w podręczniku Kompetencje personalne i społeczne. Uwzględniam efekty kształcenia z nowej podstawy programowej według Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

1

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

W 2019 roku zmienił się sposób ujęcia efektów kształcenia dotyczących kompetencji personalnych i społecznych (KPS). Obecnie są one elementem efektów kształcenia w każdej kwalifikacji, a nie tak jak było dotychczas – efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów. W związku z tą zmianą efekty kształcenia dotyczące kompetencji personalnych i społecznych w podstawach programowych dla różnych zawodów mogą być zapisane w odmienny sposób. W książce bazowałam na zapisach dla zawodu technik administracji (kwalifikacja EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji). Jednak wszystkie ćwiczenia pisałam w taki sposób, aby można było je zastosować w kształceniu w każdym zawodzie.

Efekty kształcenia Tabela 1. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji personalnych i społecznych

EKA.01.7. Kompetencje personalne i społeczne Efekty kształcenia Uczeń: 1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki podczas realizacji zadań zawodowych

Kryteria weryfikacji Uczeń: 1) wymienia uniwersalne zasady kultury osobistej i etyki zawodowej 2) rozpoznaje przypadki naruszania zasad etyki zawodowej 3) używa form grzecznościowych w komunikacji ustnej i pisemnej 4) stosuje zasady etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych osobowych

2) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany

1) ocenia różne możliwości reakcji w zmiennych warunkach pracy 2) podejmuje inicjatywę w nietypowej sytuacji 3) wyjaśnia znaczenie zmiany w życiu człowieka

3) planuje wykonanie zadania

1) szacuje czas i budżet potrzebny do wykonania zadania 2) planuje wykonanie zadania zgodnie z możliwościami ich realizacji 3) analizuje zasady i procedury wykonania zadania 4) realizuje zadania w wyznaczonym czasie 5) dokonuje analizy i oceny podejmowanych działań

4) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania

1) rozpoznaje przypadki naruszania norm i procedur postępowania

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

1) rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania zadań zawodowych

2) wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania

2) wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej 3) określa skutki stresu 4) stosuje sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem

6) doskonali umiejętności zawodowe

1) określa umiejętności i kompetencje niezbędne w wykonywaniu zawodu 2) analizuje własne kompetencje 3) wyznacza sobie cele rozwojowe, sposoby i terminy ich realizacji 4) planuje kierunki uczenia się i doskonalenia zawodowego na stanowisku pracy 5) wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych na stanowisku pracy

2

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

7) przestrzega tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy

1) pozyskuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa 2) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas przetwarzania i przesyłania danych osobowych 3) przechowuje dane osobowe klientów zgodnie z przepisami prawa 4) respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy 5) przedstawia konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy

8) negocjuje warunki porozumień

1) rozróżnia rodzaje negocjacji 2) stosuje techniki negocjacyjne

9) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

1) omawia ogólne zasady komunikacji interpersonalnej 2) opisuje mowę ciała w komunikacji interpersonalnej 3) stosuje aktywne metody słuchania

10) współpracuje w zespole

1) formułuje wnioski na podstawie opinii członków zespołu 2) ustala warunki współpracy 3) rozpoznaje zachowania destrukcyjne i hamujące współpracę w zespole 4) rozpoznaje kluczowe role w zespole 5) kontroluje wykonanie przydzielonych zadań 6) identyfikuje funkcje konfliktu w organizacji

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz.991)

Metody dydaktyczne Od wielu lat prowadzę zajęcia z młodzieżą i dorosłymi, z pracującymi i bezrobotnymi, z pracownikami i menadżerami różnych firm, z grupami zróżnicowanymi wiekowo i światopoglądowo. Niezależnie od tego, czy nazwiemy je szkoleniem, lekcją, zajęciami czy ćwiczeniami, zawsze są to warsztaty. Wykorzystuję i promuję tę aktywną formę prowadzenia zajęć, zawierającą całą gamę różnorodnych metod, technik i narzędzi dydaktycznych: od prostych zadań utrwalających wiedzę, mnemotechnik, angażujących rebusów i krzyżówek, przez narzędzia autodiagnostyczne, praktyczne adaptowanie wiedzy do osobistej sytuacji i indywidualnych potrzeb ucznia, po metody coachingowe, doradztwo zawodowe, pedagogikę teatru i nowoczesne technologie. Także w tych ćwiczeniach wykorzystane są takie metody i techniki dydaktyczne jak: • autodiagnostyczne testy predyspozycji; • burza mózgów; • chmury wyrazowe; • drama; • dyskusja moderowana; • elementy odwróconej lekcji; • experiential learning; • fotografia; • gamifikacja; • improwizacje; • inscenizacje; 3

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

krzyżówki; metoda kolażu; miniprojekt; praca na podanym wzorze; quizy; rebusy; refleksja; różne prace koncepcyjne w podzespołach; różne zadania zespołowe; różnorodne zadania kreatywne; rysunek, malowidło, rzeźba; studium przypadku; symulacje sytuacyjne; symulacje zawodowe; szyfry; uzupełnianie schematów; WebQuest; wykreślanki; zadania wyboru treści; zagadki; zespołowa praca twórcza.

Ćwiczenia są zaprojektowane w taki sposób, by zaciekawić użytkownika. Ich forma jest bardzo różnorodna i raczej rzadko się ona powtarza, a jeśli tak się dzieje, to między ćwiczeniami o takiej samej formie są duże odstępy. Czasem w jednym ćwiczeniu łączę, miksuję kilka metod i technik, by uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnym. Przy niektórych ćwiczeniach znajduje się kod QR. Oznacza to, że dane ćwiczenie dostępne jest w świecie wirtualnym, w aplikacji internetowej. Wystarczy zeskanować kod i wykorzystać internetowy quiz na lekcji. Oczywiście zapytasz: „a gdzie miejsce na wiedzę?” – i słusznie. Wymienione metody i techniki służą właśnie aktywnemu przyswajaniu wiedzy. Miniwykłady (część teoretyczną) stosuję jako wprowadzenie do jakiegoś ćwiczenia lub podsumowanie wniosków z niego płynących. Często podczas zajęć dzieje się tak, że to uczestnicy prezentują teorię, przedstawiając własne spostrzeżenia z ćwiczenia. I to jest dla mnie najbardziej motywujący moment do pracy (proszę, uwierz, że dla uczestników, uczniów, studentów także, bo to oni samodzielnie odkrywają). Wystarczy wtedy niewielka inwentaryzacja, czyli zebranie informacji w jedną całość, nazwanie i uporządkowanie tego, co się działo, oraz odniesienie wydarzeń do teorii naukowych. Czy to nie wygodniejsze niż przygotowywanie tasiemcowych prezentacji i wykładów? Gorąco zachęcam do wprowadzania elementów warsztatów na każdej lekcji (nie tylko w ramach omawianego przedmiotu) i sprawdzenie, jak działa uczenie się przez doświadczenie, czyli experiential learning rozpowszechniany przez Davida A. Kolba1. Na końcu ćwiczeń, w bibliografii, podaję źródła inspiracji oraz pozycje, w których znajdziesz więcej podobnych ćwiczeń. W pracy z młodzieżą warto pamiętać o prawach andragogiki rozpowszechnionych przez Malcolma S. Knowlesa 2, gdyż młodzież także uczy się jak dorośli i nie chce być traktowana jak dzieci. Największą uwagę pragnę jednak zwrócić na cztery etapy uczenia się przez doświadczenie, opisane przez Davida A. Kolba. Ponieważ ludzie są różni, w różnych proporcjach preferują owe etapy, kształtując indywidualny styl uczenia się. Stosowanie cyklu Kolba przez osobę prowadzącą zwiększa szansę na zaangażowanie każdego uczestnika, nawet takiego ucznia, który początkowo protestuje i buntuje się przeciw edukacji. David A. Kolb (ur. 1939) – amerykański naukowiec, profesor Weather School of Management, zajmujący się metodami nauczania, twórca teorii uczenia się przez doświadczenie, która dziś jest podstawą do rozwoju wielu organizacji uczących się. 2 Malcolm Shepherd Knowles (1913–1997) – amerykański promotor teorii uczenia się dorosłych – andragogiki. 1

4

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

DOŚWIADCZENIE (przeżywanie konkretnego wydarzenia, wykonywanie ćwiczenia)

PRAKTYKA (testowanie nowej wiedzy w praktyce, weryfikowanie nabytych umiejętności i przydatności wiedzy w życiu codziennym)

REFLEKSJA (obserwowanie siebie i innych, analizowanie, co się dzieje)

TEORIA (tworzenie wniosków, odniesienie do dotychczasowej wiedzy)

Rysunek 2. Cykl Kolba Źródło: oprac. na podstawie: D.A. Kolb, Experiential Learning. Experience as a Source of Learning and Development, Englewood Cliffs, New Jersey 1984

Wskazówki Skutecznym rozwiązaniem na początku roku szkolnego czy cyklu zajęć (w zależności od sposobu ich realizowania) jest zaplanować rozłożenie programu. Jeśli istnieje taka możliwość, warto wziąć pod uwagę cykle półtoragodzinne (2 razy po 45 min), a nawet dłuższe. Wtedy proces grupowy staje się bardziej wyrazisty i łatwiej zaobserwować mechanizmy, które w nim zachodzą. Łatwiej dla prowadzącego i łatwiej dla uczniów, bo mogą realizować zadania w swoim tempie. My, nauczyciele, z doświadczenia wiemy, że w każdej grupie to samo ćwiczenie może przebiegać w różnym rytmie. Jeśli wykonywane jest szybciej, to mamy więcej czasu na refleksję, wnioski, część teoretyczną oraz podanie przykładów zastosowania przetrenowanych kompetencji w praktyce, w świecie poza szkolną klasą czy salą szkoleniową. Z kolei gdy ćwiczenie dla danej klasy (grupy) jest bardziej czasochłonne, w bloku półtoragodzinnym nie musimy obawiać się, że nie zdążymy przed dzwonkiem i spokojnie możemy „zamknąć” jeden temat podczas jednego spotkania. Jeśli grupa pracuje wolniej, a czas jest ograniczony do 45 min, to nic nie szkodzi – korzyścią z tego płynącą może być utrwalenie materiału przy okazji kontynuowania tematu na następnej lekcji lub na następnym spotkaniu. Znaczna większość ćwiczeń w tym materiale zakłada czas realizacji do 40 min (wraz z omówieniem) w grupach około dwudziestoosobowych i nawiązuje jedynie do części wiedzy merytorycznej. W niektórych bardziej złożonych ćwiczeniach tu, w odpowiedziach, znajdziesz wskazówki dla prowadzącego. Jeśli w szkole jest jakaś sala, w której nie ma stołów, warto ją wykorzystać. Im więcej miejsca, mniej siedzenia w ławce, tym bardziej efektywne są zajęcia. Ja, jeśli jest mało przestrzeni na wykonanie ćwiczeń, proszę uczestników o zsunięcie ławek i zawsze czynią to bardzo chętnie. Kiedy pogoda sprzyja, prowadzę zajęcia na świeżym powietrzu. Polecam Ci skorzystać z podobnych pomysłów. Na zajęciach czasem może być głośno, dlatego podczas ich planowania warto sprawdzić, czy dane ćwiczenie nie zakłóci spokoju w sąsiadujących salach. Kompetencje personalne i społeczne to temat, którego zgłębianie i aktywny trening przyczyniają się do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Jest ściśle związany z funkcjonowaniem człowieka wśród ludzi, dlatego spora część ćwiczeń obejmuje wspólną pracę kilku osób. Aby ta współpraca przebiegała sprawnie, swobodnie i w nieskrępowanej atmosferze, warto zadbać na początek, już na pierwszych zajęciach, o integrację grupy. I nieważne jest, jak długo ludzie się znają, bo podczas treningu poznają nowe obszary do współpracy. Dla uczestników jest to zabawa, a dla prowadzącego możliwość obserwacji relacji panujących w grupie, zauważenia naturalnych predyspozycji do pracy na zajęciach oraz ról poszczególnych osób, jakie najprawdopodobniej będą przyjmować w kolejnych zadaniach. Ważne jest stworzenie atmosfery otwartości i wyjaśnienie (a jeszcze lepiej – 5

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

wspólne ustalenie) zasad panujących podczas wszystkich lekcji. Można zapisać je na dużej kartce i zachować aż do zakończenia cyklu zajęć. Propozycje pozostałych ćwiczeń skonstruowane są w taki sposób, by biorący udział w zajęciach przez aktywne uczestnictwo mieli możliwość doświadczać, obserwować i wyciągać wnioski z przebiegu i realizacji zadania. Dlatego nie zawsze wynik ma największe znaczenie (uwaga, uczestnicy mogą zaskoczyć Cię swoją kreatywnością) – przebieg i sposób wykonywania zadania mogą być istotniejsze niż samo jego rozwiązanie. Polecam obserwowanie uczniów, udzielanie im wsparcia, wyjaśnianie instrukcji nawet kilkakrotnie i w różnorodnej formie (polecenia ustne, instrukcje wydrukowane na kartkach, zapisy na tablicy, rysunki i inne formy graficzne, zaprezentowanie przykładu). Zanim grupa rozpocznie pracę, warto upewnić się, że wszyscy rozumieją, co mają robić. Notatki z obserwacji uczniów podczas pracy są bardzo pomocne przy omawianiu, mogą być także wykorzystywane przy wystawianiu oceny końcowej.

Informacja zwrotna w procesie uczenia się Ciekawi uczestnicy będą pytać o cele ćwiczenia, jego przebieg i o to, jak udało im się zrealizować ćwiczenie. Wynika to z naturalnej potrzeby poznawania siebie. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów dają taką możliwość. Istotną rolę odgrywa tutaj informacja zwrotna od prowadzącego zajęcia, czyli od nauczyciela. Od dawna wiemy, że uczniowie mają lepsze wyniki w nauce, jeśli mogą być otwarci, czują się bezpiecznie, pewnie, dobrze. Młodzi ludzie są wrażliwi na słowa kierowane pod ich adresem. Wskazana jest więc duża uważność w ocenie pracy ucznia, gdy wstawiana jest do dziennika ocena punktowa. Informacja zwrotna może być doskonałym narzędziem dla nauczyciela. Ponadto znacząco wpływa na samego ucznia, jego samoocenę, poczucie wartości i motywację do działania oraz osiąganie celów edukacyjnych, w tym rozwój kompetencji. Stosowanie narzędzia wymaga dobrowolności ze strony uczestników. W szkole przed pierwszym jej zastosowaniem wyjaśnienia uczniom korzyści uzyskanych z takiego sposobu oceniania (poznania swoich mocnych stron i elementów, które mają poprawić oraz wskazówek jak to mają zrobić). Informacja zwrotna jest powszechnie stosowana w biznesie. Model potocznie zwany spinką ma zastosowanie również w sytuacjach edukacyjnych. Bardzo przypomina wprowadzoną do edukacji szkolnej OK-ejkę (Ocenę Kształtującą), przy czym trafność samej nazwy „Ocena Kształtująca” w kontekście informacji zwrotnej budzi wątpliwości. Idea informacji zwrotnej zakłada bowiem nieocenianie. Proponuję zatem takie graficzne przedstawienie obydwu modeli udzielania informacji zwrotnej.

Rysunek 3. Model udzielania informacji zwrotnej – SPINKA (opracowanie własne)

6

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rysunek 4. Model szkolnej OK (opracowanie własne)

Prawidłowo udzielona informacja zwrotna zapewnia nienaruszalność poczucia własnej wartości drugiej osoby i motywuje ją do zmian. Oto wskazówki pomocne w stosowaniu się do kluczowych zasad informacji zwrotnej: •

Sprawdź, czy uczeń jest gotowy Cię wysłuchać, czy koncentruje się na rozmowie.Stwórz odpowiednie warunki do rozmowy, zapewnij odpowiednią ilość czasu na przekazanie zaplanowanej informacji.Pochwał udzielaj na forum grupy, publicznie.Dbaj o to, by podczas zajęć na dany temat każdy z uczestników poczuł się doceniony.Zauważaj najdrobniejsze sukcesy swoich podopiecznych.Jeśli zachowanie ucznia wymaga zwrócenia mu uwagi, przeprowadź indywidualną rozmowę – nigdy publicznie.Zaczynaj komunikat od pozytywnych elementów.Nigdy nie krytykuj osoby, nie osądzaj jej, zwracaj uwagę jedynie na jej faktyczne działania, opisuj wrażenia. Nie interpretuj wypowiedzi i zachowań.Jeśli Twoim celem jest zmiana zachowania ucznia, wyraźnie powiedz o swoich oczekiwaniach. Reaguj bezpośrednio po zaistnieniu niepożądanej sytuacji i pamiętaj, że oczekiwania muszą być realne.Formułując wypowiedzi, odwołuj się wyłącznie do faktów, posługuj się cytatami, opisem zachowania – konkretną informacją. Mów klarownie, precyzyjnie, w odniesieniu do rzeczywistości, w której funkcjonuje uczeń.Bardzo wyraźnie oddzielaj wrażenia, przypuszczenia, odczucia od spostrzeżeń z obserwacji, faktów, cytatów.Posługuj się komunikacją pozytywną, kładź nacisk na pozytywne wydarzenia, zjawiska, możliwości, mocne strony, rozwiązania.Pamiętaj o trzech złotych zasadach dotyczących mowy ciała oraz o tym, że ma znaczenie co mówisz, jak mówisz i co robisz, kiedy mówisz. Zachowaj spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz przestrzegaj innych zasad porozumiewania się ludzi. 7

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczycielaPostaraj się przedstawić korzyści dla ucznia.Przekaż instrukcję, co i jak ma poprawić.Pozwól uczniowi odnieść się do przedstawionych mu informacji.

Oznaczenia Aby ułatwić pracę z ćwiczeniami, wprowadziliśmy oznaczenia. Oto legenda: Ćwiczenie utrwalające wiedzę. Wykonując to ćwiczenie, uczeń dowiaduje się, jak wykorzystywać wiedzę w praktyce.

Praca zespołowa. Ćwiczenie przeznaczone do pracy w mniejszych grupach. Wyzwanie. Ćwiczenie dodatkowe o poziomie trudności wyższym niż średni. W treści oznaczone *. Ćwiczenie z kodem QR ma swój odpowiednik w aplikacji internetowej. Ćwiczenie, które sprawdzi się na świeżym powietrzu. Pytania do moderowania dyskusji, zwykle po wykonaniu przez uczniów pracy zespołowej. Do wykonania ćwiczenia potrzebne są dodatkowe materiały. Orientacyjny, szacunkowy czas wykonania ćwiczeń grupowych. Każde z zamieszczonych ćwiczeń można dowolnie modyfikować adekwatnie do programu, potrzeb nauczyciela, potrzeb uczestników oraz ich stanu wiedzy, umiejętności i zaangażowania. Ćwiczeń jest tak dużo (ponad 160), że jest w czym wybierać. Zarówno ćwiczenia, jak i niniejsze materiały dla nauczyciela można z powodzeniem wykorzystywać na lekcjach z innych przedmiotów, godzinie wychowawczej, a także podczas indywidualnej pracy z uczniem w doradztwie zawodowym. Chętnie przyjmę informację zwrotną z przeprowadzonych zajęć, jak również odpowiem na pytania przesłane na podany adres mailowy lub on-line na Facebooku. Niezależnie od tego, czy znasz już podobne ćwiczenia i czy wykorzystujesz je na lekcjach, czy jest to zupełna nowość, mam głęboką nadzieję, że będą inspiracją do prowadzenia interesujących zajęć… Anna Krajewska www.akrajewska.pl [email protected] [email protected]

8

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Na dobry początek Ćwiczenie „Poznajmy się” CEL Zapoznanie się OPIS Uczniowie poznają swoje imiona i zapamiętują je CZAS TRWANIA 40 min (~10 min na każdy etap) POTRZEBNE MATERIAŁY niepotrzebne PRZEBIEG Etap 1 1. Poproś uczniów, by ustawili się według wzrostu i zajęli miejsca obok siebie w sali tak, aby mogli się wzajemnie widzieć. 2. Każdy uczeń przedstawia się oraz jednym krótkim zdaniem odpowiada na pytanie, z czym kojarzy mu się słowo „kompetencje”. 3. Kończąc wypowiedź, wymienia imiona swoich przedmówców (wszystkich, nie jednej osoby). Uwaga! Możesz usłyszeć pomruk buntu… Uspokój grupę: nic się stanie, jeśli ulecą nam z pamięci jakieś imiona. Można wtedy po prostu poprosić daną osobę (lub osoby, jeśli więcej imion uciekło z pamięci – ważne jest, żeby zwrócić się bezpośrednio do każdej z nich, a nie do grupy) o przypomnienie jej imienia, jednak warunkiem jest nawiązanie kontaktu wzrokowego. Etap 2 1. W tej samej konfiguracji miejsc. Poproś uczniów, aby każdy jeszcze raz powiedział swoje imię i swoje ulubione zwierzę. Wskazana jest różnorodność, ale nic się nie stanie, jeśli jakieś zwierzę pojawi się więcej niż raz. 2. Każda kolejna osoba przypomina imiona swoich przedmówców i przy każdym imieniu wymienia ulubione zwierzę danej osoby. 3. Analogicznie jak w poprzednim etapie: nic się nie stanie, jeśli pamięć okaże się ulotna. W takim przypadku prosimy o przypomnienie konkretną osobę, nawiązując kontakt wzrokowy. Etap 3 1. W tej samej konfiguracji miejsc. Poproś uczniów, aby każdy jeszcze raz powiedział swoje imię, to samo ulubione zwierzę oraz sygnał dźwiękowy imitujący odgłos tegoż zwierzęcia. 2. Każda kolejna osoba przypomina imiona swoich przedmówców i przy każdym imieniu wymienia ulubione zwierzę danej osoby, a cała grupa wydaje dźwięk imitujący to zwierzę. 3. Analogicznie jak w poprzednim etapie: nic się nie stanie, jeśli pamięć okaże się ulotna. W takim przypadku prosimy o przypomnienie konkretną osobę, nawiązując kontakt wzrokowy. Etap 4 1. W tej samej konfiguracji miejsc. Poproś uczniów, aby każdy jeszcze raz powiedział swoje imię, to samo ulubione zwierzę, sygnał dźwiękowy oraz zaprezentował gest, jaki charakteryzuje dane zwierzę. 2. Każda kolejna osoba przypomina imiona swoich przedmówców i przy każdym imieniu wymienia ulubione zwierzę danej osoby, a cała grupa wydaje dźwięk imitujący to zwierzę i prezentuje gest. 3. Analogicznie jak w poprzednim etapie: nic się nie stanie, jeśli pamięć okaże się ulotna. W takim przypadku prosimy o przypomnienie konkretną osobę, nawiązując kontakt wzrokowy.

9

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

WSKAZÓWKA Na zakończenie ćwiczenia można zadać kilka pytań: 1. Kto pamięta, czyim ulubionym zwierzęciem jest…? 2. Jakie jest ulubione zwierzę… (podać imię)? 3. Czy znaliście wcześniej swoje ulubione zwierzaki? 4. Czy poznaliście się trochę bardziej? 5. Czy pamiętacie teraz więcej imion niż przed zajęciami? Warto nawiązać do poznawania ludzi w nowym środowisku (szkole, pracy) i wspomnieć o technice zapamiętywania imion osób na podstawie skojarzeń z funkcją, stanowiskiem, miejscem poznania. Można przypomnieć ćwiczenie podczas zajęć dotyczących porozumiewania się ludzi. Nauczyciel na końcu zajęć może wykonać ćwiczenie razem z grupą, tak samo starając się zapamiętać imiona uczestników. Uwaga: nauczyciel zna ćwiczenie i wie, że zwierzę zostanie zapamiętane. Aby uniknąć przezwiska na cały rok, wybiera zwierzę dla siebie bezpieczne! Zwierzę można dowolnie zamienić na kolor, roślinę, zawód itp. Zwłaszcza w przypadku bardzo aktywnych uczestników i ryzyka, że hałas może przeszkadzać w prowadzeniu zajęć w salach obok. Wybierając przedmiot skojarzeń, warto uwzględnić możliwość wydawania sygnału dźwiękowego lub wyeliminować etap 3.

10

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie „Ważna osoba” CEL OPIS

Zapoznanie się. Nawiązanie kontaktu. Trening formułowania pozytywnych wypowiedzi Uczestnicy poznają się nawzajem, w dwójkach dowiadują się ciekawych rzeczy o sobie i prezentują osobę z pary jako niezwykle ważną osobę, tak by zaciekawić postacią innych. CZAS TRWANIA 40 min POTRZEBNE MATERIAŁY kartka i długopis lub ołówek PRZEBIEG 1. Poproś uczniów, by zapisali na kartce pytania (przynajmniej 5), jakie chcieliby zadać niezwykle ważnej dla nich osobie, jeśli mieliby okazję przeprowadzić z nią wywiad. Określ zasady zachowania prywatności. 2. Poproś, by uczniowie ustawili się według alfabetu i zajęli miejsca obok siebie w ten sposób, by nie przeszkadzali sobie wzajemnie i mogli swobodnie rozmawiać. W dwójkach ustal osobę A i osobę B. 3. Kiedy uczniowie już usiądą, prawdopodobnie zaczną ze sobą rozmawiać. W takiej sytuacji poproś o ciszę i wysłuchanie polecenia (ważne, by usłyszeli czas, w jakim mają wykonać ćwiczenie). 4. Uczniowie przeprowadzają wywiady w dwójkach. Osoba A zadaje swoje pytania osobie B i zapamiętuje lub notuje odpowiedzi. Ma na to 2 min. Klaśnięcie w dłonie oznacza, że czas upłynął i powinna nastąpić zmiana w parze: osoba B zadaje swoje pytania osobie A i zapamiętuje lub notuje odpowiedzi. Ponowne klaśnięcie po 2 min oznacza koniec wywiadu (pilnuj, by nastąpiła zmiana). 5. Przygotuj grupę do pracy indywidualnej w ciszy, w dowolny sposób dokonując rotacji miejsc (powrót na swoje miejsca lub panowie po prawej, a panie po lewej stronie). 6. Następnie daj uczniom czas (2 min, ale upewnij się, ile go masz) na przygotowanie krótkiej prezentacji (jednominutowej) osoby z ich dwójki jako niezwykle ważnej osoby na podstawie informacji zebranych podczas rozmowy. Mają to być najciekawsze i najbardziej pozytywne informacje uzyskane podczas wywiadu. 7. Niezwykle ważne osoby możesz wyczytywać z listy w dzienniku, prosząc o zaprezentowanie klasie rozmówcy. Może to być sposób na sprawdzenie listy obecności. Po każdym wystąpieniu podziękuj prezenterowi i zainicjuj brawa, by docenić zdobycie ciekawych informacji.

WSKAZÓWKA Podkreśl znaczenie komunikacji pozytywnej w nawiązywaniu kontaktów między ludźmi. Zapytaj, które z informacji zaciekawiły słuchaczy najbardziej i dlaczego tak było. Zwróć uwagę na wymienione podczas prezentacji mocne strony, zdolności i kompetencje. Podkreśl, że w każdej osobie jest coś interesującego i pozytywnego, każda ma jakąś wiedzę, zdolności, umiejętności, zainteresowania. Dodatkowo można nawiązać do poznawania ludzi w nowym środowisku (szkole, pracy) i techniki zadawania pytań otwartych (zaczynających się od „jak”, „gdzie”, „kiedy”, „dlaczego”), które sprzyjają nawiązaniu rozmowy i pozyskiwaniu informacji. Zadane w ten sposób pytania sprzyjają uzyskaniu dłuższej odpowiedzi i dają odpowiadającemu pewną dowolność. W tym ćwiczeniu istotne jest pilnowanie czasu, by każdy uczeń w klasie poczuł się równie ważną osobą – by zdążyły się odbyć wszystkie prezentacje. Zwróć uwagę na aktywność i relacje w grupie. Staraj się tak dobrać dwójki uczniów, by znalazły się w nich osoby, które na co dzień raczej mało ze sobą rozmawiają. Ćwiczenie może być wykorzystane do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, aktywnego słuchania.

11

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Odpowiedzi do ćwiczeń Rozdział 1. KOMPETENCJE Ćwiczenie 1.1. Co to są kompetencje? – chmura wyrazowa A. Odpowiedź: wiedza, umiejętności, doświadczenie – rysunek 1 w podręczniku, s. 8 (podrozdział 1.2. Definicja kompetencji) Definicja: s. 8 w podręczniku (podrozdział 1.2. Definicja kompetencji) Wskazówka: Jeśli uczeń zaznaczy słowo „postawy” zamiast „doświadczenie”, traktuje się to jako poprawną odpowiedź. Można to uznać za wpływ popularyzacji definicji podawanej przez Radę UE. B. Wskazówka: Czas trwania:

Ćwiczenie można wykonać na lekcji. 10 min

Ćwiczenie 1.2. Moje kompetencje personalne A. Odpowiedź: Definicja: s. 8 w podręczniku (podrozdział 1.2. Definicja kompetencji) B. C. Odpowiedź: Tabela 1 w podręczniku, s. 9 (podrozdział 1.3. Kompetencje personalne) Wskazówka: Samodzielne zaznaczenie posiadanych kompetencji skłania do refleksji i poznawania siebie. Wyniki można wykorzystać w indywidualnej pracy z uczniem. Sugerujemy wprowadzenie dyskusji moderowanej, trwającej 10 min. Warto zadać uczniom pytania: • • • • •

Jakie kompetencje zaznaczyłeś? Dlaczego właśnie takie? Jakie sytuacje w Twoim doświadczeniu je potwierdzają? Podaj przykłady. Nad czym chciałbyś jeszcze pracować? Jakie korzyści w życiu przynoszą poszczególne kompetencje?

12

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie 1.3. Kompetencje społeczne – jakie zauważam ja, a jakie widzą inni A. Odpowiedź: Definicja: s. 11 w podręczniku (podrozdział 1.4. Kompetencje społeczne) B1. B2. B3*. C. Odpowiedź: Tabela 2 w podręczniku, s. 11 (podrozdział 1.4. Kompetencje społeczne) Wskazówka: Samodzielne zaznaczenie posiadanych kompetencji skłania do refleksji i poznawania siebie. Wyniki można wykorzystać w indywidualnej pracy z uczniem. Interakcja z innymi ludźmi pozwala odkryć nowe możliwości oraz mocne strony, których uczeń sam nie dostrzega. Sugerujemy wprowadzenie dyskusji moderowanej, trwającej 20 min. Warto zadać uczniom pytania: • Jakie kompetencje zaznaczyłeś? • Dlaczego właśnie takie? • Jakie kompetencje zauważają u Ciebie inni? Co o tym myślisz? • Jakie sytuacje w Twoim doświadczeniu potwierdzają zaznaczone kompetencje społeczne? Podaj przykłady. • Nad czym chciałbyś jeszcze pracować? • Jakie korzyści w życiu przynoszą poszczególne kompetencje? Ćwiczenie 1.4. Kompetencje zawodowe – najważniejsze w moim zawodzie i sposoby ich rozwoju A. Odpowiedź: uzdolnienia, umiejętności, wiedza, styl działania, warunki fizyczne, osobowość, wartości, zainteresowania AMERDERTOW AGMHUJERFTYUHYUW DYTRCSEDFOTUMINEW DUICHGOMDETYRHFBV ASCUZDOLNIENIAW DFGOINBACDERFVBHYTRW DKIOFERTYINFUHASDERFUTYIONMKA SDEW RTYUOPIMNBDEWRYTGBCJKOPLNSDFIUYTRW SCDFFGJKLLOJNBAXCVFERRTOL LPSDFGHJKLKW IHAUMIEJĘTNOŚCIAKRADEFTIRYTGVDERFGKORYTSDERW NYBTFUMI N O S D E R W A N E R F G O K U J Y T R EW X C V B N Y H W I E D Z A M K S D O D J H Y T R E H Y T W D U Y T R STYLDZIAŁANIASDEFRTŁKOGHYGMENTRYTĘCFGJNUMIĆDERW ATOŃSODEFVĆAKŁAM ANAHUUGRETOW ANIEŚDOREŹDŁKOJÓOW ERDYW ARUNKIFIZYCZNEERTYUOKOŃSDTY CASGUYBTĘSDFĄGKOLW IENHGFSUYTW ENCGRYUOSOHYTERMIDRYTGBDLKOAPSER DW ANOSOBOW OŚĆEFRUĄSOKJIUNBGREW NYTW ERMNIW ARTOŚCIMNBHUSJIW ASDFG TYHNFMDJNSJBCOSBUDVBODSJBVDVNPDSFFBFGNFVJBCIACBOW SIDJKQSNKNASKC NSNDERW HYW TSZAINTERESOW ANIANBUBCDUBCDOCAJPOJOAKLMCKLNDJCBJDCBO HOIW AHIOAW HFOIEFOIEFHEPAIOFHBFUEW PUEUEOHKJHBDCDBCIAUBFOIFNAOW NFA OEJBNFOIEAPOIEHPFEIHFOIEFOIENHFIEOFJIOENHFIOEFHOIEJFIEOW QBOEBQCIOQB ODIBCOIQEOHOIEFHJIEONJFIOENHVFIEQRJFREOIQFJHQIRFVVERRR

B. C. D*. Odpowiedź: Wskazówka:

W podręczniku podany jest przykład pakietu kompetencji zawodowych dla stanowiska pracownika ds. ekonomicznych. Warto rozszerzyć ćwiczenie o inne stanowiska: wskazane przez nauczyciela, występujące w konkretnych ofertach od opiekuna praktyk, wybrane przez uczniów, wymyślone przez uczniów. Podczas omawiania można wykorzystać polecenie z części C. i D. tego ćwiczenia. Ćwiczenie można wykonać na lekcji metodą: • pracy w 3–4 osobowych grupach (45 min z omówieniem); • miniprojektu (omówienie procesu i efektów na lekcji 15 min); • dyskusji moderowanej z całą klasą (15 min). 13

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Podczas omawiania ćwiczenia 1.4 pomocne mogą być pytania: • Jakie są najważniejsze kompetencje w Twoim przyszłym zawodzie? • Które z nich posiadasz? • Których nie posiadasz? • Które chcesz rozwijać? • Jak można rozwijać wymienione przez Ciebie kompetencje (posiadane i nieposiadane)? • Jak można rozwijać je w naszej szkole? • Kto może wspierać Cię w rozwoju kompetencji zawodowych? Osoba? Instytucja? Jaka? • Gdzie można znaleźć informacje o wsparciu w rozwoju kompetencji zawodowych? • Którą kompetencję i w jaki sposób rozwiniesz w najbliższym czasie? Ćwiczenie 1.5. Kompetencje zawodowe – ogłoszenie o pracę A. Odpowiedź: Odpowiedź jest prawidłowa, jeśli uczniowie podają min. 5 kompetencji analogicznych do listy znajdującej się w przykładzie ze s. 15 podręcznika. Wskazówka: Ćwiczenie można wykorzystać w pracy indywidualnej z uczniem, zadać jako pracę domową lub wykorzystać na lekcji w formach: • pracy w 3–4 osobowych grupach (45 min z omówieniem); • dyskusji moderowanej z całą klasą (15 min). Pomocne mogą być pytania do uczniów: • Jakich kompetencji wymaga zadanie…? • Jakie kompetencje zawarte są w zadaniach, a jakie w wymaganiach? • Jak można rozwijać wymienione przez Ciebie kompetencje? • Czego jeszcze, poza kompetencjami, pracodawca oczekuje od kandydata? • Jak odpowiedzieć na ofertę pracodawcy? B. C*. D*. Wskazówka: Wcielenie się w rolę pracodawcy daje inną, szerszą perspektywę myślenia o potrzebach i ofercie jednej i drugiej strony. Punkt C. (z gwiazdką) służy jedynie utrwaleniu wiedzy i umiejętności odróżniania kompetencji personalnych i społecznych. Ćwiczenie 1.6. Konkurs na zawody przyszłości A. B*. Wskazówka:

Ćwiczenie inspiruje do poszukiwania nowych możliwości na rynku pracy. Wprowadza odrobinę zabawy, angażując ucznia w myślenie o własnej przyszłości. Zadanie w całości można powierzyć uczniom w formie projektu, nawet na skalę szkolną lub międzyszkolną.

Ćwiczenie 1.7. Jak się uczę – drabina kompetencji Wskazówka: W ćwiczeniu podany jest praktyczny przykład na podstawie rysunku 4 w podręczniku (s. 17, podrozdział 1.6. Aktualizowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności). Ćwiczenie 1.8. Jestem dobra/dobry w… – autodiagnoza A. B*. Wskazówka: W ćwiczeniu podany jest praktyczny przykład. Ćwiczenie uczy prawidłowego formułowania kompetencji oraz ma za zadanie uświadomienie, że dopiero połączenie wiedzy, umiejętności i doświadczeń (wszystkich trzech elementów) świadczy o konkretnej kompetencji człowieka. Istotnym wnioskiem po wykonaniu ćwiczenia jest umiejętność rozróżniania tego, co wydaje się kompetencją, a co nią faktycznie jest. Nie wystarczy obejrzeć Wilka z Wall Street, aby zostać maklerem.

14

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rozdział 2. POROZUMIEWANIE SIĘ LUDZI Ćwiczenie 2.1. Zaszyfrowana definicja komunikacji Odpowiedź: Definicja: s. 20 w podręczniku (podrozdział 2.2. Definicja komunikacji) Ćwiczenie 2.2. Elementy procesu komunikacji – interaktywna wykreślanka Odpowiedź: kontekst, intencje, uczestnicy, kodowanie, przekaz, odbiór, odkodowanie, sprzężenie zwrotne, szumy informacyjne, bariery (słowo „kodowanie” zawarte jest w słowie „odkodowanie”) A

Q Q

U

X

Y

X

E

I

I

U

B

E

N

R

T

D

K

L

X

D

C

Z

Z

F

R

S

S

K

R

Z

V

O

I

N

T

E

N

C

J

E

L

T

C

I

U

T

G

Y

T

O

I

F

D

K

S

N

J

E

S

O

B

X

M

P

R

Z

E

K

A

Z

G

Q

P

L

G

D

K

C

O

A

Z

I

E

O

D

K

O

D

O W A

M N

E

K

Q

L

N

I

E

R

E

G

Z

P

T

M

B

Y

K

A

A

M

D

F

P

L

O

R

P

K

S

P

R

Z

Ę

Ż

E

N

I

E

_

Z

W R

O

T

N

E

U

P

J

T

D

N

V

K

O

N

T

E

K

S

T

U

D

J

T

H

I

H

O

A

D

N

E

G

C

L

W S

Z

U

M

Y

_

I

N

F

O

R

M

A

C

Y

J

N

E

T

E

Q

Z

R

Z

R

O

S

F

V

V

B

M

C

O

D

B

I

Ó

R

X

J

L

O

S

C

V W X W K

A

F

J

W T

H

U

O

Y

N

U

A

Z

C

E

E W E

X

K

X

P

S

S

P

F

B

O

U

Q

H

G

O

P

B

A

R

I

E

R

Y

N

L

G

X

M

B

A

U

C

T

K

H

A

I

I

E

Wskazówka:

A

P

Forma interaktywna dostępna jest na platformie LearningApps.org pod tytułem KPS – elementy procesu komunikacji interpersonalnej. Dostęp bezpośredni w zakodowanym linku – udostępnij uczniom kod QR.

Ćwiczenie 2.3. Proces komunikacji – rysunek Odpowiedź: Rysunek 5 w podręczniku, s. 22 (podrozdział 2.3. Proces komunikacji interpersonalnej) Ćwiczenie 2.4. Co utrudnia porozumiewanie się ludzi – krzyżówka Odpowiedź: To bariery komunikacji interpersonalnej. Główne hasło krzyżówki to POROZUMIENIE. 7. Emocje 1. Pokonywanie 2. Ostrożność 8. Nastawienie 3. Egocentryzm 9. Nieostrożność 10. Slang 4. Zagrożenie 11. Komunikacja 5. Zniekształcenie 6. Nieufność 12. Interpersonalna Ćwiczenie 2.5. Pytanie czy wyzwanie A. Odpowiedź: Przykład: s. 21 w podręczniku (podrozdział 2.2. Definicja komunikacji) B. C. Wskazówka:

Istotą rozwoju umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi jest faktyczna interakcja. W tym ćwiczeniu uczniowie trenują wypowiedzi i sprawdzają, czy udało im się sformułować przekaz (także niewerbalnie) zgodnie z intencją. Część C warto uwzględnić jako część lekcji, trwającą 15 min.

15

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie wpisuje się w podrozdział 2.4. Bariery w porozumiewaniu się ludzi. Odwołując się do podręcznika, warto przeprowadzić ćwiczenie podczas lekcji w kontekście pokonywania tychże barier. Można wprowadzić elementy dyskusji, trwającej około 15 min, zadając pytania: • • • • • • • •

Jakie wypowiedzi utrudniają porozumiewanie? Użycie jakich słów w zdaniu może powodować nieostrożność (lub inną barierę)? Jakimi słowami możemy je zastąpić, aby uniknąć tej bariery? Jak zbudować skuteczną komunikacyjnie wypowiedź? Jak przekazać swoje oczekiwania, by nie urazić drugiej osoby? Jak sformułować prośbę, by odbiorca ją spełnił (z własnej, nieprzymuszonej woli)? Jak prosić o jakieś działanie (nie wymuszać go)? Jak sformułować prośbę, by nie brzmiała jak rozkaz lub pretensja?

Ćwiczenie 2.6. Co mówię, a co słyszą inni Wskazówka: Część A dedykowana jest pracy indywidualnej. Część B dedykowana jest pracy zespołowej. Wykonanie i pytania analogiczne do ćwiczenia 2.4.C. z tą różnicą, że czas trwania to 45 min. Odwołując się do podręcznika, warto przeprowadzić ćwiczenie podczas lekcji w kontekście pokonywania tychże barier. Można wprowadzić elementy dyskusji, trwającej około 15 min, zadając pytania: • • • • • • • •

Jakie wypowiedzi utrudniają porozumiewanie? Użycie jakich słów w zdaniu może powodować nieostrożność (lub inną barierę)? Jakimi słowami możemy je zastąpić, aby uniknąć tej bariery? Jak zbudować skuteczną komunikacyjnie wypowiedź? Jak przekazać swoje oczekiwania, by nie urazić drugiej osoby? Jak sformułować prośbę, by odbiorca ją spełnił (z własnej, nieprzymuszonej woli)? Jak prosić o jakieś działanie (nie wymuszać go)? Jak sformułować prośbę, by nie brzmiała jak rozkaz lub pretensja?

Ćwiczenie 2.7. Dobry słuchacz i zły słuchacz Odpowiedź: Tabela 3 w podręczniku, s. 30 (podrozdział 2.5. Słuchanie) Wskazówka:

Proponowana modyfikacja ćwiczenia: Zweryfikuj prawidłowość odpowiedzi. Poproś uczniów, aby zweryfikowali swoje odpowiedzi, zestawiając je z tabelą z podręcznika, a następnie zaznaczyli, które zachowania do nich pasują. Jeśli dodatkowo policzą odpowiedzi w każdej kolumnie, uzyskają informacje zwrotną o sobie, jakimi są słuchaczami. Modyfikacja świetnie zastępuje test-psychozabawę.

Ćwiczenie 2.8. Wojna na pytania Wskazówka: Ćwiczenie może trwać 10–30 min. Teatralna gra improwizacyjna zapewnia uczniom zaangażowanie w proces uczenia się w postaci atrakcyjnej zabawy. Uczy pozyskiwania informacji, zadawania pytań otwartych, dialogu, żywego zainteresowania rozmówcą. Ćwiczenie 2.9. Krytyka czy korekta Odpowiedź: Przykłady: „Kiedy patrzysz w telefon, gdy do Ciebie mówię, mam wrażenie, że nie słuchasz”. „Martwię się o Ciebie, kiedy nie ma Cię w domu o ustalonej godzinie”. „Zwróć uwagę na to, co mówię, bo to bardzo ważne. Pozwól, że wyjaśnię raz jeszcze…” „Zależy mi, żebyś wynosił śmieci od razu, gdy Cię poproszę”. „Zaszło nieporozumienie. Chcę, żebyś dobrze mnie zrozumiał, więc wyjaśnię, że…” „Dla mnie to zbyt wielkie wyzwanie. Tą sprawą zajmuje się pan Kowalski”. 16

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Wskazówka:

Zachęć uczniów do wypowiadania się w ten sposób na co dzień – w szkole i w domu oraz w różnych sytuacjach życiowych. Poproś, by obserwowali, jaka jest różnica między reakcją odbiorców, gdy słyszą komunikaty oznaczone „(–)”, a gdy słyszą komunikaty oznaczone „(+)”.

Ćwiczenie 2.10. Instrukcja budowy maszyny liczącej Wskazówka: Ćwiczenie trwa ok. 20 min. Obrazuje proces komunikacji i wpływ jego elementów na przebieg i efekt procesu. Odbywa się w podgrupach, z których każda wykonuje polecenia swojego lidera, rysując figurę geometryczną. Pytania do omówienia znajdują się w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenie:

1. Przeczytaj historię z ćwiczeń, by wprowadzić uczniów w role. 2. Na podstawie komunikatu przekazywanego przez lidera każdy z uczestników rysuje figurę geometryczną. Rysunek nie może być widoczny z drugiej strony kartki, ponadto „instruktorzy” nie mogą pokazywać kartek członkom swojej grupy. 3. Podaj instrukcję liderom: • trzymają kartki obydwoma rękoma, nie mogą ich pokazywać swojej drużynie; • ich zadaniem jest tak poinstruować „pracowników”, by każdy odwzorował na swojej kartce konkretną figurę geometryczną; • wydają polecenia ustne członkom swojej grupy, instruując, jak ci mają rysować – kreska po kresce (mogą stosować różne komunikaty: posługiwać się kierunkami, stronami świata, dowolnymi określeniami); • nie mogą im pokazywać, jak mają rysować, ani mówić, czy robią to dobrze, czy źle – udzielają wyłącznie instrukcji; • zaczynają wydawać polecenia na podany przez nauczyciela sygnał; • mają 5 min na wykonanie zadania. 4. Podaj instrukcje pozostałym uczniom, wyjaśniając, iż stosowanie się do zasad jest ważne ze względu na przebieg i wynik ćwiczenia: • mają narysować figurę geometryczną o ciekawym kształcie według wskazówek udzielonych przez lidera; • pracują samodzielnie; • nie mogą zadawać pytań; • mogą poprosić o powtórzenie wskazówki; • stanowią jedną drużynę z liderem, więc starają się jak najdokładniej wykonać polecenia; • mają 5 min na wykonanie zadania. 5. Zwróć uwagę na najprostszą definicję komunikacji: KOMUNIKACJA = TREŚĆ + RELACJA. Wyjaśnij, że w tym ćwiczeniu nie wystarczyła sama treść, konieczna była także relacja (brzmienie głosu, mowa ciała). „Instruktor” odgrywa w tym ćwiczeniu rolę nadawcy w komunikacji jednokierunkowej po to, by pokazać, jak potrzebna jest interakcja w porozumiewaniu się ludzi. Jeśli uczniowie odnajdą wiele elementów, które im przeszkadzały w wykonaniu zadania tak, jak by chcieli, jest to także okazja do omówienia barier w komunikacji. Zamieszczone w ćwiczeniach rysunki mają podobny poziom trudności. Rysunki mogą być też jednakowe dla wszystkich grup, aby można było porównać efekty komunikacji w grupach. Ćwiczenie możesz przeprowadzić dwukrotnie: raz w mniejszej grupie (2–3 osoby), a raz w większej (8–10), by pokazać różnice. Będzie to też baza do zajęć o pracy zespołowej w przyszłości.

17

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rozdział 3. MOWA CIAŁA Ćwiczenie 3.1. Złote zasady mowy ciała Odpowiedź: 1B, 2A, 3A Ćwiczenie 3.2. Wiarygodność uczuć A. Odpowiedź: Rysunek 7 w podręczniku, s. 34 (podrozdział 3.3. Reguła Mehrabiana) B. Odpowiedź: Mowa ciała – 55% C. Wskazówka: Reguła Mehrabiana ma wielu przeciwników, ponieważ w naturalny sposób buntujemy się przeciw rozpowszechnionemu skrótowi tej reguły – rozkładowi procentowemu. Część ludzi traktuje go dosłownie i twierdzi, że wynik badań Mehrabiana jest nieprawdziwy. Często przy tym zapominają, że w eksperymencie chodziło o subiektywny przekaz odczuć, emocji, przekonań i postaw. Ćwiczenie to jest idealną okazją do przeprowadzenia zajęć w formie dyskusji moderowanej (pytania do dyskusji znajdują się w zeszycie ćwiczeń), trwającej 15 min, lub – alternatywnie – w nieco trudniejszych formach: • debaty oksfordzkiej (30–90 min); • WebQuestu (omówienie wyszukanych przez uczniów informacji wraz ze źródłami 20 min). D*. Wskazówka: Ćwiczenie ekspresji i sprawdzania, czy przekaz oddaje intencje nadawcy w sposób wiarygodny. Podkreśla, że istotą rozwoju umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi jest faktyczna interakcja. Czas trwania: 15 min Ćwiczenie 3.3. Śledząc wzrokiem… Odpowiedź: Pełne brzmienie fragmentu: „Zachowanie spójności i proporcji między znaczeniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej wspiera efektywność przekazu i sprzyja osiągnięciu porozumienia. Wiedza, umiejętności i praktyczne wykorzystanie mowy ciała (doświadczenie) są niezbędnymi czynnikami rozwoju kompetencji personalnych i społecznych”. Wskazówka: Warto, by uczniowie obejrzeli jeden z filmów dokumentalnych na portalu YouTube i wzięli udział w dyskusji na jego temat: Mowa ciała – klucz do ludzkich emocji (czas trwania: 80 min), Tajemnice mowy ciała (w 6 częściach, czas trwania każdej z nich: ok. 15 min). Sugerujemy dyskusję trwającą min. 20 min. Filmy uczniowie mogą obejrzeć w domu jako przygotowanie do dyskusji na lekcji. Ćwiczenie 3.4. Jaka to emocja? A. Odpowiedź: Paul Ekman 3 B. Odpowiedź: Rysunek 8 w podręczniku, s. 37 (podrozdział 3.4. Mowa ciała w praktyce)

radość

smutek

Paul Ekman (ur. 1935) – amerykański naukowiec, badacz mikroekspresji emocji, organizator szkoleń wykrywania kłamstwa metodą Facial Action Coding System. Jeden z najwybitniejszych psychologów XX wieku.

3

18

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

zdziwienie

strach

złość

pogarda

Wskazówka:

Forma interaktywna dostępna jest na platformie LearningApps.org pod tytułem KPS – jak to emocja?. Dostęp bezpośredni w zakodowanym linku – udostępnij uczniom kod QR.

C*. D*. Wskazówka:

To ćwiczenie to 10 min dobrej zabawy i jednocześnie motywator do zwracania uwagi na mimikę własną i innych. Wykonane prace mogą być przydatne w kolejnych ćwiczeniach. Warto docenić wysiłek uczniów, eksponując rysunki w klasie lub szkole. Zabawa może przeobrazić się w konkurs, odbywać się w ramach pracy domowej lub być alternatywną aktywnością podczas długich przerw w szkole. Uczniowie mogą zorganizować jakąś akcję będącą elementem innego wydarzenia w szkole o zbliżonej tematyce (tydzień tolerancji, przeciwdziałanie agresji, prawa człowieka itp.)

Ćwiczenie 3.5. Autoportret – mapa emocji Wskazówka: Jest to ćwiczenie rozwijające umiejętność ekspresji emocji, stanów emocjonalnych i odczuć. Inspiruje do świadomej pracy nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych. Zwiększa także świadomość na temat sposobów porozumiewania się z innymi ludźmi. Warto wzmocnić budzącą się motywację pokazaniem korzyści, jakie mogą płynąć z panowania nad własną ekspresją i mową ciała. Ćwiczenie 3.6. Wojna na miny A. B*. C*. Wskazówka: Czas trwania: A. Przygotowanie kartek 5 min, przebieg gry 10 min. B. Przygotowanie karteczek z własnymi emotikonami 10 min, przebieg 10 min. C. 10 min. Razem ćwiczenie A.B.C.: 45 min. To ćwiczenie, podobnie jak poprzednie, rozwija umiejętność ekspresji, tym razem w warunkach weryfikacji społecznej. Przebiega w dynamicznej atmosferze dobrej zabawy. Wykorzystanie efektów własnej pracy (emotikonek narysowanych w ćwiczeniu 3.4.C.) może znacznie wpłynąć na zaangażowanie uczniów. Wspomniana w części C zabawa zorganizowana przez uczniów ma opierać się na 6 podstawowych emocjach Ekmana. Warto zwrócić uwagę na 3 złote zasady posługiwania się mową ciała. Przy omawianiu tematu z zakresu mowy ciała, klasyfikacji emocji według Ekmana, można przygotować internetowe zdjęcia znanych osób i pokazać przykłady emocji, które odczuwają. Jako ciekawostkę, można polecić uczniom do obejrzenia serial Magia kłamstwa (ang. Lie to me) i przeanalizować na lekcji odcinek pilotażowy dostępny do oglądania on-line. Ćwiczenie 3.7. Zgadnij, co czuję… Wskazówka: Przed przeprowadzeniem ćwiczenia warto wyjaśnić uczniom, że istnieje więcej emocji niż 6 podstawowych. Istnieją emocje złożone, uczucia, odczucia i nastroje. Choć ich rozróżnienie i definiowanie to poziom zaawansowany, edukatorowi nie wypada ich mylić ani używać tych nazw 19

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

zamiennie. Ćwiczenie warto przeprowadzić na lekcji jako wzmocnienie umiejętności wyrażania emocji. Można modyfikować je na nieskończoną ilość sposobów (w zależności od wybranego sposobu czas wykonania wyniesie 20–30 min): • wykorzystać wycięte zdania z zeszytu ćwiczeń – skopiować ich tyle, ile osób jest w rzędzie, aby uniknąć konieczności przekazywania karteczek z rąk do rąk; • zamiast posługiwać się kartkami wyszeptać jedną emocję pierwszej osobie z rzędu na ucho lub zlecić to sędziemu, potem tak samo zrobić z kolejną i kolejną; • podpisać emotikonki wymyślone przez uczniów zdaniami analogicznymi do wymienionych w zeszycie ćwiczeń i wykorzystać je w tym ćwiczeniu; • przygotować karteczki z emocjami złożonymi (inspiracje znajdziesz w opracowaniach i grafice Wikipedii pod hasłem Teoria emocji Plutchika) i rozdać je uczniom w przypadkowej kolejności. Każdy ze swoją karteczką i wyrażającą ją miną chodzi po klasie, pytając innych „zgadnij, co czuję”. Ćwiczenie 3.8. Kręgi znajomych A. Odpowiedź: Rysunek 9 w podręczniku, s. 38 (podrozdział 3.4. Mowa ciała w praktyce)

B. C*.

Wskazówka:

Celem ćwiczenia jest zwiększenie świadomości i umiejętności nawiązywania kontaktów, budowania relacji, stawiania granic. Uczeń, wykonując część C, będzie mógł wykorzystać wiedzę w praktyce.

Ćwiczenie 3.9. Moja przestrzeń Wskazówka: Istotną zasadą tego ćwiczenia jest dobrowolność udziału. Organizując je, warto zwrócić uwagę na BHP (brak ostrych krawędzi, przeszkód, ochotnik powinien opierać się zawsze o stabilną ścianę lub szerokie drzewo, nigdy o drzwi, bo mogłyby się otworzyć w trakcie ćwiczenia). 15 min. Ćwiczenie pełni rolę wychowawczą i kształtuje postawy społeczne, dlatego jego integralną częścią jest dyskusja przeprowadzona po wykonaniu zadania. Pytania do dyskusji zamieszczone są w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenie 3.10. Zawodowe kalambury Wskazówka: Poza treningiem mowy ciała, ekspresji i czytelności gestów jest to okazja do utrwalenia wiedzy oraz poszerzenia umiejętności z zakresu kompetencji zawodowych. W praktyce przygotowuje ucznia do roli absolwenta poszukującego pracy. Celem gry jest zabawa i trening posługiwania się gestem. Możesz wcześniej przygotować nagrodę dla całej klasy, gdyż celem ćwiczenia nie jest rywalizacja. Nagrodę otrzymują oczywiście zwycięzcy, ale powinna to być taka nagroda, by mogli podzielić się nią z drużyną przeciwną. Pełna rozgrywka obejmuje 8 zawodów × 4 drużyny i trwa 90 min (wymyślanie 10 min, zgadywanie 75, zliczanie punktów i ogłoszenie zwycięzców 5 min). Zachęć uczniów do częstszego wykonywania tego ćwiczenia w gronie rodziny lub znajomych. Wyjaśnij, że to nie tylko dobra zabawa, ale także rozwój kompetencji społecznych, doskonalenie umiejętności porozumiewania się z ludźmi oraz wzmacnianie spójności między elementami przekazywanych komunikatów (mową ciała, brzmieniem głosu, treścią). TEST Atrakcyjna dla uczniów angażująca forma utrwalania wiedzy, która jest przygotowaniem do właściwego sprawdzianu. Umożliwia uczniowi zweryfikowanie tego, co już wie, a czego jeszcze musi się nauczyć. To interaktywny test z elementami grywalizacji – kto stanie na podium? Jest krótki, więc nie obejmuje całej dostępnej wiedzy. Jego rolą jest zmotywowanie wykonującego do zaangażowania we własny proces uczenia się. Potrzebny dostęp do internetu dla Ciebie i dla uczniów (telefony komórkowe z internetem lub sala komputerowa). Nic nie trzeba instalować, wystarczy przeglądarka. 20

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Zeskanuj kod QR i uruchom (jeśli nie masz konta, zaznacz opcję gość) aplikację Kahoot na stronie kahoot.com. W quizie KPS – Komunikacja rozpocznij grę, zapisz na tablicy PIN. Uczniowie uruchamiają stronę kahoot.it i wpisują PIN. Gra może się zacząć, na odpowiedź na każde pytanie jest 20 sekund.

21

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rozdział 4. SAVOIR-VIVRE, CZYLI ZASADY KULTURY I ETYKI W PRAKTYCE Ćwiczenie 4.1. Dobrze wychowana krzyżówka Odpowiedź: Hasło główne to SAVOIR-VIVRE. Jest to wyrażenie, które pochodzi z języka francuskiego – połączenie słów tworzy unikalny zwrot, który oznacza „wiedzieć, jak żyć”, czyli jak radzić sobie w różnych sytuacjach. 1. Skromność 7. MTV 2. Garderoba 8. Uśmiech 3. Victoria 9. Vistula 4. Życzliwość 10. Dyskrecja 5. Higiena 11. Tolerancja 6. Garnitur Wskazówka: Możesz podpowiadać uczniom. Ćwiczenie 4.2. Definiowane rebusy Odpowiedź: Definicje: s. 42–43 w podręczniku (podrozdział 4.2. Pojęcia „savoir-vivre, „kultura”, „etyka”) Ćwiczenie 4.3. Ukryta grzeczność Odpowiedź: Rysunek 10 w podręczniku, s. 43 (podrozdział 4.3. Mowa ciała w praktyce). Odpowiedzi to: dbałość o garderobę i higienę, skromność, życzliwość, uprzejmość, dyskrecja, umiejętność aktywnego słuchania, kontrolowanie mowy ciała, panowanie nad emocjami, uśmiech i pozytywne nastawienie, tolerancja społeczna, punktualność, konsekwencja w działaniu. Wskazówka: Może się zdarzyć, że uczniowie wpiszą inne cechy osoby dobrze wychowanej niż w podręczniku i one także będą prawidłowe. Zwróć uwagę, czy znajdują się na ich liście te, które odpowiadają kompetencjom i efektom kształcenia w podstawie programowej. Są one zawarte w tabeli 1 na początku niniejszych materiałów – w części Słowo od autorki. Ćwiczenie 4.4. Mail kandydata Wskazówka: Polecam wgady prof. Jerzego Bralczyka 4, a na ten temat zwłaszcza wgad – Zwroty grzecznościowe dostępny na portalu YouTube, na kanale Wirtualna Polska (czas trwania: 7 min). Ćwiczenie 4.5. Garderoba eleganckiej kobiety A. B. Odpowiedź: Tabela 4 w podręczniku, s. 44 (podrozdział 4.3. Cechy osoby dobrze wychowanej) Ćwiczenie 4.6. Garderoba eleganckiego mężczyzny A. B. Odpowiedź: Tabela 5 w podręczniku, s. 45 (podrozdział 4.3. Cechy osoby dobrze wychowanej) Ćwiczenie 4.7. Porządki w szafie Odpowiedź: W szafie powinny się znaleźć rzeczy z tabel 4 i 5 umieszczonych w podręczniku. Wskazówka: Praca zespołowa i technika kolażu zwykle daje uczestnikom wiele radości, a dzięki materiałom wykorzystywanym w tej technice na chwilę wracamy do dzieciństwa, rozwijamy umiejętności artystyczne. Czas trwania: cała lekcja (45 min) z omówieniem (pokazaniem prac, podobieństw i różnic w szafach różnych grup), nawiązaniem do treści w podręczniku (można włączyć metodę odwróconej lekcji, w której uczniowie przygotowują temat wcześniej). Przy okazji tego ćwiczenia możemy podjąć temat recyklingu (odpowiedzialności społecznej, postawie obywatelskiej wobec polityki zrównoważonego rozwoju) – nie tylko w odniesieniu do materiałów użytych w ćwiczeniu (w zeszycie ćwiczeń podano, jakie są potrzebne), ale także do Jerzy Bralczyk (ur. 1947 r.) – wybitny polski językoznawca i gramatyk, specjalista w zakresie języka medialnego, autor wielu publikacji naukowych, członek Rady Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i wielu innych szanowanych organizacji, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

4

22

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

obecnych w szafie i w domu, wykorzystywanych w życiu – ekologii i odpowiedzialności za planetę Ziemia. Będzie to zapowiedź kolejnego rozdziału o etyce, potem o wartościach. Ćwiczenie 4.8. Autotest dobrego wychowania Wskazówka: Test z przymrużeniem oka. Nie jest to test psychologiczny, raczej należy go traktować w kategoriach psychozabawy. Informacja zwrotna jest dla ucznia, a wyniki do jego indywidualnej dyspozycji. Nie polecamy omawiania indywidualnych wyników na forum klasy. Ćwiczenie 4.9. Powitanie na spotkaniu Odpowiedź: nie pukać, dzień dobry, nie całować, mówić, przedstawić się, pytać, nie siadać, podziękować, trzymać Wskazówka: Odpowiedź podyktowana generalnymi zasadami etykiety biznesu, choć od każdej reguły są wyjątki. Ćwiczenie można zmodyfikować, np. zlecając uczniom wyszukanie informacji potwierdzających zasady i mówiących o wyjątkach, koniecznie z podaniem źródeł, lub prosząc o odegranie krótkich scenek typu „Twój pierwszy dzień w pracy” (odgrywanie scenek powinno zająć łącznie 20 min). Ćwiczenie 4.10. Rozsypana definicja netykiety Odpowiedź: Definicja: s. 53 w podręczniku (podrozdział 4.6. Netykieta i etyka w sieci) Ćwiczenie 4.11. Zaszyfrowane zakazy VR Odpowiedź: naruszenie własności, spamowanie, hejtowanie Ćwiczenie 4.12. Biurowe rozmówki A. Odpowiedź: Podrozdział 4.5. Zasady kultury i etyki we współpracy A. B. C*. Wskazówka: Praca koncepcyjna uczniów biorąca pod uwagę ich indywidualne potrzeby, interesy i cele. Część B zawiera rolę wychowawczą, gdyż perspektywa korzyści jest jednym z motywatorów działania (na poziomie behawioralno-poznawczym). Pozwól im opowiedzieć, co wypracowali. Wykonanie ćwiczenia (ok. 20 min) może także poprzedzać obejrzenie krótkiego filmu, np. wgadu prof. Jerzego Bralczyka pt. wgad – Sprawy etykiety dostępnego na portalu YouTube, kanale Wirtualna Polska (czas trwania: 5,5 min).

23

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rozdział 5. ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W KOMUNIKACJI Ćwiczenie 5.1. Czym jest etyczne wywieranie wpływu Odpowiedź: Definicja: s. 59 w podręczniku (podrozdział 5.2. Etyczne wywieranie wpływu) NNCBIBEBVKKKDODODUJNDKSNKDNWPNETYCZNEWERSDFKJKJKJKJKJKJJJJJGHJKSXD CFVGBHNJWYWIERANIEBGTDFRTYWPŁYDGETYOJCUDBIFVEOJCUDBIFVEBTONSNCSJINJ UDJBJBEUUHHSJKDCNFGUJDEKW PŁYW UKJHGFJHGFDUYTGFDSHWMW LMOJCUDBIFVE BTONSNCSNJDJDHDHFUHYTREEDDCNKJHHDFORMAWESDFERTYGHUJKUJEDCANJKFIK FUJTYGUIKOLASDERKOMUNIKACJINJUDJBJBEUUHHSJKDKDUFJFNDNJDJDJNDMNDJ DNFJGUHHDNDKOIIFJNJVKKDHYEBYTEDFUGHIKLOSEDWAXCTRERPERFGRTYINTERPERS ONALNEJCBCNHFHDHDGSDERGTYHWEHUDERFGUYSBSVGTRGHJUIKLMNSJSKTÓRAVG TTTYHNUUSEDFERW DAGUJTRYUNXNSŁUŻYBHDUYERTNUMINMKNKSNDJHFSDFGHJ KDDOQWERTYUIORTGHBNXCVGHJIKOEDRFGHJKXCFGHJKLOIJUHINICJOWANIAWERTYUI LKJHGFDSZXCVBNHYTFCXSWASXDFGYHUJKMNBVCDERTYUIOLKJHGYGVCDSEDRFTGY HYGFDESZXCVGHJDOBROW OLNEJXCVBNMKJHGFDERTYUIKJNBHUYGFCFZMIANYRDX SEDCGCVBHUYVTFXDESSSSDFVHJNKLLOIUYTREXCVBNMJHGFDFGHJKLJHGFXCGHBNJ KMNBHJKNBFDESXDRTYUIKJHGFDCVBNJUGCTRDXSEDXFGHJIUYTRCVGHJKUYDBJKUY TDDREW SDFZACHOWANIACVBNMKGTDXESRTYUIOLKJHGFINNEJKJHGFSESDFUHMOO W KSMNXHRUYGBDJKSOSOBYJHGFDXCVHGFGUTRZYMUJĄCCFRTGBHYUJNNMMJHG FDSSDFATMOSFERĘNJDJDDJBBFKDKDJFVFBKSKDFBVJFLKDMXBBJKDLSZACUNKUUHHS JKDCNFGUJDIORTGHBNXCVGHJIKOEDRFGHJKXCFGGFDFGHJKLJHGFXCGHBNJKMNBHJ KNBFDESXDRTYUIKJHGFDCVBNJUGCTRDXSEDXFGHJIUYTRGFDFGHJKLJHGFXCGHBNJK MNBHJKNBFDESXDRTYUIKJHGFDCVBNJUGCTRDXSEDXFGHJIUYTRORAZNNCBIBEBVKK KDODO HDHDG SDERG TYHW EHUDERFG UYS BDUJ NDKSJ HGFDFG HJKLJHG FXCG HNK DNCELHDHDGSDERGTYHWEHUDERFGUYSBOSIĄGNIĘCIAUILKJHGFDSZXCVBNHYTFCXS WASXDFGYHUJKMNBVCDERTYUIOLKJHGYGVCDSEDRFTGYHYGFDESZXCFGGFDFGHJKL JHGFXCGHBNJKMNBHJKNBFDESXDRTYUIKJHGFDWSPÓLNYCHUDJBJBEUUHHSJKDKDU FJFNDNJDJDJNDMNDJDNFJGUHHDNDKOIIFJNJVKKDHYEBYTEDFUGHIKLOSEDWAXCTRE RPERFGKORZYŚCIBNJUGCTRDXSEDXFGHJIUYTRGFDFGHJKLJHGFXGUTYRGEDOMKK

Ćwiczenie 5.2. SMS z regułami wywierania wpływu Odpowiedzi: 6 reguł według Roberta Cialdiniego 5 opisanych w tabeli 9 w podręczniku (s. 63, podrozdział 5.3. Reguły wywierania wpływu): • • • • • •

reguła wzajemności – odwdzięczamy się sobie nawzajem słowami, gestami, prezentami; reguła zaangażowania i konsekwencji – gdy mówimy „a”, mówimy „b”; reguła społecznego dowodu słuszności – mówimy i działamy jak osoby z otoczenia; reguła lubienia i sympatii – lubimy to, co do nas podobne, przyjmujemy to jako własne; reguła autorytetu – przejawiamy posłuszeństwo wobec autorytetów; reguła niedostępności – chcemy mieć to, czego inni nie mają.

Sposób szyfrowania to sposób wpisywania SMS-ów na klawiaturze numerycznej, np. szyfr reguły autorytetu: A U T O R Y T E T U 2 88 8 666 777 999 8 33 8 88 Robert Cialdini (wym. czialdini) (ur. 1945) – profesor psychologii społecznej, znany głównie z tego, że na podstawie badań nad interakcjami między ludźmi sklasyfikował i opisał reguły wywierania wpływu.

5

24

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie 5.3. Sytuacje wywierania wpływu A. Odpowiedź: Przykłady podane przez uczniów powinny się różnić od podanych w podręczniku (tabela 9, s. 63, podrozdział 5.3. Reguły wywierania wpływu). Wskazówka: Literatura jako dodatkowe źródło wiedzy. Warto zachęcić uczniów do sięgania po wiarygodne źródła, w przypadku tego tematu do twórcy reguł Roberta Cialdiniego i jego książki Wywieranie wpływu na ludzi, w której także podane są przykłady. B*. Wskazówka: Pytania do dyskusji są zawarte w zeszycie ćwiczeń. Warto zachęcić uczniów do rozmów na ten temat także poza lekcją, poza szkołą. Dyskusja rozwija świadomość wpływu wywieranego w otoczeniu każdego z nas: w mediach, w handlu, w innych codziennych sytuacjach. Ćwiczenie wzmacnia wrażliwość na różnice między etycznym a nieetycznym wywieraniem wpływu, a tym samym może być motywatorem do uczenia się stawiania granic oraz odpowiedzialnego wywierania wpływu. Ćwiczenie 5.4. Wielka krzyżówka o dialogu Odpowiedzi: Dialog to E T Y C Z N A P O R O Z U M I I B U D O W A M I Ę D Z Y L U

1 2 3 4 5 5 6 7 8

Ćma Interpersonalna Fit Indyk Komunikacja (w poziomie)

Kęs

(w pionie)

Aspekt Doprecyzowanie Mimika

Wskazówka:

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

F E N D

O W I Z

R M A A N I A S I Ę A R E L A C J I K I C H

Neoklasyk Sedno Bard Adorowanie Dyskrecja Karniak Kontekst Odsiew Destrukcja Etyka Taras

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bryza Spójność Interakcja Psotnik Kicanie Spam Dach Arena Sęk Narcyzm Osika

31 32 33 34 35 36 37 38 39

Treść Cera Anna Konsekwencja Oraz Czyjeś ZSRR Radość Garnitur

Krzyżówkę można traktować jako powtórzenie materiału, utrwalenie wiedzy o komunikacji, gdyż większość haseł dotyczy właśnie jej i czerpie z wiedzy zawartej w podręczniku.

Ćwiczenie 5.5. Funkcje dialogu Odpowiedź: Tabela 8 w podręczniku, s. 61 (podrozdział 5.2. Etyczne wywierania wpływu) Ćwiczenie 5.6. Perswazja graficznie Odpowiedź: Rysunek 13 w podręczniku, s. 67, i definicja ze s. 66 (podrozdział 5.4. Perswazja)

25

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie 5.7. Zakazane zachowania A. Odpowiedzi: manipulacja, mobbing, stalking, bullying B*. Wskazówka: Uczniowie przygotowują materiały przed lekcją, a samo ćwiczenie wykonują na lekcji, współpracując ze sobą. 45 min. Ćwiczenie daje możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody WebQuest lub odwróconej lekcji. Wykonanie ćwiczenia w tej opcji dodatkowo rozwija umiejętność wyszukiwania informacji i interpretowania przepisów prawnych. Warto zwrócić uwagę uczniom na wiarygodne źródła, strony rządowe, takie jak Internetowy System Aktów Prawnych znajdujący się pod adresem www.prawo.sejm.gov.pl Ćwiczenie 5.8. Pomoc ofiarom przemocy Wskazówka: Ćwiczenie daje możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod: • WebQuest; • odwróconej lekcji; • projektu (np. akcji informacyjnej dla całej szkoły, przygotowania tablicy informacyjnej). Ćwiczenie 5.9. Komunikat JA A*. B*. Wskazówka: Siła interakcji weryfikuje efekty pracy. Zamieszczony wzór wskazuje kierunek pracy. Zachęć uczniów, aby podali więcej niż jeden przykład i zapisali sobie pomysły innych do późniejszego wykorzystania, tak aby powstała cała pula pomysłów. W przypadku zespołowego wykonywania ćwiczenia kartka, na której zostanie ono zrobione, może przybrać duży format (A2 lub A1). Przykłady opracowane przez uczniów pod nadzorem nauczyciela, powieszone w widocznym miejscu w szkole, będą pełnić więcej niż jedną funkcję: utrwalanie dobrych praktyk z rozszerzeniem na całą szkołę, motywowanie do korzystania z pomysłów będących ciągle „na widoku”, poczucie docenienia, które motywuje do dalszej pracy. Ćwiczenie 5.10. Etyczne doświadczenie Wskazówka: Ćwiczenie rozwija umiejętność weryfikowania własnej odpowiedzialności. Nie jest to test, nie weryfikuje i nie ocenia etyki ucznia. Celem odpowiedzi TAK/NIE jest analiza sytuacji. Dedykowane pracy indywidualnej. Dyskusji mogą podlegać jedynie pomysły na rozwiązania – pytania do uczniów w czasie przyszłym i nie ad personam, czyli „co można zrobić”, a nie „co zrobisz”, „co zrobiłeś” (unikamy oceniania).

26

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rozdział 6. WSPÓŁPRACA W ZESPOLE Ćwiczenie 6.1. Grupa a zespół – definicje na szlaku A. Odpowiedź: Definicja: s. 76 w podręczniku (podrozdział 6.2. Grupa a zespół) A

X

C

V

B

N

M

J

H

G

Y

R

D

F

E

R

S

D

E

W

S

A

S

C

V

V

B

S

N

S

K

J

G

G

G

D

Y

K

D

ĆS

P

O

Ł

E

C

Z

N

A

Z

N

O

H

T

E

R

Ś

S

A

T

G

D

S

I

U

C

L

K

A

W

Q

O

I

U

N

I

ŻJ

E

D

N

A

K

W

D

J

K

F

D

S

E

R

T

Y

N

O

B

G

G

Y

J

U

Y

O

B

N

N

H

A

Y

Ż

F

J

P

E

W

N

A

D

D

K

I

D

K

K

H

N

H

E

Y

E

G

V

F

TY

W

T

J

O

P

J

B

Z

W

L

T

C

T

U

J

B

L

G

F

Ó

T

W

F

D

D

R

C

E

A

Y

Ę

I

G

B

I

U

O

R

X

A

Ą

O

O

Ą

Y

X

N

W

I

M

J

P

H

C

B

N

E

Y

I

Y

K

J

T

F

Y

M

W

Z

T

R

C

Z

V

CX

S

Z

S

S

Z

S

R

Z

T

R

D

H

G

B

O

I

Ł

N

Z

P

K

K

P

Y

U

R

J

B

Ó

S

OA

U

O

Ą

N

K

L

H

H

Y

B

O

P

K

H

G

F

D

S

A

Y

V

C

C

O

X

Z

Ę

D

B

F

G

Y

U

K

Y

T

R

F

M

Z

N

L

O

Ś

P

N

O

Y

A

N

O

L

Ś

E

R

K

O

Y

W

N

R

T

T

R

H

W

S

A

W

R

D

C

G

T

Y

H

G

F

A

P

K

K

J

P

L

N

J

H

B

S

X

Y

T

T

U

O

U

Y

V

Z

C

A

Z

C

N

Ś

E

I

W

Ó

V

W

Y

B. Odpowiedź:

I

R

Definicja: s. 76 w podręczniku (podrozdział 6.2. Grupa a zespół)

T

A

S

D

F

R

T

G

H

U

S

A

W

R

D

C

G

T

Y

G

V

D

K

P

L

N

J

H

B

P

L

G

Y

U

K

Y

T

R

F

M

G

Y

V

O

E

C

 A

I

N

A

D

A

Z

E

J

U

N

O

K

Y

W

 I

K

F

A

O

Q

Ą

S

A

W

R

D

C

G

T

Y

H

G

Y

U

T

S

E

Ć

D

Ń

D

K

R

E

Ś

L

O

N

Ą

R

O

L

Ę

,

A

Ó

P

B

O

G

Y

U

K

Y

T

Q

P

L

N

J

H

B

P

L

G

R

U

P

A

K

O

H

Y

X

O

Ć

K

I

Ó

F

O

R

M

A

L

N

A

Ę

N

Q

W

X

S

N

Ó

Ń

S

A

W

R

D

C

G

T

Y

S

Ń

Ć

P

L

X

I

Q

K

Ł

Q

E

I

W

A

T

S

D

O

P

 A

D

I

O

T

Ó

V

A

I

H

E

Ą

 P

L

N

J

H

B

P

Ą

Q

N

O

Ó

S

D

P

I

D

X

Ę

P

B

W

S

P

Ó

L

N

Y

C

H

B

 K

Ć

Ó

B

S

Q

A

K

P

 X

Ą

X

Q

 B

Ą

S

B

B

Ó

W

B

X

T

Y

X

Z

Ń

J

K

Ą

,

F

 A

Z

S

Ź

W

Ć

X

Ę

Q

Ć

V

B

N

S

A

W

R

D

C

GB

L

K

L

Q

K

Ń

Ą

Q

D

D

B

X

D

P

Q

Ń

Ó

B

D

Ż

A

KD

C

G

T

Y

K

.

A

A

V

A

H

Q

K

A

W

Z

A

J

E

M

X

S

K

Ł

Ę

X

T

Ń

K

X

V

A

Ó

A

X

A

P

Ń

Ó

J

U

W

Y

T

O

M

 D

G

I

T

B

R

L

N

J

H

B

P

Ą

D

X

Z

D

B

A

B

Ń

X

C

E

L

.

C

Z

Ł

O

N

K

O

W

I

ED

K

B

 B

Ć

Ń

Ą

S

A

W

R

D

C

G

T

Y

X

Q

V

Ń

Ó

Ć

Y

D

O

R

O

N

D

E

J

Y

N

L

Ó

P

S

W

N

27

Q Ó

M A

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie 6.2. Jednostka, grupa, zespół – różnice A. Odpowiedź: Tabela 10 w podręczniku, s. 77 (podrozdział 6.2. Grupa a zespół) B. Wskazówka:

Ćwiczenie angażujące ruchowo i inicjujące refleksję na temat relacji w klasie.

Ćwiczenie 6.3. Grupy w moim życiu Wskazówka: Ćwiczenie skłaniające do refleksji, samopoznania. W celu integracji klasy można poprowadzić luźną rozmowę dotyczącą sympatycznych wspomnień. Ćwiczenie 6.4. Fundamenty budowania zespołu Odpowiedź: Tabela 11 w podręczniku, s. 78 (podrozdział 6.3. Proces budowania zespołu) Ćwiczenie 6.5. Wspólne rysowanie Wskazówki: Rysunek grupowy lub kolaż dotyczący poczucia wspólnoty, bycia członkiem zespołu, miejsca i roli każdego ucznia we wspólnocie klasowej. Jednocześnie diagnozuje integrację, zaufanie i poziom współpracy w grupie. Im bardziej praca przypomina pracę jakby jednej osoby (jest bardzo spójna), tym to poczucie wspólnoty jest większe. 20–30 min. Ćwiczenie 6.6. Warunki sprzyjające współpracy w zespole Odpowiedź: Tabela 12 w podręczniku, s. 80 (podrozdział 6.4. Warunki współpracy w zespole) Wskazówka: Dodatkowym ułatwieniem są znaki graficzne – opisy każdego z warunków mają ten sam znak.

28

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie 6.7. Destrukcja zespołu A. Odpowiedź: Konformizm, wybiórcze postrzeganie, narcyzm, rywalizacja, wyparcie, perfekcjonizm, ukrywanie emocji Z L S B S T B K O Y O R T O K W B L W W N B L W O S J X X Q N J W Y P B F Z C H C W Y B Y T

L W V B L B Y C E Y

I

N G F D F T H M R Y W A L K O O T E R

I

I

I

N N X L Y

I

Z A C J

I

P O S T R Z E G A N

Z N P B X F Z X V U D B H A H V X H K

I

E

E M O C J

Q R N T R G T U X B Q R R Z W I I

Ó R C Z E

I

Y G I

E

D W Q

A Y Q K Y W X B K K V B L D R G C P

M C F B C N A R C Y Z M F Q X S W W A C E P F W B K L O

U O U K R Y W A N W N T F U E

I

I

T F W S W Z C

T U W X N M

G Q W Z P E R F E K C J O N

I

I

I

P D H P

I

J

A L E K

D X R F R L T U G B A S R

Z M H P K J

E P S S A L U U

C W O V O T U R E V T K T Y Y E B V R P M X G F S Z T B Z A K Q Q G F S F

I

U F N R F

E Z E

I

I

C O C O Y Q S L A V

I

I

V

H A Y Z Q N V H H W P A T A Y W E E X C E D E B X Y F

J

A G K Q U Z Y Q Z F F L

S Q F Y G N X S P K V C B Z F C B

V U M Z N J R Z C F W X D E Q B V S Z N R H Z R H N O H R X

K J N Y D F E A F

I

L C J R Y U K F

J R G Z T T

L H Y V E Y M B U R C M P U A H W J

Wskazówka:

B*. Odpowiedź: Wskazówka:

J

I

T G B K P

J

K H O

F P F E F G V X P U E

I

A R J

Forma interaktywna dostępna jest na platformie LearningApps.org pod tytułem KPS – zachowania destrukcyjne. Dostęp bezpośredni w zakodowanym linku – udostępnij uczniom kod QR

Informacje ze s. 79–81 w podręczniku (podrozdział 6.4. Warunki współpracy w zespole) Zespołowa praca koncepcyjna uczniów z pewnością zaowocuje mnóstwem pomysłów na rozwiązanie destrukcyjnych zachowań w zespole. Doceń efekty pracy uczniów.

Ćwiczenie 6.8. Teoria ról zespołowych w krzyżówce Odpowiedź: Belbin / Meredith Belbin 6 1 2 3

Wykonawca Źródeł Koordynator

4 5 6

Dusza Specjalista Lokomotywa

7 8 9

Realizator Myśliciel Krytyk

Rozwiązanie: Rola zespołowa – tendencja do współpracy i kontaktów z innymi w określony sposób. Ćwiczenie 6.9. Zespołowe postaci A. C. Odpowiedź: Rysunek 18 w podręczniku wraz z opisem ról, s. 82 (podrozdział 6.5. Ludzie w zespole). B. Wskazówka: Element samooceny. Można o niego zapytać uczniów w kolejnych ćwiczeniach dotyczących ról zespołowych. Meredith Belbin (ur. 1926) – brytyjski naukowiec zajmujący się badaniami nad efektywnością pracy zespołu, Twórca teorii ról zespołowych.

6

29

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie 6.10. Rzeźba Wskazówki: Czas trwania: 45 min. Potrzebne będą: masa solna (1 kg mąki pszennej, 1 kg soli, ok. ¾ l wody), jednorazowy obrus lub folia. Alternatywnie mogą to być inne materiały recyclingowe i coś, co będzie mogło je połączyć (opisane w zeszycie ćwiczeń). Do ćwiczenia warto włączyć obserwacje dotyczące ról zespołowych. Można to zrobić w następujący sposób: 1. Przygotuj złączone 2–4 stoły (ławki) na środku klasy i nakryj je jednorazowym obrusem lub folią (używając folii, łatwiej będzie posprzątać salę na następną lekcję). Na jeden kopczyk wysyp mąkę, na drugi sól, a letnią wodę postaw w butelce obok. 2. Przedstaw uczniom ideę tworzenia czegoś wspólnie oraz objaśnij, że warto pozostawić pamiątkę symbolizującą klasę jako współpracujący zespół. Będzie to wspólna rzeźba z masy solnej. 3. Zachęć do zorganizowania sobie pracy i podziału zadań, jednak niech uczniowie wykonają to samodzielnie – pozostaw pełną swobodę co do tej kwestii i samego sposobu wykonania rzeźby, a także tego, co ma przedstawiać. 4. Podziel tablicę na 9 części odpowiadających 9 rolom zespołowym (rysunek 18 w podręczniku, s. 82; podrozdział 6.5. Ludzie w zespole) 5. Zapytaj uczniów o ich role w tym zadaniu. 6. Zapisuj te wymienione elementy, które pokrywają się z treścią merytoryczną (opisami ról umieszczonymi w podręczniku). Uzupełnij brakujące elementy i scharakteryzuj każdą z ról. 7. Włącz uczniów do rozważań dotyczących mocnych stron każdej z ról i jej zastosowań w praktyce. Istotą ćwiczenia jest przyjmowanie ról zespołowych przez członków wciąż tworzącego się zespołu zgodnie z ich naturalnymi predyspozycjami i przełożenie tego na teorię ról zespołowych Belbina. Rozmawiaj z uczniami luźno, zadawaj pytania: „Jaki macie pomysł? Co robisz? Jak to wykonasz? Jakiego się spodziewasz skutku? A jak to zrobiłeś, że masa jest zielona?”. Bacznie obserwuj i niepostrzeżenie rób notatki dotyczące ról zespołowych, by udzielić rzetelnej informacji zwrotnej po wykonaniu zadania. Bardzo często podczas omawiania pojawiają się pytania: „A jaka rola do mnie pasuje? A w jakiej roli pani mnie widzi?” – pamiętaj, że informacja zwrotna dotyczy tego konkretnego zadania, dlatego unikaj zwrotów: „Jesteś… pasuje Ci rola… nadajesz się na…”. Stosuj raczej „w tym zadaniu Twoje zadanie wskazuje na rolę…”. Ćwiczenie możesz rozbudować o dyskusję (lub dyskusję potraktować jako nowe ćwiczenie). Pytania do dyskusji znajdują się w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenie 6.11. Dorwać porywacza A*.B*.C*. Wskazówki: Bezpieczniej jest realizować ćwiczenie, gdy masz do dyspozycji 2 lekcje z rzędu. Czas trwania: 30–45 min na rozwiązanie zagadki – część A; 15–20 min na dyskusję – część B; 30 min na samodzielne wnioski i podzielenie się nimi z klasą – część C. Część C może być pracą domową. Potrzebne będą karteczki z fragmentami historii wycięte z zeszytu ćwiczeń (lub skopiowane w powiększeniu i również wycięte) oraz krzesła ustawione w kręgu. Typowe zadanie współpracy w zespole. Ma wiele wariantów. W tym przypadku służy do obserwacji ról zespołowych oraz autodiagnozy przez obserwację. Jeśli klasa jest liczna, np. 30 osób, można pracować metodą akwarium. Integralną częścią zadania jest dyskusja – część B. Pytania do niej znajdują się w zeszycie ćwiczeń. Ostatnie z podanych pytań jest kluczowe w tym zadaniu. Nauczyciel pozyskuje informacje o poziomie wiedzy grupy, chęci jej zgłębiania i zaangażowaniu w doskonalenie umiejętności współpracy w zespole. Podsumowując, cytuj słowa i zachowania poszczególnych uczniów przy wykonywaniu zadania. Z użyciem informacji zwrotnej podziel się z nimi swoimi spostrzeżeniami, odnieś się do teorii. 30

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Pytania o konkretne role zespołowe to: 1. Poszukiwacz źródeł: „Kto wykazywał się entuzjazmem? Kto badał możliwości pozyskania informacji z zewnątrz, np. od obserwatora lub prowadzącego?”. 2. Krytyk wartościujący: „Kto dostrzegał zagrożenia, analizował pomysły, wręcz powstrzymywał przed ich realizacją? Potocznie mówiąc: kto studził zapał, doszukując się błędów? Kto zwracał uwagę na szczegóły?”. 3. Dusza zespołu: „Kto opowiadał dowcipy, próbował żartować? Kto zna wszystkie imiona w zespole i do każdego zwraca się po imieniu? Kto dba o to, by wypowiedział się każdy?”. 4. Realizator: „Kto bazował na konkretach, skupiał się na faktach i analizował informacje? Kto pilnował zasad? Komu zależało, żeby wdrożyć pomysł zaakceptowany przez lidera i grupę?”. 5. Koordynator: „Kto głównie podejmował decyzje? Kto pilnował celu? Zbierał informacje?”. 6. Lokomotywa: „Kogo było najbardziej słychać i widać? Kto podejmował działania? Kto zachęcał innych, żeby realizować zadanie?”. 7. Myśliciel: „Kto podał najwięcej pomysłów? Jakich?”. 8. Specjalista: „Kto wykazał się wiedzą na temat ról zespołowych, podziału zadań w zespole i współpracy? A może ktoś znał tę historię?”. 9. Skrupulatny wykonawca: „Komu najbardziej brakowało złożenia historii w całość i uzupełnienia brakujących informacji?”.

31

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rozdział 7. NEGOCJOWANIE Ćwiczenie 7.1. Ukryte litery A. Odpowiedź: 1 3 4 5 6 8 1 0 7 3 6 8 9 1 3 4 5 6 8 1

B. Odpowiedź:

0 5 2 1 8 7 5 4 3 0 7 4 9 8 4 2 6 5 4 J

3 3 2 1 5 2 1 8 7 5 4 3 0 1 8 7 5 4 3 0

5 4 4 2 1 3 5 0 2 2 9 2 4 5 6 1 9 3 9 2

6 5 5 N 9 5 6 9 3 4 6 5 2 1 8 7 5 4 3 0

8 6 0 3 7 0 7 6 9 8 7 3 1 C 9 5 7 2 9 0

0 7 9 5 2 1 8 7 5 4 3 0 5 6 6 3 8 6 1 9

2 8 6 4 8 6 0 8 E 6 3 5 2 1 8 7 5 4 3 0

3 9 7 5 2 1 8 7 5 4 3 0 6 4 8 1 2 6 9 7

5 1 8 5 4 8 5 2 1 8 7 5 4 3 0 6 1 6 5 8

6 0 3 8 9 3 0 1 9 5 2 1 8 7 5 4 3 0 7 3

8 3 2 0 E 2 2 3 0 4 5 5 2 1 8 7 5 4 3 0

9 5 1 9 0 1 1 5 3 6 6 6 1 O 3 1 6 6 2 1

1 4 3 4 8 3 4 6 5 2 1 8 7 5 4 3 0 5 6 3

4 J 5 5 2 1 8 7 5 4 3 0 6 4 6 6 3 6 6 5

5 1 6 1 7 6 2 3 4 1 9 5 2 1 8 7 5 4 3 0

7 2 8 2 G 8 5 2 1 8 7 5 4 3 0 6 0 6 5 8

6 5 3 5 2 1 8 7 5 4 3 0 6 2 9 6 5 6 A 3

4 7 9 3 6 9 4 4 5 C 1 2 3 6 0 3 2 6 2 9

2 7 0 4 5 0 5 2 1 8 7 5 4 3 0 1 4 6 6 0

NEGOCJACJE

Ćwiczenie 7.2. Tajemnicze pytania A. Odpowiedź: kto, dlaczego, co, jak, gdzie, kiedy B. Wskazówka: Uczeń powinien wykorzystać wszystkie pytania z pkt A. Ćwiczenie ma odniesienie zarówno do sytuacji życiowej, jak i do pracy w administracji publicznej. C. Wskazówka: Jeśli uczniowie współpracują, kierują się normami społecznymi, odegranie scenki będzie korzystne. Jeśli natomiast w klasie są osoby nieśmiałe, koniecznie zwróć uwagę na to, by nie narażać ich na wysoką ekspozycję społeczną. W tej sytuacji udział biorą tylko uczniowie, którzy sami się zgłosili. Ćwiczenie 7.3. Kluczowe pojęcia negocjacji Odpowiedź: Tabela 13 w podręczniku, s. 90 (podrozdział 7.3. Charakterystyka negocjacji), a skrócona wersja w słowniczku. Wskazówka:

Chodzi głównie o rozróżnianie pojęć „kontekst” i „kwestia”. Przepisywanie definicji sprzyja zapamiętaniu, a efektem kształcenia jest umiejętność rozpoznawania i posługiwania się podstawową terminologią z zakresu negocjacji.

Ćwiczenie 7.4. Poszatkowane cechy negocjacji Odpowiedź: 1. Występują w nich co najmniej 2 strony. 2. Między stronami istnieje sprzeczność interesów. 3. Negocjowanie to szansa na dodatkowe korzyści. 4. Strony mają intencję poszukiwania porozumienia. 5. Strony mają świadomość zgody na kompromis. 6. Na efekt wpływają czynniki merytoryczne i psychologiczne. 32

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie 7.5. Przykładne czynniki negocjacji A. Odpowiedź: Rysunek 19 w podręczniku, s. 89 (podrozdział 7.3. Charakterystyka negocjacji) B. Wskazówka:

Tabela 13 w podręczniku, s. 90 (podrozdział 7.3. Charakterystyka negocjacji). Można zlecić wykonanie ćwiczenia w dwójkach w odniesieniu do studium przypadku z samochodem z ćwiczenia 7.2.B. lub innej sytuacji. Prośba uczniów o podanie przykładowej sytuacji zwiększy zaangażowanie (bo to ich rzeczywisty świat). Forma interaktywna dostępna jest na platformie LearningApps.org pod tytułem KPS – style negocjowania. Dostęp bezpośredni w zakodowanym linku – udostępnij uczniom kod QR.

Ćwiczenie 7.6. Mój styl negocjowania Wskazówka: Warto przekazać uczniom informację: „Każdy wynik jest dobry. Negocjatorem jesteś w określonej sytuacji negocjacyjnej. Pamiętaj, aby styl negocjacji dopasować do sytuacji, która wymaga rozwiązania problemu. Styl miękki (kooperacyjny) ma zastosowanie w sytuacjach ochrony relacji, twardy (rywalizacyjny) sprzyja sytuacjom kryzysowym, a rzeczowy (zasadniczy, WIN – WIN) ma najszersze zastosowanie i najtrwalsze efekty, jeśli chodzi o długofalową współpracę. Jeśli nie pamiętasz, co kryje się pod tymi nazwami, sprawdź w podręczniku” (tabela 14, s. 94, podrozdział 7.5. Style negocjowania). Zwróć uczniom uwagę, że nie ma dobrego ani złego stylu. Ważną umiejętnością negocjatora jest dostosowanie stylu negocjowania adekwatnie do sytuacji:  Styl kooperacyjny, miękki – zadbanie o relacje.  Styl rywalizacyjny, twardy – sytuacje kryzysowe.  Styl rzeczowy – zasadniczy (WIN – WIN) – długofalowa współpraca. Możesz rozwinąć temat w dyskusji. Poproś o podanie przykładu każdej z sytuacji. Zapytaj, co w danej sytuacji uczniowie by zrobili? Ćwiczenie 7.7. Styl negocjowania i jego wynik Odpowiedź: STYL KOOPERACYJNY (miękki)  STYL RYWALIZACYJNY (twardy)   STYL RZECZOWY (zasadniczy) 

WYGRANA – PRZEGRANA PRZEGRANA – PRZEGRANA WYGRANA – PRZEGRANA WYGRANA – WYGRANA

Ćwiczenie 7.8. Zasada WIN – WIN Odpowiedź: „Oddzielaj ludzi od problemu” (cytat pochodzący z Dochodząc do TAK W. Ury’ego, R. Fishera i B. Pattona) Ćwiczenie 7.9. Techniki negocjowania porozumienia

A.

Odpowiedź: B. Wskazówka:

1. odwrócenia ról, 2. wykorzystania pytań, 3. aktywnego słuchania Przykłady powinny być inne niż w podręczniku, s. 96–97 (podrozdział 7.6. Techniki negocjowania porozumienia).

1. „Spróbuj się postawić w mojej sytuacji” – to zdanie to technika ODWRÓCENIA RÓL. Przykłady: „Postaraj się znaleźć na moim miejscu”; „Co byś zrobiła w takiej sytuacji jak moja?”;

33

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

„W Twojej roli postąpiłabym…”; „Gdybym miał taki problem, to rozwiązałbym go tak, że…”. 2. „Jaki masz w tym interes?” – to zdanie to technika WYKORZYSTANIA PYTAŃ. Przykłady (pytania otwarte) „Ile to będzie kosztowało?”; „Co myślisz o mojej propozycji?”; „Jak postrzegasz tę ofertę?”; „Co chcesz przez to powiedzieć?”. 3. „Pozwól, że się upewnię, czy dobrze rozumiem” – to zdanie to technika AKTYWNEGO SŁUCHANIA. Przykłady (doprecyzowanie, dopytywanie, parafraza, zainteresowanie): „Jaką masz konkretnie propozycję?”; „Co mogę dla Ciebie zrobić?”; „Jeśli dobrze rozumiem, chodzi Ci o…”.

Ćwiczenie 7.10. Remontujemy boisko A. Wskazówka: Uczniowie tylko sporządzają plan negocjacji (czas trwania: 20 min). Potem dzielą się wynikami, nauczyciel wprowadza korektę. Kolejne części warto przeprowadzić na kolejnej lekcji. B. C. Wskazówka:

Czas trwania: 45 min. To ćwiczenie negocjacyjne spełnia także efekty kształcenia dotyczące rozwiązywania problemów. W podręczniku opisujemy rozwiązywanie problemów przez negocjowanie. Zadanie może wykonywać część uczniów, pozostali będą w tym czasie pełnić rolę obserwatorów i robić notatki – odpowiedzi na pytanie do dyskusji. Pytania są zamieszczone w części C tego ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. Kwestią negocjacyjną jest wyremontowanie boiska szkolnego, ale może się zdarzyć, że uczniowie inaczej ją określą. Istotne jest, by rozwiązanie odnosiło się do określonej kwestii negocjacyjnej.

Ćwiczenie 7.11. Braki w sklepie – negocjujemy porozumienie Wskazówka: Ćwiczenie przygotowane z myślą o części teorii negocjacji dotyczącej stylów negocjowania. Uczniowie pracują w dwójkach równolegle w tym samym czasie. Dobrze byłoby, gdyby dwójki rozproszyły się po klasie, by nie przeszkadzać sobie wzajemnie. Jeśli dwójki będą pracować samodzielnie i nie będą słyszały pomysłów innych, nie będą się nimi sugerować. To sprzyja różnorodności wypracowanych rozwiązań. Ćwiczenie oparte jest na metodzie dramy. Warto pomagać uczniom wejść w rolę, gdyż zdarza się, że zamiast grać, układają scenariusz i chcą odgrywać wyreżyserowaną scenkę. Zdarza się, że piszą, co zrobiliby w podobnej sytuacji. Powstrzymaj ich i zachęć do wejścia w rolę – wytłumacz, że na tym polegają zajęcia. Może się zdarzyć, że wystąpi opór przed odgrywaniem roli innej płci i wtedy warto uwzględnić potrzeby uczestników gry. Jednak jeśli nie pojawi się sygnał oporu, przy omawianiu jest wesoło.

34

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rozdział 8. POSTAWA Ćwiczenie 8.1. Definicja postawy w wykreślance Odpowiedź: PREDYSPOZYCJE, KOMPETENCJE, CECHY, EMOCJE, ZAMIARY Definicja: s. 101 w podręczniku (podrozdział 8.2. Postawa). Ćwiczenie 8.2. Pozytywnie wobec zmian Odpowiedź: Tabela 17 w podręczniku (kolumna Nastawienie pozytywne), s. 105 (podrozdział 8.4. Otwartość na zmiany) Ćwiczenie 8.3. Krzyżówka cech postaw A. Odpowiedź: POSTAWA Hasła: 1. przedmiot 2. złożoność B. Odpowiedź: 2, 3, 4, 5, 6, 7

3. siła 4. treść 5. zakres

6. trwałość 7. rodzaj

Ćwiczenie 8.4. Złożoność postawy Odpowiedź: emocje, zachowanie i wiedza Rysunek 21 w podręczniku, s. 102 (podrozdział 8.2. Postawa) Ćwiczenie 8.5. Tajemnica prawem chroniona A. Odpowiedź: tajemnica (przedsiębiorstwa, czyli zawodowa) Definicja: s. 103 w podręczniku (podrozdział 8.3. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej) B. Odpowiedź:

Wskazówka:

Pełna treść: „Praca zawodowa bezwarunkowo zobowiązuje wszystkie zatrudnione osoby do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, której podlegają informacje dotyczące: procesów technologicznych; sposobu zarządzania; wartości gospodarczej”. Obowiązki pracownika: rysunek 23 w podręczniku, s. 105 (podrozdział 8.3. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej). Do ćwiczenia można włączyć praktyczną dyskusję na temat „Co jest/może być tajemnicą na stanowisku specjalisty ds. administracji w banku?” (adekwatnie do profilu kształcenia).

Ćwiczenie 8.6. Krzyżówka otwarta na zmiany Odpowiedź: Solidnym fundamentem zmiany jest kreatywność. Hasła: 1 2 3 4 5 6

wynajem kres pozytywna orientacja ambiwalentna gold

7

przedmiot (poziom)posta wa (pion) 8 luz 9 zachowanie 10 emocje 11 system 12 wiedza

13 14 15 16 17 18 19 20

tajemnica etyka negatywna informacja plan oceny okay wartości

35

21 22 23 24 25 26 27 28

zmiana potrzeb dość zawodowa szabat zamek bus konsekwencja

29 30 31 32 33 34 35

opad stal wena dom oko sukces modelowanie

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie 8.7. Grunt to dobry plan na zmiany A. Odpowiedź: Tabela 19 w podręczniku (kolumna Etap), s. 109 (podrozdział 8.4. Otwartość na zmiany)Wskazówka: Wystarczy przeczytać wspak. B. Wskazówka: Własny plan zmiany ucznia powinien być inny niż przykład w podręczniku. Ćwiczenie 8.8. Postawa wobec uczenia się Wskazówka: Efektami ćwiczenia mają być refleksja i samopoznanie. Dedykowane jest pracy indywidualnej z uczniem. Ćwiczenie 8.9. Moje wartości Wskazówki: Przed realizacją ćwiczenia warto popracować z klasą dyskusją diagnostyczną: zadać pytania dotyczące wartości, ich definicji i znaczenia w naszym życiu, uzupełnić wypowiedzi uczniów w wyjaśnienia merytoryczne i zapisać na tablicy najważniejsze informacje. Pytania do dyskusji diagnostycznej: • Czym są wartości? • Skąd się biorą wartości? • Jakie wartości wpływają na nasze życie? Ćwiczenie jest refleksyjne i ma odbywać się w ciszy. Zaoferuj posiłkowanie się tabelą 18 (s. 106, podrozdział 8.4. Otwartość na zmiany) w podręczniku, jeśli uczniowie potrzebują podpowiedzi. Warto uszanować prywatność i nie dopytywać publicznie o odpowiedzi na pytania.

36

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rozdział 9. KREATYWNOŚĆ Ćwiczenie 9.1. Ukryta definicja kreatywności Odpowiedź: Definicja: s. 112 w podręczniku (podrozdział 9.2. Kreatywność).

Ćwiczenie 9.2. 9 kropek Odpowiedź:

Wskazówka:

„Myśleć poza pudełkiem” (ang. think out of the box) oznacza myśleć nieszablonowo, wychodzić poza ramy. O incydencie rekrutacji w firmie Walta Disneya wspomina David Cox w książce Kreatywne myślenie dla bystrzaków.

Ćwiczenie 9.3. Słowa w lokomotywie A. Odpowiedź: motyl, motyw, mowa, owa, ty, wy, my, OMO, tom, tok, wok,, kot, lot, lok, oko, Olo, molo itd. B*. Odpowiedź: pływanie; pływa; płyn; wpływ; pył, wywar; wywiera; nie; wypiera; wypieranie; pranie; panie itd. Ćwiczenie 9.4. Kreatywny dialog A. Odpowiedź: Pełna treść przykładu: Pasażer: Kierowca:

Lepiej byłoby pojechać inną drogą. „Lepiej” dla mnie oznacza: „bez korków, bezpieczniej, z mniejszym ruchem, ciszej, szybciej”. Co oznacza dla Ciebie? 37

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Pasażer:

Wskazówka:

B*.

Wymyśliłeś aż sześć znaczeń. Mam na myśli tylko to, żebyśmy dojechali szybciej. Kierowca: OK. A droga? „Inna droga” to znaczy „krótsza, najkrótsza, przez las, asfaltowa, piaszczysta, z pięknym krajobrazem po drodze, szeroka, autostrada czy bezpłatna” ? Pasażer: Po prostu inna, tą już jechałem sto razy i mi się znudziła. Otwierasz mi oczy na to, jak wiele znaczeń może mieć to samo słowo. Następnym razem powiem to inaczej. Przed wykonaniem zadania warto przypomnieć część merytoryczną o dialogu (podrozdział 5.2. Etyczne wywieranie wpływu). To zadanie na kreatywność. „Według wzoru” oznacza przypomnienie, utrwalenie wiedzy z zakresu pytań otwartych, pozytywnej komunikacji, komunikatu JA, technik aktywnego słuchania (parafraza, doprecyzowanie, klaryfikacja), czyli wszystkiego, co przypisane jest dialogowi. Ćwiczenie można także wykorzystać jako preludium do tematu rozwiązywania problemów.

Wskazówka: Siła interakcji, dodanie pozostałych elementów komunikatu (mowy ciała i brzmienia głosu poza treścią) weryfikuje efektywność pracy. Uczeń otrzymuje natychmiastową informację zwrotną (ang. instant feedback) od rówieśnika w postaci jego reakcji, powstają kolejne pomysły. Tak jak jest to w poleceniu. Ćwiczenie 9.5. Zakodowane cechy kreatywności Odpowiedź: ciekawość, zestawianie ze sobą różnych informacji, spojrzenie z innego punktu widzenia, wykorzystanie doświadczeń własnego i/lub innych Ćwiczenie 9.6. Czynniki kreatywnej pracy Odpowiedź: Tabela 21 w podręczniku, s. 113 (podrozdział 9.2. Kreatywność) Rysunek 24 z podręcznika (s. 113; podrozdział 9.2. Kreatywność) zalicza połowę ćwiczenia. Aby ćwiczenie było wykonane w sposób pełny, potrzebne są krótkie opisy czynników kreatywnej pracy. Ćwiczenie 9.7. Autotest kreatywnej pracy A. Wskazówka: Test nie jest testem psychologicznym. To analiza czynników kreatywnej pracy w otoczeniu ucznia. Podobnie jak w przypadku innych testów samopoznania w naszych ćwiczeniach nie zmuszamy uczniów do obnażania się na forum klasy z wynikami. Jest to przede wszystkim skuteczne narzędzie w indywidualnej pracy z uczniem. B. Wskazówka: Ćwiczenie motywujące do działania, wspiera stworzenie warunków także do efektywnej nauki. Omówieniu warto poddać jedynie sposoby stwarzania sprzyjających warunków do pracy. Uczeń może wykonać ćwiczenie samodzielnie, zgodnie z instrukcją, jednak wskazane jest stworzenie puli pomysłów na podstawie klasowej burzy mózgów. Rozbudowa ćwiczenia w konkurs czy miniprojekt też się tu sprawdzi. Pula pomysłów może znaleźć się na klasowej tablicy ogłoszeń do wykorzystania. Ćwiczenie 9.8. Metody kreatywnej pracy A. Odpowiedź: Tabela 22 w podręczniku, s. 114 (podrozdział 9.2. Kreatywność) B. Wskazówka: Ćwiczenie wspiera kreatywność i efektywną naukę. W podręczniku znajduje się tylko kilka wybranych metod. Warto wzbudzić zainteresowanie uczniów tematem i zrealizować go w większej skali jedną z angażujących metod: 38

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

• • • •

WebQuest; odwrócona klasa (ang. flipped classroom); projekt; gamifikacja.

Ćwiczenie 9.9. Sposób na kreatywne „ja” Wskazówka: Kilka metod i technik kreatywnej pracy wymienionych jest w podręczniku na końcu rozdziału 9. Kreatywność, s. 117. W ćwiczeniu chodzi o to, by uczeń zainspirowany nimi i/lub wynikami ćwiczeń 9.7.B. i 9.8.B. stworzył indywidualny pakiet rozbudzania kreatywności. Pakiet w formie listy, mapy myśli, grafiki, powieszony w miejscu pracy (nad biurkiem) może służyć jako pomoc w sytuacjach spowolnienia, wyczerpania, zmęczenia wykonywanym zadaniem.

39

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rozdział 10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Ćwiczenie 10.1. Co to znaczy „problem” A. Odpowiedź: kłopot, temat, kwestia, wyzwanie, zagwozdka, twardy orzech do zgryzienia, pytanie… itd. B. Odpowiedź:

Definicja: s. 120 w podręczniku (podrozdział 10.2. Pojęcie problemu)

Ćwiczenie 10.2. Typy problemów Odpowiedź: Deprywacja – zakłócenie podstaw życia człowieka. Przeciążenie – trudności na granicy wytrzymałości. Utrudnienie – niestandardowe przeszkody raczej jako wyzwania. Zagrożenie – perspektywa utraty cennych wartości. Konflikt – sprzeczność interesów utrudniająca porozumienie. Ćwiczenie 10.3. Co to znaczy „konflikt” A Odpowiedź: Definicja: s. 121 w podręczniku (podrozdział 10.3. Typy problemów) B Odpowiedź: Konflikt destrukcyjny – niszczy relacje, charakteryzuje go agresja, okopywanie się na stanowisku, podejrzliwość i brak zaufania do drugiej strony – wroga. Porozumienie jest postrzegane jako ustępstwo, które może przynieść jedynie stratę. Skutkuje często eskalacją i zerwaniem kontaktów. Konflikt konstruktywny – oczyszczający, integrujący, generuje nowe rozwiązania i wzmacnia relację. Charakteryzuje go otwartość i dążenie do rozwiązania. Skutkuje deeskalacją i porozumieniem. Ćwiczenie 10.4. Konflikt zidentyfikowany A. Wskazówka: Prawidłowe formułowanie problemu w praktyce. Efekty warto wspólnie omówić w klasie, pokazać, że podejścia i rozwiązanie mogą być różne (odpowiedzi zwykle różnią się od siebie) – tak jak różni są ludzie. Istota jest, aby wszyscy uczestnicy konfliktu (problemu) mieli jasność, w czym on tkwi. Warto zwrócić uwagę, że rozwiązanie zaczyna się od określenia wspólnych potrzeb i interesów, a dopiero potem jest kolej na to, co przeciwstawne. Na tym polega efektywne rozwiązywanie konfliktów. Pytania pomocnicze do dyskusji: • • • • • • B. Wskazówka:

Co się wydarzyło? Jak możemy opisać związany z tym wydarzeniem problem? Jakie powinny być reakcje? Kto powinien tak zareagować? Dlaczego? Co się będzie działo teraz? Co może się wydarzyć? Jakie przewidujecie konsekwencje tej reakcji?

Jeśli w klasie faktycznie ma miejsce jakiś konflikt, możesz to ćwiczenie wykorzystać do uświadomienia go i prawidłowego sformułowania problemu – „wyciągnąć trupa z szafy”. Poniżej wersja, która rozwiązuje autentyczne konflikty w klasie i jest jednym ze sposobów łagodzenia zjawiska agresji przez zachęcanie do dyskusji, docenianie uczniów, ich zaangażowanie. Zwiększa się także poczucie odpowiedzialności wynikające z tego, że to ich decyzja, przez nikogo nienarzucona – ani nauczycieli ani rodziców. Czas trwania: przynajmniej 45 min. 40

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Potrzebna duża kartka papieru (A2 lub ok. 5 m z rolki) i różnokolorowe flamastry. Rozłóż papier na podłodze, obok połóż flamastry. Etap 1 – 5 min 1. Zaproś uczniów do otwartej dyskusji na temat tego, co się stało. 2. Słuchając, narysuj na kartce oś: tym dłuższą, im wyższe są emocje i im więcej osób się wypowiada. 3. Poproś uczniów, by każdy wybrał sobie kolor mazaka. Jeśli kolory mogą się powtarzać, poproś, by wymyślili sobie pseudonimy – żeby każdy zadecydował, jak chce się nazywać w tym ćwiczeniu. 4. Powiedz, że ta oś jest osią czasu dotyczącą zaistniałej sytuacji (problemu). Ustal, jaką datę chcą wpisać jako początkową, ewentualnie poproś jedną osobę o narysowanie podziału czasowego. 5. Zachęć uczniów, by każdy zaznaczył swoje miejsce na osi. Etap 2 – 15 min 1. Poprowadź dyskusję tak, by każdy z uczniów wypowiedział się, dlaczego wybrał to miejsce. Zadbaj, by każdy uczeń to zrobił, zapraszając i zachęcając do dyskusji (np.: „każda wypowiedź jest ważna”, „zależy mi, by każdy zabrał głos”, „zapraszam do wypowiedzi te osoby, które jeszcze nie zabrały głosu”), nie wywołuj jak do tablicy („każdy po kolei mówi”, „Kasia jeszcze nie mówiła”, „co masz do powiedzenia, Jasiu?”). 2. Pytaj o przyczyny (możesz stosować metodę 5W opisaną w podręczniku). 3. Zachęcaj, by rozmawiali między sobą. 4. Pytaj uczniów, gdzie klasa jest teraz, po wyjaśnieniach. 5. Narysuj kolejną oś i ponownie poproś, by zaznaczyli swoje miejsce. Nazwij je punktem A. 6. Zapytaj, co chcą osiągnąć, jaki chcą uzyskać stan, atmosferę, zasady w klasie. Nazwij je punktem B. Poproś ochotnika (lub ochotniczkę) by zaznaczył (-a) go na osi. 7. Omów temat prawidłowego określania problemu. Na przykładzie klasy wyjaśnij, dlaczego jest to tak ważne. Etap 3 – 15 min 1. Zapowiedz, że zbierzecie pulę pomysłów na rozwiązania. Zapewnij, że każdy pomysł jest dobry i zostanie wzięty pod uwagę, a każdy uczeń wysłuchany. Przeprowadź burzę mózgów. 2. Każdy uczeń zapisuje swój pomysł lub swoje pomysły na tablicy. Etap 4 – 10 min 1. Powieś kartkę w widocznym miejscu. 2. Poproś uczniów o wybieranie dobrych pomysłów. Koniecznie z uzasadnieniem. 3. Moderuj wybranie przez klasę jednego pomysłu (ewentualnie planu B) 4. Krótko omów 6 kroków rozwiązywania problemów – dokładnie to miało miejsce przed chwilą. Ćwiczenie 10.5. Podejście do problemu i jego skutki Odpowiedź: Pierwsza kolumna obejmuje zakres podrozdziału 10.5. Podejście do problemu. Podejście negatywne – zachowanie agresywne wobec otoczenia, bagatelizowanie trudności. Komplikacje, generowanie konfliktów, frustracja, brak działań, niskie poczucie wartości. Podejście pozytywne – zaakceptowanie i prawidłowe określenie problemu, znalezienie i wdrożenie rozwiązania. Osiągnięcie celu, satysfakcja z poradzenia sobie z trudnością, wzrost motywacji do rozwoju. Wskazówka: Można wykorzystać przykład z w/w podrozdziału. Jednak w ćwiczeniu chodzi o to, by uczniowie wykazali własne podejście w autentycznych sytuacjach (samopoznanie, refleksja). Opracowanie ćwiczenia w pracy indywidualnej z uczniem wzmacnia efektywność kształtowania postaw, a także wymaganej w programie odpowiedzialności za podejmowane działania. Ćwiczenie 10.6. Krzyżówkowe rozwiązania Odpowiedź: Hasło główne: Myśl pozytywnie, a szybciej znajdziesz rozwiązanie problemu. 1 Motywacja 2 Bomba 3 41

Zaakceptowanie

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Akord Dążenie Przyczyna Następstwo Spójne Zamiar Kompromis Współpraca Motywacja

13 14 15 16 17 18 19 20 21

On Eskalacja Konstruktywny Strach Strony Unikanie Sęk Trudność Konflikt

22 23 24 25 26 27 28 29

Staranie Uraz Deeskalacja Cel Pozytywnie Rywal Złość Destrukcyjny

Ćwiczenie 10.7. Rozwiązuję problem maturalnych przygotowań Odpowiedź: Tabela 23 w podręczniku, s. 124 (podrozdział 10.6. Rozwiązywanie problemów) oraz wzór podany w ćwiczeniu Wskazówka: Po wykonaniu pracy indywidualnej przez uczniów warto rozbudować ćwiczenie (45 min): • omówić wyniki na lekcji; • uzupełnić; • skorygować, jeśli trzeba; • pomóc uczniom wybrać to, co sprzyja osiągnięciu celu. Wspólna praca i temat aż sama nasuwa pomysł projektu, co utrwali wiedzę, będzie miało praktyczne wykorzystanie, a sukcesy zmotywują do pracy metodą 6 kroków rozwiązywania problemów. Część teoretyczna (tabela 23 w podręczniku) dostępna jest na platformie LearningApps.org pod tytułem KPS – 6 kroków rozwiązywania problemów. Dostęp bezpośredni w zakodowanym linku – udostępnij uczniom kod QR. Ćwiczenie 10.8. Sposób na domową sprzeczkę Wskazówka: Dodatkowe ćwiczenie, które można zadać w formie pracy domowej. Ćwiczenie 10.9. Kreatywne rozwiązania Wskazówka: Ćwiczenie można wykonać na podstawie podrozdziału 10.7. Kreatywne szukanie rozwiązań, jednak większym wyzwaniem jest co najwyżej inspiracja jego treścią, indywidualnie poszukanie czegoś innego, co najbardziej się sprawdza. Ćwiczenie 10.10. Obrona granic A. Odpowiedzi: Przykłady: 1. „Ważne jest dla mnie, abym tę decyzję podjęła sama”. 2. „Chcę dokończyć wypowiedź, aby wiadomo było, jakie mam intencje”. 3. „Dziękuję za radę, mam inny pomysł na tę sprawę”. 4. „Bardzo mi wstyd, gdy się spóźniamy, dlatego zależy mi, abyś jutro przyszła na czas”. 5. „Innym razem może będę mogła Ci pomóc, dziś mam inne, ważne dla mnie sprawy”. 6. „Naprawdę nie chcę tego robić i proszę, zaakceptuj moją wolę”. Wskazówka: Im więcej pomysłów, tym bardziej efektywne ćwiczenie. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizowania poprzednich tematów (porozumiewanie się ludzi, komunikat JA, dialog, techniki negocjowania porozumienia).

B*.

Wskazówka:

Możliwe kontynuowanie ćwiczenia, tyle że na podstawie studium przypadku.

42

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rozdział 11. PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Ćwiczenie 11.1. Uporządkowane planowanie

Odpowiedź:

Definicja: s. 130 w podręczniku (podrozdział 11.2. Definicja planowania)

Ćwiczenie 11.2. Czas w procentach Odpowiedź: 60% / 20% / 20% Ćwiczenie 11.3. Etapy planowania Odpowiedź: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dokładne określenie celu. Sporządzenie listy wszystkich czynności do wykonania (razem z zaległymi). Pogrupowanie zadań podobnych do siebie. Określenie terminów wykonania i rezerw czasowych. Nadanie zadaniom kryteriów ważności i pilności. Określenie środków i narzędzi do realizacji zadań.

Ćwiczenie 11.4. Mądry cel A. Odpowiedź: S.M.A.R.T.E.R. Hasła: 1. SPECYFICZNY, 2. TERMINOWY, 3. REALNY, 4. MIERZALNY, 5. AMBITNY, 6. EKOLOGICZNY, 7. REJESTROWANY B. Odpowiedź: Rysunek 26 w podręczniku, s. 131 (podrozdział 11.3. Określanie celu) Wskazówka: Każda z cech jest tak samo ważna, więc w krzyżówce nie są ułożone po kolei. Uczeń ma ułożyć cechy według tego, co wskazuje akronim. Ćwiczenie 11.5. Celowe studium przypadku A. Wskazówka: Dokładne rozłożenie na czynniki pierwsze przykładu z podręcznika z podrozdziału 11.3. Określanie celu ma za zadanie rozbudzić świadomość skuteczności formułowania celów. Często w CV młodych ludzi czytamy „cel zawodowy – ambitna praca, która da mi rozwój”. Studium przypadku pokazuje konkrety – zwróć uczniom na nie uwagę. B. Odpowiedź: Tabela 24 w podręczniku, s. 132 (podrozdział 11.3. Określanie celu) Wskazówka: Uczeń wykonuje ćwiczenie w części B. na podstawie informacji w części A., zatem przykład w ćwiczeniu powinien różnić się nieco od przykładu w podręczniku. Ciekawsza może być praca w dwójkach, maksymalnie trójkach (35 min). Wykonanie tego ćwiczenia może znacznie ułatwić uczniowi określenie jego indywidualnego celu zawodowego, do czego zapraszamy go w ćwiczeniu 11.7.

43

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie 11.6. Pytania o cel Wskazówka: Ćwiczenie skłaniające do refleksji, samopoznania. Pokazuje na co warto zwrócić uwagę w planowaniu i osiąganiu celu. Przydatne w indywidualnej pracy z uczniem. Ćwiczenie 11.7. Mój cel zawodowy Odpowiedź: Tabela 24 w podręczniku, s. 132 (podrozdział 11.3. Określanie celu) Wskazówka: Możesz zastosować pytania naprowadzające: S. Co konkretnie chcę osiągnąć? M. Jak to zmierzę/policzę? Po czym poznam, że cel został osiągnięty? A. Co zrobię w tym kierunku? Co da mi największą satysfakcję? R. Czy to, co chcę osiągnąć, na pewno jest możliwe? T. Do kiedy to osiągnę? E. Czy na pewno ten konkretny cel nie zakłóca innych zadań w moim życiu? R. Jaki mam plan działania? Jakie ma etapy? Wykonanie ćwiczenia w znaczącym stopniu rozwija świadome myślenie o zawodowej przyszłości ucznia. Odkrywa obszary i możliwości w zakresie tego, co konkretnie chce i co może robić w swoim zawodzie. Ćwiczenie 11.8. Kryteria ważne – pilne A. Odpowiedź: Rysunek 27 w podręczniku, s. 133 (podrozdział 11.4. Sposoby planowania). Kolejność: 1. ważne – mniej pilne; 2. ważne – pilne, 3. mniej ważne – pilne; 4. mniej ważne – mniej pilne. Wskazówka: Wyjaśnij zasadę Eisenhowera 7. 1. Zaczynamy od zadań najważniejszych, spójnych z wartościami, aby mieć swobodę i bezpieczeństwo realizacji – długoterminowo, by nie były pilne, bo presja czasu powoduje stan zagrożenia. 2. Niewykonane ważne dostają drugą szansę w trybie natychmiastowym. Wskakują nam w kategorię ważne – pilne i działamy w stresie, największym napięciu, „gasimy pożary”. 3. W tej kolejności drobne pilne sprawy zajmują luki czasowe, do realizacji w tzw. międzyczasie. 4. Ostatnie mało ważne i mało pilne można oddelegować, gdyby zabrakło czasu. B. Wskazówka: Warto wprowadzić ćwiczenie pytaniami: • Co jest dla Ciebie najważniejsze? • Jak to, co uważasz za najważniejsze, współgra z Twoimi wartościami? • Ile chciałbyś mieć czasu na to, co jest dla Ciebie najważniejsze? • Z jakim wyprzedzeniem zaplanujesz najważniejsze dla siebie zadania? • Jak chciałbyś wykonywać najważniejsze zadania? W spokoju czy pod presją czasu? • Kiedy najczęściej powstają zaległości? • Co się dzieje, kiedy mija deadline najważniejszych spraw, a one wciąż nie są załatwione? • W jakim czasie je wtedy załatwiasz? • Czy rezygnujesz z czegoś, aby załatwić sprawy ważniejsze? Dlaczego tak się dzieje? Ćwiczenie 11.9. Kalendarz Odpowiedź: szczegółowy, przejrzysty, edytowalny, ekologiczny, długoterminowy Dwight David Eisenhower (1890–1969) – amerykański dowódca wojskowy, generał, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych (1953–1961). Za jego prezydentury utworzono Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) – agencję rządową Stanów Zjednoczonych odpowiedzialną za narodowy program lotów kosmicznych. Postrzegany jako mądry przywódca i niebywały strateg. Stworzył m.in. zasadę priorytetyzowania zadań według kategorii ważności i pilności, do dziś znaną jako zasada (matryca, macierz) Eisenhowera. 7

44

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie 11.10. Mapa czasu A. B*. Wskazówka: Uczniowie kolorują mapę czasu i zliczają godziny, sumując je dla każdej kategorii – czyli tworzą swoja własną mapę czasu. Może to trwać całą lekcję. Wyjaśnij, jak mogą wykorzystać tę mapę czasu: przede wszystkim jest to sprawdzenie, na co przeznaczamy czas, „rzut oka” na cały tydzień. Mapa czasu pozwala nam monitorować działania i wspiera planowanie – podaj konkretne przykłady. Zadanie możesz rozbudować o zasadę Eisenhowera i poprosić uczniów o pogrupowanie ich według kryteriów ważności i pilności dla utrwalenia wiedzy. Kontynuacją tego ćwiczenia może być kolejne ćwiczenie polegające na ułożeniu planu na najbliższy tydzień.

45

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Rozdział 12. POKONYWANIE STRESU Ćwiczenie 12.1. Niszczyciel ludzkiej materii Odpowiedź: STRES Ćwiczenie 12.2. Zaplątana definicja stresu Odpowiedź: Definicja: s. 137 w podręczniku (podrozdział 12.2. Biologia stresu) Ćwiczenie 12.3. Poziomy stresu A. Odpowiedź: …złego stanu zdrowia człowieka wrzody żołądka; choroby dwunastnicy; choroby trzustki; choroby jelit (gastrolog); cukrzyca; (diabetolog); astma; (pneumatolog); alergie (alergolog); atak serca; wylew krwi do mózgu; zawał serca (kardiolog); reumatyzm (reumatolog); częste przeziębienia (lekarz pierwszego kontaktu) Wskazówka: Ćwiczenie można zrealizować metodą WebQuest, co oprócz dania uczniom świadomości, gdzie mogą uzyskać pomoc, może pomóc rozwinąć umiejętność wyszukiwania informacji (nie tylko zawodowych, ale też tych podstawowych). Warto włączyć temat profilaktyki jako sposobu radzenia sobie ze stresem. B. Odpowiedź: … życiu człowieka. wywołuje czujność, jest motorem do działania, wprowadza harmonię i równowagę pracy poszczególnych organów, dodaje entuzjazmu i energii, pozytywnie wpływa na satysfakcję z życia

Wskazówka: C.

Odpowiedź: Wskazówki:

Luźna rozmowa o hobby, radości, jaką daje człowiekowi pasja, może przynieść wiele dobrych wniosków i wskazać kierunek rozwoju, pokazać, że „adrenalina może przeniknąć” z subkultury do kultury. …złego stanu zdrowia człowieka choroby trzustki, brak wyzwań powoduje znużenie, spadek energii, obniżenie wydajności organizmu, spadek motywacji, depresja Warto wskazać uczniom, gdzie można uzyskać pomoc. Można też wykorzystać to ćwiczenie do wykonania projektu przez uczniów na zasadzie odwróconej lekcji, np. przygotowania referatu: klasa dzieli się na 3 zespoły, każdy z nich przygotowuje inny temat; zespoły referują, nauczyciel moderuje, weryfikuje i uzupełnia informacje.

D*. Wskazówka: Dyskusja w klasie na temat leczenia objawów stresu i medycznych form uzyskania wsparcia, przez wymianę informacji i doświadczeń, może okazać się bardzo pomocnym uzupełnieniem wiedzy dla uczniów. To także okazja do poruszenia tematu profilaktyki i leczenia stresu. Ćwiczenie 12.4. Fazy reakcji na bodźce Odpowiedź: alarmowa, odporności, wyczerpania Ćwiczenie 12.5. Jak rozpoznać objawy stresu? Odpowiedź: Tabela 26 w podręczniku, s. 141 (podrozdział 11.3. Reakcja na stres)

46

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Ćwiczenie 12.6. Dam radę z tym stresem Odpowiedź: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wskazówki:

poczucie rzeczywistości przyjęcie odpowiedzialności (za podejmowane działania) dostrzeganie szans i kreatywność realizowanie celów planowanie działań zdrowy styl życia trening porozumiewania się rozwój zainteresowań otwartość na zmiany odpoczywanie

Pomocna będzie burza mózgów, dzięki której powstanie pula pomysłów. Warto też rozwinąć wymienione punkty – np. czym dokładnie jest zdrowy styl życia.

47

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

Indeks: W indeksie zaznaczyliśmy kategorie ćwiczeń oraz kilka przydatnych informacji dla prowadzącego zaznaczając „v” w poszczególnych rubrykach poniższej tabeli. Oznaczenie w nawiasie (v) to informacja, że ćwiczenie jest dedykowane pracy indywidualnej (większy wysiłek, efekt i korzyści personalne), jednak możliwe jest także do wykonania w pracy zespołowej. Warto wykonywać zadania z gwiazdką, zwłaszcza dotyczące pracy zespołowej. Niektóre zadania zespołowe są opracowane tak, że można je wykonywać intuicyjnie, jednak największe korzyści są wtedy, gdy wyniki pracy są omówione, gdy wspólnie dzielicie się wiedzą i doświadczeniem.

Można wykonać na świeżym powietrzu

v

v

v

Ważna osoba 1.1. Co to są kompetencje? – chmura wyrazowa A. B. 1.2. Moje kompetencje personalne

v

v

v

v

v

v

v

Na dobry początek

v

48

v

Ćwiczenie ma swoją wersję w aplikacji mobilnej

Szacunkowy czas wykonania

v

Potrzebne przygotowanie lub dodatkowe materiały

v

Ćwiczenia dodatkowe

Ćwiczenia do wykonania we współpracy z innymi:

Poznajmy się

Ćwiczenia sprawdzające wiedzę:

Ćwiczenia praktyczne indywidualne:

Pytania dla prowadzącego do omówienia ćwiczenia

„o” oznacza, że ćwiczenie wykonane indywidualnie przez uczniów warto omówić podczas lekcji, np. wiele z tak oznaczonych ćwiczeń nadaje się do indywidualnej pracy ucznia poza lekcją, wymaga przemyślenia i skupienia, a wyniki pracy do omówienia na lekcji w ramach dzielenia się spostrzeżeniami, wiedzą, doświadczeniem uczniów między sobą. W zeszycie ćwiczeń ćwiczenie takie ma jedynie oznakowanie praktycznej pracy indywidualnej. Do niektórych, bardziej rozbudowanych ćwiczeń, we wskazówkach dla prowadzącego podany jest przybliżony czas wykonania oraz pytania do moderowania dyskusji w klasie. Są jednak tematy, do których warto zachęcać nasze młode pokolenie do refleksji oraz samodzielnego inicjowania dyskusji. Dlatego zestawy do tych właśnie tematów zawarte są w ćwiczeniach, a w poniższej tabeli oznaczone jako „ćw”. W ćwiczeniach są podpunkty. Aby uzyskać maksymalny efekt, wykonuj je w kolejność począwszy od A, a skończywszy na ćwiczeniach z gwiazdką – tak, są dodatkowe, ale często też najciekawsze 😊😊

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

A. B. C. 1.3.Kompetencje społeczne – jakie zauważam ja, a jakie widzą inni A. B1. B2. B3. C. 1.4. Kompetencje zawodowe – najważniejsze w moim zawodzie i sposoby ich rozwoju A. B. C. D. 1.5. Kompetencje zawodowe – ogłoszenie o pracę A. B. C. D. 1.6. Konkurs na zawody przyszłości A. B. 1.7. Jak się uczę – drabina kompetencji 1.8. Jestem dobra/dobry w... – autodiagnoza A. B. 2.1. Zaszyfrowana definicja komunikacji 2.2. Elementy procesu komunikacji – interaktywna wykreślanka

v v

2.3. Proces komunikacji – rysunek 2.4. Co utrudnia porozumiewanie się ludzi krzyżówka 2.5. Pytanie czy wyzwanie A. B. C.

v

v v

v v

o o

v v

v v

v v v

v o

v

v

v

v

v v v

v

v v

v v v v

o (v) (v)

v v

v v

v

v

v

v v

v v

v

ćw

v

v v

v

v v

v

v

v

v v v 49

v

v

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

2.6. Co mówię, a co słyszą inni A. B. 2.7. Dobry słuchacz i zły słuchacz 2.8. Wojna na pytania 2.9. Krytyka czy korekta A. B. 2.10. Instrukcja budowy maszyny liczącej 3.1. Złote zasady mowy ciała 3.2. Wiarygodność uczuć A. B. C. D. 3.3. Śledząc wzrokiem… 3.4. Jaka to emocja? A. B. C. D. 3.5. Autoportret – mapa emocji 3.6. Wojna na miny A. B. C. 3.7. Zgadnij, co czuję… 3.8. Kręgi znajomych A. B. C. 3.9. Moja przestrzeń 3.10. Zawodowe kalambury 4.1. Dobrze wychowana krzyżówka 4.2. Definiowane rebusy 4.3. Ukryta grzeczność 4.4. Mail kandydata 4.5. Garderoba eleganckiej kobiety A. B. 4.6. Garderoba eleganckiego mężczyzny

v

v (v) v

(v) v v

v

v

v v

v

v v v

ćw

v

ćw

V v

v

v v v v

v

v v v

(v)

(v)

v

v

v v

v v v v

v v v

v v

v v v

V

v

v

v

V v v

V V v v

V V V v

V

v

v v

v

v

v v v

ćw

v v v v

v v

v v

50

v

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

A. B. 4.7. Porządki w szafie 4.8. Autotest dobrego wychowania 4.9. Powitanie na spotkaniu 4.10. Rozsypana definicja netykiety 4.11. Zaszyfrowane zakazy VR 4.12. Biurowe rozmówki A. B. C. 5.1. Czym jest etyczne wywieranie wpływu 5.2. SMS z regułami wywierania wpływu 5.3. Sytuacje wywierania wpływu A. B. 5.4. Wielka krzyżówka o dialogu 5.5. Funkcje dialogu 5.6. Perswazja graficznie 5.7. Zakazane zachowania A. B. 5.8. Pomoc ofiarom przemocy 5.9. Komunikat JA A. B. 5.10. Etyczne doświadczenie 6.1. Grupa a zespół – definicje na szlaku A. B. 6.2. Jednostka, grupa, zespół – różnice A. B. 6.3. Grupy w moim życiu 6.4. Fundamenty budowania zespołu 6.5. Wspólne rysowanie 6.6. Warunki sprzyjające współpracy w zespole

v v

v v v v

v v

v

v

v

(v)

v

v v v

v v v

v

v v v

v

v

(v) v

v

v v

v v

v

v/ćw

v v v v v v

v v v

v

v

v

v

v v v

v v

v v

v o

ćw

v v v 51

v

ćw

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

6.7. Destrukcja zespołu A. B. 6.8. Teoria ról zespołowych w krzyżówce 6.9. Zespołowe postaci A. B. C. 6.10. Rzeźba 6.11. Dorwać porywacza A. B. C. 7.1. Ukryte litery A. B. 7.2. Tajemnicze pytania A. B. C. 7.3. Kluczowe pojęcia negocjacji 7.4. Poszatkowane cechy negocjacji 7.5. Przykładne czynniki negocjacji A. B. 7.6. Mój styl negocjowania 7.7. Styl negocjowania i jego wynik 7.8. Zasada WIN – WIN 7.9. Techniki negocjowania porozumienia A. B. 7.10. Remontujemy boisko A. B. C. 7.11. Braki w sklepie – negocjujemy porozumienie 8.1. Definicja postawy w wykreślance 8.2. Krzyżówka cech postaw A. B. 8.3. Złożoność postawy

v

v v

v

v

v v

v v

v

v

v

v v v

v v v

ćw

V

v

ćw

v v

v v

v v v v v v v

v v v

v

v v

v

v v v

v v v v v

v v v v v

v

v v v 52

v

ćw ćw

v v v v

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

8.4. Tajemnica prawem chroniona A. B 8.5. Pozytywnie wobec zmian 8.6. Krzyżówka otwarta na zmiany 8.7. Grunt to dobry plan na zmiany A. B. 8.8. Postawa wobec uczenia się 8.9. Moje wartości 9.1. Ukryta definicja kreatywności 9.2. 9 kropek 9.3. Słowa w lokomotywie A. B. 9.4. Kreatywny dialog A. B. 9.5. Zakodowane cechy kreatywności 9.6. Czynniki kreatywnej pracy 9.7. Autotest kreatywnej pracy A. B. 9.8. Metody kreatywnej pracy A. B. 9.9. Sposób na kreatywne „ja” 10.1. Co to znaczy „problem” A. B. 10.2. Typy problemów 10.3. Co to znaczy „konflikt” A. B. 10.4. Konflikt zidentyfikowany A. B.

v v v

v

v

v v v

ćw

(v)

v

v

v v v v

o

v

v

v

v v v

v v

v v

v

(v) v o

v v v

v v

v v

v v 53

v v

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

10.5. Podejście do problemu i jego skutki 10.6. Krzyżówkowe rozwiązania 10.7. Rozwiązuję problem maturalnych przygotowań 10.8. Sposób na domową sprzeczkę 10.9. Kreatywne rozwiązania 10.10. Obrona granic A. B. 11.1. Uporządkowane planowanie 11.2. Czas w procentach 11.3. Etapy planowania 11.4. Mądry cel A. B. 11.5. Celowe studium przypadku A. B. 11.6. Pytania o cel 11.7. Mój cel zawodowy 11.8. Kryteria ważne – pilne A. B. 11.9. Kalendarz 11.10. Mapa czasu A. B. 12.1. Niszczyciel ludzkiej materii 12.2. Zaplątana definicja stresu 12.3. Poziomy stresu A. B. C. D. 12.4. Fazy reakcji na bodźce 12.5. Jak rozpoznać objawy stresu? 12.6. Dam radę z tym stresem

v

v

v v

v

v

v

v v

v o

v v

v

v v v

v

v v

v v

v v v v

v o v

ćw v

v v

o

v v

o

v v v

v v

v v v

v v v v

v

v v

v

v

v

v

54

v

Kompetencje personalne i społeczne ćwiczenia - odpowiedzi | Anna Krajewska Odpowiedzi do ćwiczeń | materiały dla nauczyciela

55
KPS ćwiczenia - odpowiedzi

Related documents

56 Pages • 17,835 Words • PDF • 1.8 MB

208 Pages • 22,671 Words • PDF • 12.9 MB

1 Pages • 331 Words • PDF • 71.5 KB

6 Pages • 1,302 Words • PDF • 64.8 KB

6 Pages • 1,352 Words • PDF • 635 KB

34 Pages • 9,859 Words • PDF • 113.9 KB

1 Pages • 9 Words • PDF • 92.2 KB

13 Pages • 84 Words • PDF • 2.5 MB

4 Pages • 520 Words • PDF • 210.4 KB

6 Pages • 1,408 Words • PDF • 95.1 KB

31 Pages • 15,537 Words • PDF • 1.7 MB

4 Pages • 854 Words • PDF • 85.2 KB