Metodyka pracy umysłowej 2018 cz. 1

40 Pages • 2,251 Words • PDF • 304.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:43

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


METODYKA PRACY UMYSŁOWEJ

KATEDRA EDUKACJI I ROZWOJU KADR keirk.ue.poznan.pl JOANNA FURMAŃCZYK [email protected]

CELE ZAJĘĆ Wyposażenie w wiedzę i umiejętności ułatwiające studiowanie Skłonienie do refleksji nad własnym procesem studiowania w kontekście rozwoju osobistego Przygotowanie do efektywnego i świadomego organizowania pracy umysłowej w procesie studiowania

Joanna Furmańczyk

HARMONOGRAM I TREŚĆ ZAJĘĆ Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

Data 02/03/10/2018 09/10.10/2018 16/17.10.2018 23/24.10.2018 30/31.10.2018

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

06/07.11.2018 13/14.11.2018 20/21.11.2018 27/28.11.2018 04/05.12.2018 11/12.12.2018 18/19.12.2018 08/09/01.2019 15/16.01.2019 22/23.01.2019

Temat Zajęcia wprowadzające i organizacyjne Uczelnia wyższa jako miejsce zdobywania wiedzy i doświadczeń Motywacja do studiowania Praca grupowa Przygotowywanie wystąpień publicznych (zasady tworzenia prezentacje) Przygotowywanie prac pisemnych (prawa autorskie i plagiaty) Uczenie się Inteligencja Pamięć Zarządzanie czasem Stres Efektywne czytanie i notowanie Przygotowywanie się do egzaminów i ich zdawania Kolokwium Podsumowanie

Joanna Furmańczyk

ZAGADNIENIA PREZENTACJI GRUPOWYCH Uczenie się – cykl uczenia się, style uczenia się, preferencje sensoryczne. Inteligencja – rodzaje inteligencji, inteligencje wielorakie, inteligencja emocjonalna i społeczna. Pamięć – analiza procesu zapamiętywania i zapominania, mózg i teoria półkulowości, techniki wspomagające zapamiętywanie Zarządzanie czasem – techniki zarządzania czasem, planowanie, formułowanie celów i priorytetów, organizacja studiowania i życia prywatnego Stres – jego rodzaje, sposoby i metody przezwyciężania i wykorzystywania Efektywne czytanie i notowanie – dobre i złe nawyki, metody i techniki usprawniające czytanie i notowanie oraz ich przykłady

Joanna Furmańczyk

PREZENTACJA GRUPOWA – UWAGI SZCZEGÓŁOWE Podanie tematu, terminu oraz składu grupy – najpóźniej 15.10.2018 Konsultacje przed prezentacją – najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym wystąpieniem, Czas trwania: 45 minut W prezentacji oceniane będą: sposób ujęcia tematu, jego przedstawienie, logika wystąpienia, strona wizualna prezentacji, styl i sposób prezentacji, kreatywne i nowatorskie podejście. Przedłożenie pracy pisemnej - najpóźniej 22.12.2018 Integralną częścią prezentacji grupowej jest przygotowanie i przedłożenie pisemnej wersji prezentowanego tematu przygotowanej zgodnie z wymogami formalnymi stawianym pracom pisemnym na UEP. Przygotowując pracę należy odwołać się do przynajmniej 5 pozycji bibliograficznych będących książkami Joanna Furmańczyk

ZALICZENIE PRZEDMIOTU Warunkami zaliczenia przedmiotu są: • obecność na zajęciach – dopuszczalne są 2 nieobecności, • aktywność na zajęciach – zadania, quizy, ćwiczenia, testy • prezentacja grupowa - współpraca w grupie, podział na role, efekt końcowy i sposób jego przekazania, • praca pisemna dot. tematu poruszonego w prezentacji grupowej zgodność z zasadami dotyczącymi prac pisemnych (wymogi edytorskie, przypisy, bibliografia) • kolokwium (minimum 60% punktów)

Joanna Furmańczyk

PUNKTACJA Poszczególne składowe zaliczenia będą punktowane w następujący sposób: • prezentacja grupowa – 25 punktów, • praca pisemna – 25 punktów, • kolokwium – 50 punktów. Dodatkowo punkty przyznawane będą za aktywność, wykonywane podczas zajęć zadania oraz za zadania domowe. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów – zaliczenie przedmiotu od 60 punktów.

Joanna Furmańczyk

MOODLE Platforma e-learningowa moodle: Metodyka pracy umysłowej Kategoria: Studia stacjonarne I stopnia Klucz dostępu: MPU2018

Platforma będzie służyć do wymiany informacji. Będą tam umieszczane również ogłoszenia. Dostępne też będą dla Państwa materiały z zajęć, informacje o zaliczeniu, materiały do przeczytania, zadania domowe i inne.

Joanna Furmańczyk

LITERATURA PODSTAWOWA Metodyka studiowania, red. A. Andrzejczak , Wyd. UEP, Poznań 2011. Cottrell S., Podręcznik umiejętności studiowania, Zysk i S-ka, Poznań 2007. Drygen G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Moderski i S-ka, Poznań 2000. Rowntree D., Sztuka studiowania, Zysk i S-ka, Poznań 1998. Mietzel G., Psychologia kształcenia, Wyd. GWP, Gdańsk 2002.

Joanna Furmańczyk

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w Praktyce, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2002. Buzan T., Mapy twoich myśli, Ravi, Łódź 2003. Belbin R.M., Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Wyd. Media Rodzina, Poznań Buzan T., Genialna pamięć, Aha, Łódź 2007 Luecke R., Zarządzanie czasem: zwiększ własną produktywność i efektywność, MT Biznes, 2006 Hindla T., Sztuka prezentacji, Wiedza i Życie, Warszawa 2000.

Joanna Furmańczyk

CECHY MOTYWACJI - zjawisko pozytywne, - jeden ze składników efektywności danej osoby, - narzędzie regulacji stosunków międzyludzkich w organizacji, - należy uzupełniać niedobór motywacji w organizacji.

Joanna Furmańczyk

MOTYWACJA Motywacja to stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Motywowanie polega na wywoływaniu u ludzi właściwego stosunku do powierzonych im zadań. Motywacja i motywowanie odnoszą się do zachowań ludzkich mieszczących się pomiędzy działaniami odruchowymi a wyuczonymi.

Joanna Furmańczyk

MOTYWACJA A JEDNOSTKA Siła motywacji jednostki jest uzależniona od: - przekonania, że jej postępowanie doprowadzi do pozytywnej oceny, - przeświadczenia, że osiągnięcie danego stanu zaspokoi jakąś potrzebę, - doniosłości potrzeby, dla której podjęte zostanie działanie.

Joanna Furmańczyk

MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA

MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA Tendencja do podejmowania i kontynuowania działań ze względu na pewne konsekwencje, do których one prowadzą; związana z poczuciem, że przyczyna i kontrola działania ma charakter zewnętrzny i nie jest zależna ode mnie

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA Tendencja do podejmowania i kontynuowania działań ze względu na ich treść; cechą określającą MW jest ciekawość; czynnikami motywującymi są: wieloznaczność, niewyraźność, nowość, złożoność, dziwność, niezgodność.

Joanna Furmańczyk

MOTYWACJA W KONTEKŚCIE PARADYGMATÓW PSYCHOLOGICZNYCH ŹRÓDŁO MOTYWACJI

CHARAKTER MECHANIZMU

CHARAKTERYSTYKA ZACHOWANIA

Podejście ewolucyjne

instynkt (lub popęd) oraz bodźce wyzwalające

wrodzony (zdeterminowany biologicznie), nieświadomy

realizacja wzorca zachowań, gotowość do wykonywania określonego wzorca zachowań

Koncepcja psychodynamiczna

energia psychiczna powodująca napięcia, niepokój i chęć ich redukcji (popędy, potrzeby)

zachowania zdeterminowane, rządzą nimi wrodzone popędy, motywy są nieświadome

redukcja powstałego napięcia, utrzymywanie lub powrót do homeostazy (równowagi)

Koncepcja behawiorystyczna

bodziec zewnętrzny wywołuje motywację oraz pobudka – obiekt, stan, który może zlikwidować napięcie

wrodzone i wyuczone

Wzmocnienie – wszystko to, co zwiększa prawdopodobieństwo powtórzenia zachowania

Koncepcja humanistyczna

potrzeby

raczej nieświadome

realizacja potrzeb ułożonych hierarchicznie (od najbardziej podstawowych do wyższych)

Koncepcja poznawcza

związane z procesami przetwarzania informacji – występuje w przypadku deficytu informacji

wyuczone, świadome

napięcie – dążenie do przywrócenia równowagi

Joanna Furmańczyk

PIRAMIDA POTRZEB MASLOWA POTRZEBA SAMOREALIZACJI

POTRZEBA SZACUNKU

POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI

POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA

POTRZEBY FIZJOLOGICZNE

Joanna Furmańczyk

MECHANIZMY LEŻĄCE U PODSTAW MOTYWACJI DO UCZENIA SIĘ 1. Pobudzenie emocjonalne: • stan teliczny (nastawienie wynikowe), • stan parateliczny (proces i aktywność jako wartość sama w sobie) 2. Ciekawość poznawcza (jako reakcja na nowość lub stan gotowości do przyjmowania zmian) 3. Dysonans poznawczy (sprzeczność, niezgodność) 4. Oczekiwania (im wyższe, tym większa motywacja i lepsze wyniki końcowe, a w rezultacie większa satysfakcja) 5. Aspiracje (dążenie do osiągnięcia pożądanego wyniku)

Joanna Furmańczyk

STRATEGIA DZIAŁANIA 1. Ustalaj cele – długoterminowe i krótkoterminowe „minicele”, które są: zintegrowane, realistyczne i możliwe do osiągnięcia, konkretne, wymierne i elastyczne 2. Zaplanuje swoje działania 3. Świętuj sukcesy i nagradzaj siebie 4. Szukaj trudniejszych celów 5. Znajdź wsparcie

Joanna Furmańczyk

JAK PODTRZYMYWAĆ MOTYWACJĘ DO STUDIOWANIA? 1.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu stresu

2.

Myślenie o nauce jako wartości samej w sobie

3.

Pozytywne pobudzenie emocjonalne

4.

Pobudzenie ciekawości poznawczej

5.

Zamienianie marzeń na aspiracje

6.

Wyznaczanie minicelów

7.

To, co jest wynikiem naszej pracy, zależy od nas samych

8.

Cieszenie się czasem studiów

Joanna Furmańczyk

WYZWANIA STUDIOWANIA 1.Samodzielność 2. System pracy 3. Odpowiedzialność za kierowanie własnym rozwojem

Joanna Furmańczyk

CZYM JEST UCZELNIA? O akademickim charakterze szkoły wyższej decyduje obecność 3 misji: 1.

badania naukowe

2.

nauczanie

3.

służba publiczna

Joanna Furmańczyk

ETOS AKADEMICKI Etos to postawa wspólnoty lub społeczności wyróżniona ze względu na wyznawany system wartości. Wartością naczelną etosu akademickiego jest prawda (w badaniach) wytrwałość i odwaga w jej nauczaniu i upowszechnianiu w życiu publicznym oraz zaangażowanie środowiska akademickiego w problemy moralne swoich czasów. P – prawda R – rzetelność E – efektywność S – szacunek T – transparentność I – innowacyjność Ż – życzliwość

Joanna Furmańczyk

FORMY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ 1. Wykład 2. Ćwiczenia 3. Lektoraty 4. Seminarium

Joanna Furmańczyk

INNE FORMY AKTYWNOŚCI NA UCZELNI WYŻSZEJ 1.

Samorząd/ parlament studencki

2.

Koła naukowe

3.

Organizacje sportowe

4.

Organizacje o charakterze kulturalnym i artystycznym

5.

Na uczelniach ekonomicznych - AIESEC

Joanna Furmańczyk

WŁADZE UEP REKTOR PROF. DR HAB. MACIEJ ŻUKOWSKI PROF. ZW. UEP

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ DR HAB. ELŻBIETA GOŁATA, PROF. NADZW. UEP

PROREKTOR DS EDUKACJI I STUDENTÓW DR HAB. INŻ. ANNA GLISZCZYŃSKA-ŚWIGŁO, PROF. NADZW. UEP

Joanna Furmańczyk

PROREKTOR DS. STRATEGII I ROZWIJU DR HAB. SŁAWOMIR KALINOWSKI, PROF. NADZW. UEP

WŁADZE WYDZIAŁU EKONOMII DZIEKAN DR HAB. KAMILLA MARCHEWKA BARTKOWIAK, PROF. NADZW. UEP

PRODZIEKAN DS. SPRAW STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DR HAB. HALINA ZBOROŃ, PROF. NADZW. UEP

PRODZIEKAN DS. SPRAW STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA DR HAB. PAWEŁ MARSZAŁEK, PROF. NADZW. UEP

Joanna Furmańczyk

POJĘCIE GRUPY Pewna liczba osób znajdująca się we wzajemnej zależności, posiadająca następujące cechy:

• • • • •

relatywnie mała liczba uczestników, bezpośredni kontakt, wspólne cele, trwanie w czasie, podział na role, funkcje, pozycje, które mają wpływ na członków grupy.

Joanna Furmańczyk

POJĘCIE GRUPY W NAUKACH SPOŁECZNYCH Grupa posiada co najmniej dwóch członków, którzy ze sobą współdziałają i współzależą od siebie w sensie zaspokajania potrzeb i osiągania wspólnych celów. Jej podstawowym zadaniem jest działanie na rzecz wspólnego dobra. [Aronson, Wilson i Akert 1994, s. 357]

Grupa posiada przynajmniej trzech członków, gdyż to warunkuje występowanie jej struktury i określonych typów stosunków społecznych. Postuluje się także istnienie bezpośrednich interakcji, norm grupowych i ról oraz pozycji społecznych, poczucie tożsamości z grupą oraz odrębności grup. [Mika 1998; Szczepański 1970]

Joanna Furmańczyk

SKŁAD I STRUKTURA GRUPY Skład grupy – jej członkowie i ich cechy osobiste i społeczne oraz dobra materialne, wartości kulturowe, wzory i normy zachowań. Struktura grupy – układ wszystkich elementów grupy i zasady ich wzajemnego przyporządkowania. Wyróżnia się: mikrostrukturę – ułożenie jednostek, ich ról i stosunków w zharmonizowaną całość (grupy małe), makrostrukturę – ułożenie wielu dużych elementów składowych (klas, warstw, kategorii, społeczności).

Joanna Furmańczyk

RODZAJE GRUP Podział ze względu na: • • • • •

liczbę członków – grupy małe i duże, bliskość i trwałość związków – grupy pierwotne i wtórne, przynależność, poczucie tożsamości i lojalności – grupy swoje i obce, bariery wejścia, zaproszenie do udziału – grupy otwarte i zamknięte, zaspokajanie określonych potrzeb – grupy formalne i nieformalne.

Joanna Furmańczyk

POJĘCIE ZESPOŁU Termin zespół wywodzi się z koncepcji gier, w których każdy z uczestników ma przypisaną konkretną rolę, obowiązki i zadania do wykonania. Każdy uczestnik zna swoją rolę. Role uczestników zespołu powinny się uzupełniać i wchodzić ze sobą w dynamiczne interakcje. Zespół – formalna, stała grupa stworzona w celu rozwiązania wspólnego zadania i osiągnięcia założonego celu, której członkowie pełnią określone role.

Joanna Furmańczyk

FAZY ŻYCIA GRUPY 1. 2. 3. 4.

forming – faza powstawania, orientacji i testowania, storming – okres burz i konfliktów, norming – faza organizowania i „docierania się”, performing – faza współpracy.

Joanna Furmańczyk

ROLE W ZESPOLE WG BELBINA Na podstawie cech osobowości członków zespołu i ich emocjonalnych umiejętności wyróżniono następujące role: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

MYŚLICIEL POSZUKIWACZ ŹRÓDEŁ KOORDYNATOR LOKOMOTYWA KRYTYK WARTOŚCIUJĄCY DUSZA ZESPOŁU REALIZATOR SKRUPULATNY WYKONAWCA SPECJALISTA

Joanna Furmańczyk

ROLE W ZESPOLE cd 1.

Role ukierunkowane na zadania: skrupulatny wykonawca, lokomotywa, realizator.

2.

Role ukierunkowane na ludzi: dusza zespołu, koordynator, poszukiwacza źródeł.

3.

Role intelektualne: myśliciel, krytyk wartościujący.

Joanna Furmańczyk

POSZCZEGÓLNE ROLE W ZESPOLE - CHARAKTERYSTYKA 1.

Realizator (praktyczny organizator, praktyczny realizator) – przekształca decyzje i strategie w określone zadania, którymi można zarządzać i z którymi ludzie sobie poradzą. Jeśli nikt nie wie, co zostało postanowione i co należy zrobić, grupa zwróci się do niego, aby się dowiedzieć. Konserwatywny, obowiązkowy, przewidywalny, zorganizowany, chłodny, praktyczny, można na nim polegać, nieelastyczny, sztywny, uległy.

2.

Koordynator (koordynujący lider, naturalny lider, moderator, kierownik) – przewodniczy drużynie i koordynuje jej wysiłki, aby osiągnąć cele. Efektywnie wykorzystuje zasoby zespołu. Rozpoznaje, gdzie tkwią zalety, a gdzie słabości grupy. Potrafi wykorzystać indywidualny potencjał pracownika. Społeczny lider, pewny siebie, opanowany, chłodny, nieambitny, leniwy, przeciętny jeśli chodzi o zdolności intelektualne.

Joanna Furmańczyk

POSZCZEGÓLNE ROLE W ZESPOLE - CHARAKTERYSTYKA 3. Lokomotywa (ambitny komendant) – kształtuje sposób, w jaki zostanie wykorzystany wysiłek grupy, kieruje uwagę bezpośrednio na ustalanie celów i priorytetów, chce wywierać wpływ na kształt dyskusji i łączyć w niej wszystkie cele w możliwy do realizacji projekt. Pełen energii, otwarty, impulsywny, niecierpliwy, zapalony, efektywny, towarzyski i odporny na stres. 4. Myśliciel (siewca, kreatywny pomysłodawca) – źródło oryginalnych pomysłów, strategii i idei. Najbardziej wizjonerski i inteligentny członek grupy, szuka zupełnie nowych podejść do rozwiązania problemu. Swoje zdanie przedstawia na zasadzie konfrontacji. Poważny indywidualista, innowacyjny, kapryśny, niepraktyczny.

Joanna Furmańczyk

POSZCZEGÓLNE ROLE W ZESPOLE - CHARAKTERYSTYKA 5. Poszukiwacz źródeł (wszędobylski łącznik) – bada, analizuje i przytacza informacje na temat pomysłów, stanu wiedzy i działań na zewnątrz grupy; nawiązuje kontakty zewnętrzne, które mogą być przydatne dla zespołu; prowadzi niezbędne negocjacje; zrelaksowany, towarzyski i społeczny, łatwo nawiązuje kontakty i wykazuje entuzjazm, otwarty, zapalony, ciekawy (dyplomata, sprzedawca), kapryśny, bujający w obłokach, zadufany w sobie. 6. Krytyk wartościujący (racjonalny analityk) – bez emocji, trzeźwo, rozważnie analizuje problemy, ocenia pomysły i sugestie, dzięki czemu grupa staruje z lepiej przygotowanej pozycji. Zbyt krytyczny, bez wyobraźni, bezstronny, introwertyczny.

Joanna Furmańczyk

POSZCZEGÓLNE ROLE W ZESPOLE - CHARAKTERYSTYKA 7. Dusza zespołu – najbardziej wrażliwy i świadomy indywidualnych potrzeb członek grupy. Wspiera jej członków, podbudowuje morale, zapobiega konfliktom, kształtuje „ducha” grupy, wzmacnia współpracę i komunikację. Lojalny, wrażliwy, emocjonalny mediator, wspierający, zorientowany społecznie. 8. Skrupulatny wykonawca (finiszujący perfekcjonista, szczegółowy wykonawca) – nastawiony na konkretny efekt – zakończenie zadania w określonym czasie i zapewnienie jak najwyższego standardu, zawsze świadomy celu, wróg przypadku, skrupulatny, porządny, staranny, osobiście dba o każdy szczegół i sprawdza, czy wszystko zostało zrobione i niczego nie przeoczono, pedantyczny i oziębły.

Joanna Furmańczyk

ROLE W GRUPIE STUDENCKIEJ wg KOSTERY I ROSIAK 1. 2.

3.

4. 5.

Grupowy lider, Grupowy błazen (dużo mówi, najczęściej nie na temat, ale posiada umiejętność łagodzenia konfliktów i wprowadzania przyjemnej atmosfery, często osoba uciążliwa), Dobry uczeń (zawsze przygotowany, sumienny i obowiązkowy, pilnie wykonuje wszystkie polecenia i przestrzega zasad, jego wkład bywa niedoceniany, nie wyróżnia się na tle grupy), Kozioł ofiarny (koncentrują się na nim wszystkie negatywne aspekty pracy grupy), I wiele innych…

Joanna Furmańczyk

WADY I ZALETY PRACY GRUPOWEJ WADY

ZALETY

tzw. równanie w dół,

kolektywna mądrość i doświadczenie,

nierównomierny podział pracy,

mniejszy nakład czasu i energii

unikanie pracy przez niektórych członków zespołu,

uzyskanie efektu synergii,

zbiorowa odpowiedzialność,

zbiorowa odpowiedzialność

możliwość konfliktów.

wsparcie grupy, okazja do zaspokojenie potrzeb społeczne, wzrost umiejętności społecznych.

Joanna Furmańczyk
Metodyka pracy umysłowej 2018 cz. 1

Related documents

40 Pages • 2,251 Words • PDF • 304.8 KB

83 Pages • 2,143 Words • PDF • 16.4 MB

195 Pages • PDF • 39.5 MB

106 Pages • PDF • 86.1 MB

92 Pages • 3,511 Words • PDF • 3.3 MB

62 Pages • 2,706 Words • PDF • 4.3 MB

4 Pages • 884 Words • PDF • 98 KB

135 Pages • 4,267 Words • PDF • 12.4 MB

8 Pages • 84 Words • PDF • 643 KB