Nasze opracowanie pytań 41-124

77 Pages • 21,664 Words • PDF • 3.1 MB
Uploaded at 2021-09-24 10:11

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


41. Węgliki występujące w stalach stopowych, rodzaje, właściwości.

Klasyfikacja Goldschmidta: Według Goldschmidta wyróżnia się węgliki o sieci krystalicznej: •

Węgliki o sieci regularnej: (TiC, VC, ZrC, NbC, HfC, TaC, Cr23C6, Mn23C6)

Węgliki o strukturach prostych i sieci regularnej odznaczają się dużą trwałością – wysoka temperatura topnienia (Tt= 2000- 3000oC) i dużą twardością (1600-3200)HV. Są one związkami stabilnymi. Pojawiają się w stalach nawet przy bardzo małych zawartościach węgla. Rozpuszczalność żelaza jest w nich niewielka. Niektóre z nich są ogniotrwałe jak np. ZrC. •

Węgliki o sieci heksagonalnej: (V2C, Nb2C, Ta2C, Cr7C3, Mn7C3, ε, Mo2C, MoC, W2C, WC)

Węgliki o strukturach prostych i sieci heksagonalnej mają twardość (1600-2200)HV. Pojawiają się podczas odpuszczania stali w temperaturze > 500oC zaś powyżej 600-700oC ulegają przemianie w węgliki typu MC (gdzie M to metal). Mają także dużą twardość i temp. wrzenia np. WC ma najwyższą temperaturę wrzenia spośród znanych związków. • Węgliki o sieci złożonej układu rombowego: (Cr3C2, Mn3C, Fe3C, [Co3C], [Ni3C]) ,gdzie […] to węgliki niestabilne. Węgliki o strukturach złożonych są nietrwałe i przy nagrzewaniu w wysokich temperaturach rozpuszczają się w austenicie. Ich twardość mieści się w przedziale: (700-2000)HV. Oprócz żelaza węgliki te tworzą: mangan, kobalt i nikiel. Oprócz tego, że są twarde zdarza się, że są kruche jak np. cementyt.

Pierwiastki węglikotwórcze według wzrastającej trwałości tworzonych przez nie węglików w stali: Fe, Mn, Cr, W, Mo, Ta, Nb, V, Hf, Zr, Ti. W takiej kolejności zwiększa się też ich odporność na dysocjację, a maleje zdolność do rozpuszczania się w austenicie; wiąże się z tym konieczność stosowania wysokich temperatur austenityzowania. Do powstania węglików prostych wystarcza węgiel i jeden metal. W stalach stopowych mogą występować także węgliki złożone, w których oprócz atomów węgla występują jednocześnie dwa rodzaje atomów metali.

Materiałoznastwo II 1 z 77

42. Analiza wykresu równowagi z graniczną rozpuszczalnością w stanie stałym i eutektyką, wykres Sauvea

Materiałoznastwo II 2 z 77

Materiałoznastwo II 3 z 77

43. Analiza wykresu z perytektyką, wykres Sauvera.

Materiałoznastwo II 4 z 77

44. Analiza wykresu równowagi z fazą nietrwałą, odmiany takiego wykresu. Faza nietrwała – rozkłada się zanim nastąpi jej stopienie.

Rozpatrując stop o składzie chemicznym fazy pośredniej, o wzorze widać, że początkowo, od temperatury punktu 1, z ciekłego stopu krystalizuje składnik B. Po obniżeniu temperatury do punktu D faza ciekła ma skład punktu C i współistnieją z nią kryształy składnika B. W tej temperaturze trwałe są już jednak i kryształy fazy pośredniej (związku). Faza ta powstaje w wyniku reakcji fazy ciekłej i kryształów B. Temperatura perytektyczna jest zatem temperaturą, w której faza pośrednia powstaje podczas chłodzenia i rozkłada się podczas grzania. W stopach tego układu, o składzie chemicznym mieszczącym się pomiędzy punktami D i K, po osiągnięciu temperatury perytektycznej jest za mało fazy ciekłej, by wszystkie kryształy składnika B mogły z nią przereagować i utworzyć fazę pośrednią. Po skrzepnięciu stopy te zbudowane są z kryształów fazy pośredniej i kryształów składnika B, a mieszanina ta ma typową budowę stopów w których reakcja perytyktyczna nie zaszła w pełni. W stopach natomiast, których skład chemiczny mieści się między punktami C i D, w temperaturze perytektycznej udział fazy ciekłej jest wystarczająco duży, by wszystkie wymienione wyżej kryształy składnia B przereagowały i powstała faza pośrednia oraz pozostała jeszcze pewna ilość cieczy. Z tej fazy ciekłej, podczas dalszego chłodzenia, krystalizuje już bezpośrednio związek. W temperaturach niższych niż temperatura perytektyczna faza ta jest już bowiem trwała. W stopach zaeutektycznych, zawierających więcej składnika B niż w punkcie E, związek nietrwały krystalizuje już bezpośrednio z fazy ciekłej, a po osiągnięciu temperatury eutektycznej krzepnie eutektyka, będąca mieszaniną kryształów związku i kryształów składnika A. Linie likwidus i solidus na wykresie równowagi z nietrwałą fazą pośrednią nie wykazują charakterystycznego dla związku maksimum, które jest jego temperaturą topnienia. Niemniej jednak, zakładając, że linia likwidus w stopach zaeutektycznych zmierza zawsze do punktu określającego temperaturę topnienia składnika, można przez jej ekstrapolowanie wyznaczyć tą hipotetyczną temperaturę topnienia tej nietrwałej fazy pośredniej. Materiałoznastwo II 5 z 77

45. Analiza wykresu równowagi z monotektyką. [wstep] Istnieją metale, które nie rozpuszczają się wzajemnie lub mają tylko ograniczoną rozpuszczalność. W pierwszym przypadku będą krzepły oddzielnie, każdy w swojej temperaturze krzepnięcia i na wykresie równowagi powstaną dwie poziome linie odpowiadające tym temperaturom. Stopy takie najczęściej rozwarstwiają się przy krzepnięciu. Przykładem układu jest Al-Pb. W przypadku ograniczonej rozpuszczalności w stanie ciekłym jednorodny roztwór ciekły ulega rozkładowi na mieszaninę dwóch roztworów ciekłych nasyconych. (Linia amb zaznaczona na wykresie linia przerywaną) Wzdłuż tej linii roztwór ciekły L ulega przy chłodzeniu rozkładowi na dwa roztwory ciekłe: bogatszy w składnik − i uboższy w składnik − . Pod linią amb następuje rozwarstwienie roztworu L na i , podobnie jak w stopach Al-Pb. [wykres]

Materiałoznastwo II 6 z 77

[analiza wykresu] Przy chłodzeniu stopu o składzie w zakresie a-b skład ciekłych roztworów będzie się zmieniał wzdłuż linii amb i przy temperaturze roztwór ma skład punktu a, a roztwór – pktu b. Roztwór ulegnie przemianie MONOTEKTYCZNEJ na w tej temperaturze. Przy dalszym chłodzeniu rozwór ciekły zmienia swój skład wg linii a-e ubożejąc stopniowo w B, przy czym wydzielają się kryształy β. Po osiągnięciu składu punktu e roztwór L krzepnie w postaci eutektyki α+β. Stopy w zakresie składów b-c (nz je II) krzepną nieco inaczej. Z jednorodnego roztworu ciekłego L wydzielają się początkowo kryształy β, w wyniku czego roztwór L zmienia skład wzdłuż linii b-d, osiągając w temperaturze skład punktu b. Następnie zachodzi przemiana monotektyczna ↔ + . Dalsze krzepnięcie analogicznie jak dla stopu I. W stopach, w których występuje ograniczona rozpuszczalność w stanie ciekłym lub jej brak, następuje rozwarstwienie, ale tylko przy powolnym chłodzeniu. Przez dobre wymieszanie i szybkie ochładzanie możemy otrzymać stop o strukturze podobnej do eutektyki i właściwościach pośrednich między własnościami składników strukturalnych stopu. Stopy takie znajdują się w stanie równowagi i mogą być nietrwałe. 46. Analiza wykresu Fe-Fe3C, występujące fazy i struktury ich własności.

Materiałoznastwo II 7 z 77

Materiałoznastwo II 8 z 77

Materiałoznastwo II 9 z 77

Materiałoznastwo II 10 z 77

47. Analiza wykresu Fe-grafit, występujące struktury, postacie grafitu. Wykres żelazo-grafit zaznaczony przerywaną linią, wszystkie punkty charakterystyczne zaznaczono dużymi literami alfabetu, oznaczenia te mają charakter międzynarodowy.

Odmiany alotropowe żelaza wykazują zdolność rozpuszczania węgla zależną od temperatury, pry czym maksymalna rozpuszczalność występuje w temp. przemian: perytektycznej, eutektycznej i eutektoidalnej. Roztwór węgla w wysokotemperaturowej odmianie Fe-α, zwany ferrytem δ może rozpuścić maksymalnie 2,11% C w temperaturze przemiany Materiałoznastwo II 11 z 77

eutektycznej (1148˚C), roztwór węgla w niskotemperaturowej odmianie Fe-α, zwany ferrytem α, rozpuszcza maksymalnie 0,0218% C w temperaturze przemiany eutektoidalnej 727˚C. Przemiany fazowe zachodzą w stałych temperaturach, w określonych zakresach stężeń stopów i mają charakter odwracalny. Przebieg ich można zapisać symbolicznie: Przemiana perytektyczna (1495˚C) + ↔ Przy chłodzeniu ferryt δ o składzie punktu H’ reaguje z roztworem ciekłym L o składzie punktu B’ dając w wyniku austenit o składzie punktu J’. Przemiana zachodzi tylko w stopach o zawartości węgla w zakresie między punktami H’ 0,09% i B’ 0,53%. Przemiana eutektyczna (1148˚C) ↔ + Przy chłodzeniu roztwór ciekły o składzie punktu C’ (4,26%C) ulega rozkładowi na mieszaninę eutektyczną złożoną z austenitu o składzie punktu E’ i drobnego grafitu, zwaną ledeburytem. Przemiana ta zachodzi tylko w stopach o zawartości węgla większej o punktu E’ (2,11%C). ↔ + Przemiana eutektoidalna (727˚C) Przy chłodzeniu austenit o składzie punktu S’ (0,68%C) ulega rozkładowi na mieszaninę eutektoidalną ferrytu o składzie punktu P’ i grafitu zwaną perlitem. Przemiana ta występuje we wszystkich stopach o zawartości węgla wyższej od punktu P’ (0,0218%C). W stopach o zawartości węgla powyżej 2,11% przemianie eutektoidalnej podlega również austenit wchodzący w skład eutektyki (ledeburytu), w wyniku czego poniżej 727˚C składa się ona z perlitu oraz cementytu i jest nazywana ledebutytem przemienionym.

Linia likwidus przebiega między punktami ABC’D’, linię solidus wyznaczają punkty AHJE’C’F’. Oznacza to, że wzdłuż linii AB wydzielają się z cieczy kryształy ferrytu δ, wzdłuż linii BC – kryształy austenitu, natomiast wzdłuż linii CD – grafit pierwotny.

Materiałoznastwo II 12 z 77

Wzdłuż linii E’S’ wydziela się grafit wtórny, linia jest oznaczana symbolem i oznacza zmienną rozpuszczalność węgla w austenicie, pozostającym w równowadze z cementytem. Podobnie linia PQ określa zmienną rozpuszczalność węgla w ferrycie. W temperaturze 727˚C rozpuszcza się 0,0218% C, podczas gdy w temperaturze pokojowej 0,008% C. Stąd przy chłodzeniu nadmiar węgla wydziela się w postaci cementytu trzeciorzędowego.

KRZYWE CHŁODZENIA CHARAKTERYSTYCZNYCH STOPÓW a) Stop I o składzie punktu P (0,0218%C) stal ferrytyczna -po osiągnięciu linii AB zaczynają się wydzielać kryształy ferrytu δ. Na linii AH znika ciecz, dalszemu chłodzeniu podlega ferryt δ. Na linii HN z ferrytu δ wydzielają się kryształy austenitu. Koniec tej przemiany następuje na linii JN. Powstały austenit jest trwały do linii GS, po jej przekroczeniu powstają pierwsze zarodki ferrytu α. W miarę obniżania temperatury ubywa austenitu i z chwilą osiągnięcia punktu P istnieje 100% ferrytu α. Ferryt ten jest maksymalnie nasycony węglem. Przy dalszym chłodzeniu nadmiar węgla wydziela się w postaci cementytu trzeciorzędowego. Struktura stopu w temperaturze pokojowej składa się z ferrytu z wydzieleniami cementytu trzeciorzędowego (jego ilość bardzo mała) b) Stop II o składzie w zakresie J-B (0,17-0,53%C) stal podeutektoidalna - po osiągnięciu linii AB z cieczy wydzielają się z cieczy L kryształy ferrytu δ, których ilość wzrasta do osiągnięcia temperatury przemiany perytektycznej. W temperaturze 1495˚C następuje przemiana fazowa, a ponieważ w stopie tym jest nadmiar cieczy, po przemianie będzie też występowała ciecz L. Z cieczy tej wydzielają się kryształy austenitu aż do linii JE. Poniżej tej linii występuje tylko austenit. Po ochłodzeniu próbki do linii GS z austenitu zaczyna się wydzielać ferryt α, równocześnie skład austenitu zmienia się w kierunku punktu S. W temperaturze Materiałoznastwo II 13 z 77

(727˚C) następuje przemiana eutektoidalna pozostałego austenitu w perilt. Poniżej tej temperatury wydziela się cementyt trzeciorzędowy z przesyconego węglem ferrytu α. Struktura stopu w temperaturze pokojowej składa się z ferrytu, perlitu i cementytu trzeciorzędowego. c) Stop III o składzie w zakresie S-E (0,77-2,11%C) stal nadeutektoidalna Po osiągnięciu linii BC z cieczy L wydziela się bezpośrednio austenit, którego ilość stopniowo wzrasta w miarę chłodzenia i poniżej linii JE występuje już tylko austenit. Osiąga on stan nasycenia węglem po ochłodzeniu do linii SE, w wyniku czego zaczynają się z niego wydzielać kryształy cementytu wtórnego, którego ilość stopniowo wzrasta aż do temperatury . Jednocześnie austenit zmienia swój skład wzdłuż linii SE w kierunku punktu S. W temperaturze austenit ulega przemianie eutektoidalnej na perlit, a wydzielony uprzednio cementyt wtórny nie ulega zmianie. W wyniku tego struktura stopu po ochłodzeniu do temperatury pokojowej składa się z perlitu i cementytu wtórnego. d) Stop IV o składzie w zakresie E-C (2,11-4,3%C) żeliwo podeutektyczne Krystalizacja stopu rozpoczyna się, podobnie jak stopu III, do wydzielenia austenitu wzdłuż linii BC. Jednocześnie skład cieczy zdąża do punktu C. Po osiągnięciu temperatury eutektycznej 1148˚C zachodzi przemiana ↔ + !, tzn z cieczy powstaje ledeburyt, mieszanina eutektyczna złożona z austenitu i cementytu. Podczas dalszego chłodzenia z przesyconego austenitu wydzielają się kryształy cementytu wtórnego, a skład austenitu zdąża do punktu S. Po ochłodzeniu stopu do temperatury austenit pierwotny wydzielony z cieczy ulega przemianie eutektoidalnej w perlit, w wyniku czego powstaje ledeburyt przemieniony. Tak więc poniżej struktura stopu składa się z perlitu, ledeburytu przemienionego i cementytu wtórnego. Ochłodzenie stopu do temperatury pokojowej nie wywołuje zmian strukturalnych. e) Stop V o składzie w zakresie C-F (4,3-6,67%C) żeliwo nadeutektyczne Po ochłodzeniu stopu do linii CD zaczynają się wydzielać kryształy cementytu pierwotnego. Ilość tych kryształów w miarę dalszego chłodzenia stopniowo wzrasta, a jednocześnie ciecz ubożeje w węgiel i zmienia skład w kierunku punktu C (4,3%C). W temperaturze eutektycznej reszta cieczy krzepnie jako eutektyka, czyli ledeburyt. W wyniku dalszego chłodzenia stopu do temperatury następuje jedynie wydzielenie nadmiaru węgla z austenitu ledeburycznego w postaci cementytu, który jednak osadza się na już istniejącym cementycie pierwotnym. W temperaturze austenit przemienia się w perlit i powstaje ledeburyt przemieniony. Tak więc poniżej temperatury eutektoidalnej struktura stopu składa się z cementytu pierwotnego i ledeburytu przemienionego i nie ulega już dalszej zmianie podczas chłodzenia do temperatury pokojowej. Struktury występujące w układzie żelazo-grafit: - eutektyka grafitowa (austenit+grafit) - eutektoid grafitowy (ferryt+grafit) - grafit pierwotny (grafit wydzielony ze stopu ciekłego, począwszy od linii C’-D’) - grafit wtórny (grafit wydzielony z austenitu, począwszy od punktów leżących na linii S’-E’) Grafit w żeliwie może krystalizować od razu z ciekłego stopu albo powstawać już po skrzepnięciu w wyniku rozkładu cementytu. Cementyt jest związkiem nietrwałym, produktami jego rozkładu jest wolny węgiel w postaci grafitu i roztwór stały węgla w żelazie Materiałoznastwo II 14 z 77

48. Krzepnięcie roztworów stałych w warunkach równowagi i nie równowagi.

Krzepnięcie roztworów stałych w warunkach nierównowagi: Kryształy mają budowę warstwową, a największe stężenie składnika trudniej topliwego występuje w środku, podczas gdy w warstwach zewnętrznych w większym stężeniu występuje składnik łatwiej topliwy. Gdy jest zwiększona szybkość chłodzenia, może początkowo wystąpić znaczne przechłodzenie i krystalizacja dendrytyczna. Przechłodzenie zanika pod koniec krzepnięcia wskutek wydzielania się znacznych ilości utajonego ciepła krystalizacji. Rozmieszczenie składników na przekroju ziarna odzwierciedla jednak dendrytyczny charakter krystalizacji i dlatego występującą niejednorodność składu chemicznego nazwano segregacją dendrytyczną. Niejednorodność składu chemicznego kryształów pociąga za sobą niejednorodność własności, która jest zwykle niepożądana, czyli segregację dendrytyczną i jej następstwa można usunąć przez długotrwałe wyżarzanie odlewów w wysokich temperaturach, w których atomy wykazują znaczną ruchliwość i szybko zachodzi dyfuzja. Drugim czynnikiem ułatwiającym ujednorodnienie jest drobne ziarno odlewu, gdyż krótkie są wtedy drogi dyfuzji. Np. gdy stop krzepnie w formie metalowej (we wlewnicy), wówczas w odlewie (we wlewku) może wystąpić segregacja nazywana strefową. Krzepnięcie rozpoczyna się od ścianek formy (wlewnicy), przy których krzepną kryształy bogatsze w składnik trudniej topliwy. Wszelkie zanieczyszczenia i składnik łatwiej topliwy gromadzą się i krzepną w centralnej części odlewu (wlewka). Odległość stref odlewu (wlewka) różniących się znacznie składem chemicznym jest w tym wypadku bardzo duża, a usunięcie tej segregacji przez wyżarzanie ujednorodniające jest praktycznie niemal niemożliwe. W rezultacie segregację tę można stwierdzić nawet w gotowych wyrobach walcowanych lub kutych, jakie otrzymuje się z wlewków. Jeszcze inny rodzaj segregacji może wystąpić wtedy, gdy dwa składniki stopu różnią się wyraźnie ciężarem właściwym, a w dodatku wzajemnie nie rozpuszczają się w stanie stałym lub rozpuszczalność ta jest mała. Powstające podczas krzepnięcia kryształy mają wtedy skład zbliżony do czystych składników i różnią się wyraźnie ciężarem właściwym od ciekłego stopu. Jeśli są one cięższe, to opadają na dno formy, a jeśli są lżejsze, to wypływają na powierzchnię stopu. Prowadzi to do znacznych różnic w składzie chemicznym odlewu, a segregacja taka jest grawitacyjną. Ze względu na to, że różnice składu chemicznego występują na znacznych odległościach, usunięcie segregacji jest praktycznie niemożliwe. Sprzyja segregacji powolne chłodzenie i dlatego można jej zapobiegać przez szybkie chłodzenie. Inny sposób zapobiegania segregacji polega na dodawaniu do stopu trzeciego składnika, który tworzy ze składnikami podstawowymi fazę międzymetaliczną, krystalizującą najwcześniej w postaci kryształów iglastych. Oziębienie stopu w wodzie lub oleju powoduje całkowite zahamowanie zarodkowania, a w temperaturze normalnej otrzymuje się przesycony roztwór stały. Szybkie chłodzenie stopu, w celu zapobieżenia wydzielaniu się z jednorodnego roztworu stałego nadmiaru jednego ze składników nazwano przesycaniem. Ten samorzutny proces, w którego wyniku z przesyconego roztworu stałego następuje wydzielanie się faz metastabilnych lub równowagowej fazy nazwano starzeniem.

Materiałoznastwo II 15 z 77

Krzepnięcie roztworów stałych w warunkach równowagi: Krzywe uzyskane za pomocą analizy cieplnej podczas krzepnięcia metali obrazują zależność między temperaturą a ilością ciepła doprowadzanego podczas grzania, bądź odprowadzonego podczas chłodzenia. Występujące na tych krzywych przystanki temperatury wskazują, że w czasie topnienia ciało pobiera określoną ilość ciepła, które jest zużywane na osłabienie wiązań między atomowych i zniszczenie dalekiego uporządkowania, jakie charakteryzuje stan krystaliczny. Zamiast drgań atomów wokół położeń równowagi, jak to się dzieje w stanie stałym, w cieczy ma miejsce bezładny ruch przestrzenny atomów, który zwiększa się w miarę dalszego doprowadzania ciepła. Podczas chłodzenia na krzywej pojawia się przystanek temperatury, spowodowany wydzielaniem się utajonego ciepła, pobranego podczas topnienia. Substancje bezpostaciowe nie wykazują budowy krystalicznej i nie mają określonej temperatury topnienia, a na ich krzywych grzania lub chłodzenia brak jest przystanków temperatury, gdyż podczas grzania zmieniają one stopniowo tylko swoje właściwości, a nie następuje zmiana budowy. Przystanki temperatury na krzywych chłodzenia ustalają się nieznacznie poniżej temp. równowagi T0, gdyż dopiero wtedy energia swobodna cieczy jest większa niż energia swobodna fazy stałej. Ta różnica energii swobodnych uruchamia przemianę i jest jej siłą pędną. Do rozpoczęcia krzepnięcia jest zatem konieczne przechłodzenie. Przechłodzenie, jakie obserwuje się podczas krzepnięcia metali ma niekiedy znaczne wartości, a jego występowanie wskazuje, że krzepnięcie nie jest procesem przebiegającym niezwłocznie, po pojawieniu się różnicy energii swobodnych. Można to objaśnić założeniem występowania między stanem ciekłym i stałym pewnego stanu pośredniego, którego energia swobodna jest większa niż energia swobodna cieczy. Nadwyżka energii swobodnej tego stanu jest barierą energetyczną oddzielającą stan ciekły od stanu stałego. Wysokość bariery oddzielającej dwa stany: metastabilny i stabilny, jest czynnikiem decydującym o szybkości, z jaką będzie przebiegało krzepnięcie, gdyż zmienić stan skupienia mogą tylko atomy dysponujące odpowiednim nadmiarem energii. Liczba takich atomów w układzie metastabilnym jest tym mniejsza, im większa jest nadwyżka energii konieczna do pokonania bariery energetycznej. Liczbę tych atomów można określić za pomocą równania Boltzmana. Istnienie podczas krzepnięcia bariery energetycznej powoduj, że ta przemiana nie przebiega błyskawicznie, lecz wymaga pewnego czasu. Ilość energii, jaką należałoby doprowadzić do układu, aby wszystkie atomy jednocześnie przekroczyły barierę energetyczną byłaby bardzo duża. Barierę tę może przekroczyć tylko nie wiele atomów i dlatego w czasie krzepnięcia początkowo tworzą się w cieczy bardzo drobne cząstki fazy stałej, które następnie rosną przez przyłączanie coraz więcej atomów z cieczy. Te drobne i trwałe cząstki krystaliczne nazywane są zarodkami krystalizacji. Mechanizm powstawania zarodków jednorodnych opiera się na bezładnym ruchu atomów, które znajdują się w ciągłym ruchu, który jest tym intensywniejszy, im temperatura jest bardziej odległa od temperatury krzepnięcia. Bezładność tego ruchu jest przyczyną licznych zderzeń, a jednoczesne zderzenie się wielu atomów może spowodować powstanie zgrupowań, w których atomy zajmą względem siebie pozycje uporządkowane, podobnie jak w krysztale. Zgrupowania te są nazywane fluktuacjami fazowymi lub zarodkami podkrytycznymi. Spotykane w praktyce przechłodzenia, występujące podczas krzepnięcia metali technicznych, wynoszą kilka lub kilkanaście kelwinów. Wskazuje to, że w ciekłych metalach o czystości Materiałoznastwo II 16 z 77

technicznej znajdują się jakieś „katalizatory”, ułatwiające powstawanie zarodków. Są to przeważnie drobne tlenki, żużelki i inne zanieczyszczenia, występujące w cieczy w postaci cząstek w stanie stałym. Mogą to być nawet ścianki tygla lub formy odlewniczej. Zarodki powstałe z udziałem tych cząsteczek nazywane są niejednorodnymi. Aktywność wspomnianych „katalizatorów” jest tym większa, im mniejsza jest energia powierzchni granicznej pomiędzy fazą krystalizującą a podkładką. Stosunki energetyczne na powierzchniach styku wymienionych faz określa kąt zwilżania, jaki ustala się między nimi. 49. Metale szkliste, otrzymywanie, własności. Metale szkliste(szkło metaliczne, metal amorficzny) nazywamy stop na osnowie metalu mający strukturę amorficzną, tzn. nieuporządkowaną strukturę atomową. Zeszkleniu podlegają stopy, w których typ struktury krystalicznej jest złożony, na skutek czego krystalizacja zachodzi powoli. W takim przypadku przy dużej prędkości chłodzenia struktura bezpostaciowa, typowa dla szkła jest uprzywilejowana. Zeszkleniu podlegają stopy wieloskładnikowe zawierające pierwiastki o małych średnicach atomowych. Otrzymywanie: najczęściej jest stosowana metoda polegająca na laniu strumienia ciekłego stopu na miedziany wirujący walec, chłodzony wodą. Powstaje w ten sposób cienka taśma o szerokości zależnej od szerokości strumienia stopu. Innymi metodami , rzadziej stosowanymi jest elektroosadzanie , naparowywanie lub wystrzeliwanie kropli stopu na ochłodzoną płytę miedzi. Własności: Szkło metaliczne cechuje duża twardość, przekraczająca 1000HV i wytrzymałość do 5000Mpa, a jednocześnie znikomo małe wydłużenie - ok. 0.1%. Z tego względu jest stosowane do wzmacniania kompozytów i do wyrobu tkanin ochronnych a także na ostrza do golenia. Duża odporność na ścieranie i bardzo dobre własności magnetyczne powodują, iż jest używane na głowice magnetofonowe, a nawet rdzenie transformatorów. 50. Rafinacja metali metodą strefowego topnienia. Metoda polega na topnieniu wąskiej strefy i przesuwanie jej przez całą długość wlewka. Powtarzając wielokrotnie ten zabieg zwiększamy efekt oczyszczenia bez potrzeby przecinania wlewka i odrzucenia bardziej zanieczyszczonej części. Po zakończeniu rafinacji odcina i odrzuca sie końcową cześć wlewka, pozostałą część można ujednorodnić przez przesuwanie strefy stopionego metalu na przemian z jednego końca na drugi. W rezultacie otrzymany materiał jest znacznie mniej zanieczyszczony niż materiał wyjściowy. Metodą tą można otrzymywać materiały bardzo czyste, o czystości większej niż 99,99%. Metoda opracowana przez Gentleman'a o nazwisku Pfann. Stosuje się ją do rafinowania metali i półprzewodników. 51 rodzaje segregacji w stopach, wpływ na własności, zapobieganie i usuwanie Segregacja- zjawisko zróżnicowania składu chemicznego stopu w różnych obszarach wlewka(odlewu),powoduje obnizenie właściwości mechanicznych Mikrosegregacja(segregacja dendrytyczna)- segregacja w której róznice w skladzie chemicznym spowodowane sa głównie tworzeniem dendrytów. Składniki o wyższej topliwości znajduja się w głównych częściach dendrytu, natomiast te o niższych niedzy nimi. Mikrosegregacja powoduje tzw. kruchość na gorąco czyli topienie się obszarow międzydendrytycznych poniżej lini solidusu. Materiałoznastwo II 17 z 77

Zmniejszenie mikrosegregacji uzyskuje się poprzez wyrzażanie ujednorodniające Makrosegregacja jest to zróżnicowanie składu chemicznego w calej objętości wlewka spowodowane zepchnieciem zanieczyszczen przez front krystalizacji. Powoduje zmniejszenie właściwości wytrzymałościowych. Zmniejszyc wpływ makrosegregacji można przez odkształcenie plastyczne na goraco. 52. Wpływ sposobu odtleniania na własności stali. Płynna stal po procesie świerzenia zawiera pewną ilość rozpuszczonego tlenku żelaza (FeO), który powinien być usunięty, aby stal skrzepła w postaci czystego wlewka i nie wykazywała wad spowodowanych obecnością tlenu. 1) Stal odtleniona tylko manganem: Jest to stal nieuspokojona , krzepnie we wlewku niespokojnie - z krzepnącego wlewka wydzielają sie gazy(zjawisko wrzenia). Wewnętrzne pęcherze rekompensują skurcz przy krzepnięciu. Następuje segregacja strefowa w pewnych częściach wlewka. Zalety: wysoka wydajność, Wady: silna segregacja, występowanie pęcherzy gazowych, skłonność do starzenia się. 2) Stal odtleniona krzemem i częściowo glinem: Jest to stal uspokojona, przy krzepnięciu wlewka nie zachodzą żadne reakcje z wydzielaniem się gazów. Wlewki wolne są od wad, poza częścią górną, sąsiadującą z jamą usadową, która się obcina i odrzuca przy obróbce plastycznej (15-24% masy wlewka) Zalety: nieznaczna segregacja, brak wyraźnego starzenia się stali, lepsze własności plastyczne. Wady: mniejsza wydajność 3)Stal odtleniania manganem i niewielką ilością krzemu: Jest to stal półuspokojona, wlewek krzepnie bez wrzenia lecz wydzielają się pęcherze wewnętrzne, które kompensują częściowo skurcz i ograniczają tworzenie sie jamy usadowej. Zalety: w miarę duży uzysk(odpad 8-15%), Wady: pośredni stopień segregacji i ilości pęcherzy. 53.Charakterystyka domieszek normalnych w stalach, wpływ na własności mechaniczne Dodatek stopowy - metal lub inna substancja dodana w niewielkich ilościach do stopu w celach modyfikacji pewnych jego charakterystyk. Do najczęściej stosowanych dodatków w stalach zalicza się: nikiel(Ni) Obniża temperaturę przemiany austenitycznej oraz prędkość hartowania. W praktyce ułatwia to proces hartowania i zwiększa głębokość hartowania. Nikiel rozpuszczony w ferrycie umacnia go, znacznie podnosząc wytrzymałość na uderzenie. Dodatek niklu w ilości 0,5% do 4% dodaje się do stali do ulepszania cieplnego, a w ilościach 8% do 10% do stali kwasoodpornej. W symbolach stali dodatek niklu oznacza się literą N. chrom(Cr)

Materiałoznastwo II 18 z 77

Powoduje rozdrobnienie ziarna. Podwyższa hartowność stali. Zwiększa jej wytrzymałość. Stosowany w stalach narzędziowych, konstrukcyjnych i specjalnych (nierdzewnych lub żaroodpornych). W tych ostatnich nawet w ilościach do 30%. W symbolach stali dodatek chromu oznacza się literą H. mangan(Mn) Obniża temperaturę przemiany austenitycznej, a przy zawartości powyżej 15% stabilizuje i umożliwia uzyskanie struktury austenitycznej w normalnych temperaturach. Już przy zawartościach 0,8% do 1,4% znacznie podwyższa wytrzymałość na rozciąganie, uderzenie i ścieranie. W symbolach stali dodatek manganu oznacza się literą G. wolfram(W) Zwiększa drobnoziarnistość stali, powiększa wytrzymałość, odporność na ścieranie. Duży dodatek wolframu 8% do 20% zwiększa odporność stali na odpuszczanie. W symbolach stali dodatek wolframu oznacza się literą W. molibden(Mo) Zwiększa hartowność stali. Podnosi wytrzymałość i zmniejsza kruchość, oraz podnosi odporność na pełzanie. W symbolach stali dodatek molibdenu oznacza się literą M. wanad(V) Zwiększa drobnoziarnistość stali i znacznie powiększa jej twardość. Zwiększa hartowność stali. Tworzy trwałe węgliki typu MC. W symbolach stali dodatek wanadu oznacza się literą V (F). kobalt(Co) Zwiększa drobnoziarnistość stali i znacznie powiększa jej twardość. Jako jedyny pierwiastek zmniejsza hartowność. Nie tworzy węglików. W symbolach stali dodatek kobaltu oznacza się literą K. krzem(Si) Normalnie traktowany jako niepożądana domieszka, zwiększa kruchość stali. Staje się pożądanym składnikiem w stalach sprężynowych. Ze względu na fakt, że zmniejsza energetyczne stany prądowe w stali, dodaje się go w ilościach do 4% do stali transformatorowej. W symbolach stali dodatek krzemu oznacza się literą S. tytan(Ti) W symbolach stali dodatek tytanu oznacza się literą T Dodatek do stali kwasoodpornych. niob(Nb) Stosuje się jako mikrododatek w stali. Tworzy węgliki typu MC. W symbolach stali dodatek niobu oznacza się literą Nb. glin (aluminium)(Al.) Odtlenia stal i zawsze znajduje się w stali uspokojonej. W symbolach stali dodatek aluminium oznacza się literą A. Materiałoznastwo II 19 z 77

miedź(Cu) Posiada podobne właściwości fizyczne jak czyste żelazo, lecz jest znacznie bardziej odporna na korozję. Miedź jest pożądanym dodatkiem i jej zawartość systematycznie wzrasta, wraz z użyciem stali złomowej przy wytapianiu nowej stali. W symbolach stali dodatek miedzi oznacza się literą Cu. 54 Stale węglowe, stosowane podziały, wpływ składu chemicznego na własności mech. Stal niestopowa (dawniej: stal węglowa) - obejmuje wszystkie gatunki stali, w których zawartość określonych pierwiastków jest mniejsza od pewnych wartości granicznych. Graniczne stężenia masowe pierwiastków wyrażone są w procentach i zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 10020:2003[1] są następujące: Występowanie odmiennych struktur stali, spowodowane jest różną zawartością węgla. Wpływa to na ich własności mechaniczne oraz warunkuje sposób obróbki, dlatego też stal niestopowa stosowana jest powszechnie przy wytwarzaniu konstrukcji oraz części urządzeń mechanicznych, wszędzie tam, gdzie jej charakterystyki są wystarczające do zastosowań. Podział stali niestopowych • stale niestopowe zwykłej jakości – stosowane bez dodatkowej obróbki • stale niestopowe podwyższonej jakości – często poddawane dodatkowej obróbce cieplnej lub chemicznej. W zależności od zawartości węgla dzielimy je na: • stale niskowęglowe - o zawartości węgla do około 0,3% • stale średniowęglowe - o zawartości od 0,3 do 0,6% • stale wysokowęglowe - o zawartości powyżej 0,6% W zależności od zawartości zanieczyszczeń P i S dzielimy je na: • stale zwykłej jakości - P + S = 0,10% • stale wyższej jakości - P + S = 0,07% • stale najwyższej jakości - P + S = 0,03% W zależności od stopnia odtlenienia stale dzielimy na: • stale uspokojone - najczęściej wyższej i najwyższej jakości; odmianą tej stali jest stal uspokojona nie starzejąca się • stale półuspokojone • stale nieuspokojone W zależności od zastosowania stale dzielimy na: • stale konstrukcyjne • stale narzędziowe • stale o szczególnych właściwościach fizycznych i chemicznych W zależności od składu chemicznego dzielimy na: • stal przeróbczą (nisko-, wysokofosforowa) • odlewniczą (np. Pig-P1, Pig-P3, Pig-P6) • inne niestopowe Materiałoznastwo II 20 z 77

55. Stale węglowe zwykłej jakości, odmiany, oznaczenia, zastosowanie Podział stali węglowej: - stal konstrukcyjna zwykłej jakości – oznacza się przez ST0, ST3, ST4. Zawartość C do 0,25% np.:

-

ST3S – stal spawalna, ST3X – stal nieuspokojona – nieodtleniona, Stal nieuspokojona zawiera mniej Si i posiada lepsze właściwości plastyczne i nadaje się do wytłaczania karoserii. ST5, ST6, ST7, o sprecyzowanych granicach zawartości C w stali: ST5 – 0,25 ¸ 0,38% C ST6 – 0,4 ¸ 0,5 % C ST7 – 0,5 ¸ 0,65% C Stal ta stosowana jest na elementy walcowane lub kute: pręty, kształtowniki, blachy, taśmy. stal konstrukcyjna wyższej jakości – odznacza się wąską granicą zawartości C oraz niskim udziałem S i P. S (siarka) i P (fosfor) nie mogą przekraczać 0,4 %, stosuje się je do obróbki cieplnej. Zastosowanie: części maszyn i urządzeń. Stal tą oznacza się 2 cyframi, które mówią o udziale C w stali (setnych częściach %) np. stal typu 08 ® 0,05 ¸ 0,11% C – 300 MPa (Rm) stal typu 40 ® 0,37 ¸ 0,45% C – 580 MPa stal typu 65 ® 0,62 ¸ 0,70% C – 710 MPa

56. Charakterystyka domieszek ukrytych w stalach, wpływ na właściwości. Domieszki występują w stalach jako pozostałości procesu metalurgicznego wytapiania stali oraz w wyniku przetapiania złomu. domieszki ukryte (śladowe): 0, N, H Wpływ wodoru na własności stali jest zdecydowanie ujemny. Rozpuszcza się on stosunkowo łatwo w żelazie i to w całym zakresie temperatury, szczególnie zaś przy przejściu fazy a w g oraz w stanie ciekłym. Zmniejsza on w znacznym stopniu własności plastyczne i technologiczne stali oraz powoduje występowanie wielu wad materiałowych, jak np. tzw. płatków śnieżnych (tj. wewnętrznych pęknięć o jasnej powierzchni), odwęglania, skłonności do tworzenia pęcherzy przy trawieniu itp. Azot powoduje zwiększenie wytrzymałości i zmniejszenie plastyczności stali, co objawiać się może jako tzw. kruchość na niebiesko. Niekorzystne działanie azotu przejawia się także zwiększeniem skłonności stali do starzenia, powodowanym wydzielaniem się azotków z przesyconego roztworu. Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne w stalach w stanie zgniecionym, gdyż wówczas występuje już w temperaturze otoczenia. W niektórych stalach stopowych azot jest stosowany jako korzystny dodatek stopowy stabilizujący austenit, zastępując drogi nikiel. Tlen występuje w stali głównie w postaci związanej, najczęściej tlenków FeO, SiO2, Al2O3 i in. Tlen powoduje pogorszenie prawie wszystkich własności mechanicznych i dlatego dąży Materiałoznastwo II 21 z 77

się przez odpowiednie prowadzenie procesu metalurgicznego do obniżenia jego zawartości w stali. Odtlenianie stali przeprowadza się za pomocą stopów krzemu, manganu i aluminium. Sposób odtleniania wywiera także duży wpływ na wielkość ziarna stali węglowej. W przeciwieństwie do tego stale odtlenione aluminium, a także żelazokrzemem. wykazują wyraźny wzrost ziaren dopiero w temperaturze 150-200C powyżej Ac3, co praktycznie wystarczy, aby przeciwdziałać zjawisku przegrzania stali. Bardzo skutecznym sposobem zmniejszania ilości wodoru, azotu i tlenu oraz wtrąceń niemetalicznych w stali jest wytapianie lub odlewanie jej w próżni. Można w ten sposób otrzymać stal o lepszych własnościach dzięki większej czystości i prawie zupełnemu brakowi rozpuszczonych w metalu gazów 57. stale automatowe, sposoby polepszenia skrawalności stali węglowych i stopowych. Stal automatowa – stal wykorzystywana do produkcji drobnych części np.: śrub, nakrętek, podkładek, końcówek węży hydraulicznych itp. Używana na części nie podlegające silnym obciążeniom. Stal taka, dostarczana w postaci prętów najczęściej ciągnionych lub łuszczonych, jest używana w automatach tokarskich, które pracując przy minimalnym nadzorze ludzkim, wymagają stali tworzącej krótkie i łamliwe wióry. Zapewnia się to przez zwiększony dodatek siarki do 0,35% i fosforu do 0,15%. Siarka, tworząca z metalami kruche siarczki, najbardziej wpływa na łamliwość wiórów. Występują również stale automatowe do nawęglania lub ulepszania cieplnego. Do stali automatowych dodaje się takie pierwiastki jak ołów (Pb), bizmut (Bi) czy telur (Te) celem zwiększenia prędkości skrawania. Polepszenie skrawalności stali węglowych: poprzez obróbkę cieplną np. Wyżarzanie przegrzewające (gruboziarniste) Polepszenie skrawalności stali stopowych: za pomocą dodatków stopowych. Ni- pogarsza skrawalność, co jest spowodowane wzrostem wytrzymałość stali i zwiększeniem odporności na obciążenia dynamiczne. Pb- zmniejsza tarcie pomiędzy wiórem i płytką, a co za tym idzie zmniejsza zużycie i poprawia łamanie wióra. Ca, Mn (+S) tworzy miękkie siarczki smarujące. Wysoka zawartość siarki polepsza skrawalność i łamanie wióra. Siarka (S) ma korzystny wpływ na skrawalność. Tworzy miękkie wtrącenia siarczku manganu (MnS), które uformują warstwę smarującą pomiędzy wiórem i krawędzią skrawającą. 58. Staliwa, ich podział, sposób oznaczania, obróbka cieplna Staliwo- stal(stop żelaza z węglem i innymi dodatkami stopowymi) w postaci lanej o zawartości węgla (0%-2,11>,nie podlega przeróbce plastycznej, jest odlewane do form. Podział: Ze względu na skład chemiczny : • Węglowe(niestopowe) - zawierające tylko składniki zwykłe i zanieczyszczenia z przerobu hutniczego: -zwykłej jakości -wysokiej jakości Materiałoznastwo II 22 z 77stopowe - zawierające dodatkowo wprowadzone celowo domieszki stopowe: -konstrukcyjne -odporne na ścieranie - odporne na korozję -żaroodporne i żarowytrzymałe -narzędziowe Sposób oznaczania: Oznaczanie staliw niestopowych Znak gatunku staliwa węglowego składa się z literki W , liczby oznaczającej minimalną granicę plastyczności Re oraz liczby oznaczającej minimalną wytrzymałość na rozciąganie Rm. Oznaczanie staliw stopowych Znak gatunku składa się z litery G oznaczający stan lany stopu , dwucyfrowej liczby wyrażonej w setnych procenta oznaczającej zawartość węgla (0,35% C) oraz symbolów pierwiastków stopowych wg malejącej ich zawartości. Obróbka cieplna: Obróbka cieplna staliw polega głównie na wyżarzaniu ujednoradniającym lub normalizującym, Odlewy te można również hartować a także obrabiać cieplno – chemicznie. 59. Modyfikowanie żeliw, stosowane sposoby Modyfikowanie żeliw- wprowadzenie do ciekłego żeliwa niewielkiej ilości modyfikatorów ( żelazokrzemu, stopów żelazokrzemu z aluminium lub stopów krzemu z wapniem),co ma doprowadzić do zmiany kształtu grafitu w żeliwie. Jednokrotne modyfikowanie: z długich, prostych płatów grafitu powstają krótsze, zaokrąglone i równomiernie rozmieszczone Dwukrotne modyfikowanie: otrzymuje się grafit sferoidalny. Wprowadza się do ciekłego żeliwa zarówno zaprawę krzemową i magnezową lub cerową. Krzem rozdrabnia i wpływa na równomierne rozmieszczenie grafitu, a magnez lub cer zwiększają napięcie powierzchniowe(tworzą się kulki) Sposoby: - dodawanie modyfikatora w postaci sypkiej na powierzchnie strumienia metalu przepływającą przez rynnę spustowa - dodawanie modyfikatora w postaci sypkiej do kąpieli metalowej w kadzi - dozowanie modyfikatora do kadzi w postaci elastycznego przewodu w obudowie cienkiej blachy 60. Charakterystyka domieszek występujących w żeliwach Najczęściej występującymi domieszkami są fosfor, krzem, siarka i mangan . Krzem – (1-3%) ma wpływ zarówno na proces modyfikowania grafitu oraz na grafityzację(rozkład cementytu na grafit i roztwór stały). W procesie modyfikowania wpływa na zarodkowanie grafitu (staje się drobniejszy i bardzije równomiernie rozmieszczony). Podczas grafityzacji zwiększa skłonność do tworzenia się grafitu.

Materiałoznastwo II 23 z 77

Siarka-jest domieszką szkodliwą. Jej obecność powoduje pogorszenie właściwości odlewniczych (zmniejszenie rzadkopłynności i zwiększenie skłonności do tworzenia się pęcherzy gazowych). Hamuje także grafityzację, powoduje duży skurcz odlewniczy. Mangan-(0,4-1,4%) zapobiega grafityzacji, czyli zabiela żeliwo, łatwo wiąże się z siarką, usuwając jej szkodliwy wpływ. Fosfor- (0,2-1,8%) nie wpływa w istotny sposób na grafityzację, tworzy nowy składnik struktury- eutektykę fosforową (steadyt). Jej obecność polepsza lejność i odporność na ścieranie żeliwa. 61. Czynniki decydujące o postaciach grafitu oraz strukturze osnowy metalowej żeliw. Na strukturę osnowy metalowej żeliw, oraz postać grafitu mają wpływ: • Warunki krzepnięcia. • Zawartość C i Si (skład chemiczny)

(Pomiędzy białym i perlitycznym jest żeliwo pstre, a między perlitycznym i ferrytycznym jest ferrytyczno-perlityczne) • Szybkość chłodzenia (grubość ścianki)

Materiałoznastwo II 24 z 77

62. Żeliwa ciągliwe, otrzymywanie, stosowany podział i oznaczenia, własności. Żeliwo ciągliwe otrzymuje się przez długotrwałe wyżarzanie odlewów z żeliwa białego. Wyżarzaniu poddaje się żeliwo przedeutektyczne o zawartości węgla 2,4-2,8. 1. Nagrzewamy żeliwo do temp. 950-1000°C i przetrzymujemy je w tej temperaturze (rozkład cementytu na austenit i węgiel żarzenia, trwa nawet kilka dni). Powolne chłodzenie, aby z cementytu wydzielał się wolny węgiel, a nie cementyt. Przez kilka godzin. 2. Rozpad austenitu na ferryt i grafit, przy bardzo wolnym chłodzeniu przez 20-40 godzin. Tak powstaje żeliwo ciągliwe czarne, a jeśli pominie się 2 etap, to powstaje żeliwo ciągliwe perlityczne. Żeliwo ciągliwe białe otrzymuje się, gdy wyżarzane odlewy pokryte są hematytem lub zendrą. Kłaczkowa postać grafitu wpływa korzystnie na właściwości mechaniczne żeliwa. Uzyskane w wyniku tych procesów żeliwo ciągliwe zajmuje, pod względem właściwości mechanicznych, pośrednie miejsce między żeliwem szarym i stalą. Jest ono bardziej ciągliwe od żeliwa szarego, jednak ustępuje pod tym względem stali. Podział żeliw ciągliwych: • żeliwo ciągliwe czarne, • żeliwo ciągliwe białe.

63. Żeliwa sferoidalne, otrzymywanie, spotykane struktury osnowy metalowej, własności wytrzymałościowe. Żeliwo sferoidalne jest otrzymywane przez podwójne modyfikowanie żeliwa szarego: 1. modyfikowanie żelazokrzemem (z dodatkami Ca, Al, Sr, Ba) w celu ułatwienia zarodkowania grafitu (podkładki) – grafit drobny oraz równomiernie rozmieszczony, 2. modyfikowanie magnezem oraz/lub cerem w celu uzyskania sferoidalnego kształtu grafitu (podwyższanie energii granicy międzyfazowej),

Materiałoznastwo II 25 z 77

Kąpiel metalowa przed modyfikowaniem wymaga specjalnego odsiarczania (< 0,03% S) w celu zapobiegnięcia powstawania siarczków pierwiastków modyfikujących (Mg, Cr). Modyfikatory to stopy nazywane „zaprawami” (Si z Mg, Cu z Mg i Cr, Ni z Mg i Cr). Niska temperatura topnienia i wrzenia Mg (650°C oraz 1107°C) oraz duże powinowactwo do tlenu wymagają specjalnych metod wprowadzania modyfikatorów do kąpieli metalowej, najefektywniejsze metody polegają na podawaniu modyfikatorów w strugę metalu wlewanego do formy. Spotykane struktury osnowy: ferrytyczna, ferrytyczno-perlityczna, perlityczna. Żeliwo sferoidalne ma bardzo korzystne właściwości odlewnicze, oraz około dwukrotnie większą wytrzymałość na rozciąganie niż żeliwo szare. Ma też większą odporność na korozję w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych. Oprócz tego odznacza się ono dużą wytrzymałością na wysokie temperatury. Żeliwa sferoidalne można klasycznie obrabiać cieplnie, mają Rm = 700-900 MPa. Żeliwo sferoidalne ADI hartowane z przemianą izotermiczną osiąga Rm = 800-1400 MPa, przy wydłużeniu A = 8¸1%. Posiada dużą odporność na zużycie i zmęczenie, ekonomiczne o bardzo dobrej kombinacji wytrzymałości oraz ciągliwości, konkurencyjne do stali w wielu wyszukanych zastosowaniach (np. koła zębate), 64. Żeliwa stopowe, rodzaje, zastosowanie, sposoby oznaczania. W celu nadania żeliwom specjalnych właściwości (np. odporność na korozję, żaroodporność, żarowytrzymałość, podwyższenie wł. mechanicznych) stosuje się dodatki stopowe. Dokonuje się to dodając żelazostopy do kadzi przed odlewaniem do form. Rodzaje: krzemowe (do 17% Si), aluminiowe (do 30% Al), chromowe (do 36% Cr), manganowe (do 17% Mn), niklowe (do 35% Ni), antymonowe (0,1÷0,6% Sb). Żeliwa antymonowe – 0,1÷0,6% Sb, duża odporność na ścieranie. Żeliwa niklowe – do 35% Ni, osnowa austenityczna, dobra odporność na korozję w roztworach soli, zasad, wodzie morskiej i rozcieńczonych kwasach nieorganicznych. Stosowane głównie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Żeliwo aluminiowe – przy zawartości Al ok. 24% - może być stosowane w wyższych temp., wytrzymuje utleniające działanie gazów do 1000oC. Żeliwa chromowe – podobne właściwości do Al. Przy ok. 30% Cr wykazuje odporność na działanie HNO3 i innych kwasów utleniających. Żeliwa manganowe – (8÷14% Mn) osnowa austenityczna, odporne na ścieranie i działanie ługów o podwyższonych temp. Żeliwa o niewielkich ilościach dodatków stopowych (do 1,5%; Ni, Cr, Mo, Cu) mają podwyższone wł. mechaniczne i są stosowane głównie jako żeliwa konstrukcyjne. Dodatki zwiększają odporność na korozję atmosferyczną. Dodatki Cr, Al, Si nadają żeliwom wł. antykorozyjne w ośrodkach agresywnych i wł. żaroodporne. Niektóre żeliwa mają zastosowanie w przemyśle elektrochemicznym (mat. niemagnetyczne) lub oporniki elektryczne (np. sital – 10% Si). Oznaczenia: EN-GJL-250 EN-GJS-350-22 EN-GJMB-350-10 Legenda: EN – norma; G – mat. odlewany; J – żeliwo; L – grafit płatkowy; S – grafit sferoidalny; M – grafit żarzenia; B – przełom koloru czarnego (analogicznie W); 250 (1. liczba) - RmMIN; 22 (2. liczba) - AMIN Materiałoznastwo II 26 z 77

65. Wyżarzanie grafityzujące. Obróbka cieplna żeliw. Wyżarzanie grafityzujące - stosuje się w stosunku do żeliwa białego w celu uzyskania żeliwa ciągliwego (wykres poniżej). W celu uzyskania żeliwa sferoidalnego stosuje się kolejne modyfikacje – wprowadza się modyfikatory będące zarodkami grafityzacji.

Od warunków wyżarzania zależy osnowa żeliwa. I tak można wyróżnić (z wykresu) 1. Osnowa ferrytyczna – cementyt ulega całkowitemu rozpadowi i powstaje węgiel żarzenia 2. Osnowa perlityczna z węglem żarzenia 3. Osnowa ferrytyczno-perlityczna (chłodzenie z przystankiem) Obróbka cieplna żeliw - żeliwa można poddać obróbce cieplnej, podobnie do stali. Obróbka zwiększa właściwości wytrzymałościowe, ale zmniejsza ciągliwość. Można osiągnąć Rm = 700÷900 MPa. Po hartowaniu z przemianą izotermiczną można osiągnąć nawet Rm = 800÷1400 MPa przy wydłużeniu A = 8÷1 %. 66. Przemiana perlitu w austenit , wpływ szybkości grzania, jednorodność austenitu Przemiana perlitu w austenit jest związana z rozdrobnieniem ziarna, ponieważ zarodki austenitu tworzą się nie tylko na granicach ziaren ale również w objętości każdego z ziaren perlitu na bardzo rozbudowanej powierzchni między płytkami ferrytu i cementytu Dla stali umownie drobnoziarnistej w miarę wzrostu temperatury ziarna austenitu rosną najpierw bardzo wolno, a poczynając od pewnej temperatury następuje ich gwałtowny rozrost. W stalach umownie gruboziarnistych rozrost ziarna austenitu następuje natychmiast po zakończeniu przemiany perlitu w austenit. Aluminium dodane jako odtleniacz do stali powoduje powstanie dyspersyjnych azotków (AlN), które odgrywają rolę przeszkód hamujących rozrost ziarna austenitu. Rozrost ziarna austenitu możliwy jest dopiero po rozpuszczeniu tych Materiałoznastwo II 27 z 77

wydzieleń (w temperaturze 950^1000°C).

67. Stale drobno i gruboziarniste, uzyskiwanie drobnoziarnistości , wpływ wielkości ziarna na własności mechaniczne Pojęcie stali drobnoziarnistej i gruboziarnistej dotyczy skłonności do rozrostu ziarna austenitu i nie należy go łączyć z wielkością ziarna rzeczywistego. Stal drobnoziarnista może mieć rzeczywiste ziarno grube, o ile zostanie przegrzana, i odwrotnie – stal gruboziarnista może mieć rzeczywiste ziarno drobne, o ile będzie nagrzana do temperatur nieznacznie tylko przewyższających temperaturę (Ac3). Z tego wzgląd nie ma różnicy we właściwościach pomiędzy stalami grubo- i drobnoziarnistymi, o ile zostały one właściwie obrobione cieplnie i mają ziarno rzeczywiste jednakowej wielkości. Różnica we właściwościach pomiędzy tymi stalami wystąpi wtedy, gdy ziarno rzeczywiste będzie różne. Podatność stali do przegrzania, wyrażająca się skłonnością ziarna austenitu do rozrostu pod wpływem temperatury i czasu, nazywamy przegrzewnością. Przegrzewność stali ma duże znaczenie technologiczne. Stale drobnoziarniste są mniej skłonne do przegrzewania. Mają one szerszy zakres temperatur hartowania niż stale gruboziarniste. Przeróbkę plastyczną na gorąco stali drobnoziarnistych można zakończyć przy wyższych temperaturach niż stali gruboziarnistych bez obawy otrzymania grubego ziarna rzeczywistego. Drobnoziarnistość uzyskuję się za pomocą dodatków stopowych takich jak: molibden, wanad i kobalt 68. Przemiana perlityczna przechłodzonego austenitu. Wpływ dyspersji perlitu na właściwości mechaniczne Cechy charakterystyczne przemiany perlitycznej przechłodzonego austenitu: • Przemiana perlityczna rozpoczyna się po przechłodzeniu austenitu poniżej temperatury eutektoidalnej (723ΟC). • Przemianę rozpoczyna tworzenie się zarodków cementytu głównie na granicach ziaren austenitu, a następnie również na granicach międzyfazowych ferrytu z austenitem. • Szybkość powstawania zarodków cementytu rośnie wraz z przechłodzeniem austenitu. • Zarodki rozrastają się w postaci naprzemianległych płytek cementytu ferrytu wypełniając stopniowo obszary zanikającego austenitu. Stopień dyspersji perlitu wpływa na jego własności mechaniczne, tak np. twardość perlitu grubego w przypadku stali węglowej eutektoidalnej wynosi ok. 15 HRC, a perlitu bardzo drobnego dochodzi do 40 HR

Materiałoznastwo II 28 z 77

69. Przemiana martenzytyczna, mechanizm tej przemiany, charakterystyka martenzytu. Bezdyfuzyjna przemiana alotropowa austenit -> ferryt. Ferryt staje się przesyconym węglem, produktem przemiany jest martenzyt listwowy lub płytkowy o własnościach zależnych od zawartości węgla oraz o objętości właściwej większej od objętości austenitu. Warunkiem jest chłodzenie z szybkością większa niż krytyczna (aby ominąć krzywą początku przemian dyfuzyjnych- uniemożliwić dyfuzję węgla). Siłą napędową przemiany jest duża różnica F między austenitem a martenzytem w temp. Ms. Następuje przebudowa sieci RSC [A1] -> RPC [tetragonalna] (przesunięcie płaszczyzn atomowych w stosunku do płaszczyzn niezmiennych – habitus). Istnieje ścisły związek między płaszczyznami gamma i martenzytu. Przemiana jest atermiczna – wymaga ciągłego obniżania temperatury. Etapy: zarodek powstaje na granicy ziaren i gwałtownie rośnie przyjmując kształt płaskich soczewek/dysków. – wzrost płytki martenzytu polega na wielokrotnym niejednorodnym ścinaniu, realizowanym przez poślizg i bliźniakowanie. Martenzyt jest twardy i odporny na ścieranie, mała plastyczność. 70. Krzywa przemiany martenzytycznej, charakterystyczne temperatury, czynniki decydujące o udziale austenitu szczątkowego.

Początkowo po przekroczeniu temperatury Ms postęp przemiany jest mały, ale nasila się w miarę obniżania temperatury. Maksimum szybkości przemiany zostaje osiągnięte po przemianie ok 50% austenitu, po czym znowu ona maleje, osiągając zero w temperaturze Mf, pomimo że pozostaje jeszcze pewna ilość nieprzemienionego austenitu. Ilość austenitu szczątkowego zależy od szybkości chłodzenia, także przerwanie chłodzenia zwiększa jego ilość. Zależy także od zawartości węgla w stali gdyż należy on do składników najsilniej obniżających temperatury Ms i Mf. Zwiekszają go także pierwiastki stopowe. Mn, Cr, Ni. Duża ilość austenitu szczątkowego jest wykorzystywana w nowoczesnej motoryzacji na karoserie samochodów.

Materiałoznastwo II 29 z 77

71. Martenzyt, jego budowa i własności, wpływ węgla.

Martenzyt jest to przesycony roztwór stały węgla w żelazie α który jest produktem przemiany bezdyfuzyjnej. Wyróżniamy martenzyt listwowy oraz płytkowy(przy dużym %C) Cechuję się dużą twardością i małą ciągliwością. Ma sieć tetragonalną o bardzo małej tetragonalności (Vkr. Przemiana w tym etapie ma charakter bezdyfuzyjny – następuje przebudowa sieci z A1 na A2. Podczas izotermicznej przemiany („2. etap”) w powstałym iglastym przesyconym ferrycie krystalizują drobne, cienkie blaszki cementytu lub węglika ε (niestechiometryczny węglik, np. Fe2,6C). Wyróżnia się: a) Bainit górny (Tm ÷ ok. 350oC) – struktura niekorzystna. Wytrzymałość oraz twardość (ok. 45 HRC) podobna do drobnopłytkowych struktur perlitycznych. Gorsza ciągliwość. b) Bainit dolny (ok. 350oC ÷ Ms) – struktura często wykorzystywana. Wytrzymałość oraz twardość (ok. 55 HRC) wyższa niż w strukturach perlitycznych. Ciągliwość lepsza od bainitu górnego. Morfologia oraz właściwości praktycznie identyczne jak martenzytu odpuszczonego w niskich temp.

Materiałoznastwo II 30 z 77

73. Wykresy CTP i stali nieeutektoidalnych, quasi-eutektoid, wykresy CTPc

Materiałoznastwo II 31 z 77

74. Przemiany podczas odpuszczania, zmiany własności. Odpuszczanie polega na nagrzaniu uprzednio zahartowanego elementu ( struktura wyjściowa: martenzyt hartowania) do temperatury poniżej A1, zwykle jednak nie wyższej niż ok 550 C. Czas na ogół nie przekracza 2h. Głównym celem jest poprawa ciągliwości materiału i zmniejszenie naprężeń, chociaż następuje to kosztem obniżenia jego twardości.

Materiałoznastwo II 32 z 77

Materiałoznastwo II 33 z 77

75. Rodzaje odpuszczania, struktury, wpływ na własności. Odpuszczanie niskie- zmiany są minimalne: następuje jedynie wydzielenie nadmiaru węgla z martenzytem w postaci tzw. węglika ε (bardzo dyspersyjnego). Taką strukturę nazywa się martenzytem odpuszczonym i cechuje się on prawie niezmienioną twardością, ale wyższą ciągliwością. Odpuszczanie średnie- zachodzi wydzielanie węgla z martenzytu i utworzenie dyspersyjnych cząstek cementytu, a także rozkład austenitu szczątkowego na przesycony węglem ferryt i cementyt (struktura troostytu odpuszczania) Przy tym odpuszczaniu występuje kruchość odpuszczania I rodzaju (nieodwracalna). Odpuszczanie wysokie- cechuje się powstaniem struktury sorbitycznej o bardzo dobrej ciągliwości, która składa się z ferrytu i bardzo dyspersyjnych, kulistych cząstek cementytu.

Materiałoznastwo II 34 z 77

76 koagulacja cementytu i węglików w stalach, kinetyka procesu Skoagulowane wydzielenia cementytu w stali otrzymuje się podczas wyzarzania sferyidyzującego. Proces ten polega na nagrzaniu do temperatury powyżej temp. Ac1, wygrzewaniu i studzeniu w celu sferoidyzacji węglików. Czas tego procesu może wynosic nawet do kilkunastu godzin. W wyniku sferoidyzacji otrzymuje się strukturę ziarnistego cementytu w osnowie ferrytycznej. Cementyt ziarnisty powstaje podczas wygrzewania, zaokrąglenie wydzieleń weglika spowodowane jest dążnością tej fazy do zmniejszenia energii powierzchniowej. Sferoidyt charakteryzuje się mała twardością i dużą podatnością na odkształcenia plastyczne. W stali eutektoidalnej i nadeutektoidalnej sferoidyzowanie pozwala otrzymać dobrą strukture wyjściową do hartowania. Sferoidyzacje cementytu można zaobserwowac tez przy odpuszczaniu martenzytu, zakresie temperatury 300-400°C następuje zarodkowanie i wzrost wydzieleń cementytu Fe3C, przy czym węglik ε rozpuszcza się, a węgiel dyfunduje do rosnących wydzieleń cementytu Fe3C. W tym stadium zachodzi również intensywny proces zanikania naprężeń własnych. W temperaturze ok. 400°C zawartość węgla w ferrycie osiąga już wartość odpowiadającą stanowi równowagi. W czasie tych przemian obserwuje się skurcz próbki. 77. Sferoidyzacja i wyżarzanie zmiękczające stali przedeutektoidalnych, eutektoidalnych i zaeutektoidalnych. Wyżarzanie zmiękczające (sferoidyzujące) Celem tego wyżarzania jest obniżenie twardości stali, co się wykorzystuje przy obróbce skrawaniem. Najniższą twardość można uzyskać przez sferoidyzację cementytu czyli tzw. cementyt kulkowy –sferoidyt. Struktura taka jest korzystna jako wyjściowa do ulepszania cieplnego niektórych stali (np. łożyskowych). Obowiązkowo wyżarzanie zmiękczające Materiałoznastwo II 35 z 77

stosuje się w hutach dla stali zaeutektoidalnych. Istnieje kilka sposobów wyżarzania sferoidyzującego: - teoretycznie pożądaną strukturę powinno się uzyskać przez długie (12-24h) wygrzewanie poniżej temperatury A1 (cementyt przyjmie postać kulistą – energetycznie korzystną) - w praktyce wykorzystuje się niejednorodny austenit z cząstkami nierozpuszczonego Fe3C, więc stal wygrzewa się 10-30°C powyżej temperatury Ac1 lub bardzo powoli chłodzi ( 450°C), Materiałoznastwo II 49 z 77

● przemiany w temperaturach > 450°C przebiegają inaczej (z udziałem ruchu dyfuzyjnego M) - cementyt pozbywa się atomów „niechcianych” (Si, Ni, Co) oraz wciąga węglikotwórcze (Mn, Cr itd.), - proces ten utrudnia i opóźnia koagulację cementytu stopowego, - pierwiastki silniej węglikotwórcze niż Fe oraz Mn tworzą węgliki stopowe: - przez przemianę „in situ” zastępując cząstki cementytu (zarodkowanie „w miejscu”), np. Cr, - przez zarodkowanie niezależne – nowy węglik powstaje niezależnie od istniejącego cementytu, - na dyslokacjach, często koherentne, duża dyspersja ⇒twardość wtórna (Mo, W, V), - cementyt ulega rozpuszczeniu na rzecz bardziej trwałych węglików, - austenit szczątkowy (mimo zmniejszenia zawartości C oraz M) przemienia się często dopiero w trakcie chłodzenia → w martenzyt, który wymaga kolejnego odpuszczania,

Reasumując: - dodatki stopowe ułatwiają (przyspieszają) przemiany odpuszczania, gdyż węgiel łatwiej się z nimi łączy tworząc trwalsze węgliki niż cementyt, - dodatki stopowe wpływają istotnie na przemiany odpuszczania dopiero w wyższych temperaturach (powyżej ok. 450C), - większe ilości dodatków stopowych ułatwiają rozpad austenitu nieprzemienionego, - większe ilości dodatków stopowych utrudniają rozpad austenitu nieprzemienionego. 96. Twardość wtórna w stalach stopowych i przyczyny - zjawisko twardości wtórnej w stalach stopowych, ● twardość wtórna ⇒wzrost twardości ⇒wydzielanie się węglików zarodkujących niezależnie (niezależnie od cząstek cementytu) ⇒wzrost dyspersji (często koherentne), Materiałoznastwo II 50 z 77

- zarodkowanie węglików dopiero > 450°C, niezależne, głównie na dyslokacjach, - węgliki Mo, W i V (wcześniej muszą być rozpuszczone w austenicie), - głównie wykorzystywane w stalach narzędziowych (szybkotnących, do pracy na gorąco) oraz innych pracujących w podwyższonych temperaturach (np. w energetyce),

Reasumując: zjawisko twardości wtórnej przy odpuszczaniu stali stopowych (przyczyny powstawania): - powodowane jest opóźnieniem przemian odpuszczania w obecności znacznych zawartości Si lub Cr, - można ją uzyskać stosując znaczne zawartości W, Mo, V, - uzyskujemy ją w wyniku ponownego zahartowania tylko warstwy powierzchniowej, a następnie niskiego odpuszczania, - powstaje w wyniku niezależnego zarodkowania koherentnych z ferrytem węglików w temperaturach wysokiego odpuszczania. 97. Niskostopowe stale spawalne o podwyższonej wytrzymałości, własności. Przez pojecie stali niskostopowych rozumie się stale, do których wprowadzono składniki stopowe (Mn, Cr, Ni, V, Mo itp.) w ilości nie przekraczającej 2% pojedynczego składnika, przy sumarycznej zawartości tych składników poniżej 5%. Pod względem charakterystycznych właściwości i zastosowań konstrukcyjnych stale niskostopowe podlegające spawaniu dzieli się na trzy grupy: - stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości (stale węglowo manganowe, stale z mikrododatkami, stale ulepszanie cieplnie), - stale niskostopowe dla energetyki, - stale do ulepszania cieplnego . Wzrost zawartości węgla i składników stopowych pogarsza spawalność tych stali. Wzrasta bowiem niebezpieczeństwo występowania pęknięć zimnych, głównie w strefie wpływu ciepła złączy. Zwykle w SWC występuje wzrost twardości, spowodowany zwiększoną skłonnością tych stali do podhartowania.

Materiałoznastwo II 51 z 77

Ocenę spawalności stali niskostopowych można przeprowadzić, znając ich skład chemiczny, opierając się na równoważniku węgla Ce. Jeżeli Ce < 0,42% - stal łatwo spawalna, Ce = 0,42-0,60% - stal o ograniczonej spawalności, Ce > 0,60% - stal trudno spawalna. Do wstępnej oceny spawalności wykorzystywane jest również kryterium twardości (HVmaks< 350). Na ogół przy spawaniu stali niskostopowych, przy wyższym równoważniku węgla, stosowane są następujące środki technologiczne: - stosowanie podwyższonych energii liniowych luku, - stosowanie podgrzewania wstępnego, - zastosowanie niskowodorowych procesów spawania i prawidłowych rozwiązań konstrukcyjnych złączy. 98. Czynniki decydujące o spawalności stali. Spawalność metalurgiczna zależy od: składu chemicznego, sposobu prowadzenia wytopu stali, struktury, zawartości oraz rozmieszczenia wtrąceń niemetalicznych i gazów, a także naprężeń własnych Spawalność technologiczna zależy od: metody spawania, mocy źródła ciepła użytego do spawania, temperatury przedmiotu i otoczenia w czasie spawania, prędkości stygnięcia i grubości spoin, rodzaju połączeń spawanych. Spawalność konstrukcyjna zależy od: sztywności spawanej konstrukcji, grubości łączonych przekrojów, położenia i grubości spoin, rodzaju połączeń spawanych. Wyjściowym kryterium oceny spawalności stali, jest określenie spawalności stali w praktyce, jest to określenie spawalności na podstawie składu chemicznego odniesionego do grubości spawanych elementów. Skład powinien być tak dobrany aby ograniczyć zmiany struktury, występujące po spawaniu w strefie wpływu ciepła. Należy uważać przed zahartowaniem owej strefy, która wykazuje się duża twardością i mała plastycznością co może prowadzić do pękania złącza. Ogólnie za łatwo spawalne stale uważa się stale nie zawierające powyżej 0,25% węgla (C) Przy większej wartości niezbędne jest podgrzewanie stali przed spawaniem, albo też stale uznaje się za trudno lub niespawalne. Zawartość węgla- Ocenę spawalności stali niskostopowych można przeprowadzić, znając ich skład chemiczny, opierając się na równoważniku węgla Ce. Jeżeli: Ce < 0,42% - stal łatwo spawalna, Ce = 0,42-0,60% - stal o ograniczonej spawalności, Ce > 0,60% - stal trudno spawalna. Skład chemiczny stali- Mn – mangan – wpływa korzystnie na spawalność stali, ponieważ krytyczna szybkość studzenia zostaje obniżona. - Cr – chrom – jest silnym składnikiem węglikotwórczym, jego węgliki podwyższają wytrzymałość stali na ścieranie - jednak spawalność słabnie przy stalach wysokochromowych. - Mo – molibden – wpływa korzystnie na spawalność stali, ponieważ obniża krytyczną szybkość studzenia. - V – wanad – zmniejsza ziarnistość i hamuje samohartowność stali, przez co poprawia się spawalność. - W – wolfram – wykształca bardzo twarde węgliki, a tym samym obniża spawalność stali. Materiałoznastwo II 52 z 77

99 Regulowane walcowanie opis zachodzących procesów Szczególnym rodzajem obróbki cieplno–mechanicznej jest regulowane walcowanie, które umożliwiło na dużą skalę produkcję wyrobów hutniczych walcowanych o wysokiej wytrzymałości, wysokiej granicy plastyczności i niskiej temperaturze przechodzenia w stan kruchy. Stale przeznaczone do regulowanego walcowania są stalami niskowęglowymi zawierającymi mikrododatki pierwiastków przejściowych (Nb, Ti, V) oraz pierwiastków międzywęzłowych (N i B). W temperaturze wstępnego walcowania obecne w strukturze wydzielenia faz międzywęzłowych hamują rozrost ziaren austenitu. Schemat regulowanego walcowania stali 1. Stal nagrzana do temperatury powyżej temperatury rekrystalizacji podlega walcowaniu wstępnemu, w trakcie, którego zachodzi rekrystalizacja dynamiczna. Z rekrystalizowany austenit cechuje się drobnoziarnistością. 2. Po zakończeniu walcowania wstępnego i obniżeniu temperatury wsadu poniżej temperatury rekrystalizacji austenitu prowadzi się walcowanie wykończające podczas, którego przebiega wyłącznie zdrowienie dynamiczne i statyczne odkształconego austenitu. 3. Podczas chłodzenia w powietrzu od temperatury końca walcowania do temperatury otoczenia silnie wydłużone i spłaszczone ziarna austenitu ulegają przemianie w drobnoziarnisty ferryt. Niska zawartość węgla (do 0,2%C) i mikrododatków stopowych (do 0,1%) w tych stalach zapewnia im dobrą spawalność, natomiast drobnoziarnista struktura ferrytyczna uzyskana w wyniku regulowanego walcowania oraz dyspersyjne wydzielenia cząstek faz międzywęzłowych (węglików, azotków i węgliko-azotków) zapewniają im wysoką granicę plastyczności i niską temperaturę przechodzenia w stan kruchy. 100. Stale stopowe do nawęglania. Kryteria doboru, obróbka, własności Nawęglanie – zabieg cieplny polegający na dyfuzyjnym nasyceniu węglem warstwy powierzchniowej obrabianego materiału. Nawęglaniu poddaje się stale niskowęglowe (do 0,25% zawartości węgla), by zmodyfikować własności warstwy wierzchniej materiału w dalszych fazach obróbki np. zwiększyć jej twardość, a co za tym idzie odporność na ścieranie, przy równoczesnym pozostawieniu miękkiego, elastycznego rdzenia stali niskowęglowej. Zawartość węgla w strefie nawęglania wzrasta do 1–1,3%, a głębokość nawęglania wynosi najczęściej 0,5 do 2 mm. W procesie nawęglania można wyodrębnić dwa etapy: 1. absorpcja, tj. pochłanianie węgla w postaci atomowej przez powierzchnię metalu 2. przenikanie węgla w głąb materiału W warstwie nawęglanej można wyróżnić 3 strefy: •

strefa nadeutektoidalna zawierająca perlit oraz węgliki żelaza, które w czasie nawęglania przechodzą w siatkę cementytu na granicy ziaren Materiałoznastwo II 53 z 77

• •

strefa eutektoidalna zawierająca tylko perlit; grubość tej warstwy zależy od szybkości dyfuzji (im większa szybkość dyfuzji, tym większa grubość tej strefy) strefa podeutektoidalna zawierająca perlit i ferryt

Metody nawęglania •• •

• •

Nawęglanie w proszkach: Przedmiot umieszczany jest w specjalnej skrzynce wypełnionej sproszkowanym węglem drzewnym, najczęściej dębowym, bukowym lub brzozowym, wymieszanym ze środkami przyśpieszającymi nawęglanie takimi jak węglan baru, węglan sodu itp. Nawęglanie proszkowe prowadzi się w temperaturze około 900–950 °C. Przedmiot nawęglony często hartuje się powierzchniowo. Nawęglanie gazowe: Przedmiot umieszcza się w atmosferze gazowej, najczęściej gazu ziemnego lub innego gazu powstałego przy rozkładzie produktów naftowych. Nawęglanie gazowe prowadzi się w temperaturach 850–950 °C przy stałej cyrkulacji gazu w specjalnych piecach muflowych. Nawęglanie gazowe jest bardziej skomplikowane od proszkowego oraz wymaga specjalnych instalacji, lecz jest dokładniejsze i znacznie szybsze. Nawęglanie w ośrodkach ciekłych: Proces przeprowadza się w temperaturze około 850 °C. Nawęglaczem jest mieszanka soli z dodatkiem karborundu SiC. Nawęglanie w złożach fluidalnych: Przedmiot zanurza się w złożu fluidalnym (tworzonym przez cząstki tlenku glinu lub piasku unoszone przez gorący gaz nasycający przepływający od dołu przez złoże). Nawęglanie próżniowe: Nawęglanie w obniżonym ciśnieniu w atmosferze metanu lub innych gazów. Zaletami tej metody jest dobra adsorpcja i niskie zużycie gazu. Nawęglanie jonizacyjne: Metoda polega na nagrzewaniu w piecu próżniowym w atmosferze węglowodorowej. Po przyłożeniu napięcia następuje wytworzenie plazmy, a w konsekwencji wytworzenie jonów węgla, które bombardują powierzchnię metalu.

Obecnie po procesie nawęglania stosuje się dalszą obróbkę cieplną (hartowanie do temperatury właściwej dla rdzenia, hartowanie do temperatury właściwej dla powierzchni i niskie odpuszczanie), a jej zaniechanie jest traktowanie jako błąd technologiczny. Procesy podobne do nawęglania to azotowanie oraz procesy łączone, np. węgloazotowanie (cyjanowanie).

Stale stopowe do nawęglania to grupa stali zawierających do 0,25% węgla, które są przeznaczone do utwardzania powierzchniowego metodą nawęglania, lub cyjanowania ( jednoczesne azotowanie i nawęglanie ). Po nawęglaniu uzyskuje się twardą powierzchnię przy zachowaniu ciągliwości rdzenia w stanie zahartowanym i nisko odpuszczonym 150180oC. Stale konstrukcyjne do nawęglania stosowane są w przypadku potrzeby uzyskania dużej odporności powierzchni na ścieranie oraz kiedy konieczne jest uzyskanie dużej twardości. Ścieralność powierzchni jest tym mniejsza, im większa jest jej twardość, dużą twardość osiąga się przez wzbogacenie warstwy powierzchniowej w węgiel i następne zahartowanie. Największą twardość po nawęglaniu uzyskują stale w których składzie występują chrom i molibden. Części o małych przekrojach wykonuje się ze stali zawierającej chrom i mangan, duże elementy wykonuje się ze stali zawierającej chrom i nikiel lub chrom+nikiel+molibden. Na własności warstwy nawęglonej wywierają wpływ zarówno warunki przeprowadzania procesu nawęglania, jak i własności zastosowanego gatunku stali. Własności warstwy nawęglonej charakteryzują następujące czynniki: Materiałoznastwo II 54 z 77

-Głębokość nawęglenia zależna przede wszystkim od temperatury i czasu nawęglania, mniejsze znaczenie ma skład chemiczny stali i ośrodek nawęglający -Zawartość węgla w strefie przypowierzchniowej, zależna jest przede wszystkim od składu chemicznego ośrodka nawęglającego i od składu chemicznego stali, mniejsze znaczenie ma temperatura i czas przeprowadzanego nawęglania, -Sposób przejścia od strefy powierzchniowej do rdzenia, zależny od zawartości węgla na powierzchni i w rdzeniu oraz od głębokości nawęglenia, niezależny jest od składu chemicznego stali. Jeżeli w warstwie powierzchniowej osiągnie się dużą zawartość węgla, a głębokość nawęglenia jest niewielka, przejście to będzie zawsze gwałtowne. Bardzo płytkie nawęglenie obniża twardość powierzchniową, głębokie zaś może wywołać zbytnią kruchość całego elementu. Strefa powierzchniowa jest tym twardsza, (jednocześnie bardziej krucha), im więcej zawiera węgla, a maksymalną twardość osiąga się przez zastosowanie odpowiedniego hartowania, przy możliwie jak najniższej temperaturze. Najwyższą twardość powierzchni osiąga się przez nawęglenie stali chromowych i chromowo-molibdenowych, które odznaczają się wytwarzaniem dużej ilości węglików, zwłaszcza przy nieco wyższej zawartości chromu w stali. Aby zapobiec nadmiernemu wzbogaceniu w węgiel, należy stosować łagodnie działające środki nawęglające. Twardość zbliżoną do stali chromowych i chromowo-molibdenowych, można osiągnąć również na stalach węglowych, zawartość węglików w warstwie powierzchniowej jest przy tym mniejsza niż w stalach z zawartością chromu. Mniejszą twardość osiąga się przy nawęglaniu stali chromowo-niklowych, które w pewnych warunkach wykazują skłonność do tworzenia niepożądanej siatki węglików, w celu uniknięcia jej należy po nawęgleniu stosować szybkie chłodzenie lub nie dopuszczać do wytworzenia się wolnych węglików przez łagodnie działające środki nawęglające kosztem zmniejszenia twardości. Wybór gatunku Przy wyborze stali do nawęglania, istotną sprawą jest wytrzymałości rdzenia nawęglonego przedmiotu. Zależnie od przeznaczenia wytrzymałość na rozciąganie zmienia się w stalach do nawęglania w szerokich granicach - od 490 do około 1370 MPa, granica plastyczności Re (Rp0,2) od 245 do około 880 MPa, jednocześnie najczęściej wymaga się od rdzenia dużej udarności i ciągliwości, aby skompensować niebezpieczeństwo, które przedstawia warstwa powierzchniowa o dużej twardości i kruchości. Z tego względu zawartość węgla w stalach do nawęglania wynosi zazwyczaj od 0,10 do 0,25% C, wytrzymałość ponad 735 MPa, uzyskuje się dzięki obecności pierwiastków stopowych. Stałe stopowe do nawęglania, w porównaniu ze stalami węglowymi mają znacznie większą wytrzymałość na rozciąganie zarówno w stanie zmiękczonym, jak i zahartowanym. Dzięki większej hartowności tak dużą wytrzymałość na rozciąganie można prócz tego uzyskać w przedmiotach o większych rozmiarach, przy jednoczesnej dobrej ciągliwości, to znaczy o dużym wydłużeniu, przewężeniu i udarności. Po nawęgleniu i zahartowaniu, elementy wykonane ze stali stopowej charakteryzuje duża wytrzymałość rdzenia, której nie można uzyskać przy użyciu stali węglowych. Z tego względu stal stopową do nawęglania stosuje się na wysoko obciążone, ważne elementy konstrukcyjne silników, pojazdów mechanicznych i samolotów oraz części maszyn, które ze względu na warunki pracy muszą mieć dużą twardość powierzchniową zapewniającą znaczną odporność na ścieranie. Żądanych w rdzeniu własności wytrzymałościowych nie można jednak osiągnąć właściwą i normalną metodą zwykłego ulepszania (hartowania i odpuszczania), ponieważ już po odpuszczeniu przy 150°C twardość warstwy nawęglonej zaczyna się zmniejszać. Poza tym, aby uzyskać najwyższą twardość powierzchniową, warunki hartowania trzeba dostosować do składu chemicznego warstwy nawęglonej, dla której właściwa temperatura hartowania leży Materiałoznastwo II 55 z 77

znacznie niżej niż temperatura hartowania właściwa dla rdzenia. Wskutek tego rdzeń ulega jedynie częściowemu zahartowaniu i zazwyczaj wykazuje własności wytrzymałościowe niższe od optymalnych, możliwych do osiągnięcia przy całkowitym zahartowaniu. Wobec tego, że własności stali do nawęglania nie można, zmieniać przez odpuszczanie, skład chemiczny stali jest zasadniczym czynnikiem rozstrzygającym o własnościach wytrzymałościowych rdzenia. Określa on również hartowność stali, lecz w odniesieniu do przedmiotów nawęglonych własność ta ma mniejsze znaczenie ze względu na niezupełne zahartowanie, któremu ulega zazwyczaj rdzeń nawęglonego przedmiotu. W przypadku stosowania tych stali bez nawęglania (jako miękkich stali do ulepszania), hartowność stanowi istotne kryterium ich użytkowania, podobnie jak przy właściwych stalach stopowych do ulepszania cieplnego. Dobierając odpowiednio zawartość pierwiastków stopowych można uzyskać jednocześnie potrzebną wytrzymałość rdzenia w wymaganym przekroju i pożądaną twardość powierzchniową po nawęgleniu. Ponieważ każdy gatunek pozwała na osiągnięcie tylko bardzo wąskiego zakresu wytrzymałości rdzenia oraz charakterystycznej dla siebie struktury i twardości warstwy nawęglonej, aby pokryć szeroką rozpiętość Rm (490 do około 1370 MPa) i różnorodne wymagania dotyczące twardości powierzchniowej, potrzebne jest stosowanie różnych gatunków stali do nawęglania. 101 Stale stopowe do ulepszania cieplnego, charakterystyka, kryteria doboru, własności Do grupy stali konstrukcyjnych stopowych do ulepszania cieplnego zalicza się stale stosowane na odpowiedzialne części maszynowe, które powinno cechować połączenie dużej wytrzymałości (granicy plastyczności, wytrzymałości na zmęczenie) ze znaczną ciągliwością i udarnością (odpornością na kruche pękanie). Tę optymalną - z użytkowego punktu widzenia - kombinację własności mechanicznych osiąga się dzięki uzyskaniu struktury sorbitu w wyniku zastosowania ulepszania cieplnego, tj. połączonych zabiegów hartowania z następnym wysokim odpuszczeniem. Zastosowanie tego zabiegu powoduje pewnego rodzaju „ulepszenie” własności w stosunku do stali stosowanej w stanie surowym, lub podlegającej tylko normalizowaniu, w której nie nastąpiły zmiany strukturalne wywołane przez hartowanie i odpuszczanie. Ponieważ ulepszanie cieplne w sposób decydujący określa zespół użytkowych własności wytrzymałościowych części konstrukcyjnej, nazwa zabiegu „ulepszanie cieplne” przyjęta została przed kilkudziesięciu laty do określenia grupy stali, stosowanej na odpowiedzialne, bardzo obciążone części maszyn, które powinny odznaczać się optymalnym zespołem takich własności. Są to stale o średniej zawartości węgla (najczęściej 0,30÷0,40% C), w większości niskostopowe, o łącznej zawartości pierwiastków stopowych nieprzekraczającej 3%, rzadziej średniostopowe, w których łączna zawartość tych składników wynosi 3-5%, w wyjątkowych tylko przypadkach przekraczając 5%. Podstawowymi pierwiastkami stopowymi, występującymi w tych stalach są: mangan, krzem, chrom, nikiel i molibden, rzadziej wanad i wolfram. Skład chemiczny tych materiałów jest niekiedy podstawą dalszego ich podziału, np. na stale chromowo-niklowe, chromowo-molibdenowe, chromowo-niklowo-molibdenowe itp. Ze względu na wysokie wymagania użytkowe są to stale wyższej jakości, w których zawartość fosforu i siarki jest ograniczona do max. 0,035% każdego pierwiastka, a w niektórych przypadkach do max. 0,025% lub nawet jeszcze mniej (stale przetapiane elektrożużlowo). W podanej wyżej definicji stali do ulepszania należy zaznaczyć, że istotną i wyróżniającą cechą tych materiałów jest struktura uzyskana w wyniku ulepszania, warunkująca osiągnięcie optymalnych własności mechanicznych. Zabieg ulepszania cieplnego nie zawsze umożliwia Materiałoznastwo II 56 z 77

uzyskanie tych samych efektów strukturalnych, a w związku z tym stopień „ulepszania” własności może być różny. Efekt ten może być pełny (odpowiadający uzyskaniu struktury sorbitu) albo niepełny (mieszaniny sorbitu i innych składników strukturalnych, struktury odpuszczonego dolnego bainitu); w tym ostatnim przypadku nie osiąga się optymalnych własności. Zasięg tego efektu może być również ograniczony tylko do powierzchniowych warstw części konstrukcyjnej, w których przy hartowaniu osiągnięto krytyczną szybkość chłodzenia. Istotną cechą występującą w stalach konstrukcyjnych do ulepszania cieplnego jest możliwość uzyskania różnorodnej struktury (zależnie od wielu zmiennych czynników, jak skład chemiczny stali i jej hartowność, wymiary hartowanego przedmiotu, sposób chłodzenia przy hartowaniu), konsekwencją zaś tego jest możliwość znacznej rozpiętości wartości własności wytrzymałościowych. Struktura i własności wytrzymałościowe stali do ulepszania cieplnego Optymalne własności mechaniczne stali do ulepszania cieplnego zależą od struktury powstałej w wyniku ich zahartowania i odpuszczenia. Bardzo istotne jest określenie warunków, w jakich tę pożądaną strukturę można uzyskać. Informacji na ten temat dostarczają dwie podstawowe cechy charakteryzujące stal konstrukcyjną do ulepszania cieplnego: - hartowność, tj. zdolność do tworzenia przy hartowaniu struktury martenzytycznej, o której to właściwości można wnioskować z wykresów przemian austenitu, krzywych hartowności lub średnic krytycznych, - podatność struktury martenzytycznej na odpuszczanie Własności wytrzymałościowe stali konstrukcyjnych zależą od struktury uzyskanej po hartowaniu. Własności te mogą zmieniać się w szerokich granicach, zależnie od hartowności stali, wielkości przekroju hartowanego przedmiotu i sposobu chłodzenia; jako najbardziej charakterystyczne należy tu wymienić trzy następujące przypadki: 1. Jeżeli w stali po hartowaniu występuje wyłącznie struktura martenzytyczna lub przynajmniej o dużym, przeważającym udziale martenzytu, to po następnym odpuszczeniu otrzymuje się strukturę sorbityczną, wykazującą optymalne połączenie dużej wytrzymałości (Re, Rm) i ciągliwości (A, Z, K); osiągnięte wartości tych własności zależą od temperatury odpuszczania. W porównaniu z innymi strukturami sorbit wykazuje przede wszystkim: - dużą wartość stosunku (Re : Rm) • 100, która zwykle wynosi ok. 90% i praktycznie nie zależy od składu chemicznego stali, - niską temperaturę przejścia w stan kruchy, zależną jednak od składu chemicznego stali, sposobu chłodzenia po odpuszczaniu i innych czynników. 2. W miarę zmniejszania się udziału martenzytu w strukturze hartowania i zwiększania się udziału innych składników strukturalnych (bainit dolny i górny, perlit i ferryt) przy tej samej temperaturze odpuszczania wytrzymałość na rozciąganie będzie coraz to mniejsza, przy czym taką strukturę (składającą się „z sorbitu i innych składników strukturalnych) cechuje: - zmniejszenie wartości stosunku (Re : Rm) • 100, zależne od rodzaju niemartenzytycznych składników i ich udziału w strukturze hartowania; dla bainitu stosunek ten zwykle waha się w granicach 74÷85%, dla struktur ferrytyczno-perlitycznych w granicach 60÷70%, a niekiedy mniejszy, -podwyższenie przejściowej temperatury kruchości do około 0°C, a nawet powyżej, wskutek czego w temperaturze pokojowej „obserwuje się zwykle zmniejszenie udarności w porównaniu ze strukturą sorbityczną; -mimo znacznego zmniejszenia wytrzymałości na rozciąganie — brak poprawy wydłużenia (A) i przewężenia (Z). 3. W pewnych szczególnych przypadkach uzyskanie dużej wytrzymałości możliwe jest tylko, gdy struktura stali jest bainityczna. Dotyczy to mianowicie hartowania bardzo dużych Materiałoznastwo II 57 z 77

przekrojów, których nie można chłodzić z szybkością warunkującą uzyskanie martenzytu. W zwykłych stalach stopowych do ulepszania uzyskuje się wówczas niemartenzytyczne składniki strukturalne o małej twardości i malej granicy plastyczności, zwykle mniejszej od 40 kG/mm2 (ok. 30 N/mm2). Zmieniając skład chemiczny stali można jednak niekiedy uzyskać w szerokim zakresie szybkości chłodzenia strukturę bainitu dolnego, powstającego z austenitu w temperaturach zbliżonych do temperatury przemiany martenzytycznej. Ze względu na to, że własności wytrzymałościowe bainitu dolnego i martenzytu są podobne, więc po odpuszczeniu uzyskuje się przy znacznej wytrzymałości (Re do 7 kG/mm2, -tj. około 690 N/mm2) dostatecznie dużą ciągliwość, tj. udarność, wydłużenie i przewężenie. Taki zespół własności wytrzymałościowych w grupie stali do ulepszania cieplnego wykazują tylko niektóre stale (np. 25H2N4WA); jest on natomiast typowy dla tzw. stali bainitycznych, przeznaczanych na ciężkie odkuwki o dużej wytrzymałości wg normy branżowej BN65/0661-01. 102. Sposoby obróbki cieplnej stali stopowych konstrukcyjnych. Założone właściwości elementów maszyn i elementów konstrukcyjnych ze stali do ulepszania cieplnego uzyskuje się po obróbce cieplnej polegającej na hartowaniu, zwykle w zakresie 820 - 950°C i wysokim odpuszczaniu. Temperatura odpuszczania mieści się najczęściej w zakresie 500 - 680°C i może być tym wyższa, im większe jest w stali stężenie węgla i pierwiastków węglikotwórczych. Podwyższenie temperatury odpuszczania stali o określonym składzie chemicznym powoduje zmniejszenie własności wytrzymałościowych i zwiększenie własności plastycznych w związku z nasileniem procesu rozpadu martenzytu. Po ulepszaniu cieplnym strukturę stali stanowi martenzyt wysoko odpuszczony. Niektóre elementy konstrukcyjne, od których wymaga się dużej o stężeniu węgla 0,4-0,5% i zastosować po zahartowaniu niskie odpuszczanie. Poza ulepszaniem cieplnym, większość stali tej grupy można poddawać hartowaniu izotermicznemu, pod warunkiem, że uzyskane własności spełniają warunki podane w normie. Elementy o większych przekrojach należy chłodzić po odpuszczaniu w oleju celem przeciwdziałania kruchości odpuszczania, chyba że są wykonane ze stali z dodatkiem molibdenu. 103. Stale sprężynowe, ogólna charakterystyka, własności mechaniczne po obróbce cieplnej. Materiał stosowany na elementy sprężyste powinien cechować się bardzo dobrymi własnościami sprężystymi, tzn. wysoką granicą sprężystości Rsp oraz dużą wartością stosunków tej wielkości do granicy plastyczności Re lub R0,2 i wytrzymałości na rozciąganie Rm. Pożądana jest duża wytrzymałość na zmęczenie przy ograniczonych wymaganiach dotyczących własności plastycznych. Stale sprężynowe zawierają około 0,5 – 1,25%C (najczęściej 0,5 – 0,8%C), od którego przede wszystkim zależą własności wytrzymałościowe i granica sprężystości. W części stali podstawowym pierwiastkiem stopowym w tych stalach jest krzem, najintensywniej zwiększający Rsp, Re i Rm. Stale sprężynowe krzemowe charakteryzują się jednak małą hartownością i z tego względu są stosowane na sprężyny o mniejszych przekrojach. Większą hartownością charakteryzują się stale sprężynowe z podwyższonym stężeniem manganu. Dodatek chromu jeszcze intensywniej zwiększa hartowność i odporność stali na Materiałoznastwo II 58 z 77

odpuszczanie, jednocześnie zmniejszając wartość naprężeń w materiale. Podobny wpływ wywiera wanad (bardziej węglikotwórczy od chromu), zapewniając stalom sprężynowym drobnoziarnistość, zmniejszając szybkość przemian martenzytu i zmian własności wytrzymałościowych podczas odpuszczania oraz ograniczając skłonność stali do odwęglenia. Stale chromowo-wanadowe stosuje się na najsilniej obciążone sprężyny, w tym także o dużych przekrojach. Sprężyny ze stali chromowo-wanadowych, a także ze stali chromowokrzemowych mogą pracować w temperaturze około 300°C, natomiast w pozostałych – w temperaturze nieprzekraczającej 150°C. 104. Obróbka cieplna resorów i sprężyn. Obróbka cieplna resorów i sprężyn polega na austenityzowaniu w temperaturze 800 - 870°C i hartowaniu w oleju lub wodzie zależnie od gatunku stali, a następnie średnim odpuszczaniu w temperaturze 250 – 500°C. Po takiej obróbce cieplnej sprężyny mają strukturę martenzytu odpuszczonego o wymaganych własnościach mechanicznych. Wytrzymałość zmęczeniowa stali jest w dużym stopniu zależna od struktury warstwy wierzchniej, dlatego podczas obróbki cieplnej konieczne jest zabezpieczenie sprężyn przed odwęgleniem przez zastosowanie atmosfery ochronnej lub kąpieli solnej. Sprężyny szczególnie odpowiedzialne są wytwarzane z taśm lub drutów szlifowanych i obrabiane cieplnie wyłącznie w ośrodkach o potencjale węglowym większym od stężenia węgla w stali. Wiele sprężyn wykonuje się również z innych stali, np. ze stali narzędziowych węglowych lub stopowych, a do pracy w podwyższonych temperaturach ze stali narzędziowych szybkotnących. Sprężyny pracujące w środowiskach korozyjnych wykonywane są ze stali nierdzewnych hartowanych i odpuszczonych lub utwardzonych przez zgniot. Warstwę wierzchnią piór resorów można dodatkowo poddać obróbce usuwającej miejsca potencjalnego spiętrzenia naprężeń dającego początek złomowi zmęczeniowemu. 105. Stale na łożyska toczne, struktura i właściwości po obróbce cieplnej. Elementy łożyska tocznego pracujące w ekstremalnych warunkach wytężeniowych wymagają stali wysokiej jakości. Od stali łożyskowych wymaga się wąskiej i ściśle utrzymywanej tolerancji składników stopowych i zanieczyszczeń oraz odpowiedniej struktury. Takie stale są poddawane hartowaniu, a następnie odpuszczaniu niskiemu w temp. 150-250 C. Uzyskujemy w ten sposób strukturę martenzytu odpuszczania o stosunkowo dużej twardości 58-63 HRC. Inne właściwości to: -zmniejszenie naprężeń hartowniczych (poprzez zmianę struktury oraz relaksację naprężeń), - zachowanie wysokiej twardości i wytrzymałości (Rm , R0,2 ) ale bardzo mała ciągliwość (K), - duża odporność na ścieranie Stale na łożyska toczne, są także poddawane wyżarzaniu sferoidyzującemu, które polepsza skrawalność i umożliwia otrzymanie najwłaściwszej struktury przed hartowaniem. 106. Stale narzędziowe do pracy na zimno, podział, własności i obróbka cieplna. Stale narzędziowe do pracy na zimno dzielimy na: niestopowe i stopowe (nisko-, średnio-, i wysokostopowe) Wymagania i ich realizacja: - główne: duża twardość i odporność na ścieranie, - niskie odpuszczanie (ok. 180°C) po hartowaniu z nad A1 stali zaeutektoidalnej, (zwykle martenzyt odpuszczania + nierozpuszczone węgliki + austenit szczątkowy < 10%) Materiałoznastwo II 59 z 77

- często dodatkowo ciągliwość (udarność) obciążenia dynamiczne, wstrząsy, - stal o obniżonej zawartości węgla (ale niższa twardość i odporność na ścieranie), - zmniejszenie ilości C tylko w martenzytycznej osnowie (ubogi w C i M austenit z węglikami), - podwyższenie temperatury odpuszczania (często wymaga efektów twardości wtórnej), - zwykle hartowność, - hartowanie w oleju lub nawet w powietrzu ⇒ mniejsze zmiany wymiarowe, zniekształcenia, - w niektórych duży udział węglików stale ledeburytyczne (wysokochromowe), - niektóre przewidziane do obróbki cieplno-chemicznej (np. naweglanie), Obróbka cieplna tej grupy polega na hartowaniu i odpuszczaniu w takich temperaturach aby otrzymać strukturę martenzytu odpuszczania. Narzędiowe stale niestopowe hartuje się w temperaturze 760-800C, chłodzi w wodzie i odpuszcza w 180-300C, wygrzewając w temp. odpuszczania przez 2h. Dobór temp. odpuszczania zależy od wymaganej twardości i ciągliwości narzędzia. Twardość niestopowych stali narzędziowych po odpuszczaniu w 200C mieści się między 53 a 64 HRC. Większa hartowność narzędziowych stali stopowych do pracy na zimno umożliwia hartowanie narzędzi w oleju. Umożliwia to obróbkę cieplną narzędzi o znacznych przekrojach i złożonych kształtach. Temperatura austenityzowania wzrasta wraz ze zwiększeniem się stężenie pierwiastków węglikotwórczych w stali. Zapewnia to bowiem rozpuszczenie w roztworze stałym γ wystarczające ilości węglików stopowych. Ponieważ część węglików zwiększających odporność na ścieranie powinna pozostać nierozpuszczona stale zaeutektoidalne hartuje się z temperatury o 3060C wyższej od AC1. Stale narzędziowe stopowe do pracy na zimno w stanie zahartowanym wykazują strukturę martenzytu z austenitem szczątkowym i węglikami nierozpuszczonymi podczas austenityzowania. Odpuszczania tych stali odbywa się w temp 150-260C. 107. Ledeburytyczne stale narzędziowe do pracy na zimno, zastosowania, obróbka cieplna. Stale o zawartości węgla powyżej 1,4% to stale ledeburytyczne; po odlaniu występuje w strukturze ledeburyt przemieniony – mieszanina eutektyczna węglików i perlitu. Stale mają dużą hartowność, pozwalającą na hartowanie narzędzi o mniejszych przekrojach w powietrzu, a dzięki dużemu udziałowi objętościowemu twardszych od cementytu węglików stopowych (głównie chromu) należą do bardzo odpornych na ścieranie. Duża regularność odkształceń po hartowaniu bez zmiany kształtu powoduje że stosuje się je do wyrobu narzędzi o skomplikowanych kształtach, m.in. na płyty tnące do wykrojników, pierścienie do przeciągania, szczęki i rolki do walcowania i wytłaczania itp. Obróbka cieplna jak dla stali narzędziowych stopowych do pracy na zimno. (Część zagadnienia 106)

108. Stale szybkotnące struktura przed i po hartowaniu. Stale szybkotnące stosowane są na narzędzia skrawające pracujące w bardzo ciężkich warunkach; dużych szybkościach skrawania i dużych przekrojach wióra, dzięki zdolności zachowania twardości, odporności na ścieranie do temperatury 600°C oraz zależnych od nich własności tnących stali. Wszystkie stale szybkotnące mają wysokie stężenie węgla (0,77 – 1,4%) i dodatki stopowe przede wszystkim; wolfram - do 18%, molibden - do 8,7%, wanad do 4%, chrom ok. 4%, a kilka z nich kobalt do 10%. Zawartość węgla jest tak dobrana, aby w stanie wyżarzonym związać w węglikach prawie całkowicie pierwiastki stopowe – Mo, W, V i Cr, a w temperaturze austenityzowania do hartowania część rozpuścić (dla nasycenia austenitu i zwiększenia hartowności stali) i część pozostawić dla zapobieżenia rozrostu ziaren austenitu i zwiększenia odporności na ścieranie. Rola dodatków stopowych w stalach szybkotnących jest następująca:

Materiałoznastwo II 60 z 77

• Chrom zwiększa hartowność, wzmacnia efekt twardości wtórnej, zmniejsza szybkość utleniania, • Wolfram i molibden – podstawowe dodatki stosowane zamiennie; 1% Mo zastępuje 2% W, opóźniają procesy występujące podczas odpuszczania. • Wanad – zwiększa odporność na ścieranie, jest najsilniej węglikotwórczym pierwiastkiem wśród pozostałych dodatków stali szybkotnących, węgliki typu MC, bardzo twarde i trwałe w wysokich temperaturach przyczyniają się do efektu twardości wtórnej, rys. 2b, • Kobalt – zwiększa twardość w podwyższonych temperaturach (ale nie tworzy węglików) oraz jako jedyny zwiększa przewodność cieplną, szczególnie w wysokiej temperaturze wskutek czego narzędzia ze stali z kobaltem mogą skrawać z większą szybkością Wśród stali szybkotnących można wyróżnić stale wolframowe, molibdenowe i kobaltowe. Z uwagi na własności tnące stale kobaltowe są uważane za najlepsze. Stale szybkotnące należą do stali ledeburytycznych, tzn. w stanie odlanym i powolnym chłodzeniu mają strukturę złożoną z drobnego perlitu, węglików wtórnych i ledeburytu - eutektyki przemienionej – w skład której wchodzi perlit drobny, węgliki pierwotne i wtórne. Po hartowaniu struktura stali składa się z martenzytu listwowego z austenitem szczątkowym (ok. 30%) oraz węglików nierozpuszczonych podczas austenityzowania. 109. Obróbka cieplna stali szybkotnących. Po przeróbce plastycznej półwyroby ze stali szybkotnącej podlegają wyżarzaniu zmiękczającemu w temperaturze 800 - 850°C przez ok. 10 godz. Zapewnia ono zmniejszenie twardości poniżej 300HV i dobrą obrabialność dzięki strukturze równomiernie rozłożonych węglików, których udział objętościowy osiąga 30%, w osnowie ferrytu stopowego. Narzędzia ze stali szybkotnących podlegają hartowaniu i odpuszczaniu. Mała przewodność cieplna jest powodem stosowania podgrzewania stopniowego narzędzi do temperatury austenityzowania w kąpielach solnych, z wygrzaniem w ok. 550 i 850°C. Temperatura austenityzowania jest bardzo wysoka, około 50 do 70°C niższa od temperatury solidusu i wynosi około 1280°C. Umożliwia to rozpuszczenie się takiej ilości węglików w austenicie aby został on nasycony pierwiastkami stopowymi i węglem dla zwiększenia hartowności, a jednocześnie pozostawienie pewnej ilości węglików nie rozpuszczonych, które zahamują rozrost ziaren austenitu. Bardzo ważnym parametrem obróbki jest czas austenityzowania, który wynosi 80 do 150 s i jest niezależny od wielkości narzędzia. Chłodzenie z temperatury austenityzowania odbywa się stopniowo w kąpieli solnej o temperaturze ok. 550°C i następnie w spokojnym powietrzu. Większe narzędzia można chłodzić w oleju. Odpuszczanie przeprowadza się bezpośrednio po hartowaniu, zwykle dwukrotnie w temperaturze od 550 ÷ 600°C przez 2 godz. i chłodzi w powietrzu. Najkorzystniejsza jest temperatura 20 ÷ 30°C wyższa od wykazującej maksymalną twardość wtórną, co daje twardość do ok. 3 HRC wyższą od uzyskanej po zahartowaniu. Podczas pierwszego odpuszczania z martenzytu i austenitu szczątkowego wydzielają się drobnodyspersyjne węgliki, a podczas chłodzenia z temperatury odpuszczania następuje przemiana austenitu szczątkowego w martenzyt hartowania. Po pierwszym odpuszczaniu struktura stali zawiera więc martenzyt odpuszczony, martenzyt hartowania, węgliki pierwotne i drobnodyspersyjne oraz pozostały austenit szczątkowy. Drugie odpuszczanie ma na celu usunięcie kruchości martenzytu hartowania i dalsze obniżenie udziału austenitu szczątkowego. Po drugim odpuszczaniu struktura stali złożona jest z martenzytu odpuszczonego, węglików pierwotnych i drobnodyspersyjnych oraz śladów austenitu szczątkowego.

Materiałoznastwo II 61 z 77

110. Podział stali narzędziowych według hartowności i odporności na odpuszczanie. Podstawą podziału stali narzędziowych do pracy na zimno i na gorąco jest temperatura powierzchni narzędzia, która powinna być niższa od 200°C dla stali do pracy na zimno, a dla stali przeznaczonych na narzędzia do pracy na gorąco wynosi zwykle powyżej 200°C. Stale szybkotnące przeznaczone głównie do obróbki skrawaniem i w produkcji formowania mogą nagrzewać się do temperatury 600°C. 1) Stale narzędziowe niestopowe do pracy na zimno o Zawartość węgla: 0,45-1,20% C o Temperatura hartowania: 810-770oC (Spada ze wzrostem zawartości C) o Temperatura odpuszczania: 180oC Mała hartowność stali, zahartowanie na wskroś można uzyskać tylko dla średnic do 10 mm. Nie zahartowany rdzeń o strukturze, najczęściej drobnego perlitu, jest bardziej miękki ale jednocześnie bardziej ciągliwy, co pozwala stosować taką stal na narzędzia narażone na obciążenia dynamiczne. • Austenityzowanie w temperaturach 30–50°C powyżej linii Ac3 (stale podeutektoidalne) a powyżej linii Ac1 (stale eutektoidalne i nadeutektoidalne) • Chłodzenie w wodzie • Struktura po hartowaniu: martenzyt (stal podeutektoidalna i eutektoidalna), martenzyt z kulkowym cementytem drugorzędowym (stal nadeutektoidalna) • Odpuszczanie niskie, w temperaturze ~180°C w celu usunięcia naprężeń. Zostaje zachowana struktura hartowania i wysoka twardość. 2) Stale narzędziowe stopowe do pracy na zimno o Węgiel: 0,2-2,3% o Temp. Hartowania: 840-970oC o Temp. Odpuszczania: 180oC o Dodatki stopowe: Cr do 17%, Mo do 1,3%, V do 1,0%, W do 2,2%, Ni do 4,3, Mn do 2,5 i Si do 1,0%

Materiałoznastwo II 62 z 77

W porównaniu ze stalami niestopowymi mają: (1) zwiększoną hartowność, co daje możliwość produkcji większych narzędzi o bardziej skomplikowanych kształtach, z uwagi na stosowanie podczas hartowania łagodniejszych ośrodków chłodzących (olej, powietrze); (2) podwyższoną odporność na ścieranie wskutek obecności drobnych węglików pierwiastków stopowych (Cr, Mo, V, W). •Hartowanie i odpuszczanie niskie (wyższe od temperatury pracy). •Kilkustopniowe nagrzewanie narzędzi ze stali wysokostopowych o skomplikowanych kształtach dla zminimalizowania naprężeń cieplnych. • Austenityzowanie w temperaturach 30–50°C powyżej linii Ac1 (stale nadeutektoidalne), powyżej linii Accm (stale ledeburytyczne). W stalach nadeutektoidalnych podczas austenityzowania węgliki wtórne pozostają nierozpuszczone, w stalach ledeburytycznych rozpuszczają się w większości węgliki wtórne, a pozostają nie rozpuszczone węgliki pierwotne. Podczas austenityzacji pozostawia się więc pewną część węglików nie rozpuszczoną, co zwiększa odporność na ścieranie. • Odpuszczanie w 180°C. Zostaje zachowana struktura martenzytu z węglikami nie rozpuszczonymi podczas austenityzacji, co zapewnia wysoką twardość i odporność na ścieranie. 3) Stale narzędziowe do pracy na gorąco (>200oC) o Węgiel: 0,25-0,60% o Dodatki stopowe: Cr do 5,5%, Mo do 3,2%, V do 2,1%, Si do 1,0%, w niektórych gatunkach Ni do 2%, W do 9,5%, Co ok.4,5% Dobre właściwości mechaniczne w podwyższonych temperaturach (wysoka wytrzymałość, twardość, dobra ciągliwość), a w wypadku dużych wymiarów narzędzi, np. matryc — duża hartowność. Dostateczna odporność na szybkie zmiany temperatury; w wyniku wielokrotnego nagrzewania i chłodzenia wierzchniej warstwy narzędzi wytwarza się z upływem czasu na ich powierzchni siatka pęknięć. Zjawisko to zwane zmęczeniem cieplnym jest podstawową przyczyną zużywania się narzędzi do pracy na gorąco. • Hartowanie i wysokie odpuszczanie (temperatura wyższa od temperatury pracy narzędzia) •Temperatura austenityzacji: stale średniostopowe 1010–1040°C, wysokostopowe 1120–1150°C. Nagrzewanie dużych narzędzi prowadzi się stopniowo z małymi szybkościami, a czas austenityzacji narzędzi o dużych wymiarach może dochodzić do kilku godzin. Chłodzenie w oleju lub powietrzu. Struktura stali po hartowaniu to martenzyt z niewielką ilością austenitu szczątkowego i węglikami stopowymi nie rozpuszczonymi podczas austenityzacji. • Odpuszczanie stali średniostopowych 500–550°C, wysokostopowych w 600°C ma na celu uzyskanie dobrej udarności i odporności na odpuszczające działanie ciepła. Struktura po odpuszczaniu to martenzyt odpuszczony, węgliki drobnodyspersyjne wydzielone podczas odpuszczania i większe węgliki, nie rozpuszczone podczas austenityzacji.

Materiałoznastwo II 63 z 77

4) Stale narzędziowe szybkotnące o Węgiel: 0,80-1,60% o Dodatki stopowe: W do 18%, Mo do 8,7%, V do 4%, Cr do 4%; w kilku gatunkach stali Co do 10% o Wysoka twardość (65 HRC) Stale szybkotnące stosowane są na narzędzia skrawające pracujące w bardzo ciężkich warunkach; dużych szybkościach skrawania i dużych przekrojach wióra, dzięki zdolności zachowania twardości, odporności na ścieranie do temperatury 600°C oraz zależnych od nich własności tnących stali. Po obróbce plastycznej półwyroby ze stali szybkotnącej podlegają wyżarzaniu zmiękczającemu w temperaturze 800–850°C przez ok. 10 godz. Zapewnia ono zmniejszenie twardości poniżej 300HV i dobrą obrabialność dzięki równomiernemu rozłożeniu węglików , w osnowie ferrytu stopowego. Gotowe narzędzia hartuje się i odpuszcza. • Podgrzewanie stopniowe z uwagi na małą przewodność cieplną •Temperatura austenityzowania około 1280°C, co umożliwia rozpuszczenie takiej ilości węglików w austenicie aby został on nasycony pierwiastkami stopowymi i węglem dla zwiększenia hartowności, a jednocześnie pozostawienie części węglików nie rozpuszczonych, które zahamują rozrost ziaren austenitu •Chłodzenie stopniowe w kąpieli solnej lub oleju o temperaturze ok. 550°C i następnie w spokojnym powietrzu. Struktura stali po hartowaniu: martenzyt z austenitem szczątkowym (ok. 30%) i nierozpuszczone podczas austenityzowania węgliki • Dwukrotne odpuszczanie w temperaturze od 550–600°C przez 2 godz. z chłodzeniem w powietrzu. Podczas pierwszego odpuszczania z martenzytu i austenitu szczątkowego wydzielają się drobnodyspersyjne węgliki, a podczas chłodzenia następuje przemiana austenitu szczątkowego w martenzyt hartowania. Drugie odpuszczanie ma na celu usunięcie kruchości martenzytu hartowania i dalsze obniżenie udziału austenitu szczątkowego 111. Stale narzędziowe do pracy na gorąco obróbka cieplna, własności. Są przeznaczone na narzędzia, których temperatura powierzchni nagrzewa się powyżej 200°C i jednocześnie narażone są na częste i nagłe zmiany temperatury, odpuszczające działanie ciepła, duże naciski i ścieranie. Stosowane są m.in. na matryce, narzędzia do wyciskania, walce hutnicze, formy odlewnicze. Stale do pracy na gorąco muszą odznaczać się: • Dobrymi własnościami mechanicznymi w podwyższonych temperaturach (wysoką wytrzymałością, twardością, dobrą ciągliwością), a w wypadku dużych wymiarów narzędzi w nich wykonywanych (matryce) muszą mieć dużą hartowność, • Dostateczną odpornością na szybkie zmiany temperatury; w wyniku wielokrotnego nagrzewania i chłodzenia wierzchniej warstwy narzędzi wytwarza się z upływem czasu na ich powierzchni siatka pęknięć. Zjawisko to zwane zmęczeniem cieplnym jest podstawową przyczyną zużywania się narzędzi do pracy na gorąco. Wszystkie gatunki tych stali mają zbliżoną średnią zawartość węgla, w granicach od 0,25 do 0,60% i należą do średniostopowych i wysokostopowych, z udziałem chromu (do 5,5%), molibdenu (do 3,2%) i wanadu (do2,1%), krzemu (do 1%), w niektórych gatunkach; Materiałoznastwo II 64 z 77

wolframu (do 9,5%), kobaltu (ok. 4,5%) i niklu (do 2%). Skład chemiczny, warunki obróbki cieplnej przedstawiono w tabl. 3. Oznaczenie stali składa się z liczby wskazującej na zawartość węgla w setnych częściach procenta, czasem poprzedzonej literą X, następnie z symboli pierwiastków w kolejności ich udziału, na końcu występuje liczba, lub liczby niekiedy wskazujące na udział pierwiastków. Stale średniostopowe mają lepszą przewodność cieplną niż wysokostopowe i dlatego mniejszą skłonność do tworzenia pęknięć wskutek zmęczenia cieplnego. Stosuje się je do wyrobu matryc kuźniczych, kowadeł do pras i młotów. Stosunkowo krótki czas kontaktu narzędzia z obrabianym materiałem powoduje, że odporność na odpuszczające działanie ciepła, w tym wypadku ma mniejsze znaczenie. Natomiast z uwagi na duże naciski i wstrząsy w czasie kucia muszą wykazywać dostateczną twardość i dużą ciągliwość. Stale wysokostopowe do pracy na gorąco stosowane są na matryce do pras i formy do odlewów pod ciśnieniem, gdzie kontakt gorącego materiału jest stosunkowo długi i silniejsze nagrzewanie powierzchni narzędzia, przy spokojniejszych warunkach pracy. Dodatki stopowe; wolfram, molibden i wanad dają podczas odpuszczania efekt twardości wtórnej lub hamują spadek twardości przy odpuszczaniu. Obróbka cieplna stali narzędziowych do pracy na gorąco polega na hartowaniu i wysokim odpuszczaniu. Temperatura austenityzacji stali średniostopowych wynosi 1010 - 1040°C, a wysokostopowych 1120 - 1150°C. Nagrzewanie do hartowania dużych narzędzi prowadzi się stopniowo z małymi szybkościami, a czas austenityzacji narzędzi o dużych wymiarach może dochodzić do kilku godzin. Chłodzenie przeprowadza się w oleju lub powietrzu. Po hartowaniu stal ma strukturę martenzytu z niewielką ilością austenitu szczątkowego i węglikami stopowymi nie rozpuszczonymi podczas austenityzacji. Odpuszczanie stali średniostopowych w zakresie 500 – 550°C, a wysokostopowych w 600°C ma na celu zapewnienie dobrej udarności w warunkach pracy i odporność na odpuszczające działanie ciepła. Po odpuszczaniu struktura składa się z martenzytu odpuszczonego, drobnodyspersyjnych węglików wydzielonych podczas odpuszczania i większych skoagulowanych, nie rozpuszczonych podczas austenityzacji. 112.Stale żaroodporne i zaworowe, charakterystyka, obróbka cieplna. Stale żaroodporne (PN-EN 10095) Żaroodporność: cecha materiałów stosowanych powyżej 550ºC, wynikająca z ich odporności na działanie gorących gazów i produktów spalania, a także odporności na działanie stopionych soli i metali oraz dobrych właściwości mechanicznych podczas krótko- i długotrwałych naprężeń cieplnych. Żaroodporność jest związana ze skłonnością stopu do tworzenia zgorzeliny — warstwy produktów korozji na powierzchni, o zwartej budowie i ściśle przylegającej do podłoża. Stop posiada wtedy dobrą żaroodporność, gdyż dyfuzja jonów ze środowiska i jonów metalu w przeciwnym kierunku jest utrudniona, a szybkość tworzenia się zgorzeliny jest mała. Stal żaroodporna to stal, głównie ferrytyczna lub austenityczna, charakteryzująca się żaroodpornością (wg definicji jw.). Zastosowanie — mało obciążone mechanicznie części aparatury chemicznej, kotłów, pieców przemysłowych, części palników gazowych,skrzynie do nawęglania itp.

Materiałoznastwo II 65 z 77

Pierwiastki korzystnie wpływające na żaroodporność stali: Chrom — podstawowy pierwiastek zwiększający żaroodporność. W atmosferach utleniających tworzy na powierzchni stali ochronną warstwę tlenków. Dodatek ok. 5% Cr zapewnia żaroodporność w temperaturze do ok. 650°C. Zwiększenie stężenia chromu do ok. 30% powoduje wzrost żaroodporności do ok. 1100°C. Krzem i aluminium, mimo analogicznego wpływu na żaroodporność, występują w ograniczonej ilości ok. 2%, ze względu na niekorzystny wpływ na plastyczność stali. Nikiel nie zwiększa żaroodporności stali.

Stale zaworowe należą do grupy stali żarowytrzymałych z przeznaczeniem na zawory wylotowe silników spalinowych. Są to stale chromowo-krzemowo-molibdenowe, oraz stale chromowo-niklowo-wolfra-mowo-molibdenowe z dodatkiem do 0,5% azotu przeznaczone na najsilniej obciążone zawory wylotowe i wlotowe silników lotniczych i samochodowych. W zależności od składu chemicznego struktura tych stali może być ferrytyczna H10S2M lub austenityczna 4H14N14W2M z wydzieleniami wąglików., •

Stale o strukturze austenitycznej poddaje się przesycaniu z temperatury 1050-1100°C z chłodzeniem w wodzie i starzeniu w temperaturze 700-750°C. W wyniku tej obróbki otrzymuje się strukturę austenitu z Adyspersyjnymi wydzieleniami węglików M6C, M23C6 oraz węglikoazotków.

113. Pełzanie, sposoby przeciwdziałania. Pełzaniem nazywamy proces odkształcania plastycznego związany z bardzo małą szybkością odkształcania. Podczas pełzania w stałej, wysokiej temperaturze metal ulega odkształceniu plastycznemu pod działaniem prawie stałego naprężenia lub stałego obciążenia, a wielkością zmieniającą się w czasie jest szybkość odkształcenia. W zależności od temperatury i naprężenia można wydzielić trzy rodzaje pełzania:[1] Materiałoznastwo II 66 z 77

• • •

niskotemperaturowe, wysokotemperaturowe, dyfuzyjne.

114.Stale żarowytrzymałe, rodzaje, obróbka cieplna. Stal żarowytrzymała posiada odporność na odkształcenia w temp. wyższych od 500°C, czyli na pełzanie. Żarowytrzymałości sprzyjają te czynniki, które ograniczają samodyfuzję, prowadzą do powstania trwałych wydzieleń obcych faz, zwłaszcza na granicach ziarn oraz grube ziarno. W stalach austenitycznych współ. samodyfuzji są znacznie mniejsze niż w ferrytycznych, dzięki czemu są one bardziej odporne na pełzanie. Stale niżej stopowe o strukturze ferrytyczno-perlitycznej są stosowane w niższych zakresach temp. Stale wyżej stopowe, w których podstawowym pierwiastkiem stopowym jest Cr (1325%) z dodatkiem Al, Si, Ti są ferrytyczne i mogą być stosowane w zależności od ilości dodatków stopowych, od 950-1100°C. Jeżeli zawartość Cr w stalach ferrytycznych jest większa niż 13%, to podczas wygrzewania w temp. 400-500°C powstaje kruchość, zwana kruchością 475. Można ją usunąć przez krótkotrwałe wygrzanie powyżej temp. 600°C. W stalach wysokochromowych wygrzewanych w temp. 600-850°C pojawia się kruchość związana z wydzielaniem się fazy sigma. obydwa rodzaje kruchości usuwa przesycenie od temp. 1000°. Materiałoznastwo II 67 z 77

Austenityczne stale żarowytrzymałe to stale chromowo-niklowe z dodatkiem Si, Mo i mikrododatkami (N, V, Nb, Ti). Zakres temp. pracy tych stali wynosi 850-1150°C i jest tym wyższy im więcej jest dodatków stopowych. Stale ferrytyczno-austenityczne są to stale, w których dwufazową strukturę osiąga się przez zwiększenie udziału pierwiastków ferrytotwórczych i zmniejszenie ilości Ni, przez co obniża się ich cena, a wytrzymałość nawet rośnie. Są to stale zwane duplex. Mogą być stosowane jako żarowytrzymałe i odporne na korozję. Do stali wprowadza się mikrododatki Ti, N, Ce, Nb. 115. Stale nierdzewne ferrytyczne, martenzytyczne i dwufazowe, obróbka cieplna tych stali. Od stali nierdzewnych wymaga się odporności na korozję atmosferyczną i słabe roztwory soli, kwasów i ługów. Stale ferrytyczne – przy zawartości Cr 17%i C
Nasze opracowanie pytań 41-124

Related documents

77 Pages • 21,664 Words • PDF • 3.1 MB

8 Pages • 2,711 Words • PDF • 205.5 KB

23 Pages • 5,592 Words • PDF • 1.3 MB

477 Pages • 115,741 Words • PDF • 4.2 MB

21 Pages • 2,817 Words • PDF • 6.8 MB

5 Pages • 1,728 Words • PDF • 252.4 KB

7 Pages • 1,315 Words • PDF • 394.2 KB

31 Pages • 12,649 Words • PDF • 822.4 KB

42 Pages • 7,472 Words • PDF • 517.3 KB

11 Pages • 3,954 Words • PDF • 1 MB

28 Pages • 8,748 Words • PDF • 493 KB

131 Pages • 92,929 Words • PDF • 3.3 MB