Nowa Era - Styczeń 2018 - odpowiedzi

24 Pages • 5,754 Words • PDF • 200.4 KB
Uploaded at 2021-09-24 15:06

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z NOWĄ ERĄ 2017/2018

CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY

ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Ogólne zasady oceniania Zasady oceniania zawierają przykłady poprawnych rozwiązań zadań otwartych. Rozwiązania te określają wyłącznie zakres merytoryczny odpowiedzi i  nie są ścisłym wzorcem oczekiwanych sformułowań. Wszystkie merytorycznie poprawne odpowiedzi, spełniające warunki zadania, oceniane są pozytywnie – również te nieprzewidziane jako przykładowe odpowiedzi w  zasadach oceniania. Odpowiedzi nieprecyzyjne, dwuznacznie, niejasno sformułowane uznaje się za błędne. Zdający otrzymuje punkty za odpowiedzi, w  których została pokonana zasadnicza trudność rozwiązania zadania, np. w  zadaniach, w  których zdający samodzielnie formułuje odpowiedzi – poprawne uogólnianie, wnioskowanie, uzasadnianie; w  zadaniach doświadczalnych – poprawne zaprojektowanie eksperymentu; rachunkowych – zastosowanie poprawnej metody łączącej dane z szukaną. • Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. • Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a inne są błędne, nie otrzymuje punktów za żadną z nich. Jeżeli zamieszczone w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają z  treści polecenia) świadczą o  zasadniczych brakach w  rozumieniu omawianego zagadnienia i  zaprzeczają udzielonej poprawnej odpowiedzi, to za odpowiedź taką zdający otrzymuje 0 punktów. • Rozwiązanie zadania na podstawie błędnego merytorycznie założenia uznaje się w  całości za niepoprawne. • Rozwiązania zadań doświadczalnych (np. spostrzeżenia i wnioski) oceniane są wyłącznie wtedy, gdy projekt doświadczenia jest poprawny, czyli np. prawidłowo zostały dobrane odczynniki. Jeżeli polecenie brzmi: Zaprojektuj doświadczenie…, to w odpowiedzi zdający powinien wybrać właściwy odczynnik z zaproponowanej listy i wykonać kolejne polecenia. Za spostrzeżenia i wnioski będące konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego doświadczenia (np. błędnego wyboru odczynnika) zdający nie otrzymuje punktów. • W zadaniach, w których należy dokonać wyboru – każdą formę jednoznacznego wskazania (numer doświadczenia, wzory lub nazwy reagentów) należy uznać za pokonanie zasadniczej trudności tego zadania. • W  rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda (przedstawiony tok rozumowania), wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką i odpowiednią dokładnością. • Wynik liczbowy wielkości mianowanej podany bez jednostek lub z niepoprawnym ich zapisem jest błędny. • Jeżeli polecenie brzmi: Napisz równanie reakcji w  formie…, to w  odpowiedzi zdający powinien napisać równanie reakcji w podanej formie z uwzględnieniem bilansu masy i ładunku. Notacja: • Za napisanie wzorów strukturalnych zamiast wzorów półstrukturalnych (grupowych) lub sumarycznych oraz wzorów półstrukturalnych (grupowych) zamiast sumarycznych nie odejmuje się punktów. • Zapis „ ”, „ ” w równaniach reakcji nie jest wymagany. • W  równaniach reakcji, w  których ustala się stan równowagi, brak „ ” nie powoduje utraty punktów.

2 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Zadanie 1. (0–2) Wymaganie ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Wymaganie szczegółowe IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 3. Wiązania chemiczne. Zdający: 3.5) rozpoznaje typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) w prostych cząsteczkach związków nieorganicznych i organicznych.

Poprawna odpowiedź Numer wzoru elektronowego

I

II

III

Typ hybrydyzacji atomu centralnego

dygonalna

trygonalna

tetraedryczna

Kształt cząsteczki / / jonu

liniowy

trójkąt równoboczny

kątowy

Schemat punktowania 2 p. – poprawne określenie typów hybrydyzacji atomu centralnego oraz kształtów cząsteczek / jonów. 1 p. – poprawne określenie typów hybrydyzacji atomu centralnego i niepoprawne określenie kształtów cząsteczek / jonów lub niepoprawne określenie typów hybrydyzacji atomu centralnego i poprawne określenie kształtów cząsteczek / jonów. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 2. (0–1) Wymaganie ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Wymaganie szczegółowe IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 3. Wiązania chemiczne. Zdający: 3.6) określa typ wiązania (σ i π) w prostych cząsteczkach.

Poprawna odpowiedź Liczba wiązań σ: 2 Liczba wiązań π: 2 Schemat punktowania 1 p. – poprawne wskazanie liczby wiązań σ i poprawne określenie liczby wiązań π. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 3. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 3. Wiązania chemiczne. Zdający: problemów. 3.4) zapisuje wzory elektronowe typowych cząsteczek związków kowalencyjnych i jonów, z uwzględnieniem wiązań koordynacyjnych (np. […] amoniaku […]). 4. Kinetyka i statyka chemiczna. Zdający: 4.8) klasyfikuje substancje do kwasów lub zasad zgodnie z teorią Brønsteda–Lowry’ego. 3 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Poprawna odpowiedź H

N H

H

Schemat punktowania 1 p. – poprawne zapisanie wzoru elektronowego. 0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 4. (0–1) Wymaganie ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Wymaganie szczegółowe IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 2. Struktura atomu – jądro i elektrony. Zdający: 2.2) stosuje zasady rozmieszczania elektronów na orbitalach w atomach pierwiastków wieloelektronowych.

Poprawna odpowiedź Oznaczenie cyfrowe

Opis

III

Zapis konfiguracji jest niezgodny z regułą Hunda. Zapis konfiguracji jest niezgodny z zakazem Pauliego.

I

Zapis przedstawia konfigurację jonu mającego tyle samo elektronów, co atom żelaza.

II

Schemat punktowania 1 p. – poprawne uzupełnienie wszystkich wierszy tabeli. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 5. (0–1) Wymaganie ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Wymaganie szczegółowe IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 7. Metale. Zdający: 7.3) analizuje i porównuje właściwości fizyczne i chemiczne metali grup 1. i 2.

Poprawna odpowiedź Obserwacje i wnioski uczniów Kawałek metalu wyjęty z nafty jest miękki; można go kroić nożem. Kawałek metalu wrzucony do zimnej wody nie roztwarza się; reakcja zachodzi dopiero po podgrzaniu.

Symbol metalu K Mg

Kawałek metalu wrzucony do wody unosi się na jej powierzchni, formuje w kulkę, roztwarza się z wydzieleniem dużej ilości energii. Wydzielający się wodór zapala się.

K

Kawałek metalu wrzucony do zimnej wody roztwarza się; wydziela się gaz; w czasie doświadczenia roztwór mętnieje.

Ca

Schemat punktowania 1 p. – poprawne uzupełnienie wszystkich wierszy tabeli. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. 4 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Zadanie 6. (0–1) Wymaganie ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Wymaganie szczegółowe IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 3. Wiązania chemiczne. Zdający: 3.1) przedstawia sposób, w jaki atomy pierwiastków bloku s i p osiągają trwałe konfiguracje elektronowe (tworzenie jonów).

Poprawna odpowiedź Wzór związku chemicznego

Liczba koordynacyjna

NaCl

6

CsCl

8

Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 7. (0–1) Wymaganie ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Wymaganie szczegółowe IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 3. Wiązania chemiczne. Zdający: 3.3) opisuje mechanizm tworzenia wiązania jonowego (np. w chlorkach i tlenkach metali).

Poprawna odpowiedź Liczba koordynacyjna jonów siarczkowych: 4. Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 8. (0–1) Wymaganie ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Wymaganie szczegółowe IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 8. Niemetale. Zdający: 8.9) opisuje typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków o liczbach atomowych od 1 do 30 […].

5 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Poprawna odpowiedź Właściwość

Wzór sumaryczny

Utlenia się łatwo tlenem z powietrza; powstaje brunatny gaz. Ma kwasowy charakter chemiczny. Nie reaguje z wodą.

NO N2O3, N2O5, NO2 N2O, NO

Schemat punktowania 1 p. – poprawne uzupełnienie wszystkich wierszy tabeli. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 9. (0–2) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna. Zdający: problemów. 1.6) wykonuje obliczenia z uwzględnieniem […] mola dotyczące: mas substratów i produktów (stechiometria wzorów i równań chemicznych) […]. Przykładowe rozwiązanie Obliczenia: g MN2O4 = 92 mol g

MH2O = 18 mol

g

MHNO2 = 47 mol g

MHNO3 = 63 mol N2O4 + H2O

HNO2 + HNO3

Obliczenie masy N2O4: 1 cm3 N2O4 ––––– 1,45 g 14 cm3 N2O4 ––––– x g x = 20,3 g Sposób I Masa wody niezbędnej do całkowitego przereagowania NO2: 92 g N2O4 ––––– 18 g H2O 20,3 g N2O4 ––––– z z = 3,97 g Sumaryczna masa obu substratów reakcji = 20,3 g + 3,97 g = 24,27 g. Z prawa zachowania masy wynika, że masa subtratów reakcji musi być równa masie produktów tej reakcji, stąd 25 g – 24,27 g = 0,73 g to masa wody, jaka nie przereagowała w reakcji, a została w nadmiarze wprowadzona do reaktora. Sposób II Wiedząc, że z jednego mola N2O4 (92 g) można uzyskać 1 mol HNO3 i 1 mol HNO2 (47 g + 63 g = 110 g), układamy proporcję. 92 g N2O4 ––––– 110 g HNO2 + HNO3 6 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

20,3 g N2O4 ––––– y y = 24,27 g HNO2 + HNO3 Masa obydwu produktów wynosi 24,27 g, więc pozostałą masę 25 g – 24,27 g = 0,73 g stanowi woda niebiorąca udziału w reakcji chemicznej, w nadmiarze wprowadzona do reaktora przed reakcją. Odpowiedź: Masa wody, która nie uległa reakcji chemicznej wynosi 0,73 g. Schemat punktowania 2 p. – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, poprawne obliczenie masy wody, podanie wyniku – z poprawną dokładnością – wraz z jednostką. 1 p. – zastosowanie poprawnej metody obliczania, poprawne obliczenie masy wody, podanie wyniku z błędną dokładnością i/lub błędną jednostką. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 10. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie III etap edukacyjny nabytej wiedzy do rozwiązywania 7. Sole. Zdający: problemów. 7.4) pisze równania reakcji otrzymywania soli (…). IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Zdający: 5.10) pisze równania reakcji: zobojętniania, wytrącania osadów i hydrolizy soli w formie cząsteczkowej i jonowej (pełnej i skróconej). Poprawna odpowiedź II Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 11. (0–2) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 12. Kwasy karboksylowe. Zdający: problemów. 12. 5) zapisuje równania reakcji z udziałem kwasów karboksylowych (których produktami są sole […]); projektuje i przeprowadza doświadczenia pozwalające otrzymywać sole kwasów karboksylowych (w reakcjach kwasów z: metalami, tlenkami metali, wodorotlenkami metali i solami słabych kwasów); 12.6) projektuje i przeprowadza doświadczenie, którego wynik wykaże podobieństwo właściwości chemicznych kwasów nieorganicznych i kwasów karboksylowych.

7 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Poprawna odpowiedź C17H35COO– + H+ C17H35COOH↓ 2 C17H35COO– + Ca2+

(C17H35COO)2Ca

Schemat punktowania 2 p. – poprawne zapisanie dwóch równań reakcji chemicznych. 1 p. – poprawne zapisanie tylko jednego równania reakcji chemicznej. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Uwaga! Kolejność zapisu równań nie ma znaczenia. Zadanie 12. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 12. Kwasy karboksylowe. Zdający: problemów. 12.9) tłumaczy przyczynę zasadowego odczynu roztworu wodnego […] mydła; ilustruje równaniami reakcji. Poprawna odpowiedź C17H35COO– + H2O

C17H35COOH + OH–

Schemat punktowania 1 p. – poprawne zapisanie równania reakcji w formie jonowej skróconej. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 13. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – zakres podstawowy nabytej wiedzy do rozwiązywania 2. Chemia środków czystości. Zdający: problemów. 2.2) (…) zaznacza fragmenty hydrofobowe i hydrofilowe we wzorach cząsteczek substancji powierzchniowo czynnych. Poprawna odpowiedź H3 C

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

część hydrofobowa Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi.

8 z 24

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

C

O Oczęść hydrofilowa

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Zadanie 14. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych. problemów. Zdający: 5.1) wymienia różnice we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin. Poprawna odpowiedź Oznaczenie układu dyspersyjnego

Nazwa układu dyspersyjnego

X

roztwór rzeczywisty

Y

koloid

Z

zawiesina

Schemat punktowania 1 p. – poprawne uzupełnienie tabeli. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 15. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych. problemów. Zdający: 5.4) opisuje sposoby rozdzielania roztworów właściwych (ciał stałych w cieczach, cieczy w cieczach) na składniki. Poprawna odpowiedź Metoda rozdzielania

Numer mieszaniny

Sączenie przez sączek z bibuły

III

Rozdzielanie z wykorzystaniem rozdzielacza

IV

Destylacja

I

Ekstrakcja jednego ze składników do rozpuszczalnika organicznego

II

Schemat punktowania 1 p. – poprawne uzupełnienie wszystkich wierszy tabeli. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi.

9 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Zadanie 16. (0–3) Wymaganie ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Wymagania szczegółowe IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna. Zdający: 1.6) wykonuje obliczenia z uwzględnieniem […] mola dotyczące: mas substratów i produktów (stechiometria wzorów i równań chemicznych) […]. 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Zdający: 5.2) wykonuje obliczenia związane z […] zastosowaniem pojęć stężenie procentowe i molowe.

Przykładowe rozwiązanie Obliczenia: 1. Obliczenie masy SiO2 w mieszaninie 1 mol SiO2 ––––– 60 g 0,111 mol SiO2 ––––– a a = 6,66 g 2. Obliczenie masy Na2CO3 i CaCO3 w mieszaninie m = 10,0 g – 6,66 g = 3,34 g 3. Obliczenie liczby moli HCl biorącej udział w reakcji chemicznej z węglanami 2 mol HCl ––––– 1000 cm3 b ––––– 32,25 cm3 b = 0,0645 mol HCl 4. Ułożenie równań umożliwiających obliczenie y oraz z 2y + 2z = 0,0645 106y + 100z = 3,34 y = 0,03225 – z 106 · (0,03225 – z) + 100z = 3,34 y = 0,03225 – z 3,4185 – 106z + 100z = 3,34 y = 0,03225 – z 6z = 0,0785 y = 0,019 z = 0,013 Odpowiedź: Wyjściowa mieszanina zawierała 0,019 mol Na2CO3 i 0,013 mol CaCO3. Schemat punktowania 3 p. – zastosowanie poprawnej metody obliczania, poprawne zapisanie układu równań, poprawne obliczenie liczby moli Na2CO3 oraz CaCO3 w mieszaninie, zapisanie ostatecznych wyników z właściwą dokładnością, wraz z jednostką. 2 p. – zastosowanie poprawnej metody obliczania, poprawne zapisanie układu równań, popełnienie błędu podczas rozwiązywania układu równań, zapisanie ostatecznych wyników z właściwą dokładnością, wraz z jednostką. lub

10 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

2 p. – zastosowanie poprawnej metody obliczania, poprawne zapisanie układu równań, poprawne obliczenie liczby moli Na2CO3 oraz CaCO3 w mieszaninie, zapisanie ostatecznych wyników z niewłaściwą dokładnością i/lub błędną jednostką. 1 p. – poprawne wyznaczenie masy SiO2 i sumarycznej masy Na2CO3 + CaCO3 w mieszaninie oraz poprawne wyznaczenie liczby moli HCl. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 17. (0–2) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom podstawowy nabytej wiedzy do rozwiązywania 1. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego. Zdający: problemów. 1.1) bada i opisuje właściwości SiO2. IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 8. Niemetale. Zdający: 8.9) opisuje typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków o liczbach atomowych od 1 do 30, w tym zachowanie wobec wody, kwasów i zasad; zapisuje odpowiednie równania reakcji. Poprawna odpowiedź a) (0–1) SiO2 + 2 NaOH Na2SiO3 + H2O lub SiO2 + 4 NaOH

Na4SiO4 + 2 H2O

Schemat punktowania 1 p. – poprawne napisanie równania reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. b) (0–1) Poprawna odpowiedź kwasowym Schemat punktowania 1 p. – poprawne określenie charakteru chemicznego. 0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 18. (0–2) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych. problemów. Zdający: 5.8) uzasadnia (ilustrując równaniami reakcji) […] przyczynę odczynu niektórych roztworów soli (hydroliza). Poprawna odpowiedź Odczyn: zasadowy 11 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Równanie reakcji chemicznej: CO32– + H2O HCO3– + OH– lub CO32– + 2 H2O

H2O · CO2 + 2 OH–

lub CO32– + H2O

CO2 + 2 OH–

Schemat punktowania 2 p. – poprawne określenie odczynu i poprawne zapisanie równania reakcji chemicznej. 1 p. – poprawne określenie tylko odczynu lub tylko poprawne zapisanie równania reakcji chemicznej. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 19. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom podstawowy nabytej wiedzy do rozwiązywania 1. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego. Zdający: problemów. 1.5) zapisuje wzory hydratów i soli bezwodnych (CaSO4, (CaSO4)2 · H2O i CaSO4 · 2 H2O); podaje ich nazwy; opisuje różnice we właściwościach hydratów i substancji bezwodnych; przewiduje zachowanie się hydratów podczas ogrzewania i weryfikuje swoje przewidywania poprzez doświadczenie; wymienia zastosowania skał gipsowych; wyjaśnia proces twardnienia zaprawy gipsowej (zapisuje odpowiednie równanie reakcji). Poprawna odpowiedź Siarczan(VI) wapnia jest trudno rozpuszczalny w wodzie. W temperaturze do 333 K w równowadze z roztworem nasyconym pozostaje związek chemiczny o wzorze CaSO4 ∙ 2 H2O, którego nazwa systematyczna to siarczan(VI) wapnia–woda(1/2). Ta sól uwodniona w przemyśle jest znana pod nazwą gipsu (gips krystaliczny). Hydrat ten – ogrzewany – traci częściowo wodę dopiero w temperaturze wyższej od 373 K. Przechodzi wtedy w związek chemiczny o wzorze 2 CaSO4 ∙ H2O lub (CaSO4)2 ∙ H2O, który po wymieszaniu z wodą wykazuje zdolność do jej wiązania i twardnienia z utworzeniem porowatej, białej masy. Proces twardnienia można przedstawić za pomocą następującego równania reakcji: 2 CaSO4 ∙ H2O + 3 H2O 2 (CaSO4 ∙ 2 H2O) 2 (CaSO4 ∙ 2 H2O). lub (CaSO4)2 ∙ H2O + 3 H2O Schemat punktowania 1 p. – poprawne uzupełnienie wszystkich zdań. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 20. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 16. Cukry. Zdający: problemów. 16.10) planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające stwierdzić obecność skrobi w artykułach spożywczych. 12 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Poprawna odpowiedź skrobia Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 21. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych. problemów. Zdający: 5.11) projektuje i przeprowadza doświadczenia pozwalające otrzymać różnymi metodami kwasy, wodorotlenki i sole. Poprawna odpowiedź 2 FeCl3 + 2 KI 2 FeCl2 + 2 KCl + I2 Schemat punktowania 1 p. – poprawne zapisanie równania reakcji w formie cząsteczkowej. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 22. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie III etap edukacyjny nabytej wiedzy do rozwiązywania 5. Woda i roztwory wodne. Zdający: problemów. 5.1) bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie. IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 9. Węglowodory. Zdający: 9.6) określa tendencje zmian właściwości fizycznych (stanu skupienia, temperatury topnienia itp.) w szeregach homologicznych alkanów, alkenów i alkinów. Poprawna odpowiedź 1.

Heksan tworzy warstwę dolną, a woda – warstwę górną, ponieważ węglowodory mają gęstość większą od gęstości wody.

2. Warstwa heksanu barwi się na fioletowo. 3.

Po zanurzeniu elektrod w warstwie wodnej i przyłożeniu źródła napięcia obserwuje się przewodzenie prądu elektrycznego przez mieszaninę poreakcyjną.

Schemat punktowania 1 p. – poprawna ocena wszystkich zdań. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi.

13 z 24

P

F

P

F

P

F

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Zadanie 23. (0–2) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 6. Reakcje utleniania i redukcji. Zdający: problemów. 6.3) wskazuje […] proces utleniania i redukcji w podanej reakcji redoks; 6.5) stosuje zasady bilansu elektronowego – dobiera współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji utleniania-redukcji (w formie cząsteczkowej i jonowej). Poprawna odpowiedź Równanie procesu redukcji: Pb3O4 + 2e– + 8 H3O+

3 Pb2+ + 12 H2O

lub 2 PbO ∙ PbO2 + 2e– + 8 H3O+

3 Pb2+ + 12 H2O

Równanie procesu utleniania: Mn2+ + 12 H2O

MnO4– + 5e– + 8 H3O+

lub Mn2+ + 12 H2O – 5e–

MnO4– + 8 H3O+

Schemat punktowania 2 p. – poprawne napisanie obydwu równań w formie jonowo-elektronowej. 1 p. – poprawne napisanie tylko jednego równania w formie jonowo-elektronowej. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 24. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 6. Reakcje utleniania i redukcji. Zdający: problemów. 6.3) wskazuje […] proces utleniania i redukcji w podanej reakcji redoks; 6.5) stosuje zasady bilansu elektronowego – dobiera współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji utleniania-redukcji (w formie cząsteczkowej i jonowej). Poprawna odpowiedź 5 Pb3O4 + 2 Mn2+ + 24 H3O+

2 MnO4– + 15 Pb2+ + 36 H2O

Schemat punktowania 1 p. – poprawne uzupełnienie współczynników stechiometrycznych. Uwaga! Zdający otrzymuje 1 p. również wtedy, gdy nie otrzymał punktów za napisanie równań w zadaniu 23., ale poprawnie dobrał współczynniki w zadaniu 24. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi.

14 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Zadanie 25. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 6. Reakcje utleniania i redukcji. Zdający: problemów. 6.1) wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć: stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja; 6.3) wskazuje utleniacz, reduktor […]. Poprawna odpowiedź Wzór utleniacza: Pb3O4 Nazwa reduktora: kation manganu(II) Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 26. (0–2) Wymagania ogólne II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III. Opanowanie czynności praktycznych.

Wymaganie szczegółowe IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 4. Kinetyka i statyka chemiczna. Zdający: 4. 7) stosuje regułę przekory do jakościowego określania wpływu zmian temperatury, stężenia reagentów i ciśnienia na układ pozostający w stanie równowagi dynamicznej.

Poprawne rozwiązanie Po ustaleniu się stanu równowagi w roztworach 1. i 2. zależność stężeń molowych jonów CrO42– jest następująca (stężenia są sobie równe / stężenie w roztworze 1. jest większe  / stężenie w roztworze 2. jest większe ). Po zmieszaniu roztworów (stężenia molowe jonów CrO42– i Cr2O72–nie uległy zmianie / zwiększyło się stężenie jonów CrO42–/ zmniejszyło się stężenie jonów Cr2O72–). Zmieszanie obydwu roztworów (spowoduje przesunięcie stanu równowagi w stronę tworzenia produktów / spowoduje przesunięcie stanu równowagi w stronę tworzenia substratów / nie zmieni położenia stanu równowagi). Schemat punktowania 2 p. – podkreślenie trzech poprawnych odpowiedzi. 1 p. – podkreślenie dwóch poprawnych odpowiedzi. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 27. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 4. Kinetyka i statyka chemiczna. Zdający: problemów. 4.3) stosuje pojęcia: egzoenergetyczny, endoenergetyczny, energia aktywacji do opisu efektów energetycznych przemian; 4.4) interpretuje zapis ΔΗ < 0 i ΔH > 0 do określenia efektu energetycznego reakcji.

15 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Poprawna odpowiedź Wykresy przedstawiające reakcje egzoenergetyczne

A, B

Wykresy przedstawiające reakcje endoenergetyczne

C, D

Schemat punktowania 1 p. – poprawne uzupełnienie wszystkich wierszy tabeli. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 28. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 4. Kinetyka i statyka chemiczna. Zdający: problemów. 4.3) stosuje pojęcia: egzoenergetyczny, endoenergetyczny, energia aktywacji do opisu efektów energetycznych przemian; 4.4) interpretuje zapis ΔΗ < 0 i ΔH > 0 do określenia efektu energetycznego reakcji. Poprawna odpowiedź Zmiany energetyczne poprawnie przedstawia wykres: B. Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 29. (0–2) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 7. Metale. Zdający: problemów. 7.5) przewiduje kierunek przebiegu reakcji metali z kwasami i z roztworami soli, na podstawie danych zawartych w szeregu napięciowym metali; 7.6) projektuje i przeprowadza doświadczenie, którego wynik pozwoli porównać aktywność chemiczną metali, np. miedzi i cynku. Poprawna odpowiedź Doświadczenie I: 2 Al + 3 Fe2+ Doświadczenie II: Cu + 2 Ag+

2 Al3+ + 3 Fe Cu2+ + 2 Ag

Schemat punktowania 2 p. – poprawne zapisanie dwóch równań reakcji w formie jonowej skróconej. 1 p. – poprawne zapisanie tylko jednego równania reakcji w formie jonowej skróconej. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi.

16 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Zadanie 30. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna. Zdający: problemów. 1.5) dokonuje interpretacji jakościowej i ilościowej równania reakcji w ujęciu molowym, masowym i objętościowym (dla gazów). Poprawna odpowiedź 1. W doświadczeniu I masa płytki (zwiększy się / zmniejszy się / nie zmieni się). 2. W doświadczeniu II masa płytki (zwiększy się / zmniejszy się / nie zmieni się). Schemat punktowania 1 p. – poprawne określenie zmiany masy płytki w obu doświadczeniach. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 31. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 7. Metale. Zdający: problemów. 7.1) opisuje podstawowe właściwości fizyczne metali […]. Poprawna odpowiedź Należy podkreślić informacje 1, 4 Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 32. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 4. Kinetyka i statyka chemiczna. Zdający: problemów. 4.9) interpretuje wartości […] pH […]. Poprawna odpowiedź W opisanym przypadku pH roztworu kwasu azotowego(III) jest (wyższe od / niższe od / równe) pH roztworu kwasu azotowego(V). Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

17 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Zadanie 33. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 4. Kinetyka i statyka chemiczna. Zdający: problemów. 4.1) definiuje termin: szybkość reakcji (jako zmiana stężenia reagenta w czasie); 4.2) szkicuje wykres zmian stężeń reagentów i szybkości reakcji w funkcji czasu. Poprawna odpowiedź Symbol substratu lub produktu Numer krzywej na wykresie

X

Y

Z

I

III

II

Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 34. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 4. Kinetyka i statyka chemiczna. Zdający: problemów. 4.9) interpretuje wartości […] pH […]. Poprawna odpowiedź III, II, I lub NaOH, KOH, Ba(OH)2 Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 35. (0–2) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych. problemów. Zdający: 5.2) wykonuje obliczenia związane […] z zastosowaniem pojęć stężenie procentowe i molowe. Przykładowe rozwiązanie W roztworze III stężenie jonów OH– wynosi 0,4 mol ∙ dm–3. Stężenie kationów wodoru w roztworze kwasu musi więc wynosić 0,04 mol ∙ dm–3.

18 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

W celu wyznaczenia stężenia kwasu chlorowego(III) należy zapisać wyrażenie na stałą dysocjacji tego kwasu. [H+][ClO2–] ; K = 0,011 K= [HClO2] [H+] = [ClO2–] = 0,04 mol ∙ dm–3 [HClO2] = C0 – [H+] = C0 – 0,04 0,042 = 0,011 C0 – 0,04 C0 = 0,185 mol . dm–3 C0 = 0,2 mol . dm–3 Schemat punktowania 2 p. – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyniku z właściwą dokładnością. 1 p. – zastosowanie poprawnej metody i popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego lub podanie wyniku z niewłaściwą dokładnością. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 36. (0–1) Wymaganie ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Wymaganie szczegółowe III etap edukacyjny 4. Powietrze i inne gazy. Zdający: 4.4) pisze równania reakcji otrzymywania: tlenu, wodoru […] (np. rozkład wody pod wpływem prądu elektrycznego […].

Poprawna odpowiedź 2 H2O 2 H2 + O2 Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 37. (0–1) Wymaganie ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Wymaganie szczegółowe IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Zdający: 5.7) przewiduje odczyn roztworu po reakcji […].

Poprawna odpowiedź obojętny Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

19 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Zadanie 38. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 4. Kinetyka i statyka chemiczna. Zdający: problemów. 4.10) porównuje moc elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji. Poprawna odpowiedź Wymienione monopodstawione pochodne fenolu są kwasami silniejszymi od fenolu, ponieważ wartości ich stałych dysocjacji są wyższe niż wartość stałej dysocjacji fenolu (Ka = 1,3 ∙ 10–10). Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 39. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 4. Kinetyka i statyka chemiczna. Zdający: problemów. 4.9) interpretuje wartości stałej dysocjacji, pH, pKw. Poprawna odpowiedź 2-bromofenolan sodu lub o-bromofenolan sodu lub 2-bromobenzenolan sodu lub o-bromobenzenolan sodu Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 40. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 9. Węglowodory. Zdający: problemów. 9.5) […] uzasadnia warunki wystąpienia izomerii cis-trans […]. Przykładowe rozwiązanie Związek III może występować w postaci izomerów cis-trans, ponieważ podstawniki przy obydwu atomach węgla przy wiązaniu podwójnym są różne. Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi.

20 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Zadanie 41. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 9. Węglowodory. Zdający: problemów. 9.10) opisuje właściwości chemiczne alkinów […] przyłączenie: […] HBr […], pisze odpowiednie równania reakcji. Poprawna odpowiedź CH3 - CH2 - C   C - CH2 - CH3 + 2 HBr 

Br  CH3 - CH2 - C - CH2 - CH2 - CH3

Schemat punktowania 1 p. – poprawne zapisanie równania reakcji chemicznej. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Br

Zadanie 42. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 9. Węglowodory. Zdający: problemów. 9. 4) […] wykazuje się rozumieniem pojęć: […] izomeria; 9. 5) rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerów konstytucyjnych […]. Poprawna odpowiedź Br

lub H 2C H 2C

CH2

CH2

CH

Br

CH2

Schemat punktowania 1 p. – narysowanie poprawnego wzoru izomeru. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 43. (0–1) Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 11. Związki karbonylowe − aldehydy i ketony. Zdający: problemów. 11.4) określa rodzaj związku karbonylowego (aldehyd czy keton) na podstawie wyników próby (z odczynnikiem Tollensa i Trommera). 21 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Przykładowe rozwiązanie Próba Tollensa umożliwia takie rozróżnienie, ponieważ jednym z produktów reakcji chemicznej jest keton, a drugim aldehyd, który daje pozytywny wynik tej próby. Schemat punktowania 1 p. – odpowiedź poprawna. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 44. (0–2) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 12. Kwasy karboksylowe. Zdający: problemów. 12.5) zapisuje równania reakcji z udziałem kwasów karboksylowych (których produktami są sole i estry; […]. 13. Estry i tłuszcze. Zdający: 13.2) […] zapisuje równania reakcji alkoholi z kwasami karboksylowymi […]. Poprawna odpowiedź

18

+ Na16OH

H3C - C 18

18

+

+ H216O

18

CH3CH216OH

O

H3C - C

OH

O

H3C - C 18

18

O

+

H

18

O + H218O

H3C - C 16

OH

ONa

OCH2CH3

Schemat punktowania 2 p. – poprawne dokończenie dwóch równań reakcji chemicznych. 1 p. – poprawne dokończenie jednego równania reakcji chemicznej. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 45. (0–1) Wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

Wymaganie szczegółowe IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 14. Związki organiczne zawierające azot. Zdający: 14.4) zapisuje równania reakcji otrzymywania amin alifatycznych […].

22 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Poprawna odpowiedź CH3 CH3 – CH2 – CH2 – CH – NH2

CH3 CH3

CH3I

CH3 – CH2 – CH2 – CH – N+ – CH3 I– CH3

Ag2O, H2O, ogrzewanie

CH3

CH2 CH3 – CH2 – CH2 – CH

H3 C

N

CH3

Schemat punktowania 1 p. – poprawne uzupełnienie schematu. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 46. (0–2) Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozumowanie i zastosowanie IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony nabytej wiedzy do rozwiązywania 16. Cukry. Zdający: problemów. 16.1) dokonuje podziału cukrów na proste i złożone, klasyfikuje cukry proste ze względu na grupę funkcyjną i wielkość cząsteczki; 16.3) zapisuje wzory łańcuchowe: rybozy, 2-deoksyrybozy, glukozy i fruktozy i wykazuje, że cukry proste należą do polihydroksyaldehydów lub polihydroksyketonów; rysuje wzory taflowe (Hawortha) glukozy i fruktozy; 16.5) opisuje właściwości glukozy i fruktozy; wskazuje na podobieństwa i różnice; planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające na odróżnienie tych cukrów; 16.7) wyjaśnia, dlaczego maltoza posiada właściwości redukujące, a sacharoza nie wykazuje właściwości redukujących.

23 z 24

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Chemia – poziom rozszerzony

Poprawna odpowiedź Cukier jest aldozą

Cukier jest ketozą

Cukier ma właściwości redukujące

A

x

x

B

x

x

C

x

D

x x

E Schemat punktowania 2 p. – poprawne zaklasyfikowanie cukrów A–C jako aldoz/ketoz oraz poprawne wskazanie, które z cukrów A–E mają właściwości redukujące. 1 p. – prawidłowe zaklasyfikowanie cukrów A–C jak aldoz/ketoz oraz niepoprawne wskazanie lub brak wskazania, który z cukrów A–E ma właściwości redukujące lub niepoprawne zaklasyfikowanie cukrów A–C jako aldoz/ketoz lub brak zaklasyfikowania oraz poprawne wskazanie, który z cukrów A–E ma właściwości redukujące. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi. Zadanie 47. (0–1) Wymagania ogólne

Wymaganie szczegółowe

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 15. Białka. Zdający: 15. 2) opisuje strukturę drugorzędową białek (α- i β-) oraz wykazuje znaczenie wiązań wodorowych dla ich stabilizacji; tłumaczy znaczenie trzeciorzędowej struktury białek i wyjaśnia stabilizację tej struktury przez grupy R-, zawarte w resztach aminokwasów (wiązania jonowe, mostki disiarczkowe, wiązania wodorowe i oddziaływania van der Waalsa).

Poprawna odpowiedź 1. Izoformy PrPC oraz PrPSc różnią się strukturą pierwszorzędową.

P

F

2. α-helisa i β-harmonijka to przykłady struktur drugorzędowych białka.

P

F

Konwersja prawidłowej formy prionu PrPC do formy PrPSc odpowiedzialnej 3. za chorobę jest związana ze zmianą struktury drugorzędowej łańcucha polipeptydowego.

P

F

Schemat punktowania 1 p. – poprawna ocena wszystkich zdań. 0 p. – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi.

24 z 24
Nowa Era - Styczeń 2018 - odpowiedzi

Related documents

24 Pages • 5,754 Words • PDF • 200.4 KB

459 Pages • 166,318 Words • PDF • 164.4 MB

15 Pages • 3,483 Words • PDF • 947.5 KB

10 Pages • 2,396 Words • PDF • 1.7 MB

16 Pages • PDF • 2.6 MB

416 Pages • 145,735 Words • PDF • 183.2 MB

1 Pages • 680 Words • PDF • 97.6 KB

62 Pages • 23,983 Words • PDF • 17.9 MB

2 Pages • 230 Words • PDF • 61.8 KB

163 Pages • 42,262 Words • PDF • 32.1 MB