odpowiedzi hydrologia

6 Pages • 1,352 Words • PDF • 635 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:01

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


1.Co to jest duży obieg wody w przyrodzie na jakie obiegi się go dzieli? Zamknięty cykl krążenia wody między oceanem, atmosferą i kontynentem. W obiegu wody wyróżnia się mały obieg oceaniczny i mały obieg kontynentalny. 2.Wymień podstawowe procesy występujące w zlewni w obiegu wody w cyklu lądowym. - intercepcja - infiltracja - ewapotranspiracja - spływ powierzchniowy - odpływ podpowierzchniowy - odpływ podziemny

- odpływ z sieci koryt rzecznych 3.Wymienić i opisać podstawowe parametry opisujące zlewnię a)Maksymalna długość cieku wraz z suchą doliną – największa odległość w linii prostej między ujściem i punktem najbardziej oddalonym na dziale wodnym. b) Długość maksymalna zlewni Lmax[km] – maksymalna odległość pomiędzy przekrojem zamykającym a granicą zlewni c) Średnia szerokość zlewni B[km] – stosunek powierzchni zlewni do jej długości maksymalnej. d) Długość cieku - odległość od źródeł do przekroju zamykającego e) Gęstość sieci rzecznej – stosunek długości wszystkich cieków w zlewni do powierzchni zlewni f) Granica topograficzna zlewni - określona przez pomiar na mapie obszaru ograniczonego topograficznym działem wodnym (planimetrowanie) h) Powierzchnia zlewni – powierzchnia w obrębie granicy zlewni topograficznej g) Parametr kolistości zlewni – stosunek pola powierzchni zlewni do pola koła o tym samym obwodzie co obwód zlewni. i) Średnia wysokość zlewni – wartość średnia z krzywej hipsometrycznej j) Spadek rzeki - stosunek różnicy wysokości, jaką rzeka pokonuje od źródeł do przekroju zamykającego zlewnie do jej długości 4. Jakimi metodami wyznaczamy objętość przepływu. • metody bezpośrednie - metoda wolumetryczna - pomiary przy użyciu przelewu o ostrej krawędzi - metoda trasera - metoda przy użyciu koryt zwężkowych • metody pośrednie - ADCP - pomiar młynkiem hydrometrycznym 5. Przyrządy i metody pomiaru wysokości opadów atmosferycznych. - Pomiar wysokości opadu za pomocą deszczomierza (Deszczomierz Hellmanna) - Deszczomierz korytkowy = deszczomierz telemetryczny

6. Metody obliczania opadu średniego obszarowego dla zlewni. I.METODA IZOHIET II. METODA WIELOBOKÓW (METODA THIESSENA) albo metoda wielokątów równego zadeszczenia III. METODA HIPSOMETRYCZNA IV. METODA REGIONÓW OPADOWYCH V. METODA ODWROTNYCH ODLEGŁOŚCI

7. Przyrządy i metody pomiaru stanów wody. - Wodowskazy łatowe - Limnigraf - Wodowskaz telemetryczny

8. Krzywa natężenia przepływu – zasady opracowania w przekroju kontrolowanym. Q=F*V F – czynna powierzchnia przekroju poprzecznego V- średnia prędkość w przekroju Obydwa składniki możemy wyrazić jako funkcję stanów wody. Zatem aby określić równanie krzywej wyznaczamy: I. zależność powierzchni od stanu wody II. zależność prędkości wody od stanu wody 9. Co to są współczynniki redukcji letniej i zimowej (krzywa natężenia przepływu) . Qz=k*Q Qz – przepływ zredukowany k –współczynnik redukcji (zmienny w czasie) Zmiany współczynnika w czasie są wynikiem działania czynników występujących corocznie w określonej porze roku. -zarastanie koryt rzecznych w okresie letnim (występuje współczynnik redukcji letniej) -zjawiska lodowe w okresie zimowym (występuje współczynnik redukcji zimowej) W okresie letnim od rozpoczęcia wegetacji do końca wegetacji z uwzględnieniem rozwoju roślin. W okresie zimowym zależy od rodzaju zjawiska lodowego (kra, pokrywa lodowa, zator)

10. Podstawowe zasady przenoszenia informacji hydrologicznej dla przepływów wysokich (interpolacja pomiędzy wodowskazami, ekstrapolacja-powyżej lub poniżej wodowskazu). Na podstawie interpolacji miedzy wodowskazami (minimum dwa wodowskazy) lub udział przepływu w zależności od powierzchni zlewni, jeżeli powierzchnia większa 50% lub mniejsza 50% z uwzględnieniem lokalizacji wodowskazu.

11. Podaj definicję lub opisz znaczenie pojęcia. Zlewisko - zbiór dorzeczy, obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza. Dorzecze – zlewnia rzeki; obszar, z którego woda uchodzi do morza.

Zlewnia - całość obszaru, z którego wody spływają do przekroju zamykającego zlewnie.

Stan wody - wzniesienie zwierciadła wody ponad przyjęty umownie poziom odniesienia zwany zerem wodowskazu (poziom porównawczy) Głębokość - wysokość zwierciadła wody ponad dno cieku. Napełnienie - wzniesienie zwierciadła wody ponad dno teoretyczne (dotyczy profilu cieku). Dno teoretyczne- wyznaczone przez zwierciadło wody przy przepływie równym 0. Odpływ – jest to ilość wody przepływająca przez przekrój zamykający zlewnię. Przepływ- ilość wody, przepływającej przez poprzeczny przekrój koryta rzeki. Przepływ miarodajny – przepływ projektowy; jest to przepływ o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia p%, na który wymiaruje się urządzenia obiektu z zakresu budownictwa wodnego i hydrotechniki. Przepływ kontrolny – to taki przepływ maksymalny o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia p%, na którym sprawdza się zaprojektowane urządzenia w nadzwyczajnych warunkach eksploatacji. Przepływ nienaruszalny –graniczna wartość przepływu rzecznego. Poniżej tej wartości przepływy w rzece nie powinny być zmniejszane na skutek działalności gospodarczej. Wartość przepływu nienaruszalnego wyznaczana jest ze względu na kryteria biologiczne, gospodarcze, rybackowędkarskie. Przepływ nienaruszalny klasyfikowany jest do grupy przepływów konwencjonalnych. Przepływ gwarantowany – przepływ rozumiany jako suma przepływu nienaruszalnego oraz przepływu niezbędnego do pokrycia potrzeb wodnych różnych odbiorców wody, w tym w szczególności potrzeb wodnych zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne, zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania danej budowli. Jest podawany w m3/s, l/s, dm3/s. Krzywa objętości przepływu- krzywa przedstawiająca związek pomiędzy stanem w rzece (H), a przepływem Q (czyli Q=f(H)). Zlewnia kontrolowana – zlewnia w której prowadzone są obserwacje wymagane pod kątem prowadzonych obliczeń. Zlewnia niekontrolowana – zlewnia w której nie ma danych pod kątem obliczeń Hydrogram przepływu – przebieg przepływu w czasie.

Hietogram – wykres przedstawiający przebieg zmienności natężenia opadu w czasie

Histogram- wykres słupkowy; rozkład częstości lub rozdziału liczebności, obrazujący w jaki sposób spostrzeżenia pochodzące z jednej serii rozdzielają się ilościowo między poszczególne przedziały skali. Opad średni roczny – jest to suma opadów rocznych z wielolecia przez liczbę lat. Opad normalny – jest to średnia arytmetyczna uporządkowanego ciągu rozdzielczego sum rocznych opadów z okresu conajmniej 30 lat. Tachoida – krzywa przedstawiająca rozkład prędkości w pionie hydrometrycznym Młynek hydrometryczny – przyrząd służacy dopunktowego pomiaru prędkości wody. Podziałka prawdopodobieństwa- jest siatka funkcyjna utworzona przez dwie rodziny wzajemnie prostopadłych linii prostych. Proste poziome odpowiadają wartościom przepływów rozmieszczonych w skali liniowej na osi rzędnych. Proste pionowe odpowiadają wartościom prawdopodobieństw p% rozmieszczonym na osi odciętych w skali funkcyjnej, odpowiadającej stosowanemu rozkładowi.

Wezbranie- przepływy powyżej zadanego przepływu granicznego Niżówka- przepływy poniżej zadanego przepływu granicznego Średnia wysokość zlewni Hśr. – wartość środkowa z krzywej hipsometrycznej. Spadek cieku - stosunek różnicy wysokości, jaką rzeka pokonuje od źródeł do przekroju zamykającego zlewnie do jej długości ADCP – przyrząd (stimer, skaner) umożliwia określenie przepływów cząstkowych dla kwadratów od 10 do 50cm. Opad efektywny - czzęść opadu, która powoduje spływ powierzchniowy. Przedział ufności w rozkładach prawdopodobieństwa – przedział w obrębie którego szerokość zależy od stopnia gwarancji. Powódź – występowanie wody na obszarach, gdzie ta woda nie występuje. Wezbranie, które powoduje straty materialne. Susza – niżówka, kiedy występują szkody gospodarcze.

12) Dla jakiego okresu czasu dotyczą stany główne I i/lub II stopnia. Podaj wszystkie oznaczenia dla przepływów lub stanów wody. Stany główne I stopnia odnoszą się do jednego roku hydrologicznego, zaś II stopnia do wielolecia. Stany główne I stopnia: - WW (stan najwyższy w ciągu roku) - SW (stan średni) - ZW (stan zwyczajny) - NW (stan najniższy w ciągu roku)

Stany główne II stopnia: - WWW (wysoka wielka woda) - SWW (średnia wielka woda) - ZWW (zwyczajna wielka woda) - SSW (średnia ze średnich wód) - ZZW (zwyczajna ze zwyczajnych woda) - NWW (niska z wysokich wód) 13) Jakie formuły znajdują zastosowanie przy obliczaniu przepływów o zadanym prawdopodobieństwie przewyżenia dla zlewnii niekontrolowanej o powierzchni większej od 50km2, lub mniejszej od 50km2 dla całego kraju. Większa od 50 km2 Wartości Qp określa się przy użyciu obszarowego równania regresji lub formuły roztopowej w zależności od położenia zlewni na obszarze kraju. Mniejsza od 50 km2 Wartości Qp określa się przy użyciu formuły opadowej. 14) Jakie formuły o zasięgu regionalnym znajdują zastosowanie przy obliczaniu przepływów o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni niekontrolowanej na obszarze górnej Wisły- podaj zakres stosowania(dla jakiej wielkości zlewni). Dla zlewni > 50km2 - obszarowe równanie regresji - formuła roztopowa Dla zlewni < 50 km2 - Formuła opadowa - 3 formuły Punzeta (karpacki, wyżynny, równinny) - formuła Walkowicza (dla gór)

15) Jakie rodzaje podziałek stosowane przy wyznaczeniu przepływów o zadanym prawdopodobieństwie. Rodzaje, różnice. Podziałka maksymalna Pearson typ III Największe prawdopodobieństwa po lewej, a najmniejsze po prawej. Podziałka minimalna Rozkład Gumbela Najmniejsze prawdopodobieństwa po lewej, największe po prawej.

16) Jakie znane są rodzaje wzorów Puzeta na obliczenie Qmax dla górnej Wisły. - karpacki - wyżynny - równinny

17) Podstawowe parametry opisujące wezbranie, niżówkę Wezbranie - czas wezbrania - czas noszenia - czas opadania - czas bazowy - objętość wezbrania - przepływ maksymalny Niżówka - czas trwania niżówki - glębokość niżówki - deficit niżówki - minimalny przepływ

18) Rodzaje wezbrań-podział z uwagi na genezę powstania. - opadowe - roztopowe - sztormowe - opadowo-roztopowe - zatorowe
odpowiedzi hydrologia

Related documents

6 Pages • 1,352 Words • PDF • 635 KB

1 Pages • 331 Words • PDF • 71.5 KB

6 Pages • 1,302 Words • PDF • 64.8 KB

34 Pages • 9,859 Words • PDF • 113.9 KB

1 Pages • 9 Words • PDF • 92.2 KB

13 Pages • 84 Words • PDF • 2.5 MB

4 Pages • 520 Words • PDF • 210.4 KB

6 Pages • 1,408 Words • PDF • 95.1 KB

31 Pages • 15,537 Words • PDF • 1.7 MB

4 Pages • 854 Words • PDF • 85.2 KB

9 Pages • 1,810 Words • PDF • 319 KB

3 Pages • 922 Words • PDF • 192.3 KB