Operon - Kwiecień 2014 - arkusz

14 Pages • 1,615 Words • PDF • 855.4 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:35

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Miejsce na identyfikację szkoły

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY

KWIECIEŃ 2014

Czas pracy: 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1.–32.). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym. 3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku. 4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 6. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 7. Podczas egzaminu możesz korzystać z karty wybranych tablic chemicz­ nych, linijki oraz kalkulatora.

Życzymy powodzenia! Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów.

Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO

KOD ZDAJĄCEGO

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań przez dyrektorów szkół biorących udział w programie Próbna Matura z OPERONEM.

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 1. (2 pkt) Pierwiastek Y leży w układzie okresowym w 4 okresie, w bloku energetycznym d. Ma on 6 niesparowanych elektronów walencyjnych. Podaj nazwę tego pierwiastka oraz zapisz konfigurację elektronową stanu podstawowego dla tego atomu. Nazwa pierwiastka: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Konfiguracja elektronowa: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 2. (1 pkt) Na podstawie budowy atomów wyjaśnij różnice w aktywności magnezu i baru. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

Zadanie 3. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując w puste miejsca wzory sumaryczne przykładowych związków. Wzór sumaryczny związku Typ hybrydyzacji atomu centralnego

sp3

sp3

Liczba wolnych par elektronowych występujących na atomie centralnym

1

2

Liczba wiązań typu v

3

2

Zadanie 4. (2 pkt) Uczeń przeprowadził szereg doświadczeń, które przedstawiono na poniższym schemacie. H2O

H2O

I

HCl(aq)

2

H2O

II

NaCl(aq)

H2O

III

NaOH(aq)

H2O

IV

AlCl3(aq)

V

CH3COONa(aq)

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

a) Napisz, w których probówkach stężenie jonów oksoniowych jest większe od stężenia jonów wodorotlenowych. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� b) Wskaż, w których probówkach pH > 7. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Informacja do zadań 5. i 6. Uczeń przeprowadził doświadczenie chemiczne, w którym do probówki wlał roztwór manganianu(VII) potasu zakwaszony roztworem kwasu siarkowego(VI). Następnie do tego roztworu dodał niewielką ilość stałego azotanu(III) potasu.

Zadanie 5. (3 pkt) Napisz równania reakcji redukcji oraz utlenienia w formie jonowej skróconej, wykorzystując do tego celu zapis jonowo-elektronowy. Następnie napisz równanie reakcji wraz z uzupełnionymi współczynnikami stechiometrycznymi. Równanie reakcji redukcji: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Równanie reakcji utlenienia: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Równanie reakcji wraz z uzupełnionymi współczynnikami stechiometrycznymi: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 6. (1 pkt) Zapisz obserwacje z przeprowadzonego przez ucznia eksperymentu. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 7. (1 pkt) Wybierz spośród podanych jony, które w roztworach wodnych mogą pełnić funkcję tylko zasady Brønsteda. + NO-2 , HCOO -, NH+4 , CO23 , CH 3NH 3 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 8. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono szereg torowy. 231 90

Th

228 88

Ra

228 89

Ac

228 90

Th

224 88

Ra

220 90

Rn

216 90

Po

212 82

Pb

231 90

Bi

208 81

Tl

221 90

Po

208 90

Th

Oceń prawdziwość zdań podanych w tabeli. Wpisz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli jest fałszywe. Zdanie 1.

Szereg torowy zaczyna się od radionuklidu

P

F

231

Th.

2.

W szeregu torowym występuje 7 rozpadów beta.

3.

208

4.

224

Pb kończy szereg torowy.

Ra ulega przemianie alfa.

Zadanie 9. (2 pkt) Oblicz, w jakiej ilości chalkopirytu zawierającego 82% CuFeS2 znajduje się 125 kg żelaza. Wynik podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia:

Odpowiedź: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ..............................................................................................................................................................

4

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 10. (2 pkt) Reakcja otrzymywania tlenu przebiega z wydajnością 80%. K 2Cr2O7 + 3 H2O2 + 4 H2SO4 $ Cr2(SO4)3 + 3 O2 + K 2SO4 + 7 H2O Oblicz, jaką objętość zajmie O2 w temperaturze 20°C i pod ciśnieniem 2450 hPa, jeżeli w reakcji weźmie udział 6,02 · 1022 cząsteczek K 2Cr2O7. dm 3 × hPa Wartość stałej gazowej R wynosi: R = 83,14 . Wynik podaj z dokładnością do mol × K dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia:

Odpowiedź: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 11. (2 pkt) Do 200 cm3 roztworu kwasu etanowego o stężeniu molowym równym 0,05 mol/dm3 dodano 200 cm3 roztworu NaOH o stężeniu molowym równym 0,25 mol/dm3. Oblicz pH otrzymanego roztworu. Obliczenia:

Odpowiedź: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 12. (2 pkt) Tlenek siarki(IV) reaguje z tlenem zgodnie z równaniem: 2 SO2 + O2 m 2 SO3 DH < 0. Oceń, w którą stronę przesunie się równowaga tej reakcji (w prawo, w lewo, nie zmieni się), w wyniku: a) podwyższenia temperatury: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� b) obniżenia ciśnienia układu: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� c) wprowadzenia katalizatora: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� d) wprowadzenia do układu tlenu: ��������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 13. (3 pkt) Zaplanuj doświadczenie pozwalające na określenie odczynu wodnego roztworu tlenku potasu. Narysuj schemat doświadczenia oraz zapisz obserwacje i wnioski. Schemat doświadczenia:

Obserwacje: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Wnioski: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 14. (2 pkt)

Reakcja między substancjami A i B zachodzi zgodnie z równaniem: 2 A + 3 B $ 4 C + D. Szybkość tej reakcji jest opisana równaniem kinetycznym: v = k[A]2[B]3. Początkowe stężenia substratów wynoszą: [A] = 2 mol/dm3; [B] = 3 mol/dm3. Stała szybkości reakcji wynosi 1 dm12/ mol4 · s. Oblicz szybkość tej reakcji w momencie, gdy stężenie substancji A zmaleje o 1 mol/dm3. Obliczenia:

Odpowiedź: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Informacje do zadań 15. i 16. Przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu siarczanu(VI) sodu z dodatkiem błękitu bromotymolowego. Proces elektrolizy prowadzono z użyciem elektrod grafitowych.

Zadanie 15. (2 pkt) Napisz równania reakcji, które przebiegały na elektrodach w czasie opisanego procesu. Równanie reakcji anodowej: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Równanie reakcji katodowej: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 16. (2 pkt) Zapisz obserwacje wynikające z przeprowadzonego doświadczenia. Przestrzeń katodowa:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Przestrzeń anodowa:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 17. (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego w celu usunięcia twardości węglanowej w wodzie powinno używać się kationów wapnia, a nie kationów baru. Odpowiedź uzasadnij. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 18. (2 pkt) Korozja to proces polegający na niszczeniu powierzchni na skutek oddziaływania środowiska. Wymień dwie metody ochrony przed korozją przedmiotów wykonanych ze stali. Metoda I: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Metoda II: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 19. (2 pkt) Mieszaninę 2 moli kwasu etanowego i 3 moli alkoholu etylowego w środowisku kwasu siarkowego(VI) ogrzano do odpowiedniej temperatury. Po ustaleniu się stanu równowagi, w naczyniu stwierdzono obecność 1,5 mola etanianu etylu, 1,5 mola wody, 0,5 mola kwasu etanowego i 1,5 mola alkoholu etylowego. Oblicz wartość stałej równowagi dla tej reakcji. Obliczenia:

Odpowiedź: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 20. (3 pkt)

Przeprowadzono trzy doświadczenia zilustrowane na rysunkach. nadmiar HCl(aq)

I

nadmiar NaOH(aq)

nadmiar NaOH(aq)

II

Na2CO3(aq)

III

CH3COOH(aq)

Al(OH)3(aq)

Dla każdego doświadczenia zapisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej. Doświadczenie I: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Doświadczenie II: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Doświadczenie III: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 21. (2 pkt) Połącz w pary nazwy związków organicznych i opisy ich zastosowań. Nazwa związku

Zastosowanie

1. Benzoesan sodu

A. Stosowany jest w dużych ilościach do otrzymywania kauczuków syntetycznych.

2. Etanian etylu

B. Stosowany jest jako rozpuszczalnik, np. farb i lakierów.

3. Butan

C. Stosowany jest jako środek do konserwacji żywności.

4. Styren

D. Stosowany jest w płynach niezamarzających do chłodnic silników samochodowych.

5. Glikol etylenowy

E. Stosowany jest np. do produkcji benzyny syntetycznej.

1. ................ 2. ................ 3. ................ 4. ................ 5. ................

Zadanie 22. (1 pkt) Poniżej przedstawiono schemat reakcji nitrowania benzenu. Podaj wzór jonu, który w poniższej reakcji pełni funkcję odczynnika elektrofilowego. NO2 HNO3(stężony) H2SO4(stężony)

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 23. (1 pkt) Napisz, jaki rodzaj izomerii reprezentują poniższe związki. CH2CH3

Cl C H

CH2CH3

H

C

C Cl

Cl

C Cl

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 24. (3 pkt) Zaplanuj doświadczenie, w którym można wykazać różnicę w mocy kwasów etanowego i stearynowego. Narysuj schemat doświadczenia oraz zapisz obserwacje oraz wnioski. Schemat doświadczenia:

Obserwacje: probówka I: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� probówka II: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Wnioski: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 25. (1 pkt) Narysuj schemat reakcji, która pozwoli przeprowadzić węglik wapnia (karbid) w metylobenzen. Schemat doświadczenia:

10

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 26. (1 pkt) Spośród podanych wzorów cukrów wskaż ten, który przedstawia wzór a-D-glukopiranozy. H OH

I

H

OH O

O

HO H

H

OH O

O

HO

HO

H H

OH

H OH

IV H

HO

H H

OH

H

OH

OH

OH

H OH

III

H

H

OH

OH

HO

HO

H

H

H OH

II

H

H

OH

OH

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 27. (2 pkt) Zapisz równania reakcji przedstawionych na poniższym schemacie. Cl reakcja I

ONa reakcja II

Reakcja I

Reakcja II

11

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 28. (3 pkt) Zaplanuj doświadczenie pozwalające określić i uzasadnij charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, amfoteryczny lub obojętny) tlenku berylu. Narysuj schemat doświadczenia, zapisz obserwacje oraz wnioski. Schemat doświadczenia:

Obserwacje: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Wnioski: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 29. (2 pkt) Oblicz stopień dysocjacji 0,01-molowego roztworu kwasu etanowego, którego pH wynosi 3. Obliczenia:

Odpowiedź:  � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 30. (2 pkt) Do zamkniętego naczynia zawierającego w warunkach normalnych 7,8 dm3 chlorowodoru wprowadzono nadmiar amoniaku. Oblicz, ile gramów chlorku amonu powstało. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia:

Odpowiedź:  � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zadanie 31. (2 pkt) Zaplanuj doświadczenie pozwalające na wykrycie białka w śmietanie. Narysuj schemat doświadczenia i zapisz obserwacje. Schemat doświadczenia:

Obserwacje: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13

Chemia. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 32. (2 pkt) Depolimeryzacja jest procesem odwrotnym do polimeryzacji. Polichlorek winylu ulega depolimeryzacji, w wyniku której otrzymuje się dwa produkty. Podaj nazwy tych produktów oraz opisz metodę, dzięki której można je zidentyfikować. Nazwy produktów: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Opis metody: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

14
Operon - Kwiecień 2014 - arkusz

Related documents

14 Pages • 1,615 Words • PDF • 855.4 KB

5 Pages • 1,672 Words • PDF • 155.1 KB

96 Pages • 20,669 Words • PDF • 8.5 MB

1 Pages • 510 Words • PDF • 36.3 KB

15 Pages • 2,902 Words • PDF • 642 KB

5 Pages • 1,493 Words • PDF • 519.8 KB

10 Pages • 2,396 Words • PDF • 1.7 MB

7 Pages • 1,719 Words • PDF • 317.2 KB

2 Pages • 210 Words • PDF • 116 KB

3 Pages • 383 Words • PDF • 85.1 KB

10 Pages • 4,231 Words • PDF • 102.2 KB

20 Pages • 2,718 Words • PDF • 652.1 KB