Opracowanie- Cz.III

18 Pages • 3,635 Words • PDF • 824.7 KB
Uploaded at 2021-09-24 14:06

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


1.Nośność podłoża wg PN. 1. Warunek obliczeniowy I stanu granicznego Przy sprawdzaniu I stanu granicznego, wartość obliczeniowa obciążenia (kN) powinien spełniać warunek: ≤ ∗ w którym: obliczeniowy opór graniczny podłoża gruntowego przeciwdziałający obciążeniu (kN) współczynnik korekcyjny, zależny od metody obliczania 2. Rodzaje I stanu granicznego

a. Wypieranie podłoża przez pojedynczy fundament lub całą budowlę b. Usuwisko lub zsuw fundamentu lub podłoża wraz z budowlą c. przesunięcie w poziomie posadowienia fundamentu lub w głębszych warstwach podłoża 3. Czynniki wpływające na nośność podłoża , – wymiary efektywne stopy/ławy fundamentu, = − 2 , = − 2 , , – współczynniki nośności wyznaczone w zależności od kąta tarcia wewn. , , – współczynniki wpływu kąta nachylenia wypadkowej obciążeń, zależne od

oraz

– obliczeniowa wartość spójności gruntu zalegającego bezpośrednio poniżej p. posadowienia (kPa) - głębokość posadowienia, mierzona od najniższego poziomu terenu – przyspieszenie ziemskie ! – obliczeniowa średnia gęstość objętościowa gruntów (+ ew. posadzki) powyżej poziomu posadowienia ! – obliczeniowa średnia gęstość objętościowa gruntów zalegających poniżej poziomu posadowienia do głębokości równej

Głębokość posadowienia powinna spełniać warunki: - Zagłębienia podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu nie powinno być mniejsza niż 0,5m, projektowanie 0,02mm, grunty organiczne, - Posadowienie poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych składowa pionowa ciśnienia spływowego " ≤ 0,5 !%& − !' ; wymaganie to obowiązuje w okresie wykonywania robót fundamentowych; - Należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające w gruntach pęczniejących, w warunkach sprzyjających wysychaniu, nawilgoceniu, zamarzaniu gruntów spoistych, Zagadnienia z mechaniki gruntów i fundamentowania Część III, r.ak.: 2011/2012

Strona 1

4. Zasady obliczania nośności ław i stóp fundamentowych Nośność ław i stóp fundamentowych równa jest granicznemu oporowi jaki stawia grunt pod nimi. Wypadkowa sił od obliczeniowego obciążenia stałego i zmiennego długotrwałego nie powinna wychodzić poza rdzeń podstawy fundamentu. Nośność należy obliczać z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych rozkładów obciążeń, oraz najbardziej niekorzystnego położenia potencjalnej powierzchni poślizgu w gruncie. Inne zasady są opisane w pozostałych podpunktach.

5.

(

=

∙ ∙ *+1 + 0.3 ∙ 0 ∙0.25 ∙+ +1 + 1.5 ∙ 0

∙!∙ ∙

4

∙!

123+ 1−

objaśnienie symboli jak wyżej.

6. Zasady obliczania nośności podłoża fundamentów obciążonych mimośrodowo

Przy obliczaniu nośności fundamentu obciążonego mimośrodowo, należy obliczyć efektywne wymiary fundamentu, tj pomniejszone zgodnie z zasadą: = −2 , = −2 gdzie , – odpowiednio mimośród działania obciążenia w kierunku równoległym do szerokości B i długości L podstawy (B ≤ L) (jedn. m)

7. Zasady obliczania nośności podłoża fundamentów obciążonych siłą poziomą

W przypadku gdy fundament jest obciążony siłą poziomą 5 działającą równolegle do dłuższego boku podstawy należy dodatkowo sprawdzić czy został spełniony warunek: ≤ ∗ (

Zagadnienia z mechaniki gruntów i fundamentowania Część III, r.ak.: 2011/2012

Strona 2

(

=

gdzie:

∙ ∙ 671 + 0.3 ∙ 8 ∙ ∙

,

,

∙!

∙ ∙

9+ 71 + 1.5 ∙ 8

∙!

123+ 1 − 0.25

– współczynniki wpływu kąta nachylenia wypadkowej obciążeń, zależne od :

=

oraz

5

– wartość obciążenia pionowego, 5 – siła pozioma działająca równolegle do boku L

Zagadnienia z mechaniki gruntów i fundamentowania Część III, r.ak.: 2011/2012

Strona 3

8. Zasady obliczania nośności podłoża z warstwą słabszą w podłożu: Gdy w podłożu występuje słabsza warstwa geotechniczna na głębokości mniejszej niż 2B poniżej poziomu posadowienia fundamentu, wtedy warunek ≤ ∗ należy sprawdzić również dla fundamentu zastępczego.

gdzie: dla gruntów spoistych przy ℎ ≤

dla gruntów niespoistych przy ℎ ≤ B

=

(C ∗DE ±&CE ∗= (CG

,

B

=

(C ∗DH ±&CH ∗= (CG

=

< = >, przy ℎ > =

< = > , przy ℎ >

=

Opracowanie- Cz.III

Related documents

8 Pages • 2,711 Words • PDF • 205.5 KB

23 Pages • 5,592 Words • PDF • 1.3 MB

5 Pages • 1,728 Words • PDF • 252.4 KB

7 Pages • 1,315 Words • PDF • 394.2 KB

31 Pages • 12,649 Words • PDF • 822.4 KB

42 Pages • 7,472 Words • PDF • 517.3 KB

11 Pages • 3,954 Words • PDF • 1 MB

28 Pages • 8,748 Words • PDF • 493 KB

131 Pages • 92,929 Words • PDF • 3.3 MB

18 Pages • 3,635 Words • PDF • 824.7 KB

9 Pages • 2,545 Words • PDF • 178.8 KB

77 Pages • 21,664 Words • PDF • 3.1 MB