Opracowanie zagadnień na podstawie pytań

9 Pages • 2,545 Words • PDF • 178.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:54

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


• Funkcje (cele) modyfikacji wg Freya i Raminga Cele modyfikacji: a) transfer efektów uczenia się z sytuacji terapeutycznej (zmiana rzeczywistych interakcji) b) intelektualne i emocjonalne zrozumienie siebie c) wzmocnienie funkcjonowania ego (by zachowania były bardziej zgodne z jego stanami i warunkami społecznymi) d) usunięcie specyficznych objawów e) ukształtowanie odpowiedniej postawy wobec życia (charakteryzującej się poczuciem adekwatności, kompetencji i odpowiedzialności; uświadomienie sobie zasobów) f) wykształcenie wrażliwości na otoczenie i umiejętności zaadaptowania się do sytuacji społecznych (konfliktowych) [ g) akceptacja, integracja i zmiana negatywnych myśli i odczuć [czyli ZIA!] Techniki osiągania celów modyfikacji: a) akceptacja klienta b) poszukiwanie informacji o trudnościach (przeżywanych przez klienta) c) koncentracja na wewnętrznym doświadczeniu d) manipulowanie niepokojem (by podnieść próg lęku) e) wyjaśnianie &/or interpretacja natury konfliktów + nauka ich kontroli f) dokonywanie zmian przy zachowaniu autonomii jednostki • Typy norm a) ilościowa (psychometryczna) - czyli rozkład cechy w populacji b) społeczno-kulturowa - czyli co ludzie w danej kulturze uznają za normalne (i prawo) c) teoretyczna - czyli co teoria uważa za normalne • Terapie behawioralne Wg Grzesiuk: a) oparte na warunkowaniu klasycznym: desensytyzacja - bodziec lękowy + odprężenie = sukces! b) oparte na warunkowaniu sprawczym:? terapia implozywna - bodziec lękowy + pełne doświadczanie lęku (nje ma uciekanja się!) = sukces! “polityka żetonów” - pożądane zachowanie + nagroda = sukces! ? terapia awersyjna - awersyjnych metod raczej sie nie stosuje. Raczej... :> (np. jest terapia awersyjna dla palaczy!) c)oparte na społecznym uczeniu się : modelowanie - role model = sukces! (oby nie Natalie Portman...) - w zaburzeniach lękowych, alkoholiźmie, psychozach i w autyźmie dziecięcym. na modelowaniu oparta jest z kolei psychodrama behawioralna; trening asertywności - pacjent uczy się mówić to, w co wierzy, itp. Wg Sęk: a) desensytyzacja b) techniki “zanurzenia” (to samo co implozywna) c) modelowanie d) zmiana zachowań przez procesy poznawcze (np. uczenie się przystosowawczych dialogów wewnętrznych);

• Elementy systemu psychoterapii 3 sposoby rozumienia terminu ‘system’: a) jako schemat klasyfikacyjny b) jako sposób porządkowania form postępowania c) jako system teoretyczny (FORD I URBIN) Na system psychoterapii składają się: 1) model zdrowej osobowości - zbiór twierdzeń o funkcjonowaniu człowieka (podstawa!!!) 2) model zaburzeń zachowania - wynika z 1; opisuje mechanizmy powstania zaburzeń; 3) teoria działań terapeutycznych - wynika z 1 i 2 - techniki terapeutyczne Uwzględnienie tych 3 aspektów daje uprawnienia do mówienia o systemie psychoterapii! • Typy systemów terapeutycznych – modele wg Sęk - systemy terapeutyczne: a) terapia psychoanalityczna b) t. poznawczo-behawioralna c) t. humanistyczno - egzystencjalna d) t. rodzin i małżeństw - tzw. interpersonalna • Stadia interwencji 5 etapów budowania relacji pomagania: 1. Nawiązanie kontaktu - otwarcie relacji 2. Klaryfikacja zgłaszanego problemu 3. Ustalenie kontraktu pomagania 4. Eksploracja problemów 5. Ustalenie celów pomagania • Źródło oporu Propozycje Enrighta: 1) rozpoznanie gotowości do roli przyjmującego pomoc ( czy klient jest gotowy? uznanie świadomego wyboru) 2) rozpoznanie rzeczywistego celu klienta (jaka jest istota problemu?) 3) ocena rozwiązywalności problemu - czy stan pożądany jest możliwy do osiągnięcia? 4) czy ten terapeuta i sytuacja są odpowiednie? (przeciwdziałanie kwestionowaniu terapeuty) 5) czy istnieją konkurencyjne motywy? (czy klient odnosi wtórne zyski z problemu?) • Różnice między interwencjami (np. m. psychoterapią i terapią psychologiczną) Porada psychologiczna - cel: rozwiązanie zgłaszanego problemu (wstępna rozmowa, wywiad+obserwacja, określenie problemu, przekazanie wyjaśnień, skierowanie do leczenia); Konsultacja psychologiczna - cel: badanie, diagnozowanie stanu psychologicznego; obejmuje diagnozę + zalecenia co do dalszego postępowania (wszystkie etapy diagnozy, czyli wywiad, określenie problemu, celu, rezultatów, hipotezy, badanie, opracowanie wyników) Terapia psychologiczna - cel: osiągnięcie prez chorego optymalnego poziomu funkcjonowania, akceptacja choroby/dysfunkcji itp. Rehabilitacja psychologiczna - cel: przywracanie / rozwijanie sprawności chorych z

dysfunkcjami ukł. nerwowego Interwencja w kryzysie - cel: pomoc w ostrym kryzysie (u don’t say?) - Sęk: gł. cel natychmiastowa pomoc w sytuacji zagrożenia! Psychoterapia - przepracowanie podstawowych trudności (rodziny, człeka itp); Sęk: polega na celowym, świadomym i programowym oddziaływaniu psychologicznym w celu usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń zachowania i objawów somatycznych oraz ich psychospołecznych przyczyn; Interwencja psychologiczna (Pasik): zespół świadomych, planowych oddziaływań wobec osoby/grupy, u których określa się istotny brak (potrzebę); oddziaływania nastawione na wyrównanie braku / zbudowanie zasobów; kierowane na podmiot / otoczenie ; warunek oddziaływań: ZGODA OSOBY BADANEJ KURWA

• Motywacje do psychoterapii > “motywacja do przychodzenia na psychoterapię” - klient przychodzi i zasadniczo oczekuje (spodziewa się) korzyści, ale nie bierze pod uwagę zmiany własnego zachowania; > poszukiwanie kontaktu z życzliwą osobą; > “oddawanie się w opiekę” - w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za swoje zachowanie; oczekiwanie porad; > przymus - np. pacjenci szpitali psychiatrycznych lub będący pod presją otoczenia; > prawdziwa motywacja do zmiany - stosunkowo rzadka; pojawia się po pewnym czasie; • Aspekty gotowości do działań prospołecznych 1) składnik percepcyjny - spostrzeganie potrzeb innych ludzi 2) składnik motywacyjny - chęć podejmowania działań na rzecz innych ludzi 3) składnik operacyjny - umiejętność programowania czynności mających na celu korzyść innych ludzi Pierwsze dwa są konstytucjonalne (wrodzone), ostatni da się wyćwiczyć/wyuczyć! Motywacja czynności prospołecznych: a) syntoniczna - bliskość standardów “ja”; b) empatyczna - pomaganie osobom podobnym do “ja” pod jakimś wzgledem; c) normocentryczna (endocentryczna) - wynika z poczucia obowiązku i przyjemności z jego spełnienia; d) egzocentryczna (autoteliczna) - uniezależniona od “ja” spostrzeganie człowieka jako osoby samodzielnej - najlepsza! w interwecji kryzysowej najistotniejsza!

• psychoterapie nurtu poznawczego a) Terapia racjonalno - emotywna Ellisa - leczenie zaburzeń nerwicowych i psychoz; - człek zaburzony = przejawiający zachowania autodestruktywne - źródło zaburzeń = irracjonalne przekonania (muszę być kochany, sukces określa moją wartość etc.) - ważne: warunkiem zmiany - wgląd (rozumiany inaczej niż w psychoanalu, tj. odkrycie sposobu

reagowania, który jest destrukcyjny); - psychoterapia - techniki umożliwiające zmianę dysfunkcjonalnych zachowań + odreagowanie emocji; b) Terapia poznawcza Becka - leczenie depresji oraz nerwicowych zaburzeń lękowych; - zaburzenie - gdy normalne reakcje adaptacyjne stają się dysfunkcjonalne; - przyczyna zaburzeń - interakcja czynników środowiskowy, genetycznych i psychologicznych; - triada depresyjna: negatywne spostrzeganie siebie, przyszłości, negatywna interpretacja przeszłości; - symptomy depresji: wzrost zależności, paraliż woli, niemożność podejmowania decyzji itp. - terapia skoncentrowana na redukowaniu dysfunkcjonalnych schematów, rozwijaniu zachowań adaptacyjnych; - techniki: dyskusja sokratejska, wolne skojarzenia, analiza przeniesień; - Opór traktowany jako brak umiejętności diagnosty (jak w behawioryźmie); c) Metoda autoinstrukcji Meichenbauma - ludzie gadają do siebie w głowie w sytuacjach trudnych - autostwierdzenia - cel terapii - modyfikacja autostwierdzeń; - etapy: diagnoza (patogennych autostwierdzeń) , plan leczenia (samoobserwacja), modyfikacja autostwierdzeń; d) Koncepcja Clarka - napady paniki; - pacjenci z napadami paniki - specyficzne interpretowanie symptomów lęku jako katastrofy (śmierć) - metoda terapii: etapy (3) 1) hiperwentylacja - pacjent wprowadzany w stan fizjologiczny podobny do napadu paniki; rejestruje myśli związane z doznaniami; 2) terapeuta wyjaśnia w jaki sposób doszło do paniki -> pacjent uczy się prawidłowego rozumienia objawów; 3) ćwiczenie wolnego oddechu podczas napadów;

• Modele pomocy (w którym jest odpowiedzialność za powrót do zdrowia) Brickman: atrybucja odpowiedzialności za problem - przypisywanie sobie sprawstwa za trudność życiową; atrybucja odpowiedzialnosci za rozwiązanie problemu i przywrócenie zdrowia - przypisywanie sobie (lub osobie z problemem) zdolności do samodzielnego rozwiązania problemu i osiągnięcia zdrowia; 1) model moralny osoba pomagająca i wspomagany żywią wysokie przekonanie o odpowiedzialności za problem i odp. za jego rozwiązanie - wspomagany całkowicie zdolny do przezwyciężenia trudności; pomoc: zachęta do samodzielności; zaleta: silna motywacja własna, przekonanie o samodzielności; wada: a co z ofiarą gwałtu, wypadku? odpowiedzialna za problem?

2) model kompensacyjny człowiek odpowiedzialny za trudności, ale przyczyny trudności leżą poza nim (np. genetyczne uwarunkowania lub patologia w rodzinie); jednocześnie przypisuje sobie dużą odpowiedzialność za rozwiązanie problemu; pomoc: podtrzymywanie emocjonalne i motywacji do radzenia sobie samemu; wada: poczucie alienacji, poczucie, że samemu trzeba naprawiać cudze błędy; c) model medyczny człowiek nie jest odpowiedzialny ani za trudności, ani za ich rozwiązanie, spostrzega sam siebie (lub inni jego) za niezdolnego do kierowania swoim życiem; pomoc: traktowana bezosobowo, dyrektywnie daje wspomaganemu poczucie mocy, więc może być przez niego podtrzymywana (ale JAKIM KOSZTEM?! … JAKIM KOSZTEM...?) d) model oświatowy inni są odpowiedzialni za problemy wspomaganego, nie są jednak odpowiedzialni za ich rozwiązywanie; w tym modelu: osoba przyjmuje negatywny obraz siebie i “dla dobra sprawy” musi zrozumieć, że należy oddać się w ręce specjalistów i poddać społecznej kontroli; model stosowany w resocjalizacji, leczeniu dewiacji i uzależnień; rzadko stosowany - wywołuje u wspomaganego poczucie winy, poniżenia, trudny do zaakceptowania; again - psycholog (osoba pomagająca) może poczuć zbytniego pałera, ZAWŁADNĄĆ BEZWOLNYMI JEDNOSTKAMI (cytat z Sęk!)

• Wg Sękowej w procesie pomocy ważne jest zaufaaaanieeee interpersonalne - cecha relacji międzyludzkiej, polegająca na tym, że relacja ta tworzy dialektyczną całość i składa się z elementów ryzyka (udzielamy zaufania) i zysków (dostajemy wsparcie, poprawę sytuacji);

• Greenberg i Sarfan – nośnik zmiany w podejściach humanistycznych a) wzbudzanie emocji - wzbudzanie pragnień i potrzeb pacjenta - uświadomienie przez pacjenta dotychczasowych reakcji emocjonalnych (zwłaszcza zaprzeczonych) • Terapia sprzężeń zwrotnych a) Autoterapia np. biofeedback - regulowanie tętna czy ciśnienia krwi przez biologiczne sprzężenie zwrotne - za pomocą świadomie kierowanego wysiłku umysłowego • Co obejmuje pomaganie w ramach wyboru zawodu a) rozwijanie świadomości szans i możliwości oferowanych przez szkoły/zawody/miejsca pracy (uwzględnienie wymagań jakie stoją przed kandydatami) b) rozwijanie świadomości własnych zdolności, umiejętności, kwalifikacji, potrzeb, wartości, zainteresowań w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym c) nauka procesu podejmowania decyzji, stylów decyzyjnych, uświadomienie konsekwencji

wyborów d) nauka radzenia sobie ze zmianą, adaptacji do zastanych warunków, wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom • Przeciążenie pracą – ilościowe i jakościowe Kontinuum: obciążenie-przeciążenie a) Obciążenie ilościowe - kryterium to obiektywne wskaźniki ilościowe pracy (np. złożoność zadania) b) Obciążenie jakościowe - obiektywne parametry pracy, przefiltrowane przez indywidualne cechy zaangażowanego w pracę podmiotu c) Przeciążenie ilościowe - gdy pracy jest zbyt dużo, jest zbyt złożona; Odbija się na zdrowiu fizycznym d) Przeciążenie jakościowe - gdy praca jest postrzegana jako zbyt trudna przez jednostkę Odbija się na zdrowiu psychicznym • Cechy terapii psychoanalitycznych, szkoły psychoanalityczne a) zaliczane do intrapsychicznych (Millon), psychologicznych (Wolberg), psychodynamicznych (Sęk), psychoanalitycznych (pierwotna: psychoanaliza, nowa: analiza trans; Grash i Kirschenbaum), psychogenicznych (Goldenberg), naciskających na deficyty (Zimbardo, Ruch) b) skupiają się na: przeniesieniach, nieświadomości, oporze (mechanizmam obronnych) c) ujawniają przeniesienia na podstawie interpretacji, klaryfikacji, konfrontacji d) odnoszą się do ego, ego =/= “ja”, ego to indywidualność (dzieli się na konfliktowe i autonomiczne), “ja” to przeżywanie subiektywności e) techniki specyficzne dla psychoanala - nieselektywne usuwanie przeniesień przez interpretację - uświadamianie nieświadomych myśli i emocji w szerokim zakresie - usuwanie obron przez interpretację f) techniki wspólne z innymi formami psychoterapii - związek emocjonalny terapeuty i pacjenta - korekcyjne doświadczenia emocjonalne - odreagowywanie emocji podczas sesji (jak studenci) - wzmacnianie pacjenta (jak to się niby ma to tego że ma być neutralny? -.-) - wgląd - identyfikacja pacjenta z psychoterapeutą g) podział szkół psychoanalitycznych ▪ ortodoksyjna (wiedeńska, Frojda): - tyle samo czasu na nieświadomość, obrony, przeniesienia - fazy terapii: (1) początkowa - coraz więcej przeniesień (2) środkowa - NAJWIĘCEJ PRZENIESIEŃ (3) końcowa - ilość przeniesień maleje do zera... ▪ francuska (Lacana) - ujawnianie tego co nieświadome - analiza języka, słów, wypowiedzi, pomyłek, fantazji - odrzuca pojęcie ego, mniej skupia się na przeniesieniach - głębsze zaburzenie - psychozy, alkoholizm, narkomania ▪ angielska (Klein) - analiza przeniesień - głównie! - koncentracja na projekcji, introjekcji, rozszczepieniu ego

- leczenia nawet małych dzieci (takich jeszcze w brzuszku albo w plemniczkach) ▪ amerykańska (psychologia ego) - analiza zaburzonych funkcji ego - analiza wczesnych relacji dzieciaka z obiektami - zaburzenia z borderline - analiza obron i oporów •

Interwencja kryzysowa wg Puryeara a) kryzys wg Puryeara (na podstawie teorii Lazarusa) ▪ niemożność poradzenia sobie z narastającym napięciem stresu; ▪ poczucie bezsilności, utraty kontroli, braku mocy b) zasady interwencji kryzysowej ▪ bezzwłoczne rozpoczynanie interwencji (choć czasem odczekanie pewnego czasu może być uzasadnione) ▪ ograniczenie celów ▪ aktywność interweniującego ▪ akcentowanie współpracy i aktywności klienta ▪ ochrona i podnoszenie obrazu własnego Ja klienta ▪ umacnianie postaw niezależności ▪ samostanowienie ▪ poleganie na sobie i wiara w siebie ▪ mobilizowanie klientów do działaniaRola terapeuty w interwencji kryzysowej a) cechy osoby interweniującej - najważniejsze w całym procesie int. kryzysowej ▪ motywacja, zaangażowanie ▪ właściwości osobowości ▪ przygotowanie w zakresie psychologii kryzysu/interwencji kryzysowej ▪ znajomość uprzedzeń społeczno-kulturowych ▪ znajomość postaw wobec ofiar krzywdy i przemocy b) znaczenie właściwości osobowych tym większe, im niższa strukturalizacja zadań interwencyjnych a większa złożoność kryzysu i sytuacji klienta c) w interwencji kryzysowej najlepsza postawa autoteliczna (egzocentryczna) spostrzeganie człowieka jako osoby autonomicznej, godnej szacunku, zdolnej do podejmowania wyznaczonych sobie celów

• Przebieg (stadia) interwencji kryzysowej Wg Brammera - trzy podstawowe fazy 1) ocena (diagnoza) kryzysu 2) nawiązanie relacji interwencyjnej 3) pomoc w rozwiązaniu problemu kryzysowego Wg Robertsa - siedem faz (NO BO PRZECIEŻ NIE MOŻE BYĆ ZA MAŁO) A) ocena (diagnoza) kryzysu ▪ rozpoznanie kryzysu, oszacowanie głębokości, fazy, rodzaju i potencjalych konsekwencji ▪ wg Hoff - ocena na dwóch poziomach: ▪▪ pierwszy - stwierdzenie, czy kryzys występuje, czy zagraża życiu, czy ofiara kryzysu jest w stanie funkcjonować w dotychczasowych rolach

▪▪ drugi - szacowanie elementów sytuacji kryzysowej - czy kryzys rzeczywiście występuje, jakie są jego źródła, jak przebiega i jak się rozwija, w jakiej fazie klient się znajduje, jak rozumie wydarzenia krytyczne; jak radził sobie z trudnościami wcześniej (czy pił mleko -.-) ▪ ogólnie trzy podstawowe komponenty ostrego stanu kryzysu ▪▪ niebezpieczne krytyczne wydarzenie ▪▪ czynnik przyspieszający kryzys ▪▪ podatność na zranienie B) ustalenia kontaktu i komunikacji C) identyfikacja głównych konfliktów ▪ gromadzenie pożądanych ifnromacji ▪ poszukiwanie sytuacji stanowiących wyzwanie ▪ uchwycenie subiektywnego znaczenia sytuacji ▪ informacje od 3 osób (zasada poufności, dlatego nie może być od mniej osób bo poufności) D) rozwiązywanie problemu ▪ odreagowanie emocji, wentylacja uczuć (dupą) ▪ sformułowanie konkretnych i szczegółowych celów ▪ uznanie, że zmiany są możliwe i realne E) rozważenie alternatywnych rozwiązań problemu kryzysowego F) tworzenie planu działania i jego monitorowanie ▪ wraz z klientem (bez niego to głupio, chyba że już nie żyje to wtedy ok) ▪ kontrakt w formie pisemnej ▪ uwzględnienie osób bliskich klientowi •

Cele i zadania interwencji kryzysowej a) udzielenie pomocy w taki sposób, aby klient stał się zdolny do jego rozwiązania b) towarzyszenie klientom w przejściu przez aktualną powiązaną z kryzysem sytuację c) wspieranie klienta w powrocie do równowagi i wejścia na drogę samodzielności d) zapobieganie (tak długo jak to możliwe) konieczności hospitalizacji i instytucjonalizacji e) inicjowanie procesów zmiany (skłonienie do innego spojrzenia na wydarzenia krytyczne, dokonania ponownej oceny sytuacji z perspektywy czasu) f) zapewnienie bezpieczeństwa (podejście dyrektywne, przejęcie odpowiedzialności) g) redukcję znamionującego kryzys chaosu emocjonalnego h) umożliwienie wyrażenia i odreagowania negatywnych emocjiTrening autogenny Schulza a) zapobieganie skutkom stresu i chorobom cywilizacyjnym (HIV, AIDS, rak itd.) b) prewencja c) warunek wstępny - pacjenci są w stanie stosować autosugestię oraz wzory na mechanikę kwantową u zwierząt futerkowych d) warunki - pomieszczenie, pozycje, pora, częstotliwość) e) umiejętności ciężar, ciepło, serce, oddech, splot słoneczny, chłodne czołoSposoby na stres ▪ trening autogenny Bruno Schulza ▪ progresywna relaksacja neuromięśniowa (znane też jako napinanie i rozluźnianie ryja) ▪ stres i lęk są związane z napięciem mięśniowym W wymiarze grupowym: ▪ programy profilaktyczne ▪ zajęcia grupowe poświęcone nabywaniu kompetencji społecznych, interpersonalnych ▪ programy edukacyjne dla różnych grup np. rodziców dzieci W wymiarze instytucjonalnym ▪ dostosować programy do możliwości uczniów ▪▪ umożliwić rozwój samodzielnych form zdobywania i stosowania wiedzy ▪ nacisk na zdobywanie wiedzy proceduralnej ▪ tworzenie indywidualnych ścieżek edukacyjnych ▪ zwiększenie możliwości odwoływania się do własnej aktywności uczniów w programach nauczania • Czynniki leczące wg Yaloma a) w terapii indywidualnej ▪ nadzieja na osiągnięcie zmiany ▪ wgląd - poszerzenie świadomości ▪ monitorowanie zachowań ▪ katharsis, odreagowanie ▪ naśladowanie funkcji terapeuty ▪ uświadomienie egzystencjalne b) w terapii grupowej ▪ poczucie podobieństwa ▪ altruizm ▪ korektywne doświadczenie rodziny pierwotnej ▪ interpersonalne uczenie się - odbiór inf. zwrotnych ▪ interpersonalne uczenie się - udzielanie informacji zwrotnych ▪ spójność grupy
Opracowanie zagadnień na podstawie pytań

Related documents

9 Pages • 2,545 Words • PDF • 178.8 KB

104 Pages • 31,095 Words • PDF • 624.2 KB

252 Pages • 134,255 Words • PDF • 1.9 MB

2 Pages • 176 Words • PDF • 279.9 KB

130 Pages • 21,967 Words • PDF • 41.8 MB

217 Pages • 55,125 Words • PDF • 31.9 MB

474 Pages • 121,312 Words • PDF • 2.3 MB

8 Pages • 2,711 Words • PDF • 205.5 KB

23 Pages • 5,592 Words • PDF • 1.3 MB

5 Pages • 1,728 Words • PDF • 252.4 KB

7 Pages • 1,315 Words • PDF • 394.2 KB