Organizacja kształcenia na odległość w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim - instrukcja

7 Pages • 1,931 Words • PDF • 1 MB
Uploaded at 2021-09-24 17:05

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim

PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim Plac St. Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Łukowski tel. 25 7970261 lub tel./fax. 25 7970006 e-mail: [email protected] www.zsstoczek.edupage.org

1

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, publikujemy instrukcję nauczania na odległość. Proszę o zapoznanie się z dokumentem. W dniu dzisiejszym (24.03.2020) każdy nauczyciel, rodzic i uczeń otrzymał ten dokument na skrzynkę dziennika elektronicznego VULCAN. Dokument ten znajduje się również na stronie internetowej szkoły w zakładce "zdalne nauczanie". NAUCZANIE ZDALNE ROZPOCZYNAMY 25 MARCA. WSZYSTKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ DO NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW LUB DYREKTORA SZKOŁY ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. W piątek 20 marca 2020 roku ukazały się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej odnośnie wydłużenia okresu zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach do dnia 10 kwietnia 2020 roku oraz odnośnie wprowadzenia od środy 25 marca 2020 roku nauczania na odległość dotyczącego realizacji podstawy programowej wraz z ocenianiem postępów uczniów. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493) ogłoszono dnia 20 marca 2020 r. obowiązuje od dnia 25 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.410 i 492) ogłoszono dnia 11 marca 2020 r. Daty wejścia w życie zmian: 20 marca 2020 r.

Zasady organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik zdalnego nauczania oraz zasady komunikowania się z nauczycielami w Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim. I.

NAUCZYCIELE

Nauczyciele pracują w dwóch obszarach: a) nauczyciele przedmiotu - pracują z całą klasą, b) nauczyciele pracy indywidualnej - pracują z jednym, dwoma uczniami (nauczanie indywidualne, uczniowie ze SPE, bardzo słabe wyniki w nauce, trudna sytuacja domowa, problemy emocjonalne, itp.).

ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU Nauczyciele przedmiotu postępują według trzech pytań: 1. Co moi uczniowie mają umieć? 2. Jak mogę pomóc swoim uczniom - jak im przekażę materiały? 3. Jak uczniom przekażę informację, że to umieją? 2

ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU 1. Co moi uczniowie mają umieć? a) Nauczyciel na bieżąco czyta podstawę programową i porównuje z programem nauczania. b) Z podstawy programowej wybiera, co powinien umieć uczeń (a jeszcze nie zostało to zrealizowane lub wymaga utrwalenia, pogłębienia lub ćwiczeń). c) Wybrany zakres materiału wpisuje jako temat lekcji w dzienniku elektronicznym. d) Wpisany do dziennika elektronicznego temat nauczyciel wysyła w formie wiadomości do ucznia, po czym sprawdza, że uczeń wiadomość odczytał - m.in. na tej podstawie nauczyciel stwierdza, że uczeń jest aktywny. Tematy do dziennika oraz wiadomości do uczniów nauczyciel wpisuje i wysyła codziennie, systematycznie, zgodnie z planem lekcji, zaznaczając frekwencję oznaczeniem "ZN" - zdalne nauczanie lub "NN" - nieaktywny nieobecny. Nauczyciel przekazuje wychowawcom ewentualny brak aktywności swoich uczniów.

ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU 2. Jak mogę pomóc swoim uczniom - jak im przekażę materiały? a) Nauczyciel udostępnia swoim uczniom i rodzicom swój adres e-mail przeznaczony wyłącznie do spraw szkolnych i przekazuje materiały w postaci wiadomości e-mail oraz załączników do wiadomości lub dysków wirtualnych. b) Opisuje realizowany materiał oraz wymagania dla ucznia w module "zadania domowe" znajdującym się w dzienniku elektronicznym. c) Może wykorzystać trzy sposoby wsparcia uczniów, aby ci mogli zrealizować wymagany punkt podstawy programowej:  wirtualne treści, zadania, quizy, filmiki edukacyjne (np. z YouTube), platformy edukacyjne, programy emitowane w ramach pasm edukacyjnych, itp.,  materiał i ćwiczenia z podręcznika (jeśli uczniowie mają w domu) lub e-podręcznika (dostępnego w wersji elektronicznej) oraz innych elektronicznych materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela,  spotkania z uczniami online (w miarę możliwości technicznych) np. na Messengerze, Diskordzie lub innym komunikatorze. d) Nauczyciel śledzi systematyczną aktywność uczniów, w razie braku systematycznej aktywności kontaktuje się z wychowawcą klasy lub rodzicami. e) Jeżeli brak aktywności będzie spowodowany niemożliwością zalogowania się do dziennika materiały będą przekazywane uczniowi z wykorzystaniem e-maila, wiadomości SMS, komunikatora (Discord, Messenger) lub w inny uzgodniony z nauczycielem sposób. UWAGA Uczeń jest zobowiązany do wykorzystania przynajmniej jednego z trzech sposobów pozyskania materiałów w celu osiągnięcia wiedzy i umiejętności.

3

ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU 3. Jak uczniom przekażę informację, że to umieją? a) Nauczyciel podaje wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej. b) Nauczyciel daje informację zwrotną (nie jest to ocena) wskazującą co uczeń zrobił dobrze, a co powinien jeszcze powtórzyć i poćwiczyć. c) Uczniowie w czasie zdalnego nauczania będą oceniani przede wszystkim za aktywność oraz za prace domowe przesyłane nauczycielowi. d) Waga oceny w dzienniku - za pracę domową - zostanie zmieniona na najniższą (1). c) Waga oceny w dzienniku - za aktywność - zostanie zmieniona na wartość (3). ZADANIA NAUCZYCIELA PRACY INDYWIDUALNEJ Nauczyciel pracy indywidualnej to:       

pedagog szkolny psycholog szkolny, nauczyciel wspomagający, nauczyciel realizujący indywidualne nauczanie, nauczyciel realizujący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel realizujący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczyciel - bibliotekarz. ZADANIA NAUCZYCIELA PRACY INDYWIDUALNEJ

Nauczyciel pracy indywidualnej kontaktuje się z nauczycielami przedmiotowymi oraz wychowawcami i równolegle realizuje ze swoimi podopiecznymi podstawę programową dostosowaną do możliwości ucznia (np. dając mu bardziej przystępne treści oraz wsparcie emocjonalne). Kontaktuje się z uczniami, bądź rodzicami telefonicznie lub organizuje spotkania online. Stosuje zasady informacji zwrotnej we współpracy z nauczycielami przedmiotowymi, wychowawcami i rodzicami. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY 1. 2. 3. 4.

Zakłada grupy klasowe. Spotyka się z uczniami na czacie, np. na Discordzie, Messengerze lub innych kanałach komunikacji. Kontaktuje się z rodzicami. Kontaktuje się nauczycielami pracy indywidualnej. II.

UCZNIOWIE

SYSTEMATYCZNOŚĆ Uczniu:  Nie odkładaj obowiązków.  Ustal cele i konkretny czas wykonania zadania.  Posprzątaj swoje otoczenie (miejsce pracy).  Zaczynaj od zadań najtrudniejszych.  Nagradzaj się po osiągnięciu celu (zafunduj sobie chwilę przyjemności). Jeśli staniesz się systematyczny, będziesz mógł cieszyć się lepszymi wynikami w nauce, a w przyszłości wyższym stanowiskiem w pracy, atrakcyjniejszym wyglądem i poprawisz swoje relacje z innymi. Rozwiniesz także swoje talenty i pasje. Zrób to,ZADANIA a przekonasz się, że warto! UCZNIA 4

ZADANIA UCZNIA 1. Systematycznie loguje się do dziennika. 2. Prowadzi zeszyty papierowe. 3. Systematycznie wywiązuje się z zadawanych prac domowych (przeczytaj, wysłuchaj, obejrzyj, rozwiąż, napisz, przećwicz, itp.). 4. Od każdego nauczyciela odbiera (przynajmniej jednym z trzech możliwych kanałów przekazu) materiał niezbędny do realizacji podstawy programowej (to zależy od możliwości technicznych sprzętu, który posiada lub innych trudności, o których systematycznie informuje) oraz informacje, co powinno być zrealizowane. Kanały przekazu materiału do realizacji podstawy programowej:  wirtualne treści, zadania, quizy, filmiki edukacyjne (np. z YouTube), platformy edukacyjne, programy emitowane w ramach pasm edukacyjnych, itp.,  materiał i ćwiczenia z podręcznika (jeśli uczniowie mają w domu) lub e-podręcznika dostępnego w wersji elektronicznej oraz innych elektronicznych materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela,  spotkania z nauczycielem online (w miarę możliwości technicznych) np. na Messengerze, Diskordzie lub innym komunikatorze, 5. Od nauczyciela otrzymuje informację na co będzie zwracana uwaga podczas oceniania. 6. Po wykonaniu zadań uczeń/uczennica przesyła zadania do nauczyciela za pomocą oficjalnych kanałów (dziennik, e-mail) lub innych form dopuszczonych przez nauczyciela w terminie wskazanym przez nauczyciela lub przedstawia je podczas zajęć online. 7. Odbiera od nauczyciela informację zwrotną, która wskazuje, co uczeń już potrafi, a co powinien jeszcze przećwiczyć. UWAGA! Ważne jest, aby praca zdalna nie zajmowała uczniom więcej niż 20 minut na jednej lekcji. Wyjątkiem są przedmioty egzaminacyjne maturalne: j. polski, matematyka, język obcy, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Drodzy Uczniowie! Bądźmy wobec siebie uczciwi. Samodzielne wykonanie pracy domowej jest źródłem satysfakcji. Uczymy się dla siebie, a nie dla oceny! TERMINY KOMUNIKOWANIA SIĘ W ZDALNYM NAUCZANIU ● Konsultacje mailowe i telefoniczne dla uczniów i rodziców: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz środa - od godz. 15:00 do godz. 16:00 ● Wysyłanie przez nauczycieli materiałów dla uczniów do realizacji podstawy programowej: codziennie w godz. 8:00 – 10:00 ● Odsyłanie przez uczniów prac/zadań wyznaczonych przez nauczycieli do sprawdzenia i przekazania informacji zwrotnej lub do oceny: codziennie w dni nauki szkolnej w godz. 8:00 – 16:00. lub w terminach wyznaczonych przez nauczycieli 5

III.

DYREKTOR

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY 1. Odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 2. Przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom potrzebne informacje. 3. Ustala we współpracy z nauczycielami i monitoruje tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględniając w szczególności: - równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, - zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, - możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego, - łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, - ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 4. Wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć. 5. Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 6. Monitoruje ocenianie uczniów. PODSTAWA PRAWNA W okresie zawieszenia zajęć szkolnych w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przepisach szczególnych, ocenianiu podlegają prace domowe ucznia. Nauczyciele mogą przekazać dyrektorowi propozycje sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. IV.           

HIGIENA PRACY Z KOMPUTEREM

Monitor komputera nie powinien odbijać światła. Ekran powinien być ustawiony pod właściwym kątem względem źródeł światła. Źródło światła nie może znajdować się z tyłu ani z przodu komputera. Lampka powinna zostać ustawiona nad ekranem. Optymalne jest ustawienie lampki bokiem do ekranu, aby światło padało na klawiaturę. Odległość między brzegiem biurka i ustawioną klawiaturą powinna być większa niż 10 cm. W przeciwnym razie, po zakończeniu pracy z klawiaturą może pojawić się ból nadgarstków. Nie powinno się pisać na klawiaturze bez oparcia nadgarstków. Odległość między ekranem a użytkownikiem komputera powinna wynosić co najmniej 40 cm, ale nie więcej niż 75 cm. Górna krawędź monitora nie powinna natomiast znajdować się wyżej niż linia wzroku użytkownika. Wysokość stołu i krzesła musi pozwalać na zachowanie minimum kąta prostego między ramieniem a przedramieniem osoby korzystającej z komputera. Podczas godziny pracy przy komputerze użytkownik powinien przez minimum 5 minut wykonywać inne czynności w innej pozycji. 6

V.    

        

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Uczniu: Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś kto podaje się za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary. Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz, muszą być prawdziwe. Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność informacji. Szanuj innych użytkowników Internetu. Szanuj prawo własności w Sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi w Internecie, zawsze podawaj ich źródło pochodzenia. Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie pewien limit czasu i staraj się go nie przekraczać. W Sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Czy masz zainstalowane oprogramowanie antywirusowe? Jeżeli nie, to porozmawiaj o tym z rodzicami. Wybierzcie wspólnie i zainstalujcie odpowiedni program.

NAUKA NA ODLEGŁOŚĆ JEST DZIŚ KONIECZNOŚCIĄ I STANOWI DLA NAS WSZYSTKICH WIELKIE WYZWANIE. PROSZĘ CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ O WSPÓŁPRACĘ, WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ.

oprac. Ewa Mokicka Dyrektor Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Stoczek Łukowski, 24 marca 2020 r.

7
Organizacja kształcenia na odległość w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim - instrukcja

Related documents

4 Pages • 773 Words • PDF • 544.3 KB

8 Pages • 2,542 Words • PDF • 982.8 KB

3 Pages • 596 Words • PDF • 346.7 KB

2 Pages • 748 Words • PDF • 212 KB

2 Pages • 163 Words • PDF • 263.4 KB

169 Pages • PDF • 154.2 MB

42 Pages • 7,693 Words • PDF • 1 MB

1 Pages • 231 Words • PDF • 258.7 KB

49 Pages • 2,441 Words • PDF • 2 MB