Pedagogika Społeczna- Człowiek w zmieniającym się świecie

15 Pages • 9,099 Words • PDF • 1.8 MB
Uploaded at 2021-09-24 08:43

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Pedagogika spoleczna Czlowiek w zmieniajacym sie swiecie pod redakcja Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk Wydanie drugie rozszerzone i poprawione

Wydawnictwo Akademickie "Zak"

Czesc I Rozdzial I Geneza i rozwój pedagogiki spolecznej Irena Lepalczyk

Wprowadzenie. Geneza i ich tresc. Podsluwowc stawiciele.

Dyscyplina

dyscyplin. W poszukiwuniu tozsumosci. Pierwsze podreczniki zagadnienia i funkcje pedagogiki spolecznej. Czolowi przedposzukujaca.

Pedagogika

spoleczna

wobec

zagrozen

i wyzwan

przyszlosci.

Wprowadzenie O genezie i rozwoju pedagogiki spolecznej powstalo wiele rozprawI. Dla osób blizej zainteresowanych tym zagadnieniem w bardziej szczególowym ujeciu, glównie monografiami krajowych osrodków pedagogiki spolecznej i informacjami o ich kierownikach, przedstawic mozna bogatll bibliografie2. Pytanie o cel przedstawianej pracy zawiera sie w nastepujacej odpowiedzi. Pragne ukazac geneze i rozwój pedagogiki spolecznej, której twórca byla Helena Radlinska. Bede starala sie przedstawic kontynuacje, rozbieznosci, sprzecznosci, modyfikacje, uzupelnienia jej koncepcji pedagogicznej. O wy bo8m/cwia w (/z.iechinie ksztalcenia Pol.Cl.'iz.kolm'go oraz prac)' kllitumll1o-o.\: .•dll/owej. w: Rozwrij pedagogiki w Polskiej RZeL'zpoJpoli/ej LLu/owej, Wroclaw 1965; R. Wroczynski, Pet/agogika Jpoleema, jej rozwrij wspIJlezeJlte problemy, "Studia pedagogiczne" 1971, t. 22; J. Wolczyk, R. Wroczynski, Dorobek ak/uallty .,ralt badwi w t/ziedziltie pedagogiki .'poleezltej w Po/"ee, w: "St,m i perspektywy rozwoju nauk pedugogicmych", Warszawu 1976; E. Trempa/a, Rozwrij pedagogiki .I'[wleezltej w Po/.,a Ludowej, Biuletyn TWWP 1980, nr 2/3. Por. np. R. Wroczynski,

i

\

i

R, Wroczynski, Kated", Pellagogiki Spolecmej, "KwaL1alnik Pedugogiczny" 1964, nr 2; R. Wroczynski, Z badan Kmed/y Pedagogiki Spolecmej, "Kwartulnik Pedagogiczny" 1960, nr 3; l. Lepalczyk, Ka/edra Zl/k/ad Pedagogiki Spolecznej lIa Ulliwersytede Llidzkim w la/ach 1945-1975; B. Smolinsku-Theiss, Z b'llu"i t/o.lwiadczeli 'Znkladu Pedagogiki Spolecmej Ulliwer.'y/etu lVarJzaw,l'kit'go, w: "Prohlem ksztaleeniu pracowników spolecznych", Wmszuwa 1961; l. Lepulczyk, o.'rodki pedagogiki spolecme). Silili. badallia, prriba ocelty dziala/lto.lci, w: Socjaliwlja - o.wbowo"" WydlOwallie, Poznan 1989, zawiera bibliografie. Artykul opiera sie o materialy uzyskane w roku 19H4; O Katedrze Pedagogiki Spolecznej Uniwersytetu S1'lskiego, patrz: Pedagogika .'·polecZlla II .'I'hylku X/X wiekII, Katowice 1992; J. Wolczyk, Ry.'zart/ Wroczy/iski - wspóltwórca lIallkowej ';rodowi.,ko, Warszawa 1978; W. Theis, Ryszard szkolY p.da~o~iki .'polecmej, w: Wychowanie IVroczYfi.\·ki, "Przeghld Hisloryczno-Oswiutowy" 1988, nr 3; W .,llIibie szkolY lIallczydela (o EdIIIlmdzie Trempale), w: Teoria praktyka równo legia, Bydgoszcz 1987; Pomijam lu informacje hibliograricZl1e o pruey naukowej A. Kaminskiego. S'l one liczne i znajduj'l sie w wielu pracach drukowanych i powielanych.

i

i

i

i

i

7

rze zródel decyduje czynnik formalny. Ich pochodzenie bedzie ograniczalo sie do dorobku pracownik{iw Katedr Pedagogiki Spolecznej, b,!dz do aulor{iw, którzy w pedagogice spolecznej upalruja genezy swej twórczosci. Pragne bowiem uniknac wyjasnien czym np. praca na temat samotnych matek wykonana w Katedrze Pedagogiki Spolecznej rózni sie od wykonanej w Katedrze Oswiaty Doroslych. Innym przykladem moga byc podobienstwa i róznice merytoryczne i metodologiczne problemu wykolejenia dzieci i mlodziezy rozwiazywanego w konwencji pedagogiki spolecznej i wspólczesnej kryminologii, bioracej za punkt wyjscia analizy srodowisko spoleczne badanego. Pominiete zostana rozwazania nad miejscem pedagogiki spolecznej w naukach pedagogicznych i spolecznych oraz rozwazania nad przedmiotem zakresem badan, wlasciwych dyscyplinie. Truizmem jest dzisiaj stwierdzenie, ze pedagogika ogólna zainteresowana jest oddzialywaniem wychowawczym na wszystkie kategorie wieku, nie tylko na dzieci i mlodziez. Przez pedagogike ogólna zaakceptowany zostal równiez poglad o wychowawczych procesach intencjonalnych i nieintencjonalnych instytucji, uwarunkowanych zmiennymi rzeczywistosci spolecznej, ekonomicznej kulturalnej, w ujeciu mikrosrodowiskowym. W ostatnich latach takze w ujeciu wplywów makrosrodowiskowych procesów w nich zachodzacych (tendencje integracyjne Europy, nieustajace wojny z nieunikniona agresja, przemoca, nietolerancjll, postepujace wyniszczenie srodowiska naturalnego, z daleko idacymi konsekwencjami - glodem, chorobami). Przykladowo wymienione sprawy staj,! zarówno przed pedagogika spoleczna, ogólna, jak wszystkimi naukami spolecznymi, których przedmiotem jest czlowiek. Losy jednostki zwiazane sa coraz scislej z losami ludzkosci i calego swiata. Uwrazliwienie na te problemy wymaga diagnoz i przeslanek dla ochrony jednostki i ludzkosci. Nie mozna troski o nie pozostawic politykom. Jednosc nauki, a szczególnie pedagogiki moze wzbogacic wiedze o rzeczywistosci spolecznej i o procesach umozliwiajacych czlowiekowi zycie twórcze. Przypomnijmy ostatnia, bo pochodzaca z przelomu lat 40. 50. charakterystyke pedagogiki spolecznej H. Racllinskiej: "Pedagogika spoleczna jest nauka praktyczna, rozwi.ia.i~!ca sie na skrzyzowaniu nauk o czlowieku, biologicznych i spolecznych z etyka i kulturoznawstwem (teoria i historia kultury) dzieki wlasnemu punktowi widzenia. Mozna go naj krócej okreslic jako zainteresowanie wzajemnym stosunkiem jednostki i srodowiska, wplywem warunków bytu i kregu kultury na czlowieka w róznych fazach jego zycia, wplywem ludzi na zapewnienie bytu wartosciom przez ich przyjecie i krzewienie oraz przetwarzanie srodowisk silami czlowieka w imie idealu"3. Jak rozwijala sie pedagogika spoleczna? W dalszym ci,!gu w swej wypowiedzi H. Radlinska powiedziala: "Dziedziny badan i przemyslel] peda-

i

i

i

i

3 f-1. R:uJlillska, PedllJ.:()~ika

spoleczlla, Wroclaw

1961, s. 161.

w zyciu. . ITtn.' SIe w z,w"'lzktl z~ wystepowaniem gngiki spolecznel rozsze ":' . . .'. . . -i" 7"lrówno mysli leoretyczneJ. . . I . . W\llyw'IJ'\ na nIc ()sl,\gnlt;C, ,. nowych 7.agallllcn. ""4 jak i doswiadczen praktyc~nych ,'. d liny poszukiwac bede w podrecz. . d' . eneze I rOZWOI yscyp' . ., . Odpowie Zl na g ~ : kl zawierac synteze IstniejaceJ nikach akademickich. One ~owlem zwy Y . 1zy w okreslonym zakresIe. wlec . Podreczniki

pedagogiki

spolecznej . k' la sie praca d' . . lecia w KrakOWie u au . Na poczatku drugiego zleslecl.O /' tody organizacja". Podre. . .. . p. . oswiatowa. Je] z.acanta, me, zbiorowa pl." taca . . t L'lc/owego im, A. MIckIeWicza . 'em Unnversvte li ' b cz.nik opracowany statafll , .. d~wnictwo slowem "podrecznik" zo 0(1913). Fakt, iz autorzy okresl ~lt ,,!y P naczony dla pracowników pracy . I ku i rozwazama. rzez, ~ . k ., wiazule c o szacun. . d 'k' "Autorzy pragneli zaspo OIC ·. . f atorem I przewo 111lem ' . . h spoleczneJ Jest ,,111orm . d . c do encyklopedycznej wszec . , ' . potrzeby me preten uJa wystepuJace owczesme , . znaczna czesc dorobku na · t . czytamy' Praca ulmuJe h '1 stronnoscI. We ws eple '.".. . d nia i ewolucja wiaze c WI e · klnel' Oswiata Jej za a . l l Polu oswtaty pozasz o ,,' , . . wiolowa z która dzta a d " . rzeszlosci ukazu]e moc zy , "5 ' . dzisiejsza z tra yCJalTII p.' . '. . kody woli drogi wlasne'. TrescI nosc oswiatowa przelamuje wszelkl~ przesz. n~ niektóre istotne zalozenia: . dstawione w Pracy o.swiatowej wskaZUja k I pl ze '. ' 10znaczna z oswiata pozasz o ml, . - Praca spoleczna Jest rOWI .' ~ I d' bek polskich dzialaczy I ba_ Jej podstawa sa doswiadczel1la I w asny 01o .

Nllror!-::il

pedag')r: s[JolCL'7/P

daczy, " . stanowia punkt wyjscia dla _ Do~wiadczenie i tradycje pra:y. oswratoweJ . blemów przyszlosc\. k t I ukazal1la pro R' dl" k Warsztatem oncen nl t byla Helena a IllS a. . Redaktorem.' ca ego omu bitnych wsI'o'l pracow11l'ków bylo polskie Archl. . L d wym im. A. MickieWIcza. jacym materialy I szereg wy . f k' nUJ'ace przy Umw. u o wum O~wiatowe un cJo '. . 6 d . lów z których najobszerl . dZIelona Jest na Zla , Ksiazka liczy 50 stron I po. .' 'era dW'1 'Irtykuly H. Orszy (pseu• / . ,. I o\:wwtowq zaWI, ,. , . nic;szy pl. Zat IIIIW pWc.). "'. " pol~ce i Praca OS\l'wtowa . ,., k' ') P '-afki prac\' OSH'tatoIH:] \1'. . ' donim H. Rad II1S leJ oc(, . .,' .t kul L. KrZYWIckiego pl. , /. . narodowego Olaz al y IWJhec zadan wyc I(}wanw .,.. k l'w H Radlinskiej i praca " P' z wymlelllonych art y u o· . . Drogi oswraty. ICrwszy .' l ., Autorzy podnosza zagadmenle , k' . mllle Sie uzupe maja. ~ k L. KrZYWIC lego wzaJe k' oli tycznych spolecznych, e 0, . sw' toweJ' od warun ow P , . dl l' zaleznoscl pracy o la " ' . atoweJ' w polsce mepo eg ej h P d tawiaja rozWOI pracy OSWI . " t nomicznyc. rze s ,. . ~bok ostepu technicznego, drogI OSWlaY i pod zaborami, podkreslaH' ze p k" h . da prawa do kultury i dla l który dla wszyst IC za toruje ruch spo eczny, 4 H. Radlillska. op.dL . " Podrcznik Ilracll o.(w;atowa . .lej zadania, metod):, (),.!:!a"~l(u]l~1I e· LAltim\'l'go im. A Mid~ie ••dC7,tl. Krakow 191.. s. .

oprtlCOl-Hl11)'

staraniem

l!lIiwen)'lefll

9 8

kazdego - .udzialu w zyciu publicznym. w nastepuJacych slowach: "W teorii i w zyciu wchodzimy nego od dawnego,

Szczególowe

wyjasnienie

lub wyznania

odmien-

dazyl do zniwelowania

wsz~stkich wed.lug jednej miary. Ten, co sie dzis odradza, jako spadkobierca odn~lennych pOJmowatl chce wszystkim zapewnic mozliwosc indywidualnego I swobodnego rozwoju, wszystkim dac udzial w kulturze ludzkosci i wszystkich Zadaniem

poci'lgnac do swiadomej pracy nad rozwojem narodu"6. wychowania jest wydobycie z narodu wszystkich sil, skiero-

wanie ."ku swiado~lej pracy nad budowaniem kultury rodzimej"7 i przekazywame z pokolema na pokolenie. H. Radlil1ska uzywa konsekwentnie slowa "udostepnianie"

dóbr kultury.

By skutecznie

prowadzic

prace oswiatowa

~alezy ja ,oprzec o wszechstronne rozpoznanie sil i srodków, warunków bytu 1 warunkow przyrodmczych. Rozpoznanie warunków bytu i rozwoju uksztaltowane warunkami historycznymi. Tru~no jest oprzec sie przed wypowiedzI H. RadJillskiej:

przedstawia

bie o.(wiatv

w nowa epoke uniwersalizmu,

który w imie panstwa

znajdujemy

zacytowaniem

jeszcze

jednego

fragmentu

artykul pod znamiennym

i etyki.

Helena' Radiil1ska

po drugiej

tytulem

wojnie

Walka z alkoholizmem w slui-

swiatowej

w czasie

swego

pobytu

w Lodzi, przygotowala nie tylko prace, które byly odpowiedzia na zapotrzebowanie spoleczne, np, badania nad sieroctwem, potrzebami socjalnymi robotników, zwalczaniem analfabetyzmu, lecz takze wiele pisala dla szerokiego kregu odbiorców. oswiatowych i badaczy

i

Do prac przeznaczonych dla nauczycieli, dzialaczy nalezy tom pl. Badania regionalne dziejów pracy

spolecznej o.vwia/Owej, 1948. W ostatnim okresie swego zycia (zmarla w 1954 roku) przygotowala dwie prace, które stanowia synteze jej dorobku naukowego, poczynajac od wczesnych lat mlodosci. W 1946 roku ukazalo sie czwarte wydanie (zmienione) Ksiaiki wsród ludzi, w rok pózniej Oswiata doroslych. Zagadnienia - dzieje - formy - pracownicy - organizacja. Nie wspOl~linam innych wiekszych prac, które podjela w ostatnich latach swego zycia. Zostaly wydrukowane wiele lat po jej smierci. Czas na postawienie pytania: czy H. Radlillska napisala podrecznik

ne?zy ,lu?oweJ .1 walka z przesadami i biernoscia, spiaczka mas ciemnych, ktore . , swlatla me dostrzegaja " ' czesto dostrzec nie moga( ... Os'ml'o . go d'zmny dZlen rob?czy, spokOJna o jutro mysl proletariusza i jasna lampa w chacie chlopskiej sa tak samo koniecznymi warunkami jak nedza, troska i ciemnota

Egzamin Oto odpowiedz: w Lodzi przygotowala z pedagogiki spolecznej. Byl to skrypt powielony przez Kolo Naukowe Pedagogów Spolecznycl; Uniwersytetu Lódzkiego, wydany drukiem w Pedagogice spolecznej (1961). Dlaczego twórczyni polskiej pedagogiki spolecznej ograniczyla sie do skryptu - nie potrafie wyjasnic. Przyczyny tego faktu mog'l znajdowac sie w psychologii twórczosci naukowej, moga tkwic w braku sil i czasu, moga takze byc wyjasnione czasem historycznym, który

p~z~tlacza~~ca ma~y ludowe - przeszkodami, o które rozbija ~swJatowa . TreSCI, te podjete przez Autorke w dalszych pracach, I zmodyfikowali jej kontynuatorzy.

nie sprzyjal upowszechnianiu drukiem. A. Kaminski zastanawiajac sie nad definicja pedagogiki spolecznej napisal: " ...Helena Radlillska zawsze unikala sformulowania definicji pedagogiki

pedagogiki

. "P~aca ~s,:iatowa jes~ ~ierozlaczna z walka, z podwójna walka: czy telmkaml, co swl.at.lo zaslamaja w obawie, by nie rozswiecilo ono zbyt jaskrawo

sie prac
Pedagogika Społeczna- Człowiek w zmieniającym się świecie

Related documents

1 Pages • 161 Words • PDF • 166.8 KB

10 Pages • 2,959 Words • PDF • 502.7 KB

289 Pages • 83,390 Words • PDF • 6.3 MB

4 Pages • 1,800 Words • PDF • 121.4 KB

170 Pages • 59,146 Words • PDF • 4.9 MB

289 Pages • 83,390 Words • PDF • 6.3 MB

61 Pages • 4,040 Words • PDF • 1.4 MB