pisemny czerwiec 2013

17 Pages • 3,239 Words • PDF • 330.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:58

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Zawód: higienistka stomatologiczna Symbol cyfrowy zawodu: 322[03] Wersja arkusza: X

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczĊcia egzaminu

322[03]-0X-132 Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2013 Etap pisemny Instrukcja dla zdającego 1. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgáoĞ przewodniczącemu zespoáu nadzorującego. 2. Do arkusza doáączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której:  wpisz symbol cyfrowy zawodu,  zamaluj kratkĊ z oznaczeniem wersji arkusza,  wpisz swój numer PESEL*,  wpisz swoją datĊ urodzenia,  przyklej naklejkĊ ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 3. Arkusz egzaminacyjny skáada siĊ z dwóch czĊĞci. CzĊĞü I zawiera 50 zadaĔ, czĊĞü II 20 zadaĔ. 4. Za kaĪde poprawnie rozwiązane zadanie moĪesz uzyskaü 1 punkt. 5. Aby zdaü etap pisemny egzaminu, musisz uzyskaü co najmniej 25 punktów z czĊĞci I i co najmniej 6 punktów z czĊĞci II. 6. Czytaj uwaĪnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dáugopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do kaĪdego zadania podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastĊpujący ukáad kratek na KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedĨ jest poprawna. 10. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybraáeĞ odpowiedĨ "A":

11. Staraj siĊ wyraĨnie zaznaczaü odpowiedzi. JeĪeli siĊ pomylisz i báĊdnie zaznaczysz odpowiedĨ, otocz ją kóákiem i zaznacz odpowiedĨ, którą uwaĪasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdĨ, czy zaznaczyáeĞ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziáeĞ wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

PamiĊtaj, Īe oddajesz przewodniczącemu zespoáu nadzorującego tylko KARTĉ ODPOWIEDZI

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü.

CzĊĞü I Zadanie 1. ZĊby w áukach zĊbowych są ustawione w triadach. Wyjątkiem od tej reguáy są A. dolne przedtrzonowce. B. górne przedtrzonowce. C. dolne siekacze przyĞrodkowe. D. górne siekacze przyĞrodkowe.

Zadanie 2. Fizjologiczne starcie zĊbów w nastĊpstwie kontaktu zĊba z zĊbem to A. erozja. B. atrycja. C. abrazja. D. abfrakcja.

Zadanie 3. Stabilną rezerwą fluoru w szkliwie jest A. fluoroapatyt. B. fluorek sodu. C. fluorek wapnia. D. hydroksyapatyt.

Zadanie 4. Najtwardszą tkanką w organizmie czáowieka jest A. zĊbina. B. szkliwo. C. cement korzeniowy. D. wyrostek zĊbodoáowy.

Zadanie 5. Do czĊĞci twarzowej czaszki naleĪy koĞü A. czoáowa. B. jarzmowa. C. potyliczna. D. ciemieniowa.

Strona 2 z 17

Zadanie 6. Kubki smakowe, dziĊki którym odbierany jest smak gorzki, znajdują siĊ A. u nasady jĊzyka. B. tylko na koniuszku jĊzyka. C. na caáej powierzchni jĊzyka. D. po bokach oraz na koniuszku jĊzyka.

Zadanie 7. Szybko rozprzestrzeniająca siĊ próchnica zĊbów, wystĊpująca przede wszystkim u dzieci i máodzieĪy, charakteryzująca siĊ miĊkką zĊbiną próchnicową o Īóátym zabarwieniu, to próchnica A. ostra. B. prosta. C. powikáana. D. przewlekáa.

Zadanie 8. Tyáozgryz rzekomy to wada zgryzu charakteryzująca siĊ A. B. C. D.

niedorozwojem koĞci szczĊki i prawidáową budową Īuchwy. niedorozwojem koĞci Īuchwy i prawidáową budową szczĊki. nadmiernym wzrostem koĞci Īuchwy i prawidáową budową szczĊki. nadmiernym wzrostem koĞci szczĊki i prawidáową budową Īuchwy.

Zadanie 9. Na rysunku przedstawiono páaszczyzny przestrzenne stosowane do klasyfikacji wad zgryzu. Które wady zgryzu odnoszą siĊ do páaszczyzny oznaczonej na rysunku literą b? A. B. C. D.

Tyáozgryz i przodozgryz. Zgryz otwarty i zgryz gáĊboki. TyáoĪuchwie i przodoĪuchwie. Zgryz krzyĪowy i zgryz przewieszony.

Zadanie 10. Do strącania biaáczanów srebra dochodzi w wyniku zabiegu A. lakowania. B. lapisowania. C. laseroterapii. D. lakierowania.

Strona 3 z 17

Zadanie 11. Na rysunku przedstawiono sposób uáoĪenia szczoteczki do szczotkowania metodą A. Roll. B. Fonesa. C. Chartersa. D. Stillmanna.

Zadania 12. Skutecznym sposobem zademonstrowania pacjentowi nieprawidáowego stanu higieny jamy ustnej jest A. trójwymiarowy skaning jamy ustnej. B. wykonanie zdjĊcia pantomograficznego. C. wybarwienie zĊbów preparatem Carietest. D. obliczenie wskaĨnika cytologicznego Ğliny.

Zadanie 13. Związek chemiczny o dziaáaniu przeciwpróchniczym, stosowany jako sáodzik w produktach spoĪywczych, to A. ksylitol. B. sorbitol. C. fruktoza. D. aspartam.

Zadanie 14. Cukry zawarte w sáodyczach są istotnym czynnikiem kariogennym. Aby ograniczyü szkodliwe dziaáanie sáodyczy wskazane jest A.

spoĪywaü je szybko – jako dodatek do posiáku, nastĊpnie dokáadnie wyszczotkowaü zĊby. B. spoĪywaü je szybko – jako przekąskĊ miĊdzy posiákami, nastĊpnie dokáadnie wypáukaü usta. C. spoĪywaü je wolno, dokáadnie przeĪuwając – jako dodatek do posiáku, nastĊpnie zjeĞü twarde jabáko. D. spoĪywaü je wolno, dokáadnie przeĪuwając – jako przekąskĊ miĊdzy posiákami, nastĊpnie dokáadnie wyszczotkowaü zĊby.

Zadanie 15. Wyprostowana pozycja matki i póápionowa pozycja niemowlĊcia trzymanego na rĊkach w czasie karmienia piersią zapobiega wadom zgryzu A. dotylnym. B. pionowym. C. doprzednim. D. poprzecznym. Strona 4 z 17

Zadanie 16. Na spotkanie edukacyjne z máodzieĪą akademicką, higienistka stomatologiczna powinna przygotowaü wykáad z elementami prezentacji multimedialnej, na temat A. przyczyn powstawania wad zgryzu. B. wykorzystania cyrkonu w protetyce. C. szkodliwej roli cukrów w poĪywieniu. D. szkodliwych skutków naáogu palenia tytoniu.

Zadanie 17. KsiąĪkowe poradniki oraz czasopisma o tematyce zdrowotnej stanowią odpowiednią formĊ oddziaáywania wychowania zdrowotnego dla A. máodzieĪy w gimnazjum. B. dzieci w wieku wczesnoszkolnym. C. matek wychowujących maáe dzieci. D. osób z lekkim upoĞledzeniem umysáowym.

Zadanie 18. Formą oddziaáywania wychowania zdrowotnego, umoĪliwiającą zachowanie kameralnej atmosfery i jednoczeĞnie wprowadzenie elementów wspóázawodnictwa, jest A. artykuá w czasopiĞmie poradnikowym. B. rozmowa indywidualna z pacjentem. C. pogadanka z maáą grupą pacjentów. D. audycja telewizyjna obejrzana w domu.

Zadanie 19. Higienistka stomatologiczna w czasie pogadanki zorganizowanej w gimnazjum, uzasadniaáa máodzieĪy potrzebĊ systematycznego i dokáadnego szczotkowania zĊbów. Wymieniaáa wiele argumentów, które powinny przekonaü zarówno dziewczynki jak i cháopców. Higienistka przygotowując siĊ do spotkania kierowaáa siĊ zasadą A. B. C. D.

trwaáoĞci. motywowania. systematycznoĞci i systemowoĞci. intencjonalizowania niezamierzonych wpáywów wychowawczych.

Zadanie 20. Które szczepy bakterii obecne w páytce nazĊbnej zuĪywają kwas mlekowy? A. B. C. D.

Veillonella. Lactobacillus. Streptococcus. Staphylococcus.

Strona 5 z 17

Zadanie 21. Biaáe wykwity na báonie Ğluzowej policzka i podniebienia, przypominające zsiadáe mleko, Ğwiadczą o infekcji A. B. C. D.

wirusowej. grzybiczej. bakteryjnej. pierwotniakowej.

Zadanie 22. Opryszczkowe zapalenie jamy ustnej wywoáuje wirus A. HPV B. HSV C. HBV D. HCV

Zadanie 23. W ramach programu Indywidualna profilaktyka próchnicy higienistka stomatologiczna obliczyáa u szeĞciu pacjentów wskaĨnik páytki nazĊbnej przestrzeni miĊdzyzĊbowej A.P.I. Oto uzyskane wartoĞci wskaĨników: Pacjent 1 – 72% Pacjent 2 – 17% Pacjent 3 – 20% Pacjent 4 – 44% Pacjent 5 – 80% Pacjent 6 – 67% WskaĪ pacjentów o optymalnej higienie uzĊbienia. A. B. C. D.

Pacjent 1 i pacjent 5. Pacjent 2 i pacjent 3. Pacjent 3 i pacjent 4. Pacjent 4 i pacjent 6.

Zadanie 24. W trakcie badania u pacjenta stwierdzono: próchnica na 3 powierzchniach zĊbowych, 1 ząb usuniĊty i wypeánienia na 4 powierzchniach zĊbowych. WartoĞü wskaĨnika PUWp dla tego pacjenta wynosi A. 8 B. 9 C. 11 D. 12

Strona 6 z 17

Zadanie 25. W okresie intensywnego Ğlinienia niemowlĊcia, aby zabezpieczyü skórĊ przed dziaáaniem enzymów trawiennych, bródkĊ oraz szyjĊ dziecka naleĪy smarowaü A. B. C. D.

wodnym roztworem gencjany. naparem z rumianku lub solą fizjologiczną. kremem lub maĞcią ochronną np. Linomag. preparatem do odkaĪania báon Ğluzowych np. Aphtin.

Zadanie 26. 15-letniemu pacjentowi zalecono usuwanie páytki nazĊbnej z przestrzeni miĊdzyzĊbowych za pomocą szczoteczki interdental. W ramach instruktaĪu higienistka stomatologiczna powinna powiedzieü pacjentowi, Īe szczoteczką naleĪy wykonywaü ruchy A. obrotowe. B. wibrujące. C. pionowe (góra-dóá). D. poziome (posuwisto-zwrotne).

Zadanie 27. W czasie badania stanu higieny jamy ustnej pacjenta metodą uproszczonego wskaĨnika fuksynowego, higienistka stomatologiczna powinna oceniü wybarwienie záogów na powierzchniach A. B. C. D.

wargowej i podniebiennej zĊba 11, policzkowej i podniebiennej zĊbów 14 i 16 oraz wargowej i jĊzykowej zĊba 41, policzkowej i jĊzykowej zĊbów 44 i 46. wargowej i podniebiennej zĊba 11, policzkowej i podniebiennej zĊbów 14 i 16 oraz wargowej i jĊzykowej zĊba 31, policzkowej i jĊzykowej zĊbów 34 i 36. tylko podniebiennej zĊbów 11, 14 i 16 oraz tylko jĊzykowej zĊbów 41, 44 i 46. tylko podniebiennej zĊbów 11, 14 i 16 oraz tylko jĊzykowej zĊbów 31, 34 i 36.

Zadanie 28. Przedstawiona na fotografii páytka sáuĪy do üwiczenia miĊĞni A. skroniowych. B. policzkowych. C. okrĊĪnych ust. D. pionowych jĊzyka.

Zadanie 29. Higienistka stomatologiczna na spotkanie promujące zdrowie jamy ustnej, z kobietami w ciąĪy, powinna przygotowaü pogadankĊ dotyczącą A. zalecanych metod oczyszczania przestrzeni miĊdzyzĊbowych. B. wskazaĔ do wykonywania nieinwazyjnych badaĔ prenatalnych. C. leczenia wad zgryzu za pomocą staáych aparatów ortodontycznych. D. niekorzystnego wpáywu utraty uzĊbienia na zdrowie fizyczne i psychiczne. Strona 7 z 17

Zadanie 30. Podczas instruktaĪu przeprowadzanego w przedszkolu na temat prawidáowej techniki czyszczenia zĊbów, higienistka stomatologiczna powinna zwróciü szczególną uwagĊ, aby dzieci czyĞciáy powierzchniĊ jĊzykową zĊbów bocznych ruchami A. okrĊĪnymi. B. obrotowymi. C. poprzecznymi. D. wymiatającymi.

Zadanie 31. Którego z podanych narzĊdzi higienistka stomatologiczna uĪyje do skalingu okolicy przyszyjkowej, aby nie doprowadziü do dezintegracji implantu z koĞcią? A. Skrobaczki sierpowej. B. Kirety z tworzywa sztucznego. C. Kirety z wysokogatunkowej stali. D. Skalera ultradĨwiĊkowego z metalową koĔcówką.

Zadanie 32. WskaĪ áyĪkĊ do pobrania wycisku bezzĊbnej szczĊki.

A.

B.

C.

D.

Zadanie 33. W czasie badania higieny jamy ustnej pacjenta higienistka stomatologiczna stwierdziáa: − ząb 26 – brak nalotu − ząb 11 – nalot na 1/2 korony zĊba − ząb 46 – nalot powyĪej 2/3 korony zĊba WskaĪ prawidáowy zapis badania. A. B. C. D.

26-0, 11-2, 26-0, 11-1, 26-0, 11-1, 26-0, 11-3,

46-3 46-3 46-2 46-3

Strona 8 z 17

Zadanie 34. Ząb, oznakowany w dokumentacji medycznej „–IV” to A. B. C. D.

pierwszy trzonowiec dolny lewy mleczny. pierwszy trzonowiec dolny prawy mleczny. pierwszy trzonowiec górny prawy mleczny. pierwszy przedtrzonowiec dolny lewy mleczny.

Zadanie 35. Na zamieszczonym diagramie zĊbowym oznaczono wypeánienie w zĊbach

A. B. C. D.

23 na powierzchni mezjalnej, 31 na powierzchni jĊzykowej, 46 na powierzchni dystalnej. 23 na powierzchni dystalnej, 36 na powierzchni mezjalnej, 41 na powierzchni jĊzykowej. 23 na powierzchni okluzyjnej, 31 na powierzchni jĊzykowej, 46 na powierzchni dystalnej. 23 na powierzchni dystalnej, 36 na powierzchni jĊzykowej, 41 na powierzchni mezjalnej.

Zadanie 36. Na spotkanie edukacyjne w przedszkolu, z grupą dzieci w wieku trzech lat, higienistka powinna przygotowaü A. dla wybranych dzieci pocztówki, nagrody za wzorowe zachowanie. B. dla kaĪdego dziecka model szczĊki i Īuchwy oraz szczoteczkĊ do zĊbów. C. dla kaĪdego dziecka kolorowy znaczek, nagrodĊ za prawidáowe umycie zĊbów. D. dla wybranych dzieci ksiąĪeczki edukacyjne oraz dla wszystkich próbki past do zĊbów.

Zadanie 37. Powszechną formą przekazywania istotnych wiadomoĞci kobietom w ciąĪy oraz wychowującym maáe dzieci, są A. gazetki i ulotki tekstowe dostĊpne w poczekalniach. B. filmy szkoleniowe prezentowane w klubach osiedlowych. C. podrĊczniki i poradniki naukowe dostĊpne w bibliotekach. D. drobne opracowania graficzne np. zakáadki rozdawane w gabinetach.

Zadanie 38. W celu przeáamania obaw dziecka przed zabiegiem naleĪy omówiü maáemu pacjentowi etapy leczenia zgodnie z zasadą A. popatrz-pomyĞl-wypróbuj. B. posáuchaj-pomyĞl-wypróbuj. C. posáuchaj-popatrz-wypróbuj. D. popatrz-wypróbuj-zapamiĊtaj. Strona 9 z 17

Zadanie 39. Formą bezpoĞredniego kontaktu pacjenta z rzeczywistoĞcią, stosowaną w oĞwiacie zdrowotnej, jest A. B. C. D.

audycja telewizyjna. rozmowa indywidualna. konkurs na hasáo promocyjne. wycieczka do gabinetu dentystycznego.

Zadanie 40. Lekarz dentysta prosi o przygotowanie kątnicy zwalniającej o przeáoĪeniu 5:1. Higienistka powinna przygotowaü koĔcówkĊ z paskiem koloru A. Īóátego. B. zielonego. C. czerwonego. D. niebieskiego.

Zadanie 41. Kleszcze typu Bertena o szerokich, mocno wygiĊtych dziobach, z póákolistym zagáĊbieniem, to kleszcze do usuwania A. dolnych ósemek. B. górnych ósemek. C. dolnych siódemek D. górnych siódemek.

Zadanie 42. Do chemicznego poszerzania kanaáów korzeniowych stosowany jest lek o nazwie A. Grinazole. B. Largal Ultra. C. Pulpomixine. D. Septomixine Forte.

Zadanie 43. OpróĪnioną kapsuákĊ po amalgamacie naleĪy wyrzuciü do worka na odpady A. zakaĨne. B. specjalne. C. medyczne. D. komunalne.

Strona 10 z 17

Zadanie 44. Dezynfekcja przewodów ssących unitu polega na A. B. C.

zanurzeniu nasad przewodów ssących w roztworze preparatu dezynfekcyjnego. przetarciu przewodów ssących Ğciereczką nasączoną preparatem dezynfekcyjnym. zassaniu preparatu dezynfekcyjnego koĔcówką ssaka do wnĊtrza przewodów ssących. D. spryskaniu przewodów ssących preparatem dezynfekcyjnym i wytarciu papierowym rĊcznikiem.

Zadanie 45. Autoklawy, w których moĪna skutecznie sterylizowaü wsad o budowie kapilarnej np.: koĔcówki stomatologiczne, naleĪą do A. B. C. D.

klasy B klasy N klasy S klasy C

Zadanie 46. Które zabiegi są przeciwwskazane dla pacjentek w ciąĪy? A. Skaling rĊczny oraz ekstrakcja zĊba. B. Wybielanie zĊbów oraz skaling ultradĨwiĊkowy. C. Piaskowanie zĊbów oraz fluoryzacja kontaktowa. D. Leczenie ubytków próchnicowych w znieczuleniu miejscowym.

Zadanie 47. Przewlekle choroby ukáadu oddechowego oraz patologiczne kieszonki dziąsáowe są przeciwwskazaniem do wykonania A. B. C. D.

kiretaĪu. ozonoterapii. laseroterapii. piaskowania.

Zadanie 48. Aby uzyskaü bezpoĞredni dostĊp i wgląd do powierzchni podniebiennych siekaczy w szczĊce, higienistka stomatologiczna powinna zająü miejsce (zgodnie z koncepcją tarczy zegara) w strefie miĊdzy A. 700 a 800 B. 900 a 1000 C. 1200 a 1300 D. 1400 a 1500

Strona 11 z 17

Zadanie 49. Objawy hiperglikemii to A. ból gáowy, zlewne poty. B. ból brzucha, gwaátowne wymioty. C. drĪenie koĔczyn, silne uczucie gáodu. D. nadmierne pragnienie, uczucie suchoĞci w ustach.

Zadanie 50. W czasie prowadzenia resuscytacji krąĪeniowo-oddechowej u dorosáego pacjenta, naleĪy uciskaü okolicĊ mostka 30 razy za pomocą A. jednej dáoni. B. samych palców. C. dwóch dáoni, uáoĪonych jedna na drugiej. D. dwóch dáoni, uáoĪonych jedna obok drugiej.

Strona 12 z 17

CzĊĞü II Zadanie 51. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególnoĞci przepisów i zasad bezpieczeĔstwa i higieny pracy, naleĪy do A. B. C. D.

sądów pracy. powiatowych urzĊdów pracy. PaĔstwowej Inspekcji Pracy. PaĔstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zadanie 52. Pan Kowalski przechowuje zaoszczĊdzone pieniądze w sejfie. W opisanej sytuacji pieniądz peáni funkcjĊ A. Ğrodka wymiany. B. miernika wartoĞci. C. Ğrodka páatniczego. D. Ğrodka tezauryzacji.

Zadanie 53. Prawo do zawierania transakcji na gieádzie papierów wartoĞciowych mają A. B. C. D.

maklerzy. inwestorzy. czáonkowie Rady Gieády. czáonkowie Komisji Nadzoru Finansowego.

Zadanie 54. Forma opodatkowania, w której obowiązują stawki podatku dochodowego 18% lub 32%, to A. B. C. D.

karta podatkowa. opodatkowanie podatkiem liniowym. opodatkowanie na zasadach ogólnych. ryczaát od przychodów ewidencjonowanych.

Zadanie 55. W razie niewypáacalnoĞci pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze Ğrodków A. Funduszu Pracy. B. Otwartego Funduszu Emerytalnego. C. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. D. Funduszu Gwarantowanych ĝwiadczeĔ Pracowniczych.

Strona 13 z 17

Zadanie 56. Podatkiem poĞrednim jest A. B. C. D.

podatek od spadków i darowizn. podatek od nieruchomoĞci. podatek dochodowy. podatek akcyzowy.

Zadanie 57. Który papier wartoĞciowy daje jego posiadaczowi prawo do dywidendy? A. Akcja B. Weksel. C. Obligacja. D. Bon skarbowy.

Zadanie 58. Przepisy dotyczące ewidencjonowania przedsiĊbiorców bĊdących osobami fizycznymi są zawarte A. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. B. w ustawie o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej. C. w ustawie Ordynacja podatkowa. D. w Kodeksie pracy.

Zadanie 59. PrzedsiĊbiorca, który prowadzi dziaáalnoĞü gospodarczą opodatkowaną w formie ryczaátu od przychodów ewidencjonowanych, dokonując rocznego rozliczenia z urzĊdem skarbowym, sporządzi deklaracjĊ A.

PIT 16A Deklaracja o wysokoĞci skáadki na ubezpieczenie zdrowotne, zapáaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. B. PIT-36 Zeznanie o wysokoĞci osiągniĊtego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. C. PIT-28 Zeznanie o wysokoĞci uzyskanego przychodu, wysokoĞci dokonanych odliczeĔ i naleĪnego ryczaátu od przychodów ewidencjonowanych za rok. D. PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku.

Zadanie 60. Pan Tomasz Twardowski, który kupiá odkurzacz w czasie pokazu zorganizowanego w mieszkaniu sąsiadów przez przedstawiciela sprzedawcy, moĪe odstąpiü od umowy bez podania przyczyny A. w kaĪdym czasie. B. tylko w dniu zawarcia umowy. C. w terminie 10 dni od zawarcia umowy. D. w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy. Strona 14 z 17

Zadanie 61. Stan początkowy gotówki w kasie na dzieĔ 14.06.2013 roku wynosiá 2 300,00 zá. Jaki byá stan kasy na koniec tego dnia, jeĪeli ze sprzedaĪy gotówkowej towarów przyjĊto 1 200,00 zá, a gotówką uregulowano zobowiązanie na kwotĊ 450,00 zá? A. 3 950,00 zá B. 3 050,00 zá C. 1 550,00 zá D. 650,00 zá

Zadanie 62. Pani Joanna Kowalczyk prowadzi zakáad usáug krawieckich w mieĞcie liczącym 37 tysiĊcy mieszkaĔców, zatrudnia 3 pracowników i rozlicza siĊ z urzĊdem skarbowym w formie karty podatkowej. Na podstawie danych w tabeli okreĞl, jaką kwotĊ podatku wáaĞcicielka zakáadu odprowadza do urzĊdu skarbowego. A. B. C. D.

517,00 zá 555,00 zá 603,00 zá 652,00 zá

Kwota podatku Zakres dziaųania

WielkoƑđ zatrudnienia

MiejscowoƑđ o liczbie mieszkaŷców do 5 tys.

bez zatrudnienia 1 pracownik usųugi 2 pracowników krawieckie 3 pracowników 4 pracowników 5 pracowników

115,00 zų 249,00 zų 407,00 zų 517,00 zų 555,00 zų 628,00 zų

MiejscowoƑđ MiejscowoƑđ o liczbie o liczbie mieszkaŷców mieszkaŷców ponad powyǏej 50 tys. 5 tys. do 50 tys. 134,00 zų 290,00 zų 464,00 zų 555,00 zų 603,00 zų 713,00 zų

154,00 zų 327,00 zų 505,00 zų 603,00 zų 652,00 zų 812,00 zų

Zadanie 63. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych, páatnik skáadek przesyáa deklaracjĊ rozliczeniową, imienne raporty miesiĊczne oraz opáaca skáadki na ubezpieczenia spoáeczne za dany miesiąc, nie póĨniej niĪ: − do 10. dnia nastĊpnego miesiąca – dla osób fizycznych opáacających skáadkĊ wyáącznie za siebie, − do 5. dnia nastĊpnego miesiąca – dla jednostek budĪetowych i samorządowych zakáadów budĪetowych, − do 15. dnia nastĊpnego miesiąca – dla pozostaáych páatników. Korzystając z podanych informacji, wskaĪ páatnika, który ma obowiązek odprowadziü skáadkĊ na ubezpieczenie spoáeczne w terminie do 15. dnia nastĊpnego miesiąca. A.

Osoba fizyczna, która prowadzi indywidualną dziaáalnoĞü gospodarczą i nie zatrudnia pracowników. B. Spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią, która zatrudnia 10 pracowników. C. Urząd skarbowy, który zatrudnia 54 pracowników. D. Gminny oĞrodek sportu i rekreacji, który zatrudnia 30 pracowników. Strona 15 z 17

Zadanie 64. PrzedsiĊbiorca wystawiá fakturĊ VAT, za Ğwiadczone usáugi finansowe, które są opodatkowane podstawową stawką podatku VAT, na kwotĊ netto 100,00 zá. Jaką kwotĊ wpisano na fakturze w rubryce wartoĞü brutto? A. 100,00 zá B. 119,00 zá C. 122,00 zá D. 123,00 zá

Zadanie 65. Na podstawie danych zawartych w tabeli, okreĞl kwotĊ naleĪnej zaliczki na podatek dochodowy. Fragment listy páac A. 158,00 zá B. 159,00 zá C. 190,00 zá D. 191,00 zá

Skųadka na ubezpieczenie zdrowotne Zaliczka na podatek NaleǏna zaliczka na dochodowy podatek dochodowy 7,75% 9% 193,94 zų

225,22 zų

384,05 zų

?*

*naleǏnČ zaliczkħ na podatek dochodowy naleǏy zaokrČgliđ do peųnych zųotych

Zadanie 66. Elektryk Michaá Zawada osiągnąá w roku podatkowym dochody z tytuáu zatrudnienia na podstawie umowy o pracĊ i umowy zlecenia. W celu sporządzenia rocznego zeznania podatkowego z tytuáu tych dochodów powinien wypeániü formularz A. B. C. D.

CIT – 2 CIT – 8 VAT – 7 PIT – 37

Zadanie 67. Umową o pracĊ, dla której przepisy Kodeksu pracy nie przewidują moĪliwoĞci jej rozwiązania za wypowiedzeniem, jest umowa zawarta A. na okres próbny. B. na czas nieokreĞlony. C. na czas wykonania okreĞlonej pracy. D. w celu zastĊpstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecnoĞci w pracy.

Strona 16 z 17

Zadanie 68. Z zamieszczonego przepisu Kodeksu pracy wynika, Īe na Īądanie pracownika w Ğwiadectwie pracy pracodawca powinien podaü informacje dotyczące Wyciąg z Kodeksu pracy (….) Art.97. § 2. W Ƒwiadectwie pracy naleǏy podađ informacje dotyczČce okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiČzania albo okolicznoƑci wygaƑniħcia stosunku pracy, a takǏe inne informacje niezbħdne do ustalenia uprawnieŷ pracowniczych i uprawnieŷ z ubezpieczenia spoųecznego. Ponadto w Ƒwiadectwie pracy zamieszcza siħ wzmiankħ o zajħciu wynagrodzenia w myƑl przepisów o postħpowaniu egzekucyjnym. Na ǏČdanie pracownika w Ƒwiadectwie pracy naleǏy podađ takǏe informacjħ o wysokoƑci i skųadnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. (….)

A. iloĞci dni wykorzystanego urlopu. B. sposobu rozwiązania umowy o pracĊ. C. wysokoĞci i skáadników wynagrodzenia. D. okresu wykorzystanego urlopu wychowawczego.

Zadanie 69. Okresowe szkolenie pracownika w zakresie bezpieczeĔstwa i higieny pracy powinno odbywaü siĊ A. B. C. D.

w czasie pracy i na koszt pracownika. w czasie pracy i na koszt pracodawcy. w czasie wolnym od pracy i na koszt pracownika. w czasie wolnym od pracy i na koszt pracodawcy.

Zadanie 70. Pracownik máodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upáywem A. miesiąca od rozpoczĊcia pierwszej pracy, w wymiarze 2 dni roboczych. B. miesiąca od rozpoczĊcia pierwszej pracy, w wymiarze 20 dni roboczych. C. 6 miesiĊcy od rozpoczĊcia pierwszej pracy, w wymiarze 12 dni roboczych. D. 6 miesiĊcy od rozpoczĊcia pierwszej pracy, w wymiarze 26 dni roboczych.

Strona 17 z 17
pisemny czerwiec 2013

Related documents

17 Pages • 3,239 Words • PDF • 330.8 KB

13 Pages • 651 Words • PDF • 227.1 KB

14 Pages • 4,921 Words • PDF • 378.9 KB

5 Pages • 1,300 Words • PDF • 222.6 KB

2 Pages • 1,726 Words • PDF • 323.8 KB

0 Pages • 1,538 Words • PDF • 83.7 KB

2 Pages • 1,511 Words • PDF • 320.3 KB

21 Pages • 2,933 Words • PDF • 1.6 MB

3 Pages • 315 Words • PDF • 1.8 MB

6 Pages • 1,002 Words • PDF • 467.1 KB

12 Pages • 1,554 Words • PDF • 1.3 MB

13 Pages • 4,941 Words • PDF • 616.3 KB