Podstawy przedsiębiorczości i innowacji

5 Pages • 857 Words • PDF • 476.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:20

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI 2016/2017 WYKŁAD I: Prowadzący: dr Izabela Czaja - 50% obecności na ćwiczeniach -aktywność -prezentacja(projekt/biznes plan(prezentacja 8-10 min., jeden slajd omawiany ok 10 sek. = około 17 slajdów)) max. 4 os. -egzamin 25 pytań testowych Głównie obowiązująca książka: ,,Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem'' pod red. Jana Targalskiego, wyd. Diffin, Warszawa 2014 (z wyłączeniem rozdziału 5 i 15!!!)

Tematyka zajęć ćwiczeniowych:  Na ćwiczeniach celem głównym jest opracowanie skróconej wersji biznes planu (szkic na podstawie wcześniej przygotowanych przez prowadzących pytań i formularzy).  Formą organizacji zajęć są warsztaty, na których przeprowadzone są dyskusje i w grupach omawiane są kolejne części wspólnego projektu przedsięwzięcia gospodarczego.  Testy na przedsiębiorczość  Analiza przykładów przedsiębiorstw (teksty) - źródła powstawania pomysłów  Generowanie pomysłów  Wybór formy prawnej i formy opodatkowania  Biznes plan firmy (szkic)  Geneza projektu - założenia firmy  Produkt/usługa/informacja  Kadra kierownicza i pozostały personel  Rynek i marketing  Czynnik ryzyka i korzyści ich podjęciaZestawienie finansowe na 1 rok w 1 wersji (arkusz przepływów gotókowych, arkusz zysków i strat)

WYKŁAD II: Definicja przedsiębiorczości

W literaturze poświęconej przedsiębiorczości nie ma jednej naukowej definicji tego terminu. Przedsiębiorczość rozumiana jest jako: 1) działalność sektora drobnych i większych przedsiębiorstw tzw. sektora MSP – definicja przedmiotowa. 2) działalność ludzka - działalność człowieka podejmowana na rynku w celu zaspokojenia własnych potrzeb – definicja podmiotowa. 3) cecha ludzkiego działania - definicja atrybutowa. 4) aktywność podlegająca na systematycznej pracy nad powstaniem, rozwojem, stabilizacją własnego przedsiębiorstwa - definicja funkcjonalna; procesowa.

Definicja przedmiotowa W tym ujęciu przedsiębiorczość rozumiana jest jako:  Działalność sektora drobnych i więkrzych przedsiębiorstw (tzw. sektora MSP).  Przedsiębiorczość jest rezultatem pracy przedsiębiorców i aktywności firm na rynku.

Definicja podmiotowa L.von Mises: Działalność ludzka - działalność człowieka podejmowana na rynku w celu zaspokojenia własnych potrzeb i usunięcia poczucia poczucia dyskomfortu (głodu, bezpieczeństwa, nudy). J.H. de Soto: ,, przedsiębiorczość pokrywa się z samym ludzkim działaniem. Każdy człowiek starający się poprawić swoją teraźniejszą sytuację lub osiągnąć swoje przyszłe cele wykazuje się przedsiębiorczością''

Definicja atrybutowa Definicja w tym ujęciu określa znaczenie przedsiębiorczości jako cechy

działania ludzkiego, np. kogoś cechuje przedsiębiorczość lub ktoś wykazuje w działaniu przedsiębiorcze podejście, przedsiębiorczy talent lub zmysł. W Słowniku języka polskiego przedsiębiorczy zdefiniowany jesy w następujący sposób: ,,przedsiębiorczy Synonimy: obrotny, rzutki w działaniu, podejmujący ryzyko Przedsiębiorczość jednakże - jak pisze P. Drucker (1992, s.7) - nie zajmuje się psychologią i cechami charakteru przedsiębiorców, ale ich działaniami i zachowaniami. Dlatego też w nowoczesnych koncepcjach przedsiębiorczość traktowana jest jako specyficzny proces zarządzania (podejście procesowe). WTRĄCENIE - Kwestia przedsiębiorczości organizacji, zespołu, grupy Autorzy definiujący przedsiębiorczość jako działalność ludzką i atrybut aktywnego przedsiębiorcy uwarzają, że przedsiębiorczość przynależna jest ludziom a nie organizacjom. Przedsiębiorczy człowiek (rzutki, kreatywny, aktywny) =? Przedsiębiorcza organizacja ?????

Definicja funkcjonalna Przedsiębiorczość to: zakładanie, wprowadzanie na rynek oraz rozwijanie własnej firmy. Obejmuje działania związane z: prowadzeniem własnej działalności i podejmowaniem decyzji zarówno o prowadzeniu i rozwijaniu, jak i wycofaniu(!!!) lub zamykaniu(!!!) swojej firmy.

Podsumowanie - przedsiębiorczość   

Efekt działania przedsiębiorstw Efekt działania człowieka Cecha działaniaProces działania

Rodzaje przedsiębiorczości Kryteria podziału 1. Dobrowolność (przymusowa, dobrowolna) 2. Miejsce powstania organizacja (firma) (przedsiębiorczość wewnętrzna, zewnętrzna) Stopień zorganizowania (indywidualna, sieciowa)

3. Sektor MSP – drobna przedsiębiorczość, przedsiębiorczość społeczna, sektor DP - przedsiębiorczość korporacyjna.

Przedsiębiorczość wewnętrzna i zewnętrzna P.Burns uważa, że przedsiębiorczość zewnętrzna - polegająca na zagospodarowaniu zewnętrznym zasobów jest charakterystyczna dla firm nowopowstających. Z chwilą wykorzystywania zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa staje się przedsiębiorczością wewnętrzną, która przyjmuje formę zarządzania przedsiębiorczego.

Przedsiębiorczość korporacyjna Przedsiębiorczość korporacyjna (corporate entrepreneurship) występuje w dużych przedsiębiorstwach i utożsamiania jest z pracą badaczy, inżynierów i specjalistów opracowujących nowe rozwiązania w działach badań i rozwoju (B + R). Przedsiębiorczość korporacyjna to przedsiębiorczość wewnętrzna rozbudowanej i rozwiniętej organizacji, która osiągnęła stopień dojrzałości organizacyjnej wystarczający do poszukiwania inspiracji do działania zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz organizacji. Przedsiębiorczość korporacyjna opisywana jest jako: proces realizowania przedsiębiorczości w organizacji (dokonywany przez zarządzanie), proces, poprzez który osoba lub grupa osób, w powiązaniu z istniejącą organizacją

wprowadza do niej innowację (dokonywany przez innowację) lub też tworzy nową organizację (dokonywany przez zmiany w strukturze organizacyjnej). Przedsiębiorczość korporacyjna to także umiejętność dostrzegania i wykorzystywania zarówno szans tkwiących wewnątrz organizacji jaki i szans rynkowych (systematyczna obserwacja źródeł innowacji wg. P.Druckera).

Przedsiębiorczość sieciowa Przedsiębiorczość sieciowa to współpraca przedsiębiorstw, której celem jest osiągnięcie wspólnych korzyści, a jej efektem jest zastosowanie zasady współdziałania i wynik synergii. Współpraca przedsiębiorstw na rynku może przyjmować różne formy zorganizowania i zależności między innymi (np. nieformalne struktury, sieci, klastry, ośrodki naukowe, badawcze i przemysłowe). Do jednej sieci może przynależeć kilka lub wiele przedsiębiorstw, różniących się wielkością, wewnętrzną strukturą organizacyjną, modelem wzrostu, stopniem wewnętrznej kontroli czy techniki zarządzania. Między nimi mogą występować różne związki i powiązania o różnej intensywności.

Przedsiębiorczość społeczna Przedsiębiorczość społeczna jest rodzajem przedsiębiorczości pobudzanej wśród osób ubogich, dla których może stać się jedyną drogą pozostawienia ubóstwa za sobą i skierowania swoich losów w kierunku podstawowej stabilizacji życiowej. Jednym z przykładów stymulowanych postaw przedsiębiorczych jest popularny termin ,,społecznego przedsiębiorcy'', który upowszechnił się po przyznaniu Muhammadowi Yunusowi nagrody Nobla w dziedzinie pokoju w 2006 roku. Laureat nagrody – bangladeski wykładowca ekonomii ba uniwersytecie w Czittagong, wymyślił system wspierania samozatrudniających się biednych ludzi i opracował pojęcie mikrokredytu.
Podstawy przedsiębiorczości i innowacji

Related documents

5 Pages • 857 Words • PDF • 476.3 KB

178 Pages • 67,883 Words • PDF • 10.7 MB

2 Pages • 492 Words • PDF • 185.6 KB

69 Pages • 19,474 Words • PDF • 378.8 KB

3 Pages • 553 Words • PDF • 486.3 KB

3 Pages • 24 Words • PDF • 95.3 KB

20 Pages • 1,066 Words • PDF • 611 KB