powłoki i podpowłoki chemia

8 Pages • 3,188 Words • PDF • 1011.6 KB
Uploaded at 2021-09-24 14:54

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Dział: Budowa atomu, wiązania chemiczne - Zadania powtórzeniowe Informacja do zadań 1.–4. Brom występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów o masach atomowych równych 78,92 u i 80,92 u. Średnia masa atomowa bromu jest równa 79,90 u. Pierwiastek ten w reakcjach utleniania i redukcji może pełnić funkcję zarówno utleniacza, jak i reduktora. Tworzy związki chemiczne, w których występują różne rodzaje wiązań. Zadanie 1. (CKE, PR 1,V/2015) Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w odpowiednie miejsca informacje dotyczące struktury elektronowej atomu bromu i jego stopni utlenienia. 1. Atom bromu w stanie podstawowym ma konfigurację elektronową ............................................, a w powłoce walencyjnej tego atomu znajduje się ...................... elektronów. Brom należy do bloku konfiguracyjnego .................... układu okresowego. 2. Minimalny stopień utlenienia, jaki przyjmuje brom w związkach chemicznych, jest równy ............., a maksymalny wynosi .............. . Zadanie 2. (CKE, PR 2,V/2015) Mol jest jednostką liczności (ilości) materii. Liczbę drobin (6,02*1023) odpowiadającą jednemu molowi nazywamy liczbą Avogadra. Oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) pojedynczej cząsteczki bromu zbudowanej z atomów dwóch różnych izotopów. Zadanie 3. (CKE, PR 3,V/2015) Oblicz, jaki procent atomów bromu występujących w przyrodzie stanowią atomy o masie atomowej 78,92 u, a jaki procent – atomy o masie atomowej 80,92 u. Zadanie 4. (CKE, PR 4,V/2015) Ustal i wpisz do tabeli, jaki rodzaj wiązania (kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe) występuje w wymienionych związkach.

Zadanie 5. (OPERON 1,XI/2014) Trójdodatni jon pierwiastka X w stanie podstawowym ma konfigurację elektronową: 1s22s22p63s23p63d5. Uzupełnij informacje dotyczące pierwiastka X. a) symbol w stanie podstawowym: ...... b) liczba niesparowanych elektronów w stanie podstawowym: ...... c) liczba elektronów walencyjnych w stanie podstawowym: ...... d) blok energetyczny, do którego należy ten pierwiastek: ...... Zadanie 6. (CKE, PRws 3,V/2015) Uzupełnij poniższy schemat poziomów energetycznych, tak aby ilustrował on rozmieszczenie elektronów w atomie miedzi (w stanie podstawowym) w podpowłokach 3d i 4s.

Zadanie 7. (CKE, PRws 4,V/2015) Uzupełnij poniższą tabelę − wpisz wszystkie wartości wymienionych w niej liczb kwantowych, które opisują stan elektronów podpowłoki 3d.

Zadanie 8. Uzupełnij tabelę, korzystając z układu okresowego pierwiastków. Nazwa i symbol pierwiastka

Numer grupy

Numer Liczba Liczba okresu atomowa protonów Z

Liczba elektronów

Konfiguracja elektronowa

Liczba powłok elektronowych

Liczba elektronów walencyjnych

12 2

2

6

2

1s 2s 2p 3s 3p 1

3

2

1

Zadanie 9. (CKE, PR 1,I/2009) Liczba masowa (A) pewnego izotopu pierwiastka E jest równa 234. Neutrony stanowią 60,68% liczby nukleonów. Oblicz wartość liczby atomowej (Z) tego pierwiastka. Zadanie 10. (CKE, PR 1,V/2008) Przeanalizuj położenie selenu w układzie okresowym i określ podstawowe właściwości tego pierwiastka. Uzupełnij poniższą tabelę. 1 Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu selenu w stanie podstawowym (z uwzględnieniem podpowłok) 2 Najniższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych 3 Najwyższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych 4 Wzór związku selenu z wodorem 5 Wzór tlenku, w którym selen przyjmuje najwyższy stopień utlenienia 6 Przewidywany charakter chemiczny (zasadowy, amfoteryczny, kwasowy, obojętny) tlenku selenu, o którym jest mowa w p. 5. Zadanie 11. (PR_OPERON 1,XI/2012) Żelazo reaguje z kwasem solnym, tworząc dobrze rozpuszczalną w wodzie sól. a) Napisz równanie reakcji (w formie jonowej skróconej). b) Podaj pełną konfigurację elektronową dla kationu otrzymanej soli. c) Zapisz liczbę elektronów niesparowanych w tym kationie. Zadanie 12. (CKE, PR 2,VI/2012) Poniżej podano konfiguracje elektronowe atomów trzech pierwiastków. Cu: 1s2 2s22p6 3s23p6 4s13d10 C: 1s2 2s12p3 Cr: 1s2 2s22p6 3s23p6 4s13d5 Podaj symbol pierwiastka, dla którego przedstawiono konfigurację elektronową atomu w stanie wzbudzonym. Zadanie 13. W związku chemicznym typu XY2 atomy lub jony mają jednakową konfigurację elektronową 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Wiadomo, że pierwiastek chemiczny X w związkach chemicznych jest zawsze dwuwartościowy, a pierwiastek chemiczny Y może tworzyć cząsteczkę homoatomową Y2, w której występuje sześć niewiążących par elektronów. a) Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego i jego nazwę systematyczną oraz określ rodzaj wiązania chemicznego między atomami pierwiastków chemicznych X i Y. Wzór sumaryczny związku chemicznego ……………………………………………………………………… Nazwa systematyczna związku chemicznego ………………………………………………………………….. Rodzaj wiązania chemicznego ………………………………………………………………………………… b) Określ rodzaj wiązania chemicznego występującego w cząsteczce Y2.……………………………………………… Zadanie 14. (Aprob, 1,V/2015) Z konfiguracji elektronowej atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X wynika, że w tym atomie:  elektrony rozmieszczone są w czterech powłokach elektronowych  elektrony walencyjne rozmieszczone są w dwóch powłokach elektronowych  liczba elektronów walencyjnych sparowanych jest dwa razy większa od liczby elektronów niesparowanych  liczba elektronów niesparowanych jest większa niż jeden. a) Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego), do którego należy pierwiastek X. Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku b) Napisz fragment konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka X opisujący rozmieszczenie elektronów walencyjnych w podpowłokach. c) Dla jednego z niesparowanych elektronów walencyjnych podaj wartości dwóch charakteryzujących go liczb kwantowych: głównej i pobocznej. Ich wartości wpisz do tabeli.

2

Zadanie 15. (CKE, PR 1,V/2016) Z konfiguracji elektronowej atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X wynika, że w tym atomie: • elektrony rozmieszczone są na czterech powłokach elektronowych • na podpowłoce 3d liczba elektronów sparowanych jest dwa razy mniejsza od liczby elektronów niesparowanych. Uzupełnij poniższą tabelę – wpisz symbol pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego), do którego należy pierwiastek X. Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku Zadanie 16. (CKE, PR 1,V/2009) W atomie pewnego pierwiastka w stanie podstawowym trzy spośród elektronów walencyjnych znajdują się na podpowłoce 4p (4p3). a) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, wpisując do tabeli odpowiednie wartości trzech liczb kwantowych.

b) Podaj symbol tego pierwiastka i przedstaw w formie skróconej (z symbolem helowca) konfigurację elektronową jego atomu w stanie podstawowym. Zadanie 17. (CKE, PR 1,V/2013) Z konfiguracji elektronowej atomu w stanie podstawowym pierwiastka X wynika, że w tym atomie:  elektrony rozmieszczone są na trzech powłokach elektronowych  w powłoce walencyjnej liczba elektronów sparowanych jest równa liczbie elektronów niesparowanych. a) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując symbol chemiczny pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego), do którego należy pierwiastek X. Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku b) Napisz fragment konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka X opisujący rozmieszczenie w podpowłokach elektronów walencyjnych. c) Dla jednego ze sparowanych elektronów walencyjnych podaj wartości dwóch charakteryzujących go liczb kwantowych: głównej i pobocznej. Obie wartości wpisz do tabeli. Liczby kwantowe Główna liczba kwantowa [n] Poboczna liczba kwantowa [l] Wartości liczb kwantowych Zadanie 18. (CKE, PR 2,V/2013) Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do 16. i 17. grupy i trzeciego okresu układu okresowego uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedno z określeń podanych w nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe.  Jądro atomu fluorowca ma ładunek ( mniejszy / większy ) niż jądro atomu tlenowca.  Atom fluorowca ma ( mniejszy / większy ) promień atomowy niż atom tlenowca.  Tlenowiec jest ( bardziej / mniej ) aktywny chemicznie od fluorowca. Zadanie 19. (CKE, PR 6,V/2014) W stanie podstawowym atom galu ma jeden niesparowany elektron. Uzupełnij zdania. Wybierz i podkreśl symbol typu podpowłoki oraz wartość głównej i pobocznej liczby kwantowej spośród podanych w nawiasach. Niesparowany elektron atomu galu w stanie podstawowym należy do podpowłoki typu (s / p / d). Główna liczba kwantowa n opisująca stan tego elektronu wynosi (2 / 3 / 4), a poboczna liczba kwantowa l jest równa (0 / 1 / 2 / 3). Zadanie 20. (CKE, PR 1.2,V/2016) Z konfiguracji elektronowej atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X wynika, że w tym atomie: • elektrony rozmieszczone są na czterech powłokach elektronowych • na podpowłoce 3d liczba elektronów sparowanych jest dwa razy mniejsza od liczby elektronów niesparowanych.

3

Uzupełnij poniższy zapis (stosując schematy klatkowe), tak aby przedstawiał on konfigurację elektronową atomu w stanie podstawowym pierwiastka X. W zapisie tym uwzględnij numery powłok i symbole podpowłok. Podkreśl ten fragment konfiguracji, który nie występuje w konfiguracji elektronowej jonu X2+ (stan podstawowy).

Zadanie 21. (PR OPERON 1,2,3,XI/2013) Pierwiastek X leży w drugiej grupie głównej i czwartym okresie układu okresowego. a) Podaj symbol oraz liczbę atomową tego pierwiastka. b) Napisz pełną konfigurację elektronową atomu tego pierwiastka w stanie podstawowym. c) Opisz stan obu elektronów walencyjnych pierwiastka X za pomocą czterech liczb kwantowych (n, l, m, ms). Zadanie 22. Pewien pierwiastek (E) tworzy tlenek typu EO2, jego atom ma 4 powłoki elektronowe oraz spośród elektronów walencyjnych 2 należą do podpowłoki p. Który to pierwiastek? Podaj wzór wodorku tworzonego przez ten pierwiastek. Zadanie 23. Okres połowicznego rozpadu pewnego radionuklidu wynosi 16 godzin. a) Określ, ile procent atomów tego izotopu rozpadnie się po 24 godzinach. b) Określ, ile procent atomów tego izotopu pozostanie w próbce po 40 godzinach. Zadanie 24. Izotop astatu zawierający 133 neutrony powstał z pierwiastka X, który uległ kolejno trzem przemianom α i jednej przemianie β-. a) Zapisz odpowiednie przemiany promieniotwórcze, które zilustrują kolejne etapy tworzenia izotopu astatu, zawierającego 133 neutrony, z pierwiastka X. b) Uzupełnij dane dotyczące pierwiastka X. Symbol pierwiastka Nazwa pierwiastka Liczba masowa Liczba atomowa Liczba neutronów Liczba elektronów Zadanie 25. Pierwiastek X o konfiguracji elektronowej: [Ne] 3s2 3p2 jest mieszaniną trzech izotopów. Wiadomo, że jeden z izotopów ma w jądrze 14 neutronów i stanowi 92,2 % mieszaniny, drugi 15 neutronów i stanowi 4,7 %, trzeci ma 16 neutronów. Korzystając z układu okresowego pierwiastków, określ liczby masowe trzech izotopów pierwiastka X. Zadanie 26. Okres półtrwania radonu-222 wynosi 4 dni. a) Narysuj wykres ilustrujący zmiany masy, jakie następują w ciągu 16 dni w próbce zawierającej początkowo 8 mg radonu. b) Narysuj wykres ilustrujący zmiany masy, jakie następują w ciągu 12 dni w próbce zawierającej początkowo 16 mg radonu. Zadanie 27. Wiadomo, że jeden z izotopów miedzi ma w jądrze 34 neutrony, a drugi 36. Korzystając z układu okresowego pierwiastków, oblicz zawartość procentową dwóch izotopów miedzi. Zadanie 28. (CKE, PR 30,V/2002) Określ liczbę atomową pierwiastka, powstającego w wyniku rozpadów promieniotwórczych izotopu radu 223, w czasie których emitowane są 4 cząstki α i 2 cząstki β-- i podaj symbol tego pierwiastka. Zadanie 29. (CKE, PR 31,V/2002) Oblicz skład procentowy mieszaniny dwóch izotopów galu, wiedząc, że masa atomowa galu wynosi 69,72 u, a jądra atomowe tych izotopów zawierają 38 neutronów i 40 neutronów. Zadanie 30. (CKE, PR 4,V/2014) W poniższej tabeli przedstawiono masy atomowe i zawartość procentową trwałych izotopów galu występujących w przyrodzie.

4

Oblicz masę atomową galu. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku. Zadanie 31. (CKE, PP,4,V/2007) Pierwiastek E tworzy wodorek o wzorze EH4 oraz tlenki EO i EO2. W atomie tego pierwiastka, w stanie podstawowym, elektrony rozmieszczone są na dwóch powłokach. Ustal położenie pierwiastka E w układzie okresowym oraz podaj jego nazwę. Zadanie 32. (CKE, PR 2,V/2009) Próbka metalicznego kobaltu o masie 20 g zawiera 10% masowych promieniotwórczego izotopu 60Co , którego okres półtrwania τ1/2 = 5,3 lat. Pozostałą masę próbki stanowią trwałe izotopy kobaltu. Oblicz, jaka będzie całkowita masa kobaltu zawartego w próbce po upływie 15,9 lat. Zadanie 33. Dwa pierwiastki chemiczne X i Y leżą w dwóch sąsiadujących ze sobą okresach układu okresowego i należą do dwóch różnych bloków konfiguracyjnych. Związek chemiczny tych pierwiastków jest substancją o znacznym udziale wiązania jonowego. Spośród następujących pierwiastków: wodór, tlen, magnez i glin wybierz parę, która spełnia warunki podane w informacji, i napisz wzór związku utworzonego przez te pierwiastki. Zadanie 34. (CKE, PR 1,V/2010) Atomy pierwiastka X tworzą jony X3+ , których konfigurację elektronową można zapisać: 1s2 2s22p6 3s23p63d10 Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując symbol pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego) s, p lub d, do którego należy pierwiastek X. Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku

Zadanie 35. (CKE, PR 1,V/2012) Atomy pierwiastka X tworzą kationy X 2+ o następującej konfiguracji elektronowej: 1s2 2s22p6 3s23p63d10 Podaj symbol pierwiastka X, określ jego położenie w układzie okresowym i blok energetyczny (konfiguracyjny), do którego pierwiastek ten należy. Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku

Zadanie 36. (CKE, PR 1,V/2011) Pewien pierwiastek X tworzy anion prosty o konfiguracji elektronowej atomu argonu. W stanie podstawowym w powłoce walencyjnej atomu pierwiastka X dwa orbitale p mają niesparowane elektrony. Napisz symbol pierwiastka X oraz podaj konfigurację elektronową powłoki walencyjnej atomu tego pierwiastka. Zadanie 37. (CKE, PR 4,V/2012) Poniższy schemat przedstawia początkowy fragment szeregu promieniotwórczego toru. Numerami w kółkach oznaczono kolejne nuklidy, a strzałkami przemiany jądrowe, jakim te nuklidy ulegają.

Napisz równanie przemiany jądrowej oznaczonej na schemacie numerem III. Podaj symbole oraz wartości liczby masowej i liczby atomowej jąder, będących substratami i produktami tej przemiany. 5

Zadanie 38. (CKE, PR 1,VI/2012) Rozszczepienie radioizotopu 235U przebiega zgodnie ze schematem:

Podaj symbol oraz liczbę atomową i liczbę masową nuklidu Zadanie 39. (CKE, PR 3,V/2013) Na cześć wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika pierwiastek o liczbie atomowej 112 otrzymał nazwę Copernicium i symbol Cn. Reakcja prowadząca do otrzymania tego pierwiastka zachodzi pomiędzy jądrami 208Pb i 70Zn. Towarzyszy jej emisja pewnej cząstki wchodzącej w skład atomu. Napisz równanie opisanej reakcji jądrowej. Uzupełnij wszystkie pola w podanym schemacie.

Zadanie 40. (CKE, PR 5,V/2014) Radioaktywny izotop galu o liczbie masowej równej 67 jest stosowany w medycynie nuklearnej. Otrzymuje się go w reakcji zachodzącej podczas bombardowania protonami jąder izotopu cynku o liczbie masowej równej 68. Napisz równanie opisanego procesu, uzupełniając poniższy schemat.

Zadanie 41. (CKE, PR 3,I/2009) Źródłem neutronów może być reakcja jąder berylu z cząstkami α, którą opisuje równanie: Podaj liczbę masową (A) i symbol powstającego w tej reakcji nuklidu X. Zadanie 42. (OPERON, PR 4,XI/2013) Izotop radu Ra-226 ulega czterem przemianom α oraz dwóm przemianom β–. Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 1620 lat. a) Podaj liczbę atomową pierwiastka, który powstanie w wyniku tego rozpadu. b) Oblicz, po jakim czasie z próbki o masie 1 g tego izotopu pozostanie 0,0625 g. Zadanie 43. (CKE, PR 4,V/2013) Jednym z promieniotwórczych izotopów strontu jest 90Sr. Jego okres półtrwania wynosi około 28 lat. Izotop ten jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, ponieważ ze względu na swoje właściwości chemiczne łatwo wbudowuje się w tkankę kostną w miejsce nieradioaktywnego izotopu innego pierwiastka. a) Oblicz, po jakim czasie z próbki 90Sr o masie 51,2 mg pozostanie 0,4 mg tego izotopu. b) Podaj symbol chemiczny pierwiastka, w miejsce którego wbudowuje się stront. Informacja do zadań 44.–45. Na trwałość jądra atomowego ma wpływ stosunek liczby neutronów do liczby protonów. Kiedy jądro ma nadmiar protonów, w jego wnętrzu może zajść przemiana β +, w której z protonu powstają neutron, pozyton i neutrino. Pozyton, e+, jest cząstką różniącą się od elektronu tylko znakiem ładunku elektrycznego. Bezwzględna wartość ładunku oraz masa obydwu cząstek są jednakowe. Neutrino, ν, jest nienaładowaną elektrycznie cząstką o masie spoczynkowej bliskiej zeru. Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010 oraz A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998.

Zadanie 44. (CKE, PRwr 5,V/2015) Pozytonowa tomografia emisyjna jest metodą diagnostyki medycznej, w której wykorzystuje się strumień pozytonów. Ich źródłem może być sztuczny radioizotop fluoru 18F . Izotop ten otrzymuje się przez napromieniowanie protonami izotopu tlenu 18O . Napisz równania opisanych reakcji − uzupełnij poniższe schematy.

6

Zadanie 45. (CKE, PRws 6,V/2015) Jądro o liczbie atomowej Z1 i liczbie masowej A1 uległo przemianie β +, w której wyniku powstało jądro o liczbie atomowej Z2 i liczbie masowej A2. Spośród podanych zależności wybierz i podkreśl te, które są prawdziwe dla Z1 i Z2 oraz dla A1 i A2.

Zadanie 46. (PR_OPERON 18,19,XI/2009) Promieniotwórczy izotop kobaltu 60Co jest wykorzystywany jako źródło promieniowania gamma między innymi do napromieniowania komórek nowotworowych. Podczas przemiany atomu 60Co powstaje atom niklu zawierający 32 neutrony oraz promieniowanie gamma. Okres połowicznego rozpadu tego izotopu kobaltu wynosi 5,3 roku. a) Na podstawie informacji do zadań określ, jakiej przemianie ulega atom 60Co. b) Przemianie poddano próbkę o masie 20 mg. Skonstruuj tabelę obrazującą zależność zmiany masy rozpadającego się izotopu od czasu w ciągu 21,2 roku. Zadanie 47. (PR_OPERON 3,XI/2011) W roku 2010 próbka zawierała 0,75 grama promieniotwórczego izotopu pewnego pierwiastka, którego czas połowicznego rozpadu wynosi 3 lata. Oblicz, ile gramów izotopu próbka zawierała 12 lat wcześniej oraz narysuj wykres zależności zmian masy izotopu tego pierwiastka od czasu w każdym cyklu przemiany. Zadanie 48. (CKE, PR 27,28,V/2002) Wodór jest gazem, który tworzy połączenia z różnymi pierwiastkami. Przykładami takich związków są metan i amoniak (CH4 i NH3). a) Określ charakter wiązań w cząsteczkach wodoru i amoniaku. b) Wyjaśnij, dlaczego amoniak dobrze rozpuszcza się w wodzie, a metan jest w niej praktycznie nierozpuszczalny? Zadanie 49. (CKE, PR 2,V/2011) Przeanalizuj budowę następujących cząsteczek i jonów: CH4, H3O+ , NH3, CO2 i napisz wzór tej drobiny, a) w której wiążąca para elektronowa pochodzi od jednego atomu. b) w której wszystkie elektrony walencyjne biorą udział w tworzeniu wiązań. c) która ma kształt liniowy. Zadanie 50. (CKE, PR 3,V/2011) Pomiędzy cząsteczkami, w których obecne są atomy wodoru związane bezpośrednio z silnie elektroujemnymi atomami niemetalu (fluoru, tlenu, azotu), tworzą się wiązania wodorowe mające wpływ na właściwości fizyczne związku. a) Spośród związków o wzorach: CH3OH, CH3COCH3, CH3F, CH3NH2, CH3CH3, CH3Cl wybierz i napisz wzory tych, których cząsteczki tworzą wiązania wodorowe. Zadanie 51. (CKE, PR 5,V/2012) Poniżej zamieszczono schematy ilustrujące budowę cząsteczek wybranych związków kowalencyjnych (schematy nie uwzględniają proporcji rozmiarów atomów). Każdemu schematowi przyporządkuj wzór związku chemicznego, którego cząsteczkom można przypisać geometrię zilustrowaną tym schematem. Wzory wybierz spośród następujących: BCl3 CH4 CO2 H2S N2O3 PH3

Zadanie 52. (CKE, PR 5,V/2013) W teorii orbitali molekularnych powstawanie wiązań chemicznych typu σ lub π wyjaśnia się, stosując do opisu tych wiązań orbitale cząsteczkowe odpowiedniego typu (σ lub π), które można utworzyć w wyniku właściwego nakładania odpowiednich orbitali atomowych atomów tworzących cząsteczkę. Dane są cząsteczki: Cl2, H2, HF. Ustal, nakładanie jakich orbitali atomowych (s czy p) obu atomów należy koniecznie uwzględnić, aby wyjaśnić tworzenie wiązań typu π w tych cząsteczkach. W tym celu przyporządkuj każdej literze a, b, c jeden ze wzorów: Cl2, H2, HF. a) orbital s jednego atomu – orbital s drugiego atomu b) orbital s jednego atomu – orbital p drugiego atomu c) orbital p jednego atomu – orbital p drugiego atomu a) .............................. b) .............................. c) .............................. 7

Zadanie 53. (CKE, PR 5,V/2015) Budowa cząsteczki tlenku siarki(VI) jest skomplikowana. Poniżej przedstawiono jeden ze wzorów opisujących strukturę elektronową SO3.

a) Określ typ hybrydyzacji orbitali atomu siarki (sp, sp2, sp3) i geometrię cząsteczki (liniowa, płaska, tetraedryczna). b) Napisz, ile wiązań σ i π występuje w cząsteczce SO3 o przedstawionej powyżej strukturze. Zadanie 54. (GDANSK 3,III/2008) Poniżej przedstawiono kreskowy wzór elektronowy kwasu azotowego(V).

Korzystając z powyższego wzoru, ustal liczbę wiązań chemicznych różnych typów występujących w cząsteczce HNO3. Wypełnij tabelę, wpisując odpowiednie liczby (jeżeli dany rodzaj wiązania nie występuje w tej cząsteczce, zapisz „0” lub „–”).

Zadanie 55. (CKE, PR 7,V/2015) Poniżej przedstawiono model struktury wody w stanie stałym.

Uzupełnij zdania opisujące budowę i właściwości lodu. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie. W wodzie w stanie stałym, czyli w lodzie, każda cząsteczka wody związana jest wiązaniami (kowalencyjnymi / kowalencyjnymi spolaryzowanymi / wodorowymi / jonowymi) z czterema innymi cząsteczkami wody leżącymi w narożach czworościanu foremnego. Tworzy się w ten sposób luźna sieć cząsteczkowa o strukturze (diagonalnej / trygonalnej / tetraedrycznej), która pęka, gdy lód się topi, choć pozostają po niej skupiska zawierające 30 i więcej cząsteczek. W ciekłej wodzie cząsteczki zajmują przestrzeń mniejszą niż w sieci krystalicznej, a zatem woda o temperaturze zamarzania ma gęstość (większą / mniejszą) niż lód. Dlatego lód (tonie w / pływa po) wodzie. Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Zadanie 56. Węgiel i siarka tworzą cząsteczki CO2 i SO2, która cząsteczka jest polarna - dipolem, wskazanie uzasadnij w oparciu o analizę wiązań. Zadanie 57. W podanych niżej związkach wiązanie chemiczne powstaje dzięki uwspólnieniu elektronów pochodzących od atomów łączących się pierwiastków. Wskaż pierwiastek (pisząc jego nazwę w tabeli), w kierunku którego przesunięta jest wspólna para elektronowa.

8
powłoki i podpowłoki chemia

Related documents

8 Pages • 3,188 Words • PDF • 1011.6 KB

7 Pages • 1,482 Words • PDF • 291.5 KB

12 Pages • 2,650 Words • PDF • 54.1 MB

42 Pages • 13,123 Words • PDF • 4.1 MB

100 Pages • 542 Words • PDF • 10.5 MB

28 Pages • 6,810 Words • PDF • 863.7 KB

36 Pages • 4,633 Words • PDF • 3.4 MB

8 Pages • 1,230 Words • PDF • 580.6 KB

25 Pages • 4,618 Words • PDF • 337 KB

11 Pages • 1,455 Words • PDF • 222.3 KB