Prawo Ubezpieczeń Społecznych 3

10 Pages • 2,506 Words • PDF • 276.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 08:35

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Polityka demograficzna i społecznа 1. Pojęcie demografii 2.Rys historyczny w rozwoju demografii 3. Spoleczne aspekty polityki ludnosciowej 4.Metody i srodki realizacji polityki demograficznej 1. Pojencie demografii DEMOGRAFIA JEST UKSZTALTOWANYM HISTORYCZNIE ZESPOLEM subdyzcyplin naukowych, zajmujacych sie prawidlowosciami rozwoju ludnosci w konkretnych warunkach ekonomicznych i spolecznych. "Demografia, bedaca nauka o prawidlowosciach rozwoju ludnosci w konkretnych warunkach gospodarczych i spolecznych badanego go terytorium zajmuje sie statystyczno-analitycznym opisem stanu i struktury ludnosci oraz badaniem i ocena zmian wynikajacych z dotychczasowego i przewidywanego ruchu naturalnego i wedrowkowego.” Nazwa tej nauki pochodzi od dwoch greckich slow: Demos (lud, ludnosc), i grapheia (opis), co oznaczaloby "opis ludnosci". Termin ''demografia'' oznacza wiec, iz dyscyplina ta zajmuje sie opisem populacji ludzkich , w domysle liczebnym i jakosciowym. W ten sposob rozumialo te, dyscypline wielu badaczy we wczesnych etapach jej rozwoju. Glownym zadaniem bylo dla nich wowczas zdobycie informacji liczebnych o okreslonych zbiorowosciach ludzkich i wykrycie prawidlowosci ich rozwoju. Poszukiwanie prawidlowosci moze dotyczyc w szczegolnosci: stanu liczebnego ludnosci i jej rozmieszczenia terytorialnego , struktury demograficznej i spoleczno-zawodowej oraz ruchu naturalnego i wedrowkowego ludnosci. Wspolczesnie demografia okresla sie dyscypline naukowa o prawidlowosciach rozwoju ludnosci. Zalicza sie ja do nauk spolecznych, gdyz posiada ona glownie swoj aspekt spoleczny, z podlozem ekonomiczno - politycznym. Szybki rozwoj demografii oraz konkretyzacja zadan badawczych , doprowadzily do wyodrebnienia sie wielu subdyscyplin. Wspolczesnie wyspecjalizowane dzialy zajmuja sie badaniem poszczegolnych , konkretnych dziedzin problematyki ludnosciowej. Demograg polski J. Wojtyniak wyodrebnia nastepujace kierunki demografii:-demografia opisowa, bada stan i strukture populacji ludzkich oraz ich ruch, -demografia porownawcza, bada roznice wystepujace w stanie, strukturze i ruch populacji ludkich, w zaleznosci od rozniacych je czynnikow;

-demografia historyczna, ustala prawidlowosci procesow demograficznych, buduje konstrukcje teoretyczne umozliwiajace prognozownie demograficzne, opracowuje mierniki procesow ludnosciowych;- demografia potencjalna, oblicza potencjalny np.: ogolny potencjal zyciowy, potencjal okresu pracy, potencjal okresu pozostawiania w malzenstwie. Demograf szwedski H. Hyrenius zaproponowal inna klasifikacje demografii. Rozroznia on nastepujace jej subdyscypliny: -statystyka demograficzna; -czysta demografia(demometria); - teorie ludnosciowe;analiza demograficzna; demografia opisowa; demografia stosowana; polityka demograficzna. Wedlug E. Rosseta "Nie ma schematow idealnych". Pola zainteresowan poszczegolnych dzialow demografii trudno jest dokladnie okreslic, granice podzialu sa plynne. Wyodrebnienie sie szeregu subdyscyplin, wskazuje na przebyta droge rozwoju, rozszerzanie zakresu badawczego i kszaltowanie sie nauk demograficznych, a nie jednej dycypliny. Inne kriterium wyodrebnia I. Z. Holzer. Wedlug Holzera mozemy mowic o demografii ogolnej, ktorej przedmiotem jest rozwiazywanie problemow teoretycznych, dotyczacych pomiaru, jak i opis struktur oraz procesow demograficznych. Rownoczesnie dostrzega on tendecje do dychotomicznego podzialu demografii na demometrie i demografie opisowa, demografie historyczna, demografie potencjalna, jak rowniez takich subdyscyplin jak doktryny demograficzne, demografia spoleczna i ekonomiczna. Tlem podstawowych procesow demograficznych sa struktury ludnosci wedlug wieku, plci, stanu cywilnego, cech spolecznozawodowych,wyksztalczenia, charakteru miejsca zamieszkania. Do zakresu badan nalezy takze ruch naturalny i wedrowkowy, powodujacy rozliczne zmiany w stanie i strukturach ludnoscidanego obszaru. Wspolczesna demografia rozpatruje roznorodne zagadnienia ludnosciowe kompleksowo, to znaczy w powiazaniu, z innymi elementami systemyspolecznoekonomicznego i srodowiska naturalnego. 2.Rys historyczny w rozwoju demografii Poczatki demografii wiaze sie z tworczymi poszukiwaniami pierwszych arytmetykow politycznych,a zwlaszcza Johna Granta (1620-1674) i Edmunda Halleya (1656-1742), ktorzy starali sie wykryc prawidlowosci, obserwowanych zjawisk i procesow liudnosciowych. Prace tych badaczy pochodza z drugiej polowy XVII wieku. Jednakze nazwa "demografia" pojawila sie po raz pierwszy , w tytule pracy francuskiego autora Achilesa Guilarda, ktory wydal swoje dzielo w 1885 roku. Date te przyjmuje sie powszechnie jako poczatek nowo wyodrebnionej dyscypliny naukowej.Termin ten jest do dzis rozumiany, jako nazwa nauki o

zjawiskach i procesach ludnosciowych oraz o prawidlowosciach i prawach, ktore nimi rzadza. Dazenia do poznania liczby i struktury ludnosci, w aspekcie potreb panstwowych, zwlaszcza militarne - fiskalnych siegaja prawie 4000lat. Do najstarszych zapisow naleza spisy ludnosci, przeprowadzone w regularnych piecioletnich odstepach w Rzymie, Egipcie, Chinach i Indiach, ksiegi metryczne o urodzieniach, a takze prawa, regulujace liczebnosc rodziny i jej trwalosc oraz optymalne zaludnienie okreslonych terytoriow, zwlaszcza miast. Za najstarszy uwaza sie spis meczkancow przeprowadzony w 3000r. p.n.e. w Egipcie, o ktorym wspomina historyk grecki Herodot. O spisie ludnosci informuja rowniez Ewangelie Nowego Testamentu. "I stalo sie w owe dni, ze wyszedl dekret cesarza Augusta , aby spisano caly swiat. Pierwszy ten spis odbyl sie, gdy Kwiryniusz byl namiestnikiem Syrii. Szli wiec wszyscy do spisu, kazdy do swego miasta. Prehistorii demografii mozemy doszukac sie w pracach takich starozytnych myslicieli jak: Konfucjusz, Platon, Arystoteles, Ulpianus. Omawiane w ich pracach zagadnienia, a wiec: problematyka optymalnej liczby i struktury ludnosci, polityki ksztaltujacej racjonalny przebieg procesow liudnosciowych, doprowadzajacych do pozadanych stnow, a takrze srodki osiagania tych celow i przewidywania nastepstw mozna dzis uznac za podstawowe dla demografii. Na ewolucje demografie wplyw wywieraja procesy naturalne (urodzenia, zgony, malzenstwa, rozwody) i mechaniczne (imigracje, wojny, zmiany obszarowe). Zmiany w procesach demograficznych maja swoja okreslona determinacje, ktora jest zmienna w czasie i przestrzeni. Wynika stad potrzeba ciaglej obserwacji , w celu poznania zlozonego mechanizmu rozwoju populacji i jej oddzialywania, na stosunki spoleczno-gospodarcze. W pracach chinskiego mysliciela Konfucjusza odnajdujemy poglady na role liczby ludnosci. Sa one oparte, na na obserwacji faktow demograficznych i ich uwarunkowan. Konfucjusz i jego uczniowie stwierdzili wzrost smiertelnosci przy niedostatku zywnosci, wysoka stope zgonow dzieci mlodych, rodzicow, spadek stopy malzenstw na skutek kosztownych ceremonii szlubnych. Chynscy uczeni postulowali zachowanie wlasciwych proporcji miedzy ziemia i zaludnieniem , odpowiedzialnym czyniac rzad i zalecajac mu stosowanie odpowiednich ku temu srodkow ( przemieszczanie ludnosci z regionow przeliudnionych do mniej zludnionych). Platon okreslil liczbe obywateli panstwa idealnego - utopijnego na 5040.Jest to liczba obywateli, przy ktorej moze byc osiagniete "najwyzsze dobro", Jesli chodzi o rzadzenie panstwem. W celu osiagniecia optymalnej liczby obywateli, zalecal Platon stosowanie nagrod, porad i upomnien, w

stosunku do mlodych oraz imigracje w przypadku niedoludnienia, kolonizacje w przypadku przeludnienia oraz kontrole urodzen. Optimum zatrudnienia wedlug Aristotelesa , to taka liczba , ktora odpowiada rozmiarowi kraju, jak rowniez swobodne zazywanie radosci i odpoczynku przez jej mieszkancow. Zespol subdyscyplin demograficznych zdaniem jednych autorow przeszedl dluga droge rozwojowa (M. Cieslak, M. Latuch), wedlug innych (E. Rosset), nalezy do nauk stosunkowo mlodych. "Demografia jest dyscyplina stosunkowa mloda". Wyodrebnila sie ze statystyki i zasadniczo usamodzielni. Poczatek demografii jako samodzielnej dyscypliny naukowej, wedlug M. Sobczyka, datuje sie dopiero od polowy XIXw.la sie w XVIIw. Jej przedmiot uksztaltowal sie wiec w ciagu ponad trzystu lat. Na potrzebe wiazania demografii z innymi dyscyplinami naukowymi zwraca uwage statystyk i demograf niemiecki Hermami Schubuell. Jego zdaniem procesy demograficzne posiadaja wiele aspektow: biologiczny, ekonomiczny, socologiczny, psychologiczny, spoleczno-medyczny, antropologiczny, geograficzny. Z tego powodu zadna nauka nie wymaga w tym stopniu wspolpracy miedzydyscyplinarnej co demografia. Wedlug M. Latucha takie zjawiska , zmieniajace liczebnosc i strukture ludnosci jak:urodzenia, zgony, malzenstwa, rozwody, migracje oraz zmiany struktury ludnosci wedlug plci, wieku, stanu cywilnego, zawodu, przynaleznosci klasowej, jezyka ojczystego czy narodowosci, poziomu wyksztalcenia sa nie tylko przedmiotem demografii, lecz takze innych dyscyplin naukowych. Miedzy demografia, a takimi dyscyplinami naukowymi jak: polityka spoleczna, socjologia, ekonomia, polityka komunalna i polityka zatrudnienia, etnografia i antropologia, biologia i medycyna, geografia zachodzi bezposredni zwiazek. Wzajemnie powiazania tak wieliu dyscyplin naukowych , wunikaja z faktu ,ze czlowiek, a takze cale spolczenstwa rozwijaja sie nie w izolacji, lecz w otoczeniu i pod wplywem stosunkow ekonomicznych i srodowiska geograficznego , przy oddzialywaniu czynnikow kulturalnych, psychicznych, religijnych, zwyczajowych. Rodzaje zrodel informacji o ludnosci. Podstawe wszelkich analiz demograficznych stanowi statystyka ludnosci. Dostarcza ona informacji liczbowych dotyczacych stanu , struktur oraz ruchu naturalnego i wedrowkonego ludnosci.

Zrodel informacji jest wielie.M. Latuch wyroznia ich dziesiec: 1) krajowe i swiatowe spisy ludnosci, 2) przyczynki naukowe badz monografie oraz studia i rozprawy naukowe z tematyki ludnosciowo-spolecznej, 3) zagraniczne i krajowe czasopisma specjalistyczne, 4) slowniki i encyklopedie oraz instrukcje, dotyczace badan ludnosciowospolecznych , 5) specjalne publikacje statystyczne, odnoszace sie do tematyki ludnosciowej badz spolecznej w swiecie, 6) raporty i memorialy oraz ekspertyzy, dotyczace wybranych problemow ludnosciowo-spolecznych, 7) miedzynarodowe a zwlaszcza krajowe ustawodawstwo, regulujace stosunki ludnosciowe-spoleczne, 8) systemy ewidencyjno-sprawozdawcze problematyki ludnosciowo-spolecznej,

i

komputerowe,

z

zakresu

9) typologje badz reprezentacyjne badania specjalne wybranych zagadnien ludnosciowo-spolecznych, 10)podreczniki uzupelniajaca.

akademickie

uznane

za

literature

podstawowa

badz

Nie wszystkie z przytoczonych zrodel maja jednakowa range i sa w jednakowym stopniu przydatne.Podstawowe znaczenie w badaniach demograficznych posiadaja spisy ludnosci, ewidencja biezaca i sprawozdawczosc oraz badania specjalne. Najwazniejszym sposrod wszystkich zrodel jest niewatpliwie spis powszechny. Drugim waznym zrodlem informacji o ludnosci jest ewidencja biezaca. Sa nia objete fakty demograficzne, z zakresu ruchu naturlnego i wedrowkowego. Jest ona prowadzona w sposub ciagly. Ewidencja dotyczaca urodzen zgonow i malzenstw prowadzona jest przez urzedy stanu cywilnego , a z zakresu migracji - przez biura meldynkowe urzedow miast i gmin , a rozwodow przez sady. Szerokie mozliwosci zdobywania, gromadzenia i aktualizacji informacji demograficznych stwarza elektroniczna technika obliczeniowa. Zagadnienia ludnosciowe objete sa Systemem Panstwowej Informacji Statystycznej. W

scislym zwiazku z tym systemem informatycznym pozostaje powszechny Elektoniczny System Ewidencji Ludnosci - pesel. 3.Spoleczne aspekty polityki ludnosciowej Istnieje wielie pogladow na istote polityki ludnosciowej i warunki okreslajace jej istnienie w danym kraju. Ze swiadoma polityka w tym zakresie mamy do czynienia wowczas , gdy stwierdzimy, ze w danym spolczenstwie ma miejsce: 1) wspoluczestnictwo panstwa w zabiezpieczaniu zdrowia i wychowania dziecka, 2)popularyzacja badz negacja rodziny wielodzietnej oraz zabiezpieczenie rodzinie odpowiednich warunkow do prawidlowego rozwoju (glownie mieszkaniowych), 3) legalizacja lub zakaz przerywania ciazy oraz dostepnosc srodkow antykoncepcyjnych, 4) uzyskanie przez matke specjalnych uprawnien w czasie ciazy i po urodzeniu dziecka, 5) premiowanie matek za wydanie na swiat dziecka, zwlaszcza dalszych, 6) uznanie przez panstwo i spoleczenstwo zasad realizacji funkcji rodziecielskich za odpowiadajace czynnosciom spoleczne uzetecznym, 7) rozbudowa szerokiego systemu pomocy, ulg i stypendiow, uzaleznionych od sytuacji materialnej i liczby dzieci w rodzinie. Cele polityki sa dosc roznie formulowanie. W literaturze anglojezycznej wprowadzono podzial polityki ludnosciowej na dwa rodzaje., ktore jasno odkresliaja kierunek oddzialywania: 1) Polityka odpowiadajaca zapotrzebowaniu ludnosci - chodzi tu o skutki wynikajace z istniejacej struktury ludnosci wedlug plci, wieku i rozmieszczenia terytorialnego. Polityka liudnosciowa tej kategorii jest wlasciwie polityka spoleczno-ekonomiczna, wymuszana przez procesy i struktury demogragiczne. Do istniejacej sytuacji demograficznej nalezy wiec dostosowac politykie zatrudnienia, programu budownictwa mieszkaniowego, dostawy zywnosci, mozliwosci ksztalcenia itp. Czesciej spotyka sie podzial poliytki ludnosciowej na: neutralna, pronatalistyczna i antynatalistyczna. Polityka neutralna sprowadza sie do nieingerencji w ksztatowanie sie procesow demograficznych , przy milczacym zalozeniu, ze sa one autonomiczne i ze jest im wlasciwy mechanizm,prowadzacy do stanu swoistej rownowagi biologicznej

zharmonozowanej z warunkami, w ktorych zyje populacja. Polityka neutralna jest z istoty swej pasywna. Przeciwienstwem polityki neutralnej jest aktywna polityka ludnosciowa , polegujaca na ingerencji w procesy demograficzne zgodnie z zalozonymi celami, a wiec na popieraniu wzmozonej dzietnosci w przypadku polityki pronatalistycznej , badz na ograniczaniu dzietnosci - mamy wowczas do czynienia z polityka antynatalistyczna. Praktycznie, w dzialalnosci organow podstawowych moga sie przejawiac rownolegle elementy kazdego z omowionych rodzajow polityki ludnosciowej. W zaleznosci od istniejacej i pozadanej sytuacji demograficznej , cele polityki jednosciowej moga byc roznie formulowane. We wspolczesnej sytuacji Polski mozna okreslic trzy integralnie zwiazane cele strategiczne polityki ludnosciowej: 1) zagwarantowac co najmniej prosta zastepowalnosc pokolen dla osiagniecia ustabilizowanej badz w dalszej perspektywie zastojowej struktury ludnosci; 2) stale podnosic stan jakosciowy ludnosci w rozumieniu kondycji zdrowotnej,poziomu bytowego i kulturowego; 3) stymolowac wewnetrzny naplyw i odplyw migracyjny w taki sposob , aby nie dopuscic do terytorialnych znieksztalcen struktury ludnosci wedlug plci i wieku. Obok powyzszych podstawowych mozna wymienic wiele dalszych celow polityki ludnosciowej: 1) likwidacje nadumieralnosci niemowliat; 2) likwidacja nadumieralnosci mezczyzn; 3)rownomierne rozlozenie zadan prokreacyjnych pomiedzy malzenstwa przynalezne do roznych grup spolecznych; 4) podniesienie poziomu eugenicznego ludnosci. i in.

4. Metody i srodki realizacji polityki demograficznej Sytuacja demograficzna wspolczesnego swiata staje sie coraz bardziej zlozona. Rosnie szybko globalna liczba ludnosci, choc ten wzrost nie jest rownomiernie Rozlozony na poszczegolne kontynenty. Proces ten dotyczy przede wszystkim krajow biednych, rozwijajacych sie. W panstwach wysokorozwinietych obserwujemy proces starzenia sie tamtejszych spoleczenstw. Istotnym problemem sa ruchy emigracyjne z powodow ekonomicznych. Wywoluja one silne przemieszczanie ludnosci. Rodza tez

okreslone skutki spoleczne i gospodarcze. Procesy te musza znajdowac odwierciedlanie w polityce ludnosciowej. Podstawowa kwestia w polityce ludnosciowej jest wybor form i srodkow skutecznej realizacji wytyczanych zadan i celow. Odpowiednie dzialania i decyzje moga sie odnosic jedynie do wybranych zagadnien (np. : zmian ilosciowych , rozrodczosci), lepiej jednak jesli obejmuja caloksztalt problematyki ludnosciowej, w tym i pozadane zmiany jakosciowe populacji. Centralnym zagadnieniem w polityce ludnosciowej stale pozostaje stosunek do popierania lub ograniczania urodzen.Metody i srodki oddzialywania na rozwoj liczebny ludnosci mozna klasyfikowac na te, ktore sa rezultatem wprowadzonych swiadomie w zycie aktow prawnych, jak rowniez te, ktore wynikaja z uwarunkowan rozwojowych spoleczenstwa. Pierwsze dotycza przede wszystkim norm i zasad wspolzycia ludzi, waronkow powstawania i rozwoju rodziny oraz procesu reprodukcji ludnosci. Drugie dotycza osiegnietego stopnia rozwoju kulturalnego i materialnego spoleczenstwa oraz istniejacej swiadomosci celow osobistych i spolecznych. Inaczej srodki oddzialywania na rozwoj liczebny ludnosci klasyfikuje K. Romaniuk, ktory dzieli je na trzy odrebne grupy ze wzgledu na charakter dzialania: 1) srodki ekonomiczne; 2) srodki prawne i administracyjne; 3) srodki socjologiczne,psychologiczne i moralne. Do najwazniejszych srodkow ekonomicznych polityki ludnosciowej zaliczyc nalezy: -urlopy macierzynskie i opiekunczie dla kobiet pracujacych; - priorytet w przydzialie mieszkan dla rodzin dzietnych; - pomoc pieniezna swiadczona rodzine dzietnej w postaci m.in. zasilkow dla matek niepracujacych a wychowujacych dzieci i zasilkow na dzieci; - ulgi w podatkach i innych oplatach dla rodzin dzietnych; -swiadczenia bezposrednie na rzec dzieci w zlobkach , przedszkolach, szkolach, internatach w postaci przydzialu:ksiazek i innych pomocy szkolnych , posilkow, odziezy, pomocy liekarskiej. Do najwazniejszych srodkow ekonomicznych polityki ludnosciowej zaliczyc nalezy: -urlopy macierzynskie i opiekunczie dla kobiet pracujacych; - priorytet w przydzialie mieszkan dla rodzin dzietnych; - pomoc pieniezna swiadczona rodzine dzietnej w postaci m.in. zasilkow dla matek niepracujacych a wychowujacych dzieci i zasilkow na dzieci; - ulgi w podatkach i innych oplatach dla rodzin dzietnych;

-swiadczenia bezposrednie na rzec dzieci w zlobkach , przedszkolach, szkolach, internatach w postaci przydzialu:ksiazek i innych pomocy szkolnych , posilkow, odziezy, pomocy liekarskiej. Bardzo wazna sprawa jest zabiezpieczenie kazdej rodzinie odpowiednich warunkow mieszkaniowych zgodnie z zasada minimum socjalnego: kazda rodzina dysponuje samodzielnym mieszkaniem , a czlonek rodziny, nie wylaczajac kazdego dziecka, oddzielnym pokojem. Stymulatorem dzietnosci jest rowniez dobrze rozwinieta i prawidlowo funkcjonujaca infrastruktura spoleczna, ktora powinna byc dostosowana do nastepstw rozwoju demograficznego. Chodzi tu u odpowiednia siec zlobkow, przedszkoli, szkol, internatow, placowek ochrony zdrowia, osrodkow rekreacji, a w szerszym zakresie rowniez niektorych uslug komunalnych, gastronomicznych, a takze o ich dostepnosc dla dzieci i rodzin ubozszych. Rowniez przepisy prawne i decyzie administracyjne moga stymulowac badz hamowac procesy reprodukcji ludnosci. Prawodawstwo rodzinne i opiekuncie jest przykladem norm prawnych oddzialujacych bezposrednio na procesy prokreacyjne, zas kodeks cywilny, kodeks pracy, prawo lokalne przykladem norm dzialajacych posrednio. Niekiedy istotne znaczenie maja tu nie same przepisy i konkretne decyzje np.: w sprawach meldunkowych, kwaterunkowych itp. to faktyczne mozliwosci ich realizowania. Przepisy prawne regulujace proces reprodukcji ludnosci to np.: przepisy prawa rodzinnego, ustalajace dolna granice wieku matrymonialnego, przepisy regulujace rozwody, okreslajace warunki przerywania ciazy, dopuszczajace badz zabraniajace sprzedazy okreslonych srodkow antykoncepcyjnych. Wyniki badan udowadniaja, ze w Polsce, podobnie jak w wiekszosci krajow europiejskich, utrwala sie model rodziny malodzietnej. Dla zachowania co najmniej prostej zastepowalnosci pokolen koniecznie jest zapewnienie bodzcow stymulujacych rodzine co najmniej dwudzietna, zwlaszcza wtedy , gdy wzrasta udzial rodzin bezdietnych i z jednym dzieckiem. Preferowany spolecznie model rodziny malodzietnej nie moze eliminowac w polityce ludnosciowej pozytywnego stosunku do rodzin wieloletnich. Rodziny majace troje i wiecej dzieci odgrywaja bardzo istotna role w zagwarantowaniu prostej reprodukcji ludnosci Polski. Literatura: Problemy I dylemy polityki spolecznej w Polsce. Wladyslaw Ratynski, Tom I, Centrum Doradza i Informacji Difin sp. Z o. o., Warszawz 2003r.,s. 183-229, S. 773.
Prawo Ubezpieczeń Społecznych 3

Related documents

10 Pages • 2,506 Words • PDF • 276.9 KB

4 Pages • 203 Words • PDF • 1.7 MB

68 Pages • 2,740 Words • PDF • 294.6 KB

32 Pages • 8,190 Words • PDF • 574.6 KB

26 Pages • PDF • 37 MB

1 Pages • 108 Words • PDF • 241.3 KB

4 Pages • 764 Words • PDF • 117.8 KB

18 Pages • 4,870 Words • PDF • 701.7 KB

208 Pages • 94,129 Words • PDF • 2.3 MB

171 Pages • 38,447 Words • PDF • 781.3 KB

174 Pages • 71,719 Words • PDF • 3.6 MB