przeciwnowotworowe 1

17 Pages • 1,980 Words • PDF • 1.9 MB
Uploaded at 2021-09-24 08:56

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


2017-02-05

Leki przeciwnowotworowe cz.I

Katedra i Zakład Farmakologii UMP

Patofizjologiczne podstawy terapii chorób nowotworowych Celem stosowania leków przeciwnowotworowych jest wyeliminowanie komórek nowotworowych przy jednoczesnym jak najmniejszym uszkodzeniu zdrowych komórek gospodarza.

Podstawowym mechanizmem działania leków przeciwnowotworowych jest „zmuszenie” zmienionych komórek do apoptozy Punktem uchwytu leków cytotoksycznych mogą być mechanizmy molekularne, odpowiedzialne za swoiste cechy komórek nowotworowych: •niekontrolowaną proliferację •odróżnicowanie •inwazyjność •tworzenie przerzutów

1

2017-02-05

• • •Odsetek komórek niszczonych przez pojedynczą dawkę cytostatyków jest stały i jest wprost proporcjonalny do jednorazowej dawki cystostatku. Jednorazowa dawka cytostatyku nie powoduje w pozostałej populacji komórek nowotworowych zmiany ich czasu podwojenia. Aby nowotwór był „wykrywalny” musi mieć 109 to 1010 , dlatego stosowane są powtarzane cykle chemioterapii, nawet jeśli nowotwór jest już „niewykrywalny”. Skuteczność chemioterapii opiera się na różnicy działania cytostatyków na tkanki prawidłowe i tkanki nowotworowe wynikającej z ich różnej kinetyki wzrostu.

Zasady chemioterapii nowotworów • • •

• • • •

Powtarzanie kursów chemioterapii – poprawa skuteczności chemioterapii Sekwencyjna terapia skojarzona lub jednoczesna terapia skojarzona – poprawa skuteczności chemioterapii Terapia przerywana – poprawa bezpieczeństwa - czas trwania cyklu komórkowego zależy od rodzaju komórek 15 – 120 godz. (48), czas odnowy komórek prawidłowych < czas odnowy komórek neo Uwzględnianie barier biologicznych - (OUN, jądra) Znaczenie wydolności układu immunologicznego gospodarza Znaczenie schematu i drogi podania leku dla skuteczności p-neo: doustnie, bolus i.v., krótki wlew kroplowy (15 min- kilka godzin), ciągły wlew kroplowy (24 h); droga dokomorowa, dopęcherzowa, dootrzewnowa, doopłucnowa, dotętnicza Chronomodulacja – pora podania leku

Przykład – terapia raka jądra zestawem bleomycyna-etopozyd-cisplatyna. Cisplatyna działa na niedzielące się komórki – lek działa niezależnie od fazy; bleomycyna działa na komórki w fazie G2, etopozyd na komórki w fazie S/G2. Przerywane dawkowanie leków ogranicza ich toksyczność i pozwala na restytucję szpiku. Taki 3-tygodniowy cykl powtarzany jest 12x, 12 tygodni.

2

2017-02-05

Główne rodzaje chemioterapii • Podstawowa – cel – wyleczenie: rak jądra, kosmówczak, guz Wilmsa, rabdomiosarkoma, ziarnica złośliwa, chłoniaki nieziarnicze, białaczki, chłoniak Burkitta (pierwotna indukcyjna, radykalna) • Po zabiegu chirurgicznym, łącznie z radioterapią – cel – wyleczenie: rak piersi, rak przełyku, rak odbytnicy, kostniakomięsak (adjuwantowa) • Przed zabiegiem chirurgicznym lub przed radioterapią – cel – zmniejszenie masy guza i umożliwienie leczenia chirurgicznego lub napromienianiem: neo tkanek miękkich, neo głowy i szyi, rak przelyku (neoadjuwantowa) • Miejscowa - cel – ograniczenie działań niepożądanych/pokonanie barier biologicznych przy maksymalnej skuteczności p-nowotworowej:podanie leku dotętniczo, dokanałowo, doopłucnowo, dopęcherzowo, dootrzewnowo, izolowana perfuzja kończyn, miejscowo na skórę, zakładanie implantów z cytostatykiem po zabiegach na OUN • Paliatywna – cel – złagodzenie objawów i nieznaczne przedłużenie życia

Jednym z najistotniejszych problemów chemioterapii jest rozwój przez komórki nowotworowe w czasie leczenia wtórnej oporności na leki.

Podstawowe mechanizmy oporności na leki to: •zahamowanie transportu leku do komórki (np. leki alkilujace) •aktywny transport na zewnątrz komórki (np. antracykliny) – zależny od błonowych P-glikoprotein, hamowany przez werapamil) •inaktywacja leku (metotreksat) •zahamowanie aktywacji leku (antymetabolity) •zwiększenie liczby lub mutacja punktu uchwytu leku (antymetabolity) •wytworzenie alternatywnego szlaku metabolicznego (antymetabolity) •nasilenie naprawy DNA (leki alkilujące)

3

2017-02-05

Klasyfikacja leków przeciwnowotworowych Klasyczna chemioterapia: cytostatyki, leki hormonalne Terapia celowana: inhibitory kinaz, inhibitory angiogenezy, inhibitory proteasomu, inhibitory deacetylazy histonów, inhibitory transferazy farnezylowej, retinoidy, przeciwciała monoklonalne Immunoterapia: modulowanie odpowiedzi immunologicznej: cytokiny, interferony

Leki cytotoksyczne (cytostatyki) - klasyfikacja

Antymetabolity: • Analogi kwasu foliowego: metotreksat, pemetreksat, pralatreksat • Analogi puryn: merkaptopuryna, tioguanina, fludarabina, kladrybina, klofarabina • Analogi pirymidyn: cytarabina, nelarabina, fluorouracyl, gemcytabina, kapecytabina Inhibitory mitozy: • Alkaloidy barwinka: winkrystyna, winblastyna, winorelbina, windezyna • Taksany: paklitaksel, docetaksel Inhibitory topoizomerazy: • Inhibitory topoizomerazy I (kamptotecyny): topotekan, irinotekan, silatekan • Inhibitory izomerazy II (lignany, podofilotoksyny): tenipozyd, etopozyd Antybiotyki przeciwnowotworowe: doksorubicyna, daunorubicyna, idarubicyna, epirubicyna, daktynomycyna, amsakryna, bleomycyna, mitoksantron Cytostatyki alkilujące: cyklofosfamid, ifosfamid, busulfan, lomustyna, karmustyna, tiotepa, melfalan Enzymy: asparaginaza Związki platyny: cisplatyna, karboplatyna,oksaliplatyna Inne cytostatyki: hydroksymocznik, prokarbazyna, dakarbazyna,temozolomid, altretamina

4

2017-02-05

Faza mitozy – M (podział komórki) Interfaza : faza wzrostu 1 (G1) – synteza enzymów koniecznych do syntezy DNA faza syntezy (S) – synteza DNA Cytostatyki nie niszczą faza wzrostu 2 (G2) – synteza RNA i białek komórek w fazie G0 Nowotwory mniej dojrzałe charakteryzuje większa wrażliwość na chemioterapię Cytostatyki niezależne od fazy niszczą komórki nie dzielące się Cytostatyki niszczą do 99,9% populacji dzielących się komórek – kurs chemioterapii wywołuje remisję, a nie całkowite usunięcie nowotworu !!!

Miejsce działania cytostatyków Leki niespecyficzne dla cyklu: cykl + G0??? Leki specyficzne dla cyklu: cykl Leki specyficzne dla fazy: faza cyklu

Antybiotyki Antymetabolity S (2-6h)

G2 (2-32h) M (0.5-2h)

Alkaloidy vinka Inhibitory mitozy Taksoidy

Leki alkilujące

Nowotwory narządowe C– 90 % komórek w fazie G 0 e Nowotwory układowe – 10% komórek w fazie G0

G1 (2-∞ ∞h) G0

5

2017-02-05

Antymetabolity

Swoiste dla fazy S

Strukturalne analogi związków biorących udział w biosyntezie nukleotydów i kwasów nukleinowych Hamuje reduktazę dihydrofolianową. Jego względna selektywność uwarunkowana jest syntezą puryn i pirymidyn de novo przez komórki nowotworowe, Podczas gdy komórki zdrowe reutylizują w wiekszości wcześniej wytworzone puryny i pirymidyny. Stosowany w leczeniu białaczki limfoblastycznej u dzieci, choriocarcinoma, chłoniaków nieziarniczych i niektórych guzów litych. Poza tym - w rzs, łuszczycy.

W komórce tworzy poliglutaminiany – jak kwas foliowy i pozostaje tam przez kilka miesięcy.

Głównie mielosupresja. Rzadziej: nefrotoksyczność, zwłóknienie płuc. Hepatotopksyczność – długotrwała ekspozycja.

metotreksat

Podawana p.o. – biodostępność 20% - efekt pierwszego przejścia. Wewnątrzkomórkowo forsforylowana do mono- i trifosforanów. Inaktywowana przez oksydazę ksantynową.

merkaptopuryna Jest wbudowywana w DNA i/lub w RNA w fazie S. Stosowana głównie w leczeniu białaczek.

Głównie - mielosupresja. Hepatotoksyczna.

6

2017-02-05

Głównie - mielosupresja. Fluorouracyl - kardiotoksyczność

intraarterial infusion

cytarabina

hepatic metabolism

Trifosforan jest wbudowywany w DNA i hamuje polimerazę DNA. Stosowana w ostrej białaczce szpikowej.

fluorouracyl FluorodeoksyUMP hamuje syntetazę tymidylanową, jest wbudowywany do DNA. Trifosforan FU jest wbudowywany w RNA. Stosowany w rakach przewodu pokarmowego, w nowotworach skóry.

Inhibitory mitozyalkaloidy vinca Swoiste dla fazy M

hepatic metabolism

Stosowane w leczeniu chłoniaków, ostrych białaczek, a także niektórych guzów (rak piersi, rak płuca)

Podawane głównie i.v. Metabolizowane głównie w wątrobie, w niewielkim stopniu wydalane przez nerki.

zahamowanie polimeryzacji tubuliny

Zróżnicowane pod względem Działań niepożądanych: silnie mielotoksyczne wszystkie z wyjątkiem winkrystyny. Winkrystyna: czuciowa neuropatia głównie. Wszystkie: częste i ciężkie odczyny na skutek podania pozanaczyniowego.

7

2017-02-05

Inhibitory mitozy- taksany Swoiste dla fazy M (G2)

Podawane i.v. Metabolizowane głównie w wątrobie, wydalane z żółcią. Stosowane w guzach litych (rak jajnika, rak piersi).

Częste reakcje nadwrażliwości. Mielosupresja. Polineuropatie obwodowe. Docetaksel – retencja płynów.

zahamowanie depolimeryzacji tubuliny

Inhibitory topoizomerazy I kamptotecyny

Specyficzne dla fazy S-G2 Topotekan – rak płuc, szyi, jajnika. Irinotekan – przerzuty raka jelita. Podawane i.v. Metabolizowane głównie w wątrobie, wydalane z żółcią.

Mielosupresja. Biegunki. Topoizomeraza I- wytworzenie pęknięć w jednej nici DNA, co umożliwia połączenie enzymu z tą nicią i rozpoczęcie relaksacji chromosomalnego DNA. Wiążą się z kompleksem DNA-topoizomeraza I hamując ponowne scalanie nici DNA (po uprzednim przerwaniu pojedynczej nici przez topoizomerazę).

8

2017-02-05

Inhibitory topoizomerazy II podofilotoksyny

Specyficzne dla fazy S-G2 Rak płuca, jądra, chłoniaki.

Podawane i.v. lub p.o. Metabolizowane głównie w wątrobie, wydalane z żółcią.

Mielosupresja. Łysienie. Topoizomeraza II - zdolność przecinania obu nici DNA w miejscach znajdujących się naprzeciwko siebie, przemieszczenia przeciętych nici, a następnie ligacji wiązań fosfodiestrowych podczas podziałów komórkowych. Wiążą się z kompleksem DNA-topoizomeraza II hamując ponowne scalanie nici DNA, co prowadzi do apoptozy.

Antybiotyki – antracykliny

Specyficzne dla fazy S

Białaczki, chłoniaki, niektóre guzy lite.

Mielosupresja, kardiotoksyczność, bolesne zmiany skórne, martwica po podaniu pozanaczyniowym.

Interkalacja pomiędzy zasady DNA a dezoksyrybozę, Wiązanie z grupami fosforanowymi dezoksyrybozy. Hamuje to odczyt DNA i uniemożliwia naprawę przez topoizomerazę II. Metabolizm leku – uwolnienie wolnych rodników uszkadzających DNA i cytotoksycznych. Uszkodzenie błon komórkowych.

9

2017-02-05

Specyficzna dla fazy S-G2 Antybiotyki – bleomycyna łącząc się z DNA powoduje jego fragmentację i hamuje fizjologiczne mechanizmy naprawcze hamuje syntezę RNA i białka Podawana i.v. lub i.m. Powolna dystrybucja do tkanek. Metabolizowana na drodze hydrolizy. Chłoniaki, niektóre guzy lite (rak jadra, rak płuca)/ Pulmotoksyczność, bolesne zmiany skórne, niskie ryzyko mielotoksyczności.

Leki alkilujące

Niespecyficzne dla fazy Tworzą wiązania kowalencyjne z grupami nukleofilowymi różnych struktur, głównie DNA, hamują mechanizmy naprawcze. Mielosupresja. Płodność upośledzona. Cyklofosfamid, ifosfamid – krwotoczne zapalenie pęcherza. Busulfan, treosulfan, karmustyna – zwłóknienie płuc. Busulfan , treosulfan – hiperpigmentacja/

Chłoniaki, białaczki, niektóre guzy lite.

10

2017-02-05

Związki platyny

Niespecyficzne dla fazy Generują powstawanie aktywnych kompleksów, które tworzą wiązania krzyżowe w cząsteczce DNA - pękanie nici. Niektóre guzy lite (rak płuc, jajnika, jelita grubego).

Zróżnicowanie w obrębie grup Cisplatyna- emetogenna, nefrotoksyczna, ototoksyczna Karboplatyna mniej nefrotoksycza niż cisplatyna, mniej nudności znaczna mielosupresja – trombocytopenia Oksaliplatyna- dzialanie neurotoksyczne nasilane przy ekspozycji na zimno: parestezje dloni, stóp i okolicy ust i jamy ustnej, zaburzenia czynności gardła i krtani Hipomagnezemia

Enzymy -Asparaginaza

Podawana i.v. lub i.m. Metabolizowan przez UŚŚ.

Ostra białaczka limfoblastyczna . Nadwrażliwość. Depresyjnie na OUN. Ostre zapalenie trzustki, hiperglikemia. Nudności. Polineuropatie. Zaburzenia krzepniecia.

11

2017-02-05

Hormonoterapia nowotworów

• hormony jako czynnik warunkujący prawidłowy rozwój i funkcjonowanie tkanek i narządów • czynnik etiologiczny wielu często występujących nowotworów np. rak piersi, trzonu macicy, prostaty, tarczycy • hormony- promowanie podziałów komórkowych

HORMONY

glikokortykosterydy (prednizon) oprócz działania przeciwzapalnego i immunosupresyjnego, silnie hamują proliferację limfocytów

chłoniaki białaczki

estrogeny znoszą działanie androgenów w prostacie

androgeno-zależne guzy prostaty

gestageny - megestrol

stosowane w nowotworach endometrium i nerek.

analogi Gn-RH (goserelina, buserelina, triptorelina, leuprolid)

hormonozależne guzy prostaty i sutka mięśniaki macicy

analogi somatostatyny (oktreotyd, lanreotyd, wapreotyd) hamują wydzielanie hormonów w przewodzie pokarmowym

VIP-oma gastrinoma glucagonoma rakowiak

12

2017-02-05

ANTAGONIŚCI RECEPTORÓW DLA HORMONÓW Tamoksyfen, toremifen blokują receptory dla estrogenów

leczenie i profilaktyka raka sutka

octan cyproteronu, flutamid androgeno-zależne bikalutamid guzy prostaty blokują receptory dla androgenów

uderzenia gorąca nudności i wymioty zaburzenia miesiączkowania zakrzepy i zatory ginekomastia uszkodzenie wątroby

INHIBITORY SYNTEZY HORMONÓW anastrozol hamują aromatazę odpowiedzialną za powstawanie estrogenów w tkankach obwodowych (sutek!), ale nie w jajniku.

leki wspomagajace w zaawansowanym raku sutka

13

2017-02-05

Działania niepożądane cytostatyków wspólne dla większości lekówNudności i wymioty - podrażnienie receptorów serotoninowych 5Ht3 zlokalizowanych w dnie trzeciej komory mózgu i rdzeniu przedłużonym, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, czynnik psychogenny – leki osłaniające:inhibitory 5HT-3, aprepitant, GKS Działanie na nabłonek przewodu pokarmowego - od nieznacznych nadżerek, po owrzodzenia i perforacje włącznie, zaburzenia wchłaniania, ból, utrudnione przyjmowanie pokarmu, kolonizacje grzybicze, wrota inwazji zakażeń ogólnoustrojowych Wypadanie włosów - pojawia się po 1-2 tygodniach od pierwszej dawki, maksymalne nasilenie po 2-3 miesiącach leczenia, wynika z prawie 90% frakcji wzrostowej mieszków włosowych, dotyczy owłosienia całego ciała, ma charakter całkowicie odwracalnyZwłaszcza: inhibitory topoizomerazy II, alkaloidy vinca, taksany, hydroksymocznik, alkilujące, antymetabolity, antracykliny

leukoworyna Depresja szpiku – granulocytopenia, trombocytopenia, niedokrwistość - leki osłaniające: erytropoetyna, GM-CSF, G-CSF, IL11

14

2017-02-05

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w przebiegu nowotwory, w tym polekowa.

Indukowane bleomycyną wiciowate przebarwienia Indukowane przez docetaksel przebarwienia wzdłuż przebiegu żył

Podrażnienie po wynaczynieniu Zespół ręka-stopa- erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa, różne cystostatki, nieprzyjemne doznania i mrowienia, obrzęk, rumień , złuszczanie

zmiany skórne po podaniu pozanaczyniowym

15

2017-02-05

• Działanie na płodność: mężczyźni - uszkodzenie spermatocytów, kobiety- zaburzenia miesiączkowania do przedwczesnej menopauzyNiezależnie od płci - przez dwa lata od zakończenia chemioterapii osoby te bezwzględnie nie mogą nie dopuścić zapłodnienia!

• Nowotwory wtórne • Zespół lizy - spowodowany nagłym rozpadem dużej liczby komórek nowotworowych - hyperkaliemia, hyperfosfatemia, hypokalcemia, hyperurykemia i niewydolność nerek

Działania niepożądane cystostatyków swoiste dla niektórych grup • •

• •

Zwłóknienie, marskość wątroby – analogi puryn Pneumotoksyczność - bleomycyna (po przekroczeniu dawki sumarycznej 450mg nieodwracalne zwłóknienie płuc), metotreksat (dobra odpowiedź na kortykosteroidy), busulfan, karmustyna (nieodwracalne włóknienie) Neurotoksyczność - alkaloidy Vinca, taksany, asparaginaza, pochodne platyny Nefrotoksyczność - cisplatyna - bezpośrednie uszkodzenie nabłonka kanalików nerkowych, metotreksat w dawkach wysokich - wytrąca się w kanalikach nerkowych uszkadzając je.

Amifostyna -naturalny związek tiolowy- usuwa wolne rodniki, szerokie spektrum protekcyjne z wyjątkiem OUN i tkanek neo, podawana iv w 30 min po chemii lub radio, bardzo krótki okres półtrwania – nieskuteczna w przypadku leków o długim okresie lub podawanych w powolnym wlewie, stosowana w neurotoksyczności po cisplatynie, małopłytkowości po alkilujących, neuro i ototoksyczności, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii.

16

2017-02-05

• •

Zaburzenia krzepnięcia, ostre zapalenie trzustki – asparaginaza Jałowe krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego - cyklofosfamid i ifosfamid - – mesna – przed i po cytostatyku Kardiotoksyczność – antracykliny – zastoinowa rozstrzeniowa kardiomiopatia, fluorouracyl - skurcz naczyń wieńcowych

Kardiotoksyczność – deksrazoksan - 30 min przed antybiotykiem cytostatycznym iv, czasem podaje się z opóźnieniem

17
przeciwnowotworowe 1

Related documents

17 Pages • 1,980 Words • PDF • 1.9 MB

14 Pages • 984 Words • PDF • 103.1 KB

6 Pages • PDF • 6.2 MB

13 Pages • 413 Words • PDF • 953 KB

12 Pages • 405 Words • PDF • 949.5 KB

1 Pages • 625 Words • PDF • 262.8 KB

4 Pages • 1,317 Words • PDF • 460.1 KB

4 Pages • 688 Words • PDF • 200.2 KB

29 Pages • 7,448 Words • PDF • 649.5 KB

240 Pages • PDF • 70.8 MB

8 Pages • 2,400 Words • PDF • 125 KB