przemysł w Polsce kartkówka

11 Pages • 2,941 Words • PDF • 586.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 06:45

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Zadania - lokalizacja produkcji przemysłowej 1.Podaj czynnik lokalizacji: a) cukrowni; b) cementowni c)elektrowni atomowej; d) fabryki komputerów, e) huty szkła, f) huty aluminium, g) fabryki samochodów, 2.Rozmieszczenie przemysłu w Polsce charakteryzuje wysoki stopień koncentracji. Jest to związane z korzyściami dla zakładów zlokalizowanych na jednym, zwartym obszarze. Wymień pięć korzyści z takiej lokalizacji.

3.Podaj główne czynniki lokalizacji: a) rafinerii w Płocku, b) zakładów celulozowo -papierniczych w Kwidzynie, c) cukrowni w Werbkowicach, d) huty miedzi w Głogowie, e) Zakładów nawozów fosforowych w Policach k. Szczecina. 4. Wyjaśnij, dlaczego elektrownie wykorzystujące węgiel brunatny zlokalizowane są tak blisko miejsc jego wydobycia.

5.Sformułuj - w punktach - cztery główne czynniki lokalizacji zakładów przemysłu zaawansowanych technologii.

6.Na podstawie ogólnej charakterystyki okręgu podaj jego nazwę: a) Leży na pograniczu Konga i Zambii. Znajdują się w nim bardzo bogate zasoby miedzi, kobaltu, srebra, uranu, cynku, ołowiu, germanu, kadmu i wanadu. Przy udziale obcych kapitałów (belgijskich, brytyjskich i francuskich) rozwinięto w nim górnictwo i hutnictwo. Produkcja zorientowana jest przede wszystkim na eksport. Głównymi ośrodkami tego ważnego dla gospodarki okręgu górniczego są: Lubumbashi, Likasi i Kolwezi w Kongo oraz Ndola, Mufulira i Kitwe w Zambii. b) Dysponuje bogatymi złożami rud żelaza i metali uszlachetniających stal oraz zasobami cyny, złota, uranu, toru i boksytów. Jego baza energetyczna jest jednak skromna, czego efektem jest budowa wielkich hydroelektrowni oraz import węgla kamiennego i ropy naftowej. Rozwinęło się tu hutnictwo żelaza, aluminium i manganu (Itabira, Belo Horizonte), a także przemysł obrabiarkowy, samochodowy i zbrojeniowy (Belo Horizonte). c) Jest największym okręgiem przemysłowym Rosji, zaliczanym do najbogatszych zagłębi surowcowych świata. W warstwach skalnych ery paleozoicznej zalegają bogate złoża rud żelaza i metali uszlachetniających stal, miedzi, cynku, ołowiu, złota, srebra i platyny oraz złoża węgla brunatnego, soli kamiennej i soli potasowych, azbestu, boksytów i różnorodnych surowców skalnych. Baza paliwowa jest skromna, nie opodal znajdują się jednak złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w basenie Wołżańskim i rejonie Uchty. Główne ośrodki przemysłowe to: Magnitogorsk, Czelabińsk,Ufa, Niżny Tagił, Perm, Jekatierinburg, Orsk, Bieriezniki. d) Leży na pograniczu stanów Bengal Zachodni i Bihar. Rozwija się w oparciu o złoża węgla kamien nego, rud żelaza i metali uszlachetniających stal oraz złoża miedzi, miki i boksytów. Przy tak do godnych uwarunkowaniach okręg stał się centrum karbochemii i produkcji nawozów azotowych (Jamshedpur, Sindri), hutnictwa żelaza i stali (Jamshedpur, Asansol), a także ważnym regione m koncentracji przemysłu metalowego, obrabiarkowego i środków transportu. 7. Zdania prawdziwe oznacz literą P, a zdania fałszywe - literą F. a) Rudy żelaza w Polsce są wydobywane na Pojezierzu Suwalskim oraz na Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej ……….; b) Zapotrzebowanie Polski na rudy żelaza jest w całości pokrywane przez import z Ukrainy, Rosji, RPA, Brazylii i Szwecji…………….; 1

c) Polska jest krajem zasobnym w rudy miedzi, w wydobyciu rud oraz produkcji miedzi rafinowanej, od lat zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce krajów świata………..; d) Bogate rudy cynku i ołowiu występują w Polsce w rejonie Legnicy i Głogowa, natomiast boksyty wydobywane są w okolicy Konina………….;

8.Wybierz prawidłową definicję przemysłu: a) całokształt przeobrażeń technicznych, ekonomicznych i społecznych związanych z przechodzeniem do produkcji zmechanizowanej. b) wydobywanie i przetwarzanie surowców mineralnych, roślinnych i zwierzęcych na przedmioty użyteczne dla człowieka. c) grupa zakładów wyspecjalizowanych w wytwarzaniu produktów o podobnym przeznaczeniu końcowym. 9.Spośród niżej zamieszczonych zdań podkreśl to, które definiuje czynniki lokalizacji przemysłu. a) Dostęp do surowców mineralnych. b) Korzyści aglomeracji, które przyciągają przemysł wydobywczy. c) Uwarunkowania, jakie musi spełniać potencjalny obszar, aby mogła powstać dana działalność. d) Działalność, która ma na celu wydobycie i przetwórstwo surowców mineralnych oraz surowców produkcji rolniczej. 10. Dobierz do zakładów przemysłowych odpowiedni czynnik lokalizacji : a) huta aluminium A) baza surowcowa b) cementownia B) wykwalifikowana siła robocza c) piekarnia C) baza energetyczna d) zakłady radiowo-telewizyjne D) rynek zbytu 11.Przyporządkuj okręgom przemysłowym czynniki lokalizacji , które zadecydowały o ich powstaniu. A) Nadrenia Westfalia a) korzyści aglomeracji B) Paryski b) port C) Uralski c) surowce energetyczne D) Rotterdam d) surowce metaliczne e) zaopatrzenie w wodę 12. Przyporządkuj regionom przemysłowym odpowiadającą im strukturę gałęziową przemysłu. A) Okręg Wielkich Jezior a) hutniczy, metalowy, maszynowy, karbochemia B) Fushun - Anshan b) samochodowy, elektrotechniczny, spożywczy C) Kalifonijski c) elektroniczny, samolotowy, informatyczny D) Minas Gerais d) górnictwo i hutnictwo metali, maszynowy, włókienniczy i spożywczy 13.Podaj główne cechy III rewolucji przemysłowej . Wynalazki i innowacje Źródła energii Dominujące gałęzie przemysłu ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ .............................................. ............................................... ..............................................

2

14.Wskaż najmniej istotny czynnik, który obecnie decyduje o szybkim tempie rozwoju przemysłu w danym kraju. a) Wysokie nakłady na badania naukowo - techniczne i związane z tym wynalazki i innowacje. b) Zakup zagranicznych licencji i nowych technologii z dziedziny automatyzacji procesów produkcyjnych. c) odkrycie wysokoprocentowych złóż węgla kamiennego i wysokoprocentowych rud żelaza oraz podjęcie ich eksploatacji. d) Polityka państwa (dotacje rządowe, ulgi podatkowe dla kapitału krajowego i zagranicznego) w celu wywołania zmian strukturalnych na obszarach o przestarzałej strukturze przemysłowej. 15. Dobierz do zakładów przemysłowych odpowiedni czynnik lokalizacji: a) zakłady celulozowo- papiernicze A) rynek zbytu b) zakłady produkcji kwasu siarkowego B) surowiec c) cukrownia C) siła robocza d) zakłady odzieżowe D) woda 16.Przyporządkuj okręgom przemysłowym czynniki lokalizacji, które zadecydowały o ich powstaniu. A) Doniecki a) port B) Moskiewski b) surowce energetyczne C) Zagłębie Północne c) zaopatrzenie w wodę D) Tokijski d) surowce metaliczne i energetyczne e) korzyści aglomeracji 17.Przyporządkuj regionom przemysłowym odpowiadającą im strukturę gałęziową przemysłu. A) Damodar a) elektroniczny, informatyczny, odzieżowy, poligraf B) Uralski b) koksowniczy, hutniczy, metalowy. c) hutniczy, zbrojeniowy, elektromaszynowy, środków transportu, urządzeń górniczo- hutniczych. 18.Podaj główne cechy II rewolucji przemysłowej . Wynalazki i innowacje Źródła energii Dominujące gałęzie przemysłu ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ........ ........ ........ 19.Przykładem lokalizacji przymusowej jest: a) FSO w Warszawie b) zakłady GOPLANA w Poznaniu c) ROMET w Bydgoszczy d) elektrownia w Koninie 20.Spośród podanych elektrowni wybierz opalane węglem kamiennym : a) Dolna Odra, Połaniec, Kozienice b) Kozienice, Turów, Połaniec c) Dolna Odra , Turów, Porąbka -Żar d) Połaniec, Konin, Kozienice

3

21.Przyporządkuj hutom główny czynnik lokalizacji : A) huta w Krakowie a) baza energetyczna B) huta w Legnicy b) złoża miedzi C) huta w Stalowej Woli c) złoża cynku i ołowiu D) huta Katowice d) rynek zbytu e) czynnik polityczny 22.Poniżej zamieszczono opisy dwóch okręgów przemysłowych: A.- W strukturze gałęziowej tego okręgu dominuje przemysł elektromaszynowy - głównie środków transportu, co wynika ze specyficznego położenia tego okręgu i braku miejscowej bazy surowcowej. Położenie wpłynęło również na rozwój przemysłu chemicznego i spożywczego, które są tu dość dobrze rozwinięte. B.- Podstawą rozwoju tego okręgu przemysłowego było górnictwo i hutnictwo żelaza, które obecnie prawie całkowicie straciło znaczenie. Dominującą pozycję zajmuje przemysł elektromaszynowy oraz cementowy i ceramiczny. Przemysł lekki reprezentowany jest przez zakłady garbarskie i tytoniowe. Opisy dotyczą okręgów przemysłowych: a) A- poznańskiego, B- górnośląskiego b) A- krakowskiego, B- staropolskiego c) A- gdańskiego , B- staropolskiego d) A- gdańskiego, B- opolskiego 23.Przyporządkuj gałęzie przemysłu podanym niżej okręgom przemysłowym : A) Opolski a) elektromaszynowy - różnorodny , hutniczy, chemiczny, odzieżowy, poligraficzny, spożywczy B) Warszawski b) elektromaszynowy (środki transportu),włókienniczy (wełniany) C) Górnośląski c) chemiczny, cementowy, wapienniczy, spożywczy, włókienniczy D) Bielski d) paliw.- energet., hutniczy, elektromaszynowy, koksochemiczny 24.Wybierz fałszywą odpowiedź . Rozmieszczenie ośrodków przemysłu chemicznego cechuje : a) lokalizacja nad rzekami b) koncentracja przemysłu (budowa wielkich kombinatów) c) lokalizacja w kotlinach górskich w celu ograniczenia wpływu przemysłu na środowisko d) lokalizacja na obszarach wydobycia surowców chemicznych 25. Z podanych niżej czynników lokalizacji wybierz te , które zadecydowały o lokalizacji huty aluminium w Malińcu koło Konina: a) baza surowcowa i siła robocza b) baza energetyczna i surowcowa c) baza energetyczna i zasoby wodne d) rynek zbytu i infrastruktura techniczna 26.Przykładem lokalizacji swobodnej jest: a) huta miedzi w Legnicy b) zakłady Wedla w Warszawie c) elektrownia Turoszów d) stocznia w Szczecinie 27.Spośród podanych elektrowni wybierz elektrownie wodne : a) Połaniec, Dolna Odra, Żarnowiec b) Solina, Porąbka - Żar, Żydowo c) Jaworzno, Turów, Kozienice d) Połaniec, Solina, Turek

4

28.Przyporządkuj hutom główny czynnik lokalizacji : A) huta w Warszawie a) złoża rud żelaza B) huta w Bukownie b) złoża miedzi C) huta w Częstochowie c) złoża cynku i ołowiu D) huta w Szczecinie d) rynek zbytu e) położenie komunikacyjne 29.Wśród podanych ośrodków przemysłu włókienniczego wskaż te, które wchodzą w skład Łódzkiego Okręgu Przemysłowego. a) Zgierz, Zduńska Wola, Pabianice. b) Pabianice, Milanówek, Żyrardów c) Żyrardów, Kowary, Zgierz d) Bielawa Dzierżoniów, Bolesławiec 30.Poniżej zamieszczono opisy dwóch okręgów przemysłowych: A.- Do 1980 roku okręg ten charakteryzował się najwyższą w kraju liczbą osób pracujących w przemyśle w stosunku do ogółu mieszkańców. Tworzy on klasyczny kompleks przemysłowy , w którym przemysły wielu branż pracują na rzecz dominującej gałęzi w tym okręgu. Tradycyjna gałąź tego okręgu wyraźnie podupada. B.- Dużą rolę w tym okręgu odgrywa przemysł elektromaszynowy. Rozwinął się także przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, odzieżowy, poligraficzny, spożywczy. Nietypowym zakładem dla tego okręgu jest huta. Opisy dotyczą okręgów przemysłowych : a) A- sudeckiego, B-krakowskiego b) A- górnośląskiego, B- wrocławskiego c) A- staropolskiego , B- warszawskiego d) A- łódzkiego, B- warszawskiego 31.Spośród podanych miast wybierz te, które w których produkuje się samochody: a) Warszawa, Olsztyn, Białystok, Gliwice b) Tychy, Żywiec, Bielsko-Biała, Elbląg c) Warszawa, Tychy, Gliwice, Bielsko- Biała d) Olsztyn, Bielsko- Biała, Warszawa, Gliwice 32.Przyporządkuj gałęzie przemysłu podanym niżej okręgom przemysłowym : A) Gdański a) chemiczny (sodowy i włókien szt.), elektromaszynowy, spożywczy B) Sudecki b) elektromaszynowy, chemiczny, rafineryjny, spożywczy C) Bydgosko- Toruński c) hutniczy, elektromaszynowy, mineralny, tytoniowy, garbarski D) Staropolski d) paliwowo- energetyczny, mineralny (porcelanowo-fajansowy, kamieniarski), włókienniczy. 33.Przy produkcji koncentratu miedziowego, otrzymujemy znaczne ilości pewnego metalu, który występuje jako domieszka do rud miedzi w Polsce. Jest to: a) aluminium b) srebro c) nikiel d) chrom

5

34. Krótkie charakterystyki rozwoju różnego przemysłu w Polsce uzupełnij odpowiednimi przedziałami czasowymi, latami: 1935-1939, 1946-1949, 1950-1970, 1970-1979: a) gwałtowny rozwój przemysłu wydobywczego, energetycznego i chemicznego, powstanie wielu kapitałochłonnych branż produkujących środki produkcji b) rozwój przemysłu maszynowego, budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego c) odbudowa i rozbudowa górnictwa, hutnictwa i energetyki, scalanie przemysłu poszczególnych regionów kraju d) unowocześnianie produkcji drogą zakupu licencji, rozwój branż produkujących środki konsumpcji a)……………………….. b) …………………….. c) …………………….. d) …………………… 35. Na mapie świata zaznaczono cyframi po dwa okręgi surowcowe i transportowe. Podpisz te okręgi, a w przypadku okręgów surowcowych napisz, jaki surowiec (bądź surowce) przyczynił (przyczyniły) się do jego powstania.

Okręgi: 1 ................................., 2…………………….. 3 ………………….4 …………………… 36.Nazwij proces, którego cechy podano poniżej. Jest to proces, który polega między innymi na:  dostosowaniu struktury gałęziowej do struktury popytu w handlu wewnętrznym i zagranicznym,  rozbudowie nowoczesnych gałęzi przemysłu,  poprawie jakości wyrobów,  tworzeniu zaplecza badawczo-rozwojowego,  stałym podwyższaniu kwalifikacji pracowników,  zmniejszaniu energo- i materiałochłonności produkcji. Proces ten nazywa się:.............................................. 37.Przyporządkuj wymienione czynniki lokalizacji przemysłu do odpowiadających im grup. Czynniki lokalizacji przemysłu: Grupy czynników: a) infrastruktura techniczna A) przyrodnicze b)czynniki strategiczne B) techno-ekonomiczne c) zasoby wodne C) społeczno-polityczne d)rynek zbytu e) prawodawstwo f) bariery ekologiczne 6

38. Na mapie świata zaznaczono cyframi po dwa okręgi surowcowe i transportowe. Podpisz te okręgi, a w przypadku okręgów surowcowych napisz, jaki surowiec (bądź surowce) przyczynił (przyczyniły) się do jego powstania.

Okręgi : 1 ...................................., 2……………….….. 3 ………………….4 ……………….…… 39.Nazwij proces, którego cechy podano poniżej. Jest to proces, który odbywa się na kilka sposobów:  drogą komercjalizacji, polegającą na przekształcaniu przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę skarbu państwa,  drogą sprzedaży akcji powstałej spółki,  drogą likwidacji, polegającej na sprzedaży lub przekazaniu w odpłatne użytkowanie majątku przedsiębiorstwa,  drogą sprzedaży majątku. Proces ten nazywa się: .................................................................. 40. W tabeli podano charakterystyczne gałęzie produkcji dwóch okręgów przemysłowych. Podaj po dwa czynniki, które głównie zadecydowały o takiej strukturze przemysłu w GOP i WOP. Okręgi Górnośląski Okręg Przemysłowy – GOP Warszawski Okręg Przemysłowy – WOP

Charakterystyczne gałęzie produkcji wydobycie węgla kamiennego i rud cynkowo-ołowianych, energetyka i karbochemia, hutnictwo żelaza, stali i metali nieżelaznych, produkcja maszyn dla górnictwa i hutnictwa, obrabiarek, odlewów żeliwnostaliwnych, samochodów, urządzeń energetycznych i narzędzi oraz wyrobów przemysłu lekkiego, spożywczego i poligraficznego produkcja obrabiarek, samochodów, maszyn budowlanych, traktorów, półprzewodników i telewizorów, produkcja tworzyw sztucznych, środków piorących, lekarstw i kosmetyków, metali kolorowych, cementu, odzieży i obuwia, rozwinięte ciepłownictwo oraz przemysł spożywczy, poligraficzny, fonograficzny i filmowy

Źródło: W. Skrzypczak, „Geografia społeczno-ekonomiczna”, Efekt, Warszawa 1999.

7

Górnośląski Okręg Przemysłowy a) ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. b) ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. Warszawski Okręg Przemysłowy a) ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. b) ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. Napisz, w którym okręgu (GOP czy WOP) konieczna jest restrukturyzacja na wielką skalę. Podaj trzy argumenty uzasadniające konieczność jej przeprowadzenia. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 41. Uzupełnij tabelę

Zakład

Gałęzie przemysłu (1 lub 2)

Czynnik lokalizacji

Jelcz

Kwidzyn Ostrołęka

Gliwice

Olsztyn

Bielsko-Biała

Rybnik Dąbrowa Gór.

8

Położenie

Zambrów Górażdże Police

Kruszwica

Strzelin

Sandomierz

HUTNICTWO W POLSCE – PRACA Z TEKSTEM Polska nie posiada wystarczających zasobów rud żelaza, które stanowiłyby bazę surowcową dla rozwoju krajowego hutnictwa. Zasoby niskoprocentowych rud żelaza ,występujące w rejonach: Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej i Kielecko - Sandomierskiej oraz w okolicach Łęczycy nad Bzurą, zostały już w zasadzie wyczerpane. Natomiast wysokoprocentowe złoża rud żelaza z rejonu Krzemianki koło Suwałk, nie będą w najbliższej przyszłości eksploatowane, z uwagi na dość głębokie zaleganie pokładów (wysokie koszty wydobycia) oraz konieczność wprowadzenia (przy ewentualnym eksploatowaniu) procesu przetwórstwa tych rud z uwagi na domieszki tytanu i wanadu. Takie działania pogorszyłyby znacznie stan środowiska przyrodniczego jeszcze „czystego” rejonu Pojezierza Suwalskiego. Z uwagi na zamknięcie wszystkich kopalń rud żelaza w Polsce i ogromną podaż tanich wysokoprocentowych rud na świecie, hutnictwo żelaza w Polsce zaopatruje się w rudy żelaza importowane z Ukrainy, Rosji, Szwecji, Brazylii i RPA Czynniki lokalizacji to kryteria wyboru pewnych cech i uwarunkowań przestrzennych danego obszaru, które w sposób korzystny oddziałują na funkcjonowanie przemysłu w danym miejscu. Czynniki lokalizacji hut w Polsce są dość różnorodne, a wybór miejsca lokalizacji nie zawsze okazywał się trafny (obok korzyści, ujawniły się z czasem skutki negatywne). Główne czynniki lokalizacji hut to: a) baza energetyczna – polskie huty mają dogodne zaopatrzenie w paliwo, jakim są bogate zasoby i duże wydobycie węgla koksującego. Spowodowało to, że większość polskich hut jest zlokalizowana na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Obok hut z ponad 100 – letnią tradycją m.in. huty w Chorzowie, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu , zbudowano w latach siedemdziesiątych największy zakład metalurgiczny w Polsce-Hutę „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, która produkuje prawie 40% krajowej produkcji stali. b) baza surowcowa – niskoprocentowe rudy żelaza na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej oraz tradycja hutnictwa żelaza w Staropolskim Okręgu Przemysłowym jest podstawą lokalizacji huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. taką samą genezę ma huta w Częstochowie (eksploatacja w latach 50-tych i 60-tych niskoprocentowych rud żelaza Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. c) rynek zbytu – taką lokalizację ma huta w Stalowej Woli, powstała ona tuż przed II wojną światową w okresie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (zapotrzebowanie na stal rozwijanego tam przemysłu zbrojeniowego). Lokalizację rynkową ma również huta w Warszawie, należąca do włoskiej firmy Lucchini, specjalizuje się w produkcji stali szlachetnych. Huta ta jest przykładem lokalizacji nieprawidłowej, która spowodowała szereg niekorzystnych skutków dla Warszawy (przeciążenie warszawskiego węzła kolejowego – dowóz węgla, złomu oraz wywóz wyrobów hutniczych- przemysł warszawski okazał się zbyt małym rynkiem zbytu dla wyrobów hutniczych, ponadto ograniczenie rozbudowy miasta w kierunku północnowschodnim i utrata cennych terenów dla zabudowy miejskiej) 9

d) transport – huta Stołczyn koło Szczecina (niewielka huta zlokalizowana w blisko portu, dogodne zaopatrzenie w rudy żelaza drogą morską i w węgiel – żeglugą śródlądową na Odrze). Dogodne położenie komunikacyjne na trasie dowozu koleją rud żelaza z Ukrainy i Rosji oraz bliskość dowozu węgla z GOP-u, było oficjalnym czynnikiem lokalizacji w latach pięćdziesiątych huty im. Sendzimira w Nowej Hucie koło Krakowa. Obecnie uwzględnia się także rolę czynnika politycznego w lokalizacji tej huty (w latach 50-tych ówczesne władze postanowiły stworzyć silną przeciwwagę dla inteligenckiego Krakowa w postaci dużego skupiska klasy robotniczej ) Obecnie hutnictwo żelaza przeżywa w Polsce regres – nastąpiło zmniejszenie produkcji stali o połowę w stosunku do końca lat 80-tych (wynosi 10,5 mln ton) wynikające z ograniczenia krajowego popytu oraz konkurencji wyrobów importowanych. Wysokie koszty produkcji, niska jakość wyrobów i niekorzystna struktura asortymentu powodują, że polskie wyroby hutnicze są mało konkurencyjne na rynku światowym (szczególnie tanie chińskie i południowokoreańskie produkty przemysłu hutniczego). W środkach masowego przekazu mówi się o wprowadzaniu nowoczesnej technologii wytwarzania, wzroście asortymentu wyrobów hutniczych ( w szczególności drobnowalcowanych – zamiast tzw. „wielkotonażowych”). Sytuacja jest trudna, ponieważ prywatyzacją i modernizacją polskich hut nie jest zainteresowany kapitał obcy. Przy udziale kapitału włoskiego sprywatyzowano jedynie hutę w Warszawie. Do najtrudniejszych należy prywatyzacja i modernizacja Huty Katowice oraz Huty im. T. Sendzimira. Obie są zadłużone na ogromne kwoty. Próba redukcji zatrudnienia napotyka na silny opór związków zawodowych. Pytania: 1. Podaj przyczyny oparcia polskiego hutnictwa żelaza o surowce importowane ………

2. Podaj przyczyny regresu hutnictwa żelaza w Polsce …………………….

3. Na jakie przeszkody napotykają procesy prywatyzacji hut żelaza w Polsce?

10

Zakład Jelcz

Gałęzie przemysłu (1 lub 2) samochodowy

Kwidzyn

Celulozowo-papierniczy

Gliwice

Bielsko-Biała

bezpośrednie zaplecze aglomeracji wrocławskiej na szlakach samochodowych i kolejowych łączących ją z centrum Dolnego Śląska, nieduża odległość od międzynarodowej trasy A-4 oraz wzdłuż szlaku wodnego Odry Baza surowcowa (drewno), zasoby wodne

dolnośląskie

pomorskie

Energetyczny Celulozowo-papierniczy

Baza surowcowa (drewno), zasoby wodne

Spożywczy (mięsny)

Rynek zbytu, baza surowcowa

Samochodowy

Katowicka SE, korzyści aglomeracji, doskonałe położenie komunikacyjne (A4, port) korzyści aglomeracji

śląskie

Chemiczny (wyrobów gumowych)

Zasoby wodne, aktywizacja terenu

Warmińsko-mazurskie

Spożywczy (mięsny – Indykpol)

Baza surowcowa, rynek zbytu

Samochodowy

Położenie (bliskość GOP-u), tradycje (hodowla owiec)

śląskie

Maszynowy (Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy)

Olsztyn

Położenie

Pomorska SE, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna łącząca miasto m.in. z trójmiastem Rynek zbytu, zasoby wodne

Elektroniczny (telewizory Philips) Ostrołęka

Czynnik lokalizacji

mazowieckie

Włókienniczy (wełniany) Rybnik

Górnictwo i energetyka

Baza surowcowa (węgiel)

śląskie

Dąbrowa Gór.

Hutnictwo

śląskie

Zambrów

Włókienniczy

Baza surowcowa (węgiel), korzyści aglomeracji Rynek zbytu (Rosja) – bliskość granicy celnej Królestwa Polskiego z Rosją

Spożywczy (mleczarski) Górażdże

cementowy

Police

Chemiczny (nawozy sztuczne)

Kruszwica

cukrowniczy tłuszczowy

Baza surowcowa, rynek zbytu, dogodne położenie komunikacyjne (Warszawa – Białystok) Baza surowcowa (wapienie) Zasoby wodne, rynek zbytu, wykwalifikowana siła robocza Baza surowcowa (buraki cukrowe)

podlaskie

opolskie zachodniopomorskie Kujawsko-pomorskie

cukrowniczy

Baza surowcowa (rośliny oleiste), rynek zbytu Baza surowcowa (buraki cukrowe)

Strzelin

Górnictwo

Baza surowcowa (granity)

dolnośląskie

Sandomierz

Hutniczy (huta szkła)

Baza surowcowa (piaski szklarskie)

świętokrzyskie

11
przemysł w Polsce kartkówka

Related documents

11 Pages • 2,941 Words • PDF • 586.9 KB

18 Pages • 774 Words • PDF • 2.2 MB

7 Pages • 891 Words • PDF • 3.4 MB

139 Pages • 30,859 Words • PDF • 1.1 MB

11 Pages • 475 Words • PDF • 2.2 MB

4 Pages • 839 Words • PDF • 2.4 MB

66 Pages • 2,628 Words • PDF • 7.4 MB

16 Pages • 4,221 Words • PDF • 643 KB

27 Pages • 2,673 Words • PDF • 1.1 MB

6 Pages • 2,038 Words • PDF • 823 KB

83 Pages • 15,165 Words • PDF • 2.1 MB

7 Pages • 3,420 Words • PDF • 933.2 KB