Przepisy korespondencji w systemach łacznoci radiowej SZ RP

116 Pages • 23,908 Words • PDF • 975.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 10:37

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO

Łączn…../2014

PRZEPISY KORESPONDENCJI W SYSTEMACH ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ SIŁ ZBROJNYCH RP

WARSZAWA 2014

SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE ............................................................................................................. 4 ROZDZIAŁ 1 – INFORMACJE OGÓLNE .......................................................................... 7 1.1 PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ŁĄCZNOŚCIĄ RADIOWĄ ................................ 7 1.2 PODSTAWOWE KLASYFIKACJE ZWIĄZANE Z ŁĄCZNOŚCIĄ RADIOWĄ ...................... 9 ROZDZIAŁ 2 – ZASADY WYKORZYSTANIA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ ........................... 13 2.1 WYMIANA WIADOMOŚCI W UKŁADZIE PRACY CZŁOWIEK-URZĄDZENIE ................. 13 2.2 WYMIANA WIADOMOŚCI W UKŁADZIE PRACY URZĄDZENIE-URZĄDZENIE ............. 14 2.3 WYMIANA WIADOMOŚCI W UKŁADZIE CZŁOWIEK-CZŁOWIEK ................................. 15 2.4 WYKORZYSTANIE CZĘSTOTLIWOŚCI ...................................................................... 16 2.5 PROWADZENIE DZIENNIKA KORESPONDENCYJNEGO ............................................ 19 2.6 PROWADZENIE DZIENNIKA PRACY SYSTEMU RADIOWEGO. .................................. 20 ROZDZIAŁ 3 – ZASADY PRZYGOTOWANIA WIADOMOŚCI .......................................... 22 3.1 RODZAJE WIADOMOŚCI ........................................................................................... 22 3.2 OPRACOWANIE WIADOMOŚCI ................................................................................. 22 3.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ .............................................................................................. 23 3.4 OKREŚLANIE KLAUZULI ........................................................................................... 23 3.5 OKREŚLANIE KATEGORII PILNOŚCI ......................................................................... 25 3.6 TREŚĆ WIADOMOŚCI ............................................................................................... 26 ROZDZIAŁ 4 – ZASADY PROWADZENIA KORESPONDENCJI RADIOWEJ .................... 28 4.1 NAWIĄZANIE ŁĄCZNOŚCI FONICZNEJ ..................................................................... 28 4.2 NAWIĄZANIE ŁĄCZNOŚCI W TRANSMISJI DANYCH.................................................. 32 4.3 SPRAWDZENIE TOŻSAMOŚCI. ................................................................................. 33 4.4 ZWROTY ORAZ SKRÓTY RADIOWE.......................................................................... 34 4.5 PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIEKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ .............................................................................................................. 35 4.5.1 OCHRONA PRZED ZAKŁÓCENIEM ......................................................................... 36 4.5.2 OCHRONA PRZED PRZECHWYCENIEM ................................................................ 37 4.5.3 OBRONA PRZED ANALIZĄ ..................................................................................... 39 4.5.4 OCHRONA PRZED WPROWADZENIEM W BŁĄD ................................................... 41 4.6 PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIEKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ TRANSMISJI RADIOWEJ ........ 42 ROZDZIAŁ 5 – PROCEDURY WYKORZYSTYWANE W ŁĄCZNOŚCI FONICZNEJ ........... 44 5.1 NAWIĄZANIE ŁĄCZNOŚCI ......................................................................................... 44 5.2 SPRAWDZENIE TOŻSAMOŚCI. ................................................................................. 47 5.2.1 Sprawdzanie tożsamości korespondentów z wykorzystaniem TDR-2014 ...................... 47 5.2.2 Sprawdzanie tożsamości z wykorzystaniem grup cyfrowych i kluczy do sprawdzania tożsamości z tabeli kluczy (051, 071) .................................................. 49 5.3 NADAWANIE SYGNAŁOW, KOMEND, SZYFROTELEGRAMÓW, PROWADZENIE ROZMÓW................................................................................................................. 51 5.3 WYWOŁANIE WSTĘPNE ........................................................................................... 56

2

5.4 ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOŚCI, REDUKOWANIE INTENSYWNOŚCI WYMIANY INFORMACJI ............................................................................................................ 57 5.5 ZEZWOLENIE I ZAKAZ NADAWANIA ......................................................................... 59 5.6 KIEROWANA LUB WOLNA SIEĆ ................................................................................ 59 5.7 DELEGOWANIE I PRZEJMOWANIE OBOWIĄZKÓW NCS W SIECI .............................. 61 5.8 RETRANSMISJA ....................................................................................................... 63 5.9 POWTÓRZENIA ........................................................................................................ 66 5.10 SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI W POSTACI GRUP POLICZALNYCH ........................ 67 5.11 POPRAWIANIE ........................................................................................................ 69 5.12 ANULOWANIE WIADOMOŚCI .................................................................................. 70 5.13 UŻYWANIE ZWROTU „NIE ODPOWIADAJ” ............................................................... 71 5.14 SPRAWDZENIE ZWROTNE ..................................................................................... 71 5.15 POTWIERDZANIE WIADOMOSCI ............................................................................. 74 5.16 WERYFIKACJA........................................................................................................ 76 5.17 PROCEDURA PRZERYWANIA NADAWANIA ............................................................ 77 5.18 CISZA RADIOWA..................................................................................................... 80 5.19 ZAKOŃCZENIE PRACY W SIECI .............................................................................. 84 5.20 EGZEKWOWANIE WYKONANIA .............................................................................. 85 5.20.1. METODA Z OPÓŹNIENIEM (DELAYED EXECUTIVE METHOD) ............................. 85 5.21 UNIEWAŻNIANIE ..................................................................................................... 89 5.22 SYNCHRONIZACJA CZASU – KONTROLA CZASU ................................................... 89 5.23 ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI (KANAŁU) .................................................................... 91 ZAŁĄCZNIK NR 1 – TABELA DYŻURNEGO RADIOTELEFONISTY TDR-2014 ................ 94 ZAŁĄCZNIK NR 2 – DZIENNIK KORESPONDENCYJNY. ............................................. 100 ZAŁĄCZNIK NR 3 – DZIENNIK EWIDENCJI PRACY SYSTEMU. ................................... 103 ZAŁĄCZNIK NR 4 – OPRACOWYWANIE SZYFROTELEGRAMU. ................................. 104 ZAŁĄCZNIK NR 5 – PODSTAWOWE FORMULARZE WIADOMOŚCI W DZIAŁANIACH TAKTYCZNYCH. .............................................. 106 5.1 PODCZAS EWAKUACJI RANNYCH (MEDEVAC REQUEST) ...................................... 106 5.2 W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z PRZECIWNIKIEM. ......................... 108 5.3 PODCZAS BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z PRZECIWNIKIEM PO WEZWANIU WSPARCIA Z POLA WALKI. .................................................................................... 109 5.4 PODCZAS MELDOWANIA O ZNALEZIENIU IMPROWIZOWANYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH (IED) LUB NIEWYBUCHÓW (UXO) .............................................. 111 ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W INSTRUKCJI. ........................... 113 DOKUMENTY ODNIESIENIA ....................................................................................... 116

3

PRZEZNACZENIE „Przepisy korespondencji w systemach łączności radiowej SZ RP” (Przepisy korespondencji radiowej) określają zasady wymiany wiadomości podczas prowadzenie łączności radiowej. Łączność radiowa jest specyficznym rodzajem łączności, ponieważ wykorzystuje jako medium transmisyjne fale elektromagnetyczne w zakresie widma częstotliwości radiowych, których ograniczony przez prawa fizyki zasób jest współdzielony przez państwa i organizacje międzynarodowe, a zatem musi być ściśle regulowany. Z uwagi na wąskie pasmo kanału radiowego oraz konieczność zapewnienia wielu użytkownikom dostępu do ograniczonego pasma, systemy łączności radiowej zapewniają dużo mniejszą przepływność niż systemy łączności przewodowej. Ponadto, ich skuteczność jest uzależniona od czynników zewnętrznych takich jak charakterystyka terenu, pora roku, pora dnia, pogoda, itp. Dodatkowo systemy łączności radiowej są bardzo podatne na rozpoznanie oraz zakłócanie (np. interferencje celowe, nieumyślne). Skuteczność

wykorzystania

się z opanowaniem

systemów i umiejętności

wiedzy

łączności

radiowej

z

radiokomunikacji.

zakresu

wiąże

Jednocześnie z uwagi na podstawową cechę łączności radiowej, którą jest zapewnienie

mobilności

użytkownikomone

coraz

powszechniej

wykorzystywane. Środki radiowe są wykorzystywane nie tylko przez etatowe obsługi

(żołnierzy,

którzy

zgodnie

ze

swoją

specjalnością

wojskową

są odpowiednio szkoleni, np. radiooperator, radiotelefonista), ale praktycznie przez wszystkich żołnierzy lub pracowników wojska. Często systemy łączności radiowej stanowią element systemów teleinformatycznych zbudowanych zgodnie z architekturą TCP/IP, a użytkownicy tych systemów nie mają świadomości, że wymiana wiadomości jest realizowana z wykorzystaniem kanałów radiowych. Zapewnienie użytkownikom efektywnego, trwałego i bezpiecznego systemu łączności radiowej wymaga uregulowania aspektów związanych ze sposobem prowadzenia korespondencji radiowej oraz doprowadzenia ustanowionych

reguł

do

świadomości

organizatorów,

operatorów

i użytkowników systemów łączności radiowej na każdym poziomie dowodzenia.

4

Reguły te muszą być spójne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obiegu

informacji,

ochrony

informacji

niejawnych

oraz

zarządzania

częstotliwościami. Ponadto w okresie gwałtownego rozwoju technologii (np. radio definiowane programowo, radio kognitywne) i dostarczania coraz to nowszych usług, reguły te nie powinny ograniczać organizatorów łączności radiowej

oraz

użytkowników,

jednocześnie

pozwalając

na

efektywne

łączności

radiowej

stosowanie najnowszych osiągnięć technologicznych. „Przepisy

korespondencji

w

systemach

Sił Zbrojnych RP” zawierają ogólne zasady, którymi należy się kierować organizując i planując system łączności radiowej, umożliwiające optymalne wykorzystanie środków radiowych oraz szczegółowe procedury, które należy stosować użytkując środki radiowe. Stosowanie przepisów korespondencji radiowej jest obligatoryjne. Wszelkie nieautoryzowane zmiany i odstępstwa od obowiązujących przepisów są zabronione, gdyż prowadzą do powstawania nieporozumień, zmniejszenia efektywności, niezawodności, bezpieczeństwa systemów łączności radiowej. W przypadkach szczególnych, nieujętych w przepisach, użytkownicy powinni kierować się logiką oraz zdrowym rozsądkiem, opierając się na swoim doświadczeniu i indywidualnym wyszkoleniu. Organizator systemu łączności, w którym wykorzystywane są środki radiowe, planując a następnie organizując dany system łączności, powinien każdorazowo wydawać szczegółowe wytyczne organizacji łączności radiowej mając na uwadze zasady zawarte w przedmiotowych przepisach. Przepisy

korespondencji

radiowej

podlegać

będą

okresowym

przeglądom oraz zmianom, jeśli zajdzie taka konieczność. Przepisy korespondencji radiowej obowiązują we wszystkie rodzajach Sił Zbrojnych RP. Dodatkowo ze względu na specyfikę działania przedmiotowe przepisy są rozszerzone w zakresie: 1) lotniczej łączności radiowej zgodnie z zapisami „Instrukcji organizacji lotniczej łączności radiowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Zasadami prowadzenia korespondencji radiowej w lotach taktycznych oraz bojowych”; 5

2) łączności

organizowanej

na

potrzeby

systemu

poszukiwań

i ratownictwa lotniczego zgodnie z zapisami „Instrukcji ratownictwa lotniczego w obszarze lądowym RP”; 3) użycia systemu Link 16 zgodnie z zapisami „Tymczasowej instrukcji funkcjonowania systemu Link 16 w Siłach Zbrojnych RP”; 4) prowadzenia korespondencji radiowej podczas realizacji misji CAS oraz prowadzenia łączności radiowej podczas ich realizacji zgodnie z zapisami dokumentu ATP-3.3.2.1(A) Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support Operations.

6

ROZDZIAŁ 1 – INFORMACJE OGÓLNE 1.1 PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ŁĄCZNOŚCIĄ RADIOWĄ 1000. Łączność radiowa - sposób wymiany wiadomości wykorzystujący propagację

fal

elektromagnetycznych

w

kanale

radiowym

z wykorzystaniem środków radiowych (urządzeń radiowych). 1001. Środek radiowy - sprzęt telekomunikacyjny (radiostacja, radiotelefon, radiolinia, terminal satelitarny) umożliwiający nadawanie i/lub odbiór fal elektromagnetycznych w celu zapewniania wymiany wiadomości. Do prawidłowego wykorzystania środka radiowego niezbędne jest przydzielenie (uzgodnienie) częstotliwości radiowej (lub zakresu częstotliwości radiowych) z precyzyjnie określonymi parametrami. 1002. Źródło

wiadomości

(nadawca)

-

człowiek

lub

urządzenie

posiadające istotną wiedzę o stanie otaczającego go środowiska opisujący ją w formie wiadomości, wpływającej na świadomość operacyjną odbiorcy. 1003. Odbiorca wiadomości - człowiek lub urządzenie, który otrzymując wiadomość

posiada

umiejętność

dalszego

jej

wykorzystania

w procesie budowania świadomości operacyjnej. 1004. Kanał radiowy - fizyczne medium łączące nadajnik z odbiornikiem, określane za pomocą wartości częstotliwości nośnej (pojedynczej lub zbioru częstotliwości zawartego w określonym paśmie), szerokości pasma transmisyjnego, rodzaju emisji radiowej. 1005. Nadawanie

-

wytworzonego

proces

przekształcenia

przez

źródło

elektromagnetycznej

sygnału

wiadomości

dogodnej

informacyjnego

do

do wypromieniowania

postaci

fali

i propagacji

w kanale radiowym. 1006. Odbiór - proces odtworzenia wiadomości z odebranego w postaci fali elektromagnetycznej zniekształconego sygnału oraz dostarczenia wiadomości odbiorcy. 1007. Korespondencja radiowa - wymiana wiadomości pomiędzy źródłem a odbiorcą wiadomości. 7

1008. Cisza radiowa - przerwa w nadawaniu zarządzona na polecenie uprawnionej

osoby

wcześniej

funkcyjnej,

zaplanowana

lub wprowadzana zgodnie z określoną procedurą. 1009. Kierunek radiowy (K/R) - układ pracy środków radiowych, w którym uczestniczą

tylko

dwa

środki

radiowe

zapewniające

wymianę

wiadomości pomiędzy źródłem, a odbiorcą. 1010. Sieć radiowa (S/R) - układ pracy środków radiowych, w którym uczestniczą więcej niż dwa środki radiowe zapewniające wymianę wiadomości pomiędzy wieloma źródłami i wieloma odbiorcami wiadomości. 1011. Węzeł radiowy WR (Radiowe Centrum Nadawcze – RCN, Radiowe Centrum Odbiorcze - RCO, Grupa Środków Radiowych - GŚR) - zorganizowany i rozmieszczony w terenie lub w odpowiednio przygotowanym wraz

z

obiekcie

personelem

zespół

łączności

w celu

środków zapewnienia

radiowych wymiany

wiadomości w kanałach radiowych. Może występować w ramach Węzła Łączności (WŁ) lub samodzielnie (np. na okręcie). 1012. Kryptonim jednostki (instytucji, stanowiska dowodzenia) - wyraz służący do maskowania nazwy jednostki, instytucji lub stanowiska dowodzenia. 1013. Sygnał rozpoznawczy osoby funkcyjnej - grupa składająca się z trzech cyfr, służąca do maskowania stanowiska osoby funkcyjnej jednostki, instytucji lub stanowiska dowodzenia. 1014. Adres radiowy (instytucji, stanowiska dowodzenia) - grupa składająca się z czterech cyfr służąca do adresowania wiadomości przekazywanych za pośrednictwem środków radiowych średniej lub dużej mocy. Adresami radiowymi zastępuje się kryptonim jednostki (nadawcy i odbiorcy wiadomości). 1015. Kryptonim

środka

radiowego

-

wyraz

wykorzystywany

do identyfikacji środka radiowego. Wyraz może być uzupełniony poprzez

dodanie

dwuznakowego

z przedziału 01-99. 8

indeksu

cyfrowego

1016. Sygnał rozpoznawczy (wywoławczy) środka radiowego - grupa składająca się z czterech znaków (liter i cyfr lub tylko liter) służąca do identyfikacji środka radiowego. 1017. Adres środka radiowego - grupa znaków (cyfr i/lub liter) nadawana interfejsowi

(fizycznemu

lub

logicznemu)

środka

radiowego

wykorzystywana w trybie transmisji danych, służąca do identyfikacji środka radiowego w sieci pracującej zgodnie z określonym protokołem komunikacyjnym (np. adres ALE/3G, Adres STANAG 5066, Adres IP, adres HPW). 1018. Desygnator (numer umowny) częstotliwości - liczba (określona w tabeli danych radiowych) umożliwiająca jednoznaczne określenie konkretnego nominału częstotliwości. 1.2 PODSTAWOWE KLASYFIKACJE ZWIĄZANE Z ŁĄCZNOŚCIĄ RADIOWĄ 1019. W

łączności

radiowej

uwzględniających

istnieje

konstrukcję

wiele

podziałów

środków

i

klasyfikacji

radiowych,

sposób

wykorzystania kanałów radiowych, fizyczny dostęp do kanału radiowego, rodzaj środków radiowych, organizację pracy, realizowane usługi, rodzaj wymienianych wiadomości, itp. 1020. Ze względu na wykorzystanie kanałów radiowych i konstrukcję środka radiowego łączność radiową dzielimy na: 1) simpleksową łączność radiową - łączność, w której zastosowano jeden

kanał

radiowy

przeznaczony

zarówno

do

nadawania

jak i do odbioru wiadomości. Aby wymiana wiadomości była możliwa tylko

w danej chwili

jeden

środek

radiowy może

pracować

na „nadawanie”, a pozostałe środki radiowe muszą pracować w trybie „odbiór”; 2) półdupleksową łączność radiową - łączność, w której zastosowano dwa

oddzielne

do nadawania

kanały i

odbioru

radiowe

przeznaczone

wiadomości,

jednak

odpowiednio ze względów

technicznych (wspólne elementy toru nadawczego i odbiorczego) 9

w danej chwili tylko jeden środek radiowy może pracować w trybie „nadawanie”, a drugi środek radiowy musi pracować w trybie „odbiór”, aby wymiana wiadomości była możliwa; 3) dupleksową łączność radiową - łączność, w której zastosowano dwa oddzielne kanały radiowe przeznaczone odpowiednio do nadawania i odbioru wiadomości, a środki radiowe mają w pełni niezależne tory nadawcze

i

odbiorcze.

jednocześnie

na

środki

Oba

„nadawanie”

radiowe

oraz

w

mogą trybie

pracować „odbioru”.

Wykorzystywane są dwie metody technicznej realizacji łączności dupleksowej: a) dupleks częstotliwościowy - inna częstotliwość do nadawania inna do odbioru; b) dupleks czasowy - inna szczelina czasowa do nadawania inna do odbioru. 1021. Ze względu na fizyczny dostęp do kanału radiowego rozróżniamy następujące rodzaje sieci radiowych: 1) sieci, w których każdy środek radiowy ma ciągły dostęp do kanału, co może powodować kolizję. Praca tego rodzaju sieci może być zorganizowana na dwa sposoby: a) sieć wolna - jest to taki typ sieci radiowej, w której nie jest regulowany organizacyjnie dostęp do kanału radiowego, środki radiowe wchodzące w skład danej sieci mogą być synchronizowane przez inny środek radiowy, lecz korespondenci nie potrzebują zgody na nadawanie od korespondenta pełniącego obowiązki stacji kontrolującej sieć - NET CONTROL STATION (NCS); b) sieć kierowana - jest to taki rodzaj sieci radiowej, w której istnieje NCS organizacyjnie regulujący dostęp do kanału radiowego. Pozostali

korespondenci

muszą

otrzymać

od

NCS

zgodę

na wykorzystanie kanału radiowego ("TOKEN ORGANIZACYJNY"), w celu zrealizowania transmisji. Zgoda na wykorzystanie kanału radiowego nie jest wymagana w przypadku, gdy korespondent ma do nadania wiadomość o kategorii pilności BŁYSKAWICZNA. Praca

10

w tego rodzaju sieci może odbywać się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, 2) sieci, w których dostęp do kanału jest regulowany poprzez zastosowanie odpowiedniej metody wielodostępu (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA). Nie występują kolizje, lecz możliwości jednoczesnego dostępu kilku środków radiowych do kanału są skończone; 3) sieci, w których każde urządzenie ma dostęp do kanału, a w celu zapobiegania kolizjom są stosowane metody wykrywania transmisji i oczekiwania na zwolnienie kanału (CSMA). Nie występują w niej kolizje, w danej chwili może nadawać tylko jeden środek radiowy, jednak wprowadzane są opóźnienia (losowe lub stałe) w dostępie środków radiowych do kanału radiowego. 1022. Ze względu na sposób organizacji rozróżniamy dwa rodzaje sieci radiowych: 1) sieć radiowa wymagająca rekonfiguracji – złożona z stacjonarnych lub mobilnych węzłów (środków radiowych), która wymaga udziału człowieka (operatora, administratora) w celu zmiany w jej organizacji. Zmiana topologii lub reorganizacja następuje poprzez odpowiednią rekonfiguracje urządzeń (środków) radiowych; 2) sieć radiowa samoorganizująca się - złożona z stacjonarnych lub mobilnych węzłów (środków radiowych), która nie wymaga udziału człowieka

w

celu

zmiany

topologii

sieci

i działa

bez

stałej

infrastruktury. Rekonfiguracja sieci może wynikać z rozpoczęcia pracy przez środki radiowe, przemieszczania się urządzeń radiowych, lub zakończenia

pracy

przez

środki

radiowe

i

odbywa

się bez ingerencji człowieka (np. sieć typu MANET). 1023. Ze względu na moc promieniowanego sygnału środki radiowe dzielimy na: 1) środki radiowe małej mocy, w których moc promieniowanego sygnału nie jest większa niż 100 W; 2) środki radiowe średniej mocy, w których moc promieniowanego sygnału jest większa od 100 W i nie jest większa niż 1 kW;

11

3) środki radiowe dużej mocy, w których moc promieniowanego sygnału jest większa niż 1 kW. 1024. Ze względu na realizowane w systemie łączności usługi, środki radiowe mogą pracować w dwóch trybach: 1) łączności fonicznej; 2) transmisji danych. 1025. W zależności od rodzaju świadczonej usługi teleinformatycznej korespondencja radiowa może być realizowana w następujących układach pracy: 1) człowiek - urządzenie; 2) urządzenie - urządzenie; 3) człowiek - człowiek. 1026. Ze względu na rodzaj przesyłanych wiadomości korespondencję radiową dzieli się na służbową, ćwiczebną oraz operacyjną. 1) korespondencja służbowa - wymiana wiadomości związanych z nawiązywaniem

łączności

radiowej,

wprowadzaniem

zmian

rodzajów pracy i częstotliwości, konfiguracji urządzeń radiowych, przygotowywaniem kanału radiowego do stanu zapewniającego wymianę wiadomości, zmianę trybów pracy urządzeń radiowych lub innych przedsięwzięć dotyczących zapewnienia łączności. 2) korespondencja operacyjna - wymiana wiadomości dotyczących dowodzenia, kierowania, alarmowania, powiadamiania, ostrzegania, współdziałania,

kierowania

nawigacji

wszelkich

i

środkami innych

ognia,

naprowadzania,

wiadomości

związanych

z prowadzeniem działań przez Siły Zbrojne RP. 3) korespondencja ćwiczebna - wymiana wiadomości, które mają na celu sprawdzenie gotowości i praktyczne ćwiczenie różnych trybów pracy systemów łączności radiowej. Najczęściej realizowana jest podczas ćwiczeń, testów, itp.

12

ROZDZIAŁ 2 – ZASADY WYKORZYSTANIA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ 2000. Łączność

radiowa

szyfrotelegramów

nie czy

ogranicza

się

prowadzenia

jedynie

do przesyłania

rozmów,

może

ale

być wykorzystana do świadczenia usług teleinformatycznych, które zostały zdefiniowane w „Doktrynie systemów łączności i informatyki Sił Zbrojnych RP”-D/6” tj.: 1) usług sieciowych/transportowych; 2) usług podstawowych; 3) usług użytkowych. 2001. Środki radiowe mogą być wykorzystywane do zapewnienia usług teleinformatycznych użytkowych)

(sieciowych/transportowych,

lub

mogą

jedynie

podstawowych,

świadczyć

usługi

sieciowe/transportowe, zapewniając połączenie w ramach sieci radiowej (kierunku radiowego). Zapewniają wówczas poprawną transmisję

wiadomości

pomiędzy

elementami

systemu

teleinformatycznego. 2.1 WYMIANA WIADOMOŚCI W UKŁADZIE PRACY CZŁOWIEK -URZĄDZENIE 2002. Prowadzenie korespondencji radiowej w układzie człowiek-urządzenie obejmuje dwa przypadki: 1) źródłem informacji jest człowiek, a odbiorcą informacji jest urządzenie, np. sterowanie elementów systemów kierowania środkami walki, sterowanie Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi (BSP), podawanie kodów dostępu, itp.; 2) źródłem informacji jest urządzenie, a odbiorcą informacji jest człowiek,

np. transmisja

obrazów,

transmisja

strumienia

video

z BSP, itp. 2003. Wymianę

wiadomości

w

układzie

człowiek-urządzenie

należy

realizować z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń końcowych oraz aplikacji umożliwiających sterowanie (np. zmianę parametrów

13

lotu BSP) lub odbiór informacji (np. audio, video) w odpowiednich (analogowych lub cyfrowych) formatach danych. 2004. W celu zapewnienia wymiany wiadomości w układzie człowiek -urządzenie należy połączyć, a następnie skonfigurować wszystkie elementy systemu (środki radiowe, urządzenia końcowe, elementy aktywne, serwery usług) zgodnie z zasadami opisanymi przez wykorzystywany standard telekomunikacyjny (np. stos protokołów TCP/IP). 2005. W

układzie

pracy

wykorzystania

człowiek-urządzenie

kryptonimu

środka

nie

ma

radiowego

możliwości

lub

sygnału

rozpoznawczego (wywoławczego) środka radiowego do identyfikacji współpracującego wbudowane

w

środka środki

radiowego, radiowe

dlatego

należy

mechanizmy

stosować

uwierzytelniania

i potwierdzania odbioru przekazywanych wiadomości. 2006. W układzie pracy człowiek-urządzenie należy prowadzić „Dziennik pracy systemu radiowego” zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 3. Dziennik pracy systemu radiowego należy przechowywać przez 1 rok od jego zakończenia. Dodatkowo, w ramach posiadanych możliwości technicznych, elektroniczne należy archiwizować dane o pracy systemu (logi w postaci plików tekstowych tworzonych automatycznie przez system teleinformatyczny opisujące przebieg pracy systemu). Miejsce archiwizowania należy wskazać w dzienniku pracy systemu radiowego. 2.2 WYMIANA WIADOMOŚCI W UKŁADZIE PRACY URZĄDZENIE -URZĄDZENIE 2007. W układzie pracy urządzenie-urządzenie źródłem i odbiorcą informacji jest urządzenie, a prowadzenie korespondencji radiowej realizowane jest

wyłącznie

w trybie

transmisji

danych,

m.in.

na

potrzeby

świadczenia następujących usług użytkowych: 1) wymiany informacji pomiędzy bazami danych wykorzystywanymi w systemach automatyzujących dowodzenie; 2) identyfikacji swój-obcy (IFF); 14

3) śledzenia wojsk własnych (BFT). 2008. Wymianę wiadomości w układzie urządzenie-urządzenie należy również realizować z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń końcowych oraz

oraz

aplikacji,

skonfigurowane.

które

Dodatkowo

muszą należy

zostać

połączone

dokonać

właściwej

konfiguracji środków radiowych wykorzystywanych jako urządzenia transmisyjne

(np.

konfigurację

TDMA,

FDMA,

CDMA,

SDMA

lub CSMA) oraz należy dokonać właściwej konfiguracji urządzeń końcowych

systemu

(np. częstotliwość

automatycznej

wymiany

wiadomości). 2009. W układzie pracy urządzenie-urządzenie również należy stosować wbudowane w środki radiowe mechanizmy uwierzytelniania z uwagi na

brak możliwości

wykorzystania

kryptonimów lub

sygnałów

rozpoznawczych oraz prowadzić stosowny „Dziennik pracy systemu”. 2.3 WYMIANA WIADOMOŚCI W UKŁADZIE CZŁOWIEK-CZŁOWIEK 2010. W układzie pracy człowiek-człowiek źródłem i odbiorcą informacji jest człowiek. W zależności od architektury systemu wiadomości mogą być przekazywane bezpośrednio pomiędzy źródłem, a odbiorcą informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego (architektura peer-to-peer) lub w łańcuchu telekomunikacyjnym może występować dodatkowy element w postaci serwera usług (architektura klient-serwer). 2011. W systemie opartym o architekturę przekazu bezpośredniego (peer-to-peer) należy świadczyć następujące usługi: 1) transmisję głosu (analogowa lub cyfrowa); 2) nadawanie sygnałów, komend i szyfrotelegramów; 3) wymianę danych przydatnych do uniknięcia kolizji między jednostkami pływającymi oraz danych identyfikujących daną jednostkę (System Automatycznej Identyfikacji - AIS); 4) transmisję obrazu (faks); 5) transmisję tekstu z wykorzystaniem hyperterminala; 6) przesyłanie depesz, sygnałów i komend w taktycznych systemach transmisji danych. 15

2012. W systemie opartym o architekturę klient-serwer należy świadczyć następujące usługi: 1) wymianę dokumentów dowodzenia w zautomatyzowanych systemach dowodzenia; 2) interaktywną współpracę (pracę grupową); 3) pocztę elektroniczną. 2013. Niektóre

usługi

można

przekazu

o architekturze

realizować

zarówno

bezpośredniego

jak

i

w

systemach

w

systemach

o architekturze klient-serwer (np. chat, transmisja krótkich wiadomości tekstowych). 2014. Organizując układ pracy człowiek-człowiek należy stosować środki radiowe, które umożliwiają jednoczesną pracę w trybie łączności fonicznej i trybie transmisji danych. W przypadku braku środków radiowych umożliwiających jednoczesną pracę w obu trybach, należy określić w wytycznych do organizacji łączności radiowej sposób i zasady przechodzenia z jednego trybu do drugiego. 2015. Prowadząc wymianę wiadomości należy dobierać rodzaj realizowanej usługi teleinformatycznej lub tryb pracy do aktualnych warunków propagacyjnych propagacyjne ma

nie

(korespondent kanału

obowiązek

radiowego

ma

jednak

wpływu

korespondent

stosownie

konfigurować

na parametry

do

zawsze

warunków

propagacyjnych). Jeśli nie ma możliwości przesłania informacji w formie wiadomości tekstowej (tryb transmisji danych) należy spróbować ją nadać fonem (tryb łączności fonicznej). 2016. Obsługa

środków

radiowych

powinna

podejmować

starania,

aby przekazać wiadomość jak najszybciej dobierając rodzaj usługi teleinformatycznej

stosownie

do

panujących

warunków

propagacyjnych. 2.4 WYKORZYSTANIE CZĘSTOTLIWOŚCI 2017. Planując system łączności radiowej organizator systemu powinien sprawdzić

prognozowane

warunki 16

propagacji

fal

radiowych

(np. wykorzystując oprogramowanie TRASY 5 dystrybuowane przez Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami lub wykorzystując specjalistyczne serwisy internetowe), a następnie dobrać odpowiednio do tych prognoz częstotliwości z posiadanego przydziału lub złożyć wniosek o przydział nowych częstotliwości (według formatu SFAF, zgodnie z procedurami określonymi odrębnymi przepisami w zakresie zarządzania widmem częstotliwości radiowych w SZ RP). 2018. W przypadku pracy na stałej częstotliwości należy zaplanować częstotliwości robocze, częstotliwości zapasowe i częstotliwości rezerwowe. 2019. W przypadku pracy na stałej częstotliwości przydzielone częstotliwości należy wykorzystywać w następujący sposób: 1) częstotliwości robocze powinny umożliwiać wymianę informacji; 2) częstotliwości zapasowe powinny zapewniać najkorzystniejsze warunki propagacji fal radiowych. 2020. W przypadku pracy ze skaczącą częstotliwością należy zaplanować listę częstotliwości lub zakres (kilka zakresów) częstotliwości, określony dolną i górną częstotliwością oraz wartością skoku częstotliwości. 2021. W przypadku pracy z automatycznym doborem częstotliwości należy zaplanować listę częstotliwości i przypisać je do odpowiednich grup kanałów. 2022. W przypadku pogorszenia warunków propagacji fal radiowych, np. wskutek oddziaływania zakłóceń celowych należy dokonać zmiany częstotliwości radiowych. 2023. Pracę

na

częstotliwościach

po wyczerpaniu

wszystkich

zapasowych możliwości

należy

rozpoczynać

zapewnienia

łączności

na częstotliwościach roboczych. 2024. Zmianę częstotliwości można przeprowadzić jedynie za zgodą Punktu Kierowania WŁ (PKWŁ) lub osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie danego systemu łączności radiowej. 17

2025. PKWŁ lub osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie danego systemu łączności radiowej zobowiązana jest upewnić się, co do konieczności i celowości

zmiany

częstotliwości,

uwzględniając

przy

tym

prognozowane warunki propagacji fal oraz posiadanie odpowiedniej puli częstotliwości rezerwowych. 2026. Decyzję o przejściu na częstotliwość zapasową w danej relacji radiowej podejmuje stacja kontrolująca sieć (NCS). 2027. Przejścia z częstotliwości dziennych na nocne i odwrotnie (o ile takie zostały określone w danych radiowych) dokonuje się w ustalonym w danym okresie radiowym czasie, bez polecenia NCS i bez podawania specjalnych poleceń lub sygnałów. 2028. Szczegółowe zasady zmiany częstotliwości powinny być każdorazowo precyzowane w wytycznych do organizacji łączności radiowej danego systemu łączności. 2029. W przypadku systemów łączności radiowej, w których nie ujęto zasad zmian częstotliwości, informacje o przejściu na inną częstotliwość powinny być kodowane lub przekazywane innymi bezpiecznymi środkami łączności. 2030. Zabrania się podawania tekstem jawnym nominałów oraz stałych desygnatorów

(numerów

umownych)

częstotliwości

w systemach łączności radiowej, które nie posiadają ochrony kryptograficznej

(COMSEC)

pozwalającej

informacji niejawnych.

18

na przetwarzanie

2.5 PROWADZENIE DZIENNIKA KORESPONDENCYJNEGO 2031. Dziennik

korespondencyjny

jest

podstawowym

dokumentem

dokumentującym pracę środków radiowych pracujących w ramach Węzła Radiowego. 2032. Dziennik

korespondencyjny

należy

obowiązkowo

prowadzić

w następujących przypadkach: 1) pracy środków radiowych średniej i dużej mocy; 2) pracy środków radiowych małej mocy zamontowanych na wozach dowodzenia zabezpieczających relacje łączności na potrzeby SD (ZSD) od szczebla batalionu. 2033. Dziennik

prowadzi

korespondencyjny

dyżurny

operator

(radiotelefonista). Wzór dziennika korespondencyjnego oraz przykład jego prowadzenia przedstawia załącznik nr 2. 2034. Zapis w dzienniku korespondencyjnym jest prowadzony ołówkiem. Zapis ten powinien być prowadzony starannie i czytelnie. 2035. Przy każdym zapisie dotyczącym odbioru i nadawania powinien być podany czas. Na nowej stronie dziennika korespondencyjnego lub po zmianie pełnej godziny zegarowej, czas zapisuje się w postaci czterocyfrowej. Czas odbioru i kryptonim (sygnał rozpoznawczy) radiostacji od której odebrał informację, zapisuje się po lewej stronie dziennika korespondencyjnego, natomiast czas nadania i kryptonim (sygnał rozpoznawczy) radiostacji, do której nadano informację – po prawej stronie. 2036. W dzienniku korespondencyjnym zapisuje się: 1) rozwinięcie i zwinięcie środka radiowego (data i czas); 2) rodzaj zasilania; 3) zezwolenie (zakaz) pracy na nadawanie; 4) czas nawiązania łączności, przerwy w łączności oraz ich przyczyny; 5) sygnały rozpoznawcze (nazwiska) osób funkcyjnych prowadzących rozmowy przez radio;

19

6) w rubryce „Treść” z lewej strony od początku rubryki wpisuje się adnotacje o odbiorze, a o nadaniu wpisuje się zaczynając od środka tej rubryki; 7) częstotliwości robocze i każdą zmianę częstotliwości; 8) wszelkie naruszenia przepisów korespondencji radiowej (dokładny opis); 9) zdanie i objęcie dyżuru; 10) prowadzenie codziennego obsługiwania technicznego; 11) podsumowanie pracy środka radiowego za dobę (liczbę odebranych i nadanych

wiadomości

oraz

ogólny

czas

pracy

na odbiór

i nadawanie). 2037. W przypadku wykorzystania aplikacji teleinformatycznych przebieg korespondencji radiowej powinien być zapisywany w postaci logów (plików

tekstowych

tworzonych

automatycznie

przez

system

teleinformatyczny), a następnie archiwizowany na okres jednego roku (do końca roku kalendarzowego roku następnego) w postaci elektronicznej, a w przypadku konieczności dokonania kontroli pracy środka radiowego drukowany. 2.6 PROWADZENIE DZIENNIKA PRACY SYSTEMU RADIOWEGO. 2038. Dziennik pracy systemu radiowego jest podstawowym dokumentem odzwierciedlającym pracę środków radiowych pracujących w ramach systemu

łączności poszczególnych

platform

bojowych

(wozach

dowodzenia, BSP, czołgach, itp.). 2039. Dziennik pracy systemu radiowego należy obowiązkowo prowadzić w następujących przypadkach: 1) pracy środków radiowych małej mocy zamontowanych na wozach dowodzenia,

dla

których

nie

prowadzi

się

dziennika

korespondencyjnego. 2) pracy

środków

radiowych

małej

mocy

zamontowanych

na pozostałych platformach bojowych (BSP, czołgach, wozach opancerzonych, itp).

20

2040. Odrębnego dziennika pracy systemu

radiowego nie prowadzi

się na platformach, na których zamontowane są terminale MIDS (terminale systemu LINK16). W tym przypadku pracę środków radiowych ewidencjonuje się zgodnie

z zapisami

„Tymczasowej

instrukcji funkcjonowania systemu Link 16 w Siłach Zbrojnych RP”. 2041. Dziennik pracy systemu radiowego prowadzi operator radiowy (radiotelefonista)

lub

pracy

radiowego

systemu

użytkownik oraz

systemu. przykład

Wzór jego

dziennika

prowadzenia

przedstawia załącznik nr 3. 2042. Zapis w dzienniku pracy systemu radiowego jest prowadzony ołówkiem. Zapis ten powinien być prowadzony starannie i czytelnie. 2043. W dzienniku pracy systemu radiowego wpisuje się: 1) adnotacje o uruchomieniu i zakończeniu pracy systemu, przerwach w łączności i podjętych środkach, itp.; 2) typ wykorzystywanego środka łączności radiowej; 3) częstotliwości radiowe na jakich pracuje system i każdą ich zmianę. 2044. W przypadku wykorzystania do prowadzenia korespondencji radiowej aplikacji teleinformatycznych przebieg pracy systemu powinien być zapisywany

w

automatycznie

postaci przez

logów system

(plików

tekstowych

teleinformatyczny),

tworzonych a następnie

archiwizowany w postaci elektronicznej, a w przypadku konieczności dokonania kontroli pracy systemu drukowany.

21

ROZDZIAŁ 3 – ZASADY PRZYGOTOWANIA WIADOMOŚCI 3.1 RODZAJE WIADOMOŚCI 3000. Ze względu na formę wiadomości dzielą się na: 1) sygnały i komendy (głosowe, sformatowany tekst); 2) wiadomości elektroniczne (e-mail); wiadomości

3) sformatowane

tekstowe

przygotowywane

z wykorzystaniem aplikacji ACP127; 4) sformatowane wiadomości tekstowe przygotowywane w edytorze ADatP-3

(dokumenty

sprawozdawcze

lub

rozkazodawcze

np., OWNSITREP, ENSITREP, ACO, ATO); 5) niesformatowane wiadomości tekstowe (chat, hyperterminal); 6) wiadomości

wykorzystujące

cyfrowe

formaty

danych

(np. OTHGOLD, ASTERIX, MIP, J-Series Family, SADL, VMF, RX data stream); 7) krótkie wiadomości tekstowe (np. SMS, AMD); 8) faksy; 9) strumienie audio i wideo; 10) szyfrotelegramy. 3001. Ze względu na sposób adresowania wiadomości dzielą się na: 1) skierowane do pojedynczego adresata; 2) skierowane do wielu adresatów; 3) rozgłoszeniowe (dookólne). 3.2 OPRACOWANIE WIADOMOŚCI 3002. W zależności od układu pracy wiadomość może być przygotowywana przez człowieka lub przez urządzenie. 3003. W

przypadku,

urządzenie, aby

gdy

musi

dostosować

za

ono

przygotowanie być

objętość

wiadomości

odpowiednio

wiadomości

odpowiada

skonfigurowane

(formę

i

ilość

tak,

danych

wyjściowych) do przepływności wykorzystywanego kanału radiowego. 3004. Przygotowywanie wiadomości przez człowieka należy realizować odpowiednio do świadczonej usługi telekomunikacyjnej, np. wypełnić 22

niezbędne pola formularza wiadomości dostępnego w aplikacji klienta pocztowego, wydrukować (faks), wypełnić pola szyfrotelegramu na arkuszu papieru (procedurę przygotowania

szyfrotelegramu

zawiera załącznik nr 4). 3005. Wiadomość powinna zawierać jedynie niezbędne informacje, tj.: 1) adres nadawcy wiadomości; 2) adres odbiorcy (do wykonania, do wiadomości); 3) klauzulę; 4) kategorię pilności; 5) temat wiadomości (w przypadku wiadomości elektronicznej); 6) tekst - powinien charakteryzować się zwięzłością i jasnością; 7) podpis; 8) datę, godzinę (w przypadku niektórych aplikacji wykorzystywanych do komunikacji jest generowana automatycznie po ich odpowiednim skonfigurowaniu). 3.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 3006. Autor wiadomości odpowiedzialny jest za: 1) określenie adresata; 2) określenie klauzuli tajności; 3) określenie kategorii pilności; 4) dopilnowanie,

aby

informacja

była

podpisana

przez

osobę

upoważnioną do nadania wiadomości; 5) skierowanie

wiadomości

do

właściwej

komórki,

zajmującej

się przekazywaniem wiadomości lub przesłanie jej samodzielnie w systemie teleinformatycznym. 3.4 OKREŚLANIE KLAUZULI 3007. Wiadomości są klasyfikowane zawsze gdy ich treść tego wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji niejawnej w Polsce jako: 1) ŚCIŚLE TAJNE, COSMIC TOP SECRET, TRES SECRET UE/EU TOP SECRET; 23

2) TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET; 3) POUFNE, NATO

CONFIDENTIAL,

CONFIDENTIEL

UE/EU

CONFIDENTIAL; 4) ZASTRZEŻONE,

NATO

RESTRICTED,

RESTREINT

UE/EU

RESTRICTED. 3008. Jeżeli dostarczona wiadomość nie posiada oznaczonej klauzuli tajności,

to znaczy

że jest

JAWNA

(NATO

UNCLASSIFIED,

UE UNCLASSIFIED/EU UNCLASSIFIED). 3009. Zabrania się przekazywania (przesyłania) informacji niejawnych w postaci niezaszyfrowanej w systemach radiowych, które nie

posiadają

certyfikowanej

ochrony

kryptograficznej

pozwalającej na przechowywanie i przetwarzanie informacji niejawnych o odpowiedniej klauzuli.

24

3.5 OKREŚLANIE KATEGORII PILNOŚCI 3010. Kategorie

pilności

wiadomości

wynikają

z

podziału

informacji

ze względu na pilność i ważność przekazu. 3011. W

korespondencji

należy

radiowej

stosować

następującewiadomości

kategorie pilności: 1) BŁYSKAWICZNA(FLASH

kod

Z)

o początkowym kontakcie z przeciwnikiem, komunikaty bojowe, wiadomości te powinny być zwięzłe, krótkie, najlepiej w formie ustalonych sygnałów; 2) NATYCHMIASTOWA dotyczące

(IMMEDIATEktóre

mają

sytuacji,

kod

O)wiadomości

istotne

znaczenie

dla bezpieczeństwa wojsk własnych; 3) PRIORYTETOWA (PRIORITY – kod P) – wiadomości dotyczące prowadzenia operacji (działań), ważnych spraw, dla których kategoria zwykła jest niewystarczająca; 4) ZWYKŁA (ROUTINE – kod R) – wiadomości, których treść nie jest wystarczająco pilna, ani ważna. 3012. W

przypadku

braku

możliwości

nadawania

kategorii

pilności:

BŁYSKAWICZNA, NATYCHMIASTOWA, PRIORYTETOWA, ZWYKŁA (nie wszystkie aplikacje dają takie możliwości użytkownikowi) dopuszczalne jest rozróżnianie kategorii pilności z wykorzystaniem narzędzi

dostarczonych

w aplikacji,

z

wykorzystaniem

której

przygotowywana jest wiadomość (np. w przypadku klienta pocztowego wysoka ważność, niska ważność). 3013. Odpowiedzialność za nadanie kategorii pilności wiadomości spoczywa na autorze. 3014. Wiadomości adresowane do wielu odbiorców, mogą być różnie oznaczone w zależności od tego czy jest to wiadomość zlecająca określone działanie, czy też tylko do wiadomości adresata (adresat informowany). W związku z tym, wiadomości do wykonania mogą mieć wyższą kategorię pilności, a wiadomości „do informacji” niższą.

25

W niektórych przypadkach wiadomość może posiadać podwójną kategorię pilności. 3015. Wiadomości o różnej kategorii pilności przekazuje się w następującej kolejności: 1) BŁYSKAWICZNA (FLASH – kod Z); 2) NATYCHMIASTOWA (IMMEDIATE – kod O); 3) PRIORYTETOWA (PRIORITY – kod P); 4) ZWYKŁA (ROUTINE – kod R). 3.6 TREŚĆ WIADOMOŚCI 3016. Tekst powinien charakteryzować się zwięzłością. W celu uniknięcia błędnej interpretacji i dodatkowych objaśnień, wiadomość powinna mieć jednoznaczne znaczenie bez niejasności. Wszystkie zbędne wyrazy powinny być wyeliminowane. 3017. W przypadku konieczności załączenia dokumentów tekstowych, zaleca się stosowanie plików z rozszerzeniem *.txt, z uwagi na najmniejszy narzut informacji dodatkowych (formatowanie, itp.). 3018. W przypadku konieczności załączenia dokumentów graficznych, zaleca się stosowanie plików z rozszerzeniem *.gif, *.png, z uwagi na wysoki stopień kompresji. 3019. Datę przedstawia się w postaci dwóch cyfr (dzień miesiąca), następnie trzy pierwsze litery z nazwy miesiąca, na końcu, jeżeli jest to konieczne dwie cyfry oznaczające rok np.: 09WRZ13 (09SEP13); 3020. Nocną datę opisujemy, jako dwie daty rozszerzone np. NOC29/30SIE, NOC31SIE/1WRZ13 (NIGHT29/30SEP, NIGHT30SEP/1OCT13). 3021. Sposób oznaczania miesięcy w języku polskim przedstawia tabela 1. 3022. Sposób oznaczania miesięcy w języku angielskim przedstawia tabela 2.

26

Tabela 1. Wykaz skrótów polskich oznaczających miesiące Miesiąc

Skrót

Miesiąc

Skrót

STYCZEŃ

STY

LIPIEC

LIP

LUTY

LUT

SIERPIEŃ

SIE

MARZEC

MAR

WRZESIEŃ

WRZ

KWIECIEŃ

KWI

PAŹDZIERNIK

PAŹ

MAJ

MAJ

LISTOPAD

LIS

CZERWIEC

CZE

GRUDZIEŃ

GRU

Tabela 2. Wykaz skrótów angielskich oznaczających miesiące Miesiąc

Skrót

Miesiąc

Skrót

JANUARY

JAN

JULY

JUL

FEBRUARY

FEB

AUGUST

AUG

MARCH

MAR

SEPTEMBER

SEP

APRIL

APR

OCTOBER

OCT

MAY

MAY

NOVEMBER

NOV

JUNE

JUN

DECEMBER

DEC

3023. Czas, jako informację wyraża się w postaci czterocyfrowej z literą oznaczającą strefę czasową. Dwie pierwsze cyfry oznaczają godzinę (zgodnie z oznaczeniem dwudziestoczterogodzinnym). Następne dwie cyfry wyrażają minuty po godzinie, np. 1535Z. 3024. Datę i czas przedstawia się w postaci sześciocyfrowej wraz z literą oznaczającą strefę czasową. Dwie pierwsze cyfry oznaczają dzień miesiąca,

dwie

następne

dwudziestoczterogodzinnej),

trzecia

godzinę para

cyfr

(w

formie

oznacza

minuty

po godzinie np. 061530Z. 3025. Pełną datę i czas przedstawia się w postaci sześciocyfrowej wraz z literą oznaczającą strefę czasową oraz trzema pierwszymi literami z nazwy

miesiąca

oraz

dwoma

np. 061530Z STY14

27

cyframi

oznaczającymi

rok,

ROZDZIAŁ 4 – ZASADY PROWADZENIA KORESPONDENCJI RADIOWEJ 4.1 NAWIĄZANIE ŁĄCZNOŚCI FONICZNEJ 4000. Nawiązanie łączności fonicznej jest realizowane w postaci wywołania na wywołanie

i odpowiedzi

oraz

sprawdzenia

jakości

łączności

(siły i czytelności sygnału). 4001. W relacjach narodowych w łączności fonicznej do wywołania korespondenta wykorzystywane są kryptonimy środków radiowych. 4002. Sygnały rozpoznawcze (wywoławcze) mogą być wykorzystywane do

wywołania

korespondenta

w

relacjach

międzynarodowych

oraz w lotniczej łączności fonicznej. 4003. Wyróżnia się kryptonimy: 1) indywidualne - służące do wywołania konkretnego korespondenta; 2) okólnikowe - służące do jednoczesnego wywołania wszystkich korespondentów sieci radiowej; 3) stałe - umieszczone w tabeli danych radiowych; 4) zmienne - nabierane na podstawie indeksów umieszczonych w tabeli danych radiowych, zmieniane wraz ze zmianą klucza do Tabeli Dyżurnego Radiotelefonisty-2014 (TDR-2014) codziennie: -

o godzinie 00:01 czasu lokalnego w przypadku systemu łączności radiowej obejmującego swym działaniem tylko jedną strefę czasową,

-

o godzinie 00:01 ZULU w przypadku systemu łączności radiowej obejmującego swym działaniem więcej niż jedną strefę czasową;

5) robocze - wykorzystywane do pracy na częstotliwości roboczej; 6) zapasowe

-

wykorzystywane

do

pracy

na

częstotliwościach

zapasowych. 4004. Jeżeli dane radiowe zawierają kryptonimy zmienne i stałe, to należy posługiwać się wyłącznie kryptonimami zmiennymi. Kryptonimy stałe mogą być wówczas wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych.

28

4005. Kryptonimy

stałe

nabierane

na

potrzeby

systemu

łączności

do szczebla kompanii (grupy specjalnej) włącznie powinny być krótkie i łatwe do zapamiętania. 4006. Zasady

przydziału

są takie

same,

jak

sygnałów dla

rozpoznawczych

kryptonimów

(wywoławczych)

radiostacji.

W sygnałach

rozpoznawczych (wywoławczych) nie występuje cyfra zero. 4007. W

przypadku

prowadzenia

rozmowy

przez

abonentów

sieci

telefonicznych z korespondentem radiowym (usługa radiodostępu) należy wykorzystywać kombinację kryptonimu jednostki (Stanowiska i sygnału

Dowodzenia)

rozpoznawczego

osoby

funkcyjnej,

np. OLIMP100. 4008. Wywołanie może nastąpić bez uprzedniego zestawienia kanału lub po uprzednim zestawieniu kanału (np. w przypadku środków radiowych

wykorzystujących

mechanizmy

automatycznego

zestawienia połączenia zgodnie ze standardami MIL-STD-188-141B, STANAG 4538, TETRA). 4009. Wywołanie może zawierać następujące typy kryptonimów: 1) indywidualny kryptonim lub sygnał rozpoznawczy (wywoławczy) środka radiowego lub kryptonim WŁ i sygnał rozpoznawczy osoby funkcyjnej abonenta sieci telefonicznej (w przypadku radiodostępu); 2) grupowy

kryptonim

lub

sygnał

rozpoznawczy

(wywoławczy)

obejmujący określoną grupę środków radiowych; 3) kombinacje grupowych i indywidualnych kryptonimów lub sygnałów rozpoznawczych (wywoławczych); 4) okólnikowy kryptonim lub sygnał rozpoznawczy (wywoławczy) obejmujący wszystkie środki radiowe sieci. 4010. Wywołanie realizowane może przyjąć następujące formy: 1) standardowe wywołanie: a) z wykorzystaniem kryptonimów, np.: ORACZ14 TU OPOKA34 ODBIÓR,

29

b) z wykorzystaniem sygnałów rozpoznawczych (wywoławczych), np.: HENRYK DOROTA DWA CZTERY TU ADAM BARBARA TRZY CZTERY ODBIÓR; 2) wielokrotne

wywołanie

(w

występowania

przypadku

zakłóceń

i zniekształceń sygnału): a) z wykorzystaniem kryptonimów, np.: ORACZ14, ORACZ14, ORACZ14 TU OPOKA34, OPOKA34 ODBIÓR, b) z wykorzystaniem sygnałów rozpoznawczych (wywoławczych), np.: HOTEL DELTA TWO FOUR HOTEL DELTA TWO FOUR HOTEL DELTA TWO FOUR THIS IS ALFA BRAVO THREE FOUR ALFA BRAVO THREE FOUR OVER; 4011. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi na wywołanie przez okres 3 minut, wywołanie powtarza się do trzech razy w odstępach co 3 minuty. Jeśli to nie przyniesie rezultatu należy zameldować o tym fakcie

przełożonemu

korespondencyjnym

oraz lub

zanotować

dzienniku

ten

ewidencji

fakt

w

dzienniku

pracy

systemu

radiowego. 4012. Sprawdzenie jakości łączności fonicznej (siły i słyszalności sygnału) zawiera

serię

zapytań

i odpowiedzi

informujących

wzajemnie

korespondentów o subiektywnych odczuciach związanych z jakością odbieranych sygnałów. W tym celu stosuje się zwroty identyfikujące jakość łączności opisujące siłę i „słyszalność" sygnału. 4013. Dopuszcza się stosowanie do identyfikacji jakości łączności ocen cyfrowych. Zwroty używane do określenia słyszalności i siły sygnału wraz

z odpowiadającym

im

wartościom

Tabela 4.

30

cyfrowym

przedstawia

Tabela 4. Zwroty używane do określenia słyszalności i siły sygnału ZWROTY OGÓLNE SPRAWDZENIE ŁĄCZNOŚCI (RADIO CHECK) ODEBRANO (ROGER)

NIE SŁYCHAĆ (NOTHING HEARD)

Jaka jest moc i czytelność mojego sygnału, jak mnie słyszysz? Otrzymałem twoją ostatnią wiadomość, której jakość była satysfakcjonująca. Pominięcie komentarza odnośnie siły sygnału i jego czytelności daje do zrozumienia, że jest on właściwy. Jeżeli jakość sygnału nie jest satysfakcjonująca należy to określić posługując się zwrotami określającymi moc i czytelność sygnału. Zwrot używany po wywołaniu, na które nikt nie odpowiada.

RAPORT O SILE SYGNAŁU: MOCNY (LOUD) - 5

Twój sygnał jest bardzo silny.

DOBRY (GOOD) - 4

Twój sygnał jest dobry.

SŁABY (WEAK) - 3

Twój sygnał jest słaby.

ZANIKA (FADING) - 2

Twój sygnał zanika czasami, tak, że odbiór jest niemożliwy.

RAPORT O CZYTELNOŚCI: CZYSTY (CLEAR) - 5

Jakość transmisji jest bardzo dobra.

CZYTELNY (READABLE) - 4

Jakość transmisji jest dobra.

PRZERYWANY (INTERMITTENT) - 3

Trudności

ze

zrozumieniem

z

powodu

Nie

można

przerywania sygnału. NIECZYTELNY (UNREADABLE) - 2

Jakość

transmisji

jest

zła.

zrozumieć.

4014. Jeżeli w czasie nawiązywania łączności zachodzi potrzeba dostrojenia swego odbiornika do częstotliwości nadajnika korespondenta, można zażądać strojenia nadając treść służbowego skrótu radiowego „Daj strojenie”. 4015. W odpowiedzi na żądanie „Daj strojenie” nadaje się cyfry od jedności do dziesięciu, z takim wyliczeniem, aby czas strojenia nie był dłuższy niż 10-15 sekund (jeden, dwa, trzy,......,dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy,.......Odbiór).

31

4.2 NAWIĄZANIE ŁĄCZNOŚCI W TRANSMISJI DANYCH 4016. Proces nawiązania łączności w transmisji danych jest realizowany w sposób automatyczny, zgodnie z zasadami określonymi przez protokół komunikacyjny dedykowany do realizacji poszczególnych usług teleinformatycznych i może być realizowane

w dwóch

zasadniczo odmiennych trybach: 1) połączeniowym, wówczas nawiązanie łączności realizowane jest przez wyższe warstwy systemu w postaci (np. zestawienia sesji TCP, nawiązanie połączenia STANAG 5066 z wykorzystaniem ARQ, zestawienia połączenia ALE/3G, itp.); 2) bezpołączeniowym, zestawienia

usługa

połączenia

jest

(usługi

świadczona wykorzystujące

bez

fizycznego

protokół

UDP,

nawiązanie połączenia STANAG 5066 bez wykorzystania ARQ, itp.). 4017. Realizując usługi teleinformatyczne typu wiadomości elektroniczne (e-mail),

sformatowane

wiadomości

tekstowe

przygotowywane

z wykorzystaniem aplikacji ACP127, chat, hyperterminali, krótkie wiadomości

tekstowe

(SMS,

AMD)

użytkownik

musi

mieć

świadomość, że są one realizowane z wykorzystaniem systemu łączności radiowej, a tym samym istnieje możliwość przechwycenia wiadomości

lub wprowadzania

”fałszywej”

informacji

ze

strony

przeciwnika dlatego po pierwszym nawiązaniu łączności użytkownik musi sprawdzić tożsamość korespondenta. 4018. Jeżeli w czasie nawiązywania łączności zachodzi potrzeba dostrojenia swego odbiornika do częstotliwości nadajnika korespondenta, można zażądać strojenia nadając służbowy skrót radiowy „QSV”. 4019. W odpowiedzi nadaje się literę „V” z takim wyliczeniem, aby czas strojenia nie był dłuższy niż 10-15 sekund (VVV..............V K). 4020. Sygnały rozpoznawcze (wywoławcze) mogą być wykorzystywane do tworzenia adresów środków radiowych (np. ALE/3G) lub nazw stacji

(wykorzystywanych

przez

oprogramowanie

radiostacji

KF pracujące w oparciu o STANAG 5066 lub STANAG4538).

32

4.3 SPRAWDZENIE TOŻSAMOŚCI. 4021. Tożsamość korespondentów sprawdza się w celu uwierzytelnienia korespondentów prowadzących wymianę radiową, aby natychmiast wyeliminować

próby

nawiązania

łączności

przez

przeciwnika

(nieuprawnione osoby). 4022. Tożsamość korespondentów sprawdza się w układzie pracy człowiek -człowiek w przypadku wykorzystywania środków radiowych KF oraz środków radiowych UKF średniej i dużej mocy lub w przypadku realizowania przez środki radiowe małej mocy funkcji bramy radiowej w trybie transmisji danych: 1) podczas pierwszego nawiązania łączności; 2) w przypadku pojawienia się wątpliwości co do przynależności środka radiowego, z którym nawiązuje się łączność; 3) przed nadaniem rozkazów, zarządzeń i meldunków. 4023. Sprawdzenie

tożsamości

może

być

realizowane

wg.

różnych

sposobów, w zależności od możliwości systemu. Do sprawdzenia tożsamości mogą być wykorzystywane wbudowane w środki radiowe mechanizmy autentykacji korespondenta lub specjalne procedury wykorzystujące grupy cyfrowe oraz TDR-2014. 4024. Grupy cyfrowe wykorzystywane do sprawdzenia tożsamości należy zmieniać wraz z kluczami do TDR-2014 codziennie: 1) o godzinie 00:01 czasu lokalnego w przypadku systemu łączności radiowej obejmującego swym działaniem tylko jedną strefę czasową; 2) o godzinie 00:01 ZULU w przypadku systemu łączności radiowej obejmującego swym działaniem więcej niż jedną strefę czasową. 4025. Sposób sprawdzenia tożsamości jest każdorazowo określany przez organizatora systemu. 4026. Sprawdzenie tożsamości w trybie transmisji danych w przypadku usług teleinformatycznych typu email, hyperterminal, chat, SMS (AMD) obligatoryjnie realizują radiostację pełniące role bramy radiowej. Sposób sprawdzenia tożsamości z wykorzystaniem TDR-2014 oraz grup cyfrowych przedstawia procedura nr 5.2. 33

4027. Sprawdzenie tożsamości nie jest obligatoryjne w przypadku wykorzystywania

systemu

łączności

gwarantującego

podstawowe atrybuty bezpieczeństwa łączności (dostępność, poufność

oraz

integralność

informacji),

tj.

systemu

certyfikowanego do wymiany informacji niejawnej. 4028. Z radiostacjami, które nie odpowiedziały lub odpowiedziały nieprawidłowo na zapytanie o tożsamość, łączność radiową przerywa

się

i niezwłocznie

melduje

się

o

tym

fakcie

przełożonemu. 4.4 ZWROTY ORAZ SKRÓTY RADIOWE 4029. W każdej sytuacji użytkownicy zobowiązani są przejawiać inicjatywę w celu skrócenia prowadzonej wymiany radiowej. Obowiązuje zasada ANI JEDNEGO ZBĘDNEGO ZNAKU, ANI JEDNEJ ZBĘDNEJ SEKUNDY NA NADAWANIE. 4030. Po nawiązaniu łączności we wszystkich sieciach i kierunkach radiowych, przy zadawalającej słyszalności, wymianę radiową można prowadzić

pomijając

wywołanie

(nie

używać

kryptonimów

lub sygnałów rozpoznawczych). W celu jeszcze większego skrócenia prowadzonej korespondencji radiowej stosuje się zwroty i skróty radiowe. 4031. Zwroty radiowe, to słowa lub wyrażenia, które mają określone znaczenie i są używane w celu zwiększenia prędkości dokonywania procedur radiowych. 4032. Skróty radiowe składają się z sygnałów kodu Z lub kodu Q. 4033. Stosowane zwroty oraz skróty radiowe kodu Q zostały ujęte w Załączniku 1- Tabeli Dyżurnego Radiotelefonisty-2014. 4034. Wykaz zwrotów oraz skrótów radiowych stosowanych w NATO jest ujęty w dokumentach ACP125 (F) Communication Instructions Radiotelephone

Procedures

oraz

Instructions Operating Signals. 34

ACP131(F)

Communication

4035. Skróty radiowe zaleca się stosować w transmisji danych. Skrótów radiowych na ogół nie stosuje się w fonicznym rodzaju pracy, jednak wskazane jest je stosować w następujących przypadkach: 1) kiedy określone frazy sprawiają trudność w wymowie; 2) kiedy można to zrobić praktycznie i nie występuje ryzyko pomyłki. 4036. W przypadku zastosowania skrótów radiowych do łączności fonicznej obowiązują następujące zasady w czasie posługiwania się skrótami: 1) powinny być poprzedzone słowem „SKRÓT RADIOWY” („PROSIGN”) lub „ZWROT” („OPERATING SIGNAL”), w zależności od potrzeb; 2) zwrot

„INT”

należy

wymawiać

jako

znak

zapytania

(„INTERROGATIVE”). Wszystkie pozostałe zwroty i skróty powinny być

wypowiadane

poprzez

zgłoskowanie,

zgodnie

z alfabetem fonetycznym. 4.5

PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZWIEKSZAJĄCE

BEZPIECZEŃSTWO

ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ 4037. Bezpieczny system łączności, to system gwarantujący wymienianym poprzez niego wiadomościom podstawowe atrybuty bezpieczeństwa, tj. dostępność, poufność oraz integralność. Zapewnia się to poprzez realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę kryptograficzną wiadomości (COMSEC) oraz zapewnienie bezpiecznej transmisji (TRANSEC). 4038. Ochrona kryptograficzna (COMSEC), realizowana jest poprzez zastosowanie algorytmów szyfrujących treść wiadomości (klucz szyfrujący w urządzeniu kryptograficznym, słowa kodowe) i jest szczegółowo

regulowana

w

przepisach

o

ochronie

informacji

niejawnych i opisana w Szczególnych Wymaganiach Bezpieczeństwa i Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji poszczególnych systemów. 4039. Systemy łączności radiowej, w których nie zapewniono ochrony kryptograficznej są najmniej bezpiecznymi systemami łączności, dlatego

ich organizatorzy

bezpieczeństwo

poprzez

oraz

użytkownicy

stosowanie 35

muszą

środków

poprawiać

technicznych

i przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu zapobiegnięcie przechwyceniu zapobieganie

transmisji,

utrudnienie

wprowadzaniu

analizy

„fałszywej”

transmisji

transmisji

do

oraz kanału

radiowego. 4.5.1 OCHRONA PRZED ZAKŁÓCENIEM 4040. Zakłócenia

mogą

powstawać

w

wyniku

celowego

działania

przeciwnika lub w skutek błędnej organizacji własnych środków promieniujących energię elektromagnetyczną, ewentualnie w wyniku nieuzgodnienia

wykorzystania

środków promieniujących

energię

elektromagnetyczną z elementami wspierającymi i współdziałającymi oraz organizacjami i instytucjami układu pozamilitarnego, które zostały uprawnione

do

pracy

w

środowisku

elektromagnetycznym.

W przypadku występowania zakłóceń podczas pracy w sieci radiowej, które nie są możliwe do wyeliminowania we własnym zakresie należy powiadomić drogą służbową Dyrektora WBZC. 4041. W celu uniknięcia zakłóceń wzajemnych należy: 1) rozśrodkowywać środki radiowe, tj. zachować odstępy pomiędzy radiostacjami średniej i dużej mocy, środkami radioliniowymi, środkami satelitarnymi, stosownie do rodzaju misji oraz warunków terenowych; 2) rozwijać środki radiowe w odpowiedniej odległości od stacji zakłóceń wojsk własnych; 3) określać

częstotliwości

i

rejony

zakazane

do

zakłóceń

i rozmieszczania środków radiowych. 4042. W celu obrony przed celowym oddziaływaniem przeciwnika należy: 1) systematycznie zwiększać odporność systemów łączności radiowej na oddziaływanie elektroniczne poprzez przygotowanie załóg oraz osób funkcyjnych do pracy w warunkach zakłóceń i oddziaływań dywersyjnych; 2) dokonać szczegółowych ustaleń sposobu postępowania na wypadek wystąpienia

zakłóceń

elektronicznych

i obezwładniających;

36

słabych,

silnych

3) wykorzystywać w warunkach silnych zakłóceń HF funkcjonalność transmisji danych zgodnie z STANAG 4415; 4) stosować ochronę radioelektroniczną (Electronic Protective Measures - EPM) poprzez wykorzystywanie funkcjonalności ochrony przed przeciwdziałaniem Countermeasure

elektronicznym -

ECCM)

(Electronic

nowoczesnych

Counter-

urządzeń

radiowych

(rozpraszanie widma lub hopping częstotliwości); 5) poprawiać stosunek sygnał/szum poprzez odpowiedni dobór anteny (optymalizację

zysku

energetycznego

anteny,

tj., zmienianie

ukierunkowania anteny w taki sposób, aby sygnały użyteczne były odbierane względnie dobrze, natomiast zakłócające słabo); 6) prowadzić

odbiór

zwielokrotniony

poprzez

stosowanie

kilku

odbiorników równocześnie; 7) organizować i wykorzystywać dublujące relacje radiowe. 4.5.2 OCHRONA PRZED PRZECHWYCENIEM 4043. Żadna transmisja nie jest bezpieczna i istnieje ciągła możliwość jej przechwycenia, ważnych

umożliwiająca

informacji

dotyczących

uzyskanie struktury

przez

przeciwnika

dowodzenia,

ilości

sił i środków zdolnych do dalszego działania, miejsca prowadzenia operacji, lokalizacji stanowisk dowodzenia, sposobu przegrupowania ugrupowań taktycznych, itd. 4044. Ochrona przed przechwyceniem jest jednym z elementów kierowania emisją (Emission Controll - EMCON), która monitoruje bieżącą działalność własnych środków elektronicznych (miejsce, parametry elektroniczne, maskowania

rodzaj itp.)

i sposób

i jest

pracy,

prowadzona

przestrzeganie w ramach

zasad

przedsięwzięć

maskowania operacyjnego. 4045. Maksymalną

ochronę

przed

przechwyceniem

informacji

oraz namierzaniem radiowym można osiągnąć poprzez: 1) opracowywanie planu kierowania emisją EM oraz selektywnym użyciem środków radiowych, w sposób umożliwiający optymalizację zdolności w obszarze dowodzenia i kierowania, przy jednoczesnym wprowadzeniu ograniczeń w zakresie ich pracy; 37

2) bezwzględnie przestrzeganie dyscypliny wykonawczej w realizacji planu kierowania emisją EM; 3) stosowanie ciszy radiowej, jako ostatecznego sposobu obrony przed rozpoznaniem radioelektronicznym i przechwyceniem wiadomości; 4) nieodpowiadanie w czasie trwania ciszy radiowej na jakiekolwiek próby

nawiązania

łączności

(fałszywe

wywołania

w

celu

przeprowadzenia namierzania radiowego); 5) przestrzeganie ustaleń dotyczących wprowadzenia ograniczeń pracy środków radiowych; 6) ograniczenie pracy środków radiowych KF oraz środków radiowych średniej i dużej mocy w innych zakresach częstotliwości na nadawanie z wyjątkiem sieci radiowych ostrzegania i powiadamiania w okresie przemieszczania, pobytu w rejonach alarmowych i wyjściowych; 7) manewr rejonami rozmieszczenia środków nadawczych średniej i dużej mocy; 8) kierowanie

emisją

energii

elektromagnetycznej

stosownie

do priorytetów działań; 9) unikanie zbędnej transmisji poprzez ograniczanie do minimum wymiany służbowej, stosowanie skrótów i zwrotów radiowych, odpowiednie

przygotowywanie

wiadomości

(minimum

treści,

stosowanie aplikacji umożliwiających przesyłanie sformatowanych wiadomości (np. ACP127), stosowanie odpowiednich formatów wiadomości elektronicznych mających minimalny narzut informacyjny); 10) wykorzystywanie funkcjonalności ochrony przed przeciwdziałaniem elektronicznym nowoczesnych urządzeń radiowych (rozpraszanie widma lub hopping częstotliwości); 11) skracanie czasu nadawania poprzez dzielenie długich sekwencji wiadomości na kilka części; 12) wykorzystywanie możliwości jednoczesnego nadawania tej samej wiadomości do wielu adresatów (broadcast, grupy multicastowe, zestawianie połączeń wykorzystując adres sieciowy lub nadawanie na okólnik); 13) wykorzystywanie

funkcjonalności

nowoczesnych

urządzeń

radiowych umożliwiających ochronę nawiązywania połączenia (LINK 38

PROTECTION) podczas automatycznego nawiązywania połączeń w

sieciach

pracujących

zgodnie

ze standardami

MIL-STD-188

lub STANAG 4538; 14)

zmianę częstotliwości, podczas pracy na stałej częstotliwości;

15)

stosowanie nieregularnych okresów czasowych do prowadzenia

seansów radiowych. 4.5.3 OBRONA PRZED ANALIZĄ 4046. Utrudnienie przeciwnikowi wiarygodnej analizy posiadanych informacji można osiągnąć poprzez realizację następujących przedsięwzięć: 1) wykorzystywanie funkcjonalności transmisji cyfrowej głosu (wokodery MELP

lub

LPC)

nowoczesnych

urządzeń

radiowych

zgodnie

ze standardami STANAG 4198 lub STANAG 4591; 2) stosowanie

kryptonimów

lub

sygnałów

rozpoznawczych

(wywoławczych); 3) stosowanie zamaskowanych prefiksów i sufiksów adresów e-mail (np. sygnał rozpoznawczy osoby funkcyjnej wykorzystywany jako prefiks, kryptonim WŁ wykorzystywany jako element domeny); 4) ograniczenie

stosowania

jednorazowo

wielu

kryptonimów

lub sygnałów rozpoznawczych; 5) stosowanie skróconego wywołania; 6) eliminowanie cech charakterystycznych korespondencji radiowej w sieciach

KF

np. poprzez

spowodowanych wymianę

nawykami

radiooperatorów

radiooperatorów, odpowiedzialnych

za prowadzenie korespondencji radiowej w poszczególnych relacjach; 7) stosowanie sygnałów rozpoznawczych osób funkcyjnych zamiast danych osób funkcyjnych (funkcji, stopni wojskowych, imion, nazwisk); 8) kodowanie za pomocą TDR-2014, tabeli kryptonimów i sygnałów rozpoznawczych

osób

funkcyjnych

lub

innego

ustalonego

w wytycznych do organizacji łączności radiowej sposobu kodowania: a) nazw jednostek wojskowych, związków taktycznych, oddziałów i pododdziałów, b) numerów jednostek wojskowych i poczt polowych,

39

c) kryptonimów WŁ (za pomocą adresów radiowych w przypadku użytkowania środków radiowych KF oraz środków radiowych średniej i dużej mocy w pozostałych zakresach częstotliwości), d) terminów seansów pracy środków radiowych, e) informacji

będących

elementem

danych

radiowych

(częstotliwości, ustawień modemów, adresów radiowych, itp.), f) pozycji,

kursów,

współrzędnych,

odległości,

punktów

odniesienia, rejonów rozmieszczenia jednostek wojskowych, punktów wyjściowych (rubieży wyjściowych) oraz pozycji sił i środków, g) stanu pogody w rejonie rozmieszczenia sił i środków oraz innych informacji na podstawie których można określić rejon rozmieszczenia sił i środków lub charakter realizowanych zadań, h) tras przegrupowań i miejsc przeformowań, i) wejść i wyjść z portów, j) nazw sprzętu wojskowego, k) harmonogramu działań. 4047. Utrudnienie przeciwnikowi lokalizacji stanowiska dowodzenia można osiągnąć

poprzez

zachowanie

odpowiednich

odległości

(uzależnionych od poziomu SD) pomiędzy grupą środków radiowych a SD. 4048. Zabrania się: 1) zapisywania częstotliwości, kryptonimów i sygnałów rozpoznawczych (wywoławczych) na nie rejestrowanych arkuszach papieru; 2) strojenia nadajników przy maksymalnej mocy wyjściowej; 3) przyjmowania

dyżuru

bez

sprawdzenia

sprawności

technicznej

urządzeń, zgodności stanu faktycznego dokumentacji ze stanem ewidencyjnym; 4) zmiany danych radiowych w innym terminie niż to określono; 5) przekazywania dyżuru i opuszczania stanowiska bez zezwolenia dowódcy.

40

4.5.4 OCHRONA PRZED WPROWADZENIEM W BŁĄD 4049. W

czasie

pokoju

przeciwnik

”fałszywej”

wprowadzania

z

reguły

informacji

nie

do

będzie

próbował

systemu

łączności

i informatyki SZ RP poprzez imitację autentycznej transmisji radiowej, lecz w czasie kryzysu lub wojny będzie realizował przedsięwzięcia w tym zakresie, które będą miały na celu dezorganizację systemu dowodzenia

SZ

RP.

Należy

założyć,

że przeciwnik

w celu

skutecznego wprowadzania „fałszywej” informacji będzie nadawał nagraną wcześniej korespondencję. Użytkownicy sieci radiowych w czasie

natężonych

działań

wojennych

częstobardzo

„zaabsorbowani” wymianą ważnych wiadomości taktycznych i z reguły są bardzo podatni na tą metodę walki elektronicznej. 4050. Ochronę

przed

wprowadzaniem

fałszywej

wiadomości

przez

przeciwnika można osiągnąć poprzez realizację następujących przedsięwzięć: 1) ścisłe

stosowanie

procedur

określonych

w

tej

instrukcji

oraz w wytycznych organizatora danego systemu łączności; 2) ciągłe zachowywanie czujności i reagowanie na jakichkolwiek odstępstwa od procedur, nierozpoznawalny i obco brzmiący głos, nieoczekiwaną transmisję; 3) sprawdzanie

tożsamości

korespondenta),

korespondentów

w przypadku

pojawienia

(identyfikację jakichkolwiek

się

wątpliwości; 4) jednokrotne

wykorzystywanie

tej

samej

do sprawdzenia

tożsamości

korespondenta

wykorzystywania

ustalonych

grup

cyfrowych

grupy (w

cyfrowej przypadku

do identyfikacji

korespondenta); 5) nabieranie raz na dobę na podstawie przydzielonych indeksów, zmiennych

kryptonimów

lub sygnałów

rozpoznawczych

(wywoławczych) w przypadku wykorzystywania środków łączności średniej i dużej mocy.

41

4.6

PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZWIĘKSZAJĄCE

EFEKTYWNOŚĆ

TRANSMISJI RADIOWEJ 4051. Efektywność transmisji radiowej można osiągnąć poprzez: 1) utrzymywanie dyscypliny w sieci radiowej kierowanej i wolnej (za utrzymanie dyscypliny w sieci radiowej odpowiedzialna jest wyznaczona

NCS;

praca

w sieci

wolnej

nie

zwalnia

NCS

z odpowiedzialności za utrzymywanie dyscypliny radiowej); 2) natychmiastowe odpowiadanie na wywołania; 3) używanie tylko przydzielonych częstotliwości; 4) odpowiadanie na wywołania okólnikowe w kolejności wynikającej z tabeli danych radiowych podczas użytkowania środków radiowych KF oraz środków radiowych średniej i dużej mocy w pozostałych zakresach częstotliwości; 5) sprawdzenie

dostępności

kanału

przed

każdym

nadaniem

wiadomości, (słuchaj zanim nadasz) podczas użytkowania środków radiowych średniej i dużej mocy; 6) każdorazowe

sprawdzanie

czy

po

zwolnieniu

przycisku

„NADAWANIE” urządzenie radiowe powraca do trybu odbioru podczas użytkowania środków radiowych średniej i dużej mocy; 7) skracanie czasu strojenia, zmiany częstotliwości oraz dopasowania urządzeń radiowych. 8) używanie możliwie najniższej mocy nadajnika; 9) dobór odpowiednich częstotliwości (uwzględniający prognozowane warunki propagacji fal radiowych); 10) stosowanie anten kierunkowych (jeśli to możliwe); 11) dobór

odpowiedniej

polaryzacji

fali

elektromagnetycznej

oraz ograniczenie tłumienia promieniowania anteny; 12) realizację

przedsięwzięć

umożliwiających

metodę

detekcji

koherentnej; 13) przesyłanie

poczty

elektronicznej

KF z wykorzystaniem protokołu CFTP;

42

poprzez

kanały

14) dobór kanału KF w zależności od stanu propagacji jonosferycznej (uzależnionego od 11-letniego cyklu aktywności słonecznej, pory roku, pory dnia lub nocy), np. poprzez stosowanie technik LQA; 15) stosowanie technik umożliwiających dobre dopasowanie anten i ograniczanie zjawiska fali stojącej (sprawdzanie współczynnika VSWR). 4052. W

celu

ochrony

przed

degradacją

efektywności

transmisji

kategorycznie zabrania się korespondentom: 1) prowadzenia nieformalnej wymiany radiowej; 2) nadawania bez pozwolenia NCS (w przypadku pracy w sieci kierowanej); 3) posługiwania

się

niewłaściwym

kryptonimem

lub

sygnałem

rozpoznawczym (wywoławczym); 4) używania niewłaściwych zwrotów i skrótów radiowych; 5) używania podczas transmisji danych treści obowiązujących skrótów radiowych. 4053. Należy prowadzić systematyczne kontrolowanie pracy środków radiowych pod kątem: 1) ujawniania wykroczeń z zakresu ustalonych zasad pracy środków radiowych; 2) ujawniania cech demaskujących organizację i wykorzystanie środków radiowych; 3) analizy stopnia obciążenia poszczególnych relacji radiowych; 4) oceny skuteczności zakłóceń celowych emitowanych przez środki strony przeciwnej; 5) wyeliminowania zjawiska wzajemnego zakłócania.

43

ROZDZIAŁ 5

– PROCEDURY WYKORZYSTYWANE FONICZNEJ

W

ŁĄCZNOŚCI

5.1 NAWIĄZANIE ŁĄCZNOŚCI 5001. Przykład 1 - wywołanie standardowe, dobre warunki łączności: Nadaje OPOKA23: ZORZA34 TU OPOKA23 – ODBIÓR (ZORZA34 THIS IS OPOKA23 – OVER) ZORZA34 odpowiada: OPOKA23 TU ZORZA34 – ODBIÓR (OPOKA23 THIS IS ZORZA34 – OVER); OPOKA23 TU ZORZA34 – SPRAWDZENIE ŁĄCZNOŚCI – ODBIÓR (OPOKA23 THIS IS ZORZA34 – RADIO CHECK – OVER) OPOKA23 nadaje: ZORZA34 TU OPOKA23 – DOBRY I CZYSTY – ODBIÓR (ZORZA34 THIS IS OPOKA23 – GOOD AND CLEAR – OVER) 5002. Przykład 2 - wywołanie wielokrotne, występują zakłócenia i zniekształcenia sygnału: Nadaje OPOKA23: ZORZA34, ZORZA34, ZORZA34 TU OPOKA23, OPOKA23 – ODBIÓR (ZORZA34, ZORZA34, ZORZA34 THIS IS OPOKA23, OPOKA23 – OVER) ZORZA34 odpowiada: OPOKA23, OPOKA23, OPOKA23 TU ZORZA34, ZORZA34 – ODBIÓR (OPOKA23, OPOKA23, OPOKA23 THIS IS ZORZA34, ZORZA34 – OVER); OPOKA23, OPOKA23, OPOKA23 TU ZORZA34, ZORZA34 – SPRAWDZENIE ŁĄCZNOŚCI – ODBIÓR (OPOKA23, OPOKA23, OPOKA23 THIS IS ZORZA34, ZORZA34 – RADIO CHECK – OVER)

44

OPOKA23 nadaje: ZORZA34, ZORZA34, ZORZA34 TU OPOKA23, OPOKA23 – SŁABY I PRZERYWANY – ODBIÓR (ZORZA34, ZORZA34, ZORZA34, THIS IS OPOKA23, OPOKA23 – WEAK AND INTERMITTENT – OVER) 5003. Przykład 3 - wywołanie okólnikowe: Jedna z radiostacji FOTEL12 okólnikowe. ZORZA12 nadaje:

nie

odpowiedziała

na

wywołanie

PIKA12 – TU – ZORZA12 – ODBIÓR (PIKA12 THIS IS ZORZA12 – OVER) Trzy pierwsze radiostacje odpowiadają w kolejności ustalonej w Tabeli Danych Radiowych: (ZORZA12) – (TU) TRAWA12 – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS TRAWA12 – OVER) (ZORZA12) – (TU) CYNA12 – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS CYNA12 – OVER) (ZORZA12) – (TU) DYNIA12 – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS DYNIA12 – OVER) GRANAT12 nie słyszy odpowiedzi stacji FOTEL12, czeka około 5 sekund i nadaje: (ZORZA12) – (TU) GRANAT12 – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS GRANAT12 – OVER) Następna stacja po GRANAT12 (ZORZA12) – (TU) OPOKA12 – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS OPOKA12 – OVER) Po odebraniu wszystkich odpowiedzi od podległych stacji poza stacją FOTEL12, ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU – ZORZA12 – ODEBRANO FOTEL12 NIE ODEBRANO KONIEC (PIKA12 THIS IS ZORZA12 ROGER – FOTEL12 – NOTHING HEARD – OUT) FOTEL12, gdy jest to możliwe wzywa NCS meldując się w sieci: (ZORZA12) – (TU) FOTEL12 –– ZGŁASZAM SIĘ ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS FOTEL12 – REPORTING INTO NET – OVER)

45

ZORZA12 nadaje: FOTEL12 – TU – ZORZA12 – PODAJ HASŁO – ODBIÓR (FOTEL12 THIS IS ZORZA12 – AUTHENTICATE – OVER) FOTEL12 nadaje: ZORZA12 – TU FOTEL12 – MOJE HASŁO_____ – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS FOTEL12 – I AUTHENTICATE____ – OVER) ZORZA12 nadaje: FOTEL12 – TU – ZORZA12 – ODEBRANO KONIEC (FOTEL12 THIS IS ZORZA12 – ROGER OUT) ZORZA12 sprawdza jakość łączności: PIKA12 – TU ZORZA12 – SPRAWDZENIE ŁĄCZNOŚCI – ODBIÓR (PIKA12 THIS IS ZORZA12 – RADIO CHECK – OVER) Wszystkie stacje na wywołanie okólnikowe odpowiadają o dobrej jakości odbioru poza dwiema stacjami: TRAWA12 i DYNIA12: (ZORZA12) – (TU) TRAWA12 – NIECZYTELNY – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS TRAWA12 – UNREADABLE – OVER) (ZORZA12) – (TU) CYNA12 – CZYTELNE – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS CYNA12 – READABLE – OVER) (ZORZA12) – (TU) DYNIA12 – SŁABY I PRZERYWANY – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS DYNIA12 – WEAK AND INTERMITTENT – OVER) ZORZA12 – TU FOTEL12 – ODEBRANO – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS FOTEL12 – ROGER OVER) ZORZA12 – TU GRANAT12 – ODEBRANO – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS GRANAT12 – ROGER OVER) ZORZA12 – TU OPOKA12 – ODEBRANO – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS OPOKA12 – ROGER OVER) NCS potwierdza otrzymane raporty odpowiadając: PIKA12 – TU – ZORZA12– ODEBRANO – CYNA12 – ODEBRANO – DYNIA12 SŁABY Z INTERFERENCJAMI – ODBIÓR (PIKA12 THIS IS ZORZA12 – ROGER – CYNA12 READABLE – DYNIA12 – WEAK AND INTERMITTENT – OVER) Gdy NCS słyszą wszyscy jednakowo dobrze, nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12– ODEBRANO – KONIEC (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – ROGER OUT)

46

5.2 SPRAWDZENIE TOŻSAMOŚCI. 5.2.1 Sprawdzanie tożsamości korespondentów z wykorzystaniem TDR-2014 5004.

W

przypadku

sprawdzania

tożsamości

korespondentów

z wykorzystaniem TDR-2014, po wywołaniu korespondenta należy nadać zapytanie o hasło, używając zakodowanej frazy z TDR-2014 „Podaj/ę/ hasło”. Po wyrażeniu „Podaj /ę/ hasło należy nadać dowolną dwucyfrową

liczbę

/wybraną

przez

radiotelefonistę

(operatora)

z przedziału od 00 do 99, zakodowaną z wykorzystaniem TDR-2014. W odpowiedzi i wzajemnej odpowiedzi należy utworzyć grupę tożsamościową powstającą z następującej sumy cyfr: 1) dowolna dwucyfrowa liczba; 2) trzy ostatnie cyfry numeru sieci lub kierunku radiowego; 3) liczba porządkowa sprawdzanego korespondenta z wyciągu z tabeli danych radiowych. 5005. Grupę tożsamościową również należy zakodować z wykorzystaniem TDR-2014. 5006. Przykład 1: Nr sieci radiowej: 6416327 Kryptonim korespondenta nr 1: OPOKA34 Kryptonim korespondenta nr 2: ORACZ14 Klucze do TDR-2014 : Pion AFW PE KSV MIX JR YBT UG NHZ Poziom WG DE SLV XIM PAF KU JR XB KW – zakodowane TDR-2014 wyrażenie „Podaj hasło” SH zakodowana TDR-2014 liczba 26 AP – zakodowane TDR-2014 wyrażenie „Podaj hasło” WL zakodowana TDR-2014 liczba 02 EX – zakodowane TDR-2014 wyrażenie „Podaj hasło” PK zakodowana TDR-2014 liczba 15

47

OC

DL

ZCT HN

Korespondent 1 sprawdza korespondenta 2. W tym celu korespondent 1 nadaje zakodowane wyrażenie „Podaj hasło” oraz zakodowaną dowolną liczbę dwucyfrową z przedziału 00-99. Korespondent 2 po odebraniu zapytania o tożsamość z liczby „26” oraz trzech ostatnich cyfr numeru sieci lub kierunku radiowego i liczby porządkowej własnej radiostacji przez zsumowanie poszczególnych cyfr, tworzy dwucyfrową liczbę tożsamościową swojej radiostacji, np.: 2 + 6

+

liczba dowolna korespondenta sprawdzającego /1/

3 + 2 + 7

+

3 ostatnie cyfry numeru nr S/R (K/R)

2

=

liczba porządkowa korespondenta sprawdzanego /2/

22 liczba tożsamościowa korespondenta sprawdzanego /2/

Po zakodowaniu TDR-2014 liczby 22 otrzymujemy grupę SV W odpowiedzi na zapytanie o tożsamość korespondent sprawdzany /2/ wywołuje korespondenta sprawdzającego /1/ i nadaje zakodowane wyrażenie „Podaj hasło”, swoją liczbę tożsamościową oraz dowolną liczbę dwucyfrową. Radiostacja sprawdzająca obowiązana jest nadać tzw. wzajemną odpowiedź tożsamościową do sprawdzanej radiostacji. Korespondent sprawdzający /1/ po odebraniu, rozkodowaniu i sprawdzeniu liczby tożsamościowej korespondenta /2/ oraz dowolnej liczby „02” , nadaje wzajemną odpowiedź do radiostacji /2/ po zakodowaniu wyrażenia „Podaj hasło” i utworzeniu swojej liczby tożsamościowej: 0 + 2

+

liczba dowolna korespondenta sprawdzanego /2/

3 + 2 + 7

+

3 ostatnie cyfry numeru nr S/R (K/R)

1

=

liczba porządkowa korespondenta sprawdzającego /1/

15 liczba tożsamościowa korespondenta sprawdzającego /1/

Po zakodowaniu liczby 15 jest to PK Po

odebraniu

wzajemnej

odpowiedzi

i

sprawdzeniu

liczby

tożsamościowej korespondent 2 nadaje słowo „Zrozumiałem” /OK./, co jest równoznaczne z zakończeniem sprawdzania tożsamości. 48

OPOKA14 nadaje: ORACZ14 TU OPOKA34 – KAROL WALENTY – STEFAN HENRYK – ODBIÓR (ORACZ14 THIS IS OPOKA34 – KILO WHISKY – SIERRA HOTEL – OVER) ORACZ34 odpowiada na zapytanie o tożsamość /hasło/. OPOKA34 TU ORACZ34 – ADAM PAWEŁ – STEFAN VIOLETTA – WALENTY LUDWIK – ODBIÓR (OPOKA34 THIS IS ORACZ14 – ALFA PAPA– SIERRA VICTOR – WHISKY LIMA – OVER) OPOKA14 nadaje wzajemną odpowiedź tożsamościową. ORACZ14 TU OPOKA34 – EDWARD XAWERY – PAWEŁ KAROL – ODBIÓR (ORACZ14 THIS IS OPOKA34 – ECHO XRAY – PAPA KILO – OVER) ORACZ34 odpowiada OPOKA34 TU ORACZ14 – ODEBRAŁEM – ODBIÓR (OPOKA34 THIS IS ORACZ14 – ROGER – OVER) 5.2.2 Sprawdzanie tożsamości z wykorzystaniem grup cyfrowych i kluczy do sprawdzania tożsamości z tabeli kluczy (051, 071). 5007.

W

przypadku

sprawdzania

tożsamości

korespondentów

z wykorzystaniem grup cyfrowych i kluczy do sprawdzania tożsamości z tabeli kluczy (051, 071) po wywołaniu korespondenta należy nadać jedną z grup cyfrowych oznaczających „Podaj hasło” i dwie dowolne litery z klucza pionowego. W odpowiedzi należy podać jedną z grup oznaczających „Podaję hasło” i nadać takie litery z klucza poziomego, które znajdują się pod literami nadanymi przez pytającego o hasło. 5008. Przykład 2: Kryptonim korespondenta nr 1: OPOKA34 Kryptonim korespondenta nr 2: ORACZ34 Grupy cyfrowe korespondenta oznaczające „Podaj hasło” (daną grupę można wykorzystać tylko raz): OPOKA34: AK,FG, LB, RY, ZM, JD;

49

Grupy cyfrowe korespondenta oznaczające „Podaję hasło” (daną grupę można wykorzystać tylko raz): ORACZ34: QP, FM, VO, DV, AU, XS; KLUCZ DO SPRAWDZANIA TOŻSAMOŚCI : Pion: FB GXJ MZ DWO ERU PL TS HIC YAN KPC Poziom: IOY MD HWR SU PB CZX GNE FT KJL AVX RY - dowolnie wybrana grupa cyfrowa PD - dwie dowolnie wybrane w dowolnej kolejności litery z klucza pionowego. AU - dowolnie wybrana grupa cyfrowa. ZR - litery z klucza poziomego leżące pod literami klucza pionowego. Należy je nadawać w kolejności liter podanych w żądaniu hasła. Zapytanie o tożsamość. OPOKA34 nadaje: ORACZ14 TU OPOKA34 ROMAN YPSYLON PAWEŁ DOROTA ODBIÓR (ORACZ14 THIS IS OPOKA34 – ROMEO YANKEE – PAPA DELTA – OVER) ORACZ34 Odpowiada na zapytanie o tożsamość /hasło/. OPOKA34 TU ORACZ34 – ADAM URSZULA – ZYGMUNT ROMAN – ODBIÓR (OPOKA34 THIS IS ORACZ14 – ALFA UNIFORM – ZULU ROMEO – OVER) OPOKA34 Potwierdza odebranie odpowiedzi na hasło. ORACZ14 TU OPOKA34 ODEBRAŁEM ODBIÓR (ORACZ14 THIS IS OPOKA34 – ROGER – OVER) 5.2.3. Sprawdzenie tożsamości w trybie transmisji danych. 5009. Sprawdzanie tożsamości korespondentów przy pomocy TDR-2014. PI15 przesyła do BR26 treść: KW

SH

K

BR26 odpowiada na zapytanie o tożsamość /hasło/ i przesyła do PI15 treść: AP

SV

WL

K 50

PI15 nadaje wzajemną odpowiedź tożsamościową EX PK

K

BR26 odpowiada OK K 5010. Sprawdzanie tożsamości korespondentów w oparciu o grupy cyfrowe i klucz do sprawdzania tożsamości z tabeli kluczy (051, 071) PI15 nadaje: RY PD K BR26 Odpowiada na zapytanie o tożsamość /hasło/. AU ZR K PI15 Potwierdza odebranie odpowiedzi na hasło. OK

K

5.3 NADAWANIE SYGNAŁOW, KOMEND, SZYFROTELEGRAMÓW, PROWADZENIE ROZMÓW. 5011. Sygnały i komendy nadaje się bez wywołania korespondentów i otrzymania zgody na odbiór w następujący sposób: 5.3.1. SYGNAŁ: 5012. Przykład 1 - nadawanie sygnału 3415 KONWÓJ 389: GRANAT12 nadaje: FOTEL12 FOTEL12 – TU GRANAT12 – 3415 KONWÓJ 389 3415 KONWÓJ 389 – TU GRANIT 12 - ODBIÓR (FOTEL12 FOTEL12 THIS IS GRANAT12 – 3415 CONVOY 389 3415 CONVOY 389 -– THIS IS GRANAT12 - OVER) FOTEL12 kwituje odebrany sygnał przez powtórzenie sygnału: TU – FOTEL12 – 3415 KONWÓJ 389 – KONIEC (THIS IS FOTEL12 – 3415 CONVOY 389 OUT) lub TU – FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS FOTEL12 – ROGER OUT) 5.3.2. KOMENDA:

51

5013. Przykład 2 - nadawanie komendy OGNIA: GRANAT12 nadaje: FOTEL12 – TU GRANAT12 – OGNIA – ODBIÓR (FOTEL12 - THIS IS GRANAT12 – OPEN FIRE - OVER) FOTEL12 kwituje odebrany sygnał przez powtórzenie sygnału: TU – FOTEL12 – OGNIA – KONIEC (THIS IS FOTEL12 – OPEN FIRE OUT) lub TU – FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS FOTEL12 – ROGER OUT) 5014. Szyfrotelegramy powinny być nadawane fonem z szybkością umożliwiającą

ich

zapisywanie

przez

radiostacje

odbiorczą.

Szczególną uwagę należy zwracać na stosowanie krótkich przerw pomiędzy nadawanymi grupami. Zgłoskowanie liter lub cyfr powinno być wyraźne i zrozumiałe. 5015. Tekst cyfrowy nadaje się w następujący sposób: 1) grupy dwuznakowe – 34 82 41 – trzydzieści cztery, osiemdziesiąt dwa, czterdzieści jeden; 2) grupy trzyznakowe – 134 382 – sto trzydzieści cztery, trzysta osiemdziesiąt dwa; 3) grupy czteroznakowe – 3482 4153 – trzydzieści cztery osiemdziesiąt dwa, czterdzieści jeden pięćdziesiąt trzy; 4) grupy pięcioznakowe – 41134 53382 – czterdzieści jeden sto trzydzieści cztery, pięćdziesiąt trzy trzysta osiemdziesiąt dwa; 5) grupy sześcioznakowe – 134382 533822 – sto trzydzieści cztery trzysta

osiemdziesiąt

dwa,

pięćset

trzydzieści

trzy

osiemset

dwadzieścia dwa. 5016. W warunkach słabej słyszalności zezwala się na zgłoskowanie każdej cyfry wchodzącej w skład liczby osobno z wyjątkiem: 1) liczby z przedziału 10 do 20, którą można wyrazić jako jeden wyraz np. „SZESNAŚCIE” („SIXTEEN”); 2) określając pełne setki lub tysiące poprawne jest użycie słowa np. „STO” („HUNDRED”), „TYSIĄC” („THOUSAND”). 52

5017. W czasie nadawania liczb należy przestrzegać kilku zasad: 1)

kropkę wymawia się jako „KROPKA” („FULL STOP”);

2)

przecinek wymawia się jako „KOMA” („COMMA”);

3)

datę wymawia się cyfra po cyfrze oraz pełną nazwę miesiąca;

4)

rzymskie cyfry wymawia się tak jak arabskie poprzedzając je słowem „CYFRY RZYMSKIE”.

5018. Przykład: 1) 123.4 nadaje się jako: JEDEN DWA TRZY KROPKA CZTERY (ONE TWO THREE POINT FOUR); 2) 44 nadaje się jako: CZTERY CZTERY (FOUR FOUR ); 3) 80 nadaje się jako: OSIEM ZERO (EIGHT ZERO); 4) 526 nadaje się jako: PIĘĆ DWA SZEŚĆ (FIVE TWO SIX); 5) 500 nadaje się jako: PIĘĆSET (FIVE HUNDRED). 5.3.3. TEKST LITEROWY 5019. W czasie zgłoskowania pojedynczych liter w treści wiadomości stosuje się alfabet fonetyczny. Tabelę zgłoskowania liter przedstawia załącznik nr 1. 5020. Zgłoskowania nie stosuje się w następujących przypadkach: 1) w czasie nadawania nazwisk (z wyjątkiem nazwisk obcobrzmiących) – należy pamiętać, ze nazwiska można podawać jedynie w systemach chronionych kryptograficzne; 2) gdy użycie oryginalnego wyrazu jest bardziej uzasadnione; 3) gdy wyraz jest znany i łatwo rozpoznawalny. 5021. Wiadomości nadaje się po uprzednim wywołaniu i podaniu kategorii pilności. 5022. Przykład 1 - (dobre warunki łączności): GRANAT12 nadaje: FOTEL12 TU GRANAT12 – PRIORYTETOWA – Konwój przybył (Treść wiadomości) – CZAS Jeden sześć trzy zero Zygmunt – ODBIÓR; (FOTEL12 THIS IS GRANAT12 – PRIORITY – CONVOY HAS ARRIVED – TIME ONE SIX THREE ZERO ZULU – OVER) 53

FOTEL12 kwituje odebraną właściwie wiadomość: GRANAT12 – TU – FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC; (GRANAT12 THIS IS FOTEL12 – ROGER OUT) 5023. Przykład 2: FOTEL12 źle odebrał wiadomość, nadaje prośbę o powtórzenie: TU – FOTEL12 – POWTÓRZ – ODBIÓR (THIS IS FOTEL12 – SAY AGAIN – OVER) GRANAT12 nadaje: FOTEL12 – TU – GRANAT12 – POWTARZAM – PRIORYTETOWA – Konwój przybył (Treść wiadomości) – CZAS Jeden sześć trzy zero Zygmunt – ODBIÓR (FOTEL12 THIS IS GRANAT12 – I SAY AGAIN – PRIORITY – CONVOY HAS ARRIVED – TIME ONE SIX THREE ZERO ZULU – OVER) GRANAT12 nadaje: FOTEL12 – TU – GRANAT12 – POWTÓRZ PO Konwój – ODBIÓR (FOTEL12 THIS IS GRANAT12 – SAY AGAIN ALL AFTER Convoy – OVER) FOTEL12 nadaje: GRANAT12 – TU – FOTEL12 – POWTARZAM PO Konwój – przybył – CZAS Jeden sześć trzy zero Zygmunt – ODBIÓR (GRANAT12 THIS IS FOTEL12 – I SAY AGAIN ALL AFTER CONVOY – HAS ARRIVED – TIME ONE SIX THREE ZERO ZULU – OVER) GRANAT12 nadaje: FOTEL12 – TU – GRANAT12 – ODEBRANO – KONIEC (FOTEL12 THIS IS GRANAT12 – ROGER OUT) 5024. Przykład 3: (trudne warunki propagacyjne): W trudnych warunkach łączności obowiązuje stosowanie powtarzania sygnałów wywoławczych dwa razy oraz wszystkich innych niezbędnych zwrotów operatorskich używając zwrotu „DWA RAZY” („WORD TWICE”). Można zażądać sprawdzenia zwrotnego od stacji odbierającej wiadomość za pomocą zwrotu „POWTÓRZ” („READ BACK”). GRANAT12 nadaje: 54

CYNA12 – CYNA12 - CYNA12 - TU – GRANAT12 – GRANAT12 – PRIORYTETOWA PRIORYTETOWA – ODBIÓR (CYNA12, CYNA12, CYNA12,THIS IS GRANAT12, GRANAT12 – PRIORITY – PRIORITY – OVER) CYNA12 nadaje: GRANAT12 – GRANAT12 – GRANAT12 – TU – CYNA12 – CYNA12 – TWOJA PRIORYTETOWA – ODBIÓR (CYNA12, CYNA12, CYNA12, THIS IS GRANAT12 – GRANAT12 – YOUR PRIORITY – OVER) GRANAT12 nadaje: CYNA12 – CYNA12 – CYNA12 – TU – GRANAT12 – GRANAT12 – DWA RAZY – DWA RAZY – PRIORYTETOWA - PRIORYTETOWA – Konwój przybył – Konwój przybył – CZAS Jeden Sześć Trzy Zero Zygmunt – CZAS Jeden Sześć Trzy Zero Zygmunt – ODBIÓR (CYNA12, CYNA12, CYNA12 THIS IS GRANAT12 – GRANAT12 – WORD TWICE – WORD TWICE – PRIORITY, PRIORITY – CONVOY HAS ARRIVED – CONVOY HAS ARRIVED – TIME ONE SIX THREE ZERO ZULU – TIME ONE SIX THREE ZERO ZULU –OVER) CYNA12 nadaje: GRANAT12 – GRANAT12 – GRANAT12 – TU – CYNA12 – CYNA-12 – POWTÓRZ PRZED GRUPĄ – przybył – PRZED GRUPĄ – przybył – ODBIÓR (GRANAT12, GRANAT12, GRANAT12 THIS IS CYNA12 – CYNA12 – SAY AGAIN – SAY AGAIN WORD BEFORE – HAS – WORD BEFORE – HAS – OVER) GRANAT12 nadaje: CYNA12 – CYNA12 – CYNA12 – TU GRANAT12 – GRANAT12 – POWTARZAM – POWTARZAM – PRZED GRUPĄ Konwój – PRZED GRUPĄ Konwój – ODBIÓR (CYNA12, CYNA12, CYNA12 THIS IS GRANAT12, GRANAT12 – I SAY AGAIN – I SAY AGAIN – WORD BEFORE – WORD BEFORE – CONVOY – CONVOY – OVER) CYNA12 nadaje: GRANAT12 – GRANAT12 – GRANAT12 – TU – CYNA12 – CYNA12 – ODEBRANO – KONIEC (GRANAT12, GRANAT12, GRANAT12 – THIS IS CYNA12, CYNA12 – ROGER OUT) 55

5025. Przykład 4: - nadawanie wiadomości składającej się z zakodowanych grup: GRANAT12 nadaje: FOTEL12 – FOTEL12 – FOTEL12 – TU – GRANAT12 – GRANAT12 – DWA RAZY – DWA RAZY – PRIORYTETOWA – PRIORYTETOWA – CZAS JEDEN DWA ZERO DZIEWIĘĆ ZERO TRZY ADAM – CZAS JEDEN DWA ZERO DZIEWIĘĆ ZERO TRZY ADAM – GRUP OSIEM – GRUP OSIEM – ADAM BARBARA CELINA DOROTA DOROTA – ADAM FILIP ROMAN ROMAN GUSTAW – ROMAN OLGA CELINA ZYGMUNT YPSYLON – ROMAN XSAWERY YPSYLON URSZULA ADAM – ODBIÓR (FOTEL12, FOTEL12 – THIS IS GRANAT12 – GRANAT-12 – WORD TWICE – WORD TWICE – PRIORITY – PRIORITY – TIME ONE TWO NINE ZERO ALFA – TIME ONE TWO NINE ZERO ALFA – GROUPS EIGHT – GROUPS EIGHT – ALFA BRAVO CHARLIE DELTA DELTA – ALFA FOXTROT ROMEO ROMEO GOLF – ROMEO OSCAR CHARLIE ZULU YANKEE – ROMEO XRAY YANKEE UNIFORM ALFA – OVER) FOTEL12 nadaje: GRANAT12 – GRANAT12 – TU FOTEL12 – FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC (GRANAT12 – GRANAT12 – THIS IS FOTEL12 – FOTEL12 – ROGER OUT) 5.3 WYWOŁANIE WSTĘPNE 5026.

Gdy

występują

trudności

w

utrzymaniu

łączności

fonicznej

lub, gdy należy się upewnić o gotowości korespondenta do odbioru wiadomości konieczne jest dokonanie uzgodnień przed nadawaniem wiadomości. 5027. Przykład 1: FOTEL12 ma nadać wiadomość do GRANAT12 w celu sprawdzenia gotowości GRANAT12 do odbioru wiadomości. Nadaje FOTEL12: GRANAT12 – TU – FOTEL12 – PRZYJMIJ WIADOMOŚĆ – ODBIÓR (GRANAT12 THIS IS FOTEL12 – MESSAGE – OVER) 56

GRANAT12 potwierdza swoją gotowość do odbioru: FOTEL12 – TU – GRANAT12 – JESTEM GOTÓW – ODBIÓR (FOTEL12 THIS IS GRANAT12 – SEND YOUR MESSAGE – OVER) Stacja FOTEL12 nadaje: GRANAT12 – TU FOTEL12 – ZWYKŁA (GRANAT12 THIS IS FOTEL12 – ROUTINE) 5028. Przykład 2: TRAWA12 ma nadać wiadomość do DYNIA12. Chcąc się upewnić o gotowości do odbioru TRAWA12 nadaje: DYNIA12 – TU – TRAWA12 – PRIORYTETOWA – ODBIÓR (DYNIA12 THIS IS TRAWA12 – PRIORITY – OVER) TRAWA12 nie jest gotowa, w związku z tym natychmiast odpowiada: DYNIA12 – TU – TRAWA12 – CZEKAJ (DYNIA12 THIS IS TRAWA12 – WAIT) Po chwili, TRAWA12 jest gotowa do odbioru i nadaje: TU – TRAWA12 – JESTEM GOTÓW PRIORYTETOWA – ODBIÓR (THIS IS TRAWA12 – SEND YOUR PRIORITY – OVER) Uwaga: Jeżeli DYNIA12 będzie przygotowywać się do odbioru wiadomości dłużej niż kilka sekund powinna nadać: TRAWA12 – TU – DYNIA12 – CZEKAĆ (TRAWA12 THIS IS DYNIA12 – WAIT OUT) gdy osiągnie gotowość, nadaje: TRAWA12 – TU – DYNIA12 – JESTEM GOTÓW PRIORYTETOWA – ODBIÓR (TRAWA12 THIS IS DYNIA12 – SEND YOUR PRIORITY – OVER) 5.4

ZWIEKSZENIE

EFEKTYWNOŚCI,

REDUKOWANIE

INTENSYWNOŚCI WYMIANY INFORMACJI 5029. W przypadkach kiedy utrzymywana łączność nie budzi wątpliwości stosuje

się

skrócone

wywołanie

(nie

stosuje

się

go do nawiązywania łączności, ale jedynie do zwiększenia efektywności wymiany wiadomości). 57

5030. Przykład 1: Nadaje FOTEL12: GRANAT12 – TU – FOTEL12 – PRZYJMIJ WIADOMOŚĆ – ODBIÓR (GRANAT12 THIS IS FOTEL12 – MESSAGE – OVER) GRANAT12 potwierdza swoją gotowość do odbioru: FOTEL12 – TU – GRANAT12 – JESTEM GOTÓW – ODBIÓR (FOTEL12 THIS IS GRANAT12 – SEND YOUR MESSAGE – OVER) GRANAT12 nadaje: TU GRANAT12 – PRIORYTETOWA – Konwój przybył (Treść wiadomości) – CZAS Jeden sześć trzy zero Zygmunt – ODBIÓR; THIS IS GRANAT12 – PRIORITY – CONVOY HAS ARRIVED – TIME ONE SIX THREE ZERO ZULU – OVER) FOTEL12 kwituje odebraną właściwie wiadomość: TU – FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC; THIS IS FOTEL12 – ROGER OUT) 5031. Przy dobrych warunkach łączności, a szczególnie w dużych sieciach zwrot TU może być pominięty. 5032. W przypadkach szczególnych (zagrożenie, niebezpieczeństwo) intensywność do

wymiany

niezbędnego

korespondencji

minimum,

w

celu

można stworzenia

ograniczyć priorytetu

dla wiadomości o dużym znaczeniu. 5033. Polecenie do ograniczenia ruchu wprowadzane jest za pomocą słowa „MINIMUM”

(„MINIMIZE”)

co

oznacza,

że

obowiązuje

teraz

ograniczenie normalnego ruchu w korespondencji radiowej do

wiadomości

życiowo

ważnych

(MEDEVAC,

CASEVAC,

SITREP, itp.), w przekazaniu których nie mogą występować żadne opóźnienia. 5034. Uprawnienia do wprowadzania ograniczeń w ruchu posiadają właściwi dowódcy

w

swoim

obszarze

odpowiedzialności.

Odwołania

ograniczenia może dokonać osoba, która je wprowadzała lub jego wyższy przełożony. 58

5.5 ZEZWOLENIE I ZAKAZ NADAWANIA 5035. W czasie pracy w warunkach dyżurnego odbioru zabrania się nadawania

oraz

strojenia

z

wypromieniowaniem

fali

elektromagnetycznej. 5036. W warunkach dyżurnego odbioru nadawanie jest dozwolone tylko na polecenie Szefa Węzła Łączności lub Dyżurnego Łączności. 5037. Zezwolenie lub zakaz nadawania należy odnotować w książce poleceń Dyżurnego Łączności oraz w Dzienniku Korespondencyjnym. 5.6 KIEROWANA LUB WOLNA SIEĆ 5038. Sieć uważana jest za WOLNĄ SIEĆ (FREE NET) lub SIEĆ KIEROWANĄ (DIRECTED NET) po zarządzeniu. Zmiana

SIECI

WOLNEJ (FREE NET) na SIEĆ KIEROWANĄ (DIRECTED NET) lub odwrotnie następuje po podaniu przez NCS komendy SIEĆ WOLNA (THIS IS A FREE NET) lub SIEĆ KIEROWANA (THIS IS A DIRECTED NET). 5039. Przykład 1 - ogłoszenia przez NCS, że sieć jest „KIEROWANA”: Nadaje ZORZA12: PIKA12 – TU – ZORZA12 – SIEĆ KIEROWANA – ODBIÓR (PIKA12 THIS IS ZORZA12 - DIRECTED NET – OVER) Każda podległa stacja odpowiada w porządku zgodnym z kolejnością w tabeli danych radiowych informując o co ma do nadania: ZORZA12 – TU TRAWA12 – BRAK – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS TRAWA12 NO TRAFFIC – OVER) ZORZA12 – TU CYNA12 – NATYCHMIASTOWA DO DYNIA12 – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS CYNA12 – IMMEDIATE FOR DYNIA12 – OVER) ZORZA12 – TU DYNIA12 – BRAK – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS DYNIA12 – NO TRAFFIC – OVER) ZORZA12 – TU FOTEL12 – ZWYKŁA DO DYNIA12 – ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS FOTEL12 – ROUTINE FOR DYNIA12 – OVER) ZORZA12 – TU OPOKA12 – JEDNA NATYCHMIASTOWA – DWA ZWYKŁE DO ZORZA12 – ODBIÓR 59

(ZORZA12 THIS IS OPOKA12 – ONE IMMEDIATE AND TWO ROUTINE FOR ZORZA12 – OVER) ZORZA12 po wysłuchaniu informacji od stacji podległych nakazuje nadawanie wiadomości w kolejności wynikającej z kategorii pilności wiadomości. PIKA12 – TU ZORZA12 – ODEBRANO – CYNA12 – NADAJ TWÓJ PILNY – KONIEC (PIKA12 THIS IS ZORZA12 – ROGER – CYNA12 – SEND YOUR IMMEDIATE – OUT) Stacja DYNIA12 słysząc tę wiadomość, zgłasza się w sieci: TU – DYNIA12 – ODBIÓR (THIS IS DYNIA12 – OVER) DYNIA12 TU CYNA12 – NATYCHMIASTOWA – CZAS (DYNIA12 THIS IS CYNA12 – IMMEDIATE – TIME) Po zakończeniu nadawania przez CYNA12 wiadomości PILNEJ do DYNIA12 NCS kontynuuje upoważnianie stacji do nadawania: OPOKA12 – TU ZORZA12 – NADAJ TWOJĄ NATYCHMIASTOWĄ – ODBIÓR (OPOKA12 THIS IS ZORZA12 – SEND YOUR IMMEDIATE – OVER) Po usłyszeniu potwierdzenia odbioru wiadomości przez stację (zwrot KONIEC), NCS poleca pozostałym korespondentom nadawać kolejno swoje wiadomości w kolejności kategorii pilności. Po zakończeniu nadawania swoich wiadomości stacje ponownie mają wiadomości do nadania, zwracają się do NCS o pozwolenie nadawania. 5040. Przykład 2 - DYNIA12, ma do nadania wiadomość o kategorii pilności ZWYKŁA dla OPOKA12: Nadaje DYNIA12: ZORZA12 – TU DYNIA12 – ZWYKŁA DO OPOKA12 -ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS DYNIA12 ROUTINE FOR OPOKA12 – OVER) Nadaje ZORZA12: TU ZORZA12 – NADAJ SWOJĄ WIADOMOŚĆ – KONIEC (THIS IS ZORZA12 SEND YOUR ROUTINE – OUT) Jeżeli w kolejce do nadania oczekuje wiadomość o wyższym stopniu pilności nadaje: TU ZORZA12 – CZEKAJ – KONIEC 60

(THIS IS ZORZA12 – WAIT – OUT) Kiedy warunki na to zezwalają ZORZA12 na nadawanie wiadomości przez DYNIA12:

udziela

pozwolenia

Nadaje ZORZA12: TU ZORZA12 – NADAJ SWOJĄ WIADOMOŚĆ – KONIEC (THIS IS ZORZA12 – SEND YOUR MESSAGE – OUT) OPOKA12 słysząc tą wiadomość, zgłasza się do pracy: TU OPOKA12 – ODBIÓR (THIS IS OPOKA12 – OVER) 5.7 DELEGOWANIE I PRZEJMOWANIE OBOWIĄZKÓW NCS W SIECI 5041. W przypadku, gdy NCS zostanie wyłączona z sieci (np. zostanie uszkodzona lub zniszczona), musi nastąpić przekazanie obowiązków NCS. Do przekazania obowiązków używa się zwrotu „PRZEJMIJ KONTROLĘ” („ASSUME CONTROL”). 5042. Przykład 1: NCS zostanie wyłączona za 30 minut i zdecydowała przekazać swoje obowiązki stacji CYNA12: Nadaje ZORZA12: PIKA12 – TU ZORZA12 – WYŁĄCZAM SIĘ 30 – CYNA12 – PRZEJMIJ KONTROLĘ – CZAS 1830Z – MOJA TOŻSAMOŚĆ____ – ODBIÓR (PIKA12 THIS IS ZORZA12 I AM CLOSING DOWN FOR THREE ZERO MINUTES –CYNA12 – ASSUME CONTROL – TIME ONE EIGHT THREE ZERO ZULU –AUTHENTICATIONS IS___ – OVER) Stacje podległe potwierdzają usłyszaną wiadomość: (ZORZA12) – (TU) TRAWA12 – ODEBRANO – KONIEC (ZORZA12 THIS IS TRAWA12 – ROGER OUT) (ZORZA12) – (TU) CYNA12 – DEBRANO – KONIEC (ZORZA12 THIS IS CYNA12 – ROGER OUT) (ZORZA12) – (TU) DYNIA12 – ODEBRANO – KONIEC (ZORZA12 THIS IS DYNIA12 ROGER OUT) (ZORZA12) – (TU) FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC (ZORZA12 THIS IS FOTEL12 – ROGER OUT) (ZORZA12) – (TU) GRANAT12 – ODEBRANO – KONIEC (ZORZA12 THIS IS GRANAT12 – ROGER OUT) 61

(ZORZA12) – (TU) OPOKA12 – ODEBRANO – KONIEC (ZORZA12 THIS IS OPOKA12 – ROGER OUT) 5043. W przypadku, kiedy NCS nie ma możliwości ostrzeżenia o przekazaniu obowiązków NCS (NCS), obowiązki jej przejmuje samodzielnie stacja o najważniejszej

pozycji

w tabeli

danych

radiowych

(radiotelefonicznych), ale przed tym musi się upewnić, że NCS nie jest słyszalna prze żadną stację z tej sieci, co pokazuje poniższy przykład: 5044. Przykład 2: Nie słychać nadawania NCS (NCS), radiostacja CYNA12 pierwsza w tabeli danych radiowych spośród stacji podległych nadaje: PIKA12 – TU CYNA12 – CZY SŁYCHAĆ ZORZA12 – ODBIÓR (PIKA12 THIS IS CYNA12 HAVE YOU HEARD ANYTHING FROM ZORZA12 – OVER) Jeżeli stacja nie odpowiada na to zapytanie, stacje podległe kolejno odpowiadają: CYNA12 – TU TRAWA12 –NIE SŁYCHAĆ – ODBIÓR (CYNA12 THIS IS TRAWA12 NOTHING HEARD – OVER) CYNA12 – TU DYNIA12 –NIE SŁYCHAĆ – ODBIÓR (CYNA12 THIS IS DYNIA12 NOTHING HEARD – OVER) Następnie po zgłoszeniu się wszystkich stacji z sieci stacja CYNA12 nadaje: PIKA12 – TU CYNA12 – NIE SŁYCHAĆ ZORZA12 – PRZEJMUJĘ KONTROLĘ – ODBIÓR (PIKA12 THIS IS CYNA12 – NOTHING HEARD from ZORZA12 – I AM ASSUMING CONTROL – OVER) Podległe stacje potwierdzają usłyszane oświadczenie: (CYNA12) – (TU) TRAWA12 – ODEBRANO – KONIEC (CYNA12 THIS IS TRAWA12 – ROGER OUT) (ZORZA12) – (TU) DYNIA12 – ODEBRANO – KONIEC (CYNA12 THIS IS DYNIA12 – ROGER OUT) Kiedy NCS ponownie włącza się do sieci powinna użyć zwrotu PRZEJMUJĘ KONTROLĘ i dokonać sprawdzenia tożsamości. 5045. Przykład 3: NCS przejmując ponownie obowiązki NCS nadaje: 62

PIKA12 – TU ZORZA12 – PRZEJMUJĘ KONTROLĘ – MOJA TOŻSAMOŚĆ _____ – ODBIÓR (PIKA12 THIS IS ZORZA12 – I AM ASSUMING CONTROL AUTHENTICATION IS _____ – OVER) Podległe stacje potwierdzają kolejno: (ZORZA12) – (TU) TRAWA12 – ODEBRANO – KONIEC (ZORZA12 THIS IS TRAWA12 – ROGER OUT) (ZORZA12) – (TU) CYNA12 – ODEBRANO – KONIEC (ZORZA12 THIS IS CYNA12 – ROGER OUT) 5.8 RETRANSMISJA 5046. Za pomocą zwrotu PRZEKAŻ (RELAY) NCS nakazuje wskazanemu korespondentowi retransmisję wiadomości do adresata. 5047. Przykład 1: CYNA12 nadaje: SOSNA12– TU CYNA12 – PRZEKAŻ – PRIORYTETOWA – CZAS JEDEN DWA ZERO DZIEWIĘĆ ZERO TRZY ADAM – OD SOSNA12 – DO – FOTEL12 – Cel misji osiągnięty – ODBIÓR (SOSNA12 – THIS IS CYNA12 – RELAY – PRIORITY – TIME ONE TWO ZERO NINE ZERO THREE ALFA – FROM – SOSNA12 TO – FOTEL12 – PROCEED ON MISSION ASSIGNED – OVER) SOSNA12 nadaje: CYNA12 – TU – SOSNA12 – ODEBRANO – KONIEC (CYNA12 – THIS IS SOSNA12 – ROGER OUT) SOSNA12 przekazuje wiadomość wskazanej radiostacji: FOTEL12 – TU – SOSNA12 – PRIORYTETOWA – CZAS JEDEN DWA ZERO DZIEWIĘĆ ZERO TRZY ADAM – OD CYNA12 – DO – FOTEL12 – Cel misji osiągnięty – ODBIÓR (FOTEL12 THIS IS SOSNA12 – PRIORITY – TIME ONE TWO ZERO NINE ZERO THREE ALFA – FROM CYNA12 TO FOTEL12 – PROCEED ON MISSION ASSIGNED – OVER) FOTEL12 nadaje: SOSNA12 – TU – FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC (SOSNA12 THIS IS FOTEL12 – ROGER OUT)

63

Zwrot PRZEKAŻ DO (RELAY TO) występuje przed sygnałem rozpoznawczym stacji, do której adresowana jest wiadomość przez wskazaną stację pośredniczącą. W razie występowania większej ilości radiostacji wskazanych, jako pośredniczące w przekazywaniu wiadomości do innych radiostacji, przed każdą z nich umieszcza się zwrot PRZEKAŻ DO (RELAY TO). 5048. Przykład 2: CYNA12 nadaje: SOSNA12 – TU – CYNA12 – PRZEKAŻ DO FOTEL12 – PRIORYTETOWA – CZAS JEDEN DWA ZERO DZIEWIĘĆ ZERO TRZY ADAM – ODBIÓR (SOSNA12 – THIS IS CYNA12 – RELAY TO FOTEL12 – PRIORITY – TIME ONE TWO ZERO NINE ZERO THREE ALFA – PROCEED ON MISSION ASSIGNED – OVER) SOSNA12 nadaje: CYNA12 – TU – SOSNA12 – ODEBRANO – KONIEC (CYNA12 – THIS IS SOSNA12 – ROGER OUT) CYNA12 retransmituje wiadomość: FOTEL12 – TU – CYNA12 – OD – SOSNA12 – PRIORYTETOWA – CZAS JEDEN DWA ZERO DZIEWIĘĆ ZERO TRZY ADAM – Cel misji osiągnięty – ODBIÓR (FOTEL12 – THIS IS CYNA12 FROM SOSNA12 – PRIORITY – TIME ONE ZERO NINE ZERO THREE ALFA – PROCEED ON MISSION ASSIGNED – OVER) FOTEL12 nadaje: (CYNA12) – (TU) – FOTEL12 – (ODEBRANO) – KONIEC ( CYNA12 – THIS IS) – FOTEL-12 – ROGER OUT) 5049. Przykład 3: CYNA12 nadaje: FOTEL12 – TRAWA12 – TU CYNA12 – FOTEL12 – PRZEKAŻ DO – SOSNA12 – ZWYKŁA – CZAS JEDEN DWA ZERO DZIEWIĘĆ ZERO TRZY ADAM – OD – CYNA500 – DO SOSNA503 – INFORMACYJNIE TRAWA500 – ROZDZIAŁ – Konwój przybył – ODBIÓR (FOTEL12 – TRAWA12 – THIS IS CYNA12 – FOTEL12 – RELAY TO SOSNA12 ROUTINE – TIME ONE TWO ZERO NINE ZERO THREE 64

ALFA – FROM CYNA500 – TO SOSNA503 – INFO TRAWA500 – BREAK – CONVOY HAS ARRIVED – OVER) FOTEL12 nadaje: TU FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS FOTEL12 – ROGER OUT) TRAWA12 nadaje: TU TRAWA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS TRAWA12 – ROGER OUT) Zwrot PRZEKAŻ PRZEZ (RELAY THROUGH) pozwala NCS lub innej stacji do wskazania stacji, przez którą należy przekazać wiadomość. 5050. Przykład 4: Radiostacja FOTEL12 usiłuje przekazać wiadomość do stacji SOSNA12, ale nie może nawiązać z nią łączności. NCS ZORZA12 poleca stacji FOTEL12 przekazać wiadomość do SOSNA12 poprzez stację TURBINA12, która utrzymuje łączność z stacją SOSNA12, ZORZA12 nadaje: FOTEL12 – TU – ZORZA12 – PRZEKAŻ PRZEZ TURBINA12 – KONIEC (FOTEL12 – THIS IS – ZORZA12 – RELAY THROUGH TURBINA12 – OUT) FOTEL12 nadaje: TURBINA12 – TU – FOTEL12 – PRZEKAŻ DO SOSNA12 – Ruszaj teraz – ODBIÓR (TURBINA12 – THIS IS – FOTEL12 – RELAY TO SOSNA12 – Move now – OVER) Zwrot PRZEZE MNIE (THROUGH ME) pozwala przekazać wiadomość przez trzecią stacje, która wie, że ma łączność z tą stacja, dla której inna stacja ma wiadomość, ale z jakichś przyczyn nie może nawiązać z nią łączności. 5051. Przykład 5: W poprzednim przykładzie, NCS ZORZA12 wie, że miała łączność z stacją SOSNA12 i może nadać: FOTEL12 – TU ZORZA12 – PRZEZE MNIE – ODBIÓR (FOTEL12 – THIS IS ZORZA12 – THROUGH ME – OVER)

65

W każdym przypadku, kiedy stacja pośrednicząca nie może nawiązać łączności z stacją, do której ma przekazać wiadomość, należy powiadomić o tym fakcie stacje zlecającą zadanie. 5052. Przykład 6: ZORZA12 poleca przekazać FOTEL12 wiadomość do SOSNA12. FOTEL12 przyjęła, lecz nie może tego wykonać. FOTEL12 informuje ZORZA12. Nadaje FOTEL12 ZORZA12 – TU FOTEL12 – NIEMOŻLIWE JEST PRZEKAZANIE TWOJEJ WIADOMOŚCI DO SOSNA12 (ZORZA12 – THIS IS FOTEL12 – UNABLE TO RELAY YOUR MESSAGE TO SOSNA12) ZORZA12 odpowiada: FOTEL12 – TU ZORZA 12 – ODEBRANO – KONIEC (FOTEL12 – THIS IS ZORZA12 – ROGER OUT) 5.9 POWTÓRZENIA 5053. Kiedy poszczególne słowa tekstu wiadomości są błędne lub budzą wątpliwość należy żądać ich powtórzenia przed potwierdzeniem wiadomości. W tym celu należy użyć następujących zwrotów: POWTÓRZ (SAY AGAIN) WSZYSTKO PRZED (ALL BEFORE)_____ WSZYSTKO PO (ALL AFTER)_____ OD (FROM)_____DO (TO)_____ PRZED (BEFORE)______ PO GRUPIE (AFTER)_____ 5054. W końcowej części żądania konieczne jest nadanie, co należy powtórzyć. 5055. Przykład: ZORZA12 nadaje: OLCHA12 – TU ZORZA12 – ZWYKŁA – CZAS Jeden Dwa Jeden Sześć Dwa Pięć Zygmunt – OD ZORZA500 – DO OLCHA500 – INFORMACYJNIE – OLCHA520 – (ROZDZIAŁ) – Tekst – ODBIÓR (OLCHA12 – THIS IS ZORZA12 – ROUTINE – TIME ONE TWO ONE SIX TWO FIVE ZULU – FROM ZORZA500 TO OLCHA500 – INFO OLCHA520 – BREAK – (TEXT) – OVER) 66

Stacja OLCHA12 popełniła błąd w części pomiędzy grupą data-czas a INFORMACYJNIE, nadaje: TU OLCHA12 – POWTÓRZ – OD CZAS DO INFORMACYJNIE – ODBIÓR (THIS IS OLCHA12 – SAY AGAIN – FROM TIME TO INFO – OVER) ZORZA12 nadaje: TU ZORZA12 – POWTARZAM – OD CZAS DO INFORMACYJNIE – CZAS Jeden Dwa Jeden Sześć Dwa Pięć Zygmunt – OD ZORZA500 – DO OLCHA500 – INFORMACYJNIE OLCHA121 – ODBIÓR (THIS IS ZORZA12 – I SAY AGAIN – FROM TIME TO INFO – TIME ONE TWO ONE SIX TWO FIVE ZULU – FROM ZORZA500 TO OLCHA500 – INFO OLCHA121 – OVER) OLCHA12 nadaje: TU OLCHA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS OLCHA12 – ROGER OUT) 5.10

SPRAWDZANIE

WIADOMOŚCI

W

POSTACI

GRUP

POLICZALNYCH 5056. Jeżeli liczba informująca o ilości grup nie zgadza się z ich faktyczną ilością, stacja odbierająca żąda sprawdzenia posługując się zwrotem „ODEBRANO GRUP …” („INTERROGATIVE GROUPS....”) podając liczbę odebranych aktualnie grup. 5057. Jeżeli ilość grup odebranych jest zgodna z ilością podawaną w nagłówku, wtedy stacja odbierająca podaje zwrot: „POPRAWNE” („CORRECT”). 5058. W wiadomościach większych niż 50 grup nadaje się początkowe litery każdej grupy. Umożliwia to wykrycie nieodebranej grupy. 5059. Przykład 1: ZORZA12 nadaje: OLCHA12 – TU ZORZA12 – ZWYKŁA – CZAS Jeden Cztery Dwa Zero Trzy Osiem Zygmunt – GRUP Dwanaście – Dorota Gustaw Tadeusz – Ludwik Filip Stefan – Roman Adam Filip – Roman Olga Filip – Xsawery Barbara Dorota – Olga Edward Walenty – Tadeusz Roman Stefan 67

– Marian Dorota Gustaw – Dorota Nikodem Iwona – Stefan Tadeusz Dorota – Gustaw Barbara Xsawery – Olga Marian Barbara – ODBIÓR (OLCHA12 – THIS IS ZORZA12 – ROUTINE – TIME ONE FOUR TWO ZERO THREE EIGHT ZULU – GROUPS ONE TWO – DELTA GOLF TANGO – LIMA FOXTROT SIERRA – ROMEO ALFA FOXTROT – ROMEO OSCAR FOXTROT –XRAY BRAVO DELTA – OSCAR ECHO WHISKEY – TANGO ROMEO SIERRA – MIKE DELTA GOLF – DELTA NOVEMBER INDIA – SIERRA TANGO DELTA – GOLF BRAVO XRAY – OSCAR MIKE BRAVO – OVER) OLCHA12 stwierdza, że odebrała tylko11 grup, nadaje: TU OLCHA12 – ODEBRANO Jedenaście – ODBIÓR (THIS IS OLGA-12 – INTERROGATIVE GROUPS ONE ONE – OVER) ZORZA12 nadaje wszystkie pierwsze litery w grupach, celem znalezienia nieodebranej przez radiostację; TU ZORZA12 – GRUP DWANAŚCIE – Dorota....... (THIS IS ZORZA12 – GROUPS ONE TWO – DELTA.......) OLCHA12 odnalazła nieodebraną grupę i żąda jej powtórzenia: TU OLCHA12–- POWTÓRZ PIĘĆ – ODBIÓR (THIS IS OLCHA12 – SAY AGAIN FIVE – OVER) ZORZA12 nadaje: TU ZORZA12 – POWTARZAM PIĘĆ – Xsawery Barbara Dorota – ODBIÓR (THIS IS ZORZA12 – I SAY AGAIN FIVE – XRAY BRAVO DELTA – OVER) OLCHA12 nadaje: TU – ZORZA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS) – ZORZA12 –ROGER – OUT) We wszystkich wiadomościach większych niż 50 grup, stacja nadawcza powtarza pierwszą literę z każdej pierwszej, jedenastej oraz każdej pierwszej grupy z kolejnej dziesiątki w celu zidentyfikowania nieodebranej grupy. 5060. Przykład 2 żądania powtórzenia np. 10 grup: TU OLCHA12 – POWTÓRZ – Jedenaście DO Dwadzieścia – ODBIÓR (THIS IS OLCHA12 – SAY AGAIN – ONE ONE TO TWO ZERO – OVER) 68

5.11 POPRAWIANIE 5061. Kiedy operator nadający popełni błąd w trakcie nadawania, używa zwrotu

POPRAWIAM

(CORRECTION),

a

następnie

powtarza

wiadomość od ostatniego nadanego poprawnie wyrazu. 5062. Przykład 1: FOTEL12 nadaje: OLCHA12 – TU FOTEL12 – KONWÓJ ROMAN TRZY – POPRAWIAM – ROMAN CZTERY POWINIEN PRZYBYĆ – CZAS JEDEN ZERO DWA ZERO ZYGMUNT – ODBIÓR (OLCHA12 – THIS IS FOTEL12 – CONVOY ROMEO THREE – CORRECTION – ROMEO FOUR SHOULD ARRIVE – TIME ONE ZERO ONE TWO ZULU – OVER) OLCHA12 nadaje: TU OLCHA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS) OLCHA12 – ROGER OUT) 5063. Przykład 2: FOTEL12 nadaje: OLCHA12 – TU FOTEL12 – CZAS DWA DWA JEDEN ZERO DWA ZERO ZYGMUNT – GRUP DZIEWIĘĆ – ZYGMUNT ADAM OLGA IGNACY – XSAWERY OLGA – POPRAWIAM – ZYGMUNT ADAM OLGA IGNACY – XSAWERY QUANTUM ADAM KAROL (OLCHA12 THIS IS FOTEL12 – TIME TWO TWO ONE ZERO TWO ZERO ZULU – GROUPS NINE – ZULU ALFA OSCAR INDIA – XRAY OSCAR – CORRECTION – ZULU ALFA OSCAR INDIA – XRAY QUEBEC ALFA KILO) OLCHA12 nadaje: TU OLCHA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS OLCHA12 – ROGER OUT) 5064. Przykład 3: FOTEL12 nadaje: OLCHA12 – TU FOTEL12 – ZWYKŁA – CZAS JEDEN CZTERY DWA DWA TRZY OSIEM ZYGMUNT – OD OLCHA500 – DO FOTEL501 – POPRAWIAM – DO OLCHA501– INFORMACYJNIE OLCHA503 – Dołącz do mnie – ODBIÓR 69

(OLCHA12 THIS IS FOTEL12 – ROUTINE – TIME ONE FOUR TWO TWO THREE EIGHT ZULU – FROM OLCHA500 TO FOTEL501 – CORRECTION – TO OLCHA501 – INFO OLCHA503 – JOIN ME – OVER) OLCHA12 nadaje: TU OLCHA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS OLCHA12 – ROGER OUT) 5065. Jeżeli w czasie nadawania błąd nie zostanie natychmiast zauważony, poprawki dokonuje się w końcówce nadawania. Nadaje się wówczas zwrot POPRAWIAM i dokonuje poprawki. 5066. Przykład 4: OLCHA12 nadaje: CYNA12 – TU OLCHA12 – CZOŁGI PRZYBĘDĄ – MINUS SZEŚĆ – CZAS JEDEN DWA CZTERY SZEŚĆ ZYGMUNT – POPRAWIAM – PO GRUPIE MINUS – PIĘĆ – ODBIÓR (CYNA12 THIS IS OLCHA12 – TANKS WILL ARRIVE – MINUS SIX – TIME ONE TWO FOUR SIX ZULU – CORRECTION – WORD AFTER – MINUS – FIVE – OVER) CYNA12 nadaje: TU CYNA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS CYNA12 – ROGER OUT) 5.12 ANULOWANIE WIADOMOŚCI 5067. W czasie nadawania wiadomości, przed nadaniem zwrotu ODBIÓR (OVER)

lubKONIEC

(OUT),

można

anulować

nadawaną

wiadomość używając zwrotu ANULUJ WIADOMOŚĆ – KONIEC (DISREGARD THIS TRANSMISSION – OUT). 5068. Przykład: W czasie nadawania wiadomości przez radiostację ZORZA12 okazało się, że wiadomość jest błędna i należy ją anulować. ZORZA12 nadaje: CYNA12 – TU – ZORZA12 – ZWYKŁA – CZAS JEDEN ZERO ZERO SZEŚĆ ZERO DWA ZYGMUNT – ROZPOCZNIJ WYKONANIE PROCEDURY KAROL DWA – ANULUJ WIADOMOŚĆ – KONIEC; 70

(CYNA12 – THIS IS ZORZA12 – ROUTINE – TIME ONE ZERO SIX ZERO TWO ZULU – BEGIN UNLOADING PROCEED KILO TWO – DISREGARD THIS TRANSMISSION – OUT) 5.13 UŻYWANIE ZWROTU „NIE ODPOWIADAJ” 5069. Kiedy poleci się wywoływanej stacji nie odpowiadać na wywołanie, używając zwrotu „NIE ODPOWIADAJ’ („DO NOT ANSWER”) należy tego dokonać zaraz po wywołaniu stacji, a całość korespondencji powtórzona będzie dwukrotnie. 5070. Używając zwrotu „NIE ODPOWIADAJ” („DO NOT ANSWER„) należy upewnić korespondenta co do tożsamości. 5071. Przykład: ZORZA12 nadaje: FOTEL12 – TU – ZORZA12 - NIE ODPOWIADAJ – DZIAŁAJ ZGODNIE Z PLANEM CELINA – CZAS JEDEN ZERO DWA ZERO ADAM – MOJA TOŻSAMOŚĆ____ – POWTARZAM – FOTEL12 – TU – ZORZA12 - NIE ODPOWIADAJ DZIAŁAJ ZGODNIE Z PLANEM CELINA – CZAS JEDEN ZERO DWA ZERO ADAM – MOJA TOŻSAMOŚĆ____ – KONIEC (FOTEL12 – THIS IS ZORZA12 – DO NOT ANSWER – ACT IN ACCORDANCE WITH PLAN CHARLIE – TIME ONE ZERO TWO ZERO ALFA – AUTHENTICATION IS___ – I SAY AGAIN – FOTEL12 – THIS IS ZORZA12 – DO NOT ANSWER – ACT IN ACCORDANCE WITH PLAN CHARLIE – TIME ONE ZERO TWO ZERO ALFA – AUTHENTICATION IS___ – OUT) 5.14 SPRAWDZENIE ZWROTNE 5072. Gdy chcemy upewnić się, że wiadomość nadawana do korespondenta została

odebrana prawidłowo,

stosujemy sprawdzenie

zwrotne

tzn. polecamy powtórzyć korespondentowi odebraną część lub wszystko, co było nadane stosując zwrot „ODCZYTAJ” („READ BACK”) i ewentualnie wskazujemy na część, którą korespondent ma powtórzyć np. „ODCZYTAJ CZAS”, “ODCZYTAJ WSPÓŁRZĘDNE”, “ODCZYTAJ TEKST” („READ BACK TIME”, „READ BACK GRID”, „READ BACK TEXT”). 71

5073. Przykład 1: ZORZA12 nadaje: CYNA12 – TU ZORZA12 – ODCZYTAJ – KONWÓJ PRZYBYŁ – CZAS JEDEN SZEŚĆ TRZY ZERO ADAM – ODBIÓR (CYNA12 – THIS IS ZORZA12 – READ BACK – CONVOY HAS ARRIVED – TIME ONE SIX THREE ZERO ALFA – OVER) CYNA12 nadaje: TU CYNA12 – ODCZYTUJĘ – TU ZORZA-12– ODCZYTAJ – KONWÓJ PRZYBYŁ – CZAS JEDEN SZEŚĆ TRZY ZERO ADAM – ODBIÓR (THIS IS CYNA12 – READ BACK – THIS IS ZORZA12 – READ BACK – CONVOY HAS ARRIVED – TIME ONE SIX THREE ZERO ALFA – OVER) ZORZA12 nadaje: TU ZORZA12 – POPRAWNE – KONIEC (THIS IS ZORZA12 – CORRECT – OUT) 5074. Przykład 2: CYNA12 nadaje: GRANAT12 – TU CYNA12 – ODCZYTAJ SIATKA – SPOTKAJ SIĘ ZE MNĄ SIATKA JEDEN TRZY CZTERY DWA SZEŚĆ PIĘĆ – ODBIÓR; (GRANAT12 – THIS IS CYNA12 – READ BACK – GRID – MEET ME GRID ONE THREE FOUR TWO SIX FIVE – OVER) GRANAT12 nadaje: TU GRANAT12 – ODCZYTUJĘ – WSPÓŁRZĘDNE JEDEN TRZY CZTERY DWA SZEŚĆ PIĘĆ – ODBIÓR (THIS IS GRANAT12 – I READ BACK – GRID ONE THREE FOUR TWO SIX FIVE – OVER) CYNA12 nadaje: TU CYNA12 – POPRAWNE – KONIEC (THIS IS CYNA12 – CORRECT – OUT) 5075. Uwaga: gdy stosujemy procedurę „ODCZYTAJ” („READ BACK”) nie musimy używać zwrotu „ODEBRANO” („ROGER”). Kiedy pracując w sieci użyjemy zwrotu „ODCZYTAJ” („READ BACK”), nie wskazując na konkretnego korespondenta, to zwrot ten obowiązuje wszystkich odbierających wiadomość. Jeżeli 72

posługujemy się wywołaniem okólnikowym i będziemy żądali powtórzenia wiadomości przez wybranego korespondenta, to należy po wywołaniu okólnikowym, a przed wiadomością wskazać korespondenta, który będzie powtarzał. Korespondenci, którzy nie zostali wskazani do powtórzenia zwrotnego zachowują w tym czasie ciszę radiową. 5076. Przykład 3: ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – OLCHA12 ODCZYTAJ – KONWÓJ PRZYBYŁ – CZAS JEDEN SZEŚĆ TRZY ZERO ADAM – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – OLCHA12 READ BACK – CONVOY HAS ARRIVED – TIME ONE SIX THREE ZERO ALFA – OVER) OLCHA12 nadaje: TU OLCHA12 – ODCZYTUJĘ – ODCZYTUJE- KONWÓJ PRZYBYŁ – CZAS JEDEN SZEŚĆ TRZY ZERO ADAM – ODBIÓR (THIS IS OLCHA12 – READ BACK –– CONVOY HAS ARRIVED – TIME ONE SIX THREE ZERO ALFA – OVER) ZORZA12 potwierdza prawidłowy odbiór i poleca potwierdzić odebraną wiadomość stacji CYNA12; ZORZA12 nadaje: TU ZORZA12 – POPRAWNE – CYNA12 – ODBIÓR (THIS IS ZORZA12 – CORRECT – CYNA12 – OVER) CYNA12 nadaje: TU CYNA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS CYNA12 – ROGER OUT) 5077. Jeżeli stacja nadająca wiadomość w czasie sprawdzania zwrotnego stwierdzi błąd w powtarzanej wiadomości używa zwrotu „NIE POPRAWNE”

(„WRONG”)

i podaje

poprawną

wersję

błędnie

odebranego fragmentu. 5078. Przykład 4: OLCHA12 powtarza wiadomość: TU OLCHA12 – ODCZYTUJĘ – PIKA12 – TU ZORZA12 – OLCHA12 ODCZYTAJ – KONWÓJ PRZYBYŁ – CZAS JEDEN SZEŚĆ DWA ZERO ADAM – ODBIÓR 73

(THIS IS OLCHA12 – READ BACK – PIKA12 – THIS IS ZORZA-12 – OLCHA12 READ BACK – CONVOY HAS ARRIVED – TIME ONE SIX TWO ZERO ALFA – OVER) ZORZA12 nadaje: TU ZORZA12 – NIE POPRAWNE – CZAS JEDEN SZEŚĆ TRZY ZERO ADAM – ODBIÓR (THIS IS ZORZA12 – WRONG – TIME ONE SIX THREE ZERO ALFA – OVER) OLCHA12 nadaje: TU OLCHA12 – CZAS JEDEN SZEŚĆ TRZY ZERO ADAM – ODBIÓR (THIS IS OLCHA12 – TIME ONE SIX THREE ZERO ALFA – OVER) ZORZA12 nadaje: TU ZORZA12 – POPRAWNE – KONIEC (THIS IS ZORZA12 – CORRECT – OUT) 5.15 POTWIERDZANIE WIADOMOŚCI 5079. Potwierdzanie odebrania wiadomości dokonuje się używając zwrotu „ODEBRANO” („ROGER”) w przypadku żądania potwierdzenia zrozumienia, użycie zwrotu „PRZYJĄŁEM” („WILCO”) oznacza potwierdzenie zrozumienia wiadomości. 5080. Wiadomość, która dotyczy wykonania skomplikowanego i trudnego manewru, wymaga potwierdzenia zrozumienia oraz potwierdzenia możliwości jego wykonania przez adresata. 5081. W takim przypadku autor wiadomości dodaje do tekstu jako ostatni wyraz słowo "POTWIERDŹ" („ACKNOWLEDGE”). Kiedy dowodzący oficer

lub upoważniona

powodować

opóźnienia

osoba

jest

blisko

w odpowiadaniu,

operatora należy

użyć

aby

nie

zwrotu

„PRZYJĄŁEM” w połączeniu ze zwrotem „KONIEC”. W innych sytuacjach operator kwituje w zwykły sposób. 5082. Przykład 1: ZORZA12 nadaje: TRAWA12 – CYNA12 – TU ZORZA12 – GOTOWOŚĆ DO – Tekst polecenia – POTWIERDŹ (ROZDZIAŁ) – ODBIÓR 74

(TRAWA12 – CYNA12 – THIS IS ZORZA12 – EXECUTE TO FOLLOW – TEXT – ACKNOWLEDGE (BREAK) – OVER) Dowodzący oficer ze stacji TRAWA12 nie znajduje się w pobliżu operatora lub postanowił rozważyć otrzymaną wiadomość. TRAWA12 odpowiada: TU TRAWA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS TRAWA12 – ROGER OUT) Dowodzący oficer ze stacji CYNA12 jest w pobliżu operatora i poleca mu potwierdzić zrozumiałość odebranego sygnału: CYNA12 nadaje: TU CYNA12 – PRZYJĄŁEM – KONIEC; (THIS IS CYNA12 – WILCO – OUT); Stacja TRAWA12 długo nie potwierdza. ZORZA12 nadaje: TRAWA12 – CYNA12 – TU ZORZA12 – UWAGA - WYKONAĆ - TRAWA12 – ODBIÓR (TRAWA12 – CYNA12 – THIS IS ZORZA12 – STANDBY - EXECUTE – TRAWA12 – OVER) TRAWA12 nadaje: TU TRAWA12 –- ODEBRANO – KONIEC (THIS IS TRAWA12 – ROGER OUT) 5083. Kiedy stacji nadającej wiadomości zależy na szybkim ich przekazaniu na okólnik, stacja nadająca po nadaniu wiadomości może wskazać stację potwierdzającą, co nie oznacza, że inne stacje, które odebrały błędnie wiadomość nie mogą żądać powtórzeń od stacji nadającej. 5084. Przykład 2: Stacja ZORZA12 nadała wiadomość na okólnik PIKA12 i zażądała potwierdzenia od stacji OLCHA12: ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – WYSŁAĆ ODBIORCÓW PO POCZTĘ – CZAS JEDEN SZEŚĆ TRZY ZERO ADAM – OLCHA12 – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – SEND BOAT FOR MAIL – TIME ONE SIX THREE ZERO ALFA – OLCHA12 – OVER) OLCHA12 nadaje: 75

ZORZA12 –TU OLCHA12 – ODEBRANO KONIEC (ZORZA12 – THIS IS OLCHA12 – ROGER OUT) CYNA12 błędnie odebrał słowo „pocztę” i nadaje: ZORZA12– TU CYNA12 – POWTÓRZ – PO GRUPIE PO – ODBIÓR (ZORZA12 – THIS IS CYNA12 – SAY AGAIN WORD AFTER FOR – OVER) ZORZA12 nadaje: TU ZORZA12 – POWTARZAM – PO GRUPIE PO – POCZTĘ – ODBIÓR (THIS IS ZORZA12 – I SAY AGAIN – WORD AFTER FOR – MAIL – OVER) CYNA12 nadaje: TU CYNA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS CYNA12 – ROGER OUT) 5085.

Kiedy

stacja

nadająca

lub

odbierająca

chce

zaznaczyć,

że ma do nadania więcej wiadomości, posługuje się zwrotem WIĘCEJ (MORE TO FOLLOW) na końcu nadawanej wiadomości lub w czasie kwitowania. 5086. Przykład 3: CYNA12 nadając wiadomość do ją, że ma dla niej więcej korespondencji:

stacji

OLCHA12

informuje

OLCHA12 – TU CYNA12 – TEKST – WIĘCEJ – ODBIÓR (OLCHA12 – THIS IS CYNA12 – TEXT – MORE TO FOLLOW – OVER) OLCHA12 nadaje: CYNA12 TU OLCHA12 – ODEBRANO – ODBIÓR (CYNA12 – THIS IS OLCHA12 – ROGER OVER) 5.16 WERYFIKACJA 5087. Kiedy adresat przeczyta wiadomość i zażąda weryfikacji jej treści, autor powinien dokonać weryfikacji i przesłać poprawną wersję. 5088. Przykład: OLCHA12 nadaje: ZORZA12 – TU OLCHA12 – SPRAWDŹ TWÓJ JEDEN ZERO ZERO OSIEM ZERO JEDEN ZYGMUNT – PRZED ROZDZIAŁ – ODBIÓR 76

(ZORZA12 – THIS IS OLCHA12 – VERIFY YOUR ONE ZERO ZERO EIGHT ZERO ZULU – ALL BEFORE BREAK – OVER) ZORZA12 nadaje: TU ZORZA12 – ODEBRANO – KONIEC lub CZEKAĆ (THIS IS ZORZA12 – ROGER – OUT / WAIT / WAIT OUT) Operator wraz z autorem wiadomości dokonują sprawdzenia tekstu wiadomości i po stwierdzeniu, że jej treść jest poprawna nadaje: ZORZA12 nadaje: OLCHA12 – TU ZORZA12 – SPRAWDZĘ MÓJ JEDEN ZERO ZERO OSIEM ZERO JEDEN ZYGMUNT – PRZED ROZDZIAŁ – OLCHA12 – TU ZORZA12 – PRIORYTETOWA - CZAS JEDEN ZERO ZERO OSIEM ZERO JEDEN ZYGMUNT – OD ZORZA300 – DO OLCHA400 – INFORMACYJNIE OLCHA402 – GRUP SIEDEMNAŚCIE – ROZDZIAŁ – ODBIÓR (OLCHA12 – THIS IS ZORZA-2 – I VERIFY MY ONE ZERO ZERO EIGHT ZERO ONE ZULU – ALL BEFORE BREAK – OLCHA12 – THIS IS ZORZA12 – PRIORITY - TIME ONE ZERO ZERO EIGHT ZERO ONE ZULU – FROM ZORZA300 – TO OLCHA400 – INFO OLCHA402 – GROUPS ONE SEVEN – BREAK – OVER) OLCHA12 nadaje: TU OLCHA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS OLCHA12 – ROGER OUT) 5.17 PROCEDURA PRZERYWANIA NADAWANIA 5089. Stacja mająca do nadania wiadomość o stopniu pilności wyższym niż posiada

wiadomość

aktualnie

nadawana

może

zawiesić

nadawanie tej wiadomości w następujących przypadkach: 1) BŁYSKAWICZNA (FLASH) – przerwać od razu i nadawać wiadomość; 2) NATYCHMIASTOWA (IMMEDIATE) – może być przerwane nadawanie, w celu nadania wiadomości. Pracując w kierunku należy uzyskać pozwolenie na nadanie wiadomości; 3) PRIORYTETOWA (PRIORITY) – tak jak w przypadku NATYCHMIASTOWA (IMMEDIATE) – można przerwać nadawanie tylko długich wiadomości ZWYKŁA (ROUTINE). 77

Uwaga: Procedura przerywania w trakcie nadawania krótkich wiadomości w taktycznych sieciach powinna być stosowana tylko

w

celu

złożenia

meldunku

o

nawiązaniu

kontaktu

z przeciwnikiem. 5090. Kategoria pilności powtórzona trzykrotnie przed wywołaniem oznacza potrzebę natychmiastowego nadawania bardzo pilnej wiadomości przez stację. W tym czasie inne stacje powinny zachować ciszę radiową do zakończenia nadawania wiadomości. 5091. Procedura przerwania nadawania korespondentowi w celu nadania własnej wiadomości o stopniu pilności wyższym zależy od organizacji pracy sieci: 5092. Przykład 1 KIEROWANA SIEĆ: OLCHA12 nadaje wiadomość NATYCHMIASTOWA do stacji ZORZA12, a stacja FOTEL12 otrzymała do nadania wiadomość BŁYSKAWICZNA do stacji GRANAT12. FOTEL12 nadaje sygnał PRIORYTETOWA a stacja OLCHA12 wstrzymuje nadawanie: FOTEL12 nadaje: BŁYSKAWICZNA BŁYSKAWICZNA BŁYSKAWICZNA – GRANAT12 – TU FOTEL12 BŁYSKAWICZNA – Tekst – ODBIÓR (FLASH FLASH FLASH – GRANAT12 – THIS IS FOTEL12 – FLASH – Text – OVER) GRANAT12 nadaje: FOTEL12 – TU GRANAT12 – ODEBRANO – KONIEC (FOTEL12– THIS IS GRANAT12 – ROGER OUT) OLCHA12 kontynuuje swoje nadawanie: ZORZA12 – TU – OLCHA12 – WSZYSTKO PO X (ZORZA12 – THIS IS OLCHA12 – ALL AFTER X) 5093. Przykład 2 KIEROWANA SIEĆ. OLCHA12 nadaje sygnał PRIORYTETOWA do stacji ZORZA12, kiedy stacja FOTEL12 otrzymała NATYCHMIASTOWA dla GRANAT12. FOTEL12 nadaje: NATYCHMIASTOWA NATYCHMIASTOWA NATYCHMIASTOWA – ZORZA12 – TU FOTEL12 – NATYCHMIASTOWA DO GRANAT12 – ODBIÓR 78

(IMMEDIATE IMMEDIATE IMMEDIATE – ZORZA12 IS FOTEL12 – IMMEDIATE FOR GRANAT12 – OVER)THIS

OLCHA12, słysząc FOTEL12 przerywa swoją transmisję. NCS nadaje: FOTEL12 – TU ZORZA12 – NADAJ NATYCHMIASTOWA – ODBIÓR (FOTEL12 – THIS IS ZORZA12 – SEND YOUR IMMEDIATE – OVER) FOTEL12 słysząc pozwolenie nadaje swoją gotowość do nadawania: GRANAT12 – TU FOTEL12 – ODBIÓR (GRANAT12 – THIS IS FOTEL12 – OVER) GRANAT12 nadaje: FOTEL12 – TU – GRANAT12– NATYCHMIASTOWA – TEKST – ODBIÓR (FOTEL12 – THIS IS GRANAT12 – IMMEDIATE – TEXT – OVER) FOTEL12 nadaje: GRANAT12 – TU FOTEL-12 – ODEBRANO – KONIEC (GRANAT12 –THIS IS FOTEL12 – ROGER OUT) Jak tylko wiadomość NATYCHMIASTOWA została pokwitowana, stacja OLCHA12 kontynuuje nadawanie swojej wiadomości: ZORZA12 – TU OLCHA12 – WSZYSTKO PO (ZORZA12 – THIS IS OLCHA12 – ALL AFTER) 5094. Przykład 3 WOLNA SIEĆ: Stacja CYNA12 jest w trakcie nadawania wiadomości PRIORYTETOWA do stacji OLCHA12, gdy stacja ZORZA12 otrzymała do nadania wiadomość NATYCHMIASTOWA dla FOTEL12. CYNA12 przerywa nadawanie, a ZORZA12 rozpoczyna: NATYCHMIASTOWA NATYCHMIASTOWA NATYCHMIASTOWA (IMMEDIATE IMMEDIATE IMMEDIATE ); CYNA12 słysząc ten stopień pilności przerywa nadawanie swojej wiadomości, a ZORZA12 nadaje: FOTEL12– TU ZORZA12 – NATYCHMIASTOWA – Tekst – ODBIÓR (FOTEL12 –THIS IS ZORZA12 – IMMEDIATE – TEXT – OVER) FOTEL12 nadaje: ZORZA12 – TU FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC (ZORZA12 –THIS IS FOTEL12 – ROGER OUT) 79

CYNA12 kontynuuje nadawanie: OLCHA12 – TU CYNA12 – WSZYSTKO PO… (OLCHA12 – THIS IS CYNA12 – ALL AFTER …) 5095. Przykład 4 WOLNA SIEĆ: CYNA12 jest w trakcie nadawania długiej wiadomości ZWYKŁA do OLCHA12, gdy ZORZA12 otrzymuje do nadania wiadomość PRIORYTETOWA dla FOTEL12. CYNA12 przerywa nadawanie, a ZORZA12 nadaje: PRIORYTETOWA PRIORYTETOWA PRIORYTETOWA (PRIORITY PRIORITY PRIORITY) CYNA12 słysząc to hasło powtórzone trzykrotnie przerywa swoją transmisję. ZORZA12 nadaje: FOTEL12– TU ZORZA12– PRIORYTETOWA – Tekst – ODBIÓR (FOTEL12 – THIS IS ZORZA12 – PRIORITY – TEXT – OVER) FOTEL12 nadaje: ZORZA12 – TU FOTEL12– ODEBRANO – KONIEC (ZORZA12 –THIS IS FOTEL12 – ROGER OUT) CYNA12 kontynuuje swoją transmisję. OLCHA12 – TU CYNA-12 – WSZYSTKO PO … (OLCHA12 – THIS IS CYNA12 – ALL AFTER…) 5.18 CISZA RADIOWA 5096. Ciszę radiową wprowadza NCS za pomocą odpowiednich haseł lub zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 5097. Wszystkie stacje w sieci powinny pilnować przestrzeganie ciszy, powinny zachować czujność wobec przeciwnika, który może podać fałszywe hasło o przerwaniu ciszy. W żadnym przypadku nie można przerwać

ciszy

bez

zastosowania

odpowiedniego

hasła

lub odpowiedniej procedury. 5099. Przykład 1: Wprowadzenie ciszy radiowej za pomocą hasła ustalonego PAPIEROWA LALKA:

80

NCS nadaje do podległych: PIKA12 – TU ZORZA12 – PAPIEROWA LALKA – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – PAPER DOLL – OVER) Każda podległa stacja odpowiada: TU TRAWA12 – ODEBRANO – ODBIÓR (THIS IS TRAWA12 – ROGER OUT) TU CYNA12 – ODEBRANO – ODBIÓR (THIS IS CYNA12 – ROGER OUT) NCS nadaje: TU ZORZA12 – PAPIEROWA LALKA TERAZ – KONIEC (THIS IS ZORZA12 – PAPER DOLL NOW – OUT) 5100. Przykład 2: Wprowadzenie ciszy radiowej ze względu na nagłą potrzebę. Cisza tego typu może być wprowadzona tylko przez upoważnioną stację. Jeżeli obowiązuje system identyfikacyjny to radiostacja wprowadzająca lub kończąca tę ciszę musi obowiązkowo ją zastosować. W czasie wprowadzania ciszy nadaje się dwukrotnie to polecenie i kończy zwrotem „ KONIEC” („OUT”). Stacje podległe nie odpowiadają i nie kwitują polecenia. Zwrot CISZA powtarzany jest trzykrotnie lub więcej razy i oznacza polecenie natychmiastowego przerwania nadawania w sieci do odwołania. Po wywołaniu zwrot CISZA wypowiedziany trzykrotnie oznacza natychmiastowe przerwanie nadawania dla wywołanych radiostacji. W celu wprowadzenia ciszy ze względu na nagłą potrzebę w sieci NCS nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – CISZA CISZA CISZA – CZAS ___ – MOJA TOŻSAMOŚĆ ____ – POWTARZAM – PIKA12 – TU ZORZA12 – CISZA CISZA CISZA – CZAS ____ – MOJA TOŻSAMOŚĆ _____ –POWTARZAM – PIKA12 –- TU ZORZA12 – CISZA CISZA CISZA – CZAS ____ – MOJA TOŻSAMOŚĆ _____ – KONIEC (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – SILENCE SILENCE SILENCE – TIME ___ – AUTHENTICATION IS ____ – I SAY AGAIN – PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – SILENCE SILENCE SILENCE – TIME ____ – AUTHENTICATION IS ____ – I SAY AGAIN – PIKA12 – THIS

81

IS ZORZA12 – SILENCE SILENCE – AUTHENTICATION IS _____ – OUT) 5101.

SILENCETIME

____

Trzykrotne wypowiedzenie słowa „CISZA” („SILENCE”) wraz z zakodowaną wartością częstotliwości lub z jej zakodowanym desygnatorem oznacza wprowadzenie natychmiastowej ciszy radiowej na określonej częstotliwości.

5102. Trzykrotne wypowiedzenie słowa CISZA, po których następują słowa: WSZYSTKIE SIECI oznacza natychmiastowe wprowadzenie ciszy radiowej we wszystkich sieciach. 5103. Przykład 3: Wprowadzenie ciszy dla wszystkich stacji na częstotliwości umownej nr 381 przez NCS: PIKA12 – TU ZORZA12 – CISZA CISZA CISZA – ADAM MARIAN LUDWIK DOROTA – CZAS ____ – MOJA TOŻSAMOŚĆ ____ – POWTARZAM – PIKA12 – TU ZORZA12–- CISZA CISZA CISZA – ADAM MARIAN LUDWIK DOROTA – CZAS ____ – MOJA TOŻSAMOŚĆ _____ – KONIEC (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – SILENCE SILENCE SILENCE – ALFA MIKE LIMA DELTA – TIME ____ – AUTHENTICATION IS ____ – I SAY AGAIN – PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – SILENCE SILENCE SILENCE – ALFA MIKE LIMA DELTA – TIME ____ – AUTHENTICATION IS _____ – OUT gdzie: AM - zakodowany przy pomocy TDR-2014 numer pola 03; LD - zakodowany przy pomocy TDR-2014 numer pola 81. 5104. Przykład 4: Wprowadzenie ciszy przez NCS dla wszystkich stacji pracujących na częstotliwości 34,25 MHz: PIKA12 – TU ZORZA12 – CISZA CISZA CISZA – ADAM MARIAN LUDWIK DOROTA – CZAS ____ – MOJA TOŻSAMOŚĆ ____ – POWTARZAM – PIKA12 – TU ZORZA12 –- CISZA CISZA CISZA – LUDWIK DOROTA – CZAS ___ – MOJA TOŻSAMOŚĆ ____ – KONIEC (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – SILENCE SILENCE SILENCE – ALFA MIKE LIMA DELTA – TIME ____ – AUTHENTICATION IS ____ – I SAY AGAIN – PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – SILENCE SILENCE SILENCE – ALFA MIKE LIMA DELTA – TIME ___ – AUTHENTICATION IS ____ – OUT) 82

gdzie: AM - zakodowany przy pomocy TDR-2014 numer pola 34; LD - zakodowany przy pomocy TDR-2014 numer pola 25. 5105. Przykład 5: Wprowadzenie ciszy dla stacji pracujących we wszystkich sieciach za pomocą hasła OCHRONIARZ (BODYGUARD) przez NCS: ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – CISZA CISZA CISZA – WSZYSTKIE SIECI OCHRONIARZ – POWTARZAM – PIKA12 – TU ZORZA12 – CISZA CISZA CISZA – WSZYSTKIE SIECI OCHRONIARZ – KONIEC (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – SILENCE SILENCE SILENCE – ALL NETS BODY GUARD – I SAY AGAIN – PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – SILENCE SILENCE SILENCE – ALL NETS BODY GUARD – OUT) 5106. Uwaga: Podległe stacje, które są jednocześnie stacjami kontrolującymi w innych sieciach radiowych muszą powtórzyć to polecenie w swoich sieciach

używając

swojego

hasła

i

dokonując

potwierdzenia

tożsamości. 5107.

Zakończenie ODWOŁANA,

ciszy a po

dokonuje nim

się

ewentualnie

używając

zwrotu

dodatkowych

CISZA

informacji

dotyczących częstotliwości, ilości sieci itd. 5108. Przykład 1: Przerwanie ciszy dla wszystkich stacji w sieci, przez NCS: PIKA12 – TU ZORZA12 – CISZA ODWOŁANA – CZAS ____ – MOJA TOŻSAMOŚĆ ____ – KONIEC (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – SILENCE LIFTED – TIME ____ – AUTHENTICATION IS ____ – OUT) 5109. Przykład 2: Przerwanie ciszy dla wszystkich stacji na częstotliwości umownej nr 381, przy użyciu hasła WIEŻA, NCS nadaje: ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – WIEŻA – ADAM MARIAN LUDWIK DOROTA – KONIEC

83

(PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – TOWER – ALFA MIKE LIMA DELTA – OUT) gdzie: AM - zakodowany przy pomocy TDR-2014 numer pola 03; LD - zakodowany przy pomocy TDR-2014 numer pola 81. 5110. Po okresie ciszy radiowej należy przeprowadzić sprawdzenie łączności. 5.19 ZAKOŃCZENIE PRACY W SIECI 5111. Żadna stacja nie może zakończyć pracy w sieci bez pozwolenia NCS. NCS zamierzająca zakończyć pracę w sieci musi przed tym upewnić się, że wszystkie podległe stacje znają częstotliwość, na której wznowiona zostanie praca w sieci oraz czas jej wznowienia. Stosowne polecenia w tym zakresie powinny być wydawane za pomocą innych środków

łączności

(nie

radiowych)

w celu

zapewnienia

bezpieczeństwa łączności. 5112. Kiedy przekazanie komendy o zakończeniu pracy w sieci przez radio jest uzasadnione i uzgodnione oraz są dane, dotyczące wznowienia pracy, NCS podaje w sieci zwrot KONIEC PRACY (CLOSE DOWN) lub ustalone hasło. 5113. Przykład 1: ZORZA12 poleca zakończyć pracę w sieci posługując się hasłem ŚLEPY PUNKT (BLIND SPOT): ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 - ŚLEPY PUNKT – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – BLIND SPOT – OVER) Podległe stacje odpowiadają: TU TRAWA12 – ODEBRANO – ODBIÓR (THIS IS TRAWA12 – ROGER – OVER) TU CYNA12 – ODEBRANO – ODBIÓR (THIS IS CYNA12 – ROGER – OVER) ZORZA12 nadaje: TU ZORZA12 – ŚLEPY PUNKT TERAZ – KONIEC 84

(THIS IS ZORZA12 – BLIND SPOT NOW – OUT)

5114. Przykład 2: ZORZA12 poleca zakończyć prace w sieci posługując się zwrotem KONIEC PRACY: ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – KONIEC PRACY – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – CLOSE DOWN – OVER) Podległe stacje odpowiadają: TU TRAWA12 – ODEBRANO – ODBIÓR (THIS IS TRAWA12 – ROGER – OVER) TU CYNA12 – ODEBRANO – ODBIÓR (THIS IS CYNA12 – ROGER – OVER) ZORZA12 nadaje: TU ZORZA12 – KONIEC PRACY TERAZ – KONIEC (THIS IS ZORZA12 – CLOSE DOWN – OUT) 5.20 EGZEKWOWANIE WYKONANIA 5115. Egzekwowanie wykonania jest stosowane, gdy istnieje potrzeba wykonania

wiadomości

o charakterze

taktycznym

natychmiast

po jej otrzymaniu. 5116. W przekazywaniu wiadomości stosuje się tu skrócony format. 5117. Kiedy warunki łączności są dobre, to potwierdzenie wiadomości mogą dokonywać tylko te stacje, których sygnały wywoławcze poprzedzały zwrot ODBIÓR. 5118. Rozróżnia się dwie metody wykonania: 1) z opóźnieniem (DELAYED EXECUTIVE METHOD); 2) natychmiastowo (IMMEDIATE EXECUTIVE METHOD). 5.20.1. METODA Z OPÓŹNIENIEM (DELAYED EXECUTIVE METHOD) 5119. Wiadomość taktyczna wysłana tym sposobem posiadać będzie zwrot „GOTOWOŚĆ

DO”

(„EXECUTE 85

TO

FOLLOW”)

w części

instruktażowej

wiadomości,

bezpośrednio

poprzedzającej

tekst.

Sygnał wykonawczy wysłany zostanie później w postaci: „UWAGA” („STANDBY”)

-

„WYKONAĆ”,

gdzie drugi

wyraz

oznacza

natychmiastowe wykonanie. 5120. Przykład 1: ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – GOTOWOŚĆ DO – Tekst polecenia – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – EXECUTE TO FOLLOW – TEXT – OVER) Wszystkie stacje z sieci odpowiadają zgodnie z porządkiem występowania w tabeli danych radiowych (radiotelefonicznych). TRAWA12 – ODEBRANO – KONIEC (TRAWA12 – ROGER – OUT) CYNA12 – ODEBRANO – KONIEC (CYNA12 – ROGER – OUT) DYNIA12 – ODEBRANO – KONIEC (DYNIA12 – ROGER – OUT) FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC (FOTEL12 – ROGER – OUT) GRANAT12 – ODEBRANO – KONIEC (GRANAT12 – ROGER – OUT) OPOKA12 – ODEBRANO – KONIEC (OPOKA12 – ROGER – OUT) Gdy wszyscy gotowi są do wykonania. ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – UWAGA – WYKONAĆ – ROZDZIAŁ – OLCHA12 – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – STANDBY - EXECUTE – BREAK – OLCHA12 – OVER) OLCHA12 potwierdza: OLCHA12–- ODEBRANO – KONIEC (OLCHA12 – ROGER OUT) 5121. Przykład 2: Przekazywanie sygnału kolejno wybranym grupom stacji: 86

ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – GOTOWOŚĆ DO – Tekst polecenia – ROZDZIAŁ – FOTEL12 – GRANAT12 – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – EXECUTE TO FOLLOW –TEXT – BREAK – FOTEL12 – GRANAT12 – OVER) FOTEL12, GRANAT12 nadają: FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC (FOTEL12 – ROGER OUT) GRANAT12 – ODEBRANO – KONIEC (GRANAT12 – ROGER OUT) Kiedy stację są gotowe by wykonać polecenie. ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – UWAGA - WYKONAĆ – FOTEL12 – GRANAT12 – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – STANDBY - EXECUTE – FOTEL12 – GRANAT12 – OVER) FOTEL12, GRANAT12 nadają: FOTEL12 – ODEBRANO – KONIEC (FOTEL12 – ROGER OUT) GRANAT12 – ODEBRANO – KONIEC (GRANAT12 – ROGER OUT) Kiedy gotowe są pozostałe stacje. ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – Tekst polecenia – UWAGA - WYKONAĆ – TRAWA12 – CYNA12 – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – TEXT – STANDBY – EXECUTE – TRAWA12 – CYNA12 – OVER) TRAWA12, CYNA12 nadają CYNA12 – ODEBRANO – KONIEC (CYNA12 – ROGER OUT) TRAWA12–- ODEBRANO – KONIEC (TRAWA12 – ROGER OUT) 5122. Przykład 3: Do wykonania ZORZA12 nadaje sygnał: 87

PIKA12 – TU ZORZA12 – PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO – Tekst polecenia – ROZDZIAŁ – GRANAT12 – OLCHA12 – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – EXECUTE TO FOLLOW – TEXT – BREAK – GRANAT12 – OLCHA12 – OVER) GRANAT12, OLCHA12 nadają: GRANAT12 – ODEBRANO – KONIEC (GRANAT12 – ROGER OUT) OLCHA12 – ODEBRANO – KONIEC (OLCHA12 – ROGER OUT) Później, po kilku minutowej przerwie, ZORZA12 nakazuje wykonać sygnał. ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 –- Tekst polecenia – UWAGA - WYKONAĆ – TRAWA12 – CYNA12 – ODBIÓR (PIKA12 –THIS IS ZORZA12 – TEXT - STANDBY - EXECUTE – TRAWA12 – CYNA12 – OVER) TRAWA12, CYNA12 nadają CYNA12 – ODEBRANO – KONIEC (CYNA12 – ROGER OUT) TRAWA12–- ODEBRANO – KONIEC (TRAWA12 – ROGER OUT) 5.20.2 METODA NATYCHMIASTOWA ( IMMEDIATE EXECUTIVE METOD ). 5123.W nagłych przypadkach poleca się wykonanie sygnału wskazanym radiostacjom natychmiast. 5124. Metoda ta różni się od omawianej poprzednio tym, że używa się zwrotu „WYKONAJ NATYCHMIAST” („IMMEDIATE EXECUTE”). 5125. W metodzie tej nie zezwala się radiostacjom podległym na wszelkie zapytania odnośnie sygnału przed jego wykonaniem. 5126. Tekst sygnału nadawany dwukrotnie, rozdzielony jest zwrotem „POWTARZAM”. („I SAY AGAIN”). nadawani w końcowej części transmisji. 5127. Przykład: 88

Wykonawcy sygnałów są

ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – WYKONAJ NATYCHMIAST – (ROZDZIAŁ) – TEKST POLECENIA – POWTARZAM – TEKST POLECENIA – WYKONAĆ NATYCHMIAST – TRAWA12 – CYNA12 – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – IMMEDIATE EXECUTE – (BREAK) – TEXT – I SAY AGAIN – TEXT – STANDBY - EXECUTE – TRAWA12 – CYNA12 – OVER) TRAWA12, CYNA12 nadają CYNA12 – ODEBRANO – KONIEC (CYNA12 – ROGER OUT) TRAWA12 – ODEBRANO – KONIEC (TRAWA12 – ROGER OUT) 5.21 UNIEWAŻNIANIE 5128. Unieważnienie można dokonać poprzez użycie zwrotu ANULUJ (NEGAT). 5129. Przykład 1: Unieważnianie sygnału oczekującego na wykonanie: ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – ANULUJ – CZAS _____ – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – NEGAT – TIME ___ – OVER) 5130. Przykład 2: Unieważnienie jednego lub kilku sygnałów oczekujących na wykonanie: ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – ANULUJ – Sygnał 1 – Sygnał 2 – CZAS _____ – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – NEGAT – TEXT – TIME _____ – OVER) 5.22 SYNCHRONIZACJA CZASU – KONTROLA CZASU 5131. W celu dokonania sprawdzenia czasu operator posługuje się zwrotem „SPRAWDZENIE CZASU" ("REQUEST TIME CHECK").

89

5132. Czas, w którym należy dokonać sprawdzenia podawany jest w czterocyfrowej

grupie.

Czas

porównuje

się

według

czasu

Greenwich, chyba, że wskazany będzie inny sposób. 5133. Przykład 1: CYNA12 żąda sprawdzenia swojego czasu i nadaje do NCS: CYNA12 nadaje: ZORZA12 – TU CYNA12 – SPRAWDZENIE CZASU – ODBIÓR (ZORZA12 – THIS IS CYNA12 – REQUEST TIME CHECK – OVER) ZORZA12 nadaje: TU ZORZA12 – KONTROLA CZASU JEDEN OSIEM ZERO DWA ADAM (PAUSE) PIĘTNAŚCIE SEKUND – DZIESIĘĆ SEKUND – PIĘĆ CZTERY TRZY DWA JEDEN – CZAS JEDEN OSIEM ZERO DWA ADAM – ODBIÓR (THIS IS ZORZA12 – TIME CHECK ONE EIGHT ZERO TWO ALFA (PAUSE) ONE FIVE SECONDS – ONE ZERO SECONDS – FIVE FOUR THREE TWO ONE – TIME ONE EIGHT ZERO TWO ALFA – OVER) CYNA12 nadaje: TU CYNA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS CYNA12 – ROGER OUT) 5134. Jeżeli zajdzie taka potrzeba NCS nada kontrolę czasu dla wszystkich stacji pracujących w sieci. W tym przypadku po frazie obwieszczającej zamiar sprawdzenia łączności NCS robi dłuższą przerwę w celu przygotowania zegarów przez operatorów sieci do sprawdzenia, a następnie odlicza czas do wskazanego na początku. NCS może zakomunikować zamiar sprawdzenia czasu o określonej godzinie za pomocą zwrotu KONTROLA CZASU o____ ("TIME CHECK at____"). 5135. Przykład 2: ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – KONTROLA CZASU O JEDEN OSIEM ZERO DWA ADAM (pauza do 15 s przed danym czasem) – PIĘTNAŚCIE SEKUND – DZIESIĘĆ-SEKUND – PIĘĆ CZTERY TRZY DWA JEDEN – CZAS JEDEN OSIEM ZERO DWA ADAM – ODBIÓR 90

(PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – TIME CHECK AT ONE EIGHT ZERO TWO ALFA (pause till 15 s to the design time) – ONE FIVE SECONDS – ONE ZERO SECONDS – FIVE FOUR THREE TWO ONE – TIME ONE EIGHT ZERO TWO ALFA – OVER ) 5136. Przykład 3: ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – KONTROLA CZASU JEDEN OSIEM ZERO DWA ADAM (pauza dla operatorów) – PIĘTNAŚCIE SEKUND – DZIESIĘĆ-SEKUND – PIĘĆ CZTERY TRZY DWA JEDEN – CZAS JEDEN OSIEM ZERO DWA ADAM – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – TIME CHECK ONE EIGHT ZERO TWO ALFA (pause for operators) – ONE FIVE SECONDS – ONE ZERO SECONDS – FIVE FOUR THREE TWO ONE – TIME ONE EIGHT ZERO TWO ALFA – OVER ) 5137. Przykład 4: Sprawdzenie czasu metodą opóźnionego egzekwowania wykonania. ZORZA12 nadaje: PIKA12 – TU ZORZA12 – GOTOWOŚĆ DO – TOLEDO JEDEN OSIEM ZERO DWA ADAM (ROZDZIAŁ) – PIKA 12 – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – EXECUTIVE TO FOLLOW – TOLEDO ONE EIGHT ZERO TWO ALFA – (BREAK) – PIKA12 – OVER) Gdzie: TOLEDO – hasło do kontroli czasu; PIKA12 nadaje: TU PIKA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS PIKA12 – ROGER OUT ) ZORZA12 podaje dokładny czas w momencie jego wybicia tj. 18.02: PIKA12 – TU ZORZA12 – UWAGA -WYKONAĆ – PIKA12 – ODBIÓR (PIKA12 – THIS IS ZORZA12 – STANDBY - EXECUTE – PIKA12 – OVER ) PIKA12 nadaje: TU PIKA12 – ODEBRANO – KONIEC (THIS IS PIKA12 – ROGER OUT ) 5.23 ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI (KANAŁU) 5138. Przykład 1: 91

Hasło oznaczające zmianę częstotliwości (kanału) w sieci to BIAŁY KOT: PIKA12 – TU – ZORZA12 – BIAŁY KOT – ODBIÓR (PIKA12 THIS IS ZORZA12 – WHITE CAT – OVER) Każdy korespondent potwierdza: ZORZA12 – TU AGAWA12 – ODEBRAŁEM ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS AGAWA12 – ROGER OVER) ZORZA12 – TU CYNA12 – ODEBRAŁEM ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS CYNA12 – ROGER OVER) ZORZA12 – TU DYNIA12 – ODEBRAŁEM ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS DYNIA12 – ROGER OVER) NCS podaje komendę do zmiany częstotliwości (kanału), nadaje: PIKA12 – TU – ZORZA12 – BIAŁY KOT – TERAZ – KONIEC (PIKA12 THIS IS ZORZA12 – WHITE CAT – NOW – OUT) 5139. Jeżeli nie ma żadnego hasła w wytycznych organizacyjnych na dokonanie zmiany częstotliwości (kanału) to NCS może zarządzić zmianę częstotliwości (kanału) podając zakodowane przy pomocy Tabeli Dyżurnego Radiotelefonisty (TDR-2014) hasło oznaczające zmianę częstotliwości. 5140. Przykład 2: NCS zakodowała hasło oznaczające „Nadawać na częstotliwości umownej (kanale) nr 381” jako BI, AM, LD, gdzie: BI – „Nadawać na częstotliwości umownej nr ...”; AM – zakodowany numer pola 03; LD – zakodowany numer pola 81. PIKA12 – TU – ZORZA12 – BARBARA IRENA ADAM MARIAN LUDWIK DOROTA ODBIÓR (PIKA12 THIS IS ZORZA12 – BRAVO; INDIA; ALFA; MIKE; LIMA; DELTA OVER) Każda podległa radiostacja potwierdza: ZORZA12 – TU AGAWA12 – ODEBRALEM ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS AGAWA12 – ROGER OVER) ZORZA12 – TU CYNA12 – ODEBRAŁEM ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS CYNA12 – ROGER OVER) ZORZA12 – TU DYNIA12 – ODEBRAŁEM ODBIÓR (ZORZA12 THIS IS DYNIA12- ROGER OVER) 92

NCS potwierdza: PIKA12 – TU – ZORZA12 – ODEBRANO – KONIEC (PIKA12 THIS IS ZORZA12- ROGER OUT)

93

ZAŁĄCZNIK NR 1 – TABELA DYŻURNEGO RADIOTELEFONISTY TDR-2014 ZGŁOSKOWANIE LITER I CYFR W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM Lit

Słowo polskie

Słowo angielskie

Wymowa słowa angielskiego

Lit

Słowo polskie

A

ADAM

ALFA

AL FA

N

NIKODEM

B

BARBARA

BRAVO

BRA WO

O

OLGA

OSCAR

OS KAR

C

CELINA

CHARLIE

CZAR LI

P

PAWEŁ

PAPA

PA PA

Ć

ĆMA

-----------

-----------

Q

QANTUM

QUEBEC

KWE BEK

D

DOROTA

DELTA

DEL TA

R

ROMAN

ROMEO

RO MEO

E

EDWARD

ECHO

EK O

S

STEFAN

SIERRA

SI ER RA

F

FILIP

FOXTROT

FOKS TROT

Ś

ŚWIATOWID

------------

------------

G

GUSTAW

GOLF

GOLF

T

TADEUSZ

TANGO

TAN GO

H

HENRYK

HOTEL

HO TEL

U

URSZULA

UNIFORM

JU NI FORM

I

IGNACY

INDIA

IN DIA

V

VIOLETTA

VICTOR

WIK TOR

J

JÓZEF

JULIET

ŻU LI ETT

W

WALENTY

WHISKY

UIS KI

K

KAROL

KILO

KI LO

X

XAWERY

XRAY

IKS REJ

L

LUDWIK

LIMA

LI MA

Y

YPSYLON

YANKEE

JAN KI

Ł

ŁUKASZ

------------

------------

Z

ZYGMUNT

ZULU

ZU LU

M

MARIAN

MIKE

MAJK

Ż

ŻABA

------------

------------

----

------------

------------

Ź

ŹREBAK

------------

------------

Cyfr

Słowo polskie

Słowo angielskie

0

ZERO

ZERO

ZE RO

5

PIĘĆ

FIVE

FAJF

1

JEDEN

ONE

UAN

6

SZEŚĆ

SIX

SIKS

2

DWA

TWO

TU

7

SIEDEM

SEVEN

SEW EN

3

TRZY

THREE

FRI

8

OSIEM

EIGHT

EIT

4

CZTERY

FOUR

FOU ER

9

DZIEWIĘĆ

NINE

NAJN ER

Wymowa słowa Cyfr angielskiego

94

Słowo polskie

Słowo angielskie NOVEMBE R

Wymowa słowa angielskiego NO WEM BAR

Słowo Wymowa słowa angielskie angielskiego

SŁUŻBOWE SKRÓTY RADIOWE SKRÓT RADIOWY QAA QAA? QAP QAP? QAR QAR? QBM QBM? QCX QCX? QCZ QDA? QDB QDB? QDW QJB... QJB? QJW QJX QRA QRA? QRH QRH? QRK QRK? QRL QRL? QRM

QRM? QRN QRN? QRO QRO? QRP

TREŚĆ SKRÓTU RADIOWEGO Twoją pracę odbieram ... 1 (okresami), 2 (ze zniekształceniami). Jak odbierasz moją pracę? Słuchaj mnie na … kHz (MHz) - jeśli częstotliwość jest podawana w megahercach skrót MHz musi być użyty. Czy słuchać Cię na … kHz (MHz) - jeśli częstotliwość jest podawana w megahercach skrót MHz musi być użyty? Zezwalam przerwać nasłuch na częstotliwości dyżurnej przez okres … minut. Pozwól przerwać nasłuch na częstotliwości dyżurnej przez okres … minut? Zawiadamiam o nadanej do Ciebie … (od kogo) wiadomości o … (czas). Czy … (kryptonim lub sygnał rozpoznawczy) wysłał jakąś wiadomość do mnie? Mój kryptonim (sygnał rozpoznawczy) … Jaki jest twój kryptonim (sygnał rozpoznawczy)? Nie przestrzegasz przepisów korespondencji radiowej. Czy możesz przyjąć wiadomość dla radiostacji ... (kryptonim lub sygnał rozpoznawczy)? Nadałem wiadomość nr … do … (kryptonim lub sygnał rozpoznawczy). Czy nadałeś wiadomość nr… do …(kryptonim lub sygnał rozpoznawczy)? Przejść na częstotliwość zapasową … kHz (MHz) jeśli częstotliwość jest podawana w megahercach skrót MHz musi być użyty. Przejdź na ... 1 (fon), 2 (transmisję danych). Czy mogę przejść na ... 1 (fon), 2 (transmisję danych)? Wyłączam się z powodu burzy. Wyłączam się na polecenie. Moja stacja nazywa się …(kryptonim lub sygnał rozpoznawczy). Jak nazywa się Twoja stacja? Twoja częstotliwość się zmienia. Czy moja częstotliwość się zmienia? Twój sygnał ...1 (bardzo słaby), 2 (słaby), 3 (zadawalający), 4 (dobry), 5 (bardzo dobry). Jaka jest słyszalność moich (lub ...) sygnałów ? Jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać. Czy jesteś zajęty? Występują interferencje … 1. zerowe 2. nieznaczne 3. średnie 4. dotkliwe 5. ekstremalne Czy u Ciebie występują interferencje? Zakłócają mnie wyładowania atmosferyczne. Czy masz problemy z wyładowaniami atmosferycznymi? Zwiększ moc nadajnika. Czy zwiększyć moc nadajnika? Zmniejsz moc nadajnika.

95

QRP? QRQ QRQ ? QRR QRR? QRS QRS? QRT QRT? QRU QRU? QRV QRV? QRX QRX? QRZ QRZ ? QSA...

QSA? QSB QSB? QSL QSL? QSM QSM? QSO QSO? QST

QST? QSV QSV? QSX QSX? QSY QSY? QSZ

Czy zmniejszyć moc nadajnika? Zwiększ szybkość nadawania. Czy zwiększyć szybkość nadawania? Jestem gotów do pracy automatycznej. Czy jesteś gotów do pracy automatycznej? Zmniejsz szybkość nadawania. Czy zmniejszyć szybkość nadawania? Przerwij nadawanie. Czy mam przerwać nadawanie? Nie mam nic dla ciebie. Czy masz coś dla mnie? Jestem gotów. Czy jesteś gotowy? Wywołam Cię ponownie o … na … kHz (MHz) - jeśli częstotliwość jest podawana w megahercach skrót MHz musi być użyty. Kiedy wywołasz mnie ponownie? Wywołuje Cię … (kryptonim lub sygnał rozpoznawczy). Kto mnie wywołuje? Twój sygnał … 1. zanika 2. słaby 3. zadawalający 4. dobry 5. bardzo dobry Jaka jest siła mojego sygnału? Twój sygnał zanika. Czy mój sygnał zanika? Potwierdzam odbiór wiadomości … w całości. Czy możesz potwierdzić odbiór wiadomości …? Powtórz ostatnią wiadomość. Czy mam powtórzyć ostatnią wiadomość? Mogę połączyć się z … Czy możesz połączyć się z …? Pracuj w trybie ...1 (STAŁA CZĘSTOTLIWOŚĆ), 2 ALE, 3 (STANAG 4538), 4 (SKOKOWA ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI), 5 (MUX), 6 (IP PAS), 7 (CNR), 8 (TDMA). W jakim trybie pracować? Daj strojenie. Czy dać strojenie? Słucham … (kryptonim lub sygnał rozpoznawczy) na … kHz (MHz) - jeśli częstotliwość jest podawana w megahercach skrót MHz musi być użyty. Czy słuchasz … (kryptonim lub sygnał rozpoznawczy) na … kHz (MHz) jeśli częstotliwość jest podawana w megahercach skrót MHz musi być użyty? Zmień częstotliwość na …… kHz (MHz) - jeśli częstotliwość jest podawana w megahercach skrót MHz musi być użyty? Czy zmienić częstotliwość? Nadaj każdą grupę (słowo) po dwa razy.

96

QSZ? QTA QTA? QTB QTB? QTC QTC? QTE QTE? QTF QTF? QTR QTR? QUC QUC? QWD QWG QWP QZR... QZS QZW... QZW? AA AB AGN AL ANT AR AS BK BN CFM COL COR DE FM FOR GA GR K KY NO NR NW OK

Czy mam nadawać każdą grupę (słowo) po dwa razy? Anuluj wiadomość nr … Czy powinienem anulować wiadomość? Nie zgadzam mi się liczba grup. Powtarzam pierwszy znak każdej grupy. Czy zgadza się liczba grup? Przyjmij wiadomość. Ile wiadomości masz do nadania? Prawdziwy namiar od Ciebie w kierunku na mnie… stopni (o godz. …) Jaki jest prawdziwy namiar od Ciebie w kierunku na mnie? Położenie Twojej stacji według namiarów: szerokość … długość … o godz. … Jaka jest położenie mojej stacji według namiarów? Dokładny czas .../godz. min./. Jaki jest dokładny czas? Numer ostatniej wiadomości odebranej od Ciebie … Jaki jest numer ostatniej wiadomości odebranej ode mnie? Przyjmuję na siebie obowiązki stacji kontrolującej sieć. Przyjmij obowiązki stacji kontrolującej sieć. Przerwij nadawanie, wykonuj plecenia stacji kontrolującej sieć. Mam uszkodzony ... 1 (odbiornik), 2 (nadajnik), 3 (system antenowy), 4 (system zasilania), 5 (system zdalnego sterowania), 6 (urządzenia końcowe) Sprawdź pracę na siebie. Pracuj (pracuję) w układzie .. 1 (górna wstęga boczna), 2 (dolna wstęga boczna), 3 (modulacja częstotliwości). W jakim układzie pracować? Wszystko po .../numer grupy lub sama grupa. Wszystko przed .../numer grupy lub sama grupa. Od nowa. Wszystko, co tylko było nadane. Przed. Koniec nadawania. Nie oczekuję odpowiedzi. Czekać. Przerwać nadawanie. Wszystko między .../numery grup lub same grupy/ a ... Potwierdzić /potwierdzam/. Sprawdzić /sprawdzam/. Poprawka ... Tu /Znak rozdziału między sygnałami rozpoznawczymi/. Od /z/. Dla. Wznowić nadawanie. Grupa. Koniec mojego nadawania, oczekuję odpowiedzi. Klucz. Nie /zaprzeczenie/. Numer. Rozpoczynam /kontynuuję/ nadawanie. Zrozumiałem /zgadzam się/.

97

PBL R RPT SK SOS TTT TXT W XXX Z

Nagłówek. Odebrano /potwierdzenie odbioru/ Powtórzyć /powtarzam/. Koniec wymiany /koniec łączności/. Międzynarodowy sygnał wzywania pomocy /wezwanie pomocy/. Sygnał bezpieczeństwa. Tekst. Słowo /a/ lub grupa /y/. Sygnał pilności Posługiwać się tabelą kodu Z - ACP131(F)

98

Poziom Pion 0

0

1

2

3

4

5

6

BŁYSKAWICZNA

ZWYKŁA

Podaj hasło

Wywołam Cię ponownie (następny seans ) o godz. …

Uruchom pracę w K/R umowny nr …

ZWYKŁA

1

Przejdź na częstotliwość zapasową

A 01 Przejdź do transmisji danych

02 Przejdź do trybu STAŁA CZĘSTOTLIWOŚĆ

C 03 Przejdź do pracy modemu umowny nr …

Odbieraj na częstotliwości zapasowej umowny nr … 06 Przejdź do pracy modemu umowny nr …

07 Przejdź do trybu SKOKOWA ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI

10 Pracować na danych kolumny nr …

11 SZYFROTELEGRAM

12 BŁYSKAWICZNA

16

17

2

20

B 21 Przejdź na częstotliwość nocną

00

3

Odbieraj na częstotliwości rezerwowej umowny nr 30

4 40

5

Przejdź do trybu ALE

31 NATYCHMIASTOWA

7

D 15 Przejdź do transmisji danych

Przejdź do trybu CNR

K 23 Uruchom pracę w S/R umowny nr …

24 Pracować na danych kolumny nr …

25 Przejdź do trybu STAŁA CZĘSTOTLIWOŚĆ

32 Przejdź do trybu CNR

U 33 Przejdź do trybu TDMA

34

51

R 52 PRIORYTETOWA

53 Przejdź na częstotliwość nocną

J Przejdź na częstotliwość zapasową

L 62 Przejdź do trybu 4538

63 Przejdź do trybu SKOKOWA ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI

64 Uruchom pracę w S/R umowny nr …

Z Podaj hasło

61

43 NATYCHMIASTOWA

26

E 27 PRIORYTETOWA

36

37 Pracować na danych kolumny nr …

46

W

Przejdź do trybu 4538

35

44

45 Przejdź do trybu ALE

Odbieraj na częstotliwości rezerwowej umowny nr 54

8

9

Przejdź na częstotliwość rezerwową umowny nr 08 ZWYKŁA

Odbieraj na częstotliwości zapasowej, umowny nr …

18

Przejdź do trybu MUX

Przejdź na częstotliwość nocną

42

Przejdź do trybu IP PAS

60 Przejdź do trybu SKOKOWA ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI

14

05

BŁYSKAWICZNA

T 41 Przejdź do trybu MUX

50

6

Y

Przejdź na częstotliwość dzienną

22

13

04

7

47

Podaj hasło

55

P 28 SZYFROTELEGRAM

56

65

66

75

76 NATYCHMIASTOWA

Przejdź do trybu 4538

8

9

Przejdź do trybu IP PAS

S

71 PRIORYTETOWA

80

90

Q

72 Pracować na danych kolumny nr …

81

SZYFROTELEGRAM

91

82

73 Przejdź do transmisji danych

M

74 Przejdź do trybu TDMA

Nadawaj na częstotliwości rezerwowej umowny nr … 83

Przejdź do trybu IP PAS

84 Przejdź do trybu IP PAS

92

93

94

99

85 Uruchom pracę w K/R umowny nr …

95

48

49 Przejdź do trybu MUX

58

59

Przejdź na częstotliwość dzienną

O Podaj hasło

F 68 Przejdź do trybu CNR

V 70 ZWYKŁA

77 Przejdź na częstotliwość rezerwową umowny nr

G 69 Odbieraj na częstotliwości zapasowej, umowny nr …

78 79 Pracować na danych kolumny nr …

Przejdź do trybu STAŁA CZĘSTOTLIWOŚĆ

86

89 H

87

X

97

Przejdź do trybu TDMA

96

29

39 Przejdź do trybu IP PAS

57 Przejdź do pracy modemu umowny nr …

67

19 Przejdź do trybu ALE

38

Przejdź na częstotliwość zapasową

Przejdź na częstotliwość dzienną

09

88 Uruchom pracę w S/R umowny nr …

N

98

99

ZAŁĄCZNIK NR 2 – DZIENNIK KORESPONDENCYJNY. ODBIÓR Czas

godz. 15

TREŚĆ Uruchomienie, rozpoczęcie, stan i zakończenie łączności, uszkodzenia radiostacji, wiadomości odbierane i nadawane (bez treści wiadomości). Podsumowanie pracy oraz podpisy objęcia i przekazania dyżuru.

min 00

05 08 10

NADAWANIE Czas rozpoczęcia i zakończenia nadawania godz. min

31 stycznia 20...r. Radiostację rozwinięto według danych zawartych w „Rozkazie zadaniu nr ...”, zasilanie 1 z agregatu rdst. * Dowódca radiostacji sierż. MAJ Dyżur, dokumenty i urządzenia zgodnie z dowodem radiostacji objął szer. POL. 2 Rozpoczęto pracę w K/R nr 6401310 na f rob. = 2600 /nad./, 3250 /odb./. * Praca na nadawanie dozwolona na polecenie Szefa WŁ, kpt. KOWALSKIEGO 3* 4 OLIMP12 Słyszalność 5 * QJB 2 5

Nr 2489 29 ZWYKŁA * 301@olimp12 15

30

25 29

301@olimp12 R 2489

31 41

301@olimp12 6 nr 21 ZWYKŁA * R 21 nr 21 przekazano łącznikowi szer. SOKÓŁ godz. 15.47 podpis

100

43

Adresat (kryptonim lub sygnał rozpoznaw czy)

17

00

7

Dyżur dokumenty i urządzenia zdał – szer. POL * przyjął – szer. JACKOWSKI OLIMP12 QJB1 QZW-1

17

21 26

35

17

OK 8 Tryb łączności fonicznej J3E-GW * Słyszalność 5 9 OLIMP12 nr 143 24 ZWYKŁA *

29 35

R 143 OLIMP12

18

QJX OLIMP12

11

20

OLIMP12 R 10 Na polecenie Szefa WŁ, kpt. KOWALSKIEGO radiostację wyłączono i zwinięto. *

Razem za dobę 31 stycznia : nadawanie : 50 min. odbiór : 80 min. Nadano wiadomości : 2 Odebrano wiadomości : 1 rozmowy : 1 /12 min./ 11* agregaty pracowały zgodnie z kartą pracy sprzętu.

101

10

OBJAŚNIENIA ZAPISÓW 1* - rozwinięcie radiostacji. 2* - rozpoczęcie pracy w kierunku radiowym nr 6401310 na częstotliwości roboczej 2600 kHz /nadawczej/ 3250 kHz /odbiorczej/. 3* - rozpoczęcie pracy na nadawanie /podajemy stanowisko, stopień i nazwisko osoby funkcyjnej udzielającej zezwolenia na nadawanie/. 4* - nawiązanie łączności fonicznej „OLIMP12” – kryptonim korespondenta. Cyfra 5 – słyszalność radiostacji korespondenta. Przejście do transmisji danych. 5* - nadanie wiadomości email nr 2489, grup 29, kategorii pilności „ZWYKŁA” do korespondenta o adresie email 301@olimp12 i otrzymanie potwierdzenia 6* -odbiór email nr 21, z kategorią pilności „ZWYKŁA” od korespondenta o adresie email 301@olimp12. 7* - przekazanie dyżuru. 8* - przejście do pracy fonicznej oraz wyrażenie zgody na tę pracę przez radiostację o sygnale rozpoznawczym „OLIMP12”. 9* - nadanie fonicznie wiadomości numer 143 do radiostacji o kryptonimie „OLIMP12”. 10* - zwinięcie radiostacji oraz otrzymanie potwierdzenia przekazania służbowego skrótu radiowego QJX od radiostacji o kryptonimie „OLIMP12” 11* - o podsumowaniu pracy za dobę.

102

ZAŁĄCZNIK NR 3 – DZIENNIK EWIDENCJI PRACY SYSTEMU. Użytkownik

Typ środka Częstotliwość (kHz) łączności radiowej

1 1.

2 szer. KWIK

3 RRC-9311

4 5 HOPPING: 25.000- 061530Z STY14 28.000 MHz (skok 25 KHz)

6 061930Z STY14

7 Rejon MSD

2.

szer. KWIK

RRC-9311

30.000MHz

062130Z STY14

062230Z STY14

Rejon MSD

3.

szer. KWIK

RRC-9311

HOPPING: 32.025- 062130Z STY14 32.750 MHz (skok 25 KHz)

062230Z STY14

Rejon MSD

LP.

Data i czas rozpoczęcia i zakończenia Rejon pracy Działania początek koniec

103

Przerwy w łączności

Uwagi

8 9 Od 061630Z STY14 do 061730Z STY14 Przerwa w łączności z uwagi na PROMIEŃ 1 Od 062230Z STY14 Zakłócenia na częstotliwości

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OPRACOWYWANIE SZYFROTELEGRAMU. 4.1000. Szyfrotelegramy powinny być wymieniane bezpośrednio pomiędzy kancelariami kryptograficznymi. 4.1001.

Jeśli

nie

ma

możliwości

technicznych

organizacji

systemu

teleinformatycznego zapewniającego taki obieg informacji, wówczas szyfrotelegramy są opracowywane oraz przekazywane zgodnie z

„Zaleceniami

kryptograficznymi

w

zakresie

postępowania

wykorzystywanymi

z

materiałami

w kryptograficznym

przetwarzaniu informacji niejawnych szyfrem klasycznym” przez obsługę kancelarii kryptograficznej i przekazane do nadania obsłudze z zachowaniem

radiostacji

przepisów

ochrony

informacji

niejawnych. 4.1002. Jeśli szyfrotelegram zostanie przygotowany przez obsługę kancelarii kryptograficznej w następującym układzie: 1) nagłówek

szyfrotelegramu:

nr szyfrotelegramu,

adres

kategoria

nadawcy,

pilności oraz

adres ilość

odbiorcy,

grup

(treści

nielogicznej); 2) treść nielogiczna ułożona w tabelę grup cztero-pięcioznakowych; 3) zakończenie szyfrotelegramu: data, czas dostarczenia i podpis, wówczas operator postępuje z nim w następujący sposób: a) zamienia kryptonim węzła łączności (jednostki wojskowej) na adres radiowy; b) dodaje słowo SZYFROTELEGRAM c) oblicza liczbę grup biorąc pod uwagę: - grupy adresu nadawcy (dwie grupy); - grupy adresata (dwie grupy); - grupę kategorii pilności (jedna grupa); - grupę numeru (jedna grupa); - grupę słowa SZYFROTELEGRAM (jedna grupa) - grupy treści nielogicznej;

104

- koduje za pomocą TDR-2014 nagłówek (kategorię pilności, numer, ilość grup, adresy radiowe WŁ, sygnały rozpoznawcze osób funkcyjnych, słowo SZYFROTELEGRAM). d) nawiązuje łączność z korespondentem, nadaje propozycję przyjęcia, a po otrzymaniu zgody na odbiór nadaje go zgodnie z przyjętym sposobem nadawania. 4.1003. Szyfrotelegramy mogą być przesłane w formie wiadomości elektronicznej (np. e-mail, hyperterminal) w formie obrazu (faks) lub ewentualnie mogą być nadane fonicznie. 4.1004.

W

przypadku

niezwłocznie

odebrania

powiadamia

szyfrotelegramu obsługę

o wpłynięciu takiej wiadomości.

105

kancelarii

dyżurny

operator

kryptograficznej

ZAŁĄCZNIK NR 5 – PODSTAWOWE FORMULARZE WIADOMOŚCI W DZIAŁANIACH TAKTYCZNYCH. 5.1 PODCZAS EWAKUACJI RANNYCH (MEDEVAC REQUEST) 5.1000. Formularz ewakuacji rannych (chorych)/NATO 9-LINE MEDEVAC LINIA1: MIEJSCE PODJĘCIA RANNYCH/LOCATION OF PICKUP SITE. LINIA2: CZĘSTOTLIWOŚĆ i KRYPTONIMY (SYGNAŁY ROZPOZNAWCZE) W MIEJSCU EWAKUACJI/FREQUENCY AND CALL SIGN AT PICKUP SITE. LINIA3: LICZBA OSÓB WYMAGAJĄCYCH EWAKUACJI/NUMBER OF PATIENTS BY PRECEDENCE: A- naglący nieoperacyjny/urgent non-surgical; B- naglący operacyjny/urgent-surgical; C- z pierwszeństwem (ewakuowany do 4 godzin)/priority - evacuate within 4 hours; D- rutynowy (ewakuowany do 24 godzin)/routine (evacuate within 24 hours); E- ewakuowany kiedy będzie możliwe/evacuate when possible. LINIA4: WYMAGANE SPECJALNE WYPOSAŻENIE/SPECIAL EQUIPMENT REQUIRED: A - brak/none; B – podwieszenie/hoist; C – wyciągarka/extraction equipment; D – respirator/ventilator. LINIA5: LICZBA EWAKUOWANYCH OSÓB ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH HOSPITALIZACJI/NUMBER OF PATIENTS OF TYPE: L + # na noszach/of litter; A + # siedzących/of ambulatory. LINIA6: NA CZAS WOJNY: BEZPIECZEŃSTWO W REJONIE REALIZOWANIA MISJI/WARTIME: SECURITY OF PICKUP SITE: N - brak przeciwnika/no enemy troops;

106

P - możliwa obecność przeciwnika w rejonie/possible enemy troops in the area; E - uwaga na przeciwnika w rejonie lądowania/confirmed enemy troops in the area; X - przeciwnik w rejonie lądowania (wymagana eskorta)/currently engaged with enemy troops (armed escort recommended). LINIA7: SPOSÓB OZNAKOWANIA LĄDOWISKA/MARKING OF PICKUP SITE: A - panele/panels; B - sygnały pirotechniczne/pyrotechnic signal; C - sygnały dymne/smoke signal; D - brak/none; E - inne (kolor)/other (what color). LINIA8: STATUS I NARODOWOŚĆ PODEJMOWANYCH OSÓB/PATIENT’S NATIONALITY AND STATUS (IF KNOWN): A- żołnierz NATO, narodowość/NATO military, nationality; B- cywil NATO, narodowość/NATO civilian, nationality; C- żołnierz inny niż NATO, narodowość/non NATO soldier, nationality; D- cywil inny niż NATO, narodowość/non NATO civilian, nationality; E- jeniec/prisoner of war; F- wysoce wartościowy wymagana eskorta/high value target (armed escort required). LINIA9: NA CZAS WOJNY: RODZAJ SKAŻEŃ W REJONIE REALIZOWANIA MISJI/WARTIME: NBC CONTAMINATION: N- jądrowe/nuclear; B- biologiczne/biological; C- chemiczne/chemical; N- brak/none. 5.1001. Formularz ewakuacji rannych (NATO 9-LINE MEDEVAC) zawiera wszystkie niezbędne dla załóg statków powietrznych dane, wymagane 107

dla prawidłowego

i skutecznego

przeprowadzenia

ewakuacji

medycznej. 5.1002. W pierwszym punkcie formularza zawarta jest informacja o miejscu podjęcia rannych. Dane tego miejsca podawane są w postaci współrzędnych układu MGRS lub współrzędnymi długości i szerokości geograficznej. 5.1003. Punkt drugi określa częstotliwość radiową i znaki wywoławcze w

miejscu

ewakuacji,

zarówno

dla

załóg

śmigłowców,

jak i komponentu lądowego. 5.1004. W punkcie trzecim określa się liczbę osób wymagających ewakuacji ze względu na odniesione rany lub chorobę. 5.1005.

Czwarty

punkt

formularza

określa

specjalne

wyposażenie

na pokładzie śmigłowca wymagane do przeprowadzenia pomyślnej ewakuacji. 5.1006. Punkt piąty formularza opisuje liczbę ewakuowanych osób ze względu na sposób ich hospitalizacji. 5.1007. Informacje zawarte w punkcie szóstym podawane są wyłącznie w trakcie działań wojennych i dotyczą bezpieczeństwa w rejonie realizowania misji z uwagi na możliwość bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem. 5.1008. Punkt siódmy opisuje sposób oznakowania lądowiska. 5.1009. Punkt ósmy opisuje status i narodowość podejmowanych osób. 5.1010. Ostatni, dziewiąty punkt dotyczy rodzaju skażeń w rejonie realizowania misji. 5.2

W

SYTUACJI

BEZPOŚREDNIEGO

KONTAKTU

Z PRZECIWNIKIEM. 5.1011. Formularz meldunku o bezpośrednim kontaktu z przeciwnikiem przedstawia się następująco: LINIA1. POZYCJA/POSITION. LINIA2. OPIS CELU/TARGET DESCRIPTION. 108

LINIA3. POZYCJA PRZECIWNIKA/ENEMY POSITION. LINIA4. OCZEKIWANA AKCJA/EXPECTED ACTION: 5.1012.

Podczas

bezpośredniego

kontaktu

z

przeciwnikiem

zaleca

się prowadzenie korespondencji w sposób jak najbardziej skrócony i jednocześnie dokładny. Używa się w tym celu krótkiego formularza opisującego w czterech punktach potrzebne dane. 5.1013. Punkt pierwszy zawiera pozycję wojsk własnych (współrzędne układu MGRS lub długość i szerokość geograficzna) oraz, jeśli to możliwe, określenie najbliższej miejscowości, drogi i kierunku poruszania

się

wojsk

własnych,

z uwzględnieniem

kierunku

poruszania się, gdyż w odniesieniu do niego będzie określana pozycja przeciwnika. 5.1014. W punkcie drugim zawarte są informacje opisujące cel (co jest celem, jego liczba i co aktualnie robi). 5.1015. Punkt trzeci określa pozycję przeciwnika w odniesieniu do kierunku poruszania się wojsk własnych. 5.1016. W punkcie czwartym zawarta jest informacja określająca, jakiego charakteru działania mają być podjęte przez lotnictwo względem przeciwnika (unieszkodliwienie, demonstracja siły, rozpoznanie). 5.3 PODCZAS BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z PRZECIWNIKIEM PO WEZWANIU WSPARCIA Z POLA WALKI. 5.1017. Do prowadzenia łączności radiowej w przypadku wezwania lotnictwa wojsk lądowych wykorzystywany jest formularz mający takie samo przeznaczenie, jak w przypadku ewakuacji rannych, czyli dostarczenie informacji o istniejącym zagrożeniu, oczekiwanej pomocy ze strony lotnictwa oraz szczegółowym opisie danej sytuacji. 5.1018. Formularz wsparcia przez siły QRF zawiera wszystkie niezbędne dane, konieczne do natychmiastowego udzielenia wsparcia lotniczego oczekującym na nie wojskom własnym.

109

FORMULARZ QRF/QRF REQUEST FORM LINIA1: MIEJSCE/PLACE. LINIA2: OCZEKIWANE WSPARCIE/REQUEST: A- tylko CAS/CAS only; B- QRF na pokładzie/Ground QRF on board. LINIA3: CZĘSTOTLIWOŚĆ I KRYPTONIMY (SYGNAŁY ROZPOZNAWCZE/FREQUENCY AND CALL SIGN AT HOT SPOT: LINIA4: OPIS CELU/TARGET DESCRIPTION. LINIA5: LOKALIZACJA CELU/TARGET LOCATION. LINIA6: SPOSÓB OZNAKOWANIA CELU/TYPE OF TARGET MARK. LINIA7: OPIS WOJSK WŁASNYCH/IDENTIFICATION OF FRIENDLY FORCES. LINIA8: AKTUALNA SYTUACJA W REJONIE DZIAŁAŃ/REMARKS AND BRIEF DESCRIPTION OF THE SITUATION. 5.1019.

W punkcie pierwszym określone jest miejsce działania wojsk

oczekujących na wsparcie poprzez współrzędne układu MGRS lub długość i szerokość geograficzną oraz, jeśli to możliwe, określenie najbliższej miejscowości, drogi i kierunku poruszania się wojsk własnych. 5.1020. Punkt drugi określa oczekiwane wsparcie. W zależności od stopnia zagrożenia może to być tylko wsparcie realizowane przez śmigłowce lub dodatkowo wzmocnione grupą żołnierzy sił szybkiego reagowania na ich pokładzie. 5.1021. W punkcie trzecim zawarte są częstotliwość radiowa oraz znaki wywoławcze komponentu lądowego i lotnictwa. 5.1022. Dane punktu czwartego opisują cel. Należy zwrócić uwagę na to, aby opis celu był krótki, a jednocześnie, żeby dokładnie charakteryzował cel.. 5.1023. W punkcie piątym zawarta jest informacja o lokalizacji celu w stosunku do wojsk własnych (konwoju, żołnierzy będących pod ostrzałem przeciwnika). Lokalizację celu określa się podając na której 110

godzinie tarczy zegara znajduje się cel, przyjmując za godzinę dwunastą kierunek poruszania się wojsk własnych. 5.1024. Punkt szósty określa sposób oznakowania celu. 5.1025. Zawarte w punkcie siódmym dane szczegółowo opisują wojska własne (ilość pojazdów, żołnierzy, kierunek poruszania się), a także sposób ich oznakowania. 5.1026. Ostatni, ósmy punkt, powinien zawierać dane określające aktualną sytuację w rejonie działań, z którego wzywana jest prośba o wsparcie z powietrza. 5.4 PODCZAS MELDOWANIA O ZNALEZIENIU IMPROWIZOWANYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH (IED) LUB NIEWYBUCHÓW (UXO) 5.1027. Do prowadzenia łączności radiowej w przypadku znalezienia IED/UXO wykorzystywany jest formularz zawierający wszystkie niezbędne dane, konieczne do podjęcia działań. FORMULARZ IED/UXO/ IED/UXO SPOT REPORT LINIA1: Data, czas/Data - time group (znalezienia przedmiotu). LINIA2: Zgłaszający, miejsce przebywania/Reporting unit & location. LINIA3: Rodzaj środka/Type of ordnance. LINIA4: Miejsce znalezienia przedmiotu/Location of UXO/IED. LINIA5: Miejsce spotkania i bezpieczna droga dojścia dla sił wsparcia/Location os Randezvous (RV) and safe route with requesting Force. LINIA6: Sposób kontaktu/Contact method. LINIA7: Sytuacja taktyczna/Tactical situation. LINIA8: Zabezpieczenie zniszczeń lub możliwości zabezpieczenia/Collateral Damage or potential for collateral damage. LINIA9: Podjęte działania zabezpieczające Protective measures. LINIA10: Proponowany stopień ważności/Recommended priority. 5.1028. W pierwszym punkcie formularza zawarta jest informacja o czasie znalezienia przedmiotu. 111

5.1029. Punkt drugi określa zgłaszającego oraz jego miejsce przebywania. Dane tego miejsca podawane są w postaci współrzędnych układu MGRS lub współrzędnymi długości i szerokości geograficznej. 5.1030. W punkcie trzecim określa się rodzaj środka (zrzucone, wystrzelone, położone, rzucone). 5.1031. Czwarty punkt określa miejsce znalezienia środka. Dane tego miejsca podawane są w postaci współrzędnych układu MGRS lub współrzędnymi długości i szerokości geograficznej. 5.1032. Punkt piąty formularza opisuje miejsce spotkania i bezpieczna droga dojścia dla sił wsparcia): miejsce znalezienia przedmiotu. 5.1033. Informacje zawarte w punkcie szóstym określają sposób kontaktu w tym częstotliwość radiową i kryptonimy (sygnały rozpoznawcze) w

miejscu

ewakuacji,

zarówno

dla

załóg

śmigłowców,

jak i komponentu lądowego.. 5.1034. Punkt siódmy opisuje aktualną sytuację w rejonie działań. 5.1035. Punkt ósmy opisuje czemu zagraża wykryty środek: ludzie, infrastruktura, zabezpieczenia

sprzę. –

zabezpieczenie czemu

zagraża

zniszczeń wykryty

lub

możliwości

środek:

ludzie,

infrastruktura, sprzęt 5.1036. Ostatni, dziewiąty punkt dotyczy rodzaju podjętych działań zabezpieczających. 5.1037. Ostatni, dziesiąty punkt określa proponowany stopień ważności (natychmiastowy, pośredni, zwykły, żaden).

112

ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W INSTRUKCJI. Skrót

Rozwinięcie w języku angielskim

3G

Third generation ALE

ACP

Allied Communication Publication

ACO

Airspace Control Order

ADatP-3

Allied Data Publication Number 3

AIS

Air Identification System

AMD

Automatic Message Display

ALE

Auto Link Establishment

ARQ

Automatic Repeat reQuest

ASTERIX

All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange

ATO

Air Task Order

BER

Bit Error Rate

BFT

Blue Force Tracking

BSP

-

Rozwinięcie w języku polskim Automatyczne nawiązywanie połączenia opisane w STANAG 4538 Sojusznicza publikacja dotycząca zagadnień teleinformatycznych Rozkaz o kontroli przestrzeni powietrznej Format wymiany podstawowych sformalizowanych dokumentów System Automatycznej Identyfikacji Automatyczne wyświetlanie wiadomości tekstowej Automatyczne nawiązywanie połączenia opisane w MIL-STD-188-141A Automatyczne powtarzanie transmisji Protokół wymiany danych przeznaczony do wymiany informacji wykorzystywanych do kontroli przestrzeni powietrznej w Europie Rozkaz bojowy dla Sił Powietrznych Elementowa bitowa stopa błędów Śledzenie wojsk własnych Bezzałogowy statek powietrzny

C2

Command and Control

Dowodzenie i kierowanie

C2S

Command and Control System

System dowodzenia i kierowania

C3

CAS

Consultation, Command and Control Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Close Air Support

Konsultacje, dowodzenie i kierowanie Konsultacje, Dowodzenie, Kierowanie, Łaczność, Wywiad, Nadzór i Rozpoznanie Bezpośrednie wsparcie lotnicze

CDMA

Code Division Multiple Access

CFTP

Compressed File Transfer Protocol

Wielodostęp z podziałem kodowym protokół zapewniający kompresję informacji przesyłanej z wykorzystaniem poczty elektronicznej w kanale HF

C4ISR

COMSEC

Communications and Information Systems Communications Security

CSMA

Carrier Sense Multiple Access

ECCM

Electronic Counter-Countermeasure

EM

Electromagnetic

Bezpieczeństwo łączności Protokół wielodostępu z badaniem stanu kanału i wykrywaniem kolizji Ochrona przed przeciwdziałaniem elektronicznym Elektromagnetyczny

EMCON

Emission Control

Kontrola emisji elektromagnetycznej

EMS

Electromagnetic Spectrum

Widmo elektromagnetyczne

ENSITREP

Enemy Situational Report

Meldunek o sytuacji wojsk przeciwnika

EPM

Electronic Protective Measures

Działania obrony radioelektronicznej

FEC

Forward Error Correction

Metoda korekcji błędów

CIS

113

Systemy łączności i informatyki

FDMA

Frequency Division Multiple Access

GPS

Global Positioning System

GŚR

Wielodostęp z podziałem częstotliwościowym System nawigacji satelitarnej Grupa Środków Radiowych Fale dekametrowe (3-30 MHz - podział dekadowy zgodnie z ITU) Kształt fali używany w wąsko i szerokopasmowych kanałach satelitarnych Improwizowany ładunek wybuchowy

-

HF

High Frequency

HPW

High Performance Waveform

IED

Improvised Explosive Device

IFF

Identification Friend or Foe

ITU

International Telecommunication Union

IP

Internet Protocol

LPC

Linear Predictive Coding

Identyfikacja swój-obcy Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna Protokół stosowany do adresowania węzłów w warstwie Internet wg. 4 warstwowego modelu sieci Fale krótkie (1,5-30 MHz - podział tradycyjny widma elektromagnetycznego) Kodowanie oparte na predykcji liniowej

LQA

Link Quality Analysis

Automatyczny dobór najlepszego kanału

MANET

MGRS

Mobile Ad-Hoc Network Enhanced Mixed Excitation Linear Predictive Military Grid Reference System

Mobilna sieć na żądanie Liniowe kodowanie predykcyjne z mieszanym pobudzeniem System wojskowej siatki odniesienia

MIL-STD

Military Standard

MIP

Multilateral Interoperability Programme

MISREP

Mission Report

Porozumienie standaryzacyjne USA Miedzynarodowy Program Osiągania Interoperacyjności Meldunek po realizacji zadania

NCS

Net Control Station

Stacja kontrolująca sieć

OWNSITREP

Own Situational Report

Meldunek o sytuacji wojsk własnych

OTHGOLD

Over the Horizon Targeting Gold

Cyfrowy format wiadomości

KF

MELP

-

PBE

-

Procedury Bezpiecznej Eksploatacji

PKWŁ

-

Punkt Kierowania Węzłem Łączności

QRF

Siły szybkiego reagowania

Quick Response Forces

RCN

-

Radiowe Centrum Nadawcze

RCO

-

Radiowe Centrum Odbiorcze

SADL SD

Cyfrowy format wiadomości

Situational Awareness Data Link -

Stanowisko Dowodzenia

SDMA

Space Division Multiple Access

SFAF

Standard Frequency Action Format

SMS

Short Message Service

STANAG

NATO Standardization Agreement

SWB

-

114

Wielodostęp z podziałem przestrzennym Format wymiany danych w systemie zarządzania widmem częstotliwości Spectrum XXI Usługa krótkiej wiadomości tekstowej Porozumienie standaryzacyjne NATO Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa

TCP

Transmission Control Protocol

TDL

Tactical Data Link

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Połączeniowy, niezawodny protokół komunikacyjny warstwy transportowej wg. 4 warstwowego modelu sieci Taktyczne systemy transmisji danych

TDMA

Time Division Multiple Access

Wielodostęp z podziałem czasowym

SZ RP

-

TDR-2014

Tabela Dyżurnego Radiotelefonisty Otwarty standard cyfrowej łączności radiowej Czas dnia

-

TETRA

Terrestrial Trunked Radio

TOD

Time Of Day

TRANSEC

Transmission Security

UDP

User Data Protocol

UHF

Ultra High Frequency

UKF

-

UXO

Unexploded Ordnance

VHF

Very High Frequency

VMF

Variable Message Format

VSWR

Voltage Standing Wave Ratio

Bezpieczeństwo transmisji Bezpołączeniowy protokół komunikacyjny warstwy transportowej wg. 4 warstwowego modelu sieci Fale metrowe (300-3000 MHz - podział dekadowy zgodnie z ITU) Fale ultrakrótkie (30-300 MHz - podział tradycyjny widma elektromagnetycznego) Niewybuch Fale decymetrowe (30-300 MHz podział dekadowy zgodnie z ITU) Cyfrowy format danych-

Napięciowy współczynnik fali stojącej Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami Węzeł Łączności

WR

-

Węzeł Radiowy

WBZC

115

DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. ACP – 121(H) Communication Instructions General. 2. ACP – 125(F) Communication Instructions Radiotelephone Procedures. 3. ACP – 131(F) Communication Instructions Operating Signals. 4. ACP – 167 Glossary of Communications – Electronics Terms. 5. ATP-3.3.2.1(A) Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support Operations. 6. Doktryna systemów łączności i informatyki Sił Zbrojnych RP-D/6. 7. Dokument doktrynalny Walka elektroniczna sygn. 1549/2003. 8. Drugi Projekt Studyjny Tymczasowej Instrukcji Walka radioelektroniczna DD-3.6(B). 9. Instrukcja

organizacji

lotniczej

łączności

radiowej

Sił

Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Zasady prowadzenia korespondencji radiowej w lotach taktycznych oraz bojowych. 11. Instrukcja ratownictwa lotniczego w obszarze lądowym RP. 12. Tymczasowa instrukcja funkcjonowania systemu Link 16 w Siłach Zbrojnych RP. 13. Zalecenia w zakresie postepowania z materiałami kryptograficznymi wykorzystywanymi w kryptograficznym przetwarzaniu informacji niejawnych szyfrem klasycznym.

116
Przepisy korespondencji w systemach łacznoci radiowej SZ RP

Related documents

116 Pages • 23,908 Words • PDF • 975.3 KB

42 Pages • 7,693 Words • PDF • 1 MB

9 Pages • 2,474 Words • PDF • 326.7 KB

3 Pages • 432 Words • PDF • 96.9 KB

29 Pages • 1,056 Words • PDF • 16.3 MB

11 Pages • 1,763 Words • PDF • 791.4 KB

3 Pages • 863 Words • PDF • 525.8 KB

2 Pages • 307 Words • PDF • 45.8 KB

1 Pages • 692 Words • PDF • 41.3 KB

158 Pages • PDF • 128.6 MB