Psychologia Osobowości - główne pojęcia

0 Pages • 806 Words • PDF • 65.4 KB
Uploaded at 2021-09-24 06:46

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


podejście psychodynamiczne - nieświadomość podejście humanistyczne - świadomość podejście poznawcze - połączenie (nieświadomość, strategie obronne, wewnętrzne doświadczenia) podejście społeczno poznawcze podejście psychodynamiczne Zygmunt Freud model dynamiczny model ekonomiczny model topograficzny model rozwojowy model strukturalny popęd życia popęd śmierci presja, źródło, cel, obiekt napięcie kateksja psychiczna energia id ego superego zasada przyjemności zasada rzeczywistości pomyłka freudowska stadia psychoseksualne kompleks Edypa i Elektry fiksacja typ osobowości konflikt (intrapsychiczny) lęk obiektywny lęk neurotyczny lęk moralny psychiczny determinizm mechanizmy obronne wyparcie zaprzeczenie projekcja przemieszczenie reakcja upozorowana sublimacja identyfikacja z agresorem izolacja regresja racjonalizacja intelektualizacja anulowanie marzenia senne treść jawna treść utajona nieświadomość przeniesienie / przeciwprzeniesienie natura vs kultura introjekcja internalizacja nieświadomość kolektywna

podprogowa aktywacja psychodynamiczna spostrzeganie podprogowe obrona percepcyjna proces pierwotny - język nieświadomości (nielogiczny) proces wtórny - język świadomości Erik Erikson formowanie tożsamości stadia rozwoju psychospołecznego Alfred Adler kompleks niższości kompleks wyższości niższość fizyczna popęd agresji dążenie do perfekcji zrozumienie społecznej odpowiedzialności typy osobowości (grec.) perfekcja (nie istnieje) Gustaw Jung jaźń ego nieświadomość indywidualna nieświadomość zbiorowa archetypy ekstrawersja / introwersja funkcje psychiczne (mupi) proces indywidualizacji samorealizacja (cel rozwoju) 8 typów osobowości (ekst/intr, racj/irracj) Karen Horney lęk podstawowy style adaptacji (do lęku podstawowego) Ja realne Ja pogardzane Ja idealne dążenie do ludzi (uległość) dążenie od ludzi (wycofanie) dążenie przeciwko ludziom (agresja) 10 neurotycznych potrzeb (poszukiwanie bezpieczeństwa) Heinz Kohut narcyzm zdrowy narcyzm patologiczny teorie relacji z obiektem Margaret Mahler symbioza psychotyczna normalna symbioza Erich Fromm charakter autorytarny mechaniczny konformizm charakter destruktywny

podejście humanistyczne trzecia siła egzystencjalizm fenomenologia Erich Fromm więź pierwotna indywidualizacja potrzeby człowieka typy charakteru społecznego 8 potrzeb egzystencjalnych Kurt Goldstein teoria organicystyczna / holistyczna samorealizacja Abraham Maslow hierarchia potrzeb (wartości) motywacja wzrostu motywacja niedoboru cechy osób samorealizujacych się doświadczenia szczytowe Inwentarz Osobistej Orientacji Carl Rogers natura człowieka bezwarunkowa akceptacja potrzeba akceptacji Ja i doświadczenie (organizm) pole fenomenologiczne - sposób postrzegania i doświadczania świata Ja Obraz Ja Ja idealne samorealizacja / samoaktualizacja rozbieżność Ja i doświadczenia (os. zdrowa) rozbieżność Ja i doświadczenia (os. neurotyczna) rozbieżność Ja realne i Ja idealne (+ Tory Higgins - Ja powinnościowe) terapia zorientowana na klienta etapy rogeriańskiej terapii Q Sort wrodzony potencjał potrzeba akceptacji nieoceniające doświadczanie

podejście poznawcze Gestalt figura i tło Viktor Emil Frankl logoterapia jedność (ciało, psychika, duchowość) sens życia nerwica neogenna MLQ - kwestionariusz sensu życia Edward Tolman uczenie utajone teoria zachowania molarnego prawa SOR Kurt Lewin przestrzeń życiowa bieżąca przyczynowość osoba zależna od pola osoba niezależna od pola George Kelly człowiek - badacz konstrukt osobisty biegun podobieństwa biegun przeciwieństwa konstrukt słowny / przedsłowny / zanurzony nadrzędny / podrzędny rdzenny /peryferyczny Rep-Test (definicja) wady systemu konstruktów: przepuszczalność / nieprzepuszczalnosc rozluźnienie / usztywnienie zawężenie / rozszerzenie Aaron Beck triada depresyjna BDI (skala depresji) Jean Piaget schematy asymilacja akomodacja stałość przedmiotu dziecięcy egocentryzm centracja ≠ pojęcie niezmienności odwracalność skrypty fazy rozwoju (przejrzyj swoją prace, wypisz więcej pojęć) (+ piąta faza rozwoju - rozumowanie dialektyczne) oddziaływanie teorii Piageta

Ja niezależne Ja zależne Tory Higgins wymiary Ja (perspektywy i obszary) konstruowanie przyszłości (proaktywne / reaktywne / strategie) Julian Rotter umiejscowienie kontroli (wewnętrzne / zewnętrzne) samoregulacja poczucie własnej skuteczności 4 typy info pws strategie samooceny funkcje samooceny potrzeba domknięcia poznawczego (niska / wysoka)

podejście narracyjne opowiadanie historii treść styl narracji (schemat narracyjny) Epstein systemy Ja (doświadczeniowy / racjonalny) narracyjny tryb przetwarzania info paradygmatyczny tryb przetwarzania info schemat narracyjny wzorce narracji (stabilny, pro/regresywny, tragedia, happy ending, komedia/dramat, saga) autonarracja narracyjna motywacja autonarracja (proaktywna / defensywna) nadzieja podstawowa (Erikson)

podejście społeczno-poznawcze oczekiwania - przekonania kompetencje - umiejętności cele standardy ewaluatywne kwestionowanie cech Harry Sullivan osobowość (zależna od sytuacji społecznych) koleżeństwo iluzja indywidualności Henry Murray podejście interakcjonistyczne presja środowiskowa 11 potrzeb temat TAT (test apercepcji tematycznej) Walter Mischel zachowanie zależne od sytuacji a nie osobowości kompetencje strategie kodowania oczekiwania plany odraczanie gratyfikacji test pianki (marshmallow) modelowanie podpis behawioralny Albert Bandura obserwacyjne uczenie model wzajemnego wpływu (B, P, E) wzajemny determinizm czynniki zwiększające działanie modelowania poczucie własnej skuteczności optymizm umiejętność radzenia sobie ze stresem kompetencje społeczne wpływ środowiska wzmocnienia społeczne wzorce zachowania dążenie do realizacji celów samoregulacja

teorie cech kwestionariusz postaw i orientacji wobec świata zew. (ekst/intro, percepcyjna / oceniająca) Gordon Allport cechy (dyspozycje dominujące, centralne, wtórne) analiza czynnikowa Raymond Cattell 16 FP (jednostki osobowości) dane L dane Q dane T Hans Eysenck 3 typy osobowości (ekstrawersja, neutoryczność, psychotyczność) EPQ-R (zrewidowany kwestionriusz osowbowości) Costa i McCrae BIG 5 (PMO) otwartość sumienność ekstrawersja ugodowość naurotyzm kwestionariusze (dwubiegunowy inwentarz Goldberga, NEO-PI-R, NEO-FFI

kultura a osobowość Bronisław Piłsudski lud Ainy (język, kultura, muzyka, mity, zwyczaje) Bronisław Malinowski obserwacja uczestnicząca funkcjonalizm - teoria kultury Ralph Linton kulturowe podstawy osobowości Theodore Newcomb teoria kulturowych ról społecznych rodzaje kulturowych ról społecznych (specyficzne, wspólne) doświadczenia dzieciństwa (łącznik) pokrewieństwo i dziedziczenie (związki krwi) obustronne patrylinearyzm (po linii męskiej) matrylinearyzm (po linii żeńskiej) Horney dążenie ku - miłość oddalanie się - niezależność przeciwstawianie się - dominacja Ja w społeczności (niezależne / współzależne) Karol Marx wpływ systemu ekonomicznego status socjoekonomiczny (SES) - edukacja i przychody gradient SES idiolekt dialekt lingwistyczny relatywizm
Psychologia Osobowości - główne pojęcia

Related documents

5 Pages • 1,834 Words • PDF • 128.1 KB

95 Pages • 41,787 Words • PDF • 2.1 MB

0 Pages • 806 Words • PDF • 65.4 KB

507 Pages • 147,449 Words • PDF • 5.1 MB

4 Pages • 1,220 Words • PDF • 397.9 KB

2 Pages • 597 Words • PDF • 104.3 KB

0 Pages • 6,442 Words • PDF • 314.8 KB

271 Pages • PDF • 98.9 MB