! RAMS MICHAŁ - Uwagi do MPZP Nr 284 7 2016 Kopiec Konfederatów Barskich w Rzeszowie

54 Pages • 7,977 Words • PDF • 64 MB
Uploaded at 2021-09-24 13:53

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Rzeszów, 31 lipca 2019

I. Uwagi do graficznego załącznika nr 1 – rysunku planu (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich”): Uwagi 01, 02 - Na rysunku planu na terenie KDZ.2 w pobliżu oznaczenia [ZP] (przy ZP.6) z miejsca leżącego na wprost kopca zgłaszam brak wprowadzenia oznaczenia informacyjnego: “OSIE WIDOKOWE NA KOPIEC KONFEDERATÓW BARSKICH” tzn. osi widokowej biegnącej równolegle do terenów linii kolejowej oznaczonej KK.1, jest to kontynuacja ważnej osi widokowej z przeciwległego lewego brzegu Rzeki Wisłok nakierowanej na kopiec, zgłaszam brak drugiej osi mającej początek z „zakrętu-zakola” rzeki Wisłok i biegnącej w kierunku kopca przez oznaczany na planie ciąg pieszo rowerowy [KX/KR]. Budowa drogi w formie estakady na terenie KDZ.2 nad terenami KK.1 znacząco utrudni obserwacje Kopca Konfederatów Barskich z tych miejsc. Dodatkowe wyjaśnienie - „Załącznik graficzny nr 01” oraz „Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej nr 1)”. Uwagi 03, 04 - Na rysunku planu na terenie ZD.1, KDG.2 zgłaszam brak wprowadzenia oznaczenia informacyjnego: “OSIE WIDOKOWE NA KOPIEC KONFEDERATÓW BARSKICH” tzn. osi widokowej biegnącej z ul. Ciepłowniczej oraz drugiej osi z przyszłych terenów zielonych oznaczonych ZPsr.2. wzdłuż ciągu KX.4. Budowa drogi w formie estakady na terenie KDG.2 nad terenami KK.1 i KK.2 znacząco utrudni obserwacje Kopca Konfederatów Barskich. Dodatkowe wyjaśnienie - „Załącznik graficzny nr 01” oraz „Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 2)”. Uwagi 05, 06 - Na rysunku planu na terenie ZPk.1 obejmujących wypłaszczenie na szczycie Kopca Konfederatów Barskich, prowadzi się oznaczenia informacyjne: “OSIE WIDOKOWE Z KOPCA KONFEDERATÓW BARSKICH”, zgłaszam brak zaznaczenia ważnej osi widokowej na zabytkowy budynek Stacji Pomp I Filtrów leżący w pobliżu Mostu Kolejowego, oraz brak zaznaczenia drugiej osi widokowej na Sylwetę Miasta Rzeszowa. Dodatkowe wyjaśnienie - „Załącznik graficzny nr 02” oraz „Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 1)”. Uwaga 07 -Na rysunku planu przez tereny oznaczone symbolami: ZPek.3, ZPek.4, ZPek.5 prowadzi się oznaczenie informacyjne: “CIĄGI WIDOKOWE NA KOPIEC KONFEDERATÓW BARSKICH”, zgłaszam brak kontynuacji oznaczenia ciągu widokowego na Kopiec Konfederatów Barskich na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: KDZ.2. Dodatkowe wyjaśnienie - „Załącznik graficzny nr 03” Uwaga 08 -Na rysunku planu na terenach oznaczonych symbolami: ZPek.3, ZPek.4, ZPek.5 ustala się “Strefę Ochrony Widoku” oznaczoną ukośnym szrafem, zgłaszam brak kontynuacji strefy ochrony widoku na sąsiednich terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZP.6, KDZ.2, ZPek.5, Dodatkowe wyjaśnienie - „Załącznik graficzny nr 04” Uwaga 09 -Na rysunku planu na terenach oznaczonych symbolami: ZPsz.1, ZPsz.2 ZPsz.3, ZPek.2 ustala się “Strefę Ochrony Widoku” oznaczoną ukośnym szrafem, zgłaszam brak kontynuacji strefy Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

ochrony widoku na sąsiednich terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZP.4 KDG.2, ZPsr.1, ZPsr.2 Dodatkowe wyjaśnienie - „Załącznik graficzny nr 04” Uwaga 10 -Na rysunku planu na terenach oznaczonych symbolami: KDZ.2 zgłaszam brak przedłużenia ciągu pieszo-rowerowego z fragmentu [ZP] w kierunku terenów [ZZ] po przeciwnej stronie nasypu, ciąg powinien być kontynuowany przez teren [KK] i poza granicami planu, pomimo zamkniętego terenu kolejowego, żeby dotrzeć do ciągu [KX/KR] przy ZP.7. W zapisach dla terenów [ZP] możemy przeczytać, że brzeg rzeki należy udostępnić, więc istnieje duża szansa, że ludzie i tak będą przechodzić pod mostem kolejowym. Nawet jeśli budowa ciągu pieszo rowerowego nie będzie możliwa w najbliższym czasie, odpowiednie zapisy w tekście i na rysunku planu ułatwią przy kolejnej modernizacji mostów kolejowych wykonanie odpowiednich zabezpieczeń i przeprowadzenie pieszych/ rowerzystów na drugą stronę nasypu. Dodatkowe wyjaśnienie - „Załącznik graficzny nr 05” oznaczenie nr 1 Uwaga 11 -Na rysunku planu na terenach oznaczonych symbolami: KDZ.2 z oznaczeniem [ZP] oraz ZP.6 zgłaszam brak wyznaczonego ciągu pieszo-rowerowego w kierunku kładki technicznej sieci ciepłociągów z dostępnym przejściem pieszym, uważam, że zapisy planu i rysunek powinien zabezpieczyć realizacje ciągu lub rampy w kierunku kładki, gdyż po adaptacji terenów w około Zabytkowego Budynku Stacji Pomp i Filtrów na tereny zielone, będzie to główny szlak w kierunku Kopca Konfederatów Barskich. Niewykluczone, że kładka techniczna powinna zostać w przyszłości dostosowana w odpowiednie rampy dla ułatwienie poruszania się osób starszych, rodziców z wózkami, osób niepełnosprawnych i rowerzystów. Dodatkowe wyjaśnienie - „Załącznik graficzny nr 05” oznaczenie nr 2 Uwaga 12 -Na rysunku planu na terenach oznaczonych symbolami: KDG.1 przy miejscu oznaczeniem jako [WS] zgłaszam brak wyznaczonego ciągu pieszo-rowerowego jako kontynuacji [KX/KR] przy ZP.7 startującego z terenów [ZZ] i przebiegającej na drugą stronę drogi pod planowaną rozbudową wiaduktu. W tym miejscu jest obecnie „dzika ścieżka”. Zapisy planu powinny zabezpieczyć dalsze udostępnianie bulwarów rzeki Wisłok. Dodatkowe wyjaśnienie - „Załącznik graficzny nr 06” oznaczenie nr 1 Uwaga 13 -Na rysunku planu na terenach oznaczonych symbolami: KDG.1 zgłaszam brak wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego, który mógłby sprowadzać ruch-pieszo rowerowy do bulwarów osób jadących ścieżkami z ul. Ciepłowniczej w kierunku planowanego ronda. Obecnie w tym miejscu są drogi techniczne ciepłociągów i są w dalszym fragmencie wykorzystywane jako „dzikie ścieżki”. Dodatkowe wyjaśnienie - „Załącznik graficzny nr 06” oznaczenie nr 2 Wykaz załączników graficznych do rozdziału: 1)„Załącznik graficzny nr 01”. 2)„Załącznik graficzny nr 02”. 3)„Załącznik graficzny nr 03”. 4)„Załącznik graficzny nr 04”. 5)„Załącznik graficzny nr 05”. 6)„Załącznik graficzny nr 06”. 7)„Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 1)”. - znajduję się w dalszej części tekstu 8)„Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 2)”.- j.w. Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

II. Uwagi do przepisów ogólnych tekstu planu (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów barskich”): cytat: “Art 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody I krajobrazu kulturowego. Ustęp 1. W celu ochrony środowiska I przyrody na obszarze planu ustala się następujące zasady: punkt 1) Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem dróg, parkingów, narciarskich tras biegowych, zalesień oraz infrastruktury technicznej;” Uwaga 14 - Zgłaszam, że teren oznaczony na planie symbolem KDZ.2 przeznaczony pod inwestycję drogową drogi klasy zbiorczej czteropasmowej znanej pod nazwą ‘Wisłokostrada’, nie był zaznaczony w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszowa, pomimo że zakaz obejmuje wykluczenie inwestycji drogowych, będzie to inwestycja o znaczącym stopniu oddziaływania na środowisko hałasem, spalinami oraz zmieni obecny kształtu brzegu rzeki o wysokiej wartości przyrodniczej oraz krajobrazowej. Na terenie nie wyznaczono przewidywanych inwestycji drogowych w kierunkach rozwoju komunikacji, ani kolejno w pierwszym i drugim etapie realizacji zadań projektowych (źródło: „Załącznik nr 45, 46, 47 do Uchwały nr LXIII/1466/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 12 zmian w studium”) Jedynie w miejscu KDZ.2 przeznaczono brzeg rzeki pod wytyczenie: „Ścieżki pieszo rowerowych w zieleni”(źródło: „Załącznik nr 48 do Uchwały nr LXIII/1466/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 12 zmian w studium”). Ponadto wg rysunków SUiKZP powinien być to teren zielony oznaczony jako „Korytarz Ekologiczny Dolina Wisłoka” (źródło: „Załącznik nr 51 do Uchwały nr LXIII/1466/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 12 zmian w studium”) zostały one określone również jako „Tereny Istotne Dla Rozwoju Turystyki Przyjazdowej – Walory Turystyczne” (źródło: „Załącznik nr 53 do Uchwały nr LXIII/1466/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 12 zmian w studium”), w załączniku nr 54 tejże uchwały obszar ten wyznaczono jako do rekreacyjnego zagospodarowania terenów nadrzecznych. Załącznik tekstowy nr 79 do „Uchwały nr LXIII/1466/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 12 zmian w studium” tj. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowaz dnia 4 lipca 2000 r. „OBSZARY OBJĘTE I WSKAZANE do OBJĘCIA OCHRONĄ na podstawie przepisów szczególnych” określa skarpę następująco: „(...)Do terenów cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, które należy objąć ochroną w formie zespołów przyrodniczo – krajobrazowych zalicza się: 1. dolinę Wisłoka w północnej części, w rejonie Pobitnego z malowniczą skarpą porozcinaną głębokimi jarami i porośniętą murawą kserotermiczną, 2. teren Pobitnego w rejonie Kopca Konfederatów Barskich(...)”

Załącznik tekstowy nr 81 do „Uchwały nr LXIII/1466/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 12 zmian w studium” tj. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowaz dnia 4 lipca 2000 r. „LOKALNE WARTOŚCI ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE” zalicza skarpę do terenów cennych pod względem krajobrazowym: „(...)Do terenów cennych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym należy: ‒ skarpa Podgórza i doliny Wisłoka łącznie z Kopcem Konfederatów Barskich, Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

(…) Tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej pełnią istotną rolę w utrzymaniu i poprawie warunków topoklimatycznych. Stanowią jedyną „bazę” dla zorganizowania wypoczynku codziennego mieszkańców.(…) Natomiast zieleń nieurządzona występuje przede wszystkim w obrębie doliny Wisłoka, (…) Największe znaczenie i największą rolę odgrywa dolina Wisłoka. W północnej części miasta dolina jej jest stosunkowo wąska, głęboko wcięta w lessowe podłoże, w rejonie Pobitnego tworzy malowniczą skarpę porozcinaną głębokimi jarami i porośniętą murawą kserotermiczną. Teren ten aż po Kopiec Konfederatów Barskich tworzy ciekawy krajobrazowo i przyrodniczo obszar, który powinien być objęty ochroną jako zespół przyrodniczo – krajobrazowy. Terenami reprezentującymi znaczne wartości w organizmie miasta są tereny dolin rzecznych, tworzące system biologiczny i wodny. Są to tereny tworzące „ruszt ekologiczny” miasta, mający wpływ na przewietrzanie i poprawę warunków aerosanitarnych miasta. Stanowią główne korytarze miejskiego systemu przyrodniczego.(...)” Dodatkowe wyjaśnienie załącznikami graficznymi: „Panorama na zieloną skarpę brzegu rzeki Wisłok” „Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 1)”, „PZT – Mapa zanieczyszczenia hałasem i możliwy zasięg jego emisji, wykonana na podstawie przykładu z ul. Lwowskiej (zarys przybliżony)”, Zjawisko refrakcji fali dźwiękowej propagującej się pod wiatr lub w dzień”, „Zjawisko refrakcji fali dźwiękowej propagującej się z wiatrem lub w nocy”, „Negatywne skutki krajobrazowe po wybudowaniu estakady”

cytat: “Art 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody I krajobrazu kulturowego. Ustęp 1. W celu ochrony środowiska I przyrody na obszarze planu ustala się następujące zasady: punkt 2) Dopuszcza się uwzględnienie istniejącego drzewostanu I wykorzystanie go jako elementu zieleni w zagospodarowaniu działęk na terenach ZP, ZPek, ZPsz, ZPsr, ZPke, ZPos, o ile nie koliduje on z osiami widokowymi na Kopiec Konfederatów Barskich; punkt 3) Nakaz usunięcia istniejących drzew I krzewów w obrębie Kopca Konfederatów Barskich, w celu wyeksponowania obiektu w krajobrazie, oraz odsłonięcie rozległych widoków z niego; punkt 4) tiret b) Zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w obrębie Kopca Konfederatów Barskich I na wyznaczonych w planie ciągach widokowych,” Uwaga 15 - zapisy planu ustanawiają ochronę Kopca Konfederatów Barskich oraz widoków z niego, jednocześnie na terenach KDZ.2 I KDG.2 zabezpieczonych przez plan miejscowy planuję się w przyszłości przeprowadzić inwestycje drogowe, które w swojej formie (estakady przeprowadzone nad terenami kolejowymi KK.1 i KK.2, oznaczone [KK]) będą kolidować z zapisami ochrony ciągów widokowych. Uwaga 16 – w dokumencie SUiKZP wyznaczono oś widokową między Kopcem Konfederatów Barskich, a Mostem Lwowskim jako lokalne wartości zasobów środowiska kulturowego i krajobrazu ( jak zaznaczono na schemacie do uwagi nr 02). Teren skarpy leżącej na terenie KDZ.2 uznano za „obszar krajobrazu kulturowego objętego strefą K” (źródło: „Załącznik nr 37 do Uchwały nr LXIII/1466/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 12 zmian w studium”). Załącznik tekstowy nr 82 do „Uchwały nr LXIII/1466/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 12 zmian w studium” tj. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowaz dnia 4 lipca 2000 r. „LOKALNE WARTOŚCI ZASOBÓW ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU” przypisuje wspominanej wcześniej skarpie walory krajobrazu naturalnego cyt: Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

„(...)W granicach miasta Rzeszowa występują obszary o atrakcyjnym krajobrazie.(…) ‒ dolina Wisłoka zwłaszcza skarpa w rejonie Pobitnego wraz z Kopcem Konfederatów Barskich, (…) Ww. walory krajobrazu naturalnego znajdują się w ramach stref ochrony konserwatorskiej K i E, przedstawionych na załączniku graficznym Nr 37. Docelowe formy ochrony (wniosek do kierunków): wpis do ewidencji dóbr kultury: – terenów z cennymi elementami krajobrazu naturalnego.”

W tym momencie warto przypomnieć archiwalnym projekcie ścieżki edukacyjnej Stanisława Szczepańskiego z 2004r. biegnący przez skarpę na terenie KDZ.2. Dodatkowe wyjaśnienie załącznikami graficznymi: „Archiwalny projekt ścieżki edukacyjnej Stanisława Szczepańskiego z 2004 r” „Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 1)”, „Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 2)” „Negatywne skutki krajobrazowe po wybudowaniu estakady”.

cytat: “Art 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody I krajobrazu kulturowego. Ustęp 2. W celu ochrony najwyższych wartości krajobrazowych ustala się wymóg ochrony przed zainwestowaniem, naturalną sukcesją I nasadzeniami zieleni wysokiej, oznaczonych na Rysunku planu punktów I ciągów widokowych w celu nieprzesłaniania widoków na: 1) Kopiec Konfederatów Barskich, 2) Kościół Bernardynów, 3) Kościół na Staromieściu, 4) Most Tadeusza Mazowieckiego.” Uwaga 17 - zgłaszam brak uwzględnienia ochrony ciągów widokowych na: “zabytkową Stację Pomp I Filtrów”, “Most Kolejowy”, “Rzekę Wisłok”, “Sylwetę Miasta Rzeszowa”. Dodatkowe wyjaśnienie załącznikami graficznymi: „Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 1)”, „Załącznik graficzny nr 02”.

cytat: “Art 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody I krajobrazu kulturowego. Ustęp 3. Okresla się strefe ochrony widokowej w centralnej części planu, obejmującą Kopiec Konfederatów Barskich oraz przedpole widokowe, zlokalizowane na wschód od Kopca Konfederatów Barskich.” Uwaga 18 - zgłaszam brak uwzględnienia ochrony daleko wysuniętego przedpola na południe i północny-wschód od Kopca Konfederatów Barskich, jednocześnie uważamy, że strefa ochrony widokowej kopca jest za mała i powinna zostać zwiększona o częściowy obszar terenów na południe od kopca: KDZ.2, ZP.6 oraz na północny-wschód od kopca: KDG.2, ZP.4, Zpsr.1. Dodatkowe wyjaśnienie załącznikami graficznymi: „Załącznik graficzny nr 04”.

cytat: “Art 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody I krajobrazu kulturowego. Ustęp 4. W zagospodarowaniu obszaru należy uwzględnić położenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1% I Q10%) o zasięgu przedstawionym na rysunku planu na podstawie Map zagrożenia powodziowego opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w 2015r.” Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

Uwaga 19 - na terenach oznaczonych w planie symbolami KDG.1, KDG.2, KDZ.2 planuję się przyszłe inwestycję drogowe, które w swych rozwiązaniach będą posiadały duże nasypy ziemne i rozwiązania geo-inżynieryjne, które mogą podnieść poziom wód gruntowych oraz zmniejszą rezerwowy obszar terenu zalewowego, a zatem ilość metrów sześciennych wody mogącej swobodnie gromadzić się w przypadku powodzi. Wg archiwalnych „Map Zagrożenia Powodziowego wraz z głębokością wody” wydania z 2013 roku na odcinku 70,5 km rzeki w sąsiedztwie dużego nasypu Wisłokostrady oraz między 70 km rzeki, a 69,5 km rzeki maksymalne rzędne fali powodziowej wynoszą: dla Q10%/Q1%/Q0,2% około 197,99 / 199,5 / 200,23 m n.p.m. cytat: “Art 8. ustęp 3. punkt 2) tiret e) Dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków na terenach zieleni publicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP.6, Zpek.3 oraz Zpek.5;” Uwaga 20 - zgłaszam brak zapisów dotyczących estetyki infrastruktury przepompowni i jej otoczenia z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Kopca Konfederatów Barskich: Proponuje wymóg stosowania ogrodzenia maskującego infrastrukturę innego niż ażurowa siatka, np. ogrodzenie kamienne do wysokości 1,8m z wymaganymi nasadzeniami zieleni pnącej czy też możliwość częściowego ukrycia przepompowni w obniżeniu terenowym lub nadsypaniu wałów ziemnych wkomponowanych w topografię terenu, chodzi o zabiegi mające na celu ukrycie infrastruktury technicznej na terenie zieleni publicznej. cytat: “Art 8. ustęp 3. punkt 6) zaopatrzenie w energie cieplną I ciepłą wodę użytkową: a) z miejskiej sieci ciepłowniczej, poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej o ciepłociągi o średnicach nie mniejszych niż 20mm;” Uwaga 21 - zgłaszam brak zapisu o zakacie prowadzenia nowych sieci ciepłowniczych (ciepłociągów) w formie naziemnej oraz brak zapisu o nakazie prowadzenia nowych sieci ciepłowniczych tj. ciepłociągów sposobem podziemnym, bądź przekrytym nasypem ziemnym. cytat: “Art 8. ustęp 3. punkt 7) zaopatrzenie w energie elektryczną – z elektroenergetycznej sieci miejskiej poprzez jej rozbudowę, w tym o nowe stacje transformatorowe SM/nn I podziemną sieć rozdzielczą;” Uwaga 22 - zgłaszam brak zapisu o estetyce stacji transformatorowych SN/nn i jej otoczenia z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Kopca Konfederatów Barskich tzn. powinny pojawić się zapisy dotyczące wyglądu architektury i otoczenia: Proponuje np. elewacja wyposażona w trejaż z nasadzeniami zieleni pnącej, ogrodzenie inne niż ażurowa siatka np. kamienna z nasadzeniami maskującej zieleni pnącej, brak uwag dot. kolorystyki wykończenia elewacji, brak uwag dot. obróbek blacharskich np. w stonowanych neutralnych kolorach spójnych z elementami zagospodarowania infrastruktury na terenach zieleni publicznej, kolory pastelowe nie wskazane. Uwaga 23 - zgłaszam brak zapisu o zakazie prowadzenia nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz zakazie lokalizowania nowych stacji transformatorowych napowietrznych i modernizacji istniejących z uwzględnieniem napowietrznych stacji transformatorowych.

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

Wykaz załączników graficznych do rozdziału: 1)„Panorama na zieloną skarpę brzegu rzeki Wisłok” 2)„Negatywne skutki krajobrazowe po wybudowaniu estakady”. 3)„Archiwalny projekt ścieżki edukacyjnej Stanisława Szczepańskiego z 2004 r” 4)„PZT – Mapa zanieczyszczenia hałasem i możliwy zasięg jego emisji, wykonana na podstawie przykładu z ul. Lwowskiej (zarys przybliżony)”, - znajduję się w dalszej części tekstu 5)„Zjawisko refrakcji fali dźwiękowej propagującej się pod wiatr lub w dzień”, - znajduję się w dalszej części tekstu 6)„Zjawisko refrakcji fali dźwiękowej propagującej się z wiatrem lub w nocy”, - j.w. 7)„Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 1)”, - j.w. 8)„Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 2)” - j.w. 9)„Załącznik graficzny nr 02”. - znajduję się w poprzedniej części tekstu 10)„Załącznik graficzny nr 04”. - znajduję się w poprzedniej części tekstu

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

III. Uwagi do przepisów szczegółowych tekstu planu (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów barskich”): cytat: “Art 20. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZPek.3, ZPek.4, ZPek.5: (…) -ustęp 4. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, parkingów dla rowerów oraz tablic informacyjnych nie przysłaniających widoku na Kopiec Konfederatów Barskich; -ustęp 5. Dopuszcza się lokalizację widokowych ciągów pieszych w formie systemu kładek I pomostów, z możliwością przekształcenia skarpy na terenie Zpek.5 I wycinki drzew I krzewów, umożliwiane optymalne wpisanie jej w teren I odsłonięcie ekspozycji potencjalnej na Kopiec Konfederatów Barskich, Rzekę Wisłok oraz Most Kolejowy; -ustęp 6. Ustala się następujące warunki zagospodarowania: punkt 3) dopuszcza się powadzenie zabiegów pielęgnacyjno-kompozycyjnych, w celu udostępnienia I wyeksponowania Kopca Konfederatów Barskich, Rzeki Wisłok I Mostu Kolejowego;” Uwaga 24 - Powyższe zapisy nakazują ochronę osi widokowych na Kopiec Konfederatów Barskich, Rzekę Wisłok oraz most Kolejowy, brak podobnych lub tożsamych zapisów dla terenu oznaczonego symbolem KDZ.2 mówiących o odsłonięciach ekspozycji na wspomniane wyżej obiekty, Uwaga 25 -Brak w wspomnianych wyżej zapisach (Art.20) uwzględnienia obiektu jakim jest zabytkowy budynek Stacji Pomp I Filtrów leżący w pobliżu Mostu Kolejowego na przeciwległym brzegu rzeki. Dodatkowe wyjaśnienie załącznikami graficznymi: „Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 1)”, „Załącznik graficzny nr 02”.

cytat: “Art 24. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: ZPsr.1 Zpsr.2. (...) Ustęp 3.Ustala się następujące warunki zagospodarowania: punkt 8) nakazuję się usuniecie zieleni wysokiej, która koliduje z osiami widokowymi na Kopiec Konfederatów Barskich; Uwaga 26 - Uważam, że zapisy podkreślają ważność zachowania widoku na Kopiec Konfederatów Barskich dopuszczając wycinkę drzew(co jest uzasadnione ważnością widoku na kopiec), natomiast istnieję ryzyko zniszczenia tych widoków, ponieważ sposób przeprowadzenia drogi przez teren oznaczony symbolem KDG.2 nad terenami kolejowymi KK.1 (oznaczone [KK]) nie jest sprecyzowany. Linie przerywane ciągów [KX] sugerują, że będzie to kolejna estakada, lub wiadukt, który ograniczy przedpole do podziwiania Kopca Konfederatów Barskich. Dodatkowe wyjaśnienie załącznikami graficznymi: „Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 2)”,

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

cytat: “Art.35 (KDZ.2) ustep 1. punkt 4) teren wydzielony oznaczony na rysunku planu symbolem [ZP] przeznacza się pod zieleń urządzoną, o charakterze okrywowym, oraz nakazuję się wykorzystanie przestrzeni pod wiaduktem na urządzone ciągi piesze, umożliwiające dostęp do rzeki Wisłok;” Uwaga 27 -brak zapisów na temat kładek technicznych, sugeruję wprowadzić zapis lub symbol traktujący o ich modernizacji w celu wykorzystania jako kładki pieszo-rowerowej po wykonaniu stosownego podjazdu/rampy Uwaga 28 – wspomniany Art.35 dla [ZP] umożliwia urządzone ciągi piesze jednocześnie dla terenu opisanego symbolem ZP.6 wyklucza się nowe ciągi piesze oraz lokalizacje ławek, sugeruję dopuścić urządzenie ciągu pieszo rowerowego w formie rampy w kierunku kładki technicznej sieci ciepłociągów Dodatkowe wyjaśnienie załącznikami graficznymi: „Załącznik graficzny nr 05”,

cytat: Art.35 (KDZ.2) ustęp 1. punkt 1) teren przeznacza się pod dwujezdniową, czteropasmową, publiczną drogę zbiorczą z uwzględniem pkt 2; ustęp 2. Zasady i parametry zagospodarowania terenów: Uwaga 29 – pomimo iż jest to element szczegółowego projektu drogowego w tekście brak informacji o maksymalnej wysokości urządzeń dźwiękochłonnych, istnieje obawa, że zakłócą one widok na panoramę miasta z punktu obserwacyjnego jakim jest Kopiec Konfederatów Barskich oraz widok z przeciwległej strony brzegu rzeki na kopiec. Uwaga 30 - brak informacji o estetyce urządzeń dźwiękochłonnych i ich dopuszczalnej formie, sugeruję dodać zapis o możliwości stosowania nasypów ziemnych z gęstą roślinnością tłumiącą oraz zapis o nakazie nasadzeń zieleni pnącej w ciągu urządzeń dźwiękochłonnych Uwaga 31 - brak informacji o maksymalnej wysokości oświetlenia drogowego, istnieje obawa, że wysokie latarnie drogowe zakłóca widok na panoramę miasta z punktu obserwacyjnego jakim jest Kopiec Konfederatów Barskich oraz widok z przeciwległej strony brzegu rzeki na kopiec. Uwaga 32 – wnoszę o zmianę projektu dla KDZ.2 z planowanego sposobu przeprowadzenia estakadą i dużym nasypem ziemnym lub całkowitą rezygnację z przeznaczenia tych cennych terenów pod inwestycję drogową i wprowadzenie w to miejsce ścieżek i ciągów pieszo rowerowych wśród zieleni. Alternatywnie sugeruje wprowadzenie zapisu nakazującego poprowadzenie drogi tunelem pod linią kolejową i terenem całej skarpy lub wybranie rozwiązania kompromisowego w formie tunelu półotwartego z wykonaniem kładek lub większych form zadaszenia drogi, ułatwiających pokonanie bariery jaką będzie droga między terenami zieleni publicznej, a rzeką Wisłok. Uzasadnienie i przykłady alternatywnych rozwiązań w dalszej części pisma.

cytat: Art.33 (KDG.2) ustęp 1. punkt 1) teren przeznacza się pod dwujezdniową, czteropasmową, publiczną drogę główną z uwzględniem pkt 2-3; ustęp 2. Zasady i parametry zagospodarowania terenów:

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

Uwaga 33 - brak informacje o sposobie pokonania drogi przez tereny kolejowe [KK]. Linie przerywane ciągów [KX] sugerują, że będzie to kolejna estakada, lub wiadukt, który ograniczy przedpole do podziwiania Kopca Konfederatów Barskich. Wnoszę o zmianę projektu dla KDZ.2 z planowanego sposobu przeprowadzenia estakadą i dużym nasypem ziemnym lub całkowitą rezygnację z przeznaczenia tych cennych terenów pod inwestycję drogową i wprowadzenie w to miejsce ścieżek i ciągów pieszo rowerowych wśród zieleni. Alternatywnie sugeruje wprowadzenie zapisu nakazującego poprowadzenie pod linią kolejową i terenem całej skarpy lub wybranie rozwiązania kompromisowego w formie tunelu pół-otwartego z wykonaniem kładek lub większych form zadaszenia drogi, ułatwiających pokonanie bariery jaką będzie droga między terenami zieleni publicznej, a rzeką Wisłok. Uzasadnienie i przykłady alternatywnych rozwiązań w dalszej części pisma. Uwaga 34 – pomimo iż jest to element szczegółowego projektu drogowego w tekście brak informacji o maksymalnej wysokości urządzeń dźwiękochłonnych, istnieje obawa, że zakłócą one widok na panoramę miasta z punktu obserwacyjnego jakim jest Kopiec Konfederatów Barskich oraz widok z przeciwległej strony brzegu rzeki na kopiec. Uwaga 35 - brak informacji o estetyce urządzeń dźwiękochłonnych i ich dopuszczalnej formie, sugeruję dodać zapis o możliwości stosowania nasypów ziemnych z gęstą roślinnością tłumiącą oraz zapis o nakazie nasadzeń zieleni pnącej w ciągu urządzeń dźwiękochłonnych Uwaga 36 - brak informacji o maksymalnej wysokości oświetlenia drogowego, istnieje obawa, że wysokie latarnie drogowe zakłóca widok na Kopiec Konfederatów Barskich z sąsiednich terenów zielonych. cytat: Art. 23. ustęp 3. punkt 4) nakazuję się osłoniecie terenu zielenią wysoką wzdłuż ciagu pieszego KX.8; punkt 5) nakazuje się kształtowanie terenu w formie rozległej łąki stanowiącej przedpole widokowe dla Kopca Konfederatów Barskich; Uwaga 37 - brak zapisu o zakazie lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych na tym terenie. punkt 7) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury, w tym ławek, tablic informacyjnych itp. Uwaga 38 – z uwagi na Stanowisko Archeologiczne nr 42, osada z epoki neolitu, sugeruję dodać informacje, że mogą być wspomniane wyżej obiekty niskie zlokalizowane w sąsiedztwie ciągu KX.12 lub KX.13 cytat: Art 13. ustęp 2. punkt 7) lit.b dopuszcza się dominantę architektoniczną, w obrębie terenu Up wyznaczonego na rysunku planu symbolem “da”, o wysokości od 15m do 20m ponad poziom terenu stanowiąca punkt obserwacyjny na Kopiec Konfederatów Barskich I okolice. Uwaga 39 – wnoszę o wprowadzenie szczegółowych wymagań co do spójności estetyki, oraz zapis, dotyczący formy dominanty: może stanowić samodzielną ażurową lub pół ażurową konstrukcje punktu obserwacyjnego o funkcji wyłącznie komunikacji pionowej z tarasem widokowym dopuszczającym mała gastronomie na tarasach/ (schody, ew. Urządzenie dźwigowe w przeziernej Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

konstrukcji szybu, konstrukcja stalowa) (samodzielną konstrukcje z uwagi na funkcjonujący już Dom Kultury na Pobitnie, wtedy brak przeszkody przed realizacją samodzielnej struktury) Uwaga 40 – z uwagi na pobliskie stanowiska archeologiczne dopuścić funkcje muzealne dla obiektu na terenie oznaczonym symbolem Up, sugeruję rozważyć funkcje dodatkowej małej gastronomii, kawiarni, lodziarni ( tzn. lokale usługowe wynajmowane czasowo od miasta itp.) Uwaga 41 - wprowadzić zapis o zapleczu sanitarnym stanowiącym szalet miejski jako cześć budynku „Domu Kultury” lub „ Wieży Widokowej” dla terenu Up, zawierająca toalety meskie, damskie, NP, szatnie rowerowe, natryski, pom. dla rodziców/kobiet i pom. pierwszej pomocy (dla korzystających z parku) Wykaz załączników graficznych do rozdziału: 1) „Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej - nr 1)”, - w dalszej części opracowania 2) „Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej – nr 2)”, - w dalszej części opracowania 3) „Załącznik graficzny nr 02”. - w poprzedniej części opracowania 4) „Załącznik graficzny nr 05”, - w poprzedniej części opracowania

IV. Oczywiste omyłki w tekście planu (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich”): cytat: ”Art 8. ustęp 3. punkt 7) zaopatrzenie w energie elektryczną – z elektroenergetycznej sieci miejskiej poprzez jej rozbudowę, w tym o nowe stacje transformatorowe SM/nn i podziemną sieć rozdzielczą;” Uwaga 42 - oczywista omyłka w zapisie “SM/nn”, powinno być “SN/nn”. cytat: “Art 13. ustęp 2. punkt 7) wysokość zabudowy: 1) (…), 2) (…). punkt 8) dachy: d) (…), e) (…), f) (…), g) (…).” Uwaga 43 - oczywista omyłka w zapisie numeracji tiretów, powinno być: punkt 7) wysokość zabudowy: a) (...), b) (…). punkt 8) dachy: a) (…), b) (...), c) (…), d) (…). cytat: “Art 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: ZP.10, ZP.1, ZP.13.” Uwaga 44 - oczywista omyłka w zapisie numeracji symboli ZP.1, gdzie powinno być ZP.11 (w dalszej części tekstu czytamy o warunkach zagospodarowania dla ZP.11).

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

V. Apel o zmianę projektu „Wisłokostrady”(symbol KDZ.2 ) i drogi głównej (symbol KDG.2) Świadomy zagrożeń jakie niesie za sobą budowa miejskich inwestycji drogowych w formie estakad dla terenów zielonych apeluje do Szanownego Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca o zmianę obecnych projektów i planów dotyczących budowy miejskich inwestycji drogowych na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” na jeden z przedstawionych wariantów projektowy. Drogę klasy zbiorczej oznaczoną w planie symbolem KDZ.2 tak zwaną „Wisłokostradę” można poprowadzić w formie rozwiązania tunelowego o długości około 470 m bądź półtunelu–otwartego (galeria) o długości 70 m i 190 m z nasadzeniami zieleni oraz ciągami pieszo-rowerowymi zlokalizowanymi nad zadaszeniem “tunelu”. Realizacja rozwiązania tunelowego, będzie wymagała splantowania skarpy i realizacji tunelu w sposób wykopowo-odkrywkowy, w tym sposobie znika konieczność usypywania około 20 metrowego nasypu dla zrównania się poziomem ulicy Konfederatów Barskich. Zniszczoną roślinność w trakcie prac, można rekultywować poprzez nasadzenia zieleni wprowadzone na stropodach tunelu, cenniejsze gatunki roślinności na czas robót budowlanych można przesadzić w inne otoczenie Kopca. Wymagane niwelety oraz skrajnia drogowa 4,7m dla tej klasy drogi zbiorczej umożliwiają przeprowadzenie tunelu oraz jego płyty dennej ponad lustrem wody rzeki Wisłok. Realizacje przejazdu tunelowego pod linią kolejową, można stopniowo zrealizować podbijając umocnienia nasypu kolejowego, wprowadzając elementy prefabrykowanego wiaduktu, tak aby nie przerywać całkowicie ruchu na linii kolejowej. Wyniesienie ruchu pieszego i rowerowego nad zadaszenie tunelu, umożliwia zmniejszenie przekroju drogowego oraz rozpiętości zadaszenia z 27 m (przybliżona szerokość pasa drogowego w obecnym planie wariantu estakadowego bez uwzględnienia nasypu) do 20 m szerokości tunelu co dodatkowo zmniejsza koszty budowy drogi oraz zmniejsza zakres ingerencji inwestycji w środowisko. Prowadząc drogę o zmniejszonym przekroju oraz z spadkami skierowanymi pod linie kolejową można uniknąć tworzenia nadmiernych nasypów dla pasa drogowego zlokalizowanego na terenie zalewowym, a w przypadku konieczności ułatwienia zalewania terenu na obszarze zlokalizowanym na północny-zachód od linii kolejowej inwestycje można zaprojektować tunel w formie pół otwartej galerii lub wykonać stosowne zbiorniki retencyjne. Zlokalizowanie tunelu w pobliżu terenów zalewowych wiązałoby się z ryzykiem zalewania najniżej położonego fragmentu tunelu w przypadku powodzi i wymagałoby budowy wydajnej przepompowni i systemu kanalizacji. Niewątpliwymi atutami przeprowadzenia tej inwestycji w sposób tunelowy jest zachowanie swobodnego dostępu do brzegów rzeki Wisłok, zachowanie ważnych osi widokowych, brak degradacji krajobrazu brzegu rzeki oraz całkowite lub częściowe ograniczenie emisji hałasu i spalin na terenach zielonych. Drogę klasy głównej oznaczoną w planie symbolem KDG.2 należy również poprowadzić w formie rozwiązania tunelowego o długości 350 m lub w wariancie ekonomicznym o długości 175m z nasadzeniami zieleni nad tunelem oraz ciągami pieszo-rowerowymi zlokalizowanymi w “tunelu”. Realizacja rozwiązania tunelowego pod linią kolejową, można stopniowo zrealizować podbijając umocnienia nasypu kolejowego, wprowadzając elementy prefabrykowanego wiaduktu, tak aby nie przerywać całkowicie ruchu na linii kolejowej. Dla drogi tej klasy proponuje przepuszczenie tunelem również ruchu pieszego i rowerowego co powoduje rozpiętości zadaszenia tunelu na około 27 m.

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych inwestycja będzie wymagała również budowy wysokowydajnej przepompowni i kanalizacji deszczowej wyprowadzającej wodę odpadową poza teren jezdni. W pełni rozumiem potrzebę wybudowania Wisłokostrady jako połączenie arterii jaką jest ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą oraz połączenia ul. Gen.S.Maczka z Al. Żołnieży i Armii Wojska Polskiego, gdyż wynika to z urbanistyki miasta Rzeszowa, nie fortunie tak duże i ruchliwe drogi przebiegają przez cenne w skali miasta tereny zielone. Przywołując „paradoks Braessa” może się okazać, że wykonanie udrożnienie dla ul. Rejtana przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego odkorkowania ulic, tzn. ściągnie nadmierny ruch do centrum np. z Al. Armii Krajowej. Dlatego proponuję również rozwiązanie drogowe z uspokojeniem ruchu samochodowego w formie woonerfu dla ulicy Gen.K.Dworaka tzn. wprowadzenie zmian faktury nawierzchni drogowej i jej kolorsytyki, ograniczenie prędkości, dopuszczenie ruchu pieszo rowerowego, stworzenie wysepek i mijanek dla spowolnienia ruchu. W kolejnym rozdziale zamieszczam rysunki wariantów alternatywnych na podrysie satelitarnym z zaznaczeniem granic terenów objętych planem miejscowym.

VI. Alternatywne warianty dla „Wisłokostrady”(symbol KDZ.2 ) i drogi głównej (symbol KDG.2) Wykaz załączników graficznych i krótki opis proponowanych wariantów projektowych: 1) PZT - Wariant nr 1 etap pierwszy(bez Wisłokostrady na terenie KDZ.2): a) przebudowa ul. Gen. S. Maczka, poszerzenie istniejącego wiaduktu, budowa ronda oraz rozbudowa ul. Ciepłowniczej b) budowa mostu od ul. Gen.K.Dworaka na drugi brzeg rzeki do ul. J.Styki oraz przeprowadzenie ruchu pod wiaduktem kolejowym do ul. L.Siemieńskiego (ulica w formie woonerfu) c) rozbudowa ul. Dolnej do ul. R.Traugutta (ulica w formie woonerfu) d) zagospodarowanie brzegów rzeki pod budowę ścieżek biegowych, ścieżek rowerowych, małych placów, zaciszy w formie boksów z siedziskami oraz tarasów widokowych wysuniętych nad wodę w formie stałych pomostów

2) PZT - Wariant nr 1 etap drugi(tunel na terenie oznaczonym KDG.2): a) przebudowa ronda i połączenie ul. Gen. S. Maczka / ul. Ciepłowniczej z rozbudowaną ul. Sieciecha w kierunku Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego w formie tunelu dwunawowego (około 350 m długości, klatki ewakuacyjne z możliwością aranżacji podziemnego przystanku autobusowego) b) wykonanie „zielonego” parkingu wielopoziomowego przy targowisku miejskim (park n ride) c) budowa wiaduktu nad wąwozem w kierunku ul. Konfederatów Barskich (ulica w formie woonerfu)

3) PZT - Wariant nr 2 (tunelowy na KDZ.2 i KDG.2 - droższy): a) przebudowa ul. Gen. S. Maczka, poszerzenie istniejącego wiaduktu, budowa ronda oraz rozbudowa ul. Ciepłowniczej b) przebudowa ul. Gen. K. Dworaka, do ul. Ciepłowniczej budowa „Wisłokostrady” w formie tunelu dwunawowego (około 470 m długości, klatki ewakuacyjne z możliwością aranżacji podziemnego przystanku autobusowego) c) połączenie ul. Gen. S. Maczka z rozbudowaną ul. Sieciecha w kierunku Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego w formie tunelu dwunawowego (około 350 m długości, klatki ewakuacyjne z możliwością aranżacji podziemnego przystanku autobusowego) d) wykonanie „zielonego” parkingu wielopoziomowego przy targowisku miejskim (park n ride) e) zagospodarowanie brzegów rzeki pod budowę ścieżek biegowych, ścieżek rowerowych, małych placów, zaciszy w formie boksów z siedziskami oraz tarasów widokowych wysuniętych nad wodę w formie stałych pomostów Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

4) PZT - Wariant nr 3(tunelowy na KDZ.2 i KDG.2 - ekonomiczny): a) przebudowa ul. Gen. S. Maczka, poszerzenie istniejącego wiaduktu, budowa ronda oraz rozbudowa ul. Ciepłowniczej b) przebudowa ul. Gen. K. Dworaka, do ul. Ciepłowniczej budowa „Wisłokostrady” w formie tunelu dwunawowego (około 70 m długości pod linią kolejową i drugiego około 190m pod skarpą) c) połączenie ul. Gen. S. Maczka z rozbudowaną ul. Sieciecha w kierunku Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego w formie tunelu dwunawowego (około 175 m długości) d) wykonanie „zielonego” parkingu wielopoziomowego przy targowisku miejskim (park n ride) e) zagospodarowanie brzegów rzeki pod budowę ścieżek biegowych, ścieżek rowerowych, małych placów, zaciszy w formie boksów z siedziskami oraz tarasów widokowych wysuniętych nad wodę w formie stałych pomostów

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

VII. Aktualne plany miejskich inwestycji drogowych i zagrożenie hałasem Przeprowadzenie drogi klasy zbiorczej i klasy głównej, czteropasmowych w pobliżu Kopca Konfederatów Barskich o długich odcinkach prostym pozwoli na rozwinięcie znacznych prędkości przez auta, a co za tym idzie wprowadzenia uciążliwego hałasu drogowego na tereny zieleni publicznej i sąsiednie tereny mieszkalne. Budowa “Wisłokostrady” w części rozwiązanej w sposób nasypowy wprowadzi dodatkową barierę w udostępnieniu brzegu rzeki Wisłoka, a pojedynczy ciąg opisany jako [KX/KR] poprowadzony nad brzegiem rzeki (w dalszym swym ciągu poza granicą planu) będzie niewystarczający biorąc przyszłościowy potok ludzi chcących udać się z centralnej części bulwarów w kierunku Kopca. Dla porównania załącznik graficzny „Mapa emisja hałasu na przykładzie ul. Lwowskiej” przedstawiający mapę emisyjną hałasu w ciągu ulicy Lwowskiej w Rzeszowie, ulicy również czteropasmowej. (źródło: geoportal, dane GDDKiA). Pomimo zastosowania ekranów dźwiękochłonnych, należy pamiętać o zjawisku refrakcji fali dźwiękowej propagującej się w zależności od warunków pogodowych tzn. kierunku wiatru i temperatury, tzn. pomimo zastosowania osłon szum aut dobiegający z estakady będzie uciążliwy dla ludzi przebywających na Kopcu Konfederatów Barskich, a tereny zieleni zostaną w strefie cienia akustycznego o podwyższonej liczbie decybeli. Wykaz załączników graficznych: 1) PZT – Aktualne plany miejskich inwestycji drogowych dot. Wisłokostrady w formie estakady (zarys przybliżony) 2) PZT – Mapa zanieczyszczenia hałasem i możliwy zasięg jego emisji wykonana na podstawie przykładu z ul. Lwowskiej (zarys przybliżony) 3) Mapa emisja hałasu na przykładzie ul. Lwowskiej 4) Zjawisko refrakcji fali dźwiękowej propagującej się pod wiatr lub w dzień 5) Zjawisko refrakcji fali dźwiękowej propagującej się z wiatrem lub w nocy

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

VIII. Porównanie rozwiązań projektowych „estakady kontra tunele” i ich wpływ na krajobraz otoczenia Kopca Konfederatów Barskich Wykaz załączników graficznych: 1) Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej nr 1) 2) Wpływ tunelu na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej nr 1) 3) Wpływ estakady na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej nr 2) 4) Wpływ tunelu na krajobraz i osie widokowe (przekrój terenowy wzdłuż linii kolejowej nr 2) 5) Negatywne skutki krajobrazowe po wybudowaniu estakady (fot. K. Posiewała, fot. zrzut ekranu z Google Maps, grafika opracowanie własne)

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

IX. Schemat budowy wariantu tunelowego przedstawiony etapami w miejscu skarpy przy ul. Konfederatów Barskich Wykaz załączników graficznych zawierających uproszczony opis robót budowlanych zaprezentowany na schemacie: 1) Etap 1 – przygotowanie terenu oraz wycinka drzew 2) Etap 2 – plantowanie skarpy i zabezpieczenie kotwami ścian szczelinowych wykopu 3) Etap 3 – zabezpieczenie ścian szczelinowych tunelu i wykonanie płyty dennej 4) Etap 4 – przekrycie płytą stropową oraz wykończenie instalacji wewnętrznych 5) Etap 5 – przekrycie nasypem tunelu i rekultywacja zieleni na skarpie

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

X. Przykłady tunelowych i estakadowych obiektów z Polski i świata 1) Istniejący tunel w ciągu Wisłostrady, Warszawa

Autor zdjęcia: C. Piwowarski, Źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tunel_Wisłostrady

INFORMACJE: „Dwunawowy tunel drogowy, po trzy pasy ruchu w każdą stronę. W kierunku południowym tunel ma 930 m, zaś w kierunku północnym 889 m. Tunel wyposażony jest w systemy szybkiego oddymiania i wentylacji, oraz specjalne urządzenia zapewniające łączność odpowiednim służbom podczas akcji ratowniczych. W każdym z tuneli mniej więcej w połowie znajduje się przystanek autobusowy. Strop tunelu lekko opada na obie strony, dzięki czemu woda nie

zatrzymuje się na nim, tylko spływa grawitacyjnie na boki i wsiąka w grunt. Trzy grube i głębokie ściany szczelinowe, na których opiera się tunel, w dolnych partiach mają "zęby", otwory, umożliwiające swobodny spływ wody pod tunelem od strony skarpy do Wisły.” Źródło tekstu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tunel_Wisłostrady

KOMENTARZ: Budowa 900 metrowego tunelu o sześciu pasach jezdni w dwóch tubach kosztowała około 210 mln zł, a więc szacunkowo 500 metrów tunelu mogło kosztować około 116 mln zł. Rzeszowski tunel Wisłokostrady posiadałby mniejszy przekrój, bo tylko cztery pasy jezdni w dwóch nawach. Pod względem konstrukcyjnym, byłaby to konstrukcja analogiczna, stąd koszt inwestycji można szacować podobnie.

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

2) Planowana przebudowa Wisłostrady na tunel, Warszawa

Opracowanie własne na podstawie materiałów z internetu, źródła materiałów: 1) https://warszawa.naszemiasto.pl/wislostrada-w-tunelu-nad-nia-park-i-przejscie-do-zamku/ar/c1-

4746327 2) http://www.siskom.waw.pl/materialy/wislostrada/wislostrada_tunel_podzamcze_rys_koncepcja_bulwar.jpg

INFORMACJE: „(…) Chcemy zbudować prawdziwy, wielki, nadwiślański park, łącząc ze sobą plac Teatralny. Chcemy, żeby samochody na placu Teatralnym były na parkingu podziemnym, żeby to był plac, na którym będzie toczyło się prawdziwe życie. Ta przestrzeń będzie zszyta z całą starówką, uporządkujemy parkowanie przy placu Zamkowym (…) Potem ze starówki będzie można zejść na bulwary. Chcemy zakryć ten fragment Wisłostrady, chcemy go puścić w tunelu (…) aż po ogrody przed Zamkiem Królewskim. (…) Polityk szacuje koszt inwestycji na około 400 milionów złotych. (…) powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że chce symbolicznie doprowadzić do realizacji pełnej wizji Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy w latach 1934-1939, który mówił o "zwrocie Warszawy w kierunku Wisły". - Mamy już bulwary, ale chcemy postawić kropkę nad "i" - stwierdził. „ Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

Źródło tekstu: https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,trzaskowski-odgrzewa-tunel-brpod-

wislostrada-na-podzamczu,267618.html KOMENTARZ: Przebudowa warszawskiej Wisłostrady i schowanie jej na odcinku Starego Miasta pod ziemie jest zapisana w dokumentach planistycznych SUiKZP z 2006 roku, a realizacja planów może kosztować około 400mln zł, tzn. budowa 1500 metrowego tunel o sześciu pasach jezdni. Budowa inwestycji będzie wymagać etapowania aby utrzymania płynności ruchu w mieście, a jej koszt podraża konieczność rozbiórki i przebudowy istniejącej infrastruktury. Dla porównania 500 metrów tunelu może kosztować w tej inwestycji szacunkowo 133 mln zł. Dla przypomnienia rzeszowska Wisłokostrada biegnie przez tereny, gdzie nie ma infrastruktury drogowej do rozbiórki, utrudnieniem będzie przejście przez tereny kolejowe oraz instalacje techniczne wymagające przebudowy m.in. fragment sieci ciepłociągów. Reasumując budowa 500 m tunelu, ale o mniejszym przekroju mogłaby zawrzeć się w podobnych kosztach.

3) Przejazd pod linią kolejową i drogą, Stalowa Wola

Źródło zdjęcia: http://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=45153

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

Źródło zdjęcia: zrzut ekranu z Google Maps

INFORMACJE: „Jedną z inwestycji prezentujących potencjał Stalowej Woli jest budowa tunelu pod ulicą Solidarności i torami kolejowymi (…) Budowa łącznika będzie kosztować około 26 miliona złotych. (…) Droga będzie posiadać specjalny system odwodnienia, stąd tak duża kwota.” Źródło tekstu: https://echodnia.eu/podkarpackie/kopia-tunel-pod-ulica-i-torami-w-stalowej-woli/ar/

12728776 KOMENTARZ: Przejazd z spadkami i ścianami szczelinowymi w ciągu ulicy ma około 250 metrów, z czego najgłębiej zagłębiony fragment pod wiaduktem drogowym i linią kolejową mierzy długość 50 metrów. Budowa łączników kosztowała łącznie 26 mln zł, inwestycje udało się przeprowadzić z sukcesem pomimo konieczności jej etapowania przez częściowe i czasowe zamknięcie ruchu na linii kolejowej. Na uwagę, zasługuje też obecność systemu odwadniania przejazdu na wypadek nadmiernego opadu deszczowego.

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

4) Pół-tunel „Galerii Tanzenbein”, Przełęcz Świętego Gotarda, Szwajcaria

Autor zdjęcia: serainaru, Źródło zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/serainica/7177509793/in/photostream/

INFORMACJE: Zadaszenie górskiej drogi na dnie przełęczy górskiej pełni głównie funkcje ochronną przed lawinami kamiennymi i śnieżnymi. Pół tunel w formie otwartej galerii wpisuję się w krajobraz doliny z kaskadami wodospadu, na jego zielonym stropodachu poprowadzono ścieżkę rowerową. Tego typu obiekty często stosuję się w Szwajcarii do ochrony ruchu samochodowego.

KOMENTARZ: Rozwiązanie pół otwartego tunelu w formie galerii z zielonym dachem jest warte uwagi dla rzeszowskiej Wisłokostrady, ponieważ stanowi kompromis ekonomiczny i przyrodniczy między budową estakady, i będzie tańsze od wykonania tunelu pełnego. Obiekt tego typu nie ogranicza w stu procentach hałasu drogowego, ale wpisuję się lepiej w krajobraz niż obiekty mostowe. Uwzględniając przyszłościowa „rezerwę projektową” po przebudowie ścian i modernizacji infrastruktury można by zamknąć galerie tunelu i stworzyć pełen tunel.

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

5) Plany zadaszenia ruchliwej drogi „Saatlenstrasse” przy Schwamendingen, Zurych, Szwajcaria

Źródło grafiki:

https://einhausung.ch/

INFORMACJE: W samym środku Schwamendingen dzielnicy Zurychu przebiega jedna z najbardziej ruchliwych dróg w Szwajcarii. Każdego dnia przejeżdża nią ponad 120 000 pojazdów, negatywnie oddziałując na sąsiadującej z autostradą zabudowę mieszkalną. Obudowa Saatlenstrasse zminimalizuje zakłócenia spowodowane przez autostradę: w szczególności hałas i spaliny. Projekt realizowany będzie przez Federalne Biuro Dróg we współpracy z miastem Zurychem, w sposób zrównoważony poprawi obecną sytuację i pomoże mieszkańcom Schwamendingen osiągnąć nowy standard i jakość życia. Nad drogą powstanie unikalny park, który połączy dwie rozdzielone przez drogę dzielnice Schwamendingen i Saatlen. Architekci z pracowni „Krebs und Herde Landschaftsarchitekten” stworzyli ciągłą, zieloną i otwartą przestrzeń dla mieszkańców okolicy, a wzdłuż obudowanej autostrady zaprojektowali ścieżki, które zapewnią dostęp do parku pieszo i rowerem (schodami, rampami oraz windami). Trasy ścieżek są opracowywane tak, aby mogły być również wykorzystywane przez pojazdy konserwacyjne i ratownicze. Ponadto trasy techniczne ułatwią porządkowanie roślinności na zadaszeniu i zielonych ścianach wertykalnych. Tłumaczenie własne w oparciu o źródło: https://einhausung.ch/

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

6) Plany przeniesienia ruchu samochodowego z wielopoziomowej estakady pod ziemie, BQ-Park, Nowy Jork

Opracowanie własne na podstawie materiałów z internetu: zrzut ekranu z strony https://big.dk/#projects-bqp

INFORMACJE: „BQ-Park” to projekt autorstwa architektów z znanej pracowni Bjarke Ingels Group, projekt dotyczący przebudowy drogi ekspresowej “The Brooklyn Queens Expressway’ w pobliżu nadbrzeżnego bulwaru Battery Park w Nowym Jorku. Brak możliwości zamknięcia ruchliwej drogi na czas przebudowy wymagał od architektów wprowadzenia pomysłu przeniesienie ruchu ulicznego w nowe miejsce i etapowania przyszłego procesu budowy. W miejscu ścieżki pieszej i terenów zielonych architekci zaplanowali wykonanie wykopu pod szeroki tunel drogowy, by przekryć go betonową strukturą i uwolnić teren nabrzeża od hałasu drogowego oraz ograniczy miejscowo emisje spalin. Przeniesienie całego ruchu drogowego do zamkniętego tunelu uwolni istniejące estakady i pozwoli na ich ponowne zagospodarowanie. W różnych wariantach projektowych zaproponowano rekultywacje estakad przez wprowadzenie zieleni w formie nasadzeń, sztucznie usypanych skarp z miejscami do wspinaczki, stworzenie lokali usługowych tworząc przy tym przestrzeń sprzyjającą miejskiej rekreacji.

KOMENTARZ: Likwidacja estakad na rzecz tuneli drogowych jak się okazuję to nie nowy trend, nowojorczycy już w latach 80-tych zlikwidowali po 25 latach od budowy estakady drogi “West Side Highway” na rzecz tunelu i stworzenia zielonego „Hudson River Park”, parku nabrzeżnego nad rzeką Hudson w zachodniej części miasta. Jeśli Wisłokostrada powstanie w formie estakady należy się zastanowić ile lat upłynie zanim przyszłe pokolenia rzeszowian zdecydują się uwolnić tereny zielone od uciążliwego hałasu drogowego.

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

Źródło grafiki: zrzut ekranu z strony https://big.dk/#projects-bqp

7) Rozpoczęcie wyburzenia estakad na Placu Społecznym, Wrocław

Autorzy zdjęcia: (Klejos, Krzyc, Westen) Źródło zdjęcia: https://wroclaw.fotopolska.eu/30701,foto.html

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

Źródło grafiki: https://gazetawroclawska.pl/sutryk-bedzie-nowy-plac-spoleczny-zburzymy-obie-estakady-

nie-zapomnimy-o-kierowcach/ar/13696304 INFORMACJE: „Trwają przygotowania do wyburzenia zachodniej estakady na pl. Społecznym i budowy naziemnego układu komunikacyjnego. Prace rozbiórkowe rozpoczną się w nocy 2/3 sierpnia. (…) Wyburzenie estakady to jeden z kroków prowadzących do stopniowego dostosowania Placu Społecznego do planu miejscowego uchwalonego już w 2010 roku (uchwała nr XLV/1366/10). Kolegium prezydenta Wrocławia(...) pozytywnie zaopiniowało konieczność wyburzenia zachodniej estakady drogowej na pl. Społecznym (…) Inwestycja pochłonie niecałe 4 miliony złotych. (wyburzenie) ” Źródło tekstu: https://www.wroclaw.pl/rusza-rozbiorka-etakady-plac-spoleczny „(...)Druga zostaje tylko na razie, bo kilka lat temu była remontowana (…) Docelowo też jednak zostanie wyburzona zapowiada. - W żadnym planie na przyszłość estakad na placu Społecznym nie ma i bardzo dobrze, bo należy tę przestrzeń uwolnić, planując takie rozwiązania komunikacyjne, które sprawią, że przez plac Społeczny będzie się przejeżdżało płynnie (…) Sutryk zapowiada zaprojektowanie placu Społecznego na nowo. - Oczywiście uwzględniając wszystkie dzisiejsze perspektywy i mody społeczne. To będzie długi proces, plan na całą dekadę - zastrzega prezydent. (...)Ówczesna koncepcja zakładała budowę tunelu, którym dałoby się przejechać od mostu Pokoju do ul. Pułaskiego (w pobliżu skrzyżowania z Kościuszki).(...)Na powierzchni placu Społecznego miały powstać z kolei biurowce, budynki mieszkalne, a nawet galeria handlowa. „ Źródło tekstu: https://gazetawroclawska.pl/sutryk-bedzie-nowy-plac-spoleczny-zburzymy-obie-estakady-

nie-zapomnimy-o-kierowcach/ar/13696304 KOMENTARZ: Estakady zostały wybudowane w 1986 roku, a razem z nimi schowano ruch pieszy do przejść podziemnych. Budowa estakad usprawniająca ruch na najważniejszej arterii komunikacyjnej miasta miała ściągnąć inwestorów i ożywić pustą okolicę Placu Społecznego. Jednak tak się nie stało, przestrzeń została zdehumanizowana, a nowe inwestycje się nie Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

pojawiały. Wrocławianie już po przeszło 20 latach wyciągnęli wnioski z źle funkcjonującej przestrzeni i zorganizowali w 2007 roku; „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru Placu Społecznego we Wrocławiu”, następnie w 2010 roku uchwalono plan miejscowy, który sprawił, że estakady wkrótce znikną z placu (w nocy z 2/3 sierpnia 2019 r. rusza wyburzenie pierwszej z nich).

XI. Wpływ budowy „Wisłokostrady” na procentowy udział zieleni w stosunku do powierzchni miasta, na postawie tabel podanych przez Główny Urząd Statystyczny Całość terenu objętego granicami planu miejscowego zajmuje: ~58,43 ha, w tym terenów przeznaczonych pod zieleń jest: 26,14 ha, czyli 0,206% udziału zieleni do powierzchni miasta. Tereny zielone licząc z ciągami pieszymi i ścieżkami zajmą: 29,28 ha, tj. 0,231% wobec powierzchni Rzeszowa. Wisłokostrada z przedłużeniem ul. Ciepłowniczej (KDZ) zajmie teren o powierzchni około: 6,02ha, czyli 0,047% . Natomiast odejmując przedłużenie ulicy Ciepłowniczej za rondem, na samej skarpie i krótkim fragmencie za torami Wisłokostrada pokryje: około ~4,5 ha przyrodniczo cennych terenów zielonych, czyli: 0,035% do powierzchni miasta. Droga od Gen.S.Maczka do ul. Sieciecha (KDG) zajmie łącznie teren o pow.: 6,16 ha, tzn: 0,048% w skali Rzeszowa. Odejmując fragment powierzchni zapisanej na powiększenie istniejącego mostu nad Wisłokiem i budowę ronda, a podliczając jedynie tylko teren drogi w kierunku ul. Sieciecha, teren przecinający ważne dla zapisów planu przedpole widokowe i tereny zielone zajmie: 3,1 ha, tzn.: 0,024%. Reasumując powyższe, jeśli nie wybudujemy KDZ „Wisłokostrady” i drogi KDG wg. obecnych założeń projektowych i zapisów planu, ale poprowadzimy je alternatywnie pod ziemią w tunelu, a na zewnątrz zasadzimy drzewa to w skali miasta będzie to zysk: ~ 7,6 ha = 0,06% dla powierzchni zielonych w skali całego Rzeszowa. Niewiele, lecz w tym konkretnym przypadku chodzi o jakość pozostałych 29,28 ha = 0,231% terenów zieleni publicznej w pobliżu planowanych dróg. Z uwagi na hałas drogowy oraz uciążliwy szum w tle jaki zostanie wprowadzony na tereny zielone i zakłóci spokój nie tylko terenów mających pełnić funkcje wypoczynkowe, a także wpłynie negatywnie na otoczenie rzeki Wisłok, która w tym momencie jest ostoją dla zwierząt (stwierdzam na podstawie wizji terenowych). Inwestycja w formie estakadowej będzie oddziaływać znacznie hałasem zarówno na prawy i lewy brzeg rzeki, gdzie w przyszłości tereny zielone będą udostępnione mieszkańcom wraz z zabytkowym budynkiem Stacji Pomp I Filtrów. Jeśli spróbujemy zmienić projekt na jeden z zaprezentowanych wariantów będziemy mogli zachować lub przywrócić dawny zielony charakter brzegu rzeki, udostępniając najlepszą przestrzeń rekreacyjną po obu brzegach Wisłoka.

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams

Rzeszów, 31 lipca 2019

Uszczegółowienie o powierzchnie w hektarach/km2 jako opracowanie własne, na podstawie tabel z Głównego Urzędu Statystycznego.

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 “Kopiec Konfederatów Barskich” - arch. Michał Rams
! RAMS MICHAŁ - Uwagi do MPZP Nr 284 7 2016 Kopiec Konfederatów Barskich w Rzeszowie

Related documents

1 Pages • 154 Words • PDF • 39.5 KB

2 Pages • 322 Words • PDF • 750.2 KB

4 Pages • 234 Words • PDF • 1.2 MB

1 Pages • 247 Words • PDF • 50.2 KB

5 Pages • 1,428 Words • PDF • 551.3 KB

27 Pages • 2,150 Words • PDF • 1.1 MB

72 Pages • 15,282 Words • PDF • 8.4 MB

25 Pages • 660 Words • PDF • 126.1 KB

5 Pages • 230 Words • PDF • 16.8 KB