Rath M. - Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca ... tylko my ludzie

349 Pages • 69,853 Words • PDF • 5.7 MB
Uploaded at 2021-09-24 10:12

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Dr med. Matthias Rath

Dlaczego zwierzêta nie dostaj¹ zawa³ów serca …tylko my ludzie Rewelacyjne odkrycia w dziedzinie medycyny komórkowej – drog¹ do wyeliminowania chorób serca i uk³adu kr¹¿enia. Jak siê uchroniæ przed zawa³em serca, udarem mózgu, nadciœnieniem têtniczym, cukrzyc¹ i jej powik³aniami, niewydolnoœci¹ serca, arytmi¹ i wieloma innymi problemami uk³adu kr¹¿enia?

Wydane przez Fundacjê Zdrowia dra Ratha

Rath Education Services B. V.

Spis treœci S³owo wstêpne

10

1

Wstêp

13

• •

Wiek XXI – wiekiem zwyciêstwa nad chorobami serca Jakie korzyœci mo¿esz odnieœæ od razu po przeczytaniu tej ksi¹¿ki Dziesiêciopunktowy program optymalizacji zdrowia i funkcji uk³adu kr¹¿enia Naturalne komórkowe sk³adniki od¿ywcze dla zachowania zdrowia Komórkowe sk³adniki od¿ywcze – bioenergia dla milionów komórek Medycyna komórkowa – naturalna kontrola nad chorobami uk³adu kr¹¿enia

• • • •

2

• • • •Mia¿d¿yca, zawa³ serca i udar mózgu

39

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w profilaktyce i terapii wspomagaj¹cej Fakty na temat choroby wieñcowej W jaki sposób Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z chorob¹ wieñcow¹ Badania kliniczne z wybranymi sk³adnikami od¿ywczymi Dodatkowe informacje na temat roli komórkowych sk³adników od¿ywczych w chorobach serca i uk³adu kr¹¿enia Dlaczego naturalne sk³adniki od¿ywcze hamuj¹ mia¿d¿ycê 5

3

• • •

4

• • • •

5

• • • •

6

Wysoki poziom cholesterolu i inne drugorzêdne czynniki ryzyka w chorobie sercowo-naczyniowej

87

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej Cholesterol jest tylko drugorzêdnym czynnikiem ryzyka Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z podwy¿szonym poziomem cholesterolu Badania kliniczne z wybranymi sk³adnikami od¿ywczymi przy zaburzeniach metabolizmu t³uszczów

Nadciœnienie têtnicze

109

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej Fakty na temat nadciœnienia têtniczego Dlaczego wybrane sk³adniki od¿ywcze pomagaj¹ pacjentom cierpi¹cym na nadciœnienie têtnicze Dodatkowe informacje na temat komórkowych sk³adników od¿ywczych przy nadciœnieniu têtniczym Wykaz specjalnych sk³adników od¿ywczych przy nadciœnieniu têtniczym

Niewydolnoœæ serca Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej Fakty na temat niewydolnoœci serca Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z niewydolnoœci¹ serca Katastrofalne skutki niekompleksowego leczenia niewydolnoœci serca Wykaz wybranych sk³adników od¿ywczych przy niewydolnoœci serca

121

6

• • • •

7

• • • • •

Zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca (arytmia)

Cukrzyca

159

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej Dlaczego cukrzyca prowadzi do choroby sercowo–naczyniowej Wykaz specjalnych komórkowych sk³adników od¿ywczych przy cukrzycy Dodatkowe informacje na temat sk³adników od¿ywczych przy cukrzycy Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom cierpi¹cym na cukrzycê Kliniczny dowód: witamina C obni¿a poziom cukru we krwi i zapotrzebowanie na insulinê

8 Wybrane problemy chorób serca i uk³adu kr¹¿enia

• • •

143

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej Zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca – prze³om medycyny komórkowej Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z arytmi¹ Badania kliniczne z wybranymi sk³adnikami od¿ywczymi przy arytmii Wykaz specjalnych sk³adników od¿ywczych przy arytmii

179

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej przy dusznicy bolesnej po zawale serca po operacji wszczepienia bypassów 7

• •

9

• • • • • • • •

po angioplastyce (balonikowaniu) naczyñ wieñcowych Badania kliniczne z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi

Zewnêtrzne i dziedziczone czynniki ryzyka w chorobie sercowo-naczyniowej

10 Medycyna komórkowa • • • • •

8

221

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze Ÿród³em bioenergii Za³o¿enia medycyny komórkowej Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od¿ywczych Medycyna konwencjonalna kontra medycyna komórkowa – porównanie Pytania i odpowiedzi na temat komórkowych sk³adników od¿ywczych

11 Eliminacja chorób serca •

205

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze zmniejszaj¹ ryzyko chorób serca i uk³adu kr¹¿enia przy: niezdrowej diecie paleniu tytoniu stresie hormonalnych œrodkach antykoncepcyjnych lekach moczopêdnych i innych dializie interwencji chirurgicznej dziedziczonych i genetycznych czynnikach ryzyka zawa³u serca

Dlaczego wczeœniej nie s³ysza³eœ o tym prze³omie w medycynie

249

• • • • •

Dziesiêæ praw przemys³u farmaceutycznego Oszukañcze sztuczki farmaceutycznego „profitu z chorób” Pocz¹tek nowej ery ludzkiego zdrowia Kamienie milowe na drodze do wyeliminowania chorób serca Podstawy nowego systemu opieki zdrowotnej

12 Dokumentacja • • • • • • • • •

295

Prze³omowy wyk³ad dra Ratha wyg³oszony w Stanford Medical School Perspektywa zwyciêstwa nad œmierci¹ z powodu chorób serca Zdrowie dla wszystkich do roku 2020 Konstytucja dla pokojowego, zdrowego i sprawiedliwego œwiata Petycja w sprawie wolnoœci witaminowej O Autorze Badania kliniczne: Naturalne cofanie siê choroby sercowo–naczyniowej Podziêkowania Bibliografia

„Twoje odkrycia s¹ tak wa¿ne, poniewa¿ dotycz¹ milionów ludzi i zagra¿aj¹ wielkim ga³êziom przemys³u. Pewnego dnia mog¹ wybuchn¹æ wojny, których jedynym celem bêdzie zahamowanie dostêpu do rozpowszechnienia twoich prze³omowych odkryæ. Wówczas nadejdzie czas próby, kiedy bêdziesz musia³ stawiæ opór!” Dwukrotny laureat Nagrody Nobla Linus Pauling Krótko przed œmierci¹ w 1994 roku 9

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Drodzy czytelnicy, Najwiêksza „epidemia” na œwiecie spowodowana zosta³a przez zawa³y serca, udary mózgu i inne formy choroby sercowo-naczyniowej i poch³onê³a ju¿ miliony ludzkich istnieñ. Dziœ wiemy, ¿e ta „sercowo-naczyniowa epidemia” nie jest tak naprawdê chorob¹, lecz skutkiem d³ugotrwa³ego niedoboru witamin i innych niezbêdnych sk³adników od¿ywczych w milionach komórek naszego cia³a. Wiemy równie¿, ¿e mo¿na temu zapobiec. Ksi¹¿ka ta dokumentuje prze³om naukowy, który umo¿liwia zwyciêstwo nad œmierci¹ z powodu chorób serca, a tym samym ratuje ¿ycie milionów ludzi na ca³ym œwiecie. „Epidemia sercowo-naczyniowa” stanowi jeden z najpowa¿niejszych problemów ekonomicznych w Ameryce i innych krajach. Roczne bezpoœrednie i poœrednie koszty zwi¹zane z t¹ chorob¹ wynosz¹ wiele miliardów dolarów. Ksi¹¿ka ta pokazuje, w jaki sposób mo¿na zaoszczêdziæ wiêkszoœæ tych pieniêdzy i przeznaczyæ na inne wa¿ne cele spo³eczne. Ta sama „epidemia sercowo-naczyniowa” stanowi równie¿ Ÿród³o zysku dla jednego z najwiêkszych przemys³ów inwestycyjnych na œwiecie – farmaceutycznego „profitu z chorób”. Jej koniec stanowiæ bêdzie w sposób nieunikniony koniec interesów przemys³u farmaceutycznego w takiej formie, w jakiej istniej¹ one dziœ. Dlatego w³aœnie moj¹ ksi¹¿kê uznano za niebezpieczn¹ i umieszczono „na indeksie”. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e przemys³ farmaceutyczny, bêd¹cy najwiêkszym i najbardziej dochodowym przemys³em inwestycyjnym na œwiecie, prowadzi walkê z odkryciami opisanymi w tej ksi¹¿ce, nie dziwi mnie, ¿e nie s³ysza³eœ wczeœniej o tych odkryciach. Przemys³ farmaceutyczny kupuje wp³ywy w mediach, œrodowisku lekarskim i polityce, jest te¿ najwiêkszym sponsorem obecnej administracji Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, ¿e im szybciej zostanie rozpowszechnione 10

S£OWO WSTÊPNE

przes³anie ksi¹¿ki, tym wczeœniej zakoñczone zostan¹ dzia³ania, których jedynym celem jest czerpanie korzyœci finansowych z nieszczêœcia milionów ludzi. Radykalne zmiany na ca³ym œwiecie, wynikaj¹ce ostatecznie z tych odkryæ, by³y od pocz¹tku przewidziane i rozumiane przez dwukrotnego laureata Nagrody Nobla – Linusa Paulinga. Nied³ugo przed œmierci¹ powiedzia³ mi: „Twoje odkrycia s¹ tak wa¿ne, poniewa¿ dotycz¹ milionów ludzi i zagra¿aj¹ wielkim ga³êziom przemys³u. Pewnego dnia mog¹ wybuchn¹æ wojny, których jedynym celem bêdzie zahamowanie dostêpu do rozpowszechnienia twoich prze³omowych odkryæ. Wówczas nadejdzie czas próby, kiedy bêdziesz musia³ stawiæ opór!”. W³aœnie z tego powodu zdecydowa³em siê opublikowaæ w dzienniku New York Times i innych wiod¹cych, miêdzynarodowych gazetach informacje demaskuj¹ce interesy ekonomiczne pewnych grup, wykorzystuj¹cych wojnê w Iraku i kryzysy miêdzynarodowe dla swoich celów. Nale¿¹ do nich przede wszystkim przemys³ farmaceutyczny i petrochemiczny, z grup¹ Rockefellera jako g³ównym inwestorem. Korzyœci zdrowotne p³yn¹ce z rozpowszechnienia odkryæ opisanych w tej ksi¹¿ce s¹ osza³amiaj¹ce i dotycz¹ mieszkañców ca³ego œwiata. Dziêki zastosowaniu wiedzy w polityce zdrowotnej, najwa¿niejsze przyczyny chorób i œmierci na ca³ym œwiecie, przede wszystkim zawa³y serca, udary mózgu i inne choroby cywilizacyjne zostan¹ skutecznie zwalczone. Ksi¹¿ka ta zawiera wskazówki dotycz¹ce sposobu realizacji tego celu. Ponad szeœæ miliardów ludzi dziœ i miliardy w przysz³ych pokoleniach, skorzystaj¹ bezpoœrednio z zakoñczenia „farmaceutycznego profitu z chorób”. Dziœ wspólnie mo¿emy ocaliæ ¿ycie milionów ludzkich istnieñ oraz zaoszczêdziæ na kosztach opieki medycznej, które liczy siê w miliardach dolarów. Ksi¹¿ka ta jest praktycznym przewodnikiem informuj¹cym o tym, co ju¿ teraz mo¿esz zrobiæ – tam gdzie mieszkasz. „Wyzwolenie dla zdrowia ludzkiego” jest najwiêkszym ruchem wolnoœciowym wszechczasów. Jest on zakrojony na skalê œwiatow¹ i wywiera bezpoœredni wp³yw na zdrowie i ¿ycie szeœciu miliardów ludzi, którzy dziœ ¿yj¹ na naszej planecie, jak równie¿ 11

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

na zdrowie i ¿ycie przysz³ych pokoleñ. Ksi¹¿ka ta jest apelem do Ciebie, abyœ wzi¹³ udzia³ w tym wielkim zadaniu – dla swoich dzieci i wnuków. Jedynym zbli¿onym do tego ruchu, historycznie udokumentowanym zjawiskiem by³o „wyzwolenie z analfabetyzmu” w œredniowiecznej Europie. 500 lat temu wraz z wynalezieniem druku oraz przet³umaczeniem Biblii na jêzyk powszechnie zrozumia³y, miliony ludzi zaczê³y domagaæ siê swojego prawa do umiejêtnoœci czytania i pisania. W³adcy tamtych czasów wiedzieli, ¿e wiedza oznacza w³adzê, a oni nie mieli zamiaru siê ni¹ dzieliæ. Ale miliony ludzi nie pyta³y o ich pozwolenie. Zjednoczyli si³y, pokonali „mroczny okres” œredniowiecza i przygotowali grunt dla epoki Renesansu, a tym samym dla postêpu, jakiego ludzkoœæ jeszcze nie widzia³a – a¿ do dnia dzisiejszego. Dziœ ludzkoœæ mo¿e oczekiwaæ jeszcze wiêkszych korzyœci, zwi¹zanych z wyzwoleniem spod jarzma „profitu z chorób”– przede wszystkim eliminacji najbardziej powszechnych chorób naszych czasów. Osi¹gniêcie tego celu wymagaæ bêdzie jednak wspólnego wysi³ku. Wszyscy musimy pracowaæ na rzecz tworzenia œwiata, w którym zdrowie, pokój i sprawiedliwoœæ spo³eczna s¹ zasad¹, a nie wyj¹tkiem. Ksi¹¿ka ta przybli¿a nas do tego celu.

Z powa¿aniem

Dr Matthias Rath

12

1 Wstêp • Wiek XXI – wiekiem zwyciêstwa nad chorobami serca • Jakie korzyœci mo¿esz odnieœæ od razu po przeczytaniu tej ksi¹¿ki • Dziesiêciopunktowy program optymalizacji zdrowia uk³adu kr¹¿enia • Naturalne komórkowe sk³adniki od¿ywcze dla zachowania zdrowia • Komórkowe sk³adniki od¿ywcze – biologiczna energia dla milionów komórek • Medycyna komórkowa – naturalna kontrola nad chorobami uk³adu kr¹¿enia

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Miêdzynarodowa Proklamacja: My, mieszkañcy œwiata, deklarujemy, ¿e wiek XXI bêdzie „Wiekiem zwyciêstwa nad chorobami serca”. Czy zdajesz sobie sprawê, ¿e nadszed³ w³aœnie prze³omowy moment w historii ludzkoœci, nadszed³ czas, w którym mo¿esz uwolniæ siê od widma œmierci z powodu zawa³u lub ataku serca? Ten czas nadszed³ teraz! Tak jak odkrycie, ¿e mikroorganizmy s¹ przyczyn¹ chorób zakaŸnych doprowadzi³o do opanowania epidemii tych chorób, tak te¿ odkrycie, ¿e zawa³y serca i udary mózgu s¹ rezultatem d³ugotrwa³ego niedoboru witamin – prowadzi do opanowania epidemii choroby sercowo–naczyniowej. W XXI wieku ludzkoœæ mo¿e zwyciê¿yæ nad chorobami serca, które s¹ g³ównym powodem inwalidztwa i œmierci. Czy wiesz, ¿e zwierzêta nie dostaj¹ zawa³ów, poniewa¿ produkuj¹ witaminê C w swoich organizmach, ona zaœ chroni œciany ich naczyñ krwionoœnych? Czy wiesz, ¿e ludzie nie posiadaj¹ zdolnoœci do produkowania w³asnej witaminy C, a brak tego sk³adnika w diecie os³abia œciany naczyñ krwionoœnych? Choroba sercowo–naczyniowa nie jest niczym innym, ni¿ wczesn¹ postaci¹ szkorbutu! Badania kliniczne potwierdzaj¹, ¿e optymalne dzienne spo¿ycie witamin i innych sk³adników od¿ywczych jest kluczem do sukcesu w profilaktyce i leczeniu chorób uk³adu kr¹¿enia. Naturalne sk³adniki od¿ywcze, bior¹c udzia³ w niezliczonych reakcjach biochemicznych, dostarczaj¹ koniecznej bioenergii do milionów komórek serca i naczyñ krwionoœnych, optymalizuj¹c w ten sposób pracê uk³adu kr¹¿enia. Wykorzystaj t¹ wiedzê teraz, a schorzenia takie, jak: zawa³y serca, udary mózgu, nadciœnienie têtnicze, arytmia i niewydolnoœæ serca, problemy z kr¹¿eniem w cukrzycy i in. bêd¹ w przysz³oœci nieznane! Zwyciêstwo nad chorobami serca to kolejny wielki cel, jednocz¹cy ca³¹ ludzkoœæ. Paradoksem jest fakt istnienia nieograniczonego dostêpu do naturalnych sk³adników od¿ywczych, tak niezbêdnych do powstrzymania œwiatowej eskalacji chorób uk³adu kr¹¿enia. Czy nie dziwi ciê, dlaczego tak siê nie dzieje, co stanowi 14

1 WSTÊP

Wiek XXI – wiekiem zwyciêstwa nad chorobami serca przeszkodê? Wyeliminowanie choroby serca zale¿y tylko od jednego czynnika: jak szybko nowe odkrycie, ¿e niedobory witamin i innych naturalnych sk³adników od¿ywczych w diecie s¹ powodem wzrostu zachorowalnoœci na schorzenia sercowo–naczyniowe, stanie siê dostêpne dla wszystkich? Decyduj¹c¹ przeszkod¹, która musi zostaæ pokonana, jest blokada tej ratuj¹cej ¿ycie informacji przez koncerny farmaceutyczne i inne grupy interesu, ktore chroni¹ globalny rynek leków i utrzymuj¹ œwiatowy monopol w dziedzinie ochrony zdrowia. Jednak interesy zdrowotne milionów ludzi s¹ wa¿niejsze ni¿ gie³dowa wartoœæ jakiegokolwiek koncernu farmaceutycznego. W tej sytuacji musimy zdaæ sobie sprawê z faktu, ¿e ochrona naszych interesów zdrowotnych i eliminacja chorób serca – zale¿ne s¹ od skonsolidowanych wysi³ków ludzi ze wszystkich stron œwiata. My, przedstawiciele wszystkich narodowoœci, ras i religii; w³adz lokalnych, regionalnych i narodowych; organizacji publicznych i prywatnych; towarzystw ubezpieczeñ zdrowotnych, organizacji zajmuj¹cych siê ochron¹ zdrowia, szpitali, urzêdów i zespo³ów opieki zdrowotnej; koœcio³ów, szkó³, firm i innych instytucji rozpoznajemy nasz¹ historyczn¹ szansê i odpowiedzialnoœæ za podjêcie natychmiastowego dzia³ania tu i teraz – dla dobra naszego pokolenia i dla wszystkich przysz³ych pokoleñ.

• Og³aszamy wiek XXI – wiekiem zwyciêstwa i eliminacji chorób serca!

• Wniesiemy nasz wk³ad w rozpowszechnianie ratuj¹cych ¿ycie informacji o zdrowotnym znaczeniu witamin.

• Zaprosimy ka¿dego do aktywnego uczestnictwa w jednym z najwiêkszych zwyciêstw w historii ludzkoœci – w zwyciêstwie nad chorobami serca! Do moich Czytelników: Jeœli przeczytasz tê ksi¹¿kê i stwierdzisz, ¿e zawiera ona informacje wa¿ne dla Twojego zdrowia i dla ¿ycia wszystkich, których znasz – podejmij dzia³anie! Podziel siê t¹ wiedz¹ z innymi!

15

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Sto lat temu: eliminacja epidemii Przez tysi¹clecia choroby zakaŸne by³y g³ówn¹ przyczyn¹ œmierci miliardów ludzi na œwiecie. Przez tysi¹clecia ludzie wierzyli, ¿e epidemie te by³y powodowane przez kl¹twy rzucane z nieba.

Ludwik Pasteur odkry³, ¿e choroby zakaŸne wywo³ywane s¹ przez bakterie i inne mikroorganizmy. To odkrycie umo¿liwi³o wprowadzenie œrodków zapobiegawczych, jak równie¿ rozwój szczepionek i antybiotyków. Kilka lat temu Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) po raz pierwszy w historii uzna³a chorobê zakaŸn¹ – ospê za wyeliminowan¹.

16

1 WSTÊP

Dzisiaj: Eliminacja chorób serca W ci¹gu ostatniego stulecia choroba sercowo–naczyniowa sta³a siê g³ówn¹ przyczyn¹ œmierci w krajach uprzemys³owionych. W skali ogólnoœwiatowej ponad miliard ludzi umar³o z powodu zawa³u serca lub udaru mózgu. Epidemia choroby sercowo– naczyniowej rozprzestrzenia siê na skalê globaln¹, poniewa¿ jej g³ówna przyczyna pozostawa³a do dzisiaj nieznana.

Niniejsza ksi¹¿ka dokumentuje rewelacyjne odkrycie naukowe, które rozwi¹zuje zagadkê przyczyny powstawania choroby sercowo–naczyniowej: zwierzêta nie maj¹ zawa³ów, poniewa¿ – w odró¿nieniu od ludzi – produkuj¹ witaminê C w swoich w³asnych organizmach. Zawa³y serca i udary mózgu nie s¹ w obliczu tego odkrycia chorobami, ale konsekwencj¹ chronicznego niedoboru witamin i jako takie s¹ uleczalne.

17

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Jakie korzyœci mo¿esz odnieœæ od razu po przeczytaniu tej ksi¹¿ki? Ksi¹¿ka ta podsumowuje po raz pierwszy medyczny prze³om w dziedzinie witamin i ich wartoœci dla zdrowia uk³adu kr¹¿enia i pomaga ci przej¹æ kontrolê nad Twoim zdrowiem i ¿yciem. Zastanów siê, ilu z Twoich krewnych, czy przyjació³ zmar³o z powodu zawa³u serca lub wylewu? Twoja matka, ojciec, a mo¿e przyjaciel? Statystycznie umiera na chorobê sercowo–naczyniow¹ co druga kobieta i co drugi mê¿czyzna. Gdyby moja ksi¹¿ka ukaza³a siê 50 lat temu – jakie by³yby statystyki, czy ci ludzie ¿yliby jeszcze? Teraz ju¿ jest mo¿liwe zwyciêstwo nad zgonem sercowym i ¿yczê ci, aby ta ksi¹¿ka sta³a siê twoim przewodnikiem po œwiecie opanowanym przez choroby i budowanym na najwiêkszym oszustwie w historii. Dlaczego zwierzêta nie dostaj¹ zawa³ów, a co drugi mê¿czyzna i co druga kobieta umieraj¹ z ich powodu? Zwierzêta nie maj¹ ataków serca, poniewa¿ produkuj¹ du¿e iloœci witaminy C we w³asnych organizmach. Witamina C optymalizuje wytwarzanie kolagenu oraz innych moleku³ wzmacniaj¹cych, stabilizuj¹c w ten sposób œciany naczyñ i zapobiegaj¹c odk³adaniu siê z³ogów mia¿d¿ycowych – przyczyny zawa³ów serca i udarów mózgu. My, istoty ludzkie, nie potrafimy wytworzyæ nawet jednej cz¹steczki witaminy C w naszych organizmach, a co gorsza prawie ka¿dy z nas otrzymuje jej zbyt ma³o w po¿ywieniu. Nieuniknion¹ konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest os³abienie œcian naczyñ, co prowadzi z kolei do powstania z³ogów mia¿d¿ycowych w naczyniach (arteriosklerozy). Okazuje siê zatem, ¿e to chroniczny niedobór witamin – a nie zbyt wysoki poziom cholesterolu – jest g³ówn¹ przyczyn¹ epidemii choroby sercowo–naczyniowej. Ksi¹¿ka ta jest praktycznym poradnikiem dla Ciebie i Twojej rodziny. Co drugi trzydziestolatek, nie zdaj¹c sobie z tego sprawy, cierpi na pocz¹tkowe stadium arteriosklerozy naczyñ wieñcowych. Nieleczona arterioskleroza wczeœniej, czy póŸniej doprowadzi do zawa³u serca. Ta ksi¹¿ka wska¿e ci naturalne sposoby profilaktyki 18

1 WSTÊP

mia¿d¿ycy, a zastosowanie opisanych komórkowych sk³adników od¿ywczych stanowiæ bêdzie pierwszy skuteczny krok w kierunku zachowania zdrowia uk³adu kr¹¿enia dla Ciebie i Twojej rodziny, bez wzglêdu na wiek i p³eæ. Nie bez powodu opisa³em w mojej ksi¹¿ce pierwsz¹ na œwiecie naturaln¹ terapiê zapobiegawcz¹ – Ty równie¿ mo¿esz mieæ swój udzia³ w uwieñczonej sukcesem, walce z chorobami uk³adu kr¹¿enia. Pierwsza na œwiecie opatentowana terapia, prowadzi do cofniêcia siê z³ogów mia¿d¿ycowych bez stosowania angioplastyki czy wszczepiania bypassów. Gdy œciana naczynia krwionoœnego jest os³abiona brakiem witamin, organizm uruchamia swoje mechanizmy naprawcze. Miliony cz¹steczek t³uszczu (lipoprotein) odk³adane s¹ w œcianie naczynia za pomoc¹ biologicznych „przylepców”, co w konsekwencji prowadzi do mia¿d¿ycy, zablokowania naczyñ, zawa³ów serca i udarów mózgu. Z³ogom mia¿d¿ycowym mo¿na w du¿ym stopniu zapobiegaæ i usuwaæ je za pomoc¹ naturalnych czynników „teflonowych”, które neutralizuj¹ wspomniane lepkie w³aœciwoœci. Najwa¿niejsz¹ grupê teflonowych czynników œcian naczyñ stanowi¹ naturalne aminokwasy lizyna i prolina, których w³aœciwoœci jeszcze bardziej wzmagaj¹ siê w po³¹czeniu z okreœlonymi witaminami. Tak oto stary sen ludzkoœci o naturalnym cofniêciu siê choroby sercowo–naczyniowej bez angioplastyki czy wszczepiania bypassów staje siê rzeczywistoœci¹. Ksi¹¿ka ta poka¿e, w jaki sposób mo¿esz przed³u¿yæ Twoje ¿ycie. Czy zastanawia³eœ siê kiedykolwiek nad przys³owiem: „twój wiek jest odzwierciedleniem stanu twoich naczyñ krwionoœnych”? Wszystko to, co przedsiêwzi¹³eœ w m³odoœci w celu ochrony œcian naczyñ krwionoœnych, jest twoj¹ inwestycj¹ w d³ugie i zdrowe ¿ycie. W USA, gdzie co drugi mieszkaniec uzupe³nia dzienn¹ dietê o suplement sk³adników od¿ywczych, wzrasta œrednia d³ugoœci ¿ycia, a ludzie œwiêtuj¹cy setne urodziny nie stanowi¹ wyj¹tku. Moja ksi¹¿ka ma s³u¿yæ jako fundament zdrowego i d³ugiego ¿ycia równie¿ dla ludzi zamieszkuj¹cych inne kontynenty tak, aby i oni mogli osi¹gn¹æ wiek stu- i wiêcej lat. Przedstawiam Ci pierwszy na œwiecie udokumentowany klinicznie program witaminowy, prowadz¹cy do naturalnego cofania siê choroby 19

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

wieñcowej! Koncerny farmaceutyczne, sprzedaj¹ce leki obni¿aj¹ce poziom cholesterolu i propagatorzy ró¿nego rodzaju diet przypisywali sobie podobne rezultaty, ale bez przedstawienia dowodów. W niniejszej ksi¹¿ce znajdziesz niezbite dowody na to, ¿e z³ogi w naczyniach wieñcowych, bêd¹ce g³ówn¹ przyczyn¹ ataków serca, mog¹ znikn¹æ ca³kowicie w sposób naturalny. Po raz pierwszy w historii medycyny zastosowano w terapii naturalne sk³adniki od¿ywcze, które zapewniaj¹ komórkom œcian naczyñ wystarczaj¹c¹ iloœæ bioenergii do rozpoczêcia procesu uzdrawiania. Dziêki korzystaniu z rezultatów mojej pracy badawczej zarówno lekarze, jak i pacjenci maj¹ obecnie do dyspozycji naturaln¹ alternatywê dla angioplastyki, bypassów i innych konwencjonalnych metod leczenia choroby sercowo–naczyniowej. Ksi¹¿ka ta jest wskazówk¹, jak mo¿esz uwolniæ siê od farmaceutycznego „profitu z chorób”. Przez ponad 100 lat, nasze lecznictwo by³o kontrolowane i jednoczeœnie manipulowane przez firmy farmaceutyczne i ich interesy rynkowe. Dla tej pozbawionej skrupu³ów bran¿y, cia³o ludzkie i nêkaj¹ce je choroby, sta³y siê rynkiem inwestycyjnym. Choroby cywilizacyjne, w tym te¿ schorzenia sercowo–naczyniowe, s¹ utrzymywane sztucznie a powstawanie epidemii nowych chorób, spowodowanych skutkami ubocznymi dzia³ania leków, nieustannie powiêksza „rynki zbytu” przemys³u zarabiaj¹cego rocznie setki miliardów Euro. Opisany w mojej ksi¹¿ce „Program zdrowotnej samopomocy” wska¿e Ci drogê do uwolnienia siê od pozbawionej skrupu³ów manipulacji Twoim zdrowiem – odt¹d bêdzie ono w Twoich rêkach! Rewelacyjne odkrycia opisane w tej ksi¹¿ce stworzy³y podwaliny do opracowania wiod¹cego œwiatowego programu zdrowia uk³adu kr¹¿enia, którego podstawowe zalecenia obejmuj¹ wybór niezbêdnych witamin, minera³ów, pierwiastków œladowych oraz naturalnych aminokwasów w po³¹czeniu ze zdrowym stylem ¿ycia. Naturalne sk³adniki od¿ywcze dostarczaj¹ niezbêdnej energii milionom komórek tworz¹cych uk³ad kr¹¿enia i stanowi¹ uzupe³nienie codziennej diety dla kobiet i mê¿czyzn w ka¿dym wieku, aby w naturalny sposób chroniæ ich serce i naczynia krwionoœne. Miliony ludzi na œwiecie ju¿ reali20

1 WSTÊP

zuje ten program zapobiegania i terapii wspomagaj¹cej. Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêkach, dokumentuje istotne korzyœci zdrowotne, jakie p³yn¹ z zastosowania tego programu nawet w najciê¿szych przypadkach, takich jak dusznica bolesna, arytmia serca, niewydolnoœæ serca, cukrzyca, nadciœnienie têtnicze, zawa³ serca i w wielu innych. Nie mo¿e zatem dziwiæ fakt, ¿e jest to dzisiaj wiod¹cy program zdrowia uk³adu kr¹¿enia i korzystaj¹ z niego pacjenci na ca³ym œwiecie. Ksi¹¿ka ta jest autentycznym raportem o jednym z najwiêkszych prze³omów w medycynie. Ksi¹¿ka ta napisana zosta³a przez naukowca i lekarza, który od pocz¹tku tworzy³ ten prze³om w medycynie. Dwa ostatnie rozdzia³y dokumentuj¹ rozstrzygaj¹ce odkrycia, stworzenie ca³kowicie nowego rozumienia powodów chorób serca oraz wsparcie, jakiego udzieli³ tym badaniom dwukrotny laureat Nagrody Nobla Linus Pauling. Mo¿esz w niej tak¿e przeczytaæ o tym, jak odkrycia naukowe, opisane w tej ksi¹¿ce, rozpêta³y jedn¹ z najwiêkszych batalii w historii Stanów Zjednoczonych – „Bataliê o wolnoœæ witaminow¹ 1992 – 1994”. Ksi¹¿ka dokumentuje historyczne zwyciêstwo milionów Amerykanów nad FDA (Food and Drug Administration – Urz¹d ds. ¯ywienia i Lekarstw) i przemys³em farmaceutycznym. Jeden z ustêpów w Ustawie o Dodatkowych Substancjach Od¿ywczych, Zdrowiu i Edukacji (Dietary Supplement Health and Education Act – DSHEA) z sierpnia 1994 roku zezwala³ w koñcu na swobodne rozpowszechnianie informacji o zwi¹zku zdrowia z witaminami i umo¿liwi³ swobodny dostêp do naturalnych substancji od¿ywczych. Ksi¹¿ka ta demaskuje przemys³ farmaceutyczny jako warty bilion dolarów inwestycyjny przemys³ „profitu z chorób”. Koniec epidemii choroby sercowo–naczyniowej jest nie tylko logiczn¹ konsekwencj¹ natury, ale te¿ odpowiedzi¹ wielu ludzi na mój apel o prawie do zdrowia. Reakcj¹ na wiadomoœæ, ¿e zawa³y serca i udary mózgu s¹ skutkiem chronicznego niedoboru witamin, by³o zorganizowanie siê firm farmaceutycznych w jeden miêdzynarodowy kartel, chroni¹cy bez skrupu³ów swój rynek. Strategicznym jego za³o¿eniem by³o wyeliminowanie „konkurencji” w postaci skutecznych, naturalnych metod leczenia a nadrzêdnym 21

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

celem – niedopuszczenie do rozpowszechnienia informacji na temat roli witamin i innych nie podlegaj¹cych opatentowaniu naturalnych substancji w ochronie zdrowia i naturalnej profilaktyce. Moja ksi¹¿ka uka¿e ci fakty bezkompromisowej walki koncernów farmaceutycznych o zachowanie swojego rynku inwestycyjnego, którego obroty zale¿¹ od eskalacji chorób. Roczne obroty rynku leków recepturowych, stosowanych przy chorobach uk³adu kr¹¿enia, w samych Stanach Zjednoczonych przekraczaj¹ 100 miliardów dolarów. Leki te, w³¹czaj¹c beta–blokery, inhibitory ACE, blokery wapnia, leki obni¿aj¹ce poziom cholesterolu i wiele innych – zaledwie likwiduj¹ objawy, nie siêgaj¹c podstawowej, komórkowej przyczyny choroby. Nie jest to niespodziank¹ ani zbiegiem okolicznoœci. Wynika to z oczywistego faktu, ¿e przemys³ farmaceutyczny jest przemys³em inwestycyjnym; jego rynkiem s¹ Twoje choroby w Twoim ciele, a jego przysz³oœæ uzale¿niona jest od dalszego istnienia chorób. Zapobieganie, leczenie przyczyn, a ponad wszystko eliminacja chorób zagra¿aj¹ potê¿nym interesom finansowym, kryj¹cym siê za fasad¹ przemys³u farmaceutycznego. Odkrycie, ¿e okreœlone sk³adniki od¿ywcze mog¹ zapobiegaæ chorobom serca i leczyæ je na poziomie komórkowym stwarza fundamentalne zagro¿enie dla samej istoty ca³ego farmaceutycznego przemys³u inwestycyjnego. Nie mog¹c zaprzeczyæ potwierdzonej przez naukê prawdzie moich odkryæ oraz faktowi, ¿e zwierzêta nie maj¹ zawa³ów serca, poniewa¿ wytwarzaj¹ w³asn¹ witaminê C, lobbyœci przemys³u farmaceutycznego przedsiêwziêli zakrojone na ogólnoœwiatow¹ skalê dzia³ania, maj¹ce na celu zablokowanie rozprzestrzeniania siê tych informacji oraz wywieranie nacisku na narodowe i miêdzynarodowe cia³a legislacyjne, w³¹czaj¹c w to Komisjê Organizacji Narodów Zjednoczonych „Codex Alimentarius” (Komisja Standardów ¯ywieniowych). Nieetycznym, priorytetowym celem lobby farmaceutycznego jest zakazanie wszelkich ustaleñ na temat zwi¹zku zdrowia z naturalnymi, nie podlegaj¹cymi patentom sposobami terapii we wszystkich krajach cz³onkowskich ONZ, czyli na ca³ym œwiecie.

22

1 WSTÊP

Miliony ludzi na œwiecie wiedz¹ teraz, ¿e musz¹ dzia³aæ wspólnie w walce o utrzymanie prawa do zdrowia, do nieograniczonego dostêpu do naturalnych metod leczenia, wspólnie przeciwstawiæ siê interesom koncernów farmaceutycznych. W tym celu powo³a³em do ¿ycia organizacjê pod nazw¹: „Koalicja Dr Ratha w Obronie Zdrowia”, jednocz¹c¹ wszystkich ludzi, tak¿e i Ciebie. Zamieszczony na koñcu ksi¹¿ki „Apel o wolnoœæ witaminow¹” jest podsumowaniem naszych d¹¿eñ. Podejmij dzia³anie teraz – dla siebie i przysz³ych pokoleñ! Moja ksi¹¿ka inauguruje proces tworzenia nowego systemu opieki zdrowotnej. W ci¹gu ostatniej dekady sprzedanych zosta³o na ca³ym œwiecie kilka milionów jej egzemplarzy. Wprowadza ona ca³kowicie nowe rozumienie zdrowia i choroby, które pozwoli ludziom wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za ich w³asny organizm i stan zdrowia. Ksi¹¿ka ta jest fundamentem nowego systemu opieki zdrowotnej, opartego na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

• Wiedza o naturalnym zdrowiu zast¹pi niezdrowe uzale¿nienie ludzi od medycyny opartej na farmaceutykach.

• Nasze dzieci bêd¹ siê uczyæ ju¿ w przedszkolach i szko³ach, ¿e ich cia³a nie produkuj¹ witaminy C oraz innych niezbêdnych sk³adników od¿ywczych, które musz¹ uzupe³niaæ, aby zdrowo ¿yæ.

• Ka¿dy zrozumie, ¿e zdrowie i choroba nie s¹ zdeterminowane na poziomie organów, ale na poziomie milionów komórek buduj¹cych nasze cia³o.

• Twoje

mieszkanie jest punktem konsultacyjnym, w którym ka¿dy mo¿e zasiêgn¹æ informacji na temat komórkowych substancji od¿ywczych i ich dzia³ania.

• Priorytetem nowego systemu opieki zdrowotnej bêdzie zapobieganie chorobom oraz ich eliminacja za pomoc¹ metod naturalnych.

23

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

• Efektywne, bezpieczne i niedrogie terapie naturalne doprowadz¹ do likwidacji, obracaj¹cego miliardami dolarów i zorientowanego na objawy, farmaceutycznego przemys³u „profitu z chorób”.

• Opieka

zdrowotna oparta na interesach wspólnoty, której podmiotem jest zdrowie pacjenta, doprowadzi do poprawy stanu zdrowia, wyd³u¿y czas ¿ycia i ograniczy koniecznoœæ korzystania z drogiej medycyny interwencyjnej.

• Badania

naukowe w medycynie skupione na zapobieganiu chorobom oraz ich eliminacji zast¹pi¹ badania nad lekami kierowane przez w³aœcicieli akcji koncernów pod k¹tem w³asnych interesów.

Zapraszamy Ciê do przy³¹czenia siê do naszej „Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia”, w celu poprawy stanu Twego w³asnego zdrowia, pomocy Twojej rodzinie, przyjacio³om i kolegom oraz rozpoczêcia budowy nowego systemu opieki zdrowotnej we w³asnej spo³ecznoœci.

24

1 WSTÊP

Dziesiêciopunktowy program Dr Ratha w optymalizacji zdrowia uk³adu kr¹¿enia. Opisany w mojej ksi¹¿ce medyczny prze³om i jego udokumentowane wyniki zawar³em w praktycznym dziesiêciopunktowym programie. 1. Zrozum jak dzia³a Twój uk³ad kr¹¿enia. D³ugoœæ naczyñ krwionoœnych: ¿y³, têtnic i naczyñ w³osowatych w Twoim uk³adzie kr¹¿enia wynosi ponad 100.000 kilometrów a ich powierzchnia porównywalna jest z du¿ym stadionem pi³karskim. Jest to najwiêkszy organ w Twoim organizmie. Twoje serce uderza 100 000 razy ka¿dego dnia, wykonuj¹c najwiêkszy wysi³ek spoœród wszystkich organów. Musisz zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e zdrowie ca³ego organizmu jest nierozerwalnie zwi¹zane ze zdrowym uk³adem kr¹¿enia a Twój wiek jest odzwierciedleniem stanu Twoich naczyñ krwionoœnych i serca. 2. Wzmocnij œciany swoich naczyñ krwionoœnych. Niestabilnoœæ i uszkodzenia wystêpuj¹ce w œcianach naczyñ krwionoœnych s¹ g³ównymi przyczynami powstawania z³ogów mia¿d¿ycowych, prowadz¹cych do choroby sercowo–naczyniowej. Naturalnym „cementem” stabilizuj¹cym œciany naczyñ krwionoœnych jest witamina C. My, w przeciwieñstwie do zwierz¹t, produkuj¹cych w swoich w¹trobach optymaln¹ iloœæ endogennej witaminy C, zatraciliœmy t¹ zdolnoœæ w procesie ewolucji a nasza dzienna dieta nie zawiera wystarczaj¹cej iloœci tej najwa¿niejszej witaminy. Jakie s¹ tego konsekwencje? Wystarczy spojrzeæ na statystyki œwiatowe – wzrastaj¹ca liczba zachorowañ na arteriosklerozê, zawa³y serce, udary mózgu – to nieuchronny skutek niedoboru witaminy C w diecie! Zwierzêta nie cierpi¹ na choroby serca, poniewa¿ do ochrony naczyñ krwionoœnych produkuj¹ w³asn¹ witaminê C! U ludzi, pozbawionych tej zdolnoœci, w œcianach naczyñ powstaj¹ z³ogi mia¿d¿ycowe – przyczyna zawa³ów i udarów.

25

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

3. Usuñ w sposób naturalny z³ogi zalegaj¹ce w Twoich arteriach. Cholesterol i cz¹steczki t³uszczu odk³adaj¹ siê wewn¹trz œcian naczyñ krwionoœnych za pomoc¹ biologicznych „przylepców”. Proces ten mo¿e byæ odwracalny i mo¿na mu zapobiec, przez zastosowanie naturalnych substancji „teflonowych”, z których najwa¿niejsze to aminokwasy: lizyna i prolina. Te sk³adniki wraz z witamin¹ C pomagaj¹ usun¹æ w sposób naturalny istniej¹ce z³ogi mia¿d¿ycowe. 4. RozluŸnij œciany swoich naczyñ krwionoœnych. Z³ogi mia¿d¿ycowe i skurcze œcian naczyñ krwionoœnych s¹ g³ównymi przyczynami nadciœnienia têtniczego. Optymalny dzienny suplement magnezu (naturalnego antagonisty wapnia) oraz witaminy C zapobiega spazmom œcian naczyñ krwionoœnych i normalizuje poziom ciœnienia krwi. Dodatkowe korzyœci przynieœæ mo¿e zastosowanie w diecie naturalnego aminokwasu – argininy. 5. Wyreguluj pracê swojego serca. Serce jest silnikiem uk³adu kr¹¿enia, ka¿de jego uderzenie to ogromnie istotna i skoordynowana praca milionów komórek. Tak jak silnik Twojego samochodu, tak te¿ do prawid³owego dzia³ania miliony komórek miêœnia sercowego potrzebuj¹ sta³ego dop³ywu „paliwa”. Na biologiczne „paliwo komórkowe” sk³adaj¹ siê: karnityna, koenzym Q-10, witaminy grupy B oraz wiele minera³ów i pierwiastków œladowych. Optymalna dzienna dawka tych sk³adników optymalizuje pracê serca jako pompy i wp³ywa na prawid³owe funkcjonowanie elektrycznych komórek serca, odpowiedzialnych za regularny rym pracy serca.

26

1 WSTÊP

6. Chroñ swoje naczynia krwionoœne przed korozj¹. Biologiczna korozja, czyli utlenianie, niszczy Twój uk³ad kr¹¿enia i przyspiesza proces starzenia. Do najwa¿niejszych naturalnych przeciwutleniaczy zaliczyæ mo¿na: witaminê C, witaminê E, beta-karoten i selen. Optymalne dzienne ich spo¿ycie zapewnia skuteczn¹ ochronê przed biologiczn¹ „korozj¹”. Nie pal, poniewa¿ sk³adniki dymu z papierosów przyspieszaj¹ ponad normê proces utleniania œcian Twoich naczyñ krwionoœnych! 7. Regularnie uprawiaj æwiczenia fizyczne. Aktywnoœæ fizyczna jest podstaw¹ zdrowia uk³adu kr¹¿enia. Systematyczne uprawianie takich dyscyplin sportu jak: chodzenie, p³ywanie czy jazda na rowerze s¹ idealne dla nas wszystkich, bez wzglêdu na wiek. 8. Stosuj zdrow¹ dietê. Dieta naszych przodków sprzed tysiêcy lat obfitowa³a w pokarm roœlinny zawieraj¹cy: b³onnik i witaminy. Te preferencje dietetyczne ukszta³towa³y dzisiejszy metabolizm naszych organizmów. Dieta bogata w owoce i warzywa, zawieraj¹ca ma³e iloœci t³uszczów i cukrów sprzyja zdrowiu uk³adu kr¹¿enia.

27

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

9. ZnajdŸ czas na relaks. Stres fizyczny i emocjonalny stanowi znany czynnik ryzyka dla uk³adu kr¹¿enia. Zaplanuj czas na relaks, podobnie jak planujesz Twoje terminy zwi¹zane z wykonywanym zawodem. Miej œwiadomoœæ, ¿e do produkcji adrenaliny, hormonu stresu, zu¿ywana jest w Twoim organizmie witamina C. D³ugotrwa³y stres fizyczny lub emocjonalny wyczerpuje zapasy witamin oraz innych sk³adników od¿ywczych w organizmie i wymaga ich uzupe³nienia w diecie. 10. Zacznij od razu. Mia¿d¿yca nie jest problemem wieku dojrza³ego. Zdaj sobie sprawê z tego, ¿e proces odk³adania siê z³ogów w naczyniach krwionoœnych rozpoczyna siê, jak dowodz¹ badania naukowe, nawet u dzieci, po przekroczeniu dziesiêciu lat. Zacznij ju¿ dzisiaj chroniæ Twój uk³ad kr¹¿enia! Nie zwlekaj – im szybciej wprowadzisz mój „Dziesiêciopunktowy program optymalizacji zdrowia i funkcji uk³adu kr¹¿enia” tym masz wiêksze szanse na d³ugie i zdrowe ¿ycie!

28

1 WSTÊP

Naturalne (komórkowe) sk³adniki od¿ywcze dla zachowania zdrowia W dziesiêciopunktowym programie uzasadni³em potrzebê dziennego suplementu witamin i innych sk³adników od¿ywczych w celu zachowania zdrowia uk³adu kr¹¿enia. Kieruj¹c siê œcis³ymi, naukowymi kryteriami opracowa³em Program Podstawowy zawieraj¹cy optymalny sk³ad substancji od¿ywczych, który polecam wszystkim: dzieciom, m³odzie¿y i doros³ym. Wykorzysta³em w nim znacz¹ce funkcje: witaminy C i innych naturalnych substancji w metabolizmie uk³adu kr¹¿enia. Wymienione sk³adniki od¿ywcze bior¹ udzia³ w niezliczonych reakcjach biochemicznych komórek organizmu a chroniczny ich niedobór jest g³ówn¹ przyczyn¹ nieprawid³owej przemiany materii komórek i powstawania chorób. Moje badania jasno dowodz¹, ¿e ten Program mo¿e zahamowaæ a nawet cofn¹æ, we wczesnym stadium, rozwój choroby wieñcowej – przyczyny zawa³ów serca. Szczegó³owe informacje na temat znaczenia komórkowych sk³adników od¿ywczych w optymalnym funkcjonowaniu komórek organizmu znajdziesz w rozdziale 10. Program Podstawowy uwzglêdnia ponad 30 witamin, minera³ów, aminokwasów i pierwiastków œladowych. Te niezbêdne sk³adniki od¿ywcze zosta³y wybrane w oparciu o naukowe kryteria oraz ich g³ówn¹ funkcjê dostawców bioenergii do niezliczonych komórek tworz¹cych ludzkie cia³o tak, aby zapewniæ mu jak najlepszy stan zdrowia uk³adu kr¹¿enia oraz zapobiec chorobie sercowo–naczyniowej, jak równie¿ innym problemom zdrowotnym. Wykres na kolejnej stronie ilustruje minimalne dzienne dawki ka¿dego komórkowego sk³adnika od¿ywczego dla zdrowej, doros³ej osoby. Pacjenci i ludzie ze specjalnymi potrzebami ¿ywieniowymi mog¹ podwoiæ lub potroiæ te dawki.

29

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze – zalecenia specjalne. Dla pacjentów z pewnymi zaawansowanymi problemami zdrowotnymi, takimi jak: nadciœnienie têtnicze, cukrzyca, niewydolnoœæ serca i inne, opracowa³em Programy Uzupe³niaj¹ce, zawieraj¹ce specjalny, dodatkowy sk³ad substancji od¿ywczych, których wyselekcjonowane dzia³anie uzupe³nia Program Podstawowy. Te specjalne zalecenia obejmuj¹ niektóre niezbêdne sk³adniki w wiêkszych iloœciach lub uzupe³niaj¹ listê zaleceñ podstawowych. Zalecane dawkowanie. Podan¹ iloœæ poszczególnych sk³adników od¿ywczych w Programie Podstawowym podzieli³em na dwie szpalty – pierwsza z nich okreœla minimum dziennego zapotrzebowania dla zdrowej m³odzie¿y i doros³ych, druga zaœ przeznaczona jest dla pacjentów z podwy¿szonym zapotrzebowaniem na komórkowe sk³adniki od¿ywcze.

30

Naturalne (komórkowe) sk³adniki od¿ywcze dla zachowania zdrowia Program Podstawowy witaminy

W dziesiêciopunktowym programie uzasadni³em potrzebê witamina C 600 – dziennego 3000 mg suplementu witamin sk³adników od¿ywczych130 w celu– zachowania witaminai innych E 600 IU zdrowia uk³adu kr¹¿enia. Kieruj¹c siê œcis³ymi, naukowymi beta-karoten 1600 – kryteriami 8000 IU opra5 – sk³ad 40 mg cowa³emwitamina ProgramB1Podstawowy zawieraj¹cy optymalny substancji witamina B2polecam wszystkim: dzieciom,5m³odzie¿y – 40i mg od¿ywczych, który doros³ym. witaminawB3 200naturalnych mg Wykorzysta³em nim znacz¹ce funkcje: witaminy45C i –innych witamina B5 – 200 mg substancji w metabolizmie uk³adu kr¹¿enia. 40Wymienione sk³adniki witamina B6 w niezliczonych reakcjach biochemicznych 10 – 50 mg od¿ywcze bior¹ udzia³ komórek witamina B12 ich niedobór jest g³ówn¹ przyczyn¹ 20 – nieprawid³owej 100 mcg organizmu a chroniczny witamina 100 Moje – 600 IU jasno przemiany materiiD3komórek i powstawania chorób. badania kwas foliowy 90 cofn¹æ, – 400 dowodz¹, ¿e ten Program mo¿e zahamowaæ a nawet we mcg wczesnym 60 – serca. 300 mcg stadium,biotyna rozwój choroby wieñcowej - przyczyny zawa³ów minera³y Szczegó³owe informacje na temat znaczenia komórkowych sk³adników wapñw optymalnym funkcjonowaniu komórek 30 organizmu – 150 mg od¿ywczych znajdziesz magnez 40 – 200 mg w rozdziale 10. 20 – 90 mg Program potas Podstawowy uwzglêdnia ponad 30 witamin, minera³ów, aminokfosfor 10 – 60 mg wasów i pierwiastków œladowych. Te niezbêdne sk³adniki od¿ywcze zosta³y pierwiastki œladowe wybrane w oparciu o naukowe kryteria oraz ich g³ówn¹ funkcjê dostawców cynk 5 – 30 mg bioenergii do niezliczonych komórek tworz¹cych ludzkie cia³o tak, aby mangan 1 – 6 mg zapewniæ mu jak najlepszy stan zdrowia uk³adu kr¹¿enia oraz zapobiec chomiedŸ 300 – 2000 mcg robie sercowo–naczyniowej, jak równie¿ innym problemom zdrowotnym. selen 20 – 100 mcg Wykres chrom na kolejnej stronie ilustruje minimalne 10 dzienne dawki ka¿dego – 50 mcg komórkowego sk³adnika od¿ywczego dla zdrowej, doros³ej osoby. Pacjenci i molibden 4 – 20 mcg ludzie zeaminokwasy specjalnymii potrzebami ¿ywieniowymi mog¹ podwoiæ lub potroiæ inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze te dawki.L-prolina 100 – 500 mg L-lizyna

100500 mg

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze – zalecenia specjalne. pacjentów z L-karnityna 30 – Dla 150 mg pewnymiL-arginina zaawansowanymi problemami zdrowotnymi, takimi jak: nadciœ40 – 150 mg nienie têtnicze, inne, –opracowa³em L-cysteinacukrzyca, niewydolnoœæ serca i 30 150 mg Programy Uzupe³niaj¹ce, zawieraj¹ce specjalny, dodatkowy sk³ad substancji inozytol 30 – 150 mg od¿ywczych, których Program koenzym Q-10wyselekcjonowane dzia³anie uzupe³nia 5 – 30 mg Podstawowy.pyknogenol Te specjalne zalecenia obejmuj¹ niektóre5niezbêdne w – 30sk³adniki mg wiêkszych iloœciach lub uzupe³niaj¹ listê zaleceñ podstawowych. bioflawonoidy 100 – 450 mg Zalecanedodatek dawkowanie. Podan¹ iloœæ poszczególnych sk³adników witaminy E (beta-, gamma-, deltatokoferol) dodatek naturalnych karotenoidówpodzieli³em (alfa-karoten, od¿ywczych w Programie Podstawowym naluteina, dwie szpalty – kryptoxantyna) pierwsza z zeanich iokreœla minimum dziennego zapotrzebowania dla zdrowej mgi = milligramy, mcg zaœ = mikrogramy m³odzie¿y doros³ych, druga przeznaczona jest dla pacjentów z podwy¿szonym zapotrzebowaniem na komórkowe sk³adniki od¿ywcze.

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze – bioenergia dla milionów komórek Medycyna Komórkowa uzasadnia znaczenie witamin i innych naturalnych sk³adników od¿ywczych w metabolizmie milionów komórek naszego cia³a. Dziêki niej mo¿na wyjaœniæ znacz¹ce i ró¿norodne sukcesy terapeutyczne, udokumentowane w mojej ksi¹¿ce. Naukowe podstawy medycyny komórkowej zosta³y w skrócie przedstawione na stronach, które w³aœnie czytasz, detale znajdziesz w rozdziale 10. Zauwa¿, ¿e komórki naszych organizmów wykonuj¹ niezliczon¹ iloœæ ró¿nych funkcji: komórki gruczo³ów wytwarzaj¹ hormony, krwinki bia³e pe³ni¹ funkcje obronne, a komórki miêœnia serca produkuj¹ i przewodz¹ biologiczne impulsy elektryczne odpowiedzialne za bicie serca. Konkretna funkcja ka¿dej komórki jest okreœlona za pomoc¹ „oprogramowania” genetycznego, zapisanego w j¹drze komórkowym. Pomimo realizacji ró¿nych zadañ, istota zachodz¹cych w komórkach niezliczonych, biochemicznych reakcji jest podobna – ka¿da z nich jest regulowana przez specjalne substancje, zwane biokatalizatorami, decyduj¹ce o rodzaju przemian, jakim ma ulec substancja wyjœciowa. Wiele z tych niezbêdnych biokatalizatorów: np. okreœlone witaminy, minera³y, pierwiastki œladowe i niektóre aminokwasy musz¹ byæ nieprzerwanie dostarczane w naszej diecie, poniewa¿ nie s¹ produkowane w ludzkim organizmie (najwa¿niejsze z nich znajdziesz w krótkim podsumowaniu na nastêpnej stronie). Brak regularnego dop³ywu i odpowiednich iloœci tych noœników energii jest powodem wadliwego funkcjonowania komórek, organów a w konsekwencji przyczyn¹ powstawania chorób. Niestety, konwencjonalna medycyna nadal nie akceptuje decyduj¹cej roli witamin i innych niezbêdnych sk³adników w prawid³owym funkcjonowaniu komórek i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Nowoczesna koncepcja Medycyny Komórkowej wprowadza ten poparty naukowymi doœwiadczeniami pogl¹d w codzienne ¿ycie i tylko kwesti¹ czasu jest zrozumienie o koniecznoœci optymalnego dziennego suplementu witamin i in. naturalnych 32

1 WSTÊP

sk³adników od¿ywczych. W ci¹gu kilku lat kwestia dziennych dawek sk³adników ¿ywieniowych, ustalonych w oparciu o naukowo opracowane zalecenia Medycyny Komórkowej, stanie siê spraw¹ oczywist¹ dla ka¿dego, tak samo jak jedzenie i picie.

Pojedyncza komórka (schemat) Linia produkcyjna komórki (Retikulum endoplazmatyczne) J¹dro komórki Zespó³ centralny (Nukleus)

Elektrownia komórki (Mitochondrium)

Wa¿ne biokatalizatory: • • • • • •

Witamina C Witamina B1 Witamina B2 Witamina B3 Witamina B5 Witamina B6

• • • • •

Witamina B12 Karnityna Koenzym Q-10 Minera³y Pierwiastki œladowe

Program przemiany metabolicznej ka¿dej komórki jest œciœle zdeterminowany przez informacjê genetyczn¹ zawart¹ w j¹drze komórkowym. Komórkowe sk³adniki od¿ywcze wykorzystywane s¹ w ka¿dej komórce jako biokatalizatory i noœniki energii. S¹ one konieczne dla prawid³owego funkcjonowania milionów komórek.

Naturalne sk³adniki od¿ywcze – bioenergia dla milionów komórek

33

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Medycyna komórkowa – naturalna kontrola nad chorobami uk³adu kr¹¿enia Medycyna komórkowa dokumentuje i wprowadza, oparte o œcis³e kryteria naukowe, podstawy walki z najwiêkszym wrogiem uprzemys³owionych spo³eczeñstw – zgonem z powodu choroby serca. Ten kontekst jest ju¿ dla Ciebie oczywisty, ale pokrótce przypomnê, ¿e serce i uk³ad naczyñ krwionoœnych jest mechanicznie najbardziej aktywnym organem ludzkim i jako taki ma najwiêksze zu¿ycie energii oraz najwiêksze zapotrzebowanie na witaminy i inne biokatalizatory. Ilustracja na stronie obok pokazuje najwa¿niejsze komórki buduj¹ce uk³ad kr¹¿enia. Komórki œcian naczyñ krwionoœnych: Komórki œródb³onka tworz¹ wewnêtrzn¹ blaszkê wyœcie³aj¹c¹ naczynia krwionoœne, co wiêcej, spe³niaj¹ one wiele funkcji metabolicznych – reguluj¹c na przyk³ad lepkoœæ krwi. Zadaniem komórek miêœni g³adkich œcian naczyñ jest zapewnienie optymalnej stabilnoœci i elastycznoœci. G³adkie komórki miêœni produkuj¹ kolagen i inne moleku³y wzmacniaj¹ce, zapewniaj¹c optymaln¹ stabilnoœæ i tonus œcian naczyñ krwionoœnych. Komórki krwi: Miliony cia³ek krwi, kr¹¿¹cych w obiegu krwi nie s¹ niczym innym, jak komórkami. S¹ one odpowiedzialne za transport tlenu, odpornoœæ, wydalanie, gojenie ran i za wiele innych zadañ. Na kolejnych stronach opisa³em, jak niedobór witamin i innych niezbêdnych sk³adników w tych ró¿nych typach komórek jest œciœle powi¹zany z najbardziej rozpowszechnionymi dzisiaj chorobami serca. Komórki miêœnia sercowego: G³ównym zadaniem komórek miêœnia sercowego jest zagwarantowanie ci¹g³oœci funkcji miêœnia sercowego jako pompy. Dlatego jeden z typów komórek miêœnia sercowego wyspecjalizowany jest w wytwarzaniu i przewodzeniu biologicznej elektrycznoœci, dziêki której bije serce.

34

1 WSTÊP

Komórki œcian naczyñ krwionoœnych

Komórki ochronne (œródb³onek)

G³adkie komórki miêœni

Komórki krwi

Bia³e krwinki

P³ytki krwi

Komórki miêœnia sercowego

Komórki miêœnia sercowego (Pompowanie krwi)

„Elektryczne” komórki miêœnia sercowego (Bicie serca)

Uk³ad kr¹¿enia zbudowany jest z milionów komórek.

35

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Niedobór witamin w komórkach œcian naczyñ jest g³ówn¹ przyczyn¹ zawa³ów serca, udarów mózgu oraz nadciœnienia têtniczego D³ugotrwa³y niedobór witamin i innych niezbêdnych sk³adników w milionach komórek œcian naczyñ krwionoœnych zak³óca ich prawid³owe funkcjonowanie. Najbardziej rozpowszechnion¹ konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest nadciœnienie têtnicze oraz rozwój z³ogów mia¿d¿ycowych, prowadz¹cych do zawa³ów serca i udarów mózgu.

Nadciœnienie têtnicze

Zawa³y serca i udary mózgu

Niedobór witamin w komórkach œcian naczyñ krwionoœnych mo¿e doprowadziæ do: • zwiêkszonego napiêcia œcian naczyñ • zmniejszenia œrednicy naczyñ • pogrubienia œcian naczyñ krwionoœnych i nadciœnienia têtniczego

Niedobór witamin w komórkach œcian naczyñ krwionoœnych mo¿e doprowadziæ do: • niestabilnoœci œcian naczyñ • powstania uszkodzeñ i pêkniêæ • powstania z³ogów mia¿d¿ycowych, wyst¹pienia zawa³ów serca i udarów mózgu

36

1 WSTÊP

Niedobór witamin w komórkach miêœnia sercowego jest g³ówn¹ przyczyn¹ arytmii i niewydolnoœci serca Medycyna komórkowa dokona³a prze³omu w ustaleniu przyczyn chorób takich jak: niewydolnoœæ serca, czy arytmia. Chroniczny niedobór witamin i innych niezbêdnych sk³adników w milionach komórek miêœnia sercowego mo¿e doprowadziæ do nieprawid³owej pracy serca i zak³óceñ jego rytmu.

Naturalne regulatory bicia serca

Arytmia serca

NiewydolnoϾ serca

Niedobór witamin w „elektrycznych” komórkach miêœnia serca mo¿e doprowadziæ do: • nieprawid³owego tworzenia i przewodzenia impulsów elektrycznych odpowiedzialnych za bicie serca • arytmii serca

Niedobór witamin w komórkach miêœnia serca mo¿e doprowadziæ do: • nieprawid³owego pompowania krwi • skrócenia oddechu, obrzêków i szybkiego mêczenia siê

37

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Uwagi

38

2

Mia¿d¿yca, zawa³ serca i udar mózgu

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w profilaktyce i terapii wspomagaj¹cej • Fakty na temat choroby naczyñ wieñcowych • W jaki sposób Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z chorob¹ wieñcow¹ • Badania kliniczne z wybranymi sk³adnikami od¿ywczymi • Dodatkowe informacje na temat roli komórkowych sk³adników od¿ywczych w chorobach uk³adu kr¹¿enia • Dlaczego komórkowe sk³adniki od¿ywcze hamuj¹ mia¿d¿ycê?

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Fakty na temat choroby naczyñ wieñcowych • Co drugi mê¿czyzna i kobieta w krajach uprzemys³owionych umiera na skutek nastêpstw mia¿d¿ycowego zwê¿enia têtnic. Do najczêœciej dotkniêtych chorob¹ narz¹dów nale¿¹: serce (co prowadzi do zawa³u serca), koñczyny dolne (mia¿d¿yca naczyñ koñczyn dolnych), mózg (udary). Rozpowszechnienie siê mia¿d¿ycy na skalê epidemii wynika z faktu, i¿ do tej pory przyczyny jej powstawania nie zosta³y wystarczaj¹co zrozumiane. • Medycyna konwencjonalna ogranicza siê jedynie do objawowego leczenia mia¿d¿ycy, stosuj¹c leki maj¹ce spowolniæ proces chorobowy, takie jak: antagoniœci wapnia, beta-blokery, azotany i inne. W przypadkach znacznego zaawansowania choroby stosuje siê zabiegi chirurgiczne (angioplastyka i wszczepianie bypassów) w celu mechanicznego usprawnienia przep³ywu krwi. W tradycyjnych metodach leczenia pomija siê rzecz najistotniejsz¹ – przyczynê mia¿d¿ycy, czyli niestabilnoœæ œcian naczyñ krwionoœnych. • Medycyna komórkowa stanowi prze³om w nowoczesnym rozumieniu podstawowych przyczyn choroby niedokrwiennej serca i innych form choroby wieñcowej oraz umo¿liwia ich profilaktykê i leczenie. G³ówn¹ przyczyn¹ choroby wieñcowej jest chroniczny niedobór witamin i innych komórkowych sk³adników od¿ywczych w milionach komórek œcian naczyñ. Skutkiem tego jest niestabilnoœæ œcian naczyniowych, uszkodzenia i pêkniêcia, powstanie z³ogów mia¿d¿ycowych, stwardnienie œcian têtnic i zawê¿enie, a¿ do ca³kowitego zamkniêcia naczynia a w konsekwencji zawa³ serca lub udar mózgu. Uœwiadomienie sobie tego niezaprzeczalnego faktu musi nas prowadziæ do dzia³añ aktywizuj¹cych zdrowy styl ¿ycia i do zmiany nawyków ¿ywieniowych, których podstaw¹ jest stosowanie w diecie dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych – g³ównego œrodka zapobiegaj¹cego mia¿d¿ycy oraz wspomagaj¹cego odbudowê uszkodzonych œcian têtnic.

40

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

G³ówna przyczyna

Naturalna profilaktyka i leczenie wspomagaj¹ce

Niedobór witamin w milionach komórek œcian naczyñ krwionoœnych

Optymalna dawka spo¿ycia niezbêdnych sk³adników od¿ywczych: – witamina C – witamina E – lizyna i prolina

Uzupe³nia

– Niestabilnoœæ œcian naczyñ krwionoœnych – Pêkniêcia i uszkodzenia – Z³ogi mia¿d¿ycowe

Pomaga zapobiegaæ i leczyæ

Pomaga zapobiegaæ

Zablokowanie Zablokowanie têtnic wieñcowych têtnic mózgowych Pomaga zapobiegaæ Zawa³ serca

Udar mózgu

Mia¿d¿yca i choroba niedokrwienna serca

41

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

• Optymalny sk³ad witamin i innych niezbêdnych substancji pokarmowych mo¿e nie tylko zapobiec chorobie sercowo–naczyniowej, ale równie¿ w naturalny sposób naprawiæ szkody ju¿ powsta³e w œcianach naczyñ krwionoœnych. Nasze badania naukowe i kliniczne potwierdzi³y szczególne znaczenie witaminy C, witaminy E, beta-karotenu, lizyny, proliny oraz innych komórkowych sk³adników od¿ywczych w profilaktyce i leczeniu choroby naczyñ wieñcowych. • Moje zalecenia dla pacjentów, u których zdiagnozowano chorobê wieñcow¹: rozpocznijcie jak najszybciej stosowanie w dziennej diecie dodatku komórkowych substancji od¿ywczych, poinformujcie prowadz¹cego was lekarza o naturalnym leczeniu wspomagaj¹cym oraz nie redukujcie i nie odstawiajcie dawki zaordynowanych leków bez porozumienia z lekarzem! W przypadku stosowania leków rozrzedzaj¹cych krew – uprzedŸcie lekarza o dodatkowym za¿ywaniu naturalnych substancji rozrzedzaj¹cych: witaminy C i E. • Zalecane dodatki obejmuj¹ wybrane niezbêdne sk³adniki od¿ywcze, które w sposób naturalny pomagaj¹ w zapobieganiu chorobie wieñcowej oraz w naprawie istniej¹cych uszkodzeñ. Kolejne strony dokumentuj¹ poprawê stanu zdrowia pacjentów z chorob¹ naczyñ wieñcowych i innymi formami choroby sercowo-naczyniowej, którzy skorzystali z tego programu. • Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Skutecznoœæ terapii z u¿yciem komórkowych sk³adników od¿ywczych u pacjentów z mia¿d¿yc¹ bazuje na niezaprzeczalnym fakcie, i¿ optymalne funkcjonowanie komórek organizmu a szczególnie komórek miêœnia sercowego i uk³adu kr¹¿enia – ze wzglêdu na wysokie zapotrzebowanie energetyczne, zale¿y od dop³ywu „biologicznego paliwa”. Zastosowanie w praktyce, stworzonych przeze mnie programów od¿ywczych, umo¿liwia skorygowanie, w sposób naturalny, deficytu bioenergii w komórkach serca i naczyñ krwionoœnych oraz jest najlepsz¹ drog¹ do sukcesu w leczeniu i profilaktyce chorobowej.

42

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Teraz mo¿emy zakoñczyæ problem masowej œmierci Jak podaje WHO – Œwiatowa Organizacja Zdrowia rocznie umiera na zawa³y serca ponad 7 milionów ludzi a na udary ponad 5 milionów. Suma „straconych lat ¿ycia”, spowodowana przez œmieræ i inwalidztwo na skutek chorób uk³adu kr¹¿enia – rozmiar kosztów tych chorób ponoszonych przez ca³¹ spo³ecznoœæ – szacuje siê na ponad 100 milionów lat ¿ycia. raport WHO 2002

43

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Wybrane komórkowe substancje od¿ywcze powstrzymuj¹ we wczesnym stadium chorobê naczyñ wieñcowych – kliniczne dowody Ka¿dego roku, na zawa³y serca umieraj¹ miliony ludzi tylko z powodu braku dostêpu do skutecznej terapii powstrzymuj¹cej lub lecz¹cej chorobê wieñcow¹. Dlatego zdecydowaliœmy siê przeprowadziæ badania kliniczne z udzia³em pacjentów cierpi¹cych na chorobê naczyñ wieñcowych, aby potwierdziæ skutecznoœæ leczniczego dzia³ania dodatku komórkowych substancji od¿ywczych. Gdyby dziêki przetestowanym sk³adnikom uda³o siê zatrzymaæ lub wrêcz cofn¹æ rozwój mia¿d¿ycy naczyñ wieñcowych, walka ze œmierci¹ z powodu chorób serca mog³aby zostaæ wygrana, a cel wyeliminowania chorób serca zosta³by osi¹gniêty. Aby uzyskaæ jednoznaczn¹ odpowiedŸ, zastosowaliœmy metodê badañ pozwalaj¹c¹ na dokonanie bezpoœrednich pomiarów z³ogów mia¿d¿ycowych w œcianie arterii. W³aœnie udostêpniona zosta³a nowa rewolucyjna technika diagnostyczna, która umo¿liwi³a nam zmierzenie stopnia zaawansowania z³ogów w sposób nieinwazyjny: Superszybka Tomografia Komputerowa (Superszybka TK).

Superszybka TK, „mammogram serca”, to nowa technologia diagnostyczna, pozwalaj¹ca na nieinwazyjne badanie w kierunku choroby naczyñ wieñcowych.

44

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Superszybka TK mierzy rozleg³oœæ i gêstoœæ z³ogów wapnia bez u¿ycia igie³ lub znaczników radioaktywnych; komputer automatycznie oblicza ich rozmiar poprzez okreœlenie wyniku w skali CAS (Coronary Artery Scan, ang. obrazowanie têtnic wieñcowych). Im wy¿szy wynik w skali CAS, tym wiêcej od³o¿onego wapnia, co wskazuje na bardziej zaawansowan¹ chorobê wieñcow¹. W porównaniu z koronarografi¹ i testami wysi³kowymi, Superszybka TK jest najdok³adniejsz¹ dostêpn¹ dziœ technik¹ diagnostyczn¹, wykrywaj¹c¹ chorobê naczyñ wieñcowych ju¿ w jej wczesnych stadiach. To badanie diagnostyczne pozwala na wykrycie z³ogów Bez optymalnego zaopatrzenia w komórkowe sk³adniki od¿ywcze choroba wieñcowa jest agresywnym procesem, którego wskaŸniki wzrastaj¹ w przeci¹gu roku o po³owê wartoœci pocz¹tkowych. Wykres pokazuje roczny przyrost z³ogów mia¿d¿ycowych u ka¿dego pacjenta przed zastosowaniem terapii witaminowej. Œredni przyrost blaszek mia¿d¿ycowych u pacjentów we wczesnym stadium choroby wieñcowej wyniós³ 4 mm2 w przeci¹gu roku (po lewej). Z³ogi u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby naczyñ wieñcowych powiêksza³y siê rocznie o 40 mm2 lub wiêcej (po prawej)

Miesiêczny przyrost z³ogów wieñcowych bez zastosowania dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych

45

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

w naczyniach wieñcowych zanim jeszcze pacjent doœwiadczy bólu wieñcowego lub innych objawów. Ponadto, poniewa¿ Superszybka TK mierzy dok³adnie wielkoœæ z³ogów w œcianach naczyñ, jest ona o wiele lepszym wskaŸnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego ni¿ pomiary poziomu cholesterolu lub innych czynników ryzyka w krwiobiegu. Przebadaliœmy 55 pacjentów w ró¿nych stadiach choroby wieñcowej. Prawie po³owa pacjentów bior¹cych udzia³ w naszym badaniu klinicznym cierpia³a na pocz¹tkowe stadium choroby wieñcowej, bez fizycznych symptomów choroby. Zmiany w rozmiarze zwapnieñ têtnic wieñcowych u ka¿dego pacjenta by³y mierzone œrednio w ci¹gu jednego roku przed zastosowaniem dodatku wybranych sk³adników od¿ywczych. W tym przedziale czasowym zaobserwowaliœmy wzrost wskaŸników choroby – z³ogów mia¿d¿ycowych œrednio o oko³o 44% u ka¿dego pacjenta. Przedstawiony wykres pokazuje zmiany przyrostu z³ogów mia¿d¿ycowych u pacjentów we wczesnym stadium choroby wieñcowej. Bez stosowania terapii z wybranymi komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi zauwa¿alny jest szybki postêp choroby. Po pierwszych szeœciu miesi¹cach terapii witaminowej szybki rozwój z³ogów wieñcowych zosta³ zredukowany i zasadniczo zatrzymany w trakcie kolejnych szeœciu miesiêcy. W rezultacie zapobieg³o to zawa³owi serca.

Przyrost z³ogów mia¿d¿ycowych przed rozpoczêciem terapii witaminowej

Spowolniony przebieg Zatrzymanie procesu choroby w przeci¹gu zwapnienia têtnic po 6pierwszych szeœciu 12 miesi¹cach stosowamiesiêcy stosowania nia terapii witaminowej terapii witaminowej

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze zapobiegaj¹ zawa³om serca ju¿ we wczesnym stadium rozwoju choroby wieñcowej

46

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Nasze badania przyczyni³y siê do ujawnienia agresywnego charakteru choroby naczyñ wieñcowych poprzez ukazanie postêpów choroby w wartoœciach wymiernych – wartoœciach liczbowych. W drugim roku ci sami pacjenci bior¹cy udzia³ w naszym badaniu klinicznym, otrzymali dzienny dodatek do diety komórkowych sk³adników od¿ywczych, w podwy¿szonych dawkach, zalecany przeze mnie w poprzednim rozdziale (strona 31). Po roku stosowania terapii witaminowej, przeprowadziliœmy kontrolne badania, których wynik okaza³ siê rewelacyjny – u wszystkich pacjentów wyraŸnie zmala³o tempo przyrostu z³ogów mia¿d¿ycowych. Wyniki te by³y szczególnie zauwa¿alne u pacjentów cierpi¹cych Naturalne wyleczenie choroby wieñcowej (powiêkszenie). Powiêkszone zdjêcia ukazuj¹ z³ogi mia¿d¿ycowe naczyñ wieñcowych 51 letniego pacjenta przed rozpoczêciem terapii witaminowej i ich zanik po roku stosowania terapii witaminowej. Te zdjêcia dokumentuj¹ kamieñ milowy w medycynie – ca³kowity naturalny zanik choroby naczyñ wieñcowych. Po roku stosowania naturalnej terapii komórkowych sk³adników od¿ywczych z³ogi ca³kowicie zanik³y, co wskazuje na naturalny proces leczenia œciany naczynia.

przed

po

Komórkowe substancje od¿ywcze likwiduj¹ w sposób naturalny zwapnienie arterii

47

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

na pocz¹tkowe stadium choroby. Jak pokazuje wykres – zastosowanie optymalnej dawki komórkowych sk³adników od¿ywczych prowadzi do wygaœniêcia procesu chorobowego w przeci¹gu jednego roku. Przez pierwsze 6 miesiêcy komórkowa terapia witaminowa spowalni³a rozwój choroby wieñcowej, przez nastêpne 6 miesiêcy prowadzi³a do naturalnego zatrzymania choroby wieñcowej. Byæ mo¿e zapytasz, dlaczego tak powoli dzia³a zastosowana terapia? Musisz zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e rozwój choroby wieñcowej trwa lata i potrzeba wielu miesiêcy, aby uwidoczni³ siê w arteriach leczniczy efekt zastosowanych naturalnych sk³adników od¿ywczych. Zaawansowanie choroby jest jednoznaczne z wyd³u¿eniem czasu trwania terapii – do osi¹gniêcia pierwszych efektów terapeutycznych a potem do wygaœniêcia choroby. W zwi¹zku z tym kontynuujemy dalsze badania wraz z coroczn¹ kontrol¹ stanu zdrowia pacjentów. Czy istniej¹ce ju¿ z³ogi wieñcowe mog¹ zostaæ usuniête w sposób naturalny? OdpowiedŸ brzmi: tak. W indywidualnych przypadkach odnotowaliœmy naturalne cofniêcie siê i kompletny zanik wczesnych z³ogów têtnic wieñcowych mniej wiêcej w ci¹gu jednego roku. Trwaj¹ce badania powiedz¹ nam, jak d³ugo trwa naturalna regresja u pacjentów z zaawansowan¹ chorob¹ wieñcow¹. Ca³kowity naturalny zanik z³ogów mia¿d¿ycowych przy stosowaniu naszej terapii potwierdza, i¿ ten program witaminowy zawiera niezbêdne sk³adniki, potrzebne do rozpoczêcia naturalnego procesu leczenia œciany têtnicy. U pacjentów we wczesnym stadium choroby wieñcowej leczenie œciany naczynia mo¿e prowadziæ do ca³kowitego, naturalnego zaniku z³ogów mia¿d¿ycowych (patrz wy¿ej). U pacjentów z zaawansowan¹ chorob¹ wieñcow¹ stosowanie komórkowych sk³adników od¿ywczych stabilizuje œciany têtnicy, zatrzymuje i redukuje dalszy rozwój z³ogów wieñcowych, oraz zapobiega zawa³om serca.

48

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Medycyna komórkowa umo¿liwia zwyciêstwo nad œmierci¹ z powodu chorób serca • Medycyna komórkowa umo¿liwia w sposób naturalny zahamowanie ju¿ we wczesnym stadium choroby niedokrwiennej serca. • Medycyna komórkowa umo¿liwia w sposób naturalny likwidacjê powsta³ych z³ogów mia¿d¿ycowych • Medycyna komórkowa naturalnie zapobiega zawa³om serca, na d³ugo przed wyst¹pieniem symptomów choroby. Nasze badanie kliniczne stanowi wielki prze³om w medycynie i doprowadzi do poprawy stanu zdrowia milionów ludzi na ca³ym œwiecie. Po raz pierwszy udokumentowane zosta³y nastêpuj¹ce wyniki badañ klinicznych: • Bez terapii witaminowej, choroba naczyñ wieñcowych jest bardzo agresywn¹ chorob¹. Z³ogi wzrastaj¹ przeciêtnie w zdumiewaj¹cym tempie o 44% rocznie. • Udowodniono, i¿ komórkowe sk³adniki od¿ywcze powstrzymuj¹ mia¿d¿ycê – przyczynê zawa³ów serca, ju¿ w jej wczesnych stadiach. • Istnieje ju¿ skuteczna naturalna terapia zapobiegaj¹ca i lecz¹ca chorobê naczyñ wieñcowych w sposób naturalny – bez angioplastyki, wszczepiania bypassów czy leków obni¿aj¹cych poziom cholesterolu. • Potwierdzono odwracalnoœæ choroby wieñcowej serca i mo¿liwoœci jej zapobiegania. • Ka¿dy mê¿czyzna i kobieta w ka¿dym kraju mog¹ natychmiast skorzystaæ z tego prze³omu w medycynie. • W nadchodz¹cych dekadach liczba osób umieraj¹cych na zawa³ serca lub udar mózgu zostanie zredukowana do u³amka obecnej wielkoœci, a choroba sercowo-naczyniowa bêdzie ca³kowicie nieznana przysz³ym pokoleniom.

49

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

W jaki sposób Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z chorob¹ naczyñ wieñcowych Obok zachêcaj¹cych wyników badania klinicznego z wybranymi sk³adnikami od¿ywczymi, chcia³bym podzieliæ siê z Tob¹ relacjami moich wdziêcznych pacjentów, którym terapia witaminowa pomog³a w odzyskaniu zdrowia i w poprawie jakoœci ich ¿ycia. Drogi Doktorze Rath, W sierpniu 1990 r., w wieku 20 lat, stwierdzono u mnie kardiomiopatiê wirusow¹. Lekarze poinformowali mnie, ¿e moj¹ jedyn¹ nadziej¹ na prze¿ycie jest przeszczep serca. W listopadzie 1990r. przetransportowano mnie do szpitala na operacjê przeszczepu serca. Po operacji zobowi¹zany by³em do przestrzegania corocznych kontrolnych badañ diagnostycznych – cewnikowania prawostronnego. A¿ do stycznia 1995 roku moje wyniki by³y w porz¹dku. W styczniu, na podstawie kolejnego cewnikowania mój kardiolog znalaz³ cztery zwê¿enia w naczyniach wieñcowych. Trzy naczynia wieñcowe by³y zamkniête (zablokowane) w ok. 90 procentach, a czwarte w 60 procentach. Od czasu przeszczepu przyty³em równie¿ ok. 50 kg i mój kardiolog i zaleci³ mi natychmiastowe rozpoczêcie stosowania œcis³ej, niskot³uszczowej diety. W maju 1995 zwrócono moj¹ uwagê na Pañskie zalecenia dotycz¹ce zachowania i przywrócenia zdrowia uk³adu kr¹¿enia i rozpocz¹³em terapiê witaminow¹. Dziêki niskot³uszczowej diecie zrzuci³em w tym czasie 15 kg. W listopadzie 1995 ponowiono badanie diagnostyczne – cewnikowanie. Moje wyniki by³y fenomenalne!! Wskazywa³y, ¿e trzy 90% niedro¿noœci w naczyniach zosta³y zredukowane do 50%, a czwarta, uprzednio 60%, zosta³a ca³kowicie usuniêta. Inn¹ ekscytuj¹c¹ wiadomoœci¹ by³ fakt, i¿ straci³em równie¿ dodatkowe 25 kg, czyli w sumie 40!! Wszystko to zdarzy³o siê w szeœæ miesiêcy. Ten program zmieni³ zasadniczo moje ¿ycie! Z powa¿aniem, J.B.

50

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Drogi Doktorze Rath, Jestem 51-letnim menad¿erem. Z uwagi na moje stanowisko, jestem stale nara¿ony na bardzo stresuj¹ce sytuacje. Mój styl ¿ycia oraz obowi¹zki zawodowe sprawi³y, i¿ zacz¹³em zastanawiaæ siê nad potencjalnym rozwojem choroby naczyñ wieñcowych. Mniej wiêcej dwa lata temu zg³osi³em siê na badania Superszybk¹ TK. Ta nowa technika diagnostyczna pozwala na zmierzenie ma³ych zwapnieñ w têtnicach wieñcowych, zwi¹zanych z tworzeniem siê p³ytek mia¿d¿ycowych. Badanie by³o szybkie, bezbolesne, nie wymaga³o ¿adnych zastrzyków i nie wywo³ywa³o ¿adnego dyskomfortu. Wyniki sprzed dwóch lat i sprzed roku pokaza³y pocz¹tki mia¿d¿ycy w moich naczyniach wieñcowych. Kilka miesiêcy po drugim badaniu, przedstawiono mi Pañski sercowo-naczyniowy program witaminowy. Po oœmiu miesi¹cach realizowania tego programu wykonano dodatkowe badanie Superszybk¹ TK, w celu ocenienia mo¿liwego wp³ywu Pañskiego programu na z³ogi wapniowe w moich naczyniach wieñcowych. To ostatnie badanie wykaza³o, ¿e zwapnienia w moich naczyniach wieñcowych ca³kowicie znik³y. By³o dla mnie oczywiste, ¿e te z³ogi zosta³y usuniête poprzez stosowanie Pañskiej terapii witaminowej. Poniewa¿ by³em sceptyczny wobec tych zdumiewaj¹cych wyników, podda³em siê ponownej kontroli natychmiast po ich otrzymaniu. Badanie to potwierdzi³o wczeœniejsze wyniki, nie wykazuj¹c ¿adnych œladów zwapnieñ têtnic wieñcowych. Muszê równie¿ dodaæ, ¿e nie wprowadza³em ¿adnych istotnych zmian w innych aspektach mojego stylu ¿ycia w ci¹gu minionych oœmiu miesiêcy – tylko Pañski sercowo-naczyniowy program witaminowy. Chcia³bym z³o¿yæ Panu moje serdeczne podziêkowania. Szczerze oddany, S. L. M.

51

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Drogi Doktorze Rath, Jestem 57-letnim mê¿czyzn¹ prowadz¹cym bardzo aktywne ¿ycie. Dwa lata temu stwierdzono u mnie dusznicê bolesn¹. Kardiolog przepisa³ mi lekarstwa nale¿¹ce do grupy antagonistów wapnia i tabletki nitroglicerynowe, które by³y potrzebne ze wzglêdu na ból „wieñcowy”. Doktorze Rath, bra³em 8-10 tabletek nitroglicerynowych tygodniowo! W tym czasie zapozna³em siê z Pañskimi programami witaminowymi, które natychmiast wprowadzi³em do dziennej diety wraz z formu³¹ b³onnikow¹; po szeœciu tygodniach nie potrzebowa³em ju¿ nitrogliceryny. Wczeœniej nie by³em w stanie kosiæ trawy w ogródku rêczn¹ kosiark¹ bez zatrzymywania siê co 5 lub 10 minut, ¿eby za¿yæ tabletkê nitroglicerynow¹. Mniej wiêcej tydzieñ temu skosi³em w oko³o trzy godziny ca³y ogródek rêczn¹ kosiark¹. Nie zatrzymywa³em siê w ogóle i nie mia³em ¿adnych bólów w klatce piersiowej. Czu³em siê wspaniale. Straci³em równie¿ oko³o 10 funtów (5 kg) na wadze, a mój poziom cholesterolu spad³ z 274 do 191. Mój lekarz mówi, ¿e jest naprawdê zadowolony z mojego stanu. Jestem Panu wdziêczny za wielk¹ zmianê w moim ¿yciu. Dziêki Pana pomocy, bêdê móg³ d³u¿ej prowadziæ pe³niejsze ¿ycie za o wiele mniejsze pieni¹dze. Bardzo Panu dziêkujê. H. D.

52

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Drogi Doktorze Rath, Jestem 85-letni¹ kobiet¹. Dziesiêæ lat temu stwierdzono u mnie dusznicê bolesn¹. Mój lekarz powiedzia³ mi, ¿e moje dwie g³ówne têtnice wieñcowe s¹ w 95% zablokowane. Przepisa³ mi tabletki nitroglicerynowe, ¿eby ul¿yæ w tym bolesnym stanie wywo³anym stresem. Bra³am trzy tabletki nitroglicerynowe dziennie na bóle w klatce piersiowej przez 10 lat. W grudniu ubieg³ego roku rozpoczê³am pañski sercowo-naczyniowy program witaminowy. Po dwóch miesi¹cach ju¿ prawie nie bra³am nitrogliceryny, a teraz biorê tabletkê nitroglicerynow¹ tylko od czasu do czasu. Z powa¿aniem, R.A.

Drogi Doktorze Rath, Mój przyjaciel rozpocz¹³ stosowanie naturalnych sk³adników od¿ywczych wed³ug Pañskich zaleceñ z powodu drobnych problemów z sercem. O czym nie wiedzia³em – oczekiwa³a go operacja oka z powodu zaburzeñ kr¹¿enia w naczyniach krwionoœnych oka. Poszed³ do szpitala na operacjê w zesz³ym tygodniu. Lekarz przebada³ ponownie jego oczy i nie móg³ uwierzyæ w to, co zobaczy³. Blokada zosta³a usuniêta, operacja nie by³a ju¿ konieczna – i to po paru tygodniach stosowania naturalnych sk³adników od¿ywczych! Nie muszê dodawaæ, ¿e opowiada teraz ka¿demu, kogo zna o Pañskim sercowo-naczyniowym programie zdrowia. Z powa¿aniem, C.Z.

53

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Drogi Doktorze Rath, Po d³ugim okresie odczuwania ucisku w okolicy klatki piersiowej, zdecydowa³am siê w lipcu tego roku na wykonanie badañ: EKG i testu wysi³kowego. W trakcie badania, ju¿ po oko³o 9 minutach pojawi³ siê silny ból w klatce piersiowej. Dodatkowa koronarografia ustali³a 75% zwê¿enie têtnicy wieñcowej serca. Lekarze zalecili operacyjne wszycie „bypassów”. Niestety termin operacji prze³o¿ono, ze wzglêdu na potwierdzon¹ chorobê tarczycy. W miêdzyczasie zwrócono moj¹ uwagê na Pañskie Programy Zdrowia Komórkowego i zaczê³am stosowaæ zalecane sk³adniki od¿ywcze. Potroi³am ich dawkê, bior¹c nadal leki zapisane przez lekarzy. Potem otrzyma³am wezwanie od kardiochirurga w celu ustalenia terminu operacji oraz przeprowadzenia przedoperacyjnych badañ: test wysi³kowy, EKG wraz z iniekcj¹ talu. Podczas kontrolnej ergometrii zaskoczeniem dla lekarza a przede wszystkim dla mnie by³ fakt braku skróconego oddechu i bólu w klatce piersiowej. Prowadz¹cy kardiolog powiedzia³ mi, ¿e mogê od³o¿yæ operacjê na czas nieokreœlony i wróciæ do kontroli za szeœæ miesiêcy. W³aœnie w zesz³ym tygodniu lekarz ogl¹da³ moje dotychczasowe wyniki laboratoryjne i powiedzia³, „To niesamowite.” Przeszed³ przez korytarz, ¿eby zobaczyæ siê z kardiologiem i upewniæ siê, ¿e diagnoza by³a prawid³owa. Jeszcze raz dziêkujê, doktorze Rath. Myœlê, ¿e jest to pocz¹tek koñca chorób serca. Z powa¿aniem, J.K.

54

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Szanowny Doktorze Rath, Przed dziewiêcioma laty przeszed³em zawa³ serca. Jak ustali³a koronarografia, zawa³ spowodowany zosta³ ca³kowitym zamkniêciem têtnicy wieñcowej w obrêbie koniuszka serca. Nastêpstwem tego by³o wyraŸne obni¿enie sprawnoœci fizycznej i psychicznej oraz pojawienie siê wyraŸnych symptomów dusznicy bolesnej. W miêdzyczasie dwukrotnie przeprowadzane badania koronarograficzne potwierdzi³y powolny wzrost mia¿d¿ycowego zwê¿enia pozosta³ych têtnic. Od paŸdziernika ubieg³ego roku stosujê naturaln¹ terapiê z komórkowymi substancjami od¿ywczymi. Ponowione w kwietniu tego roku kontrolne badania têtnic wieñcowych przeprowadzone zosta³y przez doœwiadczonego kardiologa, który wykona³ ju¿ tysi¹ce takich zabiegów. Lekarz by³ zdumiony wynikami badañ: zamkniêta poprzednio têtnica wieñcowa jest teraz w 25-30% dro¿na a w pozosta³ych naczyniach nie stwierdzono przyrostu z³ogów mia¿d¿ycowych. Kardiolog skomentowa³ ten stan rzeczy w nastêpuj¹cy sposób: „pañskie naczynia wieñcowe wygl¹daj¹ dobrze i chocia¿ nie wiem, co pan robi – proszê to robiæ dalej.” Potwierdzi³ równie¿, ¿e to drugi przypadek w jego karierze, odblokowania zamkniêtej poprzednio têtnicy, bez interwencji chirurgicznej. Mój ogólny stan zdrowia wyraŸnie siê polepszy³ – nast¹pi³a redukcja symptomów dusznicy, przy jednoczesnym wzroœcie energii i wytrzyma³oœci. Pañski program radykalnie podwy¿szy³ jakoœæ mojego ¿ycia, za co jestem Panu bardzo wdziêczny. L.T.

55

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Drogi Doktorze Rath, Po lekturze Pañskich ksi¹¿ek w lutym by³em bardzo podekscytowany mo¿liwoœci¹ poprawienia pracy serca i wyleczenia chorób serca spowodowanych mia¿d¿yc¹. Mam dziedziczn¹ hipercholesterolemiê i przeszed³em zawa³ serca szeœæ lat temu, w wieku 40 lat. W lutym rozpocz¹³em realizowaæ Pañski sercowo-naczyniowy program witaminowy oraz formu³ê b³onnikow¹. W ci¹gu pierwszego miesi¹ca czu³em siê mniej zmêczony i mog³em nadal funkcjonowaæ bez objawów zmêczenia lub bólu. W ci¹gu dwóch miesiêcy ból w dolnej czêœci lewej nogi, spowodowany kiepskim kr¹¿eniem (mia¿d¿yca) min¹³. Moje serce czuje siê œwietnie, mruczy cichutko jak silnik na niskich obrotach, ju¿ nie ³omoce w klatce piersiowej. Wyniki moich rocznych badañ kontrolnych w maju by³y ca³kiem ciekawe. Nigdy nie powiedzia³em mojemu lekarzowi, ¿e robi³em coœ inaczej, ale on podzieli³ siê ze mn¹ wiadomoœci¹, ¿e moje EKG by³o normalne! Spyta³em mojego lekarza o mo¿liwoœæ zmniejszenia dawek moich leków sercowych (antagonista wapnia i beta-bloker). Powiedzia³, ¿e na podstawie moich wyników odstawi wszystkie te lekarstwa, jeœli stracê jeszcze 17 funtów (8,5 kg) na wadze. Ju¿ i tak straci³em 12 funtów (6 kg) od lutego, wiêc myœlê, ¿e zgubienie 17 funtów (8,5 kg) to tylko kwestia czasu. Wzbogaci³em Pañski program witaminowy dodatkow¹ witamin¹ C, L-prolin¹, i L-lizyn¹. Nie wiem czy kiedykolwiek moja mia¿d¿yca cofnie siê w 100%, ale wiem jedno, ¿e jakikolwiek by nie by³ ten postêp, który do tej pory przyniós³ mi Pañski program, ju¿ poprawi³ on mój stan i wp³yn¹³ na moj¹ ogóln¹ jakoœæ ¿ycia. Bêdê kontynuowaæ Pañski sercowo-naczyniowy program zdrowia do koñca ¿ycia i polecê go ka¿demu, kto troszczy siê o swoje zdrowie. Dziêkujê Bogu za Pañskie badania. Najszczersze wyrazy szacunku, R.R.

56

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Coraz wiêcej lekarzy w Stanach Zjednoczonych i Europie zaleca dodatek komórkowych sk³adników od¿ywczych jako terapiê wspomagaj¹c¹. Doceniaj¹ oni fakt, i¿ nareszcie jest dostêpny klinicznie przebadany naturalny program zdrowotny. Ewidentne korzyœci widaæ w kolejnym liœcie od pacjenta do swojego lekarza:

Drogi Doktorze, Nie mogê siê doczekaæ spotkania z Panem za szeœæ tygodni. Odk¹d stosujê Pañski program sercowo-naczyniowy nie mam bólów wieñcowych. W zesz³ym miesi¹cu spacerowa³em i wspina³em siê po urwistych szlakach lasu tropikalnego bez najmniejszego bólu. Ostatnio przeszed³em ostatnie dwa z 18 do³ków na polu golfowym, co by³o nie do pomyœlenia od czasu mojego zawa³u serca. Koñcz¹c, moja rodzina i ja jesteœmy bardzo zadowoleni i chcielibyœmy Panu podziêkowaæ. Z powa¿aniem, J.T.

57

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Badania kliniczne z wybranymi komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi Donios³e znaczenie okreœlonych komórkowych sk³adników od¿ywczych w zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej zosta³o potwierdzone w licznych badaniach klinicznych. Dr James Enstrom i jego koledzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles badali efekty spo¿ycia witamin u ponad 11 000 Amerykanów na przestrzeni 10 lat. To wspierane przez rz¹d badanie wykaza³o, ¿e dzienne spo¿ycie co najmniej 300 mg witaminy C w diecie lub w postaci dodatków od¿ywczych, w porównaniu z 50 mg zawartych w diecie przeciêtnego Amerykanina, obni¿y³o ryzyko zawa³u serca o 50% u mê¿czyzn i o 40% u kobiet. To samo badanie wykaza³o, ¿e wiêksze spo¿ycie witaminy C prowadzi do przed³u¿enia ¿ycia, œrednio o szeœæ lat.

3oo mg witaminy C dziennie: Nawet do 50% mniej zawa³ów serca

Przeciêtna dieta: 50 mg witaminy C dziennie Zwiêkszone ryzyko zawa³ów serca

Witamina C redukuje ryzyko zawa³ów serca o po³owê.

58

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Kanadyjski lekarz dr G. C. Willis wykaza³, i¿ witamina C mo¿e w sposób naturalny przyczyniæ siê do zmniejszenia z³ogów mia¿d¿ycowych w arteriach koñczyn dolnych. Na pocz¹tku swoich badañ zindentyfikowa³ przy pomocy angiografii (zastrzyk radioaktywnej substancji, po którym wykonywane s¹ zdjêcia rentgenowskie) z³ogi mia¿d¿ycowe pacjentów. Nastêpnie podzieli³ ich na dwie grupy – po³owa badanych pacjentów otrzymywa³a 1,5 grama witaminy C dziennie, druga po³owa nie otrzymywa³a dodatkowej witaminy C. Kontrolna analiza, przeprowadzona œrednio po 10-12 miesi¹cach, wykaza³a, ¿e u pacjentów, którzy otrzymywali dodatkow¹ witaminê C z³ogi mia¿d¿ycowe zmniejszy³y siê w 30% przypadków. Dla porównania nie zaobserwowano redukcji z³ogów w grupie nie otrzymuj¹cej dodatku witaminy C. Z³ogi u tych pacjentów albo pozosta³y takie same, albo zaobserwowano ich przyrost. To niesamowite, ale wyniki tego wa¿nego badania klinicznego nie by³y rozwijane przez pó³ wieku, 12 milionów ludzi nadal umiera³o rokrocznie na chorobê, której mo¿na zapobiec!

Brak dodatkowej witaminy C: Z³ogi wieñcowe wzrastaj¹

1500 mg witaminy C dziennie: Zatrzymanie i cofniêcie siê z³ogów u 30% pacjentów

Przeprowadzone badanie angiograficzne pokazuje naturaln¹ regresjê arteriosklerozy w przeci¹gu roku, u 30% uczestników badania.

59

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Europa: Wiêcej witamin = mniej chorób serca Jedno z najwiêkszych badañ nad znaczeniem witamin w zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej zosta³o przeprowadzone jednoczeœnie w wielu europejskich krajach. Dobrze znanym faktem jest, i¿ choroby sercowo-naczyniowe wystêpuj¹ czêœciej w Skandynawii i krajach Europy Pó³nocnej, w porównaniu z krajami œródziemnomorskimi. W Europie odwrotny stosunek miêdzy spo¿yciem witamin a czêstotliwoœci¹ zawa³ów serca oraz udarów mózgu zosta³ ju¿ okreœlony. Choroby sercowo-naczyniowe s¹ du¿o bardziej powszechne w krajach Europy Pó³nocnej, gdzie spo¿ycie witamin jest niskie. Ludzie w krajach œródziemnomorskich ciesz¹ siê diet¹ bogat¹ w witaminy i w konsekwencji, choroby sercowo-naczyniowe s¹ tam rzadkie. Choroby serca szerz¹ siê

Niskie spo¿ycie witamin

N

S Choroby serca s¹ rzadkoœci¹

Wysokie spo¿ycie witamin

Przyczyny geograficznej zale¿noœci wystêpowania choroby sercowo– naczyniowej w Europie.

60

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Profesor K. F. Gey z Uniwersytetu w Bazylei, w Szwajcarii i jego koledzy próbowali odpowiedzieæ na postawione pytanie, w jakim stopniu oczywista „równia pochy³a” zachorowañ na choroby uk³adu kr¹¿enia pomiêdzy pó³noc¹ Europy a po³udniem, zale¿na jest od dodatku witamin. Naukowcy porównali wskaŸnik chorób sercowo-naczyniowych w tych krajach z poziomem witaminy C i beta-karotenu we krwi, jak równie¿ cholesterolu. Wyniki ich badañ by³y jednoznaczne: • Mieszkañcy Europy Pó³nocnej maj¹ najwy¿szy wskaŸnik chorób sercowo-naczyniowych i najni¿szy poziom witamin we krwi • U populacji Europy Po³udniowej wystêpuje najni¿sze ryzyko sercowo-naczyniowe i najwy¿szy poziom witamin we krwi • Optymalne spo¿ycie witamin C, E i A mia³o o wiele wiêkszy wp³yw na obni¿enie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych ni¿ obni¿enie poziomu cholesterolu. To badanie ostatecznie dostarcza naukowego wyjaœnienia „Fenomenu francuskiego“ oraz niskiego wskaŸnika zawa³ów serca we Francji, Grecji, i innych krajach œródziemnomorskich. Decyduj¹cym czynnikiem niskiego ryzyka zachorowañ w tych krajach jest optymalne spo¿ycie witamin w zwyczajowych dietach tych regionów. Pewne preferencje dietetyczne, takie jak spo¿ywanie owoców po³udniowych, wina i oliwy z oliwek, które s¹ bogate w bioflawonoidy i witaminê E, wydaj¹ siê byæ szczególnie wa¿ne.

61

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze zapobiegaj¹ zawa³om serca Równie¿ dodatek do diety witaminy E i prowitaminy A (beta-karotenu) obni¿a ryzyko choroby sercowo-naczyniowej. Ogromne znaczenie tych witamin dla optymalnego zdrowia uk³adu kr¹¿enia dokumentuj¹ coraz liczniejsze w ostatnich latach badania kliniczne: Badanie zdrowia pielêgniarek obejmowa³o ponad 87 000 amerykañskich pielêgniarek w przedziale wiekowym 34-59 lat: ¯adna z uczestniczek badania nie wykazywa³a ¿adnych objawów choroby sercowo-naczyniowej na pocz¹tku badania. W 1993 r. pierwsze wyniki zosta³y opublikowane w New England Journal of Medicine (Magazynie Medycznym Nowej Anglii). Wykazano, i¿ u uczestniczek badania przyjmuj¹cych ponad 200 jednostek miêdzynarodowych witaminy E dziennie, ryzyko wyst¹pienia

Wyniki przedstawionych tu badañ klinicznych mo¿na streœciæ w nastêpuj¹cy sposób: • Spo¿ywanie witaminy C obni¿a ryzyko choroby sercowonaczyniowej a¿ do 50% – potwierdzone przez 11 000 uczestników badania. • Spo¿ywanie witaminy E obni¿a ryzyko choroby sercowonaczyniowej o ponad jedn¹ trzeci¹ – potwierdzone przez 87 000 uczestników badania. • Spo¿ywanie beta-karotenu obni¿a ryzyko choroby sercowo-naczyniowej o 30%. • ¯aden lek farmaceutyczny nie okaza³ siê jak dot¹d skuteczny w obni¿aniu ryzyka chorób serca i uk³adu kr¹¿enia w tak imponuj¹cy sposób, jak te witaminy.

62

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

zawa³u serca zmniejszy³o siê o 34%, w porównaniu z uczestniczkami otrzymuj¹cymi tylko trzy jednostki miêdzynarodowe, co odpowiada³o œredniemu dziennemu spo¿yciu witaminy E w Ameryce oraz w œrodkowej i pó³nocnej Europie. Badanie pracowników s³u¿by zdrowia obejmowa³o ponad 39 000 mê¿czyzn w przedziale wiekowym 40-75 lat: Równie¿ w tym przypadku, w pocz¹tkowej fazie badania, ¿aden z uczestników nie wykazywa³ objawów choroby sercowo-naczyniowej, cukrzycy lub podwy¿szonego poziomu cholesterolu we krwi. Badanie wykaza³o, ¿e w przypadku uczestników przyjmuj¹cy 400 jednostek miêdzynarodowych witaminy E dziennie, ryzyko wyst¹pienia zawa³u serca obni¿y³o siê o 40%, w porównaniu z badanymi, przyjmuj¹cymi tylko szeœæ jednostek miêdzynarodowych witaminy E dziennie. W tym samym badaniu wykazano równie¿, ¿e zwiêkszone spo¿ycie beta-karotenu w sposób znacz¹cy – o oko³o 30% zmniejsza ryzyko choroby sercowo-naczyniowej. Badanie zdrowia lekarzy obejmowa³o ponad 22 000 lekarzy w przedziale wiekowym 40-84 lat: Uzyskane w miêdzyczasie wyniki, zosta³y opublikowane przez dr Charlesa Hennkensa na Uniwersytecie Harvarda w 1992 r. Wykazano, ¿e dzienna dawka: 50 mg beta-karotenu, stosowana u uczestników badania z chorob¹ sercowo–naczyniow¹, redukuje o po³owê ryzyko wyst¹pienia zawa³ów i udarów. Witamina C, E i beta-karoten (prowitamina A) s¹ istotnymi czynnikami naturalnego zdrowia uk³adu kr¹¿enia. Dodatkowe zastosowanie aminokwasów: lizyny i proliny oraz innych naturalnych sk³adników od¿ywczych optymalizuje uk³ad kr¹¿enia i jeszcze bardziej zmniejsza ryzyko zachorowania. Badanie wp³ywu antyutleniacza – witaminy E na zdrowie uk³adu kr¹¿enia: Badanie przeprowadzono na uczestnikach z zaawansowan¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹. Pacjentów podzielono na dwie grupy: pierwsza z nich otrzymywa³a dzienne dawki witaminy E w iloœci: 400, albo 800 jednostek miêdzynarodowych, druga – placebo. Wykazano, i¿ w „grupie witaminowej” ryzyko wyst¹pienia zawa³ów serca a w konsekwencji zgonu sercowego zmniejszy³o siê w porównaniu z grup¹ placebo o 47%. W swojej recenzji kilku badañ klinicznych, autorzy dr David H. Emmert 63

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

i doc. Jeffrey T. Kirchner, zwrócili uwagê na to, ¿e œmiertelnoœæ o pod³o¿u sercowo-naczyniowym mo¿e byæ zredukowana przy u¿yciu witaminy E. Prowadzone w wielu oœrodkach badania wykazuj¹ obni¿one ryzyko wyst¹pienia chorób naczyñ wieñcowych, udarów mózgu i chorób naczyñ obwodowych przy wy¿szym poziomie kwasu foliowego, witaminy B6 i B12: W badaniu klinicznym ponad 1 500 pacjentów dr K. Robinson z Cleveland Clinic Foundation w Ohio wykazuje, ¿e poziom witaminy B6, witaminy B12 i kwasu foliowego jest wa¿ny w obni¿aniu poziomu homocysteiny – niezale¿nego czynnika ryzyka dla chorób uk³adu kr¹¿enia i udarów mózgu. Szeroko zakrojone badanie prowadzone w Finlandii wykazuje, ¿e optymalne spo¿ycie witaminy C jest najwa¿niejszym czynnikiem przy zapobieganiu udarom mózgu u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym: W trwaj¹cym 10 lat badaniu 2 400 pacjentów z nadwag¹ i nadciœnieniem têtniczym wykazano, i¿ niski poziom witaminy C wzmaga ryzyko udaru mózgu prawie trzykrotnie. Autorem tego badania jest dr Sudhir Kurl wraz z zespo³em z Uniwersytetu w Kuopio w Finlandii. Trwaj¹ce 20 lat badanie w Japonii wykazuje, ¿e optymalne spo¿ycie witaminy C jest najwa¿niejszym czynnikiem przy zapobieganiu wszystkim formom udarów mózgu u mê¿czyzn i kobiet: W badaniu klinicznym obejmuj¹cym ponad 2 000 pacjentów, prowadzonym na przestrzeni dwóch dekad, dr Tetsuji Yokoyama wraz z kolegami z Uniwersytetu w Tokio, w Japonii odkry³, ¿e wysoki poziom witaminy C jest najwa¿niejszym czynnikiem okreœlaj¹cym stopieñ zapadalnoœci na udary mózgu u mê¿czyzn i kobiet w wieku 40 i wiêcej lat. ¯aden dostêpny na receptê lek nie by³ nigdy tak skuteczny w zapobieganiu chorobie naczyñ wieñcowych i udarom mózgu jak komórkowe sk³adniki od¿ywcze, wchodz¹ce w sk³ad Programu Zdrowia Komórkowego dra Ratha.

64

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Wybrane komórkowe sk³adniki od¿ywcze w optymalizacji zdrowia uk³adu kr¹¿enia Moje zalecenie dla pacjentów ze stwierdzon¹ chorob¹ wieñcow¹, lub z podwy¿szonym ryzykiem wyst¹pienia choroby – przyjmujcie dziennie wysokie dawki nastêpuj¹cych komórkowych sk³adników od¿ywczych: • witamina C: zapewnia ochronê i naturalne leczenie œcian naczyñ oraz cofniêcie siê z³ogów • witamina E: antyutleniacz – zapewnia ochronê komórek przed samoutlenianiem • witamina D: optymalizuje metabolizm wapnia oraz powoduje cofniêcie siê z³ogów wapniowych w œcianie têtnicy • kwas foliowy: pe³ni wraz z witamin¹ B6, witamin¹ B12 oraz betain¹ funkcjê ochronn¹ przeciw podwy¿szonemu poziomowi homocysteiny • betaina: pe³ni razem z witamin¹ B6, witamin¹ B12 i kwasem foliowym funkcjê ochronn¹ przeciw podwy¿szonemu poziomowi homocysteiny • miedŸ: wspomaga stabilnoœæ œciany naczynia poprzez poprawê po³¹czeñ moleku³ kolagenu • L-prolina: wspomaga produkcjê kolagenu, stabilnoœæ œciany naczynia oraz cofniêcie siê z³ogów • L-lizyna: wspomaga produkcjê kolagenu, stabilnoœæ œciany têtnicy oraz cofniêcie z³ogów • siarczan chondroityny: wspomaga stabilnoœæ œciany naczynia, s³u¿¹c jako „cement” dla tkanki ³¹cznej • n-acetylo-glukozoamina: wspomaga stabilnoœæ œciany naczynia, s³u¿¹c jako „cement” dla tkanki ³¹cznej • pyknogenol: biokatalizator, wspomagaj¹cy dzia³anie witaminy C i wzmacniaj¹cy stabilnoœæ œciany naczynia.

65

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Dodatkowe informacje na temat roli komórkowych sk³adników od¿ywczych w chorobach uk³adu kr¹¿enia Czym jest mia¿d¿yca? Ilustracje na tej stronie przedstawiaj¹ przekroje têtnic wieñcowych pacjenta z chorob¹ wieñcow¹. Pozwalaj¹ one na obejrzenie wnêtrza tych naczyñ w powiêkszeniu mikroskopowym. Widoczny ciemny pierœcieñ to oryginalna œciana naczynia krwionoœnego, jak¹ znajdziemy u nowonarodzonego dziecka. Jasnoczerwony obszar wewn¹trz tego pierœcienia wskazuje na z³ogi mia¿d¿ycowe, które rozwija³y siê przez wiele lat.

a

b

Ilustracja A pokazuje z³ogi mia¿d¿ycowe w naczyniach wieñcowych, które zmniejszaj¹ przep³yw krwi i pogarszaj¹ proces dostarczania tlenu oraz elementów od¿ywczych do milionów komórek miêœnia sercowego. Tak zazwyczaj wygl¹daj¹ naczynia wieñcowe pacjentów z dusznic¹ bolesn¹. Ilustracja B pokazuje naczynia wieñcowe pacjenta, który zmar³ na zawa³ serca. Na powierzchni z³ogów mia¿d¿ycowych utworzy³ siê skrzep i ca³kowicie zatamowa³ przep³yw krwi przez tê têtnicê. Zawa³ serca prowadzi do œmierci milionów komórek miêœnia sercowego, a w konsekwencji do nieodwracalnego uszkodzenia miêœnia sercowego lub œmierci pacjenta.

66

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Wa¿ne jest, abyœ zrozumia³, ¿e z³ogi mia¿d¿ycowe pokazane na ilustracji A rozwija³y siê przez wiele lat, w przeciwieñstwie do dodatkowego skrzepu krwi z ilustracji B, który rozwin¹³ siê w ci¹gu minut, a mo¿e sekund. Skuteczn¹ prewencj¹, w przypadku choroby wieñcowej, jest jak najwczeœniejsze zapobieganie powstawania z³ogów mia¿d¿ycowych. Mia¿d¿yca nie jest chorob¹ wieku zaawansowanego. Badania przeprowadzone na poleg³ych w wojnach Koreañskiej i Wietnamskiej wykaza³y w 75% przypadków istniej¹ce ju¿ z³ogi mia¿d¿ycowe, pomimo m³odego wieku ¿o³nierzy. Ilustracja poni¿ej pokazuje têtnicê wieñcow¹ 25-letniej ofiary wypadku samochodowego. To przypadkowe odkrycie pokazuje, jak dalece mia¿d¿yca mo¿e siê rozwin¹æ u m³odych ludzi bez jakichkolwiek objawów choroby serca. G³ówn¹ przyczyn¹ powstawania z³ogów mia¿d¿ycowych jest biologiczne os³abienie œcian têtnic, wywo³ane chronicznym niedoborem witamin. Z³ogi mia¿d¿ycowe s¹ konsekwencj¹ tego chronicznego os³abienia; rozwijaj¹ siê jako naturalny efekt kompensacyjny, wzmacniaj¹cy os³abione œciany naczyñ krwionoœnych.

Przekrój (powiêkszony) têtnicy wieñcowej 25-letniej ofiary wypadku samochodowego. Z³ogi mia¿d¿ycowe rozwinê³y siê bez wiedzy tego m³odego cz³owieka.

67

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Dlaczego zwierzêta nie dostaj¹ zawa³ów serca? Wed³ug statystyk Œwiatowej Organizacji Zdrowia, ka¿dego roku ponad 12 milionów ludzi umiera w konsekwencji zawa³ów serca i udarów mózgu. Przy tych pora¿aj¹cych danych zdumiewa jednoczeœnie fakt, ¿e w œwiecie zwierz¹t schorzenia te s¹ praktycznie nieznane. Przytoczony poni¿ej akapit ze s³ynnego podrêcznika medycyny weterynaryjnej, Veterinary Pathology (Patologia weterynaryjna), autorstwa T. C. Jonesa i H. A. Smitha dokumentuje ten stan rzeczy: „Faktem jest jednak, ¿e u ¿adnego z gatunków zwierz¹t domowych, z bardzo rzadkimi wyj¹tkami, nie rozwija siê choroba mia¿d¿ycowa o znaczeniu klinicznym. Zdarza siê, ¿e patogeneza chorobowa wystêpuje w œwiecie zwierz¹t a tym samym mia¿d¿yca nie jest u nich niemo¿liwa. Jednak choroba ta po prostu siê nie pojawia. Odnalezienie przyczyny tego stanu rzeczy bardzo pomog³oby w walce z t¹ chorob¹ u ludzi.” Te wa¿ne obserwacje zosta³y po raz pierwszy opublikowane w roku 1958. Dzisiaj, ponad cztery dekady póŸniej, zagadka ludzkiej choroby sercowo-naczyniowej zosta³a rozwi¹zana. Rozwi¹zanie to stanowi jeden z najwiêkszych prze³omów w medycynie. G³ównym powodem, dlaczego zwierzêta nie znaj¹ zawa³ów serca jest fakt produkowania w organizmie w³asnej witaminy C, w iloœci od 1000 mg do 20000 mg dziennie, w przeliczeniu na wagê ludzkiego cia³a. Witamina C jest „cementem” œciany têtnicy, a jej optymalna iloœæ stabilizuje naczynie. Dla porównania my, istoty ludzkie nie mo¿emy sami wyprodukowaæ ani jednej moleku³y witaminy C. Nasi przodkowie stracili tê zdolnoœæ wiele pokoleñ temu, kiedy to zanikn¹³ enzym potrzebny do przetwarzania moleku³ cukru (glukozy) w witaminê C. Ta genetyczna zmiana nie powodowa³a pocz¹tkowo szkodliwych skutków, poniewa¿ dieta naszych przodków obfitowa³a w owoce, warzywa, produkty zbo¿owe i pokrywa³a minimum dziennego zapotrzebowania na 68

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

witaminy. Dopiero w tym stuleciu zwyczaje ¿ywieniowe i tym samym spo¿ycie witamin w diecie uleg³y znacz¹cej zmianie. Industrializacja rolnictwa, przetwarzanie pokarmu, jego przechowywanie, przygotowywanie (gotowanie itd.) to g³ówne przyczyny drastycznej redukcji witamin w dziennej diecie. Dzisiejsze spo³eczeñstwa przemys³owe cierpi¹ na chroniczny brak naturalnych sk³adników od¿ywczych. Konsekwencje takiego stanu rzeczy streszcza powy¿szy schemat. W jaki sposób witamina C zapobiega mia¿d¿ycy? Witamina C przyczynia siê na wiele ró¿nych sposobów do zapobiegania chorobie sercowo-naczyniowej. Jest wa¿nym przeciwutleniaczem, dzia³a tak¿e jako kofaktor w wielu reakcjach biochemicznych zachodz¹cych w organizmie. Jednak jej najwa¿niejsz¹ funkcj¹ w zapobieganiu mia¿d¿ycy i chorobom uk³adu sercowo –naczyniowego jest zdolnoœæ wzmagania produkcji kolagenu, elastyny i innych moleku³ stabilizuj¹cych. Kolagen pe³ni w naszym ciele podobn¹ funkcjê jak ¿elbetonowe wsporniki w drapaczach Produkcja witaminy C w w¹trobie Ludzie

Poziom witaminy C w organizmie Niski

Niski przez: – brak w³asnej produkcji w organizmie – gotowanie/konserwacja jedzenia

Wysoki

Wysoki przez: – w³asn¹ produkcjê w organizmie – od¿ywianie bogatymi w witaminy produktami roœlinnymi

Zero

Zwierzêta 10–20 gramów

Najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹ miêdzy metabolizmem istot ludzkich i wiêkszoœci innych ¿yj¹cych gatunków jest drastyczna ró¿nica w iloœci witaminy C w organizmie. Rezerwuar witaminy C u ludzi stanowi czêsto tylko setn¹ czêœæ poziomu witaminy C u zwierz¹t.

69

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Po lewej: Przekrój têtnicy (powiêkszenie). Miliony w³ókienek kolagenowych tworz¹ podstawow¹ strukturê œciany naczynia. Po prawej: Pojedyncze moleku³y kolagenu w du¿ym powiêkszeniu. Ka¿de z tych w³ókien jest mocniejsze ni¿ ¿elazny drut o porównywalnej œrednicy.

chmur. Miliony tych stabilizuj¹cych moleku³ tworz¹ tkankê ³¹czn¹ cia³a, uk³adu kostnego, skóry, jak równie¿ œcian naczyñ krwionoœnych. Wzmo¿ona produkcja kolagenu w œcianach naczyñ oznacza wiêksz¹ stabilnoœæ licz¹cego 96 500 kilometrów „ruroci¹gu“ naszych têtnic, ¿y³ i naczyñ w³osowatych. Fakty znane s¹ nauce ju¿ d³ugo Nauce ju¿ dawno znany jest fakt zale¿noœci miêdzy niedoborem witaminy C i niestabilnoœci¹ tkanek cia³a. Poni¿sza strona pochodzi ze znanego na ca³ym œwiecie podrêcznika biochemii Biochemistry profesora Luberta Stryera z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii:

70

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Nieprawid³owa hydroksylacja jest jednym z biochemicznych problemów w szkorbucie Znaczenie procesu hydroksylacji kolagenu w szkorbucie jest ewidentne. ¯ywego opisu tej choroby dokona³ Jacques Cartier w 1536 r., kiedy to dotknê³a ona jego ludzi w trakcie eksploracji rzeki Œw. Wawrzyñca: „Niektórzy tracili wszystkie si³y i nie mogli ustaæ na w³asnych nogach… inni mieli ca³¹ skórê pokryt¹ fioletowymi plamkami: siêga³y one najpierw ich kostek, potem kolan, ud, ramion i szyi. Ich usta zaczê³y œmierdzieæ, dzi¹s³a tak pogni³y, ¿e zaczê³y odpadaæ a¿ do korzeni zêbów, które prawie wszystkie te¿ wypad³y.” Sposób zapobiegania szkorbutowi zosta³ trafnie przedstawiony przez Jamesa Linda, szkockiego lekarza, w 1753r: „Doœwiadczenie naprawdê wystarczaj¹co pokazuje, ¿e skoro zielenina lub œwie¿e warzywa oraz dojrza³e owoce najlepiej go lecz¹, s¹ one tak¿e najbardziej skuteczne w jego zapobieganiu.” Lind zaleci³ w³¹czenie soku z cytryny do diety marynarzy. Rada ta zosta³a przyjêta przez marynarkê brytyjsk¹ jakieœ 40 lat póŸniej. Szkorbut wywo³any jest diet¹ ubog¹ w kwas askorbinowy (witamina C).Naczelne ssaki oraz œwinki morskie utraci³y zdolnoœæ syntetyzowania kwasu askorbinowego, i musz¹ otrzymywaæ go w diecie. Kwas askorbinowy, skuteczny czynnik redukcyjny, utrzymuje enzym: hydroksylazê prolylow¹ w postaci aktywnej, najprawdopodobniej przez niedopuszczenie do utlenienia atomu ¿elaza. Kolagen zsyntetyzowany pod nieobecnoœæ kwasu askorbinowego nie jest wystarczaj¹co hydroksylowany i dlatego ma ni¿sz¹ temperaturê topnienia. Anormalny kolagen nie mo¿e prawid³owo tworzyæ w³ókien, co w konsekwencji powoduje zmiany skórne i zmiany gêstoœci w³ókien – mikrouszkodzenia naczyñ krwionoœnych, które s¹ tak widoczne w szkorbucie. Z Biochemii (Biochemistry), Lubert Stryer.

Podczas gdy zwi¹zek pomiêdzy witamin¹ C a kolagenem zosta³ trwale ustalony, fundamentalne znaczenie tego zwi¹zku dla chorób serca zosta³o najwyraŸniej przeoczone lub zlekcewa¿one. 71

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Mia¿d¿yca jest wczesn¹ form¹ szkorbutu Œcis³y zwi¹zek pomiêdzy witamin¹ C, zawa³em serca, udarem mózgu i szkorbutem pokazuje rycina przedstawiona na nastêpnej stronie. Kolumna lewa A: Optymalne spo¿ycie witaminy C prowadzi do optymalnej produkcji i funkcjonowania moleku³ kolagenowych. Stabilna œciana naczynia krwionoœnego nie pozwala na rozwój z³ogów mia¿d¿ycowych. Optymalna produkcja i wykorzystanie witaminy C chroni zwierzêta przed mia¿d¿yc¹ i zawa³em serca. Kolumna prawa C: Prawa kolumna przedstawia mechanizm powstawania szkorbutu. Ca³kowite wyczerpanie rezerw witaminy C w organizmie, jak to mia³o miejsce u marynarzy we wczeœniejszych stuleciach, prowadzi do stopniowego uszkodzenia tkanki ³¹cznej, w tym tkanki œcian naczyñ krwionoœnych. Chorzy na szkorbut umieraj¹ w przeci¹gu paru miesiêcy z powodu wewnêtrznych krwotoków. Kolumna œrodkowa B: mia¿d¿yca i choroba sercowo–naczyniowa jest stanem poœrednim, miedzy dwoma opisanymi skrajnoœciami. Nasza przeciêtna dieta zawiera wystarczaj¹c¹ iloœæ witaminy C, aby zapobiec pe³nemu rozwojowi szkorbutu, ale niewystarczaj¹c¹, aby zagwarantowaæ stabilnoœæ œcian naczyñ. W rezultacie wewn¹trz œcian naczyñ powstaj¹ miliony maleñkich pêkniêæ i uszkodzeñ. Organizm uruchamia naturalne mechanizmy naprawcze – w uszkodzon¹ œcianê natychmiastowo wnikaj¹ t³uszcze i bia³ka krwi. Jednak przy chronicznym niskim spo¿yciu witamin, ten proces naprawczy trwa przez dziesiêciolecia i w ten sposób rozwijaj¹ siê z³ogi mia¿d¿ycowe. Mia¿d¿yca nie jest wiêc niczym innym ni¿ naturaln¹ prób¹ „podparcia” niestabilnych œcian naczyñ, os³abionych na skutek niedoboru witamin. Z³ogi w têtnicach sercowych doprowadzaj¹ w koñcu do zawa³u serca; z³ogi w têtnicach mózgowych – do udaru mózgu.

72

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

A. Optymalne spo¿ycie witaminy C

B. Chroniczny niedobór witaminy C

C. Wyczerpanie rezerw witaminy C (szkorbut)

Moleku³y kolagenu

Przekrój têtnicy

Wiele lat

Konsekwencje dla zdrowia

Zdrowe naczynia

Kilka miesiêcy

Szkorbut: Œmieræ spowodowana ciê¿kim ubytkiem krwi na skutek Z³ogi mia¿d¿ycowe nieszczelnoœci (p³ytki) naczyñ

Têtnice sercowe: zawa³ serca

Têtnice mózgu: udary

Zwi¹zek pomiêdzy chorob¹ sercowo-naczyniow¹, niedoborem witaminy C i szkorbutem jest tak wa¿ny dla naszego zdrowia, ¿e rysunek ten powinien staæ siê wkrótce nieodzown¹ czêœci¹ edukacji zdrowotnej w szko³ach na ca³ym œwiecie.

73

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Niedobór witaminy C wywo³uje mia¿d¿ycê – dowód Aby opatentowaæ metodê powoduj¹c¹ naturalne cofniêcie siê choroby sercowo–naczyniowej, musieliœmy przed³o¿yæ dowody na to, ¿e obni¿one spo¿ycie witaminy C w codziennej diecie jest bezpoœredni¹ przyczyn¹ mia¿d¿ycy i wylewów. Zdawaliœmy sobie sprawê z tego, ¿e uzyskane rezultaty bêd¹ mia³y i maj¹ prze³omowe znaczenie dla milionów ludzi. Eksperyment przeprowadziliœmy na œwinkach morskich, które s¹ wyj¹tkiem w œwiecie zwierz¹t, poniewa¿ dziel¹ z ludŸmi brak zdolnoœci do produkowania w³asnej witaminy C. Dwie grupy œwinek morskich otrzymywa³y przez 5 tygodni dok³adnie tak¹ sam¹ dzienn¹ iloœæ cholesterolu oraz innych t³uszczów, protein, cukrów, soli i wszystkich innych sk³adników w swojej diecie z jednym wyj¹tkiem – witaminy C. Grupa B otrzymywa³a 60 mg witaminy C dziennie w diecie, w przeliczeniu na ciê¿ar cia³a ludzkiego. Ta dawka witaminy C odpowiada oficjalnej dziennej normie w wiêkszoœci krajów. Natomiast Grupa A otrzymywa³a 5 000 mg witaminy C dziennie, w przeliczeniu na ciê¿ar ludzkiego cia³a. Zamieszczone poni¿ej zdjêcia dokumentuj¹ zmiany w œcianach naczyñ u tych dwóch grup po zaledwie paru tygodniach. Dwa pierwsze z nich pokazuj¹ widoczne go³ym okiem ró¿nice w aortach obu grup. U zwierz¹t z niedoborem witaminy C (Grupa B) rozwinê³y siê z³ogi mia¿d¿ycowe (bia³e obszary), zw³aszcza w s¹siedztwie serca (prawa czêœæ ilustracji). Têtnice zwierz¹t z Grupy A – otrzymuj¹cych optymalne dawki witaminy C pozosta³y zdrowe. Porównuj¹c przedstawione zdjêcia z zastosowan¹ diet¹ nasuwa siê wniosek, ¿e powsta³e z³ogi mia¿d¿ycowe nie s¹ skutkiem diety bogatej w t³uszcze, ale odpowiedzi¹ na niestabilnoœæ œcian arterii – przyczyny nadmiernej produkcji w w¹trobie moleku³ naprawczych: cholesterolu, lipoprotein i in. Zdjêcia poni¿ej pokazuj¹ te same œciany naczyñ w badaniu mikroskopowym. Przekroje naczyñ zwierz¹t z wysokim spo¿yciem witaminy C (zdjêcie 1) pokazuj¹ nienaruszon¹ barierê komórkow¹ pomiêdzy œwiat³em i œcian¹ naczynia. Niemal równoleg³e u³o¿enie moleku³ kolagenowych w œcianie naczynia umo¿liwia dostrze¿enie tej stabilnoœci. Natomiast naczynia zwierz¹t z niedoborem witaminy C (zdjêcie 2) 74

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

utraci³y ochronê (wadliwe u³o¿enie komórek granicznych) i stabilnoœæ (fragmentacja struktury kolagenu) swoich naczyñ. Dla porównania za³¹czono zdjêcie naczyñ wieñcowych pacjenta z chorob¹ wieñcow¹ serca. (zdjêcie 3). A. Dieta bogata w witaminê C B. Dieta uboga w witaminê C G³ówne têtnice (aorty) œwinek morskich otrzymuj¹cych po¿ywienie bogate w witaminê C (A) i ubogie w witaminê C (B). Bia³e obszary na dolnej ilustracji (strza³ki) to z³ogi mia¿d¿ycowe. Z³ogi te nie s¹ wynikiem wysokot³uszczowej diety, ale stanowi¹ odpowiedŸ organizmu na os³abianie struktury œciany naczynia d³ugotrwa³ym niedoborem witamin (powiêkszenie poni¿ej).

1

2

3

Przekrój trzech ró¿nych œcian naczyñ w powiêkszeniu mikroskopowym: 1. Œwinka morska otrzymuj¹ca po¿ywienie bogate w witaminê C 2. Œwinka morska otrzymuj¹ca po¿ywienie ubogie w witaminê C 3. Dla porównania: Naczynie wieñcowe pacjenta, który zmar³ na zawa³ serca. Zauwa¿ podobieñstwo pomiêdzy œcianami naczyñ na ilustracjach B i C. Uwaga: Eksperymenty na zwierzêtach powinno siê w zasadzie ograniczyæ do absolutnego minimum. S¹ one uzasadnione tylko wtedy, gdy dziêki zdobytej przez nie wiedzy mo¿na ratowaæ ludzkie ¿ycie. Tak by³o w przypadku opisanego eksperymentu, który przyniós³ milionom ludzi dowód na znaczenie witaminy C w zapobieganiu zawa³om serca.

75

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Witamina C – rozstrzygaj¹cym czynnikiem Ostateczny dowód na zwi¹zek witaminy C z chorobami sercowo-naczyniowymi zosta³ opublikowany przez grupê badawcz¹ z Uniwersytetu Pó³nocnej Karoliny, Chapel Hill, na ³amach Proceedings of the National Academy of Sciences (Doniesienia Narodowej Akademii Nauk), na pocz¹tku roku 2000. Badacze potwierdzili moje odkrycie w sposób przekonywuj¹cy, szeœæ lat po otrzymaniu przeze mnie jednego z pierwszych na œwiecie patentów w dziedzinie naturalnego leczenia choroby sercowo-naczyniowej. Na podstawie przeprowadzonych badañ têtnic zdrowych myszy naukowcy nie stwierdzili rozwoju mia¿d¿ycy. Nic zaskakuj¹cego, poniewa¿ zwierzêta te normalnie produkuj¹ du¿e iloœci witaminy C i choroba sercowo-naczyniowa jest u zdrowych myszy nieznana. Nastêpnym krokiem by³o, u niektórych badanych zwierz¹t, eksperymentalne wy³¹czenie genu, odpowiedzialnego za dzia³anie enzymu GLO (gulono-lactone-oxidase). Enzym ten katalizuje biochemiczne reakcje przetwarzania glukozy w witaminê C. W konsekwencji zmutowane osobniki nie by³y w stanie d³u¿ej produkowaæ witaminy C w swoich organizmach. Eksperymentem tym badacze dok³adnie powielili sytuacjê ludzi: brakuje nam tego samego genu GLO, w zwi¹zku z czym nie jesteœmy w stanie produkowaæ witaminy C w naszych w¹trobach. Decyduj¹ce pytanie brzmia³o: co sta³oby siê z tymi zmutowanymi myszami, gdyby oprócz braku endogennej produkcji witaminy C w swoich organizmach otrzymywa³y zbyt ma³o witaminy C w swojej diecie? Czy w œcianach ich naczyñ pojawi³yby siê uszkodzenia i pêkniêcia? Czy poziom ich cholesterolu wzrós³by w wyniku wysi³ku, jaki ich organizm podj¹³by, aby naprawiæ tê uszkodzon¹ strukturê œcian naczyñ? OdpowiedŸ na te pytania brzmi „tak“. Struktura tkanki ³¹cznej (kolagen i elastyna) œcian naczyñ u myszy nie produkuj¹cych witaminy C zosta³a os³abiona. Przekrój pod mikroskopem uderzaj¹co przypomina nasze odkrycia u œwinki morskiej na poprzednich stronach. Ponadto, myszy te mia³y znacz¹co wy¿szy poziom cholesterolu we krwi. Eksperyment ten nie tylko rady76

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

kalnie potwierdzi³ moje odkrycia, ale równie¿ po³o¿y³ kres wszelkim spekulacjom, co do tego, czy cholesterol jest przyczyn¹ czy skutkiem choroby sercowo-naczyniowej. Eksperyment, w którym tylko jeden czynnik – produkcja witaminy C – zosta³ zmodyfikowany genetycznie potwierdzi³, ¿e: •

Niedobór witaminy C jest g³ówn¹ przyczyn¹ chorób sercowo-naczyniowych!Wysoki poziom cholesterolu nie jest przyczyn¹, lecz skutkiem chorób serca!Obni¿anie poziomu cholesterolu – bez jednoczesnego usuniêcia zwi¹zanego z nim niedoboru witaminy C – powinno byæ uwa¿ane za b³¹d w sztuce medycznej!

úwiat≥o

úwiat≥o

Wnêtrze œcian naczyñ myszy pod mikroskopem: A. Œciana naczynia zdrowych myszy. B. Œciana naczynia myszy niezdolnych, tak samo jak ludzie, do produkowania witaminy C i otrzymuj¹cych dietê ubog¹ w witaminê C. Zauwa¿ podobieñstwo do ilustracji z poprzednich stron!

77

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Nowe rozumienie natury chorób serca Przedstawione eksperymenty potwierdzaj¹, ¿e przy definiowaniu choroby sercowo–naczyniowej, mamy do czynienia z chronicznym niedoborem witamin. To nowe rozumienie zosta³o streszczone na nastêpnej stronie: 1. Uszkodzenia: G³ówn¹ przyczyn¹ choroby sercowo-naczyniowej jest niestabilnoœæ i dysfunkcja œciany naczynia krwionoœnego, spowodowana chronicznym brakiem witamin. Prowadzi to do powstania milionów ma³ych uszkodzeñ i pêkniêæ w œcianie naczynia, zw³aszcza w têtnicach wieñcowych. Naczynia wieñcowe serca s¹ najbardziej poddane mechanicznemu obci¹¿eniu na skutek pracy serca. W wyniku naprzemiennych skurczów i rozkurczów serca, ponad 100 000 razy dziennie, s¹ one p³asko zgniatane, co przypomina nadepniêcie na ogrodowego wê¿a do polewania. 2. Rozpoczêcie naprawy: Naprawa œcian naczyñ staje siê konieczna. Cholesterol i inne czynniki naprawcze s¹ produkowane we wzmo¿onym tempie w w¹trobie i transportowane przez krwioobieg do okreœlonego miejsca w naczyniu, wymagaj¹cego „reperacji”. Poniewa¿ naczynia wieñcowe serca doznaj¹ czêœciej uszkodzeñ, tam w³aœnie odbywa siê proces intensywnej naprawy. 3. Trwaj¹ca naprawa: Przy trwaj¹cym przez wiele lat niedoborze witamin, proces naprawczy w œcianach naczyñ jest nadmierny. P³ytki mia¿d¿ycowe tworz¹ siê w przewa¿aj¹cej mierze w tych miejscach systemu sercowo-naczyniowego, które potrzebuj¹ najbardziej intensywnej naprawy: têtnicach wieñcowych serca. Teraz ju¿ jest zrozumia³ym fakt, ¿e w ponad 100 000 kilometrowym systemie naczyñ krwionoœnych, do zatorów dochodzi tylko na jednym krótkim odcinku – odcinku naczyñ wieñcowych serca, a nie w naczyniach innych organach.

78

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

1. Uszkodzenia œciany naczynia Mia¿d¿yca zaczyna siê od milionów ma³ych pêkniêæ i uszkodzeñ wzd³u¿ wnêtrza œciany naczynia, które s¹ rezultatem chronicznego niedoboru witamin.

2. Naprawa œciany naczynia Czynniki naprawcze z krwiobiegu (cholesterol, lipoproteiny, etc.) oraz rozrost komórek wewn¹trz œciany naczynia wykorzystywane s¹ przez organizm do stabilizowania i naprawy os³abionych naczyñ.

3. Nadmierna naprawa Przy trwaj¹cym przez wiele lat niedoborze witamin w diecie, naprawa wewn¹trz œcian naczyñ staje siê nadmierna i rozwijaj¹ siê z³ogi mia¿d¿ycowe.

Mia¿d¿yca rozwija siê w trzech etapach.

79

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Naturalna regresja choroby sercowo-naczyniowej Podstaw¹ dla cofniêcia siê mia¿d¿ycy jest rozpoczêcie procesu leczenia w œcianie naczyñ, które zosta³y os³abione chronicznym niedoborem witamin. Obok witaminy C, która stymuluje produkcjê moleku³ kolagenu, równie istotne dla tego procesu s¹ inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze. Rysunek na s¹siedniej stronie podsumowuje funkcje ochronne i lecznicze programu witaminowego. W œrodku tego rysunku znajduje siê przekrój mikroskopowy z³ogu mia¿d¿ycowego ludzkiej têtnicy wieñcowej. Czerwony obszar nad p³ytk¹ przedstawia miejsce, gdzie normalnie przep³ywa krew. Lipoproteiny (moleku³y t³uszczu) w œrodku z³ogów s¹ zabarwione na czarno specjaln¹ technik¹ barwi¹c¹. Dwie z tych moleku³ (jedna lipoproteina (a) i jedna moleku³a LDL) zosta³y schematycznie powiêkszone. Te lipoproteiny by³y odk³adane wewn¹trz œciany naczynia przez wiele lat. Wokó³ j¹dra p³ytki powsta³ lokalny guz, utworzony z w³ókien miêœniowych œciany têtnicy. Ten „guz“ komórek miêœni g³adkich jest kolejnym sposobem, w jaki organizm stabilizuje pozbawion¹ witamin œcianê naczynia. Z³óg t³uszczowy w formie lipoprotein z krwiobiegu oraz „guz“ komórek miêœniowych w œcianie naczynia s¹ najwa¿niejszymi faktorami okreœlaj¹cymi wielkoœæ p³ytki i stopieñ zaawansowania choroby naczyñ wieñcowych. Równoczeœnie z procesem tworzenia siê z³ogu t³uszczowego zachodzi proces odk³adania w naczyniach moleku³ wapnia. Równie¿ proces zwapnienia naczyñ krwionoœnych jest odwracalny. Ka¿da terapia, która mo¿e cofn¹æ te mechanizmy mia¿d¿ycy, musi równie¿ cofn¹æ sam¹ chorobê wieñcow¹. Na podstawie naszych naukowych doœwiadczeñ i wiedzy mo¿emy stwierdziæ, ¿e komórkowe sk³adniki od¿ywcze wp³ywaj¹ na redukcjê z³ogów mia¿d¿ycowych w nastêpuj¹cy sposób:

80

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

1. Stabilnoœæ dziêki optymalnej produkcji kolagenu

+

2. Zatrzymanie rozrostu komórek miêœni g³adkich wokó³ p³ytki – Witamina C – Witamina E

Lizyna Prolina Witamina C

LDL Lp(a)

3. Ochrona i rozk³ad z³o¿a t³uszczowego przez lizynê i prolinê

4. Ochrona przeciwutleniaczowa wszystkich lipoprotein w krwioobiegu i œcianie naczynia: witamina C, witamina E, beta-karoten i selen witamina C witamina E beta-karoten selen glutation

Lp(a)

LDL

Lp(a)

Naturalna redukcja mia¿d¿ycy

81

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Dlaczego komórkowe sk³adniki od¿ywcze hamuj¹ mia¿d¿ycê? 1. Podwy¿szona stabilnoœæ œciany naczynia poprzez optymaln¹ produkcjê kolagenu: Moleku³y kolagenu s¹ bia³kami zbudowanymi z aminokwasów. Do budowy kolagenu niezbêdna jest du¿a iloœæ aminokwasów: lizyny i proliny. Wiemy ju¿, ¿e witamina C stymuluje produkcjê kolagenu w komórkach œciany naczynia, tak wiêc dostateczne zaopatrzenie w lizynê, prolinê i witaminê C jest decyduj¹cym czynnikiem w optymalnej regeneracji tkanki ³¹cznej w œcianach naczyñ i przez to, naturalnym sposobem leczenia choroby sercowonaczyniowej. 2. Zmniejszenie „guza“ komórek miêœni g³adkich w œcianie naczynia: Przy optymalnej iloœci wybranych sk³adników od¿ywczych, komórki miêœnia g³adkiego œciany naczynia produkuj¹ wystarczaj¹ce iloœci czynnoœciowego kolagenu, gwarantuj¹c tym samym optymaln¹ stabilnoœæ œciany. Natomiast niedobór witamin prowadzi do zaburzeñ metabolizmu w œcianie arterii i produkcji wadliwego kolagenu przez komórki w³ókien miêœniowych. Ponadto dochodzi do nadmiernych podzia³ów komórkowych miêœni œcian naczynia i w ten sposób tworzy siê „guz” mia¿d¿ycowy. Ten opisany, istotny mechanizm dok³adnie przebada³a moja kole¿anka dr Aleksandra Niedzwiecki i jej grupa naukowa. Odkryli oni, ¿e witamina C i E efektywnie zapobiegaj¹ procesowi nadmiernego rozrastania siê komórek miêœniowych. 3. „Teflonowa” ochrona œciany naczynia i cofniêcie z³ogów t³uszczowych w œcianie naczynia: Lipoproteiny s¹ moleku³ami transportuj¹cymi, dziêki którym cholesterol i inne moleku³y t³uszczu kr¹¿¹ we krwi i odk³adane s¹ w œcianie naczynia. Przez wiele lat uwa¿ano, ¿e za ten proces odpowiedzialny jest tzw. „z³y cholesterol” – LDL (low-density lipoprotein), dzisiaj jednak wiemy, ¿e odpowiedzialna jest jego odmiana zwana lipoprotein¹ (a). Litera (a) okreœla przymiotnik „przylepny” (ang. „adhesive” – lepki, przylepny) i oznacza dodatkow¹ lepk¹ proteinê, otaczaj¹c¹ moleku³ê LDL i przylegaj¹c¹ 82

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

Lipoproteina(a) przyczepia siê do moleku³y kolagenu w œcianie arterii. Tysi¹ce cz¹steczek lipoproteiny(a) odk³adaj¹c siê w os³abionych œcianach naczyñ, tworz¹ z³ogi mia¿d¿ycowe.

Naturalne aminokwasy lizyna ( ) i prolina ( ) tworz¹ warstwê „teflonow¹” wokó³ lipoprotein, co zapobiega dalszemu narastaniu z³ogów t³uszczu w œcianach naczyñ. Ponadto, moleku³y t³uszczu s¹ uwalniane od swoich zakotwiczeñ wewn¹trz œcian naczyñ.

Naturalna redukcja z³ogów mia¿d¿ycowych.

Pierwsza na œwiecie opatentowana terapia naturalnego likwidowania z³ogów mia¿d¿ycowych.

83

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

do w³ókien kolagenu w œcianie naczynia. Podsumowuj¹c – rozstrzygaj¹ce znaczenie dla ryzyka wyst¹pienia choroby sercowo–naczyniowej ma – nie poziom t³uszczów we krwi (poziom LDL), ale ich czêœæ z biologiczn¹ „taœm¹ klej¹c¹”, czyli poziom lipoprotein(a). W nastêpnym rozdziale omówiê szczegó³owo ten nowy czynnik ryzyka. Priorytetowym celem terapeutycznym w zapobieganiu powstawaniu z³ogów t³uszczowych w œcianach naczyñ jest neutralizacja lepkoœci moleku³ lipoproteinowych i zapobieganie ich przyczepianiu siê do wnêtrza œcian naczyñ. Mo¿na to osi¹gn¹æ przy pomocy „teflonowych” substancji w œcianach naczyñ. Pierwsza generacja tych substancji „teflonowych” zosta³a zidentyfikowana. S¹ to naturalne aminokwasy lizyna i prolina. Tworz¹ one warstwê ochronn¹ wokó³ moleku³ lipoproteiny (a), co ma dwojaki efekt: profilaktyczny – zapobiega dalszemu odk³adaniu moleku³ t³uszczu w œcianie naczyñ i czynny – nastêpuje redukcja istniej¹cych z³ogów t³uszczowych w œcianie naczynia. Dzieje siê to w nastêpuj¹cy sposób: aminokwasy: lizyna i prolina maj¹ zdolnoœæ uwolnienia przyczepionych do œciany naczynia lipoproteinowych moleku³. Uwolnione moleku³y dostarczane s¹ przez krwioobieg do w¹troby, gdzie podlegaj¹ naturalnej przemianie biologicznej. Poprzez stopniowe eliminowanie lipoprotein ze z³ogów mia¿d¿ycowych – moleku³a po molekule, nastêpuje naturalny proces redukcji samych z³ogów, przy jednoczesnej poprawie kr¹¿enia. Wa¿ne jest, aby zrozumieæ, ¿e jest to naturalny proces, w którym nie dochodzi do komplikacji, jakie czêsto towarzysz¹ angioplastyce lub innym zabiegom. Cofniêcie siê z³ogów t³uszczowych w œcianie naczynia jest w przyrodzie powszechnym procesem – niedŸwiedzie i inne zwierzêta zapadaj¹ce w sen zimowy korzystaj¹ z niego regularnie. W ci¹gu kilku miesiêcy zimowego snu w ich organizmach spada do zera poziom witamin przyjmowanych z pokarmem jak równie¿ zredukowana zostaje do minimum w³asna produkcja witaminy C. W rezultacie moleku³y t³uszczów i inne czynniki zawarte we krwi s¹ odk³adane w œcianach naczyñ i prowadz¹ do pogrubienia tych œcian. Na 84

2 MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

wiosnê, kiedy zwierzêta budz¹ siê ze snu zimowego, iloœæ witaminy C wzrasta u nich drastycznie dziêki bogatej diecie oraz w³asnej produkcji w organizmie. To pozwala na stopniowe usuwanie z³ogów t³uszczowych w œcianach naczyñ zwierz¹t i w rezultacie œciany zachowuj¹ naturaln¹ stabilnoœæ i funkcjê. Czy nie powinniœmy brak przyk³adu z natury? 4. Przeciwutleniaczowa ochrona w krwiobiegu i œcianach naczyñ: Dodatkowym mechanizmem wp³ywaj¹cym na rozwój mia¿d¿ycy, wystêpowanie zawa³ów serca i udarów mózgu jest biologiczne utlenianie. Wolne rodniki, czyli agresywne

Konwencjonalna medycyna naprawcza

Medycyna komórkowa przysz³oœci Komórkowe sk³adniki od¿ywcze

Do dzisiaj wszczepianie bypassów i inne mechaniczne zabiegi s¹ metod¹ leczenia choroby sercowo-naczyniowej.

Od tego momentu i przez wszystkie przysz³e pokolenia zrozumienie komórkowego pochodzenia tej choroby pozwoli na jej naturalne zapobieganie, leczenie i eliminacjê.

85

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

moleku³y znajduj¹ce siê np. w dymie papierosowym, spalinach i smogu, niszcz¹ lipoproteiny w krwiobiegu i tkankê œcian naczyñ, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do odk³adania blaszek mia¿d¿ycowych. Witamina C, witamina E, betakaroten i inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze nale¿¹ do najsilniejszej grupy naturalnych przeciwutleniaczy, które chroni¹ uk³ad sercowo-naczyniowy przed uszkodzeniem. 5. Usuniêcie zwapnienia ze œcian têtnic. Systemy komórkowe, które normalnie kieruj¹ procesami syntezy i konwersji, zaanga¿owane s¹ tak¿e w proces odk³adania i przemiany wapnia w œcianie têtnicy. Dzia³anie tych systemów komórkowych jest zale¿ne od odpowiedniego spo¿ycia witaminy D. Dlatego te¿ zalecam optymaln¹ dawkê tej witaminy. Zdjêcia wykonane Ultraszybk¹ Tomografi¹ Komputerow¹ UTC pokazuj¹, ¿e program witaminowy pomaga usuwaæ z³ogi wapnia w œcianie têtnicy w sposób naturalny.

86

3

Wysoki poziom cholesterolu i inne drugorzêdne czynniki ryzyka w chorobie sercowo-naczyniowej Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej • Cholesterol jest tylko drugorzêdnym czynnikiem ryzyka • Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z podwy¿szonym poziomem cholesterolu • Badania kliniczne nad wybranymi sk³adnikami od¿ywczymi przy zaburzeniach metabolizmu t³uszczów. • Wykaz specjalnych komórkowych sk³adników od¿ywczych przy zaburzeniach metabolizmu t³uszczów

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Cholesterol jest tylko drugorzêdnym czynnikiem ryzyka • U setek milionów ludzi na ca³ym œwiecie stwierdza siê we krwi podwy¿szony poziom cholesterolu, trójglicerydów, LDL (lipoprotein niskiej gêstoœci), lipoproteiny (a) oraz innych czynników ryzyka. Wymienione czynniki krwi maj¹ jednak tylko drugorzêdne znaczenie, poniewa¿, jak ju¿ poprzednio wyjaœni³em, rozstrzygaj¹cym faktorem ryzyka wyst¹pienia chorób uk³adu kr¹¿enia jest niestabilnoœæ œcian naczyñ krwionoœnych, wywo³ana d³ugotrwa³ym niedoborem witamin. Z tego wzglêdu nazywamy je te¿ faktorami drugorzêdnymi lub drugiej rangi. Podwy¿szony poziom cholesterolu, jak równie¿ inne czynniki ryzyka zwi¹zane z krwi¹, nie s¹ przyczyn¹ choroby sercowo-naczyniowej, a konsekwencj¹ rozwijaj¹cej siê choroby naczyñ. Moim zadaniem w tym rozdziale, bêdzie przedstawienie nowego rozumienia funkcji pe³nionych przez drugorzêdne czynniki ryzyka krwi. • Medycyna konwencjonalna, oparta na farmaceutykach, ogranicza siê do leczenia symptomów chorób uk³adu kr¹¿enia a w g³ównej mierze do redukcji czynników ryzyka we krwi, ignoruj¹c ich g³ówn¹ przyczynê – os³abienie naczyñ krwionoœnych. Jako przyczynê podwy¿szonych wartoœci cholesterolu we krwi podaje siê: uwarunkowane genetycznie zaburzenia metabolizmu t³uszczów i nieodpowiedni¹ dietê. To rozumienie jest b³êdne i wymaga niezw³ocznego uzupe³nienia. Le¿¹ce u podstaw choroby os³abienie œcian naczyñ krwionoœnych pozostaje wiêc nie leczone. Najnowsze typy leków obni¿aj¹cych poziom cholesterolu – statyny, blokuj¹ce syntezê cholesterolu, stosowane s¹ przez miliony ludzi w nadziei na poprawê stanu zdrowia. Tymczasem zgodnie z informacjami zawartymi w Journal of the American Medical Association (JAMA) (Magazyn Amerykañskiego Stowarzyszenia Medycznego), numer z 3 stycznia 1996 roku, statyny wywo³uj¹ nowotwory, maj¹ inne, powa¿ne dzia³ania uboczne i powinno siê „unikaæ ich, jeœli tylko jest to mo¿liwe”.

88

3 WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU…

Dieta: Niedobór witamin w diecie

W¹troba: podwy¿szony poziom produkcji czynników naprawczych

Œciany naczyñ: naprawa staje siê konieczna

Krew: Cz¹steczki t³uszczowe (cholesterol) Cukry Czynniki powoduj¹ce powstawanie zatorów

Cholesterol i inne czynniki zwi¹zane z krwi¹ stanowi¹ zagro¿enie tylko w przypadku, gdy œciany naczynia s¹ uszkodzone przez niedobór witamin Rozwija siê mia¿d¿yca

Podwy¿szony poziom cholesterolu nie jest przyczyn¹, a skutkiem choroby sercowo-naczyniowej.

89

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

• Nowoczesna medycyna komórkowa prezentuje ca³kowicie nowy pogl¹d, dotycz¹cy przyczyny wzrostu drugorzêdnych czynników ryzyka we krwi i jednoczeœnie okreœla metody prewencji chorób serca. Cholesterol, trójglicerydy, lipoproteiny niskiej gêstoœci (LDL), lipoproteina (a) i inne produkty metabolizmu s¹ idealnymi czynnikami naprawczymi, a ich poziom w krwi wzrasta w odpowiedzi na strukturalne os³abienie œcian naczyñ. Sygna³em do podwy¿szonej produkcji t³uszczów krwi w w¹trobie s¹ wiêc uszkodzenia œcian têtnic. Chroniczny niedobór witamin i innych sk³adników od¿ywczych prowadzi do wzmo¿onej, trwaj¹cej latami nadprodukcji moleku³ naprawczych i odk³adania siê blaszek mia¿d¿ycowych. Medycyna komórkowa pozwala nie tylko na zrozumienie funkcji z³ogu mia¿d¿ycowego, czyli „wspornika” œciany arterii przy niedoborze witamin, ale równie¿ roli wymienionych, drugorzêdnych czynników ryzyka, jako moleku³ naprawczych w zubo¿a³ej w sk³adniki od¿ywcze œcianie naczynia. Zapamiêtaj, ¿e tylko wtedy bêdziesz nale¿a³ do grupy ryzyka chorób uk³adu kr¹¿enia, je¿eli œciany Twoich têtnic os³abione bêd¹ poprzez d³ugotrwa³y niedobór witamin i innych sk³adników od¿ywczych! Tak wiêc trafne jest zaklasyfikowanie cholesterolu i innych t³uszczów krwi do grupy drugorzêdnych lub podporz¹dkowanych czynników ryzyka. Najwa¿niejszym sposobem na obni¿enie poziomu cholesterolu i innych drugorzêdnych czynników ryzyka w krwiobiegu jest stabilizacja œcian naczynia i obni¿enie tym samym metabolicznego zapotrzebowania na zwiêkszon¹ produkcjê tych czynników w w¹trobie. Nie dziwi zatem fakt, ¿e dzienny dodatek witamin i wybranych komórkowych sk³adników od¿ywczych jest najlepsz¹ naturaln¹ metod¹ obni¿enia produkcji, a tym samym poziomu faktorów ryzyka we krwi. Medycyna komórkowa pomaga pog³êbiæ nasz¹ wiedzê o ró¿nych czynnikach wp³ywaj¹cych na profil ryzyka danej osoby. Podstawowe poziomy cholesterolu i innych czynników ryzyka zwi¹zanych z krwi¹ s¹ w Twoim organizmie okreœlone genetycznie i nie mog¹ byæ zmienione. Istniej¹ jednak dwa sposoby obni¿enia ryzyka choroby sercowo–naczyniowej: odpowiednia dieta i dostarczanie organizmowi niezbêdnych sk³adników, reguluj¹cych metabolizm komórkowy. 90

3 WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU…

• Badania naukowe i kliniczne potwierdzi³y pozytywne oddzia³ywanie na czynniki ryzyka nastêpuj¹cych sk³adników od¿ywczych: witamina C, witamina B3 (kwas nikotynowy), witamina B5 (pantotenian), witamina E, karnityna. • Programy Zdrowia Komórkowego zawieraj¹ wybór witamin i innych niezbêdnych sk³adników od¿ywczych, które pomagaj¹ obni¿yæ poziom drugorzêdnych czynników ryzyka. Te niezbêdne sk³adniki redukuj¹ poziom produkcji cholesterolu oraz innych moleku³ naprawczych w w¹trobie, przyczyniaj¹c siê w tym samym czasie do naprawy œcian naczynia. • Moje zalecenia dla pacjentów z podwy¿szonym poziomem cholesterolu i innych drugorzêdnych czynników ryzyka: obni¿anie poziomu cholesterolu bez jednoczesnego ustabilizowania œciany naczynia jest terapi¹ niewystarczaj¹c¹ i niew³aœciw¹. Rozpocznijcie tak szybko, jak to jest mo¿liwe stabilizowanie œcian naczyñ krwionoœnych, postêpuj¹c zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej ksi¹¿ce. W konsekwencji unormuje siê poziom cholesterolu i innych czynników ryzyka we krwi. Jeœli jesteœ w trakcie kuracji lekami obni¿aj¹cymi poziom cholesterolu lub lipidów, zachêcam Ciê do jak najszybszego zaprzestania ich za¿ywania. Jednoczeœnie przypominam o nie odstawianiu zaordynowanych leków bez porozumienia z prowadz¹cym lekarzem, dotyczy to szczególnie pacjentów z ciê¿kimi zaburzeniami metabolicznymi!

„Cholesterolowa histeria” w Niemczech: W interesie przemys³u farmaceutycznego, tylko w samych Niemczech wprowadzono ca³kowicie samowolne normy, dotycz¹ce poziomu cholesterolu i jego dopuszczalnej granicy. Na ich podstawie ponad 8 milionów Niemców zaklasyfikowano jako: „chorych na cholesterol”.

91

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z podwy¿szonym poziomem cholesterolu Poni¿ej zacytowano listy wdziêcznych pacjentów z podwy¿szonym poziomem cholesterolu i innymi problemami lipidowymi. Ich relacje s¹ œwiadectwem terapeutycznego dzia³ania komórkowych sk³adników od¿ywczych w normalizacji podwy¿szonych wartoœci we krwi drugorzêdnych czynników ryzyka. Proszê, podziel siê t¹ informacj¹ z przyjació³mi i znajomymi, aby umo¿liwiæ im obni¿enie poziomu cholesterolu za pomoc¹ metod naturalnych i zaprzestanie za¿ywania szkodliwych lekarstw.

Co powinieneœ zrobiæ: 1. Pozb¹dŸ siê fa³szywego przekonania, ¿e cholesterol powoduje choroby serca. 2. Ustabilizuj œciany Twoich naczyñ postêpuj¹c zgodnie z moimi zaleceniami. 3. Jedz wiêcej produktów zbo¿owych, warzyw i innych pokarmów bogatych w b³onnik, aby „wyp³ukaæ” nadmiar cholesterolu z organizmu w sposób naturalny. 4. Przestañ za¿ywaæ leki obni¿aj¹ce poziom cholesterolu!

U wiêkszoœci ludzi, którzy zaczêli realizowaæ moje zalecenia, poziom cholesterolu i innych czynników ryzyka we krwi szybko spad³. Znamy ju¿ przyczynê takiego zjawiska: zaopatrzenie organizmu w komórkowe sk³adniki od¿ywcze powoduje lepsz¹ stabilnoœæ tkanki ³¹cznej naczyñ i redukuje zapotrzebowanie na moleku³y naprawcze. Ich produkcja w w¹trobie zostaje zminimalizowana a poziom we krwi zmniejsza siê. Co ciekawe, niektórzy pacjenci donosz¹ o przejœciowym wzroœcie poziomu cholesterolu po rozpoczêciu terapii. Poniewa¿ wzrost poziomu cholesterolu we krwi nie jest rezultatem jego 92

3 WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU…

zwiêkszonej produkcji w w¹trobie, musi zatem pochodziæ z innego Ÿród³a – przede wszystkim ze z³ogów mia¿d¿ycowych w œcianach naczyñ. Ten wa¿ny mechanizm zosta³ po raz pierwszy opisany przez dr Constance Spittle w medycznym czasopiœmie The Lancet, w roku 1972. Autorka pisa³a, ¿e dostarczanie witamin pacjentom z chorob¹ sercowo-naczyniow¹ czêsto prowadzi³o do czasowego wzrostu poziomu cholesterolu we krwi. Dla porównania, poziom cholesterolu u osób zdrowych nie wzrasta³ po podaniu witamin. Czasowy wzrost poziomu cholesterolu jest dodatkowym sygna³em procesu uzdrawiania w œcianach naczyñ i zmniejszania siê z³ogów t³uszczu. Opisany tu mechanizm dzia³a oczywiœcie nie tylko w przypadku cholesterolu, ale równie¿ trójglicerydów, LDL, lipoproteiny (a) i innych drugorzêdnych czynników ryzyka, które poprzez lata zgromadzi³y siê wewn¹trz œcian naczyñ i powoli przenika³y do krwiobiegu. Moje zalecenia w tym przypadku: Wzrost poziomu cholesterolu w surowicy krwi, w czasie stosowania terapii witaminowej, oznacza, ¿e nastêpuje naturalna redukcja z³ogów t³uszczów w Twoich naczyniach. Kontynuuj dalej realizacjê programu witaminowego. Po kilku miesi¹cach poziom cholesterolu we krwi spadnie, czêsto poni¿ej wartoœci pocz¹tkowej. Proces normalizacji wartoœci t³uszczów w surowicy mo¿esz przyœpieszyæ poprzez uzupe³nienie dziennej diety w produkty zawieraj¹ce b³onnik, na przyk³ad: warzywa, owoce, produkty zbo¿owe. Poni¿sze listy dokumentuj¹ fascynuj¹ce dzia³anie komórkowych sk³adników od¿ywczych.

93

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Drogi Doktorze Rath: Rozpoczê³am przyjmowanie produktów b³onnikowych w lutym 1994 roku. Poziom mojego cholesterolu wzrós³ z 280 do ponad 320 mg/dl, gdy w maju 1994 zaczê³am realizowaæ rekomendowany przez Pana program witaminowy. Po pewnym czasie spad³ do 180 mg/dl a poziom HDL do LDL unormowa³ siê, podobnie jak poziom trójglicerydów. Co najwa¿niejsze jednak, wartoœci lipoproteiny (a) spad³y z 15 do 1! Do koñca ¿ycia bêdê realizowa³a Pañski program. Dziêkujê Panu, doktorze Rath, za Pañsk¹ pracê nad naturalnymi metodami terapii chorób serca. Z wyrazami wdziêcznoœci, M.R.

Drogi Doktorze Rath, Mam 45 lat, od grudnia realizujê Pañski Program Zdrowia Komórkowego oraz dodatkowo stosujê dietê bogat¹ w b³onnik. W kwietniu ubieg³ego roku poziom mojego cholesterolu wynosi³ 259 mg/dl. W kwietniu tego roku, tylko po czterech miesi¹cach realizowania Pañskiego programu, poziom mojego cholesterolu spad³ do 175! Panie doktorze Rath, pragnê Panu szczerze podziêkowaæ za to, ¿e pomóg³ mi Pan osi¹gn¹æ zdrowie i cieszyæ siê pe³ni¹ ¿ycia. £¹czê wyrazy szacunku, M.W.

94

3 WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU…

Drogi Doktorze Rath, Choroby serca s¹ w mojej rodzinie dziedziczne. Mój ojciec przeszed³ pierwszy atak serca krótko po przekroczeniu trzydziestego roku ¿ycia. Gdy w wieku lat 19 zmierzy³em sobie poziom cholesterolu, okaza³o siê, ¿e wynosi on 392 mg/dl. Mój lekarz nie chcia³ wówczas przepisaæ mi terapii lekowej, zwraca³em wiêc po prostu uwagê na dietê i wiêcej siê gimnastykowa³em. Czas p³yn¹³, a mój cholesterol pozostawa³ podwy¿szony, lekarz zdecydowa³ wiêc o rozpoczêciu leczenia farmaceutykami. Odmówi³em i w dalszym ci¹gu skupi³em siê na diecie i aktywnoœci fizycznej. W wieku lat 26, przed rozpoczêciem Pañskiej terapii witaminowej, zmierzy³em sobie poziom cholesterolu. Wynosi³ on 384. Natychmiast przyst¹pi³em do realizacji Pañskiego programu, wraz z napojem b³onnikowym i poziom mojego cholesterolu spad³ do 120 w ci¹gu 6–10 tygodni. W ci¹gu czterech miesiêcy poziom mojego LDL spad³ z 308 do 205. Jest to program, który realizujê osobiœcie i ca³y czas mam pozytywne rezultaty. Zalecam go mojej rodzinie i przyjacio³om. Pozdrawiam, C.C.

95

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Szanowny Panie Doktorze Rath, Przed dwoma laty, po wykonanych badaniach, mój poziom cholesterolu w surowicy krwi wynosi³ 177 mg/dl. Wówczas wzbogaci³am moj¹ dzienn¹ dietê w produkty bogate w b³onnik – to spowodowa³o znaczny spadek wartoœci cholesterolu w przeci¹gu 90 dni do 154 mg/dl. W listopadzie ubieg³ego roku wprowadzi³am do diety dodatek komórkowych sk³adników od¿ywczych wg Pañskich zaleceñ. Trzy miesi¹ce póŸniej – w lutym tego roku - niespodziewanie poziom cholesterolu wzrós³ do 191 mg/dl a trójglicerydów do 244 mg/dl. Ponowione badania w lipcu tego roku a wiêc w siedem miesiêcy po rozpoczêciu kuracji witaminowej, potwierdzi³y naturalny spadek wartoœci cholesterolu do 134 mg/dl. Po miesi¹cu powtórzono, tym razem szersze badania kontrolne, obejmuj¹ce oznaczenie ca³ej gospodarki lipidowej. Uzyskane wyniki by³y rewelacyjne: cholesterol 135 i trójglicerydy 180 mg/dl a tak¿e wyraŸnie polepszy³ siê stosunek HDL do LDL. Komórkowe sk³adniki od¿ywcze rzeczywiœcie dzia³aj¹! Pozdrawiam, L.M.

96

3 WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU…

Badania kliniczne nad wybranymi komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi przy zaburzeniach metabolizmu t³uszczów Wp³yw witaminy C na poziom cholesterolu i innych t³uszczów we krwi zosta³ udokumentowany w licznych badaniach klinicznych. Ponad 40 z tych badañ zosta³o przeprowadzonych przez dra Harrie Hemilä z Uniwersytetu w Helsinkach, w Finlandii. U pacjentów z wysokim poziomem cholesterolu (ponad 270 mg/dl) wprowadzenie do diety dodatku witaminy C pozwala³o obni¿yæ poziom cholesterolu nawet o 20%. Dla porównania, u pacjentów ze œrednim lub niskim pocz¹tkowym poziomem cholesterolu wykazano tylko niewielki jego spadek, lub wartoœci pozostawa³y niezmienione. W badaniach finansowanych przez Amerykañskie Stowarzyszenie Serca, dr B. Sokoloff udowodni³, ¿e dwa lub trzy gramy witaminy C dziennie mog¹ obni¿yæ poziom trójglicerydów w krwi œrednio o 50% – 70%. Okaza³o siê, ¿e witamina C zwiêksza produkcjê enzymów (lipaz), katalizuj¹cych rozk³ad t³uszczów, te¿ trójglicerydów, nawet do 100%. Dr Jacques i jego koledzy udowodnili, ¿e ludzie przyjmuj¹cy 300 mg witaminy C dziennie mieli znacznie wy¿szy poziom HDL – „dobrego” cholesterolu we krwi, ni¿ ludzie przyjmuj¹cy mniej ni¿ 120 mg witaminy C dziennie. Jest to szczególnie wa¿ne, jako ¿e HDL (lipoproteiny wysokiej gêstoœci) s¹ moleku³ami transportuj¹cymi t³uszcze. Mog¹ one przenosiæ cholesterol i inne t³uszcze ze œcian naczyñ do w¹troby, w celu ich rozk³adu. To kolejny sposób, przy pomocy którego witamina C pomaga zmniejszyæ z³ogi mia¿d¿ycowe i wspó³uczestniczy w procesie leczenia. Dr W.J. Hermann i jego wspó³pracownicy zaobserwowali podobne dzia³anie w przypadku witaminy E. Dalsze badania kliniczne pokazuj¹, ¿e równie¿ inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze wspó³dzia³aj¹c z witamin¹ C obni¿aj¹ poziom cholesterolu i innych t³uszczów we krwi. 97

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Lista tych sk³adników obejmuje m. in. witaminê B3 (kwas nikotynowy), witaminê B5 (pantotenian), witaminê E, karnitynê oraz inne niezbêdne sk³adniki. O zdecydowanej przewadze stworzonych przeze mnie programów Zdrowia Komórkowego nad spo¿yciem „mega–dawek” pojedynczych witamin stanowi efekt synergicznego dzia³ania poszczególnych komponentów.

Zbadane sk³adniki od¿ywcze

Autorzy badañ

• • • • •

Ginter, Harwood, Hemilä Altschul, Carlson, Guraker, Lavie Avogaro, Cherchi, Gaddi Beamish, Hermann Opie

98

Witamina C Witamina B3 Witamina B5 Witamina E Karnityna

3 WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU…

Lipoproteina (a) – drugorzêdny czynnik ryzyka – dziesiêæ razy groŸniejszy ni¿ cholesterol Teraz chcia³bym przedstawiæ pewien szczególnie wa¿ny drugorzêdny czynnik ryzyka, jakim jest lipoproteina (a). W³aœciwe dzia³anie lipoproteiny (a) jest bardzo u¿yteczne; spe³nia ona wiele ró¿nych funkcji, na przyk³ad podczas gojenia ran. Jeœli jednak œciana naczynia jest os³abiona d³ugotrwa³ym niedoborem witamin, lipoproteina (a) zmienia siê w czynnik ryzyka choroby sercowo– naczyniowej, dziesiêæ razy groŸniejszy od wysokiego poziomu cholesterolu. Przyjrzyjmy siê bli¿ej, czym ró¿ni¹ siê moleku³y lipoproteiny (a) od moleku³ innych t³uszczów. Cholesterol i trójglicerydy nie unosz¹ siê we krwi, tak jak t³uszcz unosi siê w zupie. Wszystkie te substancje zwi¹zane z bia³kami w ma³e okr¹g³e cz¹steczki transportowe tworz¹ – lipoproteiny (po³¹czenie lipidów z proteinami). W naszym krwioobiegu cyrkuluj¹ nieprzerwanie miliony lipoprotein. Do najbardziej znanych przedstawicieli nale¿¹: lipoproteiny wysokiej gêstoœci (HDL, czyli tak zwany „dobry cholesterol”) oraz lipoproteiny niskiej gêstoœci (LDL, tak zwany „z³y cholesterol”).

Biologiczna taœma przylepna „apo (a)”

Cz¹steczka t³uszczu

Cz¹steczka t³uszczu

Cz¹steczka t³uszczu – lipoproteina niskiej gêstoœci (LDL)

Lipoproteina (a) = Cz¹steczka t³uszczu LDL + Biologiczna taœma przylepna

Porównanie LDL i lipoproteiny (a)

99

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Cholesterol LDL: czyli lipoproteiny niskiej gêstoœci s¹ g³ównym transporterem cholesterolu z w¹troby – centrali przemiany materii, do milionów komórek cia³a. Jeszcze do niedawna wierzono, ¿e LDL jest g³ównym sk³adnikiem blaszki mia¿d¿ycowej i uznano za decyduj¹cy faktor ryzyka przy mia¿d¿ycy. Taki pogl¹d jest ju¿ dzisiaj nieaktualny. Jakie s¹ fakty na temat lipoproteiny (a)? • Lipoproteina (a), nie LDL, jest cz¹steczk¹ t³uszczu w najwiêkszym stopniu odpowiedzialn¹ za odk³adanie siê cholesterolu i innych t³uszczów w œcianach naczyñ. • Ze wzglêdu na swoje lepkie w³aœciwoœci, lipoproteina (a) jest jedn¹ z najbardziej efektywnych moleku³ naprawczych dla uszkodzonych, na skutek niedoboru witamin, œcian têtnic. • Ponowna ocena wyników Framingham Heart Study (Badania Serca Framingham), najwiêkszych badañ nad czynnikami ryzyka w chorobie sercowo-naczyniowej, jakie kiedykolwiek przeprowadzono, pokazuje, ¿e lipoproteina (a) jest dziesiêciokrotnie wiêkszym czynnikiem ryzyka w chorobach serca ni¿ cholesterol czy LDL. Lipoproteina (a) jest cz¹stk¹ LDL z otaczaj¹c¹ j¹ dodatkow¹ lepk¹ protein¹. Ta biologiczna „taœma przylepna” nazywa siê apoprotein¹ (a) lub apo (a). Litera (a) mog³aby w³aœciwie oznaczaæ „przylepna” (ang. „adhesive” – lepki, przylepny). Apoproteina (a) jest bia³kiem o najbardziej lepkich w³aœciwoœciach w ludzkim metabolizmie. W organizmie cierpi¹cym na niedobór witamin, lipoproteina (a) staje siê najgroŸniejszym drugorzêdnym czynnikiem ryzyka: • choroby wieñcowej i zawa³ów serca • udarów mózgu • nawrotów zwê¿eñ têtnic po angioplastyce naczyñ wieñcowych • zatorów po operacji bypassów

100

3 WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU…

Pod koniec lat 80 wraz z moimi wspó³pracownikami z Uniwersytetu w Hamburgu, przeprowadzi³em najbardziej wszechstronne badania nad lipoprotein¹ (a) w œcianie naczynia. Badania te wykaza³y, ¿e moleku³y lipoproteiny (a) pe³ni¹ decyduj¹c¹ funkcjê transportow¹ dla cholesterolu i innych lipidów krwi. Ponadto s¹ one najwa¿niejszym czynnikiem naprawczym dla œcian naczyñ. Jednak przy nadmiernym procesie naprawczym w œcianach arterii, s¹ przyczyn¹ tworzenia siê blaszek mia¿d¿ycowych i ciê¿kich schorzeñ naczyniowych. Co wiêcej, rozmiary z³ogów mia¿d¿ycowych korelowa³y z iloœci¹ cz¹stek lipoproteiny (a) zgromadzonych w naczyniach. Odkrycia te zosta³y z czasem potwierdzone przez seriê dodatkowych badañ klinicznych. Poziom lipoproteiny (a) jest w pierwszej linii uwarunkowany genetycznie i podobnie jak wszystkie inne drugorzêdne czynniki prowadzi do podwy¿szonego ryzyka wyst¹pienia choroby wieñcowej serca, przy niestabilnej, na skutek niedoboru witamin, tkance ³¹cznej œcian naczyñ krwionoœnych. Przedstawiona poni¿ej tabela interpretuje poziom lipoproteiny (a), przy jednoczesnym niedoborze witamin.

Lipoproteina (a) – poziom we krwi i ryzyko choroby wieñcowej serca < 20 mg/dl 20-40 mg/dl >40 mg/dl

ma³e ryzyko œrednie ryzyko wysokie ryzyko

}

tylko przy jednoczesnym niedoborze witamin!

Jak dowodz¹ badania kliniczne, na poziom lipoproteiny (a) nie wp³ywa ani ¿adna z diet, ani te¿ ¿aden z dostêpnych obecnie leków na receptê obni¿aj¹cych poziom lipidów we krwi. Nie dziwi zatem fakt, ¿e jedynymi substancjami obni¿aj¹cymi poziom lipoproteiny (a) okaza³y siê jak dotychczas witaminy. Profesor Carlson wykaza³, ¿e dwa do czterech gramów witaminy B3 (kwas nikotynowy) dziennie mog¹ obni¿yæ poziom lipoproteiny (a) nawet o 36%. Poniewa¿ wysoki poziom kwasu nikotynowego mo¿e powodowaæ wysypki skórne, zaleca siê stopniowe zwiêkszanie 101

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

dziennej dawki witaminy B3. Nasze w³asne badania wykaza³y, ¿e równie¿ witamina C wywo³uje efekt redukcji lipoprotein, a przez to obni¿a ich poziom we krwi. Krótko podsumowuj¹c – podobnie i w tym przypadku, witaminy z jednej strony stabilizuj¹ œcianê arterii i z drugiej obni¿aj¹ poziom we krwi czynników naprawczych i ryzyka. Wraz z substancjami „teflonowymi” – lizyn¹ i prolin¹, wymienione wy¿ej dwie witaminy mog¹ w znacz¹cym stopniu obni¿yæ ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, zwi¹zane z poziomem lipoproteiny (a). Dzia³ania terapeutyczne pozwalaj¹ce zmniejszyæ ryzyko zwi¹zane z lipoprotein¹ (a) 1. Obni¿enie poziomu lipoproteiny (a) we krwi – witamina B3 (kwas nikotynowy) – witamina C 2. Zmniejszenie lepkoœci lipoproteiny (a) – lizyna – prolina

Chcia³bym zwróciæ jeszcze uwagê na interesuj¹cy zwi¹zek pomiêdzy lipoprotein¹ (a) i niedoborem witaminy C. Moleku³y lipoproteiny (a) wystêpuj¹ przede wszystkim u ludzi oraz u kilku gatunków zwierz¹t niezdolnych do produkcji w³asnej witaminy C. Dla porównania, u zwierz¹t zdolnych do produkcji optymalnych iloœci witaminy C nie spotyka siê w metabolizmie lipoproteiny (a) w jakichkolwiek znacz¹cych iloœciach. Wiêkszoœæ organizmów ¿ywych naszej planety mo¿e najwidoczniej zrezygnowaæ z moleku³ naprawczych, poniewa¿ do stabilizacji i naprawy tkanki ³¹cznej, korzystaj¹ z zasobów endogennej witaminy C. Cz³owiek, w celu osi¹gniêcia podobnej równowagi, zosta³ wyposa¿ony przez naturê w naprawcze moleku³y zastêpcze – lipoproteiny (a), jednak ten „medal” ma dwie strony: z jednej – organizm ludzki ma do dyspozycji wyj¹tkow¹ substancjê naprawcz¹, z drugiej zaœ – ta sama substancja jest groŸnym czynnikiem, który przy jej nadprodukcji i jednoczesnym niedoborze witamin, przyczynia siê i do zawa³ów serca i udarów. St¹d te¿ nazwano j¹ „seryjnym zabójc¹”. 102

3 WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU…

Ten fascynuj¹cy zwi¹zek witaminy C i lipoproteiny (a) odkry³em w 1987 roku. To by³ wa¿ny krok prowadz¹cy do nowego rozumienia istoty choroby sercowo–naczyniowej i jednoczeœnie decyduj¹cy o moich dalszych badaniach nad witaminami. Cholesterol – mit chorób serca Podczas lektury tego rozdzia³u mo¿esz zadaæ sobie nastêpuj¹ce pytania: „A co z cholesterolem? Czy te wszystkie doniesienia o cholesterolu i ryzyku zawa³u serca to tylko histeria medialna?” Niestety, taka w³aœnie jest prawda. Oto kilka rzeczowych faktów: • Je¿eli w interesie zdrowia milionów ludzi, nowoczesna koncepcja musi zrewidowaæ medyczny pogl¹d naukowy, wymagane jest przede wszystkim wyraŸne ukazanie braku logiki i niesta³oœci tego powszechnie przyjêtego pogl¹du. Medyczne rozumowanie na temat przyczyny choroby sercowo-naczyniowej opiera siê na twierdzeniu, ¿e zarówno wzrost wartoœci we krwi cholesterolu, jak i innych omówionych wczeœniej czynników ryzyka jest powodem uszkodzeñ œcian arterii i powstawania z³ogów mia¿d¿ycowych. Ten model rozumowania traci na wa¿noœci, a powodem jest szczegó³owa i wyczerpuj¹ca dokumentacja zawarta w czytanej przez Ciebie ksi¹¿ce. Zapytasz, dlaczego tak d³ugo siê utrzymywa³? To proste – w interesie przemys³u farmaceutycznego wartego miliardy Euro le¿y sztuczne zachowanie jak najwy¿szego poziomu zachorowalnoœci. Z mojej strony staje siê zatem koniecznoœci¹ ukazanie œwiadomego, destrukcyjnego wp³ywu karteli farmaceutycznych na zdrowie milionów ludzi oraz przybli¿enie podstaw dzia³ania rynku leków obni¿aj¹cych poziom cholesterolu; • W latach siedemdziesi¹tych Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) – sprzymierzeniec przemys³u farmaceutycznego – przeprowadzi³a miêdzynarodowe badania, których celem by³o stwierdzenie ewentualnych zale¿noœci miedzy poziomem cholesterolu i ryzykiem wyst¹pienia zawa³ów serca. Tysi¹ce uczestników testów otrzymywa³o lek obni¿aj¹cy poziom cholesterolu o nazwie „Clofibrate”. Badanie to nie mog³o zostaæ 103

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

doprowadzone do koñca, poniewa¿ u uczestników przyjmuj¹cych testowany lek pojawi³o siê zbyt wiele dzia³añ ubocznych. Uzyskanie kompletnych wyników badania sta³o siê wobec tego przedsiêwziêciem zbyt ryzykownym. • We wczesnych latach osiemdziesi¹tych g³oœne sta³y siê zakrojone na szerok¹ skalê badania przeprowadzone w USA na ponad 3 800 mê¿czyznach. W badaniach tych sprawdzano, czy lek obni¿aj¹cy poziom cholesterolu „Cholestyramina”, znany te¿ pod nazw¹ „Quantalan”, mo¿e zmniejszaæ ryzyko wyst¹pienia zawa³u serca. Jedna grupa uczestników przyjmowa³a do 24 gramów (24 000 mg) Cholestyraminy dziennie przez kilka lat. Druga grupa – kontrolna przyjmowa³a tak¹ sam¹ iloœæ placebo (kontrolnej substancji neutralnej). Jakie uzyskano wyniki? W grupie przyjmuj¹cej lek obni¿aj¹cy poziom cholesterolu zmar³o tyle samo osób, co w grupie kontrolnej. Wœród pacjentów za¿ywaj¹cych lek obni¿aj¹cy poziom cholesterolu zanotowano szczególnie czêste wypadki i samobójstwa. Nie zwa¿aj¹c na fakty, firmy farmaceutyczne promowa³y wyniki tych kontrowersyjnych badañ jako sukces. Fakt, ¿e w grupie przyjmuj¹cej lek wystêpowa³o nieznacznie mniej symptomów sercowo–naczyniowych ni¿ w grupie kontrolnej, rozreklamowany zosta³ jako potwierdzenie hipotezy o cholesterolu jako przyczynie ataków serca. Ma³o kto przejmowa³ siê rzeczywistymi danymi badañ, dotycz¹cymi np. iloœci zgonów. • W póŸnych latach osiemdziesi¹tych, na œwiatowych rynkach pojawi³a siê nowa grupa leków hamuj¹cych produkcjê cholesterolu w organizmie a przez to obni¿aj¹cych jego poziom tzw. statyny. Do najbardziej znanych przedstawicieli tej grupy nale¿¹ m. in. „Lovastatinum”, „Pravastatinum” i „Simvastatinum”. Wkrótce jednak okaza³o siê, ¿e leki te obni¿a³y produkcjê nie tylko cholesterolu, ale równie¿ innych niezbêdnych substancji, takich jak na przyk³ad ubichinon (koenzym Q-10). Profesor Karl Folkers, z Uniwersytetu Teksañskiego w Austin przestrzega³ na ³amach Proceedings of the National Academy of Sciences (Doniesienia Narodowej Akademii Nauk) przed mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia ciê¿kich dzia³añ ubocznych, wywo³anych stosowaniem statyn. Profesor Folkers donosi³, 104

3 WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU…

¿e u pacjentów z niewydolnoœci¹ serca, za¿ywaj¹cych ten nowy lek obni¿aj¹cy poziom cholesterolu, dochodzi do znacznego spadku poziomu koenzymu Q-10. To zaburzenie metabolizmu mo¿e mieæ groŸne dla ¿ycia nastêpstwa w postaci zaostrzenia objawów choroby.

„Lekarstwa obni¿aj¹ce poziom cholesterolu we krwi – czynnikiem rakotwórczym” Tym nag³ówkiem zaalarmowa³ ca³¹ opiniê œwiatow¹ Journal of the American Medical Association (Magazyn Amerykañskiego Towarzystwa Medycznego), 3 stycznia 1996 r. „Wybuch³a bomba”! Dr Thomas Newman i dr Stephen Halley z Uniwersytetu San Francisco wykazali, ¿e wiêkszoœæ z dostêpnych na rynku leków obni¿aj¹cych poziom cholesterolu, szczególnie statyny i fibraty, ma udokumentowane w testach na zwierzêtach w³aœciwoœci rakotwórcze i to w dawkach przepisywanych setkom tysiêcy ludzi. Jednoczeœnie obaj naukowcy powo³ali siê nie na w³asne relacje, ale na naukowe badania przeprowadzone przez firmy farmaceutyczne, przed³o¿one Urzêdowi ds. ¯ywienia i Leków USA, w celu dopuszczenia na rynek badanych œrodków. Ustalenia zawarte w tym artykule by³y na tyle alarmuj¹ce, ¿e jego autorzy zadali uzasadnione pytanie: „Jak to jest mo¿liwe, ¿e organ decyzyjny, U.S. Food and Drug Administration (FDA) (Amerykañski Urz¹d ds. ¯ywienia i Lekarstw) dopuœci³ te leki do sprzeda¿y dla milionów ludzi?”. OdpowiedŸ, jak¹ otrzymali by³a niewiarygodna: koncerny farmaceutyczne tak dalece zlekcewa¿y³y znaczenie w³aœciwoœci rakotwórczych, ¿e bez problemu otrzyma³y zgodê urzêdu na wprowadzenie leków do sprzeda¿y. To pytanie nale¿a³oby zadaæ wszystkim urzêdom dopuszczaj¹cym leki, nie tylko w USA, ale tak¿e w krajach europejskich: na jakiej podstawie dopuszczone zostaj¹ do sprzeda¿y rakotwórcze leki obni¿aj¹ce poziom lipidów we krwi? Koncerny farmaceutyczne nie maj¹ ¿adnych problemów z wprowadzeniem na rynek nowych leków. Dzieje siê to dlatego, ¿e na listach ich p³ac dodatkowo figuruj¹ niezale¿ni kontrolerzy jakoœci, powo³y-

105

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

wani przez urzêdy ds. leków – te fakty ujawni³ Thomas Moore w swojej ksi¹¿ce „Deadly Medicine” („Zabójcza Medycyna“). Nacisk na koncerny farmaceutyczne przybra³ na sile, gdy publikacja pierwszego wydania mojej ksi¹¿ki w roku 1993 wyjaœnia³a po raz pierwszy szerokiemu odbiorcy, ¿e zwierzêta nie dostaj¹ zawa³ów serca, poniewa¿ produkuj¹ wystarczaj¹c¹ iloœæ witaminy C, a nie dlatego, ¿e maj¹ niski poziom cholesterolu. Teraz, gdy jest ju¿ pewne, ¿e choroby sercowo–naczyniowe s¹ w pierwszym rzêdzie chorobami niedoboru witamin, staje siê pewnym fakt, ¿e miliardowy rynek leków obni¿aj¹cych poziom cholesterolu wkrótce siê za³amie. Ju¿ tylko kwesti¹ czasu jest, aby wiedza o skutecznej, taniej i pozbawionej dzia³añ ubocznych ochronie witamin przed zawa³ami serca, dotar³a do milionów ludzi. Jest tak¿e do przewidzenia, ¿e ju¿ wkrótce nie bêdzie wiêcej chêtnych do ³ykania tabletek, wywo³uj¹cych powa¿ne skutki uboczne, takie jak: niewydolnoœæ serca, zaburzenia funkcjonowania w¹troby, czy nawet choroby nowotworowe, a dotkniêci nimi pacjenci bêd¹ wnosiæ pozwy do s¹dów przeciw producentom leków. Wszystkie te fakty œwiadcz¹ o tym, ¿e ju¿ najwy¿szy czas, aby leki obni¿aj¹ce poziom cholesterolu zginê³y ze œwiatowych rynków. Chcia³bym siê jeszcze zwróciæ do tych wszystkich pacjentów, którzy w¹tpi¹ w niezbity fakt z³o¿enia w ofierze inwestycyjnemu przemys³owi farmaceutycznemu zdrowia setek tysiêcy ludzi – dajcie siê przekonaæ prawdzie! Dopiero po dziesiêciu latach od momentu podjêcia przeze mnie walki z farmaceutycznym oszustwem, dotycz¹cym leków obni¿aj¹cych poziom cholesterolu, z ukrycia wychyli³y siê massmedia. 11 sierpnia 2003 roku w niemieckim „Der Spiegel” ukaza³ siê artyku³ „Fikcyjne choroby”, cytuj¹cy m. in. s³owa dra Haralda Klepziga kardiologa niemieckiej „Fundacji Serca” we Frankfurcie: „Bylibyœmy szczêœciarzami, gdyby przed³o¿ono chocia¿ jedno jedyne badanie kliniczne, niezbicie udowadniaj¹ce, ¿e poprzez obni¿enie poziomu cholesterolu mo¿na uratowaæ ludzkie ¿ycie. Nie brakuje jednak wielu publikacji dotycz¹cych badañ klinicznych nad podwy¿szon¹ œmiertelnoœci¹ przy obni¿aniu poziomu t³uszczów we krwi”.

106

3 WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU…

Dlaczego niedŸwiedzie nie wymar³y? Jeœli ktokolwiek z moich czytelników nadal uwa¿a, ¿e cholesterol mo¿e byæ przyczyn¹ zawa³ów serca, chcia³bym podzieliæ siê z nim nastêpuj¹cymi spostrze¿eniami: NiedŸwiedzie oraz miliony innych zwierz¹t zapadaj¹cych w sen zimowy, maj¹ przeciêtny poziom cholesterolu ponad 400 mg/dl. Jeœli cholesterol rzeczywiœcie by³by przyczyn¹ mia¿d¿ycy, zawa³ów serca i udarów mózgu, niedŸwiedzie i inne zwierzêta zapadaj¹ce w sen zimowy wyginê³yby ju¿ dawno temu. Powód, dziêki któremu niedŸwiedzie s¹ ci¹gle wœród nas jest prosty – produkuj¹ one w swoich organizmach du¿e iloœci witaminy C, która stabilizuje œciany ich naczyñ. Fakt, ¿e niedŸwiedzie nie wyginê³y dowodzi, i¿: 1. Podwy¿szony poziom cholesterolu we krwi nie jest g³ówn¹ przyczyn¹ mia¿d¿ycy, zawa³ów serca i udarów mózgu. 2. Osi¹gniêcie i utrzymanie stabilnoœci œcian naczyñ przez optymalne zaopatrzenie w witaminy jest wa¿niejsze od obni¿ania poziomu cholesterolu i innych czynników ryzyka w krwiobiegu. 3. Cholesterol i inne metaboliczne moleku³y mog¹ staæ siê czynnikami ryzyka tylko w wypadku, gdy œciany naczyñ s¹ os³abione chronicznym niedoborem witamin.

107

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Wykaz specjalnych komórkowych sk³adników od¿ywczych przy zaburzeniach metabolizmu t³uszczów Moje zalecenia dla pacjentów z podwy¿szonym poziomem cholesterolu lub innymi zaburzeniami metabolizmu – w uzupe³nieniu programu podstawowego, przyjmujcie dziennie podwy¿szone dawki nastêpuj¹cych komórkowych sk³adników od¿ywczych: • witamina C: zapewnia ochronê i naturalne leczenie œcian naczyñ, normalizuje podwy¿szon¹ produkcjê cholesterolu i in. czynników ryzyka w w¹trobie oraz ich poziom we krwi. • witamina E: antyutleniacz, zapewnia ochronê lipidów i komórek przed samoutlenianiem. • witamina B1: zapewnia optymalizacjê metabolizmu komórkowego i zaopatrzenie w bioenergiê. • witamina B2: zapewnia optymalizacjê metabolizmu komórkowego i zaopatrzenie w bioenergiê. • witamina B3: obni¿a nadmiern¹ produkcjê cholesterolu i lipoprotein w w¹trobie • witamina B5: strukturalny komponent g³ównej metabolicznej moleku³y komórek (koenzym A), w przemianie materii optymalizuje degradacjê i syntezê t³uszczów. • witamina B6, biotyna i kwas foliowy: przyœpieszaj¹ rozpad czynnika ryzyka homocysteiny w metabolizmie komórkowym. • karnityna: optymalizuje metabolizm kwasów t³uszczowych, obni¿a poziom triglicerydów.

108

4 Nadciœnienie têtnicze Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej • Fakty na temat nadciœnienia têtniczego • Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z nadciœnieniem • Dodatkowe informacje na temat komórkowych sk³adników od¿ywczych w nadciœnieniu • Badania kliniczne nad wybranymi sk³adnikami od¿ywczymi przy nadciœnieniu • Wykaz specjalnych komórkowych sk³adników od¿ywczych przy nadciœnieniu têtniczym

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Fakty na temat nadciœnienia têtniczego • Wspó³czeœnie kilkaset milionów ludzi na ca³ym œwiecie cierpi na nadciœnienie têtnicze. Ze wszystkich chorób uk³adu kr¹¿enia jest ono chorob¹ cywilizacyjn¹ o najwiêkszym rozmiarze. Epidemiczne rozprzestrzenianie siê tej choroby jest w du¿ej mierze spowodowane faktem, i¿ do chwili obecnej przyczyny nadciœnienia têtniczego s¹ niewystarczaj¹co lub w ogóle nieznane. • Medycyna konwencjonalna uznaje, ¿e w ponad 90 % przyczyny nadciœnienia têtniczego s¹ nieznane. St¹d te¿ powszechnie stawiana diagnoza „idiopatyczna hipertonia”, czyli nadciœnienie samoistne lub pierwotne, oznacza po prostu – nadciœnienie o nieznanej przyczynie. Medycyna konwencjonalna – zorientowana na leczenie farmakologiczne – ogranicza siê jedynie do leczenia objawów tej choroby. Stosowane w terapii leki: beta-blokery, leki moczopêdne (diuretyki) oraz inne sztucznie obni¿aj¹ ciœnienie krwi (podejœcie zorientowane na objawy) bez rozwi¹zania zasadniczego problemu – „skurczu” œciany naczynia krwionoœnego. • Nowoczesna medycyna komórkowa wskazuje nowe drogi ustalania przyczyn schorzenia, nowe mo¿liwoœci zapobiegania i terapii wspomagaj¹cej. G³ówn¹ przyczyn¹ nadciœnienia têtniczego jest chroniczny niedobór niezbêdnych sk³adników od¿ywczych w milionach komórek œciany naczynia. To prowadzi do czynnoœciowego skurczu naczynia, stwardnienia œciany, jej pogrubienia i w konsekwencji do podniesienia ciœnienia krwi. Os³abione naprê¿enie œciany têtnicy prowadzi do powiêkszenia przekroju naczynia a przez to do obni¿enia ciœnienia. U zdrowych osób, za normalne napiêcie œcian têtnic odpowiadaj¹ tzw. czynniki „Relaxing”, czyli „czynniki rozluŸniaj¹ce”, produkowane w komórkach naczyñ. W przypadku pacjentów cierpi¹cych na nadciœnienie czynniki rozluŸniaj¹ce produkowane s¹ w niedoborze.

110

4 NADCIŒNIENIE TÊTNICZE

G³ówna przyczyna

Podstawowe sposoby zapobiegania i korygowania

Niedobór witamin i innych sk³adników od¿ywczych w milionach komórek œciany naczynia krwionoœnego

Optymalne przyjmowanie niezbêdnych sk³adników od¿ywczych w diecie: – witamina C – magnez – arginina – koenzym Q-10 Uzupe³nia

Pomaga zapobiegaæ i korygowaæ Pogrubienie i skurcze œciany naczynia

Pomaga zapobiegaæ i korygowaæ

Nadciœnienie têtnicze Pomaga zapobiegaæ i korygowaæ Przyspieszone narastanie z³ogów mia¿d¿ycowych Pomaga zapobiegaæ Zawa³y serca i udary mózgu

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze przy nadciœnieniu têtniczym

111

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

• W naturalnej profilaktyce choroby nadciœnieniowej zalecane s¹ wybrane witaminy i inne sk³adniki od¿ywcze, przyczyniaj¹ce siê nie tylko do zapobiegania chorobie, ale równie¿ do normalizowania istniej¹cego ju¿ wysokiego ciœnienia. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: witamina C, aminokwas arginina i inne substancje, które w naturalny sposób usuwaj¹ niedobór czynników rozluŸniaj¹cych w œcianie têtnicy. • Badania naukowe i kliniczne potwierdzi³y równie¿ znaczenie magnezu i koenzymu Q-10 w procesie normalizacji nadciœnienia têtniczego. • Moje zalecenia dla pacjentów z nadciœnieniem têtniczym: rozpocznijcie jak najszybciej stosowanie naturalnej terapii z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi i poinformujcie o tym swojego lekarza. Realizujcie ten program jako dodatek do swych standardowych leków. Nie odstawiajcie ani nie zmieniajcie swoich dotychczasowych leków bez porozumienia z lekarzem. • Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Skutecznoœæ programów Zdrowia Komórkowego u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym oparta jest na fakcie, i¿ milionom komórek œciany naczynia dostarczane jest brakuj¹ce „paliwo komórkowe”, niezbêdne dla ich optymalnego funkcjonowania. Naturalny program sercowo-naczyniowy, który trwale koryguje wysokie ciœnienie jest najlepszym wyborem, jakiego mo¿esz dokonaæ, aby skutecznie zapobiec chorobie.

Teraz mo¿emy zakoñczyæ problem masowej œmierci Jak podaje WHO – Œwiatowa Organizacja Zdrowia – rocznie umiera na chorobê nadciœnieniow¹ ponad 900 000 ludzi. Suma „straconych lat ¿ycia”, spowodowana przez œmieræ i inwalidztwo na skutek nadciœnienia – rozmiar tych kosztów ponoszonych przez ca³¹ spo³ecznoœæ – szacuje siê na ponad 7 milionów lat ¿ycia. raport WHO 2002

112

4 NADCIŒNIENIE TÊTNICZE

Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z nadciœnieniem têtniczym W tym rozdziale znajdziesz wybrane relacje wdziêcznych pacjentów z nadciœnieniem têtniczym. Ich listy stanowi¹ ¿ywy dowód na to, ¿e komórkowe sk³adniki od¿ywcze wyraŸnie poprawi³y ich zdrowie i jakoœæ ¿ycia.

Drogi Doktorze Rath, Mniej wiêcej 8 tygodni temu zacz¹³em przyjmowaæ produkty zawieraj¹ce b³onnik dla zredukowania poziomu mojego cholesterolu, który osi¹gn¹³ 260 mg/dl, mimo moich starañ, aby go obni¿yæ. Po przyjmowaniu tych produktów przez oko³o 2 i pó³ tygodnia, zda³em sobie sprawê, ¿e moje ciœnienie krwi siê podnosi. Za¿ywa³em ju¿ leki z powodu nadciœnienia pierwotnego od lat m³odzieñczych. Nastêpnie dowiedzia³em siê, ¿e Pañski Program Zdrowia Komórkowego mo¿e obni¿yæ ciœnienie krwi. Natychmiast rozpocz¹³em jego realizacjê. W ci¹gu dwóch tygodni moje ciœnienie krwi spad³o ze 145-150 / 90-96 do 130/82 – czasem trochê wiêcej, jeœli jestem naprawdê zajêty! Zauwa¿y³em równie¿ zmniejszenie uczucia ucisku w klatce piersiowej i mogê g³êbiej oddychaæ. Z powa¿aniem, S.S.

113

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Drogi Doktorze Rath, Jestem 53-letnim mê¿czyzn¹ i moje ciœnienie krwi by³o kontrolowane lekami na nadciœnienie. Za¿ywa³em ró¿ne leki na nadciœnienie przez 10 lat. Po 4 miesi¹cach realizowania Pañskiego sercowo-naczyniowego programu witaminowego, przesta³em braæ wszystkie leki obni¿aj¹ce ciœnienie, a moje ciœnienie krwi by³o badane co dwa tygodnie. Od 6 tygodni jest ono w normie, co zawdzieczam Panskiemu programowi. Przed rozpoczêciem terapii zauwa¿y³em tak¿e pewne objawy dusznicy, równie¿ one zosta³y usuniête. £¹czê wyrazy szacunku, J.L.

Drogi Doktorze Rath, Od piêciu miesiêcy przestrzegam Pañskich zaleceñ, stosujac programy witaminowe. W tym czasie lekarz zredukowa³ mi leki na nadciœnienie o po³owê, wiêc mogê uczciwie powiedzieæ, ¿e biorê teraz po³owê tych leków, które bra³am piêæ miesiêcy temu. Moje ciœnienie krwi utrzymuje siê œrednio na poziomie 120/78. Zaskoczony? Proszê w to uwierzyæ! Kolejny cel: ¿adnych leków. Jeszcze raz dziêkujê. Pozdrawiam, L.M.

114

4 NADCIŒNIENIE TÊTNICZE

Drogi Doktorze Rath, Jestem 52-letnim mê¿czyzn¹, cierpi¹cym od 25 lat na nadciœnienie têtnicze. Leczy³em siê u szeœciu ró¿nych lekarzy i nie jestem nawet w stanie zliczyæ ró¿nych leków obni¿aj¹cych ciœnienie, jakie mi przepisywano. Najlepszym rezultatem, jaki osi¹gn¹³ ka¿dy z tych lekarzy by³o obni¿enie mojego ciœnienia do œrednio 135/95 w ci¹gu ostatnich piêciu lub szeœciu lat, przy kombinacji leków przepisywanych na receptê. W grudniu zesz³ego roku rozpocz¹³em realizacjê Pañskiego programu witaminowego. Moje ciœnienie krwi spad³o do œredniego 124/82 w pierwszym tygodniu stycznia. Doœwiadczy³em uczucia wiêkszej energii i dobrego samopoczucia. Sta³o siê to bez ¿adnej zmiany w diecie lub stylu ¿ycia. Lekarz zredukowa³ jedno z moich lekarstw obni¿aj¹cych ciœnienie o po³owê. W przeci¹gu nastêpnych miesiêcy wartoœci ciœnienia osi¹gnê³y œredni poziom 120/64 mm Hg, dlatego próbujê przekonaæ mojego lekarza o dalszej redukcji przepisywanych leków. Jestem teraz ca³kowicie przekonany, ¿e komórkowe sk³adniki od¿ywcze naprawdê pomog³y obni¿yæ moje ciœnienie krwi i mogê tylko powiedzieæ „Bardzo dziêkujê”. Szczerze oddany, L.M.

115

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Dodatkowe informacje na temat komórkowych sk³adników od¿ywczych w nadciœnieniu Komórkowe sk³adniki od¿ywcze pomagaj¹ w sposób naturalny, obni¿yæ podwy¿szone ciœnienie. Dodatkowo chroni¹ one œciany têtnic, zapobiegaj¹ powstawaniu i postêpowi z³ogów mia¿d¿ycowych oraz redukuj¹ naprê¿enie œcian. Dla pacjentów z nadciœnieniem têtniczym polecane s¹ nastêpuj¹ce komórkowe sk³adniki od¿ywcze: • Arginina, naturalny aminokwas, za poœrednictwem enzymu syntazy z L-argininy powstaje tlenek azotu, zbudowany tylko z dwóch atomów: azotu i tlenu. Zwi¹zek ten jest najsilniejszym znanym czynnikiem rozkurczaj¹cym naczynia krwionoœne. Tlenek azotu wzmaga elastycznoœæ œcian naczyñ i pomaga znormalizowaæ wysokie ciœnienie krwi. • Witamina C wzmaga produkcjê prostacykliny w œcianie têtnicy, hormonu tkankowego hamuj¹cego zlepianie p³ytek krwi i rozszerzaj¹cego naczynia krwionoœne, zw³aszcza wieñcowe. • Magnez, naturalny antagonista wapnia, jest niezbêdny dla optymalnej równowagi mineralnej w komórkach œcian naczyñ krwionoœnych. Przyczynia siê do obni¿enia napiêcia œciany têtnicy i jednoczeœnie do normalizacji ciœnienia krwi. • Lizyna i prolina pomagaj¹ chroniæ œciany naczyñ i zapobiegaæ rozwojowi z³ogów mia¿d¿ycowych. Ten wa¿ny mechanizm zosta³ omówiony szczegó³owo w rozdziale drugim i trzecim. Poniewa¿ mia¿d¿yca jest powi¹zana z nadciœnieniem têtniczym, sk³adniki te s¹ równie¿ niezbêdne w zapobieganiu i leczeniu tego stanu. Przedstawione fakty naukowe podkreœlaj¹ szczególne znaczenie w³aœciwej kombinacji witamin i innych naturalnych sk³adników od¿ywczych w profilaktyce i leczeniu wspomagaj¹cym przy nadciœnieniu têtniczym. 116

4 NADCIŒNIENIE TÊTNICZE

Badania kliniczne nad wybranymi sk³adnikami od¿ywczymi w nadciœnieniu têtniczym Wybrane komórkowe sk³adniki od¿ywcze przetestowaliœmy w pilota¿owym badaniu klinicznym na 15 pacjentach (w przedziale wiekowym 32 – 69 lat), cierpi¹cych na zaawansowane nadciœnienie têtnicze. Czas trwania badania wynosi³ 32 tygodnie. W tym okresie, oprócz przepisanych leków na nadciœnienie, uczestnicy otrzymywali dodatek komórkowych sk³adników od¿ywczych. Ciœnienie krwi ka¿dego pacjenta by³o mierzone w takcie dwutygodniowym. Na pocz¹tku badania wszyscy pacjenci mieli podwy¿szone ciœnienie zarówno w fazie skurczu jak i rozkurczu. Œrednia wartoœæ ciœnienia têtniczego skurczowego (górnego) wynosi³a 167mm Hg, a rozkurczowego (dolnego) – 97. Po trwaj¹cej 32 tygodnie terapii z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi wartoœci ciœnienia wyraŸnie poprawi³y siê u wszystkich uczestników. Wyniki koñcowe badania przedstawia³y siê nastêpuj¹co: œrednie systoliczne ciœnienie wynosi³o 142 mm Hg a diastoliczne 83. Odczyty te by³y ni¿sze odpowiednio o oko³o 16% i 15% od pomiarów ciœnienia wykonanych na pocz¹tku badania. Rezultatom tym nie towarzyszy³y ¿adne efekty uboczne, tak czêste wœród ludzi za¿ywaj¹cych leki obni¿aj¹ce ciœnienie. Faza skurczu Faza rozkurczu

Redukcja 16%

Redukcja 15%

Tygodnie

U pacjentów przyjmuj¹cych komórkowe sk³adniki od¿ywcze, wartoœci ciœnienia systolicznego i diastolicznego obni¿y³y siê œrednio o 16% i 15%.

117

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Dalsze badania kliniczne W³aœnie udowodniliœmy, ¿e ró¿norodne sk³adniki od¿ywcze s¹ w stanie obni¿yæ w sposób naturalny wartoœci ciœnienia krwi. Jednoczeœnie pacjenci mog¹ liczyæ na brak jakichkolwiek dzia³añ ubocznych przy stosowaniu naturalnych produktów równie¿ dlatego, ¿e ciœnienie krwi ulega normalizacji a nie gwa³townemu obni¿eniu, przy którym mo¿e dojœæ do zaburzenia równowagi i os³abienia organizmu. Takie reakcje nie nale¿¹ do rzadkoœci w przypadku stosowania popularnych na rynku leków obni¿aj¹cych ciœnienie. W poni¿szej tabeli umieszczono przegl¹d przeprowadzonych badañ klinicznych, z zastosowaniem komórkowych sk³adników od¿ywczych: lewa kolumna przedstawia badane sk³adniki pokarmowe, œrodkowa – wyniki koñcowe badañ, prawa – autorów badania.

Przebadane komórkowe sk³adniki od¿ywcze

Spadek ciœnienia krwi

Autor badañ

witamina C

5%–10%

McCarron

koenzym Q-10

10%–15%

Digiesi

magnez

10%–15%

Turlapaty i Widman

arginina

Ponad 10%

Korbut

118

4 NADCIŒNIENIE TÊTNICZE

Wykaz specjalnych komórkowych sk³adników od¿ywczych przy nadciœnieniu têtniczym Moje zalecenia dla pacjentów z nadciœnieniem têtniczym – w uzupe³nieniu programu podstawowego, przyjmujcie dziennie podwy¿szone dawki nastêpuj¹cych komórkowych sk³adników od¿ywczych: • witamina C: obni¿a napiêcie œciany naczynia, odpowiada za wzrost iloœci czynników rozluŸniaj¹cych i obni¿a podwy¿szone ciœnienie krwi • witamina E: przeciwutleniacz, zapewnia ochronê b³on komórkowych • arginina: wzmaga produkcjê „czynników rozluŸniaj¹cych”, obni¿a napiêcie œcian naczyñ oraz podwy¿szone ciœnienie krwi • magnez: wp³ywa na metabolizm innych pierwiastków, obni¿a napiêcie œcian naczyñ krwionoœnych i podwy¿szone ciœnienie krwi • wapñ: optymalizuje metabolizm minera³ów, obni¿a napiêcie œcian naczyñ i podwy¿szone ciœnienie krwi • bioflawonoidy: katalizatory, które m.in. usprawniaj¹ biologiczne dzia³anie witaminy C

119

Uwagi

5 Niewydolnoœæ serca Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej • Fakty na temat niewydolnoœci serca • Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z niewydolnoœci¹ serca • Katastrofalne skutki niekompleksowego leczenia niewydolnoœci serca • Badania kliniczne i dodatkowe informacje o komórkowych sk³adnikach od¿ywczych przy niewydolnoœci serca • Wykaz specjalnych sk³adników od¿ywczych przy niewydolnoœci serca

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Fakty na temat niewydolnoœci serca: Miliony ludzi na ca³ym œwiecie cierpi¹ na niewydolnoœæ serca z dusznoœci¹, obrzêkami i pogorszeniem tolerancji wysi³ku fizycznego. W niektórych przypadkach schorzenie to jest nastêpstwem przebytego zawa³u serca, natomiast w wielu jest przyczyn¹ wywo³uj¹c¹ dalsze choroby np. kardiomiopatiê. Szacunkowo oblicza siê, ¿e ponad 15 milionów ludzi na œwiecie cierpi na niewydolnoœæ serca. Liczba pacjentów z niewydolnoœci¹ potroi³a siê w ci¹gu ostatnich kilku dekad. Epidemiczne rozprzestrzenianie siê tej choroby wynika w du¿ej mierze z faktu, i¿ jej przyczyny s¹ do tej pory nieznane lub zosta³y niewystarczaj¹co poznane. Medycyna konwencjonalna ogranicza siê g³ównie do leczenia objawów niewydolnoœci serca. Stosowane w terapii farmakologicznej leki moczopêdne tzw. diuretyki powoduj¹ zwiêkszone wydalanie wody z organizmu pacjenta, zbieraj¹cej siê na skutek os³abionej pracy serca. Jednoczeœnie z wod¹ wydalane s¹ zwiêkszone iloœci wa¿nych ¿yciowo mikroelementów, takich jak: sód, czy potas. Wci¹¿ niewystarczaj¹ce zrozumienie przyczyn niewydolnoœci serca t³umaczy niepomyœlne rokowania tej choroby – po up³ywie piêciu latach od momentu zdiagnozowania i pojawienia siê jej pierwszych objawów nadal ¿yje tylko 50% pacjentów. Dla chorych ostatni¹ nadziej¹ jest przeszczep serca, lecz u wiêkszoœci z nich postêpuj¹ca choroba doprowadza do przedwczesnej œmierci. Medycyna komórkowa stanowi prze³om w rozumieniu przyczyn, zapobieganiu oraz terapii wspomagaj¹cej niewydolnoœci serca. Najczêstsz¹ przyczyn¹ choroby lub pogorszenia jej symptomów jest niedobór witamin i innych naturalnych sk³adników od¿ywczych w komórkach serca. W³aœnie ten niedobór bioenergii w milionach komórek miêœnia sercowego os³abia funkcjê pompuj¹c¹ serca i prowadzi do upoœledzonego zaopatrzenia organizmu w tlen i substancje od¿ywcze. A jakie s¹ tego nastêpstwa (?) – krótki oddech, obrzêki i znaczne upoœledzenie wydolnoœci fizycznej.

122

5 NIEWYDOLNOή SERCA

G³ówna przyczyna

Podstawowe sposoby zapobiegania i korygowania

Brak witamin i innych komórkowych sk³adników od¿ywczych

Optymalny dzienny dodatek komórkowych sk³adników od¿ywczych: – witamina C – koenzym Q-10 – karnityna – magnez Uzupe³nia

Za s³aba kontrakcja milionów komórek miêœnia sercowego

Pomaga zapobiegaæ i korygowaæ

Funkcja Funkcja prawid³owa upoœledzona

Pogorszone pompowanie krwi

Niewydolnoœæ serca: sp³ycenie oddechu, obrzêki i zmêczenie

Pomaga zapobiegaæ i korygowaæ

Pomaga zapobiegaæ

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze przy niewydolnoœci serca

123

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Katastrofalne skutki niekompleksowego leczenia niewydolnoœci serca Skupienie siê medycyny konwencjonalnej przez dziesiêciolecia na lekach moczopêdnych i innych farmaceutykach zorientowanych na objawy uniemo¿liwia³o odkrycie prawdziwej przyczyny niewydolnoœci serca. Ponadto, konwencjonalne leczenie pacjentów z niewydolnoœci¹ serca pokazuje, w jaki sposób brak zrozumienia podstawowej przyczyny choroby prowadzi do b³êdnego ko³a, w którym œrodki terapeutyczne pogarszaj¹ jeszcze problem zdrowotny. Dzisiaj wiemy, ¿e niewydolnoœæ serca w wielu wypadkach spowodowana zosta³a przez chroniczny niedobór witamin i innych substancji od¿ywczych w milionach komórek miêœnia sercowego. Ten niedobór prowadzi do os³abienia funkcji serca jako pompy, relatywnie niskiego ciœnienia têtniczego, pogorszonego ukrwienia organów i braku pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych ustroju. Dochodzi do upoœledzenia funkcji nerek, których zadaniem jest filtracja nadmiaru wody ustrojowej z krwi do moczu. Ten proces jest zale¿ny od optymalnego ciœnienia krwi, tak wiêc przy niskim ciœnieniu, z jakim mamy do czynienia w przypadku niewydolnoœci serca, dochodzi do zatrzymania wody w tkankach – tzw. przewodnienia organizmu. Aby zlikwidowaæ obrzêki, lekarze przepisuj¹ leki moczopêdne. Uruchamia to b³êdne ko³o: diuretyki usuwaj¹ z organizmu witaminy rozpuszczalne w wodzie, takie jak witaminy C i B oraz wa¿ne minera³y i pierwiastki œladowe. Poniewa¿ niedobór witamin jest ju¿ g³ówn¹ przyczyn¹ niewydolnoœci serca, stosowana terapia odwadniaj¹ca przyczynia siê tylko do dalszego pogorszenia tego stanu. Teraz rozumiemy, dlaczego rokowanie w niewydolnoœci serca jest tak niepomyœlne i dlaczego tylko po³owa pacjentów ze zdiagnozowan¹ chorob¹ ¿yje d³u¿ej ni¿ piêæ lat. Jedno nie ulega w¹tpliwoœci – w przypadku prowadzenia terapii farmakologicznej z lekami odwadniaj¹cymi, bardzo istotne jest dzienne uzupe³nianie diety dodatkiem komórkowych sk³adników od¿ywczych. Ka¿dy pacjent z niewydolnoœci¹ serca powinien porozmawiaæ ze swoim lekarzem o tych odkryciach. Odpowiedzialny lekarz poprze program niezbêdnych sk³adników od¿ywczych.

124

5 NIEWYDOLNOή SERCA

Niedobór witamin jest g³ówn¹ przyczyn¹ niewydolnoœci serca

Niskie ciœnienie krwi Serce pompuje coraz gorzej

Dalszy ubytek witamin i innych faktorów komórkowych

S³aba filtracja wody ustrojowej z krwi do moczu

Diuretyki wyp³ukuj¹ z ustroju równie¿ witaminy i minera³y

Zatrzymanie wody w organizmie • obrzêki nóg • krótki oddech

Przepisywanie leków moczopêdnych

Œmiertelna spirala: leczenie niewydolnoœci serca bez jednoczesnego uzupe³niania komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi jest leczeniem niekompleksowym

125

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z niewydolnoœci¹ serca Moje zalecenia przy naturalnej profilaktyce niewydolnoœci serca dotycz¹ szeregu witamin i innych komórkowych sk³adników od¿ywczych, które stanowi¹ potencja³ bioenergetyczny dla metabolizmu komórkowego. Ich udokumentowane dzia³anie pomaga poprawiæ wydajnoœæ pracy serca a tym samym zredukowaæ jego niewydolnoœæ. Badania naukowe i kliniczne potwierdzi³y ju¿ szczególne znaczenie karnityny, koenzymu Q-10 i innych niezbêdnych sk³adników od¿ywczych w polepszaniu funkcjonowania miêœnia sercowego a szczególnie w zwiêkszaniu si³y skurczu serca. Moje zalecenia dla pacjentów z niewydolnoœci¹ serca: zacznijcie jak najszybciej stosowanie w dziennej diecie dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych i poinformujcie o tym swojego lekarza. Realizujcie naturaln¹ terapiê wspomagaj¹c¹, nie odstawiaj¹c i nie zmieniaj¹c swych dotychczasowych leków bez konsultacji z lekarzem. Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Skutecznoœæ dzia³ania komórkowych sk³adników od¿ywczych u pacjentów z niewydolnoœci¹ serca oparta jest na dop³ywie optymalnej iloœci „paliwa komórkowego” do milionów komórek miêœnia sercowego. Ka¿dy sercowo–naczyniowy program zdrowotny, który jest w stanie polepszyæ w sposób naturalny niewydolnoœæ serca jest najlepszym wyborem, jakiego mo¿esz dokonaæ, aby skutecznie zapobiec chorobie. W poni¿szym rozdziale przedstawiam Ci listy wdziêcznych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca. S¹ one wa¿n¹ dokumentacj¹ poprawy jakoœci ich ¿ycia przy stosowaniu optymalnego dodatku sk³adników od¿ywczych. Podziel siê t¹ informacj¹ z ka¿d¹ znan¹ Ci osob¹, która cierpi na sp³ycenie oddechu, obrzêki lub chroniczne zmêczenie. Mo¿esz pomóc uratowaæ czyjeœ ¿ycie. 126

5 NIEWYDOLNOή SERCA

Drogi Doktorze Rath, U naszej bratowej stwierdzono niewydolnoœæ serca. Lekarz poradzi³ jej, aby uporz¹dkowa³a wszystkie swoje sprawy, sprzeda³a dom i przygotowa³a siê do przeprowadzki do domu opieki, poniewa¿ jej stan zdrowia bêdzie siê ju¿ tylko pogarsza³ i wkrótce nie bêdzie w stanie sama o siebie zadbaæ. Jej p³uca wype³ni³y siê wod¹, pojawi³y siê ataki dusznoœci, równie¿ podczas snu – dlatego spa³a w pozycji siedz¹cej, jej nogi tak opuch³y, ¿e nie by³a w stanie samodzielnie siê poruszaæ. W lutym rozpoczê³a naturaln¹ terapiê z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi i ju¿ po trzech tygodniach czu³a siê na tyle dobrze, aby wyjœæ na obiad, pójœæ do fryzjera i wystawiæ dom na sprzeda¿. Przeprowadzi³a siê do mi³ego domu pogodnej staroœci i jest ju¿ w stanie wybraæ siê wszêdzie tam, gdzie mo¿e j¹ dowieŸæ autobus. Jest taka wdziêczna, ¿e zwrócono jej ¿ycie i nie chce nigdy zaprzestaæ stosowania Pañskiego programu witaminowego. Z powa¿aniem, R.A.

127

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Szanowny Doktorze Rath, Jestem szczêœliwy, ¿e mogê Panu donieœæ, i¿ komórkowe sk³adniki od¿ywcze, stosowane w myœl Pañskich zaleceñ, poprawi³y jakoœæ mojego ¿ycia. Mogê teraz z ³atwoœci¹ wspinaæ siê po schodach bez zadyszki. Mogê równie¿ wznowiæ piesze wycieczki po 3-4 mile (5-7 km) dziennie bez uczucia zmêczenia i wyczerpania. Podchodzê teraz do ¿ycia naprawdê energicznie i jestem pewny, ¿e zawdziêczam to Pañskim sercowo-naczyniowym zaleceniom witaminowym. Dziêkujê bardzo za wszystkie badania, jakie Pan ju¿ przeprowadzi³ i jakie nadal Pan prowadzi dla ludzi z problemami kr¹¿enia. Z powa¿aniem, A.G.

Szanowny Doktorze Rath, Od trzech miesiêcy przestrzegam Pañskiego sercowo-naczyniowego programu witaminowego. W³aœnie wróci³em z mojego zwyczajowego 4-milowego (7 km) spaceru, w ¿wawym tempie, pod dwie górki i doko³a s¹siedztwa, bez ¿adnego uczucia dyskomfortu. Po raz pierwszy jestem ca³kowicie wolny od poczucia braku tchu. Z najlepszymi ¿yczeniami, J.H.

128

5 NIEWYDOLNOή SERCA

Drogi Doktorze Rath, Jestem 46-letni¹ kobiet¹. Szeœæ lat temu wyst¹pi³a u mnie niepo¿¹dana reakcja na przepisane lekarstwa, której skutkiem by³o pojawienie siê klinicznych objawów ostrej niewydolnoœci serca: cierpia³am na ekstremalne zmêczenie, krótki oddech, obrzêki koñczyn i p³uc, ko³atanie serca. Kiedy po raz pierwszy us³ysza³am o Pañskich odkryciach dotycz¹cych niewydolnoœci serca, by³am bardzo poruszona. Wizja dalszego ¿ycia bez choroby by³a zbyt piêkna, aby mog³a byæ prawdziwa i nie bardzo wierzy³am w skutecznoœæ naturalnej terapii, który by³aby w stanie zmieniæ moj¹ dotychczasow¹ „egzystencjê”. Odk¹d stosujê dodatek komórkowych sk³adników od¿ywczych jedynym lekiem, jaki jeszcze biorê jest beta-bloker. Wszystkie inne w miêdzyczasie odstawi³am. Z objawów pozosta³o teraz ju¿ tylko sporadyczne zmêczenie. Nie mam ju¿ krótkiego oddechu i mogê prowadziæ rozmowê bez zadyszki. Nie mam ju¿ obrzêków, tachykardii (szybkie bicie serca) i zastoju p³ucnego. Pañska ksi¹¿ka sprawi³a, ¿e zupe³nie inaczej patrzê w przysz³oœæ, o której w pewnym momencie myœla³am, ¿e wcale jej nie bêdzie. Z powa¿aniem, J.T.

129

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Drogi Doktorze Rath, Rozpocz¹³em stosowanie dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych jeszcze tego samego tygodnia, w którym przeczyta³em Pañsk¹ ksi¹¿kê „Dlaczego zwierzêta nie dostaj¹ maj¹ zawa³ów serca... tylko my ludzie.” W przeciwieñstwie do wielu rzeczy na tym œwiecie, sposób, w jaki przedstawia Pan ró¿ne regu³y zwi¹zane z tematem jest tak prosty i przystêpny, ¿e ka¿dy mo¿e je zrozumieæ. Mam nadziejê, ¿e ka¿dy w tym pañstwie i na ca³ym œwiecie otrzyma Pañskie przes³anie i bêdzie mia³ tak samo dobre rezultaty, jak ja. Odk¹d zacz¹³em stosowaæ Pañski program witaminowy, wyeliminowa³em ca³kowicie moje leki moczopêdne i zredukowa³em leki na nadciœnienie o po³owê. Teraz, w wieku 69 lat mam ciœnienie 120/78 i czujê siê œwietnie. Mój lekarz by³ zaskoczony i zadowolony, kaza³ mi kroczyæ nadal t¹ œcie¿k¹ prewencyjnej ochrony zdrowia, która rozpoczê³a siê wraz z Pañskim programem. Ten program jest niepowtarzalny, a Pañski patent w dziedzinie naturalnego leczenia choroby serca bez operacji chirurgicznych jest, jak Pan sam mówi opatentowaniem natury – i dzia³a. Bardzo Panu dziêkujê za Pañsk¹ pracê i za dzielenie siê z tak wieloma ludŸmi wynikami badañ. Dziêki Panu œwiat bêdzie szczêœliwszym miejscem. Z powa¿aniem, B.B.

130

5 NIEWYDOLNOή SERCA

Drogi Doktorze Rath, Od 1989 roku cierpiê na niewydolnoœæ serca i do dnia dzisiejszego nadal stosujê przepisane na pocz¹tku leki, z dobrymi wynikami. Zauwa¿y³am jednak, ¿e nie mogê wykonywaæ ¿adnego drobnego wysi³ku czy nawet przejœæ siê po osiedlu bez odczuwania bólu w klatce piersiowej. Aby zmniejszyæ jego natê¿enie, musia³am za¿yæ tabletkê. Zazwyczaj bra³am 3-5 tabletek na dobê, poniewa¿ ból czasem powraca³ bez ¿adnego wyraŸnego powodu. Zaczê³am stosowaæ Pañski program witaminowy w styczniu. Po zaledwie czterech miesi¹cach terapii witaminowej nie tylko rzadziej za¿ywam tabletki glicerynowe, ale spacerujê po 1,1 mili (1,8 km) ka¿dego poranka, w ¿wawym tempie, bez sp³ycenia oddechu i bez bólu w klatce piersiowej. Proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e moje miasto le¿y na wysokoœci 5 280 stóp (ok. 1600 m) nad poziomem morza. W paŸdzierniku skoñczê 75 lat. Pomyœla³am, ¿e chêtnie Pan to przeczyta. Szczerze oddana, F.W.

131

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Teraz ju¿ mo¿na odroczyæ transplantacjê serca G.P. jest przedsiêbiorc¹ po piêædziesi¹tce. Trzy lata temu jego ¿ycie zmieni³o siê przez nag³e pojawienie siê objawów kardiomiopatii (zaburzenia strukturalne miêœnia sercowego np. jego przerost) i niewydolnoœci kr¹¿enia. To spowodowa³o wyraŸne zmniejszenie wydolnoœci serca i powiêkszenie jego komór. Pacjent nie móg³ d³u¿ej w pe³ni wykonywaæ swoich obowi¹zków zawodowych i musia³ zrezygnowaæ ze wszystkich swoich zajêæ sportowych. W niektóre dni czu³ siê tak s³aby, ¿e nie móg³ wejœæ na górê po schodach a szklankê musia³ trzymaæ obiema rêkami. Przy tak szybko postêpuj¹cej chorobie o bardzo niepomyœlnych rokowaniach, jedyn¹ terapi¹ zalecon¹ przez kardiologa by³a transplantacja serca. Prowadz¹cy lekarz wyraŸnie da³ do zrozumienia: „potrzebuje pan nowe serce” W tym prze³omowym czasie pacjent rozpocz¹³ naturaln¹ terapiê z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi. Jego si³y fizyczne stopniowo powraca³y. Wkrótce móg³ znów wype³niaæ wszystkie swoje obowi¹zki zawodowe i cieszyæ siê codziennymi przeja¿d¿kami rowerowymi. Po oko³o dwóch miesi¹cach stosowania dodatku sk³adników od¿ywczych, prowadz¹cy kardiolog w trakcie kontrolnych badañ ustali³ zmniejszenie przerostu serca, co by³o obiektywnym symptomem naturalnej regeneracji serca. Miesi¹c póŸniej pacjent móg³ wyjechaæ w podró¿ s³u¿bow¹ za granicê i prowadziæ swe sprawy zawodowe bez ¿adnych ograniczeñ fizycznych.

Opisany przypadek zweryfikowa³em osobiœcie i po rozmowach z samym pacjentem oraz prowadz¹cym kardiologiem sporz¹dzi³em dokumentacjê, tak istotn¹ w dalszych badaniach nad dzia³aniem naturalnych sk³adników od¿ywczych w niewydolnoœci serca. Jak pokazuj¹ statystyki, w samych tylko Niemczech rocznie przeprowadza siê ponad 500 operacji przeszczepu serca u pacjentów z niewydolnoœci¹ kr¹¿enia. Wczesne wprowadzenie do codziennej diety komórkowych sk³adników od¿ywczych pozwala w wielu przypadkach na odroczenie a nawet na ca³kowit¹ rezygnacjê z niepotrzebnej transplantacji. O poprawie zdrowia innej pacjentki z niewydolnoœci¹ serca, Joey B., by³a nawet mowa w „Wieczornych wiadomoœciach CBS” („CBS Evening News”) w Memphis, w stanie Tennessee. 132

5 NIEWYDOLNOή SERCA

W wieku 21 lat, u Joey nagle rozwinê³a siê ostra forma niewydolnoœci serca. Hospitalizowano j¹ z diagnoz¹ kardiomiopatii. Nied³ugo potem przeprowadzono transplantacjê, dziêki której otrzyma³a nowe serce. Po czterech latach, „nowe” serce Joey sta³o siê tak s³abe, ¿e lekarze zaproponowali drug¹ operacjê przeszczepu serca. W ten oto sposób, dawna ste- Dr. Rath z Joey wardesa w wieku 25 lat znalaz³a siê znowu na liœcie oczekuj¹cych na transplantacjê i czeka³a na trzecie z kolei serce. W tym prze³omowym momencie ¿ycia, Joey dowiedzia³a siê o moich odkryciach z dziedziny medycyny komórkowej i zaczê³a uzupe³niaæ dzienn¹ dietê komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi. Po szeœciu miesi¹cach kardiolodzy zweryfikowali koniecznoœæ drugiego przeszczepu. Ku ich zdziwieniu okaza³o siê, i¿ stan serca Joey na tyle siê poprawi³, ¿e kolejny przeszczep nie by³ potrzebny. Komórkowe sk³adniki od¿ywcze

Komórkowa bioenergia zastêpuje transplantacjê serca ¯aden zabieg medyczny nie by³ œwiêtowany tak jak pierwsza operacja przeszczepu serca, dokonana przez po³udniowoafrykañskiego lekarza – dra Christiana Barnarda. Dzisiaj, kilka dekad póŸniej, rozumiemy ju¿, ¿e leczenie niewydolnoœci serca nie polega na wymianie organu, lecz na „dotankowaniu” bioenergii dla milionów komórek miêœnia sercowego, za pomoc¹ sk³adników od¿ywczych.

133

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Badania kliniczne i dodatkowe informacje o komórkowych sk³adnikach od¿ywczych w niewydolnoœci serca Poprawa sprawnoœci pompowania krwi przez serce W pilota¿owych badaniach klinicznych przetestowaliœmy wp³yw komórkowych substancji od¿ywczych na pracê serca i wydajnoœæ fizyczn¹ u pacjentów z niewydolnoœci¹ kr¹¿enia. Badaniu poddaliœmy szeœcioro pacjentów w przedziale wiekowym 40-66 lat. W fazie pocz¹tkowej przeprowadziliœmy u ka¿dego z uczestników badanie ultrasonograficzne serca tzw. Echo serca, które ma na celu ustalenie budowy i kurczliwoœci miêœnia sercowego, czynnoœci zastawek i wartoœci prêdkoœci krwi przep³ywaj¹cej przez zastawki i g³ówne naczynia wychodz¹ce z serca. Ponadto sprawdziliœmy równie¿ kondycjê fizyczn¹ pacjentów przy u¿yciu testu wysi³kowego. Nastêpnie ka¿dy badany otrzymywa³, do swych dotychczasowych leków, dodatek komórkowych sk³adników od¿ywczych. Po dwóch miesi¹cach stosowania programu powtórzono echokardiografiê i test wysi³kowy. Badania wykaza³y, ¿e u uczestników

+20%

Przed programem witaminowym

Po dwóch miesi¹cach realizowania programu witaminowego

Kliniczne badanie pilota¿owe z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi wg dra Ratha: pompuj¹ca wydajnoœæ serca poprawi³a siê œrednio o 20%.

134

5 NIEWYDOLNOή SERCA

frakcja wyrzutowa i kondycja fizyczna poprawi³y siê œrednio o 20%. Te wyniki s¹ godne szczególnej uwagi, poniewa¿ ¿aden z dotychczas stosowanych leków farmaceutycznych nie poprawi³ w tym stopniu pracy serca. Konwencjonalne leczenie tylko za pomoc¹ leków moczopêdnych – diuretyków jeszcze pogarsza w³aœciwe przyczyny choroby. Taka terapia, bez jednoczesnej poprawy przemiany materii miêœnia sercowego za pomoc¹ naturalnych sk³adników od¿ywczych, jest b³êdem lekarskim. Wymienione komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ zarówno dla pacjentów jak i lekarzy prze³omem w leczeniu przyczyn niewydolnoœci serca. Poprawa jakoœci ¿ycia W dalszych przeprowadzonych badaniach klinicznych, testowaliœmy moje zalecenia na 10 pacjentach z niewydolnoœci¹ serca, przez okres 6 miesiêcy. W tym czasie za¿ywali oni w dalszym ci¹gu przepisane farmaceutyczne leki.

(Stopnie niewydolnoœci serca wg – Nowojorskiego Stowarzyszenia Serca – New York Heart Association)

Stopieñ zaawansowania niewydolnoœci serca

Na wstêpie badania oceniliœmy stopieñ zaawansowania symptomów choroby (obrzêki, sp³ycenie oddechu, dusznoœæ, itd.) przy u¿yciu standardowego systemu stopni Nowojorskiego Stowarzyszenia Serca – New York Heart Association (NYHA):

Indywidualni pacjenci w badaniu klinicznym przed (niebieski) i po (czerwony) zastosowaniu programu komórkowych sk³adników od¿ywczych

Badanie pilota¿owe pacjentów z niewydolnoœci¹ serca. Przy dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych praca serca poprawi³a siê u 8 z 10 uczestników badania.

135

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

1 stopieñ:

mo¿liwa aktywnoœæ fizyczna bez jakichkolwiek objawów

2 stopieñ:

umiarkowana aktywnoœæ fizyczna wywo³uje objawy

3 stopieñ:

najmniejsza aktywnoœæ fizyczna wywo³uje objawy

4 stopieñ:

obecnoœæ objawów równie¿ w stanie spoczynku

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ medycyna konwencjonalna nie mo¿e przed³o¿yæ ¿adnego skutecznego leczenia przyczyn niewydolnoœci serca, wyniki otrzymane w naszych badaniach klinicznych s¹ godne uwagi: stan zdrowia oœmiu z dziesiêciu pacjentów poprawi³ siê o jeden lub wiêcej stopni w skali NYHA. Po szeœciu miesi¹cach, po³owa pacjentów mog³a znów prowadziæ normalne ¿ycie, bez ¿adnego uczucia dyskomfortu. Niewydolnoœæ serca wywiera ogromny wp³yw na ca³y organizm, pacjenci cierpi¹ na mnogoœæ problemów zdrowotnych, które decyduj¹ o jakoœci ich ¿ycia. W ramach naszych badañ poszukiwaliœmy równie¿ potwierdzenia leczniczego dzia³ania sk³adników od¿ywczych przy specyficznych objawach niewydolnoœci, jak zaburzenia rytmu serca (tachykardia), krótki oddech, czy te¿ niezdolnoœæ wykonywania codziennych zajêæ a nawet ciê¿kie wyczerpanie organizmu. Po szeœciu miesi¹cach stosowania dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych udokumentowano nastêpuj¹c¹ poprawê i porównano j¹ ze stanem na pocz¹tku badania, kiedy pacjenci za¿ywali jedynie leki przepisywane na receptê: • Nast¹pi³o cofniêcie objawów zaburzenia rytmu serca u wszystkich oœmiu pacjentów, u których na pocz¹tku stwierdzono ten stan (100% poprawy). • Zanikn¹³ stan krañcowego wyczerpania u wszystkich dziewiêciu pacjentów, którzy pocz¹tkowo siê na niego uskar¿ali (100% poprawy). 136

5 NIEWYDOLNOή SERCA

• Zanikn¹³ „krótki oddech” u piêciu z siedmiu pacjentów, u których dusznoœæ by³a obecna na pocz¹tku (70% poprawy).

Liczba pacjentów z dolegliwoœciami

• Co najwa¿niejsze, ca³a poprawa zdrowotna zosta³a osi¹gniêta bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Wyniki streszcza nastêpuj¹cy wykres:

zaburzenia rytmu serca

wyczerpanie

krótki oddech

Wymierna poprawa zdrowotna przed (niebieski) i po szeœciu miesi¹cach stosowania zaleceñ dla zachowania zdrowia komórkowego (czerwony)

137

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Dalsze badania kliniczne nad wybranymi sk³adnikami od¿ywczymi przy niewydolnoœci serca W licznych niezale¿nych badaniach klinicznych udowodniono, ¿e okreœlony zestaw zalecanych przeze mnie komórkowych sk³adników od¿ywczych w znacznym stopniu pomaga pacjentom przy obrzêkach, skróconym oddechu i innych symptomach zwi¹zanych z niewydolnoœci¹ serca.

Poprawa zdrowia pacjentów z niewydolnoœci¹ serca przez stosowanie komórkowych sk³adników od¿ywczych • • • • • •

poprawione pompuj¹ce dzia³anie serca normalizacja powiêkszonych komór serca ograniczenie sp³ycenia oddechu mniej obrzêków poprawiona kondycja fizyczna znacz¹co d³u¿sza œrednia ¿ycia

Koenzym Q-10: W ramach wielu przeprowadzonych badañ klinicznych najobszerniej zajêto siê dwiema moleku³ami, uczestnicz¹cymi aktywnie w podstawowym procesie ¿yciowym – w wytwarzaniu i przenoszeniu bioenergii: koenzymem Q 10 i karnityn¹. I tak przyk³adowo profesorowie Peter Langsjoen i Karl Folkers oraz ich koledzy z Uniwersytetu Teksañskiego w Austin wykazali, ¿e pacjenci z niewydolnoœci¹ serca przyjmuj¹cy koenzym Q 10 jako dodatek do standardowych lekarstw mogli znacz¹co zwiêkszyæ swoje szanse na prze¿ycie. Po trzech latach odsetek ¿yj¹cych pacjentów, przyjmuj¹cych dodatkowo koenzym Q 10 wynosi³ 75% a przyjmuj¹cych jedynie standardowe lekarstwa mala³ do 25%. Innymi s³owy, co drugi pacjent w tym badaniu zawdziêcza³ swe ¿ycie dodatkowi koenzymu Q-10.

138

5 NIEWYDOLNOή SERCA

Tiamina (witamina B1): W badaniu klinicznym opublikowanym w American Journal of Medicine (Amerykañski Magazyn Medyczny), Dr. Shimon i jego koledzy badali korzyœci zdrowotne wynikaj¹ce ze stosowania witaminy B1 przy niewydolnoœci serca. Badaniem objêto trzydziestu pacjentów z tym schorzeniem, przyjmuj¹cych diuretyki lub inne standardowe leki na niewydolnoœæ kr¹¿enia. Czas trwania badania wynosi³ 6 tygodni. Wp³yw dodatku witaminy B1 na funkcje serca mierzono za pomoc¹ echokardiografii. Dodatek witaminy B1 zwiêkszy³ pompowanie serca (frakcja wyrzutowa lewej komory) pacjentów z niewydolnoœci¹ serca o 22%. Ponadto, poprawiona praca serca uruchomi³a naturalne mechanizmy odwadniaj¹ce i obni¿y³a stopieñ zatrzymywania wody (obrzêków) w organizmach pacjentów. Karnityna: W trwaj¹cym trzy lata badaniu klinicznym przeprowadzonym przez dr Rizos i opublikowanym w American Heart Journal (Amerykañski Magazyn Serca),wziê³o udzia³ 80 pacjentów z niewydolnoœci¹ serca. Po³owa uczestników otrzymywa³a dziennie dawkê karnityny jako dodatek do terapii konwencjonalnej, podczas gdy druga po³owa tylko placebo. Po zakoñczeniu badania okaza³o siê, ¿e w grupie placebo zmar³o 18% pacjentów, z powodu komplikacji zwi¹zanych z niewydolnoœci¹ serca. Dla porównania, w grupie otrzymuj¹cej karnitynê zmar³o tylko 3% pacjentów. To badanie kliniczne udowodni³o, ¿e karnityna mo¿e statystycznie podnieœæ szanse prze¿ycia pacjentów cierpi¹cych na niewydolnoœæ serca. Przebadane komórkowe sk³adniki od¿ywcze

Naukowcy

koenzym Q-10

Folkers und Lansjoen

karnityna

Rizos und Ghidini

witamina B1

Shimon

139

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Poproszê trochê benzyny.

Nie, Panu potrzebny jest nowy silnik!

Nonsens terapii konwencjonalnej przy niewydolnoœci serca zobrazowany zosta³ w tym oto krótkim komiksie: „Leczenie” niewydolnoœci serca spowodowanej brakiem „paliwa komórkowego” za pomoc¹ transplantacji serca jest podobne do wymiany silnika samochodu w sytuacji, gdy skoñczy³o siê paliwo.

140

5 NIEWYDOLNOή SERCA

Wykaz specjalnych sk³adników od¿ywczych przy niewydolnoœci serca Moje zalecenia dla pacjentów cierpi¹cych na skrócony oddech, obrzêki i chroniczne upoœledzenie aktywnoœci fizycznej – w uzupe³nieniu programu podstawowego, przyjmujcie dziennie podwy¿szone dawki nastêpuj¹cych komórkowych sk³adników od¿ywczych: • witamina C: dostawca energii dla metabolizmu ka¿dej komórki, „³aduje” moleku³y transportowe witamin grupy B niezbêdn¹ ¿yciowo bioenergi¹ • witamina E: przeciwutleniacz, zapewnia ochronê b³on komórkowych • witaminy B1, B2, B3, B5, B6, B12 i biotyna: noœniki bioenergii metabolizmu komórkowego, zw³aszcza dla komórek miêœnia sercowego – poprawiona praca serca, pompowanie serca, podwy¿szona wytrzyma³oœæ fizyczna • koenzym Q-10: najwa¿niejszy element „³añcucha oddechowego” ka¿dej komórki; odgrywa szczególn¹ rolê w pracy miêœnia sercowego z powodu du¿ego zapotrzebowania komórek miêœnia sercowego na bioenergiê • karnityna: wspomaga dostarczanie bioenergii do „elektrowni” (mitochondriów) milionów komórek • tauryna: naturalny aminokwas, którego brak w komórkach miêœnia sercowego jest czêst¹ przyczyn¹ niewydolnoœci serca

141

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Uwagi

142

6 Zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca (arytmia) Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej • Zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca – prze³om medycyny komórkowej • Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z arytmi¹ • Badania kliniczne z wybranymi komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi przy arytmii • Wykaz specjalnych komórkowych sk³adników od¿ywczych przy arytmii

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Fakty na temat arytmii • Na ca³ym œwiecie ponad 100 milionów ludzi cierpi na arytmiê serca. U pod³o¿a tej choroby le¿¹ zaburzenia w wytwarzaniu lub przewodzeniu impulsu elektrycznego, odpowiedzialnego za regularny rytm serca. W niektórych przypadkach zaburzenia te s¹ wywo³ane przez uszkodzony obszar miêœnia sercowego, na przyk³ad po zawale serca. Jednak w wiêkszoœci przypadków przyczyny arytmii pozostaj¹ nieznane i w diagnozowaniu choroby stosuje siê ogólne pojêcie: „napadowych zaburzeñ rytmu serca”. • Medycyna konwencjonalna ogranicza siê jedynie do ³agodzenia symptomów choroby. Leczenie objawowe obejmuje leki antyarytmiczne, takie jak: beta-blokery, antagoniœci wapnia i inne. Jednak stosowanie wymienionych leków farmakologicznych czêsto zwi¹zane jest ze zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia nowych, ostrych form arytmii oraz licznych dzia³añ ubocznych. Przy blokadzie impulsów z wêz³a zatokowo – przedsionkowego lub wytwarzaniu impulsów z woln¹ czêstotliwoœci¹, pracê serca dodatkowo wspomaga siê przy pomocy sztucznego rozrusznika. W innych przypadkach stosuje siê czêsto kauteryzacjê, czyli elektryczne wypalanie czêœci miêœnia sercowego w celu eliminacji nieskoordynowanych impulsów elektrycznych. • Nowoczesna medycyna komórkowa stanowi prze³om w badaniu przyczyn tej cywilizacyjnej choroby, umo¿liwia naturaln¹ prewencjê i stanowi bezpieczn¹ terapiê wspomagaj¹c¹. Wyst¹pienie symptomów arytmii zwi¹zane jest przede wszystkim z deficytem bioenergii w komórkach w³ókien miêœnia sercowego, odpowiedzialnych za generowanie impulsów elektrycznych i bicie serca. Niedobór komórkowych sk³adników od¿ywczych w milionach „elektrycznych” komórek prowadzi do zak³óceñ w tworzeniu i przewodzeniu impulsów elektrycznych i zak³óceñ rytmu serca. Komórkowe sk³adniki od¿ywcze przyczyniaj¹ siê zatem do zapobiegania arytmii i normalizacji nieregularnego bicia serca.

144

6 ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODNICTWA SERCA (ARYTMIA)

G³ówna przyczyna

Podstawowe sposoby zapobiegania i korygowania

Niedobór witamin i innych sk³adników od¿ywczych

Optymalne dostarczanie niezbêdnych sk³adników od¿ywczych w diecie: – witamina C – koenzym Q-10 – magnez – karnityna

Nieprawid³owy impuls elektryczny

Uzupe³nia

Niemiarowy skurcz milionów komórek miêœnia sercowego Funkcja prawid³owa

Pomaga zapobiegaæ i korygowaæ

Funkcja upoœledzona

Zaburzenie funkcjonowania systemu generowania i przewodzenia

Pomaga zapobiegaæ i korygowaæ

Pomaga zapobiegaæ Zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zaburzeniach rytmu i przewodnictwa serca

145

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

• Liczne przeprowadzone badania naukowe i kliniczne potwierdzi³y ju¿ znaczenie magnezu, karnityny, koenzymu Q-10 we wspomaganiu procesu normalizacji ró¿nych form arytmii i poprawie jakoœci ¿ycia pacjentów. • Moje zalecenia dla pacjentów cierpi¹cych na arytmiê: rozpocznijcie jak najszybciej stosowanie w dziennej diecie dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych oraz poinformujcie prowadz¹cego lekarza. Nie zmieniajcie samowolnie prowadzonej terapii farmakologicznej, bo szczególnie przy zaburzeniach rytmu serca mo¿e to doprowadziæ do powa¿nych konsekwencji. W przypadku, gdy Twoja choroba uwarunkowana zosta³a niedoborem sk³adników energetycznych, mo¿esz liczyæ na relatywnie szybk¹ poprawê zdrowia stosuj¹c dodatek sk³adników od¿ywczych. • Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Ka¿dy sercowo – naczyniowy program zdrowotny, który jest w stanie skorygowaæ w sposób naturalny zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca, jest równie¿ najlepsz¹ drog¹ do sukcesu w profilaktyce chorobowej.

146

6 ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODNICTWA SERCA (ARYTMIA)

Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z arytmi¹ W poni¿szym rozdziale przedstawiam Ci listy wdziêcznych pacjentów z zaburzeniami rytmu i przewodnictwa serca. Dokumentuj¹ one czêsto zdumiewaj¹c¹ szybkoœæ i wszechstronnoœæ poprawy stanu zdrowia i jakoœci ¿ycia przy stosowaniu optymalnego dodatku sk³adników od¿ywczych. Proszê, podziel siê zacytowanymi ni¿ej listami z ka¿d¹ znan¹ Ci osob¹ cierpi¹c¹ na arytmiê. Mo¿esz w ten sposób bardzo pomóc poprawiæ jakoœæ ¿ycia

Drogi Doktorze Rath, Dwa miesi¹ce temu nagle pojawi³y siê u mnie zaburzenia rytmu serca wraz z ko³ataniem i nieregularnym biciem serca. Lekarz od razu zapisa³ mi leki przeciwko arytmii. Mogê z pe³n¹ uczciwoœci¹ powiedzieæ, ¿e leki te w ogóle mi nie pomog³y. Wtedy rozpoczê³am realizacjê Pañskiego programu witaminowego. By³a to bardzo m¹dra decyzja! W ci¹gu kilku dni ko³atanie ust¹pi³o i nie doœwiadcza³am ju¿ g³oœnych lub nieregularnych uderzeñ serca. To graniczy³o prawie z cudem! Opowiadam wszystkim moim znajomym o sukcesie jaki odnios³am, równie¿ poruszam ten temat na seminariach dla diabetyków, które prowadzê. Dziêki Pañskim badaniom mogê nadal pracowaæ. Z powa¿aniem, B.M.

147

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Szanowny Doktorze Rath, W lutym przedstawi³em Pañski sercowo-naczyniowy program witaminowy mojej 74-letniej babci. Jej wolne i nieregularne bicie serca sk³oni³o lekarzy do wstêpnych przygotowañ zwi¹zanych z wszczepieniem rozrusznika. Po oko³o trzech tygodniach realizowania Pañskiego programu, akcja jej serca poprawi³a siê na tyle, ¿e lekarz zdecydowa³ siê od³o¿yæ zabieg. Teraz ta pani sta³a siê wiern¹ zwolenniczk¹ komórkowych sk³adników od¿ywczych i chocia¿ zmaga siê z ró¿nymi problemami zdrowotnymi, stan jej serca wci¹¿ siê poprawia, a u¿ycia rozrusznika nie bierze siê ju¿ pod uwagê. Z powa¿aniem, K.C.

Szanowny Doktorze Rath, Jestem bardzo szczêœliwa. Po dwumiesiêcznej terapii z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi ust¹pi³o nieregularne bicie serca i mogê znów swobodnie oddychaæ. Pewnoœæ siebie wraca wraz z ze wzrostem wigoru i wytrzyma³oœci. Jednym s³owem, mniej czasu spêdza siê na myœleniu o swoim sercu, a wiêcej na cieszeniu siê ¿yciem. Pañski sercowo-naczyniowy program sk³adników od¿ywczych jest kluczem do rozwi¹zania problemów wieñcowych. Cieszê siê, ¿e mam tê mo¿liwoœæ wyra¿enia swojej wdziêcznoœci za Pañskie zaawansowane badania medyczne i za Pañski sercowo-naczyniowy program zdrowia. Z powa¿aniem, J.S.

148

6 ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODNICTWA SERCA (ARYTMIA)

Drogi Doktorze Rath, Mam 54 lata i cierpiê na arytmiê, od co najmniej 20 lat. Moja choroba zdiagnozowana zosta³a jako elektryczna blokada serca drugiego stopnia. Nigdy nie za¿ywa³em na to schorzenie jakichkolwiek leków. Mniej wiêcej, co dwa lata poddajê siê badaniom, miedzy innymi testowi wysi³kowemu. W³aœnie dziêki nim wykazano u mnie blokadê serca. Powiedziano mi, ¿e dopóki bicie serca bêdzie regularne podczas æwiczeñ, nie bêdê potrzebowa³ ¿adnego innego leczenia. W czerwcu wróci³em do lekarza, gdzie wykonywano mi ostatnie EKG ¿eby mieæ podstawê do porównania. Lekarz orzek³, ¿e nie mam ju¿ arytmii. Za³¹czam kopiê tego raportu. Jestem pewien, ¿e to Pañski sercowo-naczyniowy program witaminowy jest odpowiedzialny za wyleczenie mojej arytmii, jako ¿e w moim trybie ¿ycia nie wprowadza³em ¿adnej innej zmiany. Uszanowanie, T.H.

149

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Szanowny Doktorze Rath, Bardzo siê cieszê, ¿e mogê Panu opowiedzieæ o moich prze¿yciach. Jestem 60-letni¹ kobiet¹, od ostatnich dwudziestu lat walcz¹c¹ z nadciœnieniem przy pomocy wielu ró¿nych rodzajów leków, które dzia³aj¹ przez jakiœ czas, a potem staj¹ siê nieskuteczne i zaczynaj¹ wywo³ywaæ ró¿ne problemy. W listopadzie 1993 roku wyst¹pi³y u mnie nowe objawy, z powodu których zosta³am skierowana do kardiologa, gdzie dowiedzia³am siê, i¿ jestem na najlepszej drodze do otrzymania rozrusznika serca. Lekarz nie zdecydowa³ siê na leczenie inwazyjne, lecz na farmakoterapiê. Uniknê³am operacji chirurgicznej. W lutym tego roku zaczê³am doœwiadczaæ d³ugotrwa³ych ataków tachykardii i przepisano mi nowe, dodatkowe lekarstwa. W marcu przedstawiono mi Pañski sercowo-naczyniowy program witaminowy. Chocia¿ by³am nieco sceptyczna, zdecydowa³am siê spróbowaæ. W³aœnie rozpoczê³am trzeci miesi¹c realizacji Pañskiego programu sk³adników od¿ywczych i do tej pory uda³o mi siê zredukowaæ moje leki na nadciœnienie o jedn¹ trzeci¹. Wystêpowanie epizodów tachykardii radykalnie zmala³o, zarówno pod wzglêdem natê¿enia jak i czasu trwania. Je¿eli ju¿ siê zdarzaj¹, to s¹ niemal niezauwa¿alne. Jednoczeœnie zaobserwowa³am radykaln¹ zmianê dotycz¹c¹ moich kostek, które ju¿ nie puchn¹ pod koniec dnia pracy. Po moich ostatnich badaniach mój lekarz powiedzia³, „Pani wyniki przypominaj¹ wyniki osoby o po³owê m³odszej.” Nie muszê dodawaæ, ¿e jestem zagorza³¹ zwolenniczk¹ Pañskiego programu witaminowego. Z powa¿aniem, F.S.

150

6 ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODNICTWA SERCA (ARYTMIA)

Szanowny Doktorze Rath, Dziêkujê Panu za stworzenie programu niezbêdnych sk³adników od¿ywczych, który w³aœnie realizujê. Kilka lat temu stwierdzono u mnie czêstoskurcz serca. Za¿ywa³em lekarstwa przez kilka lat, ale nie czu³em siê dobrze – by³em zbyt powolny i nie mog³em szybko reagowaæ na bodŸce fizyczne. W okresach silnego stresu doœwiadcza³em ³omocz¹cych, nieregularnych, przyœpieszonych uderzeñ serca w nocy, kiedy próbowa³em zasn¹æ. Równie¿, kiedy spotyka³em siê z jak¹œ stresuj¹c¹ sytuacj¹ w ci¹gu dnia, moje serce natychmiast wpada³o w przyspieszony rytm. W maju wys³ucha³em Pañskiego wyk³adu i natychmiast przeczyta³em dwie Pañskie ksi¹¿ki. Tydzieñ póŸniej rozpocz¹³em stosowanie dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych i ju¿ po kilku dniach odczu³em pierwsze pozytywne zmiany – brak nieregularnych i przyspieszonych uderzeñ serca w nocy. Równie¿ stresuj¹ca sytuacja w ci¹gu dnia nie wywo³ywa³a wczeœniejszych symptomów. Bra³em ju¿ przez kilka lat witaminy, minera³y i dodatki zio³owe, ale nigdy dot¹d nie mia³em tak zdumiewaj¹cych efektów. Bardzo Panu dziêkujê! Szczerze oddany, C.M.

151

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Drogi Doktorze Rath, Jestem 35-letnim pracownikiem s³u¿by zdrowia. Pó³tora roku temu, z powodu powa¿nego zmartwienia w ¿yciu zawodowym i osobistym, nagle zacz¹³em doœwiadczaæ ataków tachykardii nadkomorowej (szybkie bicie serca), przez które trafia³em na ostry dy¿ur, co dwa miesi¹ce w okresie szeœciu miesiêcy. Moja œrednia czêstoœæ akcji serca wynosi³a 230 uderzeñ na minutê. Stan ten zagra¿a³ mojemu ¿yciu, wiêc po trzecim takim epizodzie skierowano mnie do g³ównego kardiologa w najwiêkszym szpitalu w mieœcie. Po dok³adnym badaniu uznano, i¿ nie jestem przewra¿liwiony, lecz ¿e przyczyn¹ moich problemów s¹ zaburzenia elektryczne w sercu i tachykardia nadkomorowa mo¿e siê pojawiæ w ka¿dej chwili. Lekarz zaleci³ mi zatem zabieg chirurgiczny zwany ablacj¹ serca. Polega on na wprowadzeniu elektrody przez ¿y³ê podobojczykow¹ i udow¹ do miejsca w sercu bêd¹cego Ÿród³em arytmii. Za pomoc¹ pr¹du sta³ego mo¿na wówczas koagulowaæ to miejsce w sercu, które teoretycznie odpowiada za niew³aœciwy obieg bodŸców elektrycznych. Chocia¿ wskazywano jednoznacznie na ten zabieg, po ostatnim ataku tachykardii by³em zbyt os³abiony, aby braæ pod uwagê natychmiastow¹ operacjê. Zdecydowa³em siê wiêc na poprawienie mojego stanu zdrowia wzmacniaj¹c siê od¿ywczo witaminami, minera³ami oraz formu³ami zio³owymi i homeopatycznymi. Moje poszukiwania doprowadzi³y mnie do komórkowych sk³adników od¿ywczych. Pañski Program Zdrowia Komórkowego dok³adnie odpowiada³ moim potrzebom i zaoszczêdzi³ mi wiele czasu, gdy¿ zapewne musia³bym kupiæ wiele opakowañ pojedynczych sk³adników, z których wszystkie znajduj¹ siê w Pañskim programie. A zatem rozpocz¹³em skrupulatnie program uzupe³niania niezbêdnych sk³adników od¿ywczych, który Pan poleca. Minê³o pó³tora roku od mojego ostatniego epizodu arytmicznego. Zauwa¿y³em wzrost energii i prawie ¿adnego bólu w klatce piersiowej. Wygl¹dam i czujê siê znacznie lepiej. Przypisujê ten sukces i zdrowie Pañskiemu programowi. Z powa¿aniem, S.S.

152

6 ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODNICTWA SERCA (ARYTMIA)

jakiejœ osoby czy nawet ocaliæ jej ¿ycie.

Przebadane sk³adniki od¿ywcze

Naukowcy

magnez

dr England

magnez

dr Turlapaty

karnityna

dr Rizzon

153

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Badania kliniczne z wybranymi komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi w arytmii O wp³ywie komórkowych sk³adników od¿ywczych na sukcesy zdrowotne pacjentów z zaburzeniami rytmu serca œwiadcz¹ licznie przeprowadzone badania kliniczne. Poni¿sza tabela ukazuje najwa¿niejsze z nich: lewa kolumna przedstawia testowany sk³adnik od¿ywczy, prawa zaœ – autora badañ (patrz: spis literatury).

154

6 ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODNICTWA SERCA (ARYTMIA)

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze zmniejszaj¹ zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca

100

Procent pacjentów

50

74% 48%

Badanie kliniczne dowodzi: komórkowe sk³adniki od¿ywcze mog¹ skutecznie redukowaæ zaburzenia rytmu serca ( wyniki istotne statystycznie, wartoœæ p
Rath M. - Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca ... tylko my ludzie

Related documents

181 Pages • 62,923 Words • PDF • 57.2 MB

178 Pages • 40,002 Words • PDF • 1.2 MB

1 Pages • 307 Words • PDF • 205.9 KB

7 Pages • 2,931 Words • PDF • 112.7 KB

140 Pages • 44,340 Words • PDF • 525.8 KB

1 Pages • PDF • 247.8 KB

199 Pages • 53,880 Words • PDF • 1.2 MB

8 Pages • 2,382 Words • PDF • 341.3 KB