Rozprawka problemowa - poziom podstawowy - propozycja odpowiedzi

3 Pages • 1,194 Words • PDF • 362.7 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:07

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Język polski – matura pisemna – rozprawka problemowa – poziom podstawowy – propozycja odpowiedzi Temat: Jaką postawę wobec zła może przyjąć człowiek? Omów zagadnienie, odwołując się do podanego fragmentu utworu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pt. Inny świat oraz do innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

I.

Wstęp

W pierwszym akapicie rozprawki należy zamieścić tezę, która będzie odpowiedzią na zadane w temacie pytanie: jaką postawę wobec zła może przyjąć człowiek? Oczywiście budując tezę, trzeba odnieść się do bohaterów tekstów literackich, filmów lub innych tekstów kultury, a nie do własnych przemyśleń na temat postępowania człowieka. Zanim zbudujemy tezę, warto zapoznać się z podanym tekstem oraz zastanowić się nad innymi tekstami kultury, na podstawie których sformułujemy argumenty. Możemy tę wiedzę wykorzystać we wstępie i oprócz podania tezy, zapowiedzieć inne tytuły, które posłużą nam do udowodnienia naszego stanowiska. Teza, oparta na temacie i zgodna z podanym tekstem, może brzmieć następująco: Wobec zła człowiek zachowuje się dwojako: jedni przyjmują postawę uległości, sprzeniewierzając się uniwersalnym wartościom, inni natomiast buntują się i za wszelką cenę bronią własnych przekonań. Tak zbudowana teza pozwoli nam w pełni zinterpretować podany fragment utworu Grudzińskiego, ponieważ zaprezentowane w nim zostały obie postawy.

II.

Rozwinięcie

1. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat W pierwszym zdaniu akapitu warto zaznaczyć, że w podanym fragmencie obserwujemy dwie sprzeczne postawy wobec zła. a) postawa uległości wobec zła – były współwięzień - złem w tym przypadku jest próba wymuszenia na mężczyźnie fałszywych zeznań obciążających czterech Niemców oraz wszystkie okoliczności, o których on wspomina, a które przyczyniły się do wyniszczenia psychiki więźnia; źródłem zła były więc warunki, w jakich przebywał więzień (można je krótko opisać); - zła dopuścił się również sam współwięzień, którego kłamstwo doprowadziło do śmierci czterech niewinnych ludzi; - postępowanie mężczyzny było przejawem określonym jako „życie w świecie odwróconego Dekalogu” – przykazanie: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” zostało zamienione na nakaz kłamania; - skutkiem zła, jakiego dopuścił się więzień była nie tylko śmierć Niemców, ale również wyrzuty sumienia, które nie opuściły go ani tuż po wojnie, ani zapewne do końca życia; dowodem na to jest fakt, iż mężczyzna przybył do Rzymu specjalnie po to, by porozmawiać z Gustawem i usłyszeć słowo „rozumiem”, które usprawiedliwiłoby jego postępowanie;

b) postawa sprzeciwu wobec zła – Gustaw Herling-Grudziński - odmowa wypowiedzenia słowa „rozumiem” była dowodem na to, że Gustaw nie mógł zaakceptować czynu byłego współwięźnia; - narrator wyjaśnia, że nie mógł spełnić prośby współwięźnia, ponieważ od trzech lat żyje w rzeczywistości, do której powróciły normalne wartości – miłość, przyjaźń, życzliwość; - wypowiedzenie słowa „rozumiem” na nowo wprowadziłoby zasady „odwróconego Dekalogu” do wolnego świata, a na to Grudziński nie mógł się zgodzić; - słowa „Dni naszego życia nie są podobne do dni naszej śmierci i prawa naszego życia nie są również prawami naszej śmierci.” wyjaśniają postawę Gustawa: według bohatera nie można akceptować zbrodniczych praw w świecie, w którym zbrodnia została pokonana.

2. Albert Camus, Dżuma Powieść Alberta Camusa jest parabolą, zatem choroba, która nawiedziła Oran, jest alegorią zła, wobec którego bohaterowie przyjmują różne postawy. a) postawa uległości i czerpanie korzyści ze zła, które dotyka innych – Cottard - wspomniany bohater jest przestępcą, który chce popełnić samobójstwo, gdyż obawia się poniesienia konsekwencji swoich czynów (nie wiemy dokładnie, czego dopuścił się Cottard w przeszłości); - na początku jest osobą wycofaną, ponurą, ukrywa się, nie utrzymuje relacji z innymi mieszkańcami; - wraz z wybuchem epidemii zaczyna czuć się swobodniej, ponieważ policja w Oranie zajmowała się porządkiem w mieście oraz organizowała życie mieszkańców w trakcie panowania choroby; - Cottard sprawia wrażenie, że cieszy się z faktu, iż dżuma dziesiątkuje miasto; wolny od działań policji zaczyna prowadzić bujne życie towarzyskie, chodzi do restauracji, jest wesoły i nie przejmuje się cierpieniem, które go otacza; - wycofanie się choroby z miasta dla Cottarda wiązało się z powrotem do stanu sprzed epidemii – bohatera ogarnął strach przed aresztowaniem, co doprowadziło go do obłędu (Cottard zaczął strzelać z okna do przechodniów); b) postawa sprzeciwu wobec zła – doktor Bernard Rieux - główny bohater i narrator powieści jest lekarzem i traktuje swój zawód jak powołanie; - uważa, że w obliczu cierpienia i zła człowiek ma moralny obowiązek niesienia pomocy tam, gdzie jest w stanie choć trochę ulżyć innym; jednocześnie doktor uważa, że choć zła nie da się ostatecznie pokonać, to nie można pozostawać wobec niego biernym; - Rieux całkowicie poświęca się pomocy chorym – odwiedza i pielęgnuje zarażonych, organizuje pomoc w mieście, angażuje kolejne osoby, które wspomagają pracę służb; narażając własne życie, próbuje przeciwstawić się chorobie; - postawa doktora jest tym bardziej godna podziwu, że przeżywa on osobisty dramat – tuż przed zamknięciem bram miasta jego żona wyjechała do sanatorium, a Rieux został sam z matką; potężnym ciosem była dla niego wiadomość o śmierci żony z dala od niego; - wyrażona w zakończeniu powieści refleksja, będąca jednocześnie poglądem autora, mówi o tym, że zło – tak jak dżuma – przemija, ale tylko na chwilę; jak choroba wycofuje się z jednego miejsca, by za jakiś czas w sprzyjających okolicznościach pojawić się gdzieś indziej, siejąc strach i cierpienie, tak zło wciąż tkwi w świecie, czekając na odpowiednie warunki do rozprzestrzenienia się wśród ludzi; Rieux jest tego świadomy i sprawia wrażenie gotowego do stoczenia kolejnej walki ze złem;

3. Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito Poeta prezentuje w wierszu jednoznaczną postawę sprzeciwu wobec zła i opowiada się za niezłomną obroną wartości, mimo przeważającej siły przeciwnika. Wiersz odwołuje się do realiów państwa totalitarnego, w którym zło zwycięża. Nie zwalnia to jednak człowieka z walki w imię dobra. - wiersz ma formę apelu (apostrofy do odbiorcy, tryb rozkazujący czasowników), co podkreśla wymowę tekstu; - zwrot idź wyprostowany określa postawę aktywności, działania i sprzeciwu wobec zła w przeciwieństwie do określenia wśród tych co na kolanach, która jest synonimem uległości; - podmiot liryczny wzywa do bycia odważnym, do dawania świadectwa prawdzie, do stanowczego sprzeciwu wobec krzywd innych, do pogardy wobec ludzi, którzy donoszą i są tchórzami; - człowiek powinien strzec się dumy, powinien być czujny i gotowy do działania; - należy być wiernym (Bądź wierny Idź) uniwersalnym wartościom, takim jak prawda, lojalność, szlachetność, uczciwość, dobroć; takie cechy posiadali bohaterowie, których imiona przywołuje Herbert w tekście: Gilgamesz, Hektor, Roland; - postawa, której domaga się podmiot liryczny, jest bardzo trudna do przyjęcia, ponieważ nie ma za nią żadnej nagrody; co więcej – sprzeciw wobec zła w konsekwencji może przynieść człowiekowi śmierć; - według Herberta w obliczu zła człowiek ma obowiązek opowiedzieć się po stronie wartości i po stronie krzywdzonych, niezależnie od tego, czy jego opór przyniesie jakikolwiek skutek; podmiot liryczny nie obiecuje zwycięstwa, przeciwnie – mówi: „tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz”; - na podstawie wiersza można stwierdzić, że w postepowaniu człowieka liczy się nie tyle efekt, co samo działanie i opowiedzenie się przeciw złu; już sama postawa sprzeciwu jest wartością samą w sobie. III.

Podsumowanie

W zakończeniu pracy warto przywołać ponownie tezę i zebrać wspomniane w wypracowaniu przykłady postaw bohaterów wobec zła. Wnioskiem z przeprowadzonych interpretacji może być stwierdzenie, że literatura prezentuje różne postawy wobec zła, ale autorzy przywołanych tekstów zgodnie opowiadają się po stronie wartości, choć jednocześnie wskazują na to, że sprzeciw wobec zła zawsze wiąże się z konsekwencjami, na które musimy być gotowi, jeśli chcemy zachować własne człowieczeństwo.

Uwaga! Więcej informacji na temat tworzenia rozprawki problemowej znajdziecie na stronie: http://tekstykulturydomatury.pl/matura-pisemna-z-jezyka-polskiego-na-poziomiepodstawowym-kilka-wskazowek.
Rozprawka problemowa - poziom podstawowy - propozycja odpowiedzi

Related documents

5 Pages • 966 Words • PDF • 160.5 KB

57 Pages • 17,068 Words • PDF • 5.2 MB

1 Pages • 60 Words • PDF • 115.4 KB

4 Pages • 1,331 Words • PDF • 173.7 KB

4 Pages • 1,882 Words • PDF • 324.7 KB

9 Pages • 3,624 Words • PDF • 553.5 KB

7 Pages • 1,608 Words • PDF • 292.7 KB

8 Pages • 2,410 Words • PDF • 535.5 KB

3 Pages • 579 Words • PDF • 168.2 KB